ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o stanovení společných pravidel pro poskytování základních informací o paritách kupní síly a pro jejich výpočet a zveřejňování

27. 3. 2007 - (KOM(2006)0135 – C6‑0100/2006 – 2006/0042(COD)) - ***I

Hospodářský a měnový výbor
Zpravodajka: Sharon Bowles
Vysvětlivky k označení legislativních postupů

Postup : 2006/0042(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0077/2007
Předložené texty :
A6-0077/2007
Rozpravy :
Hlasování :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o stanovení společných pravidel pro poskytování základních informací o paritách kupní síly a pro jejich výpočet a zveřejňování

(KOM(2006)0135 – C6‑0100/2006 – 2006/0042(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2006)0135)[1],

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 258 odst. 1 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6‑0100/2006),

–   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a na stanovisko Výboru pro regionální rozvoj (A6‑0077/2007),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené KomisíPozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

Bod odůvodnění 1

(1) Aby Společenství dosáhlo srovnání hrubého domácího produktu (HDP) z hlediska objemu mezi členskými státy, nezbytně potřebuje znát parity kupní síly, které odráží rozdíly v cenových hladinách mezi členskými státy.

(1) Aby Společenství dosáhlo přímého srovnání hrubého domácího produktu (HDP) z hlediska objemu mezi členskými státy, nezbytně potřebuje znát parity kupní síly, které vylučují rozdíly v cenových hladinách mezi členskými státy.

Odůvodnění

Slovo „vyloučit“ je přesnější.

Pozměňovací návrh 2

Bod odůvodnění 3

(3) Ustanovení čl. 3 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne 21. června 1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech[2] musí být vykládáno spolu s oddílem 15 přílohy II aktu o přistoupení z roku 2003 nazvaným „Regionální politika a koordinace strukturálních nástrojů“. Podle čl. 3 odst. 1 se cíl 1 vztahuje na regiony úrovně NUTS II, jejichž HDP na obyvatele měřený paritou kupní síly a vypočtený na základě údajů Společenství je nižší než 75 % průměru Společenství. Pokud nejsou k dispozici regionální parity kupní síly, je možné k vypracování seznamu regionů, které mohou čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů, použít paritu kupní síly na celostátní úrovni; ty se mohou použít i na určení výše finančních prostředků, které se mají přidělit jednotlivým regionům.

___________

1 Úř. věst. L 161, 26.6.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 2003

(3) Čl. 5 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. června 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti1 stanovuje, že pro financování ze strukturálních fondů v rámci cíle „Konvergence“ jsou způsobilé regiony odpovídající úrovni 2 společné klasifikace územních statistických jednotek (dále jen „úroveň NUTS 2“) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 20032, jejichž hrubý domácí produkt (HDP) na obyvatele měřený paritou kupní síly a vypočtený na základě údajů Společenství za období 2000–2002 je nižší než 75 % průměru HDP EU-25 na obyvatele za stejné referenční období. Pokud nejsou k dispozici regionální parity kupní síly, je možné k vypracování seznamu regionů, které mohou čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů, použít paritu kupní síly na celostátní úrovni; ty se mohou použít i na určení výše finančních prostředků, které se mají přidělit jednotlivým regionům.

___________

1 Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 25 Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES)
č. 1989/2006 (Úř. věst. L 411, 30.12.2006, s. 6).

2 Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES)
č. 105/2007 (Úř. věst. L 39, 10.2.2007, s. 1).

Odůvodnění

Cílem je aktualizovat bod odůvodnění v souladu se stávající legislativou.

Pozměňovací návrh 3

Bod odůvodnění 3a (nový)

 

(3a) Členským státům se doporučuje, aby vytvářely údaje pro regionální parity kupní síly.

Odůvodnění

Aby se podpořil sběr co nejpřesnějších údajů.

Pozměňovací návrh 4

Bod odůvodnění 4

(4) Ustanovení čl. 2 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1164/94 ze dne 16. května 1994 o zřízení Fondu soudržnosti musí být vykládáno spolu s oddílem 15 přílohy II aktu o přistoupení z roku 2003 nazvaným „Regionální politika a koordinace strukturálních nástrojů“. V čl. 2 odst. 1 se uvádí, že fond poskytuje finanční příspěvky na projekty, které přispívají k dosahování cílů stanovených ve Smlouvě o Evropské unii pro oblast životního prostředí a transevropských dopravních infrastrukturních sítí v členských státech s hrubým národním produktem (HNP) na obyvatele, měřeným paritou kupní síly, nižším než 90 % průměru Společenství, které uskutečňují program pro splnění podmínek hospodářské konvergence, na něž se odvolává článek 104c Smlouvy.

