BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe, og for søfartsmyndighedernes aktiviteter i forbindelse dermed

20.3.2007 - (KOM(2005)0587 – C6–0038/2006 – 2005/0237(COD)) - ***I

Transport- og Turismeudvalget
Ordfører: Luis de Grandes Pascual

Procedure : 2005/0237A(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0070/2007
Indgivne tekster :
A6-0070/2007
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe, og for søfartsmyndighedernes aktiviteter i forbindelse dermed

(KOM(2005)0587 – C6–0038/2006 – 2005/0237(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2005)0587)[1],

 der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 80, stk. 2 (C6‑0038/2006),

 der henviser til forretningsordenens artikel 51,

 der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget (A6–0070/2007),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslagÆndringsforslag

Ændringsforslag 1

Betragtning 2

(2) I resolutionen af 8. juni 1993 om en fælles politik for sikkerhed til søs opstillede Rådet som mål at udtage alle skibe, som ikke overholder standarderne, fra Fællesskabets farvande, og lagde særlig vægt på en fællesskabsindsats med henblik på at sikre effektiv og ensartet anvendelse af internationale regler ved at udarbejde fælles standarder for klassifikationsselskaber.

(2) I resolutionen af 8. juni 1993 om en fælles politik for sikkerhed til søs opstillede Rådet som mål at udtage alle skibe, som ikke overholder standarderne, fra Fællesskabets farvande, og lagde særlig vægt på en fællesskabsindsats med henblik på at sikre effektiv og ensartet anvendelse af internationale regler ved at udarbejde fælles standarder for klassifikationsselskaber, defineret som organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe (herefter benævnt "anerkendte organisationer").

Begrundelse

Selv om der er tale om et historisk citat, og den daværende betegnelse var "klassifikationsselskaber", forekommer det hensigtsmæssigt at anvende en og samme betegnelse i hele direktivet.

Ændringsforslag 2

Betragtning 5

(5) Medlemsstaterne er ansvarlige for udstedelse af internationale certifikater vedrørende sikkerhed og forurening i henhold til konventioner såsom SOLAS 74, lastelinjekonventionen fra 66 og Marpol 73/78 samt for gennemførelsen af bestemmelserne i disse konventioner.

(5) Medlemsstaterne er ansvarlige for udstedelse af internationale certifikater vedrørende sikkerhed og forebyggelse af forurening i henhold til konventioner såsom SOLAS 74, lastelinjekonventionen fra 66 og Marpol 73/78 samt for gennemførelsen af bestemmelserne i disse konventioner.

Begrundelse

Der forekommer at være klar fejl i Kommissionens tekst, da det ikke drejer sig om udstedelse af certifikater om forurening, men af certifikater om forebyggelse af forurening.

Ændringsforslag 3

Betragtning 6

(6) I henhold til disse konventioner kan alle medlemsstater i forskelligt omfang bemyndige organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe, i almindelighed kaldet klassifikationsselskaber, til at foretage certificering af en sådan overensstemmelse, ligesom de kan overdrage udstedelsen af de relevante sikkerhedscertifikater til disse.

(6) I henhold til disse konventioner kan alle medlemsstater i forskelligt omfang bemyndige organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe, i almindelighed kaldet klassifikationsselskaber, til at foretage certificering af en sådan overensstemmelse, ligesom de kan overdrage udstedelsen af de relevante certifikater vedrørende sikkerhed og forebyggelse af forurening til disse.

Begrundelse

Teknisk forbedring med henblik på at udfylde en lakune i Kommissionens tekst.

Ændringsforslag 4

Betragtning 7

(7) På verdensplan findes er der et større antal af disse klassifikationsselskaber, der ikke sikrer en fyldestgørende gennemførelse af reglerne eller en tilstrækkelig pålidelighed, når de handler på de nationale myndigheders vegne, fordi de ikke har de nødvendige strukturer og erfaringer, som man kan have tillid til, og som sætter dem i stand til at udføre deres opgaver på et højt professionelt niveau.

(7) På verdensplan er der et større antal af disse anerkendte organisationer, der ikke sikrer en fyldestgørende gennemførelse af reglerne eller en tilstrækkelig pålidelighed, når de handler på de nationale myndigheders vegne, fordi de ikke har de nødvendige strukturer og erfaringer, som man kan have tillid til, og som sætter dem i stand til at udføre deres opgaver på et højt professionelt niveau.

Dette ændringsforslag er møntet på hele teksten. En vedtagelse heraf vil kræve tilsvarende ændringer i hele teksten.

Ændringsforslag 5

Betragtning 8

(8) Endvidere pålægges disse organisationer at udarbejde og gennemføre regler om udformning, bygning, vedligeholdelse og inspektion af skibe samt at opfylde de internationale konventioners krav vedrørende udstedelse af de relevante certifikater. For at kunne varetage denne opgave på en tilfredsstillende måde må de have fuld uafhængighed, stærkt specialiseret teknisk kompetence og en omhyggelig kvalitetsstyring.

(8) Endvidere udarbejder og gennemfører disse organisationer regler om udformning, bygning, vedligeholdelse og inspektion af skibe, og de er ansvarlige for at udføre inspektion af skibe på flagstaternes vegne og certificere, at skibene opfylder de internationale konventioners krav vedrørende udstedelse af de relevante certifikater. For at kunne varetage denne opgave på en tilfredsstillende måde må de have fuld uafhængighed, stærkt specialiseret teknisk kompetence og en omhyggelig kvalitetsstyring.

Begrundelse

En så kvalificeret opgave som arbejde på flagstaternes vegne bør anføres i teksten.

Ændringsforslag 6

Betragtning 9 a (ny)

 

(9a) Dette mål bør opfyldes gennem foranstaltninger, som er i overensstemmelse med det arbejde, der udføres af IMO, og som om nødvendigt udbygger og supplerer dette arbejde.

Begrundelse

Selv om forslagene nødvendigvis er begrænset til Fællesskabets område, da EU's beføjelser alene gælder her, ville det være hensigtsmæssigt at arbejde hen imod internationale standarder i IMO-regi, eftersom skibsfarten er karakteriseret ved at være international og global.

Ændringsforslag 7

Betragtning 14

(14) En medlemsstat kan på objektivt og gennemskueligt grundlag begrænse antallet af de organisationer, der autoriseres, så det svarer til dens behov, under forudsætning af at Kommissionen udøver kontrol efter en udvalgsprocedure.

(14) En medlemsstat kan på objektivt og gennemskueligt grundlag begrænse antallet af de anerkendte organisationer, der autoriseres, så det svarer til dens behov, under forudsætning af at Kommissionen udøver kontrol efter en udvalgsprocedure.

Ændringsforslag 8

Betragtning 15

(15) Da dette direktiv sikrer fri udveksling af tjenesteydelser i Fællesskabet, bør Fællesskabet have beføjelse til at forhandle med de tredjelande, hvor nogle af de anerkendte organisationer er beliggende, om ligebehandling for anerkendte organisationer, der er beliggende i Fællesskabet.

(15) Da dette direktiv sikrer fri udveksling af tjenesteydelser i Fællesskabet, bør Kommissionen have beføjelse til at forhandle med de tredjelande, hvor nogle af de anerkendte organisationer er beliggende, om ligebehandling for anerkendte organisationer, der er hjemmehørende i Fællesskabet.

Ændringsforslag 9

Betragtning 16

(16) Det er nødvendigt, at de nationale myndigheder inddrages nøje i skibssyn og udstedelse af de relevante certifikater, så der sikres fuld overensstemmelse med de internationale sikkerhedsregler, selv i de tilfælde, hvor medlemsstaterne har overdraget det til organisationer uden for deres administration at udføre visse myndighedsopgaver. Der bør derfor etableres et tæt samarbejdsforhold mellem myndighederne og organisationerne, hvilket kan kræve, at organisationen har en lokal repræsentant i den medlemsstat, på hvis vegne den udfører sine opgaver.

(16) Det er nødvendigt, at de nationale myndigheder inddrages nøje i skibssyn og udstedelse af de relevante certifikater, så der sikres fuld overensstemmelse med de internationale sikkerhedsregler, selv i de tilfælde, hvor medlemsstaterne har overdraget det til anerkendte organisationer uden for deres administration at udføre visse myndighedsopgaver. Der bør derfor etableres et tæt samarbejdsforhold mellem myndighederne og de organisationer, de anerkender, hvilket kan kræve, at organisationerne har en lokal repræsentant i den medlemsstat, på hvis vegne de udfører deres opgaver.

Ændringsforslag 10

Betragtning 17

(17) Forskellige regler om erstatningsansvar, for de organisationer, der arbejder på medlemsstaternes vegne, vil hæmme en korrekt gennemførelse af dette direktiv. For at bidrage til løsningen af dette problem er det hensigtsmæssigt på fællesskabsplan at tilvejebringe en vis harmonisering af ansvaret for en eventuel hændelse forvoldt af en anerkendt organisation som fastslået ved en retsafgørelse, herunder også under anvendelse af voldgiftsprocedurer.

