ДОКЛАД относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила и стандартите за организациите, извършващи проверки и прегледи на кораби, и за съответните дейности на морските администрации

20.3.2007 - (COM(2005)0587 – C6‑0038/2006 – 2005/0237(COD)) - ***I

Комисия по транспорт и туризъм
Докладчик: Luis de Grandes Pascual

Процедура : 2005/0237A(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0070/2007
Внесени текстове :
A6-0070/2007
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила и стандартите за организациите, извършващи проверки и прегледи на кораби, и за съответните дейности на морските администрации

(COM(2005)0587 – C6‑0038/2006 – 2005/0237(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2005)0587)[1],

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 80, параграф 2 от Договора за ЕО, съгласно които предложението му е представено от Комисията (C6‑0038/2006),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисия по транспорт и туризъм (A6‑0070/2007),

1.  одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от КомисиятаИзменения, внесени от Парламента

Изменение 1

Съображение 2

(2) In its resolution of 8 June 1993 on a common policy on safe seas, the Council set the objective of removing all substandard vessels from Community waters and gave priority to Community action to secure the effective and uniform implementation of international rules by elaborating common standards for classification societies.

(2) В своята резолюция от 8 юни 1993 г. относно обща политика за морска безопасност Съветът набеляза целта от водите на Общността да бъдат отстранени всички плавателни съдове, които не отговарят на изискванията, и даде приоритет на общностни мерки за обезпечаване на ефективното и еднакво прилагане на международните правила чрез изготвяне на общи стандарти за класификационните дружества, определени като организации, извършващи проверки и прегледи на кораби (по-долу наричани „признати организации“);

Обосновка

Although this is an authentic quotation and the wording was ‘classification societies’ it would seem appropriate to use the same term throughout the directive.

Изменение 2

Съображение

(5) Member States are responsible for the issuing of international certificates for safety and pollution provided for under conventions such as SOLAS 74, Load Lines 66 and Marpol 73/78, and for the implementation of the provisions thereof.

(5) Държавите-членки носят отговорност за издаването на международни свидетелства за безопасност и предотвратяване на замърсяванията, предвидени в конвенции като Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море (SOLAS 74), Международната конвенция за товарните водолинии (Load Lines 66) и Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби (Marpol 73/78), както и за прилагането на техните разпоредби.

 

Обосновка

There is obviously a mistake in the Commission text, since the purpose of issuing the certificates is to prevent pollution.

Изменение 3

Съображение 6

(6) In compliance with such conventions all Member States may authorise to a varying extent ship inspection and survey organisations, generally known as classification societies, for the certification of such compliance and may delegate the issue of the relevant safety certificates.

(6) Съгласно подобни конвенции всички държави-членки могат, в различна степен, да упълномощават организации, извършващи проверки и прегледи на кораби, в повечето случаи носещи наименованието „класификационни дружества“, за освидетелстване на подобно съответствие, и могат да делегират издаването на съответните свидетелства за безопасност и предотвратяване на замърсяванията.

Обосновка

Technical improvement to correct a deficiency in the Commission text.

Изменение 4

Съображение 7

(7) Worldwide a large number of the existing classification societies do not ensure either adequate implementation of the rules or reliability when acting on behalf of national administrations as they do not have adequate structures and experience to be relied upon and to enable them to carry out their duties in a highly professional manner.

(7) В световен мащаб голям брой от съществуващите признати организации не гарантират нито подходящото прилагане на правилата, нито надежност при осъществяването на дейност от името на националните администрации, тъй като нямат подходящи структури или опит, които да им позволят да изпълняват задълженията си по високо професионален начин.

This amendment applies throughout the text. Adopting it will necessitate changes throughout.

Изменение 5

Съображение 8

(8) Furthermore, these organisations are given the duty of producing and implementing rules for the design, construction, maintenance and inspection of ships and to meet the requirements of the international conventions for the issue of the relevant certificates. To enable them to carry out that duty in a satisfactory manner they need to have strict independence, highly specialised technical competence and rigorous quality management.

(8) Освен това тези организации изготвят и прилагат правила за проектирането, строежа, поддръжката и проверката на кораби и носят отговорност за извършване на проверки на корабите от името на държавите на флага и за издаване на свидетелства, потвърждаващи, че тези кораби отговарят на изискванията на международните конвенции за издаване на съответните свидетелства. За да могат да изпълняват това задължение по задоволителен начин, те имат нужда от ясно очертана независимост, високо специализирани технически познания и стриктно управление на качеството.

Обосновак

It seems necessary to include an activity as highly skilled as the work delegated by the flag States.

Изменение 6

Съображение 9 a (ново)

 

(9а) Тази цел следва да бъде преследвана чрез мерки, които са подходящи и съгласувани с дейността на Международната морска организация и по целесъобразност я доразвиват и допълват.

Обосновка

Notwithstanding the need for proposals to be restricted solely to Community territory, where the EU has competence, it would be advisable to work towards international rules in the framework of the IMO, in line with the global nature of maritime activity.

Изменение 7

Съображение 14

(14) A Member State may restrict the number of organisations it authorises in accordance with its needs, based on objective and transparent grounds, subject to control exercised by the Commission in accordance with a committee procedure.

(14) Дадена държава-членка може да ограничи броя на признатите организации, които упълномощава съгласно своите нужди, въз основа на обективни и прозрачни съображения, подлежащи на контрол от страна на Комисията в съответствие с процедурата на комитети.

Изменение 8

Съображение 15

(15) Since this Directive ensures freedom to provide services in the Community, the Community should be entitled to negotiate, with those third countries where some of the recognised organisations are located, equal treatment for the recognised organisations located in the Community.

(15) Тъй като настоящата директива гарантира свобода за предоставяне на услуги в Общността, Комисията следва да бъде оправомощена да преговаря относно равното третиране на признатите организации със седалище в Общността с онези трети страни, в които някои от признатите организации се намират.

Изменение 9

Съображение 16

(16) A tight involvement of the national administrations in ship surveys and in the issue of the related certificates is necessary to ensure full compliance with the international safety rules even if the Member States rely upon organisations outside their administration for carrying out statutory duties. It is appropriate, therefore, to establish a close working relationship between the administrations and the organisations, which may require that the organisation has a local representation on the territory of the Member State on behalf of which it performs its duties.

(16) Тясното участие на националните администрации в прегледите на кораби и в издаването на съответните свидетелства е необходимо за гарантиране на пълно съответствие с международните правила за безопасност, дори когато държавите-членки разчитат на признати организации извън рамките на своята администрация за изпълнение на своите законосъобразни задължения. Следователно е целесъобразно да се установят тесни работни взаимоотношения между администрациите и упълномощените от тях организации, за което може да е необходимо последните да имат представителство на местно ниво на територията на държавата-членка, от името на която изпълняват своите задължения.

Изменение 10

Съображение 17

(17) Divergence in the financial liability regimes of the organisations working on behalf of the Member States in would impede the proper implementation of this Directive. In order to contribute to solving this problem it is appropriate to bring about a degree of harmonisation at Community level of the liability arising out of any incident caused by a recognised organisation, as decided by a court of law, including settlement of a dispute through arbitration procedures.