(4) Čl. 5 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 stanovuje, že pro financování z Fondu soudržnosti jsou způsobilé členské státy, jejichž hrubý národní důchod (HND) na obyvatele měřený paritou kupní síly a vypočtený na základě údajů Společenství za období 2001–2003 je nižší než 90 % průměru HND EU-25 a které mají program pro splnění podmínek hospodářské konvergence uvedených v článku 104 Smlouvy.

___________

1 Úř. věst. L 130, 25.5.1994, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 2003.

 

Odůvodnění

Totéž jako v případě pozměňovacího návrhu č. 2.

Pozměňovací návrh 5

Bod odůvodnění 6

(6) Existující metodiky a postupy, které fungují v rámci Evropské unie, pro které je v současnosti v rámci jednotlivých statistických programů směrodatné nařízení Rady (ES) č. 322/1997 ze dne 17.  února 1997 o statistice Společenství[3], se v budoucnosti budou muset zařadit do právního rámce.

___________________

1 Úř. věst. L 52, 22.2.1997, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 11).

(6) Komise (Eurostat) už každoročně sbírá od členských států dobrovolně poskytované základní informace o paritách kupní síly. Tato činnost je už v členských státech stala ustálenou praxí. K zajištění trvalého vypracování, výpočtu a zveřejňování parit kupní síly je však nutný právní rámec.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má zajistit, aby nařízení potvrdilo stávající dobrovolnou praxi a poskytlo do budoucna právní jistotu.

Pozměňovací návrh 6

Bod odůvodnění 6a (nový)

 

(6a) Aby byly stále k dispozici co nejaktuálnější číselné údaje, je v souladu se stávající praxí potřeba zachovat pravidelné poskytování předběžných výsledků.

Odůvodnění

Jedná se o aktualizaci tohoto bodu odůvodnění v souladu se stávající praxí.

Pozměňovací návrh 7

Bod odůvodnění 7

(7) Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi.

(7) Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi1. Protože jde o opatření obecného významu, která mají změnit nepodstatné prvky a/nebo doplnit toto nařízení přidáním nových nepodstatných prvků, měla by být tato opatření přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveném v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES. .

 

1 Úř. věst. L 184, 17.7.1999, p. 23. Rozhodnutí pozměněné rozhodnutím 2006/512/EC (Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11).

Odůvodnění

Rozhodnutí Rady o komitologii ze dne 17. července 2006 (2006/512/ES), kterým se mění rozhodnutí 1999/468/ES.

Pozměňovací návrh 8

Bod odůvodnění 7a (nový)

 

(7a) Jelikož cílů tohoto nařízení, konkrétně stanovení společných pravidel pro poskytování základních informací o paritách kupní síly a pro jejich výpočet a zveřejňování, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jich může být lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení míru nutnou k dosažení těchto cílů.

Odůvodnění

Jedná se o odůvodnění o subsidiaritě, které je založeno na standardní formulaci uvedené v oddíle 10.15.4 Společné praktické příručky Evropského parlamentu, Rady a Komise.

Pozměňovací návrh 9

Článek 1

Cílem tohoto nařízení je stanovit společná pravidla pro poskytování základních informací o paritách kupní síly (PPP) a pro jejich výpočet a zveřejňování. Parity kupní síly vyjadřují pouze rozdíly v cenových hladinách a váhách výdajů.

Cílem tohoto nařízení je stanovit společná pravidla pro poskytování základních informací o paritách kupní síly (PPP) a pro jejich výpočet a zveřejňování.

Odůvodnění

Abychom byli přesní, mohou být k dispozici i koeficienty pro přepočet měn, a definici je proto lepší ponechat ve znění uvedeném v článku 3(i).

Pozměňovací návrh 10

Čl. 2 odst. 1 pododstavec 2a (nový)

 

Údaje se shromažďují minimálně s četností stanovenou v příloze I. Častější sběr údajů se plánuje pouze v odůvodněných případech.

Odůvodnění

Pro zabránění nadměrným požadavkům.

Pozměňovací návrh 11

Čl. 3 písm. f)

f) „položkou“ se rozumí přesně definovaný výrobek anebo služba používaná při šetření cen;

(f) „položkou“ se rozumí přesně definovaný výrobek anebo služba používaná při šetření cen;

 

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh 12

Čl. 3 písm. l)

l) „ukazateli reprezentativnosti“ se rozumí označení anebo jiné ukazatele pro rozlišení těch položek, které si země vybraly jako reprezentativní;

l) „ukazateli reprezentativnosti“ se rozumí označení anebo jiné ukazatele pro rozlišení těch položek, které si členské státy vybraly jako reprezentativní;

Odůvodnění

Aby byl tento článek uveden do souladu s článkem 3 (j).

