ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών

20.3.2007 - (COM(2005)0587 – C6‑0038/2006 – 2005/0237(COD)) - ***I

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
Εισηγητής: Luis de Grandes Pascual

Διαδικασία : 2005/0237A(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0070/2007
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0070/2007
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών

(COM(2005)0587 – C6‑0038/2006 – 2005/0237(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2005)0587)[1],

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 80, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6‑0038/2006),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A6‑0070/2007),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η ΕπιτροπήΤροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1

Αιτιολογική σκέψη 2

(2) Στο ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 1993 σχετικά με μια κοινή πολιτική για την ασφάλεια στη θάλασσα, το Συμβούλιο καθόρισε το στόχο της απόσυρσης από τα κοινοτικά ύδατα όλων των πλοίων που δεν πληρούν τις βασικές προδιαγραφές και έδωσε προτεραιότητα σε μια κοινοτική δράση η οποία αποσκοπεί στην εξασφάλιση της αποτελεσματικής και ενιαίας εφαρμογής των διεθνών κανόνων με την κατάρτιση κοινών προτύπων για τους νηογνώμονες.

(2) Στο ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 1993 σχετικά με μια κοινή πολιτική για την ασφάλεια στη θάλασσα, το Συμβούλιο καθόρισε το στόχο της απόσυρσης από τα κοινοτικά ύδατα όλων των πλοίων που δεν πληρούν τις βασικές προδιαγραφές και έδωσε προτεραιότητα σε μια κοινοτική δράση η οποία αποσκοπεί στην εξασφάλιση της αποτελεσματικής και ενιαίας εφαρμογής των διεθνών κανόνων με την κατάρτιση κοινών προτύπων για τους νηογνώμονες, οι οποίοι ορίζονται ως οργανισμοί επιθεώρησης και εξέτασης (εφεξής εγκεκριμένοι οργανισμοί).

Αιτιολόγηση

Μολονότι πρόκειται για ιστορικό παράθεμα και ο όρος ήταν "νηογνώμονες", φαίνεται σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί ο αυτός όρος σε ολόκληρη την Οδηγία.

Τροπολογία 2

Αιτιολογική σκέψη 5

(5) Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την έκδοση των σχετικών με την ασφάλεια και τη ρύπανση διεθνών πιστοποιητικών των προβλεπόμενων σε συμβάσεις όπως η SOLAS 74, η σύμβαση περί γραμμών φορτώσεως πλοίων 66 και η MARPOL 73/78, και για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.

(5) Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την έκδοση των σχετικών με την ασφάλεια και την πρόληψη της ρύπανσης διεθνών πιστοποιητικών των προβλεπόμενων σε συμβάσεις όπως η SOLAS 74, η σύμβαση περί γραμμών φορτώσεως πλοίων 66 και η MARPOL 73/78, και για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.

Αιτιολόγηση

Είναι προφανές ότι στο κείμενο της Επιτροπής υπάρχει ένα λάθος, δεδομένου ότι δεν πρόκειται περί έκδοσης πιστοποιητικών ρύπανσης, αλλά περί προλήψεως της ρύπανσης.

Τροπολογία 3

Αιτιολογική σκέψη 6

(6) Σύμφωνα με τις συμβάσεις αυτές, όλα τα κράτη μέλη μπορούν να εξουσιοδοτούν, σε διαφορετικό βαθμό, οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων, γνωστούς ευρέως ως νηογνώμονες , για να πιστοποιούν την εν λόγω συμμόρφωση και μπορούν να μεταβιβάζουν την αρμοδιότητα έκδοσης των σχετικών πιστοποιητικών ασφαλείας.

(6) Σύμφωνα με τις συμβάσεις αυτές, όλα τα κράτη μέλη μπορούν να εξουσιοδοτούν, σε διαφορετικό βαθμό, οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων, γνωστούς ευρέως ως νηογνώμονες , για να πιστοποιούν την εν λόγω συμμόρφωση και μπορούν να μεταβιβάζουν την αρμοδιότητα έκδοσης των σχετικών πιστοποιητικών ασφαλείας και πρόληψης της ρύπανσης.

Αιτιολόγηση

Τεχνική βελτίωση που καλύπτει ένα κενό στο κείμενο της Επιτροπής.

Τροπολογία 4

Αιτιολογική σκέψη 7

Σε παγκόσμια κλίμακα, πολλοί από τους υφιστάμενους νηογνώμονες δεν εξασφαλίζουν ούτε τη δέουσα εφαρμογή των κανόνων ούτε αξιοπιστία όταν ενεργούν για λογαριασμό των εθνικών αρχών, διότι δεν διαθέτουν την κατάλληλη δομή και πείρα στην οποία να μπορούν να βασιστούν και η οποία να τους επιτρέπει να εκτελούν τα καθήκοντά τους σε υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού.

Σε παγκόσμια κλίμακα, πολλοί από τους υφιστάμενους εγκεκριμένους οργανισμούς δεν εξασφαλίζουν ούτε τη δέουσα εφαρμογή των κανόνων ούτε αξιοπιστία όταν ενεργούν για λογαριασμό των εθνικών αρχών, διότι δεν διαθέτουν την κατάλληλη δομή και πείρα στην οποία να μπορούν να βασιστούν και η οποία να τους επιτρέπει να εκτελούν τα καθήκοντά τους σε υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού.

Αυτή η τροπολογία ισχύει για ολόκληρο το κείμενο. Αν εγκριθεί θα χρειασθεί να γίνουν αλλαγές σε ολόκληρο το κείμενο.

Τροπολογία 5

Αιτιολογική σκέψη 8

(8) Στους οργανισμούς αυτούς ανατίθεται, εξάλλου, το καθήκον να εκπονούν και να εφαρμόζουν κανόνες για το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη συντήρηση και την επιθεώρηση των πλοίων και να πληρούν τις απαιτήσεις των διεθνών συμβάσεων για την έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών. Για να μπορούν οι εν λόγω οργανισμοί να φέρουν σε πέρας το καθήκον αυτό με ικανοποιητικό τρόπο, πρέπει να είναι αυστηρά ανεξάρτητοι και να διαθέτουν άκρως ειδικευμένη τεχνική επάρκεια και υψηλής ποιότητας διαχείριση.

Οι οργανισμοί αυτοί εξάλλου εκπονούν και εφαρμόζουν κανόνες για το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη συντήρηση και την επιθεώρηση των πλοίων και είναι υπεύθυνοι για την επιθεώρηση των πλοίων εξ ονόματος των κρατών σημαίας και να πιστοποιούν ότι αυτά τα πλοία πληρούν τις απαιτήσεις των διεθνών συμβάσεων για την έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών. Για να μπορούν οι εν λόγω οργανισμοί να φέρουν σε πέρας το καθήκον αυτό με ικανοποιητικό τρόπο, πρέπει να είναι αυστηρά ανεξάρτητοι και να διαθέτουν άκρως ειδικευμένη τεχνική επάρκεια και υψηλής ποιότητας διαχείριση.

Αιτιολόγηση

Είναι υποχρεωτική η περιγραφή μιας τόσο εξειδικευμένης δραστηριότητας όπως η εργασία κατ' ανάθεσιν από τα κράτη.

Τροπολογία 6

Αιτιολογική σκέψη 9α (νέα)

 

(9α) Ο στόχος αυτός πρέπει να επιδιωχθεί με μέτρα που θα προσαρμόζονται καταλλήλως προς τις εργασίες και τις επί του θέματος δράσεις του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού και τις οποίες,, ενδεχομένως, αναπτύσσουν και συμπληρώνουν.

Αιτιολόγηση

Με την επιφύλαξη του γεγονότος ότι είναι ανάγκη οι προτάσεις να περιορίζονται στο κοινοτικό επίπεδο, που είναι αρμοδιότητα της ΕΕ, προτείνεται ότι είναι σκόπιμο να επιδιωχθεί η καθιέρωση διεθνών προδιαγραφών υπό την εποπτεία του ΔΝΟ, σε συμφωνία με το συνολικό διεθνές πλαίσιο που χαρακτηρίζει την ναυτιλιακή δραστηριότητα.

Τροπολογία 7

Αιτιολογική σκέψη 14

(14) Ένα κράτος μέλος μπορεί να περιορίζει τον αριθμό των οργανισμών τους οποίους εξουσιοδοτεί σύμφωνα με τις ανάγκες που έχει βάσει αντικειμενικών και διαφανών λόγων και υπό την επιφύλαξη της άσκησης  ελέγχου από την  Επιτροπή με τη διαδικασία της επιτροπολογίας.

(14) Ένα κράτος μέλος μπορεί να περιορίζει τον αριθμό των εγκεκριμένων οργανισμών τους οποίους εξουσιοδοτεί σύμφωνα με τις ανάγκες που έχει βάσει αντικειμενικών και διαφανών λόγων και υπό την επιφύλαξη της άσκησης  ελέγχου από την  Επιτροπή με τη διαδικασία της επιτροπολογίας.

Τροπολογία 8

Αιτιολογική σκέψη 15

(15) Αφού η παρούσα οδηγία  διασφαλίζει την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Κοινότητα, η Κοινότητα πρέπει να έχει τη δυνατότητα  να διαπραγματεύεται με τις τρίτες χώρες, στις οποίες είναι εγκατεστημένοι ορισμένοι από τους αναγνωρισμένους οργανισμούς, την ίση μεταχείριση των αναγνωρισμένων οργανισμών που είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα.

(15) Αφού η παρούσα οδηγία  διασφαλίζει την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Κοινότητα, η Επιτροπή πρέπει να έχει τη δυνατότητα  να διαπραγματεύεται με τις τρίτες χώρες, στις οποίες είναι εγκατεστημένοι ορισμένοι από τους αναγνωρισμένους οργανισμούς, την ίση μεταχείριση των αναγνωρισμένων οργανισμών που έχουν την έδρα τους στην Κοινότητα.

Τροπολογία 9

Αιτιολογική σκέψη 16

(16) Η στενή ανάμειξη των εθνικών αρχών στην εξέταση πλοίων και την έκδοση των συναφών πιστοποιητικών είναι αναγκαία για να επιτευχθεί πλήρης συμμόρφωση προς τους διεθνείς κανόνες ασφαλείας, ακόμη και όταν τα κράτη μέλη επαφίενται σε οργανισμούς εκτός των αρχών τους για την εκπλήρωση νομοθετικών καθηκόντων τους Ενδείκνυται, συνεπώς, να καθιερωθούν στενές σχέσεις συνεργασίας μεταξύ των αρχών και των οργανισμών, πράγμα που μπορεί να απαιτεί ο οργανισμός να διατηρεί τοπική αντιπροσωπεία στο έδαφος του κράτους μέλους για λογαριασμό του οποίου εκτελεί τα καθήκοντά του.

(16) Η στενή ανάμειξη των εθνικών αρχών στην εξέταση πλοίων και την έκδοση των συναφών πιστοποιητικών είναι αναγκαία για να επιτευχθεί πλήρης συμμόρφωση προς τους διεθνείς κανόνες ασφαλείας, ακόμη και όταν τα κράτη μέλη επαφίενται σε εγκεκριμένους οργανισμούς εκτός των αρχών τους για την εκπλήρωση νομοθετικών καθηκόντων τους Ενδείκνυται, συνεπώς, να καθιερωθούν στενές σχέσεις συνεργασίας μεταξύ των αρχών και των εγκεκριμένων οργανισμών, πράγμα που μπορεί να απαιτεί ο οργανισμός να διατηρεί τοπική αντιπροσωπεία στο έδαφος του κράτους μέλους για λογαριασμό του οποίου εκτελεί τα καθήκοντά του.

Τροπολογία 10

Αιτιολογική σκέψη 17

(17) Οι ανομοιότητες όσον αφορά τα καθεστώτα οικονομικής ευθύνης των οργανισμών που εργάζονται για λογαριασμό των κρατών μελών ενδέχεται να παρεμποδίσουν  την ορθή εφαρμογή της παρούσας οδηγίας  . Προκειμένου να διευκολυνθεί η επίλυση του προβλήματος αυτού, είναι σκόπιμο να επιδιωχθεί κάποιος βαθμός εναρμόνισης, σε κοινοτικό επίπεδο, των ευθυνών που απορρέουν από οποιοδήποτε συμβάν το οποίο προκαλείται από έναν αναγνωρισμένο οργανισμό, κατόπιν δικαστικής απόφασης - συμπεριλαμβανομένης της επίλυσης των διαφορών με διαδικασίες διαιτησίας.

(17) Οι ανομοιότητες όσον αφορά τα καθεστώτα οικονομικής ευθύνης μεταξύ των οργανισμών που εργάζονται για λογαριασμό των κρατών μελών ενδέχεται να παρεμποδίσουν  την ορθή εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Προκειμένου να διευκολυνθεί η επίλυση του προβλήματος αυτού, είναι σκόπιμο να επιδιωχθεί κάποιος βαθμός εναρμόνισης, σε κοινοτικό επίπεδο, των ευθυνών που απορρέουν από οποιοδήποτε συμβάν το οποίο προκαλείται από έναν αναγνωρισμένο οργανισμό, κατόπιν δικαστικής απόφασης - συμπεριλαμβανομένης της επίλυσης των διαφορών με διαδικασίες διαιτησίας.

