RAPORT privind propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind normele şi standardele comune destinate organizaţiilor de inspecţie şi control a navelor, precum şi activităţilor relevante ale administraţiilor maritime

20.3.2007 - (COM(2005)0587 – C6‑0038/2006 – 2005/0237(COD)) - ***I

Comisia pentru transport şi turism
Raportor: Luis de Grandes Pascual

Procedură : 2005/0237A(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0070/2007

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind normele şi standardele comune destinate organizaţiilor de inspecţie şi control a navelor, precum şi activităţilor relevante ale administraţiilor maritime

(COM(2005)0587 – C6‑0038/2006 – 2005/0237(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2005)0587)[1],

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolul 80 alineatul (2) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0038/2006),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru transport şi turism (A6-0070/2007),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

Text propus de ComisieAmendamentele Parlamentului

Amendamentul 1

Considerentul 2

(2) În rezoluţia sa din 8 iunie 1993 privind o politică comună în domeniul siguranţei maritime, Consiliul a stabilit ca obiectiv eliminarea din apele comunitare a tuturor navelor care nu se conformează standardelor, considerând ca prioritare acţiunile Comunităţii privind asigurarea aplicării efective şi unitare a normelor internaţionale, prin elaborarea unor standarde comune pentru societăţile de clasificare.

(2) În rezoluţia sa din 8 iunie 1993 privind o politică comună în domeniul siguranţei maritime, Consiliul a stabilit ca obiectiv eliminarea din apele comunitare a tuturor navelor care nu se conformează standardelor, considerând ca prioritare acţiunile Comunităţii privind asigurarea aplicării efective şi unitare a normelor internaţionale, prin elaborarea unor standarde comune pentru societăţile de clasificare, definite ca organizaţii de inspecţie şi control al navelor (denumite în continuare „organizaţii recunoscute”).

Justification

Although this is an authentic quotation and the wording was ‘classification societies’ it would seem appropriate to use the same term throughout the directive.

Amendamentul 2

Considerentul 5

(5) Este responsabilitatea statelor membre de a elibera certificate internaţionale de siguranţă maritimă şi de prevenire a poluării marine prevăzute de convenţii, cum ar fi Convenţia SOLAS din 1974, Convenţia din 1966 privind liniile de încărcare, precum şi Convenţia MARPOL din 1973 şi protocolul aferent din 1978 şi, de asemenea, de a asigura punerea în aplicare a dispoziţiilor acestor convenţii.

(Nu priveşte versiunea în limba română.)

Justification

There is obviously a mistake in the Commission text, since the purpose of issuing the certificates is to prevent pollution.

Amendamentul 3

Considerentul 6

(6) În temeiul acestor convenţii, toate statele membre pot autoriza, în proporţii diferite, organizaţiile de inspecţie şi control al navelor, denumite în general societăţi de clasificare, să certifice conformitatea cu aceste dispoziţii şi pot delega eliberarea certificatelor de siguranţă maritimă aferente.

(6) În temeiul acestor convenţii, toate statele membre pot autoriza, în proporţii diferite, organizaţiile de inspecţie şi control al navelor, denumite în general societăţi de clasificare, să certifice conformitatea cu aceste dispoziţii şi pot delega eliberarea certificatelor de siguranţă şi de prevenire a poluării aferente.

Justification

Technical improvement to correct a deficiency in the Commission text.

Amendamentul 4

Considerentul 7

(7) La nivel mondial, un mare număr de societăţi de clasificare existente nu sunt în măsură să aplice corespunzător normele sau fiabilitatea atunci când acţionează în numele administraţiilor naţionale, având în vedere că ele nu dispun de structurile şi experienţa necesare pentru a fi considerate fiabile şi pentru a putea îndeplini atribuţiile ce le revin la un înalt nivel de profesionalism.

(7) La nivel mondial, un mare număr de organizaţii recunoscute existente nu sunt în măsură să aplice corespunzător normele sau fiabilitatea atunci când acţionează în numele administraţiilor naţionale, având în vedere că ele nu dispun de structurile şi experienţa necesare pentru a fi considerate fiabile şi pentru a putea îndeplini atribuţiile ce le revin la un înalt nivel de profesionalism.

This amendment applies throughout the text. Adopting it will necessitate changes throughout.

Amendamentul 5

Considerentul 8

(8) Mai mult, acestor organizaţii le revine misiunea de a elabora şi de a pune în aplicare normele referitoare la proiectarea, construcţia, întreţinerea şi inspecţia navelor şi de a respecta cerinţele convenţiilor internaţionale de eliberare a certificatelor aferente. Pentru a-şi putea îndeplini această misiune într-un mod satisfăcător, aceste organizaţii trebuie să beneficieze de o independenţă deplină, să dispună de competenţe tehnice de înaltă specialitate şi să aplice o gestionare riguroasă a calităţii.

(8) Mai mult, aceste organizaţii elaborează şi pun în aplicare normele referitoare la proiectarea, construcţia, întreţinerea şi inspecţia navelor şi sunt responsabile pentru inspectarea navelor în numele statelor de pavilion şi pentru a atesta că aceste nave respectă cerinţele convenţiilor internaţionale de eliberare a certificatelor aferente. Pentru a-şi putea îndeplini această misiune într-un mod satisfăcător, aceste organizaţii trebuie să beneficieze de o independenţă deplină, să dispună de competenţe tehnice de înaltă specialitate şi să aplice o gestionare riguroasă a calităţii.

Justification

It seems necessary to include an activity as highly skilled as the work delegated by the flag States.

Amendamentul 6

Considerentul 9a (nou)

 

(9a) Acest obiectiv ar trebui realizat prin măsuri care să fie în deplină conformitate cu lucrările şi acţiunile Organizaţiei Maritime Internaţionale în acest domeniu şi care să contribuie, dacă este cazul, la dezvoltarea şi la completarea acestora.

Justification

Notwithstanding the need for proposals to be restricted solely to Community territory, where the EU has competence, it would be advisable to work towards international rules in the framework of the IMO, in line with the global nature of maritime activity.

Amendamentul 7

Considerentul 14

(14) Statele membre pot restrânge numărul organizaţiilor pe care le autorizează în funcţie de necesităţile lor, stabilite în mod transparent şi obiectiv, sub rezerva controlului exercitat de Comisie, în conformitate cu procedura de comitologie.

(14) Statele membre pot restrânge numărul organizaţiilor recunoscute pe care le autorizează în funcţie de necesităţile lor, stabilite în mod transparent şi obiectiv, sub rezerva controlului exercitat de Comisie, în conformitate cu procedura de comitologie.

Amendamentul 8

Considerentul 15

(15) Deoarece prezenta directivă garantează libertatea de a presta servicii în cadrul Comunităţii, Comunitatea ar trebui să fie abilitată să negocieze cu ţările terţe în care sunt localizate organizaţii recunoscute, egalitatea de tratament pentru organismele recunoscute situate în cadrul Comunităţii.

(15) Deoarece prezenta directivă garantează libertatea de a presta servicii în cadrul Comunităţii, Comisia ar trebui să fie abilitată să negocieze cu ţările terţe în care sunt localizate organizaţii recunoscute, egalitatea de tratament pentru organismele recunoscute al căror sediu se află în cadrul Comunităţii.

Amendamentul 9

Considerentul 16

(16) Este necesară o mai mare participare a administraţiilor naţionale la procedurile de control al navelor şi de eliberare a certificatelor aferente, pentru a se asigura deplina conformitate cu normele internaţionale de siguranţă, chiar dacă statele membre se bazează pe organizaţii externe care să îndeplinească atribuţiile statutare. Se impune, prin urmare, stabilirea unei relaţii de lucru strânse între administraţii şi organizaţii, ceea ce poate presupune ca organizaţia respectivă să aibă o reprezentare locală pe teritoriul statului membru în numele căruia îşi îndeplineşte atribuţiile.

(16) Este necesară o mai mare participare a administraţiilor naţionale la procedurile de control al navelor şi de eliberare a certificatelor aferente, pentru a se asigura deplina conformitate cu normele internaţionale de siguranţă, chiar dacă statele membre se bazează pe organizaţii externe recunoscute, care să îndeplinească atribuţiile statutare. Se impune, prin urmare, stabilirea unei relaţii de lucru strânse între administraţii şi organizaţiile autorizate de acestea, ceea ce poate presupune ca organizaţiile respective să aibă o reprezentare locală pe teritoriul statului membru în numele căruia îşi îndeplinesc atribuţiile.

Amendament 10

Considerentul 17

(17) Diferenţa dintre regimurile de răspundere financiară a organizaţiilor care acţionează în numele statelor membre ar constitui o piedică în calea punerii corespunzătoare în aplicare a prezentei directive. Pentru a contribui la rezolvarea acestei probleme, este cazul să se stabilească la nivel comunitar un anumit grad de armonizare a răspunderii pentru un incident provocat de către o organizaţie recunoscută, aşa cum rezultă din jurisprudenţa tribunalelor, inclusiv soluţionarea unui litigiu prin arbitraj.

