Διαδικασία : 2005/0214(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0080/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0080/2007

Συζήτηση :

PV 20/06/2007 - 2
CRE 20/06/2007 - 2

Ψηφοφορία :

PV 20/06/2007 - 5.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0269

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 343kWORD 480k
27.3.2007
PE 374.180v02-00 A6-0080/2007

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη βελτίωση της δυνατότητας μεταφοράς των δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης

(COM(2005)0507 – C6‑0331/2005 – 2005/0214(COD))

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Εισηγήτρια: Ria Oomen-Ruijten

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη βελτίωση της δυνατότητας μεταφοράς των δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης

(COM(2005)0507 – C6‑0331/2005 – 2005/0214(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2005)0507)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και τα άρθρα 42 και 94 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6‑0331/2005),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A6‑0080/2007),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1

Αιτιολογική σκέψη 5

(5) Είναι επίσης σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί ως νομική βάση το άρθρο 94 της Συνθήκης, δεδομένου ότι οι αποκλίσεις των εθνικών νομοθεσιών που διέπουν τα συστήματα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης παρεμποδίζουν, λόγω της φύσης τους, τόσο την άσκηση του δικαιώματος των εργαζομένων για ελεύθερη κυκλοφορία όσο και τη λειτουργία της κοινής αγοράς. Έτσι, για να βελτιωθεί η δυνατότητα μεταφοράς των δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης των εργαζομένων που διακινούνται στο εσωτερικό της Κοινότητας και στο εσωτερικό του εκάστοτε κράτους μέλους, πρέπει να υπάρξει, αφενός, εναρμόνιση ορισμένων όρων απόκτησης συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και, αφετέρου, προσέγγιση των κανόνων που αφορούν τη διατήρηση των αδρανοποιημένων δικαιωμάτων και τη μεταφορά των θεμελιωμένων δικαιωμάτων.

(5) Είναι επίσης σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί ως νομική βάση το άρθρο 94 της Συνθήκης, δεδομένου ότι οι αποκλίσεις των εθνικών νομοθεσιών που διέπουν τα συστήματα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης παρεμποδίζουν, λόγω της φύσης τους, τόσο την άσκηση του δικαιώματος των εργαζομένων για ελεύθερη κυκλοφορία όσο και τη λειτουργία της κοινής αγοράς. Έτσι, για να βελτιωθούν τα δικαιώματα των εργαζομένων που διακινούνται στο εσωτερικό της Κοινότητας και στο εσωτερικό του εκάστοτε κράτους μέλους, πρέπει να θεσπιστούν ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά την θεμελίωση και διατήρηση των θεμελιωμένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των αποχωρούντων εργαζομένων στα συστήματα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης που συνδέονται με εργασιακή σχέση.

Τροπολογία 2

Αιτιολογική σκέψη 5α (νέα)

 

(5α) Επιπλέον, πρέπει να ληφθούν υπόψη η δομή και ο ιδιαίτερος χαρακτήρας των συστημάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης καθώς και το γεγονός ότι παρουσιάζουν διαφορές εντός και μεταξύ των επιμέρους κρατών μελών. Η δημιουργία νέων συστημάτων, η βιωσιμότητα των υφιστάμενων συστημάτων και οι προσδοκίες και απαιτήσεις των σημερινών ασφαλισμένων θα πρέπει να προστατευθούν επαρκώς. Επιπλέον, στην παρούσα οδηγία θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων κατά την διαμόρφωση και εφαρμογή των συστημάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης.

Τροπολογία 3

Αιτιολογική σκέψη 5β (νέα)

 

(5β) Η παρούσα οδηγία δεν υποχρεώνει τα κράτη μέλη που δεν διαθέτουν συστήματα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης να θεσπίσουν νομοθετικές διατάξεις για την δημιουργία τέτοιων συστημάτων.

Τροπολογία 4

Αιτιολογική σκέψη 5γ (νέα)

 

(5γ) Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται μόνο στις συμπληρωματικές συντάξεις που, ανάλογα με τις διατάξεις του εκάστοτε συστήματος συνταξιοδότησης ή της εθνικής νομοθεσίας, βασίζονται στην συμπλήρωση της ηλικίας συνταξιοδότησης ή στην εκπλήρωση άλλων προϋποθέσεων. Δεν ισχύει ούτε για τις ατομικές συνταξιοδοτικές διευθετήσεις, χωρίς συμμετοχή του εργοδότη, ούτε για τις αναπηρικές συντάξεις και τις συντάξεις επιζώντων.

Τροπολογία 5

Αιτιολογική σκέψη 5δ (νέα)

 

(5δ) Η παρούσα τροπολογία αφορά όλα τα συστήματα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τις εθνικές νομοθετικές διατάξεις και πρακτικές και προσφέρουν πρόσθετες συνταξιοδοτικές παροχές για τους εργαζόμενους, όπως για παράδειγμα οι ομαδικές ασφαλιστικές συμβάσεις ή τα στατικά διανεμητικά συστήματα που έχουν συμφωνηθεί με έναν ή περισσοτέρους κλάδους ή τομείς, τα κεφαλαιοποιητικά συστήματα ή οι υποσχέσεις συνταξιοδότησης που υποστηρίζονται από λογιστικά αποθέματα ή οποιεσδήποτε συλλογικές ή άλλες παραπλήσιες συμφωνίες. Οι μη μισθωτοί εργαζόμενοι δεν καλύπτονται από την παρούσα οδηγία.