Τροπολογία 11

Αιτιολογική σκέψη 18

(18) Τα απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας  οδηγίας θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή.

(18) Τα απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας  οδηγίας θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή.

 

Ειδικότερα, η Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτείται να τροποποιεί την παρούσα οδηγία, προκειμένου να εφαρμόζει επακόλουθες τροποποιήσεις στις σχετικές διεθνείς συμβάσεις, πρωτόκολλα, κώδικες και ψηφίσματα, να ενημερώνει τα κριτήρια που αναφέρονται στο Παράρτημα I και να θεσπίζει κριτήρια για τη μέτρηση των επιδόσεων των ανεγνωρισμένων οργανισμών όσον αφορά την ασφάλεια και την πρόληψη της ρύπανσης. Δεδομένου ότι τα εν λόγω μέτρα είναι γενικής ισχύος και προορίζονται για την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας και για τη συμπλήρωσή της με την προσθήκη νέων μη ουσιωδών στοιχείων, πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εισαχθεί η νέα διαδικασία επιτροπολογίας (κανονιστική διαδικασία με έλεγχο).

Τροπολογία 12

Αιτιολογική σκέψη 20

(20) Είναι άκρως σημαντικό, η παράλειψη ενός αναγνωρισμένου οργανισμού να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, να αντιμετωπίζεται έγκαιρα, αποτελεσματικά και με ανάλογο τρόπο. Κύριος στόχος πρέπει να είναι η επανόρθωση των αστοχιών προκειμένου να εξουδετερωθεί κάθε πιθανή απειλή κατά της ασφάλειας ή του περιβάλλοντος σε πρώιμο στάδιο. Συνεπώς, η Επιτροπή πρέπει να διαθέτει την αναγκαία εξουσία για να απαιτεί από κάποιον οργανισμό να προβεί στην απαραίτητη προληπτική και διορθωτική δράση, και για να επιβάλλει πρόστιμα και περιοδικές χρηματικές ποινές ως μέτρα καταναγκασμού.

(20) Είναι άκρως σημαντικό, η παράλειψη ενός αναγνωρισμένου οργανισμού να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, να αντιμετωπίζεται έγκαιρα, αποτελεσματικά και με ανάλογο τρόπο. Κύριος στόχος πρέπει να είναι η επανόρθωση των αστοχιών προκειμένου να εξουδετερωθεί κάθε πιθανή απειλή κατά της ασφάλειας ή του περιβάλλοντος σε πρώιμο στάδιο. Συνεπώς, η Επιτροπή πρέπει να διαθέτει την αναγκαία εξουσία για να απαιτεί από τους εγκεκριμένους οργανισμούς να προβούν στην απαραίτητη προληπτική και διορθωτική δράση, και για να επιβάλλει πρόστιμα και περιοδικές χρηματικές ποινές ως μέτρα καταναγκασμού.

Τροπολογία 13

Αιτιολογική σκέψη 23

(23) Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει περιοδικά να αξιολογεί τις επιδόσεις των οργανισμών που εργάζονται για λογαριασμό του και να παρέχει προς την Επιτροπή και όλα τα υπόλοιπα κράτη μέλη ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις αυτές.

(23) Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει περιοδικά να αξιολογεί τις επιδόσεις των εγκεκριμένων οργανισμών που εργάζονται για λογαριασμό του και να παρέχει προς την Επιτροπή και όλα τα υπόλοιπα κράτη μέλη ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις αυτές.

Τροπολογία 14

Αιτιολογική σκέψη 24

(24) Κατ' ανάλογο τρόπο, η συνεχής εκ των υστέρων παρακολούθηση των αναγνωρισμένων οργανισμών για την αξιολόγηση της συμμόρφωσής τους με τις διατάξεις της παρούσας  οδηγίας μπορεί να διενεργείται αποτελεσματικότερα με εναρμονισμένο και συγκεντρωτικό τρόπο. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να ανατεθεί η άσκηση αυτού του καθήκοντος εξ ονόματος ολόκληρης της Κοινότητας, στην Επιτροπή, από κοινού με το κράτος μέλος που ζητεί την αναγνώριση.

(24) Κατ' ανάλογο τρόπο, η συνεχής εκ των υστέρων παρακολούθηση των αναγνωρισμένων οργανισμών για την αξιολόγηση της συμμόρφωσής τους με τις διατάξεις της παρούσας  οδηγίας μπορεί να διενεργείται αποτελεσματικότερα με εναρμονισμένο και συγκεντρωτικό τρόπο. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να ανατεθεί η άσκηση αυτού του καθήκοντος εξ ονόματος ολόκληρης της Κοινότητας, στην Επιτροπή, από κοινού με τα κράτη μέλη που τους έχουν εξουσιοδοτήσει προκειμένου να ενεργούν εξ ονόματός τους..

Τροπολογία 15

Αιτιολογική σκέψη 25

(25) Είναι αποφασιστικής σημασίας να έχουν οι κοινοτικοί επιθεωρητές πρόσβαση στα πλοία και τους φακέλους των πλοίων ανεξαρτήτως της σημαίας του πλοίου, έτσι ώστε να βεβαιώνονται ότι οι αναγνωρισμένοι οργανισμοί συμμορφώνονται με τα ελάχιστα κριτήρια που ισχύουν για όλα τα πλοία της αντίστοιχης κλάσης τους.

(25) Ως τμήμα της επιθεώρησης της λειτουργίας των εγκεκριμένων οργανισμών, οι κοινοτικοί επιθεωρητές πρέπει να έχουν πρόσβαση στα πλοία και τους φακέλους των πλοίων ανεξαρτήτως της σημαίας του πλοίου, ώστε να βεβαιώνονται ότι οι αναγνωρισμένοι οργανισμοί συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα από την παρούσα οδηγία ελάχιστα κριτήρια που ισχύουν για όλα τα πλοία της αντίστοιχης κλάσης τους.

Αιτιολόγηση

Οι τροποποιήσεις εξυπηρετούν τεχνικές βελτιώσεις.

Τροπολογία 16

Αιτιολογική σκέψη 28

(28) Η ικανότητα των αναγνωρισμένων οργανισμών να εντοπίζουν και να επανορθώνουν γρήγορα τις αδυναμίες των κανόνων, των διαδικασιών και των εσωτερικών ελέγχων τους είναι κρίσιμης σημασίας για την ασφάλεια των πλοίων τα οποία επιθεωρούν και πιστοποιούν. Η ικανότητα αυτή πρέπει να αυξάνεται μέσω ανεξάρτητου κοινού φορέα, ο οποίος μπορεί να προτείνει κοινή δράση για την ουσιαστική βελτίωση όλων των αναγνωρισμένων οργανισμών και την εξασφάλιση παραγωγικής αλληλεπίδρασης με την Επιτροπή.

(28) Η ικανότητα των αναγνωρισμένων οργανισμών να εντοπίζουν και να επανορθώνουν γρήγορα τις αδυναμίες των κανόνων, των διαδικασιών και των εσωτερικών ελέγχων τους είναι κρίσιμης σημασίας για την ασφάλεια των πλοίων τα οποία επιθεωρούν και πιστοποιούν. Η ικανότητα αυτή πρέπει να αυξάνεται μέσω ανεξάρτητης επιτροπής αξιολόγησης η οποία θα ενεργεί αυτόνομα και θα προτείνει δράση για την ουσιαστική βελτίωση όλων των αναγνωρισμένων οργανισμών και την εξασφάλιση παραγωγικής αλληλεπίδρασης με την Επιτροπή.

Αιτιολόγηση

Διαγράφουμε τον όρο "κοινού" από το κείμενο, διότι αναφέρεται μόνον στους εγκεκριμένους οργανισμούς την στιγμή που πρέπει να είναι περισσότερο σύνθετος.

Αντικαθιστούμε τον όρο "ανεξάρτητου φορέα" με την έκφραση "ανεξάρτητης επιτροπής αξιολόγησης η οποία θα ενεργεί αυτόνομα ". Το ζητούμενο δεν είναι να γίνει μία κενή δήλωση περί αυτονομίας, αλλά ο οργανισμός να διαθέτει αρμοδιότητες και περιθώρια ελιγμών.

Τροπολογία 17

Αιτιολογική σκέψη 28α (νέα)

 

(28α) Οι κανόνες και οι κανονισμοί (των εγκεκριμένων οργανισμών) είναι παράγων αποφασιστικής σημασίας για την ασφάλεια της πρόληψης των ατυχημάτων και της ρύπανσης. Οι εγκεκριμένοι οργανισμοί έχουν κινήσει την διαδικασία που θα οδηγήσει στην εναρμόνιση των κανόνων και των κανονισμών τους. Η διαδικασία αυτή πρέπει να προωθηθεί και να υποστηριχθεί από την κοινοτική νομοθεσία, δεδομένου ότι αυτό θα συνέβαλε στην βελτίωση της ασφάλειας στην θάλασσα και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ναυπηγικής βιομηχανίας.

Αιτιολόγηση

Είναι προφανές ότι η εναρμόνιση των κανονισμών αποτελεί διαδικασία η οποία έχει αρχίσει και η οποία πρέπει να προωθηθεί από την ΕΕ για την βελτίωση όχι μόνον της ασφάλειας στη θάλασσα, αλλά και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ναυπηγικής βιομηχανίας.

Τροπολογία 18

Αιτιολογική σκέψη 29

(29) Οι αναγνωρισμένοι οργανισμοί  πρέπει να υποχρεούνται  να ενημερώνουν τα τεχνικά τους πρότυπα και να επιβάλλουν την εφαρμογή τους συνεχώς  , προκειμένου να εναρμονίζονται οι κανόνες ασφαλείας και να εξασφαλίζεται η ομοιόμορφη εφαρμογή των διεθνών κανόνων εντός της Κοινότητας. Εφόσον τα τεχνικά πρότυπα αναγνωρισμένων οργανισμών είναι ταυτόσημα ή ομοιάζουν πολύ, πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο αμοιβαίας αναγνώρισης των πιστοποιητικών κλάσης.

(29) Οι αναγνωρισμένοι οργανισμοί  πρέπει να υποχρεούνται  να ενημερώνουν τα τεχνικά τους πρότυπα και να επιβάλλουν την εφαρμογή τους συνεχώς  , προκειμένου να εναρμονίζονται οι κανόνες ασφαλείας και να εξασφαλίζεται η ομοιόμορφη εφαρμογή των διεθνών κανόνων εντός της Κοινότητας. Εφόσον τα τεχνικά πρότυπα αναγνωρισμένων οργανισμών είναι ταυτόσημα ή ομοιάζουν πολύ, πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο αμοιβαίας αναγνώρισης των πιστοποιητικών κλάσης στον βαθμό που αυτό είναι δυνατόν και έχοντας πάντοτε ως πρότυπο τα περισσότερο απαιτητικά και αυστηρά.

Αιτιολόγηση

Η σταδιακή εναρμόνιση είναι επιθυμητή, δεν πρέπει όμως ποτέ να γίνεται προς τα κάτω, αλλά αντιθέτως, έχοντας ως πρότυπο τις βέλτιστες και τις απαιτητικότερες πρακτικές.

Τροπολογία 19

Αιτιολογική σκέψη 31

(31) Για να αποτραπεί η αλλαγή κλάσης πλοίων με σκοπό  να αποφεύγεται η διενέργεια των απαραίτητων επισκευών, οι αναγνωρισμένοι οργανισμοί θα πρέπει να ανταλλάσσουν μεταξύ τους όλες τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν την κατάσταση των πλοίων που αλλάζουν κλάση και να ειδοποιούν το κράτος σημαίας, εφόσον το κρίνουν αναγκαίο .

(31) Για να αποτραπεί η αλλαγή κλάσης πλοίων με σκοπό  να αποφεύγεται η διενέργεια των απαραίτητων επισκευών τις οποίες θα είχε απαιτήσει ο οργανισμός επιθεώρησης και εξέτασης σε περίπτωση ελέγχου, πρέπει να υπάρξει ρύθμιση ώστε οι αναγνωρισμένοι οργανισμοί να ανταλλάσσουν μεταξύ τους εκ προοιμίου όλες τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν την κατάσταση των πλοίων που επιδιώκεται να αλλάξουν κλάση και να ειδοποιούν το κράτος σημαίας, εφόσον το κρίνουν αναγκαίο .

Τροπολογία 20

Άρθρο 1

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει μέτρα τα οποία πρέπει να ακολουθούνται από τα κράτη μέλη και τους οργανισμούς που ασχολούνται με την επιθεώρηση, την εξέταση και την πιστοποίηση πλοίων με στόχο τη συμμόρφωση προς τις διεθνείς συμβάσεις σχετικά με την ασφάλεια στη θάλασσα και την πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης, προωθώντας, ταυτόχρονα, τον στόχο της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την ανάπτυξη και εφαρμογή απαιτήσεων ασφαλείας για το σκάφος, τη μηχανολογική και ηλεκτρολογική εγκατάσταση και την εγκατάσταση ελέγχου για πλοία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διεθνών συμβάσεων.

