BETÆNKNING om retningslinjerne for 2008-budgetproceduren - sektion II, IV, V, VI, VII, VIII og IX - og om foreløbigt forslag til overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter (sektion I) for regnskabsåret 2008

19.3.2007 - (2007/2013(BUD))

Sektion I                –    Europa-Parlamentet
Sektion II               –    Rådet
Sektion IV             –    Domstolen
Sektion V              –    Revisionsretten
Sektion VI             –    Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
Sektion VII            –    Regionsudvalget
Sektion VIII           –    Den Europæiske Ombudsmand
Sektion IX             –    Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
Budgetudvalget
Ordfører: Ville Itälä
PR_BUD_others

Procedure : 2007/2013(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0069/2007
Indgivne tekster :
A6-0069/2007
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om retningslinjerne for 2008-budgetproceduren - sektion II, IV, V, VI, VII, VIII og IX - og om foreløbigt forslag til overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter (sektion I) for regnskabsåret 2008

(2007/2013(BUD))

Europa-Parlamentet,

–     der henviser til EF-traktatens 272,

–     der henviser til Rådets afgørelse 2000/597/EF, Euratom af 29. september 2000 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter[1],

–     der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget[2],

–     der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning[3],

–     der henviser til den femte beretning fra institutionernes generalsekretærer om udviklingstendenserne inden for udgiftsområde 5 i de finansielle overslag fra maj 2006,

–     der henviser til Revisionsrettens årsberetning for regnskabsåret 2005 med institutionernes svar[4],

–     der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A6-0069/2007),

A.   der henviser til, at 2007-budgettet for udgiftsområde 5 var fastsat til 7 115 000 000 EUR, hvoraf Europa-Parlamentets budget udgjorde 1 397 460 174, eller 19,65 % af udgiftsområde 5,

B.    der henviser til, at 2008-budgettet markerer det første år, hvor der ikke er forudset nogen større udfordringer som f.eks. udvidelse eller indførelse af nye sprog eller andre begivenheder med store administrative konsekvenser,

C.   der henviser til, at institutionerne skal konsolidere de sidste to udvidelser,

D.   der henviser til, at Europa-Parlamentet på dette stadium af den årlige budgetprocedure afventer de øvrige institutioners overslag og Præsidiets forslag til 2008-budget,

Generelt

1.    bemærker, at loftet for udgiftsområde 5 i 2008 udgør 7 457 000 000 EUR, hvilket er en stigning på 4,8 % sammenlignet med 2007;

2.    bemærker, at institutionernes budget, hovedsagelig som følge af udvidelsen, er øget med næsten 18 % inden for de seneste fire år; mener, at i regnskabsåret 2008 har alle nået et fuldt funktionsdygtigt stadium og har fået tildelt de nødvendige midler for at sikre, at de fungerer administrativt; opfordrer institutionerne til at anvende en forsigtig budgettilgang, når de udarbejder deres overslag for 2008;

3.    mener, at Europa-Parlamentet skal stå til ansvar over for borgerne, og at en effektiv udnyttelse af skatteydernes penge kan bidrage til at øge deres tillid til EU-institutionerne; er af den opfattelse, at institutionernes 2008-budget i princippet bør ligge tæt på niveauet for indeværende regnskabsårs budget, da der ikke er forudset større begivenheder (udvidelse eller nye sprog), der kunne begrunde en forhøjelse; mener, at ethvert nyt initiativ først og fremmest skal finansieres inden for loftet for det aktuelle budget, med mindre der er specifikke grunde, der taler imod dette;

4.    erkender, at et interinstitutionelt samarbejde kan være gavnligt i henseende til stordriftsfordele og effektivitet, men at det også kan underminere en institutions uafhængighed og identitet; mener, at der skal findes en korrekt balance blandt samtlige institutioner, hvad angår ovenstående elementer; anmoder generalsekretærerne om at aflægge beretning om det gensidige samarbejde; forventer senest den 1. juli 2007 at modtage oplysninger om det interinstitutionelle samarbejdes kvalitet, effektivitet og økonomiske aspekter, herunder så vidt muligt oplysninger om fordele og ulemper for institutionerne, og herunder om kvaliteten og effektiviteten af de tjenester, der ydes af kontorer og organer, der er oprettet inden for rammerne af dette samarbejde;