(17) Разликите по отношение на схемите за финансова отговорност между организациите, извършващи дейност от името на държавите-членки, би възпрепятствало правилното прилагане на настоящата директива. С цел да се допринесе за разрешаване на този проблем е целесъобразно да се осъществи известна степен на хармонизация на равнището на Общността на отговорността, свързана с всяко едно произшествие, причинено съгласно произнесеното от съд решение от призната организация, включително решаване на спор чрез арбитражни процедури.

Изменение 11

Съображение 18

(18) The measures necessary for the implementation of this Directive should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission.

(18) Мерките, необходими за прилагане на настоящата директива, следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/EО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията.

 

По-специално, Комисията следва да е оправомощена да изменя настоящата директива с цел да прилага последващите изменения на международните конвенции, протоколи, кодекси и резолюции в тази област, да осъвременява критериите в приложение I и да приема критерии за измерване на дейността на признатите организации за гарантиране на безопасността и предотвратяване на замърсяванията. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи от настоящата директива и да допълват настоящата директива чрез добавяне на нови несъществени елементи, те следва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а на Решение 1999/468/ЕО.

Обосновка

The new comitology procedure (regulatory procedure with scrutiny) should be introduced.

Изменение 12

Съображение 20

(20) It is of the utmost importance that failure by a recognised organisation to fulfil its obligations can be addressed in a prompt, effective and proportionate manner. The primary objective should be to correct any deficiencies with a view to removing any potential threat to safety or the environment at an early stage. The Commission should therefore be given the necessary powers to require that the organisation undertakes the necessary preventive and remedial action, and to impose fines and periodic penalty payments as coercive measures.

(20) От изключително голямо значение е неизпълнението на задължения от страна на призната организация да бъде разглеждано своевременно, ефективно и по начин, съразмерен с неизпълнението на задължения. Първостепенната цел следва да бъде запълването на всички пропуски с оглед на премахване в ранен стадий на всяка потенциална заплаха за безопасността или околната среда. Поради това на Комисията следва да се предоставят необходимите правомощия, за да може тя да изиска от признатата организация да предприеме необходимите превантивни и коригиращи мерки, и да може да налага глоби и периодични имуществени санкции като принудителни мерки.

Изменение 13

Съображение 23

(23) Each Member State should periodically assess the performance of the organisations working on its behalf and provide the Commission and all the other Member States with precise information related to such performance.

(23) Всяка държава-членка следва периодично да оценява дейността на признатите организации, извършващи дейност от нейно име, и да предоставят на Комисията и всички останали държави-членки точна информация във връзка с тази дейност.

Изменение 14

Съображение 24

(24) The continuous a posteriori monitoring of the recognised organisations to assess their compliance with the provisions of this Directive can be carried out more effectively in a harmonised and centralised manner. Therefore it is appropriate that the Commission, together with the Member State requesting the recognition, be entrusted with this task on behalf of the whole Community.

(24) Продължаващото a posteriori наблюдение на признатите организации за оценка на тяхното изпълнение на разпоредбите на настоящата директива може да бъде осъществено по-ефективно по съгласуван и централизиран път. Следователно е целесъобразно тази задача да бъде възложена от името на цялата Общност на Комисията съвместно с държавите-членки, които съответно са ги упълномощили да действат от тяхно име.

Изменение 15

Съображение 25

(25) It is crucial that Community inspectors have access to ships and ship files regardless of the ship’s flag in order to ascertain that the recognised organisations comply with the minimum criteria in respect of all ships in their respective class.

(25) Като част от контрола върху дейността на признатите организации инспекторите на Общността трябва да имат достъп до корабите и документацията на корабите независимо от флага на кораба с цел да се уверят, че признатите организации отговарят на минималните критерии, предвидени в настоящата директива, по отношение на всички кораби от съответния клас.

Обосновка

Technical improvements to the text.

Изменение 16

Съображение 28

(28) The ability of recognised organisations rapidly to identify and correct weaknesses in their rules, processes and internal controls is critical for the safety of the ships they inspect and certify. That ability should be enhanced by means of an independent joint body which can propose common action for the sustained improvement of all recognised organisations and ensure productive interaction with the Commission.

(28) Способността на признатите организации бързо да откриват и коригират слабостите в своите правила , процедури и вътрешен контрол е от съществено значение за безопасността на корабите, които те инспектират и на които издават свидетелства. Тази способност следва да бъде подобрена чрез независим комитет за оценка, който действа независимо с цел да предложи действия за трайно усъвършенстване на всички признати организации и да гарантира ефективно взаимодействие с Комисията.

Обосновка

We can delete the word ‘joint’ as this refers only to recognised organisations when it must be more complex.

The phrase ‘an independent assessment committee which will act independently in order to propose action’ replaces ‘an independent joint body which can propose common action’ , because this is no empty declaration of independence but expresses the need for the body to have competence and the ability to manoeuvre.

Изменение 17

Съображение 28 a (ново)

 

(28а) Правилата и нормите (на признатите организации) са ключов фактор за безопасността и предотвратяването на аварии и замърсяване. Признатите организации са започнали процес, които следва да доведе до хармонизиране на техните правила и норми. Този процес следва да се насърчава и подкрепя от общностното законодателство, тъй като той трябва да оказва положително въздействие върху морската безопасност и конкурентноспособността на европейската корабостроителна промишленост.

Обосновка

It is clear that the harmonisation of regulations is a process that has already begun and should be encouraged by the EU to promote not only safety at sea but also the European shipbuilding industry’s ability to compete.

Изменение 18

Съображение 29

(29) Recognised organisations should be obliged to update their technical standards and enforce them consistently in order to harmonise safety rules and ensure uniform implementation of international rules within the Community. Where the technical standards of recognised organisations are identical or very similar, mutual recognition of class certificates should be considered.

(29) Признатите организации следва да се задължат да актуализират своите технически стандарти и да ги прилагат последователно, за да хармонизират правилата за безопасност и да гарантират уеднаквено прилагане на международните правила в рамките на Общността. Когато техническите стандарти на признатите организации са идентични или много сходни, следва да се разгледа евентуално взаимно признаване на свидетелствата за клас в случаите, когато това е възможно, и да се приемат за образец свидетелствата, които поставят най-взискателни и строги изисквания.

Обосновка

Progressive harmonisation is desirable but it should never be a downward move but should take the best and most demanding practice as the model.

Изменение 19

Съображение 31

(31) In order to prevent ships from changing class to avoid carrying out necessary repairs, the recognised organisations should exchange all relevant information among themselves concerning the conditions of ships changing class and involve the flag State when necessary.

(31) За да се възпрепятства промяна в класа при корабите с цел да се избегне извършването на ремонт, изискан от класификационно дружество при извършена проверка, следва предварително да се съгласуват мерки за да могат признатите организации да обменят помежду си всякаква информация, свързана с условията относно кораби, за които е поискана промяна в класа, и включват намесата на държавата на флага, когато това е необходимо.

