MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi alusten tarkastamiseen ja katsastamiseen valtuutettuja laitoksia sekä merenkulun viranomaisten asiaan liittyviä toimia koskevista yhteisistä säännöistä ja standardeista

20.3.2007 - (KOM(2005)0587 – C6‑0038/2006 – 2005/0237(COD)) - ***I

Liikenne- ja matkailuvaliokunta
Esittelijä: Luis de Grandes Pascual

Menettely : 2005/0237A(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0070/2007
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0070/2007
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi alusten tarkastamiseen ja katsastamiseen valtuutettuja laitoksia sekä merenkulun viranomaisten asiaan liittyviä toimia koskevista yhteisistä säännöistä ja standardeista

(KOM(2005)0587 – C6‑0038/2006 – 2005/0237(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2005)0587)[1],

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 80 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6‑0038/2006),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön (A6‑0070/2007),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission tekstiParlamentin tarkistukset

Tarkistus 1

Johdanto-osan 2 kappale

(2) Merenkulun turvallisuutta koskevasta yhteisestä politiikasta 8 päivänä kesäkuuta 1993 annetussa päätöslauselmassa neuvosto on vahvistanut tavoitteeksi pitää poissa yhteisön vesiltä alukset, jotka eivät täytä vaatimuksia, ja asettanut etusijalle yhteisön toimet, joilla pyritään varmistamaan kansainvälisten sääntöjen tosiasiallinen ja yhdenmukainen soveltaminen laatimalla yhteiset standardit luokituslaitoksille.

(2) Merenkulun turvallisuutta koskevasta yhteisestä politiikasta 8 päivänä kesäkuuta 1993 annetussa päätöslauselmassa neuvosto on vahvistanut tavoitteeksi pitää poissa yhteisön vesiltä alukset, jotka eivät täytä vaatimuksia, ja asettanut etusijalle yhteisön toimet, joilla pyritään varmistamaan kansainvälisten sääntöjen tosiasiallinen ja yhdenmukainen soveltaminen laatimalla yhteiset standardit luokituslaitoksille, joita kutsutaan alusten tarkastus- ja katsastuslaitoksiksi (jäljempänä ”hyväksytyt laitokset”).

Perustelu

Vaikka kyse on vanhasta lainauksesta, ja tuolloin nimitys oli luokituslaitokset, on syytä käyttää samaa nimitystä kaikkialla direktiivissä.

Tarkistus 2

Johdanto-osan 5 kappale

(5) Jäsenvaltioiden on annettava kansainväliset turvallisuutta ja pilaantumisen ehkäisemistä koskevat todistuskirjat, joista määrätään muun muassa vuoden 1974 Solas-yleissopimuksessa, vuoden 1966 lastiviivayleissopimuksessa sekä vuoden 1973 Marpol-yleissopimuksessa ja sen vuoden 1978 pöytäkirjassa, sekä varmistettava mainittujen yleissopimusten määräysten soveltaminen.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 3

Johdanto-osan 6 kappale

(6) Mainittujen yleissopimusten mukaan kaikki jäsenvaltiot voivat antaa alusten tarkastus- ja katsastuslaitoksille, joista käytetään yleisesti nimitystä luokituslaitokset, eriasteiset valtuudet antaa todistuksia kyseisten määräysten noudattamisesta ja siirtää näille toimivallan antaa vastaavia turvallisuuskirjoja.

(6) Mainittujen yleissopimusten mukaan kaikki jäsenvaltiot voivat antaa alusten tarkastus- ja katsastuslaitoksille, joista käytetään yleisesti nimitystä luokituslaitokset, eriasteiset valtuudet antaa todistuksia kyseisten määräysten noudattamisesta ja siirtää näille toimivallan antaa vastaavia turvallisuutta ja pilaantumisen ehkäisemistä koskevia kirjoja.

Perustelu

Tekninen parannus, joka korjaa puutteen komission tekstissä.

Tarkistus 4

Johdanto-osan 7 kappale

(7) Monet maailman luokituslaitoksista eivät huolehdi asianmukaisesta sääntöjen täytäntöönpanosta eivätkä riittävästä luotettavuudesta toimiessaan kansallisten viranomaisten puolesta, koska niillä ei ole käytettävissä tarvittavia rakenteita eikä kokemusta ollakseen luotettavia ja voidakseen suorittaa tehtävänsä suurella ammattitaidolla.

(7) Monet maailman hyväksytyistä laitoksista eivät huolehdi asianmukaisesta sääntöjen täytäntöönpanosta eivätkä riittävästä luotettavuudesta toimiessaan kansallisten viranomaisten puolesta, koska niillä ei ole käytettävissä tarvittavia rakenteita eikä kokemusta ollakseen luotettavia ja voidakseen suorittaa tehtävänsä suurella ammattitaidolla.

Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.

Tarkistus 5

Johdanto-osan 8 kappale

(8) Lisäksi näiden laitosten tehtäväksi on annettu laatia ja panna täytäntöön alusten suunnittelua, rakentamista, huoltoa ja tarkastamista koskevat säännöt, ja niiden on myös täytettävä kansainvälisten yleissopimusten vaatimukset, jotka koskevat asianmukaisten todistuskirjojen antamista. Jotta ne voisivat toteuttaa tehtävänsä tyydyttävällä tavalla, niiden on oltava täysin riippumattomia, niillä on oltava pitkälle erikoistunutta teknistä asiantuntemusta ja niiden on harjoitettava tiukkaa laadunhallintaa.

(8) Lisäksi nämä laitokset laativat ja panevat täytäntöön alusten suunnittelua, rakentamista, huoltoa ja tarkastamista koskevat säännöt, ja niiden vastuulla on tarkastaa alukset lippuvaltioiden puolesta ja todistaa, että alukset täyttävät kansainvälisten yleissopimusten vaatimukset. Jotta ne voisivat toteuttaa tehtävänsä tyydyttävällä tavalla, niiden on oltava täysin riippumattomia, niillä on oltava pitkälle erikoistunutta teknistä asiantuntemusta ja niiden on harjoitettava tiukkaa laadunhallintaa.

Perustelu

On ehdottomasti mainittava tärkeä tehtävä, jonka lippuvaltiot ovat siirtäneet laitoksille.

Tarkistus 6

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

 

(9 a) Tämä tavoite on pyrittävä saavuttamaan asianomaisten Kansainvälisen merenkulkujärjestön työn ja toiminnan kanssa yhteensopivien ja mahdollisesti niitä edistävien ja täydentävien toimien avulla.

Perustelu

Vaikka ehdotukset on rajattava koskemaan yhteisön aluetta, jossa EU on toimivaltainen, olisi kuitenkin järkevää merenkulkualan kansainvälistä luonnetta ajatellen lähentyä Kansainvälisen merenkulkujärjestön hyväksymiä kansainvälisiä sääntöjä.

Tarkistus 7

Johdanto-osan 14 kappale

(14) Jäsenvaltio voi rajoittaa valtuuttamiensa laitosten lukumäärää avoimesti ja puolueettomasti määriteltyjen tarpeidensa perusteella sillä varauksella, että komissio valvoo asiaa komiteamenettelyä noudattaen.

(14) Jäsenvaltio voi rajoittaa valtuuttamiensa hyväksyttyjen laitosten lukumäärää avoimesti ja puolueettomasti määriteltyjen tarpeidensa perusteella sillä varauksella, että komissio valvoo asiaa komiteamenettelyä noudattaen.

Tarkistus 8

Johdanto-osan 15 kappale

(15) Koska tällä direktiivillä taataan palveluiden vapaa tarjonta yhteisön alueella, yhteisöllä olisi oltava oikeus neuvotella yhteisössä sijaitsevien hyväksyttyjen laitosten tasavertaisesta kohtelusta niiden kolmansien maiden kanssa, joissa jotkut hyväksytyt laitokset sijaitsevat.

(15) Koska tällä direktiivillä taataan palveluiden vapaa tarjonta yhteisön alueella, komissiolla olisi oltava oikeus neuvotella yhteisössä toimivien hyväksyttyjen laitosten tasavertaisesta kohtelusta niiden kolmansien maiden kanssa, joissa jotkut hyväksytyt laitokset sijaitsevat.

Tarkistus 9

Johdanto-osan 16 kappale

(16) Kansallisten viranomaisten on osallistuttava tiiviisti alusten katsastuksiin ja vastaavien todistuskirjojen antamiseen kansainvälisten turvallisuussääntöjen täydellisen noudattamisen varmistamiseksi silloinkin, kun jäsenvaltiot antavat lakisääteiset tehtävänsä ulkopuolisille laitoksille. Tämän vuoksi on aiheellista luoda läheinen yhteistyösuhde viranomaisten ja laitosten välille, joka saattaa edellyttää, että asianomaisella laitoksella on paikallinen edustaja sen jäsenvaltion alueella, jonka puolesta se suorittaa tiettyjä tehtäviä.

(16) Kansallisten viranomaisten on osallistuttava tiiviisti alusten katsastuksiin ja vastaavien todistuskirjojen antamiseen kansainvälisten turvallisuussääntöjen täydellisen noudattamisen varmistamiseksi silloinkin, kun jäsenvaltiot antavat lakisääteiset tehtävänsä ulkopuolisille hyväksytyille laitoksille. Tämän vuoksi on aiheellista luoda läheinen yhteistyösuhde viranomaisten ja niiden valtuuttamien laitosten välille, mikä saattaa edellyttää, että asianomaisilla laitoksilla on paikallinen edustaja sen jäsenvaltion alueella, jonka puolesta ne suorittavat tiettyjä tehtäviä.

Tarkistus 10

Johdanto-osan 17 kappale

(17) Jäsenvaltioiden puolesta toimivien laitosten taloudellisten vastuujärjestelmien eroavuudet haittaisivat tämän direktiivin asianmukaista täytäntöönpanoa. Ongelman ratkaisemisen helpottamiseksi on syytä jossain määrin yhdenmukaistaa yhteisön tasolla sellaista hyväksytyn laitoksen tuottamasta vahingosta aiheutuvaa vastuuta, josta tuomioistuin päättää, mukaan luettuina välitysmenettelyä käyttäen saadut ratkaisut.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 11

Johdanto-osan 18 kappale

(18) Tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY mukaisesti.

(18) Tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY mukaisesti.

