Betänkande - A6-0069/2007Betänkande
A6-0069/2007

BETÄNKANDE om riktlinjer för budgetförfarandet för 2008 – avsnitt II, IV, V, VI, VII, VIII och IX – och om Europaparlamentets preliminära förslag till budgetberäkning (avsnitt I) för budgetförfarandet för 2008

19.3.2007 - (2007/2013(BUD))

Avsnitt I                        –  Europaparlamentet
Avsnitt II                       –  Rådet
Avsnitt IV                     –  Domstolen
Avsnitt V                       –  Revisionsrätten
Avsnitt VI                     –  Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Avsnitt VII                    –  Regionkommittén
Avsnitt VIII                   –  Europeiska ombudsmannen
Avsnitt IX                     –  Europeiska datatillsynsmannen
Budgetutskottet
Föredragande: Ville Itälä

Förfarande : 2007/2013(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0069/2007
Ingivna texter :
A6-0069/2007
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om riktlinjer för budgetförfarandet för 2008 – avsnitt II, IV, V, VI, VII, VIII och IX – och om Europaparlamentets preliminära förslag till budgetberäkning (avsnitt I) för budgetförfarandet för 2008

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–     med beaktande av EG-fördraget och särskilt artikel 272,

–     med beaktande av rådets beslut 2000/597/EG, Euratom av den 29 september 2000 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel[1],

–     med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget[2],

–     med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning[3],

–     med beaktande av den femte rapporten från institutionernas generalsekreterare om tendenserna i budgetplanens utgiftskategori 5 från maj 2006,

–     med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2005, samt institutionernas svar[4],

–     med beaktande av budgetutskottets betänkande (A6‑0069/2007), och av följande skäl:

A.   2007 års budget för rubrik 5 sattes till 7 115 000 000 EUR. Europaparlamentets budget uppgick till 1 397 460 174 EUR, vilket utgör 19,65 % av rubrik 5.

B.    2008 års budget är det första året då man inte står inför någon stor utmaning som utvidgning, nya språk eller någon annan händelse med stora administrativa effekter.

C.   Institutionerna måste konsolidera de två tidigare utvidgningarna.

D.   På detta stadium i det årliga förfarandet väntar Europaparlamentet på de andra institutionernas budgetberäkningar och sitt eget presidiums förslag till 2008 års budget.

Allmän ram

1.    Europaparlamentet konstaterar att taket i rubrik 5 för 2008 är 7 457 000 000 EUR, vilket innebär en ökning på 4,8 procent jämfört med 2007.

2.    Europaparlamentet noterar att institutionernas budgetar, huvudsakligen till följd av utvidgningen, har ökat med nästan 18 procent under de fyra senaste åren. För 2008 har alla av dem blivit fullt funktionsdugliga och har fått de medel som de behöver för sina administrativa funktioner. Institutionerna uppmanas att inta en försiktig hållning när de upprättar sina budgetberäkningar för 2008.

3.    Europaparlamentet är ansvarigt inför medborgarna och ett effektivt utnyttjande av skattebetalarnas pengar kan bidra till att stärka deras förtroende för EU-institutionerna. Institutionernas budget för 2008 bör i princip ligga nära tidigare års budget eftersom det inte kan skönjas några större händelser (utvidgningar eller nya språk) som motiverar någon ökning. Varje nytt initiativ bör finansieras i första hand under den nuvarande budgetens tak såvida det inte finns speciella skäl för det motsatta.

4.    Europaparlamentet medger att ett interinstitutionellt samarbete kan vara fördelaktigt när det gäller skalekonomier och effektivitet men att ett sådant också kan undergräva en institutions oberoende eller identitet. För dessa aspekter bör en korrekt balans eftersträvas bland alla institutioner. Generalsekreterarna uppmanas att redogöra för deras ömsesidiga samarbete. Europaparlamentet förväntar sig att före den 1 juli 2007 få information om den kvalitet och effektivitet och de finansiella aspekter samt de möjliga fördelar och nackdelar som är förknippade med ett interinstitutionellt samarbete bland institutionerna, inbegripet kvaliteten och effektiviteten i de tjänster som erbjuds av de kontor och organ som inrättats inom ramen för detta samarbete.