(17) Diferenţa dintre regimurile de răspundere financiară ale organizaţiilor care acţionează în numele statelor membre ar constitui o piedică în calea punerii corespunzătoare în aplicare a prezentei directive. Pentru a contribui la rezolvarea acestei probleme, este cazul să se stabilească la nivel comunitar un anumit grad de armonizare a răspunderii pentru un incident provocat de către o organizaţie recunoscută, aşa cum rezultă din jurisprudenţa tribunalelor, inclusiv soluţionarea unui litigiu prin arbitraj.

Amendamentul 11

Considerentul 18

(18) Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei directive ar trebui adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire normelor privind exercitarea competenţelor de executare conferite Comisiei.

(18) Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei directive ar trebui adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire normelor privind exercitarea competenţelor de executare conferite Comisiei.

 

Comisia ar trebui, în special, să fie împuternicită să modifice prezenta directivă pentru a aplica modificările ulterioare aduse convenţiilor internaţionale, protocoalelor, codurilor şi rezoluţiilor aferente, pentru a actualiza criteriile stabilite în anexa I şi pentru a adopta criteriile de evaluare a siguranţei organizaţiilor recunoscute, precum şi a acţiunilor acestora în materie de prevenire a poluării marine. Întrucât măsurile respective au un domeniu general de aplicare şi sunt destinate să modifice elementele neesenţiale ale prezentei directive şi să completeze prezenta directivă prin adăugarea de noi elemente neesenţiale, acestea ar trebui adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Justification

The new comitology procedure (regulatory procedure with scrutiny) should be introduced.

Amendamentul 12

Considerentul 20

(20) Este de cea mai mare importanţă abordarea rapidă, eficientă şi proporţionată a nerespectării de către o organizaţie recunoscută a obligaţiilor sale. Principalul obiectiv ar trebui să-l constituie remedierea deficienţelor, în vederea eliminării, încă din primele stadii, a ameninţărilor posibile la adresa siguranţei şi a mediului înconjurător. Prin urmare, se impune acordarea competenţelor necesare Comisiei pentru a solicita organizaţiilor să adopte măsurile preventive şi corective necesare şi pentru a impune amenzi şi sancţiuni cominatorii periodice ca măsuri coercitive.

(20) Este de cea mai mare importanţă abordarea rapidă, eficientă şi proporţionată a nerespectării de către o organizaţie recunoscută a obligaţiilor sale. Principalul obiectiv ar trebui să-l constituie remedierea deficienţelor, în vederea eliminării, încă din primele stadii, a ameninţărilor posibile la adresa siguranţei şi a mediului înconjurător. Prin urmare, se impune acordarea competenţelor necesare Comisiei pentru a solicita organizaţiilor recunoscute să adopte măsurile preventive şi corective necesare şi pentru a impune amenzi şi sancţiuni cominatorii periodice ca măsuri coercitive.

Amendamentul 13

Considerentul 23

(23) Fiecare stat membru ar trebui să evalueze periodic acţiunile organizaţiilor care acţionează în numele său şi să furnizeze Comisiei şi celorlalte state membre informaţii precise referitoare la aceste acţiuni.

(23) Fiecare stat membru ar trebui să evalueze periodic acţiunile organizaţiilor recunoscute care acţionează în numele său şi să furnizeze Comisiei şi celorlalte state membre informaţii precise referitoare la aceste acţiuni.

Amendamentul 14

Considerentul 24

(24) Supravegherea permanentă a posteriori a organizaţiilor recunoscute, pentru a evalua conformitatea acestora cu dispoziţiile prezentei directive, se poate efectua mai eficient în mod armonizat şi centralizat. Prin urmare, este cazul ca această sarcină să fie încredinţată Comisiei în asociere cu statul membru care solicită recunoaşterea, în numele întregii Comunităţi.

(24) Supravegherea permanentă a posteriori a organizaţiilor recunoscute, pentru a evalua conformitatea acestora cu dispoziţiile prezentei directive, se poate efectua mai eficient în mod armonizat şi centralizat. Prin urmare, este cazul ca această sarcină să fie încredinţată Comisiei, în asociere cu statele membre care le autorizează să acţioneze în numele lor, în numele întregii Comunităţi.

Amendamentul 15

Considerentul 25

(25) Este esenţial ca inspectorii comunitari să aibă acces la nave şi la documentaţia corespunzătoare navelor, oricare ar fi pavilionul arborat de acestea, pentru a garanta că organizaţiile recunoscute respectă criteriile minime aplicabile tuturor navelor din categoria respectivă.

(25) În cadrul monitorizării operaţiilor organizaţiilor recunoscute, inspectorii comunitari trebuie să aibă acces la nave şi la documentaţia corespunzătoare navelor, oricare ar fi pavilionul arborat de acestea, pentru a garanta că organizaţiile recunoscute respectă criteriile minime, stabilite de prezenta directivă, aplicabile tuturor navelor din categoria respectivă.

Justification

Technical improvements to the text.

Amendamentul 16

Considerentul 28

(28) Capacitatea organizaţiilor recunoscute de a identifica şi de a remedia rapid punctele slabe ale normelor, proceselor şi controalelor lor interne este esenţială pentru siguranţa navelor pe care le inspectează şi le certifică. Este necesar ca această capacitate să fie consolidată prin intermediul unui organ comun independent care să poată propune o serie de acţiuni comune în vederea îmbunătăţirii permanente a tuturor organizaţiilor recunoscute şi care să asigure o interacţiune fructuoasă cu Comisia.

(28) Capacitatea organizaţiilor recunoscute de a identifica şi de a remedia rapid punctele slabe ale normelor, proceselor şi controalelor lor interne este esenţială pentru siguranţa navelor pe care le inspectează şi le certifică. Este necesar ca această capacitate să fie consolidată prin intermediul unei comisii de evaluare independente, care va acţiona independent pentru a propune o serie de acţiuni comune în vederea îmbunătăţirii permanente a tuturor organizaţiilor recunoscute şi care să asigure o interacţiune fructuoasă cu Comisia.

Justification

We can delete the word ‘joint’ as this refers only to recognised organisations when it must be more complex.

The phrase ‘a competent body acting independently’ replaces ‘an independent … body’ because this is no empty declaration of independence but expresses the need for the body to have competence and the ability to manoeuvre.

Amendamentul 17

Considerentul 28a (nou)

 

(28a) Reglementările (organizaţiilor recunoscute) sunt un factor cheie pentru garantarea siguranţei şi pentru prevenirea accidentelor şi a poluării. Organizaţiile recunoscute au iniţiat procesul care ar trebui să conducă la armonizarea reglementărilor lor. Acest proces ar trebui încurajat şi sprijinit de legislaţia comunitară, deoarece ar trebui să aibă un impact pozitiv asupra siguranţei maritime şi asupra competitivităţii industriei europene a construcţiilor navale.

Justification

It is clear that the harmonisation of regulations is a process that has already begun and should be encouraged by the EU to promote not only safety at sea but also the European shipbuilding industry’s ability to compete.

Amendamentul 18

Considerentul 29

(29) Organizaţiile recunoscute ar trebui să fie obligate să-şi actualizeze standardele tehnice şi să le pună în aplicare într-un mod coerent, în vederea armonizării normelor de siguranţă şi a aplicării unitare a normelor internaţionale în cadrul Comunităţii. În cazul în care standardele tehnice ale organizaţiilor recunoscute sunt identice sau foarte similare, ar trebui luată în considerare recunoaşterea reciprocă a certificatelor de clasificare.

(29) Organizaţiile recunoscute ar trebui să fie obligate să-şi actualizeze standardele tehnice şi să le pună în aplicare într-un mod coerent, în vederea armonizării normelor de siguranţă şi a aplicării unitare a normelor internaţionale în cadrul Comunităţii. În cazul în care standardele tehnice ale organizaţiilor recunoscute sunt identice sau foarte similare, ar trebui luată în considerare recunoaşterea reciprocă a certificatelor de clasificare, în cazurile în care acest lucru este posibil, luând ca model certificatele cele mai riguroase şi mai stricte.

Justification

Progressive harmonisation is desirable but it should never be a downward move but should take the best and most demanding practice as the model.

Amendamentul 19

Considerentul 31

(31) Pentru a evita ca navelor să le fie schimbată clasa cu scopul de a evita reparaţiile necesare, organizaţiile recunoscute ar trebui să facă schimb de informaţii pertinente cu privire la condiţiile aplicabile navelor pentru care se schimbă clasa şi să implice statul de pavilion, dacă este cazul.