 

Komissiolle olisi annettava valta muuttaa tätä direktiiviä kansainvälisiin yleissopimuksiin, pöytäkirjoihin, säännöstöihin ja päätöslauselmiin myöhemmin tehtyjen muutosten mukaisesti, päivittää liitteen I kriteereitä ja antaa kriteerit, joilla mitataan hyväksyttyjen laitosten kykyä huolehtia turvallisuudesta ja pilaantumisen ehkäisemisestä. Koska kyseiset toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niillä on tarkoitus muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia ja täydentää tätä direktiiviä lisäämällä siihen uusia muita kuin keskeisiä osia, ne olisi hyväksyttävä noudattaen päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa tarkoitettua sääntelymenettelyä, johon liittyy valvonta.

Perustelu

Uusi komiteamenettely (sääntelymenettely, johon liittyy valvonta) olisi otettava käyttöön.

Tarkistus 12

Johdanto-osan 20 kappale

(20) Jos hyväksytty laitos ei täytä velvollisuuksiaan, on olennaisen tärkeää, että asiaan puututaan nopeasti ja tehokkaasti tavalla, joka on oikeassa suhteessa havaittuihin puutteisiin. Ensisijaisena tavoitteena tulisi olla puutteiden korjaaminen, jotta turvallisuuteen tai ympäristöön mahdollisesti kohdistuva uhka voidaan poistaa varhaisessa vaiheessa. Komissiolle olisikin annettava tarvittavat valtuudet vaatia, että laitos toteuttaa tarvittavat ennaltaehkäisevät ja korjaavat toimet, ja määrätä pakkokeinona sakkoja ja uhkasakkoja.

(20) Jos hyväksytty laitos ei täytä velvollisuuksiaan, on olennaisen tärkeää, että asiaan puututaan nopeasti ja tehokkaasti tavalla, joka on oikeassa suhteessa havaittuihin puutteisiin. Ensisijaisena tavoitteena tulisi olla puutteiden korjaaminen, jotta turvallisuuteen tai ympäristöön mahdollisesti kohdistuva uhka voidaan poistaa varhaisessa vaiheessa. Komissiolle olisikin annettava tarvittavat valtuudet vaatia, että hyväksytty laitos toteuttaa tarvittavat ennaltaehkäisevät ja korjaavat toimet, ja määrätä pakkokeinona sakkoja ja uhkasakkoja.

Tarkistus 13

Johdanto-osan 23 kappale

(23) Kunkin jäsenvaltion on määräajoin arvioitava sen puolesta toimivien laitosten suoritukset ja toimitettava komissiolle ja kaikille muille jäsenvaltioille näitä suorituksia koskevat tarkat tiedot.

(23) Kunkin jäsenvaltion on määräajoin arvioitava sen puolesta toimivien hyväksyttyjen laitosten suoritukset ja toimitettava komissiolle ja kaikille muille jäsenvaltioille näitä suorituksia koskevat tarkat tiedot.

Tarkistus 14

Johdanto-osan 24 kappale

(24) Hyväksyttyjen laitosten jatkuva jälkiseuranta sen arvioimiseksi, noudattavatko ne tämän direktiivin säännöksiä, voidaan suorittaa tehokkaammin, jos se tehdään yhdenmukaisesti ja keskitetysti. Siksi on aiheellista, että tästä tehtävästä vastaa koko yhteisön puolesta komissio yhdessä hyväksyntää pyytävän jäsenvaltion kanssa.

(24) Hyväksyttyjen laitosten jatkuva jälkiseuranta sen arvioimiseksi, noudattavatko ne tämän direktiivin säännöksiä, voidaan suorittaa tehokkaammin, jos se tehdään yhdenmukaisesti ja keskitetysti. Siksi on aiheellista, että tästä tehtävästä vastaa koko yhteisön puolesta komissio yhdessä niiden jäsenvaltioiden kanssa, jotka ovat valtuuttaneet kyseiset laitokset toimimaan puolestaan.

Tarkistus 15

Johdanto-osan 25 kappale

(25) On olennaisen tärkeää, että yhteisön tarkastajat voivat päästä aluksiin ja tutustua aluksen asiakirjoihin sen lippuvaltiosta riippumatta, jotta he voivat varmistaa, että hyväksytyt laitokset noudattavat vähimmäisvaatimuksia kaikkien luokittelemiensa alusten osalta.

(25) Osana hyväksyttyjen laitosten toiminnan valvontaa yhteisön tarkastajilla on oltava pääsy aluksiin ja oikeus tutustua niiden asiakirjoihin niiden lippuvaltiosta riippumatta, jotta he voivat varmistaa, että hyväksytyt laitokset noudattavat tässä direktiivissä säädettyjä vähimmäisvaatimuksia kaikkien luokittelemiensa alusten osalta.

Perustelu

Tarkistukset ovat teknisiä parannuksia.

Tarkistus 16

Johdanto-osan 28 kappale

(28) Hyväksyttyjen laitosten kyky huomata ja korjata nopeasti säännöissään, menettelyissään ja sisäisessä valvonnassaan esiintyvät puutteet on olennaisen tärkeää niiden alusten turvallisuuden kannalta, joita laitokset tarkastavat ja joille ne antavat todistuksia. Tämän kyvyn parantamiseksi olisi luotava riippumaton yhteinen elin, joka voi ehdottaa yhteisiä toimia kaikkien hyväksyttyjen laitosten toiminnan jatkuvaksi parantamiseksi ja joka voi taata hedelmällisen vuorovaikutuksen komission kanssa.

(28) Hyväksyttyjen laitosten kyky huomata ja korjata nopeasti säännöissään, menettelyissään ja sisäisessä valvonnassaan esiintyvät puutteet on olennaisen tärkeää niiden alusten turvallisuuden kannalta, joita laitokset tarkastavat ja joille ne antavat todistuksia. Tämän kyvyn parantamiseksi olisi luotava riippumaton arviointikomitea, joka toimii itsenäisesti, jotta se voi ehdottaa toimia kaikkien hyväksyttyjen laitosten toiminnan jatkuvaksi parantamiseksi ja joka voi taata hedelmällisen vuorovaikutuksen komission kanssa.

Perustelu

Tekstistä poistetaan termi "yhteinen", koska sillä viitataan vain hyväksyttyihin laitoksiin, vaikka sen pitäisi olla täydellisempi.

Ilmaus "yhteinen elin" muutetaan ilmaukseksi "arviointikomitea, joka ...". Kyse ei ole tyhjästä riippumattomuuden ilmauksesta vaan siitä, että elimellä on toimivaltaa ja toimintakykyä.

Tarkistus 17

Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

 

(28 a) Hyväksyttyjen laitosten säännöt ja määräykset ovat avaintekijä turvallisuudessa ja onnettomuuksien ja pilaantumisen ehkäisemisessä. Hyväksytyt laitokset ovat käynnistäneet prosessin, jonka olisi johdettava niiden sääntöjen ja määräysten yhdenmukaistamiseen. yhteisön lainsäädännöllä olisi kannustettava ja tuettava tätä prosessia, koska sillä olisi myönteinen vaikutus meriturvallisuuteen ja Euroopan merenkulkuteollisuuden kilpailukykyyn.

Perustelu

On selvää, että määräysten yhdenmukaistamisprosessi on jo käynnistetty ja että EU:n olisi kannustettava sitä, jotta edistettäisiin paitsi meriturvallisuutta myös Euroopan merenkulkuteollisuuden kilpailukykyä.

Tarkistus 18

Johdanto-osan 29 kappale

(29) Hyväksyttyjen laitosten olisi pidettävä tekniset standardinsa ajan tasalla ja sovellettava niitä johdonmukaisesti turvallisuussääntöjen yhdenmukaistamiseksi ja kansainvälisten sääntöjen yhtenäisen soveltamisen varmistamiseksi yhteisössä. Jos hyväksyttyjen laitosten tekniset standardit ovat täysin tai lähes samanlaiset, voidaan harkita luokitustodistusten vastavuoroista tunnustamista.

(29) Hyväksyttyjen laitosten olisi pidettävä tekniset standardinsa ajan tasalla ja sovellettava niitä johdonmukaisesti turvallisuussääntöjen yhdenmukaistamiseksi ja kansainvälisten sääntöjen yhtenäisen soveltamisen varmistamiseksi yhteisössä. Jos hyväksyttyjen laitosten tekniset standardit ovat täysin tai lähes samanlaiset, voidaan harkita luokitustodistusten vastavuoroista tunnustamista tapauksissa, joissa se on mahdollista, ja ottaen malliksi vaativimmat ja tiukimmat todistukset.

Perustelu

Asteittainen yhdenmukaistaminen on toivottavaa, mutta sen ei pitäisi koskaan johtaa vähemmän tiukkoihin vaatimuksiin, vaan malliksi olisi otettava parhaat ja vaativimmat käytännöt.

Tarkistus 19

Johdanto-osan 31 kappale

(31) Jotta voitaisiin estää tarvittavien korjausten välttämiseksi tehtävät alusten luokan vaihdot, hyväksyttyjen laitosten olisi vaihdettava keskenään kaikki asiaankuuluvat tiedot, jotka koskevat luokkaa vaihtavien alusten kuntoa, sekä oltava tarvittaessa yhteydessä lippuvaltioon.

(31) Jotta voitaisiin estää sellaiset alusten luokan vaihdot, joiden tarkoituksena on välttää korjauksia, joita luokituslaitos on tarkastuksessaan vaatinut, olisi määrättävä hyväksytyt laitokset vaihtamaan etukäteen keskenään kaikki asiaankuuluvat tiedot, jotka koskevat luokkaa vaihtavien alusten kuntoa, sekä olemaan tarvittaessa yhteydessä lippuvaltioon.

Tarkistus 20

1 artikla

Tässä direktiivissä säädetään toimenpiteistä, joita jäsenvaltioiden ja alusten tarkastusta, katsastusta ja todistuskirjojen antamista harjoittavien laitosten on noudatettava merenkulun turvallisuutta ja meren pilaantumisen ehkäisemistä koskevien kansainvälisten yleissopimusten noudattamisen varmistamiseksi, edistäen samalla palvelujen vapaan tarjonnan tavoitetta. Tämä menettely käsittää erityisesti kansainvälisten yleissopimusten soveltamisalaan kuuluvien alusten runkoa, koneistoa, sähkölaitteita ja hallintalaitteita koskevien turvallisuusmääräysten laatimisen ja täytäntöönpanon.