Изменение 20

Член 1

This Directive establishes measures to be followed by the Member States and organisations concerned with the inspection, survey and certification of ships for compliance with the international conventions on safety at sea and prevention of marine pollution, while furthering the objective of freedom to provide services. This process includes the development and implementation of safety requirements for hull, machinery and electrical and control installations of ships falling under the scope of the international conventions.

Настоящата директива установява мерки, които трябва да се съблюдават от държавите-членки и организации, които те са упълномощили да провеждат проверки, прегледи и да издават свидетелства за кораби във връзка с тяхното съответствие с международните конвенции за морска безопасност и предотвратяване на замърсяване на морската среда, като същевременно подпомага постигането на целта да има свобода на предоставяне на услуги. Този процес включва разработване и прилагане на изисквания за безопасност за корпусите, машините, електрическите инсталации и радио- и контролното оборудване на кораби, попадащи в приложното поле на международните конвенции.

Изменение 21

Член 2, буква в)

(c) ‘inspections and surveys’ means inspections and surveys that it is mandatory to carry out under the international conventions;

в) „проверки и прегледи“ означава проверки и прегледи, които трябва задължително да бъдат проведени съгласно международните конвенции, както и съгласно разпоредбите на настоящата директива и други директиви на Общността, свързани с морската безопасност;

Изменение 22

Член 2, буква к)

(k) “class certificate” means a document issued by a recognised organisation certifying the fitness of a ship for a particular use or service in accordance with the rules and regulations laid down and made public by that recognised organisation;

к) „свидетелство за класификация“ означава документ, издаден от призната организация, с който се удостоверява годността на даден кораб за конкретна употреба или услуга в съответствие с установените и оповестени правила и норми на признатата организация;

Изменение 23

Член 2, буква м)

(m) ‘location’ refers to the place of the registered office, central administration or principal place of business of an organisation.

м) „държава по местонахождение“ означава държавата, в която се намира седалището, централната администрация или основното място на стопанска дейност на дадена организация.

Изменение 24

Член 3, параграф 2, алинея 1, точка ii)

(ii) to rely upon organisations to undertake fully or in part the inspections and surveys referred to in point (i);

ii) да възложат на организации провеждането на пълни или частични проверки и прегледи по точка i);

Изменение 25

Член 5

The Commission shall refuse to recognise organisations which fail to meet the requirements mentioned in the first paragraph of Article 4 or whose performance is considered an unacceptable threat to safety or the environment on the basis of the criteria laid down in accordance with Article 14.

В съответствие с процедурата по член 9, параграф 2, Комисията отказва да признае организации, които не изпълняват изискванията, изложени в параграф първи на член 4, или такива, чиято дейност се счита за неприемлива заплаха за безопасността или околната среда, съгласно установените по член 14 критерии.

 

Обосновка

For such an important decision the Commission should be assisted by the COSS Committee.

Изменение 26

Член 6, параграф 2

2. Recognition shall be granted to the parent entity, if any, within the organisation and shall apply to all entities within that organisation.

2. Признава се съответното юридическо лице, владеещо контролния пакет акции във всички юридически лица, които съставляват признатите организации, като признаването обхваща всички юридически лица в дадена призната организация, които допринасят за гарантиране на това, че основното юридическо лице покрива техните услуги на световно равнище.

Обосновка

Legal clarification to describe better the complex composition of recognised organisations.

Изменение 27

Член 7, параграф 2, алинея 1

2. In order for a Member State to accept that a recognised organisation located in a third State is to carry out the duties mentioned in Article 3 or part of them it may request the third State in question to grant reciprocal treatment for those recognised organisations which are located in the Community.

2. За да може дадена държава-членка да приеме, че призната организация, намираща се в трета страна, ще изпълнява от нейно име упоменатите в член 3 задължения или част от тях, тя може да изиска от въпросната трета страна да осигури реципрочно третиране за онези признати организации, които са намират в Общността.

Изменение 28

Член 8, параграф 2, буква a)

(a) the provisions set out in Appendix II of IMO Resolution A.739(18) on guidelines for the authorisation of organisations acting on behalf of the administration, while drawing inspiration from the Annex, Appendices and Attachment to IMO MSC/Circular 710 and MEPC/Circular 307 on a model agreement for the authorisation of recognised organisations acting on behalf of the administration;

а) разпоредбите, установени в допълнение II към Резолюция А.739(18) на ИМО относно насоките за оправомощаване на организации, действащи от името на администрацията, като се основават на приложението, допълненията и придружаващия документ към MSC/циркулярно писмо 710 на ММО и MEPC/циркулярно писмо 307 относно типово споразумение за оправомощаване на признати организации, действащи от името на администрацията.

 

Следователно, когато призната организация, нейните инспектори или технически състав издават необходимите свидетелства от името на администрацията, те подлежат на същите законови гаранции и същата юрисдикционна защита, включително упражняването на всякакви действия за защита като тези, към които администрацията и нейните членове могат да прибягват в случаите, когато самата администрация е издала необходимите горепосочени свидетелства;

Обосновка

To clarify the role of the recognised organisations when they are acting on behalf of the States, it seems desirable to add the content of paragraph 6.5.2 of the Annex to Circular IMO MSC 710.

Изменение 29

Член 8, параграф 2, буква б), точка i)

(i) if liability arising out of any incident is finally and definitely imposed on the administration by a court of law or as part of the settlement of a dispute through arbitration procedures, together with a requirement to compensate the injured parties for loss or damage to property or personal injury or death, which is proved in that court of law to have been caused by a wilful act or omission or gross negligence of the recognised organisation, its bodies, employees, agents or others who act on behalf of the recognised organisation, the administration shall be entitled to financial compensation from the recognised organisation to the extent that the said loss, damage, injury or death is, as decided by that court, caused by the recognised organisation;

i) ако отговорността във връзка с всяко морско произшествие е окончателно и категорично присъдена на администрацията от съдебна инстанция или като част от разрешаване на спорен въпрос посредством арбитражни процедури , заедно с изискване за обезщетение на пострадалите страни в случай на погиване или повреждане на вещи или телесна повреда или смърт, за които е доказано в съда, че и причинено в резултат на умишлен акт или пропуск или груба небрежност от страна на признатата организация, нейните органи, служители, агенти или други лица, действащи от името на признатата организация, администрацията има право на финансово обезщетение от признатата организация, доколкото въпросното погиване, повреждане, телесна повреда или смърт, съгласно решението на съда, е предизвикано от признатата организация;

This amendment concerns the English version only and applies throughout the text. Adopting it will necessitate changes throughout.

Обосновка

While the term ‘incident’ may be correct in English it is likely to cause confusion by association with a formal or procedural issue or a trivial matter. The phrase ‘marine casualty’ is more rigorous and is not restrictive.

