Betänkande - A6-0070/2007Betänkande
A6-0070/2007

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma regler och standarder för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg och för sjöfartsadministrationernas verksamhet i förbindelse därmed

20.3.2007 - (KOM(2005)0587 – C6‑0038/2006 – 2005/0237(COD)) - ***I

Utskottet för transport och turism
Föredragande: Luis de Grandes Pascual

Förfarande : 2005/0237A(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0070/2007
Ingivna texter :
A6-0070/2007
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma regler och standarder för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg och för sjöfartsadministrationernas verksamhet i förbindelse därmed

(KOM(2005)0587 – C6‑0038/2006 – 2005/0237(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2005)0587)[1],

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 80.2 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6‑0038/2006),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A6‑0070/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslagParlamentets ändringar

Ändringsförslag 1

Skäl 2

(2) Rådet satte i sin resolution av den 8 juni 1993 om en gemensam politik för säkerheten till sjöss satt upp målet att få bort alla fartyg som inte uppfyller standarderna från gemenskapens vatten, och prioriterade gemenskapsåtgärder för att säkerställa ett effektivt och enhetligt genomförande av internationella regler genom att utarbeta gemensamma standarder för klassificeringssällskap.

(2) Rådet satte i sin resolution av den 8 juni 1993 om en gemensam politik för säkerheten till sjöss upp målet att få bort alla fartyg som inte uppfyller standarderna från gemenskapens vatten, och prioriterade gemenskapsåtgärder för att säkerställa ett effektivt och enhetligt genomförande av internationella regler genom att utarbeta gemensamma standarder för klassificeringssällskap, definierade som organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg (härefter ”erkända organisationer”).

Motivering

Trots att det handlar om ett citat och att ordalydelsen var ”klassificeringssällskap” förefaller det lämpligt att använda samma terminologi i hela direktivet.

Ändringsförslag 2

Skäl 5

(5) Medlemsstaterna är ansvariga för utfärdandet av internationella certifikat rörande säkerhet och förorening som föreskrivs i sådana konventioner som SOLAS 1974, 1966 års internationella lastlinjekonvention och MARPOL 1973/78, samt för genomförandet av bestämmelserna i dessa.

(5) Medlemsstaterna är ansvariga för utfärdandet av internationella certifikat rörande säkerhet och förhindrande av förorening som föreskrivs i sådana konventioner som SOLAS 1974, 1966 års internationella lastlinjekonvention och MARPOL 1973/78, samt för genomförandet av bestämmelserna i dessa.

Motivering

Det förefaller uppenbart att kommissionens text innehåller ett misstag. Det handlar inte om att utfärda certifikat rörande förorening, utan rörande förhindrande av förorening.

Ändringsförslag 3

Skäl 6

(6) I överensstämmelse med sådana konventioner får alla medlemsstater i varierande omfattning bemyndiga organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg, oftast kallade klassificeringssällskap, att bestyrka att bestämmelserna i fråga följs och de får delegera utfärdandet av motsvarande säkerhetscertifikat.

(6) I överensstämmelse med sådana konventioner får alla medlemsstater i varierande omfattning bemyndiga organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg, oftast kallade klassificeringssällskap, att bestyrka att bestämmelserna i fråga följs och de får delegera utfärdandet av motsvarande certifikat rörande säkerhet och förhindrande av förorening.

Motivering

Teknisk ändring som fyller en lucka i kommissionens text.

Ändringsförslag 4

Skäl 7

(7) Ett stort antal av de nuvarande klassificeringssällskapen världen över kan inte säkerställa vare sig ett korrekt genomförande av reglerna eller tillförlitlighet när de agerar på uppdrag av de nationella administrationerna, eftersom de saknar den nödvändiga struktur och erfarenhet som krävs för att de skall vara pålitliga och som möjliggör för dem att utföra sina uppgifter på ett verkligt professionellt sätt.

(7) Ett stort antal av de nuvarande erkända organisationerna världen över kan inte säkerställa vare sig ett korrekt genomförande av reglerna eller tillförlitlighet när de agerar på uppdrag av de nationella administrationerna, eftersom de saknar den nödvändiga struktur och erfarenhet som krävs för att de skall vara pålitliga och som möjliggör för dem att utföra sina uppgifter på ett verkligt professionellt sätt.

Motivering

Denna ändring berör hela lagtexten under behandling. Om ändringen antas skall hela texten anpassas i överensstämmelse härmed.

Ändringsförslag 5

Skäl 8

(8) Dessa organisationer har dessutom uppgiften att utforma och genomföra regler för konstruktion, byggande, underhåll och inspektion av fartyg, och skall i detta arbete följa de internationella konventionernas bestämmelser om utfärdande av certifikat. För att kunna göra detta måste de vara oavhängiga och ha en högt specialiserad teknisk kompetens och ett krävande kvalitetssystem.

(8) Dessa organisationer utformar och genomför regler för konstruktion, byggande, underhåll och inspektion av fartyg, och har ansvaret för att inspektera fartyg för flaggstaternas räkning och certifiera att dessa fartyg uppfyller de internationella konventionernas bestämmelser om utfärdande av certifikat. För att kunna göra detta måste de vara oavhängiga och ha en högt specialiserad teknisk kompetens och ett krävande kvalitetssystem.

Motivering

Det förefaller nödvändigt att precisera en så högt kvalificerad uppgift som det arbete som utförs för flaggstaternas räkning.

Ändringsförslag 6

Skäl 9a (nytt)

 

(9a) Detta mål bör uppnås med hjälp av åtgärder som på lämpligt sätt följer upp det arbete som utförs inom Internationella sjöfartsorganisationen och som, i förekommande fall, bygger på och kompletterar det.

Motivering

Trots att förslagen måste begränsas till gemenskapens territorium, där EU är behörigt, vore det på grund av sjöfartssektorns internationella karaktär klokt att närma sig de internationella bestämmelserna inom ramen för IMO.

Ändringsförslag 7

Skäl 14

(14) En medlemsstat får begränsa antalet organisationer som den bemyndigar i förhållande till sina behov på objektiva och klara grunder som står under övervakning av kommissionen genom ett kommittéförfarande.

(14) En medlemsstat får begränsa antalet erkända organisationer som den bemyndigar i förhållande till sina behov på objektiva och klara grunder som står under övervakning av kommissionen genom ett kommittéförfarande.

Ändringsförslag 8

Skäl 15

(15) Eftersom direktivet värnar om friheten att tillhandahålla tjänster i gemenskapen bör gemenskapen ha rätt att förhandla med de länder utanför unionen där vissa av de erkända organisationerna har sin hemvist om en likvärdig behandling för erkända organisationer som har sin hemvist i gemenskapen.

(15) Eftersom direktivet värnar om friheten att tillhandahålla tjänster i gemenskapen bör kommissionen ha rätt att förhandla med de länder utanför unionen där vissa av de erkända organisationerna har sin hemvist om en likvärdig behandling för erkända organisationer som har sin hemvist i gemenskapen.

Ändringsförslag 9

Skäl 16

(16) Det är nödvändigt att de nationella administrationerna är djupt delaktiga i övervakningen av fartygen och i utfärdandet av motsvarande certifikat för att säkerställa att de internationella säkerhetsreglerna följs noggrant även när medlemsstaterna anförtror utomstående organisationer sina föreskrivna uppgifter. Det är därför lämpligt att ett nära samarbete upprättas mellan administrationerna och organisationerna, vilket kan kräva att organisationen har en lokal representant på den medlemsstats område på vilkens vägnar den utför uppgifterna.

(16) Det är nödvändigt att de nationella administrationerna är djupt delaktiga i övervakningen av fartygen och i utfärdandet av motsvarande certifikat för att säkerställa att de internationella säkerhetsreglerna följs noggrant även när medlemsstaterna anförtror utomstående erkända organisationer sina föreskrivna uppgifter. Det är därför lämpligt att ett nära samarbete upprättas mellan administrationerna och de organisationer som bemyndigats av dem, vilket kan kräva att dessa organisationer har en lokal representant på den medlemsstats område på vilkens vägnar den utför uppgifterna.