Τροπολογία 6

Αιτιολογική σκέψη 5ε (νέα)

 

(5ε) Σε περίπτωση που ήδη πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας έχει αποφασιστεί η παύση της λειτουργίας ενός συστήματος συμπληρωματικής συνταξιοδότησης, με αποτέλεσμα να μην είναι πλέον δυνατή η εγγραφή νέων μελών, η θέσπιση νέων διατάξεων θα μπορούσε να σημαίνει αδικαιολόγητη επιβάρυνση του συστήματος. Κατά συνέπεια, η οδηγία δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε αυτά τα συστήματα.

Ττροπολογία 7

Αιτιολογική σκέψη 5στ (νέα)

 

(στ) Η παρούσα οδηγία δεν έχει στόχο να εναρμονίσει ή να επηρεάσει την εθνική νομοθεσία σχετικά με τα μέτρα εξυγίανσης και τις διαδικασίες εκκαθάρισης· εν προκειμένω είναι επουσιώδες αν οι διαδικασίες κινούνται λόγω αφερεγγυότητας ή όχι ή εάν κινούνται εθελοντικά ή υποχρεωτικά. Επίσης δεν θίγει τις εθνικές νομοθετικές διατάξεις σχετικά με τα μέτρα εξυγίανσης που αναφέρονται στην οδηγία 2001/17/ΕΚ. Αντιθέτως, τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 16, παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/41/ΕΚ δεν θεωρούνται μέτρα εξυγίανσης.

Τροπολογία 8

Αιτιολογική σκέψη 5ζ (νέα)

 

(5ζ) Η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να αφορά τα συστήματα προστασίας έναντι αφερεγγυότητας και τα αντισταθμιστικά συστήματα, τα οποία δεν συγκαταλέγονται στα συστήματα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης που συνδέονται με εργασιακή σχέση και αποσκοπούν στην προστασία των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση αφερεγγυότητας της επιχείρησης ή του συστήματος συνταξιοδότησης. Κατά τον ίδιο τρόπο, η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να αφορά τα εθνικά αποθεματικά συνταξιοδοτικά ταμεία.

Τροπολογία 9

Αιτιολογική σκέψη 5α (νέα)

 

(5α) Δεδομένου ότι η συμπληρωματική παροχή συντάξεων αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία για τη διασφάλιση του βιοτικού επιπέδου στα γηρατειά σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να βελτιωθούν οι όροι απόκτησης, διατήρησης και μεταφοράς των θεμελιωμένων δικαιωμάτων.

Αιτιολόγηση

Με τον τρόπο αυτό διευκρινίζεται ότι η πρόταση της Επιτροπής έχει επίσης μεγάλη κοινωνική σπουδαιότητα. Πρωταρχικός στόχος δεν θα πρέπει να είναι μόνο η βελτίωση της ευελιξίας των αγορών εργασίας, αλλά και ο στόχος της διασφάλισης του βιοτικού επιπέδου στα γηρατειά.

Τροπολογία 10

Αιτιολογική σκέψη 6

(6) Για να εξασφαλιστεί ότι οι όροι απόκτησης των δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης δεν ζημιώνουν την άσκηση του δικαιώματος των εργαζομένων για ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι σκόπιμο να καθοριστούν όρια όσον αφορά τους όρους απόκτησης ώστε ο εργαζόμενος, όταν ασκεί το δικαίωμά του για ελεύθερη κυκλοφορία ή μετακινείται στο εσωτερικό ενός κράτους μέλους, να λαμβάνει στο τέλος της σταδιοδρομίας του σύνταξη ικανοποιητικού επιπέδου·

διαγράφεται

Τροπολογία 11

Αιτιολογική σκέψη 6α (νέα)

 

(6α) Σε περίπτωση που το σύστημα συνταξιοδότησης ή ο εργοδότης φέρει τον επενδυτικό κίνδυνο (ιδίως στα συστήματα με καθορισμένες παροχές), το σύστημα πρέπει να επιστρέφει τις εισφορές του αποχωρούντος εργαζόμενου, ανεξάρτητα από την επενδυτική αξία που αποδίδουν αυτές οι εισφορές. Σε περίπτωση που τον επενδυτικό κίνδυνο φέρει ο αποχωρών εργαζόμενος (ιδίως στα συστήματα με καθορισμένες εισφορές), το σύστημα συνταξιοδότησης θα πρέπει να επιστρέφει την επενδυτική αξία που αποδίδουν αυτές οι εισφορές. Η επενδυτική αξία μπορεί να είναι είτε υψηλότερη είτε χαμηλότερη από τις εισφορές που έχει καταβάλει ο αποχωρών εργαζόμενος. Σε περίπτωση που προκύψει αρνητική επενδυτική αξία, δεν πραγματοποιείται επιστροφή.

