POROČILO o smernicah za proračunski postopek za leto 2008 – oddelki II, IV, V, VI, VII, VIII in IX, in o predhodnem predlogu načrta odhodkov Evropskega parlamenta (oddelek 1) za proračunski postopek za leto 2008

19.3.2007 - (2007/2013(BUD))

Oddelek I                     –  Evropski parlament
Oddelek II                    –  Svet
Oddelek IV                   –  Sodišče
Oddelek V                    –  Računsko sodišče
Oddelek VI                   –  Evropski ekonomsko-socialni odbor
Oddelek VII                 –  Odbor regij
Oddelek VIII                –  Evropski varuh človekovih pravic
Oddelek IX                   –  Evropski varuh osebnih podatkov
Odbor za proračun
Poročevalec: Ville Itälä

Postopek : 2007/2013(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0069/2007
Predložena besedila :
A6-0069/2007
Sprejeta besedila :

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o smernicah za proračunski postopek za leto 2008 – oddelki II, IV, V, VI, VII, VIII in IX, in o predhodnem predlogu načrta odhodkov Evropskega parlamenta (oddelek 1) za proračunski postopek za leto 2008

(2007/2013(BUD))

Evropski parlament,

–     ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 272 Pogodbe,

–     ob upoštevanju Sklepa Sveta 2000/597/ES, Euratom z dne 29. septembra 2000 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti,[1]

–     ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti[2],

–     ob upoštevanju medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju[3],

–     ob upoštevanju petega poročila generalnih sekretarjev institucij o razvojnih smernicah razdelka 5 finančne perspektive iz maja 2006,

–     ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča o izvrševanju proračuna za proračunsko leto 2005 skupaj z odgovori institucij[4],

–     ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A6-0069/2007),

A.   ker je bil proračun za razdelek 5 za leto 2007 določen v višini 7.115.000.000 EUR, od tega znaša proračun Evropskega parlamenta 1.397.460.174 EUR, kar pomeni 19,65 % razdelka 5,

B.    ker proračun za leto 2008 zaznamuje prvo leto, v katerem ni predviden noben večji izziv, kot je širitev ali uvedba novih jezikov ali katerikoli drugi dogodek s pomembnejšimi upravnimi posledicami,

C.   ker morajo institucije utrditi zadnji dve širitvi,

D.   ker Evropski parlament na tej stopnji letnega postopka čaka na načrte odhodkov drugih institucij in predloge svojega predsedstva za proračun za leto 2008,

Splošni okvir

1.    ugotavlja, da zgornja meja razdelka 5 za leto 2008 znaša 7.457.000.000 EUR, kar pomeni 4,8-odstotno povečanje v primerjavi z letom 2007;

2.    ugotavlja, da se je proračun institucij, zlasti zaradi širitve, v zadnjih štirih letih povečal za približno18 %; meni, da bodo vse institucije v letu 2008 popolnoma delovale in da imajo dodeljena sredstva za zagotavljanje svojih upravnih nalog; poziva institucije, da zavzamejo preudaren proračunski pristop, ko določajo načrt odhodkov za leto 2008;

3.    meni, da je Evropski parlament odgovoren državljanom in da učinkovita uporaba denarja davkoplačevalcev lahko prispeva k povečanju njihovega zaupanja v institucije EU; meni, da mora proračun institucij za leto 2008 načeloma ostati na približno enaki ravni kot proračun prejšnjega leta, ker niso predvideni pomembnejši dogodki (širitve ali novi jeziki), ki bi opravičevali povečanje; meni, da je treba vsako novo pobudo financirati predvsem v okviru zgornje meje sedanjega proračuna, razen če ni posebnih razlogov za nasprotno;

4.    priznava, da je medinstitucionalno sodelovanje lahko koristno v smislu ekonomije obsega in učinkovitosti, vendar lahko tudi ogroža neodvisnost ali identiteto institucije; meni, da si morajo vse institucije prizadevati za pravilno ravnovesje zgoraj navedenih vidikov; zahteva od generalnih sekretarjev, da poročajo o medsebojnem sodelovanju; pričakuje, da bo do 1. julija 2007 prejel informacije o kakovosti, učinkovitosti, finančnih vidikih ter morebitnih prednostih in pomanjkljivostih medinstitucionalnega sodelovanja institucij, vključno s kakovostjo in učinkovitostjo storitev, ki jih zagotavljajo uradi in organi, ustanovljeni v okviru sodelovanja;

