ДОКЛАД относно публичните финанси в ИПС 2006

26.3.2007 - (2007/2004(INI))

Комисия по икономически и парични въпроси
Докладчик: Kurt Joachim Lauk

Процедура : 2007/2004(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0076/2007
Внесени текстове :
A6-0076/2007
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно публичните финанси в ИПС 2006

(2007/2004(INI))

Европейският парламент,

 като взе предвид съобщението на Комисията озаглавено „Пфинанси в ИПС 2006 – Първата година от ревизирания Пакт за стабилност и растеж” (COM(2006)0304),

 като взе предвид заключенията на Стокхолмския европейски съвет от 23 и 24 март 2001 г., призоваващи за редовно преразглеждане на дългосрочната устойчивост на публичните финанси, включително относно очакваното напрежение, предизвикано от предстоящите демографски промени,

 като взе предвид съобщението на Комисията относно дългосрочната устойчивост на публичните финанси в ЕС (COM(2006)0574),

 като взе предвид Регламент (ЕО) № 1056/2005 на Съвета от 27 юни 2005 г. за изменение на Регламент (EО) № 1467/97 относно ускоряването и изясняването на прилагането на процедурата за преодоляване на прекомерния дефицит[1],

 като взе предвид доклада за конвергенция на Комисията от м. декември 2006 г. (COM(2006)0762),

–       като взе предвид препоръките на Комисията към държавите-членки относно програмите за стабилност и конвергенция за 2006-2007 г.,

      като взе предвид заключенията на Европейския съвет от Брюксел от 22 и 23 март 2005 г. относно преразглеждането на Пакта за стабилност и растеж,

       като взе предвид съобщенията на Комисията относно втория доклад относно практическите подготовки за бъдещото разширяване на еврозоната (COM(2005)0545) и годишното становище за 2006 г. относно еврозоната (COM(2006)0392),

–       като взе предвид своите резолюции от 1 юни 2006 г. относно разширяването на еврозоната[2] и от 14 ноември 2006 г. относно годишния доклад за 2006 г. за еврозоната[3],

–       като взе предвид член 45 от своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A6‑0000/2007),

A.     като има предвид, че от държавите-членки се очаква да задържат бюджетния си дефицит под 3% от БВП в съответствие с правилата, подкрепящи единната валута и като има предвид, че това правило редовно се пренебрегва и, че когато бюджетният дефицит е над 3%, може да се оцени по-благоприятно, ако се комбинира с висок растеж и намаляващ коефициент на задлъжнялост (с изключение на приходите от приватизация), като същевременно се намалява годишният дефицит под 3% в средносрочен план,

Б.     като има предвид, че неотдавнашното предупреждение за дефицит на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) призовава държавите-членки да се фокусират върху реформи, за да консолидират икономическото си развитие, като използват икономическо възстановяване, за да намалят бюджетния си дефицит, и като правят пазарите си на труда по-конкурентноспособни,

В.     като има предвид, че средният коефициент на задлъжнялост за еврозоната беше 70,6% през 2005 г., около 69,4% през 2006 г. и се очаква да падне до 68% през 2007 г.; като има предвид, че разликата между най-ниския и най-високия коефициент на задлъжнялост е над 100 процентни пункта от БВП, както за 2005 г., така и за 2006 г., като очакванията са тази разлика да се запази през 2007 г., като има предвид, че тези цифри са още по-високи от референтната стойност от 60% за коефициента задлъжнялост - БВП, един от двата стълба на Пакта за стабилност и растеж (ПСР),

Г.     като има предвид, че средният дефицит за еврозоната беше 2,6% от БВП през 2005 г., около  2,0% през 2006 г. и се планира той да спадне до 1.5% през 2007 г.; като има предвид, че разликата в размера на дефицита беше близо до 9 процентни пункта през 2005 г. и 2006 г. и се планира спад до около 7 процентни пункта през 2007 г.,

Д.     като има предвид, че средният темп на растеж на БВП в еврозоната през 2005 г. беше 1,4%, около 2,6% през 2006 г. и се планира да е 2,1% през 2007 г.; като има предвид, че разликата в темповете на растеж през 2005 г. и 2006 г. беше около 5 процентни пункта и се очаква той да се задържи на около 5 процентни пункта през 2007 г.; като има предвид, че тези темпове на растеж са определено по-ниски от тези в други области на света,