(17) Forskellige regler om erstatningsansvar mellem de organisationer, der arbejder på medlemsstaternes vegne, vil hæmme en korrekt gennemførelse af dette direktiv. For at bidrage til løsningen af dette problem er det hensigtsmæssigt på fællesskabsplan at tilvejebringe en vis harmonisering af ansvaret for en eventuel hændelse forvoldt af en anerkendt organisation som fastslået ved en retsafgørelse, herunder også under anvendelse af voldgiftsprocedurer.

Ændringsforslag 11

Betragtning 18

(18) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelsen af dette direktiv bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen.

(18) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelsen af dette direktiv bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen.

 

Kommissionen bør navnlig være beføjet til at ændre dette direktiv for at indarbejde senere ændringer til de internationale konventioner, protokoller, koder og resolutioner i relation hertil, ajourføre kravene i bilag I og vedtage kriterierne for måling af anerkendte organisationers arbejdsindsats med hensyn til sikkerhed og forureningsforebyggelse. Eftersom disse generelle foranstaltninger har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i nærværende direktiv og at supplere direktivet ved indarbejdelse af nye ikke-væsentlige bestemmelser, bør de derfor vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i Rådets afgørelse 1999/468/EF.

Begrundelse

Den nye komitologiprocedure (forskriftsproceduren med kontrol) skal indføres.

Ændringsforslag 12

Betragtning 20

(20) Det er af største betydning, at der kan gribes ind hurtigt, effektivt og på en måde, der står i et rimeligt forhold til formålet, når en anerkendt organisation ikke opfylder sine forpligtelser. Hovedformålet bør være at rette op på manglerne med henblik på at udrydde enhver potentiel trussel mod sikkerheden eller miljøet på et tidligt tidspunkt. Kommissionen bør derfor tillægges de nødvendige beføjelser til at kræve, at organisationen træffer de nødvendige forebyggende og udbedrende foranstaltninger, og til som tvangsforanstaltning at pålægge bøder og tvangsbøder.

(20) Det er af største betydning, at der kan gribes ind hurtigt, effektivt og på en måde, der står i et rimeligt forhold til formålet, når en anerkendt organisation ikke opfylder sine forpligtelser. Hovedformålet bør være at rette op på manglerne med henblik på at udrydde enhver potentiel trussel mod sikkerheden eller miljøet på et tidligt tidspunkt. Kommissionen bør derfor tillægges de nødvendige beføjelser til at kræve, at den anerkendte organisation træffer de nødvendige forebyggende og udbedrende foranstaltninger, og til som tvangsforanstaltning at pålægge bøder og tvangsbøder.

Ændringsforslag 13

Betragtning 23

(23) Medlemsstaterne bør med regelmæssige mellemrum vurdere effektiviteten hos de organisationer, der arbejder på dens vegne, og forsyne Kommissionen og alle de øvrige medlemsstater med præcise oplysninger herom.

(23) Medlemsstaterne bør med regelmæssige mellemrum vurdere effektiviteten hos de anerkendte organisationer, der arbejder på deres vegne, og forsyne Kommissionen og alle de øvrige medlemsstater med præcise oplysninger herom.

Ændringsforslag 14

Betragtning 24

(24) Den løbende efterfølgende overvågning af, om de anerkendte organisationer overholder bestemmelserne i dette direktiv, kan udføres mere effektivt på en harmoniseret og centraliseret måde. Det er derfor hensigtsmæssigt, at Kommissionen sammen med den medlemsstat, der anmoder om anerkendelsen, får overdraget denne opgave på hele Fællesskabets vegne.

(24) Den løbende efterfølgende overvågning af, om de anerkendte organisationer overholder bestemmelserne i dette direktiv, kan udføres mere effektivt på en harmoniseret og centraliseret måde. Det er derfor hensigtsmæssigt, at Kommissionen sammen med de medlemsstater, som bemyndiger de respektive organisationer til at handle på deres vegne, får overdraget denne opgave på hele Fællesskabets vegne.

Ændringsforslag 15

Betragtning 25

(25) Det er afgørende, at Fællesskabets skibsinspektører har adgang til skibe og skibsdokumenter, uanset skibets flag, for at de kan kontrollere, at de anerkendte organisationer opfylder minimumskravene med hensyn til alle skibe i deres respektive registre.

(25) Som led i tilsynet med de anerkendte organisationers virksomhed bør Fællesskabets skibsinspektører have adgang til skibe og skibsdokumenter, uanset skibets flag, for at de kan kontrollere, at de anerkendte organisationer opfylder minimumskravene i dette direktiv med hensyn til alle skibe i deres respektive registre.

Begrundelse

Ændringerne er tekniske forbedringer.

Ændringsforslag 16

Betragtning 28

(28) De anerkendte organisationers evne til hurtigt at opdage og rette op på svagheder i deres regler, processer og interne kontrolforanstaltninger er af afgørende betydning for sikkerheden på de skibe, de inspicerer og certificerer. Denne evne bør styrkes ved hjælp af et uafhængigt fælles organ, der kan foreslå fælles tiltag til løbende forbedring af alle anerkendte organisationer og sikre et frugtbart samspil med Kommissionen.

(28) De anerkendte organisationers evne til hurtigt at opdage og rette op på svagheder i deres regler, processer og interne kontrolforanstaltninger er af afgørende betydning for sikkerheden på de skibe, de inspicerer og certificerer. Denne evne bør styrkes ved hjælp af et vurderingsudvalg, der handler uafhængigt med det formål at foreslå tiltag til løbende forbedring af alle anerkendte organisationer og sikre et frugtbart samspil med Kommissionen.

Begrundelse

Ordet "fælles" bør udgå, fordi det kun refererer til de anerkendte organisationer, hvilket er for begrænset.

Det bør præciseres, at der er tale om "et vurderingsudvalg, der handler uafhængigt", da det ikke drejer sig om at afgive indholdsløse erklæringer om uafhængighed, men det vigtige er, at organet har den fornødne kompetence og handlefrihed.

Ændringsforslag 17

Betragtning 28 a (ny)

 

(8a) De anerkendte organisationers regler og forskrifter spiller en nøglerolle for sikkerheden og forebyggelsen af ulykker og af forurening. De anerkendte organisationer har indledt den proces, som skal udmønte sig i en harmonisering af deres regler og forskrifter. Denne proces bør fremmes og støttes af fællesskabslovgivningen, eftersom den vil indvirke positivt på sikkerheden til søs og på den europæiske skibsbygningsindustris konkurrenceevne.

Begrundelse

Det er indlysende, at harmoniseringen af forskrifterne er en proces, som allerede er begyndt, og som bør støttes af EU, ikke blot for at øge sikkerheden til søs, men også for at styrke den europæiske skibsbygningsindustris konkurrenceevne.

Ændringsforslag 18

Betragtning 29

(29) Anerkendte organisationer bør være forpligtet til at ajourføre deres tekniske standarder og håndhæve dem med henblik på at harmonisere sikkerhedsreglerne og sikre en ensartet gennemførelse af de internationale regler inden for Fællesskabet. Når anerkendte organisationers tekniske standarder er identiske eller ligner hinanden meget, bør gensidig anerkendelse af klassecertifikater overvejes.

(29) Anerkendte organisationer bør være forpligtet til at ajourføre deres tekniske standarder og håndhæve dem med henblik på at harmonisere sikkerhedsreglerne og sikre en ensartet gennemførelse af de internationale regler inden for Fællesskabet. Når anerkendte organisationers tekniske standarder er identiske eller ligner hinanden meget, bør gensidig anerkendelse af klassecertifikater overvejes, såfremt det er muligt, og de strengeste og mest rigoristiske standarder anvendes som model..

Begrundelse

En gradvis øget harmonisering er ønskelig, men må ikke ske ud fra laveste fællesnævner, men tværtimod på grundlag af den bedste og mest rigoristiske praksis.

Ændringsforslag 19

Betragtning 31

(31) For at hindre skibe i at skifte klasse med det formål at undgå at udføre de nødvendige reparationer, bør de anerkendte organisationer indbyrdes udveksle alle relevante oplysninger om tilstanden af de skibe, der skifter klasse, og om nødvendigt inddrage flagstaten.

(31) For at hindre skibe i at skifte klasse med det formål at unddrage sig udførelse af de reparationer, som klassifikationsselskabet har krævet som led i en inspektion, bør det fastsættes, at de anerkendte organisationer indbyrdes udveksler alle relevante oplysninger om tilstanden af de skibe, der ønsker at skifte klasse, og om nødvendigt inddrager flagstaten.

Ændringsforslag 20

Artikel 1

Dette direktiv fastlægger visse foranstaltninger, der skal følges af medlemsstaterne og de organisationer, der er beskæftiget med inspektion, syn og certificering af skibe med henblik på at efterkomme de internationale konventioner om sikkerheden til søs og om forebyggelse af havforurening, samtidig med at den frie udveksling af tjenesteydelser fremmes. Denne proces omfatter udformning og gennemførelse af sikkerhedskrav til skrog, maskineri samt el-installationer og styresystemer for skibe, der falder ind under de internationale konventioners anvendelsesområde.