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει μέτρα τα οποία πρέπει να ακολουθούνται από τα κράτη μέλη και τους οργανισμούς στους οποίους τα κράτη μέλη ανέθεσαν το έργο της επιθεώρησης, της εξέτασης και της πιστοποίησης πλοίων με στόχο τη συμμόρφωση προς τις διεθνείς συμβάσεις σχετικά με την ασφάλεια στη θάλασσα και την πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης, προωθώντας, ταυτόχρονα, τον στόχο της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την ανάπτυξη και εφαρμογή απαιτήσεων ασφαλείας για το σκάφος, τη μηχανολογική, ηλεκτρολογική, ραδιοτηλεφωνική εγκατάσταση και την εγκατάσταση ελέγχου για πλοία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διεθνών συμβάσεων.

Τροπολογία 21

Άρθρο 2, στοιχείο (γ)

(γ) "επιθεωρήσεις και εξετάσεις" επιθεωρήσεις και εξετάσεις που διεξάγονται υποχρεωτικά βάσει των διεθνών συμβάσεων·

(γ) "επιθεωρήσεις και εξετάσεις" επιθεωρήσεις και εξετάσεις που διεξάγονται υποχρεωτικά βάσει των διεθνών συμβάσεων· καθώς επίσης όσον αφορά την παρούσα και τις λοιπές κοινοτικές Οδηγίες που αφορούν την ασφάλεια στην θάλασσα.

Τροπολογία 22

Άρθρο 2, στοιχείο (ια)

(ια) "πιστοποιητικό κλάσης" έγγραφο το οποίο εκδίδεται από αναγνωρισμένο οργανισμό και πιστοποιεί την καταλληλότητα πλοίου για συγκεκριμένη χρήση ή υπηρεσία, σύμφωνα με τους κανόνες και κανονισμούς που θεσπίζονται και δημοσιοποιούνται από τον εν λόγω αναγνωρισμένο οργανισμό·

(ια) δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Τροπολογία 23

Άρθρο 2, στοιχείο (ιγ)

(ιγ) "τόπος" ο τόπος όπου ευρίσκεται η έδρα, η κεντρική διοίκηση ή η κύρια επιχειρηματική εγκατάσταση ενός οργανισμού.

(ιγ) "χώρα εγκατάστασης": η χώρα όπου ευρίσκεται η έδρα, η κεντρική διοίκηση ή η κύρια επιχειρηματική εγκατάσταση ενός οργανισμού.

Τροπολογία 24

Άρθρο 3, παράγραφος 2, εδάφιο 1, σημείο ii)

ii) να εμπιστεύεται σε οργανισμούς την διενέργεια, πλήρως ή εν μέρει, των επιθεωρήσεων και εξετάσεων που αναφέρονται στο σημείο i),

ii) να αναθέτει σε οργανισμούς την διενέργεια, πλήρως ή εν μέρει, των επιθεωρήσεων και εξετάσεων που αναφέρονται στο σημείο i),

Τροπολογία 25

Άρθρο 5

Η Επιτροπή αρνείται την αναγνώριση οργανισμών, οι οποίοι δεν πληρούν τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 4 ή των οποίων οι επιδόσεις κρίνεται ότι συνιστούν απαράδεκτη απειλή κατά της ασφάλειας ή του περιβάλλοντος με βάση τα κριτήρια που έχουν καθορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 14.

Η Επιτροπή, σύμφωνα με την διαδικασία στην οποία αναφέρεται η παράγραφος 2 του άρθρου 9, αρνείται την αναγνώριση οργανισμών, οι οποίοι δεν πληρούν τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 4 ή των οποίων οι επιδόσεις κρίνεται ότι συνιστούν απαράδεκτη απειλή κατά της ασφάλειας ή του περιβάλλοντος με βάση τα κριτήρια που έχουν καθορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 14.

Αιτιολόγηση

Για μία τόσο σημαντική απόφαση, η Επιτροπή πρέπει να επικουρείται από την επιτροπή ασφαλείας στη ναυτιλία και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία (COSS).

Τροπολογία 26

Άρθρο 6, παράγραφος 2

2. Η αναγνώριση χορηγείται στη μητρική οντότητα, εφόσον υπάρχει, στο πλαίσιο του οργανισμού, και ισχύει για όλες τις οντότητες του οργανισμού.

2. Η αναγνώριση χορηγείται στην αρμόδια νομική οντότητα του συνόλου των νομικών οντοτήτων που αποτελούν οι εγκεκριμένοι οργανισμοί, με την επιφύλαξη της επέκτασης της αναγνώρισης αυτής σε όλες τις νομικές οντότητες εντός ενός εγκεκριμένου οργανισμού που συμβάλλουν ώστε η κύρια νομική οντότητα να παρέχει τις υπηρεσίες της σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αιτιολόγηση

Νομική διευκρίνιση που περιγράφει πληρέστερα την πολύπλοκη σύνθεση των εγκεκριμένων οργανισμών.

Τροπολογία 27

Άρθρο 7, παράγραφος 2, εδάφιο 1

2. Προκειμένου ένα κράτος μέλος να αποδεχθεί, κάποιος αναγνωρισμένος οργανισμός εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα να εκτελεί τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 3 ή μέρος των καθηκόντων αυτών, μπορεί να ζητάει από την εν λόγω τρίτη χώρα αμοιβαία μεταχείριση για εκείνους τους αναγνωρισμένους οργανισμούς που είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα.

2. Προκειμένου ένα κράτος μέλος να αποδεχθεί κάποιος αναγνωρισμένος οργανισμός εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα να εκτελεί, εξ ονόματός του, τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 3 ή μέρος των καθηκόντων αυτών, μπορεί να απαιτεί από την εν λόγω τρίτη χώρα αμοιβαία μεταχείριση για εκείνους τους αναγνωρισμένους οργανισμούς που είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα.

Τροπολογία 28

Άρθρο 8, παράγραφος 2, στοιχείο α)

α) οι διατάξεις οι οποίες εκτίθενται στο προσάρτημα ΙΙ του ψηφίσματος Α.739(18) του ΙΜΟ σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για την εξουσιοδότηση οργανισμών που ενεργούν για λογαριασμό των αρχών, αντλώντας έμπνευση από το παράρτημα, τα προσαρτήματα και το συμπλήρωμα της εγκυκλίου 710/MSC του ΙΜΟ και της εγκυκλίου 307/MEPC σχετικά με την πρότυπη συμφωνία για την εξουσιοδότηση αναγνωρισμένων οργανισμών που ενεργούν για λογαριασμό των αρχών·

α) οι διατάξεις οι οποίες εκτίθενται στο προσάρτημα ΙΙ του ψηφίσματος Α.739(18) του ΙΜΟ σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για την εξουσιοδότηση οργανισμών που ενεργούν για λογαριασμό των αρχών, αντλώντας έμπνευση από το παράρτημα, τα προσαρτήματα και το συμπλήρωμα της εγκυκλίου 710/MSC του ΙΜΟ και της εγκυκλίου 307/MEPC σχετικά με την πρότυπη συμφωνία για την εξουσιοδότηση αναγνωρισμένων οργανισμών που ενεργούν για λογαριασμό των αρχών.

 

Κατά συνέπεια, όταν ένας εγκεκριμένος οργανισμός, οι επιθεωρητές του ή το τεχνικό προσωπικό του προβαίνουν σε έκδοση των θεσμοθετημένων πιστοποιητικών εξ ονόματος της διοίκησης, απολαύουν των αυτών νομικών εγγυήσεων και της αυτής δικαιοδοτικής προστασίας, περιλαμβανομένης της άσκησης όλων των ενεργειών υπεράσπισης των οποίων η διοίκηση και τα μέλη της μπορούν να κάνουν χρήση σε περίπτωση έκδοσης των εν λόγω θεσμοθετημένων πιστοποιητικών.

Αιτιολόγηση

Προς διευκρίνισιν του ρόλου των εγκεκριμένων οργανισμών όταν ενεργούν κατ' ανάθεσιν από τα κράτη, κρίθηκε σκόπιμη η προσθήκη της παραγράφου 6.5.2 του συνημμένου στην εγκύκλιο OMI MSC 710 Παραρτήματος.

Τροπολογία 29

Άρθρο 8, παράγραφος 2, στοιχείο β), σημείο i)

i) εάν η ευθύνη που προκύπτει από οποιοδήποτε περιστατικό αποδοθεί τελικά και οριστικά από δικαστήριο στις αρχές ή προκύπτει ως μέρος της επίλυσης της διαφοράς μέσω διαδικασιών διαιτησίας, μαζί με την απαίτηση αποζημίωσης των ζημιωθέντων μερών για απώλεια ή ζημία σε περιουσία ή προσωπική βλάβη ή θάνατο, που αποδεικνύεται στο εν λόγω δικαστήριο ότι προκλήθηκε από ηθελημένη πράξη ή παράλειψη ή βαριά αμέλεια του αναγνωρισμένου οργανισμού, των φορέων, υπαλλήλων, πρακτόρων του ή άλλων που ενεργούν εξ ονόματος του αναγνωρισμένου οργανισμού, οι αρχές δικαιούνται οικονομική αποζημίωση από τον αναγνωρισμένο οργανισμό στο βαθμό που η ανωτέρω απώλεια, ζημία, βλάβη ή θάνατος προκλήθηκε, σύμφωνα με απόφαση του δικαστηρίου, από τον αναγνωρισμένο οργανισμό·

i) εάν η ευθύνη που προκύπτει από οποιοδήποτε ναυτικό ατύχημα αποδοθεί τελικά και οριστικά από δικαστήριο στις αρχές ή προκύπτει ως μέρος της επίλυσης της διαφοράς μέσω διαδικασιών διαιτησίας, μαζί με την απαίτηση αποζημίωσης των ζημιωθέντων μερών για απώλεια ή ζημία σε περιουσία ή προσωπική βλάβη ή θάνατο, που αποδεικνύεται στο εν λόγω δικαστήριο ότι προκλήθηκε από ηθελημένη πράξη ή παράλειψη ή βαριά αμέλεια του αναγνωρισμένου οργανισμού, των φορέων, υπαλλήλων, πρακτόρων του ή άλλων που ενεργούν εξ ονόματος του αναγνωρισμένου οργανισμού, οι αρχές δικαιούνται οικονομική αποζημίωση από τον αναγνωρισμένο οργανισμό στο βαθμό που η ανωτέρω απώλεια, ζημία, βλάβη ή θάνατος προκλήθηκε, σύμφωνα με απόφαση του δικαστηρίου, από τον αναγνωρισμένο οργανισμό·

Αιτιολόγηση

Ο όρος "περιστατικό" είναι ίσως ορθή στα αγγλικά, δημιουργεί όμως σύγχυση διότι παραπέμπει σε ένα τυπικό, διαδικαστικό ή έλασσον θέμα. Ο όρος "ναυτικό ατύχημα" είναι ακριβέστερος και όχι περιοριστικός.

Τροπολογία 30

Άρθρο 8, παράγραφος 2, στοιχείο β), σημείο ii)

ii) εάν η ευθύνη που προκύπτει από οποιοδήποτε περιστατικό αποδοθεί τελικά και οριστικά από δικαστήριο στις αρχές ή προκύπτει ως μέρος της επίλυσης της διαφοράς μέσω διαδικασιών διαιτησίας, μαζί με την απαίτηση αποζημίωσης των ζημιωθέντων μερών για απώλεια ή ζημία σε περιουσία ή προσωπική βλάβη ή θάνατο, που αποδεικνύεται στο εν λόγω δικαστήριο ότι προκλήθηκε από ηθελημένη πράξη ή παράλειψη ή βαριά αμέλεια του αναγνωρισμένου οργανισμού, των φορέων, υπαλλήλων, πρακτόρων του ή άλλων που ενεργούν εξ ονόματος του αναγνωρισμένου οργανισμού, οι αρχές δικαιούνται οικονομική αποζημίωση από τον αναγνωρισμένο οργανισμό στο βαθμό που η ανωτέρω απώλεια, ζημία, βλάβη ή θάνατος προκλήθηκε, σύμφωνα με απόφαση του δικαστηρίου, από τον αναγνωρισμένο οργανισμό· τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν το ανώτατο ποσό αποζημίωσης που πρέπει να καταβληθεί από τον αναγνωρισμένο οργανισμό, το οποίο πρέπει, ωστόσο, να είναι τουλάχιστον ισόποσο των 4 εκατομμυρίων ευρώ·

i) εάν η ευθύνη που προκύπτει από οποιοδήποτε ατύχημα αποδοθεί τελικά και οριστικά από δικαστήριο στις αρχές ή προκύπτει ως μέρος της επίλυσης της διαφοράς μέσω διαδικασιών διαιτησίας, μαζί με την απαίτηση αποζημίωσης των ζημιωθέντων μερών για απώλεια ή ζημία σε περιουσία ή προσωπική βλάβη όχι όμως θανατηφόρα, που αποδεικνύεται στο εν λόγω δικαστήριο ότι προκλήθηκε από ηθελημένη πράξη ή παράλειψη ή βαριά αμέλεια του αναγνωρισμένου οργανισμού, των φορέων, υπαλλήλων, πρακτόρων του ή άλλων που ενεργούν εξ ονόματος του αναγνωρισμένου οργανισμού, οι αρχές δικαιούνται να απαιτήσουν η οικονομική αυτή αποζημίωση να καταβληθεί ή να συμψηφισθεί από τον αναγνωρισμένο οργανισμό στο βαθμό που η ανωτέρω μη θανατηφόρα βλάβη προκλήθηκε, σύμφωνα με απόφαση του δικαστηρίου, από τον αναγνωρισμένο οργανισμό· τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν το ανώτατο ποσό αποζημίωσης που πρέπει να καταβληθεί από τον αναγνωρισμένο οργανισμό, το οποίο πρέπει, ωστόσο, να είναι τουλάχιστον ισόποσο των 4 εκατομμυρίων ευρώ, εκτός εάν το ποσό που όρισε η απόφαση ή η διαιτησία είναι μικρότερο, οπότε και θα είναι αυτό που θα πρέπει να καταβληθεί·

