RAPORT privind orientările pentru procedura bugetară 2008 - Secţiunile II, IV, V, VI, VII, VIII şi IX - şi proiectul preliminar de estimare a bugetului Parlamentului European (Secţiunea I) pentru procedura bugetară 2008

19.3.2007 - [2007/2013(BUD)]

Secţiunea I             –    Parlamentul European
Secţiunea II            –    Consiliul
Secţiunea IV          –    Curtea de Justiţie
Secţiunea V           –    Curtea de Conturi
Secţiunea VI          –    Comitetul Economic şi Social European
Secţiunea VII         –    Comitetul Regiunilor
Secţiunea VIII        –    Ombudsmanul European
Secţiunea IX          –    Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor
Comisia pentru bugete
Raportor: Ville Itälä
PR_BUD_others

Procedură : 2007/2013(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0069/2007

PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind orientările pentru procedura bugetară 2008 - Secţiunile II, IV, V, VI, VII, VIII şi IX - şi proiectul preliminar de estimare a bugetului Parlamentului European (Secţiunea I) pentru procedura bugetară 2008

(2007/2013(BUD))

Parlamentul European,

–     având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 272,

–     având în vedere Decizia 2000/597/CE, Euratom a Consiliului din 29 septembrie 2000 privind sistemul de resurse proprii ale Comunităţilor Europene[1],

–     având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene[2],

–     având în vedere Acordul Interinstituţional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară[3],

–     având în vedere al cincilea raport al secretarilor generali ai instituţiilor privind evoluţia rubricii 5 din perspectivele financiare, din mai 2006,

–     având în vedere raportul anual al Curţii de Conturi pentru exerciţiul financiar 2005 privind execuţia bugetului, precum şi răspunsurile instituţiilor[4],

–     având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A6-0069/2007),

A.  întrucât bugetul 2007 pentru rubrica 5 a fost stabilit la 7 115 000 000 EUR, iar bugetul Parlamentului European se ridică la 1 397 460 174 EUR, reprezentând 19,65% din rubrica 5;

B.  întrucât bugetul 2008 reprezintă primul an în care nu este prevăzută nici o provocare majoră, cum ar fi o extindere sau introducerea de noi limbi oficiale sau orice alt eveniment cu consecinţe administrative majore;

C.  întrucât instituţiile trebuie să consolideze ultimele două extinderi;

D.  întrucât în această etapă a procedurii anuale, Parlamentul European aşteaptă estimările celorlalte instituţii, precum şi propunerile Biroului său pentru bugetul 2008;

Cadru general

1.    observă că plafonul pentru rubrica 5 în 2008 este de 7 457 000 000 EUR, reprezentând o creştere de 4,8% faţă de 2007;

2.    observă că, în special ca urmare a extinderii, bugetul instituţiilor a crescut cu aproape 18% în ultimii patru ani; consideră că pentru exerciţiul 2008, toate instituţiile au ajuns la un stadiu de operabilitate completă şi primesc resurse care le vor permite să îşi îndeplinească funcţiile administrative; invită instituţiile să adopte o abordare bugetară prudentă la elaborarea estimărilor lor pentru 2008;

3.    consideră că Parlamentul European este răspunzător faţă de cetăţeni şi că utilizarea eficientă a banilor contribuabililor poate contribui la creşterea încrederii acestora în instituţiile UE; este de părere că bugetul instituţiilor pentru 2008 ar trebui, în principiu, să rămână la un nivel apropiat de cel al bugetului aferent exerciţiului anterior deoarece nu sunt prevăzute evenimente majore (extinderi sau noi limbi) care să justifice o majorare; consideră că orice nouă iniţiativă ar trebui să fie finanţată, într-o primă etapă, în limita bugetului curent, cu excepţia cazurilor în care există justificări specifice pentru o decizie contrară;

4.    recunoaşte că cooperarea interinstituţională poate fi benefică din punctul de vedere al economiilor de scară şi al eficienţei, dar aceasta poate, de asemenea, să submineze independenţa sau identitatea instituţiei; consideră că ar trebui să se caute echilibrul corect între toate instituţiile pentru elementele menţionate mai sus; invită secretarii generali să prezinte rapoarte cu privire la colaborarea lor reciprocă; doreşte să primească, până la 1 iulie 2007, informaţii privind calitatea, eficienţa şi aspectele financiare, precum şi posibilele avantaje şi dezavantaje ale cooperării interinstituţionale dintre instituţii, inclusiv privind calitatea şi eficienţa serviciilor furnizate de oficiile şi organele instituite în cadrul acestei cooperări;

