Mietintö - A6-0069/2007Mietintö
A6-0069/2007

MIETINTÖ vuoden 2008 talousarviomenettelyn suuntaviivoista pääluokkia II, IV, V, VI, VII, VIII ja IX varten sekä alustavasta ennakkoarviosta (pääluokka I) Euroopan parlamentin tuloista ja menoista

19.3.2007 - (2007/2013(BUD))

Pääluokka I                   –  Parlamentti
Pääluokka II                 –  Neuvosto
Pääluokka IV                –  Tuomioistuin
Pääluokka V                 –  Tilintarkastustuomioistuin
Pääluokka VI                –  Talous- ja sosiaalikomitea
Pääluokka VII               –  Alueiden komitea
Pääluokka VIII             –  Oikeusasiamies
Pääluokka IX                –  Euroopan tietosuojavaltuutettu
Budjettivaliokunta
Esittelijä: Ville Itälä


Menettely : 2007/2013(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0069/2007
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0069/2007
Hyväksytyt tekstit :

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

vuoden 2008 talousarviomenettelyn suuntaviivoista pääluokkia II, IV, V, VI, VII, VIII ja IX varten sekä alustavasta ennakkoarviosta (pääluokka I) Euroopan parlamentin tuloista ja menoista

(2007/2013(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–     ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen ja erityisesti sen 272 artiklan,

–     ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä 29. syyskuuta 2000 tehdyn neuvoston päätöksen 2000/597/EY, Euratom[1],

–     ottaa huomioon 25. kesäkuuta 2002 annetun Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavan varainhoitoasetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002[2],

–     ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen[3],

–     ottaa huomioon toimielinten pääsihteerien toukokuussa 2006 esittämän viidennen kertomuksen rahoituskehyksen nimikkeen 5 kehityksestä,

–     ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen varainhoitovuodelta 2005 ja tarkastettujen toimielinten vastaukset[4],

–     ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A6‑0069/2007),

A.   ottaa huomioon, että vuoden 2007 talousarviossa nimikkeen 5 summa oli 7,115 miljardia euroa ja Euroopan parlamentin talousarvio 1 397 460 174 euroa, joka vastaa 19,65 prosenttia nimikkeestä 5,

B.    ottaa huomioon, että vuoden 2008 talousarvio on ensimmäinen, jossa ei odoteta merkittäviä haasteita, kuten laajentuminen tai uusien kielten mukaan tuleminen tai muut tapahtumat, joista aiheutuu merkittäviä hallinnollisia kustannuksia,

C.   ottaa huomioon, että toimielinten on vakiinnutettava kaksi viimeisintä laajentumista;

D.   ottaa huomioon, että vuotuisen menettelyn tässä vaiheessa Euroopan parlamentti odottaa muiden toimielinten arvioita ja oman puhemiehistönsä ehdotuksia vuoden 2008 talousarvioksi,

Yleinen toimintakehys

1.    panee merkille, että nimikkeen 5 yläraja vuonna 2008 on 7,457 miljardia euroa, mikä merkitsee 4,8 prosentin kasvua vuoteen 2007 verrattuna;

2.    panee merkille, että toimielinten talousarvio on viimeksi kuluneiden neljän vuoden aikana kasvanut lähes 18 prosentilla pääasiassa laajentumisten vuoksi; katsoo, että vuonna 2008 kaikki niistä ovat saavuttaneet täyden toimintakykynsä ja niille on annettu keinot turvata hallinnolliset toimintonsa; kehottaa toimielimiä omaksumaan vuotta 2008 koskevien arvioiden laatimisen yhteydessä varovaisen lähestymistavan;

3.    katsoo, että Euroopan parlamentti on vastuussa kansalaisille ja että veronmaksajien rahojen tehokas käyttö voi osaltaan vahvistaa heidän luottamustaan EU:n toimielimiä kohtaan; katsoo, että toimielinten vuoden 2008 talousarvion tulisi periaatteessa pysyä lähellä edellisvuotisen talousarvion tasoa, koska lisäysten perusteeksi ei ole odotettavissa merkittäviä tapahtumia (laajentumisia tai uusia kieliä); katsoo, että kaikki uudet aloitteet olisi rahoitettava ensimmäisessä vaiheessa nykyisen talousarvion enimmäismäärien puitteissa, jollei ole erityisiä syitä toimia toisin;

