Procedure : 2005/0214(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0080/2007

Indgivne tekster :

A6-0080/2007

Forhandlinger :

PV 20/06/2007 - 2
CRE 20/06/2007 - 2

Afstemninger :

PV 20/06/2007 - 5.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0269

BETÆNKNING     ***I
PDF 269kWORD 339k
27.3.2007
PE 374.180v02-00 A6-0080/2007

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en styrkelse af retten til at overføre supplerende pensionsrettigheder

(KOM(2005)0507 – C6–0331/2005 – 2005/0214(COD))

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Ordfører: Ria Oomen-Ruijten

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Økonomi- og Valutaudvalget
 UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en styrkelse af retten til at overføre supplerende pensionsrettigheder

(KOM(2005)0507 – C6–0331/2005 – 2005/0214(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2005)0507)(1),

–   der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 42 og 94 (C6‑0331/2005),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og udtalelser fra Økonomi- og Valutaudvalget og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A6–0080/2007),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag  Ændringsforslag

Ændringsforslag 1

Betragtning 5

(5) Traktatens artikel 94 bør ligeledes anvendes, da forskellene mellem de nationale lovgivninger om supplerende pensionsordninger er af en sådan art, at de både kan hindre udøvelsen af arbejdskraftens ret til fri bevægelighed og det indre markeds funktion. For at styrke retten til at overføre supplerende pensionsrettigheder for arbejdstagere, der flytter inden for Fællesskabet og inden for samme medlemsstat, bør visse betingelser for optjening af pensionsrettigheder derfor harmoniseres, og der bør foretages en indbyrdes tilnærmelse af reglerne for bevarelse af hvilende rettigheder og overførsel af optjente rettigheder.

(5) Traktatens artikel 94 bør ligeledes anvendes, da forskellene mellem de nationale lovgivninger om supplerende pensionsordninger er af en sådan art, at de både kan hindre udøvelsen af arbejdskraftens ret til fri bevægelighed og det indre markeds funktion. For at styrke rettighederne for arbejdstagere, der flytter inden for Fællesskabet og inden for samme medlemsstat, bør der derfor fastsættes visse minimumsbetingelser for etablering og bevarelse af fratrædende arbejdstageres optjente pensionsrettigheder i en supplerende pensionsordning tilknyttet et ansættelsesforhold.

Ændringsforslag 2

Betragtning 5 a (ny)

 

(5a) Desuden må der tages hensyn til beskaffenheden og den særlige karakter af supplerende pensionsordninger og forskelligartetheden heraf i og mellem de enkelte medlemsstater. Indførelsen af nye ordninger, bæredygtigheden af eksisterende ordninger og forventninger og rettigheder hos de nuværende medlemmer bør være fyldestgørende beskyttet. Desuden skal der i dette direktiv navnlig tages hensyn til arbejdsmarkedsparternes rolle ved udformning og anvendelse af supplerende pensionsordninger.

Ændringsforslag 3

Betragtning 5 b (ny)

 

(5b) Dette direktiv forpligter ikke de medlemsstater, hvor der ikke findes supplerende pensionsordninger, til at vedtage retsforskrifter om indførelse af sådanne ordninger.

Ændringsforslag 4

Betragtning 5 c (ny)

 

(5c) Dette direktiv finder kun anvendelse på supplerende pensionsordninger, som ifølge bestemmelserne i den pågældende pensionsordning eller i national ret er baseret på opnåelse af pensionsalderen eller opfyldelse af andre forudsætninger. Det gælder hverken for individuelle pensionsordninger uden arbejdsgiverdeltagelse eller for invaliditets- og efterladtepensionsordninger.

Ændringsforslag 5

Betragtning 5 d (ny)

 

(5d) Dette direktiv omfatter alle supplerende pensionsordninger, der er oprettet i overensstemmelse med national lovgivning og praksis, og som tilbyder arbejdstagere supplerende pensionsydelser som f.eks. gruppeforsikringsaftaler eller branche- eller sektorspecifikke ordninger med finansiering ved udbetaling, kapitaliserede ordninger eller pensionstilsagn understøttet af bogførte reserver i virksomheden eller enhver kollektiv eller tilsvarende ordning.

Ændringsforslag 6

Betragtning 5 e (ny)

 

(5e) Er det allerede inden dette direktivs ikrafttræden vedtaget at lukke en supplerende pensionsordning, således at tilgang af nye medlemmer ikke længere er mulig, kan indførelse af nye forskrifter afstedkomme en urimelig belastning for ordningen. Direktivet bør derfor ikke finde anvendelse på sådanne ordninger.

Ændringsforslag 7

Betragtning 5 f (ny)

 

(5f) Dette direktiv har ikke til formål at harmonisere eller indvirke på national lovgivning om saneringsforanstaltninger eller likvidationsprocedurer; i denne forbindelse er det ligegyldigt, om proceduren iværksættes som følge af insolvens eller ej, eller om iværksættelsen er frivillig eller tvungen. Nationale retsforskrifter om de i direktiv 2001/17/EF omhandlede saneringsforanstaltninger berøres heller ikke af dette direktiv. Derimod betragtes de i artikel 16, stk. 2, i direktiv 2003/41/EF omhandlede foranstaltninger ikke som saneringsforanstaltninger.

Ændringsforslag 8

Betragtning 5 g (ny)

 

(5g) Dette direktiv vedrører ikke insolvensbeskyttelses- og kompensationsordninger, som ikke henregnes til erhvervstilknyttede pensionsordninger, og hvis formål er at beskytte arbejdstageres pensionskrav ved selskabets eller pensionsordningens insolvens. Ligeledes bør dette direktiv ikke omfatte nationale pensionsreservefonde.

Ændringsforslag 9

Betragtning 5 a (ny)

 

(5a) Da den supplerende pension i alle medlemsstaterne får stadig større betydning for sikring af levestandarden i alderdommen, skal vilkårene for erhvervelse, bevarelse og overførsel af optjente rettigheder forbedres.

Begrundelse

Hermed gøres det klart, at Kommissionens planer også har en betragtelig social betydning. Der bør ikke blot fokuseres på forbedring af fleksibiliteten på arbejdsmarkederne, men også på målsætningen om sikring af levestandarden i alderdommen.

Ændringsforslag 10

Betragtning 6

(6) For at sikre, at betingelserne for optjening af supplerende pensionsrettigheder ikke er til skade for udøvelsen af arbejdskraftens ret til fri bevægelighed i Den Europæiske Union, bør der fastsættes begrænsninger for betingelserne for optjening af sådanne rettigheder, så arbejdstagere, der gør brug af deres ret til fri bevægelighed, eller som flytter inden for en medlemsstat, når op på et passende pensionsniveau ved arbejdslivets ophør.

udgår

Ændringsforslag 11

Betragtning 6 a (ny)

 

(6a) Såfremt pensionsordningen eller arbejdsgiveren bærer investeringsrisikoen (især i ordninger med pensionstilsagn), bør ordningen udbetale de fratrædende arbejdstageres bidrag uanset den med disse bidrag tilvejebragte investeringsværdi. Såfremt de fratrædende arbejdstagere bærer investeringsrisikoen (især i ordninger med forhåndsbestemte bidrag), bør pensionsordningen udbetale den med disse bidrag tilvejebragte investeringsværdi. Investeringsværdien kan være højere eller lavere end de af de fratrædende arbejdstagere indbetalte bidrag. Såfremt investeringsværdien er negativ, bortfalder udbetalingen.

Ændringsforslag 12

Betragtning 6 b (ny)

 

(6b) En fratrædende arbejdstager bør have ret til at bevare sine optjente pensionsrettigheder som bvilende rettigheder i den supplerende pensionsordning, hvor rettighederne er optjent.

Ændringsforslag 13

Betragtning 7

(7) Der bør ligeledes sørges for en rimelig tilpasning af hvilende pensionsrettigheder for at undgå, at fratrædende arbejdstagere forfordeles. Dette mål kunne nås ved at tilpasse hvilende rettigheder under hensyn til en række referencemål, herunder inflationen, lønniveauet, de aktuelle pensionsbidrag eller afkastet af den supplerende pensionsordnings aktiver.

(7) I overensstemmelse med national lovgivning og praksis skal der sikres en korrekt behandling af værdien af disse hvilende pensionsrettigheder. Værdien af rettighederne på tidspunktet for arbejdstagerens fratrædelse af pensionsordningen beregnes efter generelt anerkendte aktuarmæssige principper. Ved beregning af værdien tages der hensyn til ordningens særlige karakteristika, den fratrædende arbejdstagers interesser og de interesserne hos de medlemmer, som forbliver i ordningen.

Ændringsforslag 14

Betragtning 8

(8) For at undgå, at det medfører meget store administrationsomkostninger at administrere en lang række hvilende rettigheder med lav værdi, bør ordningerne have mulighed for ikke at lade optjente rettigheder stå, men at overføre dem eller at udbetale et beløb svarende til de optjente rettigheder, når rettighederne ikke overstiger en tærskel, som fastsættes af den enkelte medlemsstat.

(8) Overstiger værdien af en fratrædende arbejdstagers optjente pensionsrettigheder ikke et af den pågældende medlemsstat fastsat tærskelbeløb, og skal der undgås uforholdsmæssigt høje udgifter til forvaltning af et stort antal hvilende rettigheder med lav værdi, kan pensionsordningen indrømmes den mulighed ikke at opretholde disse optjente pensionsrettigheder, men i stedet udbetale et beløb bestemt af de optjente rettigheder. Beregningen af det udbetalte beløbs størrelse bør altid ske efter anerkendte aktuarmæssige principper og svare til den opgjorte værdi af de optjente pensionsrettigheder på tidspunktet for udbetalingen.

Ændringsforslag 15

Betragtning 9

(9) Det bør sikres, at arbejdstagere, der skifter arbejdsplads, kan vælge mellem at lade de pensionsrettigheder, de har optjent, stå i den hidtidige supplerende pensionsordning og at få overført det tilsvarende beløb til en anden supplerende pensionsordning, herunder i en anden medlemsstat.

udgår

Ændringsforslag 16

Betragtning 9 a (ny)

 

(9a) Med dette direktiv er det ikke hensigten at begrænse fratrædende arbejdstageres muligheder for at overføre optjente pensionsrettigheder. For at fremme arbejdstagernes frie bevægelighed bør medlemsstaterne bestræbe sig på inden for mulighedernes rammer og især ved indførelse af nye supplerende pensionsordninger gradvis at forbedre muligheden for at overføre optjente pensionsrettigheder.