5.    Europaparlamentet påminner om att det har begärt ett antal regelbundna rapporter i sina resolutioner under tidigare år när det gäller rekrytering av personal från EU-10 och EU-2 och den rekryterade personalens ställning. Institutionerna uppmanas därför att fortsätta denna kartläggning i enlighet med det gemensamma uttalandet om rekrytering med anknytning till 2004 respektive 2007 års utvidgning som antogs tillsammans med parlamentets resolution av den 14 december 2006 om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2007, där information tillhandhölls både för en övergripande nivå och för varje enskild institution[5].

Europaparlamentet

Politiska prioriteringar

Att erbjuda effektiva tjänster till ledamöterna så att bättre lagstiftning möjliggörs

6.    Europaparlamentet bör som medlagstiftare erbjuda sina ledamöter optimala arbetsvillkor så att de kan utföra sitt uppdrag och att så att kvaliteten på EU:s lagstiftning kan höjas. Stödet till ledamöterna kan förbättras genom att man erbjuder adekvat specialkunskap eller teknisk information på kort varsel. Europaparlamentet insisterar på att dess ledamöter skall få bättre information och bli mer medvetna om alla de resurser och allt det material som står till deras förfogande på grundval av det arbete som utförs inom parlamentets olika avdelningar (studier, tekniska upplysningar och bakgrundsdokument).

7.    Europaparlamentets önskar säkerställa att bästa möjliga språktjänster kan erbjudas alla ledamöter, inbegripet de nya, och framför allt vid officiella möten i parlamentets organ. Europaparlamentet är villigt att beakta rimliga förslag för en mer personanpassad servicenivå för ledamöterna inom ramen för deras uppgifter och på tydliga och klart definierade villkor, och kommer att bedöma kostnadseffektiviteten i sådana förslag.

8.    Europaparlamentet önskar undersöka möjligheterna av att ge alla ledamöter tillräcklig tillgång till lokaler för samtal med experter i mindre grupper (8–20 personer), särskilt med tanke på de nya D4/D5-byggnaderna. Reservation av dessa lokaler bör, med tanke på de oförutsedda behov som uppstår i det parlamentariska arbetet, kunna ske inom rimliga tidsfrister och med minsta möjliga byråkrati. Parlamentet förväntar sig en rapport senast den 1 juli 2007 om eventuella existerande resurser och möjligheten att ytterligare utveckla dem.

9.    Att uppnå bästa stöd till ledamöterna i uppfyllandet av deras plikter kräver att arbetsstrukturer och administration utvecklas ytterligare och att nuvarande tjänster stärks. Europaparlamentet uppmanar administrationen att undersöka möjligheterna att utöka de tjänster som biblioteket erbjuder ledamöterna genom att detta skall tillhandahålla utredningsstöd och en enda omfattande förvaringsplats för dokument och information med alla befintliga texter och all befintlig sakkunskap (Knowledge Management System). Europaparlamentet förväntar sig att relevanta förslag med en kostnadsuppskattning, vilka också skall inbegripa möjligheten att offentliggöra svar på förfrågningar på Europaparlamentets intranät, skall läggas fram före den 1 juli 2007.

10.  Europaparlamentet beklagar den geografiska spridningen av dess administration på de tre arbetsorterna och de extra kostnader som detta innebär när det gäller driftskostnader och särskilt för resorna från ett ställe till ett annat. Administrationen bör ge ledamöterna all sorts utrustning med ny teknik för att begränsa de negativa effekterna av Europaparlamentets geografiska spridning såsom synkronisering av datorer med mobiltelefoner och utnyttjande av videokonferensrum.