4.    myöntää, että toimielinten välinen yhteistyö voi olla mittakaavaetujen saavuttamisen ja tehokkuuden kannalta hyödyllistä mutta se voi myös heikentää toimielinten riippumattomuutta tai identiteettiä; katsoo, että kaikkien toimielinten kesken olisi pyrittävä oikeaan tasapainoon edellä mainittujen elementtien osalta; kehottaa pääsihteereitä raportoimaan keskinäisestä yhteistyöstään; odottaa saavansa 1. heinäkuuta 2007 mennessä tietoja toimielinten välisen yhteistyön laatuun, tehokkuuteen ja rahoitukseen liittyvistä seikoista sekä mahdollisista eduista ja haitoista, mukaan luettuna yhteistyön puitteissa perustettavien virastojen ja elinten tarjoamien palvelujen laatu ja tehokkuus;

5.    muistuttaa, että se on päätöslauselmissaan pyytänyt viime vuosina useita selvityksiä, jotka koskevat kymmenestä uudesta ja kahdesta uusimmasta jäsenvaltiosta olevan henkilöstön palvelukseenottamisen edistymistä ja palvelukseenotetun henkilöstön asemaa; kehottaa siksi toimielimiä jatkamaan tätä kartoittamista siten kuin päätettiin palvelukseen ottamisesta vuosien 2004 ja 2007 laajentumisen johdosta annetussa yhteisessä lausumassa, joka hyväksyttiin sen 14. joulukuuta 2006 antamassa päätöslauselmassa Euroopan unionin yleisestä talousarviosta varainhoitovuodeksi 2007[5], sekä esittämään sekä yleiset että toimielinkohtaiset tiedot;

Euroopan parlamentti

Poliittiset painopisteet

Tehokasta palvelua jäsenille paremman lainsäädännön mahdollistamiseksi

6.    katsoo, että koska parlamentti on yksi lakien säätäjistä, sen jäsenille olisi taattava ihanteelliset työskentelyolot, jotta he voivat täyttää tehtävänsä ja jotta voidaan parantaa EU:n lainsäädännön laatua; katsoo, että jäsenten avustamista voidaan parantaa tarjoamalla heille riittävät erityistiedot tai tekniset tiedot nopeasti; vaatii, että parlamentin jäsenten on saatava paremmin tietoa ja oltava tietoisempia kaikista heidän saatavillaan olevista resursseista ja aineistoista, jotka perustuvat parlamentin eri yksiköiden tekemään työhön (tutkimukset sekä tekniset asiakirjat ja tausta-asiakirjat);

7.    haluaa varmistaa, että kaikille jäsenille, mukaan luettuna uudet jäsenet, tarjotaan mahdollisimman hyviä kielipalveluja ennen kaikkea parlamentin elinten virallisissa kokouksissa; on valmis harkitsemaan perusteltuja ehdotuksia, joilla jäsenille tarjotaan heidän tehtäviensä puitteissa avoimin ja selkeästi määritellyin ehdoin henkilökohtaisempia palveluja, ja aikoo tarkastella tällaisten ehdotusten kustannustehokkuutta;

8.    haluaa tutkia mahdollisuutta tarjota kaikille jäsenille riittävässä määrin tiloja keskusteluihin asiantuntijoiden kanssa pienissä ryhmissä (8–20 henkilöä) erityisesti uusissa D4-D5-rakennuksissa; katsoo, että parlamentin työn dynamiikan huomioon ottamiseksi tällaisten tilojen varaamisen olisi oltava mahdollista kohtuullisen määräajan kuluessa ja mahdollisimman vähäisellä byrokratialla; odottaa 1. heinäkuuta 2007 mennessä kertomusta kaikista tällaisista käytettävissä olevista palveluista ja mahdollisuuksista kehittää niitä edelleen;