Tässä direktiivissä säädetään toimenpiteistä, joita jäsenvaltioiden ja alusten tarkastuksesta, katsastuksesta ja todistuskirjojen antamisesta vastaavien laitosten on noudatettava merenkulun turvallisuutta ja meren pilaantumisen ehkäisemistä koskevien kansainvälisten yleissopimusten noudattamisen varmistamiseksi, edistäen samalla palvelujen vapaan tarjonnan tavoitetta. Tämä menettely käsittää erityisesti kansainvälisten yleissopimusten soveltamisalaan kuuluvien alusten runkoa, koneistoa, sähkölaitteita, radiopuhelinlaitteita ja hallintalaitteita koskevien turvallisuusmääräysten laatimisen ja täytäntöönpanon.

Tarkistus 21

2 artiklan c alakohta

c) ’tarkastuksilla ja katsastuksilla’ tarkastuksia ja katsastuksia, joiden suorittaminen on kansainvälisten yleissopimusten mukaan pakollista;

c) ’tarkastuksilla ja katsastuksilla’ tarkastuksia ja katsastuksia, joiden suorittaminen on kansainvälisten yleissopimusten sekä tämän ja muiden meriturvallisuutta koskevien yhteisön direktiivien mukaan pakollista;

Tarkistus 22

2 artiklan k alakohta

k) ’luokitustodistuksella’

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 23

2 artiklan m alakohta

m) ’sijoituspaikalla’ paikkaa, jossa laitoksen sääntömääräinen kotipaikka, hallinnollinen päätoimipaikka tai pääasiallinen toimipaikka sijaitsee.

m) ’sijoitusvaltiolla’ valtiota, jossa laitoksen sääntömääräinen kotipaikka, hallinnollinen päätoimipaikka tai pääasiallinen toimipaikka sijaitsee.

Tarkistus 24

3 artiklan 2 kohdan 1 alakohdan ii alakohta

ii) käyttää laitoksia i alakohdassa tarkoitettujen tarkastusten ja katsastusten toteuttamiseen kokonaisuudessaan tai osaksi,

ii) antaa laitosten tehtäväksi i alakohdassa tarkoitettujen tarkastusten ja katsastusten toteuttaminen kokonaisuudessaan tai osaksi,

Tarkistus 25

5 artikla

Komissio kieltäytyy antamasta hyväksyntää laitoksille, jotka eivät täytä 4 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia tai joiden toiminnan laadun katsotaan 14 artiklan mukaisesti vahvistettujen arviointiperusteiden perusteella aiheuttavan turvallisuudelle tai ympäristölle uhan, jota ei voida hyväksyä.

Komissio kieltäytyy 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti antamasta hyväksyntää laitoksille, jotka eivät täytä 4 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia tai joiden toiminnan laadun katsotaan 14 artiklan mukaisesti vahvistettujen arviointiperusteiden perusteella aiheuttavan turvallisuudelle tai ympäristölle uhan, jota ei voida hyväksyä.

Perustelu

Tällaisessa tärkeässä kysymyksessä meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä käsittelevä komitean (COSS-komitea) on avustettava komissiota.

Tarkistus 26

6 artiklan 2 kohta

2. Hyväksyntä myönnetään laitoksen emoyhteisölle, jos sellainen on olemassa, ja sitä on sovellettava kaikkiin laitokseen kuuluviin yhteisöihin.

2. Hyväksyntä myönnetään oikeudelliselle yhteisölle, joka kuuluu hyväksyttyjen laitosten muodostamaan oikeudellisten yhteisöjen ryhmään, ja hyväksyntä ulotetaan koskemaan kaikkia hyväksytyn laitoksen oikeudellisia yhteisöjä, jotka myötävaikuttavat siihen, että pääasiallisen oikeudellisen yhteisön palvelujen tarjonta on maailmanlaajuisesti kattavaa.

Perustelu

Oikeudellinen selvennys, joka kuvaa paremmin hyväksyttyjen laitosten monimutkaista rakennetta.

Tarkistus 27

7 artiklan 2 kohdan 1 alakohta

2. Jotta jäsenvaltio voi hyväksyä, että kolmannessa valtiossa sijaitseva hyväksytty laitos suorittaa kaikki tai osan 3 artiklassa tarkoitetuista tehtävistä, se voi vaatia kyseistä kolmatta maata myöntämään vastavuoroisen kohtelun yhteisössä sijaitseville hyväksytyille laitoksille.

2. Jotta jäsenvaltio voi hyväksyä, että kolmannessa valtiossa sijaitseva hyväksytty laitos suorittaa sen puolesta kaikki tai osan 3 artiklassa tarkoitetuista tehtävistä, se voi vaatia kyseistä kolmatta maata myöntämään vastavuoroisen kohtelun yhteisössä sijaitseville hyväksytyille laitoksille.

Tarkistus 28

8 artiklan 2 kohdan a alakohta

a) IMO:n päätöslauselman A.739(18) liitteessä II esitetyt määräykset, jotka koskevat viranomaisen puolesta toimivien laitosten valtuuttamiseen liittyviä toimintaohjeita, ottaen huomioon viranomaisen puolesta toimivien hyväksyttyjen laitosten valtuuttamista koskevasta mallisopimuksesta annettujen IMO:n meriturvallisuuskomitean kiertokirjeen MSC/Circ. 710 ja meriympäristön suojelukomitean kiertokirjeen MEPC/Circ. 307 liite, lisäykset ja täydennykset;

a) IMO:n päätöslauselman A.739(18) liitteessä II esitetyt määräykset, jotka koskevat viranomaisen puolesta toimivien laitosten valtuuttamiseen liittyviä toimintaohjeita, ottaen huomioon viranomaisen puolesta toimivien hyväksyttyjen laitosten valtuuttamista koskevasta mallisopimuksesta annettujen IMO:n meriturvallisuuskomitean kiertokirjeen MSC/Circ. 710 ja meriympäristön suojelukomitean kiertokirjeen MEPC/Circ. 307 liite, lisäykset ja täydennykset.

 

Kun hyväksytty laitos, sen tarkastajat tai tekninen henkilöstö myöntävät vaadittuja todistuskirjoja viranomaisen puolesta, niitä koskevat sellaiset samat oikeudelliset takeet ja oikeussuoja, mukaan lukien kaikkien suojatoimien harjoittaminen, joihin viranomainen ja sen jäsenet voivat turvautua silloin, kun viranomainen on myöntänyt edellä tarkoitetut vaaditut todistuskirjat.

Perustelu

Hyväksyttyjen laitosten roolin selkiyttämiseksi silloin, kun ne toimivat valtioiden puolesta, pidetään asianmukaisena lisätä IMO:n meriturvallisuuskomitean kiertokirjeen MSC/Circ. 710 liitteen 6.5.2 kohta.

Tarkistus 29

8 artiklan 2 kohdan b alakohdan i alakohta

i) jos viranomainen on tuomioistuimen lainvoimaisen päätöksen tai riita-asiassa käytetyssä välitysmenettelyssä aikaansaadun ratkaisun mukaan vastuussa vahingosta ja velvollinen suorittamaan korvausta vahinkoa kärsineille sellaisen omaisuuden häviämisen tai vahingoittumisen taikka henkilövahingon tai kuolemantapauksen johdosta, jonka on kyseisessä tuomioistuimessa osoitettu johtuneen hyväksytyn laitoksen, sen elinten, työntekijöiden, edustajien tai muiden hyväksytyn laitoksen puolesta toimivien henkilöiden tahallisesta teosta tai laiminlyönnistä taikka törkeästä huolimattomuudesta, viranomaisella on oikeus saada hyväksytyltä laitokselta taloudellinen korvaus siltä osin kuin kyseinen omaisuuden häviäminen, vahingoittuminen, ruumiinvamma tai kuolema on kyseisen tuomioistuimen päätöksen mukaan hyväksytyn laitoksen aiheuttama;

i) jos viranomainen on tuomioistuimen lainvoimaisen päätöksen tai riita-asiassa käytetyssä välitysmenettelyssä aikaansaadun ratkaisun mukaan vastuussa onnettomuudesta ja velvollinen suorittamaan korvausta vahinkoa kärsineille sellaisen omaisuuden häviämisen tai vahingoittumisen taikka henkilövahingon tai kuolemantapauksen johdosta, jonka on kyseisessä tuomioistuimessa osoitettu johtuneen hyväksytyn laitoksen, sen elinten, työntekijöiden, edustajien tai muiden hyväksytyn laitoksen puolesta toimivien henkilöiden tahallisesta teosta tai laiminlyönnistä taikka törkeästä huolimattomuudesta, viranomaisella on oikeus saada hyväksytyltä laitokselta taloudellinen korvaus siltä osin kuin kyseinen omaisuuden häviäminen, vahingoittuminen, ruumiinvamma tai kuolema on kyseisen tuomioistuimen päätöksen mukaan hyväksytyn laitoksen aiheuttama;

Tämä tarkistus koskee ainoastaan englanninkielistä versiota ja vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.

Perustelu

Sana "vahinko" on ehkä asianmukainen englanniksi ("incident"), mutta se aiheuttaa sekaannusta rinnastettaessa sitä viralliseen, oikeudenkäyntiin liittyvään tai vähämerkitykselliseen kysymykseen. Termi "onnettomuus" on tarkempi eikä rajoittava.