Ændringsforslag 17

Betragtning 10

(10) Af hensyn til de supplerende pensionsordningers finansielle bæredygtighed kan medlemsstaterne i princippet undtage ikke-kapitaliserede ordninger fra kravet om, at arbejdstagerne skal have mulighed for at overføre optjente rettigheder. For at sikre ligebehandling af arbejdstagere, der er omfattet af kapitaliserede ordninger, og arbejdstagere, der er omfattet af ikke-kapitaliserede ordninger, bør medlemsstaterne dog bestræbe sig på gradvis at forbedre muligheden for at overføre rettigheder, der stammer fra ikke-kapitaliserede ordninger.

udgår

Ændringsforslag 18

Artikel 1

Dette direktiv skal lette udøvelsen af arbejdskraftens ret til fri bevægelighed og retten til faglig mobilitet inden for den enkelte medlemsstat ved at mindske de hindringer, der skabes af visse bestemmelser, der gælder for supplerende pensionsordninger i medlemsstaterne.

Dette direktiv skal lette udøvelsen af personers ret til fri bevægelighed og retten til faglig mobilitet samt retten til tidligt og omfattende at opbygge en supplerende pension ved at fjerne de hindringer, der skyldes visse bestemmelser, der gælder for supplerende pensionsordninger.

Begrundelse

Direktivet skal følge samme logik som forordning 1408/71 og 883/2004, der omhandler "personer", og dermed sikre, at anvendelsesområdet omfatter alle personer, der har adgang til supplerende pension.

Hermed bliver det klart, at Kommissionens planer også har en betragtelig social betydning. Der bør ikke udelukkende fokuseres på fleksibilitet på arbejdsmarkedet, men også på målsætningen om sikring af levestandarden i alderdommen.

Ændringsforslag 19

Artikel 2

Dette direktiv gælder for supplerende pensionsordninger, med undtagelse af de ordninger, der er omfattet af forordning (EØF) nr. 1408/71.

1. Dette direktiv gælder for supplerende pensionsordninger, med undtagelse af de ordninger, der er omfattet af forordning (EØF) nr. 1408/71 om koordinering af socialsikringsordninger.

 

2. Dette direktiv finder dog ikke anvendelse på følgende pensionsordninger:

 

a) supplerende pensionsordninger, som på tidspunktet for dette direktivs ikrafttræden har indstillet optagelsen af nye aktive medlemmer, og som ikke optager nye medlemmer;

 

b) supplerende pensionsordninger underlagt foranstaltninger, som omhandler aktiviteter iværksat af en efter national lovgivning etableret myndighed eller retsinstans med det formål at sikre eller genetablere ordningernes finansielle situation, herunder likvidationsprocedurer;

 

c) insolvensbeskyttelsesordninger, kompensationsordninger og nationale pensionsreservefonde.

Ændringsforslag 20

Artikel 3

Definitioner

Definitioner

I dette direktiv forstås ved:

I dette direktiv forstås ved:

(a) "supplerende pension": alderspensioner og invalide- og efterladtepensioner, som supplerer eller erstatter ydelser, der udbetales i de nævnte kategorier under lovpligtige sociale sikringsordninger, hvis disse pensioner udbetales i henhold til reglerne for en supplerende pensionsordning, der er oprettet i overensstemmelse med national lovgivning og praksis

(a) "supplerende pension": alderspensioner, der udbetales i henhold til reglerne for en supplerende pensionsordning oprettet i overensstemmelse med national lovgivning og praksis

(b) "supplerende pensionsordning": enhver erhvervstilknyttet pensionsordning, der er oprettet i overensstemmelse med national lovgivning og praksis, som f.eks. en gruppeforsikringsaftale, en branche- eller sektorspecifik ordning med finansiering ved udbetaling, en funderet ordning eller pensionstilsagn understøttet af bogførte reserver i virksomheden eller enhver kollektiv eller tilsvarende ordning, der har til formål at sikre arbejdstagere eller selvstændige erhvervsdrivende en supplerende pension

(b) "supplerende pensionsordning": en pensionsordning, der i forbindelse med et ansættelsesforhold er oprettet i overensstemmelse med national lovgivning og praksis, og som har til formål at sikre arbejdstagere en supplerende pension

(c) "medlem": person, hvis beskæftigelse berettiger eller kan berettige den pågældende til en supplerende pension i overensstemmelse med bestemmelserne i en supplerende pensionsordning

(c) "aktivt medlem": en arbejdstager, hvis aktuelle ansættelsesforhold berettiger eller kan berettige den pågældende til en supplerende pension i overensstemmelse med bestemmelserne i en supplerende pensionsordning, når betingelserne for rettighedserhvervelse er opfyldt

(d) "pensionsrettigheder": enhver form for ydelse, som medlemmer af ordningen og andre ydelsesberettigede kan være berettiget til i henhold til bestemmelserne i en supplerende pensionsordning og, hvor det er relevant, i henhold til national lovgivning

(d) "optjente pensionsrettigheder": alle rettigheder til supplerende pensionsydelser, som efter opfyldelse af eventuelle betingelser for rettighedserhvervelse er erhvervet i henhold til bestemmelserne i en supplerende pensionsordning og, hvor det er relevant, i henhold til national lovgivning

 

(da) ”karensperiode”: den periode for aktivt medlemskab af en ordning, som efter national lovgivning eller efter bestemmelserne i en supplerende pensionsordning er nødvendig for at erhverve retten til en supplerende pension

(e) "ansættelsesophør": beslutning om at bringe et ansættelsesforhold til ophør

 

(f) "fratrædende arbejdstager": en arbejdstager, der, før han bliver pensionsberettiget, forlader et ansættelsesforhold, hvor han har opsparet pensionsrettigheder eller kunne have optjent sådanne rettigheder, hvis han var blevet i ansættelsesforholdet

(f) "fratrædende arbejdstager": et aktivt medlem, hvis aktuelle ansættelsesforhold ophører inden optjening af en supplerende pension

(g) "overførselsret": en arbejdstagers mulighed for at optjene og bevare pensionsrettigheder, når han gør brug af sin ret til fri bevægelighed eller faglig mobilitet

 

(h) "pensionsmodtager med opsat pension": ethvert tidligere medlem, der har hvilende pensionsrettigheder stående i den supplerende pensionsordning, indtil betingelserne for at modtage en supplerende pension er opfyldt

(h) "fratrådt pensionsmodtager": ethvert tidligere medlem af en supplerende pensionsordning, der har optjent pensionsrettigheder som led i denne ordning, men dog ikke længere er aktivt medlem af ordningen og endnu ikke modtager en supplerende pension fra ordningen

(i) "hvilende pensionsrettigheder": pensionsrettigheder, der bliver stående i den ordning, hvor de er optjent af en pensionsmodtager, der har opsat sin pension, og som modtager en pension fra denne supplerende pensionsordning, når betingelserne herfor er opfyldt

(i) "hvilende pensionsrettigheder": optjente pensionsrettigheder, der bevares i den ordning, hvor de er optjent af en fratrådt pensionsmodtager

(j) "overførsel": den udbetaling, som en supplerende pensionsordning foretager af et beløb, der svarer helt eller delvist til de i ordningen optjente pensionsrettigheder, og som kan overføres til en ny supplerende pensionsordning eller til en anden finansiel institution, der tilbyder pensionsrettigheder.

(j) ”hvilende pensionsrettigheders værdi”: kapitalværdien af pensionsrettigheder beregnet i overensstemmelse med national praksis og sædvane efter anerkendte aktuarmæssige principper.

Ændringsforslag 21

Artikel 4, litra a

(a) hvis der ved ansættelsesophør endnu ikke er optjent pensionsrettigheder, tilbagebetales eller overføres alle de bidrag, som den fratrædende arbejdstager har indbetalt, eller som der er indbetalt på dennes vegne

udgår

Ændringsforslag 22

Artikel 4, litra b

(b) hvis der kræves en minimumsalder for at optjene pensionsrettigheder, er den på højst 21 år

(b) hvis den supplerende pensionsordning fastlægger en karensperiode, må denne periode ikke overstige fem år. Under alle omstændigheder gælder der ingen karensbestemmelser for medlemmer af en supplerende pensionsordning, når disse har nået en alder på 25 år.

Ændringsforslag 23

Artikel 4, litra c

(c) en arbejdstager kan blive medlem af den supplerende pensionsordning efter højst et års ansættelse eller i givet fald senest, når han har nået den fastsatte minimumsalder

(c) såfremt en fratrædende arbejdstager på tidspunktet for ansættelsesforholdets ophør endnu ikke har optjent pensionsrettigheder, godtgør den supplerende pensionsordning de af den fratrædende arbejdstager indbetalte bidrag og bidrag indbetalt for denne af arbejdsgiveren i henhold til gældende lovbestemmelser eller kollektivt indgåede aftaler eller kontrakter eller den med disse bidrag tilvejebragte investeringsværdi, såfremt den fratrædende arbejdstager bærer investeringsrisikoen

Begrundelse

Ændringsforslaget udelukker muligheden for kun at tilbagebetale eller overføre de frivillige bidrag fra arbejdsgiveren, dvs. ikke-lovbestemte bidrag eller bidrag i henhold til kollektivt indgåede aftaler. Sådanne bidrag bør endvidere kunne forhøjes med eventuelle oppebårne renter efter fradrag af administrative og andre udgifter.

Ændringsforslag 24

Artikel 4, litra d

(d) en arbejdstager optjener pensionsrettigheder efter højst to års medlemskab.

(d) i objektivt begrundede tilfælde kan medlemsstaterne indrømme arbejdsmarkedsparterne mulighed for, at de som fravigelse af litra a og b fastsætter ikke-diskriminerende bestemmelser i kollektive overenskomstaftaler, såfremt disse bestemmelser giver de berørte personer mindst samme beskyttelse.

Ændringsforslag 25

Artikel 5

Bevarelse af hvilende pensionsrettigheder

Bevarelse af hvilende pensionsrettigheder

 

-1. I overensstemmelse med stk. 2 træffer medlemsstaterne de foranstaltninger, de finder nødvendige, for at sikre, at fratrædende arbejdstagere kan bevare deres pensionsrettigheder i den pensionsordning, hvor de er optjent.

1. Medlemsstaterne vedtager de foranstaltninger, de anser for nødvendige for at sikre en rimelig tilpasning af de hvilende pensionsrettigheder for at undgå, at den fratrædende arbejdstager forfordeles.

1. Medlemsstaterne træffer de foranstaltninger, de anser for nødvendige for under hensyntagen til pensionsordningens art at sikre en korrekt behandling af værdien af de fratrædende arbejdstageres hvilende pensionsrettigheder og for at beskytte disse pensionsrettigheder mod insolvens i selskabet. Der er navnlig tale om korrekt behandling:

 

a) når værdien af hvilende rettigheder i vid udstrækning udvikler sig som værdien af aktive medlemmers rettigheder, eller

 

b) når pensionsrettigheder i en supplerende pensionsordning er fastlagt som en nominel sum, eller

 

c) når fratrædende arbejdstagere fortsat modtager en forrentning, der er integreret i pensionsordningen, eller

 

d) når værdien af hvilende pensionsrettigheder tilpasses efter inflationsraten, lønniveauet, de aktuelle pensionsydelser eller det af selskabet bag den supplerende pensionsordning opnåede kapitalafkast.

