ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία του προϋπολογισμού 2008 - Τμήματα II, IV, V, VI, VII, VIII και ΙX και σχετικά με το προσχέδιο προβλεπομένων εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Τμήμα I) για τη διαδικασία του προϋπολογισμού 2008

19.3.2007 - (2007/2013(BUD))

Τμήμα Ι                 –    Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Τμήμα II               –    Συμβούλιο
Τμήμα IV              –    Δικαστήριο
Τμήμα V               –    Ελεγκτικό Συνέδριο
Τμήμα VI              –    Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Τμήμα VII             –    Επιτροπή των Περιφερειών
Τμήμα VIII           –    Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Τμήμα IX              –    Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων
Επιτροπή Προϋπολογισμών
Εισηγητής: Ville Itälä
PR_BUD_others

Διαδικασία : 2007/2013(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0069/2007
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0069/2007
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία του προϋπολογισμού 2008 - Τμήματα II, IV, V, VI, VII, VIII και ΙX και σχετικά με το προσχέδιο προβλεπομένων εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Τμήμα I) για τη διαδικασία του προϋπολογισμού 2008

(2007/2013(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–     έχοντας υπόψη τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 272,

–     έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου 2000/597/ΕΚ, Ευρατόμ της 29ης Σεπτεμβρίου 2000 για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[1]

–     έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[2],

–     έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[3],

–     έχοντας υπόψη την πέμπτη έκθεση των Γενικών Γραμματέων των θεσμικών οργάνων του Μαΐου 2006 σχετικά με το πώς εξελίσσεται η κατηγορία 5 των δημοσιονομικών προοπτικών,

–     έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2005 σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις των θεσμικών οργάνων[4],

–     έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A6‑0069/2007),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοδότηση του προϋπολογισμού 2007 για την κατηγορία 5 ορίστηκε σε 7 115 000 000 ευρώ, ενώ ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανέρχεται σε 1 397 460 174 ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 19,65% της κατηγορίας 5,

B.    λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός 2008 σηματοδοτεί το πρώτο έτος χωρίς μείζονες προκλήσεις, όπως η διεύρυνση ή η εισαγωγή νέων γλωσσών ή κάποιο άλλο γεγονός το οποίο να αναμένεται ότι θα έχει μείζονες συνέπειες σε διοικητικό επίπεδο,

Γ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θεσμικά όργανα πρέπει να φροντίσουν για την εδραίωση των δύο τελευταίων διευρύνσεων,

Δ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο παρόν στάδιο της ετήσιας διαδικασίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένει τις προβλέψεις των άλλων οργάνων και τις προτάσεις του Προεδρείου του για τον προϋπολογισμό 2008,

Γενικό Πλαίσιο

1.    επισημαίνει ότι το ανώτατο όριο της κατηγορίας 5 για το 2008 ανέρχεται σε 7 457 000 000 ευρώ, πράγμα που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 4,8% σε σύγκριση με το 2007·

2.    επισημαίνει ότι, κυρίως λόγω της διεύρυνσης, ο προϋπολογισμός των θεσμικών οργάνων αυξήθηκε κατά σχεδόν 18% τα τέσσερα τελευταία χρόνια· εκτιμά ότι, όσον αφορά το έτος 2008, όλα τα όργανα έχουν φθάσει σε ένα απόλυτα λειτουργικό στάδιο και διαθέτουν τα μέσα για τη διασφάλιση των διοικητικών καθηκόντων τους· ζητεί από τα θεσμικά όργανα να ακολουθήσουν μια συνετή δημοσιονομική προσέγγιση κατά τη διαμόρφωση των προβλέψεών τους για το 2008·

3.    εκτιμά ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να λογοδοτεί στους πολίτες και ότι η αποδοτική χρήση των χρημάτων των φορολογουμένων μπορεί να συμβάλει στην τόνωση της εμπιστοσύνης τους προς τα θεσμικά όργανα της ΕΕ· φρονεί ότι ο προϋπολογισμός των θεσμικών οργάνων για το 2008 πρέπει, καταρχήν, να παραμείνει κοντά στα επίπεδα του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους δεδομένου ότι δεν προβλέπονται σημαντικά γεγονότα (διευρύνσεις ή νέες γλώσσες) που να δικαιολογούν αύξηση· εκτιμά ότι οιαδήποτε νέα πρωτοβουλία πρέπει να χρηματοδοτείται, κατά πρώτον, εντός του ανώτατου ορίου του τρέχοντος προϋπολογισμού, εκτός αν υπάρχουν ειδικοί λόγοι για το αντίθετο

