Процедура : 2005/0214(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0080/2007

Внесени текстове :

A6-0080/2007

Разисквания :

PV 20/06/2007 - 2
CRE 20/06/2007 - 2

Гласувания :

PV 20/06/2007 - 5.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0269

ДОКЛАД     ***I
PDF 339kWORD 421k
27.3.2007
PE 374.180v02-00 A6-0080/2007

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за подобряване на преносимостта на допълнителните пенсионни права

(COM(2005)0507 – C6‑0331/2005 – 2005/0214(COD))

Комисия по заетост и социални въпроси

Докладчик: Ria Oomen-Ruijten

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 BEGRÜNDUNG
 STELLUNGNAHME des Ausschusses für Wirtschaft und Währung
 STELLUNGNAHME des Ausschusses für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter
 VERFAHREN

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно подобряването на преносимостта на допълнителните пенсионни права

(COM(2005)0507 – C6‑0331/2005 – 2005/0214(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията към Европейския парламент и към Съвета (COM(2005)0507)(1),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и членове 42 и 94 от Договора за ЕО, съгласно които предложението му е представено от Комисията (C6‑0331/2005),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисия по заетост и социални въпроси и становищата на комисията по икономически и парични въпроси и на комисията по правата на жените и равенството между половете (A6‑0080/2007),

1.  одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията  Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1

Съображение 5

(5) Следва да се има предвид и член 94 от Договора, при условие че различията между националните законодателства относно схемите за допълнително пенсионно осигуряване са в състояние да накърнят едновременно упражняването на правото на работниците на свободно движение и функционирането на вътрешния пазар. Следователно, за да се подобри преносимостта на допълнителните пенсионни права на работници, които се движат в рамките на Общността и в рамките на една и съща държава-членка, трябва да се хармонизират определени условия, свързани с придобиването на пенсионни права, а правилата за запазване на пасивните права и за прехвърлянето на придобити права, трябва да бъдат сближени.

(5) Следва да се има предвид и член 94 от Договора, при условие че различията между националните законодателства относно схемите за допълнително пенсионно осигуряване са в състояние да накърнят едновременно упражняването на правото на работниците на свободно движение и функционирането на вътрешния пазар. Следователно, за да се подобрят правата на работници, които се движат в рамките на Общността и в рамките на една и съща държава-членка, трябва да се предвидят определени минимални изисквания във връзка с установяването и запазването на придобити пенсионни права на напускащи работници в обвързана с трудово правоотношение схема за допълнително пенсионно осигуряване.

Изменение 2

Съображение 5 а (ново)

 

(5а) Освен това трябва да се отчете устройството и особеният характер на схемите за допълнително пенсионно осигуряване и различията между тях в рамките на и между отделните държави-членки. Въвеждането на нови схеми, капацитетът на съществуващи схеми и очаквания и права на настоящи членове на схема следва да бъдат в достатъчна степен защитени. По-специално, настоящата директива следва да вземе предвид ролята на социалните партньори при организирането и прилагането на схемите за допълнително социално осигуряване.

Изменение 3

Съображение 5 б (ново)

 

(5б) Настоящата директива не задължава държавите-членки, които не разполагат със схеми за допълнително пенсионно осигуряване, да приемат правни разпоредби за въвеждане на такива схеми.

Изменение 4

Съображение 5 в (ново)

 

(5в) Настоящата директива се прилага само спрямо допълнителни пенсии, които съгласно разпоредбите на съответната пенсионна схема или национално право, се основават на достигането на пенсионна възраст или изпълнението на други условия. Тя не се прилага нито по отношение на индивидуални планове за осигуряване без участие на работодателя, нито по отношение на осигуряването на инвалиди и преживели лица.

Изменение 5

Съображение 5 г (ново)

 

(5г) Настоящата директива засяга всички създадени съгласно национални правни разпоредби и практики схеми за допълнително пенсионно осигуряване, които предлагат допълнителни пенсионни обезщетения за работници - например договори за колективно осигуряване или схеми, договорени от бранш или отрасъл и финансирани съобразно процедурата на разпределяне, финансирани схеми или перспективи за пенсия въз основа на пенсионни резерви на предприятията или колективни и подобни разпоредби.

Изменение 6

Съображение 5 д (ново)

 

(5д) Доколкото още преди влизането в сила на настоящата директива е постановено закриването на схема за допълнително пенсионно осигуряване и с това става невъзможен приемът на членове, въвеждането на нови разпоредби би могло да означава неоправдано натоварване на схемата. Поради това директивата не бива да се прилага спрямо такива схеми.

Изменение 7

Съображение 5 е (ново)

 

(5е)Настоящата директива няма за цел да хармонизира или въздейства върху националните законодателства по отношение на реорганизационните мерки и на процедурите по ликвидация; следователно, не е от значение дали процедурите са започнати вследствие на неплатежоспособност или не, или дали са въведени доброволно или с принуда. Аналогично, директивата не засяга национални правни разпоредби относно реорганизационни мерки съобразно Директива 2001/17/ЕО. Противно на това, включените в член 16, параграф 2 на Директива 2003/41/ЕО мерки не се разглеждат като реорганизационни мерки.

Изменение 8

Съображение 5 ж (ново)

 

(5ж) Настоящата директива не засяга охранителни мерки срещу несъстоятелност и компенсаторни мерки, които не принадлежат към обвързани с трудово правоотношение схеми за допълнително пенсионно осигуряване, и чиято цел е да защитят пенсионните права на работниците при несъстоятелност на предприятието или на пенсионната схема. Аналогично, настоящата директива не касае националните пенсионни резервни фондове.

Изменение 9

Съображение 5 а (ново)

(5а) Тъй като допълнителното пенсионно осигуряване придобива все по-голямо значение за осигуряването на жизнен стандарт на възрастните във всички държави-членки, следва да се подобрят условията за придобиване, запазване и прехвърляне на придобити права.

Обосновка

Damit wird deutlich, dass dem Vorhaben der Kommission auch eine erhebliche soziale Bedeutung zukommt. Nicht ausschließlich die Verbesserung der Flexibilität der Arbeitsmärkte sollte in den Vordergrund gestellt werden, sondern auch das Ziel der Lebensstandardsicherung im Alter.

Изменение 10

Съображение 6

(6) С цел да се гарантира, че условията за придобиване на допълнителни пенсионни права не накърняват упражняването на правото на работниците на свободно движение в рамките на Европейския съюз, трябва да бъдат установени граници по отношение на условията за придобиване на такива права, така че работниците при упражняване на тяхното право на свободно движение или движение в рамките на държава-членка, да могат да получат задоволителна пенсия в края на тяхната кариера.

заличава се

Изменение 11

Съображение 6 а (ново)

 

(6а) Ако пенсионната схема или работодателят носят инвестиционния риск (особено при схеми с дефинирани доходи), схемата следва да изплати размера на вноските на напускащия работник, независимо от произхождащата от тези вноски инвестиционна стойност. Ако напускащият работник носи инвестиционния риск (особено при схеми с предварително дефинирани вноски), пенсионната схема следва да изплати произлизащата от тези вноски инвестиционна стойност. Инвестиционната стойност може да бъде по-висока или по-ниска от направените от напускащия работник вноски. Ако инвестиционната стойност е отрицателна, плащане не се извършва.

Изменение 12

Съображение 6 б (ново)

 

(6б) Напускащият работник следва да има правото да запази придобитите вече пенсионни права като пасивни права в схемата за допълнително пенсионно осигуряване, в която са установени.

Изменение 13

Съображение 7

(7) Трябва също така да бъдат предприети стъпки, за да се гарантира справедливо приспособяване на пасивните права, така че да се избегне наказването на напускащи работници. Тази цел може да бъде постигната чрез приспособяване на пасивните права в съответствие с редица други мерки, включващи инфлация, равнища на възнаграждение, осигурителни вноски за пенсия, които се изплащат в течение на време или процент на възвръщаемост на активи от схема за допълнително пенсионно осигуряване.

(7) В съответствие с националните правни разпоредби и практики е необходимо да се осигури справедливо третиране на стойността на пасивните права. Стойността на правата към момента на напускане на пенсионната схема от заетото лице се изчислява съобразно всеобщо признати актюерски принципи. При изчисляването на стойността следва да се отчетат особеностите на схемата, интересите на напускащия работник и оставащите в схемата членове.

Изменение 14

Съображение 8

(8) За да се избегнат прекомерни административни разходи, произтичащи от управлението на голям брой нискостойностни пасивни права, на схемите за допълнително пенсионно осигуряване трябва да бъде предоставена възможност да не пазят придобити права, а да прехвърлят или да изплащат капиталова сума, представляваща придобитите права, когато те не надхвърлят установения от държавата-членка праг.

(8) Ако стойността на придобитите от напускащ работник пенсионни права не надвишава установен от съответната държава-членка праг и ако трябва да се избегнат извънредно големи разходи, произхождащи от управлението на голям брой пасивни права с ниска стойност, на пенсионните схеми може да се даде възможност да не запазват тези придобити пенсионни права, а да предвидят капиталово плащане съобразно придобитите права. Размерът на капиталовото плащане следва винаги да се изчислява въз основа на признати актюерски принципи и да съответства на актуализираната стойност на придобитите пенсионни права към момента на плащането.

Изменение 15

Съображение 9

(9) Работници, които сменят работата си, трябва да имат възможност да изберат дали да запазят пенсионните си права, придобити съгласно първоначалната схема за допълнително пенсионно осигуряване или да прехвърлят сумата, съответстваща на тези права, към друга схема за допълнително пенсионно осигуряване, включително в друга държава-членка.

заличава се

Изменение 16

Съображение 9 а (ново)

 

(9а) Настоящата директива няма за цел да се ограничат възможностите за прехвърляне на придобити пенсионни права на напускащи работници. За насърчаване на свободното движение на работниците държавите-членки следва да се стремят, в рамките на възможното и в частност при въвеждането на нови схеми за допълнително пенсионно осигуряване, постепенно да подобрят прехвърлянето на придобити пенсионни права.

Изменение 17

Съображение 10

(10) От съображения за финансова устойчивост на схемите за допълнително пенсионно осигуряване, държавите-членки по принцип имат възможност да освобождават некапиталови схеми от задължението да позволяват на работници да прехвърлят придобити права. За да създадат обаче условия за равно третиране на работници, осигурени от капиталови схеми и работници, осигурени от некапиталови схеми, държавите-членки следва да положат усилия за постепенно увеличаване на възможността за прехвърлянето на права от некапиталови схеми.

заличава се

Изменение 18

Член 1

Целта на настоящата директива е да улесни упражняването на правото на работниците на свободно движение, както и правото на професионална мобилност в рамките на същата държава-членка, чрез намаляване на пречките, създадени от известни правила, регулиращи схемите за допълнително пенсионно осигуряване в държавите-членки.

Целта на настоящата директива е да улесни упражняването на правото на лицата на свободно движение, професионалната мобилност, както и ранното и всеобхватно развитие на допълнително пенсионно осигуряване, чрез отстраняване на пречките, възникнали въз основа на определени правила, регулиращи схемите за допълнително пенсионно осигуряване.

Обосновка

Die Richtlinie sollte derselben Logik wie die Verordnungen 1408/71 und 883/2004 folgen, die sich an „Personen" richten, und damit sicherstellen, dass der Anwendungsbereich alle Personen einschließt, die Zugang zu Zusatzrenten haben.

Damit wird deutlich, dass dem Vorhaben der Kommission auch eine erhebliche soziale Bedeutung zukommt. Nicht ausschließlich die Verbesserung der Flexibilität der Arbeitsmärkte sollte in den Vordergrund gestellt werden, sondern auch das Ziel der Lebensstandardsicherung im Alter.

Изменение 19

Член 2

Настоящата директива се прилага за схеми за допълнително пенсионно осигуряване различни от схемите, обхванати от Регламент (ЕИО) № 1408/71.

1. Настоящата директива се прилага за схеми за допълнително пенсионно осигуряване с изключение на схемите, обхванати от Регламент (ЕИО) №1408/71 за координиране на схемите за социално осигуряване.

 

2. При все това, настоящата директива не се прилага за следните пенсионни схеми:

 

а) схеми за допълнително пенсионно осигуряване, които към момента на влизане в сила на настоящата директива са приключили приема на нови активни членове и новите членове нямат достъп до тях;

 

б) схеми за допълнително пенсионно осигуряване, които подлежат на мерки, включващи намесата на орган или съд съобразно националното право, с цел да се гарантира или възстанови тяхното финансово състояние, включително процедури по ликвидация;

 

в) охранителни мерки срещу несъстоятелност, компенсаторни мерки и национални пенсионни резервни фондове.