9.    panee merkille, että nykyisten yksiköiden työskentely- ja hallintorakenteet vaativat edelleen kehittämistä ja vahvistamista, jotta jäseniä voidaan tukea mahdollisimman hyvin heidän tehtäviensä hoitamisessa; kehottaa hallintoa tarkastelemaan, voidaanko kirjaston jäsenille suomia mahdollisuuksia laajentaa tarjoamalla tukea tutkimuksia varten sekä laaja yhtenäisasiakirja ja tietokanta kaikesta olemassa olevasta aineistosta ja asiantuntemuksesta (tiedonhallintajärjestelmä); odottaa 1. heinäkuuta 2007 mennessä asiaa koskevia ehdotuksia, joihin on liitetty kustannusarviot ja joihin sisältyy myös mahdollisuus julkaista vastaukset tällaisiin kyselyihin EP:n Intranetissä;

10.  pahoittelee hallintonsa maantieteellistä hajautumista kolmeen toimipaikkaan sekä lisäkustannuksia, joita tämä merkitsee toimintamenojen muodossa ja erityisesti matkustettaessa paikasta toiseen; katsoo, että hallinnon olisi annettava jäsenten käyttöön kaikki välineet, jotka tarjoavat uusia teknologioita, jotta voidaan lievittää Euroopan parlamentin maantieteellisen hajanaisuuden kielteisiä vaikutuksia, kuten tietokoneiden synkronointi matkapuhelinten kanssa tai videokonferenssisalien käyttö;

11.  panee merkille, että vaikka tietotekniikkaa varten varattu talousarvio on huomattava, jäljellä on joitakin ongelmia, kuten Strasbourgin verkon hidastuminen tai uusien IT-hankkeiden täytäntöönpanoon vaadittu aika; kehottaa siksi pääsihteeriä sisällyttämään ennakkoarvioiden liitteeseen IV erityisen jakson viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana käynnistetyistä IT-hankkeista, mukaan luettuna alustavat kustannukset; käynnistys- ja luovutuspäivät (myös alustava luovutus) sekä lopulliset kustannukset;

12.  pyytää pääsihteeriä esittämään valiokuntien sihteeristöjen rakennetta ja kapasiteettia koskevia ehdotuksia, jotta lainsäädännön ja talousarviomenettelyn seurantaa voidaan parantaa; pyytää hallintoa tekemään 1. heinäkuuta 2007 mennessä asiaa koskevia ehdotuksia;

Parlamentin ja sen poliittisten ryhmien viestintävälineiden tehokkuuden parantaminen

13.  ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin viestintä koostuu eri kanavista, jotka täydentävät toisiaan ja joilla on yhteinen tavoite, toisin sanoen tehokas tiedottaminen EU:n kansalaisille parlamentin toiminnasta ja sen vaikutuksesta Euroopan rakentamiseen;

14.  katsoo, että Euroopan parlamentin viestintä on kaksitahoista ja koostuu ensinnäkin hallinnon harjoittamasta institutionaalisesta viestinnästä, joka sisältää "faktoja", ja toiseksi poliittisemmin suuntautuneesta tiedotuksesta, joka heijastelee poliittisten ryhmien ja jäsenten erilaisia kantoja, näkemyksiä ja toimintaa;

15.  katsoo, että tiedotus- ja viestintäpolitiikkaa voidaan parantaa johdonmukaisemmin EU:n kansalaisille tarkoitettua tiedottamista koskevan yleisellä lähestymistavalla, kun kunkin välineen lisäarvo arvioidaan parlamentin Euroopan unionin yleisestä talousarviosta varainhoitovuodeksi 2007 (muut pääluokat) 26. lokakuuta 2006 antaman päätöslauselman 21 kohdassa esitetyllä tavalla[6];

16.  haluaa parantaa välineitä, joilla lisätään Euroopan kansalaisten tietoisuutta Euroopan parlamentin roolista lainsäädäntö- ja päätöksentekoprosessissa, sen toiminnasta yhteisön politiikan alalla sekä Euroopan parlamentin jäsenten ja poliittisten ryhmien toiminnasta, sekä korjata Euroopan unionin julkisuuskuvaan liittyvät puutteet erityisesti vuoden 2009 vaaleja silmällä pitäen; katsoo, että nykyiset viestintäkanavat eivät riittävästi vastaa tätä tarvetta;