(31) Pentru a evita ca navelor să le fie schimbată clasa cu scopul de a evita reparaţiile solicitate de o societate de clasificare în urma efectuării unei inspecţii, se impune reglementarea prealabilă a schimbului de informaţii pertinente între organizaţiile recunoscute, cu privire la condiţiile aplicabile navelor pentru care se intenţionează schimbarea clasei, precum şi implicarea statului de pavilion, dacă este cazul.

Amendamentul 20

Articolul 1

Prezenta directivă stabileşte măsurile care trebuie respectate de către statele membre şi de către organizaţiile însărcinate cu atribuţii de inspecţie, expertiză şi certificare a navelor din punctul de vedere al conformităţii cu dispoziţiile convenţiilor internaţionale privind siguranţa maritimă şi prevenirea poluării marine, promovând totodată libertatea de a presta servicii. Acest proces include elaborarea şi aplicarea, în temeiul convenţiilor internaţionale, a cerinţelor de siguranţă referitoare la corpul navei, maşini, instalaţii electrice şi de control de la bordul navelor.

Prezenta directivă stabileşte măsurile care trebuie respectate de către statele membre şi de către organizaţiile însărcinate de acestea cu atribuţii de inspecţie, expertiză şi certificare a navelor din punct de vedere al conformităţii cu dispoziţiile convenţiilor internaţionale privind siguranţa maritimă şi prevenirea poluării marine, promovând totodată libertatea de a presta servicii. Acest proces include elaborarea şi aplicarea, în temeiul convenţiilor internaţionale, a cerinţelor de siguranţă referitoare la corpul navei, maşini, instalaţii electrice, radiotelefonice şi de control de la bordul navelor.

Amendamentul 21

Articolul 2 litera (c)

(c) „inspecţii şi controale” înseamnă inspecţiile şi controalele care trebuie efectuate în mod obligatoriu în temeiul convenţiilor internaţionale;

(c) „inspecţii şi controale” înseamnă inspecţiile şi controalele care trebuie efectuate în mod obligatoriu în temeiul convenţiilor internaţionale, precum şi al prezentei şi al altor directive privind siguranţa maritimă;

Amendamentul 22

Articolul 2 litera (k)

(k) „certificat de clasă” înseamnă documentul emis de o organizaţie recunoscută prin care se atestă că o navă corespunde pentru un anume serviciu sau o anume utilizare, în conformitate cu reglementările elaborate şi publicate de organizaţia recunoscută respectivă;

(k) „certificat de clasificare” înseamnă documentul emis de o organizaţie recunoscută prin care se atestă că o navă corespunde pentru un anume serviciu sau o anume utilizare, în conformitate cu reglementările elaborate şi publicate de organizaţia recunoscută respectivă;

Amendamentul 23

Articolul 2 litera (m)

(m) „locaţia” înseamnă locul unde se află sediul social, administraţia centrală sau locul în care o organizaţie îşi desfăşoară obiectul principal de activitate.

(m) „ţara de stabilire” înseamnă statul în care se află sediul social, administraţia centrală sau locul în care o organizaţie îşi desfăşoară obiectul principal de activitate.

Amendamentul 24

Articolul 3 alineatul (2) primul paragraf punctul (ii)

(ii) să încredinţeze anumitor organizaţii efectuarea integrală sau parţială a inspecţiilor şi a controalelor menţionate la punctul (i),

(ii) să delege anumitor organizaţii sarcina efectuării integrale sau parţiale a inspecţiilor şi a controalelor menţionate la punctul (i),

Amendamentul 25

Articolul 5

Comisia refuză să recunoască organizaţiile care nu respectă cerinţele menţionate la articolul 4 primul paragraf sau ale căror acţiuni sunt considerate drept o ameninţare inacceptabilă la adresa siguranţei şi a mediului înconjurător, pe baza criteriilor stabilite în conformitate cu articolul 14.

În conformitate cu procedura prevăzută la articolul 9 alineatul (2), Comisia refuză să recunoască organizaţiile care nu respectă cerinţele menţionate la articolul 4 primul paragraf sau ale căror acţiuni sunt considerate drept o ameninţare inacceptabilă la adresa siguranţei şi a mediului înconjurător, pe baza criteriilor stabilite în conformitate cu articolul 14.

Justification

For such an important decision the Commission should be assisted by the COSS Committee.

Amendamentul 26

Articolul 6 alineatul (2)

(2) Recunoaşterea se acordă entităţii mamă, dacă este cazul, din cadrul organizaţiei şi se aplică tuturor entităţilor din cadrul acestei organizaţii.

(2) Recunoaşterea se acordă entităţii mamă corespunzătoare pentru toate entităţile juridice care compun organizaţiile recunoscute, iar recunoaşterea este acordată prin extindere tuturor acelor entităţi juridice dintr-o organizaţie recunoscută care ajută entitatea juridică principală să furnizeze serviciile sale la scară mondială.

Justification

Legal clarification to describe better the complex composition of recognised organisations.

Amendamentul 27

Articolul 7 alineatul (2) primul paragraf

(2) Pentru ca un stat membru să accepte ca o organizaţie cu sediul într-o ţară terţă să îndeplinească integral sau parţial atribuţiile menţionate la articolul 3, acesta poate cere ca ţara terţă să garanteze recunoaşterea reciprocă a organizaţiilor recunoscute care au sediul în Comunitate.

(2) Pentru ca un stat membru să accepte ca o organizaţie cu sediul într-o ţară terţă să îndeplinească în numele său, integral sau parţial, atribuţiile menţionate în articolul 3, acesta poate impune ţării terţe respective să garanteze recunoaşterea reciprocă a organizaţiilor recunoscute care au sediul în Comunitate.

Amendamentul 28

Articolul 8 alineatul (2) litera (a)

(a) dispoziţiile din apendicele II la Rezoluţia OMI A. 739 (18) privind liniile directoare pentru autorizarea organizaţiilor care acţionează în numele administraţiei, inspirându-se din anexa, apendicele şi din toate elementele Circularelor OMI MSC/ Circ. 710 şi MEPC/ Circ. 307 privind acordul tip pentru autorizarea organizaţiilor recunoscute care acţionează în numele administraţiei;

(a) dispoziţiile din apendicele II la Rezoluţia OMI A. 739 (18) privind liniile directoare pentru autorizarea organizaţiilor care acţionează în numele administraţiei, inspirându-se din anexa, apendicele şi din toate elementele Circularelor OMI MSC/ Circ. 710 şi MEPC/ Circ. 307 privind acordul tip pentru autorizarea organizaţiilor recunoscute care acţionează în numele administraţiei.

 

În consecinţă, atunci când o organizaţie recunoscută, inspectorii săi sau personalul său tehnic eliberează certificatele necesare în numele administraţiei, aceştia beneficiază de aceleaşi garanţii şi de aceeaşi protecţie juridică, inclusiv exercitarea tuturor acţiunilor de apărare la care administraţia şi membrii acesteia pot apela în cadrul elaborării certificatelor respective;

Justification

To clarify the role of the recognised organisations when they are acting on behalf of the States, it seems desirable to add the content of paragraph 6.5.2 of the Annex to Circular IMO MSC 710.

Amendamentul 29

Articolul 8 alineatul (2) litera (b) punctul (i)

(i) dacă administraţia este declarată în final răspunzătoare pentru un incident, printr-o hotărâre definitivă a unei instanţe sau a unui tribunal sau ca urmare a soluţionării unui litigiu prin arbitraj şi trebuie să despăgubească părţile vătămate pentru un prejudiciu sau o daună materială sau pentru o vătămare corporală sau deces, dovedite, în faţa instanţei respective, a fi rezultatul unui act premeditat sau al unei omisiuni sau neglijenţe grave a organizaţiei recunoscute, a organelor, angajaţilor, agenţilor sau a altor entităţi care acţionează în numele organizaţiei recunoscute, administraţia este îndreptăţită să primească o compensaţie financiară de la organizaţia recunoscută, în măsura în care prejudiciul, dauna, vătămarea sau decesul menţionate mai sus sunt cauzate, conform hotărârii instanţei respective, de către organizaţia recunoscută;

(i) dacă administraţia este declarată în final răspunzătoare pentru un accident maritim, printr-o hotărâre definitivă a unei instanţe sau a unui tribunal sau ca urmare a soluţionării unui litigiu prin arbitraj şi trebuie să despăgubească părţile vătămate pentru un prejudiciu sau o daună materială sau pentru o vătămare corporală sau deces, dovedite, în faţa instanţei respective, a fi rezultatul unui act premeditat sau al unei omisiuni sau neglijenţe grave a organizaţiei recunoscute, a organelor, angajaţilor, agenţilor sau a altor entităţi care acţionează în numele organizaţiei recunoscute, administraţia este îndreptăţită să primească o compensaţie financiară de la organizaţia recunoscută, în măsura în care prejudiciul, dauna, vătămarea sau decesul menţionate mai sus sunt cauzate, conform hotărârii instanţei respective, de către organizaţia recunoscută;

This amendment concerns the English version only and applies throughout the text. Adopting it will necessitate changes throughtout.