Изменение 20

Член 3

Определения

Определения

По смисъла на настоящата директива се прилагат следните определения:

По смисъла на настоящата директива следните понятия означават:

а) "допълнителна пенсия" означава пенсии за прослужено време, и когато е предвидено от правилата на схема за допълнително пенсионно осигуряване, създадена в съответствие с националното законодателство и практики, обезщетения за инвалидност и за преживели лица, имащи за цел да допълнят или заменят пенсиите, предоставени във връзка със същите обстоятелства от схеми за задължително социално осигуряване.

а) "допълнителна пенсия" означава пенсионно осигуряване за прослужено време, предвиждено от правилата на схема за допълнително пенсионно осигуряване, създадена в съответствие с националното законодателство и практики;

б) "схема за допълнително пенсионно осигуряване" означава всяка професионална схема, създадена в съответствие с националното законодателство и практики, като например групов осигурителен договор, разходопокривна схема, договорена от един или повече бранша или сектори, капиталова схема, обещание за пенсия, обезпечено с резервни фондове или колективно или друго подобно споразумение, които имат за цел да предоставят допълнителна пенсия на наети и самостоятелно заети лица.

б) "схема за допълнително пенсионно осигуряване" означава всяка пенсионна схема, създадена в съответствие с националното законодателство и практики и обвързана с трудово правоотношение, която трябва да предлага допълнителни пенсии на наети лица;

в) "членове, участващи в схема" означава тези лица, чиято професия им дава право или би им дала право на допълнителна пенсия в съответствие с условията на схема за допълнително пенсионно осигуряване.

в) "активен член, участващ в схема" означава работник, чието настоящо трудово правоотношение му дава право или би му дало право на допълнителна пенсия след изпълнение на изискванията за придобиването на членство в съответствие с условията на схема за допълнително пенсионно осигуряване;

(г) "право на пенсия"

означава всяко обезщетение, на което участниците в дадена схема и други, придобили такива права, имат право съгласно правилата на дадена схема на допълнително пенсионно осигуряване и където е приложимо, съгласно националното законодателство.

г) "придобити пенсионни права"означава всички права на допълнителна пенсия, придобити след изпълнение на условията за членство, съгласно правилата на дадена схема на допълнително пенсионно осигуряване и където е приложимо, съгласно националното законодателство;

 

га) "придобивен период" означава периодът на активно членство в схема, който е необходим съобразно националното право или правилата на дадена схема за допълнително пенсионно осигуряване, за установяването на право на допълнителна пенсия;

д) "прекратяване на трудово правоотношение" означава решението за прекратяване на трудово правоотношение.

 

е) "напускащ работник" означава работник, който преди да придобие право на пенсиониране напуска дадено трудово правоотношение, при което е придобил или е можел да придобие право на пенсия в случай, че е запазил трудовото правоотношение.

е) "напускащ работник" означава активен член, участващ в схема, чието настоящо трудово правоотношение приключва преди придобиването на допълнителна пенсия;

ж) "преносимост" означава възможността, която се предоставя на работници, които придобиват или запазват пенсионни права, когато упражняват тяхното право на свободно движение или професионална мобилност.

 

з) "бъдещ бенефициент" означава всеки бивш член на схема, чиито пенсионни права остават пасивни съгласно схемата за допълнително пенсионно осигуряване, докато не бъдат изпълнени изискванията за получаване на допълнителна пенсия.

з) "неактивен член на схема" бивш член на схема за допълнително пенсионно осигуряване, който притежава придобити права в рамките на тази схема, но въпреки това не принадлежи активно към нея и все още не получава допълнителна пенсия от нея;

и) "пасивно пенсионно право" означава пенсионно право, запазено съгласно схемата, при която е било придобито от бъдещ бенефициент, който ще получи пенсия чрез тази схема за допълнително пенсионно осигуряване, когато бъдат изпълнени изискванията за получаване на пенсия.

и) "пасивно пенсионно право" означава придобито пенсионно право, което се запазва в схемата, в която е придобито от неактивен член;

й) "прехвърляне" означава направеното от схема за допълнително пенсионно осигуряване изплащане на капиталова сума, представляваща всички или част от пенсионните права, придобити съгласно тази схема, с възможност за прехвърлянето на тази сума към нова схема за допълнително пенсионно осигуряване или към друга финансова институция, даваща право на пенсия.

й) "стойност на пасивното пенсионно право" означава изчислената, в съответствие с националната практика и обичай и съобразно признати актюерски принципи, стойност на реалния основен капитал на пенсионното право.

Изменение 21

Член 4, буква а)

а) когато при прекратяване на трудовото правоотношение пенсионните права все още не са придобити, всички осигурителни вноски платени от или от името на напускащия работник се възстановяват или прехвърлят.

заличава се

Изменение 22

Член 4, буква б)

б) когато за придобиването на право на пенсия е определена минимална възраст, тя не може да надвишава 21 години.

б) когато схемата за допълнително пенсионно осигуряване предвижда придобивен период, той не бива да превишава пет години. Във никакъв случай не се прилага условие за придобивен период по отношение на член на схема за допълнително пенсионно осигуряване, след като е достигнал възраст 25 години.

Изменение 23

Член 4, буква в)

в) работник може да се включи в схема за допълнително пенсионно осигуряване след максимален период на заетост от една година или при необходимост, не по-късно от навършване на изискуемата минимална възраст.

в) Ако напускащ работник няма придобити пенсионни права към момента на прекратяване на трудовото си правоотношение, схемата за допълнително пенсионно осигуряване изплаща вече направените от напускащия работник или от работодателя в полза на работника вноски въз основа на законови разпоредби или колективни споразумения или договори или, ако напускащият работник носи инвестиционния риск - произлизащата от тези вноски инвестиционна стойност.

Обосновка

Durch den Änderungsantrag wird ausgeschlossen, dass nur die freiwilligen Beiträge des Arbeitgebers, d.h. Beiträge, deren Leistung nicht gesetzlich oder tarifvertraglich vorgeschrieben ist, erstattet oder übertragen werden können. Diese Beiträge müssen ferner gegebenenfalls neuen Bewertungen unterzogen werden können, nachdem der Anteil der Gebühren oder Verwaltungskosten abgezogen wurde.

Изменение 24

Член 4, буква г)

г) работник придобива право на пенсия веднага след максимален период на членство от две години.

г) В надлежно обосновани случаи държавите-членки може да дадат възможност на социалните партньори да приемат отклоняващи се от букви а) и б), недискриминационни разпоредби в колективните трудови договори, доколкото тези разпоредби предоставят на засегнатите най-малко равностойна закрила.

Изменение 25

Член 5

Запазване на пасивно пенсионно право

Запазване на пасивно пенсионно право

 

-1. Съобразно параграф 2 държавите-членки вземат мерките, които считат за необходими, за гарантиране, че напускащи работници могат да запазят придобитите си пенсионни права в схемата за допълнително пенсионно осигуряване, в която те са придобити.

1. Държавите-членки приемат мерките, които считат за необходими, с цел гарантиране на справедливо приспособяване на пасивно право на пенсия, така че да се избегне наказването на напускащи работници.

1. Държавите-членки вземат мерките, които считат за необходими за гарантиране, с оглед вида на пенсионната схема, на справедливото третиране на стойността на пасивните пенсионни права на напускащи работници и за защита на тези пенсионни права при несъстоятелност на предприятието. Справедливо третиране е налице, по-специално, когато

 

а) стойността на пасивното право се развива до голяма степен като стойността на правото на активните членове на схема или

 

б) пенсионните права в схемата за допълнително пенсионно осигуряване са определени като номинална сума, или

 

в) бъдещият бенефициент продължава да печели от лихвен процент, установен в схемата за допълнително пенсионно осигуряване, или

 

г) стойността на пасивното право се коригира в съответствие с процента на инфлацията, равнището на заплатите, актуалните пенсии или на възвръщаемостта на инвестициите, към която се стреми осигурителят на допълнителна пенсия.

2. Държавите-членки могат да позволят схемите за допълнително пенсионно осигуряване да не пазят придобити права, а да прехвърлят или да плащат капиталова сума, представляваща придобитите права, когато те не надхвърлят установения от държавата-членка праг. Държавата-членка информира Комисията за прилагания праг.

2. Държавите-членки могат да позволят схемите за допълнително пенсионно осигуряване да не пазят придобити права, а да плащат на напускащия работник капиталова сума, представляваща стойността на придобитите пенсионни права, когато тя не надхвърля установения от държавата-членка праг. Държавата-членка информира Комисията за прилагания праг.

 

2а. Държавите-членки може да дадат възможност на социалните партньори да приемат отклоняващи се от параграфи 2 и 3 разпоредби в колективни договори, доколкото тези разпоредби предоставят най-малко равностойна закрила.

Изменение 26

Член 6

Член 6

Прехвърлимост

заличава се

1. Освен в случаите на капиталово плащане съгласно член 5, параграф 2, държавите-членки предприемат необходимите действия, за да гарантират, че ако напускащ работник не е осигурен на новата си работа по същата схема за допълнително пенсионно осигуряване, той може да поиска в рамките на 18 месеца след прекратяване на трудовото му правоотношение, прехвърляне в рамките на държавата-членка или на друга държава-членка на всичките му придобити пенсионни права.

 

2. Държавите-членки, в съответствие с техните национални практики, гарантират, че когато актюерските предположения и тези, свързани с лихвените проценти определят стойността на придобитите права, които се прехвърлят, това няма да накаже напускащия работник.

 

3. Правата, прехвърлени към схема за допълнително пенсионно осигуряване, не могат да бъдат подложени на условията, регулиращи придобиването и са защитени поне до същата степен като пасивните права, в съответствие с член 5, параграф 1.

 

4. Когато при прехвърляне е необходимо плащането на административни разходи, държавите-членки предприемат необходимите действия, за да предотвратят тяхната прекомерност в сравнение с времето, през което напускащият работник е членувал в схемата.

 

Изменение 27

Член 7

1. Без да се засягат задълженията на институциите за създаване на разпоредба за професионално пенсионно осигуряване, които произтичат от член 11 от Директива 2003/41/ЕО, отнасяща се до информацията, предоставяна на членовете и бенефициентите, държавите-членки приемат необходимите мерки, за да гарантират, че работниците са информирани от лице, участващо в управлението на схемата за допълнително пенсионно осигуряване относно влиянието на прекратяването на трудовото им правоотношение върху техните допълнителни пенсионни права.

1. Без да се накърнява задължението на институциите за професионално пенсионно осигуряване съобразно член 11 от Директива 2003/41/ЕО за информиране на членовете и бенефициентите, държавите-членки, като приемат мерките, които считат за необходими, гарантират, че активните членове на схема по параграф 2 могат да изискат при прекратяването на трудовото им правоотношение информация относно последиците върху техните допълнителни пенсионни права.

2. Достатъчна информация се предоставя в разумен срок на работниците, които са я поискали. Тя трябва, по-конкретно, да е свързана със следното:

2. На активните членове на схемата при поискване се предоставя писмено и в рамките на разумен срок достатъчно информация, по-специално във връзка със следното:

а) условията, определящи придобиването на допълнителни пенсионни права и резултатите от тяхното прилагане при прекратяване на трудовото правоотношение;

а) условията, определящи придобиването на допълнителни пенсионни права и резултатите от тяхното прилагане при прекратяване на трудовото правоотношение;

б) предвидените пенсионни обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение;

б) предвидените пенсионни обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение;

в) условията, определящи запазването на пасивно право на пенсия;

в) размерът и запазването на пасивни пенсионни права.

г) условията, определящи прехвърлянето на придобити права.

 

3. На бъдещ бенефициент при поискване се предоставя информация от лице, участващо в управлението на схемата за допълнително пенсионно осигуряване относно пасивното право на пенсия и относно промените в правилата, регулиращи схемите за допълнително пенсионно осигуряване, които ги засягат.

3. На бъдещ бенефициент при поискване се предоставя информация от лице, участващо в управлението на схемата за допълнително пенсионно осигуряване относно пасивното право на пенсия и относно промените в правилата, регулиращи схемите за допълнително пенсионно осигуряване, които ги засягат.

4. Информацията, упомената в настоящия член се предоставя писмено и в достъпна форма.

 

Изменение 28

Член 8

1. Държавите-членки могат да приемат или запазят разпоредби относно преносимостта на допълнителни пенсионни права, които са по-благоприятни от разпоредбите на настоящата директива.

1. Държавите-членки могат да приемат или запазят разпоредби относно установяването и запазването на права на допълнителна пенсия на напускащ работник, които са по-благоприятни от разпоредбите на настоящата директива.

2. Приложението на настоящата директива не може при никакви обстоятелства да бъде използвано като причина за намаляване степента на преносимост на допълнителните пенсионни права, които съществуват в държавите-членки.

2. Прилагането на настоящата директива в никакъв случай не бива да служи като повод за ограничаване на съществуващи в държавите-членки разпоредби за установяването и запазването на допълнителни пенсионни права на напускащи работници.