Τροπολογία 31

Άρθρο 8, παράγραφος 2, στοιχείο β), σημείο iii)

iii) εάν η ευθύνη που προκύπτει από οποιοδήποτε περιστατικό αποδοθεί τελικά και οριστικά από δικαστήριο στις αρχές ή προκύπτει ως μέρος της επίλυσης της διαφοράς μέσω διαδικασιών διαιτησίας, μαζί με την απαίτηση αποζημίωσης των ζημιωθέντων μερών για απώλεια ή ζημία σε περιουσία ή προσωπική βλάβη ή θάνατο, που αποδεικνύεται στο εν λόγω δικαστήριο ότι προκλήθηκε από ηθελημένη πράξη ή παράλειψη ή βαριά αμέλεια του αναγνωρισμένου οργανισμού, των φορέων, υπαλλήλων, πρακτόρων του ή άλλων που ενεργούν εξ ονόματος του αναγνωρισμένου οργανισμού, οι αρχές δικαιούνται οικονομική αποζημίωση από τον αναγνωρισμένο οργανισμό στο βαθμό που η ανωτέρω απώλεια, ζημία, βλάβη ή θάνατος προκλήθηκε, σύμφωνα με απόφαση του δικαστηρίου, από τον αναγνωρισμένο οργανισμό· τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν το ανώτατο ποσό αποζημίωσης που πρέπει να καταβληθεί από τον αναγνωρισμένο οργανισμό, το οποίο πρέπει, ωστόσο, να είναι τουλάχιστον ισόποσο των 2 εκατομμυρίων ευρώ·

iii) εάν η ευθύνη που προκύπτει από οποιοδήποτε περιστατικό αποδοθεί τελικά και οριστικά από δικαστήριο στις αρχές ή προκύπτει ως μέρος της επίλυσης της διαφοράς μέσω διαδικασιών διαιτησίας, μαζί με την απαίτηση αποζημίωσης των ζημιωθέντων μερών για απώλεια ή ζημία σε περιουσία ή προσωπική βλάβη ή θάνατο, που αποδεικνύεται στο εν λόγω δικαστήριο ότι προκλήθηκε από ηθελημένη πράξη ή παράλειψη ή βαριά αμέλεια του αναγνωρισμένου οργανισμού, των φορέων, υπαλλήλων, πρακτόρων του ή άλλων που ενεργούν εξ ονόματος του αναγνωρισμένου οργανισμού, οι αρχές δικαιούνται η οικονομική αυτή αποζημίωση να καταβληθεί ή να συμψηφισθεί από τον αναγνωρισμένο οργανισμό στο βαθμό που η ανωτέρω απώλεια, ζημία, βλάβη ή θάνατος προκλήθηκε, σύμφωνα με απόφαση του δικαστηρίου, από τον αναγνωρισμένο οργανισμό· τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν το ανώτατο ποσό αποζημίωσης που πρέπει να καταβληθεί από τον αναγνωρισμένο οργανισμό, το οποίο πρέπει, ωστόσο, να είναι τουλάχιστον ισόποσο των 2 εκατομμυρίων ευρώ, εκτός εάν το ποσό που όρισε η απόφαση ή η διαιτησία είναι μικρότερο, οπότε και θα είναι αυτό που θα πρέπει να καταβληθεί·

Τροπολογία 32

Άρθρο 8, παράγραφος 2, στοιχείο δ)

δ) δυνατότητα τυχαίων και λεπτομερών επιθεωρήσεων των πλοίων·

δ) δυνατότητα τυχαίων και λεπτομερών επιθεωρήσεων των πλοίων·

Τροπολογία 33

Άρθρο 8, παράγραφος 2, στοιχείο ε)

ε) διατάξεις για τη διαβίβαση βασικών πληροφοριών σχετικά με την κατάταξη των πλοίων του στόλου τους στον νηογνώμονά τους, αλλαγές, αναστολές και ανακλήσεις κλάσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 3.

ε) διατάξεις για τη υποχρεωτική διαβίβαση βασικών πληροφοριών σχετικά με την κατάταξη των πλοίων του στόλου τους στον νηογνώμονά τους, αλλαγές, αναστολές και ανακλήσεις κλάσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 3.

Τροπολογία 34

Άρθρο 8, παράγραφος 3

3. Η συμφωνία ή οι ισοδύναμες νομικές ρυθμίσεις μπορεί να περιλαμβάνουν την υποχρέωση για τον αναγνωρισμένο οργανισμό να διατηρεί τοπική αντιπροσωπεία στο έδαφος του κράτους μέλους για λογαριασμό του οποίου ασκεί τα καθήκοντα που αναφέρονται στο  άρθρο 3. Η απαίτηση αυτή μπορεί να ικανοποιείται με μια τοπική αντιπροσωπεία έχουσα  νομική μορφή που της εξασφαλίζει νομική προσωπικότητα δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους μέλους και της αρμοδιότητας των εθνικών δικαστηρίων του.

3. Η συμφωνία ή οι ισοδύναμες νομικές ρυθμίσεις μπορεί να περιλαμβάνουν την υποχρέωση για τον αναγνωρισμένο οργανισμό να διατηρεί τοπική αντιπροσωπεία στο έδαφος του κράτους μέλους για λογαριασμό του οποίου ασκεί τα καθήκοντα που αναφέρονται στο  άρθρο 3. Η απαίτηση αυτή μπορεί να ικανοποιείται με μια τοπική αντιπροσωπεία έχουσα  νομική μορφή που της εξασφαλίζει νομική προσωπικότητα δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους μέλους και να υπάγεται στην αρμοδιότητα των εθνικών δικαστηρίων του.

Τροπολογία 35

Άρθρο 8, παράγραφος 5

5. Η Επιτροπή υποβάλλει, το αργότερο στις 22 Ιουλίου 2006, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, έκθεση αξιολόγησης της οικονομικής επίπτωσης του προβλεπόμενου στο παρόν άρθρο καθεστώτος ευθύνης για τα ενδιαφερόμενα μέρη, και ιδίως των συνεπειών στην οικονομική ισορροπία των αναγνωρισμένων οργανισμών.

Η έκθεση συντάσσεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και των ενδιαφερομένων μερών, ιδίως των αναγνωρισμένων οργανισμών. Η Επιτροπή υποβάλλει, εάν χρειαστεί, σε συνάρτηση με την ανωτέρω αξιολόγηση, πρόταση τροποποίησης της παρούσας οδηγίας όσον αφορά ειδικότερα την αρχή του ορίου ευθύνης και του ανώτατου ορίου ευθύνης.

διαγράφεται

Τροπολογία 36

Άρθρο 9, παράγραφος 2α (νέα)

 

(2α) Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της  παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται το άρθρο 5α, παράγραφοι 1 έως 4 και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

Αιτιολόγηση

Στο άρθρο περί επιτροπολογίας πρέπει να εισαχθεί η νέα κανονιστική διαδικασία με έλεγχο.

Τροπολογία 37

Άρθρο 10, παράγραφος 1, εισαγωγική φράση

1. Η παρούσα οδηγία μπορεί, χωρίς να διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής της, να τροποποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται  στο άρθρο 9  παράγραφος 2, προκειμένου:

1. Η παρούσα οδηγία, χωρίς να διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής της, μπορεί να τροποποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται  στο άρθρο 9  παράγραφος , προκειμένου:

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 10, παράγραφος 1 είναι γενικής ισχύος και προορίζονται για την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσης οδηγίας, πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Τροπολογία 38

Άρθρο 11, παράγραφος 2 α (νέα)

 

Παρά ταύτα, και με την επιφύλαξη της άμεσης εφαρμογής τους, η Επιτροπή πρέπει να ενημερώνει από πριν όλα τα κράτη μέλη που ανέθεσαν την εξουσιοδότηση στον εν λόγω εγκεκριμένο οργανισμό σχετικά με τα μέτρα που σκοπεύει να λάβει.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι οργανισμοί ενεργούν κατ' ανάθεσιν από τα κράτη, αυτά πρέπει να ενημερώνονται από πριν σχετικά με τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν.

Τροπολογία 39

Άρθρο 12, παράγραφος 1, στοιχείο (α)

(α) αν για μη τήρηση των κριτηρίων που καθορίζονται στο παράρτημα I ή για μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του με βάση την παρούσα οδηγία από πλευράς του ή όταν η χειροτέρευση των επιδόσεών του αναδεικνύει σοβαρές ελλείψεις στη δομή του, τα συστήματά του, τις διαδικασίες του ή τους εσωτερικούς ελέγχους του, ή

(α) αν για την σοβαρή, ή ενδεχομένως, επανειλημμένη μη τήρηση των κριτηρίων που καθορίζονται στο παράρτημα I ή για μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του με βάση την παρούσα οδηγία από πλευράς του ή όταν η χειροτέρευση των επιδόσεών του αναδεικνύει σοβαρές ελλείψεις στη δομή του, τα συστήματά του, τις διαδικασίες του ή τους εσωτερικούς ελέγχους του, ή

Αιτιολόγηση

Κωδικοποιείται η παραβίαση της σοβαρής μη τήρησης των κριτηρίων καθώς και το πρόσθετο στοιχείο της υποτροπής.

Τροπολογία 40

Άρθρο 12, παράγραφος 1, στοιχείο β)

(β) για την παροχή από πλευράς του ανακριβών, ατελών ή παραπλανητικών πληροφοριών στην Επιτροπή κατά την αξιολόγησή του με βάση το άρθρο 16 παράγραφος 3 ή για παρεμπόδιση με άλλον τρόπο της εν λόγω αξιολόγησης.

(β) για την σκόπιμη παροχή από πλευράς του ανακριβών, ατελών ή παραπλανητικών πληροφοριών στην Επιτροπή κατά την αξιολόγησή του με βάση το άρθρο 16 παράγραφος 3 ή για παρεμπόδιση με άλλον τρόπο της εν λόγω αξιολόγησης.

Αιτιολόγηση

Προστίθεται ο όρος "σκόπιμη" προκειμένου να υπογραμμισθεί ο δόλος ως επιβαρυντικό στοιχείο.

Τροπολογία 41

Άρθρο 12, παράγραφος 3, εδάφιο 2

Τα ανωτέρω πρόστιμα και οι χρηματικές ποινές επιβάλλονται μόνον αφού δοθεί στον αντίστοιχο οργανισμό η δυνατότητα να υποβάλει τις παρατηρήσεις του.

Τα ανωτέρω πρόστιμα και οι χρηματικές ποινές επιβάλλονται μόνον αφού δοθεί στον αντίστοιχο οργανισμό και τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη η δυνατότητα να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους.

Αιτιολόγηση

Προστίθεται η δυνατότητα τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη να παρουσιάζουν επίσης τις αιτιάσεις τους.

Τροπολογία 42

Άρθρο 12, παράγραφος 3, εδάφιο 3

Το συνολικό ποσό των προστίμων και των περιοδικών χρηματικών ποινών δεν υπερβαίνει το 10% του συνολικού κύκλου εργασιών του αναγνωρισμένου οργανισμού του προηγούμενου οικονομικού έτους για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Το συνολικό ποσό των προστίμων και των περιοδικών χρηματικών ποινών δεν υπερβαίνει το 5% του συνολικού κύκλου εργασιών του αναγνωρισμένου οργανισμού του προηγούμενου οικονομικού έτους για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Μειώνεται το πρόστιμο από 10% σε 5% διότι φαίνεται υπερβολικό.

Τροπολογία 43

Άρθρο 13, παράγραφος 1, στοιχείο α)

(α) αν, για μη τήρηση από πλευράς τους των κριτηρίων που καθορίζονται στο παράρτημα Ι ή για μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους με βάση την παρούσα οδηγία, οδηγεί σε απαράδεκτη απειλή κατά της ασφάλειας ή του περιβάλλοντος·

(α) αν, για την επανειλημμένη και σοβαρή μη τήρηση από πλευράς τους των κριτηρίων που καθορίζονται στο παράρτημα Ι ή για μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους με βάση την παρούσα οδηγία, οδηγεί σε απαράδεκτη απειλή κατά της ασφάλειας ή του περιβάλλοντος·

Αιτιολόγηση

Τα στοιχεία της υποτροπής και της σοβαρότητας πρέπει να χαρακτηρίζουν το είδος της συμπεριφοράς που επισύρει μία τόσο σοβαρή κύρωση όπως η ανάκληση της αναγνώρισης.