5.    minder om, at der i beslutninger i årenes løb er blevet anmodet om en række regelmæssige rapporter vedrørende udviklingen i ansættelsen af personale fra EU-10 og EU-2 og det ansatte personales status; opfordrer derfor institutionerne til at fortsætte dette screeningarbejde i overensstemmelse med fælleserklæringen om rekruttering i forbindelse med udvidelserne i 2004 og 2007, der vedtoges i forbindelse med beslutningen af 14. december 2006 om EU's almindelige budget for regnskabsåret 2007, idet der gives oplysninger på globalt plan såvel som for den enkelte institution[5];

Europa-Parlamentet

Politiske prioriteringer

Effektiv service til medlemmerne med henblik på bedre lovgivning

6.    mener, at Europa-Parlamentets medlemmer som medlovgivere skal have optimale arbejdsbetingelser, så de lettere kan varetage deres opgaver, og EU-lovgivningens kvalitet kan blive forbedret; er af den opfattelse, at bistanden til medlemmerne kan forbedres ved relevante specialiserede og tekniske oplysninger inden for korte tidsfrister; fastholder, at medlemmerne skal informeres bedre og have kendskab til alle de ressourcer og materialer, der står til deres rådighed som følge af det arbejde, der udføres af de forskellige tjenester i Parlamentet (forskning, tekniske dokumenter og baggrundsdokumenter);

7.    ønsker at sikre, at samtlige medlemmer, herunder de nye, får den bedst mulige service på sprogområdet, frem for alt i forbindelse med officielle møder i Parlamentets organer; er indstillet på at behandle rimelige forslag om en mere personlig service til medlemmerne i forbindelse med udøvelsen af deres hverv på gennemskuelige og klart definerede betingelser, og agter at undersøge omkostningseffektiviteten ved sådanne forslag;

8.    ønsker at sikre, at der stilles et tilstrækkeligt antal lokaler til rådighed for medlemmerne til drøftelser med eksperter i en snævrere kreds (8-20 personer), navnlig med henblik på de nye D4/D5-bygninger; mener, at reserveringen af disse lokaler skal kunne ske med passende kort frist og med et minimum af bureaukrati af hensyn til de uforudsigelige behov, der opstår som følge af det parlamentariske arbejde; forventer en rapport inden den 1. juli 2007 om de eksisterende faciliteter og mulighederne for en yderligere udvikling;

9.    bemærker, at det for at opnå den bedste assistance til medlemmerne i forbindelse med udøvelsen af deres hverv, er nødvendigt at udvikle de arbejdsmæssige og administrative strukturer yderligere og styrke de eksisterende tjenester; pålægger administrationen at undersøge mulighederne for en udvidelse af de faciliteter, biblioteket tilbyder medlemmerne i form af forskningsbistand og en omfattende dokumentations- og database over alle eksisterende tekster og ekspertudtalelser (Knowledge Management System); forventer relevante forslag med omkostningsoverslag, der også skal indeholde muligheden for at offentliggøre resultaterne af sådanne forespørgsler på EP's Intranet, inden 1. juli 2007;

10.  beklager den geografiske spredning af administrationen på de tre arbejdssteder og de supplerende udgifter, dette medfører, i form af driftsudgifter og udgifter i forbindelse med rejser mellem arbejdsstederne; mener, at administrationen bør tilbyde medlemmerne alle de faciliteter, som de nye teknologier kan tilbyde, for at begrænse de negative konsekvenser af Europa-Parlamentets geografiske forhold, som f.eks. synkronisering af pc'er og mobiltelefoner eller benyttelse af videokonferencerum;