4.    αναγνωρίζει ότι η διοργανική συνεργασία μπορεί να αποδειχθεί ευεργετική από άποψη οικονομιών κλίμακας και από άποψη αποτελεσματικότητας, αλλά μπορεί επίσης να υπονομεύσει την ανεξαρτησία ή την ταυτότητα ενός οργάνου· εκτιμά ότι η ορθή ισορροπία πρέπει να αποτελεί επιδίωξη όλων των θεσμικών οργάνων για τους προαναφερθέντες λόγους· ζητεί από τους Γενικούς Γραμματείς ενημέρωση σχετικά με την αμοιβαία συνεργασία· αναμένει, έως την 1η Ιουλίου 2007, ενημέρωση σχετικά με την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τις χρηματοδοτικές πτυχές, καθώς και τα πιθανά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων, περιλαμβανομένων της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών που παρέχουν οι φορείς και τα όργανα που έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο της συνεργασίας·

5.    υπενθυμίζει ότι, τα τελευταία χρόνια, έχει ζητήσει στα ψηφίσματά του την υποβολή, σε τακτά χρονικά διαστήματα, εκθέσεων για την πρόοδο των προσλήψεων προσωπικού από τα κράτη μέλη της προτελευταίας και της τελευταίας διεύρυνσης και για το καθεστώς του προσλαμβανόμενου προσωπικού· ζητεί, ως εκ τούτου, από τα θεσμικά όργανα να συνεχίσουν τη δράση αξιολόγησης όπως προβλέπεται στην κοινή δήλωση για τις προσλήψεις σε σχέση με τις διευρύνσεις του 2004 και 2007, που εγκρίθηκε με το ψήφισμά του της 14ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007, παρέχοντας πληροφορίες τόσο γενικού χαρακτήρα, όσο και για κάθε θεσμικό όργανο[5]

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Πολιτικές προτεραιότητες

Παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών στους βουλευτές για να επιτευχθεί η βελτίωση της νομοθεσίας

6.    εκτιμά ότι, δεδομένου ότι είναι συννομοθέτης, πρέπει να εξασφαλίζονται βέλτιστες συνθήκες εργασίας στους βουλευτές του, προκειμένου να διευκολύνεται η εκτέλεση των καθηκόντων τους και να βελτιώνεται η ποιότητα της νομοθεσίας της ΕΕ· φρονεί ότι η βοήθεια προς τους βουλευτές μπορεί να βελτιωθεί με την παροχή εξειδικευμένης ή τεχνικής ενημέρωσης σε στενά χρονικά πλαίσια· εμμένει στην άποψη ότι οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να είναι καλύτερα ενημερωμένοι και να γνωρίζουν ποιο είναι το σύνολο των πόρων και των υλικών που τους διατίθενται ανάλογα με το έργο που επιτελούν οι διάφορες υπηρεσίες εντός του Κοινοβουλίου (μελέτες, τεχνική και γενική τεκμηρίωση)·

7.    επιθυμεί να παρέχονται σε όλους τους βουλευτές, συμπεριλαμβανομένων των νεοαφιχθέντων, οι καλύτερες δυνατές γλωσσικές υπηρεσίες, κατά κύριο λόγο στις επίσημες συνεδριάσεις των οργάνων του Κοινοβουλίου· είναι πρόθυμο να μελετήσει λογικές προτάσεις για ένα πιο προσωπικό επίπεδο εξυπηρέτησης των βουλευτών, υπό διαφανείς και σαφώς καθορισμένους όρους, στο πλαίσιο των καθηκόντων τους και θα εξετάσει τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας των προτάσεων αυτών·

8.    επιθυμεί να διερευνήσει τη δυνατότητα να εξασφαλισθεί η διάθεση αιθουσών σε όλους τους βουλευτές για συνομιλίες με εμπειρογνώμονες σε σχετικά ολιγομελείς ομάδες (8-20 άτομα) ιδίως όσον αφορά τα νέα κτήρια D4-D5· εκτιμά ότι, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι απρόβλεπτες ανάγκες που ανακύπτουν από την εργασία του Κοινοβουλίου, θα πρέπει να είναι εφικτή η κράτηση των αιθουσών αυτών εντός αρκετά σύντομων προθεσμιών και με ελάχιστες γραφειοκρατικές διαδικασίες · αναμένει έκθεση έως την 1η Ιουλίου 2007 σχετικά με τις ήδη υπάρχουσες αίθουσες αυτού του τύπου και σχετικά με τις δυνατότητες περαιτέρω διαρρύθμισής τους·

9.    επισημαίνει ότι, για την παροχή της καλύτερης δυνατής βοήθειας στους βουλευτές για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, απαιτείται περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιακών και διοικητικών δομών και ενίσχυση των υφιστάμενων υπηρεσιών· ζητεί από τη διοίκηση να εξετάσει τις δυνατότητες επέκτασης των διευκολύνσεων που παρέχει στους βουλευτές η Βιβλιοθήκη, με την παροχή ερευνητικής υποστήριξης και μιας εκτεταμένης ενιαίας βιβλιοθήκης αποθήκευσης εγγράφων και πληροφοριών για όλα τα υπάρχοντα κείμενα και την εμπειρογνωμοσύνη (Σύστημα Διαχείρισης της Γνώσης)· αναμένει να του υποβληθούν έως την 1η Ιουλίου 2007 σχετικές προτάσεις με πρόβλεψη του κόστους, που θα περιλαμβάνουν επίσης τη δυνατότητα δημοσίευσης των απαντήσεων σε τέτοιου είδους απορίες στο Intranet του ΕΚ·

