ДОКЛАД относно насоките за бюджетна процедура за 2008 г.- Раздели II, IV, V, VI, VII, VIII и ІХ – и относно предварителните проекти на бюджетни прогнози на Европейския парламент (Раздел I) за бюджетната процедура за 2008 г.

19.3.2007 - 2007/2013(BUD))

Раздел I                       –  Европейски парламент
Раздел II                      –  Съвет
Раздел IV                     –  Съд на Европейските общности
Раздел V                      –  Сметна палата
Раздел VI                     –  Европейски икономически и социален комитет
Раздел VII                   –  Комитет на регионите
Раздел VIII                  –  Европейски омбудсман
Раздел ІХ                     –  Европейски надзорен орган по защита на данните
Комисия по бюджетите
Докладчик: Ville Itälä

Процедура : 2007/2013(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0069/2007
Внесени текстове :
A6-0069/2007
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно насоките за бюджетна процедура за 2008 г.- Раздели II, IV, V, VI, VII, VIII и ІХ – и относно предварителните проекти на бюджетни прогнози на Европейския парламент (Раздел I) за бюджетната процедура за 2008 г.

(2007/2013(BUD))

Европейският парламент,

–    като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 272 от него,

–   като взе предвид Решение 2000/597/ЕО, Евратом на Съвета от 29 септември 2000 г. относно системата на собствени средства на Европейските общности[1],

–    Като взе предвид Регламент на Съвета (ЕО, Евратом) № 1605/2002 от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности[2],

–   като взе предвид междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина и подобряването на бюджетната процедура[3],

–    като взе предвид петия доклад на Генералните секретари на институциите относно насоките в бюджетна позиция 5 на финансовата перспектива от май 2006 г,

–    като взе предвид годишния доклад на Сметната палата за 2005 финансова година относно изпълнението на бюджета, заедно с отговорите на институциите[4],

–   като взе предвид доклада на комисията по бюджетите (A6‑0069/2007),

A.  като има предвид, че бюджетът за бюджетна позиция 5 за 2007 г. е определен на 7 115 000 000 евро, като бюджетът на Европейския парламент възлиза на 1 397 460 174 евро, което представлява 19,65% от бюджетна позиция 5,

Б    като има предвид, че бюджетът за 2008 г. бележи първата година, през която не се предвиждат големи предизвикателства като разширяване или въвеждане на нови езици, или събития със значително административно влияние,

В.    като има предвид, че институциите трябва да консолидират последните две разширявания,

Г.    като има предвид, че на този етап от годишната процедура, Европейският парламент очаква проектите на бюджетни прогнози на другите институции и предложенията на собственото си Бюро за бюджета за 2008 г.,

Обща рамка

1.    Отбелязва, че горната граница на бюджетна позиция 5 през 2008 г. е 7 457 000 000 евро, което представлява увеличение с 4,8% в сравнение с 2007 г.;

2.    Отбелязва, че главно в резултат на разширяването, бюджетът на институциите се е увеличил с почти 18% през последните четири години; счита, че за 2008 г. всички те са достигнали етап на пълно функциониране и са им осигурени средства, които да обезпечават техните административни функции; призовава институциите да предприемат предпазлив бюджетен подход при определяне на бюджетните си прогнози за 2008 г.;

3.    Счита, че Европейският парламент е отговорен пред гражданите и, че ефикасното използване на парите на данъкоплатците може да допринесе до засилване на доверието им в институциите на ЕС; изразява становище, че бюджетът на институциите за 2008 г. по принцип трябва да остане близък до нивата на бюджета за предходната година, тъй като не се предвиждат значими събития (разширяване или нови езици), които да оправдаят едно увеличение; счита, че всяка инициатива трябва да бъде финансирана, на първо място, в рамките на горната граница на настоящия бюджет, освен ако няма конкретни основания за противното;

4.    Признава, че междуинституционалното сътрудничество може да е полезно по отношение на мащабните икономии и по отношение на ефикасността, но също така може да подкопае независимостта или идентичността на институцията; счита, че трябва да се търси правилното равновесие на гореспоменатите елементи във всички институции; приканва генералните секретари да докладват относно тяхното взаимно сътрудничество; очаква да получи информация относно качеството, ефикасността и финансовите аспекти до 1 юли 2007 г., а също така относно възможните преимущества и недостатъци на междуинституционалното сътрудничество между институциите, включително за качеството и ефикасността на услугите, предоставяни от офисите и органите, създадени в рамките на това сътрудничество;

