Ziņojums - A6-0069/2007Ziņojums
A6-0069/2007

ZIŅOJUMS par 2008. gada budžeta procedūras pamatnostādnēm (II, IV, V, VI, VII, VIII un IX iedaļa) un Eiropas Parlamenta tāmes provizorisko projektu (I iedaļa) 2008. gada budžeta procedūrai

19.3.2007 - (2007/2013(BUD))

I iedaļa                          –  Eiropas Parlaments
II iedaļa                         –  Padome
IV iedaļa                       –  Kopienu Tiesa
V iedaļa                        –  Revīzijas palāta
VI iedaļa                       –  Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komiteja
VII iedaļa                      –  Reģionu komiteja
VIII iedaļa                     –  Eiropas ombuds
IX iedaļa                       –  Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs
Budžeta komiteja
Referents: Ville Itälä
PR_BUD_others

Procedūra : 2007/2013(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0069/2007
Iesniegtie teksti :
A6-0069/2007
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par 2008. gada budžeta procedūras pamatnostādnēm (II, IV, V, VI, VII, VIII un IX iedaļa) un Eiropas Parlamenta tāmes provizorisko projektu (I iedaļa) 2008. gada budžeta procedūrai

(2007/2013(BUD))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā EK līguma 272. pantu,

–     ņemot vērā Padomes 2000. gada 29. septembra Lēmumu 2000/597/EK, Euratom par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu[1],

–     ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam[2],

–     ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību[3],

–     ņemot vērā 2006. gada maijā publicēto iestāžu ģenerālsekretāru piekto ziņojumu par tendencēm finanšu plāna 5. izdevumu kategorijā,

–     ņemot vērā Revīzijas palātas gada pārskatu par 2005. finanšu gada budžeta izpildi kopā ar iestāžu atbildēm[4],

–     ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A6-0069/2007),

A.   tā kā 2007. gada budžets 5. izdevumu kategorijā tika noteikts EUR 7 115 000 000 apmērā, bet Eiropas Parlamenta budžets sasniedza EUR 1 397 460 174, kas ir 19,65 % no 5. izdevumu kategorijas;

B.    tā kā 2008. gada budžets attiecas uz pirmo gadu, kurā nav paredzēti nozīmīgi uzdevumi, piemēram, paplašināšanās, jaunu valodu ieviešana vai cita veida notikumi ar ievērojamām administratīvām sekām;

C.   tā kā iestādēm ir jākonsolidē pēdējās divas paplašināšanās;

D.   tā kā šajā ikgadējās procedūras posmā Eiropas Parlaments gaida citu iestāžu tāmes un Prezidija ierosinājumus 2008. gada budžetam,

Vispārējs pamats

1.    atzīmē, ka 5. izdevumu kategorijas maksimālais apjoms 2008. gadā ir EUR 7 457 000 000, kas nozīmē palielinājumu par 4,8 % salīdzinājumā ar 2007. gadu;

2.    atzīmē, ka galvenokārt saistībā ar paplašināšanos iestāžu budžets pēdējos četros gados ir pieaudzis par gandrīz 18 %; uzskata, ka 2008. gadā tās visas būs spējīgas pilnvērtīgi darboties un būs nodrošinātas ar administratīvajai darbībai nepieciešamajiem līdzekļiem; aicina iestādes, gatavojot 2008. gada tāmes, ievērot apdomīgu pieeju;

3.    uzskata, ka Eiropas Parlaments ir atbildīgs pilsoņu priekšā un ka nodokļu maksātāju līdzekļu efektīva izlietošana var veicināt uzticību ES iestādēm; uzskata, ka iestāžu budžetam 2008. gadā principā nevajadzētu daudz atšķirties no iepriekšējā gada budžeta, jo nav paredzēti nozīmīgi notikumi (paplašināšanās vai jaunas valodas), kas pamatotu budžeta palielināšanu; uzskata, ka visas jaunās iniciatīvas vispirms jāfinansē no pašreizējā budžeta, ja vien nav īpaša pamata rīkoties citādi;