Изменение 30

Член 8, параграф 2, буква б), точка ii)

(ii) if liability arising out of any incident is finally and definitely imposed on the administration by a court of law or as part of the settlement of a dispute through arbitration procedures, together with a requirement to compensate the injured parties for personal injury or death, which is proved in that court of law to have been caused by any negligent or reckless act or omission of the recognised organisation, its employees, agents or others who act on behalf of the recognised organisation, the administration shall be entitled to financial compensation from the recognised organisation to the extent that the said personal injury or death is, as decided by that court, caused by the recognised organisation; the Member States may limit the maximum amount payable by the recognised organisation, which must, however, be at least equal to EUR 4 million;

ii) ако отговорността във връзка с всяко произшествие е окончателно и категорично присъдена на администрацията от съдебна инстанция или като част от разрешаване на спорен въпрос посредством арбитражни процедури , заедно с изискване за обезщетение на пострадалите страни за телесна повреда, която не е довела до смърт и за която е доказано в съда, че е причинена от небрежен или невнимателен акт или пропуск от страна на признатата организация, нейните служители, агенти или други лица, действащи от името на признатата организация, администрацията има право да предяви иск за финансово обезщетение към признатата организация, в случай че въпросната телесна повреда, която не се довела до смърт, съгласно решението на съда, е предизвикана от признатата организация; държавата-членка може да ограничи максималната сума за изплащане от признатата организация, която въпреки това трябва да възлиза най-малко на 4 милиона евро, освен когато определената в присъдата или решението сума е по-ниска, в който случай е валидна последната сума;

Изменение 31

Член 8, параграф 2, буква б), точка iii)

(iii) if liability arising out of any incident is finally and definitely imposed on the administration by a court of law or as part of the settlement of a dispute through arbitration procedures, together with a requirement to compensate the injured parties for loss or damage to property, which is proved in that court of law to have been caused by any negligent or reckless act or omission of the recognised organisation, its employees, agents or others who act on behalf of the recognised organisation, the administration shall be entitled to financial compensation from the recognised organisation, to the extent that the said loss or damage is, as decided by that court, caused by the recognised organisation; the Member States may limit the maximum amount payable by the recognised organisation, which must, however, be at least equal to EUR 2 million;

iii) ако отговорността във връзка с всяко произшествие е окончателно и категорично присъдена на администрацията от съдебна инстанция или като част от разрешаване на спорен въпрос посредством арбитражни процедури , заедно с изискване за обезщетение на пострадалите страни за погиване или повреждане на вещи, за което е доказано в съда, че е резултат от какъвто и да е небрежен или невнимателен акт или пропуск от страна на признатата организация, нейните служители, агенти или други лица, действащи от името на признатата организация, администрацията има право да предяви иск за финансово обезщетение към признатата организация, доколкото това погиване или повреждане, съгласно решението на съда, е предизвикано от признатата организация; държавата-членка може да ограничи максималната сума за изплащане от признатата организация, която въпреки това трябва да възлиза най-малко на 2 милиона евро, освен когато определената в присъдата или решението сума е по-ниска, в който случай е валидна последната сума;

Изменение 32

Член 8, параграф 2, буква г)

(d) the possibility for random and detailed inspections of ships;

(Не се отнася за българската версия.)

Изменение 33

Член 8, параграф 2, буква д)

(e) provisions for reporting essential information about their classed fleet, changes, suspensions and withdrawals of class, as referred to in Article 20(3).

д) разпоредби за задължителното докладване на съществена информация за тяхната класифицирана флота, за промени, прекратяване и отнемане на класа по член 20, параграф 3.

Изменение 34

Член 8, параграф 3

3. The agreement or equivalent legal arrangement may require the recognised organisation to have a local representation on the territory of the Member State on behalf of which it performs the duties referred to in Article 3. A local representation of a legal nature ensuring legal personality under the law of the Member State and the competence of its national courts may satisfy such a requirement.

3. Споразумението или равностойните му правни договорености могат да изискват призната организация да има местно представителство на територията на държавата-членка, от името на която тя изпълнява задълженията, посочени в член 3. Местно представителство, гарантиращо статут на юридическо лице според законодателството на държавата-членка и под юрисдикцията на нейните национални съдилища, може да удовлетворява такова изискване.

Изменение 35

Член 8, параграф 5

5. The Commission shall, no later than 22 July 2006, submit a report to the European Parliament and to the Council evaluating the economic impact of the liability regime provided for in this Article on the parties concerned and, more particularly, its consequences for the financial equilibrium of recognised organisations.

заличава се

This report shall be drawn up in cooperation with the competent authorities of the Member States and the parties concerned, in particular recognised organisations. The Commission shall, if necessary in the light of this evaluation, submit a proposal amending this Directive with more specific reference to the principle of liability and the maximum liabilities.

 

Изменение 36

Член 9, параграф 2 a (нов)

 

2a. При позоваване на настоящия параграф, се прилагат член 5а, параграфи от 1 до 4, и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Обосновка

The new regulatory procedure with scrutiny should be anchored in the comitology article.

Изменение 37

Член 10, параграф 1, уводна част

1. This Directive may, without broadening its scope, be amended in accordance with the procedure referred to in Article 9(2), in order to:

1. Настоящата директива може да бъде изменена, без да се разширява приложното й поле, в съответствие с процедурата, посочена в член 9, параграф 2а, с цел:

Обосновка

As the measures listed in Article 10(1) are of general scope and are designed to amend non-essential elements of this Directive, they should be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny provided for in Article 5a of Decision 1999/468/EC.

Изменение 38

Член 11, параграф 2 a (нов)

 

Въпреки това, и без да се накърнява тяхното незабавно прилагане, Комисията трябва да издаде предварително съобщение за мерките, които възнамерява да предприеме, до всички държави-членки, които са предоставили разрешение на съответната организация.

Обосновка

Given that the organisations act on their behalf, it is essential for Member States to be informed of the intended measures beforehand.

Изменение 39

Член 12, параграф 1, буква a)

(a) whose failure to fulfil the criteria set out in Annex I or its obligations under this Directive or whose worsening performance reveals grave shortcomings in its structure, systems, procedures or internal controls; or

а) чието сериозно или, съответно, нееднократно неспазване на критериите, определени в приложение І, или на своите задължения по настоящата директива, или чието влошаващо се представяне разкрива сериозни недостатъци в структурата, системите, процедурите или вътрешния контрол; или

Обосновка

An infringement is defined as a serious failure to fulfil the criteria, which may likewise be a repeated failure.

Изменение 40

Член 12, параграф 1, буква б)

(b) which has provided incorrect, incomplete or misleading information to the Commission in the course of its assessment under Article 16(3) or otherwise obstructed that assessment.

б) който умишлено е предоставил на Комисията невярна, непълна или подвеждаща информация в хода на нейната оценка съобразно член 16, параграф 3 или по друг начин е възпрепятствал тази оценка.

Обосновка

‘Deliberately’ is added to characterise the gravity of the infringement.

Изменение 41

Член 12, параграф 3, алинея 2

They shall be imposed only after the organisation concerned has been given the opportunity to submit its observations.

Те се налагат, само след като на засегнатите организация и държави-членки се даде възможност да представят своите забележки.

Обосновка

Adds the possibility for the Member States concerned likewise to submit their observations.