11.  bemærker, at der til trods for det omfattende budget, der afsættes til informationsteknologien stadig er en række problemer, f.eks. et langsomt netværk i Strasbourg eller den tid, der medgår til at gennemføre nye it-projekter; pålægger derfor generalsekretæren i det foreløbige udkast til beretning om budgetoverslaget at udarbejde et særskilt afsnit, under bilag IV, om de it-projekter, der er blevet iværksat inden for de seneste fem år med angivelse af de foreløbige udgifter, starttidspunkterne og de foreløbige leveringsdatoer, de faktiske leveringsdatoer og slutomkostningerne;

12.  pålægger generalsekretæren at stille forslag til udvalgssekretariaternes struktur og kapacitet med henblik på en forbedring af opfølgningen af lovgivningen og budgetproceduren; ønsker, at administrationen skal forelægge relevante forslag inden 1. juli 2007;

Mere effektive kommunikationsværktøjer til EP og dets politiske grupper

13.  er af den opfattelse, at Europa-Parlamentets kommunikation består af en mosaik af forskellige kanaler, der er komplementære og har et fælles mål, nemlig effektivt at informere EU-borgerne om Europa-Parlamentets virksomhed og bidrag til de europæiske samlingsbestræbelser;

14.  mener, at Europa-Parlamentets kommunikation er todelt, og for det første består af administrationens kommunikation af "faktuelle" oplysninger, og for det andet af en mere politisk orienteret information, der genspejler de forskellige synspunkter, holdninger og aktiviteter i de politiske grupper og blandt medlemmerne;

15.  mener, at der kan gennemføres forbedringer i kommunikations- og informationspolitikken på en mere konsekvent måde inden for et overordnet koncept for information af og kommunikation med borgerne og efter analyse af merværdien af de enkelte informationsværktøjer i overensstemmelse med punkt 21 i beslutning af 26. oktober 2006 om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2007 (øvrige sektioner)[6];

16.  ønsker at forbedre de værktøjer, der anvendes for at oplyse borgerne om Europa-Parlamentets rolle i lovgivnings- og beslutningsprocessen, om dets aktiviteter inden for EU-politikken samt om dets medlemmers og politiske gruppers virksomhed, og afhjælpe mangler i forbindelse med EU's omdømme, i særdeleshed i lyset af de kommende valg i 2009; mener ikke, at de eksisterende kommunikationskanaler i tilstrækkelig grad imødekommer dette behov;

17.  mener i særdeleshed, at en højere grad af inddragelse af lokale og regionale medier ville være yderst gavnlig for EU-projektet; opfordrer derfor administrationen til at forelægge en handlingsplan for kommunikation orienteret mod lokale og regionale medier og udnytte nye værktøjer, navnlig med henblik på at forberede de kommende europæiske valg, således at medlemmerne kan kommunikere med de lokale medier; minder om, at der blev afsat et særligt budget til en oplysningskampagne i året forud for det sidste europæiske valgår;

18.  understreger, at både de eksisterende kommunikationsværktøjer og de værktøjer, der er under udvikling, skal udformes på den mest effektive måde for at gøre EU-borgerne mere opmærksomme på vores institution; mener, at både administrationen og de politiske grupper bør inddrages i udformningen og evalueringen af disse værktøjer;

19.  kræver, at der inden 1. juli 2007 udarbejdes en oversigt over de kommunikationsforanstaltninger, de eksterne kontorer har taget initiativ til i partnerskab med Kommissionen i Europahusene, og en evaluering af effektiviteten og gennemslagskraften;

20.  minder om, at der blev vedtaget en ny politik for medlemmernes besøgsgrupper i juli 2006, hvilket er en forbedring i forhold til den tidligere situation; er af den opfattelse, at der kan foretages yderligere forbedringer, navnlig hvad angår fleksibilitet, og at mindsteantallet af besøgende og godtgørelse kan drøftes, når besøgscentret er færdigt, under hensyntagen til de besøgendes særlige karakteristika med henblik på at dække de reelle udgifter; forventer derfor at få forelagt et nyt forslag inden 1. juli 2007, som tager hensyn til medlemmernes bekymringer, og som kan gennemføres snarest muligt;