Изменение 29

Член 9, параграф 1

1. Държавите-членки приемат необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива не по-късно от 1 юли 2008 г. или могат да предоставят на социалните партньори, по тяхно съвместно искане, правомощия за прилагане на настоящата директива по отношение на разпоредбите, които се отнасят до колективните споразумения. В този случай държавите-членки гарантират, че социалните партньори са въвели необходимите мерки със споразумение, не по-късно от 1 юли 2008 г. Държавите-членки предприемат всички необходими стъпки, за да гарантират, че те са способни по всяко време да гарантират постигането на резултатите, предвидени от настоящата директива. Те незабавно информират Комисията за това.

1. Държавите-членки приемат необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива не по-късно от 1 юли 2008 г. или гарантират, че социалните партньори са въвели необходимите мерки със споразумение към този момент и че държавите-членки предприемат всички необходими стъпки, за да гарантират, че те са способни по всяко време да гарантират постигането на резултатите, предвидени от настоящата директива.

Те незабавно информират Комисията за това.

Обосновка

Durch Ermöglichung einer Umsetzung durch Tarifverträge bringt der Vorschlag die Richtlinie mit früheren Richtlinien in Einklang.

Изменение 30

Член 9, параграф 3

3. Независимо от първия параграф и с цел да се вземат предвид специфичните условия, добре обосновани и свързани с финансовата устойчивост на схемите за допълнително пенсионно осигуряване, държавите-членки могат да освободят от прилагането на член 6, параграф 1 разходопокривни схеми, спомагателни фондове и дружества, които съставляват резервни фондове, с оглед изплащането на пенсии на техните работници. Всяка държава-членка, желаеща да се възползва от тази възможност незабавно уведомява Комисията за това, като указва съответните схеми и специфичните причини за изключението, както и приетите или планирани мерки, с оглед подобряването на възможността за прехвърляне на права от съответните схеми.

заличава се

Изменение 31

Член 10, параграф 1

1. На всеки пет години след 1 юли 2008 г. Комисията изготвя и представя доклад на Съвета, Европейския парламент, Икономическия и социален комитет и Комитета на регионите, въз основа на информацията, предоставена от държавите-членки.

1. На всеки пет години след 1 юли 2008 г. Комисията изготвя и представя доклад на Съвета, Европейския парламент, Икономическия и социален комитет и Комитета на регионите, въз основа на информацията, предоставена от държавите-членки. Този доклад съдържа и оценка на готовността на работодателя да предложи схема за допълнително пенсионно осигуряване след влизане в сила на настоящата директива.

Изменение 32

Член 10

1. На всеки пет години след 1 юли 2008 г. Комисията изготвя и представя доклад на Съвета, Европейския парламент, Икономическия и социален комитет и Комитета на регионите, въз основа на информацията, предоставена от държавите-членки.

1. На всеки пет години след 1 юли 2008 г. Комисията изготвя и представя доклад на Съвета, Европейския парламент, Икономическия и социален комитет и Комитета на регионите, въз основа на информацията, предоставена от държавите-членки.

 

1a. При това тя представя предложение относно това как при възможност за прехвърляне на придобити пенсионни права може да се прекрати отговорността на предприятието относно прехвърлените пенсионни права.

2. Не по-късно от 10 години след 1 юли 2008 г. Комисията изготвя специален доклад относно прилагането на член 9, параграф 3. Въз основа на него, по целесъобразност, Комисията представя предложение, съдържащо изменения на настоящата директива, които са необходими с цел гарантиране на равното третиране по отношение на възможността за прехвърляне на придобити права, на работници, осигурени от капиталови схеми и работници, осигурени от схемите по член 9, параграф 3.

 

Изменение 33

Член 10, параграф 2 а (нов)

 

2a. Не по-късно от пет години след изпълнение на настоящата директива Комисията изготвя доклад, по-специално относно условията на прехвърляне на капитала, съответстващ на допълнителните пенсионни права на работниците. Въз основа на този доклад Комисията представя предложение с всякакви изменения на настоящата директива, респ. с други инструменти, които се налагат с оглед премахване на допълнителни пречки за мобилността на работниците, свързани с отделни разпоредби относно допълнителното пенсионно осигуряване.

(1)

ОВ C ... / Все още непубликувано в ОВ.


BEGRÜNDUNG

Dieser Vorschlag zur Verbesserung der Portabilität von Zusatzrentenansprüchen wird zu einem entscheidenden Zeitpunkt vorgelegt. Die Bevölkerung der Europäischen Union vergreist, und die Wirtschaft wird globalisiert. Die Fähigkeit der Europäischen Union, diese nicht umkehrbaren wirtschaftlichen und sozialen Veränderungen aufzufangen und zum eigenen Vorteil zu nutzen, sollte erheblich verbessert werden. In den vergangenen Jahren haben die Mitgliedstaaten daher mit der Reform ihrer Arbeitsmärkte und Systeme der sozialen Sicherheit begonnen, darunter auch die Rentensysteme. Eine der Herausforderungen in diesem Zusammenhang besteht darin, mehr Flexibilität und Mobilität auf dem Arbeitsmarkt mit aktivierenden und bezahlbaren Formen der sozialen Sicherheit zu kombinieren. Sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber sollten die Vorteile eines flexiblen Arbeitsmarkts, in dessen Rahmen der Begriff der Arbeitsplatzsicherheit durch den Begriff der Beschäftigungssicherheit ersetzt wird, uneingeschränkt nutzen können.

Wegen der Vergreisung ist es für junge Menschen noch wichtiger, rechtzeitig über ihren Arbeitgeber für ihre Rente zu sparen. Dabei besteht in einigen Mitgliedstaaten die Tendenz, dass Betriebsrentenregelungen (zweiter Pfeiler) nicht mehr nur eine Ergänzung der gesetzlichen Rentenregelungen (erster Pfeiler) darstellen, sondern diese vollständig ersetzen. Dadurch wird es für Arbeitnehmer noch wichtiger, rechtzeitig einem Zusatzrentensystem beizutreten und die erworbenen Ansprüche auf ihren nächsten Arbeitgeber übertragen zu können. Ferner ist eine Tendenz erkennbar, Rentenregelungen in zunehmendem Maße gemäß dem Grundsatz des definierten Beitrags zu gestalten. Im Vergleich zu Regelungen mit definierter Leistung bieten Regelungen mit definiertem Beitrag viel weniger Gewähr für eine angemessene Rente. Die daraus resultierenden Folgen, nämlich Armut bei Rentnern, treten in einigen Mitgliedstaaten zutage.

In der heutigen Zeit ist eine flexible, mobile Einstellung der Arbeitnehmer erforderlich. Mobilität sollte daher belohnt und nicht bestraft werden. Die Wirklichkeit sieht leider noch anders aus. Bei einigen Zusatzrentensystemen hat z.B. ein 30-jähriger Arbeitnehmer, der acht Jahre Berufserfahrung bei drei verschiedenen Arbeitgebern gesammelt hat, noch keinerlei Anspruch auf eine Zusatzrente erworben.

In seinen wesentlichen Punkten unterstützt Ihre Berichterstatterin den Kommissionsvorschlag ohne Vorbehalte. Ihre Berichterstatterin teilt die Auffassung der Kommission, dass es nicht ausreicht, im europäischen Rahmen lediglich Berechnungsregeln für die Übertragung von Rentenansprüchen von einem Arbeitgeber auf einen anderen zu vereinbaren, der seinen Sitz im selben Mitgliedstaat haben kann oder auch nicht. Damit Flexibilität und berufliche Mobilität sich lohnen und um dafür zu sorgen, dass Arbeitnehmer für ihre Rente genügend ansparen, sollten Bestimmungen für den Erwerb, die Erhaltung und Übertragung von Rentenansprüchen festgelegt werden. Artikel 4 des Vorschlags bietet dafür einen geeigneten Rahmen. Den Sozialpartnern bleibt es freigestellt, bessere Vereinbarungen zu treffen.

In drei wesentlichen Punkten möchte Ihre Berichterstatterin den Kommissionsvorschlag jedoch anpassen.

1.      Geltungsbereich der Richtlinie und Verpflichtung zur Übertragung (Artikel 2, Artikel 6 Absatz 1 und Artikel 9 Absatz 3)

Es bestehen erhebliche Unterschiede zwischen den Zusatzrentensystemen der Mitgliedstaaten. Außer stark divergierenden Voraussetzungen für den Erwerb, die Erhaltung und die Übertragung von Rentenansprüchen unterscheiden sich auch die Finanzierungsarten. Für die auf Kapitalisierung basierenden Systeme, in deren Rahmen das Rentenkapital außerhalb des Unternehmens angelegt wird, ist es einfacher, Rentenansprüche von einem System auf ein anderes zu übertragen als z.B. für nach dem Umlageverfahren finanzierte Systeme, Unterstützungskassen und auf Pensionsrückstellungen basierende Systeme. Um den Problemen in Verbindung mit der finanziellen Tragfähigkeit der letztgenannten Systeme Rechnung zu tragen, schlägt die Kommission vor, dass diese vorübergehend von der Verpflichtung zur Übertragung von Rentenansprüchen freigestellt werden können.

Die Freistellungsmöglichkeit der Kommission wird in der Praxis dazu führen, dass die Verpflichtung zur Übertragung wohl sehr selektiv angewandt wird. Ihre Berichterstatterin wünscht sich für diese Richtlinie einen möglichst umfassenden Geltungsbereich. Gleichzeitig ist es sehr schwierig, in bestehende Regelungen einzugreifen. Darum schlägt Ihre Berichterstatterin folgende Lösung vor:

· die Richtlinie gilt ausschließlich für neu zugeteilte Rentenansprüche,

· die Freistellungsmöglichkeit gemäß Artikel 9 Absatz 3 wird gestrichen, es bestehen mit anderen Worten keine Ausnahmeregelungen hinsichtlich der Verpflichtung zur Übertragung.

2.      Die Behandlung ruhender Rentenansprüche (Artikel 5)

Arbeitnehmer, die ihre erworbenen Rentenansprüche bei ihrem altem Arbeitgeber zurücklassen („ruhen lassen“), dürfen nicht benachteiligt werden. Im Kommissionsvorschlag kommt jedoch nicht klar zum Ausdruck, wie dieses Ziel erreicht wird. Daher bedarf es unbedingt der Aufklärung darüber, welche Gruppe von Inhabern ruhender Rentenansprüche nicht benachteiligt werden darf und wie weit diese Verpflichtung zur Gleichbehandlung geht. Völlig klar sollte sein, dass von einer für aktive Versorgungsanwärter des Systems bestehenden Verpflichtung zur Indexierung keine Rede sein kann. Daher schlägt Ihre Berichterstatterin vor, dass die Mitgliedstaaten eine Gleichbehandlung von Versorgungsanwärtern mit ruhenden Rentenansprüchen und pensionierten Versorgungsanwärtern garantieren sollten.

3.      Position von Arbeitnehmern mit befristeten Arbeitsverträgen und Wiedereinsteigern (Artikel 6)

Die Kommission schlägt vor, dass Arbeitnehmer binnen 18 Monaten nach Beendigung des (früheren) Beschäftigungsverhältnisses einen Antrag auf Übertragung ihrer Rentenansprüche stellen müssen. Dies kann sich nachteilig für diejenigen auswirken, die ungewollt ihren Arbeitsplatz verlieren oder ihre berufliche Tätigkeit vorübergehend unterbrechen, um für Kinder oder andere nahestehende Personen zu sorgen. Wenn diese Gruppen von Arbeitnehmern zu einem späteren Zeitpunkt (später als 18 Monate) wieder eine berufliche Tätigkeit aufnehmen, könnten sie nicht mehr das Recht auf Übertragung in Anspruch nehmen. Darum schlägt Ihre Berichterstatterin vor, Arbeitnehmern bis zu sechs Monaten nach Aufnahme eines neuen Beschäftigungsverhältnisses die Möglichkeit zu bieten, einen Antrag auf Übertragung ihrer Rentenansprüche einzureichen.


STELLUNGNAHME des Ausschusses für Wirtschaft und Währung (1.2.2007)

für den Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten

zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Verbesserung der Portabilität von Zusatzrentenansprüchen

(KOM(2005)0507 – C6‑0331/2005 – 2005/0214(COD))

Verfasser der Stellungnahme: Eoin Ryan

KURZE BEGRÜNDUNG

Hintergrund

Laut der Arbeitskräfteerhebung aus dem Jahre 2003 (Eurostat, Europäische Kommission), fand bei 8,2% der Gesamtzahl der Beschäftigten in der EU nach einem Jahr eine Verlagerung auf einen anderen Arbeitsplatz statt (an erster Stelle Dänemark und das Vereinigte Königreich mit 13% und an letzter Stelle Schweden und Griechenland mit 5%). Durchschnittlich bleiben in der EU die Arbeitnehmer 10,6 Jahre am selben Arbeitsplatz, verglichen mit 6,7 Jahren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Bezüglich der geografischen Mobilität leben und arbeiten lediglich 1,5% der Bürger der EU-25 in einem anderen Mitgliedstaat als ihrem Herkunftsland. 7,2% der EU-Bürger wechseln ihren Wohnsitz jedes Jahr, 15% davon aufgrund eines Arbeitsplatzwechsels, wogegen in den Vereinigten Staaten 16,2% der Bürger jedes Jahr umziehen, davon 17% aus beruflichen Gründen.