2. Medlemsstaterne kan tillade, at supplerende pensionsordninger ikke lader optjente rettigheder stå, men overfører dem eller udbetaler et beløb svarende til de optjente rettigheder, når rettighederne ikke overstiger en tærskel, som fastsættes af den enkelte medlemsstat. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om den fastsatte tærskel.

2. Medlemsstaterne kan tillade, at supplerende pensionsordninger ikke lader optjente rettigheder stå, men udbetaler et beløb svarende til værdien af de optjente rettigheder til en fratrædende arbejdstager, når værdien af disse rettigheder ikke overstiger den af den berørte medlemsstat fastsatte tærskel. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om den fastsatte tærskel.

 

2a. Medlemsstaterne kan indrømme arbejdsmarkedsparterne mulighed for i kollektive overenskomstaftaler at fastsætte bestemmelser, som fraviger stk. 2 og 3, såfremt disse bestemmelser giver de berørte personer mindst samme beskyttelse.

Ændringsforslag 26

Artikel 6

Artikel 6

udgår

Overførsel

 

1. Medmindre der foretages en udbetaling, jf. artikel 5, stk. 2, træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at en fratrædende arbejdstager, der ikke er omfattet af den samme supplerende pensionsordning i sit nye arbejde, efter anmodning og senest 18 måneder efter ansættelsesophøret kan opnå en overførsel inden for den samme medlemsstat eller til en anden medlemsstat af alle de pensionsrettigheder, han har optjent.

 

2. Medlemsstaterne bør i overensstemmelse med deres nationale praksis påse, at den fratrædende arbejdstager ikke forfordeles, hvis aktuarmæssige skøn og skøn over rentesatserne bestemmer værdien af de optjente rettigheder, som skal overføres.

 

3. Den supplerende pensionsordning, som rettighederne overføres til, må ikke underlægge de overførte rettigheder optjeningsbetingelser og bevarer rettighederne mindst i samme omfang som hvilende rettigheder, jf. artikel 5, stk. 1.

 

4. Skal der betales administrationsomkostninger i forbindelse med en overførsel, træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger for at undgå, at de står i urimeligt forhold til den periode, den fratrædende arbejdstager har været medlem af ordningen.

 

Ændringsforslag 27

Artikel 7

1. Uden at det berører arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers forpligtelser i henhold til artikel 11 om informationspligt over for medlemmer og pensionsmodtagere i direktiv 2003/41/EF, vedtager medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at den person, der har ansvaret for at administrere den supplerende pensionsordning, informerer arbejdstagerne om, hvilke konsekvenser et ansættelsesophør har for deres supplerende pensionsrettigheder.

1. Uden at det berører arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers oplysningspligt i henhold til artikel 11 om informationspligt over for medlemmer og pensionsmodtagere i direktiv 2003/41/EF, sikrer medlemsstaterne ved at træffe de efter deres skøn nødvendige foranstaltninger, at aktive medlemmer, jf. stk. 2, kan forlange oplysninger om, hvilke konsekvenser et ansættelsesophør har for deres supplerende pensionsrettigheder.

2. Arbejdstagere modtager efter anmodning og inden for en rimelig frist fyldestgørende information, bl.a. om:

2. Aktive medlemmer modtager efter anmodning og inden for en rimelig frist skriftlig og fyldestgørende information, navnlig om:

(a) betingelserne for optjening af supplerende pensionsrettigheder og konsekvenserne af anvendelsen heraf ved ansættelsesophør

(a) betingelserne for optjening af supplerende pensionsrettigheder og konsekvenserne af anvendelsen heraf ved ansættelsesophør

(b) de forventede pensionsydelser i tilfælde af ansættelsesophør

(b) de forventede pensionsydelser i tilfælde af ansættelsesophør

(c) betingelserne for bevarelse af hvilende pensionsrettigheder

(c) størrelse og bevarelse af hvilende pensionsrettigheder

(d) betingelserne for overførsel af optjente rettigheder.

 

3. En pensionsmodtager, der har opsat sin pension, og som anmoder herom, informeres af den person, der har ansvaret for at administrere den supplerende pensionsordning, om sine hvilende pensionsrettigheder og eventuelle ændringer af reglerne for den supplerende pensionsordning, som rettighederne angår.

3. En pensionsmodtager, der har opsat sin pension, og som anmoder herom, informeres af den person, der har ansvaret for at administrere den supplerende pensionsordning, om sine hvilende pensionsrettigheder og eventuelle ændringer af reglerne for den supplerende pensionsordning, som rettighederne angår.

4. Den information, der er omhandlet i denne artikel, gives skriftligt og på en forståelig måde.

 

Ændringsforslag 28

Artikel 8

1. Medlemsstaterne kan vedtage eller opretholde gunstigere bestemmelser om retten til at overføre supplerende pensionsrettigheder end bestemmelserne i dette direktiv.

1. Medlemsstaterne kan vedtage eller opretholde gunstigere bestemmelser om erhvervelse og bevarelse af fratrædende arbejdstageres supplerende pensionsrettigheder end bestemmelserne i dette direktiv.

2. Gennemførelsen af dette direktiv berettiger under ingen omstændigheder til at forringe den ret til at overføre supplerende pensionsrettigheder, der eksisterer i medlemsstaterne.

2. Gennemførelsen af dette direktiv berettiger under ingen omstændigheder til at forringe den ordning for erhvervelse og bevarelse af fratrædende arbejdstageres supplerende pensionsrettigheder, der eksisterer i medlemsstaterne.

Ændringsforslag 29

Artikel 9, stk. 1

1. Medlemsstaterne vedtager de nødvendige love og administrative bestemmelser for at efterkomme dette direktiv senest den 1. juli 2008 eller kan overlade det til arbejdsmarkedets parter, efter fælles anmodning fra disse, at gennemføre dette direktiv, for så vidt angår bestemmelser, som henhører under kollektive aftaler. I så tilfælde sikrer de sig, at arbejdsmarkedets parter senest den 1. juli 2008 har indført de nødvendige bestemmelser ad aftalemæssig vej, idet de pågældende medlemsstater skal træffe de nødvendige foranstaltninger for på et hvilket som helst tidspunkt at være i stand til at sikre de resultater, der er foreskrevet i dette direktiv. De underretter straks Kommissionen herom.

1. Medlemsstaterne vedtager de nødvendige love og administrative bestemmelser for at efterkomme dette direktiv senest den 1. juli 2008 eller drager omsorg for, at arbejdsmarkedets parter inden denne dato indfører de foreskrevne bestemmelser ad aftalemæssig vej, og at medlemsstaterne forpligtes til at træffe de foranstaltninger, der skal til for at sætte dem i stand til på et hvilket som helst tidspunkt at sikre de resultater, der er foreskrevet i dette direktiv. De underretter straks Kommissionen herom.

Begrundelse

Ved at åbne mulighed for gennemførelse gennem kollektive aftaler bringer forslaget direktivet på linje med tidligere direktiver.

Ændringsforslag 30

Artikel 9, stk. 3

3. Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne for at tage hensyn til eventuelle særlige vilkår, der er behørigt begrundede, og som hænger sammen med de supplerende pensionsordningers finansielle bæredygtighed, undtage ordninger med finansiering ved udbetaling, Unterstützungskassen og virksomheder, der benytter ordninger med bogførte reserver med henblik på udbetaling af pensionsydelser til deres ansatte, fra anvendelsen af artikel 6, stk. 1. Enhver medlemsstat, der ønsker at gøre brug af denne mulighed, underretter straks Kommissionen herom med angivelse af de pågældende ordninger og den konkrete begrundelse for undtagelsen samt de foranstaltninger, der er truffet eller planlagt for at forbedre muligheden for at overføre rettigheder, der stammer fra de pågældende ordninger.

udgår

Ændringsforslag 31

Artikel 10, stk. 1

1. Hvert femte år efter den 1. juli 2008 udarbejder Kommissionen på grundlag af medlemsstaternes oplysninger en rapport, som forelægges for Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget.

1. Hvert femte år efter den 1. juli 2008 udarbejder Kommissionen på grundlag af medlemsstaternes oplysninger en rapport, som forelægges for Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget. Denne rapport skal også indeholde en vurdering af, om arbejdsgiverne er rede til at tilbyde en supplerende pensionsordning fra direktivets ikrafttræden.

Ændringsforslag 32

Artikel 10

1. Hvert femte år efter den 1. juli 2008 udarbejder Kommissionen på grundlag af medlemsstaternes oplysninger en rapport, som forelægges for Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget.

1. Hvert femte år efter den 1. juli 2008 udarbejder Kommissionen på grundlag af medlemsstaternes oplysninger en rapport, som forelægges for Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget.

 

1a. I den forbindelse forelægger den et forslag om, hvordan også selskabets hæftelse for overførte pensionsrettigheder kan udelukkes, når optjente pensionsrettigheder overføres.

2. Senest ti år efter den 1. juli 2008 udarbejder Kommissionen en særskilt rapport om anvendelsen af artikel 9, stk. 3. På grundlag heraf forelægger Kommissionen i givet fald et forslag med alle de ændringer af dette direktiv, som er nødvendige for at sikre, at arbejdstagere, der er omfattet af kapitaliserede ordninger, og arbejdstagere, der er omfattet af de i artikel 9, stk. 3, omhandlede ordninger, behandles ens med hensyn til overførslen af optjente rettigheder.

 

Ændringsforslag 33

Artikel 10, stk. 2 a (nyt)

 

2a. Senest fem år efter dette direktivs gennemførelse udarbejder Kommissionen en rapport, der navnlig omhandler betingelserne for overførsel af den kapital, som udgør arbejdstageres supplerende pensionsrettigheder. På grundlag heraf forelægger Kommissionen et forslag med alle ændringer af dette direktiv og af andre instrumenter, som er nødvendige for at mindske yderligere hindringer for arbejdstagernes mobilitet forårsaget af visse regler om supplerende pensionsordninger.

(1)

EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.


BEGRUNDELSE

Dette forslag om styrkelse af retten til at overføre supplerende pensionskrav bliver fremlagt på et afgørende tidspunkt. Befolkningen i EU ældes, og økonomien bliver globaliseret. EU's evne til at imødegå disse uafvendelige økonomiske og sociale ændringer og vende dem til egen fordel bør styrkes væsentligt. I de forløbne år har medlemsstaterne derfor indledt reformen af deres arbejdsmarkeder og sociale sikringssystemer, herunder også pensionssystemerne. En af udfordringerne i denne forbindelse består i at kombinere større fleksibilitet på arbejdsmarkedet med aktiverende og betalelige former for social sikkerhed. Såvel arbejdstagere som arbejdsgivere bør uden begrænsninger kunne udnytte fordelene ved et fleksibelt arbejdsmarked, hvor begrebet arbejdspladssikkerhed erstattes af begrebet beskæftigelsessikkerhed.

