ДОКЛАД по предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно определени аспекти на медиацията по гражданско-правни и търговско-правни спорове

22.3.2007 - (COM(2004)0718 – C6‑0154/2004 – 2004/0251(COD)) - ***I

Комисия по правни въпроси
Докладчик: Arlene McCarthy

Процедура : 2004/0251(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0074/2007
Внесени текстове :
A6-0074/2007
Разисквания :
Приети текстове :

ЗАКОНОДАТЕЛНА ПРОЕКТОРЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

за предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно определени аспекти на медиацията по гражданско-правни и търговско-правни спорове

(COM(2004)0718 – C6‑0154/2004 – 2004/0251(COD))

(Процедура на съвместно решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2004)0718)[1],

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и членове 61, буква в) и 67, параграф 5 от Договора за ЕО, съгласно които предложението му е представено от Комисията (C6‑0154/2004),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисия по правни въпроси и становището на комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A6‑0074/2007),

1.  одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от КомисиятаИзменения, внесени от Парламента

Изменение 1

Съображение 2

2) На срещата в Тампере на 15 и 16 октомври 1999 г. Европейският съвет призова държавите-членки да създадат алтернативни, извънсъдебни процедури във връзка с по-добър достъп до правосъдие в Европа.

2) Принципът на достъп до правосъдие е основен и на срещата в Тампере на 15 и 16 октомври 1999 г. Европейският съвет призова държавите-членки да създадат алтернативни, извънсъдебни процедури с оглед осигуряване на по-добър достъп до правосъдие.

Изменение 2

Съображение 5 а (ново)

5а) Настоящата директива се прилага и за медиация на потребителски спорове. Следователно, особеностите на медиацията на потребителски спорове следва да бъдат взети предвид. По-специално, тя следва да съдържа принципите, определени в Препоръка на Комисията 2001/310/EО от 4 април 2001 г. относно принципите за извънсъдебните органи, участващи в разрешаването на потребителски спорове по взаимно съгласие1 .

______________________________

1 OВ L 109, 19.04.01, стр. 56.

Обосновка

The current legislation on consumer mediation consists of two Commission recommendations setting out a number of principles which out-of-court bodies involved in consumer ADR should comply with (Recommendation 1998/257 and Recommendation 2001/310). Those principles are very important to ensure the success of consumer ADR. We therefore consider that the principles of transparency, impartiality, effectiveness and fairness included in Recommandation 2001/310 (consensual resolution of consumer disputes) should be incorporated in the proposed directive.

Изменение 3

Съображение 6

6) Медиацията може да предостави възможност за икономично и бързо извънсъдебно разрешаване на спорове в областта на гражданското и търговското право посредством способи, пригодени за нуждите на страните. При споразуменията, постигнати чрез медиация, съществува по-голяма вероятност те да бъдат доброволно прилагани, както и е по-вероятно да спомогнат за запазването на приятелска и устойчива връзка между страните. Тези ползи са още по-явни в ситуации, включващи трансгранични елементи.

6) Медиацията може да предостави възможност за икономично и бързо извънсъдебно разрешаване на спорове в областта на гражданското и търговското право посредством способи, пригодени за нуждите на страните. При споразуменията, постигнати след медиация, съществува по-голяма вероятност те да бъдат доброволно прилагани, както и е по-вероятно да спомогнат за запазването на приятелска и устойчива връзка между страните. Тези ползи са още по-явни в ситуации, включващи трансгранични елементи.

 

(Настоящото изменение се прилага по отношение на целия разглеждан текст; приемането му изисква техническа преработка на текста.)

Изменение 4

Съображение 7 а (ново)

7а) Държавите-членки се насърчават да прилагат разпоредбите на настоящата директива и по отношение на вътрешни спорове, с оглед улесняване на правилното функциониране на вътрешния пазар. Освен това, фактът, че разпоредбите на директивата изрично ограничават приложното поле до спорове с трансгранични последици, няма ограничителен ефект по отношение на разпоредби на националното законодателство, които предвиждат изпълнимостта на постигнати след медиация споразумения, поверителност на медиацията или последиците на медиацията по отношение на давностните срокове при спорове, които не попадат в приложното поле на директивата.

Изменение 5

Съображение 8

8) В приложното поле на настоящата директива следва да влизат процедури, при които две или повече страни по даден спор се подпомагат от медиатор за постигането на приятелско споразумение относно разрешаването на спора, но не и процедури с квазисъдебен характер като арбитраж, процедура пред омбудсман, процедури за защита на потребителите, експертни решения, както и процедури пред органи, които издават задължителни или незадължителни официални препоръки за разрешаването на спора.