Derzeit geltender Rechtsrahmen

Die einzige, diesen Bereich regulierende Rechtsvorschrift ist Richtlinie 98/49/EWG. Sie schützt Zusatzrentenansprüche von unselbständig und selbständig beschäftigten Personen, die innerhalb der EU zu- und abwandern. Ihr Anwendungsbereich ist jedoch begrenzt, da sie die Übertragbarkeit von Zusatzrenten sowie die Flexibilität im Hinblick auf die Bedingungen für den Erwerb der Ansprüche nicht gewährleistet.

Vorschlag für eine Richtlinie (2005/214 (COD))

Der Vorschlag umfasst sämtliche Zusatzrentensysteme, die auf einem Beschäftigungsverhältnis beruhen, mit Ausnahme von gesetzlichen Systemen, die unter die Verordnung 1408/71 fallen, wie z.B. die französische Regelung AGIRC/ARRCO. Der Vorschlag definiert keine leistungs- und beitragsbezogenen Systeme. Obwohl sich die Struktur der Rentensysteme, insbesondere der beitragsbezogenen, aufgrund der Marktentwicklungen verändert hat, hätten einige allgemeine Grundsätze sowie Probleme der Portabilität aufgrund der Unterschiede zwischen den Systemen beschrieben werden müssen.

Bezüglich des Anspruchserwerbs legt der Vorschlag Obergrenzen für die Erwerbsbedingungen fest, damit mobile Arbeitnehmer ausreichende Zusatzrentenansprüche über ihr gesamtes Berufsleben hinweg bilden können. Unbeschadet der unterschiedlichen nationalen Rechtsvorschriften können die Wartezeiten (nach denen die Versorgungsanwärter die erworbenen Ansprüche erhalten) nicht länger als 2 Jahre sein, sofern das Mindestalter für den Erwerb erreicht wurde, das auf 21 Jahre festgesetzt ist. Ferner darf die Wartezeit, bis ein Beschäftigter Mitglied des Rentensystems werden kann, nicht mehr als 1 Jahr betragen (sofern ein Mindestalter erreicht wurde). Es sollte hervorgehoben werden, dass die niedrigen Grenzen für Unverfallbarkeitsfristen und Wartezeiten auch höhere Kosten für alle Mitglieder des Systems verursachen können.

Die Richtlinie führt den Begriff der „fairen Anpassung“ der ruhenden Rentenansprüche ein. Der Begriff ist unklar insofern, ob er sich auf die Neubewertung, die Indexierung usw. bezieht, obwohl Erwägung 7 auf Indexierung oder Inflation verweist. Die Formulierung, dass ausscheidende Arbeitnehmer nicht benachteiligt werden dürfen, erfordert jedoch mehr Klarheit. Ebenfalls in dieser Bestimmung erlaubt der Vorschlag, um übermäßige Verwaltungskosten durch die Verwaltung einer hohen Zahl von ruhenden Ansprüchen von geringem Wert zu vermeiden, die Übertragung oder die Auszahlung einer Kapitalsumme, die den erworbenen Ansprüchen entspricht, solang diese nicht einen von dem betreffenden Mitgliedstaat festgelegten Schwellenwert überschreiten.

Was die Übertragungsrechte anbelangt, so können die Arbeitnehmer entweder ihre Ansprüche in einem früheren System aufrechterhalten (sofern diese nicht so gering sind, dass dies zu übermäßigen Verwaltungskosten führen würde), oder können sie auf ein anderes System übertragen. Die Mitgliedstaaten werden jedoch die Möglichkeit haben, nicht kapitalgedeckte Systeme (wie z.B. die nach dem Umlageverfahren finanzierten Systeme oder die Unterstützungskassen) von diesem Übertragungserfordernis auszunehmen, um ihre finanzielle Tragfähigkeit zu wahren. Diese Bestimmung wird bis spätestens 1. Juli 2018 überprüft. Im Hinblick auf den Übertragungsbegriff ist es von wesentlicher Bedeutung, zwischen dem Begriff der “Übertragung von Ansprüchen” (Artikel 6) und dem Begriff der „Übertragung von Kapital”, wie in Artikel 3 j verwendet, zu unterscheiden. Der Richtlinienvorschlag verwendet diese Begriffe nicht konsequent. In der Praxis nehmen die Arbeitnehmer einfach das Kapital aus dem alten System heraus („transfer-out“) und bringen es gemäß den Vorschriften des neuen Systems in das neue System ein („transfer-in“). Es ist unmöglich, das neue System zu zwingen, dasselbe Anspruchsniveau zu gewährleisten. Schließlich befasst sich der Vorschlag nicht mit dem Thema der Übertragungen von Systemen, die vorübergehend unterfinanziert sind, und wo eine Übertragungszahlung aus dem System die Ansprüche der verbleibenden Mitglieder nachteilig beeinflussen könnte.

Bezüglich der Informationspflicht fordert der Vorschlag Maßnahmen als Ergänzung zu den Informationsanforderungen gemäß Artikel 11 der Richtlinie über die Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgungen (2003/41/EG). Artikel 11 dieser Richtlinie sieht vor, dass die Mitglieder und Leistungsempfänger eines Versorgungssystems Informationen über den Jahresabschluss und den jährlichen Lagebericht, über die Grundsätze der Anlagepolitik des Versorgungssystems sowie über die Modalitäten der Übertragung oder Zahlung von fälligen Leistungen. In Artikel 7 des neuen Vorschlags wird diese Bestimmung als unzureichend betrachtet und von den Verwaltern eines Zusatzrentensystems verlangt, dass sie jeden ausscheidenden Arbeitnehmer, ob er Versorgungsanwärter ist oder nicht, über die Folgen eine Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses für seine Zusatzrentenansprüche aufklären. Diese Bestimmung kann durchaus ebenfalls unnötige Kosten für die Verwaltung eines Rentensystems verursachen.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Wirtschaft und Währung ersucht den federführenden Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten, folgende Änderungsanträge in seinen Bericht zu übernehmen:

Vorschlag der Kommission(1)  Abänderungen des Parlaments

Änderungsantrag 1

Erwägung 10

(10) Aus Gründen der finanziellen Tragfähigkeit der Zusatzrentensysteme können die Mitgliedstaaten nicht kapitalgedeckte Systeme grundsätzlich von der Verpflichtung freistellen, den Arbeitnehmern die Übertragung der erworbenen Ansprüche zu ermöglichen. Um die Gleichbehandlung der Arbeitnehmer, die in einem Kapitaldeckungssystem versichert sind, mit den Arbeitnehmern, die in den in Artikel 9 Absatz 3 genannten Systemen versichert sind, zu gewährleisten, müssen sich die Mitgliedstaaten jedoch bemühen, die Übertragbarkeit der Ansprüche aus nicht kapitalgedeckten Systemen nach und nach zu verbessern.

entfällt

Begründung

Es bestehen Bedenken im Hinblick auf die finanzielle Tragfähigkeit, Fairness und Solidarität in Bezug auf die in den Systemen verbleibenden Mitglieder, nicht nur bei den beitragsunabhängigen Systemen, die die Kommission aus der Richtlinie ausklammern will, sondern auch bei in den Anwendungsbereich der Richtlinie fallenden Systemen und Rentenfonds. Diesen Bedenken muss generell für alle Systeme nachgegangen werden, und nicht nur durch Ausklammerung von beitragsunabhängigen Systemen.

Änderungsantrag 2

Erwägung 10 a (neu)

(10a) Aus Gründen der finanziellen Tragfähigkeit von Zusatzrentensystemen sollte die Übertragbarkeit von Rentenansprüchen genau überwacht werden, insbesondere bezüglich der Auswirkungen der Unterschiede in den versicherungsmathematischen Schätzungen und Zinssatzprojektionen auf die tatsächliche Inanspruchnahme der Übertragungsrechte.

Begründung

Es bestehen Bedenken im Hinblick auf die finanzielle Tragfähigkeit, Fairness und Solidarität in Bezug auf die in den Systemen verbleibenden Mitglieder, nicht nur bei den Systemen, die die Kommission aus der Richtlinie ausklammern will, sondern auch bei in den Anwendungsbereich der Richtlinie fallenden Systemen und Rentenfonds. Die Auswirkungen müssen genau überwacht werden. Fachleute hegen ferner starke Bedenken, dass die Richtlinie Tendenzen verstärken könnte, von leistungs- auf beitragsbezogene Arten von Rentensystemen überzugehen.

Änderungsantrag 3

Erwägung 11 a (neu)

 

(11a) Um eine inkonsistente Umsetzung zu vermeiden, sollten die Kontrollbehörden sowohl innerhalb der als auch zwischen den Mitgliedstaaten zusammenarbeiten.

Begründung

Problematisch ist die Frage der Definition der zuständigen Kontrollbehörde oder der Kooperationsmechanismen zwischen Kontrollbehörden in einem Mitgliedstaat (in der Regel Finanzkontrolle zur Regelung von Rentenfonds und Sozial-/Arbeitsministerium zur Überwachung der Renten allgemein) sowie in der gesamten EU.

Änderungsantrag 4

Erwägung 11 b (neu)

(11b) Da unterschiedliche steuerliche Behandlungen von Beiträgen zu und Leistungen aus Rentenfonds die Mobilität und die Übertragung von Rentenansprüchen erheblich behindern, sollten die Auswirkungen der steuerlichen Behandlung in Bezug auf solche Übertragungen genau überwacht und erforderlichenfalls geeignete Maßnahmen entworfen werden.

Begründung

Die Ziele der Richtlinie im Bereich der Mobilität, vor allem aufgrund der Bestimmungen betreffend die grenzüberschreitende Übertragung von Rentenansprüchen, sind möglicherweise schwer zu verwirklichen, wenn nicht gleichzeitig die steuerliche Behandlung in Angriff genommen wird.

Änderungsantrag 5

Erwägung 14 a (neu)

 

(14a) Die Kommission sollte fünf Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie eine Kosten-Nutzen-Analyse durchführen und dabei ihre Auswirkung auf die Zahl der Arbeitgeber, die Rentensysteme anbieten, bewerten.

Begründung

Es ist wichtig, dass diese Richtlinie nicht zu einer Verringerung der Zahl von Arbeitgebern führt, die bereit sind, Rentensysteme anzubieten.

Änderungsantrag 6

Artikel 1

Die vorliegende Richtlinie soll den Arbeitnehmern die Wahrnehmung des Rechts auf Freizügigkeit und des Rechts auf innerstaatliche berufliche Mobilität dadurch erleichtern, dass durch einzelne Bestimmungen der in den Mitgliedstaaten bestehenden Zusatzrentensysteme bedingte Hindernisse abgebaut werden.

Die vorliegende Richtlinie soll den Arbeitnehmern die Wahrnehmung des Rechts auf Freizügigkeit und die berufliche Mobilität innerhalb eines Mitgliedstaates und zwischen Mitgliedstaaten dadurch erleichtern, dass durch einzelne Bestimmungen der in den Mitgliedstaaten bestehenden Zusatzrentensysteme bedingte Hindernisse abgebaut werden.

Begründung

Die Richtlinie sollte vor allem auch die berufliche Mobilität zwischen Mitgliedstaaten erleichtern.

Änderungsantrag 7

Artikel 2

Diese Richtlinie gilt für Zusatzrentensysteme, ausgenommen die unter die Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 fallenden Systeme.

Diese Richtlinie gilt für Ansprüche aus freiwilligen und verpflichtenden Zusatzrentensystemen auf der Grundlage eines Beschäftigungsverhältnisses.

Begründung

Aus Gründen der Gegenseitigkeit ist es nicht gerecht, den Anwendungsbereich der Richtlinie lediglich auf die Zusatzsysteme der zweiten Säule zu beschränken, die nicht durch VO 1408/71 abgedeckt sind. Die Bestimmungen dieser Richtlinie sind auch für die Systeme im Rahmen der VO 1408/71 relevant.

Änderungsantrag 8

Artikel 3 Buchstabe c

(c) „Versorgungsanwärter“: Personen, die aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit nach den Bestimmungen eines Zusatzrentensystems Anspruch auf Zusatzrentenleistungen haben oder haben werden.