Justification

While the term ‘incident’ may be correct in English it is likely to cause confusion by association with a formal or procedural issue or a trivial matter. The phrase ‘marine casualty’ is more rigorous and is not restrictive.

Amendamentul 30

Articolul 8 alineatul (2) litera (b) punctul (ii)

(ii) dacă administraţia este declarată în final răspunzătoare pentru un incident, printr-o hotărâre definitivă a unei instanţe sau a unui tribunal sau ca urmare a soluţionării unui litigiu prin arbitraj, şi trebuie să despăgubească părţile vătămate pentru o vătămare corporală sau deces, dovedit a fi, în faţa instanţei respective, provocat de un act de neglijenţă sau imprudenţă sau de o omisiune a organizaţiei recunoscute, a angajaţilor, agenţilor săi sau a altor entităţi care acţionează în numele organizaţiei recunoscute, administraţia este îndreptăţită la o compensaţie financiară de la organizaţia recunoscută, în măsura în care vătămarea corporală sau decesul sunt cauzate, conform hotărârii instanţei, de către organizaţia recunoscută; statele membre pot să limiteze suma maximă ce urmează a fi plătită de către organizaţia recunoscută, sumă care trebuie însă să fie cel puţin egală cu 4 milioane de EUR;

(ii) dacă administraţia este declarată în final răspunzătoare pentru un incident, printr-o hotărâre definitivă a unei instanţe sau a unui tribunal sau ca urmare a soluţionării unui litigiu prin arbitraj, şi trebuie să despăgubească părţile vătămate pentru o vătămare corporală care nu rezultă în deces, dovedit a fi, în faţa instanţei respective, provocat de un act de neglijenţă sau imprudenţă sau de o omisiune a organizaţiei recunoscute, a angajaţilor, agenţilor săi sau a altor entităţi care acţionează în numele organizaţiei recunoscute, administraţia este îndreptăţită să ceară o compensaţie financiară de la organizaţia recunoscută, în măsura în care vătămarea corporală care nu rezultă în deces sunt cauzate, conform hotărârii instanţei, de către organizaţia recunoscută; statele membre pot să limiteze suma maximă ce urmează a fi plătită de către organizaţia recunoscută, sumă care trebuie însă să fie cel puţin egală cu 4 milioane de EUR, cu excepţia cazului în care suma stabilită de instanţă sau în urma arbitrajului este mai mică, caz în care se aplică această ultimă sumă;

Amendamentul 31

Articolul 8 alineatul (2) litera (b) punctul (iii)

(iii) dacă administraţia este declarată în final răspunzătoare pentru un incident, printr-o hotărâre definitivă a unei instanţe sau a unui tribunal sau ca urmare a soluţionării unui litigiu prin arbitraj, şi trebuie să compenseze părţile vătămate pentru un prejudiciu sau o daună materială dovedită a fi, în faţa instanţei respective, provocată de un act de neglijenţă sau imprudenţă sau de o omisiune a organizaţiei recunoscute, a angajaţilor, agenţilor săi sau a altor entităţi care acţionează în numele organizaţiei recunoscute, administraţia este îndreptăţită la o despăgubire financiară din partea organizaţiei recunoscute, în măsura în care prejudiciul sau dauna materială menţionată mai sus este cauzată, conform hotărârii instanţei respective, de către organizaţia recunoscută; statele membre pot să limiteze suma maximă ce urmează a fi plătită de către organizaţia recunoscută, sumă care trebuie însă să fie cel puţin egală cu 2 milioane de EUR;

(iii) dacă administraţia este declarată în final răspunzătoare pentru un incident, printr-o hotărâre definitivă a unei instanţe sau a unui tribunal sau ca urmare a soluţionării unui litigiu prin arbitraj, şi trebuie să compenseze părţile vătămate pentru un prejudiciu sau o daună materială dovedită a fi, în faţa instanţei respective, provocată de un act de neglijenţă sau imprudenţă sau de o omisiune a organizaţiei recunoscute, a angajaţilor, agenţilor săi sau a altor entităţi care acţionează în numele organizaţiei recunoscute, administraţia este îndreptăţită să ceară o despăgubire financiară din partea organizaţiei recunoscute, în măsura în care prejudiciul sau dauna materială menţionată mai sus este cauzată, conform hotărârii instanţei respective, de către organizaţia recunoscută; statele membre pot să limiteze suma maximă ce urmează a fi plătită de către organizaţia recunoscută, sumă care trebuie însă să fie cel puţin egală cu 2 milioane de EUR, cu excepţia cazului în care suma stabilită de instanţă sau în urma arbitrajului este mai mică, caz în care se aplică această ultimă sumă;

Amendamentul 32

Articolul 8 alineatul (2) litera (d)

(d) posibilitatea de a supune navele unor inspecţii aleatorii şi amănunţite;

(Nu priveşte versiunea în limba română.)

Amendamentul 33

Articolul 8 alineatul (2) litera (e)

(e) dispoziţii pentru raportarea informaţiilor esenţiale despre flota de nave înscrise în registrul său de clasificare, schimbările, suspendările şi retragerile de clasă, astfel cum sunt prevăzute la articolul 20 alineatul (3).

(e) dispoziţii pentru raportarea obligatorie a informaţiilor esenţiale despre flota de nave înscrise în registrul său de clasificare, schimbările, suspendările şi retragerile de clasă, astfel cum sunt prevăzute la articolul 20 alineatul (3).

Amendamentul 34

Articolul 8 alineatul (3)

(3) Acordul sau înţelegerea echivalentă cu caracter juridic poate stabili cerinţa ca organizaţia recunoscută să fie reprezentată local pe teritoriul statului membru în numele căruia îndeplineşte funcţiile menţionate la articolul 3. O reprezentanţă locală cu statut juridic care asigură personalitatea juridică în conformitate cu legislaţia statului membru şi competenţa instanţelor sale naţionale poate îndeplini o asemenea cerinţă.

(3) Acordul sau înţelegerea echivalentă cu caracter juridic poate stabili cerinţa ca organizaţia recunoscută să fie reprezentată local pe teritoriul statului membru în numele căruia îndeplineşte funcţiile menţionate la articolul 3. O reprezentanţă locală care asigură personalitatea juridică în conformitate cu legislaţia statului membru şi jurisdicţia instanţelor sale naţionale poate îndeplini o asemenea cerinţă.

Amendamentul 35

Articolul 8 alineatul (5)

(5) Comisia prezintă Parlamentului European şi Consiliului, cel târziu la 22 iulie 2006, un raport de evaluare a impactului economic al regimului de răspundere prevăzut la prezentul articol asupra părţilor implicate şi, în mod deosebit, consecinţele sale pentru echilibrul financiar al organizaţiilor recunoscute.

Raportul se elaborează în colaborare cu autorităţile competente din statele membre şi cu părţile implicate, în special cu organizaţiile recunoscute. Comisia prezintă, dacă evaluarea face necesar acest lucru, o propunere de modificare a prezentei directive, cu dispoziţii specifice referitoare îndeosebi la principiul răspunderii şi al răspunderilor maxime.

eliminat

Amendamentul 36

Articolul 9 alineatul (2a) (nou)

 

(2a) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, articolul 5a, alineatele (1)-(4) şi articolul 7 din Decizia 1999/468/CE se aplică având în vedere dispoziţiile articolului 8.

Justification

The new regulatory procedure with scrutiny should be anchored in the comitology article.

Amendamentul 37

Articolul 10 alineatul (1) partea introductivă

(1) Prezenta directivă poate fi modificată, fără extinderea domeniului său de aplicare, în conformitate cu procedura menţionată la articolul 9 alineatul (2), pentru a:

(1) Prezenta directivă poate fi modificată, fără extinderea domeniului său de aplicare, în conformitate cu procedura menţionată la articolul 9 alineatul (2a), pentru a:

Justification

As the measures listed in Article 10(1) are of general scope and are designed to amend non-essential elements of this Directive, they should be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny provided for in Article 5a of Decision 1999/468/EC.

Amendamentul 38

Articolul 11 alineatul (2a) (nou)

 

Totuşi, Comisia trebuie să anunţe în prealabil statele membre care au acordat o autorizaţie organizaţiei respective cu privire la măsurile pe care intenţionează să le ia, fără a aduce atingere punerii lor în aplicare imediate.

Justification

Given that the organisations act on their behalf, it is essential for Member States to be informed of the intended measures beforehand.