Ändringsförslag 10

Skäl 17

(17) Skillnader i systemen för ersättningsansvar för de organisationer som agerar för medlemsstaternas räkning skulle kunna hindra ï ett riktigt genomförande av direktivet. För att bidra till lösningen av detta problem är det lämpligt att införa en viss grad av harmonisering på gemenskapsnivå av det ersättningsansvar som uppstår vid en olyckshändelse som förorsakas av en erkänd organisation, enligt beslut i domstol – inbegripet tvistlösning genom skiljedomsförfaranden.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 11

Skäl 18, stycke 1a (nytt)

 

Kommissionen bör särskilt ges befogenheter att ändra detta direktiv i syfte att införliva senare antagna ändringar av internationella konventioner och tillhörande protokoll, koder och resolutioner, uppdatera kriterierna i bilaga I och anpassa kriterierna för mätning av erkända organisationers prestationsnivå i fråga om säkerhet och förhindrande av förorening. Eftersom dessa åtgärder med allmän räckvidd är avsedda att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv, bör de antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som fastställs i artikel 5a i rådets beslut 1999/468/EG.

Motivering

Det nya kommittéförfarandet (föreskrivande förfarande med kontroll) bör införas.

Ändringsförslag 12

Skäl 20

(20) Det är mycket viktigt att åtgärder kan vidtas snabbt, effektivt och proportionellt när en organisation underlåter att fullgöra sina förpliktelser. I första hand bör man sträva efter att på ett tidigt stadium åtgärda de brister som kan utgöra ett hot mot säkerhet eller miljö. Kommissionen bör därför ha befogenhet att ålägga en organisation att vidta nödvändiga förebyggande eller avhjälpande åtgärder, och bör kunna ta till tvångsmedel i form av böter och löpande vite.

(20) Det är mycket viktigt att åtgärder kan vidtas snabbt, effektivt och proportionellt när en organisation underlåter att fullgöra sina förpliktelser. I första hand bör man sträva efter att på ett tidigt stadium åtgärda de brister som kan utgöra ett hot mot säkerhet eller miljö. Kommissionen bör därför ha befogenhet att ålägga en erkänd organisation att vidta nödvändiga förebyggande eller avhjälpande åtgärder, och bör kunna ta till tvångsmedel i form av böter och löpande vite.

Ändringsförslag 13

Skäl 23

(23) Varje medlemsstat bör regelbundet bedöma vad de organisationer som arbetar för dem presterar och de bör tillhandahålla kommissionen och alla andra medlemsstater exakt information om prestationerna.

(23) Varje medlemsstat bör regelbundet bedöma vad de erkända organisationer som arbetar för dem presterar och de bör tillhandahålla kommissionen och alla andra medlemsstater exakt information om prestationerna.

Ändringsförslag 14

Skäl 24

(24) Den fortlöpande övervakning av erkända organisationer som görs för att bedöma huruvida de följer bestämmelserna i direktivet kan genomföras effektivare om den harmoniseras och centraliseras. Det är därför lämpligt att denna uppgift anförtros kommissionen och den medlemsstat som begär erkännandet, och att dessa får agera för hela gemenskapens räkning.

(24) Den fortlöpande övervakning av erkända organisationer som görs för att bedöma huruvida de följer bestämmelserna i direktivet kan genomföras effektivare om den harmoniseras och centraliseras. Det är därför lämpligt att kommissionen och de medlemsstater som bemyndigar organisationerna att agera för deras räkning anförtros denna uppgift och får agera för hela gemenskapens räkning.

Ändringsförslag 15

Skäl 25

(25) För att kunna kontrollera att de erkända organisationerna uppfyller minimikriterierna i fråga om alla fartyg i deras klass måste gemenskapens inspektörer få tillträde till alla fartyg och deras handlingar, oavsett flagg.

(25) För att kunna kontrollera att de erkända organisationerna uppfyller de minimikriterier som fastställs i detta direktiv i fråga om alla fartyg i deras klass måste gemenskapens inspektörer, i samband med kontrollerna av de erkända organisationernas verksamhet, få tillträde till alla fartyg och deras handlingar, oavsett flagg.

Motivering

Det handlar om tekniska förbättringar.

Ändringsförslag 16

Skäl 28

(28) Säkerheten på de fartyg som en erkänd organisation inspekterar och certifierar påverkas i stor utsträckning av organisationens förmåga att snabbt kunna upptäcka och åtgärda brister i sina regler, förfaranden och interna kontroll. Denna förmåga bör förbättras genom inrättandet av ett oberoende gemensamt organ som kan föreslå gemensamma åtgärder avsedda att förbättra samtliga erkända organisationer och skapa ett givande samarbete med kommissionen.

(28) Säkerheten på de fartyg som en erkänd organisation inspekterar och certifierar påverkas i stor utsträckning av organisationens förmåga att snabbt kunna upptäcka och åtgärda brister i sina regler, förfaranden och interna kontroll. Denna förmåga bör förbättras genom inrättandet av en oberoende bedömningskommitté som kan handla fritt och föreslå gemensamma åtgärder avsedda att förbättra samtliga erkända organisationer och skapa ett givande samarbete med kommissionen.

Motivering

Termen ”gemensamt” stryks eftersom den endast hänvisar till de erkända organen, trots att situationen i själva verket är mer komplex.

Ett ”en oberoende bedömningskommitté som kan handla fritt” ersätter ”ett oberoende gemensamt organ”, eftersom det inte handlar om en tom förklaring om oberoende, utan om behovet av att ge organet behörighet och handlingsfrihet.

Ändringsförslag 17

Skäl 28a (nytt)

 

(28a) De erkända organisationernas regler och föreskrifter är en nyckelfaktor för säkerhet och förhindrande av olyckor och föroreningar. De erkända organisationerna har inlett arbetet med att harmonisera sina regler och föreskrifter. Detta arbete bör uppmuntras och stödjas av gemenskapslagstiftningen, eftersom det inverkar positivt på säkerheten till sjöss och den europeiska varvsindustrins konkurrenskraft.

Motivering

Harmoniseringen av föreskrifterna har redan inletts och bör uppmuntras av EU för att främja inte enbart säkerheten till sjöss, utan även den europeiska varvsindustrins konkurrenskraft.

Ändringsförslag 18

Skäl 29

(29) Erkända organisationer bör åläggas att uppdatera och konsekvent genomföra sina tekniska standarder för att harmonisera säkerhetsreglerna och säkerställa att internationella regler genomförs enhetligt inom gemenskapen. I de fall organisationernas tekniska standarder är identiska eller mycket lika bör man kunna överväga ett ömsesidigt erkännande av klasscertifikat.

(29) Erkända organisationer bör åläggas att uppdatera och konsekvent genomföra sina tekniska standarder för att harmonisera säkerhetsreglerna och säkerställa att internationella regler genomförs enhetligt inom gemenskapen. I de fall organisationernas tekniska standarder är identiska eller mycket lika bör man när detta är möjligt kunna överväga ett ömsesidigt erkännande av klasscertifikat med de mest krävande och strikta certifikaten som förebild.

Motivering

En gradvis harmonisering är önskvärd men får aldrig bygga på lägsta normer. Tvärtom handlar det om att efterbilda bästa och mest krävande praxis.

Ändringsförslag 19

Skäl 31

(31) I syfte att förhindra att fartyg övergår från ett klassificeringssällskap till ett annat för att slippa att utföra nödvändiga reparationer bör de erkända organisationerna sinsemellan utbyta all relevant information om de ifrågavarande fartygens skick och, om det är nödvändigt, kontakta flaggstaten.

(31) I syfte att förhindra att fartyg byter klass för att slippa att utföra de reparationer som dess klassificeringssällskap skulle ha krävt i samband med en inspektion, bör det fastställas att de erkända organisationerna på förhand sinsemellan skall utbyta all relevant information om de ifrågavarande fartygens skick och, om det är nödvändigt, kontakta flaggstaten.

Ändringsförslag 20

Artikel 1

I detta direktiv fastställs åtgärder som skall följas av medlemsstaterna och av organisationer som ombesörjer inspektion, besiktning och certifiering av fartyg, för uppfyllande av de internationella konventionerna om säkerheten till sjöss och förhindrande av havsförorening, samtidigt som friheten att tillhandahålla tjänster främjas. Denna process omfattar utarbetandet och genomförandet av säkerhetskrav för skrov, maskineri samt el‑ och kontrollinstallationer på fartyg som omfattas av de internationella konventionerna.

I detta direktiv fastställs åtgärder som skall följas av medlemsstaterna och av de organisationer som fått i uppdrag att ombesörja inspektion, besiktning och certifiering av fartyg, för uppfyllande av de internationella konventionerna om säkerheten till sjöss och förhindrande av havsförorening, samtidigt som friheten att tillhandahålla tjänster främjas. Denna process omfattar utarbetandet och genomförandet av säkerhetskrav för skrov, maskineri samt el‑, radio- och kontrollinstallationer på fartyg som omfattas av de internationella konventionerna.