4.    atzīst, ka iestāžu sadarbība var sekmēt apjomradītus ietaupījumus un veicināt efektivitāti, bet var arī mazināt iestāžu neatkarību un identitāti; uzskata, ka šajos jautājumos jāmeklē pareizais līdzsvars visu iestāžu starpā; aicina ģenerālsekretārus sniegt ziņojumus par savstarpējo sadarbību; līdz 2007. gada 1. jūlijam vēlas saņemt informāciju par iestāžu sadarbības kvalitāti, efektivitāti un finanšu aspektiem, kā arī tās iespējamām priekšrocībām un trūkumiem, tostarp to pakalpojumus kvalitāti un efektivitāti, kurus sniedz sadarbības nolūkos izveidotie dienesti un struktūrvienības;

5.    atgādina, ka iepriekšējo gadu rezolūcijās ir pieprasīti vairāki regulāri ziņojumi par sasniegumiem darbinieku pieņemšanā no 2004. gadā uzņemtajām 10 dalībvalstīm un divām jaunākajām dalībvalstīm, kā arī par pieņemto darbinieku statusu; tādēļ aicina iestādes turpināt šo izvērtēšanu saskaņā ar kopīgo deklarāciju par darbā pieņemšanu saistībā ar 2004. gada un 2007. gada paplašināšanos, pieņemtu Parlamenta 2006. gada 14. decembra rezolūcijā par Eiropas Savienības 2007. finanšu gada vispārējā budžeta projektu, sniedzot gan vispārēju informāciju, gan informāciju par katru iestādi atsevišķi[5];

Eiropas Parlaments

Politiskās prioritātes

Deputātiem sniegto pakalpojumu efektivitāte, lai nodrošinātu labāku tiesību aktu izstrādi

6.    uzskata, būdams viens no likumdevējiem, ka deputātiem jānodrošina optimāli darba apstākļi, lai veicinātu viņu pienākumu pildīšanu un uzlabotu ES tiesību aktu kvalitāti; uzskata, ka palīdzību deputātiem var uzlabot, īsā laikā sniedzot atbilstošu specializētu vai tehnisku informāciju; uzstāj, ka deputātiem jābūt labāk informētiem un labāk jāapzinās visi resursi un materiāli, kas ir viņu rīcībā, pateicoties dažādu Parlamenta dienestu darbam (pētījumi, tehniski dokumenti, vispārēja informācija);

7.    vēlas nodrošināt visiem deputātiem, tostarp arī jaunajiem, vislabākos tulkošanas pakalpojumus, it īpaši Parlamenta struktūrvienību oficiālajās sanāksmēs; ir gatavs izskatīt konstruktīvus priekšlikumus, kā nodrošināt deputātiem individuālāku palīdzību uzdevumu veikšanā, ievērojot pārredzamību un skaidri noteiktus kritērijus, un novērtēs šādu priekšlikumu rentabilitāti;

8.    vēlas visiem deputātiem nodrošināt pietiekami daudz telpu konsultācijām ar ekspertiem salīdzinoši mazās grupās (8–20 cilvēki), it īpaši saistībā ar jaunajām D4 un D5 ēkām; uzskata, ka, ņemot vērā ar Parlamenta darbu saistītās neparedzamās vajadzības, jābūt iespējai šīs telpas rezervēt īsu laiku iepriekš un pēc iespējas izvairoties no birokrātijas; sagaida, ka līdz 2007. gada 1. jūlijam tiks iesniegts ziņojums par visām jau pieejamām telpām, kā arī iespējām palielināt to skaitu;