Pozměňovací návrh 13

Čl. 3 písm. m)

m) „ekvireprezentativností“ se rozumí vlastnost, kterou má mít seznam položek spadajících do základní položky, přičemž každá země má být schopna ocenit dostatečný počet reprezentativních produktů, který je souměřitelný s heterogenitou produktů a cenovými hladinami pokrytými základní položkou a s výdaji na ně v základní položce;

m) „ekvireprezentativností“ se rozumí vlastnost, kterou má mít seznam položek spadajících do základní položky, přičemž každý členský stát má být schopen ocenit dostatečný počet reprezentativních produktů, který je souměřitelný s heterogenitou produktů a cenovými hladinami pokrytými základní položkou a s výdaji na ně v základní položce;

Odůvodnění

Totéž jako v případě pozměňovacího návrhu č. 12.

Pozměňovací návrh 14

Čl. 3 písm. p)

p) „vykazovaným rokem“ se rozumí kalendářní rok, na který se vztahují roční výsledky;

p) „vykazovaným rokem“ se rozumí kalendářní rok, na který se vztahují konkrétní roční výsledky;

Odůvodnění

Jazykové zpřesnění.

Pozměňovací návrh 15

Čl. 4 odst. 1 úvodní část

1. Komise je odpovědná za:

1. Komise (Eurostat) je odpovědná za:

Odůvodnění

Aby byl zajištěn soulad mezi jednotlivými nařízeními. Jedná se o standardní formulaci.

Pozměňovací návrh 16

Čl. 4 odst. 1 písm. d)

d) vypracování metodiky za konzultace členských států;

d) vypracování a sdělení metodiky za konzultace členských států;

Odůvodnění

Komise musí převzít odpovědnost také za sdělení metodiky členským státům.

Pozměňovací návrh 17

Čl. 4 odst.1 písm. ea) (nové)

 

ea) zpracování a šíření metodické příručky uvedené v příloze I odstavci 1.1.

Pozměňovací návrh 18

Čl. 4 odst. 1 pododstavec 2

Tyto úkoly plní jménem Komise Eurostat.

vypouští se

Odůvodnění

Aby byl zajištěn soulad mezi jednotlivými nařízeními. Tento pozměňovací návrh se váže k pozměňovacímu návrhu č. 15 (výše).

Pozměňovací návrh 19

Čl. 4 odst. 2 pododstavec 2

Jakmile je proces potvrzení údajů dovršen, dají členské státy písemný souhlas s výsledky šetření, za které jsou odpovědné, jak se uvádí v bodu 5.2 přílohy I.

Jakmile je proces potvrzení údajů dovršen, dají členské státy písemný souhlas s výsledky šetření, za které jsou odpovědné, jak se uvádí v bodu 5.2 přílohy I, a to v průběhu období, které nepřesáhne jeden měsíc.

Odůvodnění

Aby bylo zajištěno, že údaje budou k dispozici co nejdříve.

Pozměňovací návrh 20

Čl. 6 odst. 1

1. Základní informace uvedené v příloze I se získávají buď od statistických jednotek podle nařízení Rady (ES) č. 696/1993nebo z jiných zdrojů, jejichž údaje splňují požadavky na kvalitu stanovené v bodu 5.1 přílohy I.

1. Základní informace uvedené v příloze I se získávají buď od statistických jednotek podle nařízení Rady (ES) č. 696/19931 nebo z jiných zdrojů, jejichž údaje splňují požadavky na kvalitu stanovené v bodu 5.1 přílohy I. Při převodu údajů sdělí členský stát Komisi, o jaký typ statistické jednotky nebo zdroje se jedná.

___________

1 Úř. věst. L 76, 30.3.1993, s. 1

___________

1 Úř. věst. L 76, 30.3.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1882/2003 Evropského parlamentu a Rady (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

Odůvodnění

Aby nedošlo k pochybnostem.

Pozměňovací návrh 21

Čl. 7 odst. 2 pododstavec 2

Členské státy kromě toho poskytnou Komisi (Eurostatu) podrobnosti o všech dodatečných změnách v použitých metodách.

Členské státy kromě toho poskytnou Komisi (Eurostatu) podrobnosti a důvody všech dodatečných změn v použitých metodách nebo všech odchylek od metodické příručky uvedené v příloze I .