10.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεωγραφικό κατακερματισμό της διοίκησής του μεταξύ των τριών τόπων εργασίας και το πρόσθετο κόστος που συνεπάγεται από άποψη εξόδων λειτουργίας, ιδίως κατά τη μετακίνηση από ένα τόπο σε άλλο· εκτιμά ότι η διοίκηση θα πρέπει να παρέχει στους βουλευτές τις πάσης φύσεως διευκολύνσεις που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες, προκειμένου να περιορισθεί ο αρνητικός αντίκτυπος της γεωγραφικής διάταξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως ο συγχρονισμός των υπολογιστών με τα κινητά τηλέφωνα ή η χρήση των αιθουσών εικονοτηλεδιάσκεψης·

11.  επισημαίνει ότι, παρά το σημαντικό προϋπολογισμό που διατίθεται στην τεχνολογία των πληροφοριών, ορισμένα προβλήματα παραμένουν όπως η επιβράδυνση της λειτουργίας του δικτύου στο Στρασβούργο ή ο χρόνος που απαιτείται για την εφαρμογή κάθε νέου σχεδίου ΤΠ· καλεί, ως εκ τούτου, το Γενικό Γραμματέα να περιλάβει στο προσχέδιο της έκθεσης προβλέψεων, ειδικό τμήμα, στο παράρτημα IV, για τα σχέδια ΤΠ που δρομολογήθηκαν τα τελευταία πέντε χρόνια, με ενδείξεις όσον αφορά το προσωρινό κόστος, τις προσωρινές ημερομηνίες έναρξης και παράδοσης, τις τελικές ημερομηνίες και το τελικό κόστος·

12.  ζητεί από το Γενικό Γραμματέα να υποβάλει προτάσεις σχετικά με τη διάρθρωση και την ικανότητα των γραμματειών των επιτροπών, προκειμένου να βελτιωθεί η εξασφάλιση συνέχειας στη νομοθεσία και τη διαδικασία του προϋπολογισμού· ζητεί από τη διοίκηση να υποβάλει τις σχετικές προτάσεις έως την 1η Ιουλίου 2007·

Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μέσων επικοινωνίας του ΕΚ και των πολιτικών του ομάδων

13.  εκτιμά ότι η επικοινωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πραγματοποιείται μέσα από ένα μωσαϊκό διαφορετικών διαύλων, που αλληλοσυμπληρώνονται και έχουν ένα κοινό στόχο, δηλαδή την ουσιαστική ενημέρωση των πολιτών της ΕΕ σχετικά με τις δραστηριότητές του και τη συμβολή στην ευρωπαϊκή οικοδόμηση·

14.  εκτιμά ότι η επικοινωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει δύο σκέλη: πρώτον, τη θεσμική επικοινωνία που πραγματοποιεί η διοίκηση και που περιλαμβάνει ενημέρωση βάσει στοιχείων και, δεύτερον, μια πιο πολιτικοποιημένη ενημέρωση, που ανακλά τις διάφορες απόψεις, τοποθετήσεις και δραστηριότητες των πολιτικών ομάδων και των βουλευτών·

15.  εκτιμά ότι μπορούν να υπάρξουν βελτιώσεις στην πολιτική επικοινωνίας και ενημέρωσης με πιο συνεκτικό τρόπο, στο πλαίσιο μιας συνολικής θεώρησης της επικοινωνίας με τους πολίτες της ΕΕ, όπου η προστιθέμενη αξία κάθε μέσου θα προσδιορίζεται όπως αναφέρεται στην παράγραφο 21 του ψηφίσματός του της 26ης Οκτωβρίου 2006 σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού για το 2007 (Λοιπά τμήματα)[6]·

16.  επιθυμεί να βελτιώσει τα μέσα που χρησιμοποιούνται προκειμένου οι ευρωπαίοι πολίτες να έχουν σαφέστερη γνώση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη νομοθετική διαδικασία και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, των δραστηριοτήτων του στον τομέα της ευρωπαϊκής πολιτικής καθώς και των δραστηριοτήτων των βουλευτών και των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να αντιμετωπισθούν οι αδυναμίες που συνδέονται με την εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως ενόψει των εκλογών του 2009· εκτιμά ότι οι υφιστάμενοι δίαυλοι επικοινωνίας δεν ανταποκρίνονται δεόντως στην ανάγκη αυτή·