5.    reaminteşte că, în rezoluţiile sale din anii anteriori, a solicitat elaborarea unor rapoarte periodice privind progresele realizate la recrutarea personalului din UE-10 şi UE-2 şi privind statutul personalului recrutat; prin urmare, solicită instituţiilor să continue acest proces de evaluare, conform prevederilor din declaraţia comună privind recrutările conexe extinderilor din 2004 şi 2007, adoptată împreună cu Rezoluţia sa din 14 decembrie 2006 privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2007, furnizând informaţii la nivelul global, precum şi la nivel de instituţii[5];

Parlamentul European

Priorităţi politice

Asigurarea unor servicii eficiente pentru deputaţi pentru a permite o legiferare mai bună

6.    consideră că, în calitate sa de co-legislator, ar trebui să asigure condiţii optime de muncă deputaţilor pentru a facilita îndeplinirea misiunii lor şi pentru a creşte calitatea legislaţiei UE; consideră că asistenţa oferită deputaţilor poate fi îmbunătăţită prin furnizarea de informaţii specializate sau tehnice în termene scurte; insistă asupra faptului că deputaţii ar trebui să fie mai bine informaţi şi mai conştienţi de toate resursele şi materialele care le sunt puse la dispoziţie prin intermediul diverselor servicii ale Parlamentului (studii, documente tehnice şi documente de bază);

7.    doreşte să se asigure că toţi deputaţii, inclusiv cei noi, beneficiază de cele mai bune servicii lingvistice, în special la reuniunile oficiale ale organelor Parlamentului; este dispus să analizeze propuneri rezonabile privind furnizarea unor servicii personalizate deputaţilor în cadrul sarcinilor lor, în condiţii transparente şi clar definite, şi va examina eficienţa propunerilor în cauză;

8.    doreşte să exploreze posibilitatea de a pune la dispoziţia tuturor deputaţilor săli de reuniune pentru discuţii cu experţi în grupuri relativ mici (8-20 de persoane), în special în noile clădiri D4 şi D5; consideră că, pentru a ţine seama de nevoile imprevizibile generate de lucrările Parlamentului, sălile de reuniune ar trebui să poată fi rezervate cu un preaviz suficient de scurt şi cu un minim de proceduri birocratice; aşteaptă un raport, până la 1 iulie 2007, cu privire la facilităţile de acest tip existente şi posibilităţile de a le extinde;

9.    constată că pentru asigurarea celor mai bune servicii de asistenţă deputaţilor pentru îndeplinirea sarcinilor lor este nevoie ca structurile de lucru şi administrative să fie dezvoltate în continuare, iar serviciile existente să fie consolidate; solicită administraţiei să examineze posibilităţile de extindere a facilităţilor oferite deputaţilor de către bibliotecă, prin asigurarea de asistenţă pentru documentare şi printr-un amplu depozit unic de documente şi informaţii care să reunească toate textele şi cunoştinţele disponibile (sistem de gestiune a cunoştinţelor); aşteaptă, până la 1 iulie 2007, propuneri în acest sens, care să includă estimări ale costurilor şi care să prevadă, de asemenea, posibilitatea de publica răspunsurile la astfel de cereri de informaţii pe site-ul intranet al PE;

10.  deplânge dispersia geografică a administraţiei sale între cele trei locuri de desfăşurare a activităţii şi costurile suplimentare generate de această situaţie în ceea ce priveşte cheltuielile de funcţionare, în special la deplasarea de la un loc la altul; consideră că administraţia ar trebui să pună la dispoziţia deputaţilor diverse facilităţi pe care le oferă noile tehnologii pentru a limita impactul negativ al situaţiei geografice a Parlamentului European, cum ar fi sincronizarea computerelor cu telefoanele mobile sau utilizarea unor săli de video-conferinţă;

11.  observă că, în ciuda bugetului substanţial alocat tehnologiei informaţiei, persistă anumite probleme cum ar fi încetineala reţelei de la Strasbourg sau timpul necesar pentru punerea în funcţiune a oricăror noi proiecte IT; prin urmare, îl invită pe Secretarul General să includă în raportul privind proiectul preliminar de estimare în anexa IV o secţiune specifică dedicată proiectelor IT lansate în ultimii cinci ani, cu observaţii privind costurile prevăzute, data începerii, data prevăzută pentru livrare, data reală a livrării şi costurile finale;

12.  solicită Secretarului General să facă propuneri privind structura şi capacitatea secretariatelor comisiilor, pentru a îmbunătăţi monitorizarea legislaţiei şi a procedurii bugetare; aşteaptă din partea administraţiei propuneri relevante, până la 1 iulie 2007;

Creşterea eficacităţii instrumentelor de comunicare ale PE şi ale grupurilor sale politice

13.  este de părere că Parlamentul European comunică printr-un mozaic de canale complementare diferite, care au un obiectiv comun - informarea eficientă a cetăţenilor europeni cu privire la activitatea sa şi contribuţia sa la construcţia europeană;

14.  consideră că comunicarea Parlamentului European are două componente: prima, comunicarea instituţională condusă de administraţie, implică informaţii „factuale”, iar a doua cuprinde informaţii mai mult politice, care reflectă diversele opinii, poziţii şi activităţi ale grupurilor politice şi ale deputaţilor;

15.  consideră că politica de comunicare şi informare poate fi îmbunătăţită mai coerent în cadrul unui concept global privind comunicarea cu cetăţenii UE, în care este identificată valoarea adăugată a fiecărui instrument, conform punctului 21 din Rezoluţia din 26 octombrie 2006 privind proiectul de buget general pentru 2007 (alte secţiuni)[6];

16.  doreşte să îmbunătăţească instrumentele utilizate pentru sensibilizarea cetăţenilor europeni cu privire la rolul Parlamentului European în procesul legislativ şi decizional, la activităţile sale în domeniul politicii europene, precum şi la activităţile deputaţilor şi ale grupurilor politice din Parlamentul European şi să soluţioneze deficienţele care afectează imaginea Uniunii Europene, în special în vederea alegerilor din 2009; consideră că această nevoie nu este satisfăcută în mod adecvat de canalele de comunicare existente;

17.  consideră, în special, că o mai mare implicare a mass-mediei locale şi regionale ar aduce avantaje semnificative proiectului european; prin urmare, invită administraţia să prezinte un plan de acţiune pentru comunicare orientat spre media locală şi regională şi să exploreze noi instrumente, în special pentru pregătirea viitoarelor alegeri europene, care să permită deputaţilor să comunice cu media locală; reaminteşte că în exerciţiul anterior precedentului an electoral european a fost alocat un buget special pentru o campanie de sensibilizare a publicului;

18.  subliniază faptul că instrumentele de comunicare existente şi în curs de dezvoltare trebuie să fie modelate cât mai eficient posibil, pentru a îmbunătăţi vizibilitatea publică a instituţiei noastre în rândul cetăţenilor UE; consideră că atât administraţia, cât şi grupurile politice ar trebui să fie implicate în modelarea şi evaluarea acestor instrumente;

19.  solicită ca până la 1 iulie 2007 să se facă un inventar al acţiunilor de comunicare pregătite de birourile externe şi împreună cu Comisia în cadrul Caselor Europei, precum şi o evaluare a eficacităţii şi impactului lor;

20.  reaminteşte că în iulie 2006 a fost lansată o nouă politică pentru grupurile de vizitatori ai deputaţilor, reprezentând o îmbunătăţire comparativ cu situaţia anterioară; este de părere că sunt posibile şi alte îmbunătăţiri, în special în ceea ce priveşte flexibilitatea, şi că, după finalizarea noului Centru pentru vizitatori, numărul minim obligatoriu de vizitatori şi rambursările vor putea fi reanalizate, ţinând cont de particularităţile vizitatorilor pentru a se acoperi costurile reale; prin urmare, doreşte să primească, până la 1 iulie 2007, o nouă propunere care să ţină cont de preocupările deputaţilor şi să fie pusă în aplicare cât mai curând posibil;

21.  recunoaşte progresele realizate în ceea ce priveşte programul de vizitatori în ultimii ani; subliniază, cu toate acestea, că s-ar putea realiza progrese suplimentare în zonele în care vizitatorii sunt expuşi la viaţa reală a Parlamentului şi aşteaptă răspunsuri la întrebările precise privind posibilitatea de a vizita Hemiciclul şi disponibilitatea mai multor săli de reuniune[7]; aşteaptă din partea administraţiei propuneri relevante, până la 1 iulie 2007;

O mai bună alocare a bugetului

22.  reaminteşte că bugetul pentru ultimele două exerciţii a fost elaborat pe baza nevoilor justificate pentru buna funcţionare a instituţiei; subliniază faptul că bugetul Parlamentului European ar trebui stabilit la un nivel care să permită instituţiei să lucreze cât mai eficient cu un nivel rezonabil de resurse financiare; consideră că nivelul bugetului 2008, inclusiv creşterile aferente ajustărilor la preţurile curente, ar trebui să aibă ca obiectiv menţinerea la nivelul bugetului 2007 şi, în nici un caz, nu ar trebui să depăşească 20% din rubrica 5, care ar trebui să reprezinte limita superioară a bugetului; invită, prin urmare, Biroul să ţină seama de responsabilitatea Parlamentului European faţă de cetăţenii UE în momentul în care stabileşte nivelul estimării bugetului Parlamentului;

23.  constată că 2008 va fi ultimul exerciţiu complet înainte de alegerile parlamentare europene şi punerea în aplicarea a Statutului deputaţilor în 2009; consideră că au fost luate măsurile necesare pentru gestionarea ultimei extinderi; în afară de adaptarea nevoilor bugetare pentru a ţine seama de noile state membre, nu sunt prevăzute evenimente majore cu consecinţe financiare;

24.  ia act de faptul că una dintre priorităţile Biroului este îmbunătăţirea vizibilităţii Parlamentului ca actor în domeniul politicii externe; subliniază faptul că Parlamentul European a creat o serie de delegaţii şi adunări cu parlamentele naţionale din ţări terţe care nu sunt identificate clar în bugetul Parlamentului European; invită, prin urmare, administraţia să prezinte, până la 1 iulie 2007, un raport privind entităţile existente şi cele în curs de creare în acest capitol de cheltuieli, inclusiv o evaluare financiară a nevoilor pentru exerciţiile următoare;

25.  regretă fluxul redus de informaţii disponibile cu privire la anumite aspecte care ţin de competenţe comune cu alte organe de decizie ale Parlamentului European, în special cu privire la deciziile care au un impact financiar asupra bugetului Parlamentului European; consideră că toate părţile implicate ar trebui să depună eforturi pentru a amplifica schimbul de informaţii într-o etapă timpurie a procesului decizional;

26.  constată că estimările bugetare ex ante privind costurile globale pentru realizarea unor proiecte nu sunt întotdeauna fiabile; regretă această abordare şi consideră că în cazul în care costurile prevăzute iniţial se modifică, variaţiile ar trebui justificate, iar proiectele ar trebui să fie prezentate din nou organelor competente spre reevaluare şi aprobare;

27.  constată că mai multe linii bugetare sunt în mod constat subfinanţate sau, dimpotrivă, suprafinanţate; reaminteşte că, pe tot parcursul exerciţiului, cererile de transfer ar trebui să se limiteze la cazuri excepţionale şi la situaţii care nu ar fi putut fi prevăzute; solicită administraţiei să estimeze cu mai multă acurateţe creditele necesare pentru fiecare linie bugetară şi să facă previziuni mai realiste;

Alte aspecte

Imobile

28.  ia act de economiile realizate datorită plăţilor anticipate efectuate în cursul ultimelor 10 exerciţii pentru imobile; subliniază faptul că Parlamentul European deţine acum în proprietate cele mai multe dintre clădirile sale din cele trei locuri de desfăşurare a activităţii şi va începe să se concentreze asupra investiţiilor în birourile externe; intenţionează să reexamineze principiul utilizării birourilor externe în comun cu Comisia pe baza raportului care urmează a fi prezentat în martie 2007 conform solicitării exprimate la punctul 47 din Rezoluţia sa din 26 octombrie 2006 privind proiectul de buget general pentru 2007 (Alte secţiuni), menţionată anterior; solicită, în acest scop, să se elaboreze un raport comun al Comisiei şi al Parlamentului European privind modalităţile de utilizare în comun a birourilor în ceea ce priveşte personalul, logistica, costurile de funcţionare şi diversele calendare pentru co-finanţarea achiziţionării birourilor comune; observă că acest lucru a fost posibil, până în prezent, datorită disponibilităţii creditelor în bugetul Parlamentului;

29.  încurajează eforturile depuse de administraţie pentru îmbunătăţirea sistemului de securitate în Casele Europei; îndeamnă administraţia şi Comisia să îşi asume împreună, proporţional, costurile aferente;

Personal

30.  este de părere că, după recenta lărgire a schemei de personal (21% într-o perioadă de patru ani), determinată în special de cele două extinderi şi de creşterea numărului de limbi oficiale, instituţia ar trebui să dispună de resursele umane care îi sunt necesare pentru funcţionare şi ar trebui să aloce timpul necesar pentru integrarea lor eficientă; va analiza, prin urmare, orice cerere de noi posturi după prezentarea de către administraţie a unui raport privind strategia sa pe termen scurt şi mediu în ceea ce priveşte posibilităţile de redistribuire, care să includă programe de pregătire profesională şi dezvoltare conexe redistribuirii; va examina cererile pe baza acestor informaţii detaliate;

31.  încurajează o nouă analiză a strategiei de resurse umane pentru serviciile de interpretare, care favorizează în prezent angajările temporare în defavoarea celor permanente, pentru a realiza un echilibru corect între calitate şi costuri, asigurând un nivel ridicat de rentabilitate;

32.  consideră că politica de redistribuire începută în 2006 ar trebui să fi aplicată în continuare, pentru a consolida ultimele două extinderi şi a creşte eficienţa administraţiei, cu respectarea priorităţilor politice; invită Secretarul General să prezinte detaliat strategia pe care o are pentru estimarea bugetului 2008;

33.  acordă o atenţie deosebită costurilor aferente dispersiei geografice şi va examina posibilitatea unei mai bune raţionalizări a acestora; se va concentra, în special, asupra numărului de misiuni întreprinse de personal în cele trei locuri de desfăşurare a activităţii; subliniază faptul că, în 2005, costurile acestor misiuni s-a ridicat la 12 799 988 EUR şi 71 369 de zile, exclusiv costurile misiunilor întreprinse de personalul grupurilor politice; consideră că s-ar putea face eforturi în acest domeniu pentru creşterea eficienţei; invită Secretarul General să prezinte, până la 1 iulie 2007, un raport privind misiunile personalului, defalcate pe direcţii generale, în cele trei locuri de desfăşurare a activităţii şi costurile aferente;

34.  îşi exprimă îngrijorarea cu privire la incertitudinile cu care se confruntă sistemul de şcoli europene; reaminteşte faptul că personalul are dreptul să beneficieze de un sistem şcolar funcţional şi atractiv şi, prin urmare, se angajează să asigure menţinerea unui astfel de sistem;

35.  ia act de decizia adoptată în plen de a acorda sprijin deplin pentru adoptarea unui statut veritabil şi semnificativ al asistenţilor deputaţilor; solicită grupului de lucru privind asistenţii deputaţilor să îşi continue lucrările şi să propună soluţii la problemele cu care se confruntă asistenţii în ceea ce priveşte, de exemplu, asigurările sociale şi dispoziţiile fiscale ca urmare a specificităţii muncii de asistent; propunerile ar trebui să constituie un progres comparativ cu dispoziţiile existente pentru unele naţionalităţi;

Securitate

36.  admite impactul financiar al necesităţii de a asigura condiţiile de securitate cele mai bune posibil pentru deputaţi şi personal, în cele trei locuri de desfăşurare a activităţii; încurajează administraţia să pună în aplicare cât mai curând posibil noul sistem de legitimaţii care va uşura munca de zi cu zi a deputaţilor, în special utilizarea semnăturilor electronice, oferindu-le un mediu mai sigur; subliniază faptul că dispoziţiile privind protecţia datelor trebuie respectate în orice situaţie;