 

Odůvodnění

Metodiku je potřeba zachovat, pokud to však není možné, je potřeba o tom informovat Komisi.

Pozměňovací návrh 22

Čl. 9 odst. 1 pododstavec 3

Tento odstavec neovlivňuje právo Komise (Eurostatu) zveřejňovat předběžné výsledky před uplynutím 36 měsíců od skončení vykazovaného roku.

Tento odstavec neovlivňuje právo Komise (Eurostatu) zveřejňovat předběžné výsledky před uplynutím 36 měsíců od skončení vykazovaného roku a Komise (Eurostat) je zveřejní, a to i na  svých internetových stránkách.

 

Odůvodnění

Totéž jako v případě pozměňovacího návrhu č. 20.

Pozměňovací návrh 23

Čl. 11 odst. 2 pododstavec 1

V případě odkazu na tento odstavec se použije regulativní postup stanovený v článcích 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na ustanovení článku 8 uvedeného rozhodnutí.

V případě odkazu na tento odstavec se použije regulativní postup s kontrolou stanovený v čl. 5a odst. 1 až 4 a článku 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na ustanovení článku 8 uvedeného rozhodnutí.

V případě odkazu na tento odstavec se použije regulativní postup stanovený v čl. 5a odst. 1 až 4 a článku 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na ustanovení článku 8 uvedeného rozhodnutí.

Odůvodnění

Totéž jako v případě pozměňovacího návrhu č. 6.

Pozměňovací návrh 24

Čl. 12 odst. 2 úvodní část

Taková opatření se týkají zejména:

Taková opatření jsou:

Odůvodnění

Komitologie. Neměl by zde být prostor pro jakákoli další opatření, seznam musí být vyčerpávající. Odkazem na příslušné přílohy je text jasnější.

Pozměňovací návrh 25

Čl. 12 odst. 2 písm. b)

b) souboru minimálních norem pro dosažení nezbytné srovnatelnosti a reprezentativnosti údajů;

b) souboru minimálních norem pro dosažení nezbytné srovnatelnosti a reprezentativnosti údajů, jak je uvedeno v podpoložkách 5.1 a 5.2. přílohy;

Odůvodnění

Totéž jako v případě pozměňovacího návrhu č. 24.

Pozměňovací návrh 26

Čl. 12 odst. 2 písm. c)

c) přesných požadavků na metodiku;

c) přesných požadavků na metodiku, jak je uvedeno v příloze I;

Odůvodnění

Totéž jako v případě pozměňovacího návrhu č. 24.

Pozměňovací návrh 27

Čl. 12 odst. 2 písm. d)

d) přizpůsobení seznamu základních položek a stanovení a přizpůsobení podrobných popisů obsahu základních položek, pod podmínkou, že zůstanou v souladu s ESA 95 nebo jakýmkoli dalším systémem, který jej vystřídá.

d) přizpůsobení seznamu základních položek (jak je uvedeno v příloze II) a stanovení a přizpůsobení podrobných popisů obsahu základních položek, pod podmínkou, že zůstanou v souladu s ESA 95 nebo jakýmkoli dalším systémem, který jej vystřídá.

Odůvodnění

Totéž jako v případě pozměňovacího návrhu č. 24

Pozměňovací návrh 28

Článek 12a (nový)

 

Článek 12a

 

1. Členské státy obdrží od Komise finanční příspěvek ve výši maximálně 70 % uznatelných nákladů podle pravidel Komise pro poskytování grantů.

 

2. Výše tohoto finančního příspěvku se stanoví v rámci ročních rozpočtových procesů Evropské unie. Rozpočtový orgán každý rok stanoví výši finančních prostředků, které jsou k dispozici.

.

Pozměňovací návrh 29

Příloha I odst. 1.2

1.2 Po konzultaci s členskými státy vypracuje Komise (Eurostat) každoročně do 31. října roční pracovní program na následující kalendářní rok, ve kterém se stanoví harmonogram pro specifikaci a poskytování základních informací požadovaných za příslušný rok.

1.2 Po konzultaci s členskými státy vypracuje Komise (Eurostat) každoročně do 30. listopadu roční pracovní program na následující kalendářní rok, ve kterém se stanoví harmonogram pro specifikaci a poskytování základních informací požadovaných za příslušný rok.

Odůvodnění

Aby bylo znění tohoto odstavce uvedeno do souladu se stávající praxí.

Pozměňovací návrh 28

Příloha I odst. 1.4a (nový)

 

1.4a. Pokud členský stát neposkytne úplné základní informace, uvede, proč jsou informace neúplné, kdy předloží úplné informace, případně důvody, proč je nelze poskytnout.