9.    atzīmē, ka vislabākās palīdzības nodrošināšana deputātiem viņu pienākumu pildīšanā prasa darbības un administratīvo struktūru tālāku attīstību un šobrīd piedāvāto pakalpojumu uzlabošanu; prasa administrācijai izskatīt iespējas paplašināt pakalpojumus, kurus deputātiem piedāvā bibliotēka, lai tie ietvertu arī pētniecības atbalstu, un izveidot visaptverošu atsevišķu dokumentu un informācijas krātuvi, kas ietvertu visus esošos tekstus un ekspertu atzinumus (zināšanu pārvaldības sistēma (Knowledge Management System)); sagaida, ka līdz 2007. gada 1. jūlijam tiks iesniegti attiecīgi priekšlikumi ar izmaksu tāmēm, paredzot arī iespēju atbildes uz pieprasījumiem publicēt Eiropas Parlamenta iekštīklā;

10.  pauž nožēlu, ka tā administrācija izkliedēta trīs darba vietās, kas rada papildu darbības izmaksas un it īpaši izmaksas saistībā ar komandējumiem no vienas vietas uz otru; uzskata, ka administrācijai jānodrošina deputātiem visa veida pakalpojumi, kuros izmantotas jaunās tehnoloģijas, lai mazinātu Eiropas Parlamenta ģeogrāfiskā izvietojuma negatīvo ietekmi — piemēram, datoru un mobilo telefonu sinhronizācija vai videokonferenču telpas;

11.  konstatē, ka, neskatoties uz ievērojamo budžetu, kas piešķirts informācijas tehnoloģijām, joprojām nav atrisinātas atsevišķas problēmas, piemēram, tīkla darbības palēnināšanās Strasbūrā vai jaunu IT projektu īstenošanai nepieciešamais laiks; tādēļ aicina ģenerālsekretāru ziņojuma par tāmes provizorisko projektu IV pielikumā iekļaut atsevišķu sadaļu par pēdējos piecos gados uzsāktiem IT projektiem, norādot provizoriskās izmaksas, projektu uzsākšanas datumus un provizoriskos izpildes termiņus, faktiskos izpildes termiņus un galīgās izmaksas;

12.  aicina ģenerālsekretāru iesniegt priekšlikumus saistībā ar komiteju sekretariātu struktūru un kapacitāti, lai uzlabotu tiesību aktu un budžeta procedūras īstenošanas pārbaudes; sagaida, ka attiecīgi priekšlikumi līdz ar izmaksu tāmēm tiks iesniegti līdz 2007. gada 1. jūlijam;

Parlamenta un tā politisko grupu saziņas instrumentu efektivitātes veicināšana

13.  uzskata, ka saziņu Eiropas Parlamentā veido dažādi kanāli, kuri savstarpēji papildina viens otru un kuriem ir kopīgs mērķis, proti, efektīvi informēt ES pilsoņus par Parlamenta pasākumiem un ieguldījumu Eiropas veidošanā;

14.  uzskata, ka Eiropas Parlamentā pastāv divu veidu saziņa — no vienas puses, to veido administrācijas sniegtā oficiālā informācija, kas ietver faktus, un, no otras puses, tā ir vairāk politiska informācija, kas atspoguļo politisko grupu un deputātu viedokļus, nostājas un veiktos pasākumus;

15.  uzskata, ka saziņas un informācijas politiku var uzlabot saskaņotāk, izmantojot vienotu koncepciju par informācijas sniegšanu ES pilsoņiem, kurā ir noteikta katra instrumenta pievienotā vērtība saskaņā ar 21. punktu Parlamenta 2006. gada 26. oktobra rezolūcijā par 2007. finanšu gada vispārējā budžeta projektu (citas iestādes)[6];

16.  vēlas uzlabot instrumentus, kurus izmanto, lai veicinātu ES pilsoņu izpratni par Eiropas Parlamenta lomu likumdošanas un lēmumu pieņemšanas procesā, par tā pasākumiem Eiropas politikas jomā un par Eiropas Parlamenta un politisko grupu pasākumiem, kā arī lai novērstu Eiropas Savienības tēla nepilnības, it īpaši ņemot vērā 2009. gada vēlēšanas; uzskata, ka pašreizējie saziņas kanāli nav pilnībā piemēroti šim nolūkam;

