SPRÁVA k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ustanovujú základné zásady upravujúce vyšetrovanie nehôd v sektore námornej dopravy a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 1999/35/ES a 2002/59/ES

27.3.2007 - (KOM(2005)0590 – C6‑0056/2006 – 2005/0240(COD)) - ***I

Výbor pre dopravu a cestovný ruch
Spravodajca: Jaromír Kohlíček

Postup : 2005/0240(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0079/2007

LEGISLATÍVNE UZNESENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ustanovujú základné zásady upravujúce vyšetrovanie nehôd v sektore námornej dopravy a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 1999/35/ES a 2002/59/ES

(KOM(2005)0590 – C6‑0056/2006 – 2005/0240(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2005)0590)[1],

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 80 ods. 2 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6‑0056/2006),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A6‑0079/2007),

1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený KomisiouPozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

ODÔVODNENIE 11

(11) Vyšetrovanie nehôd a mimoriadnych udalostí týkajúcich sa námorných plavidiel alebo iných plavidiel v prístave alebo iných uzavretých námorných oblastiach by mal vykonávať nezávislý orgán alebo subjekt, alebo by sa malo vykonávať pod jeho dozorom, s cieľom zabrániť akémukoľvek konfliktu záujmu.

(11) Vyšetrovanie nehôd a mimoriadnych udalostí týkajúcich sa námorných plavidiel alebo iných plavidiel v prístave alebo iných uzavretých námorných oblastiach by mal vykonávať orgán alebo subjekt majúci trvalú právomoc umožňujúcu prijímať rozhodnutia, ktoré považuje za nutné, alebo by sa malo vykonávať pod jeho dozorom, s cieľom zabrániť akémukoľvek konfliktu záujmu, považujúc pri jeho výbere nezávislosť orgánu alebo subjektu za prvoradé kritérium.

Odôvodnenie

Nezávislosť nemá význam, ak sa má subjekt zodpovedať pred orgánom, ktorý ho menoval, alebo sa má s ním radiť. Potrebuje plnú moc, aby mohol uplatňovať svoje rozhodnutia.

Cieľom je zabezpečiť nezávislosť orgánu alebo subjektu, ktorý vykonáva vyšetrovanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

ODÔVODNENIE 17

(17) Agentúra musí podľa nariadenia (ES) č. 1406/2002 uľahčovať spoluprácu v poskytovaní podpory členských štátov v činnostiach týkajúcich sa vyšetrovania závažných námorných nehôd a vo vykonávaní analýzy existujúcich správ z vyšetrovania nehôd.

(17) Agentúra musí podľa nariadenia (ES) č. 1406/2002 uľahčovať spoluprácu v poskytovaní podpory členských štátov v činnostiach týkajúcich sa vyšetrovania závažných námorných nehôd a vo vykonávaní analýzy existujúcich správ z vyšetrovania nehôd. Agentúra musí v súvislosti s výsledkami analýzy začleniť do spoločnej metodiky aj všetky získané poznatky, ktoré by mohli mať význam pre predchádzanie novým katastrofám a zlepšenie námornej bezpečnosti v EÚ.

Odôvodnenie

Vývoj spoločnej metodiky vyšetrovania námorných nehôd v súlade s nariadením (ES) č. 1406/2002 by mal agentúre umožniť použitie nových poznatkov získaných z analýzy záverov vyšetrovaní, ktoré by mohli mať kladný vplyv na zlepšenie námornej bezpečnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

ODÔVODNENIE 17A (nové)

 

(17a) Cieľom usmernení Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) o spravodlivom zaobchádzaní s námorníkmi pri námornej nehode nie je kriminalizovanie kapitána a posádky. Môžu posilniť ich dôveru vo vyšetrovacie metódy a preto by ich mali členské štáty uplatňovať.

Odôvodnenie

Tieto usmernenia, ktoré IMO prijala v júni (obežník 2711), môžu byť podľa názoru vášho spravodajcu užitočným doplnením tejto smernice. Boli vypracované na základe narastajúceho nebezpečenstva  kriminalizovania posádok lodí po nehodách. Predkladaná smernica sa síce priamo nezameriava na otázky týkajúce sa zodpovednosti a zavinenia, usmernenia IMO však obsahujú rozumné usmernenia aj pre technické vyšetrovanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

ODÔVODNENIE 18

(18) Členské štáty by mali náležite zohľadniť bezpečnostné odporúčania vyplývajúce z bezpečnostného vyšetrovania v prípade nehôd alebo mimoriadnych udalostí.