8) В приложното поле на настоящата директива следва да влизат процедури, при които две или повече страни по даден трансграничен спор се подпомагат от медиатор за постигането на приятелско споразумение относно разрешаването на спора, но не и процедури като преговори по предварителен договор или процедури с квазисъдебен характер като арбитраж, процедури на съдебно помирение, процедура пред омбудсман, процедури за защита на потребителите, експертни решения, както и процедури пред органи, които издават задължителни или незадължителни официални препоръки за разрешаването на спора. Случаите, когато съдът насочва страните към разрешаване на спора чрез медиация, или когато това се изисква от националното законодателство също трябва да бъдат включени в приложното поле на директивата, като се запазва принципът на доброволност на медиацията и разпоредби в националното законодателство, съгласно които медиацията е задължителна или подлежи на насърчения или санкции, не следва да възпрепятстват страните да упражняват правото си на достъп до съдебната система. Освен това, медиация, осъществявана от съдия, който не е натоварен с воденето на съдебно производство, свързано с въпроса или въпросите предмет на спора, също следва да бъде включена в приложното поле на настоящата директива. Независимо от това, настоящата директива не се прилага за опити от страна на сезирания съд или съдия да разреши спор в рамките на съдебно производство, отнасящо се до същия спор, или за случаи, в които сезираният съд или съдия иска съдействие или съвет от компетентно лице.

Изменение 6

Съображение 9

9) Необходима е минимална степен на съвместимост на гражданскопроцесуалните разпоредби във връзка с ефекта на медиацията върху давностните срокове и относно начина, по който ще бъде защитена поверителността относно медиатора в последващи съдебни производства. Възможността съдът да насочи страните спорът да бъде разрешен чрез медиация също трябва да бъде включена в директивата, като се запази принципът на доброволност на медиацията.

9) Предвид значението на поверителността в медиационния процес, е необходима минимална степен на съвместимост на гражданскопроцесуалните разпоредби във връзка с начина, по който е защитена поверителността относно медиацията в последващи граждански и търговски, съдебни или арбитражни производства. Възможността съдът да обърне внимание на страните на възможността спорът да бъде разрешен чрез медиация също трябва да бъде включена в директивата, като се запази принципът на доброволност на медиацията. Необходимо е също така да се осигури минимална степен на съвместимост на гражданскопроцесуалните разпоредби във връзка с последиците на медиацията по отношение на давностните срокове.

Изменение 7

Съображение 10

10) Медиацията не трябва да се разглежда като по-лоша алтернатива на съдебното производство, поради това че изпълнението на споразуменията зависи от добрата воля на страните. Затова е необходимо да се гарантира, че всички държави-членки ще въведат процедура, с която споразумението да може да бъде потвърдено със съдебно решение, решение или автентичен акт, издадени от съд или публичен орган.

10) Медиацията не трябва да се разглежда като по-лоша алтернатива на съдебното производство, поради това че изпълнението на постигнатите след медиация споразумения зависи от добрата воля на страните. Затова е необходимо да се гарантира, че страните по писмено споразумение, постигнато след медиация, могат да поискат на съдържанието на споразумението да бъде придадена изпълнителна сила, доколкото това е възможно съгласно законодателството на държавата-членка, в която е отправена молбата за изпълнение. На съдържанието на споразумението може да бъде придадена изпълнителна сила посредством съдебно решение или решение или посредством автентичен акт, издадени от съд или от друг компетентен орган в съответствие със законодателството на държавата-членка, в която е отправена молбата.

Изменение 8

Съображение 11

11) Такава възможност ще позволи признаването и изпълнението на споразуменията в рамките на Европейския съюз, при условията, предвидени в нормативните актове на Общността за взаимно признаване и изпълнение на съдебни и други решения.

11) Съдържанието на постигнато след медиация споразумение, на което е придадена изпълнителна сила в държава-членка, ще бъде признато и обявено за изпълнимо в другите държави-членки в съответствие с приложимото общностно и национално законодателство, например въз основа наРегламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела1 или Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност2.

__________________________

1 OВ L 12, 16.1.2001, стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (EО) No 1791/2006 (OВ L 363, 20.12.2006, стр. 1.)

2 OВ L 338, 23.12.2003, стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (EО) No 2116/2004 (OВ L 367, 14.12.2004, стр. 1.)

Изменение 9

Съображение 11 а (ново)

11а) Въпреки че в приложното поле на настоящата директива се включва провеждане на медиация в областта на семейното право, тя се прилага единствено по отношение на наличните права на страните съгласно законодателството на държавата-членка, в която се провежда медиацията. Освен това, ако на съдържанието на постигнато след медиация споразумение в областта на семейното право не може да бъде придадена изпълнителна сила в държавата-членка, в която е постигнато споразумението и в която се търси неговото изпълнение, настоящата директива не позволява на страните да заобикалят закона в тази държава-членка посредством придаването на изпълнителна сила на споразумението в друга държава-членка, при условие че Регламент (ЕО) № 2201/2003 специално предвижда споразумението да има изпълнителна сила в държавата-членка, в която е постигнато.