(c) „aktive Versorgungsanwärter“: Personen, denen gemäß den Bestimmungen des Systems die Mitgliedschaft gewährt wurde, und die aufgrund ihres derzeitigen Beschäftigungsverhältnisses Anspruch auf Zusatzrentenleistungen nach den Bestimmungen dieses Systems haben oder nach Erfüllung der Unverfallbarkeitsvoraussetzungen haben werden.

Begründung

Sinn und Zweck dieses Änderungsantrags ist die Klarstellung, dass Versorgungsempfänger und Versorgungsanwärter mit aufgeschobenen Ansprüchen in diese Definition nicht einbezogen sind. Diese Richtlinie ist nicht auf Versorgungsempfänger und Versorgungsanwärter mit aufgeschobenen Ansprüchen gerichtet, die gesondert definiert werden. Der Änderungsantrag stellt ferner klar, dass ein aktiver Versorgungsanwärter ein Arbeitnehmer ist, der als Mitglied in ein System aufgenommen wurde, ob er eine Unverfallbarkeitszeit zurückgelegt hat oder nicht. Ferner könnte die Definition so ausgelegt werden, dass sie auch Arbeitnehmer einbezieht, die sich in einer Wartezeit für den Zugang zum System befinden, was nicht beabsichtigt ist.

Änderungsantrag 9

Artikel 3 Buchstabe d

(d) „Rentenansprüche“: Leistung, auf die Versorgungsanwärter und sonstige Anspruchsberechtigte im Rahmen der Regelungen eines Zusatzrentensystems und gegebenenfalls nach einzelstaatlichem Recht Anspruch haben.

(d) „unverfallbare Rentenansprüche“: Anspruch auf Zusatzrente, der nach Erfüllung der im Rahmen der Regelungen eines Zusatzrentensystems und gegebenenfalls nach einzelstaatlichem Recht verlangten Voraussetzungen erworben wurde.

Begründung

In Zusatzrentensystemen haben die Anwärter nur Ansprüche beim Ausscheiden aus einem System (aus anderen Gründen als dem Ruhestand), wenn eine Unverfallbarkeitszeit zurückgelegt wurde. Wenn die Ansprüche unverfallbar geworden sind, hat ein Anspruchberechtigter, der das System verlässt, Anspruch auf Erhaltung dieser Ansprüche in dem System oder- mit einigen Einschränkungen - auf Übertragung dieser Ansprüche. Diese geänderte Definition soll klar stellen, dass ein Anspruchsberechtigter solche Ansprüche nur erwirbt, wenn er die Unverfallbarkeitsvoraussetzungen erfüllt. Der Begriff „Leistungen“ ist auch ersetzt worden durch „Zusatzrente“, da dieser bereits definiert ist.

Änderungsantrag 10

Artikel 3 Buchstabe e

(e) „Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses“: Entscheidung, ein Arbeitsverhältnis zu beenden.

(e) „Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses“: Beendigung eines Arbeitsverhältnisses aus anderen Gründen als der Pensionierung einerseits oder aus denjenigen Gründen, die gemäß nationalem Recht zum Verlust von Ansprüchen führen, andererseits.

Begründung

Freiwillige Zusatzrentensysteme dienen unter anderem dazu, den Arbeitnehmer an das Unternehmen zu binden und diese Betriebstreue in Form einer Zusatzrente zu belohnen. Bestimmte schuldhafte Handlungen des Arbeitnehmers können, je nach nationalem Recht, den Arbeitgeber zur Entlassung berechtigen. In solchen Fällen sollte der Arbeitnehmer nicht durch die Mitnahme von Ansprüchen aus dem betrieblichen Zusatzrentensystem belohnt werden.

Änderungsantrag 11

Artikel 3 Buchstabe e a (neu)

 

(ea) „Ruhestand“ einschließlich Vorruhestand: Zeitraum, innerhalb dessen eine Inanspruchnahme von Rentenleistungen erfolgt; Beendigung einer Beschäftigung als solche bedeutet nicht Ruhestand;

Begründung

Die Beendigung einer Beschäftigung sollte den Ruhestand nicht beinhalten und Ruhestand sollte als der Zeitpunkt definiert werden, wenn Rentenleistungen beansprucht werden. Er gilt auch für Anspruchsberechtigte, denen aus anderen Gründen als dem Ruhestand eine Rente gewährt wird, z.B. wenn jemand eine Invaliditätsrente erhält.

Änderungsantrag 12

Artikel 3 Buchstabe f

(f) „Ausscheidender Arbeitnehmer“: Arbeitnehmer, der vor Erwerb einer Rentenanwartschaft ein Beschäftigungsverhältnis beendet, in dessen Rahmen er Rentenansprüche aufgebaut hat, oder bei Verbleiben in dem jeweiligen Beschäftigungsverhältnis Rentenansprüche erworben hätte.

(f) „Ausscheidender Arbeitnehmer“: Aktiver Versorgungsanwärter, dessen derzeitiges Beschäftigungsverhältnis beendet ist;

Begründung

Dieser Änderungsantrag soll klar stellen, dass nicht alle Arbeitnehmer Versorgungsanwärter von Rentensystemen sind und es daher besser ist, dass der Begriff Arbeitnehmer ersetzt wird durch „aktiver Versorgungsanwärter“, der oben definiert ist. Auch könnte der Satzteil „vor Erwerb einer Rentenanwartschaft“ irreführend sein, da jemand rentenberechtigt nur bei Eintreten in den Ruhestand oder beim Auftreten einer sonstigen Situation, die einen Rentenanspruch schafft, wie z.B. Behinderung, ist. Dieser Änderungsantrag stellt daher klar, dass ein ausscheidender Arbeitnehmer ein aktiver Versorgungsanwärter ist, dessen derzeitiges Beschäftigungsverhältnis auf andere Weise endet als bei der Beantragung von Rentenleistungen.

Änderungsantrag 13

Artikel 3 Buchstabe h

(h) „Versorgungsanwärter mit aufgeschobenen Ansprüchen“: Ehemaliges Mitglied, dessen Ansprüche auf Rentenleistungen im Rahmen des Zusatzrentensystems so lange ruhen, bis die Voraussetzungen für den Bezug einer Zusatzrente erfüllt sind.

(h) „Versorgungsanwärter mit aufgeschobenen Ansprüchen“: Personen mit unverfallbaren Rentenansprüchen in einem Zusatzrentensystem, die jedoch keine aktiven Mitglieder dieses Systems mehr sind und noch keine Zusatzrente aus diesem System beziehen.

Begründung

Diese Definition beschreibt Versorgungsanwärter mit aufgeschobenen Ansprüchen als „ehemalige Mitglieder“. Versorgungsanwärter mit aufgeschobenen Ansprüchen sind jedoch de facto nach wie vor Mitglieder des Systems, aber keine „aktiven Versorgungsanwärter“. Diese neue Definition definiert solche Versorgungsanwärter präziser.

Änderungsantrag 14

Artikel 3 Buchstabe i

(i) „Ruhende Rentenansprüche“: Von einem ehemaligen Versorgungsanwärter im Rahmen des Systems erworbene Rentenansprüche, die einen Anspruch auf Zusatzrentenleistungen bedingen, wenn die Leistungsvoraussetzungen erfüllt sind.

(i) „Ruhende Rentenansprüche“: Von einem ehemaligen Versorgungsanwärter im Rahmen des Systems, innerhalb dessen sie angefallen sind, erworbene unverfallbare Rentenansprüche;

Begründung

Der zweite Teil dieser Definition ist überflüssig und könnte daher Verwirrung stiften.

Änderungsantrag 15

Artikel 3 Buchstabe j

(j) „Anspruchsübertragung“: Im Rahmen eines Zusatzrentensystems Auszahlung von Kapital, das einen Teil oder die Gesamtheit des in diesem System erworbenen Anspruchswerts ausmacht; dabei kann dieses Kapital auf ein neues Rentensystem übertragen oder an ein anderes Altersversorgungsmodelle anbietendes Finanzinstitut transferiert werden.

(j) „Anspruchsübertragung“: Im Rahmen eines Zusatzrentensystems Auszahlung von Kapital, das die Gesamtheit des in diesem System erworbenen Anspruchswerts ausmacht; dabei kann dieses Kapital auf ein neues Rentensystem übertragen oder an ein anderes Altersversorgungsmodelle anbietendes Finanzinstitut transferiert werden.

Begründung

Die Richtlinie muss konsequent sein in der Verwendung von Begriffen wie „Kapitalübertragung“ und „Anspruchsübertragung“. In der Praxis nehmen die Arbeitnehmer das Kapital einfach aus dem alten System heraus („transfer-out“) und bringen es gemäß den Vorschriften des neuen Systems in das neue System ein („transfer-in“). Es ist unmöglich, das neue System zur Gewährleistung derselben Anspruchsebene zu zwingen.

Änderungsantrag 16

Artikel 3 Buchstabe j a (neu)

(ja) „Finanzinstitut“: Ein Institut, das im Einklang mit einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und mit den von dem Mitgliedstaat, in dem es ansässig ist, festgelegten Regelungen andere Rentenprodukte als Zusatzrenten anbieten darf.

Begründung

Der Änderungsantrag dient der Präzisierung des Artikels 3 Buchstabe j.

Änderungsantrag 17

Artikel 4 Einleitung

Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um Folgendes sicherzustellen:

Wenn ein Zusatzrentensystem eingerichtet wird und das Beschäftigungsverhältnis eines Arbeitnehmers ihn zum Beitritt zum System berechtigt, treffen die Mitgliedstaaten die erforderlichen Maßnahmen, um Folgendes sicherzustellen:

Begründung

Artikel 4 könnte so verstanden werden, dass die Mitgliedstaaten den Arbeitnehmern den Zugang zu einem Zusatzrentensystem gewähren müssen – wie z.B. die Einleitung mit Buchstabe c zusammengenommen. Dies liegt nicht in der Absicht des Vorschlags, und eine solche Auslegung würde den freiwilligen Charakter der Rentengewährung in vielen Mitgliedstaaten unterlaufen. Dieser Änderungsantrag stellt klar, dass der Artikel nur Anwendung findet, wenn ein System besteht und der Arbeitnehmer berechtigt wäre, dem System beizutreten (ein Arbeitgeber verfügt möglicherweise über eine Reihe von Systemen für verschiedene Gruppen von Arbeitnehmern).

Änderungsantrag 18

Artikel 4 Buchstabe a

(a) Ist zum Zeitpunkt der Beendigung eines Beschäftigungsverhältnisses noch keine Rentenanwartschaft begründet, so werden die gesamten vom Arbeitnehmer oder vom Arbeitgeber im Namen des Arbeitnehmers eingezahlten Beiträge erstattet oder übertragen.

(a) Ist zum Zeitpunkt der Beendigung eines Beschäftigungsverhältnisses noch keine unverfallbare Rentenanwartschaft begründet, so werden die gesamten eingezahlten Beiträge oder der Wert von aus diesen Beiträgen abgeleiteten Investitionen erstattet, sofern sie nicht zur Deckung von Invaliditätsrisiken, Hinterbliebenenrechten oder sonstigen Solidaritätsaspekten verwendet werden.

Begründung

In einigen Rentensystemen sind Invaliditätsrisiken, Hinterbliebenenrechte oder sonstige Solidaritätsaspekte kollektiv abgedeckt. Es ist gerecht, diese proportional bei der Berechnung der vom ausscheidenden Versorgungsanwärter entrichteten Beiträge auszunehmen.

Änderungsantrag 19

Artikel 4 Buchstabe b

(b) Ein für den Erwerb von Rentenansprüchen festgelegtes Mindestalter darf 21 Jahre nicht übersteigen.

(b) Werden von den Mitgliedstaaten Bedingungen für den Anspruchserwerb wie z. B. ein Mindestalter, Warte- und/oder Unverfallbarkeitsfristen festgelegt, müssen solche Bedingungen auf objektiven Gründen basieren.

Begründung

Der Richtlinienvorschlag muss das Subsidiaritätsprinzip berücksichtigen und daher keine Vorschriften über die nationale Struktur und Ausgestaltung der zweiten Säule machen. Die im Richtlinienvorschlag vorgeschlagenen Fristen für Anwartschafts- und Unverfallbarkeitsfristen sind darüber hinaus nicht dazu geeignet, dem ursprünglichen Gedanken von freiwilligen Zusatzpensionssystemen, nämlich der Bindung des Arbeitnehmers an den Betrieb, Rechnung zu tragen.

Änderungsantrag 20

Artikel 4 Buchstabe c

(c) Arbeitnehmer können nach einer Beschäftigungsdauer von einem Jahr oder gegebenenfalls spätestens bei Erreichen des vorgeschriebenen Mindestalters Mitglied eines Zusatzrentensystems werden.

(c) Arbeitnehmer können nach einer Beschäftigungsdauer von einem Jahr oder gegebenenfalls spätestens bei Erreichen des von dem betreffenden Mitgliedstaat oder dem betreffenden Zusatzrentensystem vorgeschriebenen Mindestalters Mitglied eines Zusatzrentensystems werden.