Τροπολογία 12

Αιτιολογική σκέψη 6β (νέα)

 

(6β) Ο αποχωρών εργαζόμενος θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να διατηρεί τα θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματά του ως αδρανοποιημένα δικαιώματα στο σύστημα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης στο οποίο θεμελιώθηκε το δικαίωμά του.

Τροπολογία 13

Αιτιολογική σκέψη 7

(7) Είναι επίσης σκόπιμο να δοθεί προσοχή σε μια δίκαιη προσαρμογή των αδρανοποιημένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα ζημίωσης του αποχωρόντος εργαζομένου. Ο στόχος αυτός θα μπορούσε να επιτευχθεί με προσαρμογή των αδρανοποιημένων δικαιωμάτων σε συσχετισμό με διάφορα μέτρα αναφοράς, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται ο πληθωρισμός, το επίπεδο των μισθών ή οι καταβαλλόμενες συνταξιοδοτικές παροχές, αλλά και ο συντελεστής απόδοσης των στοιχείων του ενεργητικού του συστήματος συμπληρωματικής συνταξιοδότησής τους.

(7) Σύμφωνα με τις εθνικές νομοθετικές διατάξεις και πρακτικές, πρέπει να επιδιωχθεί η διασφάλιση τις δίκαιης μεταχείρισης της αξίας αυτών των αδρανοποιημένων δικαιωμάτων. Η αξία των δικαιωμάτων κατά την χρονική στιγμή της αποχώρησης του απασχολούμενου από το σύστημα συνταξιοδότησης προσδιορίζεται με βάση τις γενικά αναγνωρισμένες αναλογιστικές αρχές. Κατά τον υπολογισμό της αξίας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες του συστήματος, τα συμφέροντα του αποχωρούντος εργαζόμενου και τα συμφέροντα των ασφαλισμένων που παραμένουν στο σύστημα.

Τροπολογία 14

Αιτιολογική σκέψη 8

(8) Για να αποφευχθούν οι ιδιαίτερα υψηλές διοικητικές δαπάνες που απορρέουν από τη διαχείριση σημαντικού αριθμού αδρανοποιημένων δικαιωμάτων μικρής αξίας, είναι σκόπιμο να δοθεί η δυνατότητα στα συστήματα να μην διατηρούν αυτά τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα αλλά να προβαίνουν σε μεταφορά ή σε πληρωμή κεφαλαίου που να αντιπροσωπεύει τα θεμελιωμένα δικαιώματα, εφόσον αυτά δεν υπερβαίνουν ένα όριο καθορισμένο από το εκάστοτε κράτος μέλος.

(8) Εάν η αξία των θεμελιωμένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων ενός αποχωρούντος εργαζόμενου δεν υπερβαίνει ένα όριο καθορισμένο από το εκάστοτε κράτος μέλος και πρέπει να αποφευχθούν υπερβολικά υψηλές δαπάνες οφειλόμενες στην διαχείριση σημαντικού αριθμού αδρανοποιημένων δικαιωμάτων μικρής αξίας, είναι δυνατόν να δοθεί η δυνατότητα στα συστήματα να μην διατηρούν αυτά τα θεμελιωμένα δικαιώματα, αλλά να προβαίνουν σε πληρωμή κεφαλαίου ανάλογα με τα θεμελιωμένα δικαιώματα. Το ύψος του κεφαλαίου θα πρέπει να καθορίζεται πάντα με βάση αναγνωρισμένες αναλογιστικές αρχές και να αντιστοιχεί στην επικαιροποιημένη αξία των θεμελιωμένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων κατά την στιγμή της πληρωμής.

Τροπολογία 15

Αιτιολογική σκέψη 9

(9) Για τους εργαζομένους που αλλάζουν απασχόληση, είναι σκόπιμο να εξασφαλιστεί η δυνατότητα επιλογής μεταξύ, αφενός, της διατήρησης των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων που απέκτησαν στο αρχικό συμπληρωματικό σύστημα συνταξιοδότησής τους και, αφετέρου, της μεταφοράς του αντίστοιχου κεφαλαίου σε άλλο σύστημα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης, ακόμα και σε άλλο κράτος μέλος.

διαγράφεται

Τροπολογία 16

Αιτιολογική σκέψη 9α (νέα)

 

(9α) Στόχος της παρούσας οδηγίας δεν είναι ο περιορισμός των δυνατοτήτων μεταφοράς των θεμελιωμένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των αποχωρούντων εργαζομένων. Προκειμένου να προαχθεί η ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων, τα κράτη μέλη πρέπει να επιδιώκουν, στο μέτρο του δυνατού και ιδίως σε περίπτωση σύστασης νέων συστημάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης, την βαθμιαία βελτίωση της δυνατότητας μεταφοράς θεμελιωμένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων.