37.  consideră că instituţiile europene ar trebui să constituie un exemplu în ceea ce priveşte aplicarea unor politici nedăunătoare mediului şi creşterea eficienţei energetice; reaminteşte faptul că Parlamentul European s-a angajat să aplice Regulamentul EMAS şi să răspundă la cererea Biroului (raportul 2006 privind bugetul altor instituţii ) de a studia modurile în care s-ar putea reduce creşterea costurilor energetice, inclusiv opţiunea de a reduce condiţionarea aerului în cursul verii; îndeamnă la o utilizare mai eficientă a hârtiei şi la reducerea distribuirii de materiale tipărite, punând la dispoziţie varianta tipărită pentru multe dintre documentele Parlamentului doar la cerere; se aşteaptă să primească din partea administraţiei, până la 1 iulie 2007, un raport privind acţiunile deja prevăzute şi propunerile din domeniile indicate, însoţit de necesarul de personal şi estimări privind costurile financiare;

Alte instituţii

38.  invită instituţiile să prezinte un buget care să reflecte nevoile lor reale; consideră că, după două extinderi majore şi introducerea a 12 limbi oficiale, 2008 ar trebui să fie exerciţiul mobilizării resurselor disponibile (umane, tehnologice şi logistice) în cel mai eficient mod posibil; reaminteşte că cererile de transfer şi adaptarea schemei de personal în cursul exerciţiului financiar nu constituie cel mai bun mod de a gestiona bugetul şi ar trebui să intervină doar în mod excepţional; doreşte ca instituţiile să acorde atenţie acestor elemente la prezentarea estimărilor lor bugetare;

39.  încurajează instituţiile să îşi consolideze cooperarea interinstituţională chiar şi în domenii în care, la prima vedere, nu văd un potenţial de raţionalizare şi de creştere a eficienţei, având în vedere că bugetul instituţiilor nu va creşte în viitor în acelaşi ritm ca în trecut;

40.  constată că instituţiile şi-au majorat semnificativ cheltuielile imobiliare în cursul ultimelor exerciţii şi le vor majora în continuare în următoarele patru exerciţii; consideră că este momentul ca extinderea patrimoniului lor imobiliar să fie suspendată; prin urmare, invită instituţiile să examineze atent toate celelalte posibilităţi înainte de a prevedea orice nouă extindere a clădirilor; în plus, solicită instituţiilor să accepte, în contextul cooperării interinstituţionale, să partajeze sumele rămase disponibile în bugetele lor la sfârşitul exerciţiului pentru a-şi acoperi cât mai curând posibil cheltuielile imobiliare;

41.  reaminteşte că o prezentare armonizată a estimărilor instituţiilor ar face mai uşor de înţeles diversele bugete şi ar creşte transparenţa pentru cetăţenii UE;

42.  ar aprecia includerea în estimări a unui capitol în care instituţiile să îşi prezinte particularităţile şi îmbunătăţirile realizate în cursul exerciţiului; acest lucru ar permite autorităţii bugetară să evalueze şi să înţeleagă mai bine nevoile specifice ale fiecărei instituţii;

43.  solicită instituţiilor să monitorizeze atent nivelul de recrutare a personalului aferent ultimelor două extinderi şi să informeze autoritatea bugetară cu privire la aceasta, cel puţin de două ori pe an;

Consiliul

44.  ia act de creşterea limitată a bugetului Consiliului în 2007; va urmări cu atenţie evoluţia sa ulterioară şi modificările aduse nomenclaturii sale, în special în cadrul titlului III; recunoaşte faptul că Consiliul furnizează informaţii relevante privind aspectele despre care Parlamentul este interesat;

Curtea de Justiţie

45.  este de părere că, după instituirea Tribunalului Funcţiei Publice şi cele două extinderi majore, Curtea ar trebui să-şi raţionalizeze metodele de lucru şi să păstreze bugetul la un nivel stabil;

Curtea de Conturi

46.  ia act de elaborarea unor programe de formare profesională adecvate pentru auditori debutanţi şi de modernizarea sectorului informatic iniţiată anul trecut şi doreşte să îi fie furnizate mai multe informaţii cu privire la rezultatele obţinute până în prezent în cadrul acestor iniţiative;

Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor

47.  doreşte să primească, înainte de prezentarea estimărilor bugetare, un semnal clar cu privire la colaborarea viitoare dintre cele două comitete începând din 2008; consideră că aceasta nu ar constitui un motiv suficient pentru creşterea nivelului global al bugetelor lor respective;