Amendamentul 39

Articolul 12 alineatul (1) litera (a)

(a) în cazul în care nerespectarea criteriilor stabilite în anexa I sau a obligaţiilor sale în conformitate cu prezenta directivă sau degradarea acţiunilor sale demonstrează existenţa unor deficienţe grave la nivel de structură, sisteme, proceduri sau controale interne, sau

(a) în cazul în care nerespectarea în materie gravă sau, alternativ, repetată, a criteriilor stabilite în anexa I sau a obligaţiilor sale în conformitate cu prezenta directivă sau degradarea acţiunilor sale demonstrează existenţa unor deficienţe grave la nivel de structură, sisteme, proceduri sau controale interne, sau

Justification

An infringement is defined as a serious failure to fulfil the criteria, which may likewise be a repeated failure.

Amendamentul 40

Articolul 12 alineatul (1) litera (b)

(b) în cazul în care a furnizat Comisiei informaţii incorecte, incomplete sau înşelătoare în cadrul evaluării în conformitate cu articolul 16 alineatul (3) sau în cazul în care a pus alte piedici în calea evaluării respective.

(b) în cazul în care a furnizat intenţionat Comisiei informaţii incorecte, incomplete sau înşelătoare în cadrul evaluării în conformitate cu articolul 16 alineatul (3) sau în cazul în care a pus alte piedici în calea evaluării respective.

Justification

‘Deliberately’ is added to characterise the gravity of the infringement.

Amendamentul 41

Articolul 12 alineatul (3) al doilea paragraf

Aceste amenzi şi sancţiuni sunt impuse numai după ce organismului în cauză i se acordă posibilitatea de a-şi prezenta observaţiile.

Aceste amenzi şi sancţiuni sunt impuse numai după ce organismului în cauză şi statelor membre li se acordă posibilitatea de a-şi prezenta observaţiile.

Justification

Adds the possibility for the Member States concerned likewise to submit their observations.

Amendamentul 42

Articolul 12 alineatul (3) al treilea paragraf

Cuantumul total al amenzilor şi al sancţiunilor cominatorii periodice nu depăşeşte 10 % din cifra totală de afaceri a organizaţiei recunoscute, înregistrată în exerciţiul financiar precedent pentru activităţile reglementate de prezenta directivă.

Cuantumul total al amenzilor şi al sancţiunilor cominatorii periodice nu depăşeşte 5 % din cifra totală de afaceri a organizaţiei recunoscute, înregistrată în exerciţiul financiar precedent pentru activităţile reglementate de prezenta directivă.

Justification

Lowers the aggregate amount of the fines, which seems excessive, from 10 to 5 %.

Amendamentul 43

Articolul 13 alineatul (1) litera (a)

(a) în cazul în care nerespectarea criteriilor stabilite în anexa I sau a obligaţiilor sale în conformitate cu prezenta directivă constituie o ameninţare inacceptabilă la adresa siguranţei sau a mediului înconjurător;

(a) în cazul în care nerespectarea repetată şi în materie gravă a criteriilor stabilite în anexa I sau a obligaţiilor sale în conformitate cu prezenta directivă constituie o ameninţare inacceptabilă la adresa siguranţei sau a mediului înconjurător;

Justification

There must be repetition and a degree of gravity in the kind of behaviour to justify a penalty as serious as the withdrawal of recognition.

Amendamentul 44

Articolul 13 alineatul (1) litera (b)

(b) în cazul în care realizările sale în materie de siguranţă şi de prevenire a poluării constituie o ameninţare inacceptabilă la adresa siguranţei sau a mediului înconjurător;

(b) în cazul în care realizările sale în materie de siguranţă şi de prevenire a poluării constituie, în mod repetat şi grav, o ameninţare inacceptabilă la adresa siguranţei sau a mediului înconjurător;

Justification

There must be repetition and a degree of gravity in the kind of behaviour to justify a penalty as serious as the withdrawal of recognition.

Amendamentul 45

Articolul 14

Comisia, hotărând în conformitate cu procedura menţionată la articolul 9 alineatul (2), adoptă:

Comisia, hotărând în conformitate cu procedura menţionată la articolul 9 alineatul (2a), adoptă şi publică:

(a) criterii de evaluare a acţiunilor organizaţiilor recunoscute în materie de siguranţă şi prevenire a poluării, având în special în vedere datele furnizate în cadrul Memorandumului de Înţelegere de la Paris privind controlul navelor de către statul portului şi/sau în cadrul altor programe similare;

(a) criterii de evaluare a eficienţei reglementărilor şi a acţiunilor organizaţiilor recunoscute în materie de siguranţă a navelor clasificate şi de prevenire a poluării realizate de acestea, având în special în vedere datele furnizate în cadrul Memorandumului de Înţelegere de la Paris privind controlul navelor de către statul portului şi/sau în cadrul altor programe similare; şi

(b) criterii de stabilire a situaţiilor în care acţiunile menţionate trebuie considerate o ameninţare inacceptabilă la adresa siguranţei sau a mediului, care pot ţine seama de circumstanţele speciale care afectează organizaţiile de dimensiuni mai mici sau foarte specializate, şi

(b) criterii de stabilire a situaţiilor în care o anumită acţiune, omisiune sau întârziere trebuie considerată o ameninţare inacceptabilă la adresa siguranţei sau a mediului, care pot ţine seama de circumstanţele speciale care afectează organizaţiile de dimensiuni mai mici sau foarte specializate.

(c) norme de aplicare a articolului 12 şi, dacă este cazul, a articolului 13.

Comisia adoptă norme de aplicare a articolului 12 şi, dacă este cazul, a articolului 13, în conformitate cu procedura menţionată la articolul 9 alineatul (2).

Justification

The criteria under a) and b) to be adopted are of general scope and are designed to amend non-essential elements of this Directive, they should therefore be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny provided for in Article 5a of Decision 1999/468/EC.

Amendamentul 46

Articolul 15 litera (b)

(b) Comisia examinează dacă suspendarea este justificată de motive care ameninţă serios siguranţa sau mediul înconjurător;

(b) Comisia, în materie de siguranţă şi de prevenire a poluării, trebuie să evalueze motivele invocate de statele membre pentru suspendarea autorizaţiei organizaţiei recunoscute;

Amendamentul 47

Articolul 15 litera (c)

(c) hotărând în conformitate cu procedura menţionată la articolul 9 alineatul (2), Comisia informează statul membru dacă decizia de suspendare a autorizaţiei este sau nu justificată din motive de risc major pentru siguranţa maritimă sau mediul înconjurător şi, în cazul în care nu este justificată, solicită statului membru să retragă suspendarea.

(c) hotărând în conformitate cu procedura menţionată la articolul 9 alineatul (2), Comisia informează statul membru dacă decizia de suspendare a autorizaţiei este sau nu suficient de justificată din motive de risc major pentru siguranţa maritimă sau mediul înconjurător. În cazul în care decizia nu este justificată, Comisia solicită statului membru să retragă suspendarea. În cazul în care decizia este justificată, iar statul membru a limitat, în conformitate cu articolul 7 alineatul (1), numărul de organizaţii care acţionează în numele său, Comisia solicită statului membru să acorde o nouă autorizaţie unei alte organizaţii recunoscut pentru a înlocui organizaţia suspendată.

Amendamentul 48

Articolul 16 alineatul (1)

(1) Fiecare stat membru trebuie să se asigure că organizaţiile recunoscute, care acţionează în numele său în sensul articolului 3 alineatul (2), îndeplinesc în mod eficient funcţiile prevăzute în acel articol, într-un mod satisfăcător pentru administraţia sa competentă.

(1) Fiecare stat membru trebuie să verifice dacă organizaţiile recunoscute, care acţionează în numele său în sensul articolului 3 alineatul (2), îndeplinesc în mod eficient funcţiile prevăzute în acel articol, într-un mod satisfăcător pentru administraţia sa competentă.

Amendamentul 49

Articolul 16 alineatul (2)

(2) Fiecare stat membru realizează aceste activităţi cel puţin din doi în doi ani şi prezintă celorlalte state membre şi Comisiei un raport cu rezultatele supravegherii până la data de 31 martie a fiecărui an următor anului pentru care s-a evaluat conformitatea.

(2) Cel puţin din doi în doi ani, fiecare stat membru monitorizează fiecare organizaţie care acţionează în numele său şi prezintă celorlalte state membre şi Comisiei un raport cu rezultatele acestor activităţi de supraveghere până la data de 31 martie a fiecărui an următor anului în care s-au efectuat activităţile respective.

Amendamentul 50

Articolul 16 alineatul (3) primul paragraf

(3) Toate organizaţiile recunoscute sunt evaluate de Comisie, împreună cu statul membru care a înaintat cererea de recunoaştere, periodic, cel puţin din doi în doi ani, pentru a verifica dacă acestea îşi îndeplinesc obligaţiile în conformitate cu prezenta directivă şi dacă îndeplinesc criteriile din anexa I.