17.  uskoo erityisesti, että paikallisten ja alueellisten tiedotusvälineiden suurempi osallistuminen olisi Eurooppa-hankkeelle erittäin hyödyllistä; kehottaa siksi hallintoa esittämään viestintää koskevan toimintasuunnitelman, jossa keskitytään paikallisiin ja alueellisiin viestimiin ja tutkitaan erityisesti valmistauduttaessa seuraaviin Euroopan parlamentin vaaleihin uusia välineitä, jotka antavat jäsenille mahdollisuuden kommunikoida paikallisten viestinten kanssa; muistuttaa, että edellisiä Euroopan parlamentin vaaleja edeltäneenä vuotena yleisen tietoisuuden lisäämiseen oli varattu erityinen budjetti;

18.  korostaa, että sekä käytössä että kehitteillä olevat viestintävälineet on muokattava sellaisiksi, että ne mahdollisimman tehokkaasti parantavat yleistä tietoisuutta toimielimestämme EU:n kansalaisten keskuudessa; uskoo, että sekä hallinnon että poliittisten ryhmien olisi osallistuttava näiden välineiden muokkaamiseen ja arviointiin;

19.  kehottaa laatimaan 1. heinäkuuta 2007 mennessä yhteenvedon erillisvirastojen toteuttamista viestintätoimenpiteistä sekä yhteistyössä komission kanssa Eurooppa-taloissa toteutetuista viestintätoimenpiteistä sekä arvion niiden tehokkuudesta ja vaikutuksesta;

20.  muistuttaa, että heinäkuussa 2006 käynnistettiin jäsenten vierailijaryhmiä koskeva uusi politiikka, joka edustaa parannusta entiseen verrattuna; katsoo, että lisäparannukset ovat mahdollisia erityisesti suhteessa joustavuuteen ja että kun uusi vierailijakeskus valmistuu, vierailijoiden pienintä sallittua pakollista määrää sekä korvauksia voidaan tarkistaa, kun otetaan huomioon vierailijoiden erityispiirteet todellisten kustannusten kattamiseksi; odottaa siksi saavansa 1. heinäkuuta 2007 mennessä uuden ehdotuksen, jossa jäsenten kysymykset otetaan huomioon ja joka pannaan täytäntöön mahdollisimman pian;

21.  antaa tunnustusta vierailijaohjelmassa viime vuosina saavutetulle edistykselle; korostaa kuitenkin, että lisäparannuksia voitaisiin tehdä aloilla, joilla vierailijoille esitellään Euroopan parlamentin todellisuutta, ja odottaa vastauksia yksityiskohtaisiin kysymyksiin, jotka liittyvät mahdollisuuksiin vierailla täysistuntosalissa sekä saatavilla olevien kokoushuoneiden määrän nostamiseen[7]; pyytää hallintoa tekemään 1. heinäkuuta 2007 mennessä asiaa koskevia ehdotuksia;

Talousarvion kohdentamisen parantaminen

22.  muistuttaa, että viimeksi kuluneiden kahden vuoden aikana budjetointi on perustunut toimielimen tehokkaan toiminnan tarpeisiin; korostaa, että Euroopan parlamentin talousarvio olisi määriteltävä tasolle, joka antaa toimielimelle mahdollisuuden tehokkaaseen työhön perustellulla taloudellisten resurssien tasolla; katsoo, että vuoden 2008 talousarvion tason (mukaan luettuna lisäykset, jotka liittyvät nykyhinnoiksi muuttamiseen) ei missään tapauksessa pitäisi ylittää 20 prosenttia nimikkeestä 5, jonka olisi muodostettava talousarvion yläraja; kehottaa siksi puhemiehistöä ottamaan huomioon, että Euroopan parlamentti on vastuussa EU:n kansalaisille, kun se päättää parlamentin arvioiden tasosta;

23.  panee merkille, että vuosi 2008 on viimeinen kokonainen vuosi ennen Euroopan parlamentin jäsenten vaaleja ja jäsenten ohjesäännön täytäntöönpanoa vuonna 2009; katsoo, että viimeisimmän laajentumisen edellyttämät välttämättömät toimenpiteet on toteutettu; katsoo, että uusien jäsenvaltioiden vastaanottamisesta aiheutuvien budjettitarpeiden hienosäätöä lukuun ottamatta odotettavissa ei ole merkittäviä hankkeita, joilla on taloudellisia seurauksia;