Τροπολογία 44

Άρθρο 13, παράγραφος 1, στοιχείο β)

(β) των οποίων οι επιδόσεις στην ασφάλεια και την πρόληψη της ρύπανσης οδηγεί σε απαράδεκτη απειλή κατά της ασφάλειας ή του περιβάλλοντος·

(β) των οποίων οι επανειλημμένες και σοβαρές παραλείψεις στις επιδόσεις τους όσον αφορά την ασφάλεια και την πρόληψη της ρύπανσης οδηγεί σε απαράδεκτη απειλή κατά της ασφάλειας ή του περιβάλλοντος·

Αιτιολόγηση

Τα στοιχεία της υποτροπής και της σοβαρότητας πρέπει να χαρακτηρίζουν το είδος της συμπεριφοράς που επισύρει μία τόσο σοβαρή κύρωση όπως η ανάκληση της αναγνώρισης.

Τροπολογία 45

Άρθρο 14

Η Επιτροπή, ενεργώντας σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 9, παράγραφος 2, θεσπίζει:

Η Επιτροπή, ενεργώντας σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 9, παράγραφος , θεσπίζει και δημοσιεύει:

(α) κριτήρια για τη μέτρηση των επιδόσεων των αναγνωρισμένων οργανισμών όσον αφορά την ασφάλεια και την πρόληψη της ρύπανσης, τα οποία αφορούν ιδίως τα στοιχεία που παρέχονται από το μνημόνιο συνεννόησης των Παρισίων για τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος του λιμένα ή/και από παρεμφερή προγράμματα·

(α) κριτήρια για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των κανόνων, των κανονισμών και των ενεργειών των αναγνωρισμένων οργανισμών όσον αφορά την ασφάλεια και την πρόληψη της ρύπανσης των ταξινομημένων πλοίων τους, τα οποία αφορούν ιδίως τα στοιχεία που παρέχονται από το μνημόνιο συνεννόησης των Παρισίων για τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος του λιμένα ή/και από παρεμφερή προγράμματα και

(β) κριτήρια για να προσδιορίζεται πότε οι εν λόγω επιδόσεις αποτελούν απαράδεκτη απειλή κατά της ασφάλειας ή του περιβάλλοντος, στα οποία επιτρέπεται να λαμβάνονται υπόψη ιδιαίτερες περιστάσεις που επηρεάζουν τους μικρότερου μεγέθους ή τους άκρως εξειδικευμένους οργανισμούς, και

(β) κριτήρια για να προσδιορίζεται πότε κάποια συγκεκριμένη ενέργεια, παράλειψη ή αμέλεια αποτελούν απαράδεκτη απειλή κατά της ασφάλειας ή του περιβάλλοντος, στα οποία επιτρέπεται να λαμβάνονται υπόψη ιδιαίτερες περιστάσεις που επηρεάζουν τους μικρότερου μεγέθους ή τους άκρως εξειδικευμένους οργανισμούς, και

(γ) λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή του άρθρου 12 και, κατά περίπτωση, του άρθρου 13.

Η Επιτροπή θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή του άρθρου 12 και, κατά περίπτωση, του άρθρου 13 σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 9, παράγραφος 2.

Αιτιολόγηση

Τα κριτήρια που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) είναι γενικής ισχύος και προορίζονται για την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσης οδηγίας· για το λόγο αυτό, πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Τροπολογία 46

Άρθρο 15, στοιχείο (β)

(β) η Επιτροπή εξετάζει κατά πόσον η αναστολή είναι δικαιολογημένη λόγω σοβαρών κινδύνων για την ασφάλεια ή το περιβάλλον·

(β) η Επιτροπή πρέπει να αναλύει, από την άποψη της ασφάλειας και της πρόληψης της ρύπανσης, τους λόγους που επικαλείται το Κράτος μέλος προκειμένου να αναστείλει την εξουσιοδότηση του εγκεκριμένου οργανισμού.

Τροπολογία 47

Άρθρο 15, στοιχείο (γ)

(γ) ενεργώντας σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο  άρθρο 9, παράγραφος 2, η Επιτροπή ενημερώνει το κράτος μέλος για το εάν η απόφασή του να αναστείλει την εξουσιοδότηση είναι δικαιολογημένη ή όχι, λόγω σοβαρών κινδύνων για την ασφάλεια ή το περιβάλλον, και, εφόσον δεν είναι δικαιολογημένη, ζητά από το κράτος μέλος να ανακαλέσει την αναστολή.

(γ) ενεργώντας σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 9, παράγραφος 2, η Επιτροπή ενημερώνει το κράτος μέλος για το εάν θεωρεί ότι η απόφασή του να αναστείλει την εξουσιοδότηση είναι επαρκώς δικαιολογημένη ή όχι, λόγω σοβαρών κινδύνων για την ασφάλεια ή το περιβάλλον, Εφόσον δεν είναι δικαιολογημένη, ζητά από το κράτος μέλος να ανακαλέσει την αναστολή. Εφόσον είναι δικαιολογημένη, εάν το κράτος μέλος έχει περιορίσει τον αριθμό των εξουσιοδοτημένων οργανισμών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 7, του ζητεί, εις αντικατάστασιν της αναστολής της εξουσιοδότησης, να χορηγήσει νέα εξουσιοδότηση σε άλλο ανεγνωρισμένο οργανισμό.

Τροπολογία 48

Άρθρο 16, παράγραφος 1

1. Κάθε κράτος μέλος πρέπει να διαπιστώνει το ίδιο ότι οι αναγνωρισμένοι οργανισμοί που ενεργούν για λογαριασμό του στα πλαίσια του άρθρου 3, παράγραφος 2, εκπληρούν πράγματι τα καθήκοντα τα οποία αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο κατά τρόπο ικανοποιητικό για την αρμόδια αρχή του.

1. Κάθε κράτος μέλος εποπτεύει ότι οι αναγνωρισμένοι οργανισμοί που ενεργούν για λογαριασμό του στα πλαίσια του άρθρου 3, παράγραφος 2, εκπληρούν πράγματι τα καθήκοντα τα οποία αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο κατά τρόπο ικανοποιητικό για την αρμόδια αρχή του.

Τροπολογία 49

Άρθρο 16, παράγραφος 2

2. Κάθε κράτος μέλος εκτελεί αυτό το καθήκον τουλάχιστον ανά διετία και απευθύνει στα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή έκθεση των αποτελεσμάτων της εν λόγω παρακολούθησης το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους που ακολουθεί τα έτη για τα οποία πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση της συμμόρφωσης.

2. Κάθε κράτος μέλος επιθεωρεί τον κάθε εξουσιοδοτημένο οργανισμό τουλάχιστον ανά διετία και απευθύνει στα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή έκθεση των αποτελεσμάτων των εν λόγω επιθεωρήσεων το αργότερο προ της 31ης Μαρτίου κάθε έτους που ακολουθεί τα έτη για τα οποία πραγματοποιήθηκαν οι επιθεωρήσεις.

Τροπολογία 50

Άρθρο 16, παράγραφος 3, εδάφιο 1

3. Όλοι οι αναγνωρισμένοι οργανισμοί αξιολογούνται από την Επιτροπή, μαζί με το κράτος μέλος που υπέβαλε τη σχετική αίτηση αναγνώρισης σε σταθερή βάση και τουλάχιστον ανά διετία προκειμένου να εξακριβωθεί ότι εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους με βάση την παρούσα οδηγία και ότι πληρούν τα κριτήρια του Παραρτήματος I.

3. Όλοι οι αναγνωρισμένοι οργανισμοί αξιολογούνται από την Επιτροπή, μαζί με το κράτος μέλος που υπέβαλε τη σχετική αίτηση αναγνώρισης σε σταθερή βάση και τουλάχιστον ανά διετία προκειμένου να εξακριβωθεί ότι εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους με βάση την παρούσα οδηγία και ότι πληρούν τα κριτήρια του Παραρτήματος I. Η αξιολόγηση πρέπει να περιορίζεται στις δραστηριότητες στη θάλασσα των εγκεκριμένων οργανισμών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Είναι σωστό να γίνεται διάκριση μεταξύ των δραστηριοτήτων των εγκεκριμένων οργανισμών που αφορά η Οδηγία και των λοιπών. Αυτό κάνει η Επιτροπή όσον αφορά τις ευθύνες που αφορούν τα στοιχεία ενεργητικού των οργανισμών.

Τροπολογία 51

Άρθρο 19, παράγραφος 2

2. Ένα κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει να χρησιμοποιεί κανόνες που θεωρεί ισοδυνάμους προς εκείνους ενός αναγνωρισμένου οργανισμού μόνο υπό τον όρο ότι τους κοινοποιεί αμέσως στην Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία της οδηγίας 98/34/EΚ , καθώς και στα άλλα κράτη μέλη, και υπό τον όρο ότι δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο ενστάσεων άλλου κράτους μέλους ή της Επιτροπής και δεν έχουν κριθεί, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο  1 άρθρο 9, παράγραφος 2 της παρούσας οδηγίας  , ως μη ισοδύναμοι.

2. Ένα κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει να χρησιμοποιεί κανόνες που θεωρεί ισοδυνάμους προς τους κανόνες και τους κανονισμούς ενός αναγνωρισμένου οργανισμού μόνο υπό τον όρο ότι τους κοινοποιεί αμέσως στην Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία της οδηγίας 98/34/EΚ , καθώς και στα άλλα κράτη μέλη, και υπό τον όρο ότι δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο ενστάσεων άλλου κράτους μέλους ή της Επιτροπής ούτε έχουν κριθεί, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο  1 άρθρο 9, παράγραφος 2 της παρούσας οδηγίας  , ως μη ισοδύναμοι.

Τροπολογία 52

Άρθρο 20, παράγραφος 1, εδάφιο 1

1. Οι αναγνωρισμένοι οργανισμοί προβαίνουν περιοδικά σε διαβουλεύσεις μεταξύ τους, με σκοπό τη διατήρηση της ισοδυναμίας όσον αφορά τους κανόνες και τους κανονισμούς και την εφαρμογή τους. Συνεργάζονται μεταξύ τους με σκοπό να επιτύχουν συνεπή ερμηνεία των διεθνών συμβάσεων, με την επιφύλαξη των εξουσιών των κρατών σημαίας. Οι αναγνωρισμένοι οργανισμοί συμφωνούν επί των όρων υπό τους οποίους αναγνωρίζουν αμοιβαία τα αντίστοιχα πιστοποιητικά κλάσης βάσει ισοδύναμων προτύπων, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τους θαλάσσιους εξοπλισμούς που φέρουν έγκριση τύπου (wheelmark) σύμφωνα με την οδηγία 96/98/EΚ.

1. Οι αναγνωρισμένοι οργανισμοί προβαίνουν περιοδικά σε διαβουλεύσεις μεταξύ τους, με σκοπό τη διατήρηση της ισοδυναμίας και να επιτύχουν την εναρμόνιση όσον αφορά τους κανόνες και τους κανονισμούς και την εφαρμογή τους. Συνεργάζονται μεταξύ τους με σκοπό να επιτύχουν συνεπή ερμηνεία των διεθνών συμβάσεων, με την επιφύλαξη των εξουσιών των κρατών σημαίας. Οι αναγνωρισμένοι οργανισμοί συμφωνούν όποτε κρίνεται σκόπιμο επί των τεχνικών και διαδικαστικών όρων υπό τους οποίους αναγνωρίζουν αμοιβαία τα αντίστοιχα πιστοποιητικά κλάσης βάσει ισοδύναμων προτύπων, λαμβάνοντας ως σημείο αναφοράς τα πλέον απαιτητικά και αυστηρά πρότυπα και λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τους θαλάσσιους εξοπλισμούς που φέρουν έγκριση τύπου (wheelmark) σύμφωνα με την οδηγία 96/98/EΚ.

Αιτιολόγηση

Διευκρινίζεται ο επιδιωκόμενος στόχος που είναι η σταδιακή εναρμόνιση.

Ορίζεται ότι η αμοιβαία αναγνώριση θα γίνεται μόνον όταν είναι εφικτό στις περιπτώσεις όπου οι τεχνικές προδιαγραφές είναι οι αυτές ή παραπλήσιες.

Το πρότυπο αναφοράς δεν μπορεί να επιλέγεται προς τα κάτω, αλλά λαμβάνοντας υπόψη τα πλέον αυστηρά.