Τροπολογία 17

Αιτιολογική σκέψη 10

(10) Για λόγους οικονομικής βιωσιμότητας των συστημάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης, τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να εξαιρούν κατ’ αρχήν τα μη κεφαλαιοποιητικά συστήματα από την υποχρέωση να δίνουν στους εργαζομένους τη δυνατότητα μεταφοράς των θεμελιωμένων δικαιωμάτων τους. Ωστόσο, για να υπάρξει ίση μεταχείριση μεταξύ των εργαζομένων που καλύπτονται από κεφαλαιοποιητικά συστήματα και των εργαζομένων που καλύπτονται από μη κεφαλαιοποιητικά συστήματα, είναι σκόπιμο να προσπαθήσουν τα κράτη μέλη να βελτιώσουν σταδιακά τη δυνατότητα μεταφοράς των δικαιωμάτων που απορρέουν από τα μη κεφαλαιοποιητικά συστήματα.

διαγράφεται

Τροπολογία 18

Άρθρο 1

Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στο να διευκολύνει την άσκηση του δικαιώματος των εργαζομένων για ελεύθερη κυκλοφορία και του δικαιώματός τους για επαγγελματική κινητικότητα στο εσωτερικό ενός κράτους μέλους, μειώνοντας τα εμπόδια που δημιουργούνται από ορισμένους κανόνες που διέπουν τα συστήματα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης στα κράτη μέλη.

Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στο να διευκολύνει την άσκηση του δικαιώματος των προσώπων για ελεύθερη κυκλοφορία και του δικαιώματός τους για επαγγελματική κινητικότητα στο εσωτερικό ενός κράτους μέλους, καθώς και την έγκαιρη και ολοκληρωμένη καθιέρωση συμπληρωματικής συνταξιοδότησης λόγω γήρατος μειώνοντας τα εμπόδια που έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας ορισμένων διατάξεων σχετικά με τα συστήματα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης.

Αιτιολόγηση

Η οδηγία θα πρέπει να ακολουθεί την ίδια λογική με τις νομοθετικές πράξεις 1408/71 και 883/2004 που απευθύνονται σε "πρόσωπα" και, συνεπώς, διασφαλίζουν ότι το πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνει όλα τα άτομα που έχουν πρόσβαση σε συμπληρωματικές συντάξεις.

Με τον τρόπο αυτό διευκρινίζεται ότι η πρόταση της Επιτροπής έχει επίσης μεγάλη κοινωνική σπουδαιότητα. Πρωταρχικός στόχος δεν θα πρέπει να είναι μόνο η βελτίωση της ευελιξίας των αγορών εργασίας, αλλά και ο στόχος της διασφάλισης του βιοτικού επιπέδου στα γηρατειά.

Τροπολογία 19

Άρθρο 2

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στα συστήματα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης, εξαιρουμένων των συστημάτων που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71.

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στα συστήματα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης, εξαιρουμένων των συστημάτων που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 σχετικά με τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.

 

2. Ωστόσο, η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στα εξής συστήματα συνταξιοδότησης:

 

α) Συμπληρωματικά συστήματα συνταξιοδότησης που κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή νέων ενεργών μελών και δεν δέχονται νέα μέλη·

 

β) Συμπληρωματικά συστήματα συνταξιοδότησης που υπόκεινται σε μέτρα τα οποία περιλαμβάνουν δραστηριοποίηση αρχής ή δικαστηρίου που έχει ορισθεί δυνάμει εθνικής νομοθεσίας, με στόχο την εξασφάλιση ή την αποκατάσταση της οικονομικής τους κατάστασης, συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών εκκαθάρισης·

 

γ) Συστήματα προστασίας έναντι αφερεγγυότητας, αντισταθμιστικά συστήματα και εθνικά αποθεματικά συνταξιοδοτικά ταμεία.

Τροπολογία 20

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοούνται:

Προσδιορισμός όρων

Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας νοούνται:

(α) ως "συμπληρωματική σύνταξη", η σύνταξη και, όπου αυτό προβλέπεται από τους κανόνες των συστημάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης που έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και πρακτική, τα επιδόματα αναπηρίας και επιζώντων που συμπληρώνουν ή αντικαθιστούν τις παροχές που προβλέπονται για τις ίδιες περιπτώσεις στα πλαίσια των κατά νόμο συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης·

(α) ως "συμπληρωματική σύνταξη", σύνταξη που προβλέπεται με βάση τους κανόνες των συστημάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης που έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και πρακτική·

(β) ως "σύστημα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης", κάθε επαγγελματικό σύστημα συνταξιοδότησης, το οποίο είναι σύμφωνο προς την εθνική νομοθεσία και/ή πρακτική, όπως, μεταξύ άλλων, ομαδική σύμβαση ασφάλισης ή στατικά διανεμητικό σύστημα το οποίο έχει συμφωνηθεί με έναν ή περισσοτέρους κλάδους ή τομείς, κεφαλαιοποιητικό σύστημα ή υπόσχεση συνταξιοδότησης που υποστηρίζεται από λογιστικά αποθέματα ή οποιαδήποτε συλλογική ή άλλη παραπλήσια συμφωνία, που προορίζεται για τη χορήγηση συμπληρωματικής σύνταξης σε μισθωτούς και μη μισθωτούς·