24.  panee merkille, että yksi puhemiehistön painopisteistä on tehdä Euroopan parlamentista entistä näkyvämpi toimija ulkopolitiikassa; korostaa, että Euroopan parlamentti on perustanut joukon valtuuskuntia ja yhteiskokouksia kolmansien maiden kansallisten kansanedustuslaitosten kanssa, vaikka niitä ei ole selkeästi yksilöity Euroopan parlamentin talousarviossa; kehottaa siksi hallintoa esittämään 1. heinäkuuta 2007 mennessä kertomuksen tällä menojen alalla toimivista nykyisistä ja kehitteillä olevista yksiköistä, mukaan luettuna taloudellinen arvio tulevien vuosien tarpeista;

25.  pahoittelee rajallista tiedonkulkua kysymyksissä, joissa toimivalta jaetaan muiden Euroopan parlamentin päättävien elinten kanssa, ja erityisesti päätöksissä, joilla on taloudellista vaikutusta Euroopan parlamentin talousarvioon; katsoo, että eri osapuolten ponnistelut olisi kohdistettava tiedonvaihdon parantamiseen päätöksenteon alkuvaiheessa;

26.  panee merkille, että ennakkoarviot hankkeiden kehittämisen kokonaiskustannuksista eivät aina ole luotettavia; pahoittelee tätä lähestymistapaa ja katsoo, että tapauksissa, joissa ennalta arvioiduista kustannuksista poiketaan, poikkeukset olisi perusteltava ja hankkeet olisi esitettävä uudelleen toimivaltaisille elimille uudelleenarviointia ja hyväksymistä varten;

27.  panee merkille, että useat budjettikohdat saavat säännöllisesti liian vähän tai toisaalta liikaa varoja; muistuttaa, että toteuttamisvuoden aikaiset siirtoesitykset olisi rajoitettava poikkeustapauksiin ja vain kysymyksiin, joita ei ole voitu ennakoida; kehottaa hallintoa arvioimaan kunkin budjettikohdan tarvittavat määrärahat täsmällisemmin ja ennakoimaan ne realistisemmalla tasolla;

Muut asiat

Kiinteistöt

28.  myöntää, että kiinteistöistä viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana maksetuilla ennakkomaksuilla on saavutettu säästöjä; korostaa, että Euroopan parlamentti omistaa nyt suurimman osan kolmessa toimipaikassa käyttämistään kiinteistöistä ja alkaa keskittyä investoinneissaan edustustoihin; aikoo tarkistaa edustustojen yhteisomistusta komission kanssa käyttäen tarkastelun pohjana maaliskuuksi 2007 pyydettyä selvitystä, jota edellytettiin parlamentin Euroopan unionin yleisestä talousarviosta varainhoitovuodeksi 2007 (muut pääluokat) 26. lokakuuta 2006 antaman päätöslauselman 47 kohdassa; kehottaa tätä varten laatimaan komission ja Euroopan parlamentin yhteisen selvityksen toimistojen yhteisomistuksen yksityiskohdista henkilöstö-, logistiikka- ja käyttökustannusten osalta sekä yhteisten toimistojen ostojen yhteisrahoitusta koskevat aikataulut; panee merkille, että tämä on tähän asti ollut mahdollista siksi, että parlamentin talousarviossa on ollut käytettävissä varoja;

29.  kannustaa hallinnon pyrkimyksiä Eurooppa-talojen turvajärjestelmien parantamiseen; kehottaa hallintoa ja komissiota vastaamaan yhteisesti ja suhteellisesti niiden kustannuksista;

Henkilöstö

30.  katsoo, että pääasiassa kahteen laajentumiseen ja virallisten kielten määrän kasvuun liittynyt henkilöstön määrän viimeaikainen kasvu (21 prosenttia neljässä vuodessa) on johtanut siihen, että toimielimellä pitäisi olla henkilöresurssit, joita se tarvitsee toimiakseen, ja sen olisi käytettävä aikaa siihen, että henkilöstö integroidaan tehokkaasti; aikoo siksi harkita uusia virkoja koskevia pyyntöjä sen jälkeen, kun hallinto on esittänyt kertomuksen, jossa esitellään sen lyhyen ja keskipitkän aikavälin strategia, joka koskee mahdollisuuksia virkapaikkojen siirtoon, mukaan luettuna virkapaikkojen siirtoon liittyvät koulutus- ja kehittämisohjelmat; aikoo tarkastella pyyntöjä näiden yksityiskohtaisten tietojen pohjalta;