(18) Členské štáty a Spoločenstvo by mali náležite zohľadniť bezpečnostné odporúčania vyplývajúce z bezpečnostného vyšetrovania v prípade nehôd alebo mimoriadnych udalostí.

Odôvodnenie

Objasnenie z právneho hľadiska.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

ČLÁNOK 1 ODSEK 2

Vyšetrovanie podľa tejto smernice sa nebude týkať určenia zodpovednosti alebo viny, ak to nie je potrebné na dosiahnutie jej cieľa.

Vyšetrovanie podľa tejto smernice sa nebude týkať určenia zodpovednosti alebo viny.

Odôvodnenie

Je potrebné zabezpečiť zreteľné rozlišovanie medzi technickým vyšetrovaním a vyšetrovaním trestného činu.

K optimálnym výsledkom vyšetrovania sa dá dopracovať len v prípade, ak sa bude prísne rozlišovať medzi nezávislým vyšetrovaním s cieľom zlepšiť námornú bezpečnosť alebo týmto návrhom a určovaním viny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

ČLÁNOK 2 ODSEK 1 ÚVODNÁ ČASŤ

1. Táto smernica sa vzťahuje na námorné nehody, mimoriadne udalosti a núdzové signály, ktoré:

1. V súlade so záväzkami členských štátov v rámci Dohovoru OSN o námornom práve (UNCLOS) sa táto smernica vzťahuje na námorné nehody, mimoriadne udalosti a núdzové signály, ktoré:

Odôvodnenie

Rozsah pôsobnosti by mal zvýrazňovať celkový právny rámec OSN.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

ČLÁNOK 3 ODSEK 8

8. „Bezpečnostné odporúčanie“ je akýkoľvek návrh:

8. „Bezpečnostné odporúčanie“ je akýkoľvek návrh vrátane registrácie a dozoru:

a) vyšetrovacieho orgánu štátu, ktorý vykonáva alebo vedie bezpečnostné vyšetrovanie v prípade námornej nehody alebo mimoriadnej udalosti, na základe informácií získaných z tohto vyšetrovania; prípadne

a) vyšetrovacieho orgánu štátu, ktorý vykonáva alebo vedie bezpečnostné vyšetrovanie v prípade námornej nehody alebo mimoriadnej udalosti, na základe informácií získaných z tohto vyšetrovania; prípadne

b) Komisie, konajúcej na základe analýzy abstraktných údajov.

b) Komisie, konajúcej prostredníctvom Európskej námornej bezpečnostnej agentúry na základe analýzy abstraktných údajov a výsledkov vykonaného vyšetrovania.

Odôvodnenie

Spolupráca členských štátov v oblasti námornej bezpečnosti zlepšuje fungovanie celého systému, pretože výmena informácií a návrhov prispieva k vyššej flexibilite a účinnosti dozoru vlajkového štátu vo fáze udeľovania povolení a prístavného štátu pri príchode lodí.

Táto smernica by mala umožniť úplné obnovenie opravných opatrení, ktoré sú možné len na základe analýzy rôznych vyšetrovaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

ČLÁNOK 4 ODSEK 1 PÍSMENO A)

a) bolo nezávislé od vyšetrovania trestných činov alebo iného súbežného vyšetrovania vykonávaného na určenie zodpovednosti alebo prisúdenie viny a

a) bolo nezávislé od vyšetrovania trestných činov alebo iného vyšetrovania vykonávaného na určenie zodpovednosti alebo prisúdenie viny a aby mohli len závery a odporúčania vyplývajúce z vyšetrovaní na základe tejto smernice prispieť k ostatným súbežným vyšetrovaniam a

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

ČLÁNOK 4 ODSEK 1 PODODSEK 2 (nový)

 

Okrem toho členské štáty zabezpečia, aby sa v priebehu takéhoto vyšetrovania zabránilo tomu, že výpovede svedkov alebo iné informácie, ktoré poskytli, získajú orgány tretej krajiny, čím sa predíde tomu, aby boli tieto výpovede a informácie použité pri vyšetrovaní trestných činov v daných krajinách.