Изменение 42

Член 12, параграф 3, алинея 3

The aggregate amount of the fines and periodic penalty payments shall not exceed 10 % of the total turnover of the recognised organisation in the preceding business year for the activities falling under the scope of this Directive.

Общият размер на глобите и периодичните имуществени санкции не надвишава 5 % от общия оборот на признатата организация за предходната финансова година, за дейностите, попадащи в обхвата на настоящата директива.

Обосновка

Lowers the aggregate amount of the fines, which seems excessive, from 10 to 5 %.

Изменение 43

Член 13, параграф 1, буква a)

(a) whose failure to fulfil the criteria set out in Annex I or their obligations under this Directive is such that it constitutes an unacceptable threat to safety or the environment;

а) чието нееднократно и сериозно неспазване на критериите, определени в приложение І, или на своите задължения по настоящата директива, представлява неприемлива заплаха за безопасността или околната среда;

Обосновка

There must be repetition and a degree of gravity in the kind of behaviour to justify a penalty as serious as the withdrawal of recognition.

Изменение 44

Член 13, параграф 1, буква б)

(b) whose safety and pollution prevention performance is such that it constitutes an unacceptable threat to safety and the environment;

б) чието нееднократно и сериозно неуспешно изпълнение по отношение на безопасността и на предотвратяването на замърсяванията представлява неприемлива заплаха за безопасността и околната среда;

Обосновка

There must be repetition and a degree of gravity in the kind of behaviour to justify a penalty as serious as the withdrawal of recognition.

Изменение 45

Член 14

The Commission, acting in accordance with the procedure referred to in Article 9(2), shall adopt:

Комисията, действайки в съответствие с процедурата, посочена в член 9, параграф 2а, приема и публикува:

(a) criteria to measure the safety and pollution prevention performance of recognised organisations, having particular regard to the data produced by the Paris Memorandum of Understanding on Port State Control and/or by other similar schemes;

а) критерии за измерване на ефективността на правилата, нормите и функционирането на признатите организации, що се отнася до безопасността на техните класифицирани кораби и предотвратяването на замърсяване от тях, като се вземат под особено внимание данните, представени от Парижкия меморандум за разбирателство по държавен пристанищен контрол и/или от други подобни схеми; и

(b) criteria to determine when such performance is to be considered an unacceptable threat to safety or the environment, which may take into account specific circumstances affecting smaller-sized or highly specialised organizations, and

б) критерии за определяне кога дадено изпълнение, пропуск или закъснение следва да се счита за неприемлива заплаха за безопасността или за околната среда, които критерии могат да вземат предвид специфични обстоятелства, засягащи по-малки или тясно специализирани организации.

(c) detailed rules for the implementation of Article 12 and, if appropriate, Article 13.

Комисията приема подробни правила за прилагането на член 12 и, по целесъобразност, на член 13, в съответствие с процедурата, посочена в член 9, параграф 2.

Обосновка

The criteria under (a) and (b) to be adopted are of general scope and are designed to amend non-essential elements of this Directive; they should therefore be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny provided for in Article 5a of Decision 1999/468/EC.

Изменение 46

Член 15, буква б)

(b) the Commission shall examine whether the suspension is justified for reasons of serious danger to safety or the environment;

б) Комисията, като взема предвид безопасността и предотвратяването на замърсяванията, трябва да оценява съображенията, посочени от държавата-членка за прекратяване на разрешението, което е предоставила на признатата организация;

Изменение 47

Член 15, буква в)

(c) acting in accordance with the procedure referred to in Article 9(2), the Commission shall inform the Member State whether or not its decision to suspend the authorisation is justified for reasons of serious danger to safety or the environment and, if it is not justified, request the Member State to withdraw the suspension.

в) като действа в съответствие с посочената в член 9, параграф 2 процедура, Комисията уведомява държавата-членка доколко решението й да прекрати разрешението е достатъчно обосновано от съображения за сериозна застрашаване на безопасността или на околната среда. Ако решението не е обосновано, Комисията изисква държавата-членка да оттегли прекратяването. Ако решението е обосновано и държавата-членка, съгласно член 7, параграф 1, е ограничила броя на организациите, действащи от нейно име, Комисията изисква държавата-членка да даде ново разрешение на друга призната организация, за да замести организацията, чието разрешение е прекратено.

Изменение 48

Член 16, параграф 1

1. Each Member State must satisfy itself that the recognised organisations acting on its behalf for the purpose of Article 3(2) effectively carry out the functions referred to in that Article to the satisfaction of its competent administration.

1. Всяка държава-членка трябва да следи дали признатите организации, действащи от нейно име по смисъла на член 3, параграф 2, изпълняват функциите по същия член ефективно и удовлетворително за компетентната администрация.

Изменение 49

Член 16, параграф 2

2. Each Member State shall carry out this task at least on a biennial basis and shall provide the other Member States and the Commission with a report on the results of this monitoring at the latest by 31 March of the year following the years for which compliance has been assessed.

2. Всяка държава-членка извършва контрол върху всяка организация, действаща от нейно име, най-малко на всеки две години, и представя на другите държави-членки и на Комисията доклад за резултатите от тази контролна дейност най-късно до 31 март след изтичането на годините, в които тя е извършена.

Изменение 50

Член 16, параграф 3, алинея 1

3. All the recognised organisations shall be assessed by the Commission, together with the Member State which submitted the relevant request for recognition, on a regular basis and at least every two years to verify that they meet their obligations under this Directive and fulfil the criteria of Annex I.

3. Всички признати организации се оценяват редовно и поне на всеки две години от Комисията, съвместно с държавата-членка, предоставила съответното искане за признаване, с цел да се провери доколко те изпълняват задълженията си по настоящата директива и отговарят на критериите по приложение I. Оценката трябва да се ограничава до морски дейности на признатите организации, които попадат в приложното поле на настоящата директива.

Обосновка

It makes sense to distinguish between activities of the recognised organisations that are relevant to the directive and those that are not; the Commission does so with the effects of the liabilities that are relevant to the organisations’ business funds.

Изменение 51

Член 19, параграф 2

2. A Member State may decide to use rules it considers equivalent to those of a recognised organisation only on the proviso that it immediately notifies them to the Commission in conformity with the procedure under Directive 98/34/EC and to the other Member States and they are not objected to by another Member State or the Commission and found through the procedure referred to in Article 9(2) of this Directive not to be equivalent.

2. Държава-членка може да реши да използва правила, които счита за равностойни на правилата и нормите на призната организация, само при условие че уведоми незабавно Комисията за тях, в съответствие с процедурата съгласно Директива 98/34/EО, както и другите държави-членки, и че друга държава-членка или Комисията нямат възражения срещу тях и ги считат за равностойни по процедурата, посочена в член 9, параграф 2 от настоящата директива.