11.  Trots den betydande budget som anslås till informationsteknik kvarstår vissa problem såsom nätverket i Strasbourg som blir långsamt eller den tid som krävs för att genomföra nya IT-projekt. Europaparlamentet uppmanar därför generalsekreteraren att i bilaga IV till sitt preliminära förslag till budgetberäkning ta med en särskild sektion om IT-projekt under de senaste fem åren med upplysningar om beräknade kostnader, startdatum och beräknade leveransdatum, de faktiska leveransdatumen och de slutgiltiga kostnaderna.

12.  Europaparlamentet uppmanar generalsekreteraren att lägga fram förslag avseende utskottssekretariatens struktur och kapacitet så att lagstiftningen och budgetförfarandet kan följas upp bättre. Parlamentet ber administrationen lägga fram förslag i detta ärende senast den 1 juli 2007.

Att förbättra effektiviteten i Europaparlamentets och dess politiska gruppers kommunikationsverktyg

13.  Europaparlamentets kommunikation är en mosaik av olika kanaler som kompletterar varandra och har ett gemensamt mål, dvs. att informera EU:s medborgare om parlamentets verksamhet och bidrag till den europeiska integrationen.

14.  Europaparlamentets kommunikation står på två ben, för det första institutionell information från administrationen avseende faktainformation om parlamentets beslut och för det andra en politiskt inriktad information som återspeglar de politiska gruppernas och ledamöternas synpunkter, ståndpunkter och verksamheter.

15.  Europaparlamentet anser att förbättringar i kommunikations- och informationspolitiken kan uppnås på ett mer sammanhängande sätt inom ramen för ett övergripande koncept för information och kommunikation med EU:s medborgare där mervärdet för varje verktyg analyseras i enlighet med punkt 21 i parlamentets resolution av 26 oktober 2006 om förslaget till allmän budget för 2007 (övriga avsnitt)[6].

16.  Europaparlamentet önskar förbättra redskapen för att öka EU-medborgarnas medvetande om Europaparlamentets roll i lagstiftnings- och beslutsprocessen, om dess verksamhet inom europeisk politik samt ledamöternas och de politiska gruppernas verksamhet vid Europaparlamentet och ta itu med bristerna i bilden av Europeiska unionen, särskilt med tanke på 2009 års val. Nuvarande informationskanaler tillgodoser inte detta behov på ett adekvat sätt.

17.  I synnerhet skulle större delaktighet från lokala och regionala medier vara mycket gynnsamt för det europeiska projektet. Europaparlamentet uppmanar därför administrationen att tillhandahålla en handlingsplan för kommunikation inriktad på lokala och regionala medier och utforska nya redskap, i synnerhet för att förbereda nästa val till Europaparlamentet, så att ledamöterna kan nå ut till lokala medier. Parlamentet påminner om att en särskild budget anslogs för en informationskampanj året före det förra valet till Europaparlamentet.

18.  Både existerande informationsverktyg och sådana som är under utveckling måste utformas på effektivast möjliga sätt för att förbättra de allmänna kunskaperna om vår institution bland EU:s medborgare. Europaparlamentet anser att såväl administrationen som de politiska grupperna bör göras delaktiga i utformningen och bedömningen av dessa verktyg.

19.  Europaparlamentet begär att man före den 1 juli 2007 gör en inventering av de informationsåtgärder som vidtagits av externa organ och i partnerskap med kommissionen i Europahusen samt en bedömning av deras ändamålsenlighet och effekter.

20.  Europaparlamentet påminner om den nya politik för ledamöternas besöksgrupper som inleddes i juli 2006 och som innebär en förbättring jämfört med tidigare. Ytterligare förbättringar är möjliga, särskilt ur flexibilitetssynpunkt, och detta när det nya besökscentret är färdigställt. Det obligatoriska minimiantalet besökare i grupperna och ersättningen kan ses över igen, med beaktande av besökarnas specifika situation i syfte att täcka de faktiska kostnaderna. Europaparlamentet förväntar sig därför att före den 1 juli 2007 få ett nytt förslag som beaktar ledamöternas intressen och som genomförs så snart som möjligt.