17.  īpaši uzskata, ka Eiropas projektam ļoti vēlama būtu vietējo un reģionālo plašsaziņas līdzekļu lielāka iesaistīšana; tādēļ aicina administrāciju iesniegt rīcības plānu saziņai ar vietējiem un reģionāliem plašsaziņas līdzekļiem un, gatavojoties nākamajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām, apzināt jaunas iespējas, kā deputāti varētu komunicēt ar vietējiem plašsaziņas līdzekļiem; atgādina, ka gadu pirms iepriekšējām EP vēlēšanām sabiedrības informētības veicināšanas kampaņai tika atvēlēts īpašs budžets;

18.  norāda, ka gan pašreizējie saziņas instrumenti, gan tapšanas stadijā esošie ir jāizveido pēc iespējas efektīvāki, lai uzlabotu ES pilsoņu informētību par mūsu iestādi; uzskata, ka šo instrumentu izveidē un izvērtēšanā jāiesaista gan administrācija, gan politiskās grupas;

19.  aicina līdz 2007. gada 1. jūlijam sagatavot pārskatu par ārējo biroju un sadarbībā ar Komisiju Eiropas namos organizētajiem saziņas pasākumiem, kā arī izvērtēt to efektivitāti un ietekmi;

20.  atgādina, ka 2006. gada jūlijā sāka īstenot jaunu politiku attiecībā uz deputātu apmeklētāju grupām, tādējādi uzlabojot situāciju; uzskata, ka ir iespējami tālāki uzlabojumi, it īpaši elastības jomā, un ka pēc jaunā Apmeklētāju centra pabeigšanas var pārskatīt minimālo obligāto apmeklētāju skaitu un kompensācijas, lai faktiskās izmaksas segtu, ņemot vērā apmeklētāju konkrētās vajadzības; tādēļ līdz 2007. gada 1. jūlijam cer saņemt jaunu priekšlikumu, kurā būs ņemtas vērā deputātu minētās problēmas un kurš tiks īstenots pēc iespējas drīzāk;

21.  atzīst apmeklētāju programmā pēdējos gados sasniegtos panākumus; tomēr uzsver, ka joprojām iespējami uzlabojumi vietās, kur apmeklētāji gūst reālu ieskatu Eiropas Parlamenta ikdienā, un sagaida atbildes uz konkrētiem jautājumiem saistībā ar iespēju apmeklēt plenārsēžu zāli un sanāksmju telpu lielāku pieejamību[7];

Budžeta līdzekļu piešķiršanas uzlabošana

22.  atgādina, ka budžeta veidošana pēdējos divos gados pamatojusies uz faktiskām vajadzībām iestādes efektīvas darbības nodrošināšanai; uzsver, ka Eiropas Parlamentam jānosaka tāds budžets, kas ļauj iestādei strādāt visefektīvāk, nepārsniedzot finanšu līdzekļu racionālu apjomu; uzskata, ka 2008. gada budžetu, ietverot arī palielinājumu saistībā ar pielāgojumiem pašreizējām cenām, jācenšas saglabāt 2007. gada budžeta līmenī, un tas nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt 20 % no 5. izdevumu kategorijas, kas ir budžeta maksimālais apjoms; tādēļ aicina Prezidiju, lemjot par Parlamenta tāmes apjomu, ņemt vērā Eiropas Parlamenta atbildību ES pilsoņu priekšā;

23.  atzīmē, ka 2008. gads būs pēdējais pilnais gads pirms Eiropas Parlamenta deputātu vēlēšanām un Deputātu nolikuma stāšanās spēkā 2009. gadā; uzskata, ka saistībā ar pēdējo paplašināšanos nepieciešamie pasākumi ir veikti; neskaitot budžeta vajadzību precizēšanu saistībā ar jauno dalībvalstu uzņemšanu, nav paredzēti nozīmīgāki notikumi, kam būtu ietekme uz budžetu;