Odôvodnenie

Osoby, ktoré vypovedajú pri vyšetrovaní nehôd technického charakteru, by mali mať zabezpečenú imunitu proti trestnému stíhaniu na základe ich svedectva. Je dosť povážlivé, že výpoveď dobrovoľne poskytnutá na technické vyšetrovanie môže byť použitá na vyšetrovanie trestného činu, čo znižuje ochotu jednotlivcov prispieť užitočnými informáciami k vyšetrovaniu v súvislosti s bezpečnosťou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

ČLÁNOK 4 ODSEK 2 PÍSMENO BA) (nové)

 

ba) opatrenia na rýchle varovanie v prípade nehody alebo mimoriadnej udalosti.

Odôvodnenie

Cieľom je zabezpečiť, aby boli vyšetrovania účinnejšie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

ČLÁNOK 5 ODSEK 4

4. Bezpečnostné vyšetrovanie sa riadi všeobecnou metodikou vyšetrovania námorných nehôd a mimoriadnych udalostí vypracovanou podľa článku 2 písm. e) nariadenia (ES) č. 1406/2002. O prijatí alebo úprave tejto metodiky na účely tejto smernice sa rozhodne v súlade s postupom uvedeným v článku 18 ods. 2.

4. Bezpečnostné vyšetrovanie sa riadi všeobecnou metodikou vyšetrovania námorných nehôd a mimoriadnych udalostí vypracovanou podľa článku 2 písm. e) nariadenia (ES) č. 1406/2002. O prijatí, aktualizácii alebo úprave tejto metodiky na účely tejto smernice sa rozhodne v súlade s postupom uvedeným v článku 18 ods. 2a.

Odôvodnenie

Spoločná metodika by sa mala pravidelne aktualizovať používaním záverov získaných v rámci prieskumu nehody, ktoré by mohli zlepšiť námornú bezpečnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

ČLÁNOK 5 ODSEK 5

5. Bezpečnostné vyšetrovanie sa začne čo najskôr po námornej nehode alebo mimoriadnej udalosti.

5. Bezpečnostné vyšetrovanie sa začne čo najskôr po námornej nehode alebo mimoriadnej udalosti, nie neskôr než dva mesiace odvtedy, ako sa stali.

Odôvodnenie

Cieľom je zabezpečiť, aby sa vyšetrovanie začalo do určeného časového limitu, čím sa zvýši právna istota tohto odseku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

ČLÁNOK 7 ODSEK 1 PODODSEK 1

V prípadoch vážnych a veľmi vážnych nehôd dotýkajúcich sa významného záujmu dvoch alebo viacerých členských štátov sa príslušné členské štáty bezodkladne dohodnú, ktorý z nich bude vedúci vyšetrujúci členský štát.

V prípadoch vážnych a veľmi vážnych nehôd dotýkajúcich sa významného záujmu dvoch alebo viacerých členských štátov sa príslušné členské štáty bezodkladne dohodnú, ktorý z nich bude vedúci vyšetrujúci členský štát Ak príslušné členské štáty neurčia, ktorý členský štát má viesť vyšetrovanie, ihneď zrealizujú odporúčanie Komisie k tejto veci, založené na naliehavom stanovisku agentúry.

Odôvodnenie

Cieľom je navrhnúť riešenie pre prípad, že sa členské štáty nedohodnú na tom, ktorý z nich bude viesť vyšetrovania, čím sa zabezpečí plná účinnosť tohto odseku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

ČLÁNOK 8 ODSEK 1 PODODSEK 1

Členské štáty zabezpečia, aby zodpovednosť za výkon bezpečnostných vyšetrovaní pri námornej nehode alebo mimoriadnej udalosti mali nestranný stály vyšetrovací orgán alebo subjekt (ďalej len „vyšetrovací orgán”) a vyšetrovatelia s vhodnou kvalifikáciou, kompetentní v záležitostiach týkajúcich sa námorných nehôd a mimoriadnych udalostí.

Členské štáty zabezpečia, aby zodpovednosť za výkon bezpečnostných vyšetrovaní pri námornej nehode alebo mimoriadnej udalosti mali vyšetrovací orgán alebo subjekt (ďalej len „vyšetrovací orgán”) s trvalou potrebnou právomocou, ktorý tvoria vyšetrovatelia primerane kvalifikovaní v záležitostiach týkajúcich sa námorných nehôd a udalostí.