17.  πιστεύει, ειδικότερα, ότι η μεγαλύτερη ανάμιξη των τοπικών και περιφερειακών μέσων ενημέρωσης θα προήγε σημαντικά το ευρωπαϊκό σχέδιο· καλεί ως εκ τούτου τη διοίκηση να παρουσιάσει ένα σχέδιο δράσης για την επικοινωνία για τα τοπικά και περιφερειακά μέσα ενημέρωσης και για τη διερεύνηση νέων μέσων, με κύριο στόχο την προετοιμασία των προσεχών ευρωπαϊκών εκλογών, τα οποία θα δώσουν τη δυνατότητα στους βουλευτές να επικοινωνούν με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης· υπενθυμίζει ότι, κατά το έτος που προηγήθηκε του έτους διεξαγωγής των προηγούμενων ευρωπαϊκών εκλογών, διατέθηκε ειδικός προϋπολογισμός για εκστρατεία ευαισθητοποίησης του κοινού·

18.  επισημαίνει ότι τόσο τα υφιστάμενα μέσα επικοινωνίας όσο και αυτά που είναι στο στάδιο της επεξεργασίας πρέπει να διαμορφωθούν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για να βελτιωθεί η ευαισθητοποίηση των πολιτών της ΕΕ απέναντι στο θεσμικό μας όργανο· εκτιμά ότι στη διαμόρφωση και την αξιολόγηση των μέσων αυτών πρέπει να συμμετάσχουν τόσο η διοίκηση όσο και οι πολιτικές ομάδες·

19.  ζητεί, έως την 1η Ιουλίου 2007, απογραφή των δράσεων για την επικοινωνία τις οποίες έχουν διαμορφώσει τα εξωτερικά γραφεία σε συνεργασία με την Επιτροπή στα Σπίτια της Ευρώπης, καθώς και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και του αντίκτυπού τους·

20.  υπενθυμίζει ότι, τον Ιούλιο του 2006, άρχισε να εφαρμόζεται μια νέα πολιτική για τις ομάδες επισκεπτών των βουλευτών, η οποία συνιστά πρόοδο σε σχέση με την προηγούμενη κατάσταση· εκτιμά ότι υπάρχει περιθώριο περαιτέρω βελτίωσης, ιδίως σε επίπεδο ευελιξίας, και μάλιστα όταν το νέο κέντρο επισκεπτών θα έχει ολοκληρωθεί· ο κατώτατος υποχρεωτικός αριθμός επισκεπτών και η επιστροφή των εξόδων μπορούν να επανεξετασθούν, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων των επισκεπτών, προκειμένου να καλύπτεται το πραγματικό κόστος· αναμένει, ως εκ τούτου, να λάβει νέα πρόταση έως την 1η Ιουλίου 2007, η οποία θα συνεκτιμά τις ανησυχίες των βουλευτών και θα εφαρμοστεί το ταχύτερο·

21.  αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο πρόγραμμα επισκεπτών τα τελευταία χρόνια· υπογραμμίζει ωστόσο ότι υπάρχει περιθώριο περαιτέρω βελτίωσης σε τομείς στους οποίους οι επισκέπτες εκτίθενται στην πραγματική ζωή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αναμένει απαντήσεις σε συγκεκριμένες ερωτήσεις όσον αφορά τη δυνατότητα επισκέψεων στην αίθουσα συνεδριάσεων της ολομέλειας και τη διαθεσιμότητα περισσότερων αιθουσών συνεδρίασης[7]· ζητεί από τη διοίκηση να υποβάλει σχετικές προτάσεις έως την 1η Ιουλίου 2007΄·

Βελτίωση της κατανομής του προϋπολογισμού

22.  υπενθυμίζει ότι η εγγραφή στον προϋπολογισμό τα δύο τελευταία έτη έγινε βάσει αιτιολογημένων αναγκών για την αποτελεσματική λειτουργία του· υπογραμμίζει ότι ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να διαμορφώνεται στο επίπεδο που θα καθιστά δυνατή την εξασφάλιση του πλέον αποτελεσματικού έργου από το όργανο εντός ενός λογικού επιπέδου οικονομικών πόρων· θεωρεί ότι το επίπεδο προϋπολογισμού του 2008, συμπεριλαμβανομένων των αυξήσεων που σχετίζονται με προσαρμογές σε τρέχουσες τιμές, θα πρέπει να στοχεύει στη διατήρηση του επιπέδου προϋπολογισμού του 2007 και δεν θα πρέπει επ'ουδενί να υπερβαίνει το 20% της κατηγορίας 5 που θα πρέπει να αποτελεί το ανώτατο όριο του προϋπολογισμού· καλεί, συνεπώς, το Προεδρείο, όταν αποφασίζει το επίπεδο των προβλέψεων του Κοινοβουλίου, να λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λογοδοτεί στους πολίτες της ΕΕ·

23.  επισημαίνει ότι το 2008 είναι το τελευταίο ολόκληρο έτος πριν από την εκλογή των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την εφαρμογή του καθεστώτος των βουλευτών το 2009· εκτιμά ότι έχουν ληφθεί τα απαιτούμενα μέτρα για την κάλυψη των αναγκών της τελευταίας διεύρυνσης· εκτός από τον ακριβή προσδιορισμό των δημοσιονομικών αναγκών για την υποδοχή των νέων κρατών, δεν αναμένονται μείζονες εξελίξεις που να έχουν δημοσιονομικές συνέπειες·