(β) ως "σύστημα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης", σύστημα συνταξιοδότησης, το οποίο είναι σύμφωνο προς την εθνική νομοθεσία και/ή πρακτική, συνδέεται με εργασιακή σχέση και αποσκοπεί στη χορήγηση συμπληρωματικών συντάξεων σε μισθωτούς·

(γ) ως "ασφαλισμένοι", τα άτομα στα οποία η επαγγελματική τους δραστηριότητα παρέχει, ή ενδέχεται να παράσχει, δικαίωμα για συμπληρωματική σύνταξη σύμφωνα με τις διατάξεις κάποιου συστήματος συμπληρωματικής συνταξιοδότησης·

(γ) ως "ενεργός ασφαλισμένος", εργαζόμενος, ο οποίος, βάσει της τρέχουσας εργασιακής του σχέσης, έχει ή πρόκειται να έχει, αφού εκπληρώσει τους όρους ασφάλισης, δικαίωμα για συμπληρωματική σύνταξη σύμφωνα με τις διατάξεις κάποιου συστήματος συμπληρωματικής συνταξιοδότησης·

(δ) ως "συνταξιοδοτικά δικαιώματα", κάθε παροχή που ενδεχομένως δικαιούται ο ασφαλισμένος και άλλοι δικαιούχοι βάσει των κανόνων ενός συστήματος συμπληρωματικής συνταξιοδότησης και, όπου αυτό ισχύει, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία·

(δ) ως "θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα", όλα τα δικαιώματα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης που έχουν αποκτηθεί κατόπιν εκπλήρωσης ενδεχόμενων όρων ασφάλισης βάσει των κανόνων ενός συστήματος συμπληρωματικής συνταξιοδότησης και, όπου αυτό ισχύει, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία·

 

(δα) ως "περίοδος θεμελίωσης", το χρονικό διάστημα της ενεργού συμμετοχής σε ένα σύστημα, που απαιτείται, είτε βάσει της εθνικής νομοθεσίας είτε βάσει των κανόνων ενός συστήματος συμπληρωματικής συνταξιοδότησης, για την θεμελίωση δικαιώματος συμπληρωματικής συνταξιοδότησης·

(ε) ως "παύση της εργασίας", η απόφαση να δοθεί τέλος στην εργασιακή σχέση·

 

(στ) ως "αποχωρών εργαζόμενος", ο εργαζόμενος που, πριν να γίνει επιλέξιμος για συνταξιοδότηση, εγκαταλείπει μια εργασιακή σχέση στο πλαίσιο της οποίας έχει συγκεντρώσει συνταξιοδοτικά δικαιώματα ή ο οποίος θα μπορούσε να αποκτήσει τα δικαιώματα αυτά εάν παρέμενε στην ίδια αυτή εργασιακή σχέση.

(στ) ως "αποχωρών εργαζόμενος", ενεργός ασφαλισμένος, του οποίου η τρέχουσα εργασιακή σχέση λήγει πριν από την απόκτηση δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης·

(ζ) ως "δυνατότητα μεταφοράς", η δυνατότητα που διαθέτει ο εργαζόμενος να αποκτήσει και να διατηρήσει συνταξιοδοτικά δικαιώματα κατά την άσκηση του δικαιώματός του για ελεύθερη κυκλοφορία ή επαγγελματική κινητικότητα·

 

(η) ως "εν αναμονή δικαιούχος", κάθε παλαιός ασφαλισμένος που έχει συνταξιοδοτικά δικαιώματα τα οποία παραμένουν αδρανή στο σύστημα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι επιλεξιμότητας που απαιτούνται για να του καταβληθεί συμπληρωματική σύνταξη·

(η) ως "αποχωρήσας δικαιούχος", παλαιός ασφαλισμένος σε σύστημα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης που κατέχει συνταξιοδοτικά δικαιώματα που έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο αυτού του συστήματος, όμως δεν είναι πλέον ενεργό μέλος του συστήματος και δεν λαμβάνει ακόμα συμπληρωματική σύνταξη από το σύστημα·

(θ) ως "αδρανοποιημένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα", τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα που διατηρούνται στο σύστημα στο οποίο αποκτήθηκαν από έναν εν αναμονή δικαιούχο, ο οποίος θα λάβει σύνταξη από το εν λόγω σύστημα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης όταν ικανοποιηθούν οι σχετικοί όροι επιλεξιμότητας.

(θ) ως "αδρανοποιημένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα", θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα που διατηρούνται στο σύστημα, στο οποίο αποκτήθηκαν από έναν αποχωρήσαντα δικαιούχο·

(ι) ως "μεταφορά", η καταβολή από ένα σύστημα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης ενός κεφαλαίου το οποίο αντιπροσωπεύει το σύνολο ή μέρος των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων που έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο του εν λόγω συστήματος, και το οποίο μπορεί να μεταφερθεί σε νέο σύστημα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης ή σε άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που παρέχει συνταξιοδοτικά δικαιώματα.

(ι) ως "αξία του αδρανοποιημένου δικαιώματος", η κεφαλαιακή αξία του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, που έχει υπολογιστεί σύμφωνα με την εθνική πράξη και πρακτική και βάσει αναγνωρισμένων αναλογιστικών αρχών.