Изменение 10

Съображение 13

13) Механизмите и мерките, които ще бъдат определени от държавите-членки и могат да включват пазарно ориентирани решения, трябва да целят запазване на гъвкавостта на медиационната процедура и свободната воля на страните Комисията трябва да стимулира изграждането на саморегулиращи мерки на общностно равнище, например посредством създаването на Европейски етичен кодекс, който да урежда основни аспекти на медиационната процедура.

13) Механизмите и мерките, които следва да бъдат определени от държавите-членки и могат да включват пазарно ориентирани решения, трябва да целят запазване на гъвкавостта на медиационната процедура и свободната воля на страните Комисията следва да стимулира изграждането на саморегулиращи мерки на общностно равнище. От своя страна държавите-членки следва да насърчават и популяризират прилагането на Европейския етичен кодекс за медиатори, който Комисията ще публикува в серия С на Официален вестник на Европейския съюз, като същевременно осигуряват гарантирано качеството на медиацията посредством критериите, изброени и определени в Препоръка на Комисията 98/257/EО от 30 май 1998 г. относно принципите, приложими за органите, отговарящи за извънсъдебно разрешаване на потребителски спорове1 и Препоръка на Комисията 2001/310/EО: безпристрастност, прозрачност, ефикасност, справедливост, представителство, независимост, участие на двете страни в процедурата, законност и свобода. Аналогично, при медиация между представители на стопанските среди и потребители, държавите-членки следва да насърчават прилагането на принципите, определени в Препоръка на Комисията 2001/310/EО. Освен това, държавите-членки следва да насърчават разработването на система за сертифициране на националните органи, предлагащи учебни курсове по медиация.

_______________________________

1 OВ L 115, 17.4.1998, стр. 31.

Изменение 11

Съображение 17

17) В съответствие с член 3 от Протокола относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия, приложен към Договора за Европейски съюз и Договора за създаване на Европейска общност, Обединеното кралство и Ирландия нотифицираха своето желание да участват в приемането и прилагането на настоящата директива. / В съответствие с членове 1 и 2 от Протокола относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия, приложен към Договора за Европейски съюз и Договора за създаване на Европейска общност, Обединеното кралство и Ирландия не участват в приемането на тази директива и поради това тя не обвързва тези държави-членки.

17) В съответствие с член 3 от Протокола относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия, приложен към Договора за Европейски съюз и Договора за създаване на Европейска общност, Обединеното кралство и Ирландия нотифицираха своето желание да участват в приемането и прилагането на настоящата директива.

Изменение 12

Член 1, параграф 1

1. Целта на настоящата директива е да улесни достъпа до възможности за разрешаване на спорове посредством насърчаване използването на медиация и посредством гарантиране на устойчива връзка между медиацията и съдебното производство.

1. Целта на настоящата директива е да улесни достъпа до възможности за разрешаване на спорове и да популяризира приятелското разрешаване на спорове посредством насърчаване използването на медиация и гарантиране на балансирана връзка между медиацията и съдебното производство.

Изменение 13

Член 1, параграф 2

2. Настоящата директива се прилага в областта на гражданското и търговското право.

2. Настоящата директива се прилага в областта на гражданското и търговското право. Тя не се прилага, в частност, по отношение на приходни, митнически или административни въпроси или по отношение на отговорността на държавата за действия или бездействия при изпълнение на задълженията на държавен орган (acta iure imperii).

Изменение 14

Член 1, параграф 3

3. По смисъла на настоящата директива "държава-членка" означава всички държави-членки, с изключение на Дания.

3. По смисъла на настоящата директива "държава-членка" означава всички държави-членки, с изключение на Дания. (не засяга българската версия)

Изменение 15

Член 1 а (нов)

Член 1а

Приложно поле

 

1. Настоящата директива се прилага ако към датата, на която страните се споразумеят за провеждането на медиация, поне едната от тях е живуща в или обичайно пребивава в държава-членка различна от държавата-членка на някоя от другите страни.

 

2. Независимо от параграф 1, членове 6 и 7 на настоящата директива се прилагат по отношение на съдебно производство, започнато след проведена медиация ако към датата, на която страните се споразумеят за провеждането на медиация, съдът, който в случай на последващи съдебни процедури ще бъде сезиран, се намира в държава-членка различна от държавата-членка, в която поне една от страните е живуща или пребивава обичайно.

 

3. По смисъла на параграфи 1 и 2, държавата-членка, в която една от страните е живуща или обичайно пребивава, се определя в съответствие с Регламент (ЕО) № 44/2001 или Регламент (ЕО) № 2201/2003.

Изменение 16

Член 2, буква а)

а) Понятието "медиация" означава всяка процедура, независимо от нейното наименование или начина на позоваване, при която две или повече спорещи страни се подпомагат от трето лице с цел постигане на споразумение относно разрешаването на спора, независимо от това дали процедурата е започнала по инициатива на страните, по предложение или по разпореждане на съда, или се изисква от националното законодателство на държава-членка.