Tarkistus 30

8 artiklan 2 kohdan b alakohdan ii alakohta

ii) jos viranomainen on tuomioistuimen lainvoimaisen päätöksen tai riita-asiassa käytetyssä välitysmenettelyssä aikaansaadun ratkaisun mukaan vastuussa vahingosta ja velvollinen suorittamaan korvausta vahinkoa kärsineille sellaisen henkilövahingon tai kuolemantapauksen johdosta, jonka on kyseisessä tuomioistuimessa osoitettu johtuneen hyväksytyn laitoksen, sen työntekijöiden, edustajien tai muiden hyväksytyn laitoksen puolesta toimivien henkilöiden huolimattomasta tai varomattomasta toiminnasta tai laiminlyönnistä, viranomaisella on oikeus saada hyväksytyltä laitokselta taloudellinen korvaus siltä osin kuin henkilövahinko tai kuolemantapaus on kyseisen tuomioistuimen päätöksen mukaan hyväksytyn laitoksen aiheuttama; jäsenvaltiot voivat rajoittaa hyväksytyn laitoksen maksettavaksi tulevaa enimmäiskorvausta, joka ei kuitenkaan saa olla alle 4 miljoonaa euroa;

ii) jos viranomainen on tuomioistuimen lainvoimaisen päätöksen tai riita-asiassa käytetyssä välitysmenettelyssä aikaansaadun ratkaisun mukaan vastuussa vahingosta ja velvollinen suorittamaan korvausta vahinkoa kärsineille sellaisen henkilövahingon, joka ei ole johtanut kuolemaan, tai kuolemantapauksen johdosta, jonka on kyseisessä tuomioistuimessa osoitettu johtuneen hyväksytyn laitoksen, sen työntekijöiden, edustajien tai muiden hyväksytyn laitoksen puolesta toimivien henkilöiden huolimattomasta tai varomattomasta toiminnasta tai laiminlyönnistä, viranomaisella on oikeus vaatia hyväksyttyä laitosta maksamaan kyseinen taloudellinen korvaus siltä osin kuin henkilövahinko, joka ei ole johtanut kuolemaan, tai kuolemantapaus on kyseisen tuomioistuimen päätöksen mukaan hyväksytyn laitoksen aiheuttama; jäsenvaltiot voivat rajoittaa hyväksytyn laitoksen maksettavaksi tulevaa enimmäiskorvausta, joka ei kuitenkaan saa olla alle 4 miljoonaa euroa, paitsi siinä tapauksessa, että tuomiossa tai välitysratkaisussa määrätty korvaussumma on edellä mainittua summaa pienempi, jolloin maksetaan tuomion tai välitysratkaisun mukainen korvaus;

Tarkistus 31

8 artiklan 2 kohdan b alakohdan iii alakohta

iii) jos viranomainen on tuomioistuimen lainvoimaisen päätöksen tai riita-asiassa käytetyssä välitysmenettelyssä aikaansaadun ratkaisun mukaan vastuussa vahingosta ja velvollinen suorittamaan korvausta vahinkoa kärsineille sellaisen omaisuuden häviämisen tai vahingoittumisen johdosta, jonka on kyseisessä tuomioistuimessa osoitettu johtuneen hyväksytyn laitoksen, sen työntekijöiden, edustajien tai muiden hyväksytyn laitoksen puolesta toimivien henkilöiden huolimattomasta tai varomattomasta toiminnasta tai laiminlyönnistä, viranomaisella on oikeus saada hyväksytyltä laitokselta korvaus siltä osin kuin kyseinen omaisuuden häviäminen tai vahingoittuminen on kyseisen tuomioistuimen päätöksen mukaan hyväksytyn laitoksen aiheuttama; jäsenvaltiot voivat rajoittaa hyväksytyn laitoksen maksettavaksi tulevaa enimmäiskorvausta, joka ei kuitenkaan saa olla alle 2 miljoonaa euroa;

iii) jos viranomainen on tuomioistuimen lainvoimaisen päätöksen tai riita-asiassa käytetyssä välitysmenettelyssä aikaansaadun ratkaisun mukaan vastuussa vahingosta ja velvollinen suorittamaan korvausta vahinkoa kärsineille sellaisen omaisuuden häviämisen tai vahingoittumisen johdosta, jonka on kyseisessä tuomioistuimessa osoitettu johtuneen hyväksytyn laitoksen, sen työntekijöiden, edustajien tai muiden hyväksytyn laitoksen puolesta toimivien henkilöiden huolimattomasta tai varomattomasta toiminnasta tai laiminlyönnistä, viranomaisella on oikeus vaatia hyväksyttyä laitosta maksamaan kyseinen korvaus siltä osin kuin kyseinen omaisuuden häviäminen tai vahingoittuminen on kyseisen tuomioistuimen päätöksen mukaan hyväksytyn laitoksen aiheuttama; jäsenvaltiot voivat rajoittaa hyväksytyn laitoksen maksettavaksi tulevaa enimmäiskorvausta, joka ei kuitenkaan saa olla alle 2 miljoonaa euroa, paitsi siinä tapauksessa, että tuomiossa tai välitysratkaisussa määrätty korvaussumma on edellä mainittua summaa pienempi, jolloin maksetaan tuomion tai välitysratkaisun mukainen korvaus;

Tarkistus 32

8 artiklan 2 kohdan d alakohta

d) mahdollisuus suorittaa alusten satunnaisia ja yksityiskohtaisia tarkastuksia;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 33

8 artiklan 2 kohdan e alakohta

e) määräykset niiden luokittelemaa aluskantaa, luokan muutoksia, luokituksen voimassaolon keskeyttämisiä tai luokituksen peruuttamisia koskevien olennaisten tietojen ilmoittamisesta 20 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

e) määräykset niiden luokittelemaa aluskantaa, luokan muutoksia, luokituksen voimassaolon keskeyttämisiä tai luokituksen peruuttamisia koskevien olennaisten tietojen pakollisesta ilmoittamisesta 20 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

Tarkistus 34

8 artiklan 3 kohta

3. Sopimuksessa tai vastaavassa lainsäädännöllisessä järjestelyssä voidaan vaatia, että hyväksytyllä laitoksella on paikallinen edustaja sen jäsenvaltion alueella, jonka puolesta se suorittaa 3 artiklassa tarkoitetut tehtävät. Tämä vaatimus voidaan täyttää laillisella paikallisella edustajalla, joka jäsenvaltion lainsäädännön ja sen kansallisten tuomioistuinten toimivallan mukaisesti on oikeushenkilö.

3. Sopimuksessa tai vastaavassa lainsäädännöllisessä järjestelyssä voidaan vaatia, että hyväksytyllä laitoksella on paikallinen edustaja sen jäsenvaltion alueella, jonka puolesta se suorittaa 3 artiklassa tarkoitetut tehtävät. Tämä vaatimus voidaan täyttää paikallisella edustajalla, joka jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti on oikeushenkilö ja sen kansallisten tuomioistuinten toimivallan alainen.

Tarkistus 35

8 artiklan 5 kohta

5. Komissio toimittaa viimeistään 22 päivänä heinäkuuta 2006 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, jossa arvioidaan tässä artiklassa tarkoitetun asianomaisten osapuolten vastuukysymyksiä säätelevän järjestelmän taloudellisia vaikutuksia ja erityisesti sen seurauksia hyväksyttyjen laitosten taloudellisen tasapainon kannalta.

Poistetaan.

Kertomus laaditaan yhteistyössä jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten ja asianomaisten osapuolten, erityisesti hyväksyttyjen laitosten kanssa. Komissio esittää ehdotuksen tämän direktiivin muuttamiseksi erityisesti vastuuperiaatteen sekä enimmäisvastuun osalta, jos tämä osoittautuu arvioinnin perusteella tarpeelliseksi.

 

Tarkistus 36

9 artiklan 2 a kohta (uusi)

 

2 a. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Perustelu

Uusi sääntelymenettely, johon liittyy valvonta, olisi nivottava komiteamenettelyä koskevaan artiklaan.

Tarkistus 37

10 artiklan 1 kohdan johdantokappale

1. Tätä direktiiviä voidaan sen soveltamisalaa laajentamatta muuttaa 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen

1. Tätä direktiiviä voidaan sen soveltamisalaa laajentamatta muuttaa 9 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen

Perustelu

Koska 10 artiklan 1 kohdassa luetellut toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niillä muutetaan tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, ne olisi hyväksyttävä noudattaen päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa tarkoitettua sääntelymenettelyä, johon liittyy valvonta.

Tarkistus 38

11 artiklan 2 a kohta (uusi)

 

Vaikuttamatta toimien välittömään täytäntöönpanoon komission on kuitenkin tiedotettava etukäteen kaikille jäsenvaltioille, jotka ovat myöntäneet kyseisille hyväksytyille laitoksille valtuutuksen, toimista, joita se aikoo toteuttaa.

Perustelu

Koska laitokset toimivat jäsenvaltioiden valtuutuksella, niille on tiedotettava etukäteen toimista, joita aiotaan toteuttaa.

Tarkistus 39

12 artiklan 1 kohdan a alakohta

a) jonka kyvyttömyys täyttää liitteessä I vahvistetut vaatimukset tai sille tämän direktiivin nojalla kuuluvat velvollisuudet tai jonka toiminnan laadun heikkeneminen on paljastanut vakavia puutteita sen rakenteissa, järjestelmissä, menettelyissä tai sisäisessä valvonnassa, tai

a) jonka vakava tai, vaihtoehtoisesti, toistuva kyvyttömyys täyttää liitteessä I vahvistetut vaatimukset tai sille tämän direktiivin nojalla kuuluvat velvollisuudet tai jonka toiminnan laadun heikkeneminen on paljastanut vakavia puutteita sen rakenteissa, järjestelmissä, menettelyissä tai sisäisessä valvonnassa, tai

Perustelu

Vaatimusten täyttämistä koskevaan vakavaan kyvyttömyyteen kuuluu myös kyvyttömyyden toistuminen.

Tarkistus 40

12 artiklan 1 kohdan b alakohta

b) joka on antanut komissiolle virheellisiä, epätäydellisiä tai harhaanjohtavia tietoja 16 artiklan 3 kohdan mukaisesti tehtävän arvioinnin yhteydessä tai muulla tavoin haitannut arviointia.

b) joka on tarkoituksella antanut komissiolle virheellisiä, epätäydellisiä tai harhaanjohtavia tietoja 16 artiklan 3 kohdan mukaisesti tehtävän arvioinnin yhteydessä tai muulla tavoin haitannut arviointia.

Perustelu

Lisätään termi "tarkoituksella", jotta petoksen raskauttavuutta korostettaisiin.

Tarkistus 41

12 artiklan 3 kohdan 2 alakohta

Niitä määrätään vasta sen jälkeen, kun kyseessä olevalle laitokselle on annettu mahdollisuus esittää huomautuksensa.

Niitä määrätään vasta sen jälkeen, kun kyseessä olevalle laitokselle ja asianomaisille jäsenvaltioille on annettu mahdollisuus esittää huomautuksensa.

Perustelu

Asianomaisille jäsenvaltioille on myös annettava mahdollisuus esittää huomautuksensa.

Tarkistus 42

12 artiklan 3 kohdan 3 alakohta

Sakkojen ja uhkasakkojen yhteenlaskettu määrä saa olla enintään 10 prosenttia hyväksytyn laitoksen edellisen tilikauden liikevaihdosta tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvissa toiminnoissa.

Sakkojen ja uhkasakkojen yhteenlaskettu määrä saa olla enintään 5 prosenttia hyväksytyn laitoksen edellisen tilikauden liikevaihdosta tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvissa toiminnoissa.

Perustelu

Sakkojen kokonaissummaa lasketaan liian korkealta tuntuvasta 10 prosentista viiteen prosenttiin.