Odôvodnenie

Nestrannosť nemá zmysel, ak subjekt má byť zodpovedný orgánu, ktorý ho určí, alebo sa má s ním radiť. Potrebuje plnú moc, aby mohol presadiť svoje rozhodnutia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

ČLÁNOK 8 ODSEK 1 PODODSEK 2

Tento vyšetrovací orgán je funkčné nezávislý najmä od vnútroštátnych orgánov zodpovedných za spôsobilosť k plavbe, certifikáciu, kontrolu, personál, bezpečnú navigáciu, údržbu, riadenie námornej prevádzky, štátny prístavný dozor, prevádzku námorných prístavov a vo všeobecnosti od akejkoľvek inej strany, ktorej záujmy by mohli byť v rozpore s jemu zverenou úlohou.

Tento vyšetrovací orgán je funkčne nezávislý najmä od vnútroštátnych orgánov zodpovedných za spôsobilosť k plavbe, certifikáciu, kontrolu, personál, bezpečnú navigáciu, údržbu, riadenie námornej prevádzky, štátny prístavný dozor a prevádzku námorných prístavov, od orgánov, ktoré robia vyšetrovanie v oblasti zodpovednosti alebo výkonu práva, a vo všeobecnosti od akejkoľvek inej strany, ktorej záujmy by mohli byť v rozpore s úlohou, ktorá mu bola zverená.

Odôvodnenie

Osoby, ktoré poskytujú výpoveď pri vyšetrovaní nehôd technického charakteru, by mali mať zabezpečenú imunitu proti trestnému stíhaniu na základe ich výpovede. Je dosť povážlivé, že vyjadrenia dobrovoľne poskytnuté na technické vyšetrovanie môžu byť použité na trestné vyšetrovanie, čo znižuje ochotu jednotlivcov prispieť užitočnými informáciami k vyšetrovaniu v súvislosti s bezpečnosťou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

ČLÁNOK 9 úvodná časť

Členské štáty zabezpečia, aby nasledujúce záznamy neboli sprístupnené na iné účely ako bezpečnostné vyšetrovanie, ak príslušný súdny orgán v tom štáte nerozhodne, že záujem o ich sprístupnenie prevýši negatívny domáci a medzinárodný vplyv, ktorý môže takéto sprístupnenie mať na toto vyšetrovanie alebo na akékoľvek budúce vyšetrovanie:

Členské štáty zabezpečia, aby nasledujúce záznamy neboli sprístupnené na iné účely ako bezpečnostné vyšetrovanie:

Odôvodnenie

Uvedené záznamy by sa mali používať len na vyšetrovanie v súvislosti s bezpečnosťou. Ak sa použijú na súdne účely, mohlo by to uškodiť vyšetrovaniu v budúcnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

ČLÁNOK 14 ODSEK 2

2. Vyšetrovacie orgány vynaložia maximálne úsilie na zverejnenie správy verejnosti do 12 mesiacov od dátumu nehody. Ak nie je možné vypracovať záverečnú správu v tejto lehote, do 12 mesiacov od dátumu nehody sa uverejní predbežná správa.

2. Vyšetrovacie orgány vynaložia maximálne úsilie na zverejnenie správy, a najmä na to, aby ju malo k dispozícii celé námorné odvetvie, ktorému budú v prípade potreby, doručené osobitné závery a odporúčania do 12 mesiacov od dátumu nehody. Ak nie je možné vypracovať záverečnú správu v tejto lehote, do 12 mesiacov od dátumu nehody sa uverejní predbežná správa.

Odôvodnenie

Ak je dôležité, aby mala verejnosť k dispozícii vyšetrovacie správy, je ešte dôležitejšie, aby ich malo k dispozícii námorné odvetvie, ktoré bude musieť realizovať ich odporúčania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

ČLÁNOK 14 ODSEK 3A (nový)

 

3a. Komisia informuje každé tri roky Parlament vo forme správy, v ktorej uvedie, do akej miery sa plní a dodržiava táto smernica, a informuje aj o ďalších krokoch, ktoré sa považujú za potrebné v súvislosti s odporúčaniami zo správy.

Odôvodnenie

V dôvodovej správe sa uvádza EP ako vedúca sila, ktorá stojí za návrhom smernice, ale ďalej sa už nespomína.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

ČLÁNOK 15 ODSEK 1

1. Členské štáty zabezpečia v súlade s právom Spoločenstva a medzinárodným právom, aby bezpečnostné odporúčania vyšetrovacích orgánov ich adresáti riadne zohľadnili a aby títo adresáti v náležitých prípadoch konali v súlade s nimi.