Dette direktiv fastlægger visse foranstaltninger, der skal følges af medlemsstaterne og de organisationer, der på vegne af disse er beskæftiget med inspektion, syn og certificering af skibe med henblik på at efterkomme de internationale konventioner om sikkerheden til søs og om forebyggelse af havforurening, samtidig med at den frie udveksling af tjenesteydelser fremmes. Denne proces omfatter udformning og gennemførelse af sikkerhedskrav til skrog, maskineri samt el-installationer, radiotelefonanlæg og styresystemer for skibe, der falder ind under de internationale konventioners anvendelsesområde.

Ændringsforslag 21

Artikel 2, litra c

(c) «inspektion og syn»: inspektion og syn, som obligatorisk skal udføres i henhold til de internationale konventioner

(c) «inspektion og syn»: inspektion og syn, som obligatorisk skal udføres i henhold til de internationale konventioner og dette og andre fællesskabsdirektiver om sikkerhed til søs.

Ændringsforslag 22

Artikel 2, litra k

(k) «klassecertifikat»: et af en anerkendt organisation udstedt dokument, hvorved det certificeres, at et skib er egnet til en bestemt anvendelse eller drift i overensstemmelse med de regler og forskrifter, som den anerkendte organisation har fastlagt og offentliggjort

(k) «klassifikationscertifikat»: et af en anerkendt organisation udstedt dokument, hvorved det certificeres, at et skib er egnet til en bestemt anvendelse eller drift i overensstemmelse med de regler og forskrifter, som den anerkendte organisation har fastlagt og offentliggjort

Ændringsforslag 23

Artikel 2, litra m

(m) «hjemsted»: det sted, hvor en organisation har sit vedtægtsmæssige hjemsted, sit hovedkontor eller sin hovedvirksomhed.

(m) «etableringslandet»: den stat, hvor en organisation har sit vedtægtsmæssige hjemsted, sit hovedkontor eller sin hovedvirksomhed.

Ændringsforslag 24

Artikel 3, stk. 2, afsnit 1, nr. ii

ii) at overlade det til organisationer helt eller delvis at udføre de under nummer i) nævnte inspektioner og syn

ii) at pålægge organisationer helt eller delvis at udføre de under nummer i) nævnte inspektioner og syn

Ændringsforslag 25

Artikel 5

Kommissionen afslår at anerkende organisationer, der ikke opfylder de i artikel 4, stk. 1, nævnte krav, eller hvis arbejdsindsats anses for at udgøre en uacceptabel trussel mod sikkerheden eller miljøet ud fra de kriterier, der er fastlagt i henhold til artikel 14.

Kommissionen afslår i henhold til udvalgsproceduren i artikel 9, stk. 2, at anerkende organisationer, der ikke opfylder de i artikel 4, stk. 1, nævnte krav, eller hvis arbejdsindsats anses for at udgøre en uacceptabel trussel mod sikkerheden eller miljøet ud fra de kriterier, der er fastlagt i henhold til artikel 14.

Begrundelse

For at kunne træffe en sådan afgørelse bør Kommissionen bistås af USS-udvalget.

Ændringsforslag 26

Artikel 6, stk. 2

2. Anerkendelsen udstedes til moderselskabsenheden, hvis der er en sådan, i organisationen og gælder for alle enheder i organisationen.

2. Anerkendelsen udstedes til den relevante retlige enhed inden for den samling af retlige enheder, som de anerkendte organisationer består af, dog således at anerkendelsen kan udvides til at omfatte alle de retlige enheder inden for en anerkendt organisation, som bidrager til, at den retlige hovedenhed kan udføre sine tjenesteydelser globalt.

Begrundelse

Juridisk præcisering, som bedre dækker de anerkendte organisationers komplekse sammensætning.

Ændringsforslag 27

Artikel 7, stk. 2, afsnit 1

2. Inden en medlemsstat accepterer, at en anerkendt organisation med hjemsted i et tredjeland udfører de i artikel 3 nævnte opgaver eller dele heraf, kan den forlange, at det pågældende tredjeland på basis af gensidighed giver anerkendte organisationer, der har hjemsted inden for Fællesskabet, tilsvarende behandling.

2. Inden en medlemsstat accepterer, at en anerkendt organisation med hjemsted i et tredjeland på dens vegne udfører de i artikel 3 nævnte opgaver eller dele heraf, kan den forlange, at det pågældende tredjeland på basis af gensidighed giver anerkendte organisationer, der har hjemsted inden for Fællesskabet, tilsvarende behandling

Ændringsforslag 28

Artikel 8, stk. 2, litra a, afsnit 1a (nyt)

 

 

 

Når en anerkendt organisation, dens inspektører eller dens tekniske personale udsteder myndighedscertifikater på myndighedernes vegne, er de følgelig omfattet af de samme retsgarantier og den samme retssikkerhed, herunder udøvelse af alle forsvarsmæssige rettigheder, som myndighederne og deres repræsentanter ville have kunnet påberåbe sig, hvis de selv havde udstedt de nævnte myndighedscertifikater.

Begrundelse

For at præcisere de anerkendte organisationers rolle, når de optræder på staternes vegne, bør punkt 6.5.2 i bilaget til IMO MSC-cirkulære 710 tilføjes.

Ændringsforslag 29

Artikel 8, stk. 2, litra b, nr. i

i) hvis en myndighed ved en endelig retsafgørelse eller som led i en voldgiftsafgørelse pålægges ansvaret for tab, herunder tingsskade, personskade eller dødsfald i forbindelse med en skadegørende handling samt pålægges at betale erstatning til skadelidte, og det godtgøres for retten, at dette skyldes en forsætlig handling eller undladelse eller grov uagtsomhed fra den anerkendte organisations side eller fra dens organer, ansatte, befuldmægtigede eller andre, som handler på den anerkendte organisations vegne, har myndigheden ret til at kræve erstatningen betalt af den anerkendte organisation i det omfang nævnte tab, skade, personskade eller dødsfald ifølge retsafgørelsen er forårsaget af den anerkendte organisation

i) hvis en myndighed ved en endelig retsafgørelse eller som led i en voldgiftsafgørelse pålægges ansvaret for tab, herunder tingsskade, personskade eller dødsfald i forbindelse med en skibsulykke samt pålægges at betale erstatning til skadelidte, og det godtgøres for retten, at dette skyldes en forsætlig handling eller undladelse eller grov uagtsomhed fra den anerkendte organisations side eller fra dens organer, ansatte, befuldmægtigede eller andre, som handler på den anerkendte organisations vegne, har myndigheden ret til at kræve erstatningen betalt af den anerkendte organisation i det omfang nævnte tab, skade, personskade eller dødsfald ifølge retsafgørelsen er forårsaget af den anerkendte organisation

Ændringsforslaget er møntet på hele teksten. En vedtagelse heraf vil kræve tilsvarende ændringer i hele teksten.

Begrundelse

Udtrykket "skadegørende handling" kan skabe forvirring, da det forbindes med en formel sag, et proceduremæssigt spørgsmål eller en bagatelsag. Udtrykket "skibsulykke" er mere rigoristisk og er ikke indskrænkende.

Ændringsforslag 30

Artikel 8, stk. 2, litra b), nr. ii

ii) hvis en myndighed ved en endelig retsafgørelse eller som led i en voldgiftsafgørelse pålægges ansvaret for personskade eller dødsfald i forbindelse med en skadegørende handling samt pålægges at betale erstatning til skadelidte, og det godtgøres for retten, at dette skyldes en uagtsom eller uforsvarlig handling eller undladelse fra den anerkendte organisations side eller fra dens ansatte, befuldmægtigede eller andre, som handler på den anerkendte organisations vegne, har myndigheden ret til at kræve erstatningen betalt af den anerkendte organisation i det omfang, nævnte personskade eller dødsfald ifølge retsafgørelsen er forårsaget af den anerkendte organisation; medlemsstaterne kan begrænse det beløb, som den anerkendte organisation maksimalt skal betale, idet det maksimale beløb dog skal være på mindst 4 mio. EUR

ii) hvis en myndighed ved en endelig retsafgørelse eller som led i en voldgiftsafgørelse pålægges ansvaret for personskade, men ikke for dødsfald i forbindelse med en skadegørende handling samt pålægges at betale erstatning til skadelidte, og det godtgøres for retten, at dette skyldes en uagtsom eller uforsvarlig handling eller undladelse fra den anerkendte organisations side eller fra dens ansatte, befuldmægtigede eller andre, som handler på den anerkendte organisations vegne, har myndigheden ret til at kræve, at erstatningen betales eller godtgøres af den anerkendte organisation i det omfang, nævnte personskade ifølge retsafgørelsen er forårsaget af den anerkendte organisation; medlemsstaterne kan begrænse det beløb, som den anerkendte organisation maksimalt skal betale, idet det maksimale beløb dog skal være på mindst 4 mio. EUR, medmindre det beløb, der er fastsat i retsafgørelsen eller ved voldgiften, er lavere, i hvilket tilfælde dette beløb udbetales i godtgørelse