21.  erkender, at der er sket fremskridt med hensyns til besøgsprogrammet i de seneste år; understreger imidlertid, at der kunne ske yderligere fremskridt på områder, hvor de besøgende får indblik i Europa-Parlamentets hverdag, og forventer svar på præcise spørgsmål om muligheden for besøg i mødesalen og muligheden for at få stillet flere mødeværelser til rådighed[7]; ønsker, at administrationen skal forelægge relevante forslag inden 1. juli 2007;

Forbedring af budgettildelingen

22.  minder om, at budgetteringen de to sidste år er sket på grundlag af begrundede behov for at dække institutionens effektive behov; understreger, at Europa-Parlamentets budget bør fastsættes på et niveau, der sikrer, at institutionen kan levere et så effektivt arbejde som muligt inden for et rationelt niveau af økonomiske ressourcer; mener, at budgetniveauet for 2008 inklusive forhøjelser vedrørende tilpasninger til de løbende priser under ingen omstændigheder bør udgøre mere end 20 % af udgiftsområde 5, der bør være den øverste budgetgrænse; opfordrer derfor Præsidiet til at tage hensyn til det ansvar, Europa-Parlamentet har over for EU-borgerne, når det fastlægger niveauet for Parlamentets overslag;

23.  bemærker, at 2008 bliver det sidste fulde regnskabsår inden valget til Europa-Parlamentet og gennemførelsen af medlemsstatutten i 2009; mener, at der er blevet truffet de nødvendige foranstaltninger til at gennemføre de seneste udvidelser; mener ikke, at der kan forventes nye, større udviklinger med finansielle følgevirkninger ud over en finafstemning af budgetbehovene i henseende til de nye medlemsstater;

24.  bemærker, at det er en af Præsidiets prioriteringer at gøre Parlamentet til en mere synlig aktør inden for den eksterne politik; understreger, at Europa-Parlamentet har nedsat en række delegationer og forsamlinger for forbindelserne til de nationale parlamenter i tredjelande, som ikke klart fremgår af Europa-Parlamentets budget; pålægger derfor administrationen senest den 1. juli 2007 at forelægge en rapport om de eksisterende og kommende enheder på dette udgiftsområde, herunder en økonomisk evaluering af de kommende års behov;

25.  beklager den begrænsede informationsstrøm vedrørende spørgsmål, der falder ind under sagsområder, der er fælles med andre besluttende organer i Europa-Parlamentet, herunder navnlig afgørelser med økonomiske konsekvenser for Europa-Parlamentets budget; mener, at der bør gøres en fælles indsats for at intensivere informationsudvekslingen på et tidligt tidspunkt i beslutningsprocessen;

26.  bemærker, at de forudgående budgetoverslag over de samlede omkostninger i forbindelse med udviklingen af projekter ikke altid er pålidelige; beklager denne tilgang og mener, at omkostningerne skal begrundes, og de pågældende projekter skal forelægges for de kompetente organer til fornyet behandling og godkendelse, såfremt der er en afvigelse i forhold til de oprindeligt anslåede omkostninger;

27.  bemærker, at flere budgetposter regelmæssigt underfinansieres eller overfinansieres; minder om, at antallet af overførselsanmodninger i gennemførelsesåret bør begrænses til ekstraordinære omstændigheder og kun vedrøre forhold, der ikke kunne forudses; opfordrer administrationen til at anslå de nødvendige bevillinger for hver budgetpost mere præcist og udarbejde mere realistiske prognoser;