а) Понятието "медиация" означава структурирана процедура с доброволен характер, независимо от нейното наименование или начина на позоваване, при която две или повече спорещи страни се опитват сами да постигнат споразумение относно разрешаването на спора между тях със съдействието на медиатор. Тази процедура може да бъде започната по инициатива на страните или по предложение или разпореждане на съда, или да се изисква от законодателство на държава-членка, при условие че се зачита доброволния характер на медиацията.

Понятието не се отнася до опити от страна на съдия да разреши спор в рамките на съдебно производство, отнасящо се до същия спор.

Понятието включва медиация, осъществявана от съдия, който не е натоварен с воденето на съдебно производство, отнасящо се до същия спор. Въпреки това, понятието не се отнася до опити от страна на сезирания съд или съдия да разреши спор в рамките на съдебно производство, отнасящо се до същия спор.

Изменение 17

Член 2, буква б)

б) Понятието "медиатор" означава всяко трето лице, което осъществява медиация, независимо от неговото наименование или професия във въпросната държава-членка и от начина на назначаването му или на възлагането на медиацията.

б) Понятието "медиатор" означава всяко трето лице, което е назначено при обстоятелства, пораждащи основателно очакване, че медиацията ще се осъществи професионално, безпристрастно и компетентно, независимо от наименованието или професията на третото лице във въпросната държава-членка и от начина на назначаването му или на възлагането на медиацията.

Изменение 18

Член 2 a (нов)

 

Член 2а

 

Качество на медиацията

 

1. Държавите-членки насърчават, по всякакви начини, които те считат за подходящи, разработването и спазването на доброволни кодекси за поведение от страна на медиатори и организации, предоставящи медиационни услуги, както и на други механизми за ефективен контрол на качеството във връзка с предоставянето на медиационни услуги.

 

2. Държавите-членки насърчават първоначалното и допълнителното обучение на медиатори, с цел да се гарантира, че медиацията се осъществява справедливо, ефективно, безпристрастно и компетентно по отношение на страните, и че процедурите са приспособени към обстоятелствата по спора.

 

3. Държавите-членки насърчават разработването на система за сертифициране на националните органи, предлагащи учебни курсове по медиация.

Изменение 19

Член 3, параграф 1

1. Съдът, до който е отнесен даден спор, може при необходимост и предвид всички обстоятелства по делото, да покани страните да разрешат спора чрез медиация. При всички случаи съдът може да поиска от страните да присъстват на информационна среща относно използването на медиацията.

1. Съдът, до който е отнесен даден спор, може при необходимост и предвид всички обстоятелства по делото, да покани страните да разрешат спора чрез медиация. Съдът може също да покани страните да присъстват на информационна среща относно използването на медиацията, ако такива срещи се провеждат и са лесно достъпни.

Изменение 20

Член 3, параграф 2

2. Прилагането на настоящата директива не накърнява разпоредбите в националното законодателство, съгласно които медиацията е задължителна или подлежи на насърчения или санкции, преди или след започване на съдебното производство, при условие че въпросното законодателство не възпрепятства правото на достъп до съдебната система, в частност когато едната от страните има местожителство в държава-членка, различна от държавата на съда.

2. Прилагането на настоящата директива не накърнява разпоредбите в националното законодателство, съгласно които медиацията е задължителна или подлежи на насърчения или санкции, преди или след започване на съдебното производство, при условие че въпросното законодателство не възпрепятства страните да упражняват правото си на достъп до съдебната система.

Изменение 21

Член 3, параграф 2 a (нов)

 

2a. Медиацията е доброволна процедура.

Изменение 22

Член 4

Член 4

заличава се

Гарантиране на качеството на медиацията

 

1. Комисията и държавите-членки насърчават изготвянето на доброволни етични правила за поведение и приемането им от страна на медиаторите и организациите, които предоставят медиационни услуги, на общностно и национално равнище, както и други ефективни механизми за контрол върху качеството на предлаганите медиационни услуги.

 

2. Държавите-членки насърчават обучението на медиаторите, за да се предостави на спорещите страни възможност за избор на медиатор, способен да провежда ефективно медиацията съгласно техните очакванията.

 

Изменение 23

Член 5, параграф 1

1. Държавите-членки осигуряват възможност за потвърждаване по молба на страните на постигнато след медиация споразумение за разрешаване на спор, посредством съдебно решение, решение, автентичен акт или под всякаква друга форма, издадени от съд или публичен орган и придаващи на споразумението изпълнителна сила, равностойна на тази на съдебните актове съгласно националното законодателство, при условие че споразумението не противоречи на европейското право или на националното законодателство на държавата-членка, в която е отправена молбата.

1. Държавите-членки осигуряват възможност страните или една от страните, с изрично съгласие на останалите страни, да отправят молба за придаване на изпълнителна сила на съдържанието на постигнато след медиация писмено споразумение, доколкото съдържанието на споразумението има изпълнителна сила съгласно, а не в противоречие със законодателството на държавата-членка, в която е отправена молбата.