Tarkistus 43

13 artiklan 1 kohdan a alakohta

a) joiden kyvyttömyys täyttää liitteessä I vahvistetut vaatimukset tai niille tämän direktiivin nojalla kuuluvat velvollisuudet aiheuttaa turvallisuudelle tai ympäristölle uhan, jota ei voida hyväksyä;

a) joiden toistuva ja merkittävä kyvyttömyys täyttää liitteessä I vahvistetut vaatimukset tai niille tämän direktiivin nojalla kuuluvat velvollisuudet aiheuttaa turvallisuudelle tai ympäristölle uhan, jota ei voida hyväksyä;

Perustelu

Rikkomusten on oltava toistuvia ja merkittäviä, jotta voidaan perustella niin vakava seuraamus kuin hyväksynnän peruminen.

Tarkistus 44

13 artiklan 1 kohdan b alakohta

b) joiden toiminnan laatu turvallisuuden edistämisessä ja pilaantumisen ehkäisemisessä on sellainen, että se aiheuttaa turvallisuudelle tai ympäristölle uhan, jota ei voida hyväksyä;

b) joiden toiminnan laatu turvallisuuden edistämisessä ja pilaantumisen ehkäisemisessä on toistuvasti ja merkittävästi sellainen, että se aiheuttaa turvallisuudelle tai ympäristölle uhan, jota ei voida hyväksyä;

Perustelu

Rikkomusten on oltava toistuvia ja merkittäviä, jotta voidaan perustella niin vakava seuraamus kuin hyväksynnän peruminen.

Tarkistus 45

14 artikla

Komissio vahvistaa 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen

Komissio vahvistaa ja julkistaa 9 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen

a) perusteet, joilla mitataan hyväksyttyjen laitosten toiminnan laatua turvallisuuden edistämisessä ja pilaantumisen ehkäisemisessä, ottaen erityisesti huomioon satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevan Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjan ja/tai muiden vastaavien järjestelmien kautta saadut tiedot;

a) perusteet, joilla mitataan sääntöjen ja asetusten tehokkuutta sekä hyväksyttyjen laitosten toimintaa niiden luokittelemien alusten turvallisuuden ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemisen suhteen, ottaen erityisesti huomioon satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevan Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjan ja/tai muiden vastaavien järjestelmien kautta saadut tiedot, ja

b) perusteet sen määrittelemiseksi, milloin toiminnan laadun on katsottava aiheuttavan turvallisuudelle tai ympäristölle uhan, jota ei voida hyväksyä; perusteissa voidaan ottaa huomioon pienempikokoisten tai erittäin pitkälle erikoistuneiden laitosten erityisolosuhteet

b) perusteet sen määrittelemiseksi, milloin tietyn toiminnan, laiminlyönnin tai viivästyksen on katsottava aiheuttavan turvallisuudelle tai ympäristölle uhan, jota ei voida hyväksyä; perusteissa voidaan ottaa huomioon pienempikokoisten tai erittäin pitkälle erikoistuneiden laitosten erityisolosuhteet.

c) 12 artiklan ja tarvittaessa 13 artiklan yksityiskohtaiset täytäntöönpanosäännöt.

Komissio antaa 12 artiklan ja tarvittaessa 13 artiklan yksityiskohtaiset täytäntöönpanosäännöt 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Perustelu

Koska a ja b alakohdissa hyväksyttäviksi esitetyt perusteet ovat laajakantoisia ja kyseisillä kohdilla pyritään muuttamaan tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, ne olisi hyväksyttävä noudattaen päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa tarkoitettua sääntelymenettelyä, johon liittyy valvonta.

Tarkistus 46

15 artiklan b alakohta

b) komissio tutkii, onko keskeytys perusteltu turvallisuuteen tai ympäristöön kohdistuvan vakavan vaaran vuoksi;

b) komissio arvioi asianomaisen jäsenvaltion esittämien syiden perusteella, ottaen huomioon turvallisuutta ja pilaantumisen ehkäisemistä koskevat näkökohdat, onko jäsenvaltion aiheellista keskeyttää hyväksytylle laitokselle myöntämänsä valtuutuksen voimassaolo;

Tarkistus 47

15 artiklan c alakohta

c) komissio ilmoittaa 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen jäsenvaltiolle, onko sen päätös keskeyttää valtuutuksen voimassaolo perusteltu turvallisuuteen tai ympäristöön kohdistuvan vakavan vaaran vuoksi, ja, jos päätös ei ole perusteltu, se pyytää jäsenvaltiota peruuttamaan keskeytyksen.

c) komissio ilmoittaa 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen jäsenvaltiolle, onko sen päätös keskeyttää valtuutuksen voimassaolo täysin perusteltu turvallisuuteen tai ympäristöön kohdistuvan vakavan vaaran vuoksi. Jos päätös ei ole perusteltu, komissio pyytää jäsenvaltiota peruuttamaan keskeytyksen. Jos päätös on perusteltu ja asianomainen jäsenvaltio on 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti rajoittanut sen puolesta toimivien hyväksyttyjen laitosten määrää, komissio kehottaa jäsenvaltiota myöntämään valtuutuksen toiselle hyväksytylle laitokselle sen laitoksen sijaan, jonka valtuutuksen voimassaolo on keskeytetty.

Tarkistus 48

16 artiklan 1 kohta

1. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että sen puolesta 3 artiklan 2 kohdassa mainitussa tarkoituksessa toimivat hyväksytyt laitokset suorittavat tehokkaasti kyseisessä artiklassa tarkoitetut tehtävät toimivaltaista viranomaista tyydyttävällä tavalla.

1. Kunkin jäsenvaltion on tarkastettava, että sen puolesta 3 artiklan 2 kohdassa mainitussa tarkoituksessa toimivat hyväksytyt laitokset suorittavat tehokkaasti kyseisessä artiklassa tarkoitetut tehtävät toimivaltaista viranomaista tyydyttävällä tavalla.

Tarkistus 49

16 artiklan 2 kohta

2. Kunkin jäsenvaltion on suoritettava edellä mainittu velvoite vähintään joka toinen vuosi sekä toimitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kertomus tämän valvonnan tuloksista viimeistään sen vuoden 31 päivänä maaliskuuta, joka seuraa niitä edeltäviä vuosia, joiden osalta noudattamista on arvioitu.

2. Kunkin jäsenvaltion on tarkastettava puolestaan toimivat hyväksytyt laitokset vähintään joka toinen vuosi sekä toimitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kertomus näiden tarkastusten tuloksista viimeistään sen vuoden 31 päivänä maaliskuuta, joka seuraa niitä edeltäviä vuosia, joina tarkastukset toteutetaan.

Tarkistus 50

16 artiklan 3 kohdan 1 alakohta

3. Komissio arvioi kaikki hyväksytyt laitokset yhdessä sen jäsenvaltion kanssa, joka on esittänyt laitosta koskevan hyväksymispyynnön, säännöllisesti ja vähintään joka toinen vuosi varmistuakseen siitä, että ne täyttävät niille tämän direktiivin nojalla kuuluvat velvollisuudet ja liitteen I vaatimukset.

3. Komissio arvioi kaikki hyväksytyt laitokset yhdessä sen jäsenvaltion kanssa, joka on esittänyt laitosta koskevan hyväksymispyynnön, säännöllisesti ja vähintään joka toinen vuosi varmistuakseen siitä, että ne täyttävät niille tämän direktiivin nojalla kuuluvat velvollisuudet ja liitteen I vaatimukset. Arvioinnin on rajoituttava tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluviin hyväksyttyjen laitosten merenkulkualan toimiin.

Perustelu

On johdonmukaista erotella hyväksyttyjen laitosten toimet, jotka liittyvät direktiiviin ja jotka eivät liity. Komissio tekee näin niiden vastuiden kohdalla, jotka vaikuttavat laitosten liiketoimintavaroihin.

Tarkistus 51

19 artiklan 2 kohta

2. Jäsenvaltio voi päättää käyttää hyväksytyn laitoksen sääntöjä vastaavina pitämiään sääntöjä ainoastaan sillä edellytyksellä, että sen antaa nämä säännöt viipymättä tiedoksi komissiolle direktiivissä 98/34/EY tarkoitettua menettelyä noudattaen sekä muille jäsenvaltioille, ja että yksikään jäsenvaltio tai komissio ei niitä vastusta tai ole tämän direktiivin 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä soveltamalla todennut, etteivät ne ole vastaavia.

2. Jäsenvaltio voi päättää käyttää hyväksytyn laitoksen sääntöjä vastaavina pitämiään sääntöjä ja määräyksiä ainoastaan sillä edellytyksellä, että se antaa nämä säännöt viipymättä tiedoksi komissiolle direktiivissä 98/34/EY tarkoitettua menettelyä noudattaen sekä muille jäsenvaltioille, ja että yksikään jäsenvaltio tai komissio ei niitä vastusta eikä ole tämän direktiivin 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä soveltamalla todennut, etteivät ne ole vastaavia.

Tarkistus 52

20 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

1. Hyväksyttyjen laitosten on määräajoin neuvoteltava keskenään sääntöjensä ja määräystensä ja niiden täytäntöönpanon vastaavuuden ylläpitämiseksi. Niiden on toimittava yhteistyössä saavuttaakseen yhdenmukaisen tulkinnan kansainvälisistä yleissopimuksista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta lippuvaltioiden toimivaltaa. Hyväksyttyjen laitosten on sovittava ehdoista, joiden mukaisesti ne tunnustavat vastavuoroisesti luokitustodistukset, jotka on annettu niiden omia vaatimuksia vastaavien vaatimusten mukaisesti, ottaen erityisesti huomioon laivavarusteet, joissa on direktiivin 96/98/EY mukainen vaatimustenmukaisuusmerkki (”ruorimerkki”).

1. Hyväksyttyjen laitosten on määräajoin neuvoteltava keskenään sääntöjensä ja määräystensä ja niiden täytäntöönpanon vastaavuuden ylläpitämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi. Niiden on toimittava yhteistyössä saavuttaakseen yhdenmukaisen tulkinnan kansainvälisistä yleissopimuksista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta lippuvaltioiden toimivaltaa. Hyväksyttyjen laitosten on tarvittaessa sovittava teknisistä ja menettelyyn liittyvistä ehdoista, joiden mukaisesti ne tunnustavat vastavuoroisesti luokitustodistukset, jotka on annettu niiden omia vaatimuksia vastaavien vaatimusten mukaisesti, ottaen esimerkiksi vaativimmat ja tiukimmat mallit ja ottaen erityisesti huomioon laivavarusteet, joissa on direktiivin 96/98/EY mukainen vaatimustenmukaisuusmerkki (”ruorimerkki”).