Τροπολογία 21

Άρθρο 4, στοιχείο (α)

(α) όταν τη στιγμή κατά την οποία παύει η εργασία, δεν έχουν ακόμα αποκτηθεί τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, το σύνολο των εισφορών που έχει καταβάλει ο αποχωρών εργαζόμενος ή που έχουν καταβληθεί για λογαριασμό του, να επιστρέφονται ή να μεταφέρονται

διαγράφεται.

Τροπολογία 22

Άρθρο 4, στοιχείο (β)

(β) όταν απαιτείται ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, το εν λόγω όριο να μην υπερβαίνει τα 21 έτη

(β) όταν το σύστημα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης ορίζει περίοδο …, η περίοδος αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία. Σε κάθε περίπτωση, δεν υπόκεινται σε περίοδο αναμονής συμμετέχοντες σε συστήματα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τα 25 έτη.

Tροπολογία 23

Άρθρο 4, στοιχείο (γ)

(γ) να μπορεί ένας εργαζόμενος να εγγραφεί σε σύστημα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης ύστερα από μέγιστη περίοδο απασχόλησης ενός έτους ή, όπου αυτό αρμόζει, το αργότερο όταν φθάνει την ελάχιστη απαιτούμενη ηλικία·

(γ) σε περίπτωση που, κατά την παύση της εργασίας του, ένας αποχωρών εργαζόμενος δεν έχει ακόμη αποκτήσει θεμελιωμένα δικαιώματα συνταξιοδότησης, το σύστημα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης να επιστρέφει τις εισφορές που κατεβλήθησαν από τον αποχωρούντα εργαζόμενο ή και τον εργοδότη για λογαριασμό του εργαζομένου, εις εφαρμογήν των διατάξεων του νόμου ή συλλογικών συμφωνιών ή συμβάσεων ή, σε περίπτωση που ο αποχωρών εργαζόμενος φέρει τον επενδυτικό κίνδυνο, την επενδυτική αξία που απέδωσαν οι εν λόγω εισφορές.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποκλείει την δυνατότητα αποζημίωσης ή μεταφοράς μόνον για τις εθελοντικές εισφορές του εργοδότη, ήτοι αυτές η καταβολή των οποίων δεν είναι επιβεβλημένη από τις διατάξεις του νόμου ή τις συλλογικές συμβάσεις. Οι εισφορές αυτές πρέπει να προσαυξάνονται σύμφωνα με τις επανεκτιμήσεις που έχουν ενδεχομένως γίνει, μετά από αφαίρεση των δαπανών διαχείρισης.

Τροπολογία 24

Άρθρο 4, στοιχείο (δ)

(δ) ένας εργαζόμενος να αποκτά συνταξιοδοτικά δικαιώματα ύστερα από μέγιστη περίοδο ασφάλισης δύο ετών.

(δ) σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις τα κράτη μέλη να μπορούν να παρέχουν στους κοινωνικούς εταίρους την δυνατότητα να ενσωματώνουν στις συλλογικές συμβάσεις ρυθμίσεις που αποκλίνουν από τα στοιχεία α και β και δεν συνεπάγονται διακρίσεις, εφόσον οι ρυθμίσεις αυτές διασφαλίζουν τουλάχιστον ισοδύναμη προστασία για τους ενδιαφερόμενους.

Τροπολογία 25

Άρθρο 5

Διατήρηση των αδρανοποιημένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων

Διατήρηση των αδρανοποιημένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων

 

-1. Σύμφωνα με την παράγραφο 2, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα που κρίνουν αναγκαία για να διασφαλίσουν ότι οι αποχωρούντες εργαζόμενοι μπορούν να διατηρούν τα θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματά τους στα συστήματα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης στα οποία αποκτήθηκαν.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα που κρίνουν αναγκαία για να εξασφαλίσουν μια δίκαιη προσαρμογή των αδρανοποιημένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα ζημίωσης του αποχωρόντος εργαζομένου.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα που κρίνουν αναγκαία για να εξασφαλίσουν, λαμβάνοντας υπόψη το είδος του συνταξιοδοτικού συστήματος, δίκαιη μεταχείριση της αξίας των αδρανοποιημένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των αποχωρούντων εργαζομένων και για να προστατεύσουν αυτά τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα από ενδεχόμενη αφερεγγυότητα της επιχείρησης. Δίκαιη μεταχείριση υφίσταται όταν

 

α) η αξία των αδρανοποιημένων δικαιωμάτων παρουσιάζει σχεδόν την ίδια εξέλιξη με την αξία των δικαιωμάτων των ενεργών ασφαλισμένων ή

 

β) τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των αποχωρούντων εργαζομένων έχουν οριστεί ονομαστικώς ή

 

γ) ο αποχωρών εργαζόμενος διατηρεί το δικαίωμα να εισπράττει τους τόκους που προβλέπονται ως τμήμα του συστήματος συνταξιοδότησης ή

 

δ) η αξία των αδρανοποιημένων δικαιωμάτων προσαρμόζεται ανάλογα με τον πληθωρισμό, το επίπεδο των μισθών, τις καταβαλλόμενες συνταξιοδοτικές παροχές ή την απόδοση των στοιχείων του ενεργητικού του συστήματος συμπληρωματικής συνταξιοδότησης .