24.  σημειώνει ότι μια από τις προτεραιότητες του Προεδρείου είναι να γίνει πιο ορατή η συμβολή του Κοινοβουλίου στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής· επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δημιουργήσει διάφορες αντιπροσωπείες και συνελεύσεις με εθνικά κοινοβούλια από τρίτες χώρες που δεν προσδιορίζονται με σαφήνεια στον προϋπολογισμό του· καλεί, ως εκ τούτου, τη διοίκησή του να υποβάλει έκθεση, έως την 1η Ιουλίου 2007, σχετικά με τους υφιστάμενους και τους υπό διαμόρφωση φορείς όσον αφορά τις δαπάνες, περιλαμβανομένης οικονομικής αξιολόγησης των αναγκών για τα επόμενα χρόνια·

25.  εκφράζει τη λύπη του για την περιορισμένη ροή πληροφοριών όσον αφορά θέματα κοινής αρμοδιότητας με άλλα όργανα λήψης αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδίως όσον αφορά τις αποφάσεις που έχουν δημοσιονομικό αντίκτυπο στον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· εκτιμά ότι πρέπει να καταβληθούν αμοιβαίες προσπάθειες για τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών σε πρώιμο στάδιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων·

26.  εκτιμά ότι οι εκ των προτέρων δημοσιονομικές προβλέψεις για το συνολικό κόστος της ανάπτυξης σχεδίων δεν είναι πάντα αξιόπιστες· αποδοκιμάζει την προσέγγιση αυτή και εκτιμά ότι, σε περιπτώσεις απόκλισης από το αρχικά προβλεπόμενο κόστος, θα πρέπει να υπάρχει τεκμηρίωση και τα σχέδια πρέπει να υποβάλλονται εκ νέου στους αρμόδιους φορείς για επαναξιολόγηση και έγκριση·

27.  επισημαίνει ότι αρκετά κονδύλια του προϋπολογισμού συστηματικά υποχρηματοδοτούνται ή, αντίθετα, υπερχρηματοδοτούνται· υπενθυμίζει ότι αιτήσεις μεταφοράς κατά τη διάρκεια του έτους εκτέλεσης πρέπει να περιορίζονται σε έκτακτες περιπτώσεις και μόνο για θέματα που δεν μπορούσαν να έχουν προβλεφθεί· ζητεί από τη διοίκηση να υπολογίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια τις πιστώσεις που απαιτούνται για κάθε προϋπολογισμό και να προβλέπει ένα ρεαλιστικότερο επίπεδο·

Λοιπά θέματα

Ακίνητα

28.  αναγνωρίζει την εξοικονόμηση που επετεύχθη χάρη στις προπληρωμές που έγιναν τα τελευταία δέκα έτη για τα ακίνητα· υπογραμμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι σήμερα ιδιοκτήτης των περισσότερων από τα κτήριά του στους τρεις τόπους εργασίας και θα αρχίσει να εστιάζει τις επενδύσεις του στα εξωτερικά γραφεία· σκοπεύει να επανεξετάσει την αρχή του επιμερισμού των εξωτερικών γραφείων με την Επιτροπή επί τη βάσει της έκθεσης που έχει ζητηθεί, στην παράγραφο 47 του προαναφερθέντος ψηφίσματός του της 26ης Οκτωβρίου 2006 σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2007 (Λοιπά τμήματα), για το Μάρτιο του 2007· ζητεί για το σκοπό αυτό την εκπόνηση κοινής έκθεσης από την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του επιμερισμού των γραφείων από άποψη προσωπικού, διοικητικής υποστήριξης, κόστους λειτουργίας και των διαφόρων χρονοδιαγραμμάτων συγχρηματοδότησης της αγοράς κοινών γραφείων· επισημαίνει ότι τούτο κατέστη εφικτό έως σήμερα χάρη στη διαθεσιμότητα πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου·

29.  ενθαρρύνει τη διοίκηση στην προσπάθειά της να βελτιώσει το σύστημα ασφαλείας στα Σπίτια της Ευρώπης· προτρέπει τη διοίκηση και την Επιτροπή να αναλάβουν, από κοινού και αναλογικά, το σχετικό κόστος·

Προσωπικό

30.  εκτιμά ότι, μετά την πρόσφατη αύξηση του οργανογράμματος (21% σε διάστημα τεσσάρων ετών) λόγω κυρίως των δύο διευρύνσεων και την αύξηση του αριθμού των επίσημων γλωσσών, το θεσμικό όργανο πρέπει να έχει το ανθρώπινο δυναμικό που απαιτείται για τη λειτουργία του και να διαθέτει τον απαιτούμενο χρόνο για την αποτελεσματική ένταξή του· θα εξετάζει, για το λόγο αυτό, οιαδήποτε αίτηση για νέες θέσεις μετά την υποβολή από τη διοίκηση έκθεσης που θα περιλαμβάνει τη βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη στρατηγική όσον αφορά τις δυνατότητες αναδιάταξης, περιλαμβανομένων των προγραμμάτων κατάρτισης και ανάπτυξης που σχετίζονται με την αναδιάταξη· οι αιτήσεις θα εξετάζονται με βάση τα λεπτομερή αυτά στοιχεία·