31.  kannustaa tarkistamaan tulkkauspalveluja koskevaa palvelukseenottostrategiaa, jossa tällä hetkellä suositaan tilapäistyövoimaa pysyvän työvoiman sijasta, jotta voidaan säilyttää asianmukainen tasapaino laadun ja hinnan välillä ja siten varmistaa, että rahalle saadaan vastinetta;

32.  katsoo, että vuonna 2006 käynnistettyä virkapaikkojen siirtoa koskevaa politiikkaa olisi jatkettava, jotta kaksi viimeisintä laajentumista voidaan vakiinnuttaa ja jotta hallinnon tehokkuutta voidaan parantaa poliittisia painopisteitä kunnioittaen; kehottaa pääsihteeriään esittämään arvioiden yhteydessä yksityiskohtaisen strategian vuodeksi 2008;

33.  on erityisen tietoinen maantieteelliseen hajaannukseen liittyvistä kustannuksista ja aikoo tarkastella mahdollisuuksia järkeistää ne paremmin; aikoo erityisesti keskittyä henkilöstön kolmen toimipaikan välillä suorittamiin virkamatkoihin; korostaa, että näiden virkamatkojen kustannukset vuonna 2005 olivat 12 799 988 euroa ja 71 369 päivää, pois luettuna poliittisten ryhmien henkilöstön virkamatkakustannukset; katsoo, että tällä alalla olisi ponnisteltava tehokkuuden parantamiseksi; kehottaa pääsihteeriä esittämään 1. heinäkuuta 2007 mennessä kertomuksen henkilöstön virkamatkoista kolmessa toimipaikassa sekä niiden kustannuksista pääosastoittain;

34.  on huolissaan Eurooppa-koulujen järjestelmän epävarmuustekijöistä; muistuttaa, että henkilöstöllä on oikeus toimivaan ja houkuttelevaan koulutusjärjestelmään ja pyrkii siksi varmistamaan, että tällainen järjestelmä säilytetään;

35.  panee merkille täysistunnon päätöksen tukea jäsenten avustajia koskevan todellisen ja merkityksellisen ohjesäännön hyväksymistä; kehottaa jäsenten avustajien työryhmää jatkamaan työtään ja ehdottamaan ratkaisuja ongelmiin, joita avustajat kohtaavat avustajan työn erityispiirteistä johtuen esimerkiksi sosiaaliturvaan ja veromääräyksiin liittyen; näillä ehdotuksilla olisi parannettava joitakin kansallisuuksia koskevia nykyisiä järjestelyitä;

Turvallisuus

36.  tunnustaa, että jäsenten ja henkilöstön turvallisuuden korkean tason takaaminen kolmessa toimipaikassa aiheuttaa väistämättä taloudellisia seurauksia; kannustaa hallintoa ottamaan mahdollisimman pian käyttöön uuden henkilökorttijärjestelmän, joka helpottaisi jäsenten päivittäistä työtä lisäämällä heidän ympäristönsä turvallisuutta, ja erityisesti sähköiset allekirjoitukset; korostaa, että tietosuojamääräyksiä on noudatettava aina;

37.  katsoo, että EU:n toimielinten olisi näytettävä esimerkkiä ympäristöystävällisten politiikkojen täytäntöönpanon ja energiatehokkuuden parantamisen alalla; muistuttaa, että Euroopan parlamentti on sitoutunut soveltamaan EMAS-asetusta, ja palauttaa mieliin puhemiehistölle esitetyn pyynnön (muiden toimielinten vuoden 2006 talousarviota koskeva mietintö) selvittää keinoja energiakustannusten nousun vähentämiseksi, mukaan lukien ilmastoinnin vähentäminen kesäaikana; kehottaa käyttämään entistä tehokkaammin paperia ja vähentämään tulostetun materiaalin jakamista tekemällä monista parlamentin virallisten asiakirjojen painetuista versioista valinnaisesti saatavia; odottaa saavansa hallinnolta 1. heinäkuuta 2007 mennessä kertomuksen suunnitelluista toimista ja edellä mainittuja aloja koskevia ehdotuksia, joissa esitetään arviot henkilökunnan tarpeesta ja rahoituskustannuksista;