21.  Europaparlamentet erkänner att framsteg har gjorts i besöksprogrammet under senare år. Ytterligare förbättringar skulle kunna göras på områden där besökare kommer i kontakt med Europaparlamentets vardag och parlamentet förväntar sig svar på precisa frågor om möjligheterna att besöka plenarsalen och få tillgång till fler mötesrum[7]. Parlamentet ber administrationen lägga fram förslag i detta ärende senast den 1 juli 2007.

Att förbättra budgeteringen

22.  Budgeteringen för de två senaste åren har gjorts på grundval av motiverade behov för att få institutionen att fungera effektivt. Europaparlamentets budget bör sättas på en nivå som gör det möjligt för institutionen att utföra det mest effektiva arbetet med rimliga resurser. Parlamentet anser att budgetnivån för 2008 inklusive ökningar för justeringar av löpande priser bör syfta till att förbli på 2007 års budgetnivå och bör under inga omständigheter överstiga 20 procent av rubrik 5, vilket bör utgöra den övre gränsen för budgeten. Presidiet uppmanas därför att beakta Europaparlamentets ansvarsskyldighet gentemot EU:s medborgare när nivån på parlamentets budgetberäkning beslutas.

23.  Europaparlamentet konstaterar att 2008 kommer att bli det sista hela året före valet av Europaparlamentets ledamöter och genomförandet av ledamotsstadgan 2009. De nödvändiga åtgärderna för att hantera den senaste utvidgningen har vidtagits. Förutom en finjustering av budgetbehoven för att ta emot de nya medlemsstaterna förväntas inga större händelser med budgetkonsekvenser.

24.  Europaparlamentet noterar presidiets prioriteringar att göra parlamentet till en synligare aktör i utrikespolitiken. Parlamentet har inrättat ett antal delegationer och församlingar med nationella parlament från tredjeländer som inte är klart markerade i Europaparlamentets budget. Europaparlamentet uppmanar därför administrationen att före den 1 juli 2007 lägga fram en rapport om de existerande organen och de som är under utveckling på detta utgiftsområde, inbegripet en ekonomisk bedömning av behoven under kommande år.

25.  Europaparlamentet beklagar det begränsade informationsflödet avseende frågor som utgör ett gemensamt ansvarsområde med andra av Europaparlamentet beslutsfattande organ och särskilt när det gäller beslut som har ekonomiska effekter på Europaparlamentets budget. Ömsesidiga ansträngningar bör göras för att förbättra informationsflödet på ett tidigt stadium i beslutsfattandet.

26.  Förhandsberäkningar av totalkostnaden för utveckling av projekt är inte alltid pålitliga. Europaparlamentet beklagar detta tillvägagångssätt. Om kostnaden avviker från den som ursprungligen planerats bör detta bestyrkas och projektet skickas tillbaka till behöriga organ för omvärdering och godkännande.

27.  Många budgetposter är ofta underfinansierade och andra är istället överfinansierade. Europaparlamentet påminner om att begäran om överföringen under genomförandeåret bör begränsas till undantagsfall och endast till frågor som inte kunnat förutses. Administrationen uppmanas att beräkna det nödvändiga anslaget för varje budgetpost mer exakt och göra prognoser på en mer realistisk nivå.

Övriga frågor

Byggnader

28.  Europaparlamentet noterar de besparingar som gjorts tack vare förtida betalningar för byggnader under de senaste tio åren. Europaparlamentet är nu ägare till de flesta av sina byggnader på de tre arbetsorterna och kommer nu att fokusera sina investeringar på externa kontor. Europaparlamentet avser att se över principen om att dela de externa kontoren med kommissionen på grundval av den rapport som begärdes till mars 2007 i punkt 47 i ovannämnda resolution av den 26 oktober 2006 om förslaget till allmän budget för 2007 (övriga avsnitt). Därför begärs att en gemensam rapport från kommissionen och Europaparlamentet upprättas om villkoren för kontorsdelning när det gäller personal, logistik, driftskostnader och de olika tidsplanerna för samfinansiering av köp av gemensamma kontor. Detta har hittills varit möjligt på grund av att anslag funnits tillgängliga i parlamentets budget.