Изменение 52

Член 20, параграф 1, алинея 1

1. The recognised organisations shall consult with each other periodically with a view to maintaining equivalence of their rules and regulations and the implementation thereof. They shall cooperate with each other with a view to achieving consistent interpretation of the international conventions, without prejudice to the powers of the flag States. Recognised organisations shall agree on the conditions under which they will mutually recognise their respective class certificates based on equivalent standards, taking particularly into account marine equipment bearing the wheelmark in accordance with Directive 96/98/EC.

1. Признатите организации периодично се консултират помежду си с оглед поддържане на равностойност и постигане на съгласуваност на техните правила и норми и прилагането им. Те си сътрудничат с оглед постигане на последователност в тълкуването на международните конвенции, без да се накърняват правомощията на държавите на флага. В съответните случаи признатите организации се договарят за техническите и процедурни условия, съгласно които взаимно ще признават съответните свидетелства за клас, основаващи се на равностойни стандарти, като използват за справка най-сложните и строги модели и като вземат под особено внимание морското оборудване, носещо маркировката за съответствие съгласно Директива 96/98/EО.

Обосновка

Specifies the aim of progressive harmonisation.

Points out that mutual recognition will take place only when appropriate in cases in which the technical standards are identical or very similar.

The reference model must not be a downward move but must take account of the most rigorous standards.

Изменение 53

Член 20, параграф 1 a (нов)

 

1a. Три години след влизането в сила на настоящата директива Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад, който се основава на независимо проучване и се отнася до нивото, достигнато в хода на хармонизирането на правилата и разпоредбите и на взаимното признаване. В случай на неизпълнение на разпоредбите на член 20, параграф 1, от страна на признатите организации, Комисията предлага на Европейския парламент и Съвета необходимите мерки.

Обосновка

The Commission quite rightly does not use imperative terms in the proposed directive, but advocates progressive harmonisation. It makes sense to assess, after a reasonable period, how far the aim has been achieved.

Изменение 54

Член 20, параграф 4

4. The recognised organisations shall not issue statutory certificates to a ship, irrespective of its flag, which has been declassed or is changing class for safety reasons, before giving the opportunity to the competent administration of the flag State to give its opinion within a reasonable time in order to determine whether a full inspection is necessary.

4. Признатите организации не издават задължителни удостоверения на кораб, независимо от неговия флаг, чийто клас е отнет или се сменя по причини за сигурност, преди да се даде възможност на компетентната администрация на държавата на флага да изрази становището си в разумен срок по отношение на това дали е необходима пълна проверка.

Изменение 55

Член 20, параграф 5, алиния 1, увод

5. In cases of transfer of class from one recognised organisation to another, the losing organisation shall inform the gaining organisation of:

5. В случай на прехвърляне на клас от една призната организация на друга, прехвърлящата организация предава на приемащата организация пълната документация на кораба, и по-специално я информира за:

Изменение 56

Член 20, параграф 5, алинея 2

On transfer, the losing organisation shall provide the gaining organisation with the complete history file of the ship. The certificates of the ship can be issued by the gaining organisation only after all overdue surveys have been satisfactorily completed and all overdue recommendations or conditions of class previously issued against the ship have been completed as specified by the losing organisation.

Нови свидетелства за кораба могат да се издават от приемащата организация само след като се завършат задоволително всички просрочени прегледи и като се осъществят всички неизпълнени препоръки или условия за клас, издадени преди това по отношение на кораба, както това е определено от предоставящата организация.

Изменение 57

Член 20, параграф 5, алинея 3

Prior to the issue of the certificates, the gaining organisation must advise the losing organisation of the date of issue of the certificates and confirm the date, place and action taken to satisfy each overdue survey, overdue recommendation and overdue condition of class.

Преди завършването на новите свидетелства, приемащата организация трябва да посъветва прехвърлящата организация за тяхната дата на издаване и да потвърди предприетите действия по отношение на всеки просрочен преглед, неизпълнена препоръка и неизпълнено условие за клас, като уточни мястото и датата на започване на тези действия и мястото и датата на успешното им завършване.

Изменение 58

Член 21, параграф 1, уводна част

1. Recognised organisations shall set up by …. at the latest and maintain a joint body to undertake the following tasks:

1. Държавите-членки съвместно с признатите организации, създават Комитет за оценка, в съответствие със стандартите за качество EN 45012. Съответните професионални сдружения, работещи в сферата на корабната промишленост, могат да участват със съвещателен глас. Комитетът изпълнява следните задачи:

Обосновка

The assessment body is given a name, i.e. the Assessment Committee.

The committee should not be set up by the recognised organisations alone: on the contrary, the Member States also have a part to play.

Изменение 59

Член 21, параграф 1, алинея 1, буква a)

(a) continuous quality management system assessment;

а) регулиране и оценка на системите за управление на качеството на признатите организации, в съответствие с критериите на стандарта на качество ISO 9001;

Обосновка

To name the assessment body as the Assessment Committee.

The Committee should be set up not just by recognised organisations but also by the Member States, in consultation with the IMO.

It should have the powers to enable it to act independently, adopting its own rules of procedure.

Изменение 60

Член 21, параграф 1, алинея 1, буква б)

(b) quality system certification;

б) сертифициране на системата за качество на признатите организации;

Обосновка

To name the assessment body as the Assessment Committee.

The Committee should be set up not just by recognised organisations but also by the Member States, in consultation with the IMO.

It should have the powers to enable it to act independently, adopting its own rules of procedure.

Изменение 61

Член 21, параграф 1, алинея 1, буква в)

(c) issue of binding interpretations of internationally recognised quality standards, in particular to take account of the specific features of the nature and obligations of recognised organisations, and

в) даване на тълкувания със задължителен характер на международно приети стандарти за управление на качеството, по-специално като се вземат предвид специфичните особености на естеството и задълженията на признатите организации, и

Обосновка

To name the assessment body as the Assessment Committee.

The Committee should be set up not just by recognised organisations but also by the Member States, in consultation with the IMO.

It should have the powers to enable it to act independently, adopting its own rules of procedure.

Изменение 62

Член 21, параграф 1, алинея 2

The joint body shall be independent of the recognised organisations and shall have the necessary means to carry out its duties effectively and to the highest professional standards.

Комитетът за оценка е независим, има необходимите правомощия да действа независимо от признатите организации и разполага с необходимите средства за ефективно изпълнение на своите задължения, достигайки най-високите професионални стандарти. Комитетът създава свои работни методи и процедурен правилник.

Обосновка

To name the assessment body as the Assessment Committee.

The Committee should be set up not just by recognised organisations but also by the Member States, in consultation with the IMO.

It should have the powers to enable it to act independently, adopting its own rules of procedure.

Изменение 63

Член 21, параграф 1, алинея 3

It shall adopt an annual work plan.

заличава се

Обосновка

To name the assessment body as the Assessment Committee.

The Committee should be set up not just by recognised organisations but also by the Member States, in consultation with the IMO.

It should have the powers to enable it to act independently, adopting its own rules of procedure.

Изменение 64

Член 21, параграф 1, алинея 4

It shall provide the Commission and the authorising Member States with full information on its annual work plan as well as on its findings and recommendations, particularly with regard to situations where safety might have been compromised.