Andre emner

Bygninger

28.  anerkender de besparelser, der er opnået ved hjælp af acontobetalinger for bygninger de sidste ti år; understreger, at Europa-Parlamentet nu ejer de fleste bygninger på de tre arbejdssteder og fremover fokuserer investeringerne på de eksterne kontorer; agter at genoverveje princippet om deling af de eksterne kontorer med Kommissionen på grundlag af den rapport med frist til marts 2007, der blev anmodet om i punkt 47 i ovenstående beslutning af 26. oktober 2006 om det almindelige budget for regnskabsåret 2007 (øvrige sektioner); opfordrer med det formål til, at der udarbejdes en fælles rapport fra Kommissionens og Europa-Parlamentets side om betingelserne for at dele kontorer i henseende til personale, logistik, driftsomkostninger og de forskellige tidsplaner for samfinansiering af erhvervelsen af fælles kontorer; bemærker, at dette hidtil har været muligt på grund af de disponible bevillinger på Parlamentets budget;

29.  støtter administrationens bestræbelser på at forbedre sikkerhedssystemet i Europahusene; henstiller til administrationen og Kommissionen i fællesskab og proportionelt at dele udgifterne hertil;

Personale

30.  mener, at institutionen burde råde over de nødvendige menneskelige ressourcer til at sikre sin funktion efter de seneste udvidelser af stillingsfortegnelsen (21 % over en periode på fire år) navnlig som følge af de to udvidelser og det øgede antal officielle sprog, og bør tage sig tid til at integrere dem effektivt; agter derfor at tage stilling til anmodninger om oprettelse af nye stillinger, når administrationen har forelagt en rapport om sin strategi på kort og mellemlang sigt vedrørende omrokeringsmuligheder, herunder efteruddannelses- og udviklingsprogrammer i tilknytning til omrokering; agter at behandle anmodninger på grundlag af sådanne detaljerede oplysninger;

31.  tilskynder til, at ansættelsesstrategien for tolketjenesterne genovervejes, idet denne for øjeblikket fremmer midlertidig ansættelse i forhold til fastansættelse, for at opretholde en passende balance mellem kvalitet og omkostninger, således at det sikres, at der opnås valuta for pengene;

32.  mener, at den omrokeringspolitik, der startede i 2006, bør fortsætte for at konsolidere de seneste to udvidelser og styrke administrationens effektivitet under hensyntagen til de politiske prioriteringer; pålægger generalsekretæren at forelægge en detaljeret strategi for 2008 i overslagene;

33.  er særlig opmærksom på udgifterne i tilknytning til den geografiske spredning og agter at undersøge mulighederne for at rationalisere disse på en bedre måde; agter navnlig at fokusere på antallet af tjenesterejser, der foretages af de ansatte mellem de tre arbejdssteder; understreger, at udgifterne til disse tjenesterejser udgjorde 12 799 988 EUR i 2005 og 71 369 dage, eksklusive tjenesterejseudgifter for de politiske gruppers ansatte; mener, at der kunne gøres en indsats på dette område for at øge effektiviteten; pålægger generalsekretæren at forelægge en rapport senest den 1. juli 2007 vedrørende tjenesterejser mellem de tre arbejdssteder fordelt efter generaldirektorat og de dertilhørende udgifter;

34.  er bekymret over usikkerheden omkring Europaskole-systemet; minder om, at de ansatte har ret til et velfungerende og attraktivt skolesystem, og opfordrer derfor institutionen til at sikre, at det forholder sig således;

35.  bemærker plenarforsamlingens afgørelse om i fuldt omfang at støtte vedtagelsen af en reel og fornuftig statut for medlemmernes assistenter; opfordrer Arbejdsgruppen om Medlemmernes Assistenter til at fortsætte sit arbejde og foreslå løsninger på de forskellige problemer, assistenterne møder med hensyn til f.eks. social sikring og skatteforhold som følge af arbejdets særlige karakter; mener, at disse forslag bør være en forbedring af de gældende ordninger for visse nationaliteter;

Sikkerhed

36.  anerkender de økonomiske konsekvenser af nødvendigheden af at have optimale sikkerhedsforhold for medlemmerne og personalet på alle tre arbejdssteder; opfordrer administrationen til at gennemføre det nye kortsystem hurtigst muligt, herunder navnlig brugen af elektronisk signatur, hvilket ville lette medlemmernes daglige arbejde ved at give dem et mere sikkert miljø; understreger, at databeskyttelsesbestemmelser til enhver tid skal respekteres;

37.  mener, at EU-institutionerne bør tjene som forbillede for gennemførelsen af miljøvenlige politikker og forbedret energieffektivitet; minder om, at Europa-Parlamentet har forpligtet sig til at anvende EMAS-forordningen, og henviser til opfordringen (beslutning om de øvrige institutioners budget 2006) til Præsidiet om at undersøge måder til at reducere de stigende energiudgifter, herunder begrænsning af luftbehandlingen om sommeren; kræver en mere effektiv udnyttelse af papir og begrænset omdeling af trykt materiale, således at trykte udgaver af mange dokumenter bliver et valg, der skal træffes aktivt; forventer, at administrationen inden den 1. juli 2007 fremsender en rapport om de foranstaltninger, der allerede er forudset, og forslagene på de anførte områder ledsaget af oplysninger om personalebehovene og økonomiske overslag;

Øvrige institutioner

38.  opfordrer institutionerne til at forelægge et budget, der er udtryk for de reelle behov; mener, at 2008 efter to store udvidelser og indførelsen af 12 sprog bør være et år, hvor de disponible ressourcer mobiliseres (menneskelige, teknologiske og logistiske) så effektivt som muligt; minder om, at overførselsanmodninger og tilpasninger af stillingsfortegnelsen i løbet af regnskabsåret ikke er den rigtige måde at forvalte budgettet på og derfor bør være en undtagelse; forventer, at institutionerne er opmærksomme på disse elementer, når de forelægger deres overslag;

39.  opfordrer institutionerne til at styrke det interinstitutionelle samarbejde selv på områder, hvor der ved første øjekast ikke findes noget potentiale for rationalisering og effektivitetsforbedringer, idet institutionernes budget fremover ikke kommer til at vokse i samme takt som tidligere;

40.  bemærker, at institutionerne i væsentlig grad har øget deres bygningsudgifter i løbet af de seneste år og agter at øge disse yderligere i løbet af de kommende fire år; mener, at tiden er kommet til at udsætte en yderligere vækst i fast ejendom; opfordrer derfor institutionerne til omhyggeligt at undersøge andre muligheder, inden man overvejer yderligere udvidelser af bygninger; opfordrer endvidere institutionerne til som led i det interinstitutionelle samarbejde at være indstillet på at dele de resterende disponible bevillinger på budgetterne ved årets udgang med henblik på at absorbere bygningsudgifterne så hurtigt som muligt;

41.  minder om, at en harmonisering af kontoplanerne for institutionernes budgetoverslag ville gøre det nemmere at forstå de forskellige budgetter og øge gennemskueligheden for EU-borgerne;

42.  ville sætte pris på, at budgetoverslagene indeholdt et kapitel, der redegør for de særlige forhold, der gør sig gældende for de enkelte institutioner, og de forbedringer, der er sket i årets løb; mener, at budgetmyndigheden på den måde bedre kunne evaluere og forstå de enkelte institutioners specifikke behov;

43.  anmoder institutionerne om at overvåge ansættelsesniveauet i tilknytning til de seneste to udvidelser og forelægge oplysninger for budgetmyndigheden mindst to gange om året;

Rådet

44.  bemærker den begrænsede stigning i Rådets budget i 2007; agter at være opmærksom på den fremtidige udvikling og på de ændringer af kontoplanen, der er foretaget, navnlig inden for afsnit 3; anerkender det forhold, at Rådet fremsender relevante oplysninger om de emner, der er af interesse for Parlamentet;

Domstolen

45.  mener, at Domstolen efter oprettelsen af Tjenestemandsretten og to store udvidelser, bør rationalisere arbejdsmetoderne og holde budgetniveauet stabilt;

Revisionsretten

46.  bemærker udviklingen af relevante uddannelsesprogrammer for assisterende revisorer og moderniseringen af it-sektoren, der påbegyndtes sidste år, og forventer at få flere oplysninger om de hidtidige resultater af disse initiativer;