24.  atzīmē, ka viena no Prezidija prioritātēm ir padarīt Parlamentu par redzamāku ārpolitikas dalībnieku; norāda, ka Eiropas Parlaments ir izveidojis vairākas sadarbības delegācijas un asamblejas ar trešo valstu parlamentiem un ka tas nav nepārprotami norādīts Eiropas Parlamenta budžetā; tādēļ aicina administrāciju līdz 2007. gada 1. jūlijam iesniegt ziņojumu par šajā izdevumu jomā pastāvošajām un plānotajām struktūrām, kā arī turpmāko gadu finanšu vajadzību novērtējumu;

25.  pauž nožēlu par nelielo informācijas apriti jautājumos, kuri ir vairāku Eiropas Parlamenta lēmējiestāžu kompetencē, it īpaši attiecībā uz lēmumiem, kas finansiāli ietekmē Eiropas Parlamenta budžetu; uzskata, ka savstarpēji jāsadarbojas, lai veicinātu informācijas apmaiņu lēmumu pieņemšanas agrīnā stadijā;

26.  atzīmē, ka ex ante tāme attiecībā uz projektu īstenošanas kopējām izmaksām ne vienmēr atbilst reālajai situācijai; pauž nožēlu par šādu pieeju un uzskata, ka gadījumos, kad izmaksas neatbilst paredzētajām, tās ir jāpamato un projekti vēlreiz jāiesniedz kompetentajām iestādēm otrreizējai izvērtēšanai un apstiprināšanai;

27.  atzīmē, ka vairākās budžeta pozīcijās regulāri trūkst līdzekļu vai, gluži otrādi, to ir par daudz; atgādina, ka pārvietojumu pieprasījumi budžeta izpildes gadā jāiesniedz tikai ārkārtas gadījumos un tikai saistībā ar jautājumiem, kurus nav bijis iespējams paredzēt; aicina administrāciju precīzāk aprēķināt katrai budžeta pozīcijai vajadzīgās apropriācijas un prognozēt tās atbilstošākā apjomā;

Citi jautājumi

Ēkas

28.  atzīst ietaupījumus, ko nodrošinājuši avansa maksājumi par ēkām pēdējos desmit gados; uzsver, ka Eiropas Parlamenta īpašumā tagad ir lielākā daļa ēku tā trīs darba vietās, un sāks veikt ieguldījumus galvenokārt ārējos birojos; gatavojas pārskatīt principu par ārējo biroju izmantošanu kopīgi ar Komisiju, pamatojoties uz ziņojumu, kurš jāiesniedz līdz 2007. gada martam saskaņā ar 47. punktu iepriekš minētajā 2006. gada 26. oktobra rezolūcijā par 2007. finanšu gada vispārējā budžeta projektu (citas iestādes); tādēļ aicina sagatavot kopīgu Komisijas un Eiropas Parlamenta ziņojumu par biroju kopīgas izmantošanas kārtību attiecībā uz darbiniekiem, loģistiku, darbības izmaksām un dažādajiem grafikiem kopīgo biroju iegādes līdzfinansēšanai; atzīmē, ka līdz šim tas bijis iespējams, pateicoties Parlamenta budžetā pieejamām apropriācijām;

29.  atbalsta administrācijas centienus uzlabot drošības sistēmu Eiropas namos; mudina administrāciju un Komisiju kopīgi un samērīgi segt attiecīgās izmaksas;

Darbinieki

30.  uzskata, ka pēc amatu saraksta nesenās papildināšanas (par 21 % četru gadu laikā) galvenokārt saistībā ar divām paplašināšanās kārtām un oficiālo valodu skaita pieaugumu iestādes darbinieku skaitam jābūt pietiekamam, lai nodrošinātu tās darbību, un iestādei jāvelta laiks darbinieku efektīvai integrēšanai; tādēļ izskatīs jaunu amata vietu pieprasījumus pēc tam, kad administrācija būs iesniegusi ziņojumu par īstermiņa un vidēja termiņa stratēģiju saistībā ar iespēju pārcelt citā amatā, tostarp arī apmācības un attīstības programmas saistībā ar šo pārcelšanu; iepazīsies ar pieprasījumiem, pamatojoties uz šo detalizēto informāciju;