Muut toimielimet

38.  kehottaa toimielimiä esittämään talousarvion, joka heijastelee niiden todellisia tarpeita; katsoo, että kahden suuren laajentumisen ja kahdentoista kielen käyttöönoton jälkeen vuodesta 2008 pitäisi tehdä käytettävissä olevien voimavarojen (henkilöstö, teknologia, logistiikka) mahdollisimman tehokkaan hyödyntämisen vuosi; muistuttaa, että siirtopyynnöt ja henkilöstötaulukkoon varainhoitovuoden aikana tehtävät muutokset eivät ole oikea tapa hallinnoida talousarviota ja niiden olisi oltava poikkeuksia; odottaa toimielinten kiinnittävän huomiota näihin seikkoihin arvioita esittäessään;

39.  kehottaa toimielimiä vahvistamaan toimielinten välistä yhteistyötä jopa aloilla, joilla ei ensi näkemältä vaikuta olevan mahdollisuuksia järkeistämiseen ja tehostamiseen, koska toimielinten talousarvio ei tulevaisuudessa kasva samaan tahtiin kuin aiemmin;

40.  panee merkille, että toimielimet ovat merkittävästi lisänneet kiinteistömenojaan viime vuosina ja että ne kasvavat edelleen seuraavien neljän vuoden aikana; katsoo, että on aika jäädyttää kiinteistöjen määrän jatkuva kasvu; kehottaa siksi toimielimiä tarkastelemaan huolellisesti kaikkia muita mahdollisuuksia ennen kuin ne kaavailevat kiinteistöomistusten laajentamista; kehottaa lisäksi toimielimiä olemaan toimielinten välisen yhteistyön puitteissa valmiita jakamaan talousarvioidensa jäljellä olevat määrät vuoden lopussa, jotta niiden kiinteistökulut voidaan kattaa mahdollisimman pian;

41.  muistuttaa, että toimielinten esittämien arvioiden yhdenmukaistaminen helpottaisi eri talousarvioiden ymmärtämistä ja lisäisi avoimuutta EU:n kansalaisiin nähden;

42.  arvostaisi sitä, jos arviot sisältäisivät luvun, jossa toimielimet esittelevät erityispiirteensä ja vuoden aikana tehdyt parannukset; katsoo, että tämä antaisi budjettivallan käyttäjälle mahdollisuuden paremmin arvioida ja ymmärtää kunkin toimielimen erityistarpeita;

43.  kehottaa toimielimiä tarkkailemaan tiiviisti kahteen viimeisimpään laajentumiseen liittyneen palvelukseenoton määrää sekä esittämään budjettivallan käyttäjälle tiedot tästä vähintään kahdesti vuodessa;

Neuvosto

44.  panee merkille, että neuvoston talousarvio vuodeksi 2007 kasvaa maltillisesti; aikoo seurata tarkoin sen jatkokehitystä ja sen nimikkeistöön, erityisesti osastoon 3, tehtyjä muutoksia; tunnustaa, että neuvosto antaa relevanttia tietoa parlamenttia kiinnostavista asioista;

Yhteisöjen tuomioistuin

45.  katsoo, että virkamiestuomioistuimen perustamisen ja kahden suuren laajenemisen jälkeen tuomioistuimen olisi järkeistettävä työmenetelmiään ja pidettävä talousarvionsa vakaana;

Tilintarkastustuomioistuin

46.  katsoo, että virkamiestuomioistuimen perustamisen ja kahden suuren laajenemisen jälkeen tuomioistuimen olisi järkeistettävä työmenetelmiään ja pidettävä talousarvionsa kasvu vuoden 2007 talousarviota vastaavana;

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea ja alueiden komitea

47.  odottaa saavansa komiteoiden arvioiden esittämiseen mennessä selkeän osoituksen siitä, miten ne aikovat tehdä yhteistyötä vuodesta 2008 alkaen; katsoo, että tämä ei olisi riittävä syy niiden talousarvioiden yleisen tason korottamiseen;