5.    Напомня, че в негови резолюции през предходната година са поискани редовни доклади относно напредъка на набирането на персонал от ЕС -10 и ЕС-2 и статута на наетия персонал; поради това, призовава институциите да продължат това проучване така, както е предвидено в съвместна декларация относно набирането на персонал във връзка с разширяванията от 2004 г. и 2007 г., приета с неговата резолюция от 14 декември 2006 г. относно проекта за общ бюджет на Европейския съюз за 2007 финансова година, предоставяща както обща информация, така и информация за всяка институция[5];

Европейски парламент

Политически приоритети

Да предоставя ефикасни услуги на членовете на ЕП, за да даде възможност за по-добро законотворчество

6.    Счита, че бидейки един от съзаконодателите, на членовете му следва да бъдат осигурени оптимални условия, за да се улесни изпълнението на тяхната роля и да се подобри качеството на законодателството на ЕС; изразява становището, че подкрепата за членовете на ЕП може да се подобри, като се предоставя адекватна специализирана или техническа информация в кратки срокове; настоява членовете на ЕП да бъдат по-добре информирани и запознати с всички средства и материали, които им се предоставят въз основа на извършената работа от различни отдели в Парламента (проучвания, технически документи или обща информация);

7.    Изразява пожелание да се гарантира предоставянето на възможно най-добрите езикови услуги на всички членове на ЕП, включително и на новите, най-вече на заседанията на парламентарни органи; изразява желание да разгледа разумни предложения за по-диференцирано ниво на услуги за членовете в рамките на изпълнението на техните задачи, в съответствие с ясно и точно определени условия, както и да разгледа доклада за разходната ефективност на тези предложения;

8.    Държи да проучи възможността за предоставяне на заседателни зали за разговори с експерти в ограничен състав (от 8 до 20 души) на разположението на всички членове на ЕП, по-специално предвид новите сгради D4-D5; счита, че, като се имат предвид непредсказуемите нужди на парламентарната дейност, въпросните зали трябва да могат да се резервират с достатъчно кратко предизвестие и възможно най-малко административни затруднения; очаква до 1 юли 2007 г. да му се представи доклад за съществуващите помещения и за възможността те да бъдат доразвити;

9.    Отбелязва, че постигането на възможно най-доброто обслужване за членовете на ЕП за изпълнение на техните задължения изисква по-нататъшно развитие на работните и административни структури и подобряването на съществуващите услуги; изисква администрацията да разгледа възможностите за увеличаване на възможностите, предоставени от Библиотеката за членовете на ЕП, под формата на редакция на проучвания и обширно централно хранилище на документи и информация, обединяващо всички текстове и налични познания (система за управление на познанието); очаква съответните предложения до 1 юли 2007 г. с оценка за разходите, които да включват също възможността за публикуване на отговорите на такива запитвания, отправени към членовете на ЕП на интранет страницата на институцията;

10.  Изразява съжаление за това, че администрацията му е разпръсната на три места на работа и за допълнителните разходи, до които води това, като текущи разходи и, по-специално, за пътуване от едно място до друго; счита, че администрацията трябва да предоставя на членовете всички видове улеснения, които предлагат новите технологии, за да ограничи негативното въздействие от географското разположение на Европейския парламент, такива като синхронизирането на компютрите с мобилните телефони или използването на зали за видео конференции;

11.  Отбелязва, че въпреки съществения бюджет, определен за информационните технологии, все още остават някои проблеми като забавянето на мрежата в Страсбург или времето, необходимо за изпълнение на нови проекти, свързани с информационните технологии; поради това приканва генералния секретар да включи в предварителния проектодоклад относно прогнозите конкретен раздел, съгласно приложение IV, посветен на проектите, свързани с информационните технологии, стартирани през последните пет години, с указания относно прогнозираните разходи, прогнозираните дати за начало и край на проекта и окончателните разходи;

12.  Призовава генералния секретар да направи предложения за структурата и капацитета на секретариатите на комисии, така че да се подобри проследяването на законодателството и на бюджетната процедура; изисква съответните предложения да бъдат представени от администрацията преди 1 юли 2007 г.;

Да подобри ефективността на средствата за комуникация на Парламента и на неговите политически групи

13.  Изразява становището, че комуникацията на Европейския парламент е съставена от мозайка от различни канали, които са взаимно допълващи се и споделят обща цел, която се състои в това да информира ефективно гражданите на ЕС за неговите дейности и приноса му към изграждането на Европа;