31.  iesaka pārskatīt mutiskās tulkošanas dienestu nodarbinātības stratēģiju, kura šobrīd ir labvēlīgāka pagaidu nevis pastāvīgu darbinieku pieņemšanai darbā, lai saglabātu atbilstošu kvalitātes un izmaksu samēru, tādējādi nodrošinot izmaksu lietderību;

32.  uzskata, ka 2006. gadā aizsāktā pārcelšanas citā amatā politika ir jāturpina, lai konsolidētu pēdējās divas paplašināšanās un palielinātu administrācijas efektivitāti, vienlaicīgi ievērojot politikas prioritātes; aicina ģenerālsekretāru iekļaut tāmē detalizētu stratēģiju 2008. gadam;

33.  īpašu uzmanību pievērš ar ģeogrāfisko izkliedētību saistītām izmaksām un iepazīsies ar racionalizācijas iespējām; galveno uzmanību pievērsīs darbinieku komandējumu skaitam, kas saistīts ar trim darba vietām; norāda, ka šādu komandējumu izmaksas 2005. gadā sasniedza EUR 12 799 988 un prasīja 71 369 dienas, nerēķinot politisko grupu darbinieku komandējumu izmaksas; uzskata, ka šajā jomā iespējams uzlabot efektivitāti; aicina ģenerālsekretāru līdz 2007. gada 1. jūlijam iesniegt ziņojumu par darbinieku komandējumu uz trim darba vietām sadalījumu pa ģenerāldirektorātiem un attiecīgajām izmaksām;

34.  pauž bažas par neatrisinātiem jautājumiem saistībā ar Eiropas skolu sistēmu; atgādina, ka darbiniekiem ir tiesības uz labi funkcionējošu un augstvērtīgu izglītības sistēmu, un tādēļ apņemas nodrošināt šādas sistēmas saglabāšanu;

35.  atzīmē Parlamenta lēmumu pilnībā atbalstīt reālistiska un jēgpilna deputātu palīgu nolikuma pieņemšanu; aicina darba grupu ar deputātu palīgiem saistītos jautājumos turpināt darbu un ierosināt risinājumus problēmām, ar kurām palīgi saskaras sava darba specifikas dēļ, piemēram, saistībā ar sociālo drošību un nodokļu noteikumiem; šiem ierosinājumiem jānodrošina uzlabojumi salīdzinājumā ar pašreizējo kārtību, kas attiecas uz darbiniekiem no atsevišķām dalībvalstīm;

Drošība

36.  atzīst finansiālās sekas, ko izraisa nepieciešamība nodrošināt deputātiem un darbiniekiem visaugstāko drošības līmeni visās trīs darba vietās; mudina administrāciju īstenot jauno personas karšu sistēmu pēc iespējas drīzāk, jo tas atvieglotu deputātu ikdienas darbu, it īpaši elektroniskā paraksta izmantošanu, nodrošinot viņiem drošāku vidi; uzsver, ka vienmēr ir jāievēro datu aizsardzības noteikumi;