Τροπολογία 53

Άρθρο 20, παράγραφος 1α (νέα)

 

1α. Μετά παρέλευση τριετίας από της ενάρξεως ισχύος της παρούσης οδηγίας, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, βάσει ανεξάρτητης μελέτης ως προς το επίπεδο που επετεύχθη στην διαδικασία εναρμόνισης των κανόνων και των κανονισμών και την αμοιβαία αναγνώριση. Σε περίπτωση μη τήρησης των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 20 από τους εγκεκριμένους οργανισμούς, η Επιτροπή προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο τα απαραίτητα μέτρα.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή, και ορθώς, δεν χρησιμοποιεί στην πρόταση Οδηγίας προστακτικούς όρους, αλλά προωθεί μία σταδιακή εναρμόνιση. Είναι λογικό εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος να αξιολογηθεί σε ποιο βαθμό έχει επιτευχθεί ο στόχος.

Τροπολογία 54

Άρθρο 20, παράγραφος 4

4. Οι αναγνωρισμένοι οργανισμοί δεν εκδίδουν θεσμοθετημένα  πιστοποιητικά για πλοίο, ανεξαρτήτως της σημαίας που φέρει, το οποίο έχει διαγραφεί από την κλάση του ή αλλάζει κλάση για λόγους ασφαλείας, πριν παράσχουν τη δυνατότητα στην αρμόδια αρχή του κράτους σημαίας να δώσει τη γνώμη της εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος προκειμένου να προσδιορίσουν κατά πόσον απαιτείται πλήρης επιθεώρηση.

4. Οι αναγνωρισμένοι οργανισμοί δεν εκδίδουν θεσμοθετημένα  πιστοποιητικά για πλοίο, ανεξαρτήτως της σημαίας που φέρει, το οποίο έχει διαγραφεί από την κλάση του ή αλλάζει κλάση για λόγους ασφαλείας, πριν παράσχουν τη δυνατότητα στην αρμόδια αρχή του κράτους σημαίας να δώσει τη γνώμη της εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος σχετικά με το κατά πόσον απαιτείται πλήρης επιθεώρηση.

Τροπολογία 55

Άρθρο 20, παράγραφος 5, εδάφιο 1, εισαγωγή

5. Σε περιπτώσεις μεταφοράς κλάσης από έναν αναγνωρισμένο οργανισμό σε άλλον, ο παραδίδων οργανισμός ενημερώνει τον παραλαμβάνοντα οργανισμό σχετικά με:

5. Σε περιπτώσεις μεταφοράς κλάσης από έναν αναγνωρισμένο οργανισμό σε άλλον, ο παραδίδων οργανισμός καταθέτει στον παραλαμβάνοντα οργανισμό την πλήρη φάκελο του πλοίου και, τον ενημερώνει ειδικώς σχετικά με:

Τροπολογία 56

Άρθρο 20, παράγραφος 5, εδάφιο 2

Κατά τη μετάταξη, ο παραδίδων οργανισμός παραδίδει στον παραλαμβάνοντα οργανισμό το πλήρες αρχείο με το ιστορικό του πλοίου. Τα πιστοποιητικά του πλοίου μπορούν να εκδίδονται από τον παραλαμβάνοντα οργανισμό μόνο αφού ολοκληρωθούν ικανοποιητικά όλοι οι καθυστερούμενοι έλεγχοι και αφού εκπληρωθούν οι καθυστερούμενες συστάσεις ή προϋποθέσεις κλάσης που είχαν προηγουμένως εκδοθεί εις βάρος του πλοίου, καθ’ υπόδειξη του παραδίδοντος οργανισμού.

Τα νέα πιστοποιητικά του πλοίου μπορούν να εκδίδονται από τον παραλαμβάνοντα οργανισμό μόνο αφού ολοκληρωθούν ικανοποιητικά όλοι οι καθυστερούμενοι έλεγχοι και αφού εκπληρωθούν οι καθυστερούμενες συστάσεις ή προϋποθέσεις κλάσης που είχαν προηγουμένως εκδοθεί εις βάρος του πλοίου, καθ’ υπόδειξη του παραδίδοντος οργανισμού.

Τροπολογία 57

Άρθρο 20, παράγραφος 5, εδάφιο 3

Πριν από την έκδοση των πιστοποιητικών, ο παραλαμβάνων οργανισμός υποχρεούται να γνωστοποιεί στον παραδίδοντα οργανισμό την ημερομηνία έκδοσης των πιστοποιητικών και να επιβεβαιώνει την ημερομηνία, τον τόπο και τις ενέργειες που έγιναν για την κάλυψη κάθε καθυστερούμενου ελέγχου, καθυστερούμενης σύστασης και καθυστερημένης προϋπόθεσης κλάσης.

Πριν από την συμπλήρωση των νέων πιστοποιητικών, ο παραλαμβάνων οργανισμός γνωστοποιεί την ημερομηνία έκδοσής τους στον παραδίδοντα οργανισμό την ημερομηνία έκδοσης των πιστοποιητικών και του επιβεβαιώνει τις ενέργειες που έγιναν για την κάλυψη κάθε καθυστερούμενου ελέγχου, καθυστερούμενης σύστασης και καθυστερημένης προϋπόθεσης κλάσης, τα μέτρα που ελήφθησαν, καθώς και τις ημερομηνίες και τον τόπο έναρξης και ικανοποιητικής κατάληξής τους.

Τροπολογία 58

Άρθρο 21, παράγραφος 1, εισαγωγική διατύπωση

1. Οι αναγνωρισμένοι οργανισμοί συγκροτούν το αργότερο έως ….. και διατηρούν κοινό φορέα, ο οποίος αναλαμβάνει τα εξής καθήκοντα:

1. Τα κράτη μέλη, από κοινού με τους εγκεκριμένους οργανισμούς, συγκροτούν Επιτροπή αξιολόγησης σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας EN 45012. Μπορούν να συμμετέχουν με συμβουλευτικό χαρακτήρα οι ενδιαφερόμενες επαγγελματικές ενώσεις που συμμετέχουν στις ναυτικές δραστηριότητες. Η επιτροπή αυτή θα αναλάβει τα εξής καθήκοντα:

Αιτιολόγηση

Ο οργανισμός αξιολόγησης ονομάζεται επιτροπή αξιολόγησης.

Η επιτροπή αυτή δεν θα συγκροτείται μόνον από τους εγκεκριμένους οργανισμούς αλλά θα συμμετέχουν και τα κράτη.

Τροπολογία 59

Άρθρο 21, παράγραφος 1, εδάφιο 1, στοιχείο (α)

(α) τη συνεχή αξιολόγηση του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας,

(α) ρύθμιση και συνεχής αξιολόγηση του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας των εγκεκριμένων οργανισμών σύμφωνα με τις ποιοτικές προδιαγραφές ISO 9001.

Αιτιολόγηση

Ο οργανισμός αξιολόγησης ονομάζεται επιτροπή αξιολόγησης.

Την επιτροπή αυτή δεν θα απαρτίζουν μόνον οι εγκεκριμένοι οργανισμοί, αλλά θα μετάσχουν στην δημιουργία του τα κράτη μέλη και συμβουλευτικώς ο ΟΜΙ.

Στην επιτροπή αξιολόγησης θα ανατεθούν αρμοδιότητες ώστε να διαθέτει αυτονομία δράσης και να καταρτίζει η ίδια τους διαδικαστικούς της κανόνες.

Τροπολογία 60

Άρθρο 21, παράγραφος 1, εδάφιο 1, στοιχείο (β)

(β) την πιστοποίηση του συστήματος ποιότητας,

(β) την πιστοποίηση του συστήματος ποιότητας των εγκεκριμένων οργανισμών·

Αιτιολόγηση

Ο οργανισμός αξιολόγησης ονομάζεται επιτροπή αξιολόγησης.

Την επιτροπή αυτή δεν θα απαρτίζουν μόνον οι εγκεκριμένοι οργανισμοί, αλλά θα μετάσχουν στην δημιουργία του τα κράτη μέλη και συμβουλευτικώς ο ΟΜΙ.

Στην επιτροπή αξιολόγησης θα ανατεθούν αρμοδιότητες ώστε να διαθέτει αυτονομία δράσης και να καταρτίζει η ίδια τους διαδικαστικούς της κανόνες.

Τροπολογία 61

Άρθρο 21, παράγραφος 1, εδάφιο 1, στοιχείο (γ)

(γ) την έκδοση δεσμευτικών ερμηνειών των διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων ποιότητας, ιδίως για να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της φύσης και των υποχρεώσεων των αναγνωρισμένων οργανισμών, και

(γ) την έκδοση δεσμευτικών ερμηνειών των διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων διαχείρισης της ποιότητας, ιδίως για να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της φύσης και των υποχρεώσεων των αναγνωρισμένων οργανισμών, και

Αιτιολόγηση

Ο οργανισμός αξιολόγησης ονομάζεται επιτροπή αξιολόγησης.

Την επιτροπή αυτή δεν θα απαρτίζουν μόνον οι εγκεκριμένοι οργανισμοί, αλλά θα μετάσχουν στην δημιουργία του τα κράτη μέλη και συμβουλευτικώς ο ΟΜΙ.

Στην επιτροπή αξιολόγησης θα ανατεθούν αρμοδιότητες ώστε να διαθέτει αυτονομία δράσης και να καταρτίζει η ίδια τους διαδικαστικούς της κανόνες.

Τροπολογία 62

Άρθρο 21, παράγραφος 1, εδάφιο 2

Ο κοινός φορέας είναι ανεξάρτητος από τους αναγνωρισμένους οργανισμούς και διαθέτει τα αναγκαία μέσα για να φέρει σε πέρας τα καθήκοντά του αποτελεσματικά και με βάση τα υψηλότερα επαγγελματικά πρότυπα.

Η Επιτροπή αξιολόγησης είναι ανεξάρτητη και διαθέτει τις απαραίτητες αρμοδιότητες προκειμένου να ενεργεί με αυτονομία έναντι των αναγνωρισμένων οργανισμών και διαθέτει τα αναγκαία μέσα για να φέρει σε πέρας τα καθήκοντά του αποτελεσματικά και με βάση τα υψηλότερα επαγγελματικά πρότυπα. Η επιτροπή καθορίζει την μεθοδολογία της εργασίας της και τους διαδικαστικούς κανόνες της.

Αιτιολόγηση

Ο οργανισμός αξιολόγησης ονομάζεται επιτροπή αξιολόγησης.

Την επιτροπή αυτή δεν θα απαρτίζουν μόνον οι εγκεκριμένοι οργανισμοί, αλλά θα μετάσχουν στην δημιουργία του τα κράτη μέλη και συμβουλευτικώς ο ΟΜΙ.

Στην επιτροπή αξιολόγησης θα ανατεθούν αρμοδιότητες ώστε να διαθέτει αυτονομία δράσης και να καταρτίζει η ίδια τους διαδικαστικούς της κανόνες.

Τροπολογία 63

Άρθρο 21, παράγραφος 1, εδάφιο 3

Καταρτίζει ετήσιο πρόγραμμα εργασίας.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Ο οργανισμός αξιολόγησης ονομάζεται επιτροπή αξιολόγησης.

Την επιτροπή αυτή δεν θα απαρτίζουν μόνον οι εγκεκριμένοι οργανισμοί, αλλά θα μετάσχουν στην δημιουργία του τα κράτη μέλη και συμβουλευτικώς ο ΟΜΙ.

Στην επιτροπή αξιολόγησης θα ανατεθούν αρμοδιότητες ώστε να διαθέτει αυτονομία δράσης και να καταρτίζει η ίδια τους διαδικαστικούς της κανόνες.

Τροπολογία 64

Άρθρο 21, παράγραφος 1, εδάφιο 4

Παρέχει στην Επιτροπή και τα εξουσιοδοτούντα κράτη μέλη πλήρεις πληροφορίες για το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του, καθώς και τα πορίσματα και τις συστάσεις του, ιδίως όσον αφορά καταστάσεις που ενδέχεται να απειλήσουν την ασφάλεια.

Η Επιτροπή αξιολόγησης παρέχει στα ενδιαφερόμενα μέρη, περιλαμβανομένης της Επιτροπής πλήρεις πληροφορίες για το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του, καθώς και τα πορίσματα και τις συστάσεις του, ιδίως όσον αφορά καταστάσεις που ενδέχεται να απειλήσουν την ασφάλεια.

Αιτιολόγηση

Ο οργανισμός αξιολόγησης ονομάζεται επιτροπή αξιολόγησης.

Την επιτροπή αυτή δεν θα απαρτίζουν μόνον οι εγκεκριμένοι οργανισμοί, αλλά θα μετάσχουν στην δημιουργία του τα κράτη μέλη και συμβουλευτικώς ο ΟΜΙ.

Στην επιτροπή αξιολόγησης θα ανατεθούν αρμοδιότητες ώστε να διαθέτει αυτονομία δράσης και να καταρτίζει η ίδια τους διαδικαστικούς της κανόνες.

Τροπολογία 65

Άρθρο 21, παράγραφος 2, εδάφιο 1

2. Ο κοινός φορέας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αξιολογείται περιοδικά από την Επιτροπή, η οποία μπορεί να ζητήσει από τους αναγνωρισμένους οργανισμούς να λάβουν τα μέτρα που κρίνει αναγκαία για να εξασφαλισθεί πλήρης συμμόρφωση προς την παράγραφο 1.