(3) Toate organizaţiile recunoscute sunt evaluate de Comisie, împreună cu statul membru care a înaintat cererea de recunoaştere, periodic, cel puţin din doi în doi ani, pentru a verifica dacă acestea îşi îndeplinesc obligaţiile în conformitate cu prezenta directivă şi dacă îndeplinesc criteriile din anexa I. Evaluarea se referă strict la activităţile maritime ale organizaţiilor recunoscute care intră în domeniul de aplicare al prezentei directive.

Justification

It makes sense to distinguish between activities of the recognised organisations that are relevant to the directive and those that are not; the Commission does so with the effects of the liabilities that are relevant to the organisations’ business funds.

Amendamentul 51

Articolul 19 alineatul (2)

(2) Un stat membru poate decide să aplice normele pe care le consideră echivalente cu cele ale unei organizaţii recunoscute, cu condiţia de a le prezenta imediat Comisiei, în conformitate cu procedura prevăzută de Directiva 98/34/CE, precum şi celorlalte state membre, şi de a nu fi respinse de un stat membru sau de Comisie şi de a nu se constata, prin procedura menţionată la articolul 9 alineatul (2) din prezenta directivă, că normele în cauză nu sunt echivalente.

(2) Un stat membru poate decide să aplice normele pe care le consideră echivalente cu reglementările unei organizaţii recunoscute, cu condiţia de a le prezenta imediat Comisiei, în conformitate cu procedura prevăzută de Directiva 98/34/CE , precum şi celorlalte state membre, şi de a nu fi respinse de un stat membru sau de Comisie şi de a nu se constata, prin procedura menţionată la articolul 9 alineatul (2) din prezenta directivă, că normele în cauză nu sunt echivalente.

Amendamentul 52

Articolul 20 alineatul (1) primul paragraf

(1) Organizaţiile recunoscute se consultă între ele periodic în vederea menţinerii echivalenţei reglementărilor care le sunt proprii, precum şi a punerii acestora în aplicare. Acestea colaborează între ele pentru a realiza o interpretare coerentă a convenţiilor internaţionale, fără a aduce atingere atribuţiilor statelor de pavilion. Organizaţiile recunoscute se pun de acord asupra condiţiilor de recunoaştere reciprocă a certificatelor lor de clasificare bazate pe standarde echivalente, având în special în vedere echipamentele maritime care poartă marcajul timonei în conformitate cu Directiva 96/98/CE.

(1) Organizaţiile recunoscute se consultă între ele periodic în vederea menţinerii echivalenţei şi în vederea asigurării armonizării reglementărilor care le sunt proprii, precum şi a punerii acestora în aplicare. Acestea colaborează între ele pentru a realiza o interpretare coerentă a convenţiilor internaţionale, fără a aduce atingere atribuţiilor statelor de pavilion. În cazurile corespunzătoare, organizaţiile recunoscute se pun de acord asupra condiţiilor tehnice şi procedurale de recunoaştere reciprocă a certificatelor lor de clasificare bazate pe standarde echivalente, urmând modelele cele mai stricte şi mai riguroase, având în special în vedere echipamentele maritime care poartă marcajul timonei în conformitate cu Directiva 96/98/CE.

Justification

Specifies the aim of progressive harmonisation.

Points out that mutual recognition will take place only when appropriate in cases in which the technical standards are identical or very similar.

The reference model must not be a downward move but must take account of the most rigorous standards.

Amendamentul 53

Articolul 20 alineatul (1a) (nou)

 

(1a) La trei ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive şi pe baza unui studiu independent, Comisia întocmeşte un raport către Parlamentul European şi către Consiliu referitor la nivelul atins în procesul de armonizare a reglementărilor şi la recunoaşterea reciprocă. În cazul în care organizaţiile recunoscute nu reuşesc să îndeplinească dispoziţiile de la articolul 20 alineatul (1), Comisia propune Parlamentului European şi Consiliului măsurile care trebuie adoptate.

Justification

The Commission quite rightly does not use imperative terms in the proposed directive, but advocates progressive harmonisation. It makes sense to assess, after a reasonable period, how far the aim has been achieved.

Amendamentul 54

Articolul 20 alineatul (4)

(4) Organizaţiile recunoscute nu eliberează certificate obligatorii unei nave care a fost declasată sau căreia i se schimbă clasa din motive de siguranţă, indiferent de pavilionul acesteia, înainte de a oferi administraţiei competente a statului de pavilion posibilitatea de a prezenta opinia sa, într-o perioadă de timp rezonabilă, pentru a determina dacă este necesară o inspecţie completă.

(Nu priveşte versiunea în limba română).

Amendamentul 55

Articolul 20 alineatul (5) primul paragraf teza introductivă

(5) În cazul transferării clasificării de la un organism recunoscut la un altul, organizaţia cedentă informează organismul receptor despre:

(5) În cazul transferării clasificării de la un organism recunoscut la un altul, organizaţia cedentă furnizează organizaţiei receptoare dosarul complet al navei şi, în special, o informează despre:

Amendamentul 56

Articolul 20 alineatul (5) al doilea paragraf

La transfer, organizaţia cedentă comunică organizaţiei receptoare dosarul istoric complet al navei. Certificatele navei pot fi eliberate de către organizaţia receptoare numai după ce toate controalele în întârziere au fost efectuate în mod satisfăcător şi toate recomandările şi condiţiile de clasă, stabilite anterior cu privire la navă, au fost respectate în conformitate cu specificaţiile organizaţiei cedente.

Organizaţia receptoare poate emite noi certificate navei numai după ce toate controalele în întârziere au fost efectuate în mod satisfăcător şi toate recomandările şi condiţiile de clasă, stabilite anterior cu privire la navă, au fost respectate în conformitate cu specificaţiile organizaţiei cedente.

Amendamentul 57

Articolul 20 alineatul (5) al treilea paragraf

Înainte de eliberarea certificatelor, organizaţiei receptoare trebuie să înştiinţeze organizaţia cedentă cu privire la data eliberării certificatelor şi să confirme data, locul şi măsurile întreprinse pentru remedierea fiecărei întârzieri la realizarea controalelor, în aplicarea recomandărilor şi a condiţiilor de clasă.

Înainte de finalizarea noilor certificate, organizaţia receptoare trebuie să înştiinţeze organizaţia cedentă cu privire la data eliberării acestora şi să confirme, pentru fiecare control, recomandare şi condiţie de clasă încă neîndeplinite, măsurile luate, menţionând locul şi data la care aceste măsuri au intrat în vigoare, precum şi locul şi data la care acestea au fost finalizate în mod satisfăcător.

Amendamentul 58

Articolul 21 alineatul (1) partea introductivă

(1) Organizaţiile recunoscute instituie până la .... şi menţin un organ comun pentru îndeplinirea următoarelor sarcini:

(1) Statele membre, împreună cu organizaţiile recunoscute, instituie un comitet de evaluare, în conformitate cu standardele de calitate EN 45012. Asociaţiile profesionale corespunzătoare, care activează în industria navală, pot participa cu rol consultativ. Acest comitet este însărcinat cu îndeplinirea următoarelor sarcini:

Justification

The assessment body is given a name, i.e. the Assessment Committee.

The committee should not be set up by the recognised organisations alone: on the contrary, the Member States also have a part to play.

Amendamentul 59

Articolul 21 alineatul (1) primul paragraf litera (a)

(a) evaluarea continuă a sistemului de gestionare a calităţii;

(a) reglementarea şi evaluarea sistemelor de gestionare a calităţii organizaţiilor recunoscute, în conformitate cu criteriile standardului de calitate ISO 9001;

Justification

To name the assessment body as the Assessment Committee.

The Committee should be set up not just by recognised organisations but also by the Member States, in consultation with the IMO.

It should have the powers to enable it to act independently, adopting its own rules of procedure.

Amendamentul 60

Articolul 21 alineatul (1) primul paragraf litera (b)

(b) certificarea sistemului de asigurare a calităţii;

(b) certificarea sistemului de asigurare a calităţii al organizaţiilor recunoscute;

Justification

To name the assessment body as the Assessment Committee.

The Committee should be set up not just by recognised organisations but also by the Member States, in consultation with the IMO.

It should have the powers to enable it to act independently, adopting its own rules of procedure.

Amendamentul 61

Articolul 21 alineatul (1) primul paragraf litera (c)

(c) emiterea interpretărilor cu caracter obligatoriu cu privire la standardele de calitate recunoscute la nivel internaţional, în special pentru a se avea în vedere caracteristicile specifice privind natura şi obligaţiile organizaţiilor recunoscute, şi

(c) emiterea interpretărilor cu caracter obligatoriu cu privire la standardele de gestionare a calităţii recunoscute la nivel internaţional, în special pentru a se avea în vedere caracteristicile specifice privind natura şi obligaţiile organizaţiilor recunoscute, şi

Justification

To name the assessment body as the Assessment Committee.