37.  uzskata, ka ES iestādēm jābūt par paraugu videi draudzīgas politikas īstenošanā un energoefektivitātes uzlabošanā; atgādina, ka Eiropas Parlaments ir apņēmies piemērot Vides pārvaldības un revīzijas sistēmas (EMAS) noteikumus, kā arī atgādina 2006. gada 26. oktobra rezolūcijā par 2007. finanšu gada vispārējā budžeta projektu (citas iestādes) pausto prasību, lai Prezidijs izpēta iespējas mazināt enerģijas izmaksu pieaugumu, tostarp samazinot gaisa kondicionēšanu vasarā; aicina efektīvāk izmantot papīru un samazināt iespieddarbu izplatīšanu, daudzu oficiālu Parlamenta dokumentu drukātas versijas darot pieejamas tikai pēc pieprasījuma; līdz 2007. gada 1. jūlijam cer saņemt no administrācijas ziņojumu par minētajās jomās jau paredzētajiem un ierosinātajiem pasākumiem, kā arī informāciju par nepieciešamajiem darbiniekiem un finansējuma tāmi;

Citas iestādes

38.  aicina iestādes iesniegt tādu budžetu, kas atspoguļo to faktiskās vajadzības; uzskata, ka pēc divām nozīmīgām paplašināšanās kārtām un 12 jaunu valodu ieviešanas 2008. gadā pēc iespējas efektīvāk jāizmanto pieejamie resursi (cilvēkresursi, tehniskie un loģistikas resursi); atgādina, ka pārvietojumu pieprasījumi un amatu saraksta pielāgošana finanšu gada laikā nav pareizs budžeta pārvaldības veids un jāizmanto tikai izņēmuma gadījumos; sagaida, ka iestādes, iesniedzot tāmes, šiem faktoriem pievērsīs uzmanību;

39.  mudina iestādes nostiprināt iestāžu sadarbību arī tajās jomās, kurās racionalizācija vai efektivitātes palielināšana sākotnēji šķiet neiespējama, jo ir jāņem vērā, ka turpmāk iestāžu budžets nesaglabās iepriekšējo pieauguma tempu;

40.  atzīmē, ka iestādes pēdējos gados ir ievērojami palielinājušas savus izdevumus par ēkām un turpinās tos palielināt nākamos četrus gadus; uzskata, ka ir pienācis laiks pārtraukt iestāžu nekustamā īpašuma pieaugumu; tādēļ aicina iestādes pirms ēku paplašināšanas rūpīgi izpētīt visas citas iespējas; turklāt aicina iestādes, ņemot vērā iestāžu sadarbību, būt gatavām savstarpēji dalīties to budžetos gada beigās atlikušajā summā, lai pēc iespējas drīzāk segtu izdevumus par ēkām;

41.  atgādina, ka iestāžu tāmju formas vienādošana palīdzēs vieglāk saprast dažādos budžetus un palielinās to pārredzamību ES pilsoņiem;

42.  priecātos, ja tāmēs iekļautu nodaļu, kurā iestādes izklāstītu savas īpašās vajadzības un gada gaitā veiktos uzlabojumus; tas ļautu budžeta lēmējinstitūcijai labāk novērtēt un izprast katras iestādes īpašās vajadzības;

43.  aicina iestādes cieši uzraudzīt apjomu, kādā notiek darbinieku pieņemšana darbā saistībā ar pēdējām divām paplašināšanās kārtām, un vismaz divas reizes gadā sniegt informāciju budžeta lēmējinstitūcijai;

Padome

44.  pieņem zināšanai Padomes budžeta nelielo pieaugumu 2007. gadā; sekos līdzi tā tālākai attīstībai un nomenklatūrā veiktajām izmaiņām, it īpaši attiecībā uz 3. sadaļu; atzīst, ka Padome sniedz atbilstīgu informāciju Parlamentu interesējošos jautājumos;

Eiropas Kopienu Tiesa

45.  uzskata, ka pēc Civildienesta tiesas izveides un divām nozīmīgām paplašināšanās kārtām Tiesai jāracionalizē tās darba metodes un jāsaglabā stabils budžeta līmenis;

Revīzijas palāta

46.  pieņem zināšanai atbilstošu apmācības programmu izstrādi jaunākajiem revidentiem un informātikas jomas modernizāciju, kas tika uzsākta pagājušajā gadā, un cer saņemt vairāk informācijas par šo iniciatīvu līdzšinējiem rezultātiem;