Begründung

Dieser Absatz befasst sich mit den Bedingungen für den Beitritt zum System. Befindet sich der Arbeitnehmer noch in einer Wartezeit, verliert er keinen Anspruch bei Aufgabe der Beschäftigung. Die Kommission hat bestätigt, dass sie damit beabsichtigt, die Rentensysteme der Mitgliedstaaten in die Lage zu versetzen, jedes beliebige Alter als eine Beitrittsbedingung festzulegen.

Änderungsantrag 21

Artikel 4 Buchstabe d

(d) Arbeitnehmer erwerben nach einer Mitgliedschaft von maximal zwei Jahren eine Rentenanwartschaft.

(d) Arbeitnehmer erwerben nach höchstens zwei Jahren eine unverfallbare Rentenanwartschaft, sofern der Arbeitnehmer das für den Erwerb von Rentenanwartschaften festgelegte Mindestalter erreicht hat.

Begründung

Sinn und Zweck dieses Änderungsantrags ist die Klarstellung der Interaktion von Artikel 4 b (der sich auf ein Mindestalter für den Erwerb von Rentenanwartschaften bezieht) und 4 d (der sich auf eine Mindestwartezeit für den Erwerb von Rentenanwartschaften bezieht). Der Änderungsantrag stellt klar, dass der Arbeitnehmer, wenn er zwei Jahre Mitglied war, Anwartschaften erwerben muss, es sei denn, er hat das festgelegte Mindestalter noch nicht erreicht. In diesem Falle werden seine Anwartschaften erst unverfallbar, wenn er das festgelegte Mindestalter erreicht hat.

Änderungsantrag 22

Artikel 5 Absatz 1

1. Die Mitgliedstaaten nehmen die Maßnahmen die ihnen notwendig erscheinen um eine faire Anpassung der ruhenden Rentenansprüche sicher zu stellen und damit zu gewährleisten, dass ausscheidende Arbeitnehmer nicht benachteiligt werden.

1. Die Mitgliedstaaten nehmen unter Berücksichtigung der Art des Zusatzrentensystems die Maßnahmen an, die ihnen notwendig erscheinen um eine faire und gleiche Behandlung der ruhenden Rentenansprüche unter Berücksichtung der Dauer und des Umfangs der Beiträge zum System zugunsten des Ausscheidenden sicher zu stellen.

Begründung

Sinn und Zweck des Änderungsantrags ist die Herausstellung des Unterschieds zwischen beitrags- und leistungsbezogenen Systemen. Im erstgenannten Fall werden die ruhenden Rentenansprüche angepasst entsprechend den Investitionserträgen, wogegen im zweiten Fall die Ansprüche angepasst werden gemäß der von dem Mitgliedstaat gewählten Methode, einschließlich Inflation oder Lohnniveaus. Der Änderungsantrag beseitigt auch die Zweideutigkeit im Hinblick auf das Wort „benachteiligt“. Die Formulierung „faire Behandlung“ stellt klar, dass ruhende Ansprüche fair behandelt werden sollten, aber ausgeschiedenen Mitgliedern kein unfairer Vorteil gegenüber den verbleibenden entstehen darf.

Änderungsantrag 23

Artikel 5 Absatz 2

2. Die Mitgliedstaaten können den Zusatzrentensystemen die Möglichkeit einräumen, erworbene Ansprüche nicht zu erhalten, sondern in Höhe der erworbenen Ansprüche Kapital zu übertragen oder auszuzahlen, soweit der Wert den vom betreffenden Mitgliedstaat festgelegten Schwellenwert nicht überschreitet. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den jeweiligen Schwellenwert mit.

2. Die Mitgliedstaaten können den Zusatzrentensystemen die Möglichkeit einräumen, unverfallbare Rentenansprüche nicht zu erhalten, sondern in Höhe der unverfallbaren Rentenansprüche Kapital zu übertragen oder auszuzahlen, soweit der Wert den vom betreffenden Mitgliedstaat festgelegten Schwellenwert nicht überschreitet. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den jeweiligen Schwellenwert mit.

Begründung

Dieser Änderungsantrag verwendet den Begriff „unverfallbare Rentenansprüche“, der definiert ist.

Änderungsantrag 24

Artikel 6 Absatz 1

1. Vorbehaltlich der Möglichkeit einer Kapitalauszahlung gemäß Artikel 5 Absatz 2 stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass ein ausscheidender Arbeitnehmer, der in seinem neuen Arbeitsverhältnis nicht demselben Zusatzrentensystem angeschlossen ist, binnen 18 Monaten nach Beendigung des früheren Beschäftigungsverhältnisses seine gesamten erworbenen Rentenansprüche innerhalb des betreffenden Mitgliedstaats oder in einen anderen Mitgliedstaat übertragen lassen kann.

entfällt

Begründung

Gemäß dem Subsidiaritätsprinzip sollte der Inhalt von Artikel 6 den Mitgliedstaaten überlassen werden.

Änderungsantrag 25

Artikel 6 Absatz 2

2. Die Mitgliedstaaten, im Einklang mit nationalen Gepflogenheiten, stellen sicher, dass wenn versicherungsmathematische Annahmen und Annahmen zu den Zinssätzen den Wert der zu übertragenden erworbenen Ansprüche bestimmen, diese dem ausscheidenden Arbeitnehmer nicht zum Nachteil gereichen dürfen.

2. Die Mitgliedstaaten, im Einklang mit nationalen Gepflogenheiten und in Zusammenarbeit mit der Kommission, fördern die Konvergenz von versicherungsmathematischen Annahmen und Zinssatzprognosen und stellen sicher, dass wenn versicherungsmathematische Annahmen und Annahmen zu den Zinssätzen den Wert der zu übertragenden unverfallbaren Rentenansprüche bestimmen, diese für den ausscheidenden Arbeitnehmer und die Mitglieder des Systems fair sein müssen. Die Mitgliedstaaten können dem Zusatzrentensystem erlauben, den Wert der Erstattung oder Übertragung anzupassen, um die finanzielle Tragfähigkeit des Systems zu wahren.

Begründung

Die Formulierung „nicht zum Nachteil gereichen dürfen“ wird ersetzt durch „für den ausscheidenden Arbeitnehmer und die Mitglieder des Systems fair sein müssen“, um Zeiten zu berücksichtigen, in denen eine Anpassung der Übertragungswerte erforderlich sein mag. Dies kann erforderlich sein, wenn ein leistungsbezogenes System des Privatsektors unterfinanziert ist. Unter solchen Umständen können die Treuhänder des Systems die Übertragungszahlung auf Anraten des Versicherungsmathematikers kürzen. Damit soll gewährleistet sein, dass die verbleibenden Mitglieder durch eine solche Übertragung nicht benachteiligt werden. Ohne Aufnahme dieser Formulierung in die Richtlinie könnte die finanzielle Tragfähigkeit einiger Fonds gefährdet sein.

Änderungsantrag 26

Artikel 6 Absatz 3

3. Das die Übertragung aufnehmende Zusatzrentensystem unterwirft die übertragenen Ansprüche keinen für den Arbeitnehmer nachteiligen Bedingungen und garantiert die Wahrung dieser Ansprüche mindestens unter denselben Bedingungen, die für ruhende Ansprüche gemäß Artikel 5 Absatz 1 gelten.

entfällt

Begründung

Gemäß dem Subsidiaritätsprinzip sollte der Inhalt von Artikel 6 den Mitgliedstaaten überlassen werden.

Änderungsantrag 27

Artikel 6 Absatz 4

4. Fallen bei einer Übertragung Verwaltungskosten an, so treffen die Mitgliedstaaten die erforderlichen Maßnahmen, um auszuschließen, dass diese in einem unangemessenen Verhältnis zur Dauer der Mitgliedschaft des ausscheidenden Arbeitnehmers stehen.

 

entfällt

Begründung

Gemäß dem Subsidiaritätsprinzip sollte der Inhalt von Artikel 6 den Mitgliedstaaten überlassen werden.

Änderungsantrag 28

Artikel 7 Absatz 1

1. Vorbehaltlich der Verpflichtungen der Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung gemäß Artikel 11 der Richtlinie 2003/41/EG in Bezug auf die Auskunftspflicht gegenüber Versorgungsanwärtern und Leistungsempfängern stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die Arbeitnehmer von der für die Verwaltung des Zusatzrentensystems zuständigen Person über die Folgen einer Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses für ihre Zusatzrentenansprüche aufgeklärt werden.

1. Vorbehaltlich der Verpflichtungen der Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung gemäß Artikel 11 der Richtlinie 2003/41/EG in Bezug auf die Auskunftspflicht gegenüber Versorgungsanwärtern und Leistungsempfängern stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die aktiven oder künftigen Versorgungsanwärter von der für die Verwaltung des Zusatzrentensystems zuständigen Person über die Folgen einer Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses für ihre Zusatzrentenansprüche aufgeklärt werden.

Begründung

Dieser Änderungsantrag soll klar stellen, dass dieser Artikel nicht auf alle Arbeitnehmer Anwendung findet, sondern lediglich auf aktive Versorgungsanwärter und auf diejenigen Arbeitnehmer, die Mitglieder werden, sobald die Wartezeit zurückgelegt ist.

Änderungsantrag 29

Artikel 7 Absatz 2 Einleitung

2. Den Arbeitnehmern werden auf ihr Verlangen und binnen einer angemessenen Frist insbesondere folgende ausreichende Auskünfte erteilt:

2. Den Versorgungsanwärtern werden auf ihr Verlangen und binnen einer angemessenen Frist insbesondere folgende ausreichende Auskünfte erteilt:

Änderungsantrag 30

Artikel 9 Absatz 2

2. Vorbehaltlich der Bestimmungen in Absatz 1 können die Mitgliedstaaten nötigenfalls eine Zusatzfrist von 60 Monaten, vom 1. Juli 2008 an gerechnet, für die Umsetzung der Zielvorgabe in Artikel 4 Buchstaben d) in Anspruch nehmen. Jeder Mitgliedstaat, der diese Zusatzfrist beanspruchen möchte, setzt die Kommission davon unter Angabe der betreffenden Bestimmungen und Systeme in Kenntnis; die Inanspruchnahme der Zusatzfrist ist konkret zu begründen.

entfällt

Änderungsantrag 31

Artikel 9 Absatz 3

3. Vorbehaltlich der Bestimmungen in Absatz 1 und bei Vorliegen ausreichend begründeter spezieller Bedingungen, die mit der finanziellen Tragfähigkeit und der Abdeckung durch Zusatzrentensysteme in Verbindung stehen, können die Mitgliedstaaten die nach dem Umlageverfahren finanzierten Systeme, die Unterstützungskassen und die Unternehmen, die Pensionsrückstellungen für ihre Beschäftigten vornehmen, von der Anwendung des Artikels 6 Absatz 1 freistellen. Jeder Mitgliedstaat, der diese Möglichkeit in Anspruch nehmen möchte, setzt die Kommission davon unter Angabe der betreffenden Systeme und mit einer spezifischen Begründung für diese Freistellung in Kenntnis, und er teilt mit, welche Maßnahmen getroffen wurden oder geplant sind, um die Übertragbarkeit der Ansprüche aus diesen Systemen zu verbessern.

entfällt

Begründung

Es würde den Anwendungsbereich und die Wirksamkeit der Richtlinie in Frage stellen, wenn die genannten Arten von Systemen, die in vielen Mitgliedstaaten vorherrschen, aus den Bestimmungen über die Übertragung von Rentenansprüchen ausgeklammert würden. Die Bedenken gegenüber diesen Systemen, die insbesondere die finanzielle Tragfähigkeit, Fairness und Solidarität in Bezug auf die Mitglieder betreffen, gelten in ähnlicher Weise für die Systeme und Rentenfonds, die zwangsweise unter die Richtlinie fallen, und ihnen sollte durch eine verantwortungsbewusste Verbesserung und Anpassung der Bestimmungen über die Übertragung der Ansprüche für alle Systeme begegnet werden.

Änderungsantrag 32

Artikel 10 Absatz 2

2. Spätestens 10 Jahre nach dem 1. Juli 2008 erstellt die Kommission einen gesonderten Bericht zur Anwendung des Artikels 9 Absatz 3. Auf dieser Grundlage wird die Kommission gegebenenfalls einen Vorschlag mit allen Änderungen der vorliegenden Richtlinie vorlegen, die sich als erforderlich erweisen, um hinsichtlich der Übertragbarkeit erworbener Ansprüche die Gleichbehandlung der Arbeitnehmer, die in einem Kapitaldeckungssystem versichert sind, mit den Arbeitnehmern, die in den in Artikel 9 Absatz 3 genannten Systemen versichert sind, zu gewährleisten.