29.  Europaparlamentet välkomnar administrationens ansträngningar att förbättra säkerhetssystemet i Europahusen. Administrationen och kommissionen uppmanas att gemensamt och proportionellt ta kostnaden för detta.

Personal

30.  Efter de senaste ökningarna i tjänsteförteckningen (21 procent på fyra år), framför allt i samband med de två utvidgningarna och det ökade antalet officiella språk, bör institutionen ha de nödvändiga personalresurserna för att fungera normalt och bör ta sig tid att integrera dem på ett effektivt sätt. Europaparlamentet kommer därför att behandla ansökningar om nya tjänster efter att administrationen lagt fram en rapport med sin strategi på kort och medellång sikt om möjligheterna till omfördelning av personal, vilket inbegriper utbildnings- och utvecklingsprogram i samband med omfördelningen. Ansökningarna kommer att granskas på grundval av dessa detaljerade uppgifter.

31.  Europaparlamentet efterlyser en översyn av anställningsstrategin inom tolktjänsten, som för närvarande ger företräde åt tillfälliga snarare än fasta tjänster, så att en rimlig balans mellan kvalitet och kostnad kan upprätthållas och därmed valuta för pengarna.

32.  Den omfördelningspolitik för personal som inleddes 2006 bör fortsättas så att de två senaste utvidgningarna kan konsolideras och effektiviteten i administrationen stärkas samtidigt som politiska prioriteringar respekteras. Generalsekreteraren uppmanas att i detalj presentera sin strategi för 2008 i budgetberäkningen.

33.  Europaparlamentet är särskilt uppmärksamt på de kostnader som är förknippade med den geografiska spridningen och kommer att undersöka möjligheterna att rationalisera dem bättre. Särskilt kommer att antalet tjänsteresor som personalen gör mellan de tre arbetsorterna att hamna i fokus. Dessa tjänsteresor kostade 12 799 988 EUR under 2005 och 71 369 arbetsdagar, exklusive resekostnader för de politiska gruppernas personal. Ansträngningar bör göras på detta område för att öka effektiviteten. Generalsekreteraren uppmanas att före den 1 juli 2007 lägga fram en rapport om personalens tjänsteresor per generaldirektorat på de tre arbetsorterna och respektive kostnader.

34   Europaparlamentet uttrycker sin oro för osäkerheterna i samband med systemet för Europaskolorna. Parlamentet påminner om att personalen är berättigad till ett välfungerande och attraktivt skolsystem och åtar sig därför att se till att ett sådant system bibehålls.

35.  Europaparlamentet noterar presidiets beslut att till fullo stödja antagandet av en verklig och meningsfull stadga för ledamotsassistenter. Parlamentet uppmanar arbetsgruppen för ledamotsassistenterna att fortsätta sitt arbete och förslå lösningar på de problem som assistenterna möter när det gäller till exempel socialförsäkringar och skattebestämmelser till följd av den specifika karaktären på assistentarbetet. Dessa förslag bör vara en förbättring jämfört med befintliga arrangemang för vissa nationaliteter.

Säkerhet

36.  Europaparlamentet erkänner de ekonomiska konsekvenserna av behoven att ha de bästa möjliga säkerhetsvillkoren för ledamöter och personal på de tre arbetsorterna. Administrationen uppmanas att införa ett nytt identifieringssystem så snart som möjligt vilket skulle underlätta ledamöternas dagliga arbete, särskilt genom användning av elektroniska signaturer, och ge dem en säkrare miljö. Parlamentet påminner om att bestämmelser om dataskydd alltid måste respekteras.