2. Η Επιτροπή Αξιολόγησης ελέγχεται περιοδικά από την Επιτροπή, η οποία, ενεργώντας σύμφωνα με την διαδικασία της επιτροπής αξιολόγησης που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 9, μπορεί να ζητήσει από την επιτροπή αξιολόγησης να λάβει τα μέτρα που η Επιτροπή κρίνει αναγκαία για να εξασφαλισθεί πλήρης συμμόρφωση προς την παράγραφο 1.

Αιτιολόγηση

Ο οργανισμός αξιολόγησης ονομάζεται επιτροπή αξιολόγησης.

Την επιτροπή αυτή δεν θα απαρτίζουν μόνον οι εγκεκριμένοι οργανισμοί, αλλά θα μετάσχουν στην δημιουργία του τα κράτη μέλη και συμβουλευτικώς ο ΟΜΙ.

Στην επιτροπή αξιολόγησης θα ανατεθούν αρμοδιότητες ώστε να διαθέτει αυτονομία δράσης και να καταρτίζει η ίδια τους διαδικαστικούς της κανόνες.

Τροπολογία 66

Άρθρο 23, παράγραφος 1

Κατά την αξιολόγηση βάσει του άρθρου 16 παράγραφος 3, η Επιτροπή ελέγχει εάν κάτοχος της αναγνώρισης είναι η μητρική οντότητα του οργανισμού. Εάν δεν είναι αυτός ο κάτοχος, η Επιτροπή τροποποιεί αναλόγως την αναγνώριση με απόφαση.

Κατά την αξιολόγηση βάσει του άρθρου 16 παράγραφος 3, η Επιτροπή ελέγχει εάν κάτοχος της αναγνώρισης είναι η αρμόδια νομική οντότητα του οργανισμού στην οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσης Οδηγίας.. Εάν δεν είναι αυτός ο κάτοχος, η Επιτροπή τροποποιεί αναλόγως την αναγνώριση με απόφαση.

Αιτιολόγηση

Νομική διευκρίνιση πλέον σύμφωνη με την οργάνωση και την εσωτερική σύνθεση των εγκεκριμένων οργανισμών.

Τροπολογία 67

Παράρτημα Ι, μέρος Α, παράγραφος 1

1. Οι αναγνωρισμένοι οργανισμοί πρέπει να έχουν νομική προσωπικότητα στο κράτος του τόπου τους. Οι λογαριασμοί τους πρέπει να πιστοποιούνται από ανεξάρτητους ορκωτούς λογιστές.

1. Οι αναγνωρισμένοι οργανισμοί, προκειμένου να τύχουν και να διατηρήσουν την κοινοτική αναγνώριση, πρέπει να έχουν νομική προσωπικότητα στο κράτος του τόπου τους. Οι λογαριασμοί τους πρέπει να πιστοποιούνται από ανεξάρτητους ορκωτούς λογιστές.

Τροπολογία 68

Παράρτημα Ι, μέρος Α, παράγραφος 3

3. Ο οργανισμός πρέπει να συγκροτείται με σημαντικό διοικητικό, τεχνικό, βοηθητικό και ερευνητικό προσωπικό ανάλογα με το μέγεθος του στόλου της κλάσης του, της σύνθεσης και της συμμετοχής του οργανισμού στην κατασκευή και την μετατροπή πλοίων. Ο οργανισμός πρέπει να είναι ικανός να αποσπά σε κάθε τόπο εργασίας, όταν και εφόσον χρειάζεται, μέσα και προσωπικό ανάλογα με τα καθήκοντα που πρόκειται να φέρει σε πέρας σύμφωνα με τα γενικά ελάχιστα κριτήρια 6 και 7 και με τα ειδικά ελάχιστα κριτήρια.

3. Ο οργανισμός πρέπει να διαθέτει, ανά πάσα στιγμή, σημαντικό διοικητικό, τεχνικό, βοηθητικό και ερευνητικό προσωπικό ανάλογα με το μέγεθος του στόλου της κλάσης του, της σύνθεσης και της συμμετοχής του οργανισμού στην κατασκευή και την μετατροπή πλοίων. Ο οργανισμός πρέπει να είναι ικανός να αποσπά σε κάθε τόπο εργασίας, όταν και εφόσον χρειάζεται, μέσα και προσωπικό ανάλογα με τα καθήκοντα που πρόκειται να φέρει σε πέρας σύμφωνα με τα γενικά ελάχιστα κριτήρια 6 και 7 και με τα ειδικά ελάχιστα κριτήρια.

Τροπολογία 69

Παράρτημα Ι, μέρος Β, παράγραφος 4α (νέα)

 

4a. Ο οργανισμός, καθώς και οι επιθεωρητές και το τεχνικό προσωπικό που χρησιμοποιεί, ασκούν τα καθήκοντά τους χωρίς να παραβιάζονται τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας των ναυπηγείων, των προμηθευτών των εξοπλισμών και των ιδιοκτητών των πλοίων, περιλαμβανομένων των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, των αδειών, της τεχνογνωσίας ή κάθε είδους γνώσεων η χρησιμοποίηση των οποίων προστατεύεται νομικά σε κοινοτικό ή εθνικό επίπεδο· σε καμία περίπτωση, και κατά παρέκκλιση του άρθρου 17, ούτε ο οργανισμός ούτε οι επιθεωρητές και το τεχνικό προσωπικό που απασχολείται από αυτόν, δεν θα μεταδώσουν ή θα γνωστοποιήσουν στοιχεία ιδιαίτερα σημαντικά από εμπορική άποψη που περιήλθαν στην γνώση τους στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους για την επιθεώρηση, τον έλεγχο ή την εποπτεία κατασκευής νέων πλοίων ή επισκευαζόμενων.

Αιτιολόγηση

Όπως οι εγκεκριμένοι οργανισμοί έχουν επιφυλάξεις προκειμένου να αναγνωρίσουν άλλους φορείς που δεν διαθέτουν το αυτό τεχνολογικό επίπεδο, έτσι και άλλοι παράγοντες επιθυμούν να διαφυλάξουν τα δικαιώματα της διανοητικής τους ιδιοκτησίας.

Τροπολογία 70

Παράρτημα Ι, μέρος Β, παράγραφος 6, στοιχείο ζ)

ζ) οι επιθεωρητές διαθέτουν εκτεταμένη γνώση του συγκεκριμένου τύπου πλοίου επί του οποίου εκτελούν τις εργασίες τους  σε σχέση με τη συγκεκριμένη επιθεώρηση που πρέπει να διενεργηθεί καθώς και των σχετικών εφαρμοστέων απαιτήσεων·

ζ) οι επιθεωρητές διαθέτουν εκτεταμένη γνώση του συγκεκριμένου τύπου πλοίου επί του οποίου εκτελούν τις εργασίες τους  σε σχέση με τη συγκεκριμένη επιθεώρηση που πρέπει να διενεργηθεί καθώς και των σχετικών εφαρμοστέων απαιτήσεων·

Τροπολογία 71

Παράρτημα I, μέρος B, σημείο 7

7. Ο οργανισμός αναπτύσσει, εφαρμόζει και διατηρεί αποτελεσματικό εσωτερικό σύστημα ποιότητας με βάση τα κατάλληλα μέρη διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων ποιότητας και σύμφωνα προς το πρότυπο EN ISO/IEC 17020:2004 (φορείς επιθεώρησης) και το πρότυπο EN ISO 9001:2000, όπως ερμηνεύονται και πιστοποιούνται από τον κοινό φορέα που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 1.

7. Ο οργανισμός αναπτύσσει, εφαρμόζει και διατηρεί αποτελεσματικό εσωτερικό σύστημα ποιότητας με βάση τα κατάλληλα μέρη διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων ποιότητας και σύμφωνα προς το πρότυπο EN ISO/IEC 17020:2004 (φορείς επιθεώρησης) και το πρότυπο EN ISO 9001:2000, όπως ερμηνεύονται και πιστοποιούνται από την Επιτροπή Αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 1.

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης πρέπει να διαθέτει αυτονομία δράσης και, προς τον σκοπό αυτό, πρέπει να έχει στη διάθεσή της όλα τα απαραίτητα μέσα προκειμένου να μπορεί να λειτουργεί απρόσκοπτα και να παράγει συνεχές έργο εις βάθος· να κατέχει ιδιαίτερα εξειδικευμένες και υψηλής ποιότητος τεχνικές γνώσεις και έναν κώδικα δεοντολογίας ο οποίος να εξασφαλίζει την ανεξαρτησία της δράσης των επιθεωρητών.

Αιτιολόγηση

Σε συνέπεια με την επωνυμία που δόθηκε με τις τροπολογίες στον οργανισμό.

Πρέπει να περιγραφούν τα χαρακτηριστικά του κοινού οργανισμού, ο οποίος πρέπει να είναι αυτόνομος και να διαθέτει τις ικανότητες που απαιτούνται προκειμένου να φέρει εις πέρας το έργο που του ανατίθεται.

Τροπολογία 72

Παράρτημα I, μέρος B, σημείο 8

8. οι κανόνες και οι κανονισμοί του οργανισμού εφαρμόζονται κατά τρόπο ώστε ο οργανισμός να μπορεί πάντοτε, βασιζόμενος στη δική του άμεση γνώση και κρίση, να δηλώνει αξιόπιστα και αντικειμενικά την ασφάλεια των πλοίων με πιστοποιητικά κλάσης, βάσει των οποίων μπορούν να εκδοθούν θεσμοθετημένα πιστοποιητικά.

8. (Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

  • [1]  Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην ΕΕ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σκοπιμότητα και στόχος της πρότασης

Στόχος της τέταρτης αυτής αναθεώρησης δεν είναι άλλος από την ενίσχυση και την τελειοποίηση του ρόλου των ανεγνωρισμένων από την ΕΕ νηογνωμόνων, οι οποίες σήμερα ονομάζονται "εγκεκριμένοι οργανισμοί", δεδομένου ότι παρατηρήθηκε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις στην διαδικασία επιθεώρησης και πιστοποίησης της ασφάλειας του παγκόσμιου στόλου.

Οι προηγούμενες οδηγίες, και ειδικότερα η οδηγία 2001/105/ΕΚ, μία από τις τρεις προτάσεις του νομοθετικού πακέτου ERIKA I, είχε ήδη θέσει σοβαρά την αναγκαιότητα να αναθεωρηθεί το ισχύον σύστημα έγκρισης των νηογνωμόνων από την Κοινότητα, το οποίο καθιερώθηκε με την οδηγία 94/57/ΕΚ, με την οποία πραγματοποιήθηκε σημαντική πρόοδος η οποία στη συνέχεια επικυρώθηκε με τα πορίσματα του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2002 και τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη βελτίωση της ασφάλειας στην θάλασσα (2003/2235(INI)) και το ψήφισμα που ενεκρίθη μετά το ναυάγιο του Prestige (2003/2066(INI)).

Η ανάγκη να επανέλθουμε στο ίδιο θέμα δεν είναι άλλη από την εκ νέου βελτίωση της λειτουργίας των οργανισμών αυτών για τους οποίους, όπως λένε οι διάφοροι παράγοντες του ναυτικού τομέα, εάν δεν υπήρχαν, θα έπρεπε να τους επινοήσουμε, δεδομένου ότι επιτελούν ζωτικό έργο για την ασφάλεια στη θάλασσα.

Παρά ταύτα, όπως προαναφέρθηκε, ακόμη και σήμερα εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις στην διαδικασία επιθεώρησης και πιστοποίησης των εγκεκριμένων οργανισμών, οι οποίες συνιστούν σοβαρή και απαράδεκτη απειλή για την ασφάλεια ή το περιβάλλον. Οι εγκεκριμένοι οργανισμοί συγκεντρώνουν μεγάλη εξουσία στο πλαίσιο της αλυσίδας ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών η οποία πρέπει να επιτηρείται εκ του σύνεγγυς από τις αντίστοιχες αρχές. Οι αρχές αυτές πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι οργανισμοί που κλήθηκαν να ελέγχουν ότι τα πλοία που ταξιδεύουν στις θάλασσες μας πληρούν τις κατάλληλες διεθνείς προδιαγραφές ασφάλειας και πρόληψης της ρύπανσης, ενεργούν με ανεξαρτησία και αυστηρότητα.

Μεταρρυθμίσεις που προωθεί η πρόταση οδηγίας της Επιτροπής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του "Τρίτου Νομοθετικού Πακέτου για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοΐας" υπέβαλε μία πρόταση με σκοπό την μεταρρύθμιση των ισχυόντων κανόνων και των ισχυουσών προδιαγραφών για την επιθεώρηση και πιστοποίηση των πλοίων από τους εγκεκριμένους οργανισμούς, τροποποιώντας έτσι την οδηγία 94/57/ΕΚ. Δεδομένου ότι η εν λόγω οδηγία έχει ήδη τροποποιηθεί κατά το παρελθόν σε σημαντικό βαθμό, με την τέταρτη αυτή αναθεώρηση της οδηγίας απεφασίσθη να χρησιμοποιηθεί η τεχνική της αναδιατύπωσης.