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν στα συστήματα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης να μην διατηρήσουν τα θεμελιωμένα δικαιώματα αλλά να προβούν σε μεταφορά ή σε καταβολή κεφαλαίου το οποίο να αντιπροσωπεύει τα θεμελιωμένα δικαιώματα, εφόσον αυτά δεν υπερβαίνουν ένα όριο καθορισμένο από το εκάστοτε κράτος μέλος. Το εν λόγω κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή για το όριο το οποίο εφαρμόζει.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν στα συστήματα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης να μην διατηρήσουν τα θεμελιωμένα δικαιώματα αλλά να προβούν σε καταβολή στον αποχωρούντα εργαζόμενο κεφαλαίου το οποίο να αντιπροσωπεύει την αξία των θεμελιωμένων δικαιωμάτων, εφόσον η αξία αυτών των θεμελιωμένων δικαιωμάτων δεν υπερβαίνει ένα όριο καθορισμένο από το εκάστοτε κράτος μέλος. Το εν λόγω κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή για το όριο το οποίο εφαρμόζει.

 

2α. Τα κράτη μέλη να μπορούν να παρέχουν στους κοινωνικούς εταίρους την δυνατότητα να ενσωματώνουν στις συλλογικές συμβάσεις ρυθμίσεις που αποκλίνουν από τα στοιχεία α και β, εφόσον οι ρυθμίσεις αυτές διασφαλίζουν τουλάχιστον ισοδύναμη προστασία για τους ενδιαφερόμενους.

Τροπολογία 26

Άρθρο 6

Άρθρο 6

Δυνατότητα μεταφοράς

διαγράφεται

1. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης όπου καταβάλλεται κεφάλαιο σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι εάν ένας αποχωρών εργαζόμενος δεν καλύπτεται από το ίδιο σύστημα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης στη νέα του θέση εργασίας, μπορεί να μεταφέρει, κατόπιν αιτήματός του και το αργότερο 18 μήνες μετά την παύση της εργασίας, όλα τα θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματά του εντός ενός κράτους μέλους ή από ένα κράτος μέλος σε άλλο.

 

2. Τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις εθνικές πρακτικές τους, πρέπει να εξασφαλίσουν ότι στην περίπτωση που οι αναλογιστικές υποθέσεις και εκείνες που αφορούν το επιτόκιο καθορίζουν την αξία των θεμελιωμένων δικαιωμάτων τα οποία αποτελούν το αντικείμενο μεταφοράς, οι εν λόγω υποθέσεις δεν ζημιώνουν τον εργαζόμενο που αποχωρεί από μια επιχείρηση.

 

3. Το σύστημα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης προς το οποίο γίνεται η μεταφορά δεν υποβάλλει τα μεταφερόμενα δικαιώματα σε όρους απόκτησης και διατηρεί τα δικαιώματα αυτά τουλάχιστον στον ίδιο βαθμό με τα αδρανοποιημένα δικαιώματα σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1.

 

4. Όταν, κατά τη διάρκεια μιας μεταφοράς, απαιτούνται διοικητικές δαπάνες, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να αποφύγουν οι δαπάνες αυτές να είναι δυσανάλογες με τη διάρκεια κατά την οποία ο αποχωρών εργαζόμενος ήταν μέλος του προηγούμενου συστήματος συνταξιοδότησης.

 

Τροπολογία 27

Άρθρο 7

1. Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των ιδρυμάτων επαγγελματικής συνταξιοδότησης που απορρέουν από το άρθρο 11 της οδηγίας 2003/41/ΕΚ και σχετίζονται με τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στα ασφαλισμένα μέλη και τους δικαιούχους, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα που είναι αναγκαία για να εξασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοι ενημερώνονται από τον αρμόδιο για τη διαχείριση του συστήματος συμπληρωματικής συνταξιοδότησης σχετικά με τις συνέπειες μιας ενδεχόμενης παύσης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας στα δικαιώματά τους για συμπληρωματική συνταξιοδότηση.

1. Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων πληροφόρησης των ιδρυμάτων επαγγελματικής συνταξιοδότησης έναντι των ασφαλισμένων μελών και των δικαιούχων, που απορρέουν από το άρθρο 11 της οδηγίας 2003/41/ΕΚ, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα που κρίνουν αναγκαία για να εξασφαλίσουν ότι οι ενεργοί ασφαλισμένοι, σύμφωνα με την παράγραφο 2, μπορούν σε περίπτωση παύσης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας να ζητούν πληροφορίες σχετικά με τις συνέπειες στα δικαιώματά τους για συμπληρωματική συνταξιοδότηση.