Ombudsman

48.  a luat notă de eforturile depuse de Ombudsman în 2007 pentru a stabiliza creşterea bugetului său şi în special a schemei sale de personal; se aşteaptă ca această stabilitate să fie menţinută în 2008;

Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor

49.  constată că 2008 va fi al patrulea an complet de activitate al Autorităţii Europene pentru Protecţia Datelor, care va ajunge în curând la viteza de croazieră; încurajează autoritatea, prin urmare, să prezinte un plan de activitate pe termen mediu care să menţioneze nevoile sale şi un termen limită pentru aplicarea noii nomenclaturi iniţiate de celelalte instituţii în 2005;

50.  consideră, în consecinţă, că 2008 va fi ultimul exerciţiu cu o creştere importantă a bugetului şi în special a schemei de personal; reaminteşte că orice modificare a schemei de personal, precum şi orice cheltuială trebuie să fie justificate;

0

0 0

51.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei, Curţii de Justiţie, Curţii de Conturi, Comitetului Economic şi Social European, Comitetului Regiunilor, Ombudsmanului şi Autorităţii Europene pentru Protecţia Datelor.

  • [1]  JO L 253, 7.10.2000, p. 42.
  • [2]  JO L 248, 16.9.2002, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1995/2006 (JO L 390, 13.12.2006, p. 1).
  • [3]  JO C 139, 14.6.2006, p. 1.
  • [4]  JO C 263/3, 31.10.2006, p. 1.
  • [5]  P6_TA (2006)0570.
  • [6]  P6_TA (2006)0452, pct. 21.
  • [7]  P6_TA (2006)0452, punctul 26.

PROCEDURĂ

Titlu

Orientări privind procedura bugetară 2008, Secţiunea I - Parlamentul European, Secţiunea II - Consiliul, Secţiunea IV - Curtea de Justiţie, Secţiunea V - Curtea de Conturi, Secţiunea VI - Comitetul Economic şi Social European, Secţiunea VII - Comitetul Regiunilor, Secţiunea VIII - Ombudsmanul European, Secţiunea IX - Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor

Numărul procedurii

2007/2013(BUD)

Temei legal

Articolul 272 TCE

Comisia competentă în fond

BUDG

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

AFCO

AFET

AGRI

CONT

CULT

DEVE

ECON

EMPL

ENVI

FEMM

IMCO

INTA

ITRE

JURI

LIBE

PECH

PETI

REGI

TRAN

 

Avize care nu au fost emise
Data deciziei

AFCO
5.3.2007

AFET
27.2.2007

AGRI
19.12.2006

CONT
28.2.2007

CULT
27.2.2007

DEVE
27.2.2007

ECON
30.1.2007

EMPL
13.2.2007

ENVI
28.2.2007

FEMM
27.2.2007

IMCO
28.2.2007

INTA
21.3.2007

ITRE
27.2.2007

JURI
11.12.2006

LIBE
24.1.2007

PECH
27.2.2007

PETI
22.1.2007

REGI
26.2.2007

TRAN
28.2.2007

 

Raportor(i)
  Data numirii

Ville Itälä
13.12.2006

Raportor substituit

Louis Grech

Data deciziei de întocmire a unui raport

 

Examinare în comisie

15.3.2007

 

 

 

 

Data adoptării

15.3.2007

Rezultatul votului final

pentru: 40

împotrivă:

abţineri:

Membri titulari prezenţi la votul final

Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Joan Calabuig Rull, Valdis Dombrovskis, Brigitte Douay, Szabolcs Fazakas, Salvador Garriga Polledo, Neena Gill, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Jan Mulder, Gérard Onesta, Umberto Pirilli, Antonis Samaras, Anders Samuelsen, Esko Seppänen, Nina Škottová, László Surján, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Thijs Berman, Michael Gahler, Marusya Ivanova Lyubcheva, Mairead McGuinness, Emilio Menéndez del Valle, Rihards Pīks, Libor Rouček, Paul Rübig, José Albino Silva Peneda

Membri supleanţi [articolul 178 alineatul (2)] prezenţi la votul final

 

Data depunerii - A6

19.3.2007

A6-0069/2007

Observaţii

...