Η πρόταση περιλαμβάνει πέντε κεφάλαια μεταρρυθμίσεων:

1.        Βελτίωση των συστημάτων ελέγχου των εγκεκριμένων οργανισμών

Οι εγκεκριμένοι οργανισμοί θα συστήσουν έναν κοινό οργανισμό, έργο του οποίου θα είναι η αξιολόγηση και η πιστοποίηση των συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας. Ο οργανισμός αυτός θα είναι ανεξάρτητος από τους εγκεκριμένους οργανισμούς και θα διαθέτει τους απαραίτητους πόρους για την εκτέλεση του έργου του με τρόπο αποτελεσματικό και συνεχή.

2.        Εναρμόνιση του τακτικού και περιορισμένου συστήματος εξέτασης:

Το ισχύον σύστημα περιορίζει την εξέταση βάσει του μεγέθους του οργανισμού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να εγκαταλειφθεί το σύστημα αυτό και να εναρμονισθούν οι προδιαγραφές αναγνώρισης σε κοινοτικό επίπεδο με βάση τις δραστηριότητες του οργανισμού στους τομείς της ποιότητας και της ασφάλειας. Ταυτοχρόνως, η Επιτροπή εισάγει έναν μηχανισμό διασφάλισης ο οποίος επιτρέπει στην Επιτροπή να απαγορεύει σε έναν εγκεκριμένο οργανισμό, ανεξαρτήτως μεγέθους, να παρεμβαίνει για λογαριασμό κρατών μελών στους ειδικευμένους τομείς για τους οποίους δεν διαθέτει τις κατάλληλες αρμοδιότητες.

Εξάλλου, η Επιτροπή θα εξετάσει τις περιορισμένες αναγνωρίσεις που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με την σήμερα ισχύουσα οδηγία και θα αποφασίσει για την διαδικασία της επιτροπολογίας εάν οι περιορισμοί πρέπει να αντικατασταθούν από άλλους ή να καταργηθούν.

3. Βελτίωση των κριτηρίων του κοινοτικού συστήματος αναγνώρισης

Η πρόταση κατατείνει στην απλοποίηση των κριτηρίων αναγνώρισης, δεδομένου ότι δεν είχαν αναπτυχθεί με συνοπτικό τρόπο. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις επικεντρώνονται στον αριθμό των επιθεωρητών σε αναλογία με τον στόλο που έχει καταταχθεί, την χρησιμοποίηση μη αποκλειστικών επιθεωρητών και την εξέταση της νομικής δομής των εγκεκριμένων οργανισμών.

4.     Μεταρρύθμιση του συστήματος κυρώσεων:

Η Επιτροπή επιθυμεί τέλος να καταστήσει περισσότερο ευέλικτο το σύστημα των κυρώσεων. Τούτο σημαίνει να συνταχθεί μία κατάσταση παραβάσεων και κυρώσεων, πέραν της αντικατάστασης της διακοπής αναγνώρισης από οικονομικές κυρώσεις. Οι κυρώσεις αυτές θα είναι αποτελεσματικές και ανάλογες προς την παράβαση, λαμβάνοντας υπόψη την σοβαρότητας της παράβασης και την οικονομική ικανότητα του εν λόγω εγκεκριμένου οργανισμού (ορίζονται απλώς τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος).

5.     Διευκρίνιση του πεδίου εφαρμογής και διευκόλυνση της εφαρμογής ορισμένων διατάξεων της παρούσας οδηγίας:

Το σημείο αυτό αναφέρεται στις ιδιομορφίες της Κοινότητας προκειμένου να καθορίσει τις εξουσίες επιθεώρησης. Διευκρινίζεται η πρόσβαση των ελεγκτών στα έγγραφα των πλοίων.

Άλλο θεμελιώδους σημασίας θέμα είναι η νομική διάρθρωση των εγκεκριμένων οργανισμών: για τον λόγο αυτό η Επιτροπή προτείνει την διεύρυνση της έννοιας του οργανισμού ώστε να εξασφαλισθεί η αναγνώριση που εφαρμόζεται στο ανώτατο επίπεδο που θα ανταποκρίνεται στην έννοια αυτή. Όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής, το κείμενο αναφέρεται στην Σύμβαση SOLAS, μολονότι ότι αποκλείει ένα τμήμα που αφορά την προστασία.

Διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη

Ο εισηγητής θεώρησε σκόπιμο να συναντηθεί και δεύτερη φορά με τους παράγοντες του τομέα προκειμένου να εξετάσει εκ νέου τα κριτήριά τους. Προς το σκοπό αυτό, οργάνωσε συναντήσεις με την IACS, την διεθνή ένωση που περιλαμβάνει τους κυριότερους εγκεκριμένους οργανισμούς που είναι εξουσιοδοτημένοι να πραγματοποιούν εμπειρογνωμοσύνες και πιστοποιήσεις σε ποσοστό άνω του 90% των φορτηγών πλοίων σε ολόκληρο τον κόσμο και εκπροσωπεί 10 από τους 12 οργανισμούς που έχουν αναγνωρισθεί από την Κοινότητα. Είχε επίσης συναντήσεις με τους πλοιοκτήτες, εκπρόσωπους των ναυπηγείων και της ευρωπαϊκής βιομηχανίας ναυτικού εξοπλισμού.

Οργάνωσε επίσης δημόσια ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανοιχτή σε ολόκληρη την Επιτροπή Μεταφορών, ώστε να ανταποκριθεί στην επιθυμία της IACS να περιγράψει το πεδίο εφαρμογής και την σημασία των εγκεκριμένων οργανισμών.

Παρατηρήσεις και προτάσεις του εισηγητή

Ο εισηγητής τάσσεται υπέρ της πρότασης οδηγίας, η οποία αποτελεί ακόμη ένα βήμα για την ασφάλεια στη θάλασσα και την καταπολέμηση της ρύπανσης. Παρά ταύτα, στην παρούσα έκθεση προτείνονται διάφορες τροπολογίες οι οποίες βελτιώνουν, κατά την άποψή μας, την πρόταση:

α)        Ενίσχυση των συστημάτων ελέγχου των οργανισμών:

Η δημιουργία ενός κοινού οργανισμού αξιολόγησης και πιστοποίησης της ποιότητας είναι ένα θετικό βήμα. Στην έκθεση του εισηγητή ο οργανισμός αυτός ονομάζεται: "Επιτροπή Αξιολόγησης", και υπογραμμίζεται η αναγκαιότητα της ανεξαρτησίας του, η οποία εγγυάται την αυτονομία της δράσης του. Προς τον σκοπό αυτό, έχει ιδιαίτερη σημασία να του ανατεθούν οι απαραίτητες αρμοδιότητες για την υλοποίηση του έργου του. Όσον αφορά τη σύστασή του, δεν θα εκπροσωπεί μόνο τους εγκεκριμένους οργανισμούς, αλλά θα λειτουργεί από κοινού και με τα κράτη μέλη και σε συνεννόηση με τον OMI.

β)        Ενοποίηση του ισχύοντος σήμερα διπλού συστήματος κανονικής και περιορισμένης έγκρισης:

Η Επιτροπή προτείνει την κατάργηση του διπλού συστήματος που ισχύει σήμερα κανονικής και περιορισμένης έγκρισης και τάσσεται υπέρ μιας κοινοτικής αναγνώρισης η οποία θα βασίζεται σε ποιοτικά και όχι ποσοτικά, βάσει του μεγέθους, κριτήρια. Κατά την άποψη του εισηγητή, η μεταρρύθμιση είναι θετική, η ιδέα όμως της αμοιβαίας αναγνώρισης είναι συζητήσιμη.

Ο εισηγητής συμφωνεί με την πρόταση της Επιτροπής, η οποία δεν θεωρεί απολύτως απαραίτητη την αναγνώριση αλλά συνιστά την συνετή χρήση της, περιορίζοντάς την στις περιπτώσεις όπου οι κανόνες και κανονισμοί των εγκεκριμένων οργανισμών είναι οι αυτοί ή παρόμοιοι. Ο εισηγητής υποβάλλει ορισμένες τροπολογίες ώστε οι περιπτώσεις αυτές να καταστούν ακόμη περισσότερο σαφείς και να απαιτείται η εναρμόνιση των κανόνων, όταν αυτό είναι απαραίτητο, να βασίζεται σε περισσότερο απαιτητικούς και αυστηρούς κανόνες.

γ)        Μεταρρύθμιση του συστήματος των κυρώσεων:

Κατά την άποψη του εισηγητή, το σύστημα υπέρ του οποίου τάσσεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι δικαιότερο από το προηγούμενο. Το σταδιακό και αναλογικό σύστημα κυρώσεων με βάση τόσο την σοβαρότητα της παράβασης όσο και την οικονομική ικανότητα του οργανισμού, είναι δικαιότερο και αποτελεσματικότερο. Παρά ταύτα, ο εισηγητής προτείνει ορισμένες τροπολογίες οι οποίες κατατείνουν στην καλύτερη τυποποίηση των παραβάσεων που θα επέσυραν κυρώσεις.

Επίσης παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στα κράτη μέλη, που επιθυμούν να ενημερωθούν σχετικά με τα μέτρα επανόρθωσης και πρόληψης που θα απαιτεί η Επιτροπή από τους εγκεκριμένους οργανισμούς που δεν θα πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο παράρτημα Ι ή δεν θα συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις που επιβάλλει η οδηγία, όταν ο εν λόγω οργανισμός ενεργεί κατόπιν εξουσιοδοτήσεων ενός κράτους μέλους. Εξάλλου, το κείμενο προβλέπει την δυνατότητα διατυπώσεων παρατηρήσεων στην Επιτροπή COSS (Επιτροπή ασφάλειας στη ναυτιλία και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία) ώστε να αποφευχθεί κάθε ενδεχόμενο έλλειψης προστασίας. Τέλος, μειώνεται από το 10% στο 5% το συνολικό ποσό αναφοράς για τα πρόστιμα προειδοποίησης διότι κρίθηκαν υπερβολικά.

δ)        Περιορισμένη ή απεριόριστη ευθύνη:

Το θέμα της περιορισμένης ή της απεριόριστης ευθύνης των εγκεκριμένων οργανισμών αποτελεί αντικείμενο διχογνωμίας, ενώ ο καθένας επικαλείται τους δικούς του λόγους για την υποστήριξη της θέσης του.

Το 2001, το άρθρο 8, παράγραφος 5, της οδηγίας προέβλεπε ότι η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τις οικονομικές επιπτώσεις του καθεστώτος της αστικής ευθύνης που προβλέπεται από την οδηγία 94/57/ΕΚ. Η Επιτροπή είχε τότε δεσμευθεί να παρουσιάσει την εν λόγω έκθεση προ της 22ας Ιουλίου 2006.

Η έκθεση αυτή καταλήγει στο εξής συμπέρασμα:

Η οδηγία ορίζει ότι σε περίπτωση σοβαρής αμέλειας, η ευθύνη πρέπει να είναι απεριόριστη, και η αρχή αυτή δεν μπορεί να είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

Όταν πρόκειται για το καθεστώς της ευθύνης που εφαρμόζεται σε περίπτωση απλής αμέλειας, η οδηγία δεν επιβάλλει απεριόριστη ευθύνη, αφήνει όμως στα μέρη την επιλογή της διαπραγμάτευσης και της συμφωνίας όσον αφορά το ποσό των προστίμων που πρέπει να επιβληθούν. Το σήμερα ισχύον πλαίσιο για τις περιπτώσεις απλής αμέλειας είναι το εξής: 17 κράτη μέλη και η Νορβηγία απεφάσισαν ότι η περιορισμένη ευθύνη εφαρμόζεται στις περιπτώσεις απλής αμέλειας. Τα ποσά των προστίμων αντιστοιχούν σε μεγάλο βαθμό σε αυτά που προβλέπονται από την οδηγία, με την διαφορά ότι από κατώφλια, μετεβλήθησαν σε ανώτατα όρια. Πέντε κράτη μέλη έχουν κάνει χρήση της δυνατότητας που παρέχει το άρθρο 6 της εν ισχύι οδηγίας και συνεφώνησαν με τους εγκεκριμένους οργανισμούς να εφαρμόζουν την απεριόριστη ευθύνη και στις περιπτώσεις απλής αμέλειας.

Κατά συνέπεια, ο εισηγητής εκτιμά ότι η πρότασης της Επιτροπής είναι καλώς σταθμισμένη και ανταποκρίνεται σε κριτήρια ευρείας χρήσεως εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Οργανισμοί επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων (αναδιατύπωση)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2005)0587 - C6-0038/2006 - 2005/0237(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

14.2.2006

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

14.2.2006

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

ENVI

21.2.2006

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Luis de Grandes Pascual

28.3.2006

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

19.4.2006

13.9.2006

22.11.2006

23.1.2007

Ημερομηνία έγκρισης

27.2.2007

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

44

0

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Jean-Louis Bourlanges, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Luís Queiró, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Silvia-Adriana Ţicău, Γεώργιος Τούσσας, Yannick Vaugrenard, Marta Vincenzi, Lars Wohlin, Corien Wortmann-Kool, Roberts Zīle

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Zsolt László Becsey, Johannes Blokland, Philip Bradbourn, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Anne E. Jensen, Rosa Miguélez Ramos