37.  Europaparlamentet anser att EU-institutionerna bör tjäna som exempel genom att de tillämpar miljövänliga metoder och förbättrar energieffektiviteten. Parlamentet påminner om Europaparlamentets åtagande att tillämpa EMAS-förordningen och om begäran till presidiet (betänkandet om budgeten för 2006 för övriga institutioner) att undersöka sätt att minska ökningen av energikostnaderna, inklusive alternativet att minska luftkonditioneringen under sommaren. Parlamentet uppmanar till en effektivare användning av papper och minskad distribution av trycksaker, genom att göra tryckta versioner av många av parlamentets officiella handlingar tillgängliga först efter begäran. Parlamentet förväntar sig att administrationen senast den 1 juli 2007 överlämnar en rapport om redan planerade åtgärder och förslag inom de angivna områdena tillsammans med personalbehov och kostnadsberäkningar.

Övriga institutioner

38.  Institutionerna uppmanas att lägga fram en budget som återspeglar deras verkliga behov. Efter två stora utvidgningar och 12 nya språk bör 2008 bli ett år då tillgängliga medel (mänskliga, tekniska och logistiska) utnyttjas på effektivast möjliga sätt. Ansökningar om anslagsöverföringar och anpassningar av tjänsteförteckningen under löpande budgetår är inte rätt sätt att förvalta budgeten och bör endast ske i undantagsfall. Institutionerna förväntas uppmärksamma detta när de lägger fram sina budgetberäkningar.

39.  Europaparlamentet uppmanar institutionerna att stärka sitt interinstitutionella samarbete även på områden där de vid en första anblick inte ser någon möjlighet till rationalisering och effektivitetsvinster, med tanke på att institutionerna inte kommer att växa i samma takt i framtiden som de gjort tidigare.

40.  Institutionerna har ökat sina fastighetsutgifter kraftigt under de senaste åren och kommer att öka dem ytterligare under de kommande fyra åren. Det är hög tid att hejda den ytterligare tillväxten i deras fastighetsbestånd. Institutionerna uppmanas därför att noggrant undersöka alla andra möjligheter innan deras fastigheter byggs ut ytterligare. Europaparlamentet uppmanar institutionerna att inom ramen för det interinstitutionella samarbetet vara beredda att dela det återstående beloppet i sina budgetar i slutet av året så att deras byggnadskostnader kan absorberas så snart som möjligt.

41.  Europaparlamentet påminner om att harmonisering av utformningen av de olika institutionernas budgetberäkningar skulle göra de olika budgetarna enklare att förstå och öka insynen för EU:s medborgare.

42.  Europaparlamentet skulle uppskatta att budgetberäkningarna innehöll ett kapitel där institutionerna förklarar sina särskilda kännetecken och de förbättringar som gjorts under året. På så sätt skulle budgetmyndigheten bättre kunna utvärdera och förstå varje institutions särskilda behov.

43.  Europaparlamentet uppmanar institutionerna att noggrant övervaka rekryteringstakten för personal i samband med de två utvidgningarna och informera budgetmyndigheten åtminstone två gånger per år.

Rådet

44.  Europaparlamentet noterar den begränsade ökningen av rådets budget för 2007. Dess framtida utveckling och förändringarna i kontoplanen, särskilt i avdelning 3, kommer att följas uppmärksamt. Europaparlamentet erkänner att rådet ger relevant information om de ämnen som ligger i parlamentets intresse.

Domstolen

45.  Europaparlamentet anser att domstolen nu, efter det att personaldomstolen inrättats och två stora utvidgningar gjorts, bör rationalisera sina arbetsmetoder och hålla budgetnivån stabil.