Изменение 24

Член 5, параграф 1 a (нов)

 

1a. На съдържанието на споразумението може да бъде придадена изпълнителна сила посредством съдебно решение, решение, автентичен съдебен акт или автентичен акт на друг компетентен орган в съответствие със законодателството на държавата-членка, в която е отправена молбата.

Изменение 25

Член 5, параграф 2

2. Държавите-членки уведомяват Комисията за съдилищата или публичните органи, които са компетентни да приемат молби по параграф 1.

2. Държавите-членки уведомяват Комисията за съдилищата или други органи, които са компетентни да приемат молби по параграфи 1 и 1а.

Изменение 26

Член 5, параграф 2 a (нов)

 

2a. Никоя от предвидените в настоящия член разпоредби не засяга приложимите норми за признаване и изпълнение в друга държава-членка на постигнатите след медиация споразумения, на които е придадена изпълнителна сила в съответствие с параграф 1.

Изменение 27

Член 6

Член 6

заличава се

Допустимост на доказателствата в гражданския процес

 

1. Медиаторите и всяко лице, участващо в провеждането на медиация, не могат да дават свидетелски показания и да предоставят доказателства в гражданско производство по никой от следните въпроси:

 

 

а) покана за започване на медиация от една от страните или готовност на една от страните за започване на медиация;

 

б) изказани мнения или отправени предложения от страна по медиационна процедура във връзка с евентуалното разрешаване на спора;

 

в) изявления или признания, направени от страна по време на медиацията;

 

г) предложения, отправени от медиатора;

 

д) изявена готовност от дадена страна да приеме предложение за разрешаване на спора, отправено от медиатора;

 

е) документ, изготвен единствено за целите на медиацията.

 

2. Параграф 1 се прилага независимо от формата на посочените в него доказателства или информация.

 

3. Разкриването на посочената в параграф 1 информация не може да бъде разпоредено от съд или друг съдебен орган в рамките на гражданско производство, а в случай че такава информация бъде предложена като доказателство в нарушение на параграф 1, то ще се счита за недопустимо.Независимо от това такава информация може да бъде разкривана или допускана като доказателство:

 

а) доколкото това е необходимо за прилагането или изпълнението на споразумение за разрешаване на спор, постигнато непосредствено в резултат от медиацията,

 

б) по неотложни съображения, свързани с обществения ред и в частност за да се осигури закрилата на деца или да се предотврати посегателство над физическата или психологическата неприкосновеност на дадено лице, или

 

в) ако медиаторът и страните се споразумеят за това.

 

4. Разпоредбите на параграфи 1, 2 и 3 се прилагат независимо от това дали съдебното производство се отнася или не до спора, който е или е бил обект на медиация.

 

5. При условията на параграф 1, доказателства, които по принцип са допустими в съдебно производство, не престават да бъдат допустими поради използването им в рамките на процедура по медиация.

 

Изменение 28

Член 6 a (нов)

 

Член 6а

 

Поверителен характер на медиацията

 

1. Предвид обстоятелството, че медиацията следва да се провежда при условията на поверителност, държавите-членки гарантират, че, ако страните не са договорили друго, нито медиаторите, нито страните, нито лицата, участващи в ръководството на процедурата по медиация, имат право или са длъжни да разкриват пред трети лица или да предоставят, чрез даване на свидетелски показания в хода на граждански и търговски съдебни производства или арбитражни производства, сведения, произтичащи от или във връзка с медиация, освен:

 

а) поради преимуществени съображения, свързани с обществения ред или други съществени причини, по-конкретно, когато е необходимо да се осигури закрилата на интересите на деца или да се предотврати посегателство над физическата или психологическата неприкосновеност на дадено лице; или

 

б) когато разкриването на сведения е необходимо за прилагането или привеждането в изпълнение на постигнатото след медиация споразумение.

 

 

2. Никоя от разпоредбите в параграф 1 не възпрепятства държавите-членки да прилагат по-строги мерки за защита на поверителния характер на медиацията.

Изменение 29

Член 7, параграф 1

1. Давностният срок за погасяване на претенцията, която е обект на медиация, спира да тече от момента, в който след възникване на спора:

1. С цел да се гарантира, че страни, избрали метода на медиация в опит да разрешат спор, не са възпрепятствани впоследствие да образуват съдебно производство във връзка със същия спор поради изтичането на давностни срокове, държавите-членки гарантират, че такива срокове не текат между:

а) страните се споразумеят относно провеждането на медиация,

а) датата, на която страните се споразумеят писмено, след възникването на спора, да използват медиация или, при отсъствие на такова писмено споразумение, датата, на която същите присъстват на първата медиационна среща, или датата, на която съгласно националното законодателство възниква задължение за използване на медиация; и

б) провеждането на медиация бъде разпоредено от съда, или

б) датата на постигнато след медиация споразумение, датата, на която най-малко една от страните писмено уведоми останалите страни, че медиацията е приключила или, при отсъствие на такова писмено уведомление, датата, на която медиаторът обяви, по собствена инициатива или по искане на най-малко една от страните, че медиацията е приключила.

в) възникне задължение за провеждане на медиация съгласно националното законодателство на държава-членка.

 

Изменение 30

Член 7, параграф 2

2. Когато процедурата по медиация приключи без постигане на споразумение, давностният срок започва отново да тече от приключването на медиацията без споразумение, считано от момента, в който едната или двете страни или медиаторът заявят, че медиацията е приключила или се оттеглят ефективно от нея. При всички случаи продължителността на давностния срок е най-малко един месец считано от датата, на която той отново започва да тече, освен когато се отнася за срок за предявяване на иск срещу преустановяване на действието или срещу отменяването на временна мярка или друга подобна мярка.

2. Разпоредбите на параграф 1 не накърняват предвидените в международни споразумения, по които държавите-членки са страни, разпоредби относно давностните срокове, които са несъвместими с разпоредбите на настоящия член.

Изменение 31

Член 7 a (нов)

 

Член 7а

 

Информация за гражданите

 

1. Държавите-членки гарантират наличието на информация за гражданите, по-конкретно на Интернет сайтове, относно начините за осъществяване на връзка с доставчици на медиационни услуги и медиатори по смисъла на определението в член 2, буква б).

 

2. Държавите-членки насърчават адвокатите да информират клиентите си за възможността за използване на медиация.

Изменение 32

Член 7 б (нов)

 

Член 7б

 

Европейски етичен кодекс за медиатори

 

Комисията публикува Европейски етичен кодекс за медиатори в серия С на Официален вестник на Европейския съюз под формата на известие без правни последици.

Съображение

Whereas it is not the intention to attach any legal effects to the European Code of Conduct for Mediators, it is considered important to publicise it and make it readily accessible.

Изменение 33

Член 8 a (нов)

 

Член 8а

 

Клауза за преразглеждане

 

Не по-късно от ....*, Комисията представя на Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет доклад относно прилагането на настоящата директива. При необходимост, докладът се съпровожда от предложения за приспособяване на настоящата директива. По-конкретно, в доклада се разглежда въздействието на настоящата директива по отношение на развитието на медиацията както при трансгранични, така и при вътрешни спорове. В него се разглежда и въпросът за евентуалната необходимост от предложение за инструмент, чрез който да се извърши допълнителна хармонизация на давностните срокове, с цел да се улесни правилното функциониране на вътрешния пазар.

Изменение 34

Член 9, параграф 1

1. Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконови и административни разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива не по-късно от 1 септември 2007 г. Те незабавно информират Комисията за това.

1. Държавите-членки въвеждат в сила необходимите законови, подзаконови и административни мерки, или гарантират, че страните по медиацията въвеждат нужните мерки чрез доброволни споразумения с държавите-членки, приемайки всички необходими предпазни мерки, за да гарантират по всяко време, че са постигнати резултатите, посочени в настоящата директива, за да се съобразят с настоящата директива не по-късно от 1 септември 2008 г., с изключение на член 8, за който датата за привеждане в съответствие е 1 септември 2009 г. Те незабавно информират Комисията относно тези мерки.

Съображение

It must be possible to implement the Directive through self-regulation.

  • [1]  Все още непубликувано в ОВ.

EXPLANATORY STATEMENT

The rapporteur has always been convinced about the value and interest of alternative dispute resolution, in particular mediation. It affords a cheaper, quicker and less stressful alternative to court proceedings for citizens, without removing their right to their day in court as a last resort. It may also allow parties in dispute to remain in, or even improve, a valuable relationship, which the adversarial nature of litigation might jeopardise. It also allows for creative solutions which satisfy parties' real needs. For instance, in medical negligence cases, the injured party often wants an explanation and an apology just as much as he or she seeks compensation. The very nature of litigation is apt to frustrate those needs.

However, the rapporteur initially questioned the need for a directive at a time when mediation systems across the EU are still in an embryonic phase in some Member States. Moreover, in order to be effective, mediation must be flexible. Any attempt to "regulate" mediation could stifle its development. However, as a result of her on-line consultation and the evidence presented by the experts invited to the committee's hearing, the rapporteur recognises that there is overwhelming support for the principle of having a directive. She notes that even those experts who were sceptical about the directive or critical of its legal basis were enthusiastic about mediation as an alternative means of providing access to justice. Her objective therefore has been to create a workable, light-touch directive, which reflects existing guidelines and best practice and can serve to encourage the wider use of mediation across the EU. She would take this opportunity to thank the experts who took part in their hearing for their willingness to provide drafting suggestions after the hearing, some of which she has drawn upon in drafting the report.

In the amendments, the rapporteur has sought to clarify and improve on the original proposal, in particular by modifying the definitions of mediator and mediation. She is particularly concerned to ensure that quality standards are ensured, especially by including references to the European Code of Conduct for Mediators. She has amended the provisions on recognition and enforcement to make sure that they are legally watertight and respect the legal traditions of the various Member States. As far as confidentiality is concerned, the solution proposed offers a workable way of dealing with this question which affords Member States the latitude to adopt stricter rules if they consider this to be desirable.

As far as the question of legal basis is concerned, it would appear that a majority of Member States in the Council take the view that the proposed directive should be limited to cross-border cases on the ground that, under Article 65 of the EC Treaty, measures "eliminating obstacles to the good functioning of civil proceedings, if necessary by promoting the compatibility of the rules on civil procedure applicable in the Member States" have to have "cross-border implications" and to be taken in so far as they are "necessary for the proper functioning of the internal market". The compromise which the rapporteur has put forward is designed to take into account Member States concerns' about the application of Article 65, while giving consumers and citizens in the internal market practical and user-friendly options to have access to a high standard of mediation across the EU. It is hoped that the Council will take a commonsense view of the benefits of mediation and that the directive can also be applied to domestic cases in Member States.

Lastly, the rapporteur commends this initiative insofar as it will serve to publicise and promote mediation as an alternative means of access to justice and afford a framework of common rules which are sufficiently robust to protect the parties' interests, yet light enough to allow market-driven solutions to emerge.

OPINION of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (23.6.2005)

for the Committee on Legal Affairs

on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on certain aspects of mediation in civil and commercial matters

(COM(2004)0718 – C6‑0154/2004 – 2004/0251(COD))

Draftsman: Johannes Blokland

SHORT JUSTIFICATION

The European Council has repeatedly stressed the importance of alternative methods of resolving disputes. In 2000 the Council approved alternative methods of settling disputes under civil and commercial law. Article III-269(2)(g) of the draft Treaty establishing a Constitution for Europe explicitly lists alternative methods of dispute settlement among the powers of the Community and makes the development of alternative methods of dispute settlement an objective.

If developing alternative methods of dispute settlement is an objective, restraint must be exercised in adopting legislation on the subject. New legislation will restrict the development of an alternative to legal proceedings.

The draftsman's view

The draftsman considers that the Commission's arguments are insufficiently clear to justify a directive on mediation. He therefore proposes that the directive should apply only to international cases. This will avoid hampering the development of mediation as an alternative to legal proceedings in the Member States. Experiments with mediation would then have to comply with the requirements of the directive. The development of alternative methods of dispute settlement is on the agenda of Ministries of Home Affairs in several Member States, and Justice Ministries are also interested in it.

The definitions provided by the Commission in Article 2 are too broad. It is necessary to limit them so that mediation cannot be abused. The draftsman therefore opts, in line with the guidelines of international mediators' organisations, to require a mediation agreement to be concluded in writing and to have mediation conducted by a neutral mediation expert.

In addition to defining the quality of mediation, it is necessary to provide for an independent complaints procedure and independent disciplinary rules. If mediation is to become a fully-fledged alternative to legal proceedings, such instruments are essential.

Confidentiality is a feature of mediation. Article 6 links the requirements of confidentiality of the mediation to the possible bringing of a court action. In the draftsman's view, the confidentiality of mediation should also be mentioned in the heading. Moreover, not only statements and admissions during mediation should be treated as confidential. Behaviour displayed during mediation is also seen by experts as constituting evidence for proceedings. It is desirable to insert this in the directive.

The development of mediation in the Member States currently would not benefit from legislation. In amended form, this directive could help to generate confidence in mediation as an alternative to court action in international disputes.

AMENDMENTS

The Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs calls on the Committee on Legal Affairs, as the committee responsible, to incorporate the following amendments in its report:

Text proposed by the Commission[1]Amendments by Parliament

Amendment 1

Recital 10

(10) Mediation should not be regarded as a poorer alternative to judicial proceedings in the sense that settlement agreements are dependant on the good will of the parties for their enforcement. It is therefore necessary to ensure that all Member States provide for a procedure whereby a settlement agreement can be confirmed in a judgment, decision or authentic instrument by a court or public authority.

(10) Mediation should not be regarded as a poorer alternative to judicial proceedings in the sense that settlement agreements are dependant on the good will of the parties for their enforcement. It is therefore necessary to ensure that all Member States provide for a procedure whereby a settlement agreement can be confirmed in a judgment, decision or authentic instrument by a court or public authority if legislation in the field of civil or commercial law does not provide for this.

Justification

In some Member States, an agreement reached through mediation is legally valid without any court decision or instrument. It is therefore undesirable to compel all Member States to adopt this procedure.

Amendment 2

Article 1, paragraph 1

1. The objective of this directive is to facilitate access to dispute resolution by promoting the use of mediation and by ensuring a sound relationship between mediation and judicial proceedings.

1. The objective of this directive is to facilitate access to dispute resolution by promoting the voluntary use of mediation by the parties and by ensuring a sound relationship between mediation and judicial proceedings.

Justification

The distinguishing feature of mediation is that both parties agree to it, and this should be specified.

Amendment 3

Article 2, point (a), subparagraph 1

(a) “Mediation” shall mean any process, however named or referred to, where two or more parties to a dispute are assisted by a third party to reach an agreement on the settlement of the dispute, and regardless of whether the process is initiated by the parties, suggested or ordered by a court or prescribed by the national law of a Member State.

(a) “Mediation” shall mean a process, however named or referred to, where two or more parties to a dispute seek to reach an agreement on the settlement of their dispute through a mediator. This process may be initiated by the parties, suggested or ordered by a court with the consent of the parties or initiated pursuant to an obligation laid down by the national law of a Member State.

Justification

This definition states that the aim is to reach agreement through a mediator, whose job is not to 'assist' the parties. It also makes it clear that the mediation process must always have the consent of both parties. This is of essential importance to its success.

Amendment 4

Article 3, paragraph 1

1. A court before which an action is brought may, when appropriate and having regard to all circumstances of the case, invite the parties to use mediation in order to settle the dispute. The court may in any event require the parties to attend an information session on the use of mediation.

1. A court before which an action is brought may, when appropriate and having regard to all circumstances of the case, invite the parties to use mediation in order to settle the dispute. The court may ask the parties to attend an information session on the use of mediation.

Justification

The formulation in the original text exceeds the bounds of the framework-setting character of the proposal for a directive and violates the subsidiarity principle in respect of the courts. This amendment leaves open the possibility of formulating referrals.

Amendment 5

Article 4, paragraph 2

2. Member States shall promote and encourage the training of mediators in order to allow parties in dispute to choose a mediator who will be able to effectively conduct a mediation in the manner expected by the parties.

2. Member States shall promote and encourage the training of mediators in order to allow parties in dispute to choose a mediator who will be able to conduct a mediation effectively, in a responsible manner and in accordance with the justified expectations of the parties.

Justification

It is possible that parties to a mediation procedure may enter into it with completely opposite expectations. The text should therefore be amended to make provision for this criterion.

Amendment 6

Article 6, heading

Admissibility of evidence in civil judicial proceedings

Confidentiality of the mediation procedure

Justification

In this article, the emphasis should be on the confidentiality of the mediation procedure. It follows that information obtained through mediation cannot be adduced as evidence in judicial proceedings. This also applies to administrative judicial proceedings, and is not confined to civil proceedings. The amendment to the heading applies to both.

Amendment 7

Article 6, paragraph 1, point (a)

(a) An invitation by a party to engage in mediation or the fact that a party was willing to participate in mediation;

deleted

Justification

An invitation or offer by a party to end a dispute through mediation should not be covered by the provisions on the confidentiality of mediation.

PROCEDURE

Title

Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on certain aspects of mediation in civil and commercial matters

References

COM (2004)0718 – C6‑0154/2004 – 2004/0251(COD)

Committee responsible

JURI

Committee asked for its opinion
  Date announced in plenary

LIBE
27.10.2004

Enhanced cooperation

 

Draftsman
  Date appointed

Johannes Blokland

21.2.2005

Discussed in committee

26.5.2005

21.6.2005

 

 

 

Date amendments adopted

21.6.2005

Result of final vote

for:

against:

abstentions:

44

0

3

Members present for the final vote

Alexander Nuno Alvaro, Edit Bauer, Johannes Blokland, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Jean-Marie Cavada, Charlotte Cederschiöld, Carlos Coelho, Fausto Correia, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Rosa Díez González, Antoine Duquesne, Kinga Gál, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Sarah Ludford, Helmuth Markov, Edith Mastenbroek, Jaime Mayor Oreja, Claude Moraes, Hartmut Nassauer, Bogdan Pęk, Martine Roure, Michele Santoro, Inger Segelström, Manfred Weber, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka

Substitutes present for the final vote

Richard Corbett, Panayiotis Demetriou, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Bill Newton Dunn, Marie-Line Reynaud, Agnes Schierhuber, Kyriacos Triantaphyllides

Substitutes under Rule 178(2) present for the final vote

Richard James Ashworth, Helmuth Markov, Manolis Mavrommatis, Frédérique Ries, John Whittaker

  • [1]  Not yet published in OJ.

ПРОЦЕДУРА

Позовавания

COM(2004)0718 - C6-0154/2004 - 2004/0251(COD)

Дата на представяне на ЕП

22.10.2004

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

JURI

27.10.2004

Комисия(и), сезирана(и) за становище

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

27.10.2004

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Arlene McCarthy

24.11.2004

 

 

Разглеждане в комисия

21.6.2005

13.9.2005

31.1.2006

20.4.2006

 

11.9.2006

3.10.2006

 

 

Дата на приемане

20.3.2007

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

26

0

0

Депутати, присъстващи на окончателното гласуване

Marek Aleksander Czarnecki, Cristian Dumitrescu, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Заместник(ци), присъстващ(и) на окончателното гласуване

Mogens N.J. Camre, Nicole Fontaine, Janelly Fourtou, Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Arlene McCarthy, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Michel Rocard, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъстващ(и) на окончателното гласуване

Toine Manders

Дата на внасяне

22.3.2007