Ändringsförslag 21

Artikel 2, led c

c) inspektioner och besiktningar: inspektioner och besiktningar som obligatoriskt måste utföras enligt de internationella konventionerna.

c) inspektioner och besiktningar: inspektioner och besiktningar som obligatoriskt måste utföras enligt de internationella konventionerna, och i enlighet med detta och andra gemenskapsdirektiv om sjösäkerhet.

Ändringsförslag 22

Artikel 2, led k

k) klasscertifikat: ett av en erkänd organisation utfärdat dokument som intygar ett fartygs lämplighet för en viss användning eller tjänst i enlighet med de regler och föreskrifter som organisationen har fastställt och offentliggjort.

k) klassificeringscertifikat: ett av en erkänd organisation utfärdat dokument som intygar ett fartygs lämplighet för en viss användning eller tjänst i enlighet med de regler och föreskrifter som organisationen har fastställt och offentliggjort.

Ändringsförslag 23

Artikel 2, led m

m) hemvist: det ställe där en organisation har sitt huvudsäte, huvudkontor eller sin huvudsakliga verksamhet.

m) hemland: det land där en organisation har sitt huvudsäte, huvudkontor eller sin huvudsakliga verksamhet.

Ändringsförslag 24

Artikel 3, punkt 2, stycke 1, led ii

ii) att helt eller delvis överlåta de inspektioner och besiktningar som avses under i på organisationer,

ii) att helt eller delvis ge organisationer i uppdrag att utföra de inspektioner och besiktningar som avses under i,

Ändringsförslag 25

Artikel 5

Kommissionen skall inte erkänna organisationer som inte uppfyller kraven i artikel 4 första stycket, eller vars prestationsnivåer enligt artikel 14 anses utgöra ett oacceptabelt hot mot säkerhet eller miljö.

Kommissionen skall, i enlighet med det förfarande som avses i artikel 9.2, inte erkänna organisationer som inte uppfyller kraven i artikel 4 första stycket, eller vars prestationsnivåer enligt artikel 14 anses utgöra ett oacceptabelt hot mot säkerhet eller miljö.

Motivering

I sådana viktiga beslut skall kommissionen bistås av kommittén för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (COSS).

Ändringsförslag 26

Artikel 6, punkt 2

2. Erkännandet skall utfärdas för organisationens moderenhet, och skall gälla alla enheter inom organisationen.

2. Erkännandet skall utfärdas för den mest relevanta juridiska moderenheten bland alla de juridiska enheter som bildar de erkända organisationerna, och erkännandet skall utvidgas till en erkänd organisations samtliga juridiska enheter som bidrar till den huvudsakliga juridiska enhetens globala tillhandahållande av tjänster.

Motivering

Juridiskt förtydligande som bättre beskriver de erkända organisationernas invecklade sammansättning.

Ändringsförslag 27

Artikel 7, punkt 2, stycke 1

2. För att en medlemsstat skall godta att en erkänd organisation som har sin hemvist i ett tredjeland skall utföra de uppgifter som anges i artikel 3 eller en del av dem får den begära att tredjelandet i fråga beviljar en motsvarande behandling av de erkända organisationer som har sin hemvist i gemenskapen.

2. För att en medlemsstat skall godta att en erkänd organisation som har sin hemvist i ett tredjeland för dess räkning skall utföra de uppgifter som anges i artikel 3 eller en del av dem får den kräva att tredjelandet i fråga beviljar en motsvarande behandling av de erkända organisationer som har sin hemvist i gemenskapen.

Ändringsförslag 28

Artikel 8, punkt 2, led a, stycke 1a (nytt)

 

När en erkänd organisation, dess inspektörer eller tekniska personal utfärdar konventionscertifikat för administrationens räkning, skall de därför omfattas av samma rättsliga garantier och skydd, inklusive alla åtgärder för rättsligt försvar, som administrationen och dess medlemmar kan åtnjuta i samband med utfärdandet av nämnda konventionscertifikat.

Motivering

I syfte att förtydliga de erkända organisationernas roll när de agerar för medlemsstaternas räkning bör punkt 6.5.2 i den bilaga som bifogas IMO:s MSC/cirkulär 710 läggas till.

Ändringsförslag 29

Artikel 8, punkt 2, led b, led i

i) Om en domstol till följd av en incident slutgiltigt och definitivt fastställer, eller om det vid lösning av en tvist genom skiljedomsförfarande fastställs, att administrationen har ett ersättningsansvar samt att den skall utge ersättning till de skadelidande för sakförlust eller sakskada, personskada eller dödsfall, och det kan bevisas inför domstolen att förlusten, skadan eller dödsfallet orsakats av en uppsåtlig handling eller underlåtelse eller grov vårdslöshet från den erkända organisationens sida, eller från dess organ, anställda, agenter eller andra som agerar för den erkända organisationens räkning, skall administrationen ha rätt till ekonomisk ersättning från den erkända organisationen, i den utsträckning domstolen slår fast att sagda förlust, skada eller dödsfall vållats av den erkända organisationen.

(Berör inte den svenska versionen.)

(Berör inte den svenska versionen.)

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 30

Artikel 8, punkt 2, led b, led ii

ii) Om en domstol till följd av en incident slutgiltigt och definitivt fastställer, eller om det vid lösning av en tvist genom skiljedomsförfarande fastställs, att administrationen har ett ersättningsansvar samt att den skall utge ersättning till de skadelidande för personskada eller dödsfall, och det kan bevisas inför domstolen att personskadan eller dödsfallet orsakats av en försumlig eller vårdslös handling eller underlåtelse från den erkända organisationens sida, eller från dess anställda, agenter eller andra som agerar för den erkända organisationens räkning, skall administrationen ha rätt till ekonomisk ersättning från den erkända organisationen, i den utsträckning domstolen slår fast att sagda personskada eller dödsfall vållats av den erkända organisationen. Medlemsstaterna får begränsa det högsta belopp som skall betalas av den erkända organisationen, men gränsen får inte ligga lägre än 4 miljoner euro.

ii) Om en domstol till följd av en incident slutgiltigt och definitivt fastställer, eller om det vid lösning av en tvist genom skiljedomsförfarande fastställs, att administrationen har ett ersättningsansvar samt att den skall utge ersättning till de skadelidande för personskada som inte orsakat dödsfall, och det kan bevisas inför domstolen att personskadan orsakats av en försumlig eller vårdslös handling eller underlåtelse från den erkända organisationens sida, eller från dess anställda, agenter eller andra som agerar för den erkända organisationens räkning, skall administrationen ha rätt att kräva ekonomisk ersättning från den erkända organisationen, i den utsträckning domstolen slår fast att sagda personskada som inte orsakat dödsfall vållats av den erkända organisationen. Medlemsstaterna får begränsa det högsta belopp som skall betalas av den erkända organisationen, men gränsen får inte ligga lägre än 4 miljoner euro, såvida inte det belopp som fastställts i domstolsbeslutet eller inom ramen för skiljedomsförfarandet är lägre, i vilket fall detta sistnämnda belopp skall betalas.

Ändringsförslag 31

Artikel 8, punkt 2, led b, led iii

iii) Om en domstol till följd av en incident slutgiltigt och definitivt fastställer, eller om det vid lösning av en tvist genom skiljedomsförfarande fastställs, att administrationen har ett ersättningsansvar samt att den skall utge ersättning till de skadelidande för sakförlust eller sakskada, och det kan bevisas inför domstolen att förlusten eller skadan orsakats av en försumlig eller vårdslös handling eller underlåtelse från den erkända organisationens sida, eller från dess anställda, agenter eller andra som agerar för den erkända organisationens räkning, skall administrationen ha rätt till ekonomisk ersättning från den erkända organisationen, i den utsträckning domstolen slår fast att sagda förlust eller skada vållats av den erkända organisationen. Medlemsstaterna får begränsa det högsta belopp som skall betalas av den erkända organisationen, men gränsen får inte ligga lägre än 2 miljoner euro.

iii) Om en domstol till följd av en incident slutgiltigt och definitivt fastställer, eller om det vid lösning av en tvist genom skiljedomsförfarande fastställs, att administrationen har ett ersättningsansvar samt att den skall utge ersättning till de skadelidande för sakförlust eller sakskada, och det kan bevisas inför domstolen att förlusten eller skadan orsakats av en försumlig eller vårdslös handling eller underlåtelse från den erkända organisationens sida, eller från dess anställda, agenter eller andra som agerar för den erkända organisationens räkning, skall administrationen ha rätt att kräva ekonomisk ersättning från den erkända organisationen, i den utsträckning domstolen slår fast att sagda förlust eller skada vållats av den erkända organisationen. Medlemsstaterna får begränsa det högsta belopp som skall betalas av den erkända organisationen, men gränsen får inte ligga lägre än 2 miljoner euro, såvida inte det belopp som fastställts i domstolsbeslutet eller inom ramen för skiljedomsförfarandet är lägre, i vilket fall detta sistnämnda belopp skall betalas.