På grund af ældningen er det endnu vigtigere for unge mennesker at spare op til deres pension i rette tid via arbejdsgiveren. I denne forbindelse er der i nogle medlemsstater en tendens til, at virksomhedspensionsordninger (anden søjle) ikke længere blot er et supplement til de lovmæssige pensionsordninger (første søjle), men erstatter disse helt. Dermed bliver det endnu vigtigere for arbejdstagerne at melde sig ind i en supplerende pensionsordning i rette tid og at kunne overføre de optjente rettigheder til deres næste arbejdsgiver. Desuden kan der konstateres en tendens til, at pensionsordninger i stigende grad udformes efter princippet om defineret bidrag. I forhold til ordninger med defineret ydelse giver ordninger med defineret bidrag langt mindre sikkerhed for en rimelig pension. Følgerne af dette, nemlig fattigdom blandt pensionister, kan ses i nogle medlemsstater.

I dag er det nødvendigt, at arbejdstagerne har en fleksibel og mobil indstilling. Mobilitet bør derfor belønnes, ikke straffes. Virkeligheden ser desværre stadig anderledes ud. I nogle supplerende pensionssystemer har f.eks. en 30-årig arbejdstager, som i otte år har samlet erfaring hos tre forskellige arbejdsgivere, endnu ikke optjent nogen rettighed til supplerende pension.

Ordføreren støtter på de væsentlige punkter Kommissionens forslag uden forbehold. Ordføreren er enig i Kommissionens opfattelse, nemlig at det ikke er tilstrækkeligt på europæisk plan kun at aftale beregningsregler for overførsel af pensionsrettigheder fra en arbejdsgiver til en anden, som kan have hjemsted i samme medlemsstat eller en anden. For at fleksibilitet og faglig mobilitet skal kunne betale sig, og for at sørge for, at arbejdstagerne sparer tilstrækkeligt op til deres pension, bør der fastsættes bestemmelser for optjening, bevarelse og overførsel af pensionskrav. Forslagets artikel 4 indeholder en egnet ramme for dette. Det står arbejdsmarkedets parter frit for at indgå bedre aftaler.

Der er dog tre vigtige punkter, hvor ordføreren gerne vil tilpasse Kommissionens forslag.

1.      Direktivets gyldighedsområde og pligt til overførsel (artikel 2, artikel 6, stk. 1, og artikel 9, stk. 3)

Der er meget store forskelle på de supplerende pensionssystemer i medlemsstaterne. Ud over stærkt divergerende forudsætninger for at optjene, bevare og overføre pensionsrettigheder, er finansieringsmåderne også forskellige. For de ordninger, som er baseret på kapitalisering, og hvor pensionskapitalen investeres uden for virksomheden, er det enklere at overføre pensionsrettigheder fra en ordning til en anden, end det er for f.eks. ordninger med finansiering ved udbetaling, Unterstützungskassen og ordninger baseret på bogførte reserver i virksomheden. For at tage højde for problemerne i forbindelse med sidstnævnte ordningers finansielle bæredygtighed foreslår Kommissionen, at disse midlertidigt kan blive fritaget fra pligten til at overføre pensionsrettigheder.

Kommissionens fritagelsesmulighed vil i praksis føre til, at pligten til at overføre vil blive anvendt meget selektivt. Ordføreren ønsker, at dette direktiv skal have et så omfattende gyldighedsområde som muligt. Samtidig er det meget vanskeligt at gribe ind i eksisterende ordninger. Derfor foreslår ordføreren følgende løsning:

· direktivet gælder udelukkende for nytildelte pensionsrettigheder,

· fritagelsesmuligheden i henhold til artikel 9, stk. 3, slettes, og der er med andre ord ingen undtagelsesordninger med hensyn til pligten til at overføre.

2.      Behandling af hvilende pensionsrettigheder (artikel 5)

Arbejdstagere, som lader deres optjente pensionsrettigheder blive hos deres gamle arbejdsgiver ("lader dem hvile"), må ikke forfordeles. Det fremgår imidlertid ikke klart af Kommissionens forslag, hvordan dette mål nås. Derfor må det præciseres, hvilken gruppe af indehavere af hvilende pensionsrettigheder, der ikke må forfordeles, og hvor vidt denne pligt til ligebehandling går. Det bør være helt klart, at der ikke kan være tale om en forpligtelse til indeksering for aktive medlemmer af ordningen. Derfor foreslår ordføreren, at medlemsstaterne bør garantere ligebehandling af medlemmer med hvilende pensionsrettigheder og pensionerede medlemmer.

3.      Situationen for arbejdstagere med tidsbegrænsede ansættelsesforhold og folk, som vender tilbage til arbejdsmarkedet (artikel 6)

Kommissionen foreslår, at arbejdstagere senest 18 måneder efter det (tidligere) ansættelsesforholds ophør skal anmode om overførsel af deres pensionsrettigheder. Dette kan have uheldige følger for mennesker, som ufrivilligt mister deres arbejdsplads eller midlertidigt afbryder deres erhvervsarbejde for at tage sig af børn eller andre nærtstående personer. Hvis disse grupper af arbejdstagere genoptager deres erhvervsarbejde på et senere tidspunkt (senere end 18 måneder), ville de ikke længere kunne gøre brug af deres ret til overførsel. Derfor foreslår ordføreren, at arbejdstagere i op til seks måneder efter påbegyndelsen af et nyt ansættelsesforhold skal have mulighed for at indsende en anmodning om overførsel af deres pensionsrettigheder.


UDTALELSE fra Økonomi- og Valutaudvalget (1.2.2007)

til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en styrkelse af retten til at overføre supplerende pensionsrettigheder

(KOM(2005)0507 – C6‑0331/2005 – 2005/0214(COD))

Rådgivende ordfører: Eoin Ryan

KORT BEGRUNDELSE

Baggrund

Ifølge en undersøgelse af EU's arbejdsstyrke fra 2003 (Eurostat, Kommissionen) har 8,2 % af EU's samlede arbejdsstyrke skiftet job efter et år (med Danmark og Det Forenede Kongerige i spidsen med 13 %, og Sverige og Grækenland nederst med 5 %). I gennemsnit bliver arbejdstagere i EU i det samme job i 10,6 år, mens de i USA bliver i 6,7 år. Hvad angår den geografiske mobilitet, er der kun 1,5 % af borgerne i EU-25, der bor og arbejder i en anden medlemsstat end deres oprindelsesland. 7,2 % af borgerne skifter bopæl hvert år, og 15 % heraf skyldes jobskifte. I USA er det 16,2 % af borgerne, der flytter en gang om året, og 17 % heraf flytter af arbejdsmæssige årsager.

De nuværende retlige rammer

Direktiv 98/49/EØF er den eneste eksisterende lovgivning på området. Det sikrer beskyttelse af supplerende pensionsrettigheder for arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende, der flytter inden for Fællesskabet. Direktivets anvendelsesområde er imidlertid begrænset, og direktivet sikrer hverken mulighed for overførsel af supplerende pensionsrettigheder eller fleksibilitet med hensyn til optjeningsbetingelserne.

Forslag til direktiv 2005/214 (COD)

Forslaget omfatter alle supplerende pensionsordninger, der er baseret på et ansættelsesforhold, undtagen lovbestemte ordninger, der henhører under forordning 1408/71, såsom den franske AGIRC/ARRCO-ordning. I forslaget fastsættes ingen definerede ydelsesbaserede eller bidragsbaserede pensionsordninger. Selv om pensionsordningerne, navnlig definerede bidragsbaserede ordninger, er blevet ændret alt efter udviklingen på markedet, bør visse overordnede principper og visse problemer vedrørende retten til at overføre pensionsrettigheder på grund af forskelle mellem ordningerne nævnes.

Med hensyn til betingelserne for optjening af pensionsrettigheder, fastsættes der i forslaget øvre grænser herfor, således at mobile arbejdstagere kan optjene tilstrækkelige supplerende pensionsrettigheder i løbet af deres arbejdsliv. Til trods for at de nationale bestemmelser er forskellige, kan en karenstid (dvs. den periode, en arbejdstager skal være medlem for at være pensionsberettiget) ikke være længere end to år under forudsætning af, at minimumsalderen for at optjene pensionsrettigheder, der er sat til 21 år, er nået. Endvidere må venteperioden, før en ansat kan blive medlem af en pensionsordning, ikke være længere end et år (under forudsætning af at minimumsalderen er nået). Det bør understreges, at korte karenstider og korte venteperioder kan medføre højere omkostninger for alle ordningens medlemmer.

Direktivet indfører princippet om en "rimelig tilpasning" af hvilende pensionsrettigheder. Det er dog ikke klart, om denne betegnelse dækker over reevaluering, indeksregulering eller lignende til trods for, at betragtning 7 henviser til indeksregulering eller inflation. Princippet om ikke at forfordele fratrædende arbejdstagere kræver dog yderligere præcisering. I forbindelse med denne bestemmelse giver forslaget endvidere mulighed for overførsel eller udbetaling af et beløb svarende til de optjente rettigheder, såfremt rettighederne ikke overstiger en tærskel, som fastsættes af den pågældende medlemsstat, for at undgå store administrationsomkostninger ved at administrere en lang række hvilende rettigheder med lav værdi.

Hvad angår retten til overførsel af pensionsrettigheder, kan arbejdstagere vælge enten at bevare deres rettigheder fra en tidligere ordning (med mindre det drejer sig om så små beløb, at det ville medføre urimeligt store administrative omkostninger) eller at overføre dem til en anden ordning. Medlemsstaterne vil dog kunne undtage ikke-kapitaliserede ordninger (såsom ordninger med finansiering ved udbetaling eller Unterstützungskassen) fra dette krav om overførsel for at bevare de supplerende pensionsordningers finansielle bæredygtighed. Denne bestemmelse vil blive ændret senest den 1. juli 2018. Hvad angår overførselsprincippet, er det vigtigt at skelne mellem overførsel af rettigheder (artikel 6) og overførsel i form af en udbetaling (artikel 3, litra (j)). Forslaget til direktiv er ikke konsekvent i anvendelsen af disse begreber. I praksis kan arbejdstagere uden videre få udbetalt et beløb fra den gamle ordning (transfer-out) og placere dette i den nye ordning i henhold til bestemmelserne i den nye ordning (transfer-in). Det er umuligt at forpligte den nye ordning til at garantere de samme rettigheder. Endelig behandler forslaget ikke problemet vedrørende overførsel af rettigheder fra ordninger, der er midlertidigt underfinansierede, og hvor en overførsel i form af en udbetaling kan påvirke de resterende medlemmers rettigheder i negativ retning.