1. Členské štáty zabezpečia v súlade s právom Spoločenstva a medzinárodným právom, aby bezpečnostné odporúčania vyšetrovacích orgánov ich adresáti riadne zohľadnili a aby títo adresáti v náležitých prípadoch konali v súlade s nimi. Komisia, ktorá koná prostredníctvom agentúry, začlení do spoločnej metodiky závery správ o nehode a ich bezpečnostné odporúčania.

Odôvodnenie

V navrhovaní spoločnej metodiky (ktorá potrebuje aktualizovať) je veľmi dôležité pripomenúť úlohu Komisie, ktorá koná prostredníctvom Európskej námornej bezpečnostnej agentúry.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

ČLÁNOK 15 ODSEK 2

2. Vyšetrovací orgán alebo Komisia predložia podľa potreby bezpečnostné odporúčania na základe analýzy abstraktných údajov.

2. Vyšetrovací orgán alebo Komisia, ktorá koná prostredníctvom Európskej námornej bezpečnostnej agentúry, predložia podľa potreby bezpečnostné odporúčania na základe analýzy abstraktných údajov a výsledkov vykonaného vyšetrovania.

Odôvodnenie

Táto smernica by mala umožniť úplné obnovenie opravných opatrení, ktoré sú možné len na základe analýzy rôznych vyšetrení. Tieto opatrenia by mali byť logicky záležitosťou Komisie, ktorá koná prostredníctvom agentúry.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

ČLÁNOK 15 ODSEK 2

2. Vyšetrovací orgán alebo Komisia predložia podľa potreby bezpečnostné odporúčania na základe analýzy abstraktných údajov.

(Netýka sa slovenského prekladu.)

Odôvodnenie

(Netýka sa slovenského prekladu.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

ČLÁNOK 17A (nový)

 

Článok 17a

 

Spravodlivé zaobchádzanie s námorníkmi

 

Členské štáty dodržiavajú usmernenia IMO o spravodlivom zaobchádzaní s námorníkmi pri námornej nehode.

Odôvodnenie

Tieto usmernenia, ktoré IMO prijala v júni (obežník 2711), môžu byť podľa názoru vášho spravodajcu užitočným doplnením tejto smernice. Boli vypracované na základe narastajúceho nebezpečenstva  kriminalizovania posádok lodí po nehodách. Predložená smernica sa síce priamo nezameriava na otázky týkajúce sa zodpovednosti a zavinenia, usmernenia IMO však obsahujú citlivé zásady aj pre technické vyšetrovanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

ČLÁNOK 18 ODSEK 2A (nový)

 

2a. Ak sa použije odkaz na tento odsek, platí článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

ČLÁNOK 20

Nič v tejto smernici nebráni členskému štátu prijať ďalšie opatrenia v súvislosti s námornou bezpečnosťou, ktoré nepatria do oblasti pôsobnosti tejto smernice, ak neporušujú túto smernicu ani nemajú negatívny vplyv na dosiahnutie súladu s ňou.

Nič v tejto smernici nebráni členskému štátu prijať v súvislosti s námornou bezpečnosťou ďalšie opatrenia, ktoré nepatria do oblasti pôsobnosti tejto smernice, ak neporušujú túto smernicu, nemajú negatívny vplyv na dosiahnutie súladu s ňou a neohrozujú uskutočňovanie cieľov Únie.

Odôvodnenie

Objasnenie z právneho hľadiska.

  • [1]  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Úvodné poznámky a pozadie

Predkladaný návrh je súčasťou tretieho balíka legislatívnych opatrení na zlepšenie bezpečnosti námornej dopravy. Smernica má na úrovni Spoločenstva stanoviť usmernenia pre technické vyšetrovania a výmenu skúseností po závažných námorných nehodách.

Už v Bielej knihe „Európska dopravná politika do roku 2010: čas rozhodnutia“ Komisia poukázala na potrebu uskutočňovať nezávislé technické vyšetrovanie pre všetky druhy dopravy. Podľa Komisie by mali byť tieto kontroly síce zavedené na úrovni členských štátov, musia ale sledovať európsku metodiku: za prvé by sa mali opierať o analýzu príčin nehôd a za druhé, ich výsledky by sa mali zamerať na zabránenie vzniku nebezpečenstva ako aj na zlepšenie právneho rámca.