Perustelu

Asteittaisen yhdenmukaistamisen tavoitteen määritteleminen.

Tarkoitus on korostaa, että vastavuoroinen tunnustaminen tapahtuu vain tarvittaessa niissä tapauksissa, joissa tekniset normit ovat samanlaisia tai hyvin vastaavanlaisia.

Esimerkkimallissa ei voida nojautua vähemmän tiukkoihin vaatimuksiin, vaan malliksi olisi otettava ankarimmat mallit.

Tarkistus 53

20 artiklan 1 a kohta (uusi)

 

1 a. Komissio esittää kolme vuotta tämän direktiivin voimaantulon jälkeen Euroopan parlamentille ja neuvostolle riippumattomaan tutkimukseen perustuvan kertomuksen sääntöjen ja määräysten yhdenmukaistamisprosessissa ja vastavuoroisessa tunnustamisessa saavutetusta tasosta. Jos hyväksytyt laitokset eivät noudata 20 artiklan 1 kohdan säännöksiä, komissio ehdottaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle tarvittavat toimenpiteet, jotka on toteutettava.

Perustelu

Komissio ei hyvää arvostelukykyä osoittaen käytä direktiiviehdotusta pakkokeinona vaan puoltaa asteittaista yhdenmukaistamista. On loogista, että kohtuullisen ajan kuluttua arvioidaan, missä määrin tavoite on saavutettu.

Tarkistus 54

20 artiklan 4 kohta

4. Hyväksytyt laitokset eivät saa antaa lakisääteisiä todistuskirjoja alukselle – riippumatta siitä, minkä lipun alla alus purjehtii – joka on poistettu luokasta tai jonka luokkaa muutetaan turvallisuussyistä, antamatta lippuvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle mahdollisuutta esittää kohtuullisen ajan kuluessa lausuntoaan sen määrittämiseksi, onko täydellinen tarkastus tarpeellinen.

4. Hyväksytyt laitokset eivät saa antaa lakisääteisiä todistuskirjoja alukselle – riippumatta siitä, minkä lipun alla alus purjehtii – joka on poistettu luokasta tai jonka luokkaa muutetaan turvallisuussyistä, antamatta lippuvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle mahdollisuutta esittää kohtuullisen ajan kuluessa lausuntoaan siitä, onko täydellinen tarkastus tarpeellinen.

Tarkistus 55

20 artiklan 5 kohdan 1 alakohdan johdantokappale

5. Jos luokitus siirretään hyväksytyltä laitokselta toiselle, luovuttavan laitoksen on ilmoitettava vastaanottavalle laitokselle:

5. Jos luokitus siirretään hyväksytyltä laitokselta toiselle, luovuttavan laitoksen on toimitettava vastaanottavalle laitokselle alusta koskevat täydelliset asiakirjat ja erityisesti ilmoitettava sille:

Tarkistus 56

20 artiklan 5 kohdan 2 alakohta

Siirron tapahtuessa luovuttavan laitoksen on toimitettava vastaanottavalle laitokselle täydelliset tiedot aluksen historiasta. Vastaanottava laitos voi antaa aluksen todistuskirjat vasta sitten, kun kaikki myöhässä olevat katsastukset ja noudattamatta jätetyissä suosituksissa edellytetyt toimenpiteet on suoritettu asianmukaisesti ja kaikki luokitusehdot, joita alukselle on aiemmin asetettu, on täytetty luovuttavan laitoksen määrittelemällä tavalla.

Vastaanottava laitos voi antaa aluksen uudet todistuskirjat vasta sitten, kun kaikki myöhässä olevat katsastukset ja noudattamatta jätetyissä suosituksissa edellytetyt toimenpiteet on suoritettu asianmukaisesti ja kaikki luokitusehdot, joita alukselle on aiemmin asetettu, on täytetty luovuttavan laitoksen määrittelemällä tavalla.

Tarkistus 57

20 artiklan 5 kohdan 3 alakohta

Vastaanottavan laitoksen on ennen todistuskirjojen antamista ilmoitettava luovuttavalle laitokselle todistuskirjojen antamispäivä ja vahvistettava, milloin, missä ja miten kukin myöhässä oleva katsastus ja noudattamatta jätetyissä suosituksissa edellytetyt toimenpiteet on tehty ja kukin luokitusehto on täytetty.

Vastaanottavan laitoksen on ennen uusien todistuskirjojen antamista ilmoitettava luovuttavalle laitokselle todistuskirjojen antamispäivä ja vahvistettava kunkin myöhässä olevan katsastuksen, noudattamatta jätetyn suosituksen ja täyttämättä jätetyn luokitusehdon osalta toteutetut toimenpiteet sekä ilmoitettava, missä ne tehtiin ja mitkä olivat niiden aloittamis- ja lopettamispäivämäärät.

Tarkistus 58

21 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan johdantokappale

1. Hyväksyttyjen laitosten on … mennessä perustettava yhteinen elin, joka huolehtii seuraavista tehtävistä, ja huolehdittava tämän elimen toiminnasta:

1. Jäsenvaltioiden on yhdessä hyväksyttyjen laitosten kanssa perustettava EN 45012 laatustandardin mukainen arviointikomitea, johon voivat neuvoa-antavina eliminä osallistua asianomaiset merenkulkualan ammatilliset järjestöt. Komitea huolehtii seuraavista tehtävistä:

Perustelu

Arvioinnista vastaavan elimen nimeksi annetaan arviointikomitea.

Komiteaa eivät perusta ainoastaan hyväksytyt laitokset vaan sen perustamiseen osallistuvat myös jäsenvaltiot.

Tarkistus 59

21 artiklan 1 kohdan a alakohta

a) laadunhallintajärjestelmän jatkuva arviointi;

a) hyväksyttyjen laitosten laadunhallintajärjestelmän sääntely ja arviointi ISO 9001 -laatustandardien kriteerien mukaisesti;

Perustelu

Arvioinnista vastaavan elimen nimeksi annetaan arviointikomitea.

Komiteaa eivät perusta ainoastaan hyväksytyt laitokset vaan sen perustamiseen osallistuvat myös jäsenvaltiot ja IMO:a kuullaan asiasta.

Arviointikomitealle vahvistetaan itsenäistä toimintaa varten toimivaltuudet ja omat menettelysäännöt.

Tarkistus 60

21 artiklan 1 kohdan b alakohta

b) laatujärjestelmän sertifiointi;

b) hyväksyttyjen laitosten laatujärjestelmän sertifiointi;

Perustelu

Arvioinnista vastaavan elimen nimeksi annetaan arviointikomitea.

Komiteaa eivät perusta ainoastaan hyväksytyt laitokset vaan sen perustamiseen osallistuvat myös jäsenvaltiot ja IMO:a kuullaan asiasta.

Arviointikomitealle vahvistetaan itsenäistä toimintaa varten toimivaltuudet ja omat menettelysäännöt.

Tarkistus 61

21 artiklan 1 kohdan c alakohta

c) sitovien tulkintojen antaminen kansainvälisesti tunnustetuista laatustandardeista, erityisesti hyväksyttyjen laitosten luonteeseen ja velvollisuuksiin liittyvien erityispiirteiden huomioon ottamiseksi;

c) sitovien tulkintojen antaminen kansainvälisesti tunnustetuista laadunhallintastandardeista, erityisesti hyväksyttyjen laitosten luonteeseen ja velvollisuuksiin liittyvien erityispiirteiden huomioon ottamiseksi;

Perustelu

Arvioinnista vastaavan elimen nimeksi annetaan arviointikomitea.

Komiteaa eivät perusta ainoastaan hyväksytyt laitokset vaan sen perustamiseen osallistuvat myös jäsenvaltiot ja IMO:a kuullaan asiasta.

Arviointikomitealle vahvistetaan itsenäistä toimintaa varten toimivaltuudet ja omat menettelysäännöt.

Tarkistus 62

21 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

Yhteisen elimen on oltava riippumaton hyväksytyistä laitoksista ja sillä on oltava tarvittavat resurssit, jotta se voi toteuttaa tehtäväänsä tehokkaasti ja parhaan ammattitavan mukaan.

Arviointikomitean on oltava riippumaton ja sille on annettava tarvittavat toimivaltuudet, jotta se voi toimia itsenäisesti hyväksyttyihin laitoksiin nähden, ja sillä on oltava tarvittavat resurssit, jotta se voi toteuttaa tehtäväänsä tehokkaasti ja parhaan ammattitavan mukaan. Komitea laatii työmenetelmänsä ja menettelysääntönsä.

Perustelu

Arvioinnista vastaavan elimen nimeksi annetaan arviointikomitea.

Komiteaa eivät perusta ainoastaan hyväksytyt laitokset vaan sen perustamiseen osallistuvat myös jäsenvaltiot ja IMO:a kuullaan asiasta.

Arviointikomitealle vahvistetaan itsenäistä toimintaa varten toimivaltuudet ja omat menettelysäännöt.

Tarkistus 63

21 artiklan 1 kohdan 3 alakohta

Elimen on vahvistettava vuotuinen työsuunnitelma.

Poistetaan.

Perustelu

Arvioinnista vastaavan elimen nimeksi annetaan arviointikomitea.

Komiteaa eivät perusta ainoastaan hyväksytyt laitokset vaan sen perustamiseen osallistuvat myös jäsenvaltiot ja IMO:a kuullaan asiasta.

Arviointikomitealle vahvistetaan itsenäistä toimintaa varten toimivaltuudet ja omat menettelysäännöt.

Tarkistus 64

21 artiklan 1 kohdan 4 alakohta

Sen on annettava komissiolle ja valtuutuksia antaneille jäsenvaltioille täydelliset tiedot vuotuisesta työsuunnitelmastaan sekä havainnoistaan ja suosituksistaan, erityisesti, kun ne koskevat tilanteita, joissa turvallisuus on saattanut vaarantua.

Arviointikomitean on annettava asianomaisille, myös komissiolle, täydelliset tiedot vuotuisesta työsuunnitelmastaan sekä havainnoistaan ja suosituksistaan, erityisesti, kun ne koskevat tilanteita, joissa turvallisuus on saattanut vaarantua.

Perustelu

Arvioinnista vastaavan elimen nimeksi annetaan arviointikomitea.