Е.     като има предвид, че равнището на безработицата в еврозоната беше 8,6% (12 600 000) през 2005 г. и спадна до 8,1% (11 900 000) през 2006 г.; като има предвид, че се очаква равнището на безработица да спадне до 7,7% (11 500 000) през 2007 г. и като има предвид, че очакваният спад показва, че намаляването на дефицита може да засили икономическата активност и да намали безработицата,

Ж.    като има предвид, че се очаква нарастване на разходите, свързани с възрастта с 4% от БВП до 2050 г.; като има предвид, че в редица държави-членки, като последствие, публичните разходи, свързани със застаряването на населението, ще нараснат с 5% до 13% от БВП, което ще окаже огромен натиск върху устойчивостта на публичните финанси, макар че се очаква растежът да спадне от 2,4% през периода 2004 - 2010 г. до 1,9% през периода 2011 - 2030 г. и до едва 1,2% през периода 2031 - 2050 г.; имайки предвид, че намаляващият растеж и увеличените разходи, свързани със застаряване на населението може да застрашат благосъстоянието на европейските граждани и социалната сплотеност на нашите общества и могат да окажат дезинтегриращ натиск върху европейските институции и общите политики,

З.      като има предвид, че Комисията и ЕЦБ на всеки две години оценяват изпълнението на Маастрихтските критерии за приемане на еврото от всички „държави-членки, които са предмет на дерогация”,

Опитът с ревизирания Пакт за стабилност и растеж

1.      Припомня, че основната цел на Пакта за стабилност и растеж (ПСР) е да осигури бюджетен излишък или поне балансиран бюджет в средносрочен план, което е от съществено значение с оглед на предстоящите демографски предизвикателства;

2.      Приветства факта, че голяма част от държавите-членки положиха значителни усилия, опитвайки се да изпълнят своите задължения относно ПСР, отбелязва обаче, че все още е твърде рано да се оценяват резултатите от ревизирания ПСР;

3.      Споделя загрижеността на Комисията относно изпълнението на превантивната функция на ПСР, особено по отношение на онези държави-членки, които все още не са успели да балансират своите публични финанси;

4.      Опасява се, че ревизираният ПСР, в частност неговата коригираща функция, ако не бъде въведен стриктно, води до опасност от висок и траен публичен дълг, който би могъл да представлява заплаха за балансирани публични финанси и възможности за заетост;

5.      Подчертава, че отношението на държавите-членки към ревизирания ПСР, в крайна сметка, ще предопредели успеха или провала на ПСР; предупреждава, че е малко вероятно друго бъдещо преразглеждане да бъде прието от обществеността или от икономическите играчи;

6.      Изразява безпокойство, че разликите в държавите-членки по отношение на дефицита, задлъжнялостта и растежа могат да се увеличат, което би подронило единната валута, задушавайки икономическия ръст и намалявайки перспективите за заетост; насърчава държавите-членки да прилагат икономически политики, които стесняват идентифицираните разлики и водят до още по-голямо сближаване посредством по-малък дефицит и нива на задлъжнялост и по-висок растеж;

7.      Изразява безпокойство за бавния темп на намаляване на държавния дълг в някои държави-членки; противопоставя се на безкрайните и безрезултатни процедури по овладяване на дефицита и поради това настойчиво призовава Комисията и Съвета да действат бързо и решително; предлага да се запази достоверността на процедурата за прекомерен дефицит и единният стандарт за оценка на страните;

8.      Изразява интерес до каква степен европейският растеж може да бъде цикличен и обръща внимание на необходимостта от увеличаване на потенциала за растеж на Европейския съюз като средство за създаване на трудова заетост; припомня на държавите-членки, че засиленият растеж и по-високата заетост биха довели до значително увеличаване на данъчните приходи, като така се намалява риска от прекомерен дефицит и същевременно се дава възможност за значително намаляване на държавните дългове;

9.      Подчертава, че нарушенията на ПСР могат, в крайна сметка, да подронят общата валутна политика и да засилят натиска за увеличаване на лихвените нива; изтъква, че една независима Европейска централна банка е от съществено значение за запазване на стабилност на цените, и във връзка с това – условия за създаването на рамка за икономически политики, които съдействат за високи нива на растеж и заетост;

10.    По тази причина счита, че има спешна нужда държавите-членки да адаптират фискалните си политики към изискванията на общата икономическа и валутна политика, за да се увеличи още повече благосъстоянието на европейските граждани и че за всички държави-членки трябва да се прилага обща бюджетна програма и рамка;

11.    Приветства факта, че ревизираният ПСР дава възможност да се разработят програми за реформа и те да имат реалистични крайни срокове и средносрочни бюджетни цели;

12.    Изразява съгласие, че индивидуални програми за реформа, адаптирани към нуждите на държавите-членки ще дадат възможност за по-добро прилагане на превантивната функция на ПСР;

13.    Изразява съжаление, че държавите-членки не използват в достатъчна степен своето положително икономическо състояние, за да реализират значителни структурни реформи, които да повишат ефективността на пазарите на стоки, услуги, заетост и капитали и това в дългосрочен план би осигурило фискално консолидиране, икономически растеж и по-голяма заетост;

Предстоящи предизвикателства

14.    Припомня, че ПСР е основният и най-силен инструмент за координация на икономическите политики в ЕС; подчертава, че докато ПСР се прилага последователно и стриктно, икономическите политики ще продължат да водят до по-висок растеж и по-голяма заетост;

15.    Изразява безпокойство по отношение на прогнозите на Комисията, показващи огромно увеличение на разходите, свързани с възрастта, като в същото време дългосрочните перспективи за развитие сочат спад в бъдещето, което, взето заедно, неминуемо ще окаже огромен натиск върху устойчивостта на публичните финанси на държавите-членки;

16.    Изразява загриженост по отношение на факта, че за шест държави-членки се смята, че дългосрочната устойчивост на техните публични финанси е изложена на голям риск в резултат на влиянието върху бюджета на застаряващото население, докато за десет държави-членки се счита, че са изправени пред среден риск и само за девет държави-членки рискът е малък;

17.    Настойчиво призовава да се вземат мерки срещу такова голямо бюджетно предизвикателство за ЕС; припомня, че намаляването на публичния дълг следва да се засили през периодите на благоприятни икономически промени, като в същото време се избягват проциклични мерки и се внедряват структурни и данъчни реформи,за да се подобрят икономическите резултати на държавите-членки; насърчава държавите-членки за използват настоящия подем в икономиката, за да извършат необходимите реформи на трудовия пазар, в сферата на услугите и да намалят административната натовареност върху предприятията, счита, че има все още място и необходимост за по-нататъшно ускоряване на инвестиционната дейност и, поради това призовава за структурни реформи и допълнителни мерки, които биха подобрили трайно инвестиционния климат и увеличи инвестирането;

18.    Призовава за пренасочване на публичните разходи посредством натрупване на физически и човешки капитал и създаването на публично-частни партньорства, които действат в областта на иновациите възобновяемите енергии, образованието и обучението, научните изследвания, информационните технологии, телекомуникационните и транспортни мрежи;

19.    Приветства факта, че прогнозите, направени от държавите-членки за 2007 г. и 2008 г., включват намалението на дефицита с 0,5% от БВП, предвидено в ревизирания ПСР; споделя загрижеността на Комисията, че тези средногодишни структурни корекции за 2006 г. няма да постигнат тази цел; изразява убеждението си, че при добри икономически перспективи има поле за структурни корекции, надхвърлящи значително препоръчаните 0,5% в повечето държави-членки;

20.    Настойчиво призовава държавите-членки да избягват необосновани бюджетни прогнози и да се въздържат от единични мерки и творчество в счетоводството; съветва Съвета да се погрижи до 2015 г. година държавите-членки да обявят публичния си дълг или за неконституционен, или за незаконен, черпейки по този начин от най-добрите практики на някои държави-членки и региони на ЕС; препоръчва Комисията да подготви проучване относно най-добрите практики по отношение на статистическото управление за отчитане на фискални данни и счетоводството на публичните активи и пасиви в държавите-членки;

21.    Препоръчва проучване за създаване на уеднаквен срок за бюджетните процедури в целия Европейски съюз, като се удължи бюджетното планиране спрямо настоящия едногодишен срок; отбелязва,че бюджетното планиране на държавите-членки трябва да се основава на уеднаквени предположения относно ключовите икономически параметри , за да бъдат те еднакво оценени и установени в Европейския съюз;

22.    Предупреждава държавите-членки да докладват пред Комисията статистически данни с висок стандарт, за да се гарантира, че публичния дефицит и дълг могат да бъдат сравними; насърчава Комисията да проверява стриктно качеството на статистическите данни, докладвани от държавите-членки; настойчиво призовава Комисията да предприеме всички необходими стъпки, за да гарантира, че държавите-членки осигуряват качествени, уеднаквени еднотипни и сравними статистически данни, включващи всички настоящи и бъдещи пасиви (като, например, пенсии и здравеопазване); приканва Комисията да си свърши работата експедитивно;

23.    Изразява съгласие с Комисията, че независимите институции и конкретните правила, касаещи бюджетния баланс, имат много положително влияние върху средносрочните цели на държавите-членки и върху дългосрочната устойчивост на балансираните публични финанси;

24.    Отбелязва, че в последния доклад за конвергенция през декември 2006 г., Комисията счита, че повечето от оценените държави-членки са постигнали напредък, но нито една понастоящем не отговаря на всички необходими условия за приемане на еврото;

25.    Припомня, че критериите от Маастрихт, съобразно които Комисията извършва оценката си, трябва да бъдат прилагани по уеднаквен начин, което не означава да се затруднява допълнително присъединяването на държавите-членки към еврозоната, нито да се интерпретират критериите по снизходителен начин;

26.    Насърчава Комисията да проучи предимствата от създаването на национални независими органи, които да отговарят за определянето на годишно равнище на дефицит, който да съответства на средносрочната цел за балансиран бюджет;

27.    Приветства усилията на Комисията и на Съвета да подобрят статистическото управление за отчитане на фискални данни с препоръка към държавите-членки за широкоразпространени стандарти на ЕС относно статистическите институти, включително на принципите на професионална независимост, конфиденциалност, надеждност и навременност на данните и точност на източниците на статистическите институти и повишените права за надзор на Комисията;

28.    Счита, че е възможно подобряване на счетоводството на публичните активи и имплицитните пасиви, за да се увеличи прозрачността и съпоставимостта и да се предостави по-добра база за вземане на решения, счита, че Комисията следва да поеме инициатива в тази област;

29.    Изразява съжаление за отсъствието на политика на координиране в еврозоната и обръща внимание на различието във фискалните политики на държавите-членки в еврозоната, изразява загриженост относно възможните антагонистични последици от липсата на координация; насърчава по-задълбочени научни изследвания за различните видове и мерки за структурни и макроикономически реформи и тяхното взаимодействие и взаимно въздействие в различни фази на икономическия цикъл, за да се определят най-добрите средства за оздравяване на публичните финанси, като в същото време се осъществява стратегията от Лисабон;

o

o o

30.    Възлага на своя Председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на правителствата и парламентите на държавите-членки.

EXPLANATORY STATEMENT

The Treaty makes clear that developments in the public finances in the EU Member States should be monitored very closely at the EU level, not least because long term viable public finances are a precondition for sustainable growth, for the creation of jobs and for macroeconomic stability. Moreover, sustainable public finances are crucial for the credibility of the common currency and therefore are a matter of common interest for all EU Member States. The Treaty provisions defining requirements for sound and sustainable public finances have been refined by a number of Council regulations. The key documents in this respect include, inter alia, the Stability and Growth Pact (SGP), with subsequent regulations amending the provisions of the SGP, solemn declarations by the Member States to abide by the Pact and Commission reports with assessments and recommendations addressed to individual Member States. The European Parliament evaluates these documents against the backdrop of macroeconomic and budgetary developments in the Member States, and adopts its own annual report on public finances in the EU.

The rapporteur would like to remind that the main objective of the revision of the SGP is to improve Member States' performance to avoiding excessive deficits and so helping to ensure medium to long term sustainable balanced stability of public finances, especially in view of the upcoming demographic challenges.

The rapporteur's findings are similar to the Commission assessment. The revised Stability and Growth Pact is functioning. It has been strengthened and its crucial role in coordination of economics policies and macroeconomic stability has been underlined.

However, the rapporteur is aware that his statement is based only on one year's experience with the revised pact. This was a year of positive economic development which saw a favourable impact on the Member States' fiscal performance. The real "stress-test" of the revised SGP will happen in the years to come - when Council and Commission will have to ensure that Member States actually implement the guidelines agreed in Council. Clearly this will depend to a large extent on the good will of the Member States, and it will be interesting to observe whether or not in the coming years Member States will actually pursue the objectives they have set themselves, including the avoidance of pro-cyclical measures.

In this context the rapporteur stresses that the following measures have to be taken by the Member States:

- Member States should consolidate their budgets in good-times - that is in the period of economic growth. It is a necessity to consequently use the economic upturn, including improved tax revenue, to substantially reduce public debt, to avoid creating excessive deficits and to aim at a budget which is in surplus. This can be done without affecting the service provided by the public sector and will underpin the stability of the Euro while also creating conditions conducive to economic growth and the generation of employment. At present only three of the Euro-Member States show a budget in surplus.

- Structural reforms have to be carried on and to be implemented vigorously. Labour market reforms, further opening of the market for services, energy, telecommunication (including a substantial reduction of the roaming charges) and improved condition for investments in Research and Development, can release the potential for spurring on growth and should lead to higher demand and as a consequence to higher employment.

- The challenge of the budgetary impact of an ageing population is not sufficiently addressed by any of the Member States despite the fact that it has the most significant impact on the future well-fare of the EU-citizens. The most recent developments confirm that a consequent fiscal policy can foster economic growth and employment. As a consequence Member States have to set as a constitutional or legal requirement to have a budget which is not in deficit. This is fundamental for mastering the future challenge of high age-related expenditures in Europe.

Moreover, the reform of the SGP introduced new concepts, definitions and principles in the preventive arm of the SGP. In order to ensure a consistent application of the rules the methodology for setting the country specific medium-term budgetary objectives was clarified and, in parallel, the Commission has started work on how implicit liabilities could in future be taken into account in their determination. A number of issues related to the definition of the adjustment path towards the medium term budgetary objectives were also clarified, including the conditions for taking into account structural reforms in the preventive arm of the SGP.

The Commission's assessment of the functioning of the preventive arm of the SGP is mixed. On the positive side, differentiated medium-term budgetary objectives (MTO) reflecting country-specific economic fundamentals were set in the context of the 2005 updated Stability and Convergence Programmes. In addition, Member States lived up to their commitment to base their budgetary projections on realistic macroeconomic assumptions, and the recourse to one-off measures has clearly declined. The Commission assessment of the 2005 updated stability and Convergence Programmes also pointed to some deviations from the agreed principles. Notably, the structural fiscal adjustment planned for 2006 by Member States not yet at their MTO falls short of the 0.5 percent benchmark agreed at the moment of the reform. This provides evidence that the benign economic environment is not being exploited to progress towards the MTO. In addition, in some Member States, the projected adjustment is back-loaded and not underpinned by concrete measures. There is the need that Member States still improving their efforts.

Overall the experience with the implementation of the excessive deficit procedure is positive. The increased room for judgement has notably been applied to set realistic deadlines for Member States to correct their excessive deficits, while ensuring that significant fiscal efforts are made. The application of the provisions related to 'other relevant factors' in the steps leading to a decision on the existence of an excessive deficit confirmed that the SGP remains a rules-based framework: since the reform, all deficits in excess of 3 percent of GDP have been considered excessive. Nevertheless, the rapporteur is concerned about the slow pace of public debt decrease in some Member States. He is opposed to never-ending and inconclusive deficit procedures and therefore asks the Commission and the Council to act in a swift and decisive way. Finally, the SGP reform stimulated a constructive and transparent policy dialogue on the individual country cases at EU level, which contributed to a smooth and efficient operation of the SGP.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Публични финанси в ИПС 2006

Номер на процедура

2007/2004(INI)

Водеща комисия               

        Дата на обявяване в заседание

ECON
18.1.2007

Подпомагаща(и) комисия (и)

        Дата на обявяване в заседание

BUDG
18.1.2007

 

 

 

 

Неизказано становище    

        Дата на решението

BUDG
14.2.2007

 

 

 

 

Засилено сътрудничество              

        Дата на обявяване в заседание

 

 

 

 

 

Докладчик(ци)   

        Дата на назначаване

Kurt Joachim Lauk
4.7.2006

 

Заместен(и) докладчик(ци)

 

 

Разглеждане в комисия

23.1.2007

30.1.2007

20.3.2007

 

 

Дата на приемане

21.3.2007

Резултат от окончателното гласуване

+

-

0

33

2

0

Членове, присъстващи на окончателното гласуване

Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Sophia in 't Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Gay Mitchell, Cristobal Montoro Romero, Joseph Muscat, Lapo Pistelli, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Heide Rühle, Antolín Sánchez Presedo, Manuel António dos Santos, Olle Schmidt, Lydia Shouleva, Margarita Starkevičiūtė, Sahra Wagenknecht

Заместник(ци), присъстващ(и) на окончателното гласуване

Harald Ettl, Werner Langen, Andreas Schwab, Lars Wohlin

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъстващ(и) на окончателното гласуване

 

Дата на внасяне

26.3.2007

Забележки (данни, на разположение само на един език)