The Committee should be set up not just by recognised organisations but also by the Member States, in consultation with the IMO.

It should have the powers to enable it to act independently, adopting its own rules of procedure.

Amendamentul 62

Articolul 21 alineatul (1) al doilea paragraf

Organul comun are un statut independent în raport cu organismele recunoscute şi dispune de mijloacele necesare pentru a-şi îndeplini sarcinile în mod eficient şi la cele mai înalte standarde profesionale.

Comisia de evaluare este independentă, deţine competenţele necesare pentru a acţiona independent în raport cu organizaţiile recunoscute şi dispune de mijloacele necesare pentru a-şi îndeplini sarcinile în mod eficient şi la cele mai înalte standarde profesionale. Comisia îşi defineşte metodele de lucru şi îşi adoptă regulamentul de procedură.

Justification

To name the assessment body as the Assessment Committee.

The Committee should be set up not just by recognised organisations but also by the Member States, in consultation with the IMO.

It should have the powers to enable it to act independently, adopting its own rules of procedure.

Amendamentul 63

Articolul 21 alineatul (1) al treilea paragraf

Acesta adoptă un plan anual de activitate.

eliminat

Justification

To name the assessment body as the Assessment Committee.

The Committee should be set up not just by recognised organisations but also by the Member States, in consultation with the IMO.

It should have the powers to enable it to act independently, adopting its own rules of procedure.

Amendamentul 64

Articolul 21 alineatul (1) al patrulea paragraf

El furnizează Comisiei şi statelor membre care emit o autorizaţie în acest sens informaţii complete referitoare la planul său anual de activitate, precum şi la concluziile şi recomandările sale, în special cu privire la situaţiile în care siguranţa ar fi pusă în pericol.

Comisia de evaluare furnizează părţilor interesate, inclusiv Comisiei, informaţii complete referitoare la planul său anual de activitate, precum şi la concluziile şi recomandările sale, în special cu privire la situaţiile în care siguranţa ar fi pusă în pericol.

Justification

To name the assessment body as the Assessment Committee.

The Committee should be set up not just by recognised organisations but also by the Member States, in consultation with the IMO.

It should have the powers to enable it to act independently, adopting its own rules of procedure.

Amendamentul 65

Articolul 21 alineatul (2) primul paragraf

(2) Organul comun menţionat la alineatul (1) este supus unei evaluări periodice de către Comisie, care poate solicita organizaţiilor recunoscute adoptarea măsurilor necesare pentru a asigura deplina conformitate cu dispoziţiile de la alineatul (1).

(2) Comisia de evaluare este supusă unei auditări periodice de către Comisie, care, în conformitate cu procedura comisiei menţionată la articolul 9 alineatul (2), poate solicita comisiei de evaluare adoptarea măsurilor necesare pentru a asigura deplina conformitate cu dispoziţiile de la alineatul (1).

Justification

To name the assessment body as the Assessment Committee.

The Committee should be set up not just by recognised organisations but also by the Member States, in consultation with the IMO.

It should have the powers to enable it to act independently, adopting its own rules of procedure.

Amendamentul 66

Articolul 23 alineatul (1)

În cursul evaluării efectuate în conformitate cu articolul 16 alineatul (3), Comisia verifică dacă entitatea care posedă recunoaşterea este entitatea mamă din cadrul organizaţiei. În caz contrar, Comisia modifică printr-o decizie recunoaşterea în consecinţă.

În cursul evaluării efectuate în conformitate cu articolul 16 alineatul (3), Comisia verifică dacă entitatea care posedă recunoaşterea este entitatea juridică pertinentă din cadrul organizaţiei la care se aplică dispoziţiile prezentei directive. În caz contrar, Comisia modifică printr-o decizie recunoaşterea în consecinţă.

Justification

Legal clarification that is more in tune with the organisation and composition of recognised organisations.

Amendamentul 67

Anexa I partea A punctul 1

(1) O organizaţie recunoscută trebuie să aibă personalitate juridică în statul membru în care îşi are sediul. Conturile acestuia trebuie să fie certificate de auditori independenţi.

(1) Pentru a putea obţine sau menţine recunoaşterea la nivel comunitar, o organizaţie trebuie să aibă personalitate juridică în statul membru în care îşi are sediul. Conturile acestuia trebuie să fie certificate de auditori independenţi.

Amendamentul 68

Anexa I partea A punctul 3

(3) Organizaţia trebuie să dispună de un personal managerial, tehnic, de asistenţă şi de cercetare semnificativ, direct proporţional cu dimensiunea flotei din clasa sa, cu componenţa şi gradul de implicare a organizaţiei în procesul de construcţie şi de transformare navală. Organizaţia trebuie să fie capabilă să aloce la fiecare loc de muncă, în funcţie de necesităţi, mijloace şi personal direct proporţional cu sarcinile care trebuie îndeplinite în conformitate cu criteriile generale minime 6 şi 7 şi cu criteriile specifice minime.

(3) Organizaţia trebuie să dispună, în orice moment, de un personal managerial, tehnic, de asistenţă şi de cercetare semnificativ, direct proporţional cu dimensiunea flotei din clasa sa, cu componenţa şi gradul de implicare a organizaţiei în procesul de construcţie şi de transformare navală. Organizaţia trebuie să fie capabilă să aloce la fiecare loc de muncă, în funcţie de necesităţi, mijloace şi personal direct proporţional cu sarcinile care trebuie îndeplinite în conformitate cu criteriile generale minime 6 şi 7 şi cu criteriile specifice minime.

Amendamentul 69

Anexa I partea B punctul 4a (nou)

 

(4a) Organizaţia, inspectorii săi şi personalul său tehnic îşi desfăşoară activităţile fără a aduce atingere în vreun fel drepturilor de proprietate intelectuală ale şantierelor navale, ale furnizorilor de echipamente şi ale proprietarilor de nave, care includ patente, licenţe, know-how şi orice alt tip de cunoştinţe a căror utilizare este protejată juridic la nivel comunitar sau naţional; în nici un caz, şi fără a aduce atingere articolului 17, organizaţia şi inspectorii şi personalul tehnic angajat de acesta nu pot transmite sau divulga informaţii comerciale relevante obţinute în urma desfăşurării activităţilor de inspecţie, control şi monitorizare a navelor aflate în construcţie sau reparaţie.

 

Justification

In view of the justified misgivings of recognised organisations, reflected in their unwillingness to recognise bodies not as technologically advanced as themselves, other operators need to safeguard their intellectual property rights.

Enmienda 70

Anexo I, parte B, apartado 6, letra g)

(g) inspectorii posedă cunoştinţe aprofundate despre tipul de navă pe care îşi desfăşoară activitatea, care corespund activităţii specifice de inspecţie pe care urmează să o efectueze, precum şi despre normele aplicabile în domeniu;

(Nu afectează versiunea în limba română.)

Amendamentul 71

Anexa I partea B punctul 7

(7) Organizaţia a elaborat, a pus în aplicare şi menţine un sistem intern de asigurare a calităţii eficient, bazat pe aspectele pertinente ale standardelor de calitate recunoscute pe plan internaţional şi în conformitate cu normele EN ISO/IEC 17020:2004 (organisme de inspecţie) şi EN ISO 9001:2000, astfel cum sunt interpretate şi certificate de organul comun menţionat la articolul 21 alineatul (1).

(7) Organizaţia a elaborat, a pus în aplicare şi menţine un sistem intern de asigurare a calităţii eficient, bazat pe aspectele pertinente ale standardelor de calitate recunoscute pe plan internaţional şi în conformitate cu normele EN ISO/IEC 17020:2004 (organisme de inspecţie) şi EN ISO 9001:2000, astfel cum sunt interpretate şi certificate de comisia de evaluare menţionată la articolul 21 alineatul (1).

 

Comisia de evaluare acţionează independent şi are în consecinţă acces la toate resursele necesare pentru a putea funcţiona corespunzător şi pentru putea acţiona aprofundat şi consecvent. Comisia de evaluare posedă abilităţi tehnice cuprinzătoare şi de înaltă specializare, precum şi un cod de conduită care să garanteze independenţa activităţilor auditorilor.

Justification

To be consistent with the body’s name in the amendments.

There is a need to describe the features of the joint body, which must be autonomous and have the abilities to fulfil its tasks.

Amendamentul 72

Anexa I partea B punctul 8

(8) Reglementările organizaţiei sunt aplicate astfel încât organizaţia să rămână în poziţia de a folosi cunoştinţele sale directe şi aprecierile sale pentru a emite o declaraţie fiabilă şi obiectivă cu privire la siguranţa navelor respective, prin certificate de clasă pe baza cărora se pot emite certificate legale.