Med hensyn til information, opfordres der i forslaget til foranstaltninger, der supplerer de informationskrav, der er fastsat i artikel 11 i direktivet om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser (2003/41/EF). Ifølge artikel 11 i dette direktiv har pensionskassernes medlemmer og pensionsberettigede ret til at blive underrettet om pensionskassens årsregnskaber, årsberetninger og investeringsprincipper og til at modtage oplysninger om de overførsler og ydelser, som vedkommende har ret til. Ifølge artikel 7 i det nye forslag anses denne bestemmelse for utilstrækkelig, og det kræves derfor, at en person med ansvar for administrationen af den supplerende pensionsordning informerer alle fratrædende arbejdstagere, hvad enten de er medlemmer af ordningen eller ej, om, hvilke konsekvenser et ansættelsesophør har for deres supplerende pensionsrettigheder. Det er muligt, at sådanne bestemmelser kan medføre unødvendige omkostninger for administrationen af pensionsordninger.

ÆNDRINGSFORSLAG

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Kommissionens forslag(1)  Ændringsforslag

Ændringsforslag 1

Betragtning 10

(10) Af hensyn til de supplerende pensionsordningers finansielle bæredygtighed kan medlemsstaterne i princippet undtage ikke-kapitaliserede ordninger fra kravet om, at arbejdstagerne skal have mulighed for at overføre optjente rettigheder. For at sikre ligebehandling af arbejdstagere, der er omfattet af kapitaliserede ordninger, og arbejdstagere, der er omfattet af ikke-kapitaliserede ordninger, bør medlemsstaterne dog bestræbe sig på gradvis at forbedre muligheden for at overføre rettigheder, der stammer fra ikke-kapitaliserede ordninger.

udgår

Begrundelse

Der hersker bekymring med hensyn til finansiel bæredygtighed og retfærdighed og solidaritet for så vidt angår deltagere, som bliver i ordningerne, ikke kun for ikke-kapitaliserede ordninger, som ifølge Kommissionens forslag skal undtages fra direktivet, men også for ordninger og pensionsfonde, der henhører under direktivet. Dette skal der generelt tages hånd om for alle ordningers vedkommende og ikke blot ved at udelukke ikke-kapitaliserede ordninger.

Ændringsforslag 2

Betragtning 10 a (ny)

(10a) Af hensyn til de supplerende pensionsordningers finansielle bæredygtighed bør muligheden for at overføre pensionsrettigheder overvåges nøje, navnlig med hensyn til følgerne af differencerne i de aktuarmæssige overslag og renteprognoser for den faktiske udnyttelse af muligheden for at overføre rettigheder.

Begrundelse

Der hersker bekymring med hensyn til finansiel bæredygtighed og retfærdighed og solidaritet for så vidt angår deltagere, som bliver i ordningerne, ikke kun for de ordninger, som ifølge Kommissionens forslag skal undtages fra direktivet, men også for ordninger og pensionsfonde, der henhører under direktivet. Følgerne skal overvåges nøje. Eksperterne er også meget bekymrede for, at direktivet kan styrke tendensen til et skifte fra ydelsesdefinerede til bidragsdefinerede pensionsordninger.

Ændringsforslag 3

Betragtning 11 a (ny)

 

(11a) Med henblik på at undgå inkonsekvent gennemførelse bør tilsynsmyndighederne samarbejde såvel inden for som på tværs af medlemsstaterne.

Begrundelse

Det er svært at afgøre, hvilken myndighed der har kompetence som tilsynsmyndighed, og hvilke samarbejdsmekanismer der skal anvendes mellem tilsynsmyndighederne inden for en medlemsstat (normalt er det de finansielle myndigheder, der fører tilsyn med pensionsfonde, og social- og arbejdsministerierne, der generelt fører tilsyn med pensionsordninger) og på EU-plan generelt.

Ændringsforslag 4

Betragtning 11 b (ny)

(11b) Eftersom forskellene i beskatningen af bidrag til og ydelser fra pensionsfonde udgør store hindringer for mobiliteten og overførslen af pensionsrettigheder, bør følgerne af beskatningen af sådanne overførsler overvåges nøje og om nødvendigt føre til iværksættelse af passende foranstaltninger.

Begrundelse

Målene i direktivet vedrørende mobilitet, navnlig med hensyn til bestemmelserne om overførsel af pensionsrettigheder på tværs af landegrænser, kan være vanskelige at opfylde, hvis man ikke samtidig kigger på beskatningen.

Ændringsforslag 5

Betragtning 14 a (ny)

 

(14a) Kommissionen bør gennemføre en cost-benefit-analyse fem år efter dette direktivs ikrafttrædelse og vurdere dets indvirkning på antallet af arbejdsgivere, der tilbyder pensionsordninger.

Begrundelse

Det er vigtigt, at dette direktiv ikke fører til en reducering af antallet af arbejdsgivere, der er villige til at tilbyde pensionsordninger.

Ændringsforslag 6

Artikel 1

Dette direktiv skal lette udøvelsen af arbejdskraftens ret til fri bevægelighed og retten til faglig mobilitet inden for den enkelte medlemsstat ved at mindske de hindringer, der skabes af visse bestemmelser, der gælder for supplerende pensionsordninger i medlemsstaterne.

Dette direktiv skal lette udøvelsen af arbejdskraftens ret til fri bevægelighed og fremme faglig mobilitet inden for den enkelte medlemsstat og mellem medlemsstaterne ved at mindske de hindringer, der skabes af visse bestemmelser, der gælder for supplerende pensionsordninger i medlemsstaterne.

Begrundelse

Formålet med direktivet bør navnlig omfatte fremme af faglig mobilitet mellem medlemsstaterne.

Ændringsforslag 7

Artikel 2

Dette direktiv gælder for supplerende pensionsordninger, med undtagelse af de ordninger, der er omfattet af forordning (EØF) nr. 1408/71.

Dette direktiv gælder for rettigheder opnået på basis af frivillige og obligatoriske supplerende pensionsordninger, der er baseret på et ansættelsesforhold.

Begrundelse

Af hensyn til gensidigheden er det ikke rimeligt at begrænse direktivets anvendelsesområde til de supplerende ordninger under anden søjle, som ikke er omfattet af forordning (EØF) nr. 1408/71. Bestemmelserne i dette direktiv er også relevante for ordningerne under forordning (EØF) nr. 1408/71.

Ændringsforslag 8

Artikel 3, litra c

(c) "medlem": person, hvis beskæftigelse berettiger eller kan berettige den pågældende til en supplerende pension i overensstemmelse med bestemmelserne i en supplerende pensionsordning

(c) "aktivt medlem": person, der er blevet optaget som medlem i henhold til bestemmelserne i ordningen, og hvis nuværende ansættelsesforhold berettiger eller vil berettige den pågældende til en supplerende pension i overensstemmelse med ordningens bestemmelser, når karenstiden er udløbet

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at gøre det klart, at pensionister og pensionsmodtagere med opsat pension ikke er omfattet af denne definition. Dette direktiv omfatter ikke pensionister, og pensionsmodtagere med opsat pension er defineret separat. Ændringsforslaget præciserer endvidere, at et aktivt medlem er en arbejdstager, der er blevet optaget som medlem af en ordning, hvad enten denne har gennemgået en karenstid eller ej. I modsat fald ville definitionen kunne tolkes, som om den omfattede arbejdstagere, der befinder sig i en venteperiode med henblik på at blive optaget i ordningen, og dette er ikke hensigten.

Ændringsforslag 9

Artikel 3, litra d

(d) "pensionsrettigheder": enhver form for ydelse, som medlemmer af ordningen og andre ydelsesberettigede kan være berettiget til i henhold til bestemmelserne i en supplerende pensionsordning og, hvor det er relevant, i henhold til national lovgivning

(d) "optjente pensionsrettigheder": enhver form for ret til supplerende pension, som er erhvervet efter opfyldelse af de betingelser, der er fastsat i bestemmelserne i en supplerende pensionsordning og, hvor det er relevant, i henhold til national lovgivning

Begrundelse

I supplerende pensionsordninger har medlemmerne kun rettigheder, når de træder ud af en ordning (af andre årsager end for at gå på pension) efter karenstidens ophør. Når der er optjent rettigheder, har et medlem, der træder ud af en ordning, ret til at bevare disse rettigheder i ordningen eller med nogle begrænsninger at overføre disse rettigheder. Hensigten med den ændrede definition er at præcisere, at et medlem først erhverver sådanne rettigheder, når det har opfyldt kravene om karenstid. Endvidere er "ydelse" blevet erstattet med "supplerende pension", eftersom denne betegnelse allerede er blevet defineret.

Ændringsforslag 10

Artikel 3, litra (e)

(e) "ansættelsesophør": beslutning om at bringe et ansættelsesforhold til ophør

(e) "ansættelsesophør": ophør af et ansættelsesforhold af andre årsager end pensionering eller af årsager, som i henhold til national lovgivning fører til tab af rettigheder.

Begrundelse

Frivillige supplerende pensionsordninger tjener blandt andet til at binde arbejdstageren til virksomheden og belønne ham for denne trofasthed over for virksomheden med en supplerende pension. Bestemte selvforskyldte handlinger fra arbejdstagerens side kan alt efter national lovgivning give arbejdsgiveren ret til at afskedige arbejdstageren. I sådanne tilfælde bør arbejdstageren ikke belønnes ved at kunne overføre rettigheder fra den supplerende erhvervstilknyttede pensionsordning.

Ændringsforslag 11

Artikel 3, litra e a (nyt)

 

(ea) "pensionering" herunder førtidspensionering: den periode, hvor der udbetales pensionsydelser; ophør af ansættelsesforhold er ikke i sig selv ensbetydende med pensionering

Begrundelse

Ophør af ansættelsesforhold bør ikke omfatte pensionering, og pensionering bør defineres, som den periode, hvor der udbetales pensionsydelser. Dette gælder også for medlemmer, der får udbetalt pension af andre årsager end pensionering. F.eks. kan en person modtage invalidepension.

Ændringsforslag 12

Artikel 3, litra f

(f) "fratrædende arbejdstager": en arbejdstager, der, før han bliver pensionsberettiget, forlader et ansættelsesforhold, hvor han har opsparet pensionsrettigheder eller kunne have optjent sådanne rettigheder, hvis han var blevet i ansættelsesforholdet

(f) "fratrædende arbejdstager": et aktivt medlem, hvis nuværende ansættelsesforhold er ophørt

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at præcisere, at det ikke er alle arbejdstagere, der er medlem af en pensionsordning, og det er derfor bedre at erstatte betegnelsen "arbejdstager" med "aktivt medlem", der er defineret. Endvidere kan "før han bliver pensionsberettiget" være vildledende, eftersom en person først er pensionsberettiget, når denne pensioneres, eller når der indtræffer en anden begivenhed, som medfører, at personen bliver pensionsberettiget, f.eks. invaliditet. Dette ændringsforslag præciserer derfor, at en fratrædende arbejdstager er et aktivt medlem, hvis nuværende arbejdsforhold ophører på en anden måde, end når der udbetales pensionsydelser.