Ändringsförslag 32

Artikel 8, punkt 2, led d

d) Möjligheten att genomföra stickprov och ingående inspektioner av fartygen.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 33

Artikel 8, punkt 2, led e

e) Bestämmelser om rapportering av väsentlig information om organisationernas klassade flotta, ändringar av fartygs klass, tillfälliga avstängningar och tillbakadraganden från klass, i enlighet med artikel 20.3.

e) Bestämmelser om den obligatoriska rapporteringen av väsentlig information om organisationernas klassade flotta, ändringar av fartygs klass, tillfälliga avstängningar och tillbakadraganden från klass, i enlighet med artikel 20.3.

Ändringsförslag 34

Artikel 8, punkt 3

3. I avtalet eller genom det likvärdiga rättsligt bindande arrangemanget kan det krävas att den erkända organisationen har ett lokalt ombud på den medlemsstats territorium för vars räkning den utför de uppgifter som avses i artikel 3. Detta krav kan uppfyllas av ett lokalt ombud som har rättsstatus som juridisk person enligt medlemsstatens lagar och är underkastad de nationella domstolarnas behörighet.

3. I avtalet eller genom det likvärdiga rättsligt bindande arrangemanget kan det krävas att den erkända organisationen har ett lokalt ombud på den medlemsstats territorium för vars räkning den utför de uppgifter som avses i artikel 3. Detta krav kan uppfyllas av ett lokalt ombud som betraktas som juridisk person enligt medlemsstatens lagar och är underkastad de nationella domstolarnas jurisdiktion.

Ändringsförslag 35

Artikel 8, punkt 5

5. Kommissionen skall senast den 22 juli 2006 lägga fram en utvärderingsrapport för Europaparlamentet och rådet om de ekonomiska konsekvenserna för de berörda parterna av det ansvarssystem som föreskrivs i denna artikel, särskilt dess konsekvenser för de erkända organisationernas finansiella balans.

utgår

Denna rapport skall utarbetas i samarbete med medlemsstaternas behöriga myndigheter och de berörda parterna, särskilt de erkända organisationerna. Kommissionen skall, om det visar sig nödvändigt mot bakgrund av denna utvärdering, lägga fram ett förslag om ändring av detta direktiv, särskilt med avseende på principen om ansvar och ansvarsgränser.

 

Ändringsförslag 36

Artikel 9, punkt 2a (ny)

 

2a. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Motivering

Det nya föreskrivande förfarandet med kontroll bör inlemmas i artikeln om kommittéförfarande.

Ändringsförslag 37

Artikel 10, punkt 1, inledningen

1. Detta direktiv får, utan att dess tillämpningsområde utökas, ändras i enlighet med förfarandet i artikel 9.2 i syfte att

1. Detta direktiv får, utan att dess tillämpningsområde utökas, ändras i enlighet med förfarandet i artikel 9.2 a i syfte att

Motivering

Eftersom de åtgärder som räknas upp i artikel 10.1 är åtgärder med allmän räckvidd som är avsedda att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv, bör de antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som fastställs i artikel 5a i rådets beslut 1999/468/EG.

Ändringsförslag 38

Artikel 11, stycke 2a (nytt)

 

Kommissionen skall dock i förväg och utan att det inverkar på det omedelbara genomförandet av åtgärderna, informera alla medlemsstater som har bemyndigat nämnda erkända organisation att vidta de åtgärder den har för avsikt att vidta.

Motivering

Eftersom organisationerna agerar för medlemsstaternas räkning bör dessa informeras innan de föreslagna åtgärderna vidtas.

Ändringsförslag 39

Artikel 12, punkt 1, led a

a) Organisationens bristande uppfyllelse av kriterierna i bilaga I, bristande fullgörelse av förpliktelserna enligt detta direktiv eller försämrade prestationsnivå avslöjar allvarliga brister i organisationens struktur, förfaranden, rutiner eller interna kontroller.

a) Organisationens allvarliga eller upprepade brister när det gäller att uppfylla kriterierna i bilaga I, bristande fullgörelse av förpliktelserna enligt detta direktiv eller försämrade prestationsnivå avslöjar allvarliga brister i organisationens struktur, förfaranden, rutiner eller interna kontroller.

Motivering

Allvarliga brister när det gäller att uppfylla kriterierna kan också vara upprepade brister.

Ändringsförslag 40

Artikel 12, punkt 1, led b

b) Organisationen har gett kommissionen felaktig, ofullständig eller vilseledande information för kommissionens bedömning enligt artikel 16.3, eller har på annat sätt försvårat denna bedömning.

b) Organisationen avsiktligt har gett kommissionen felaktig, ofullständig eller vilseledande information för kommissionens bedömning enligt artikel 16.3, eller har på annat sätt försvårat denna bedömning.

Motivering

Termen ”avsiktlig” läggs till för att understryka de graverande omständigheterna.

Ändringsförslag 41

Artikel 12, punkt 3, stycke 2

Innan böter eller viten utdöms skall organisationen få tillfälle att yttra sig.

Innan böter eller viten utdöms skall organisationen och medlemsstaterna få tillfälle att yttra sig.

Motivering

Tillägget innebär att även de berörda medlemsstaterna får tillfälla att yttra sig.

Ändringsförslag 42

Artikel 12, punkt 3, stycke 3

Böter och löpande vite får sammanlagt inte överstiga 10 % av organisationens sammanlagda omsättning under det föregående räkenskapsåret för verksamhet som omfattas av detta direktiv.

Böter och löpande vite får sammanlagt inte överstiga 5 % av organisationens sammanlagda omsättning under det föregående räkenskapsåret för verksamhet som omfattas av detta direktiv.

Motivering

Det totala bötesbeloppet förefaller överdrivet och sänks från tio till fem procent.

Ändringsförslag 43

Artikel 13, punkt 1, led a

a) Organisationens bristande uppfyllelse av kriterierna i bilaga I eller bristande fullgörelse av förpliktelserna enligt detta direktiv utgör ett oacceptabelt hot mot säkerhet eller miljö.

a) Organisationens upprepade och allvarliga brister när det gäller att uppfylla av kriterierna i bilaga I eller bristande fullgörelse av förpliktelserna enligt detta direktiv utgör ett oacceptabelt hot mot säkerhet eller miljö.

Motivering

Det krävs upprepade och allvarliga brister för ett så allvarligt straff som ett återkallande av organisationens erkännande.

Ändringsförslag 44

Artikel 13, punkt 1, led b

b) Organisationens prestationsnivå i fråga om säkerhet och förhindrande av förorening utgör ett oacceptabelt hot mot säkerhet och miljö.

b) Organisationens upprepade och allvarliga brister i fråga om säkerhet och förhindrande av förorening utgör ett oacceptabelt hot mot säkerhet och miljö.

Motivering

Det krävs upprepade och allvarliga brister för ett så allvarligt straff som ett återkallande av organisationens erkännande.

Ändringsförslag 45

Artikel 14

Kommissionen skall anta följande kriterier och regler i enlighet med förfarandet i artikel 9.2:

Kommissionen skall anta och offentliggöra följande kriterier och regler i enlighet med förfarandet i artikel 9.2a:

a) Kriterier för mätning av erkända organisationers prestationsnivå i fråga om säkerhet och förhindrande av förorening, varvid särskild hänsyn skall tas till data som tas fram inom ramen för Paris MOU om hamnstatskontroll eller liknande mekanismer.

a) Kriterier för att mäta hur effektiva de erkända organisationernas regler, föreskrifter och åtgärder har varit i fråga om säkerhet och förhindrande av förorening från de fartyg som klassificerats av dem, varvid särskild hänsyn skall tas till data som tas fram inom ramen för Paris MOU om hamnstatskontroll eller liknande mekanismer.

b) Kriterier för när en prestationsnivå enligt a skall betraktas som ett oacceptabelt hot mot säkerhet eller miljö, varvid särskilda hänsyn kan tas till mindre organisationer eller högt specialiserade organisationer.

b) Kriterier för när en viss prestationsnivå, underlåtelse eller fördröjning enligt a skall betraktas som ett oacceptabelt hot mot säkerhet eller miljö, varvid särskilda hänsyn kan tas till mindre organisationer eller högt specialiserade organisationer.

c) Detaljerade regler för tillämpningen av artikel 12 och, i förekommande fall, artikel 13.