Комитетът за оценка предоставя на заинтересованите страни, в т.ч. Комисията, пълна информация относно годишния работен план, както и своите констатации и препоръки, по-специално по отношение на ситуации, при които безопасността може да е била застрашена.

Обосновка

To name the assessment body as the Assessment Committee.

The Committee should be set up not just by recognised organisations but also by the Member States, in consultation with the IMO.

It should have the powers to enable it to act independently, adopting its own rules of procedure.

Изменение 65

Член 21, параграф 2, алинея 1

2. The joint body referred to in paragraph 1 shall be periodically assessed by the Commission, which may require recognised organisations to take the measures the Commission deems necessary to ensure full compliance with paragraph 1.

2. Комисията периодично прави одит на Комитета за оценка и може, в съответствие с процедурата на комитети по член 9, параграф 2, да постави изискване Комитетът за оценка да приеме мерките, които Комисията счита за необходими, за да се гарантира пълно спазване на параграф 1.

Обосновка

To name the assessment body as the Assessment Committee.

The Committee should be set up not just by recognised organisations but also by the Member States, in consultation with the IMO.

It should have the powers to enable it to act independently, adopting its own rules of procedure.

Изменение 66

Член 23, параграф 1

In the course of the assessment pursuant to Article 16(3), the Commission shall verify that the holder of the recognition is the parent entity within the organisation. If that is not the case, the Commission shall amend the recognition accordingly by decision.

По време на оценката по член 16, параграф 3, Комисията проверява дали притежателят на свидетелството за признаване е съответното юридическо лице в рамките на организацията, за което се прилагат разпоредбите на настоящата директива. В противен случай, въз основа на решение Комисията внася съответните изменения в свидетелството за признаване.

Обосновка

Legal clarification that is more in tune with the organisation and composition of recognised organisations.

Изменение 67

Приложение I, част A, параграф 1

1. A recognized organisation must have legal personality in the State of its location. Its accounts shall be certified by independent auditors.

1. За да има право да получи, или за да продължи да се ползва с признаване от Общността, дадена организация трябва да има правосубектност в държавата, в която се намира. Нейните отчети трябва да се удостоверяват от независими одитори.

Изменение 68

Приложение I, част A, параграф 3

3. The organisation must be established with significant managerial, technical, support and research staff commensurate with the size of the fleet in its class, its composition and the organization’s involvement in the construction and transformation of ships. The organization must be capable of assigning to every place of work, when and as needed, means and staff commensurate with the tasks to be carried out in accordance with general minimum criteria 6 and 7 and with the specific minimum criteria.

3. Организацията трябва да е подсигурена по всяко време със значителен управленски, технически, подпомагащ и изследователски персонал, съизмерим с размера на флота от нейния клас, състав и участие в строежа и конверсията на кораби. Организацията трябва да е състояние да разпределя за всяко работно място, когато и както е необходимо, средства и персонал, съизмерими със задачите, които трябва да се изпълнят в съответствие с общите минимални критерии 6 и 7 и конкретните минимални критерии.

Изменение 69

Приложение I, част Б, параграф 4 a (нов)

 

4a. Организацията, инспекторите й и нейният технически персонал извършват своята дейност в нея по начин, който по никакъв начин не накърнява правата на интелектуална собственост на корабостроителниците, доставчиците на оборудване и корабособствениците в т.ч. патенти, лицензи, ноу-хау или друг вид знания, чието използване е защитено със закон на общностно или национално равнище; при никакви обстоятелства и независимо от член 17 нито организацията, нито инспекторите и наетият технически персонал могат да предават или разпространяват с търговска цел съответната информация, получена в хода на тяхната дейност по проверки, сверяване на данни и контролиране на кораби, които са в процес на построяване или ремонтиране.

Обосновка

In view of the justified misgivings of recognised organisations, reflected in their unwillingness to recognise bodies not as technologically advanced as themselves, other operators need to safeguard their intellectual property rights.

Изменение 70

Приложение I, част Б, параграф 6, буква ж)

(g) surveyors have an extensive knowledge of the particular type of ship on which they carry out their work as relevant to the particular survey to be carried out and of the relevant applicable requirements;

(Не се отнася за българската версия.)

Изменение 71

Приложение I, част Б, параграф 7

7. The organisation has developed, implemented and maintains an effective internal quality system based on appropriate parts of internationally recognised quality standards and in compliance with EN ISO/IEC 17020:2004 (inspection bodies) and with EN ISO 9001:2000, as interpreted and certified by the joint body referred to in Article 21(1).

7. Организацията е разработила, въвела и поддържа ефективна вътрешна система за качество, основаваща се на съответните части на международно признати стандарти за качество и в съответствие с EN ISO/IEC 17020:2004 (инспекционни органи) и EN ISO 9001:2000, тълкувани и удостоверени от Комитета за оценка по член 21, параграф 1.

 

Комитетът за оценка действа независимо и има достъп до всички необходими ресурси, за да може да функционира правилно и да извършва задълбочена и последователна дейност. Той притежава високо специализирани и обширни технически способности и кодекс за поведение, който защитава независимостта на дейността на одиторите.

Обосновка

To be consistent with the body’s name in the amendments.

There is a need to describe the features of the joint body, which must be autonomous and have the abilities to fulfil its tasks.

Изменение 72

Приложение I, част Б, параграф 8

8. The rules and regulations of the organisation are implemented in such a way that the organisation remains in a position to derive from its own direct knowledge and judgement a reliable and objective declaration on the safety of the ships concerned by means of class certificates on the basis of which statutory certificates can be issued.

8. Правилата и нормите на организацията се прилагат така че основавайки се на собствените си знания и преценка организацията да продължава да може да предоставя надеждна и обективна декларация относно безопасността на съответните кораби посредством класификационни свидетелства въз основа на които могат да се издават задължителни сертификати.

  • [1]  Все още непубликувано в ОВ.

EXPLANATORY STATEMENT

Background and purpose of the proposal

The purpose of this fourth revision is none other than to strengthen and clarify the role of classification societies recognised by the EU, now known as ‘recognised organisations’, having found that there are significant failings in the process of inspecting and certifying the safety of the world’s shipping.

Previous directives, particularly Directive 2001/105/EC, one of three proposals in the Erika 1 legislative package, have already raised the serious need to reform the present system for Community recognition of classification societies, set up by Directive 94/57/EC; the substantial progress that they made was then reinforced by the Council’s conclusions of 13 December 2002 and Parliament’s resolutions on strengthening safety at sea (2003/2235(INI) and the resolution adopted after the wreck of the Prestige (2003/2066(INI)).

The reason for returning to this question is the need for further tightening up of the activity of these organisations which, as has been said by the various operators making up the sea transport sector, if they did not exist would need inventing as they fulfil a vital task in maintaining safety at sea.

However, as mentioned there are still serious deficiencies today in the process of inspecting and certifying recognised organisations, and this poses a serious and unacceptable threat to safety and the environment. Recognised organisations are a major concentration of power in the sea transport safety network and must be closely supervised by the appropriate authorities. These should guarantee that the organisations that are required to ensure that the vessels on our seas comply with the relevant international safety and anti-pollution standards act with independence and rigour.