(8) Reglementările organizaţiei sunt aplicate astfel încât organizaţia să rămână în poziţia de a folosi cunoştinţele sale directe şi aprecierile sale pentru a emite o declaraţie fiabilă şi obiectivă cu privire la siguranţa navelor respective, prin certificate de clasificare pe baza cărora se pot emite certificate legale.

  • [1]  Nepublicată încă în JO.

EXPLANATORY STATEMENT

Background and purpose of the proposal

The purpose of this fourth revision is none other than to strengthen and clarify the role of classification societies recognised by the EU, now known as ‘recognised organisations’, having found that there are significant failings in the process of inspecting and certifying the safety of the world’s shipping.

Previous directives, particularly Directive 2001/105/EC, one of three proposals in the Erika 1 legislative package, have already raised the serious need to reform the present system for Community recognition of classification societies, set up by Directive 94/57/EC; the substantial progress that they made was then reinforced by the Council’s conclusions of 13 December 2002 and Parliament’s resolutions on strengthening safety at sea (2003/2235(INI) and the resolution adopted after the wreck of the Prestige (2003/2066(INI)).

The reason for returning to this question is the need for further tightening up of the activity of these organisations which, as has been said by the various operators making up the sea transport sector, if they did not exist would need inventing as they fulfil a vital task in maintaining safety at sea.

However, as mentioned there are still serious deficiencies today in the process of inspecting and certifying recognised organisations, and this poses a serious and unacceptable threat to safety and the environment. Recognised organisations are a major concentration of power in the sea transport safety network and must be closely supervised by the appropriate authorities. These should guarantee that the organisations that are required to ensure that the vessels on our seas comply with the relevant international safety and anti-pollution standards act with independence and rigour.

Reforms proposed by the Commission directive

In its ‘Third package of legislative measures on maritime safety’ the Commission has put forward a proposal with the aim of reforming the current rules and regulations for recognised organisations classifying and inspecting ships, thus amending Directive 94/57/EC. Since this directive has already been substantially amended on previous occasions, in this fourth update it has been decided to make use of the technique of recasting the text.

The proposal contains five sections of reform:

1.        Improving the systems for the monitoring of recognised organisations

The recognised organisations will establish a joint body for quality system assessment and certification. This body will be independent of the recognised organisations and have all the necessary resources to enable work to be carried out in depth and on a continuous basis.

2.        Harmonising the system of ordinary and limited recognition

The present system limits recognition according to the size of the organisation. The Commission proposes to abandon this system and to tie in Community recognition based on the organisation’s performance in terms of quality and safety. At the same time the Commission is introducing a safeguard mechanism enabling it to prevent a recognised organisation, whatever its size, from acting on behalf of Member States in specialised areas for which it does not have the necessary capability.

The Commission will also examine cases of limited recognition granted under the current directive and decide through the comitology procedure whether the limitations should be replaced or scrapped.

3.        Reform of the recognition criteria

The aim is to simplify the criteria for granting recognition, since they have been developed in a somewhat disorderly manner. The proposed changes are centred on the number of inspectors in proportion to the fleet being classified, the use of non-exclusive inspectors and consideration of the legal structure of recognised organisations.

4.        Reform of the system of penalties

The Commission wants ultimately to make the penalty system more flexible. This means creating a list of infringements and penalties, in addition to replacing the suspension of recognition with financial penalties, taking account of the gravity of the infringement and the financial capacity of the recognised organisation concerned (only the basic features of the system will be defined).

5.        Clarifying the scope and facilitating the application of certain provisions in the present directive

This point refers to the specific arrangements to define the Community’s inspection powers. It clarifies the access of inspector-auditors to the ships’ documentation.

Another fundamental aspect is the legal structure of recognised organisations: to this end the Commission proposes to introduce a broad organisational concept, so as to ensure that recognition applies at the highest level which that concept entertains. On the question of scope, the text refers to the SOLAS Convention, though excluding a section on protection.

Consultation of interested parties

The rapporteur thought fit to meet the industry a second time to re-acquaint himself with its criteria. He accordingly arranged meetings with IACS, the international umbrella organisation for the main recognised organisations carrying out inspection and certification of more than 90 % of cargo vessels throughout the world and representing ten of the 12 organisations recognised by the Community. There were also meetings with shipbuilders, shipowners and representatives of the European marine equipment industry.

Furthermore, the rapporteur held a public hearing at the European Parliament that was open to the full Committee on Transport, with the aim of meeting the wish of the IACS to explain the scope and significance of recognised organisations.

The rapporteur’s considerations and proposals

The rapporteur takes a positive view of the proposed directive, which is a step forward in providing for safety at sea and controlling pollution. However, the report does put forward a number of amendments which in our view improve the proposal.

(a)       Improving the systems for monitoring recognised organisations

The creation of a joint body for assessing and certifying quality is a welcome development. The rapporteur gives this body a name, ‘Assessment Committee’, and calls for it to have independent status to safeguard its autonomy of action, and for it to be given the powers required to carry out its work. With regard to its establishment, this will not be a matter solely for the recognised organisations but will take place in conjunction with the Member States and in consultation with the IMO.

(b)       Merging the present twofold system of ordinary and limited recognition

The Commission proposes to end the present twofold system and calls for a Community recognition scheme based on qualitative criteria, rather than quantitative criteria dependent on size. The rapporteur sees this as a positive reform but points out that mutual recognition is a controversial matter.

In the rapporteur’s judgement the Commission rightly argues that the approach to mutual recognition should not be imperative but prudential, confining it to cases in which the rules and regulations of the recognised organisations are identical or very similar. The rapporteur has put forward a number of amendments here to further clarify such cases, and ensure that when the rules are harmonised this should be done by reference to the most demanding and rigorous standards.

(c)       Reform of the system of penalties

In the rapporteur’s judgement the system that the Commission advocates comes closer to equity than its predecessor. A system of graduated penalties proportionate both to the severity of the infringement and the organisation’s economic capacity is fairer and more effective. However, the rapporteur has proposed some amendments to define more clearly the type of infringement that is likely to be penalised.

The Member States are also brought in, as they must be notified of any corrective or preventive measures that the Commission may require of a recognised organisation that fails to comply with the criteria laid down in Annex I, or with the requirements of the directive when the organisation is acting on behalf of a Member State. Moreover, we have added the option enabling Member States to put their allegations to the Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships (COSS), to avoid a situation in which they are unable to defend themselves. Finally, the total reference figure for penalty fines is reduced to 5 %, as 10 % appears excessive.

(d)       Limited or unlimited liability

Whether or not recognised organisations should have limited liability is a matter of controversy, and both sides put forward good reasons to support their views.

Back in 2001, there was provision in Article 8(5) of the directive for the Commission to submit to Parliament and the Council an assessment report on the economic impact of the civil liability regime laid down in Directive 94/57/EC. The Commission undertook to submit such a report by 22 July 2006.

The report’s conclusions are as follows.

The directive states that in cases of gross negligence there must be provision for unlimited liability, and this principle is not disputed.

As to the liability arrangements applicable in the event of simple negligence, the directive does not require unlimited liability but leaves it to the parties concerned to negotiate and agree on the sums to be applied. The current situation with cases of simple negligence is this: 17 Member States and Norway have established limited liability for cases of simple negligence. The amounts to a large extent reflect those in the directive, which were thresholds and are now ceilings. Five Member States have approved the option provided by Article 6 of the current directive and have agreed with the authorised recognised organisations on unlimited liability even in cases of simple negligence.

As a result the rapporteur concludes that the Commission proposal is a balanced one and meets the majority’s criteria in the European Union.

PROCEDURĂ

Titlul

Organizaţiile de inspecţie şi control al navelor (versiunea reformulată)

Referinţe

COM(2005)0587 - C6-0038/2006 - 2005/0237(COD)

Comisia competentă în fond

       Data anunţului în plen

TRAN

14.2.2006

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunţului în plen

ENVI

14.2.2006

 

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

ENVI

21.2.2006

 

 

 

Raportor(i)

Data numirii

Luis de Grandes Pascual

28.3.2006

 

 

Examinare în comisie

19.4.2006

13.9.2006

22.11.2006

23.1.2007

Data adoptării

27.2.2007

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

-:

0:

44

0

2

Membri titulari prezenţi la votul final

Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Jean-Louis Bourlanges, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Luís Queiró, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas, Yannick Vaugrenard, Marta Vincenzi, Lars Wohlin, Corien Wortmann-Kool, Roberts Zīle

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Zsolt László Becsey, Johannes Blokland, Philip Bradbourn, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Anne E. Jensen, Rosa Miguélez Ramos