Kommissionen skall anta detaljerade regler för tillämpningen av artikel 12 och, i förekommande fall, artikel 13 i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 9.2.

Motivering

Eftersom de kriterier som skall antas enligt led a och b är kriterier med allmän räckvidd som är avsedda att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv bör de antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som fastställs i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Ändringsförslag 46

Artikel 15, led b

b) Kommissionen skall undersöka om indragandet är berättigat på grund av allvarlig fara för säkerheten eller miljön.

b) Kommissionen skall, med avseende på säkerhet och förhindrande av förorening, utvärdera de skäl som den berörda medlemsstaten fört fram för att återkalla sitt bemyndigande av den erkända organisationen.

Ändringsförslag 47

Artikel 15, led c

c) Kommissionen skall i enlighet med förfarandet i artikel 9.2 underrätta medlemsstaten huruvida dess beslut att dra in bemyndigandet på grund av allvarlig fara för säkerheten eller miljön är berättigat eller inte, och om det inte är berättigat skall den begära att medlemsstaten återkallar indragandet.

c) Kommissionen skall i enlighet med förfarandet i artikel 9.2 underrätta medlemsstaten huruvida dess beslut att dra in bemyndigandet på grund av allvarlig fara för säkerheten eller miljön till fullo är berättigat eller inte. Om beslutet inte är berättigat skall kommissionen begära att medlemsstaten återkallar indragandet. Om beslutet är berättigat och medlemsstaten, i enlighet med artikel 7.1 har begränsat det antal organisationer som agerar för dess räkning, skall kommissionen uppmana medlemsstaten att bemyndiga en annan erkänd organisation i stället för den organisation vars bemyndigande återkallats.

Ändringsförslag 48

Artikel 16, punkt 1

1. Varje medlemsstat skall försäkra sig om att de erkända organisationer som utför uppgifter för dess räkning enligt artikel 3.2 utför de uppgifter som avses i den artikeln effektivt och till belåtenhet för dess behöriga administration.

1. Varje medlemsstat skall kontrollera att de erkända organisationer som utför uppgifter för dess räkning enligt artikel 3.2 utför de uppgifter som avses i den artikeln effektivt och till belåtenhet för dess behöriga administration.

Ändringsförslag 49

Artikel 16, punkt 2

2. Varje medlemsstat skall utföra denna uppgift åtminstone på tvåårsbasis och skall tillhandahålla de andra medlemsstaterna och kommissionen en rapport om resultaten från övervakningen senast den 31 mars året efter de två år för vilka bedömningen har gjorts.

2. Varje medlemsstat skall minst vartannat år kontrollera de erkända organisationer som utför uppgifter för dess räkning och skall tillhandahålla de andra medlemsstaterna och kommissionen en rapport om resultaten från dessa kontroller senast den 31 mars året efter de två år för vilka kontrollerna gjordes.

Ändringsförslag 50

Artikel 16, punkt 3, stycke 1

3. Alla erkända organisationer skall regelbundet och minst vartannat år bedömas av kommissionen i samverkan med den medlemsstat som lämnat in den relevanta begäran om erkännande i syfte att kontrollera att organisationerna fullgör sina förpliktelser enligt detta direktiv och uppfyller kriterierna i bilaga I.

3. Alla erkända organisationer skall regelbundet och minst vartannat år bedömas av kommissionen i samverkan med den medlemsstat som lämnat in den relevanta begäran om erkännande i syfte att kontrollera att organisationerna fullgör sina förpliktelser enligt detta direktiv och uppfyller kriterierna i bilaga I. Bedömningen skall begränsas till den del av den erkända organisationens verksamhet på sjöfartsområdet som omfattas av detta direktiv.

Motivering

För att säkra konsekvens bör man skilja mellan den del av de erkända organisationernas verksamhet som omfattas av direktivet och den del som inte gör det. Kommissionen gör denna skillnad när det gäller ansvar som rör organisationernas goodwill.

Ändringsförslag 51

Artikel 19, punkt 2

2. En medlemsstat kan besluta att använda sådana regler som den anser vara likvärdiga med en erkänd organisations regler endast om den omedelbart anmäler dem till kommissionen i överensstämmelse med förfarandet i direktiv 98/34/EG och till de andra medlemsstaterna, samt förutsatt att ingen annan medlemsstat eller kommissionen har invändningar mot dem och att de befinns vara likvärdiga i enlighet med förfarandet i 9.2 i detta direktiv.

2. En medlemsstat kan besluta att använda sådana regler som den anser vara likvärdiga med en erkänd organisations regler och föreskrifter endast om den omedelbart anmäler dem till kommissionen i överensstämmelse med förfarandet i direktiv 98/34/EG och till de andra medlemsstaterna, samt förutsatt att ingen annan medlemsstat eller kommissionen har invändningar mot dem och att de befinns vara likvärdiga i enlighet med förfarandet i 9.2 i detta direktiv.

Ändringsförslag 52

Artikel 20, punkt 1, stycke 1

1. De erkända organisationerna skall regelbundet samråda med varandra för att deras regler och föreskrifter och tillämpningen av dessa skall förbli likvärdiga. De skall samarbeta med varandra för att uppnå en enhetlig tolkning av de internationella konventionerna, vilket dock inte påverkar flaggstaternas befogenheter. De erkända organisationerna skall komma överens om vilka regler som skall gälla för deras ömsesidiga erkännande av varandras klasscertifikat, grundade på likvärdiga standarder, med särskilt beaktande av marin utrustning som är märkt i enlighet med direktiv 96/98/EG.

1. De erkända organisationerna skall regelbundet samråda med varandra för att deras regler och föreskrifter och tillämpningen av dessa skall förbli likvärdiga och för att kunna harmonisera dem. De skall samarbeta med varandra för att uppnå en enhetlig tolkning av de internationella konventionerna, vilket dock inte påverkar flaggstaternas befogenheter. De erkända organisationerna skall, när detta är lämpligt, komma överens om vilka tekniska och förfarandemässiga regler som skall gälla för deras ömsesidiga erkännande av varandras klasscertifikat, grundade på likvärdiga standarder, med de mest krävande och strikta modeller som förebild och med särskilt beaktande av marin utrustning som är märkt i enlighet med direktiv 96/98/EG.

Motivering

Klargör målet, det vill säga en gradvis harmonisering.

Det understryks att ett ömsesidigt erkännande endast kan uppnås om de tekniska kraven är identiska eller mycket snarlika.

Den modell som används som referens får inte innebära en sänkning av standarderna. Därför bör man använda de mest krävande modellerna som förebild.

Ändringsförslag 53

Artikel 20, punkt 1a (ny)

 

1a. Tre år efter ikraftträdandet av detta direktiv skall kommissionen förelägga Europaparlamentet och rådet en rapport, grundad på en oberoende undersökning, om de framsteg som nåtts i harmoniseringen av regler och föreskrifter och det ömsesidiga erkännandet. Om de erkända organisationerna inte har uppfyllt de skyldigheter som anges i artikel 20.1, skall kommissionen föreslå Europaparlamentet och rådet de åtgärder som skall vidtas.

Motivering

Kommissionen undviker med rätta att använda tvingande ordalag i förslaget till direktiv, utan förordar i stället en gradvis harmonisering. Det är logiskt att efter en rimlig tidsperiod bedöma i vilken utsträckning målet har uppnåtts.

Ändringsförslag 54

Artikel 20, punkt 4

4. De erkända organisationerna skall inte utfärda konventionscertifikat till ett fartyg som, oberoende av vilken flagg fartyget för, har uteslutits ur klassen eller ändrat klass av säkerhetsskäl, förrän de har gett flaggstatens behöriga administration tillfälle att inom rimlig tid yttra sig för att avgöra om en fullständig inspektion är nödvändig.