Komiteaa eivät perusta ainoastaan hyväksytyt laitokset vaan sen perustamiseen osallistuvat myös jäsenvaltiot ja IMO:a kuullaan asiasta.

Arviointikomitealle vahvistetaan itsenäistä toimintaa varten toimivaltuudet ja omat menettelysäännöt.

Tarkistus 65

21 artiklan 2 kohdan 1 alakohta

2. Komissio arvioi säännöllisesti 1 kohdassa tarkoitetun yhteisen elimen ja voi vaatia hyväksyttyjä laitoksia toteuttamaan toimenpiteet, joita se pitää tarpeellisina 1 kohdan täydellisen noudattamisen varmistamiseksi.

2. Komissio tarkastaa säännöllisesti arviointikomitean ja voi vaatia 9 artiklan 2 kohdan komitologiamenettelyn mukaan arviointikomiteaa toteuttamaan toimenpiteet, joita komissio pitää tarpeellisina 1 kohdan täydellisen noudattamisen varmistamiseksi.

Perustelu

Arvioinnista vastaavan elimen nimeksi annetaan arviointikomitea.

Komiteaa eivät perusta ainoastaan hyväksytyt laitokset vaan sen perustamiseen osallistuvat myös jäsenvaltiot ja IMO:a kuullaan asiasta.

Arviointikomitealle vahvistetaan itsenäistä toimintaa varten toimivaltuudet ja omat menettelysäännöt.

Tarkistus 66

23 artiklan 1 kohta

Tehdessään 16 artiklan 3 kohdan mukaista arviointia komissio tarkastaa, että hyväksynnän haltija on laitoksen emoyhteisö. Jos näin ei ole, komissio tekee päätöksen hyväksynnän muuttamisesta vastaavasti.

Tehdessään 16 artiklan 3 kohdan mukaista arviointia komissio tarkastaa, että hyväksynnän haltija on sellaiseen laitokseen kuuluva oikeudellinen yhteisö, johon sovelletaan tämän direktiivin säännöksiä. Jos näin ei ole, komissio tekee päätöksen hyväksynnän muuttamisesta vastaavasti.

Perustelu

Oikeudellinen selvennys, joka sopii paremmin yhteen hyväksyttyjen laitosten organisaation ja sisäisen kokoonpanon kanssa.

Tarkistus 67

Liite I, A osa, 1 kohta

1. Hyväksytyllä laitoksella on oltava oikeushenkilön asema sijoittautumisvaltiossaan. Riippumattomien tilintarkastajien on varmennettava sen tilit.

1. Jotta laitos voi saada tai säilyttää yhteisön hyväksynnän, sillä on oltava oikeushenkilön asema sijoittautumisvaltiossaan. Riippumattomien tilintarkastajien on varmennettava sen tilit.

Tarkistus 68

Liite I, A osa, 3 kohta

3. Laitoksella on oltava palveluksessaan huomattavaa teknistä ja johto-, tuki- ja tutkimushenkilöstöä, joka on oikeassa suhteessa laitoksen luokitteleman aluskannan kokoon ja koostumukseen sekä siihen nähden, missä määrin laitos osallistuu alusten rakentamiseen ja muuntamiseen. Laitoksen on voitava tarpeen mukaan osoittaa jokaiseen työskentelypaikkaan välineet ja henkilöstön, jotka ovat riittäviä sen tehtävien suorittamiseksi yleisten vähimmäisvaatimusten 6 ja 7 kohdan ja erityisten vähimmäisvaatimusten mukaisesti.

3. Laitoksella on aina oltava palveluksessaan huomattavaa teknistä ja johto-, tuki- ja tutkimushenkilöstöä, joka on oikeassa suhteessa laitoksen luokitteleman aluskannan kokoon ja koostumukseen sekä siihen nähden, missä määrin laitos osallistuu alusten rakentamiseen ja muuntamiseen. Laitoksen on voitava tarpeen mukaan osoittaa jokaiseen työskentelypaikkaan välineet ja henkilöstön, jotka ovat riittäviä sen tehtävien suorittamiseksi yleisten vähimmäisvaatimusten 6 ja 7 kohdan ja erityisten vähimmäisvaatimusten mukaisesti.

Tarkistus 69

Liite I, B osa, 4 a kohta (uusi)

 

4 a. Laitos ja sen tarkastajat ja tekninen henkilöstö työskentelevät loukkaamatta mitenkään telakoiden, varustetoimittajien ja alusten omistajien teollis- ja tekijänoikeuksia, mukaan lukien patentit, lisenssit, tietotaito tai kaikenlainen muu tietämys, jonka käyttö on oikeudellisesti suojattu yhteisössä tai sen jäsenvaltiossa. Laitos, tarkastajat tai laitoksen palkkaama tekninen henkilöstö eivät voi missään tapauksessa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 17 artiklan soveltamista, välittää tai levittää kaupallisesti tärkeitä tietoja, jotka on saatu rakennettavana tai korjattavana olevien alusten tarkastus-, varmentamis- ja valvontatoimien yhteydessä.

Perustelu

Hyväksytyt laitokset suhtautuvat perustellusti vastahakoisesti sellaisten elinten tunnustamiseen, jotka eivät teknisesti yllä niiden tasolle. Samasta syystä myös muut toimijat haluavat suojella teollis- ja tekijänoikeuksiaan.

Tarkistus 70

Liite I, B osa, 6 kohdan g alakohta

g) katsastajilla on kattavat ja suoritettavan katsastuksen kannalta tarpeelliset tiedot tietystä alustyypistä, jonka osalta he suorittavat tehtäviään, sekä sitä koskevista sovellettavista vaatimuksista;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 71

Liite I, B osa, 7 kohta

7. Laitos on laatinut ja toteuttanut tehokkaan sisäisen laatujärjestelmän ja pitää yllä tällaista järjestelmää, joka perustuu kansainvälisesti tunnustettujen laatustandardien soveltuviin osiin ja vastaa standardeja EN ISO/IEC 17020:2004 (tarkastuslaitokset) ja EN ISO 9001:2000, sellaisina kuin 21 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu yhteinen elin on ne tulkinnut ja sertifioinut.

7. Laitos on laatinut ja toteuttanut tehokkaan sisäisen laatujärjestelmän ja pitää yllä tällaista järjestelmää, joka perustuu kansainvälisesti tunnustettujen laatustandardien soveltuviin osiin ja vastaa standardeja EN ISO/IEC 17020:2004 (tarkastuslaitokset) ja EN ISO 9001:2000, sellaisina kuin 21 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu arviointikomitea on ne tulkinnut ja sertifioinut.

 

Arviointikomitean on toimittava itsenäisesti ja sen vuoksi sillä on oltavaa käytössään kaikki tarvittavat keinot, jotta se voi toimia asianmukaisesti ja työskennellä perinpohjaisesti ja yhtäjaksoisesti sekä omata hyvin erikoistuneet ja korkeatasoiset tekniset tiedot ja käytännesäännöt, joilla taataan tilintarkastajien toiminnan riippumattomuus.

Perustelu

Johdonmukaisuus niiden tarkistusten kanssa, joissa elimelle annetaan nimi.

Tarkoituksena on kuvailla yhteisen elimen ominaispiirteitä. Sen on oltava itsenäinen ja sillä on oltava valmiudet suorittaa sille annettavat tehtävät.

Tarkistus 72

Liite I, B osa, 8 kohta

8. Laitoksen säännöt ja määräykset pannaan täytäntöön siten, että laitos voi aina omaan välittömään tietämykseensä ja harkintaansa tukeutuen esittää luotettavan ja puolueettoman arvion kyseessä olevien alusten turvallisuudesta luokitustodistuksissa, joiden pohjalta voidaan antaa lakisääteisiä todistuskirjoja.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

  • [1]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

PERUSTELUT

Ehdotuksen perustelut ja tavoite

Tämän neljännen tarkistuksen pyrkimyksenä on vahvistaa ja parantaa EU:n tunnustamien luokituslaitosten, joita nyt kutsutaan "hyväksytyiksi laitoksiksi" roolia, koska on havaittu, että maailman laivaston turvallisuuden tarkastus- ja sertifiointiprosessissa on merkittäviä puutteita.

Aikaisemmissa direktiiveissä, erityisesti direktiivissä 2001/105/EY, joka on yksi Erika I ‑lainsäädäntöpaketin kolmesta ehdotuksesta, esitettiin huomattava tarve uudistaa nykyistä yhteisön käyttämään luokituslaitosten hyväksymisjärjestelmää, joka on vahvistettu direktiivissä 94/57/EY. Tässä direktiivissä saatiin aikaan merkittäviä edistysaskeleita, jotka myöhemmin toistettiin neuvoston 13. joulukuuta 2002 antamissa päätelmissä ja Euroopan parlamentin päätöslauselmassa 2003/2235(INI) meriturvallisuuden parantamisesta ja Prestigen haaksirikon jälkeen hyväksytyssä päätöslauselmassa 2003/2066(INI).

Tähän kysymykseen on palattava, koska on vahvistettava uudelleen, enemmän ja paremmin näiden laitosten – jotka monien merenkulkualan toimijoiden mukaan olisi perustettava, jos niitä ei olisi, koska niiden tehtävä meriturvallisuuden ylläpitäjänä on tärkeä – toimintaa.

Kuten aikaisemmin mainittiin, hyväksyttyjen laitosten tarkastus- ja sertifikaatioprosesseissa on kuitenkin tällä hetkellä edelleen puutteita, jotka merkitsevät turvallisuudelle ja ympäristölle vakavaa uhkaa, jota ei voi hyväksyä. Hyväksyttyihin laitoksiin keskittyy merenkulun turvallisuusketjussa huomattavaa valtaa, jota asianomaisten viranomaisten on valvottava tarkkaan. Viranomaisten on taattava, että laitokset, joita on pyydetty valvomaan, että merillämme liikennöivät alukset täyttävät kansainväliset asianmukaiset turvallisuutta ja pilaantumisen ehkäisemistä koskevat normit, voivat toimia riippumattomasti ja kontrolloidusti.

Komission direktiiviehdotuksessa esitetyt uudistukset

Euroopan komissio on esittänyt meriturvallisuuden kolmannessa lainsäädäntöpaketissa ehdotuksen, jonka tavoitteena on uudistaa nykyisiä sääntöjä ja normeja hyväksyttyjen laitosten tekemiä alusten luokitteluja ja tarkastuksia varten ja muuttaa näin direktiiviä 94/57/EY. Koska tätä direktiiviä on jo muutettu huomattavasti aikaisemmin, tässä neljännessä direktiivin ajantasaistamisessa on päätetty muotoilla tekstiä uudelleen.