Revisionsrätten

46.  Europaparlamentet noterar de utbildningsprogram för yngre revisorer som utvecklas och den modernisering av informationssektorn som inleddes förra året och förväntar sig mer information om de resultat som hittills uppnåtts med dessa initiativ.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén

47.  Europaparlamentet förväntar sig en klar signal om hur det framtida samarbetet mellan de två kommittéerna kommer att utvecklas från och med 2008, senast i samband med att deras budgetberäkningar läggs fram. Det finns knappast tillräckliga skäl för att öka den totala nivån för deras respektive budgetar.

Ombudsmannen

48.  Europaparlamentet noterar de ansträngningar som ombudsmannen gjort för att stabilisera tillväxten i sin budget, och särskilt i tjänsteförteckningen 2007. Europaparlamentet förväntar sig att denna stabilitet skall bibehållas 2008.

Europeiska datatillsynsmannen

49.  2008 kommer att bli det fjärde fulla verksamhetsåret för datatillsynsmannen, som snart kommer att ha nått normal verksamhetsnivå. Europeiska datatillsynsmannen förväntas därför lägga en fram en verksamhetsplan för medellång sikt som kommer att inbegripa dess behov och en tidsfrist avseende genomförandet av den nya kontoplanen såsom de övriga institutionerna börjat göra sedan 2005.

50.  Europaparlamentet anser därför att 2008 kommer att bli det sista året med hög tillväxt i budgeten och särskilt tjänsteförteckningen. Ändringar av tjänsteförteckningen, liksom alla utgifter, behöver motiveras.

0

0 0

51.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, domstolen, revisionsrätten, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén, Europeiska ombudsmannen och Europeiska datatillsynsmannen.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Riktlinjer för budgetförfarandet för 2008 – Avsnitt I – Europaparlamentet, Avsnitt II – Rådet, Avsnitt IV – Domstolen, Avsnitt V – Revisionsrätten, Avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Avsnitt VII – Regionkommittén, Avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen, Avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen

Referensnummer

2007/2013(BUD)

Rättslig grund

art. 272 EG-fördraget

Ansvarigt utskott

BUDG

Hänvisning till rådgivande utskott 

AFCO

AFET

AGRI

CONT

CULT

DEVE

ECON

EMPL

ENVI

FEMM

IMCO

INTA

ITRE

JURI

LIBE

PECH

PETI

REGI

TRAN

 

Inget yttrande avges
  Beslut

AFCO
5.3.2007

AFET
27.2.2007

AGRI
19.12.2006

CONT
28.2.2007

CULT
27.2.2007

DEVE
27.2.2007

ECON
30.1.2007

EMPL
13.2.2007

ENVI
28.2.2007

FEMM
27.2.2007

IMCO
28.2.2007

INTA
21.3.2007

ITRE
27.2.2007

JURI
11.12.2006

LIBE
24.1.2007

PECH
27.2.2007

PETI
22.1.2007

REGI
26.2.2007

TRAN
28.2.2007

 

Föredragande
  Utnämning

Ville Itälä
13.12.2006

Tidigare föredragande

Louis Grech

Beslut om att utarbeta ett betänkande

 

Behandling i utskott

15.3.2007

 

 

 

 

Antagande

15.3.2007

Slutomröstning: resultat

för: 40

emot:

nedlagda röster:

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Joan Calabuig Rull, Valdis Dombrovskis, Brigitte Douay, Szabolcs Fazakas, Salvador Garriga Polledo, Neena Gill, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Jan Mulder, Gérard Onesta, Umberto Pirilli, Antonis Samaras, Anders Samuelsen, Esko Seppänen, Nina Škottová, László Surján, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Slutomröstning: närvarande suppleant(er)

Thijs Berman, Michael Gahler, Marusya Ivanova Lyubcheva, Mairead McGuinness, Emilio Menéndez del Valle, Rihards Pīks, Libor Rouček, Paul Rübig, José Albino Silva Peneda

Slutomröstning: närvarande suppleant(er) (art. 178.2)

 

Ingivande  A6

19.3.2007

A6-0069/2007

Anmärkningar (tillgängliga på ett enda språk)

...