31.  συνιστά την επανεξέταση της στρατηγικής απασχόλησης των υπηρεσιών διερμηνείας, η οποία σήμερα προάγει την έκτακτη αντί της μόνιμης απασχόλησης, προκειμένου να διατηρηθεί η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ ποιότητας και κόστους, ώστε να εξασφαλίζεται κατ' αυτό τον τρόπο αξιοποίηση των χρημάτων·

32.  εκτιμά ότι η πολιτική αναδιάταξης που άρχισε να εφαρμόζεται το 2006 πρέπει να συνεχισθεί προκειμένου να παγιωθούν οι δύο διευρύνσεις και να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της διοίκησης, ενώ παράλληλα θα τηρούνται οι πολιτικές προτεραιότητες· καλεί το Γενικό Γραμματέα να υποβάλει, στο πλαίσιο των προβλέψεων, λεπτομερή στρατηγική για το 2008·

33.  εξετάζει με ιδιαίτερη προσοχή το κόστος που σχετίζεται με το γεωγραφικό κατακερματισμό καθώς και τις δυνατότητες περαιτέρω εξορθολογισμού του· η εξέταση αυτή θα εστιάζεται σε διάφορες αποστολές του προσωπικού στους τρεις τόπους εργασίας· επισημαίνει ότι το κόστος των αποστολών αυτών ανήλθε, το 2005, σε 12 799 988 ευρώ και 71 369 ημέρες, εξαιρουμένου του κόστους των αποστολών του προσωπικού των πολιτικών ομάδων· εκτιμά ότι στον τομέα αυτό μπορούν να καταβληθούν προσπάθειες για την αύξηση της αποτελεσματικότητας· καλεί το Γενικό Γραμματέα να υποβάλει, έως την 1η Ιουλίου 2007, έκθεση για τις αποστολές του προσωπικού ανά γενική διεύθυνση στους τρεις τόπους εργασίας και για το αντίστοιχο κόστος·

34   εκφράζει την ανησυχία του για τις ασάφειες του συστήματος των Ευρωπαϊκών Σχολείων· υπενθυμίζει ότι το προσωπικό δικαιούται ένα σχολικό σύστημα που θα λειτουργεί ομαλά και θα είναι ελκυστικό και καλεί, ως εκ τούτου, το θεσμικό όργανο να εξασφαλίσει την ύπαρξη των συνθηκών αυτών·

35.  σημειώνει την απόφαση της Ολομέλειας να υποστηρίξει πλήρως τη θέσπιση αληθινού και ουσιαστικού καθεστώτος των βοηθών των βουλευτών· καλεί την Ομάδα Εργασίας για τους βοηθούς των βουλευτών να συνεχίσει το έργο της και να προτείνει λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι βοηθοί όσον αφορά π.χ. την κοινωνική ασφάλιση και τις φορολογικές διατάξεις ως αποτέλεσμα του ιδιαίτερου χαρακτήρα της θέσης εργασίας τους· οι προτάσεις αυτές πρέπει να συνιστούν βελτίωση έναντι των υφισταμένων ρυθμίσεων για ορισμένες εθνικότητες·

36.  αναγνωρίζει το δημοσιονομικό αντίκτυπο που έχει η ανάγκη εξασφάλισης των καλύτερων δυνατών συνθηκών ασφαλείας για βουλευτές και προσωπικό στους τρεις τόπους εργασίας· παροτρύνει τη διοίκηση να θέσει το συντομότερο σε εφαρμογή το νέο σύστημα υπηρεσιακών καρτών, το οποίο αναμένεται ότι θα βελτιώσει την καθημερινή εργασία των βουλευτών, και ιδιαίτερα τη χρήση των ηλεκτρονικών υπογραφών, παρέχοντάς τους ένα ασφαλέστερο περιβάλλον· υπογραμμίζει ότι τα μέτρα προστασίας δεδομένων πρέπει να τηρούνται πάντοτε·

37.  εκτιμά ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να χρησιμεύουν ως παράδειγμα για την εφαρμογή φιλοπεριβαλλοντικών πολιτικών και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης· υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δεσμευθεί για την εφαρμογή του κανονισμού EMAS και υπενθυμίζει το αίτημα (έκθεση για τον προϋπολογισμό 2006 - λοιπά θεσμικά όργανα) προς το Προεδρείο να εξετάσει τρόπους για τον περιορισμό της αύξησης του ενεργειακού κόστους, περιλαμβανομένης της μείωσης του κλιματισμού το καλοκαίρι· ζητεί αποτελεσματικότερη χρήση του χαρτιού και περιορισμένη διανομή έντυπου υλικού, ενώ οι έντυπες μορφές πολλών εγγράφων θα πρέπει να διατίθενται σε εθελοντική βάση· αναμένει από τη διοίκηση, έως την 1η Ιουλίου 2007, να του υποβάλει έκθεση για τις δράσεις που έχουν ήδη προβλεφθεί και προτάσεις στους καθορισμένους τομείς, συνοδευόμενες από τις ανάγκες προσωπικού και τις προβλεπόμενες δαπάνες·