Ændringsforslag 31

Artikel 8, stk. 2, litra b), nr. iii

iii) hvis en myndighed ved en endelig retsafgørelse eller som led i en voldgiftsafgørelse pålægges ansvaret for tab, herunder tingsskade, i forbindelse med en skadegørende handling samt pålægges at betale erstatning til skadelidte, og det godtgøres for retten, at dette skyldes en uagtsom eller uforsvarlig handling eller undladelse fra den anerkendte organisations side eller fra dens ansatte, befuldmægtigede eller andre, som handler på den anerkendte organisations vegne, har myndigheden ret til at kræve erstatningen betalt af den anerkendte organisation i det omfang, tabet eller skaden ifølge retsafgørelsen er forårsaget af den anerkendte organisation; medlemsstaterne kan begrænse det beløb, som den anerkendte organisation maksimalt skal betale, idet det maksimale beløb dog skal være på mindst 2 mio. EUR

iii) hvis en myndighed ved en endelig retsafgørelse eller som led i en voldgiftsafgørelse pålægges ansvaret for tab, herunder tingsskade, i forbindelse med en skadegørende handling samt pålægges at betale erstatning til skadelidte, og det godtgøres for retten, at dette skyldes en uagtsom eller uforsvarlig handling eller undladelse fra den anerkendte organisations side eller fra dens ansatte, befuldmægtigede eller andre, som handler på den anerkendte organisations vegne, har myndigheden ret til at kræve, at erstatningen betales eller godtgøres af den anerkendte organisation i det omfang, tabet eller skaden ifølge retsafgørelsen er forårsaget af den anerkendte organisation; medlemsstaterne kan begrænse det beløb, som den anerkendte organisation maksimalt skal betale, idet det maksimale beløb dog skal være på mindst 2 mio. EUR, medmindre det beløb, der er fastsat i retsafgørelsen eller ved voldgift, er lavere, i hvilket tilfælde dette beløb udbetales i godtgørelse

Ændringsforslag 32

Artikel 8, stk. 2, litra d

d) muligheden for at foretage stikprøveinspektion og detaljeret inspektion af skibe

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 33

Artikel 8, stk. 2, litra e

e) bestemmelser om, at organisationerne indberetter væsentlige oplysninger om flåden i deres klasse, ændringer, suspensioner og tilbagetrækning fra klassen som omhandlet i artikel 20, stk. 3.

e) bestemmelser om, at organisationerne har pligt til at indberette væsentlige oplysninger om flåden i deres klasse, ændringer, suspensioner og tilbagetrækning fra klassen som omhandlet i artikel 20, stk. 3.

Ændringsforslag 34

Artikel 8, stk. 3

3. I aftalen eller den tilsvarende retligt bindende ordning kan det kræves, at den anerkendte organisation har en lokal afdeling på den medlemsstats område, på hvis vegne den udfører de i artikel 3 omhandlede opgaver. Det vil være tilstrækkeligt, at den lokale afdeling har retlig status som juridisk person i henhold til den pågældende medlemsstats lovgivning, og at den pågældende medlemsstats retsinstanser er kompetente.

3. I aftalen eller den tilsvarende retligt bindende ordning kan det kræves, at den anerkendte organisation har en lokal afdeling på den medlemsstats område, på hvis vegne den udfører de i artikel 3 omhandlede opgaver. Det vil være tilstrækkeligt, at den lokale afdeling har status som juridisk person i henhold til den pågældende medlemsstats lovgivning, og at den er underlagt den pågældende medlemsstats retsinstanser.

Ændringsforslag 35

Artikel 8, stk. 5

5. Kommissionen forelægger senest den 22. juli 2006 Europa-Parlamentet og Rådet en evalueringsrapport om de økonomiske virkninger for de berørte parter af den ansvarsordning, der er omhandlet i denne artikel, og navnlig dens virkninger for de anerkendte organisationers finansielle ligevægt.

udgår

Rapporten udarbejdes i samarbejde med medlemsstaternes kompetente myndigheder og de berørte parter, navnlig de anerkendte organisationer. Kommissionen fremlægger på grundlag af denne evaluering om nødvendigt et forslag til ændring af dette direktiv, navnlig med hensyn til ansvarsprincippet og det maksimale ansvar.

 

Ændringsforslag 36

Artikel 9, stk. 2 a (nyt)

 

2a. Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF anvendelse i overensstemmelse med samme afgørelses artikel 8.

Begrundelse

I komitologiartiklen bør der henvises til den nye forskriftsprocedure med kontrol.

Ændringsforslag 37

Artikel 10, stk. 1, indledning

1. Direktivet kan, hvis dets anvendelsesområde ikke udvides, ændres efter proceduren i artikel 9, stk. 2, med henblik på:

1. Direktivet kan, hvis dets anvendelsesområde ikke udvides, ændres efter proceduren i artikel 9, stk. 2a, med henblik på:

Begrundelse

Da foranstaltningerne i artikel 10, stk. 1, er generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige elementer i dette direktiv, bør de vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol som fastsat i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

Ændringsforslag 38

Artikel 11, stk. 2 a (nyt)

 

Uden at det berører den umiddelbare anvendelse af foranstaltningerne, skal Kommissionen dog på forhånd underrette alle de medlemsstater, der har meddelt autorisation til den pågældende anerkendte organisation, om de foranstaltninger, den agter at træffe.

Begrundelse

Eftersom organisationerne handler på staternes vegne, forekommer det indlysende, at disse på forhånd underrettes om de foranstaltninger, der skal træffes.

Ændringsforslag 39

Artikel 12, stk. 1, litra a

(a) hvis organisationens manglende opfyldelse af kravene i bilag I eller af sine forpligtelser i henhold til dette direktiv eller dens forringede arbejdsindsats er udtryk for alvorlige mangler i organisationens struktur, systemer, procedurer eller interne kontrolforanstaltninger, eller

(a) hvis organisationens manglende opfyldelse - af grov og gentagen karakter - af kravene i bilag I eller af sine forpligtelser i henhold til dette direktiv eller dens forringede arbejdsindsats er udtryk for alvorlige mangler i organisationens struktur, systemer, procedurer eller interne kontrolforanstaltninger, eller

Begrundelse

Der er tale om tilsidesættelse af kravene, når den manglende opfyldelse heraf er af grov og gentagen karakter.

Ændringsforslag 40

Artikel 12, stk. 1, litra b

(b) hvis organisationen har givet Kommissionen forkerte, ufuldstændige eller vildledende oplysninger i forbindelse med vurderingen i medfør af artikel 16, stk. 3, eller på anden måde har lagt hindringer i vejen for denne vurdering.

(b) hvis organisationen med forsæt har givet Kommissionen forkerte, ufuldstændige eller vildledende oplysninger i forbindelse med vurderingen i medfør af artikel 16, stk. 3, eller på anden måde har lagt hindringer i vejen for denne vurdering.

Begrundelse

Udtrykket "med forsæt" tilføjes for at præcisere forsætlighedens karakter af skærpende omstændighed.

Ændringsforslag 41

Artikel 12, stk. 3, afsnit 2

De må først pålægges efter, at den pågældende organisation har haft mulighed for at fremsætte sine bemærkninger.

De må først pålægges, efter at den pågældende organisation og medlemsstaterne har haft mulighed for at fremsætte deres bemærkninger.

Begrundelse

De berørte medlemsstater bør også have mulighed for at fremsætte bemærkninger.

Ændringsforslag 42

Artikel 12, stk. 3, afsnit 3

Bødernes og tvangsbødernes samlede beløb må ikke overstige 10 % af den anerkendte organisations samlede omsætning i det foregående regnskabsår for aktiviteter, der hører under anvendelsesområdet for dette direktiv.

Bødernes og tvangsbødernes samlede beløb må ikke overstige 5 % af den anerkendte organisations samlede omsætning i det foregående regnskabsår for aktiviteter, der hører under anvendelsesområdet for dette direktiv.

Begrundelse

En samlet bødestørrelse på 10 % er for meget og bør nedsættes til 5 %.

Ændringsforslag 43

Artikel 13, stk. 1, litra a

(a) hvis manglende opfyldelse af kravene i bilag I eller af forpligtelserne i henhold til dette direktiv er af en sådan art, at det udgør en uacceptabel trussel mod sikkerheden eller miljøet

(a) hvis manglende opfyldelse af kravene i bilag I eller af forpligtelserne i henhold til dette direktiv er af så grov og gentagen karakter, at det udgør en uacceptabel trussel mod sikkerheden eller miljøet

Begrundelse

Der skal være tale om grov og gentagen tilsidesættelse af forpligtelserne, for at en så alvorlig sanktion som tilbagekaldelse af anerkendelsen kan komme på tale.

Ændringsforslag 44

Artikel 13, stk. 1, litra b

(b) hvis dens arbejdsindsats med hensyn til sikkerhed og forureningsforebyggelse er af en sådan art, at det udgør en uacceptabel trussel mod sikkerheden eller miljøet

(b) hvis manglende arbejdsindsats med hensyn til sikkerhed og forureningsforebyggelse er af så grov og gentagen karakter, at det udgør en uacceptabel trussel mod sikkerheden eller miljøet

Begrundelse

Der skal være tale om grov og gentagen tilsidesættelse af arbejdsindsatsen, for at en så alvorlig sanktion som tilbagekaldelse af anerkendelsen kan komme på tale.