Ændringsforslag 13

Artikel 3, litra h

(h) "pensionsmodtager med opsat pension": ethvert tidligere medlem, der har hvilende pensionsrettigheder stående i den supplerende pensionsordning, indtil betingelserne for at modtage en supplerende pension er opfyldt

(h) "pensionsmodtager med opsat pension": enhver, der har optjent pensionsrettigheder i en supplerende pensionsordning, men som ikke længere er aktivt medlem af denne ordning, og som endnu ikke modtager en supplerende pension fra denne ordning

Begrundelse

I denne definition beskrives pensionsmodtagere med opsat pension som "tidligere medlemmer". I virkeligheden er pensionsmodtagere med opsat pension stadig medlemmer af ordningen, men ikke "aktive" medlemmer. Den nye formulering er en mere præcis definition af disse pensionsmodtagere.

Ændringsforslag 14

Artikel 3, litra i

(i) "hvilende pensionsrettigheder": pensionsrettigheder, der bliver stående i den ordning, hvor de er optjent af en pensionsmodtager, der har opsat sin pension, og som modtager en pension fra denne supplerende pensionsordning, når betingelserne herfor er opfyldt

(i) "hvilende pensionsrettigheder": optjente pensionsrettigheder, der bliver stående i den ordning, hvor de er optjent af en pensionsmodtager, der har opsat sin pension

Begrundelse

Anden del af denne definition er overflødig og kan derfor være forvirrende.

Ændringsforslag 15

Artikel 3, litra j

(j) "overførsel": den udbetaling, som en supplerende pensionsordning foretager af et beløb, der svarer helt eller delvist til de i ordningen optjente pensionsrettigheder, og som kan overføres til en ny supplerende pensionsordning eller til en anden finansiel institution, der tilbyder pensionsrettigheder.

(j) "overførsel": den udbetaling, som en supplerende pensionsordning foretager af et beløb, der svarer helt til de i ordningen optjente pensionsrettigheder, og som kan overføres til en ny supplerende pensionsordning eller til en anden finansiel institution, der tilbyder pensionsrettigheder.

Begrundelse

Direktivet bør være konsekvent i brugen af betegnelser såsom overførsel i form af udbetaling og overførsel af rettigheder. I praksis kan arbejdstagere simpelthen få udbetalt et beløb fra den gamle ordning (transfer-out) og placere dette i den nye ordning i henhold til bestemmelserne i den nye ordning (transfer-in). Det er umuligt at forpligte den nye ordning til at garantere de samme rettigheder.

Ændringsforslag 16

Artikel 3, litra j a (nyt)

(ja) "finansiel institution": en institution, som i overensstemmelse med national lovgivning og de regler, som er fastlagt af den medlemsstat, institutionen er etableret i, må tilbyde pensionsprodukter bortset fra supplerende pensioner.

Begrundelse

Ændringsforslaget tjener til at præcisere artikel 3, litra (j).

Ændringsforslag 17

Artikel 4, indledning

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre følgende:

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for i tilfælde, hvor der er oprettet en supplerende pensionsordning og arbejdstagerens ansættelsesforhold berettiger denne til at blive medlem af ordningen, at sikre følgende:

Begrundelse

Artikel 4 kan tolkes, som om den kræver, at medlemsstaterne giver arbejdstagerne adgang til en supplerende pensionsordning - f.eks. den indledende tekst og litra c). Dette er ikke hensigten med forslaget, og en sådan fortolkning ville underminere pensionsordningernes frivillige beskaffenhed i mange medlemsstater. Dette ændringsforslag gør det klart, at artiklen kun gælder i de tilfælde, hvor der er en ordning og arbejdstageren er berettiget til at blive medlem af ordningen (en arbejdsgiver kan have en række forskellige ordninger for forskellige kategorier af arbejdstagere).

Ændringsforslag 18

Artikel 4, litra a

(a) hvis der ved ansættelsesophør endnu ikke er optjent pensionsrettigheder, tilbagebetales eller overføres alle de bidrag, som den fratrædende arbejdstager har indbetalt, eller som der er indbetalt på dennes vegne

(a) hvis der ved ansættelsesophør endnu ikke er optjent pensionsrettigheder, tilbagebetales alle bidragene eller værdien af investeringer foretaget på grundlag af disse bidrag, for så vidt som de ikke anvendes til at dække invaliditetsrisici, efterladtes rettigheder eller andre solidaritetselementer

Begrundelse

I nogle pensionsordninger er invaliditetsrisici, ydelser til efterladte og andre elementer kollektivt dækket. Det er rimeligt, at dette trækkes ud af beregningen af de bidrag, som det fratrædende medlem betaler.

Ændringsforslag 19

Artikel 4, litra b

(b) hvis der kræves en minimumsalder for at optjene pensionsrettigheder, er den på højst 21 år

(b) hvis medlemsstaterne fastlægger betingelser for optjening af pensionsrettigheder som f.eks. en minimumsalder, venteperioder eller karenstider, skal sådanne betingelser baseres på objektive årsager

Begrundelse

Forslaget til direktiv skal tage hensyn til subsidiaritetsprincippet og må derfor ikke indeholde bestemmelser om den nationale opbygning og udformning af anden søjle. De i direktivforslaget foreslåede vente- og optjeningsperioder er derudover ikke egnet til at tage højde for den oprindelige tanke med frivillige supplerende pensionsordninger, nemlig at binde arbejdstageren til virksomheden.

Ændringsforslag 20

Artikel 4, litra c

(c) en arbejdstager kan blive medlem af den supplerende pensionsordning efter højst et års ansættelse eller i givet fald senest, når han har nået den fastsatte minimumsalder

(c) en arbejdstager kan blive medlem af den supplerende pensionsordning efter højst et års ansættelse eller i givet fald senest, når han har nået den minimumsalder, der er fastsat af den pågældende medlemsstat eller i den pågældende supplerende pensionsordning

Begrundelse

Dette punkt omhandler betingelserne for at blive medlem af en ordning. Hvis arbejdstageren stadig befinder sig i en venteperiode, har denne ingen rettigheder, hvis ansættelsesforholdet bringes til ophør. Kommissionen har bekræftet, at hensigten var, at medlemsstaternes pensionsordninger skulle kunne bruge alder som en betingelse for at kunne blive medlem.

Ændringsforslag 21

Artikel 4, litra d

(d) en arbejdstager optjener pensionsrettigheder efter højst to års medlemskab.

(d) en arbejdstager optjener pensionsrettigheder efter højst to år, såfremt arbejdstageren har nået den minimumsalder, der er fastsat for optjening af pensionsrettigheder.

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at præcisere sammenhængen mellem artikel 4, litra b), (der vedrører minimumsalderen for at optjene pensionsrettigheder) og artikel 4, litra d) (hvori det fastsættes, hvor lang venteperioden kan være for erhvervelsen af pensionsrettigheder). Ændringsforslaget gør det klart, at arbejdstagere, der har været medlem af en ordning i to år, skal erhverve rettigheder, medmindre de endnu ikke har nået minimumsalderen. I så fald vil arbejdstagerne ikke optjene rettigheder, før minimumsalderen er nået.

Ændringsforslag 22

Artikel 5, stk. 1

1. Medlemsstaterne vedtager de foranstaltninger, de anser for nødvendige for at sikre en rimelig tilpasning af de hvilende pensionsrettigheder for at undgå, at den fratrædende arbejdstager forfordeles.

1. I betragtning af de supplerende pensionsordningers beskaffenhed vedtager medlemsstaterne de foranstaltninger, de anser for nødvendige for at sikre en rimelig og lige behandling af de hvilende pensionsrettigheder under hensyntagen til, hvor længe den arbejdstager, der forlader ordningen, har indbetalt bidrag til ordningen og til størrelsen af disse bidrag.

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at understrege forskellen mellem definerede bidragsbaserede og definerede ydelsesbaserede pensionsordninger. I førstnævnte ordning vil hvilende pensionsrettigheder blive tilpasset efter udbyttet af investeringer, mens rettigheder i sidstnævnte ordning tilpasses alt efter, hvilken metode medlemsstaten har valgt - herunder inflation og lønniveauer. Ændringsforslaget fjerner den tvetydighed, der kan være ved ordet "forfordeles". Formuleringen "rimelig behandling" gør det klart, at hvilende rettigheder bør behandles rimeligt, uden at give pensionsmodtagere med opsat pension en urimelig fordel i forhold til de resterende medlemmer.

Ændringsforslag 23

Artikel 5, stk. 2

2. Medlemsstaterne kan tillade, at supplerende pensionsordninger ikke lader optjente rettigheder stå, men overfører dem eller udbetaler et beløb svarende til de optjente rettigheder, når rettighederne ikke overstiger en tærskel, som fastsættes af den enkelte medlemsstat. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om den fastsatte tærskel.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst.)

Ændringsforslag 24

Artikel 6, stk. 1

1. Medmindre der foretages en udbetaling, jf. artikel 5, stk. 2, træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at en fratrædende arbejdstager, der ikke er omfattet af den samme supplerende pensionsordning i sit nye arbejde, efter anmodning og senest 18 måneder efter ansættelsesophøret kan opnå en overførsel inden for den samme medlemsstat eller til en anden medlemsstat af alle de pensionsrettigheder, han har optjent.

udgår

Begrundelse

I henhold til subsidiaritetsprincippet bør det være op til medlemsstaterne at bestemme indholdet af artikel 6.

Ændringsforslag 25

Artikel 6, stk. 2

2. Medlemsstaterne bør i overensstemmelse med deres nationale praksis påse, at den fratrædende arbejdstager ikke forfordeles, hvis aktuarmæssige skøn og skøn over rentesatserne bestemmer værdien af de optjente rettigheder, som skal overføres.

2. Medlemsstaterne bør i overensstemmelse med deres nationale praksis og i samarbejde med Kommissionen fremme konvergensen af aktuarmæssige skøn og prognoser for renteudviklingen og påse, at den fratrædende arbejdstager og medlemmer af pensionsordninger behandles retfærdigt, hvis aktuarmæssige skøn og skøn over rentesatserne bestemmer værdien af de optjente pensionsrettigheder, som skal overføres. Medlemsstaterne kan tillade, at de supplerende pensionsordninger tilpasser værdien af tilbagebetalingen eller overførslen med henblik på at bevare ordningernes finansielle bæredygtighed.

Begrundelse

Ordlyden ændres fra "ikke forfordeles" til "at den fratrædende arbejdstager og medlemmer af pensionsordninger behandles retfærdigt" med henblik på at tage højde for, at det til tider kan være nødvendigt at tilpasse de overførte beløb. Dette kan være nødvendigt i tilfælde, hvor en privat ydelsesbaseret pensionsordning er underfinansieret. Under sådanne omstændigheder kan ordningens depositarer nedsætte størrelsen af overførslen (udbetalingen) efter råd fra aktuaren. Formålet er at sikre, at de resterende medlemmer ikke påvirkes negativt af en sådan overførsel. Dette bør tilføjes til direktivet for ikke at risikere, at visse fondes finansielle bæredygtighed forringes.