4. De erkända organisationerna skall inte utfärda konventionscertifikat till ett fartyg som, oberoende av vilken flagg fartyget för, har uteslutits ur klassen eller ändrat klass av säkerhetsskäl, förrän de har gett flaggstatens behöriga administration tillfälle att inom rimlig tid yttra sig om huruvida en fullständig inspektion är nödvändig.

Ändringsförslag 55

Artikel 20, punkt 5, stycke 1, inledningen

5. Vid överföring av klass från en erkänd organisation till en annan skall den frånträdande organisationen underrätta den tillträdande organisationen om

5. Vid överföring av klass från en erkänd organisation till en annan skall den frånträdande organisationen överlämna en fullständig dokumentation om fartygets historia och framför allt underrätta den tillträdande organisationen om

Ändringsförslag 56

Artikel 20, punkt 5, stycke 2

Vid överföringen skall den frånträdande organisationen överlämna en fullständig dokumentation om fartygets historia till den tillträdande organisationen. Den tillträdande organisationen får utfärda certifikat för fartyget först sedan alla försenade besiktningar har genomförts med ett tillfredsställande resultat och sedan alla rekommendationer eller klassvillkor som tidigare utfärdats för fartyget men som inte följts har åtgärdats på det sätt som den frånträdande organisationen anger.

Den tillträdande organisationen får utfärda nya certifikat för fartyget först sedan alla försenade besiktningar har genomförts med ett tillfredsställande resultat och sedan alla rekommendationer eller klassvillkor som tidigare utfärdats för fartyget men som inte följts har åtgärdats på det sätt som den frånträdande organisationen anger.

Ändringsförslag 57

Artikel 20, punkt 5, stycke 3

Innan certifikaten utfärdas skall den tillträdande organisationen upplysa den frånträdande organisationen om datum för utfärdande av certifikaten och bekräfta datum, plats och vilka åtgärder som vidtagits för att komma till rätta med varje försenad besiktning och med alla rekommendationer och klassvillkor som inte följts.

Innan de nya certifikaten utfärdas skall den tillträdande organisationen upplysa den frånträdande organisationen om datum för utfärdande av certifikaten och bekräfta för varje försenad besiktning och för alla rekommendationer och klassvillkor som inte följts vilka åtgärder som vidtagits, samt plats och datum för när dessa åtgärder inleddes och när de avslutades.

Ändringsförslag 58

Artikel 21, punkt 1, stycke 1, inledningen

1. De erkända organisationerna skall senast den … inrätta och därefter upprätthålla ett gemensamt organ som skall utföra följande arbetsuppgifter:

1. Medlemsstaterna skall tillsammans med de erkända organisationerna inrätta en bedömningskommitté i enlighet med kvalitetsstandarderna EN 45012. Berörda branschorganisationer som är verksamma inom sjöfarten kan delta som rådgivande organ. Kommittén skall utföra följande arbetsuppgifter:

Motivering

Det organ som utför bedömningen skall kallas bedömningskommittén.

Kommittén bör inte enbart inrättas av de erkända organisationerna utan även medlemsstaterna bör delta.

Ändringsförslag 59

Artikel 21, punkt 1, stycke 1, led a

a) Kontinuerlig bedömning av kvalitetssystemet.

a) Reglering och bedömning av de erkända organisationernas kvalitetsledningssystem, i enlighet med kvalitetsstandarden ISO 9001.

Motivering

Det organ som utför bedömningen får namnet ”bedömningskommitté”.

Kommittén bör inte enbart inrättas av de erkända organisationerna utan även medlemsstaterna bör delta och IMO bör konsulteras.

Kommittén bör ha befogenheter så att den kan agera på ett oberoende sätt och kunna anta sin egen arbetsordning.

Ändringsförslag 60

Artikel 21, punkt 1, stycke 1, led b

b) Certifiering av kvalitetssystemet.

b) Certifiering av de erkända organisationernas kvalitetssystem.

Motivering

Det organ som utför bedömningen får namnet ”bedömningskommitté”.

Kommittén bör inte enbart inrättas av de erkända organisationerna utan även medlemsstaterna bör delta och IMO bör konsulteras.

Kommittén bör ha befogenheter så att den kan agera på ett oberoende sätt och kunna anta sin egen arbetsordning.

Ändringsförslag 61

Artikel 21, punkt 1, stycke 1, led c

c) Utfärdande av bindande meddelanden om tolkningen av internationellt erkända kvalitetsstandarder, med beaktande särskilt av de erkända organisationernas särart och särskilda förpliktelser.

c) Utfärdande av bindande meddelanden om tolkningen av internationellt erkända kvalitetsledningssystem, med beaktande särskilt av de erkända organisationernas särart och särskilda förpliktelser.

Motivering

Det organ som utför bedömningen får namnet ”bedömningskommitté”.

Kommittén bör inte enbart inrättas av de erkända organisationerna utan även medlemsstaterna bör delta och IMO bör konsulteras.

Kommittén bör ha befogenheter så att den kan agera på ett oberoende sätt och kunna anta sin egen arbetsordning.

Ändringsförslag 62

Artikel 21, punkt 1, stycke 2

Det gemensamma organet skall vara oavhängigt från de erkända organisationerna, och ha de resurser som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna på ett effektivt sätt och till högsta yrkesmässiga standard.

Bedömningskommittén skall vara oberoende, ha nödvändiga befogenheter så att den kan agera på ett oberoende sätt i förhållande till de erkända organisationerna, och ha de resurser som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna på ett effektivt sätt och till högsta yrkesmässiga standard. Kommittén skall själv fastställa sina arbetsmetoder och sin arbetsordning.

Motivering

Det organ som utför bedömningen får namnet ”bedömningskommitté”.

Kommittén bör inte enbart inrättas av de erkända organisationerna utan även medlemsstaterna bör delta och IMO bör konsulteras.

Kommittén bör ha befogenheter så att den kan agera på ett oberoende sätt och kunna anta sin egen arbetsordning.

Ändringsförslag 63

Artikel 21, punkt 1, stycke 3

Organet skall anta en årsarbetsplan.

utgår

Motivering

Det organ som utför bedömningen får namnet ”bedömningskommitté”.

Kommittén bör inte enbart inrättas av de erkända organisationerna utan även medlemsstaterna bör delta och IMO bör konsulteras.

Kommittén bör ha befogenheter så att den kan agera på ett oberoende sätt och kunna anta sin egen arbetsordning.

Ändringsförslag 64

Artikel 21, punkt 1, stycke 4

Organet skall ge kommissionen och de medlemsstater som utfärdar bemyndiganden fullständig information om årsarbetsplanen, resultatet av organets undersökningar och om dess rekommendationer, särskilt i fråga om lägen där säkerheten kan ha äventyrats.

Bedömningskommittén skall ge berörda parter, inbegripet kommissionen, fullständig information om årsarbetsplanen, resultatet av organets undersökningar och om dess rekommendationer, särskilt i fråga om lägen där säkerheten kan ha äventyrats.

Motivering

Det organ som utför bedömningen får namnet ”bedömningskommitté”.

Kommittén bör inte enbart inrättas av de erkända organisationerna utan även medlemsstaterna bör delta och IMO bör konsulteras.

Kommittén bör ha befogenheter så att den kan agera på ett oberoende sätt och kunna anta sin egen arbetsordning.

Ändringsförslag 65

Artikel 21, punkt 2, stycke 1

2. Kommissionen skall regelbundet bedöma det gemensamma organet, och kan ålägga organet att vidta de åtgärder kommissionen anser nödvändiga för att fullgöra de uppgifter och förpliktelser som anges i punkt 1.

2. Kommissionen skall regelbundet kontrollera bedömningskommittén, och kan i enlighet med kommittéförfarandet i artikel 9.2 ålägga kommittén att vidta de åtgärder kommissionen anser nödvändiga för att fullgöra de uppgifter och förpliktelser som anges i punkt 1.

Motivering

Det organ som utför bedömningen får namnet ”bedömningskommitté”.

Kommittén bör inte enbart inrättas av de erkända organisationerna utan även medlemsstaterna bör delta och IMO bör konsulteras.

Kommittén bör ha befogenheter så att den kan agera på ett oberoende sätt och kunna anta sin egen arbetsordning.

Ändringsförslag 66

Artikel 23, stycke 1

Vid bedömningen enligt artikel 16.3 skall kommissionen kontrollera att erkännandet är ställt till organisationens moderenhet. Om det inte är det skall kommissionen genom ett beslut ändra erkännandet så att det gäller moderenheten.