Ehdotukseen sisältyy neljä uudistusta:

1.        Hyväksyttyjen laitosten valvontajärjestelmien parantaminen

Hyväksyttyjen laitosten on perustettava yhteinen rakenne arviointia ja laatusertifiointia varten. Rakenteen on oltava riippumaton hyväksytyistä laitoksista ja käytössä on oltava tarvittavat resurssit, jotta tehtävä voidaan suorittaa perusteellisesti ja jatkuvaluonteisesti.

2.        Tavallisia ja määräaikaisia hyväksyntöjä sisältävän hyväksymisjärjestelmän uudistus

Nykyisessä järjestelmässä hyväksyntä rajoitetaan kyseessä olevan laitoksen koon mukaan. Euroopan komissio ehdottaa tämän järjestelmän poistamista ja yhteisön hyväksynnän kytkemistä laitoksen toiminnan laatuun ja kykyyn taata turvallisuus. Lisäksi komissio ehdottaa turvalauseketta, jonka nojalla komissio voi hyväksytyn laitoksen koosta riippumatta estää sen toiminnan jäsenvaltioiden puolesta sellaisella erikoisalalla, jolla sillä ei ole tarvittavaa osaamista.

Komissio tutkii nykyisin voimassa olevan direktiivin mukaisesti myönnetyt rajoitetut hyväksynnät ja päättää komitologiamenettelyssä, jos rajoitukset on korvattava toisilla tai poistettava.

3.        Yhteisön hyväksymisjärjestelmän perusteiden parantaminen

Hyväksymisperusteita pyritään yksinkertaistamaan, koska ne eivät ole ytimekkäitä. Ehdotetut muutokset keskittyvät tarkastajien määrään suhteessa luokiteltuun laivastoon, muiden kuin päätoimisten tarkastajien käyttöön ja hyväksyttyjen laitosten oikeudellisen rakenteen huomioimiseen.

4.        Seuraamusjärjestelmän uudistaminen

Komissio haluaa tehdä seuraamusjärjestelmästä joustavamman, mikä tarkoittaa rikkomuksista ja seuraamuksista laadittavaa luetteloa ja hyväksynnän voimassaolon keskeytyksen korvaamista taloudellisilla seuraamuksilla. Nämä seuraamukset ovat suuruudeltaan varoittavia ja mutta suhteellisia siten, että kyseisen hyväksytyn laitoksen rikkomuksen vakavuus ja taloudellinen kapasiteetti otetaan huomioon (vain järjestelmän perusominaisuudet määritellään).

5.        Direktiivin tiettyjen säännösten soveltamisalan selventäminen ja niiden soveltamisen        helpottaminen

Tässä kohdassa viitataan erityisjärjestelyihin yhteisön tarkastusvaltuuksien määrittelemiseksi. Tarkastajien ja tilintarkastajien oikeutta tutustua alusten asiakirjoihin selvennetään.

Toinen tärkeä näkökohta on hyväksyttyjen laitosten oikeudellinen rakenne. Komissio ehdottaa laajaa laitoksen määritelmää, jolla taataan, että hyväksyntä annetaan korkeimmalle määritelmää vastaavalle organisaatiotasolle. Soveltamisalan osalta tekstissä viitataan kansainvälisen yleissopimukseen ihmishengen turvallisuudesta merellä, vaikka ulkopuolelle jätetään yksi suojelua koskeva osasto.

Asianomaisten osapuolten kuuleminen

Esittelijä katsoi, että alan edustajat oli syytä tavata toiseen otteeseen, jotta heidän kriteerinsä voidaan varmistaa uudelleen. Tätä varten sovittiin kokoontumisesta Kansainvälisen luokituslaitosten järjestön (IACS) kanssa. Siihen kuuluvat tärkeimmät hyväksytyt laitokset, jotka tekevät tarkastukset ja sertifioinnit yli 90 prosentille rahtialuksia kaikkialla maailmassa, ja se edustaa kymmentä niistä kahdestatoista laitoksesta, jotka yhteisö on hyväksynyt. Esittelijä on tavannut myös varustamoja, telakoita ja Euroopan laivavarusteteollisuuden edustajia.

Lisäksi esittelijä piti Euroopan parlamentissa julkisen kuulemistilaisuuden, joka oli avoin koko liikennevaliokunnalle, jotta täytettäisiin IACS:n toive selittää hyväksyttyjen laitosten toimiala ja merkitys.

Esittelijän kommentit ja ehdotukset

Esittelijä pitää direktiiviehdotusta myönteisenä. Siinä mennään askel eteenpäin meriturvallisuuden takaamisessa ja pilaantumisen torjunnassa. Tässä mietinnössä kuitenkin esitetään tiettyjä tarkistuksia, joilla mielestämme parannetaan ehdotusta.

a)        Laitosten valvontajärjestelmien vahvistaminen

Yhteisen arviointi- ja laatusertifiointielimen perustaminen on myönteistä. Mietinnössä esittelijä antaa elimen nimeksi "arviointikomitea" ja kehottaa antamaan sille itsenäisyyden toimintavapauden takaamiseksi ja asiamukaiset toimivaltuudet, joita se tarvitsee työnsä hoitamiseen. Sen perustamisessa eivät ole mukana ainoastaan hyväksytyt laitokset vaan komitea perustetaan yhdessä jäsenvaltioiden kanssa ja IMO:a kuullen.

b)        Nykyisen kaksinkertaisen järjestelmän, johon sisältyy tavallisia ja määräaikaisia  hyväksyntöjä, yhdenmukaistaminen

Komissio ehdottaa nykyisen kaksinkertaisen hyväksymisjärjestelmän poistamista ja vaatii yhteisön hyväksyntää, joka perustuu määrällisten perusteiden korvaamiseen laadullisilla perusteilla koon mukaan. Esittelijän mielestä uudistus on myönteinen, mutta esittelijä korostaa, että ristiriitaa aiheuttaa vastavuoroinen tunnustaminen.

Esittelijän mielestä komissio pyrkii tässä vaiheessa vastavuoroiseen tunnustamiseen varovaisesti eikä pakottaen rajoittaen sen tapauksiin, joissa hyväksyttyjen laitosten säännöt ja määräykset ovat samanlaisia tai vastaavat hyvin toisiaan. Esittelijä on laatinut muutamia tarkistuksia näiden tapausten lisäselvittämiseksi ja vaatiakseen, että sääntöjen tarvittaessa tehtävä yhdenmukaistaminen on toteutettava ottamalla esimerkiksi vaativimmat ja tiukimmat säännöt.

c)        Seuraamusjärjestelmän uudistaminen

Esittelijän mielestä komission ajama järjestelmä on aikaisempaa oikeudenmukaisempi. Asteittainen ja rikkomuksen vakavuuden ja laitoksen taloudellisen maksukyvyn suhteen asteittainen seuraamusjärjestelmä on oikeudenmukaisempi ja tehokkaampi. Esittelijä on kuitenkin laatinut muutamia tarkistuksia, joilla pyritään määrittelemään paremmin rangaistavat rikkomustyypit.

Myös jäsenvaltiot otetaan mukaan siten, että niille on tiedotettava korjaavista ja ehkäisevistä toimenpiteistä, joita komissio vaatii hyväksytyltä laitokselta, joka ei ole täyttänyt liitteessä I asetettuja kriteereitä tai direktiivin sille asettamia velvoitteita laitoksen toimiessa jäsenvaltion valtuutuksella.

Toisaalta säädetään myös mahdollisuudesta esittää huomautuksia COSS-komitealle (meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä käsittelevä komitea), jotta voitaisiin puolustautua. Lopuksi sakkojen ja uhkasakkojen yhteenlaskettua määrää lasketaan 10 prosentista viiteen prosenttiin, koska nyt määrää pidetään liiallisena.

d)        Rajoitettu tai rajoittamaton vastuu

Hyväksyttyjen laitosten vastuun rajoittaminen tai rajoittamatta jättäminen on ristiriitainen kysymys, ja molemmat osapuolet perustelevat ideaansa hyvin.

Aikoinaan vuonna 2001 direktiivin 8 artiklan 5 kohtaan laadittiin säännös, jonka mukaan komission on esitettävä Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomus direktiivissä 94/57/EY säädetyn siviilioikeudellisen vastuun taloudellisista seuraamuksista. Komissio sitoutui esittämään kertomuksen ennen 22. heinäkuuta 2006.

Kertomuksen johtopäätös on, että direktiivissä vahvistetaan, että vakavassa rikkomustapauksessa on säädettävä rajoittamattomasta vastuusta eikä tästä periaatteesta keskustella.

Mitä tulee pelkkään laiminlyöntiin sovellettavaan vastuujärjestelmään, direktiivissä ei aseteta rajoittamatonta vastuuta, vaan siinä jätetään ratkaisu ja sopimus maksettavista summista neuvotteluosapuolille. Tällä hetkellä 17 jäsenvaltiota ja Norja ovat vahvistaneet rajoitetun vastuun pelkkiä laiminlyöntejä varten. Summat vastaavat suuressa määrin direktiivin summia, jotka ovat muuttuneet kynnyksistä ylärajoiksi. Viisi jäsenvaltiota on käyttänyt hyväkseen nykyisen direktiivin 6 artiklan tarjoamaa mahdollisuutta ja sopinut valtuutettujen hyväksyttyjen laitosten kanssa rajoittamattomasta vastuusta myös pelkkien laiminlyöntien tapauksessa.

Näin ollen esittelijä katsoo, että komission ehdotus on tasapainoinen ja vastaa EU:n enemmistön kriteereitä.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Alusten tarkastamiseen ja katsastamiseen valtuutetut laitokset (uudelleenlaadittu)

Viiteasiakirjat

KOM(2005)0587 – C6-0038/2006 – 2005/0237(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

14.2.2006

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

14.2.2006

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

ENVI

21.2.2006

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Luis de Grandes Pascual

28.3.2006

 

 

Valiokuntakäsittely

19.4.2006

13.9.2006

22.11.2006

23.1.2007

Hyväksytty (pvä)

27.2.2007

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

44

0

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Jean-Louis Bourlanges, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Luís Queiró, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas, Yannick Vaugrenard, Marta Vincenzi, Lars Wohlin, Corien Wortmann-Kool, Roberts Zīle

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Zsolt László Becsey, Johannes Blokland, Philip Bradbourn, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Anne E. Jensen, Rosa Miguélez Ramos