Ændringsforslag 26

Artikel 6, stk. 3

3. Den supplerende pensionsordning, som rettighederne overføres til, må ikke underlægge de overførte rettigheder optjeningsbetingelser og bevarer rettighederne mindst i samme omfang som hvilende rettigheder, jf. artikel 5, stk. 1.

udgår

Begrundelse

I henhold til subsidiaritetsprincippet bør det være op til medlemsstaterne at bestemme indholdet af artikel 6.

Ændringsforslag 27

Artikel 6, stk. 4

4. Skal der betales administrationsomkostninger i forbindelse med en overførsel, træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger for at undgå, at de står i urimeligt forhold til den periode, den fratrædende arbejdstager har været medlem af ordningen.

udgår

Begrundelse

I henhold til subsidiaritetsprincippet bør det være op til medlemsstaterne at bestemme indholdet af artikel 6.

Ændringsforslag 28

Artikel 7, stk. 1

1. Uden at det berører arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers forpligtelser i henhold til artikel 11 om informationspligt over for medlemmer og pensionsmodtagere i direktiv 2003/41/EF, vedtager medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at den person, der har ansvaret for at administrere den supplerende pensionsordning, informerer arbejdstagerne om, hvilke konsekvenser et ansættelsesophør har for deres supplerende pensionsrettigheder.

1. Uden at det berører arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers forpligtelser i henhold til artikel 11 om informationspligt over for medlemmer og pensionsmodtagere i direktiv 2003/41/EF, vedtager medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at den person, der har ansvaret for at administrere den supplerende pensionsordning, informerer de aktive eller de kommende medlemmer af en ordning om, hvilke konsekvenser et ansættelsesophør har for deres supplerende pensionsrettigheder.

Begrundelse

Ændringsforslaget præciserer, at denne artikel ikke gælder for alle arbejdstagere, men kun aktive medlemmer af en ordning samt arbejdstagere, der vil blive medlemmer, efter at karenstiden er udløbet.

Ændringsforslag 29

Artikel 7, stk. 2

2. Arbejdstagere modtager efter anmodning og inden for en rimelig frist fyldestgørende information, bl.a. om:

2. Medlemmer af en ordning modtager efter anmodning og inden for en rimelig frist fyldestgørende information, bl.a. om:

Ændringsforslag 30

Artikel 9, stk. 2

2. Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne om nødvendigt anvende en yderligere frist på 60 måneder fra den 1. juli 2008 til at gennemføre målet i artikel 4, litra d). Enhver medlemsstat, der ønsker en sådan forlængelse af fristen, underretter Kommissionen herom med angivelse af de pågældende bestemmelser og ordninger og den konkrete begrundelse for at forlænge fristen.

udgår

Ændringsforslag 31

Artikel 9, stk. 3

3. Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne for at tage hensyn til eventuelle særlige vilkår, der er behørigt begrundede, og som hænger sammen med de supplerende pensionsordningers finansielle bæredygtighed, undtage ordninger med finansiering ved udbetaling, Unterstützungskassen og virksomheder, der benytter ordninger med bogførte reserver med henblik på udbetaling af pensionsydelser til deres ansatte, fra anvendelsen af artikel 6, stk. 1. Enhver medlemsstat, der ønsker at gøre brug af denne mulighed, underretter straks Kommissionen herom med angivelse af de pågældende ordninger og den konkrete begrundelse for undtagelsen samt de foranstaltninger, der er truffet eller planlagt for at forbedre muligheden for at overføre rettigheder, der stammer fra de pågældende ordninger.

udgår

Begrundelse

Det ville skabe tvivl om direktivets anvendelsesområde og effektivitet, hvis de nævnte typer ordninger, som er fremherskende i mange medlemsstater, blev undtaget fra bestemmelserne om overførsel af pensionsrettigheder. Bekymringerne vedrørende disse ordninger om især finansiel bæredygtighed og retfærdighed og solidaritet med hensyn til de medlemmer, der bliver i ordningen, gælder på samme måde for de ordninger og pensionsfonde, der vil være omfattet af direktivet, og bør håndteres ved at forbedre og tilpasse bestemmelserne om overførsel på en passende måde for alle systemer.

Ændringsforslag 32

Artikel 10, stk. 2

2. Senest ti år efter den 1. juli 2008 udarbejder Kommissionen en særskilt rapport om anvendelsen af artikel 9, stk. 3. På grundlag heraf forelægger Kommissionen i givet fald et forslag med alle de ændringer af dette direktiv, som er nødvendige for at sikre, at arbejdstagere, der er omfattet af kapitaliserede ordninger, og arbejdstagere, der er omfattet af de i artikel 9, stk. 3, omhandlede ordninger, behandles ens med hensyn til overførslen af optjente rettigheder.

2. Senest to år efter den 1. juli 2008 udarbejder Kommissionen en særskilt rapport, navnlig med hensyn til konvergensen af aktuarmæssige skøn og renteprognoser samt betydningen af forskellene i beskatningen i forbindelse med overførsel af pensionsrettigheder. På grundlag heraf forelægger Kommissionen i givet fald et forslag med alle de ændringer af dette direktiv eller andre instrumenter, som er nødvendige for at sikre en passende afvejning af interesser.

Or. en

Begrundelse

Pensionsfonde, som berøres af forskellige aktuarmæssige overslag og renteprognoser, bør ikke være underlagt store forskelle i den praktiske anvendelse af de rettigheder, der indgår i artikel 6. Hvis der er forskelle, bør de i direktivet håndteres ved at give bedre mulighed for tilpasninger, således at der indføres strengere bestemmelser, der kan sikre konvergens i de anvendte aktuarmæssige overslag og renteprognoser. Endvidere bør konsekvenserne af beskatningen overvåges nøje.

PROCEDURE

Titel

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en styrkelse af retten til at overføre supplerende pensionsrettigheder

Referencer

KOM(2005)0507 – C6‑0331/2005 – 2005/0214 (COD)

Korresponderende udvalg

EMPL

Udtalelse fra
  Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON
13.12.2005

 

 

Udvidet samarbejde – dato for meddelelse på plenarmødet

 

Rådgivende ordfører
  Dato for valg

Eoin Ryan
13.12.2005

Oprindelig rådgivende ordfører

 

Behandling i udvalg

3.5.2006

20.6.2006

4.9.2006

11.9.2006

 

Dato for vedtagelse

24.1.2007

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

39

2

1

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, David Casa, Philip Dimitrov Dimitrov, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Sophia in 't Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Evgeni Kirilov, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Gay Mitchell, Cristobal Montoro Romero, Joseph Muscat, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Manuel António dos Santos, Olle Schmidt, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Sahra Wagenknecht, Lars Wohlin

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Harald Ettl, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Giovanni Pittella

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Dariusz Maciej Grabowski, Holger Krahmer, Kurt Lechner, Heide Rühle

Bemærkninger (foreligger kun på ét sprog)

...

(1)

Endnu ikke offentliggjort i EUT.


UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (14.7.2006)

til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en styrkelse af retten til at overføre supplerende pensionsrettigheder

(KOM2005)0507 – C6‑0331/2005 – 2005/0214(COD))

Rådgivende ordfører: Astrid Lulling

KORT BEGRUNDELSE

I forslaget til direktiv om en styrkelse af retten til at overføre supplerende pensionsrettigheder tages der fat på de principielle spørgsmål vedrørende hindringer for arbejdskraftens frie bevægelighed i de enkelte medlemsstater eller mellem medlemsstaterne, hvad angår disse pensionsrettigheder.

Det skal bemærkes, at dette initiativ først er blevet fremlagt efter Kommissionens vedholdende forsøg på at få de berørte parter til at indgå en frivillig aftale.

I lyset af de mange forskelle mellem de systemer, der findes i de enkelte medlemsstater, understreger ordføreren betydningen af valget af lovgivningsinstrument (direktiv) samt overholdelsen af nærheds- og proportionalitetsprincippet. Selv om forslaget indeholder foranstaltninger med henblik på indbyrdes tilnærmelse af nationale lovbestemmelser, rækker foranstaltningerne ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at sikre arbejdstagernes ret til at bevare eller overføre deres rettigheder af mobilitetshensyn.

Det er dog ønskeligt at indføre nogle ændringer for at sikre, at visse reformer ikke udvandes med tiden, at anvende et mere kønsneutralt sprogbrug og at undgå, at visse medlemsstater opretholder hindringer af tekniske årsager.

Endelig skal det sikres, at lønmodtagere, der afbryder eller indstiller en erhvervsmæssig aktivitet, f.eks. af hensyn til familielivet, kan bevare deres pensionsrettigheder eller endog fortsætte deres indbetalinger.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Kommissionens forslag(1)  Ændringsforslag

Ændringsforslag 1

Betragtning 5

Traktatens artikel 94 bør ligeledes anvendes, da forskellene mellem de nationale lovgivninger om supplerende pensionsordninger er af en sådan art, at de både kan hindre udøvelsen af arbejdskraftens ret til fri bevægelighed og det indre markeds funktion. For at styrke retten til at overføre supplerende pensionsrettigheder for arbejdstagere, der flytter inden for Fællesskabet og inden for samme medlemsstat, bør visse betingelser for optjening af pensionsrettigheder derfor harmoniseres, og der bør foretages en indbyrdes tilnærmelse af reglerne for bevarelse af hvilende rettigheder og overførsel af optjente rettigheder.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 2

Betragtning 5 a (ny)

 

5a) De nærmere enkeltheder i supplerende pensionsordninger bør fastlægges i de enkelte medlemsstater, bl.a. gennem kollektive aftaler mellem arbejdsmarkedets parter. Betingelserne for optjening af pensionsrettigheder er i dette direktiv lagt an på bredt dækkende principper og giver retningslinjer for foranstaltninger på nationalt plan, således at arbejdsmarkedets parter får tilstrækkeligt spillerum til gennem forhandlinger at fastlægge de nærmere enkeltheder.

Begrundelse

Når betingelserne for supplerende pensionsordninger fastlægges af arbejdsmarkedets parter, vil det foreslåede direktiv begrænse parternes spillerum til at forhandle sig frem til aftaler, der bl.a. er garanteret gennem ILO-konventioner. Kollektive aftaler udgør en vigtig beskyttelse for arbejdstagere med en svag stilling på arbejdsmarkedet, f.eks. kvinder. Kvinder står generelt mindre stærkt end mænd i forhandlinger om løn og pensionsordninger. Derfor bør dette direktiv ikke gribe ind i det egentlige indhold af supplerende pensionsordninger. Den pension, som i sidste ende udbetales, vil fortrinsvis afhænge af faktorer såsom minimumsalder, bidragsperiode osv. og ikke kun af det beløb, der indbetales hvert år. En supplerende pension, hvor bidragene er aftalt gennem forhandlinger mellem arbejdsmarkedets parter, er en del af betalingen for udført arbejde, og på dette område har EU ikke lovgivningskompetence.