Oikeusasiamies

48.  on pannut merkille, että oikeusasiamies on pyrkinyt vakiinnuttamaan talousarvionsa ja erityisesti henkilöstötaulukkonsa kasvun vuonna 2007; odottaa vakauden jatkuvan vuonna 2008;

Euroopan tietosuojavaltuutettu

49.  panee merkille, että vuosi 2008 on Euroopan tietosuojavaltuutetun neljäs täysi toimintavuosi ja että sen toiminta on pääsemässä vauhtiin; kehottaa siksi tietosuojavaltuutettua esittämään keskipitkän aikavälin toimintasuunnitelman, joka sisältää sen tarpeet sekä määräajan uuden nimikkeistön käyttöönotolle, jonka muut toimielimet käynnistivät vuonna 2005;

50.  katsoo näin ollen, että vuosi 2008 on viimeinen vuosi, jolloin budjetti ja erityisesti henkilöstötaulukko kasvavat merkittävästi; muistuttaa, että henkilöstötaulukon muutokset ja kaikki kulut on perusteltava;

0

0 0

51. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelle, tilintarkastustuomioistuimelle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden komitealle, Euroopan oikeusasiamiehelle ja Euroopan tietosuojavaltuutetulle.

  • [1]  EYVL L 253, 7.10.2000, s. 42.
  • [2]  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY, Euratom) N:o 1995/2006 (EUVL L 390, 13.12.2006, s. 1).
  • [3]  EYVL C 139, 14.6.2006, s. 1.
  • [4]  EUVL C 263/3, 31.10.2006, s. 1.
  • [5]  P6_TA(2006)0570.
  • [6]  P6_TA(2006)0452, 21 kohta.
  • [7]  P6_TA(2006)0452, 26 kohta.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Vuoden 2008 talousarviomenettelyn suuntaviivat, pääluokka I – Euroopan parlamentti, pääluokka II – Neuvosto, pääluokka IV – Tuomioistuin, pääluokka V – Tilintarkastustuomioistuin, pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea, pääluokka VII – Alueiden komitea, pääluokka VIII – Euroopan oikeusasiamies, pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu

Menettelynumero

2007/2013(BUD)

Oikeusperusta

EY:n perustamissopimuksen 272 artikla

Asiasta vastaava valiokunta

BUDG

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto
Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFCO

AFET

AGRI

CONT

CULT

DEVE

ECON

EMPL

ENVI

FEMM

IMCO

INTA

ITRE

JURI

LIBE

PECH

PETI

REGI

TRAN

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

Päätös tehty (pvä)

AFCO
5.3.2007

AFET
27.2.2007

AGRI
19.12.2006

CONT
28.2.2007

CULT
27.2.2007

DEVE
27.2.2007

ECON
30.1.2007

EMPL
13.2.2007

ENVI
28.2.2007

FEMM
27.2.2007

IMCO
28.2.2007

INTA
21.3.2007

ITRE
27.2.2007

JURI
11.12.2006

LIBE
24.1.2007

PECH
27.2.2007

PETI
22.1.2007

REGI
26.2.2007

TRAN
28.2.2007

 

Esittelijä(t)
  Nimitetty (pvä)

Ville Itälä
13.12.2006

Alkuperäinen esittelijä

Louis Grech

Mietinnön laatimisesta päätetty (pvä)

 

Valiokuntakäsittely

15.3.2007

 

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

15.3.2007

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

40

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Joan Calabuig Rull, Valdis Dombrovskis, Brigitte Douay, Szabolcs Fazakas, Salvador Garriga Polledo, Neena Gill, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Jan Mulder, Gérard Onesta, Umberto Pirilli, Antonis Samaras, Anders Samuelsen, Esko Seppänen, Nina Škottová, László Surján, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Thijs Berman, Michael Gahler, Marusya Ivanova Lyubcheva, Mairead McGuinness, Emilio Menéndez del Valle, Rihards Pīks, Libor Rouček, Paul Rübig, José Albino Silva Peneda

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

19.3.2007

A6-0069/2007

Huomautuksia (saatavilla vain yhdellä kielellä)

...