Pokiaľ ide o námornú dopravu, havárie z nedávnej minulosti jasne poukázali na potrebu konať. Pre členské štáty nie je vždy samozrejmé, aby vykonali rýchle technické vyšetrenie závažných nehôd na mori a dospeli k jasnému a zužitkovateľnému výsledku.

Po havárii tankera PRESTIGE zriadil Európsky parlament Výbor na zlepšenie námornej bezpečnosti (výbor „MARE“). Parlament vo svojom uznesení takisto zdôraznil, že je potrebné, aby Komisia vypracovala návrh na vyšetrenie námorných nehôd.

Parlament ďalej žiadal, aby Komisie predložila návrh na zavedenie systému umožňujúceho optimálnu výmenu výsledkov vyšetrovaní medzi členskými štátmi, Komisiou a EMSA, ako aj nezávislosť vyšetrovania.

Platné právne predpisy v tejto oblasti:

Na úrovni EÚ už existujú prvé právne „stavebné kamene“ na vyšetrenie nehôd:

Smernica 1999/35/ES stanovuje zásady vyšetrovania námorných nehôd a mimoriadnych udalostí, na ktorých sa podieľali osobné lode typu ro-ro alebo vysokorýchlostné osobné plavidlá.

Smernica 2002/59/ES, ktorou sa zriaďuje monitorovací a informačný systém Spoločenstva pre lodnú dopravu, obsahuje predpisy o používaní systémov „čiernych skriniek“.

Nariadenie (ES) č. 1406/2002, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra, deleguje na agentúru niektoré úlohy v spojitosti s námornými nehodami, a to

· podporu spolupráce medzi členskými štátmi a Komisiou pri vývoji spoločnej metodiky na vyšetrenie námorných nehôd;

· podporu členských krajín pri vyšetrovaní závažných námorných nehôd;

· a analýzu už existujúcich správ o vyšetrení nehôd.

V roku 1997 bolo na úrovni IMO prijaté rozhodnutie (A.849(20)) o Kódexe pre vyšetrenie námorných nehôd a mimoriadnych udalostí. Tento však obsahuje len odporúčania pre vlajkové štáty.

Zatiaľ čo v námornej doprave okrem týchto predpisov doteraz neexistujú žiadne záväzné medzinárodné predpisy o uskutočnení vyšetrovania po závažných nehodách, v Spoločenstve platia od roku 1994 predpisy o podobnom postupe v leteckej doprave: smernica 94/56, ktorou sa stanovujú základné princípy, ktorými sa riadi vyšetrovanie nehôd a incidentov v civilnom letectve, sa opiera o zásady, ktoré sa opakovane nachádzajú v predloženom návrhu.

V oblasti železničnej dopravy obsahuje smernica 2004/49/ES o bezpečnosti železníc v kapitole V podobné predpisy, ako je predkladaný návrh Komisie o námornej doprave.

2. Obsah návrhu

Je dôležité najprv skonštatovať, že v prípade vyšetrovaní uvedených v tomto návrhu, nejde o stanovenie občianskoprávnej alebo trestnej zodpovednosti. Predmetom návrhu smernice sú predovšetkým vyšetrenia technického charakteru, ktoré majú objasniť príčiny námorných nehôd, aby sa z nich bolo možné poučiť.

Návrh by mal prispieť k zlepšeniu bezpečnosti námornej dopravy prostredníctvom stanovenia rámca, ktorý zabezpečí

· rýchle bezpečnostné vyšetrovanie a

· vyžaduje dôkladné analýzy námorných nehôd/mimoriadnych udalostí, ako aj

· príslušné spravodajstvo a prípadné návrhy na odstránenie nedostatkov.

Rozsah pôsobnosti:

Smernica neplatí len pre námorné nehody/mimoriadne udalosti, ktoré sa týkajú lodí plaviacich sa pod vlajkou niektorého členského štátu, ale aj pre nehody/mimoriadne udalosti, ktoré nastali vo vodách, ktoré patria do jurisdikcie niektorého členského štátu (čl. 2).