14.  Счита, че комуникацията на Европейския парламент е двустранна, тъй като се състои от, на първо място, институционална комуникация, извършвана от администрацията и включваща “фактическа” информация, основана на решения на Парламента и, на второ място, по –политически ориентираната информация, отразяваща различните възгледи, позиции и дейности на политическите групи и Членовете;

15.  Счита, че подобренията в комуникационната и информационна политика могат да бъдат постигнати по- последователно в рамката на обща концепция за комуникация за гражданите на ЕС, където добавената стойност на всяко средство е определена съгласно параграф 21 на неговата Резолюция от 26 октомври 2006 г. относно проект за общ бюджет за 2007 г. (Други раздели)[6];

16.  Желае да подобри средствата, използвани за повишаване на информираността на европейските граждани за ролята на Европейския парламент в законодателната процедура и в процеса на вземане на решение, както и за дейностите на членовете и политическите групи на Европейския парламент, и да се обърне внимание на недостатъците, свързани с имиджа на Европейския съюз, особено с оглед на изборите през 2009 г.; счита, че съществуващите комуникационни канали не отговарят адекватно на тази нужда;

17.  Счита, че по-специално, че по-голяма ангажираност на местните и регионални медии би била изключително полезна за европейския проект; поради това приканва администрацията да предостави план за действие за комуникация, ориентиран към местните и регионални медии и да разработи нови инструменти, по –специално, за да подготви следващите европейски избори, което ще даде възможност на членовете да комуникират с местните медии; напомня, че за кампания за обществена информираност през годината, предхождаща предишната европейска изборна година бе отделен специален бюджет;

18.  Посочва, че както съществуващите, така и разработваните комуникационни средства трябва да са създадени максимално ефективно, за да подобрят обществената информираност за нашата институция сред гражданите на ЕС; счита, че както администрацията, така и политическите групи трябва да бъдат включени в оформянето и оценката на тези средства;

19.  Призовава за инвентаризация, до 1 юли 2007 г. на дейностите по комуникацията, установени от външните офиси и в партньорство с Комисията в Домовете на Европа, и за оценка на тяхната ефективност и въздействие;

20.  Напомня, че през юли 2006 г. беше предприета нова политика относно груповите посещения на членовете, която представлява подобрение в сравнение с предишната ситуация; е на становището, че са възможни и други подобрения, по–специално по отношение на гъвкавостта, и че след като бъде завършен новият център за посетители, минималният задължителен брой посетители и възстановяването на разходи могат да се преразгледат, като се вземе предвид спецификата на посетителите, за да се покрият действителните разходи; поради това очаква да получи до 1 юли 2007 г. ново предложение, което да взема предвид безпокойствата на членовете и ще се бъде приложено възможно най-скоро;

21.  Признава напредъка, отбелязан през последните години по програмата за посетители; подчертава обаче, че по-нататъшно подобряване би могло да се постигне в частите, където посетителите са изложени на истинския парламентарен живот, и очаква отговори на конкретни въпроси, свързани с възможността за посещения в пленарната зала и за повече на брой зали за заседания[7]; изисква съответните предложения да бъдат представени от администрацията преди 1 юли 2007 г.;

Усъвършенстване на разпределението на бюджета

22.  Припомня, че бюджетирането през последните две години се е извършвало на базата на оправданите нужди за ефективно функциониране на институцията ; подчертава, че бюджетът на Европейския парламент трябва да бъде определен на ниво, което позволява да се осигури най-ефективна работа на институцията при разумно ниво на финансови средства; счита, че равнището на бюджета за 2008 г., включително с увеличенията, свързани с адаптиране към текущите цени, следва да цели оставане на равнището на бюджета от 2007 г. и в никакъв случай не трябва да надвишава 20% от бюджетен ред 5, което следва да представлява горна граница за бюджета; по тази причина приканва Бюрото да вземе предвид отчетността на Европейския парламент пред гражданите на ЕС при вземането на решение относно бюджетните прогнози на Парламента;

23.  Отбелязва, че 2008 г. ще бъде последната пълна година преди изборите на членове на Европейския парламент и приложението на Статута на членовете през 2009 г.; счита, че са предприети необходимите мерки за приспособяване към последното разширение; с изключение на прецизното съгласуване на бюджетните нужди, за да бъдат включени в тях новите държави-членки, не се очакват съществени промени с финансови последствия;

24.  Отбелязва, че един от приоритетите на Бюрото е да направи Парламента по-забележим фактор във външната политика; изтъква, че Европейският парламент е създал редица делегации и асамблеи с националните парламенти на трети страни, които не са ясно посочени в бюджета на Европейския парламент; по тази причина приканва администрацията да представи доклад до 1 юли 2007 г. за съществуващите в тази разходна част единици и тези, които са в процес на създаване, включително финансова оценка на нуждите в тази област през предстоящите години;

25.  Изразява съжаление във връзка с ограничения поток информация по въпроси, които са от взаимна компетентност заедно с други органи на Европейския парламент, които вземат решения и най-вече относно решенията, които имат финансови последици за бюджета на Европейския парламент; счита, че трябва да се положат съвместни усилия за подобряване на обмена на информация на ранен етап от вземането на решения;

26.  Отбелязва, че предварителните бюджетни оценки относно цялостните разходи за разработването на проекти не са винаги надеждни; изразява съжаление във връзка с този подход и счита, че в случаи на отклонение от първоначално предвидените разходи, това трябва да бъде обосновано и проектите трябва да се представят отново пред компетентните органи за повторна оценка и одобрение;

27.  Отбелязва, че няколко бюджетни позиции редовно са недостатъчно финансирани или, точно обратното, прекомерно финансирани; припомня, че искания за прехвърляне на бюджетни средства през цялата година на изпълнение трябва да се ограничат до изключителни случаи и единствено до въпроси, които не са могли да бъдат предвидени; призовава администрацията да оцени по-точно необходимата сума за всяка бюджетна линия и да прогнозира тези суми по-реалистично;

Други въпроси

Сгради

28.  Отчита икономиите, реализирани благодарение на авансовите плащания за сгради, извършени през последните десет години; подчертава, че сега Европейският парламент притежава повечето от сградите си в своите три места на работа и ще започне да насочва инвестициите си към външни офиси; възнамерява да преразгледа принципа за споделяне на външните офиси с Комисията въз основа на доклада, за който е оправено искане да бъде изготвен за м. март 2007 г. в параграф 47 от гореспоменатата резолюция на ЕП от 26 октомври 2006 г. относно проекта за общ бюджет за 2007 г. (Други раздели); за тази цел призовава да се изготви общ доклад от Комисията и Европейския парламент относно начина на споделяне на офиси по отношение на персонала, логистиката, текущите разходи и различните графици за съвместно финансиране на покупката на съвместни офиси; отбелязва, че досега това е било възможно благодарение на предвидените суми в бюджета на Парламента;

29.  Поощрява усилията, положени от администрацията за подобряване на системата за сигурност на Домовете на Европа; призовава администрацията и Комисията да поемат съответните разходи съвместно и пропорционално;

Персонал

30.  Заема становището, че след неотдавнашното увеличение на щатното разписание (21% за период от четири години), във връзка предимно с двете разширявания и увеличения брой официални езици, институцията следва да разполага с човешки ресурси, необходими за нейното функциониране, както и с времето, необходимо за тяхната ефективна интеграция; по тази причина ще разглежда всички молби за нови работни места след като администрацията представи доклад относно своята кратко- и дългосрочна стратегия във връзка с възможностите за реорганизация на персонала, включително програми за обучение и развитие, свързани с реорганизацията; ще разгледа исканията въз основа на тази подробна информация;

31.  Насърчава преразглеждането на стратегията за заетостта по отношение на устните преводачески услуги, която понастоящем насърчава назначаванията въз основа на срочни, а не постоянни договори, с оглед на поддържането на равновесие между качество и цена, като по този начин се осигурява ефективност на разходите;

32.  Счита, че започналата през 2006 г. политика на реорганизация на персонала трябва да се продължи, за да се консолидират последните две разширявания и да се засили ефикасността на администрацията, като в същото време се зачитат политическите приоритети; приканва своя Генерален секретар да представи подробна стратегия за 2008 г. в бюджетните прогнози;

33.  Обръща особено внимание на разходите, свързани с географската разпръснатост, и ще разгледа възможностите за по-успешната им рационализация; в частност, ще се съсредоточи върху броя командировки на служителите между трите места на работа; подчертава, че разходите по тези командировки са възлезли на 12 799 988 EUR и 71 369 дни през 2005 г., без да се включват разходи за командировки на персонала на политическите групи; счита, че могат да се положат усилия в тази насока за увеличаване на ефективността; приканва Генералния секретар да представи до 1 юли 2007 г. доклад относно командировките на всяка Генерална дирекция в трите места на работа и съответните разходи;

34.  Изразява загриженост относно несигурността във връзка със системата на Европейските училища; припомня, че служителите имат право да се ползват от добре функционираща и привлекателна образователна система и поради това се ангажира да гарантира запазването на тази система;

35.  Отбелязва решението, взето на пленарно заседание, за оказване на пълна подкрепа на приемането на действителен и значим устав за сътрудниците на членовете на ЕП; призовава работната група по въпросите на сътрудниците на членовете на ЕП да продължи работата си и да предложи решения на проблемите, с които сътрудниците се сблъскват по отношение, например, на социалното осигуряване и данъчните разпоредби вследствие на спецификата на своята работа; тези предложения следва да включват подобрения в сравнение със статуквото за някои националности;

Сигурност

36.    Признава финансовите последствия от необходимостта в трите места на работа да има най-добрите възможни условия на сигурност за членовете на ЕП и служителите; насърчава администрацията да въведе по най-бързия възможен начин новата система с пропуски, която би улеснила всекидневната работа на членовете, по-специално използването на електронен подпис, като им осигури по-сигурна среда; подчертава, че разпоредбите относно защитата на данните следва да се зачитат във всеки един момент;

37.    Счита, че институциите на ЕС следва да служат за пример при прилагане на съобразени с околната среда политики и подобряване на енергийната ефективност; припомня, че Европейският парламент се е ангажирал да приложи регламента относно схемата по управление на околната среда и одитиране, както и искането (доклад относно бюджета на други институции за 2006 г.) към Бюрото за разглеждане на начините за ограничаване на нарастването на енергийните разходи, включително възможността за намалена експлоатация на климатичните инсталации през лятото; призовава за по-ефективно използване на хартия и намаляване на разпространението на печатни материали, като предоставя печатните версии на голяма част от официалните документи на Парламента въз основа на изрична заявка; очаква, че до 1 юли 2007 г. ще получи от администрацията доклад относно вече предвидените действия, както и предложения в посочените области, придружени от определяне на потребностите по отношение на персонала и финансовите оценки на разходите;

Други институции

38.  Приканва институциите да представят бюджет, който да отразява техните истински нужди; счита, че след две големи разширявания и въвеждането на 12 езика, 2008 г. ще бъде година на мобилизация на наличните ресурси (човешки, технологични и логистични) по най-ефикасния начин; припомня, че искания за прехвърляне на средства и адаптиране на щатното разписание в течение на финансовата година не са правилният начин за управление на бюджета и до тях следва да се прибягва в изключителни случаи; очаква институциите да обърнат внимание на тези елементи, когато представят бюджетните си прогнози;

39.  Насърчава институциите да засилят междуинституционалното сътрудничество дори в области, в които, на пръв поглед, те не забелязват потенциал за рационализация и повишаване на ефикасността, при положение, че бюджетът на институциите няма да нараства в бъдеще със същия темп, с който е нараствал в миналото;

40.  Отбелязва, че институциите значително са увеличили разходите си за строителство през последните години и ще ги увеличат още повече през следващите четири години; счита, че е време да се прекрати по-нататъшното увеличение на техните недвижими имоти; по тази причина приканва институциите да разглеждат внимателно всички други възможности преди да предвидят всякакво по-нататъшно разширяване на сгради; освен това призовава институциите, в контекста на междуинституционалното сътрудничество, да покажат готовност за споделяне на останалите налични суми в техните бюджети в края на годината, за да бъдат покрити техните разходи за строителство колкото е възможно по-бързо;

41.  Припомня, че хармонизацията в представянето на бюджетните прогнози на институциите би направила различните бюджети по-лесни за разбиране и би увеличила прозрачността за гражданите на ЕС;

42.  Би оценил високо, ако бюджетните прогнози включваха глава, в която институциите описват своите характерни черти и подобренията, направени през годината; това би позволило на бюджетния орган по-добре да оцени и да разбере конкретните нужди на всяка институция;

43.  Призовава институциите внимателно да следят нивото на назначаването на персонал, свързано с последните две разширявания, и да предоставят информация на бюджетния орган най-малко два пъти годишно;

Съвет

44.  Отбелязва недостатъчното увеличение на бюджета на Съвета през 2007 г.; ще следи внимателно бъдещото му развитие и промените в неговата номенклатура, особено в дял 3; признава факта, че Съветът осигурява подходяща информация по въпросите от интерес на Парламента;

Съд на Европейските общности

45.  Е на становището, че след създаването на Съда на публичната служба и две големи разширявания, Съдът на Европейските общности следва да рационализира методите си на работа и да поддържа стабилното равнище на своя бюджет;

Сметна палата

46.  Отбелязва разработването на подходящи програми за обучение на млади одитори и модернизацията на информационния отдел, започната през миналата година и очаква да получи повече информация за постигнатите до този момент резултати от тези инициативи;

Европейски икономически и социален комитет и Комитет на регионите

47.  Очаква да получи ясен сигнал за характера на бъдещото сътрудничество между двата Комитета след 2008 г., до представянето на бюджетните прогнози; заема становището, че това няма да бъде достатъчна причина за повишаване на общото ниво на съответните им бюджети;

Омбудсман

48.  Обръща внимание на усилията, положени от Омбудсмана за стабилизиране на ръста на своя бюджет и, в частност, на щатното разписание за 2007 г.; очаква тази стабилност да се запази през 2008 г.;

Европейски надзорен орган по защита на данните

49.  Отбелязва, че 2008 г. ще бъде четвъртата пълна година от дейността на Европейския надзорен орган по защита на данните, която скоро ще набере пълна скорост; по тази причина насърчава Европейския надзорен орган по защита на данните да представи средносрочен план за дейностите, който да включва неговите нужди и крайния срок за въвеждането на новата номенклатура, което е започнало в другите институции през 2005 г.;

50.  Следователно е на становището, че 2008 г. ще бъде последната година на значим ръст на бюджета и в частност на щатното разписание; припомня, че промяната на щатното разписание, както и всякакви разходи, следва да бъдат обосновани;

51.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Съда на Европейските общности, Сметната палата, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите, Европейския омбудсман и Европейския надзорен орган по защита на данните.

  • [1]  ОВ L 253 от 7.10.2000 г., стр. 42.
  • [2]  OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1. Регламент, изменен от Регламент на Съвета (EО, Евратом) № 1995/2006 (ОВ L 390, 13.12.2006 г., стр. 1
  • [3]  ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1
  • [4]  OВ C 263/3, 31.10.2006 г., стр.1
  • [5]  P6_TA (2006)0570.
  • [6] . P6_TA (2006)0452, параграф. 21
  • [7]  P6_TA (2006)0452, параграф 26.

PROCEDURE

Title

Guidelines for the 2008 budget procedure, Section I – European Parliament, Section II – Council, Section IV – Court of Justice, Section V – Court of Auditors, Section VI – Economic and Social Committee, Section VII – Committee of the Regions, Section VIII – European Ombudsman, Section IX – European Data Protection Supervisor

Procedure number

2007/2013(BUD)

Legal basis

Article 272 EC

Committee responsible

BUDG

Committee(s) asked for opinion(s)

AFCO

AFET

AGRI

CONT

CULT

DEVE

ECON

EMPL

ENVI

FEMM

IMCO

INTA

ITRE

JURI

LIBE

PECH

PETI

REGI

TRAN

 

Not delivering opinion(s)
Date of decision

AFCO
5.3.2007

AFET
27.2.2007

AGRI
19.12.2006

CONT
28.2.2007

CULT
27.2.2007

DEVE
27.2.2007

ECON
30.1.2007

EMPL
13.2.2007

ENVI
28.2.2007

FEMM
27.2.2007

IMCO
28.2.2007

INTA
21.3.2007

ITRE
27.2.2007

JURI
11.12.2006

LIBE
24.1.2007

PECH
27.2.2007

PETI
22.1.2007

REGI
26.2.2007

TRAN
28.2.2007

 

Rapporteur
  Date appointed

Ville Itälä
13.12.2006

Previous rapporteur

Louis Grech

Date of decision to draw up report

 

Discussed in committee

15.3.2007

 

 

 

 

Date adopted

15.3.2007

Result of final vote

for: 40

against:

abstentions:

Members present for the final vote

Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Joan Calabuig Rull, Valdis Dombrovskis, Brigitte Douay, Szabolcs Fazakas, Salvador Garriga Polledo, Neena Gill, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Jan Mulder, Gérard Onesta, Umberto Pirilli, Antonis Samaras, Anders Samuelsen, Esko Seppänen, Nina Škottová, László Surján, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Substitutes present for the final vote

Thijs Berman, Michael Gahler, Marusya Ivanova Lyubcheva, Mairead McGuinness, Emilio Menéndez del Valle, Rihards Pīks, Libor Rouček, Paul Rübig, José Albino Silva Peneda

Substitutes under Rule 178(2) present for the final vote

 

Date tabled – A6

19.3.2007

A6-0069/2007

Comments

...