Ændringsforslag 45

Artikel 14

Kommissionen vedtager efter proceduren i artikel 9, stk. 2:

Kommissionen vedtager og offentliggør efter proceduren i artikel 9, stk. 2a:

(a) kriterier for måling af anerkendte organisationers arbejdsindsats med hensyn til sikkerhed og forureningsforebyggelse, særligt på baggrund af oplysningerne i henhold til Paris-aftalememorandummet om havnestatskontrol og/eller lignende ordninger,

(a) kriterier for måling af effektiviteten af de anerkendte organisationers regler, forskrifter og arbejdsindsats med hensyn til sikkerhed og forebyggelse af forurening fra de skibe, de har klassificeret, særligt på baggrund af oplysningerne i henhold til Paris-aftalememorandummet om havnestatskontrol og/eller lignende ordninger, og

(b) kriterier for, hvornår arbejdsindsatsen i disse henseender skal anses for at udgøre en uacceptabel trussel mod sikkerheden eller miljøet, idet det kan tages hensyn til særlige forhold, der gør sig gældende for mindre eller stærkt specialiserede organisationer, og

(b) kriterier for, hvornår en given arbejdsindsats, undladelse eller forsinkelse skal anses for at udgøre en uacceptabel trussel mod sikkerheden eller miljøet, idet der kan tages hensyn til særlige forhold, der gør sig gældende for mindre eller stærkt specialiserede organisationer

 

(c) detaljerede regler for gennemførelsen af artikel 12 og, hvor det er relevant, artikel 13.

Kommissionen vedtager detaljerede regler for gennemførelsen af artikel 12 og, hvor det er relevant, artikel 13 efter proceduren i artikel 9, stk. 2.

Begrundelse

De kriterier i litra a) og b), som skal vedtages, er af generel karakter og har til formål at ændre ikke-væsentlige elementer i dette direktiv, hvorfor de bør vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol som fastsat i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

Ændringsforslag 46

Artikel 15, litra b

(b) Kommissionen undersøger, om suspensionen er berettiget på grund af alvorlig fare for sikkerhed eller miljø

(b) med udgangspunkt i kravet om sikkerhed og forureningsforebyggelse undersøger Kommissionen de bevæggrunde, som medlemsstaten angiver for at suspendere den anerkendte organisations autorisation

Ændringsforslag 47

Artikel 15, litra c

(c) efter proceduren i artikel 9, stk. 2, meddeler Kommissionen den pågældende medlemsstat, om dens afgørelse om at suspendere autorisationen er berettiget på grund af alvorlig fare for sikkerhed eller miljø, og anmoder medlemsstaten om at tilbagekalde suspensionen, hvis denne ikke anses for at være berettiget.

(c) efter proceduren i artikel 9, stk. 2, meddeler Kommissionen den pågældende medlemsstat, om dens afgørelse om at suspendere autorisationen er tilstrækkeligt berettiget på grund af alvorlig fare for sikkerhed eller miljø. Hvis afgørelsen ikke anses for at være berettiget, anmoder Kommissionen medlemsstaten om at tilbagekalde suspensionen. Hvis afgørelsen anses for at være berettiget, og medlemsstaten har begrænset antallet af bemyndigede organisationer i overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, anmoder Kommissionen medlemsstaten om at autorisere en anden anerkendt organisation i stedet for den suspenderede organisation.

Ændringsforslag 48

Artikel 16, stk. 1

1. Hver medlemsstat skal sikre sig, at anerkendte organisationer, der i henhold til artikel 3, stk. 2, handler på dens vegne, rent faktisk udfører de i nævnte artikel omhandlede opgaver til dens kompetente myndigheders tilfredshed.

1. Hver medlemsstat skal påse, at anerkendte organisationer, der i henhold til artikel 3, stk. 2, handler på dens vegne, rent faktisk udfører de i nævnte artikel omhandlede opgaver til dens kompetente myndigheders tilfredshed.

Ændringsforslag 49

Artikel 16, stk. 2

2. Hver medlemsstat udfører denne opgave mindst hvert andet år og tilstiller de øvrige medlemsstater og Kommissionen en beretning om resultatet af denne kontrol senest den 31. marts i året efter de år, hvor kontrollen har fundet sted.

2. Mindst hvert andet år kontrollerer hver medlemsstat alle bemyndigede organisationer, der handler på medlemsstatens vegne, og tilstiller de øvrige medlemsstater og Kommissionen en beretning om resultatet af dette kontrolarbejde senest den 31. marts i året efter de år, hvor det har fundet sted.

Ændringsforslag 50

Artikel 16, stk. 3, afsnit 1

3. Alle anerkendte organisationer tages regelmæssigt og mindst hvert andet år op til vurdering af Kommissionen sammen med den medlemsstat, der indgav den relevante anmodning om anerkendelse, til kontrol af, at de opfylder deres forpligtelser i henhold til dette direktiv og kravene i bilag I.

3. Alle anerkendte organisationer tages regelmæssigt og mindst hvert andet år op til vurdering af Kommissionen sammen med den medlemsstat, der indgav den relevante anmodning om anerkendelse, til kontrol af, at de opfylder deres forpligtelser i henhold til dette direktiv og kravene i bilag I. Vurderingen skal være begrænset til de af de anerkendte organisationers maritime aktiviteter, som henhører under dette direktivs anvendelsesområde.

Begrundelse

Det er relevant at sondre mellem de af de anerkendte organisationers aktiviteter, der er berørt af direktivet, og dem, der ikke er det. Kommissionen benytter i forvejen dette princip ved beregningen af bødestørrelser på grundlag af organisationernes omsætning.

Ændringsforslag 51

Artikel 19, stk. 2

2. En medlemsstat kan beslutte at anvende regler, som den anser for ækvivalente med en anerkendt organisations regler, men kun på betingelse af, at den straks giver meddelelse herom til Kommissionen i overensstemmelse med proceduren i direktiv 98/34/EF, og til de øvrige medlemsstater, og at hverken Kommissionen eller andre medlemsstater gør indsigelser imod reglerne, og det ikke efter proceduren i artikel 9, stk. 2, i dette direktiv konstateres, at disse regler ikke er ækvivalente.

2. En medlemsstat kan beslutte at anvende regler, som den anser for ækvivalente med en anerkendt organisations regler og forskrifter, men kun på betingelse af, at den straks giver meddelelse herom til Kommissionen i overensstemmelse med proceduren i direktiv 98/34/EF, og til de øvrige medlemsstater, og at hverken Kommissionen eller andre medlemsstater gør indsigelser imod reglerne, og det ikke efter proceduren i artikel 9, stk. 2, i dette direktiv konstateres, at disse regler ikke er ækvivalente.

Ændringsforslag 52

Artikel 20, stk. 1, afsnit 1

1. De anerkendte organisationer rådfører sig med hinanden med jævne mellemrum med henblik på at sikre ækvivalens mellem deres regler og forskrifter og anvendelsen af disse. De samarbejder om at nå frem til en ensartet fortolkning af de internationale konventioner, uden at dette dog tilsidesætter flagstaternes beføjelser. De anerkendte organisationer aftaler betingelser for gensidig anerkendelse af deres respektive klassecertifikater på grundlag af ækvivalente standarder, idet der navnlig tages hensyn til skibsudstyr, der er forsynet med overensstemmelsesmærket som fastlagt i direktiv 96/98/EF.

1. De anerkendte organisationer rådfører sig med hinanden med jævne mellemrum med henblik på at sikre ækvivalens mellem og opnå harmonisering af deres regler og forskrifter og anvendelsen af disse. De samarbejder om at nå frem til en ensartet fortolkning af de internationale konventioner, uden at dette dog tilsidesætter flagstaternes beføjelser. De anerkendte organisationer aftaler i relevante tilfælde de tekniske og proceduremæssige betingelser for gensidig anerkendelse af deres respektive klassecertifikater på grundlag af ækvivalente standarder, hvor de strengeste og mest rigoristiske modeller er anvendt som reference, idet der navnlig tages hensyn til skibsudstyr, der er forsynet med overensstemmelsesmærket som fastlagt i direktiv 96/98/EF.

Begrundelse

Det bør præciseres, at målet er gradvis harmonisering.

Det bør endvidere præciseres, at gensidig anerkendelse kun bør finde sted i de tilfælde, hvor det er relevant, dvs. når de tekniske standarder er helt eller næsten ens.

Gensidig anerkendelse bør ikke anvende den laveste fællesnævner, men de mest rigoristiske krav som reference.

Ændringsforslag 53

Artikel 20, stk. 1 a (nyt)

 

1a. Tre år efter dette direktivs ikrafttrædelse fremlægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet, baseret på en uafhængig undersøgelse om, hvor langt man er kommet med harmoniseringen af regler og forskrifter og den gensidige anerkendelse. I tilfælde af manglende opfyldelse fra de anerkendte organisationers side af målsætningerne i artikel 20, stk. 1, forelægger Kommissionen forslag til nødvendige foranstaltninger for Parlamentet og Rådet.