Najpodstatnejšou časťou návrhu sú články 4 a 5: Na základe týchto článkov musia členské štáty vypracovať predpisy na uskutočňovanie bezpečnostných vyšetrení námorných nehôd alebo mimoriadnych udalostí. Tieto je potrebné uskutočňovať nezávisle od trestných vyšetrovaní alebo od vyšetrovaní zameraných na zistenie zodpovednosti alebo zavinenia a  nesmú byť z dôvodu takýchto vyšetrovaní rušené alebo odďaľované. Členský štát musí okrem toho zabezpečiť, že vyšetrovací orgán uskutoční vyšetrovanie po závažných alebo mimoriadne závažných nehodách. Toto platí nielen v prípade, keď sa zúčastnená loď plaví pod vlajkou tohto štátu, ale aj vtedy, keď sa nehoda stala vo vodách patriacich do jeho jurisdikcie alebo keď existuje opodstatnený záujem tohto členského štátu.

Vyšetrovacie orgány (čl. 8):

Smernica stanovuje záväzky členských štátov v súvislosti s tým, aby uvedené vyšetrenia vykonal nestranný stály vyšetrovací orgán. Tento orgán musí byť funkčne nezávislý od orgánov, ktoré sú zodpovedné za osvedčovanie spôsobilosti na riadenie plavidiel, za certifikáciu, prístavnú štátnu kontrolu, atď. O výsledkoch vyšetrovania je potrebné zverejniť správu 12 mesiacov po nehode, podľa usmernení stanovených v smernici (čl. 14).

Aspekty spolupráce:

Smernica na viacerých miestach určuje usmernenia týkajúce sa spolupráce: stanovuje napríklad zásady spolupráce členských štátov v prípade (mimoriadne) závažných nehôd (čl. 7); okrem toho ale požaduje aj rámec pre stálu spoluprácu členských štátov (čl. 10). Takisto je jasne vysvetlené, že členské štáty musia spolupracovať s tretími krajinami a že majú aj umožniť, aby sa tieto krajiny mohli zúčastniť na vyšetrovaní (čl. 12).

Článok 9 smernice sa vzťahuje na využitie informácií zozbieraných počas vyšetrovania: tieto spravidla nesmú byť poskytnuté na iné účely ako na bezpečnostné vyšetrovanie. Príslušné údaje je potrebné uložiť v súlade s článkom 13.

Komisia zriadi európsku elektronickú databázu pod názvom „Európska informačná platforma o námorných nehodách“ (čl. 17), ktorej budú vyšetrovacie orgány členských štátov hlásiť námorné nehody a mimoriadne udalosti v štandardizovanej podobe.

Členským štátom sa prirodzene nebráni v tom, aby prijali dodatočné opatrenia pre bezpečnosť námornej dopravy, pod podmienkou, že takéto opatrenia nie sú v rozpore s návrhom. Členské štáty musia stanoviť účinné a primerané sankcie za priestupky proti vnútroštátnym ustanoveniam vypracovaným na základe tohto návrhu.

3. Pripomienky vášho spravodajcu

Váš spravodajca sa domnieva, že zameranie návrhu je racionálne a väčšina prvkov je bezprostredne presvedčivá.

Váš spravodajca považuje za dôležité najmä tieto body:

· Aj keď je reakcia verejnosti pochopiteľná v súvislosti s kladením si otázky o zodpovednosti v prípade námornej nehody, z hľadiska bezpečnosti je oddelenie od trestného vyšetrovania, ktoré je zakotvené v návrhu, nevyhnutným prvkom, ak sa chceme poučiť z udalostí. Spravodajca sa takisto domnieva, že Komisia v článku 1 našla vecnú formuláciu, podľa ktorej sa uvedené vyšetrovanie môže týkať otázok súvisiacich so zavinením a zodpovednosťou, jedine v prípade, ak je to potrebné v záujme dosiahnutia cieľa tejto smernice. Úplné vypustenie tejto možnosti, tak ako to navrhujú European Community Shipowners' Association (ECSA) a International Chamber of Shipping (ICS), by zachádzalo podľa názoru spravodajcu priďaleko a priveľmi by obmedzilo vyšetrovacie orgány.

Podobne to platí aj pre článok 9 (Nesprístupňovanie záznamov), podľa ktorého sa v ňom uvedené informácie môžu poskytnúť na iné účely ako na bezpečnostné vyšetrovanie len vtedy, ak príslušný súdny orgán štátu rozhodne, že výhody zverejnenia prevažujú nad nevýhodami pre toto alebo budúce vyšetrovanie. Aj tu sa ECSA a ICS vyslovujú za vypustenie tejto výhrady. Váš spravodajca nezdieľa pochybnosti voči možnému rozhodnutiu súdneho orgánu; formulácia Komisie predstavuje rozumnú vyváženosť záujmov.