Άλλα θεσμικά όργανα

38.  καλεί τα θεσμικά όργανα να υποβάλουν έναν προϋπολογισμό που θα αντικατοπτρίζει τις πραγματικές ανάγκες τους· εκτιμά ότι, μετά από δύο μείζονες διευρύνσεις και την είσοδο 12 γλωσσών, το 2008 θα πρέπει να είναι ένα έτος κινητοποίησης των διαθέσιμων μέσων (ανθρώπινων, τεχνολογικών και οργανωτικής υποστήριξης) με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο· υπενθυμίζει ότι οι αιτήσεις μεταφοράς και η αναπροσαρμογή του οργανογράμματος κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους δεν είναι ο σωστός τρόπος διαχείρισης του προϋπολογισμού και πρέπει να αποτελούν εξαίρεση· αναμένει από τα θεσμικά όργανα να επιδείξουν προσοχή στα στοιχεία αυτά κατά την υποβολή των προβλέψεών τους·

39.  ενθαρρύνει τα θεσμικά όργανα να εντείνουν τη διοργανική συνεργασία ακόμη και στους τομείς στους οποίους, εκ πρώτης όψεως, δεν φαίνεται να υπάρχουν δυνατότητες εξορθολογισμού και βελτίωσης της αποτελεσματικότητας, δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός των οργάνων δεν θα αυξάνεται στο μέλλον με τους ρυθμούς του παρελθόντος·

40.  σημειώνει ότι οι δαπάνες των θεσμικών οργάνων για ακίνητα έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία έτη και ότι θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο τα τέσσερα προσεχή έτη· εκτιμά ότι έχει έρθει πλέον η ώρα να διακοπεί η περαιτέρω αύξηση της ακίνητης περιουσίας τους· καλεί, ως εκ τούτου, τα θεσμικά όργανα να μελετήσουν προσεκτικά όλες τις άλλες δυνατότητες πριν να προβλέψουν οιαδήποτε κτηριακή επέκταση· επιπλέον, καλεί τα θεσμικά όργανα, στο πλαίσιο της διοργανικής συνεργασίας, να είναι έτοιμα να μοιρασθούν το διαθέσιμο ποσό που απομένει στον προϋπολογισμό τους στο τέλος του έτους για την απορρόφηση των κτηριακών δαπανών τους το ταχύτερο δυνατόν·

41.  υπενθυμίζει ότι η εναρμονισμένη υποβολή των προβλέψεων των οργάνων θα καθιστούσε τους διάφορους προϋπολογισμούς πιο κατανοητούς και θα βελτίωνε τη διαφάνεια έναντι των πολιτών της ΕΕ·

42.  θα εκτιμούσε την ενσωμάτωση, στις προβλέψεις, κεφαλαίου στο οποίο τα θεσμικά όργανα θα εκθέτουν τις ιδιαιτερότητές τους και τις βελτιώσεις που επήλθαν με την πάροδο των ετών· τούτο θα επέτρεπε στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να αξιολογήσει καλύτερα και να κατανοήσει τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε οργάνου·

43.  ζητεί από τα θεσμικά όργανα να παρακολουθούν στενά το επίπεδο πρόσληψης προσωπικού που σχετίζεται με τις δύο τελευταίες διευρύνσεις και να παρέχουν στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ενημέρωση, τουλάχιστον δυο φορές το χρόνο·

Συμβούλιο

44.  λαμβάνει υπό σημείωση την περιορισμένη αύξηση του προϋπολογισμού του Συμβουλίου το 2007· θα παρακολουθήσει με προσοχή τη μελλοντική του εξέλιξη και τις αλλαγές στην ονοματολογία του, ιδίως στον τίτλο 3· αναγνωρίζει το γεγονός ότι το Συμβούλιο παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τα θέματα που ενδιαφέρουν το Κοινοβούλιο·

Δικαστήριο

45.  εκτιμά ότι, μετά τη δημιουργία του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης και δύο μείζονες διευρύνσεις, το Δικαστήριο πρέπει να προβεί σε εξορθολογισμό των εργασιακών του μεθόδων και να διατηρήσει το επίπεδο του προϋπολογισμού του σταθερό·

Ελεγκτικό Συνέδριο

46.  λαμβάνει υπό σημείωση την ανάπτυξη κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους νέους ελεγκτές και τον εκσυγχρονισμό του τομέα πληροφορικής που ξεκίνησε πέρυσι και αναμένει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα που έχουν αποφέρει έως σήμερα οι πρωτοβουλίες αυτές·

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και Επιτροπή των Περιφερειών