5.    opozarja, da je v svojih resolucijah v preteklih letih zahteval več rednih poročil v zvezi z razvojem zaposlovanja uslužbencev iz EU-10 in EU-2 ter statusom zaposlenih uslužbencev; zato poziva institucije, da nadaljujejo pregled, kot je predvideno v skupni izjavi o zaposlovanju v zvezi s širitvama v letu 2004 in v letu 2007, sprejeti v resoluciji 14. decembra 2006 o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2007, ki vsebuje splošne podatke ter podatke za vsako posamezno institucijo[5];

Evropski parlament

Politične prednostne naloge

Zagotoviti učinkovite storitve poslancem, da bi omogočili boljšo pripravo zakonodaje

6.    kot sozakonodajalec meni, da je treba poslancem zagotoviti najboljše delovne pogoje, da bi jim olajšali izpolnjevanje njihovih nalog in zvišali kakovost zakonodaje EU; meni, da se pomoč poslancem lahko izboljša z zagotavljanjem ustreznih specializiranih ali tehničnih informacij v kratkem časovnem roku; vztraja, da morajo poslanci biti bolje obveščeni in ozaveščeni o vseh virih in gradivu, ki so jim na razpolago na osnovi dela različnih služb v Parlamentu (študije, tehnični in temeljni dokumenti);

7.    želi zagotoviti poslancem dostop do najboljših možnih jezikovnih storitev, vključno z novimi jeziki, zlasti na uradnih sejah organov Parlamenta; želi preučiti preudarne predloge za osebnejšo raven storitev poslancem, pod preglednimi in jasno opredeljenimi pogoji, v okviru njihovih nalog; preučil bo stroškovno učinkovitost takšnih predlogov;

8.    želi preučiti možnost, da se vsem poslancem zagotovijo prostori za pogovore s strokovnjaki v sorazmerno majhnih skupinah (8-20 ljudi), zlasti ob upoštevanju novih stavb D4-D5; meni, da je treba omogočiti rezervacijo takšnih prostorov v dovolj kratkem času in s čim manj birokracije, da bi upoštevali nepričakovane potrebe, ki izhajajo iz dejavnosti Parlamenta; do 1. julija 2007 pričakuje poročilo o vseh takšnih obstoječih zmogljivostih in možnostih za njihov nadaljnji razvoj;

9.    ugotavlja, da sta za zagotavljanje najboljše pomoči poslancem pri opravljanju njihovih nalog potrebna nadgradnja delovnih in upravnih struktur ter okrepitev učinkovitosti obstoječih storitev; poziva upravo, da preuči možnosti za razširitev zmogljivosti, ki jih poslancem nudi knjižnica, z zagotavljanjem podpore za raziskovanje in obširne enotne zbirke dokumentov in podatkov za vsa obstoječa besedila in strokovna dela (sistem za upravljanje znanja); pričakuje, da bodo ustrezni predlogi z ocenami stroškov, ki vključujejo tudi možnost objave odgovorov na takšna vprašanja na intranetu EP, predstavljeni do 1. julija 2007;

10.  obžaluje geografsko razpršitev svoje uprave med tri kraje dela in dodatne stroške, ki jih to povzroča, zlasti tekoče stroške in stroške potovanja iz enega kraja v drugi; meni, da mora uprava zagotoviti poslancem vse vrste storitev, ki jih nudijo nove tehnologije, da bi omejili negativne posledice geografske ureditve Evropskega parlamenta, na primer sinhronizacijo računalnikov z mobilnimi telefoni ali uporabo video konferenčnih sob;

11.  ugotavlja, da kljub znatnim proračunskim sredstvom, dodeljenim za informacijsko tehnologijo, nekatere težave ostajajo, na primer upočasnitev omrežja v Strasbourgu ali potrebni čas za izvedbo novih projektov IT; zato poziva generalnega sekretarja, da v predhodni osnutek poročila o načrtu odhodkov vključi poseben razdelek v okviru priloge IV, namenjen projektom IT, uvedenim v zadnjih petih letih, kjer naj navede začasne stroške, začetek in začasen datum zaključka projekta, datum zaključka ter končne stroške;

12.  poziva generalnega sekretarja, naj vloži predloge o strukturi in storilnosti sekretariatov odborov, da bi izboljšali spremljanje zakonodaje in proračunskega postopka; zahteva, da uprava predstavi ustrezne predloge do 1. julija 2007;

Izboljšati učinkovitost komunikacijskih orodij Parlamenta in njegovih političnih skupin

13.  meni, da komunikacijo Evropskega parlamenta sestavlja mozaik različnih kanalov, ki se dopolnjujejo in imajo skupni cilj, učinkovito informirati državljana EU o dejavnostih Evropskega parlamenta in prispevku k evropski zgradbi;

14.  meni, da je komunikacija Evropskega parlamenta dvorezna, ker jo sestavljajo predvsem institucionalna komunikacija, ki jo izvaja uprava in vključuje informacije "o dejstvih" na podlagi odločitev Parlamenta, ter poleg tega bolj politično usmerjene informacije, ki odražajo različne vidike, stališča in dejavnosti političnih skupin in poslancev;

15.  meni, da se izboljšave v komunikacijski in informacijski politiki lahko dosežejo na skladnejši način v okviru splošnega pojmovanja komunikacije za državljane EU in po analizi dodane vrednosti posameznih instrumentov, opredeljeni v odstavku 21 resolucije Evropskega parlamenta 26. oktobra 2006 o predlogu splošnega proračuna za leto 2007 (drugi oddelki)[6];

16.  želi izboljšati uporabljene instrumente, da bi se povečala ozaveščenost evropskih državljanov o vlogi Evropskega parlamenta v zakonodajnem postopku in postopku sprejemanja odločitev, o njegovih dejavnostih na področju evropske politike in o dejavnostih poslancev in političnih skupin Evropskega parlamenta, ter da bi se odpravile pomanjkljivosti v zvezi s podobo Evropske unije, zlasti v luči volitev leta 2009; meni, da obstoječi komunikacijski kanali ne ustrezajo tej zahtevi;

17.  zlasti meni, da bi bilo večje sodelovanje lokalnih in regionalnih medijev zelo koristno za evropski projekt; zato poziva upravo, naj zagotovi akcijski načrt za komunikacijo, osredotočen na lokalne in regionalne medije, ter naj preuči nove instrumente, zlasti z vidika priprave naslednjih volitev, ki bodo omogočili poslancem komunikacijo z lokalnimi mediji; opozarja, da so bila za kampanjo ozaveščanja javnosti v letu pred prejšnjim evropskim volilnim letom dodeljena posebna proračunska sredstva;

18.  poudarja, da morajo tako obstoječi instrumenti za komunikacijo, kakor tisti, ki so v pripravi, biti zasnovani na najučinkovitejši način, da bi se izboljšala ozaveščenost državljanov EU o naši instituciji; meni, da morajo v oblikovanje in ocenjevanje teh instrumentov biti vključeni tako uprava kot politične skupine;

19.  poziva k pregledu, do 1. julija 2007, ukrepov na področju komunikacije, ki so jih izvedle zunanje pisarne, in ukrepov, izvedenih v partnerstvu s Komisijo v Evropskih hišah, ter k presoji uspešnosti in vpliva teh ukrepov;

20.  opozarja, da je bila julija 2006 uvedena nova politika za skupine obiskovalcev poslancev, ki pomeni izboljšanje glede na prejšnji položaj; meni, da so nadaljnja izboljšanja možna, zlasti v smislu prilagodljivosti, ter da je treba po dokončanju novega centra za obiskovalce ponovno obravnavati minimalno obvezno število obiskovalcev in povračilo stroškov ob upoštevanju posebnosti obiskovalcev, da bi se krili dejansko nastali stroški; zato pričakuje, da bo do 1. julija 2007 prejel nov predlog, ki bo upošteval skrbi poslancev ter bo izveden čim prej;

21.  priznava, da je bil storjen napredek v zadnjih letih v zvezi s programom za obiskovalce; vendar poudarja, da se področja, kjer obiskovalci pridejo v stik z resničnim življenjem Parlamenta, lahko dodatno izboljšajo, ter pričakuje odgovore na natančna vprašanja v zvezi z možnostjo obiskov plenarne skupščine in razpoložljivostjo večjega števila sejnih sob[7]; zahteva, da uprava predstavi ustrezne predloge do 1. julija 2007;

Izboljšati dodeljevanje proračunskih sredstev

22.  opozarja, da je bilo proračunsko načrtovanje za zadnji dve leti izvedeno na podlagi upravičenih zahtev glede učinkovitega delovanja institucije; poudarja, da je treba proračun Evropskega parlamenta določiti na ravni, ki omogoča instituciji zagotavljanje najučinkovitejšega dela v okviru smotrne ravni finančnih sredstev; meni, da mora raven proračuna za leto 2008, vključno s povečanji, ki so povezana s prilagoditvami tekočim cenam, ostati na ravni proračuna iz leta 2007 in ne sme v nobenem primeru biti višja od 20 % razdelka 5, ki mora predstavljati zgornjo mejo proračuna; zato poziva predsedstvo, da pri odločanju o ravni načrta odhodkov Parlamenta upošteva odgovornost Evropskega parlamenta do državljanov EU;

23.  ugotavlja, da bo leto 2008 zadnje polno leto pred volitvami poslancev Evropskega parlamenta in izvedbo statuta poslancev v letu 2009; meni, da so bili sprejeti potrebni ukrepi za upravljanje zadnje širitve; razen natančne analize proračunskih potreb za sprejem novih držav članic niso pričakovane pomembnejše spremembe s finančnimi posledicami;

24.  je seznanjen, da je ena od prednostnih nalog predsedstva, da Parlament postane vidnejši akter v zunanji politiki; poudarja, da je Evropski parlament ustanovil številne delegacije in skupščine z nacionalnimi parlamenti iz tretjih držav, ki niso jasno opredeljene v proračunu Evropskega parlamenta; zato poziva upravo, da do 1. julija 2007 predstavi poročilo o obstoječih enotah in tistih, ki so v pripravi na tem področju odhodkov, vključno s finančno oceno potreb za prihodnja leta;

25.  obžaluje omejen pretok informacij o vprašanjih, ki so v skupni pristojnosti organov odločanja Evropskega parlamenta, in zlasti glede odločitev, ki imajo finančni vpliv na proračun Evropskega parlamenta; meni, da je treba razviti skupna prizadevanja za okrepitev izmenjave informacij na začetni stopnji sprejemanja odločitev;

26.  ugotavlja, da predhodne ocene celotnih stroškov razvoja projektov v okviru proračuna niso vedno zanesljive, obžaluje ta pristop in meni, da je treba v primerih odstopanja od začetnih predvidenih stroškov te stroške utemeljiti, projekte pa predložiti pristojnim organom v ponovno oceno in odobritev;

27.  ugotavlja, da se za številne proračunske postavke redno nameni premalo sredstev ali, nasprotno, preveč sredstev; opozarja, da morajo zahteve za prerazporeditev sredstev med letom izvrševanja biti omejene na izjemne primere in le na zadeve, ki jih ni bilo mogoče predvideti; poziva upravo, da natančneje oceni potrebne odobritve za vsako proračunsko vrstico in da jih predvidi na bolj realistični ravni;

Drugo

Stavbe

28.  priznava, da so bili ustvarjeni prihranki s predplačili za stavbe, izvršenimi v zadnjih desetih letih; poudarja, da ima Evropski parlament sedaj v lasti večino svojih stavb v treh krajih dela in bo začel osredotočati svoje naložbe na zunanje pisarne; namerava ponovno preučiti načelo delitve zunanjih pisarn s Komisijo na podlagi poročila, zahtevanega za marec 2007 v odstavku 47 zgoraj navedene resolucije s 26. oktobra 2006 o predlogu splošnega proračuna za leto 2007 (drugi oddelki); v ta namen poziva k pripravi skupnega poročila Komisije in Evropskega parlamenta o načinih delitve pisarn z vidika osebja, logistike, tekočih stroškov in različnega časovnega razporeda sofinanciranja nakupa skupnih pisarn; ugotavlja, da je bilo do zdaj to omogočeno zaradi razpoložljivosti odobrenih sredstev v proračunu Parlamenta;

29.  spodbuja prizadevanja uprave za izboljšanje varnostnega sistema v Evropskih hišah; poziva upravo in Komisijo, da skupaj in sorazmerno sprejmeta stroške tega varnostnega sistema;

Osebje

30.  meni, da mora institucija po zadnji razširitvi kadrovskega načrta (za 21 % v obdobju štirih let), povezani zlasti s širitvama in povečanjem števila uradnih jezikov, imeti potrebne človeške vire za svoje delovanje in nameniti čas njihovemu učinkovitemu vključevanju; zato bo vsako zahtevo za nova delovna mesta obravnaval potem, ko bo uprava predstavila poročilo o svoji kratkoročni in srednjeročni strategiji glede možnosti premestitev, ki vključuje izobraževalne in razvojne programe, povezane s premestitvami; zahteve bo preučil na podlagi natančnih informacij;

31.  spodbuja ponovno preučitev strategije zaposlovanja za storitve tolmačenja, ki trenutno daje prednost začasnim pred stalnimi zaposlitvami, da bi ohranili primerno ravnovesje med kakovostjo in stroški ter tako zagotovili stroškovno učinkovitost;

32.  meni, da je treba nadaljevati politiko premestitev, ki se je začela leta 2006, da bi utrdili zadnji dve širitvi in okrepili učinkovitost uprave ob spoštovanju političnih prednostnih nalog; poziva generalnega sekretarja, da v načrtu odhodkov natančno predstavi svojo strategijo za leto 2008;

33.  zlasti je pozoren na stroške, povezane z geografsko razpršitvijo, in preučil bo možnosti za njihovo boljšo racionalizacijo; zlasti se bo osredotočil na število službenih potovanj, ki jih je opravilo osebje med tremi kraji dela; poudarja, da so stroški teh službenih potovanj v letu 2005 znašali 12.799.988 EUR in obsegali 71369 dni, brez stroškov službenih potovanj osebja političnih skupin; meni, da bi si na tem področju lahko prizadevali za povečanje učinkovitosti; poziva generalnega sekretarja, da do 1. julija 2007 predstavi poročilo o službenih potovanjih osebja za vsak generalni direktorat v treh krajih dela ter o zadevnih stroških;

34.  izraža zaskrbljenost glede negotovosti v zvezi s sistemom Evropske šole; opozarja, da je osebje upravičeno do koriščenja dobro delujočega in privlačnega šolskega sistema; zato se obvezuje, da bo zagotovil ohranitev takšnega sistema;

35.  je seznanjen s sklepom skupščine, da v celoti podpre sprejetje resničnega in pomembnega statuta za pomočnike poslancev; poziva delovno skupino za pomočnike poslancev, da nadaljuje svoje delo in predlaga rešitve za težave, s katerimi se pomočniki srečujejo na primer pri socialnem varstvu in davčnih predpisih zaradi posebnosti svojega delovnega mesta; ti predlogi bi morali pomeniti izboljšanje glede na obstoječo ureditev za nekatere države;

Varnost

36.  priznava finančni vpliv zahteve po zagotovitvi čim boljših varnostnih pogojev za poslance in uslužbence v treh krajih dela; spodbuja upravo, da čim prej uvede nov sistem izkaznic, ki bi omogočil vsakdanje delo poslancev, zlasti uporabo elektronskih podpisov, ter jim tako zagotovi varnejše okolje; poudarja, da je treba določbe o varstvu podatkov vedno upoštevati;

37.  meni, da morajo biti institucije EU vzor pri izvajanju okolju prijaznih politik in izboljšanju energetske učinkovitosti; opominja, da se je Evropski parlament obvezal, da bo uveljavil uredbo EMAS, ter opozarja na zahtevo (poročilo o proračunu drugih institucij za leto 2006) predsedstvu, naj preuči načine za zmanjšanje naraščajočih stroškov energije, vključno z možnostjo zmanjšanja uporabe klimatskih naprav poleti; poziva k učinkovitejši uporabi papirja in manj obsežnemu razdeljevanju tiskanega gradiva; tako da so tiskane različice številnih uradnih dokumentov Parlamenta na voljo le na zahtevo; pričakuje, da bo do 1. julija 2007 od uprave prejel poročilo o že predvidenih ukrepih in predlogih na navedenih področjih, s priloženimi potrebami glede osebja in oceno finančnih stroškov;

Druge institucije

38.  poziva institucije, da predložijo proračun, ki odraža njihove stvarne potrebe; meni, da mora biti leto 2008 po dveh pomembnih širitvah in uvedbi 12 jezikov leto uporabe razpoložljivih sredstev (človeških, tehnoloških in logističnih virov) na najučinkovitejši način; opozarja, da zahteve za prerazporeditev in prilagoditev kadrovskega načrta med proračunskim letom niso pravi način za upravljanje proračuna in bi morale biti izjemne; pričakuje, da bodo institucije pri predložitvi svojih načrtov odhodkov pozornejše na te vidike;

39.  spodbuja institucije, da okrepijo medinstitucionalno sodelovanje tudi na področjih, kjer na prvi pogled ne vidijo nobene možnosti za racionalizacijo in izboljšanje učinkovitosti, saj se proračun institucij v prihodnosti na bo povečeval z istim ritmom kot v preteklosti;

40.  ugotavlja, da so institucije bistveno povečale svoje izdatke za stavbe v zadnjih letih in da jih bodo dodatno povečale v naslednjih štirih letih; meni, da je čas za ustavitev nadaljnjega povečanja nepremičnin institucij; zato poziva institucije, da pozorno preučijo vse druge možnosti, preden predvidijo kakršnokoli nadaljnjo razširitev stavb; poleg tega poziva institucije, da v okviru medinstitucionalnega sodelovanja sprejmejo delitev zneskov, ki so ostali na voljo v njihovih proračunih na koncu leta, da bi čim prej pokrile svoje stroške za stavbe;

41.  opozarja, da bi usklajena predstavitev načrtov odhodkov institucij olajšala razumevanje različnih proračunov in povečala preglednost za državljane EU;

42.  cenil bi, če bi načrt odhodkov vseboval poglavje, v katerem bi institucije navedle svoje posebnosti in izboljšanja, ki so jih uvedle med letom; to bi omogočilo proračunskemu organu boljše razumevanje in boljšo oceno posebnih potreb posamezne institucije;

43.  zahteva, da institucije pozorno spremljajo raven zaposlovanja uslužbencev, povezanega z zadnjima dvema širitvama, in zagotovijo proračunskemu organu informacije vsaj dvakrat letno;

Svet

44.  ugotavlja omejeno povečanje proračuna Sveta v letu 2007; pozoren bo na njegov prihodnji razvoj in na spremembe njegove nomenklature, zlasti v okviru poglavja 3; priznava dejstvo, da Svet zagotavlja pomembne informacije o temah, aktualnih za Parlament;

Sodišče

45.  meni, da mora Sodišče Evropskih skupnosti po ustanovitvi Sodišča za uslužbence in dveh večjih širitvah racionalizirati svoje delovne metode in obdržati stabilno raven svojega proračuna;

Računsko sodišče

46.  ugotavlja, da se je razvoj ustreznih programov usposabljanja za mlade revizorje in posodobitev informacijskega sektorja začel v lanskem letu, in pričakuje, da bo imel več podatkov o že doseženem rezultatu teh pobud;

Evropski ekonomsko-socialni odbor & Odbor regij

47.  pričakuje, da bo ob predstavitvi načrta odhodkov prejel jasno sporočilo o naravi prihodnjega sodelovanja med odboroma od leta 2008 naprej; meni, da to ne bi bil zadosten razlog za povečanje splošne ravni njunih proračunov;

