SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2004/585/ES, ktorým sa zriaďujú regionálne poradné rady v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu

27.3.2007 - (KOM(2006)0732 – C6‑0051/2007 – 2006/0240 (CNS)) - *

Výbor pre rybné hospodárstvo
Spravodajkyňa: Elspeth Attwooll

Postup : 2006/0240(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0078/2007
Predkladané texty :
A6-0078/2007
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2004/585/ES, ktorým sa zriaďujú regionálne poradné rady v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu

[KOM(2006)0732 – C6‑0051/2007 – 2006/0240 (CNS)]

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

— so zreteľom na návrh Komisie predložený Rade (KOM (2006)0732)[1],

— so zreteľom na článok 37 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6‑0051/2007),

— so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

— so zreteľom na správu Výboru pre rybné hospodárstvo (A6‑0078/2007),

1.  schvaľuje návrh Komisie;

2.  uznáva, že súčasný návrh sa týka len finančných hľadísk regionálnych poradných rád a že ostatné hľadiská sa doriešia počas najbližšieho preskúmania, a to najmä tie, ktoré sa týkajú počtu a zloženia regionálnych poradných rád;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu s Parlamentom, ak mieni podstatne pozmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby oznámil stanovisko Parlamentu Rade a Komisii.

  • [1]  Zatiaľ neuverejnené v Úradnom vestníku.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Účelom návrhu Komisie je poskytnúť regionálnym poradným radám (RPR) stabilnejší základ pre ich fungovanie zlepšením podmienok, na základe ktorých sú financované. Toto sa má docieliť ich zaradením do hlavného prúdu rozpočtu, čo znamená, že a) príspevok Spoločenstva už nemusí predstavovať odklon od hlavnej línie a b) RPR budú podliehať jednotnej metóde účtovania a nie dvom samostatným postupom, ako je to v súčasnosti.

Návrh je veľmi vítaný. Parlament pri rozvíjaní spoločnej politiky rybného hospodárstva (SPRH) cieľavedome podporuje širšie zapojenie zainteresovaných strán. Vo svojom uznesení z roku 2001 o Zelenej knihe Komisie o budúcnosti SPRH[1] schválil zásadu regionálneho prispievania k rozhodovaciemu procesu a vo svojej správe z roku 2003[2] schválil vytvorenie RPR. Parlament však v tejto správe – ako to bolo odvtedy už pri viacerých príležitostiach – požadoval takú úroveň a spôsob financovania, ktoré by boli adekvátne pre podporu účinného a trvalého fungovania RPR.

V súčasnosti sú plne funkčné štyri z plánovaných siedmich RPR a s ostatnými sa počíta v blízkej budúcnosti. Okrem toho bol na koordináciu ich činnosti zriadený spoločný výbor pre RPR. Komisii boli pri viac ako 80 príležitostiach poskytnuté rady a odporúčania a RPR takisto vo významnej miere prispeli k rokovaniam Výboru pre rybné hospodárstvo Európskeho parlamentu.

Je preto vhodné podniknúť také kroky, ktoré by zabezpečili ich dlhodobú finančnú životaschopnosť. Aby sa predišlo pochybnostiam, návrh sa nevzťahuje na ďalšie hľadiská zloženia a fungovania RPR. Toto bude, samozrejme, predmetom preskúmania, ktoré sa zverejní ešte počas tohto roka. Výbor pre rybné hospodárstvo ho očakáva so záujmom.

  • [1]  Miguélez Ramos, COS/2001/2115, [KOM(2001)0135], Ú. v. ES C 271, 7. 11. 2002.
  • [2]  O´Neachtainova správa, CNS/2003/0238, [KOM(2003)0607], Ú. v. EÚ L 256, 3. 8. 2004, s. 17 – 22.

POSTUP

Názov

Zmena a doplnenie rozhodnutia 2004/585/ES, ktorým sa zriaďujú regionálne poradné rady v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu

Referenčné čísla

KOM(2006)0732 - C6-0051/2007 - 2006/0240(CNS)

Dátum konzultácie s EP

19.1.2007

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

PECH

1.2.2007

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

1.2.2007

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

BUDG

14.2.2007

 

 

 

Spravodajkyňa

       dátum menovania

Elspeth Attwooll

9.1.2007

 

 

Prerokovanie vo výbore

25.1.2007

27.2.2007

 

 

Dátum prijatia

22.3.2007

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

26

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jim Allister, Alfonso Andria, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Iles Braghetto, Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Emanuel Jardim Fernandes, Carmen Fraga Estévez, Duarte Freitas, Ioannis Gklavakis, Pedro Guerreiro, Ian Hudghton, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Marianne Mikko, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Daniel Varela Suanzes-Carpegna

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Vincenzo Aita, Ole Christensen, Jan Mulder, Thomas Wise