Begrundelse

Kommissionen har i sit direktivforslag klogelig undladt at anvende påbud, men slår i stedet til lyd for en gradvis harmonisering. Det vil derfor være logisk, om man inden for et rimeligt tidsrum ser på, i hvor høj grad målsætningen er opfyldt.

Ændringsforslag 54

Artikel 20, stk. 4

4. De anerkendte organisationer udsteder ikke myndighedscertifikater til et skib, uanset skibets flag, der ikke længere er i klasse, eller som skifter klasse på grund af sikkerhedsmangler ved skibet, før flagstatens myndigheder har fået mulighed for inden for en rimelig tidsfrist at udtale sig, med henblik på at afgøre, om en indgående inspektion er påkrævet.

4. De anerkendte organisationer udsteder ikke myndighedscertifikater til et skib, uanset skibets flag, der ikke længere er i klasse, eller som skifter klasse på grund af sikkerhedsmangler ved skibet, før flagstatens myndigheder har fået mulighed for inden for en rimelig tidsfrist at udtale sig om, hvorvidt en indgående inspektion er påkrævet.

Ændringsforslag 55

Artikel 20, stk. 5, afsnit 1, indledning

5. Hvis der sker en klasseoverførsel fra en anerkendt organisation til en anden, skal den afgivende organisation informere den modtagende organisation om:

5. Hvis der sker en klasseoverførsel fra en anerkendt organisation til en anden, skal den afgivende organisation tilstille den modtagende organisation de fuldstændige sagsoplysninger vedrørende skibet og især informere den om:

Ændringsforslag 56

Artikel 20, stk. 5, afsnit 2

Ved overførslen skal den afgivende organisation give den modtagende organisation fuldstændige historiske sagsoplysninger vedrørende skibet. Den modtagende organisation kan først udstede certifikater til skibet, når alle forsømte syn er blevet afsluttet med tilfredsstillende resultat, og alle forsømte henstillinger eller klassebetingelser, der tidligere er blevet udstedt mod skibet, er blevet opfyldt som angivet af den afgivende organisation.

Den modtagende organisation kan først udstede nye certifikater til skibet, når alle forsømte syn er blevet afsluttet med tilfredsstillende resultat, og alle forsømte henstillinger eller klassebetingelser, der tidligere er blevet udstedt mod skibet, er blevet opfyldt som angivet af den afgivende organisation.

Ændringsforslag 57

Artikel 20, stk. 5, afsnit 3

Den modtagende organisation skal, før certifikaterne udstedes, meddele den afgivende organisation certifikaternes udstedelsesdato og bekræfte dato, sted og foranstaltninger, som er truffet med hensyn til hvert enkelt forsømt syn, forsømt henstilling og forsømt klassebetingelse.

Den modtagende organisation skal, før nye certifikater udstedes, meddele den afgivende organisation certifikaternes udstedelsesdato og for hvert enkelt forsømt syn, forsømt henstilling og forsømt klassebetingelse bekræfte, hvilke foranstaltninger der er truffet, og hvor og hvornår de indledt og afsluttet på tilfredsstillende måde.

Ændringsforslag 58

Artikel 21, stk. 1, afsnit 1, indledning

1. De anerkendte organisationer opretter senest den .... et fælles organ og opretholder dette. Organet varetager følgende opgaver:

1. 1. Medlemsstaterne opretter sammen med de anerkendte organisationer et vurderingsudvalg i overensstemmelse med kvalitetsstandard EN 45012. De brancheorganisationer, som udøver søfartsvirksomhed, kan deltage med rådgivende beføjelser. Udvalget varetager følgende opgaver:

Begrundelse

Det pågældende organ bør have den specifikke betegnelse "vurderingsudvalg".

Udvalget skal ikke kun nedsættes af de anerkendte organisationer, men også medlemsstaterne skal medvirke hertil.

Ændringsforslag 59

Artikel 21, stk. 1, afsnit 1, litra a

(a) løbende vurdering af kvalitetsstyringssystemer

(a) regulering og vurdering af de anerkendte organers kvalitetsstyringssystemer i henhold til kriterierne i ISO 9001.

Begrundelse

Det pågældende organ bør have den specifikke betegnelse "vurderingsudvalg".

Udvalget skal ikke kun nedsættes af de anerkendte organisationer, men også af medlemsstaterne, ligesom IMO skal have en rådgivende rolle.

Udvalgets beføjelser skal give det en vis handlefrihed, og det skal fastlægge sin egen forretningsorden.

Ændringsforslag 60

Artikel 21, stk. 1, afsnit 1, litra b

(b) certificering af kvalitetsstyringssystemer

(b) certificering af de anerkendte organisationers kvalitetsstyringssystemer

Begrundelse

Det pågældende organ bør have den specifikke betegnelse "vurderingsudvalg".

Udvalget skal ikke kun nedsættes af de anerkendte organisationer, men også af medlemsstaterne, ligesom IMO skal have en rådgivende rolle.

Udvalgets beføjelser skal give det en vis handlefrihed, og det skal fastlægge sin egen forretningsorden.

Ændringsforslag 61

Artikel 21, stk. 1, afsnit 1, litra c

(c) formulering af bindende fortolkninger af de internationalt anerkendte kvalitetsstandarder, navnlig for at tage højde for de særlige kendetegn ved anerkendte organisationer og deres forpligtelser, og

(c) formulering af bindende fortolkninger af de internationalt anerkendte kvalitetsstyringsstandarder, navnlig for at tage højde for de særlige kendetegn ved anerkendte organisationer og deres forpligtelser, og

Begrundelse

Det pågældende organ bør have den specifikke betegnelse "vurderingsudvalg".

Udvalget skal ikke kun nedsættes af de anerkendte organisationer, men også af medlemsstaterne, ligesom IMO skal have en rådgivende rolle.

Udvalgets beføjelser skal give det en vis handlefrihed, og det skal fastlægge sin egen forretningsorden.

Ændringsforslag 62

Artikel 21, stk. 1, afsnit 2

Det fælles organ skal være uafhængigt af de anerkendte organisationer og have de nødvendige midler til at varetage sine opgaver effektivt og efter de højeste faglige standarder.

Vurderingsudvalget skal være uafhængigt, udstyres med de fornødne beføjelser til at handle uafhængigt af de anerkendte organisationer, og have de nødvendige midler til at varetage sine opgaver effektivt og efter de højeste faglige standarder. Udvalget fastlægger selv sine arbejdsmetoder og sin forretningsorden.

Begrundelse

Det pågældende organ bør have den specifikke betegnelse "vurderingsudvalg".

Udvalget skal ikke kun nedsættes af de anerkendte organisationer, men også af medlemsstaterne, ligesom IMO skal have en rådgivende rolle.

Udvalgets beføjelser skal give det en vis handlefrihed, og det skal fastlægge sin egen forretningsorden.

Ændringsforslag 63

Artikel 21, stk. 1, afsnit 3

Det vedtager en årlig arbejdsplan.

udgår

Begrundelse

Det pågældende organ bør have den specifikke betegnelse "vurderingsudvalg".

Udvalget skal ikke kun nedsættes af de anerkendte organisationer, men også af medlemsstaterne, ligesom IMO skal have en rådgivende rolle.

Udvalgets beføjelser skal give det en vis handlefrihed, og det skal fastlægge sin egen forretningsorden.

Ændringsforslag 64

Artikel 21, stk. 1, afsnit 4

Det forelægger Kommissionen og de medlemsstater, der har autoriseret de forskellige organisationer, fuldstændige oplysninger om den årlige arbejdsplan og om dets konklusioner og henstillinger, navnlig vedrørende situationer, hvor sikkerheden kan have været i fare.

Udvalget forelægger de berørte parter, herunder Kommissionen, fuldstændige oplysninger om den årlige arbejdsplan og om dets konklusioner og henstillinger, navnlig vedrørende situationer, hvor sikkerheden kan have været i fare.

Begrundelse

Det pågældende organ bør have den specifikke betegnelse "vurderingsudvalg".

Udvalget skal ikke kun nedsættes af de anerkendte organisationer, men også af medlemsstaterne, ligesom IMO skal have en rådgivende rolle.

Udvalgets beføjelser skal give det en vis handlefrihed, og det skal fastlægge sin egen forretningsorden.

Ændringsforslag 65

Artikel 21, stk. 2, afsnit 1

2. Det fælles organ, jf. stk. 1, tages jævnligt op til vurdering af Kommissionen, der kan kræve, at anerkendte organisationer træffer de foranstaltninger, som Kommissionen finder nødvendige for at sikre fuldstændig opfyldelse af stk. 1.

2. Vurderingsudvalget tages jævnligt op til revision af Kommissionen, der i overensstemmelse med udvalgsproceduren i artikel 9, stk. 2, kan kræve, at udvalget træffer de foranstaltninger, som Kommissionen finder nødvendige for at sikre fuldstændig opfyldelse af stk. 1.

Begrundelse

Det pågældende organ bør have den specifikke betegnelse "vurderingsudvalg".

Udvalget skal ikke kun nedsættes af de anerkendte organisationer, men også af medlemsstaterne, ligesom IMO skal have en rådgivende rolle.

Udvalgets beføjelser skal give det en vis handlefrihed, og det skal fastlægge sin egen forretningsorden.

Ændringsforslag 66

Artikel 23, stk. 1

Som led i vurderingen i henhold til artikel 16, stk. 3, kontrollerer Kommissionen, at indehaveren af anerkendelsen er moderselskabsenheden i organisationen. Hvis dette ikke er tilfældet, ændrer Kommissionen anerkendelsen ved en beslutning.

Som led i vurderingen i henhold til artikel 16, stk. 3, kontrollerer Kommissionen, at indehaveren af anerkendelsen er den relevante retlige enhed i organisationen, som dette direktivs bestemmelser finder anvendelse på. Hvis dette ikke er tilfældet, ændrer Kommissionen anerkendelsen ved en beslutning.

Begrundelse

Juridisk præcisering, som bedre dækker de anerkendte organisationers interne struktur og sammensætning.

Ændringsforslag 67

Bilag I, del A, nr. 1

1. En anerkendt organisation skal have status som juridisk person i den stat, hvor den har sit hjemsted. Dens regnskaber skal attesteres af uafhængige revisorer.

1. En organisation skal for at kunne opnå eller opretholde fællesskabsanerkendelse have status som juridisk person i den stat, hvor den har sit hjemsted. Dens regnskaber skal attesteres af uafhængige revisorer.

Ændringsforslag 68

Bilag I, del A, nr. 3

3. Organisationen skal råde over et betydeligt personale til at varetage ledelsesmæssige og tekniske opgaver samt støttefunktioner og forskningsopgaver i et omfang, der passer til størrelsen af flåden i organisationens klasse, flådens sammensætning og organisationens engagement i bygning og ombygning af skibe. Organisationen skal være i stand til på hvert arbejdssted, når der er behov for det, at stille midler og personale til rådighed i et omfang, der passer til de opgaver, der skal udføres i overensstemmelse med de generelle minimumskrav 6 og 7 og med de specifikke minimumskrav.

3. Organisationen skal til enhver tid råde over et betydeligt personale til at varetage ledelsesmæssige og tekniske opgaver samt støttefunktioner og forskningsopgaver i et omfang, der passer til størrelsen af flåden i organisationens klasse, flådens sammensætning og organisationens engagement i bygning og ombygning af skibe. Organisationen skal være i stand til på hvert arbejdssted, når der er behov for det, at stille midler og personale til rådighed i et omfang, der passer til de opgaver, der skal udføres i overensstemmelse med de generelle minimumskrav 6 og 7 og med de specifikke minimumskrav.

Ændringsforslag 69

Bilag I, del B, nr. 4 a (nyt)

 

4a. Det arbejde, der udføres af organisationen, skibsinspektørerne og det tekniske personale, der er ansat af organisationen, må på ingen måde gribe ind i intellektuelle ejendomsrettigheder, der indehaves af skibsværfter, udstyrsleverandører eller redere, herunder patenter, licenser, knowhow eller enhver anden form for viden, der er retligt beskyttet på fællesskabsplan eller nationalt plan. Organisationen, skibsinspektørerne og det tekniske personale, der er ansat af organisationen, må med forbehold af bestemmelserne i artikel 17 under ingen omstændigheder videregive eller offentliggøre oplysninger af kommerciel betydning, som er kommet til deres kendskab under udførelsen af deres inspektions-, kontrol- og tilsynsarbejde i forbindelse med bygning eller reparation af skibe.

Begrundelse

Ligesom de anerkendte organisationer nærer et berettiget ønske om, at enheder, der ikke er på højde med dem i teknologisk henseende, ikke anerkendes, vil andre aktører ønske at værne om deres intellektuelle ejendomsrettigheder.

Ændringsforslag 70

Bilag I, del B, nr. 6, litra g

g) at skibsinspektører har indgående kendskab til den særlige skibstype, hvor de udfører deres arbejde, for så vidt angår den særlige undersøgelse, der skal gennemføres, og til de relevante gældende krav

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 71

Bilag I, del B, nr. 7

7. Organisationen har udviklet og gennemført og opretholder et effektivt internt kvalitetsstyringssystem, der er baseret på relevante dele af de internationalt anerkendte kvalitetsstandarder, og som er i overensstemmelse med EN ISO/IEC 17020:2004 (inspektionsorganer) og med EN ISO 9001:2000, som fortolket og certificeret af det fælles organ, der er omhandlet i artikel 21, stk. 1.

7. Organisationen har udviklet og gennemført og opretholder et effektivt internt kvalitetsstyringssystem, der er baseret på relevante dele af de internationalt anerkendte kvalitetsstandarder, og som er i overensstemmelse med EN ISO/IEC 17020:2004 (inspektionsorganer) og med EN ISO 9001:2000, som fortolket og certificeret af det vurderingsudvalg, der er omhandlet i artikel 21, stk. 1.

 

Af hensyn til vurderingsudvalgets autonomi råder det over de midler, der er nødvendige for, at det kan fungere korrekt og udføre et grundigt og kontinuerligt arbejde. Udvalget har højtspecialiseret teknisk viden og følger en adfærdskodeks, der sikrer, at dets medlemmer handler uafhængigt.

Begrundelse

Jf. det navn, organet har fået i de tidligere ændringsforslag.

Formålet er at beskrive vurderingsudvalgets karakteristika, idet det skal være autonomt og råde over den fornødne kapacitet til at kunne udføre de opgaver, det pålægges.

Ændringsforslag 72

Bilag I, del B, nr. 8

8. Organisationens regler og forskrifter gennemføres på en sådan måde, at organisationen forbliver i stand til, på basis af sin egen direkte viden og vurdering at udstede en pålidelig og objektiv erklæring om sikkerheden ved de berørte skibe i form af klassecertifikater, på grundlag af hvilke der kan udstedes myndighedscertifikater.

8. Organisationens regler og forskrifter gennemføres på en sådan måde, at organisationen forbliver i stand til, på basis af sin egen direkte viden og vurdering at udstede en pålidelig og objektiv erklæring om sikkerheden ved de berørte skibe i form af klassifikationscertifikater, på grundlag af hvilke der kan udstedes myndighedscertifikater.

  • [1]  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

BEGRUNDELSE

Begrundelse for og formål med forslaget

Formålet med forslaget i forbindelse med denne fjerde revision er udelukkende at forbedre det og fastlægge nøje rammer for, hvilken rolle de klassifikationsselskaber, der er anerkendt af Den Europæiske Union – de såkaldte anerkendte organisationer - skal spille, fordi man har konstateret, at procedurerne i forbindelse med skibsinspektion og certificering af verdensflådens sikkerhed stadig er behæftet med fejl og mangler.

I tidligere direktiver, især direktiv 2001/105/EF - et af de tre forslag i lovgivningspakken ERIKA I - henledtes opmærksomheden allerede på, at det var bydende nødvendigt at reformere den eksisterende ordning for Fællesskabets anerkendelse af klassifikationsselskaber, der blev indført med direktiv 94/57/EF, som resulterede i vigtige fremskridt, som senere blev støttet af Rådets konklusioner af 13. december 2002 og Europa-Parlamentets beslutning om øget sikkerhed til søs (2003/2235(INI)) og den beslutning, der blev vedtaget efter Prestige-forliset (2003/2066(INI)).

At spørgsmålet tages op igen, skyldes udelukkende et ønske om at gøre et nyt og langt bedre forsøg på at få strammet op på disse organisationers aktiviteter - organisationer som ifølge de forskellige aktører inden for søtransportsektoren ville skulle opfindes, hvis de ikke allerede eksisterede, da de opfylder en overordentlig vigtig rolle med hensyn til af opretholdelse af sikkerheden til søs.

Som allerede nævnt er procedurerne i forbindelse med de anerkendte organisationers inspektion og certificering stadig meget mangelfulde, hvilket er en alvorlig og uacceptabel trussel mod sikkerheden og miljøet. De anerkendte organisationer er i sig selv en væsentlig magtfaktor i søtransportens sikkerhedsnet, som bør overvåges nøje af de kompetente myndigheder. Disse bør sikre, at de organisationer, som har til opgave at sørge for, at skibene i vore farvande opfylder de relevante internationale sikkerhedsnormer og normer til forebyggelse af forurening, handler uafhængigt og forskriftsmæssigt.

Reformer i Kommissionens direktiv

Kommissionen har inden for rammerne af den ”tredje lovgivningspakke til fordel for sikkerhed til søs” fremsat et forslag om ændring af de eksisterende regler og standarder for anerkendte offentlige organisationers klassificering og inspektion af skibe, hvilket indebærer en ændring af direktiv 94/57/EF. Da dette direktiv allerede er blevet ændret væsentligt flere gange, har man i forbindelse med denne fjerde revision besluttet helt at omarbejde teksten.

Forslaget indeholder fem reformafsnit:

1.  Forbedring af de anerkendte organisationers kontrolsystemer

De anerkendte organisationer etablerer et fælles organ, som skal have til opgave at evaluere og certificere kvalitetsforvaltningssystemer. Dette organ vil være uafhængigt af de anerkendte organisationer og få tildelt de ressourcer, der er nødvendige til at varetage deres opgave effektivt og kontinuerligt.