 

Odůvodnění

Je potřeba znát důvody, proč nebyly informace předloženy, aby bylo v případě potřeby možné situaci napravit.

Pozměňovací návrh 31

Příloha I odst. 5.3.2

5.3.2 Každý členský stát nechá posoudit svůj způsob výpočtu parity kupní síly Komisi (Eurostat) nejméně jednou za šest let. Na základě každoročně plánovaných hodnocení, která jsou zařazena do ročního pracovního programu, se přezkoumá soulad s tímto nařízením. Na základě hodnocení vypracuje Komise (Eurostat) zprávu.

5.3.2. Každý členský stát nechá posoudit svůj způsob výpočtu parity kupní síly Komisi (Eurostat) nejméně jednou za šest let. Na základě každoročně plánovaných hodnocení, která jsou zařazena do ročního pracovního programu, se přezkoumá soulad s tímto nařízením. Na základě hodnocení vypracuje Komise (Eurostat) zprávu, která bude zveřejněna, a to i na internetových stránkách Komise.

Odůvodnění

Jedná se o dodatečnou transparentnost.

Pozměňovací návrh 32

Příloha I odst. 10.5

10.5 Opravy hodnot výdajů na HDP nebo odhadů počtu obyvatelstva, které se provádějí až po 21 měsících od konce vykazovaného roku, nevyžadují opravy výsledků parity kupní síly.

10.5 Opravy hodnot výdajů na HDP nebo odhadů počtu obyvatelstva, které se provádějí až po 33 měsících od konce vykazovaného roku, nevyžadují opravy výsledků parity kupní síly.

Odůvodnění

Totéž jako v případě pozměňovacího návrhu č. 29.

  • [1]  Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
  • [2]               
  • [3]  

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Souvislosti

V případě parit kupní síly (PPP) se jedná o koeficienty přepočtu, které umožňují, aby se ceny v různých zemích vyjadřovaly v přímo srovnatelných jednotkách. Koeficienty přepočtu proto odstraňují vliv rozdílů cenových hladin a vliv jednotlivých měn. Parity kupní síly mohou být používány též jako dělitel cen v jednotlivých státech nutný pro výpočet standardu kupní síly, na jehož základě lze zakoupit stejné množství zboží a služeb nehledě na země, a který tak může být použit pro množstevní srovnání.

Parity kupní síly se celosvětově používají jak ve veřejné, tak i v soukromé sféře k nejrůznějšímu kvalitativnímu a ekonomickému hodnocení a v rámci Evropské unie se používají ke stanovení toho, zda má stát nárok na platby ze strukturálních fondů (pokud je HDP na obyvatele nižší než 75% průměru EU-25) a z kohezních fondů (pokud je HND na obyvatele nižší než 90% průměru EU-25). Komise používá parity kupní síly také k výpočtu opravných koeficientů pro odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství, což musí provádět na základě s služebního řádu.

Účelem tohoto nařízení je kodifikace postupů, které se už v praxi používají po řadu let, kdy členské státy poskytují informace dobrovolně. Je nutné z toho důvodu, že nařízení Rady ukládá Komisi zákonnou povinnost provádět výpočet HDP na základě kupní síly a tento nový právní akt objasní povinnosti státních orgánů jednotlivých zemí při shromažďování statistických údajů a postupy pro vytvoření vhodné metodiky. Přichází také ve vhodnou dobu z hlediska nové mezinárodní spolupráce týkající se parit kupní síly, v jejímž rámci hraje EU vedoucí úlohu.

Srovnání cen je také důležité z hlediska monitorování spotřebitelských cen v řadě oblastí politik, jako je cenová konvergence na jednotném trhu a v eurozóně, fungování zadávání veřejných zakázek a různé stránky hospodářské soutěže. Proto má význam jak z hospodářského, tak i politického hlediska.

Návrhy obsažené v nařízení

Komise prostřednictvím Eurostatu odpovídá za koordinaci, výpočet a zveřejňování parit kupní síly na základě údajů, které shromáždily členské státy. Členské státy musejí poskytovat údaje vztahující se k řadě základních informací v souladu s metodikou a každoročním pracovním programem, který Komise po konzultaci s členskými státy předem stanovila. Některé údaje jako např. hodnota výdajů HDP, nájemné a mzdy se vyžadují každoročně. Jiné, zejména ceny spotřebního zboží a služeb, se budou vyžadovat jednou za tři roky, v praxi však budou shromažďovány na základě cyklického rotačního programu, aby bylo možné každou skupinu produktů hodnotit každé tři roky. Předkládání opravných koeficientů, na jejichž základě lze provádět opravy s ohledem na časový posun (časové opravy) a regionální odchylky (prostorové opravy), je vyžadováno každoročně, resp. každých šest let. Periodicita je uváděna jako „minimální“, takže teoreticky lze předkládání údajů požadovat i častěji.

Změny

Navrhované změny by měly aktualizovat odkazy na příslušná nařízení Rady a jasně stanovit, že bude zachováno pravidelné předkládání předběžných výsledků v souladu se současnou praxí, aby byly vždy k dispozici nejnovější číselné údaje.

V návrhu Komise nepožaduje výpočet regionálních číselných údajů či výpočet regionálních prostorových opravných koeficientů. Panuje shoda v tom, že nařízení by nemělo být příliš zatěžující, existují však členské státy se značnými regionálními cenovými odchylkami a je důležité, aby se pokračovalo ve snaze o výpočet těchto informací, i když jejich poskytování bude i nadále dobrovolné.

Aby se zabránilo prodlevám, zavádí se maximální období jednoho měsíce, kdy mají členské státy poskytnout písemný souhlas s výsledky šetření, jakmile budou ověřeny.

Minimální periodicitu sběru údajů nelze bez dostatečných důvodů zvyšovat, aby nedocházelo k přílišnému zatěžování členských států.

Budou uplatněny nové postupy komitologie.

Pro zajištění maximální transparentnosti je nutné na internetových stránkách zveřejnit předběžné údaje a hodnocení a zprávy o dodržování ustanovení tohoto nařízení.

STANOVISKO Výboru pro regionální rozvoj (19. 12 .2006)

pro Hospodářský a měnový výbor

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o stanovení společných pravidel pro poskytování základních informací o paritách kupní síly a pro jejich výpočet a zveřejňování
(KOM(2006)0135 – C6‑0100/2006 – 2006/0042(COD))

Navrhovatel: Gerardo Galeote

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Purchasing Power Parities (PPPs) are currency conversion rates that both convert to a common artificial currency (Purchasing Power Standards, PPS) and equalise the purchasing power of different currencies. In other words, they eliminate the differences in price levels between countries in the process of conversion, and allow meaningful pure volume comparison of GDP and its aggregates between countries. Even after the launch of the euro, it is still necessary to calculate PPPs since the euro has different purchasing power in the individual euro-zone countries, depending on national price levels.

PPPs are economically and politically vital indicators for the EU. For the period 2007-2013 they will be used for the Structural Funds and as compulsory benchmarks for the Cohesion Fund. The Commission has a statutory responsibility for calculating GDP on a purchasing power basis. However, the Member States have at the moment no legal obligation to co-operate. In the proposal for a regulation the Commission through Eurostat is to be responsible for coordinating the basic information, calculating and publishing PPPs and adjusting methodology in consultation with Member States. Member States are to provide basic information, issue written certification of the survey results and ensure the validity of the data provided.

The draftsperson stresses the need for an extra effort to increase the efficiency of the EU's statistical apparatus, both technically and in terms of human resources. Co-ordination between Eurostat and national statistic institutions should be strengthen to increase the efficiency and accuracy of statistics collected. The draftsperson is concerned that, which is also noted in the opinion by the European Economic and Social Committee[1], the Commission (Eurostat) calculates PPPs by countries, and not by regions. These calculations are, however, used to evaluate the economic performance of regions. Regional differences, within Member States, in prices of goods and services are not rare. It is, therefore, crucial that Member States make economic and technical efforts to ensure that spatial correction coefficients reflect geographical differences in prices, as precisely as possible.

A legal framework for the calculation of PPPs is currently absent, and the proposed Regulation fills this legal vacuum in a satisfying way. Given the need for binding rules that define the competences of the Commission and the Member States and to give the work statutory basis, the Commission Proposal for a Regulation is to be welcomed.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Znění navržené Komisí[2]Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

Bod odůvodnění 1

(1) Aby Společenství dosáhlo srovnání hrubého domácího produktu (HDP) z hlediska objemu mezi členskými státy, nezbytně potřebuje znát parity kupní síly, které odráží rozdíly v cenových hladinách mezi členskými státy.

(1) Aby Společenství dosáhlo srovnání hrubého domácího produktu (HDP) z hlediska objemu mezi členskými státy, nezbytně potřebuje znát parity kupní síly, které odráží rozdíly v cenových hladinách mezi členskými státy, jelikož při mezinárodním srovnání HDP a cen mohou jakékoli chyby týkající se základních údajů jedné ze zemí vést ke zkreslení celkových výsledků.

Odůvodnění

Ideally, PPP comparisons provide results that reveal differences in the collection of national accounts and are not influenced by differences in the volume measurement of items. Due to differences in consumption patterns and price levels between countries, in principle, a maximum of prices should be collected for establishing solid PPPs that correctly measure relative price development in countries.

Pozměňovací návrh 2

Bod odůvodnění 1a (nový)

 

(1a) Komise tradičně vypočítávala paritu kupní síly podle jednotlivých zemí a vzhledem k tomu, že se často vyskytují rozdíly v cenách zboží a služeb mezi jednotlivými regiony, je zapotřebí se zvlášť zasadit o to, aby takto vypočítávaná parita kupní síly odrážela také regionální rozdíly, včetně regionálních odchylek v cenách v nejvzdálenějších regionech, severních a řídce osídlených regionech.

Odůvodnění

V návaznosti na povahu textu navrhovatele je účelem tohoto doplnění umožnit, aby se metodiky používané k výpočtu parity kupní síly orientovaly na nejvzdálenější regiony, severní regiony anebo řídce osídlené regiony, jež se potýkají s mimořádně vážnými trvalými omezeními (např. vzdálenost od evropské pevniny), která mají přímý dopad na ceny výrobků.

Pozměňovací návrh 3

Bod odůvodnění 2a (nový)

 

(2a) Pro účely výpočtu parity kupní síly Společenství je potřeba zajistit vhodnou koordinaci mezi Eurostatem a statistickými úřady jednotlivých zemí.

Odůvodnění

Co-ordination between Eurostat and national statistic institutions should be strengthen to increase the efficiency and accuracy of statistics collected.

Pozměňovací návrh 4

Bod odůvodnění 7

(7) Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi 8.

(7) Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi. Měl by se přísně uplatňovat článek 8 rozhodnutí 1999/468/ES.

Odůvodnění

Právní objasnění s cílem umožnit Parlamentu aktivnější zapojení do rozhodování a provádění opatření nezbytných k prosazování tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 5

Čl. 2 odst. 1 pododstavec 2

Mezi tyto základní informace patří ceny, rozčlenění výdajů na HDP a ostatní údaje uvedené v příloze I.

Mezi tyto základní informace patří ceny, s přihlédnutím k regionálním rozdílům, rozčlenění výdajů na HDP a ostatní údaje uvedené v příloze I.

Odůvodnění

Komise (Eurostat) vypočítává paritu kupní síly na základě země, a nikoli regionu. Vzhledem k tomu, že v rámci téže hospodářské oblasti mohou existovat velice výrazné regionální odchylky, mohlo by se na základě těchto výpočtů dojít k zavádějícím výsledkům.

Pozměňovací návrh 6

Čl. 4 odst. 1 písm. d) a e)

d) vypracování metodiky za konzultace členských států;

d) vypracování metodiky platné na vnitrostátní a regionální úrovni za konzultace členských států a s přihlédnutím k názorům příslušných regionálních partnerů, včetně specifické metodiky, jež se uplatní na nejvzdálenější regiony, severní regiony a řídce osídlené regiony v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy;

e) zabezpečování toho, aby měly členské státy možnost vyjádřit se k výsledkům parit kupní síly před jejich zveřejněním a aby Komise (Eurostat) přiměřeně zohlednila všechny případné připomínky.

e) zabezpečování toho, aby měli členské státy a příslušní regionální partneři možnost vyjádřit se k výsledkům parit kupní síly před jejich zveřejněním a aby Komise (Eurostat) přiměřeně zohlednila všechny případné připomínky.

Odůvodnění

Účelem tohoto doplnění je umožnit, aby se metodiky používané k výpočtu parity kupní síly orientovaly na veškeré situace v regionech, které se liší od celkové vnitrostátní situace.

Pozměňovací návrh 7

Čl. 4 odst. 1 písm. ea) (nové)

 

ea) zajištění transparentnosti a poskytování informací o výpočtu parity kupní síly Evropskému parlamentu.

Odůvodnění

PPPs are economically and politically vital indicators for the EU. The Commission proposal states that the setting-up of a legal basis for PPPs should improve the transparency, timeliness and quality of the entire process of PPP production. It is of vital importance that transparency and appropriate information flow to the European Parliament is ensured.

Pozměňovací návrh 8

Čl. 4 odst. 2 pododstavec 1

2. Členské státy při poskytování základních informací dodržují postup stanovený v příloze I.

2. Členské státy při poskytování základních informací dodržují postup stanovený v příloze I a přihlížejí k regionálním rozdílům v cenách zboží a služeb v jednotlivých členských státech s cílem zabránit zkreslení při výpočtu parity kupní síly.

Odůvodnění

Viz odůvodnění týkající pozměňovacího návrhu č. 1 a 2.

Pozměňovací návrh 9

Příloha 1 oddíl 2 pododdíl 2.1 tabulka řádek 5

spotřebitelské ceny výrobků a služeb

a související ukazatele reprezentativnosti: každé 3 roky

spotřebitelské ceny výrobků a služeb

a související ukazatele reprezentativnosti: každé 2 roky

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že se ceny neustále mění (to znamená více než jednou za tři roky), musí být aktualizace základních informací účinnější. K naplnění této potřeby nesmějí být sběr a postupy dodávání údajů příliš zatíženy byrokracií.

Pozměňovací návrh 10

Příloha 1 oddíl 3 pododdíl 3.1

3.1 Bez ohledu na ustanovení čl. 2 odst. 2 se sběr údajů může omezit na jedno nebo více míst v rámci ekonomického území. Takové údaje se mohou použít pro výpočet parity kupní síly, pokud se poskytnou spolu s příslušnými prostorovými opravnými koeficienty. Ty se použijí na přepočítání údajů zjištěných v těchto místech na údaje, které představují celostátní průměr.

3.1 Bez ohledu na ustanovení čl. 2 odst. 2 se sběr údajů může omezit na jedno nebo více míst v rámci ekonomického území. Takové údaje se mohou použít pro výpočet parity kupní síly, pokud se poskytnou spolu s příslušnými prostorovými opravnými koeficienty a informacemi o cenách spotřebitelských výrobků a služeb a souvisejícími ukazateli reprezentativnosti. Ty se použijí na přepočítání údajů zjištěných v těchto místech na údaje, které představují celostátní průměr.

Odůvodnění

Taková míra podrobnosti údajů je nezbytná, neboť jinak by se výpočty parity kupní síly mohlo dojít k zavádějícím výsledkům založeným na informacích získaných bez přihlédnutí k cenám výrobků a služeb v místě/místech hospodářského území, k němuž/nimž se tyto výpočty pojí.

POSTUP

Název

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o stanovení společných pravidel pro poskytování základních informací o paritách kupní síly a pro jejich výpočet a zveřejňování

Referenční údaje

(KOM(2006)0135 – C6‑0100/2006 – 2006/0042(COD))

Příslušný výbor

ECON

Výbor, který zaujal stanovisko

Datum oznámení na zasedání

REGI

3.4.2006

Užší spolupráce – datum oznámení na zasedání

 

Navrhovatel
Datum jmenování

Gerardo Galeote
25.4.2006

Předchozí navrhovatel

 

Projednání ve výboru

6.11.2006

23.11.2006

 

 

 

Datum přijetí

19.12.2006

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

29

1

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Jana Bobošíková, Graham Booth, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Eugenijus Gentvilas, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Marian Harkin, Konstantinos Hatzidakis, Mieczysław Edmund Janowski, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Miroslav Mikolášik, Francesco Musotto, Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Elisabeth Schroedter, Grażyna Staniszewska, Catherine Stihler, Margie Sudre

Náhradníci přítomní při závěrečném hlasování

Simon Busuttil, Emanuel Jardim Fernandes, Holger Krahmer, Richard Seeber, László Surján

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

 

Poznámky (údaje, které jsou k dispozici jen v jednom jazyce)

 

  • [1]  ECO/184 – CESE 1149/2006; informace o paritách kupní síly.
  • [2]  Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku

POSTUP

Název

Základní informace o paritách kupní síly

Referenční údaje

KOM(2006)0135 - C6-0100/2006 - 2006/0042(COD)

Datum předložení EP

22.3.2006

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ECON

3.4.2006

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

REGI

3.4.2006

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Sharon Bowles

3.4.2006

 

 

Projednání ve výboru

6.11.2006

23.1.2007

28.2.2007

 

Datum přijetí

21.3.2007

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

38

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Gay Mitchell, Cristobal Montoro Romero, Joseph Muscat, Lapo Pistelli, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Heide Rühle, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Lydia Shouleva, Margarita Starkevičiūtė, Ieke van den Burg, Sahra Wagenknecht

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Katerina Batzeli, Werner Langen, Janusz Onyszkiewicz, Gianni Pittella, Andreas Schwab, Lars Wohlin

Datum předložení

27.3.2007