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja un Reģionu komiteja

47.  sagaida, ka līdz tāmju iesniegšanai tiks saņemta skaidra informācija par abu komiteju sadarbības raksturu, sākot ar 2008. gadu; uzskata, ka tas nebūs pietiekams iemesls abu komiteju budžetu palielināšanai;

Ombuds

48.  ir pieņēmis zināšanai ombuda centienus stabilizēt budžeta pieaugumu un it īpaši ierobežot amatu saraksta paplašināšanu; sagaida, ka stabilitāte saglabāsies arī 2008. gadā;

Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs

49.  atzīmē, ka 2008. gads būs Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja ceturtais pilnais darbības gads un ka tā darbība drīz sasniegs plānoto apjomu; tādēļ mudina Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāju iesniegt termiņa vidusposma pasākumu plānu, izklāstot tajā savas vajadzības un norādot termiņu jaunās nomenklatūras ieviešanai, ko citas iestādes veic kopš 2005. gada;

50.  tādēļ uzskata, ka 2008. gads būs pēdējais, kurā ievērojami pieaugs budžets un it īpaši — paplašināsies amatu saraksts; atgādina, ka amatu saraksta izmaiņas, tāpat kā jebkuri citi izdevumi, ir jāpamato;

0

0 0

51.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Tiesai, Revīzijas palātai, Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, Reģionu komitejai, Eiropas ombudam un Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājam.

PROCEDŪRA

Virsraksts

2008. gada budžeta procedūras pamatnostādnes (II, IV, V, VI, VII, VIII un IX iedaļa) un Eiropas Parlamenta tāmes provizoriskais projekts (I iedaļa) 2008. gada budžeta procedūrai

Procedūras numurs

2007/2013(BUD)

Juridiskais pamats

EK 272. pants

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

BUDG

Komiteja(s), kurai(-ām) lūdza sniegt
atzinumu

AFCO

AFET

AGRI

CONT

CULT

DEVE

ECON

EMPL

ENVI

FEMM

IMCO

INTA

ITRE

JURI

LIBE

PECH

PETI

REGI

TRAN

 

Atzinumu nav sniegusi
Lēmuma datums

AFCO
5.3.2007

AFET
27.2.2007

AGRI
19.12.2006

CONT
28.2.2007

CULT
27.2.2007

DEVE
27.2.2007

ECON
30.1.2007

EMPL
13.2.2007

ENVI
28.2.2007

FEMM
27.2.2007

IMCO
28.2.2007

INTA
21.3.2007

ITRE
27.2.2007

JURI
11.12.2006

LIBE
24.1.2007

PECH
27.2.2007

PETI
22.1.2007

REGI
26.2.2007

TRAN
28.2.2007

 

Referents(-e/-i/-es)
  Iecelšanas datums

Ville Itälä
13.12.2006

Aizstātais(-ā/-ie/-ās) referents(-e/-i/-es)

Louis Grech

Datums, kad Padome pieņēma vispārējā budžeta projektu

 

Izskatīšana komitejā

15.3.2007

 

 

 

 

Pieņemšanas datums

15.3.2007

Galīgā balsojuma rezultāti

par: 40

pret:

atturas:

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Joan Calabuig Rull, Valdis Dombrovskis, Brigitte Douay, Szabolcs Fazakas, Salvador Garriga Polledo, Neena Gill, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Jan Mulder, Gérard Onesta, Umberto Pirilli, Antonis Samaras, Anders Samuelsen, Esko Seppänen, Nina Škottová, László Surján, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Aizstājējs(-a/-i/-as), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Thijs Berman, Michael Gahler, Marusya Ivanova Lyubcheva, Mairead McGuinness, Emilio Menéndez del Valle, Rihards Pīks, Libor Rouček, Paul Rübig, José Albino Silva Peneda

Aizstājējs(-a/-i/-as) (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsojumā

 

Iesniegšanas datums – A6

19.3.2007

A6-0069/2007

Piezīmes

...