Evropski varuh človekovih pravic

48.  je seznanjen s prizadevanji Varuha človekovih pravic za stabilizacijo rasti njegovega proračuna in zlasti kadrovskega načrta v letu 2007; pričakuje, da se bo ta stabilnost nadaljevala v letu 2008;

Evropski varuh osebnih podatkov

49.  ugotavlja, da bo leto 2008 četrto polno leto delovanja za Evropskega varuha osebnih podatkov, ki bo kmalu dosegel visoko pospešitev dela; zato spodbuja Evropskega varuha osebnih podatkov, da predloži srednjeročni načrt dejavnosti, ki bo vključeval njegove potrebe in določal rok za uporabo nove nomenklature, ki jo od leta 2005 uvajajo druge institucije;

50.  zato meni, da bo leto 2008 zadnje leto, ko bo občutno povečan proračun in zlasti kadrovski načrt; ponovno opozarja, da je potrebno upravičiti spremembe kadrovskega načrta ter posameznih odhodkov;

0

0 0

51.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Sodišču, Računskemu sodišču, Ekonomsko-socialnemu odboru, Odboru regij, Evropskemu varuhu človekovih pravic in Evropskemu varuhu osebnih podatkov.

  • [1]  UL L 253, 7.10.2000, str. 42.
  • [2]  UL L 248, 16.9.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 1995/2006 (UL L 390, 13.12.2006, str. 1).
  • [3]  UL C 139, 14.6.2006, str. 1.
  • [4]  UL C 263/3, 31.10.2006, str. 1
  • [5]  P6_TA (2006)0570.
  • [6]  P6_TA (2006)0452, odst. 21.
  • [7]  P6_TA (2006)0452, odst. 26.

POSTOPEK

Naslov

Smernice za proračunski postopek za leto 2008, oddelek I – Evropski parlament, oddelek II – Svet, oddelek IV – Sodišče, oddelek V – Računsko sodišče, oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor, oddelek VII – Odbor regij, oddelek VIII – Evropski varuh človekovih pravic, oddelek IX – Evropski varuh osebnih podatkov

Številka postopka

2007/2013(BUD)

Pravna podlaga

člen 272 ES

Pristojni odbor

BUDG

Odbori, zaprošeni za mnenje

AFCO

AFET

AGRI

CONT

CULT

DEVE

ECON

EMPL

ENVI

FEMM

IMCO

INTA

ITRE

JURI

LIBE

PECH

PETI

REGI

TRAN

 

Odbori, ki niso dali mnenja
  Datum sklepa

AFCO
5.3.2007

AFET
27.2.2007

AGRI
19.12.2006

CONT
28.2.2007

CULT
27.2.2007

DEVE
27.2.2007

ECON
30.1.2007

EMPL
13.2.2007

ENVI
28.2.2007

FEMM
27.2.2007

IMCO
28.2.2007

INTA
21.3.2007

ITRE
27.2.2007

JURI
11.12.2006

LIBE
24.1.2007

PECH
27.2.2007

PETI
22.1.2007

REGI
26.2.2007

TRAN
28.2.2007

 

Poročevalec/-ka
  Datum imenovanja

Ville Itälä
13.12.2006

Nadomeščeni/-a poročevalec/-ka

Louis Grech

Datum sklepa o pripravi poročila

 

Obravnava v odboru

15.3.2007

 

 

 

 

Datum sprejetja

15.3.2007

Izid končnega glasovanja

+:
–:
0:

40

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Joan Calabuig Rull, Valdis Dombrovskis, Brigitte Douay, Szabolcs Fazakas, Salvador Garriga Polledo, Neena Gill, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Jan Mulder, Gérard Onesta, Umberto Pirilli, Antonis Samaras, Anders Samuelsen, Esko Seppänen, Nina Škottová, László Surján, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Thijs Berman, Michael Gahler, Marusya Ivanova Lyubcheva, Mairead McGuinness, Emilio Menéndez del Valle, Rihards Pīks, Libor Rouček, Paul Rübig, José Albino Silva Peneda

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

 

Datum predložitve – A6

19.3.2007

A6-0069/2007

Opombe (na voljo samo v enem jeziku)

...