2. Spätestens 2 Jahre nach dem 1. Juli 2008 erstellt die Kommission einen gesonderten Bericht, insbesondere zur Konvergenz versicherungsmathematischer Prognosen und Zinssatzprojektionen und den Folgen der Unterschiede in der steuerlichen Behandlung der Übertragung von Rentenansprüchen. Auf dieser Grundlage wird die Kommission gegebenenfalls einen Vorschlag mit allen Änderungen der vorliegenden Richtlinie oder anderer Instrumente vorlegen, die sich als erforderlich erweisen, um das richtige Interessengleichgewicht zu gewährleisten.

Begründung

Pensionsfonds, für die unterschiedliche versicherungsmathematische und Zinssatzprojektionen gelten, sollten nicht mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen bei der praktischen Inanspruchnahme der in Artikel 6 übertragenen Rechte konfrontiert werden. Falls Ungleichgewichte bestehen, sollten sie in der Richtlinie beseitigt werden, indem mehr Raum für Korrekturen geschaffen und striktere Vorschriften erlassen werden, damit die verwendeten versicherungsmathematischen und Zinssatzprognosen stärker angenähert werden. Auch die Auswirkungen der steuerlichen Behandlung sollten genauer überwacht werden.

VERFAHREN

Titel

Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Verbesserung der Portabilität von Zusatzrentenansprüchen

Bezugsdokumente – Verfahrensnummer

KOM(2005)0507 – C6-0331/2005 – 2005/0214(COD)

Federführender Ausschuss

EMPL

Stellungnahme von

        Datum der Bekanntgabe im Plenum

ECON
13.12.2005

 

 

Verstärkte Zusammenarbeit – Datum der Bekanntgabe im Plenum

 

Verfasser(in) der Stellungnahme

        Datum der Benennung

Eoin Ryan
13.12.2005

Ersetzte(r) Verfasser(in) der Stellungnahme:

 

Prüfung im Ausschuss

3.5.2006

20.6.2006

4.9.2006

11.9.2006

 

Datum der Annahme

24.1.2007

Ergebnis der Schlussabstimmung

+:

–:

0:

39

2

1

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung anwesende Mitglieder

Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, David Casa, Philip Dimitrov Dimitrov, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Sophia in 't Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Evgeni Kirilov, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Gay Mitchell, Cristobal Montoro Romero, Joseph Muscat, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Manuel António dos Santos, Olle Schmidt, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Sahra Wagenknecht, Lars Wohlin

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung anwesende Stellvertreter(innen)

Harald Ettl, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Giovanni Pittella

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung anwesende Stellv. (Art. 178 Abs. 2)

Dariusz Maciej Grabowski, Holger Krahmer, Kurt Lechner, Heide Rühle

Anmerkungen (Angaben nur in einer Sprache verfügbar)

...

(1)

Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.


STELLUNGNAHME des Ausschusses für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter (14.7.2006)

für den Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten

zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Verbesserung der Portabilität von Zusatzrentenansprüchen

(KOM(2005)0507 – C6‑0331/2005 – 2005/0214(COD))

Verfasserin der Stellungnahme: Astrid Lulling

KURZE BEGRÜNDUNG

Der Vorschlag für eine Richtlinie zur Verbesserung der Portabilität von Zusatzrentenansprüchen bezieht sich im Wesentlichen auf Grundsatzfragen im Zusammenhang mit Freizügigkeitshindernissen innerhalb von Mitgliedstaaten oder zwischen Mitgliedstaaten.

Es sei darauf hinzuweisen, dass diese Richtlinie auf einen Versuch der Kommission zurückgeht, ein freiwilliges Übereinkommen zwischen den betroffenen Parteien zu fördern.

Aufgrund der Unterschiedlichkeit der in den verschiedenen Mitgliedstaaten bestehenden Systeme unterstreicht die Verfasserin der Stellungnahme die Sachdienlichkeit der Wahl dieses Rechtsinstruments (Richtlinie) sowie die Tatsache, dass die Grundsätze der Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit gewahrt sind.

Obwohl der Vorschlag Maßnahmen zur Annäherung der einzelstaatlichen Gesetzestexte beinhaltet, beschränken diese sich lediglich auf das Maß, das erforderlich ist, um es den Arbeitnehmern im Rahmen der Mobilität zu ermöglichen, ihre Ansprüche zu behalten oder zu transferieren.

Dennoch sind einige Änderungen wünschenswert, um gewisse Reformen nicht zu sehr zu verwässern, eine neutralere Sprache bezüglich des Geschlechts zu verwenden und um zu vermeiden, dass gewisse Mitgliedstaaten aus technischen Gründen Hindernisse aufrechterhalten.

Es ist schließlich wichtig, dass alle Lohn- und Gehaltsempfänger, die ihre Berufstätigkeit unter anderem auch aus familiären Gründen unterbrechen oder beenden, die Möglichkeit haben, ihre Rentenansprüche aufrecht zu erhalten oder weiterhin Beiträge zu zahlen.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter ersucht den federführenden Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten, folgende Änderungsanträge in seinen Bericht zu übernehmen:

Vorschlag der Kommission(1)  Abänderungen des Parlaments

Änderungsantrag 1

Erwägung 5

(5) Heranzuziehen in diesem Kontext ist auch Artikel 94 des Vertrags, denn die Unterschiede zwischen den nationalen Rechtsvorschriften für die Zusatzrentensysteme sind so geartet, dass sie die Freizügigkeit der Arbeitnehmer und das Funktionieren des Binnenmarkts behindern. Zur Verbesserung der Portabilität von aus Zusatzversorgungssystemen erwachsenden Ansprüchen von Arbeitnehmern, die innerhalb der Gemeinschaft oder innerhalb eines Mitgliedstaats zu- und abwandern, müssen deshalb bestimmte Bedingungen für den Erwerb von Rentenanwartschaften vereinheitlicht und Regelungen zur Wahrung ruhender Ansprüche und zur Übertragung von Ansprüchen angeglichen werden.

(5) Heranzuziehen in diesem Kontext ist auch Artikel 94 des Vertrags, denn die Unterschiede zwischen den nationalen Rechtsvorschriften für die Zusatzrentensysteme sind so geartet, dass sie die Freizügigkeit der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen und das Funktionieren des Binnenmarkts behindern. Zur Verbesserung der Portabilität von aus Zusatzversorgungssystemen erwachsenden Ansprüchen von Arbeitnehmen und Arbeitnehmerinnen, die innerhalb der Gemeinschaft oder innerhalb eines Mitgliedstaats zu- und abwandern, müssen deshalb bestimmte Bedingungen für den Erwerb von Rentenanwartschaften vereinheitlicht und Regelungen zur Wahrung ruhender Ansprüche und zur Übertragung von Ansprüchen angeglichen werden.

 

(Diese Änderung bezieht sich auf den gesamten zur Prüfung vorliegenden Legislativtext; ihre Annahme macht technische Änderungen im gesamten Text nötig.)

Änderungsantrag 2

Erwägung 5 a (neu)

(5a) Details der Zusatzrentensysteme sollten auf der Ebene der Mitgliedstaaten, einschließlich durch Kollektivvereinbarungen der Sozialpartner, entschieden werden. Die in dieser Richtlinie festgelegten Bedingungen für den Erwerb von Rentenansprüchen konzentrieren sich auf umfassende Grundsätze und bieten einen Leitfaden für Maßnahmen auf nationaler Ebene, lassen den Sozialpartnern aber genügend Spielraum für Tarifverhandlungen zur Festlegung der Details.

Begründung

Wo die Bedingungen für die Zusatzrentensysteme von den Sozialpartnern festgelegt werden, würde die vorgeschlagene Richtlinie die Freiheit der Sozialpartner zur Aushandlung und zum Abschluss von Vereinbarungen, die u. a. in den ILO-Konventionen festgelegt sind, einschränken. Kollektivvereinbarungen stellen einen wichtigen Schutz der Arbeitnehmer in schwacher Position auf dem Arbeitsmarkt, wie Frauen, dar. Frauen sind generell in einer schwächeren Position als Männer, um ein gutes Gehalt und eine gute Altersversorgung auszuhandeln. Daher sollte die Richtlinie nicht mit dem aktuellen Geltungsbereich von Zusatzrentensystemen überlappen. Das Ruhegehalt, das schlussendlich ausgezahlt wird, wird im Wesentlichen von Faktoren abhängen wie Mindestalter, Versicherungszeiten usw., und nicht lediglich von der jährlich eingezahlten Summe. Eine Zusatzrente – sofern die Beiträge durch Verhandlungen zwischen den Sozialpartnern festgelegt wurden – ist ein Teil des Arbeitsentgelts, das nicht in der legislativen Zuständigkeit der EU liegt.

Änderungsantrag 3

Erwägung 6 a (neu)

(6a) Richtlinie 76/207/EWG, geändert durch die Richtlinie 202/73/EG, Richtlinie 86/378/EWG, geändert durch die Richtlinie 96/97/EG, Richtlinie 92/85/EG sowie die Richtlinie 96/34/EG regeln die Gleichberechtigung von Männern und Frauen in diesem Bereich - insbesondere bezüglich Arbeitsbedingungen und sozialer Sicherheit. Daher ist es erforderlich, dass die Mitgliedstaaten und Sozialpartner die Vorschriften der vorliegenden Richtlinie unter Wahrung der Bestimmungen der oben genannten Richtlinien zur Anwendung bringen, insbesondere was den Wiedereintritt von Frauen auf den Arbeitsmarkt im Anschluss an eine Unterbrechung der Berufstätigkeit im Rahmen der Vereinbarung von Berufs- und Familienleben anbetrifft.

Änderungsantrag 4

Erwägung 11

(11) Unbeschadet der Richtlinie 2003/41/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. Juni 2003 über die Tätigkeiten und die Beaufsichtigung von Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung sind Arbeitnehmer, die das Recht auf Freizügigkeit wahrnehmen oder wahrnehmen wollen, von der für die Verwaltung des Zusatzrentensystems verantwortlichen Person angemessen insbesondere darüber aufzuklären, welche Folgen die Beendigung eines Beschäftigungsverhältnisses für ihre Zusatzrentenansprüche hat.

(11) Unbeschadet der Richtlinie 2003/41/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. Juni 2003 über die Tätigkeiten und die Beaufsichtigung von Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung sind Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die das Recht auf Freizügigkeit wahrnehmen oder wahrnehmen wollen, von der für die Verwaltung des Zusatzrentensystems verantwortlichen Person angemessen insbesondere darüber aufzuklären, welche Folgen die Beendigung eines Beschäftigungsverhältnisses für ihre Zusatzrentenansprüche hat.

Begründung

Selbständige Personen sind ebenfalls von Richtlinie 2003/41 abgedeckt; verwendete Schlüsselbegriffe: In dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck "Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung" ungeachtet der jeweiligen Rechtsform eine nach dem Kapitaldeckungsverfahren arbeitende Einrichtung, die rechtlich unabhängig von einem Trägerunternehmen oder einer Träger-Berufsvereinigung zu dem Zweck eingerichtet ist, auf der Grundlage einer individuell oder kollektiv zwischen Arbeitnehmer(n) und Arbeitgeber(n) oder deren Vertretern oder einer mit Selbständigen in Einklang mit den Rechtsvorschriften des Herkunfts- und des Tätigkeitsmitgliedsstaats getroffenen Vereinbarung bzw. eines geschlossenen Vertrags an die Ausübung einer beruflichen Tätigkeit geknüpfte Altersversorgungsleistungen zu erbringen, und die damit unmittelbar im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten ausübt.

Änderungsantrag 5

Erwägung 15

(15) Den Auswirkungen der vorliegenden Richtlinie insbesondere auf die finanzielle Tragfähigkeit der Zusatzrentensysteme ist Rechnung zu tragen. Die Mitgliedstaaten können deshalb eine zusätzliche Frist für die progressive Umsetzung der Bestimmungen in Anspruch nehmen, die entsprechende Auswirkungen haben können.

entfällt

Änderungsantrag 6

Artikel 1

1. Die vorliegende Richtlinie soll den Arbeitnehmern die Wahrnehmung des Rechts auf Freizügigkeit und des Rechts auf innerstaatliche berufliche Mobilität dadurch erleichtern, dass durch einzelne Bestimmungen der in den Mitgliedstaaten bestehenden Zusatzrentensysteme bedingte Hindernisse abgebaut werden.

1. Die vorliegende Richtlinie soll den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen die Wahrnehmung des Rechts auf Freizügigkeit und des Rechts auf innerstaatliche berufliche Mobilität dadurch erleichtern, dass durch einzelne Bestimmungen der in den Mitgliedstaaten bestehenden Zusatzrentensysteme bedingte Hindernisse abgebaut werden.

Änderungsantrag 7

Artikel 3 Buchstabe c

(c) „Versorgungsanwärter“: Personen, die aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit nach den Bestimmungen eines Zusatzrentensystems Anspruch auf Zusatzrentenleistungen haben oder haben werden.