Ændringsforslag 3

Betragtning 6 a (ny)

 

(6a) Direktiv 76/207/EØF, som ændret ved direktiv 2002/73/EF, direktiv 86/378/EØF, som ændret ved direktiv 96/97/EF, direktiv 92/85/EØF og direktiv 96/34/EF omhandler lige behandling af kvinder og mænd især med hensyn til arbejdsvilkår og social sikring. Medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter skal derfor overholde bestemmelserne i ovennævnte direktiver i forbindelse med gennemførelsen af dette direktiv, især med hensyn til kvindernes tilbagevenden til arbejdsmarkedet efter en midlertidig afbrydelse som følge af arbejdslivets forening med familielivet.

Ændringsforslag 4

Betragtning 11

Med forbehold af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/41/EF af 3. juni 2003 om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers aktiviteter og tilsynet hermed(2) bør arbejdstagere, der gør eller påtænker at gøre brug af deres ret til fri bevægelighed, informeres i tilstrækkeligt omfang af de personer, der har ansvaret for at administrere de supplerende pensionsordninger, særlig om hvilke konsekvenser det har for deres supplerende pensionsrettigheder, at en ansættelse ophører.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 5

Betragtning 15

Det er nødvendigt at tage hensyn til dette direktivs virkninger, særlig virkningerne for de supplerende pensionsordningers finansielle bæredygtighed, og medlemsstaterne kan derfor anvende en længere frist til gradvist at gennemføre de bestemmelser, der kan have sådanne virkninger.

udgår

Ændringsforslag 6

Artikel 1

Dette direktiv skal lette udøvelsen af arbejdskraftens ret til fri bevægelighed og retten til faglig mobilitet inden for den enkelte medlemsstat ved at mindske de hindringer, der skabes af visse bestemmelser, der gælder for supplerende pensionsordninger i medlemsstaterne.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 7

Artikel 3, litra c

c) "medlem": person, hvis beskæftigelse berettiger eller kan berettige den pågældende til en supplerende pension i overensstemmelse med bestemmelserne i en supplerende pensionsordning

c) "medlem": person, som er berettiget til en supplerende pension i overensstemmelse med bestemmelserne i en supplerende pensionsordning

Begrundelse

Dette direktiv bliver unødvendigt kompliceret, hvis det begrænses til beskæftigelse. Målet – også med hensyn til at opnå bedre lovgivning – bør være et direktiv med et klart anvendelsesområde og mål, nemlig supplerende pensionsordninger og alle de personer, der er berørt og/eller berettiget.

Ændringsforslag 8

Artikel 3, litra d

(d) "pensionsrettigheder": enhver form for ydelse, som medlemmer af ordningen og andre ydelsesberettigede kan være berettiget til i henhold til bestemmelserne i en supplerende pensionsordning og, hvor det er relevant, i henhold til national lovgivning

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 9

Artikel 3, litra f

f) "fratrædende arbejdstager": en arbejdstager, der, før han bliver pensionsberettiget, forlader et ansættelsesforhold, hvor han har opsparet pensionsrettigheder eller kunne have optjent sådanne rettigheder, hvis han var blevet i ansættelsesforholdet

f) "fratrædende arbejdstager": en arbejdstager, der, før denne bliver pensionsberettiget, forlader et ansættelsesforhold, hvor denne har opsparet pensionsrettigheder eller kunne have optjent sådanne rettigheder, hvis denne var blevet i ansættelsesforholdet

Ændringsforslag 10

Artikel 3, litra g

g) "overførselsret": en arbejdstagers mulighed for at optjene og bevare pensionsrettigheder, når han gør brug af sin ret til fri bevægelighed eller faglig mobilitet

g) "overførselsret": en arbejdstagers mulighed for at optjene og bevare pensionsrettigheder, når denne gør brug af sin ret til fri bevægelighed eller faglig mobilitet

Ændringsforslag 11

Artikel 3, litra h

(h) "pensionsmodtager med opsat pension": ethvert tidligere medlem, der har hvilende pensionsrettigheder stående i den supplerende pensionsordning, indtil betingelserne for at modtage en supplerende pension er opfyldt

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 12

Artikel 3, litra j

j) "overførsel": den udbetaling, som en supplerende pensionsordning foretager af et beløb, der svarer helt eller delvist til de i ordningen optjente pensionsrettigheder, og som kan overføres til en ny supplerende pensionsordning eller til en anden finansiel institution, der tilbyder pensionsrettigheder.

j) "overførsel": det beløb og alle de i ordningen optjente pensionsrettigheder, som kan overføres til en ny supplerende pensionsordning eller til en anden finansiel institution, der tilbyder pensionsrettigheder.

Begrundelse

Det er meget vigtigt for personer i usikre ansættelsesforhold, at de kan optjene supplerende pensionsrettigheder.

Ændringsforslag 13

Artikel 4, litra a

a) hvis der ved ansættelsesophør endnu ikke er optjent pensionsrettigheder, tilbagebetales eller overføres alle de bidrag, som den fratrædende arbejdstager har indbetalt, eller som der er indbetalt på dennes vegne

a) hvis der ved ansættelsesophør endnu ikke er optjent pensionsrettigheder, tilbagebetales eller overføres alle de bidrag, som den fratrædende arbejdstager har indbetalt, eller som der er indbetalt på dennes vegne.

 

Retten til at konsolidere optjente pensionsrettigheder i lighed med bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1408/71 om offentlige pensionsydelser bør garanteres

Begrundelse

I betragtning af de supplerende pensionsordningers stigende betydning for opretholdelse af levestandarden for ældre kan det være praktisk at anvende de samme principper for kombinering af forskellige supplerende systemer som for de forskellige offentlige pensionssystemer.

Ændringsforslag 14

Artikel 4, litra b

b) hvis der kræves en minimumsalder for at optjene pensionsrettigheder, er den på højst 21 år

b) hvis der kræves en minimumsalder for at optjene pensionsrettigheder, er den på højst 18 år

Ændringsforslag 15

Artikel 4, litra c

c) en arbejdstager kan blive medlem af den supplerende pensionsordning efter højst et års ansættelse eller i givet fald senest, når han har nået den fastsatte minimumsalder

c) en arbejdstager kan blive medlem af den supplerende pensionsordning efter højst et års ansættelse eller i givet fald senest, når denne har nået den fastsatte minimumsalder

Ændringsforslag 16

Artikel 4, litra d

d) en arbejdstager optjener pensionsrettigheder efter højst to års medlemskab.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 17

Artikel 5, stk. 2

2. Medlemsstaterne kan tillade, at supplerende pensionsordninger ikke lader optjente rettigheder stå, men overfører dem eller udbetaler et beløb svarende til de optjente rettigheder, når rettighederne ikke overstiger en tærskel, som fastsættes af den enkelte medlemsstat. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om den fastsatte tærskel.

2. Medlemsstaterne kan tillade, at supplerende pensionsordninger

 

a) ikke lader optjente rettigheder stå, men overfører dem eller udbetaler et beløb svarende til de optjente rettigheder, når rettighederne ikke overstiger en tærskel, som fastsættes af den enkelte medlemsstat. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om den fastsatte tærskel.

 

b) tillader den fratrædende arbejdstager at fortsætte sine indbetalinger til den samme supplerende pensionsordning efter ansættelsesophøret. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om gennemførelsesbestemmelserne for denne bestemmelse.

Ændringsforslag 18

Artikel 7, stk. 1

1. Uden at det berører arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers forpligtelser i henhold til artikel 11 om informationspligt over for medlemmer og pensionsmodtagere i direktiv 2003/41/EF, vedtager medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at den person, der har ansvaret for at administrere den supplerende pensionsordning, informerer arbejdstagerne om, hvilke konsekvenser et ansættelsesophør har for deres supplerende pensionsrettigheder.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 19

Artikel 7, stk. 2, indledning

Arbejdstagere modtager efter anmodning og inden for en rimelig frist fyldestgørende information, bl.a. om:

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 20

Artikel 7, stk. 3

3. En pensionsmodtager, der har opsat sin pension, og som anmoder herom, informeres af den person, der har ansvaret for at administrere den supplerende pensionsordning, om sine hvilende pensionsrettigheder og eventuelle ændringer af reglerne for den supplerende pensionsordning, som rettighederne angår.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 21

Artikel 7, stk. 4

4. Den information, der er omhandlet i denne artikel, gives skriftligt og på en forståelig måde.

4. Den information, der er omhandlet i denne artikel, gives skriftligt og på en for den berørte person forståelig måde.

PROCEDURE

Titel

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en styrkelse af retten til at overføre supplerende pensionsrettigheder

Referencer

KOM(2005)0507 – C6‑0331/2005 – 2005/0214 (COD)

Korresponderende udvalg

EMPL

Udtalelse fra         Dato for meddelelse på plenarmødet

FEMM
19.1.2006

Udvidet samarbejde - Dato for meddelelse på plenarmødet

 

Rådgivende ordfører          Dato for valg

Astrid Lulling
28.11.2005

Oprindelig rådgivende ordfører

-

Behandling i udvalg

21.2.2006

21.3.2006

2.5.2006

11.7.2006

 

Dato for vedtagelse

11.7.2006

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

17

0

9

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Edit Bauer, Emine Bozkurt, Hiltrud Breyer, Maria Carlshamre, Edite Estrela, Ilda Figueiredo, Vìra Flasarová, Lissy Gröner, Zita Gurmai, Lívia Járóka, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Urszula Krupa, Astrid Lulling, Doris Pack, Marie-Line Reynaud, Teresa Riera Madurell, Raül Romeva i Rueda, Amalia Sartori, Eva-Britt Svensson, Britta Thomsen, Anna Záborská

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Iratxe García Pérez, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Anna Hedh, Mary Honeyball, Christa Klaß, Karin Resetarits

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

-

Bemærkninger (foreligger kun på ét sprog)

-

(1)

Endnu ikke offentliggjort i EUT

(2)

              EUT L 235 af 23.9.2003, s. 10.


PROCEDURE

Titel

Bedre muligheder for overførsel af supplerende pensionsrettigheder

Referencer

KOM(2005)0507 - C6-0331/2005 - 2005/0214(COD)

Dato for høring af EP

21.10.2005

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

13.12.2005

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

13.12.2005

IMCO

13.12.2005

FEMM

19.1.2006

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

IMCO

21.11.2005

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Ria Oomen-Ruijten

27.10.2005

 

 

Behandling i udvalg

4.5.2006

21.6.2006

10.7.2006

13.9.2006

 

24.1.2007

20.3.2007

 

 

Dato for vedtagelse

21.3.2007

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

28

5

5

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jan Andersson, Roselyne Bachelot-Narquin, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Emine Bozkurt, Iles Braghetto, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Christina Christova, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Karin Jöns, Jan Jerzy Kułakowski, Jean Lambert, Thomas Mann, Jiří Maštálka, Ana Mato Adrover, Maria Matsouka, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Jacek Protasiewicz, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Kathy Sinnott, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Mario Mantovani, Dimitrios Papadimoulis, Patrizia Toia

Dato for indgivelse

27.3.2007

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik