VERSLAG over het voorstel voor een besluit van de Raad houdende wijziging van Besluit 2004/585/EG tot oprichting van regionale adviesraden in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid

27.3.2007 - (COM(2006)0732 – C6‑0051/2007 – 2006/0240(CNS)) - *

Commissie visserij
Rapporteur: Elspeth Attwooll

Procedure : 2006/0240(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A6-0078/2007
Ingediende teksten :
A6-0078/2007
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van de Raad houdende wijziging van Besluit 2004/585/EG tot oprichting van regionale adviesraden in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid

(COM(2006)0732 – C6‑0051/2007 – 2006/0240(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM/2006)0732)[1],

–   gelet op artikel 37 van het EG‑Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6‑0051/2007),

–   gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie visserij en het advies van de Begrotingscommissie (A6‑0078/2007),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie;

2.  onderkent dat het dit voorstel uitsluitend betrekking heeft op de financiële aspecten van de regionale adviesraden en dat de andere aspecten, en met name betreffende het aantal en de samenstelling van de raden, nog moeten worden opgelost bij de komende herziening;

3.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

  • [1]  Nog niet in het PB gepubliceerd.

TOELICHTING

Het voorstel van de Commissie is bedoeld om de regionale adviesraden (RAR's) een meer gedegen operationele basis te verschaffen door verbetering van de financieringsvoorwaarden. Dit moet gebeuren door de raden in de begroting op te nemen, hetgeen betekent dat a) de bijdrage van de Gemeenschap niet langer een degressieve bijdrage is, en dat b) er slechts één boekhoudmethode op wordt toegepast in plaats van de twee afzonderlijke procedures die nu worden toegepast.

Dit voorstel is uiterst welkom. Het Parlement heeft consequent zijn steun uitgesproken voor een grotere betrokkenheid van de belanghebbenden bij de ontwikkeling van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB). In zijn resoluties van 2001 over het Groenboek van de Commissie over de toekomst van het GVB[1] heeft het EP het principe van een regionale inbreng in de besluitvorming bekrachtigd en in zijn verslag van 2003[2] hechtte het zijn goedkeuring aan de feitelijke oprichting van de RAR's. In ditzelfde verslag, en daarna bij een aantal andere gelegenheden, drong het Parlement echter ook aan op een adequate financieringswijze en -omvang die de raden de nodige steun geven om op effectieve en continue wijze te kunnen functioneren.

Op dit moment zijn vier van de zeven geplande RAR"s volledig operationeel, en zijn andere raden zover dat zij in de nabije toekomst gaan functioneren. Bovendien is een inter-RAR's-comité opgericht om hun werkzaamheden te coördineren. Bij meer dan 80 gelegenheden zijn aanbevelingen en adviezen aan de Commissie gegeven, en ook de RAR's hebben een waardevolle bijdrage geleverd aan de beraadslagingen van de Commissie visserij van het Parlement.

Daarom is het goed om maatregelen te nemen om de financiële levensvatbaarheid op de lange termijn van de raden te verzekeren. Om alle twijfel te vermijden laat het voorstel alle andere aspecten met betrekking tot de samenstelling en de werkwijze van de RAR's ongemoeid. Hierover wordt later dit jaar een evaluatie gepubliceerd. De Commissie visserij ziet deze evaluatie met belangstelling tegemoet.

  • [1]  Miguélez Ramos, COS/2001/2115, (COM(2001)0135), PB C 271 van 07.11.2002
  • [2]  Verslag-O'Neachtain, CNS/2003/0238, (COM(2003)0607), PB L 256 van 03.08.2004, blz 17-22

PROCEDURE

Titel

Wijziging Besluit 2004/585/EG tot oprichting van regionale adviesraden in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid

Document- en procedurenummers

COM(2006)0732 - C6-0051/2007 - 2006/0240(CNS)

Datum raadpleging EP

19.1.2007

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

PECH

1.2.2007

Medeadviserende commissie(s)

       Datum bekendmaking

BUDG

1.2.2007

 

 

 

Geen advies

       Datum besluit

BUDG

14.2.2007

 

 

 

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Elspeth Attwooll

9.1.2007

 

 

Behandeling in de commissie

25.1.2007

27.2.2007

 

 

Datum goedkeuring

22.3.2007

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

26

1

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Jim Allister, Alfonso Andria, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Iles Braghetto, Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Emanuel Jardim Fernandes, Carmen Fraga Estévez, Duarte Freitas, Ioannis Gklavakis, Pedro Guerreiro, Ian Hudghton, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Marianne Mikko, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Daniel Varela Suanzes-Carpegna

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Vincenzo Aita, Ole Christensen, Jan Mulder, Thomas Wise

Datum indiening