Vid bedömningen enligt artikel 16.3 skall kommissionen kontrollera att erkännandet är ställt till organisationens juridiska enhet, som omfattas av bestämmelserna i detta direktiv. Om det inte är det skall kommissionen genom ett beslut ändra erkännandet så att det gäller moderenheten.

Motivering

Juridiskt förtydligande som bättre beskriver de erkända organisationernas invecklade sammansättning.

Ändringsförslag 67

Bilaga I, del A, punkt 1

1. En erkänd organisation skall vara en juridisk person i det land där den har sin hemvist. Organisationens bokföring skall granskas av en auktoriserad revisor.

1. För att få eller bibehålla gemenskapens erkännande, skall en organisation vara en juridisk person i det land där den har sin hemvist. Organisationens bokföring skall granskas av en auktoriserad revisor.

Ändringsförslag 68

Bilaga I, del A, punkt 3

3. Organisationen skall ha en betydande personal på ledningsnivå, för tekniska och stödjande uppgifter och forskning som står i proportion till storleken på flottan i organisationens klass och dess sammansättning, och organisationens delaktighet i konstruktion och byggande av fartyg. Organisationen skall ha kapacitet att alltid, oavsett när, var och hur en arbetsuppgift skall lösas, kunna avdela en tillräcklig personalstyrka i enlighet med de allmänna minimikriterierna 6 och 7 och de särskilda minimikriterierna.

3. Organisationen skall alltid ha en betydande personal på ledningsnivå, för tekniska och stödjande uppgifter och forskning som står i proportion till storleken på flottan i organisationens klass och dess sammansättning, och organisationens delaktighet i konstruktion och byggande av fartyg. Organisationen skall ha kapacitet att alltid, oavsett när, var och hur en arbetsuppgift skall lösas, kunna avdela en tillräcklig personalstyrka i enlighet med de allmänna minimikriterierna 6 och 7 och de särskilda minimikriterierna.

Ändringsförslag 69

Bilaga I, del B, punkt 4a (ny)

 

4a. Organisationen, dess inspektörer och tekniska personal skall utföra sina uppgifter utan att detta på något sätt inverkar menligt på varvens, utrustningsleverantörernas och fartygsägarnas immateriella rättigheter, inbegripet patent, licenser, know-how och andra former av kunskap vars användning är juridiskt reglerad på gemenskapsnivå eller nationell nivå. Under inga omständigheter, och utan att det påverkar bestämmelserna i artikel 17, får organisationen eller de inspektörer och den tekniska personal som anställs av organisationen föra vidare eller sprida information av kommersiellt intresse som erhållits i samband med arbetet för att inspektera, övervaka och kontrollera fartyg som håller på att byggas eller repareras.

Motivering

På samma sätt som de erkända organisationerna med rätta ogärna erkänner enheter som inte har samma tekniska nivå som dem själva, är också andra aktörer angelägna om att skydda sina immateriella rättigheter.

Ändringsförslag 70

Bilaga I, del B, punkt 6, led g

g) Att inspektörerna skall under alla omständigheter har omfattande kunskaper om den typ av fartyg på vilka de utför sitt arbete, med relevans för den särskilda inspektion som skall utföras, samt om de krav som gäller.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 71

Bilaga I, del B, punkt 7

7. Organisationen skall utveckla, genomföra och upprätthålla ett effektivt internt kvalitetssystem grundat på lämpliga delar av internationellt erkända kvalitetsstandarder som stämmer överens med EN ISO/IEC 17020:2004 (inspektionsorgan) och EN ISO 9001:2000, så som de tolkas och certifieras av det gemensamma organ som avses i artikel 21.1.

7. Organisationen skall utveckla, genomföra och upprätthålla ett effektivt internt kvalitetssystem grundat på lämpliga delar av internationellt erkända kvalitetsstandarder som stämmer överens med EN ISO/IEC 17020:2004 (inspektionsorgan) och EN ISO 9001:2000, så som de tolkas och certifieras av den bedömningskommitté som avses i artikel 21.1.

 

Bedömningskommittén skall ha handlingsfrihet och skall därför förfoga över alla de medel som krävs för att den skall kunna fungera på ett tillfredsställande sätt och utföra ett grundligt och kontinuerligt arbete. Den skall förfoga över mycket specialiserade och omfattande tekniska kunskaper och tillämpa en uppförandekod som garanterar revisorernas oberoende när de utför sitt arbete.

Motivering

Följer det namn som organet getts i ändringsförslagen.

Det handlar om att beskriva kommitténs särdrag. Den skall vara oberoende och förfoga över de medel som behövs för att den skall kunna utföra sitt arbete.

Ändringsförslag 72

Bilaga I, del B, punkt 8

8. Organisationens regler och föreskrifter skall tillämpas på ett sådant sätt att organisationen kan lägga sin egen, direkta kunskap och sitt eget omdöme till grund för en tillförlitlig och objektiv förklaring om ett fartygs säkerhet i form av ett klasscertifikat, som i sin tur kan ligga till grund för ett konventionscertifikat.

8. Organisationens regler och föreskrifter skall tillämpas på ett sådant sätt att organisationen kan lägga sin egen, direkta kunskap och sitt eget omdöme till grund för en tillförlitlig och objektiv förklaring om ett fartygs säkerhet i form av ett klassificeringscertifikat, som i sin tur kan ligga till grund för ett konventionscertifikat.

  • [1]  Ännu ej offentliggjort i EUT.

MOTIVERING

Motiv och syfte

Denna fjärde översyn har som enda syfte att stärka och förbättra funktionen hos de klassificeringssällskap som erkänts av Europeiska unionen, och som i dag kallas ”erkända organisationer”. Stora brister har nämligen konstaterats i inspektions– och certifieringsförfarandena för världsflottans säkerhet.

Redan i de tidigare direktiven, och särskilt i direktiv 2001/105/EG, som är ett av de tre direktiv i vilka lagstiftningspaketet Erika I lades fram, betonades nödvändigheten att reformera det gällande systemet för gemenskapserkännande av klassificeringssällskap som infördes genom direktiv 94/57/EG och genom vilket stora framsteg kunnat göras. Dessa framsteg har för övrigt erkänts i rådets slutsatser av den 13 december 2002 och i Europaparlamentets resolutioner om ökad sjösäkerhet (2003/2235(INI)) samt i den resolution som antogs med anledning av Prestige-olyckan (2003/2066(INI)).

Denna fråga måste tas upp igen, eftersom det återigen är viktigt att stärka, både genom att förbättra och utöka, det arbete som utförs av dessa organisationer, som om de inte fanns borde inrättas, eftersom de spelar en mycket viktig roll i upprätthållandet av sjösäkerheten, vilket de olika aktörerna inom sjöfartssektorn bekräftar.

Liksom nämns ovan kvarstår dock viktiga brister i de erkända organisationernas inspektions– och certifieringsförfaranden, vilka utgör ett allvarligt och oacceptabelt hot mot säkerheten och miljön. De erkända organisationerna har ett stort inflytande över sjöfartens säkerhet i sin helhet, och detta inflytande bör noga övervakas av de behöriga myndigheterna, som måste se till att de organisationer som ansvarar för att de fartyg som färdas i våra vatten uppfyller de internationella normerna i fråga om säkerhet och förhindrande av föroreningar, kan tillämpa stränga regler med fullständigt oberoende.

De reformer som förespråkas i kommissionens direktiv

Kommissionen har, inom ramen för det ”tredje lagstiftningspaketet om sjösäkerhet”, lagt fram ett förslag i syfte att reformera de gällande reglerna och standarderna för klassificering och inspektion av fartyg av erkända organisationer, vilket således innebär en ändring av direktiv 94/57/EG. Eftersom detta direktiv redan ändrats väsentligt vid flera tillfällen, utgör denna fjärde ändring en fullständig omarbetning.

Förslaget bygger på fem typer av reformer:

1. Kontrollen av de erkända organisationerna stärks

De erkända organisationerna skall skapa en gemensam organisation vars uppgift kommer att bestå i att utvärdera och certifiera kvalitetssystemet. De gemensamma organisationerna kommer att vara fristående från de erkända organisationerna och kommer att förfoga över de nödvändiga medlen för att effektivt och kontinuerligt kunna genomföra sina uppgifter.