· Druhým kľúčovým bodom je zriadenie stáleho vyšetrovacieho orgánu a jeho oddelenie od orgánov s inými kompetenciami v námornej oblasti. Pre vášho spravodajcu je zjavné, že rýchle a spoľahlivé výsledky môže zaručiť len stály orgán; nasadenie ad-hoc by v mnohých prípadoch nebolo postačujúce. Váš spravodajca takisto nepochybuje o zmysluplnosti, pokiaľ ide o prísnu funkčnú nezávislosť tohto orgánu.

Spravodajca sa domnieva, že vo všetkých oblastiach priemyslu a dopravy je nevyhnutné uskutočňovať technické vyšetrenie nehôd, a preto poukazuje nato, že aj pre vnútrozemskú lodnú dopravu je potrebné vypracovať príslušné predpisy.

Spravodajca, v snahe vytvoriť si komplexný obraz o aspektoch návrhu Komisie, nadviazal kontakty okrem iného s EMSA ako aj s viacerými členskými štátmi. EMSA takisto zdôrazňuje potrebu tohto návrhu smernice.

Pokiaľ ide o členské štáty, váš spravodajca získal dojem, že v nich v súčasnosti prebieha vytváranie názoru na predložený návrh. Váš spravodajca nedostal od členských štátov žiadne konkrétne komentáre k návrh Komisie. Dôvodom je možno skutočnosť, že  v súčasnosti majú ešte prednosť iné agendy z balíka o bezpečnosti námornej dopravy, tak ako je tomu aj v Rade. Je pochopiteľné, že členské štáty sa nemôžu súbežne zaoberať všetkými siedmimi návrhmi z námorného balíka. Váš spravodajca však napriek tomu dúfa, že návrh na vyšetrovanie námorných nehôd nebude trvalo podriadený iným návrhom. Bolo by žiaduce, keby fínske a nemecké predsedníctvo Rady otvorili túto agendu.

Váš spravodajca sa domnieva, že ku konzultácii s príslušnými kruhmi by bolo potrebné viac času. Spravodajca však považuje za dôležité, aby sa návrh Komisie prerokovával súčasne s ostatnými časťami námorného balíka. Váš spravodajca predkladá správu len s niekoľkými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, pretože doteraz nezistil žiadne závažné slabé miesta v návrhu Komisie.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sa sčasti týkajú rozsahu pôsobnosti. Váš spravodajca nepovažuje za vhodné, aby boli rybárske plavidlá, ktoré sú kratšie ako 24 metrov a vrtné súpravy v pobrežných vodách, vyňaté, tak ako to navrhla Komisia, pretože práve rybolov je nebezpečný a nehody sú tu časté – pozri pozmeňujúce návrhy 2 a 3.

Spravodajca okrem toho predkladá dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k nedávno prijatým usmerneniam IMO o spravodlivom zaobchádzaní s posádkou pri námorných nehodách. Tieto odporúčania pre pobrežné a vlajkové štáty, vlastníkov lodí atď. obsahujú dôležité zásady aj pre technické vyšetrovania a môžu posilniť dôveru námorníkov v tieto vyšetrovania a uľahčiť tak spoluprácu medzi vyšetrujúcimi orgánmi a posádkou (pozri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 1 a 4).

Váš spravodajca bude pokračovať v konzultáciách a nevylučuje, že neskôr nepredloží ďalšie pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.

POSTUP

Názov

Vyšetrovanie nehôd v sektore námornej dopravy

Referenčné čísla

KOM(2005)0590 - C6-0056/2006 - 2005/0240(COD)

Dátum predloženia v EP

23.11.2005

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

16.2.2006

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

16.2.2006

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

ENVI

21.2.2006

 

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Jaromír Kohlíček

21.3.2006

 

 

Prerokovanie vo výbore

19.4.2006

10.10.2006

22.11.2006

27.2.2007

Dátum prijatia

27.2.2007

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

43

0

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Seán Ó Neachtain, Josu Ortuondo Larrea, Willi Piecyk, Luís Queiró, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas, Lars Wohlin, Roberts Zīle

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Johannes Blokland, Philip Bradbourn, Jeanine Hennis-Plasschaert, Anne E. Jensen, Rosa Miguélez Ramos, Corien Wortmann-Kool