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget

47.  forventer at modtage klare signaler om arten af det fremtidige samarbejde mellem de to udvalg fra 2008, når de forelægger deres budgetoverslag; er af den opfattelse, at det ikke ville være tilstrækkelig grund til at forhøje det generelle niveau i deres respektive budgetter;

Ombudsmanden

48.  har bemærket Ombudsmandens bestræbelser på at stabilisere sit budget og navnlig stillingsfortegnelsen i 2007; forventer, at denne stabilitet bevares i 2008;

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

49.  bemærker, at 2008 bliver det fjerde år, hvor den Europæiske Tilsynsførende fungerer, og at denne institution snart vil være fuldt funktionsdygtig; opfordrer derfor den Europæiske Tilsynsførende til at forelægge en mellemsigtet aktivitetsplan, der omfatter institutionens behov og en tidsfrist for gennemførelsen af den nye kontoplan, således som de øvrige institutionerne har taget initiativ til siden 2005;

50.  er derfor at den opfattelse, at 2008 bliver det sidste år med større stigninger i budgettet, herunder navnlig stillingsfortegnelsen; minder om, at ændringer i stillingsfortegnelsen og bevillingerne skal begrundes;

0

0     0

51.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Domstolen, Revisionsretten, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget, Den Europæiske Ombudsmand og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

  • [1]  EFT L 253 af 7.10.2000, s. 42.
  • [2]  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1. Ændret ved forordning (EF, Euratom) nr. 1995/2006 (EUT L 390 af 13.12.2006, s. 1).
  • [3]  EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
  • [4]  EUT C 263 af 31.10.2006, s. 1.
  • [5]  P6_TA (2006)0570.
  • [6]  P6_TA (2006)0452, punkt 21.
  • [7]  P6_TA (2006)0452, punkt 26.

PROCEDURE

Titel

Retningslinjerne for 2008-budgetproceduren - sektion II, IV, V, VI, VII, VIII og IX - og om foreløbigt forslag til overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter (sektion I) for regnskabsåret 2008

Procedurenummer

2007/2013(BUD)

Retsgrundlag

art. 272 EF

Korresponderende udvalg

BUDG

Rådgivende udvalg

AFCO

AFET

AGRI

CONT

CULT

DEVE

ECON

EMPL

ENVI

FEMM

IMCO

INTA

ITRE

JURI

LIBE

PECH

PETI

REGI

TRAN

 

Ingen udtalelse(s)

Dato for afgørelse

AFCO
5.3.2007

AFET
27.2.2007

AGRI
19.12.2006

CONT
28.2.2007

CULT
27.2.2007

DEVE
27.2.2007

ECON
30.1.2007

EMPL
13.2.2007

ENVI
28.2.2007

FEMM
27.2.2007

IMCO
28.2.2007

INTA
21.3.2007

ITRE
27.2.2007

JURI
11.12.2006

LIBE
24.1.2007

PECH
27.2.2007

PETI
22.1.2007

REGI
26.2.2007

TRAN
28.2.2007

 

Ordfører
  Dato for valg

Ville Itälä
13.12.2006

Oprindelig ordfører

Louis Grech

Date of decision to draw up report

 

Behandling i udvalg

15.3.2007

 

 

 

 

Dato for vedtagelse

15.3.2007

Resultat af den endelige afstemning

for: 40

imod:

hverken/eller:

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Joan Calabuig Rull, Valdis Dombrovskis, Brigitte Douay, Szabolcs Fazakas, Salvador Garriga Polledo, Neena Gill, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Jan Mulder, Gérard Onesta, Umberto Pirilli, Antonis Samaras, Anders Samuelsen, Esko Seppänen, Nina Škottová, László Surján, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Thijs Berman, Michael Gahler, Marusya Ivanova Lyubcheva, Mairead McGuinness, Emilio Menéndez del Valle, Rihards Pīks, Libor Rouček, Paul Rübig, José Albino Silva Peneda

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

 

Dato for indgivelse – A6

19.3.2007

A6-0069/2007

Bemærkninger

...