(c) „Versorgungsanwärter“: Personen, die nach den Bestimmungen eines Zusatzrentensystems Anspruch auf Zusatzrentenleistungen haben.

Begründung

Eine Begrenzung auf die "berufliche Tätigkeit" kompliziert diese Richtlinie unnötig. Auch im Rahmen einer besseren Rechtssetzung sollte eine Richtlinie mit einem klaren Anwendungsbereich und Ziel angestrebt werden - zielgerichtet auf den Bereich der Zusatzrenten und alle betroffenen und/oder anspruchsberechtigten Personen.

Änderungsantrag 8

Artikel 3 Buchstabe d

(d) „Rentenansprüche“: Leistung, auf die Versorgungsanwärter und sonstige Anspruchsberechtigte im Rahmen der Regelungen eines Zusatzrentensystems und gegebenenfalls nach einzelstaatlichem Recht Anspruch haben.

(d) „Rentenansprüche“: Leistung, auf die jede Person, die als Versorgungsanwärter gilt, und sonstige Anspruchsberechtigte im Rahmen der Regelungen eines Zusatzrentensystems und gegebenenfalls nach einzelstaatlichem Recht Anspruch haben.

Änderungsantrag 9

Artikel 3 Buchstabe f

(f) „Ausscheidender Arbeitnehmer“: Arbeitnehmer, der vor Erwerb einer Rentenanwartschaft ein Beschäftigungsverhältnis beendet, in dessen Rahmen er Rentenansprüche aufgebaut hat, oder bei Verbleiben in dem jeweiligen Beschäftigungsverhältnis Rentenansprüche erworben hätte.

(f) „Ausscheidender Arbeitnehmer“: Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die vor Erwerb einer Rentenanwartschaft ein Beschäftigungsverhältnis beendet, in dessen Rahmen er/sie Rentenansprüche aufgebaut hat, oder bei Verbleiben in dem jeweiligen Beschäftigungsverhältnis Rentenansprüche erworben hätte.

Änderungsantrag 10

Artikel 3 Buchstabe g

(g) „Portabilität“: Möglichkeit für den Arbeitnehmer, bei Wahrnehmung seines Rechts auf Freizügigkeit oder auf berufliche Mobilität Rentenansprüche zu erwerben und zu bewahren.

(g) „Portabilität“: Möglichkeit für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen bei Wahrnehmung ihres Rechts auf Freizügigkeit oder auf berufliche Mobilität Rentenansprüche zu erwerben und zu bewahren.

Änderungsantrag 11

Artikel 3 Buchstabe h

(h) „Versorgungsanwärter mit aufgeschobenen Ansprüchen“: Ehemaliges Mitglied, dessen Ansprüche auf Rentenleistungen im Rahmen des Zusatzrentensystems so lange ruhen, bis die Voraussetzungen für den Bezug einer Zusatzrente erfüllt sind.

(h) „Versorgungsanwärter mit aufgeschobenen Ansprüchen“: jede Person, die ehemaliges Mitglied ist und deren Ansprüche auf Rentenleistungen im Rahmen des Zusatzrentensystems so lange ruhen, bis die Voraussetzungen für den Bezug einer Zusatzrente erfüllt sind.

Änderungsantrag 12

Artikel 3 Buchstabe j

(j) (j)   „Anspruchsübertragung“: Im Rahmen eines Zusatzrentensystems Auszahlung von Kapital, das einen Teil oder die Gesamtheit des in diesem System erworbenen Anspruchswerts ausmacht; dabei kann dieses Kapital auf ein neues Rentensystem übertragen oder an ein anderes Altersversorgungsmodelle anbietendes Finanzinstitut transferiert werden.

(j) ) "Anspruchsübertragung": Übertragung von Kapital und allen in diesem System erworbenen Rentenansprüchen auf ein neues Zusatzrentensystem oder an ein anderes Altersversorgungsmodelle anbietendes Finanzinstitut.

Begründung

Insbesondere für Personen, die gefährliche Tätigkeiten ausüben, ist es wichtig, Zusatzrentenansprüche sammeln zu können.

Änderungsantrag 13

Artikel 4 Buchstabe a

(a) Ist zum Zeitpunkt der Beendigung eines Beschäftigungsverhältnisses noch keine Rentenanwartschaft begründet, so werden die gesamten vom Arbeitnehmer oder vom Arbeitgeber im Namen des Arbeitnehmers eingezahlten Beiträge erstattet oder übertragen.

(a) Ist zum Zeitpunkt der Beendigung eines Beschäftigungsverhältnisses noch keine Rentenanwartschaft begründet, so werden die gesamten von dem Arbeitnehmer oder der Arbeitnehmerin oder vom Arbeitgeber in seinem/ihrem Namen eingezahlten Beiträge übertragen.

 

Entsprechend der Behandlung von staatlichen Renten gemäß Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 sollte das Recht zur Konsolidierung erworbener Ruhegehaltsansprüche garantiert werden.

Begründung

In Anbetracht der wachsenden Bedeutung von Zusatzrentensystemen zur Gewährleistung des Lebensstandards im Alter könnte es sich als praktisch erweisen, die gleichen Grundsätze für die Kombinierung verschiedener Zusatzsysteme anzuwenden wie diejenigen, die für verschiedene staatliche Rentensysteme gelten.

Änderungsantrag 14

Artikel 4 Buchstabe b

(b) Ein für den Erwerb von Rentenansprüchen festgelegtes Mindestalter darf 21 Jahre nicht übersteigen.

(b) Ein für den Erwerb von Rentenansprüchen festgelegtes Mindestalter darf 18 Jahre nicht übersteigen.

Änderungsantrag 15

Artikel 4 Buchstabe c

(c) Arbeitnehmer können nach einer Beschäftigungsdauer von einem Jahr oder gegebenenfalls spätestens bei Erreichen des vorgeschriebenen Mindestalters Mitglied eines Zusatzrentensystems werden.

(c) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen können nach einer Beschäftigungsdauer von einem Jahr oder gegebenenfalls spätestens bei Erreichen des vorgeschriebenen Mindestalters Mitglied eines Zusatzrentensystems werden.

Änderungsantrag 16

Artikel 4 Buchstabe d

(d) Arbeitnehmer erwerben nach einer Mitgliedschaft von maximal zwei Jahren eine Rentenanwartschaft.

(d) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen erwerben nach einer Mitgliedschaft von maximal zwei Jahren eine Rentenanwartschaft.

Änderungsantrag 17

Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe b (neu)

2. Die Mitgliedstaaten können den Zusatzrentensystemen die Möglichkeit einräumen, erworbene Ansprüche nicht zu erhalten, sondern in Höhe der erworbenen Ansprüche Kapital zu übertragen oder auszuzahlen, soweit der Wert den vom betreffenden Mitgliedstaat festgelegten Schwellenwert nicht überschreitet. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den jeweiligen Schwellenwert mit.

2. Die Mitgliedstaaten können den Zusatzrentensystemen die Möglichkeit einräumen,

 

a) erworbene Ansprüche nicht zu erhalten, sondern in Höhe der erworbenen Ansprüche Kapital zu übertragen oder auszuzahlen, soweit der Wert den vom betreffenden Mitgliedstaat festgelegten Schwellenwert nicht überschreitet. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den jeweiligen Schwellenwert mit.

 

b) dem ausscheidenden Arbeitnehmer/der ausscheidenden Arbeitnehmerin die Möglichkeit einzuräumen, nach Beendigung seines/ihres Beschäftigungsverhältnisses in dasselbe Zusatzrentensystem weiter einzuzahlen. Die Mitgliedstaaten informieren die Kommission über die Anwendungsmodalitäten dieser Bestimmung.

Änderungsantrag 18

Artikel 7 Absatz 1

1. Vorbehaltlich der Verpflichtungen der Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung gemäß Artikel 11 der Richtlinie 2003/41/EG in Bezug auf die Auskunftspflicht gegenüber Versorgungsanwärtern und Leistungsempfängern stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die Arbeitnehmer von der für die Verwaltung des Zusatzrentensystems zuständigen Person über die Folgen einer Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses für ihre Zusatzrentenansprüche aufgeklärt werden.

1. Vorbehaltlich der Verpflichtungen der Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung gemäß Artikel 11 der Richtlinie 2003/41/EG in Bezug auf die Auskunftspflicht gegenüber Versorgungsanwärtern und Leistungsempfängern stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen von der für die Verwaltung des Zusatzrentensystems zuständigen Person über die Folgen einer Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses für ihre Zusatzrentenansprüche aufgeklärt werden.

Änderungsantrag 19

Artikel 7 Absatz 2 einleitender Satz

2. Den Arbeitnehmern werden auf ihr Verlangen und binnen einer angemessenen Frist insbesondere folgende ausreichende Auskünfte erteilt:

2. Den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen werden auf ihr Verlangen und binnen einer angemessenen Frist insbesondere folgende ausreichende Auskünfte erteilt:

Änderungsantrag 20

Artikel 7 Absatz 3

3. Ein Versorgungsanwärter mit aufgeschobenen Ansprüchen wird auf sein Verlangen von der für die Verwaltung des Zusatzrentensystems verantwortlichen Person über seine ruhenden Rentenansprüche und alle seine Ansprüche betreffenden Veränderungen der Zusatzrentenregelungen informiert.

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)

Änderungsantrag 21

Artikel 7 Absatz 4

4. Die in diesem Artikel genannten Informationen werden schriftlich und in leicht verständlicher Form übermittelt.

4. Die in diesem Artikel genannten Informationen werden schriftlich und in für die betroffene Person leicht verständlicher Form übermittelt.

VERFAHREN

Titel

Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Verbesserung der Portabilität von Zusatzrentenansprüchen

Bezugsdokumente

KOM(2005)0507 – C6‑0331/2005 – 2005/0214 (COD)

Federführender Ausschuss

EMPL

Stellungnahme von
  Datum der Bekanntgabe im Plenum

FEMM
19.1.2006

Verstärkte Zusammenarbeit – Datum der Bekanntgabe im Plenum

 

Verfasser(in) der Stellungnahme
  Datum der Benennung

Astrid Lulling
28.11.2005

Ersetzte(r) Verfasser(in) der Stellungnahme

-

Prüfung im Ausschuss

21.2.2006

21.3.2006

2.5.2006

11.7.2006

 

Datum der Annahme

11.7.2006

Ergebnis der Schlussabstimmung

+:

–:

0:

17

0

9

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung anwesende Mitglieder

Edit Bauer, Emine Bozkurt, Hiltrud Breyer, Maria Carlshamre, Edite Estrela, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Lissy Gröner, Zita Gurmai, Lívia Járóka, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Urszula Krupa, Astrid Lulling, Doris Pack, Marie-Line Reynaud, Teresa Riera Madurell, Raül Romeva i Rueda, Amalia Sartori, Eva-Britt Svensson, Britta Thomsen, Anna Záborská

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung anwesende Stellvertreter(innen)

Iratxe García Pérez, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Anna Hedh, Mary Honeyball, Christa Klaß, Karin Resetarits

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung anwesende Stellv. (Art. 178 Abs. 2)

-

Anmerkungen (Angaben nur in einer Sprache verfügbar)

-

(1)

Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.


VERFAHREN

Titel

Verbesserung der Portabilität von Zusatzrentenansprüchen

Bezugsdokumente - Verfahrensnummer

KOM(2005)0507 - C6-0331/2005 - 2005/0214(COD)

Datum der Konsultation des EP

21.10.2005

Federführender Ausschuss

       Datum der Bekanntgabe im Plenum

EMPL

13.12.2005

Mitberatende(r) Ausschuss/Ausschüsse

       Datum der Bekanntgabe im Plenum

ECON

13.12.2005

IMCO

13.12.2005

FEMM

19.1.2006

 

Nicht abgegebenen Stellungnahme(n)

       Datum des Beschlusses

IMCO

21.11.2005

 

 

 

Berichterstatter(-in/-innen)

       Datum der Benennung

Ria Oomen-Ruijten

27.10.2005

 

 

Prüfung im Ausschuss

4.5.2006

21.6.2006

10.7.2006

13.9.2006

 

24.1.2007

20.3.2007

 

 

Datum der Annahme

21.3.2007

 

 

 

Ergebnis der Schlussabstimmung

+:

–:

0:

28

5

5

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung anwesende Mitglieder

Jan Andersson, Roselyne Bachelot-Narquin, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Emine Bozkurt, Iles Braghetto, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Christina Christova, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Karin Jöns, Jan Jerzy Kułakowski, Jean Lambert, Thomas Mann, Jiří Maštálka, Ana Mato Adrover, Maria Matsouka, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Jacek Protasiewicz, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Kathy Sinnott, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung anwesende Stellvertreter(innen)

Mario Mantovani, Dimitrios Papadimoulis, Patrizia Toia

Правна информация - Политика за поверителност