2.  Harmonisering af systemet med almindelig og begrænset anerkendelse

Organisationens størrelse er afgørende for anerkendelse i henhold til det eksisterende system. Kommissionen foreslår, at dette system afskaffes, og at fællesskabsanerkendelse gøres betinget af kvaliteten og sikkerheden af organisationens aktivitet. Samtidig indfører Kommissionen en sikkerhedsmekanisme, som giver den mulighed for at forhindre en anerkendt organisation – uanset dens størrelse – i at handle på vegne af medlemsstater inden for specialiserede områder, for hvilke den ikke har de fornødne beføjelser.

Kommissionen vil desuden undersøge de begrænsede anerkendelser, som er tildelt organisationer i overensstemmelse med det gældende direktiv, og ved hjælp af komitologiproceduren afgøre, om begrænsningerne skal erstattes af andre begrænsninger eller helt ophæves.

3.  Forbedring af kriterierne for fællesskabsanerkendelse

Formålet er at forenkle anerkendelseskriterierne, eftersom udviklingen heraf har været lidet konsekvent. De foreslåede ændringer drejer sig hovedsagelig om antallet af inspektører i forhold til flåden i den pågældende klasse, anvendelsen af skibsinspektører der ikke udelukkende arbejder for en bestemt organisation, samt undersøgelse af anerkendte organisationers juridiske struktur.

4.  Reform af sanktionssystemet

Kommissionen ønsker i sidste instans at gøre sanktionssystemet mere fleksibelt ved at opstille en liste over overtrædelser og sanktioner, samt at indføre økonomiske sanktioner i stedet for at fratage organisationerne deres anerkendelse. Sådanne sanktioner vil være af afskrækkende karakter, og der vil blive taget højde for overtrædelsens omfang og den pågældende anerkendte organisations økonomiske kapacitet (kun systemets grundlæggende karakteristika vil blive fastlagt).

5.  Tydeliggørelse af anvendelsesområdet for visse bestemmelser i direktivet og fremme af anvendelse heraf

Dette punkt refererer til de særlige metoder til fastlæggelse af Fællesskabets kontrolbeføjelser. Det præciserer skibsinspektørers/revisorers adgang til skibenes dokumenter.

Et andet grundlæggende aspekt er de anerkendte organisationers juridiske struktur. I denne forbindelse foreslår Kommissionen indførelse af et bredt organisatorisk begreb, for dermed at sikre, at anerkendelsen gælder på det pågældende begrebs højeste niveau. Hvad angår anvendelsesområdet, henvises til SOLAS-konventionen, dog uden henvisning til beskyttelse.

Høring af de interesserede parter

Ordføreren har fundet det hensigtsmæssigt at holde et nyt møde med sektoren for endnu en gang at gøre sig bekendt med deres synspunkter. Han fik således arrangeret møder med IACS, den internationale sammenslutning af de vigtigste anerkendte organisationer, som foretager inspektion og certificering af mere end 90 % af hele verdens fragtskibe og repræsenterer 10 ud af de 12 organisationer, der er blevet anerkendt af Fællesskabet. Der er desuden blevet afholdt møder med skibsredere, skibsværfter og repræsentanter for den europæiske industri for skibsudstyr.

Ordføreren har desuden arrangeret en offentlig høring i Europa-Parlamentet, som var åben for hele Transportudvalget, for at imødekomme IACS' s ønske om at forklare rækkevidden og betydningen af anerkendte organisationer.

Ordførerens betragtninger og forslag

Ordføreren er positiv over for Kommissionens direktivforslag, som er et skridt fremad med hensyn til at garantere sikkerhed til søs og bekæmpe forurening. På trods heraf indeholder betænkningen en række ændringsforslag, der efter ordførerens mening forbedrer forslaget:

a)        Forbedring af systemerne til overvågning af de anerkendte organisationer

Etableringen af et fælles organ til evaluering og certificering af kvaliteten er en positiv foranstaltning. Ordføreren kalder dette organ for et "vurderingsudvalg" og foreslår, at det får status af "uafhængigt", så det sikres den fornødne autonomi, og tildeles de nødvendige beføjelser til udførelse af dets opgaver. Etableringen heraf skal ikke udelukkende henhøre under de anerkendte organisationer, men skal ske i samarbejde med medlemsstaterne og efter høring af Den Internationale Søfartsorganisation (IMO).

b)        Forening af de to sider af det nuværende todelte system med almindelig og begrænset anerkendelse

Kommissionen foreslår, at det nuværende todelte anerkendelsessystem afskaffes og erstattes af en fællesskabsanerkendelse baseret på kvalitative kriterier i stedet for på kvantitative kriterier (der afhænger af størrelsen). Ordføreren anser reformen for at være positiv, men påpeger, at gensidig anerkendelse er kontroversiel.

Efter ordførerens mening går Kommissionen med rette ind for, at gensidig anerkendelse ikke bør være obligatorisk, men bør anvendes med omtanke og kun i de tilfælde, hvor de anerkendte organisationers regler og forordninger er identiske eller meget ensartede. Ordføreren har fremsat en række ændringsforslag for yderligere at præcisere sådanne tilfælde og for at sikre sig, at en harmonisering af reglerne baseres på de strengeste og mest rigoristiske standarder.

c)        Reform af sanktionssystemet

Efter ordførerens opfattelse er det system, Kommissionen slår til lyd for, mere afbalanceret end det foregående. Et gradueret sanktionssystem, som er afpasset efter såvel overtrædelsens grovhed som organisationens økonomiske formåen, er mere retfærdigt og effektivt. Ikke desto mindre har ordføreren stillet nogle ændringsforslag, der sigter på at præcisere de typer af overtrædelser, som kan gøres til genstand for sanktioner.

Også medlemsstaterne inddrages, idet disse skal informeres om de forebyggende og udbedrende foranstaltninger, som på krav af Kommissionen skal træffes af den anerkendte organisation, der har undladt at overholde kriterierne i bilag I eller de forpligtelser, som organisationen i henhold til direktivet skal opfylde, når den handler på vegne af en medlemsstat. Herudover åbnes der mulighed for at fremsætte bemærkninger til USS-udvalget (Udvalget for Sikkerhed til Søs og Forebyggelse af Forurening fra Skibe) af hensyn til retssikkerheden. Endelig nedsættes den procentdel, som tvangsbøder i alt kan udgøre af omsætningen, fra 10 % til 5 %, fordi den første anses for overdreven.

d)        Begrænset eller ubegrænset erstatningsansvar

Spørgsmålet om de anerkendte organisationers begrænsede eller ubegrænsede erstatningsansvar er omstridt, og der kan fremføres argumenter for både det ene og det andet synspunkt.

Der blev i sin tid (2001) indføjet en bestemmelse i direktivets artikel 8, stk. 5, ifølge hvilken Kommissionen senest den 22. juli 2006 skulle forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en evalueringsrapport om de økonomiske virkninger for de berørte parter af ansvarsordningen i direktiv 94/57/EF.

Rapporten konkluderer følgende:

Det ubegrænsede erstatningsansvar ved grov uagtsomhed, som gælder ifølge direktivet, accepteres uden indvendinger.

Med hensyn til spørgsmålet om erstatningsansvar ved simpel uagtsomhed indeholder direktivet ingen bestemmelser om ubegrænset ansvar, men overlader det til de berørte parter at forhandle og blive enige om de beløbsstørrelser, der skal anvendes. På nuværende tidspunkt har 17 medlemsstater samt Norge indført begrænset erstatningsansvar i forbindelse med simpel uagtsomhed. Beløbsstørrelserne svarer i det store og hele til dem, der anvendes i direktivet, dog således at de i stedet for minimumsbeløb er blevet til maksimumsbeløb. Fem medlemsstater har gjort brug af muligheden i direktivets nuværende artikel 6 og har aftalt med de anerkendte organisationer, som de giver autorisation, at der også er ubegrænset erstatningsansvar ved simpel uagtsomhed.

Det er følgelig ordførerens opfattelse, at Kommissionens forslag er velafbalanceret og afspejler de kriterier, som der er flertalstilslutning til inden for EU.

PROCEDURE

Titel

Organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe (omarbejdet)

Referencer

KOM(2005)0587 - C6-0038/2006 - 2005/0237(COD)

Dato for høring af EP

23.11.2005

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

14.2.2006

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

14.2.2006

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

ENVI

21.2.2006

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Luis de Grandes Pascual

28.3.2006

 

 

Behandling i udvalg

19.4.2006

13.9.2006

22.11.2006

23.1.2007

Dato for vedtagelse

27.2.2007

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

44

0

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Jean-Louis Bourlanges, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Luís Queiró, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas, Yannick Vaugrenard, Marta Vincenzi, Lars Wohlin, Corien Wortmann-Kool, Roberts Zīle

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Zsolt László Becsey, Johannes Blokland, Philip Bradbourn, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Anne E. Jensen, Rosa Miguélez Ramos

Dato for indgivelse

20.3.2007