Reforms proposed by the Commission directive

In its ‘Third package of legislative measures on maritime safety’ the Commission has put forward a proposal with the aim of reforming the current rules and regulations for recognised organisations classifying and inspecting ships, thus amending Directive 94/57/EC. Since this directive has already been substantially amended on previous occasions, in this fourth update it has been decided to make use of the technique of recasting the text.

The proposal contains five sections of reform:

1.        Improving the systems for the monitoring of recognised organisations

The recognised organisations will establish a joint body for quality system assessment and certification. This body will be independent of the recognised organisations and have all the necessary resources to enable work to be carried out in depth and on a continuous basis.

2.        Harmonising the system of ordinary and limited recognition

The present system limits recognition according to the size of the organisation. The Commission proposes to abandon this system and to tie in Community recognition based on the organisation’s performance in terms of quality and safety. At the same time the Commission is introducing a safeguard mechanism enabling it to prevent a recognised organisation, whatever its size, from acting on behalf of Member States in specialised areas for which it does not have the necessary capability.

The Commission will also examine cases of limited recognition granted under the current directive and decide through the comitology procedure whether the limitations should be replaced or scrapped.

3.        Reform of the recognition criteria

The aim is to simplify the criteria for granting recognition, since they have been developed in a somewhat disorderly manner. The proposed changes are centred on the number of inspectors in proportion to the fleet being classified, the use of non-exclusive inspectors and consideration of the legal structure of recognised organisations.

4.        Reform of the system of penalties

The Commission wants ultimately to make the penalty system more flexible. This means creating a list of infringements and penalties, in addition to replacing the suspension of recognition with financial penalties, taking account of the gravity of the infringement and the financial capacity of the recognised organisation concerned (only the basic features of the system will be defined).

5.        Clarifying the scope and facilitating the application of certain provisions in the present directive

This point refers to the specific arrangements to define the Community’s inspection powers. It clarifies the access of inspector-auditors to the ships’ documentation.

Another fundamental aspect is the legal structure of recognised organisations: to this end the Commission proposes to introduce a broad organisational concept, so as to ensure that recognition applies at the highest level which that concept entertains. On the question of scope, the text refers to the SOLAS Convention, though excluding a section on protection.

Consultation of interested parties

The rapporteur thought fit to meet the industry a second time to re-acquaint himself with its criteria. He accordingly arranged meetings with IACS, the international umbrella organisation for the main recognised organisations carrying out inspection and certification of more than 90 % of cargo vessels throughout the world and representing ten of the 12 organisations recognised by the Community. There were also meetings with shipbuilders, shipowners and representatives of the European marine equipment industry.

Furthermore, the rapporteur held a public hearing at the European Parliament that was open to the full Committee on Transport, with the aim of meeting the wish of the IACS to explain the scope and significance of recognised organisations.

The rapporteur’s considerations and proposals

The rapporteur takes a positive view of the proposed directive, which is a step forward in providing for safety at sea and controlling pollution. However, the report does put forward a number of amendments which in our view improve the proposal.

(a)       Improving the systems for monitoring recognised organisations

The creation of a joint body for assessing and certifying quality is a welcome development. The rapporteur gives this body a name, ‘Assessment Committee’, and calls for it to have independent status to safeguard its autonomy of action, and for it to be given the powers required to carry out its work. With regard to its establishment, this will not be a matter solely for the recognised organisations but will take place in conjunction with the Member States and in consultation with the IMO.

(b)       Merging the present twofold system of ordinary and limited recognition

The Commission proposes to end the present twofold system and calls for a Community recognition scheme based on qualitative criteria, rather than quantitative criteria dependent on size. The rapporteur sees this as a positive reform but points out that mutual recognition is a controversial matter.

In the rapporteur’s judgement the Commission rightly argues that the approach to mutual recognition should not be imperative but prudential, confining it to cases in which the rules and regulations of the recognised organisations are identical or very similar. The rapporteur has put forward a number of amendments here to further clarify such cases, and ensure that when the rules are harmonised this should be done by reference to the most demanding and rigorous standards.

(c)       Reform of the system of penalties

In the rapporteur’s judgement the system that the Commission advocates comes closer to equity than its predecessor. A system of graduated penalties proportionate both to the severity of the infringement and the organisation’s economic capacity is fairer and more effective. However, the rapporteur has proposed some amendments to define more clearly the type of infringement that is likely to be penalised.

The Member States are also brought in, as they must be notified of any corrective or preventive measures that the Commission may require of a recognised organisation that fails to comply with the criteria laid down in Annex I, or with the requirements of the directive when the organisation is acting on behalf of a Member State. Moreover, we have added the option enabling Member States to put their allegations to the Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships (COSS), to avoid a situation in which they are unable to defend themselves. Finally, the total reference figure for penalty fines is reduced to 5 %, as 10 % appears excessive.

(d)       Limited or unlimited liability

Whether or not recognised organisations should have limited liability is a matter of controversy, and both sides put forward good reasons to support their views.

Back in 2001, there was provision in Article 8(5) of the directive for the Commission to submit to Parliament and the Council an assessment report on the economic impact of the civil liability regime laid down in Directive 94/57/EC. The Commission undertook to submit such a report by 22 July 2006.

The report’s conclusions are as follows.

The directive states that in cases of gross negligence there must be provision for unlimited liability, and this principle is not disputed.

As to the liability arrangements applicable in the event of simple negligence, the directive does not require unlimited liability but leaves it to the parties concerned to negotiate and agree on the sums to be applied. The current situation with cases of simple negligence is this: 17 Member States and Norway have established limited liability for cases of simple negligence. The amounts to a large extent reflect those in the directive, which were thresholds and are now ceilings. Five Member States have approved the option provided by Article 6 of the current directive and have agreed with the authorised recognised organisations on unlimited liability even in cases of simple negligence.

As a result the rapporteur concludes that the Commission proposal is a balanced one and meets the majority’s criteria in the European Union.

ПРОЦЕДУРА

Позовавания

COM(2005)0587 - C6-0038/2006 - 2005/0237(COD)

Дата на представяне на ЕП

23.11.2005

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

14.2.2006

Комисия(и), сезирана(и) за становище

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

14.2.2006

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

ENVI

21.2.2006

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Luis de Grandes Pascual

28.3.2006

 

 

Разглеждане в комисия

19.4.2006

13.9.2006

22.11.2006

23.1.2007

Дата на приемане

27.2.2007

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

44

0

2

Депутати, присъстващи на окончателното гласуване

Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Jean-Louis Bourlanges, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Luís Queiró, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas, Yannick Vaugrenard, Marta Vincenzi, Lars Wohlin, Corien Wortmann-Kool, Roberts Zīle

Заместник(ци), присъстващ(и) на окончателното гласуване

Zsolt László Becsey, Johannes Blokland, Philip Bradbourn, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Anne E. Jensen, Rosa Miguélez Ramos

Дата на внасяне

20.3.2007