2. Systemet med ordinarie och begränsat erkännande ersätts av ett enda erkännande

Med det gällande systemet avgörs erkännandet av organisationens storlek. Kommissionen föreslår att detta system skall överges och att normerna för gemenskapserkännande skall harmoniseras och att erkännandet skall avgöras av det organisationen åstadkommer i fråga om kvalitet och säkerhet. Samtidigt inför kommissionen en skyddsmekanism som kommer att göra det möjligt att hindra erkända organisationer, oavsett deras storlek, från att ingripa på medlemsstaters vägnar på specialområden där organisationen inte har den nödvändiga kompetensen.

Kommissionen kommer för övrigt att granska de begränsade erkännanden som beviljats i enlighet med det gällande direktivet och kommer att tillämpa kommittéförfarandet om begränsningar måste ersättas av andra begränsningar eller avskaffas.

3. Förbättrade kriterier för gemenskapens system för erkännande

Förslaget syftar till att förenkla erkännandekriterierna, som inte är särskilt koncisa. De föreslagna ändringarna rör huvudsakligen antalet inspektörer, som skall stå i proportion till den klassade flottan, användningen av inspektörer som inte uteslutande ägnar sig åt inspektion och granskningen av de erkända organisationernas organisationsform.

4. Reformen av påföljdssystemet

Kommissionen vill slutligen göra påföljdssystemet mer flexibelt. Det handlar således om att upprätta en förteckning över överträdelser och påföljder som skall kombineras med att upphävandet av erkännanden ersätts av ekonomiska påföljder. Dessa påföljder, som skall vara avskräckande och proportionerliga, skall beakta överträdelsens allvarlighet och den berörda erkända organisationens ekonomiska förmåga (endast systemets grundläggande särdrag fastställs).

5. Tydligare tillämpningsområde och enklare tillämpning av vissa bestämmelser i detta direktiv

Denna punkt rör gemenskapens särskilda metod för att fastställa inspektionsbefogenheter. Villkoren för inspektörers och revisorers tillgång till fartygshandlingar blir tydligare.

De erkända organisationernas organisationsform är ytterligare en grundläggande aspekt, och därför föreslår kommissionen att begreppet organisation skall utvidgas för att se till att erkännandet gäller på högsta möjliga nivå som motsvarar detta begrepp. Angående textens tillämpningsområde hänvisas det i texten till SOLAS–konventionen, samtidigt som ett avsnitt om skydd tas bort.

Samråd med berörda parter

Föredraganden ansåg att ett andra möte med aktörerna inom sektorn krävdes för att på nytt granska deras kriterier, och har därför anordnat möten med IASC, den internationella föreningen för klassificeringssällskap, som är en internationell förening för de främsta erkända organisationerna vars uppgift är att ge experthjälp och certifiera över 90 procent av lastfartygen i världen, och som företräder tio av de tolv organisationerna med gemenskapserkännande. Föredraganden har också haft möten med rederier, fartygskonstruktörer och företrädare för den europeiska fiskeredskapsindustrin.

Föredraganden har dessutom anordnat en offentlig utfrågning i Europaparlamentet, som var öppen för utskottet för transport, i syfte att ge IASC möjlighet att redogöra för de erkända organisationernas verksamhetsområde och presentera dem.

Föredragandens kommentarer och förslag

Föredraganden stöder förslaget till direktiv, som möjliggör framsteg i fråga om sjösäkerhet och kampen mot föroreningar. Detta betänkande innehåller emellertid ett visst antal ändringsförslag, som enligt föredraganden förbättrar förslaget:

a) Organisationernas kontrollsystem stärks

Inrättandet av en gemensam organisation för utvärdering och certifiering av kvaliteten är en god idé. Föredraganden slår i betänkandet fast att denna organisation skall kallas utvärderingskommittén och betonar att den måste vara oberoende, vilket skulle garantera dess handlingsfrihet. Därför är det viktigt att kommittén får de nödvändiga befogenheterna för att kunna genomföra sina uppdrag. Vad gäller kommitténs uppdrag kommer den att agera på de erkända organisationernas vägnar, tillsammans med medlemsstaterna, och rådfråga IMO (Internationella sjöfartsorganisationen).

b) Det rådande systemet med två erkännanden – ordinarie och begränsat – ersätts av ett enda erkännande.

Kommissionen föreslår att det rådande systemet med två erkännanden – ordinarie och begränsat – skall avskaffas och rekommenderar att det skall ersättas av ett gemenskapserkännande som grundas på kvalitativa och inte kvantitativa kriterier, det vill säga att organisationernas storlek inte beaktas. Föredraganden är positiv till denna reform, men anser att idén om ömsesidigt erkännande är omtvistlig.

Föredraganden stöder kommissionens förslag, där ömsesidigt erkännande inte blir ett krav utan rekommenderar att det skall användas med försiktighet, genom att det begränsas till fall där de erkända organisationernas regler och föreskrifter är identiska eller mycket lika. Föredraganden lägger fram ett visst antal ändringsförslag för att ytterligare förtydliga dessa fall och för att kräva att harmoniseringen av reglerna, i förekommande fall, skall grundas på så stränga och rigorösa regler som möjligt.

c) Reform av påföljdssystemet

Föredraganden anser att det system som kommissionen förordar blir mer rättvist än det tidigare systemet. Ett system med påföljder av olika grader, som står i proportion både till hur allvarlig överträdelsen är och till hur stor ekonomisk kapacitet organisationen har, är mer rättvist och mer effektivt. Föredraganden har dock föreslagit några ändringsförslag för att tydligare definiera vilken typ av överträdelse som kan komma att leda till påföljd.

Medlemsstaterna deltar i förfarandet och skall informeras om de avhjälpande och förebyggande åtgärder som kommissionen ålägger de erkända organisationer som inte uppfyllt de kriterier som fastställs i bilaga I eller som inte fullgjort sina förpliktelser enligt direktivet då de arbetar för en medlemsstats räkning. I texten föreskrivs även en möjlighet att vända sig till kommittén för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (COSS) för att undvika bristfälligt skydd. Procentandelen av det totala referensbeloppet för böter som ålagts som straffpåföljd sänks slutligen från 10 till 5 procent, eftersom den ursprungliga procentandelen bedömdes vara för hög.

d) Begränsat eller obegränsat ansvar

Frågan om begränsning av de erkända organisationernas ansvarsskyldighet är omtvistad, och var och en redogör för och argumenterar för sin uppfattning om frågan.

I artikel 8.5 i direktivet föreskrevs 2001 att kommissionen skall lägga fram en utvärderingsrapport för Europaparlamentet och rådet om de ekonomiska konsekvenserna av det ansvarssystem som föreskrivs i direktiv 94/57/EG. Kommissionen åtog sig därför att lägga fram den nämnda rapporten före den 22 juli 2006.

I denna rapport dras följande slutsats:

I direktivet fastställs att ansvarsskyldigheten vid grov vårdslöshet bör vara obegränsad, och denna princip är obestridlig.

Beträffande ansvarssystemet vid försumliga handlingar föreskrivs i direktivet inte obegränsad ansvarsskyldighet. Parterna får i stället förhandla och enas om beloppet för de böter som skall ådömas. Den nu gällande ramen för försumliga handlingar är den följande: sjutton medlemsstater har tillsammans med Norge beslutat att begränsad ansvarsskyldighet skall gälla vid försumliga handlingar. Bötesbeloppen motsvarar till stor del de som föreskrivs i direktivet, med den enda skillnaden att man i stället för trösklar för beloppen har infört tak. Fem medlemsstater har utnyttjat möjligheten i artikel 6 i det gällande direktivet att tillsammans med de erkända organisationerna besluta att tillämpa obegränsad ansvarsskyldighet vid försumliga handlingar.

Sammanfattningsvis anser föredraganden att kommissionens förslag är välavvägt och omfattar kriterier som i hög grad tillämpas inom Europeiska unionen.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg (omarbetning)

Referensnummer

KOM(2005)0587 – C6-0038/2006 – 2005/0237(COD)

Framläggande för parlamentet

23.11.2005

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

14.2.2006

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

14.2.2006

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

ENVI

21.2.2006

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Luis de Grandes Pascual

28.3.2006

Behandling i utskott

19.4.2006

13.9.2006

22.11.2006

23.1.2007

Antagande

27.2.2007

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

44

0

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Jean-Louis Bourlanges, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Luís Queiró, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas, Yannick Vaugrenard, Marta Vincenzi, Lars Wohlin, Corien Wortmann-Kool, Roberts Zīle

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Zsolt László Becsey, Johannes Blokland, Philip Bradbourn, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Anne E. Jensen, Rosa Miguélez Ramos

Ingivande

20.3.2007