47.  αναμένει να έχει, έως την υποβολή των προβλέψεών τους, ένα σαφές μήνυμα για τη φύση της μελλοντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο Επιτροπών από το 2008 και μετά· εκτιμά ότι τούτο δεν αποτελεί επαρκή λόγο για αύξηση του συνολικού επιπέδου των αντίστοιχων προϋπολογισμών τους·

Διαμεσολαβητής

48.  έχει λάβει υπό σημείωση τις προσπάθειες που καταβάλλει ο Διαμεσολαβητής για να σταθεροποιηθεί η μεγέθυνση του προϋπολογισμού του, και ειδικότερα του οργανογράμματός του το 2007· αναμένει διατήρηση της σταθερότητας το 2008·

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ)

49.  σημειώνει ότι το 2008 θα είναι το τέταρτο πλήρες έτος δραστηριότητας του ΕΕΠΔ, πράγμα που σημαίνει ότι σύντομα θα επιτύχει σταθερούς ρυθμούς εργασίας· προτρέπει, ως εκ τούτου, τον ΕΕΠΔ να υποβάλει ένα μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δραστηριοτήτων που θα περιλαμβάνει τις ανάγκες του και προθεσμία για την εφαρμογή της νέας ονοματολογίας, όπως έχουν αρχίσει να πράττουν τα άλλα όργανα από το 2005·

50.  εκτιμά, κατά συνέπεια, ότι το 2008 θα είναι το τελευταίο έτος σημαντικής αύξησης του προϋπολογισμού και ειδικότερα του οργανογράμματος· υπενθυμίζει ότι η τροποποίηση του οργανογράμματος, όπως και κάθε δαπάνη, πρέπει να είναι αιτιολογημένη·

0

0 0

51.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, το Δικαστήριο, το Ελεγκτικό Συνέδριο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών, τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

  • [1]  EE L 253, 7.10.2000, σ. 42.
  • [2]  EE L 248, 16.9.2002, σ. 1. κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ, Euratom) αριθ. 1995/2006 (ΕΕ L 390, 13.12.2006, σελ. 1)
  • [3]  EE C 139, 14.6.2006, σ. 1.
  • [4]  ΕΕ C 263/3, 31.10.2006, σ.1
  • [5]  P6_TA(2006)0570.
  • [6]  P6_TA(2006)0452, παρ. 21.
  • [7]  P6_TA(2006)0452, παρ. 26.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Kατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία του προϋπολογισμού 2008 - Τμήμα I - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Τμήμα II - Συμβούλιο, Τμήμα IV - Δικαστήριο, Τμήμα V - Ελεγκτικό Συνέδριο, Τμήμα VI - Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Τμήμα VII - Επιτροπή των Περιφερειών, Τμήμα VIII - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής Τμήμα ΙX - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

Έγγραφα αναφοράς

2007/2013(BUD)

Νομική βάση

Άρθρο 272 EC

Αρμόδια επιτροπή

BUDG

Επιτροπή(ές) της(ων) οποίας(ων) ζητήθηκε γνωμοδότηση

AFCO

AFET

AGRI

CONT

CULT

DEVE

ECON

EMPL

ENVI

FEMM

IMCO

INTA

ITRE

JURI

LIBE

PECH

PETI

REGI

TRAN

 

Αποφάσισε(αν) να μην γνωμοδοτήσει(ουν)
Ημερομηνία απόφασης

AFCO
5.3.2007

AFET
27.2.2007

AGRI
19.12.2006

CONT
28.2.2007

CULT
27.2.2007

DEVE
27.2.2007

ECON
30.1.2007

EMPL
13.2.2007

ENVI
28.2.2007

FEMM
27.2.2007

IMCO
28.2.2007

INTA
21.3.2007

ITRE
27.2.2007

JURI
11.12.2006

LIBE
24.1.2007

PECH
27.2.2007

PETI
22.1.2007

REGI
26.2.2007

TRAN
28.2.2007

 

Εισηγητής
  Ημερομηνία έγκρισης

Ville Itälä
13.12.2006

Εισηγητής που αντικαταστάθηκε

Louis Grech

Ημερομηνία κατάρτισης από το Συμβούλιο του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού

 

Εξέταση στην επιτροπή

15.3.2007

 

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

15.3.2007

Αποτέλεσμα τελικής ψηφοφορίας

υπέρ: 40

κατά:

αποχές:

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία:

Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Joan Calabuig Rull, Valdis Dombrovskis, Brigitte Douay, Szabolcs Fazakas, Salvador Garriga Polledo, Neena Gill, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Jan Mulder, Gérard Onesta, Umberto Pirilli, Antonis Samaras, Anders Samuelsen, Esko Seppänen, Nina Škottová, László Surján, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Thijs Berman, Michael Gahler, Marusya Ivanova Lyubcheva, Mairead McGuinness, Emilio Menéndez del Valle, Rihards Pīks, Libor Rouček, Paul Rübig, José Albino Silva Peneda

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

 

Ημερομηνία κατάθεσης

19.3.2007

A6-0069/2007

Παρατηρήσεις

...