2. Παρέχονται εντός εύλογης προθεσμίας επαρκείς πληροφορίες στους εργαζομένους που υποβάλλουν σχετικό αίτημα, ιδίως σχετικά με τα εξής:

2. Παρέχονται εγγράφως και εντός εύλογης προθεσμίας επαρκείς πληροφορίες στους ενεργούς ασφαλισμένους που υποβάλλουν σχετικό αίτημα, ιδίως σχετικά με τα εξής:

(α) τους όρους απόκτησης δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης και τις συνέπειες της εφαρμογής των όρων αυτών σε περίπτωση παύσης της εργασίας·

(α) τους όρους απόκτησης δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης και τις συνέπειες της εφαρμογής των όρων αυτών σε περίπτωση παύσης της εργασίας·

(β) τις προβλεπόμενες συνταξιοδοτικές παροχές σε περίπτωση παύσης της εργασίας·

(β) τις προβλεπόμενες συνταξιοδοτικές παροχές σε περίπτωση παύσης της εργασίας·

(γ) τους όρους διατήρησης των αδρανοποιημένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων·

(γ) το ύψος και την διατήρηση των αδρανοποιημένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων·

(δ) τους όρους μεταφοράς των θεμελιωμένων δικαιωμάτων.

 

3. Ένας εν αναμονή δικαιούχος λαμβάνει πληροφορίες, κατόπιν αιτήματός του, από τον υπεύθυνο διαχείρισης του συστήματος συμπληρωματικής συνταξιοδότησης, σχετικά με τα αδρανοποιημένα του συνταξιοδοτικά δικαιώματα και με κάθε αλλαγή των κανόνων που διέπουν το σύστημα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης που τον αφορά.

3. Ένας εν αναμονή δικαιούχος λαμβάνει πληροφορίες, κατόπιν αιτήματός του, από τον υπεύθυνο διαχείρισης του συστήματος συμπληρωματικής συνταξιοδότησης, σχετικά με τα αδρανοποιημένα του συνταξιοδοτικά δικαιώματα και με κάθε αλλαγή των κανόνων που διέπουν το σύστημα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης που τον αφορά.

4. Η ενημέρωση που αναφέρεται στο παρόν άρθρο παρέχεται γραπτώς και με τρόπο κατανοητό.

 

Τροπολογία 28

Άρθρο 8

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν ή να διατηρήσουν διατάξεις ευνοϊκότερες όσον αφορά τη δυνατότητα μεταφοράς των δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης από εκείνες που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν ή να διατηρήσουν διατάξεις ευνοϊκότερες όσον αφορά τη θεμελίωση και τη διατήρηση των δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης των αποχωρούντων εργαζομένων από εκείνες που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

2. Η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να αποτελέσει λόγο μείωσης σε σχέση με τον υπάρχοντα βαθμό της δυνατότητας μεταφοράς των δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης που ισχύει στα κράτη μέλη.

2. Η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας δεν επιτρέπεται με κανέναν τρόπο να χρησιμοποιηθεί ως αφορμή για να περιοριστούν οι ρυθμίσεις περί θεμελίωσης και διατήρησης των δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης των αποχωρούντων εργαζομένων που ισχύουν στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 29

Άρθρο 9, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για τη συμμόρφωση προς την παρούσα οδηγία το αργότερο έως την 1η Ιουλίου 2008 ή μπορούν να αναθέσουν στους κοινωνικούς εταίρους, εφόσον αυτοί το ζητήσουν από κοινού, την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας όσον αφορά τις διατάξεις περί συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ότι, το αργότερο έως την 1η Ιουλίου 2008 οι κοινωνικοί εταίροι θα έχουν λάβει τα απαραίτητα μέτρα μέσω συμφωνιών, ενώ παράλληλα τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να είναι ανά πάσα στιγμή σε θέση να εγγυώνται τα αποτελέσματα που επιβάλλονται από την παρούσα οδηγία. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για τη συμμόρφωση προς την παρούσα οδηγία το αργότερο έως την 1η Ιουλίου 2008 ή εξασφαλίζουν, έως εκείνη την ημερομηνία, ότι οι κοινωνικοί εταίροι καθιερώνουν τις απαιτούμενες διατάξεις μέσω συμφωνίας, και ότι τα κράτη μέλη υποχρεούνται να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα που θα τους δίνουν πάντα τη δυνατότητα να διασφαλίζουν τα αποτελέσματα που επιβάλλονται από την παρούσα οδηγία. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Αιτιολόγηση

Με την εφαρμογή των διατάξεων μέσω συλλογικών συμφωνιών η πρόταση καθιστά την οδηγία σύμφωνη με προηγούμενες οδηγίες.

Τροπολογία 30

Άρθρο 9 παράγραφος 3

3. Παρά την πρώτη παράγραφο, και για να ληφθούν υπόψη οι ενδεχόμενες ιδιαίτερες συνθήκες που αιτιολογούνται και απορρέουν από την οικονομική βιωσιμότητα των συστημάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης, τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρέσουν από την εφαρμογή του άρθρου 6 παράγραφος 1 τα συστήματα που λειτουργούν κατά τρόπο διανεμητικό, τα γερμανικά ταμεία υποστήριξης (Unterstützungskassen) και τις επιχειρήσεις που συγκεντρώνουν λογιστικά αποθέματα με σκοπό την καταβολή σύνταξης στους εργαζόμενους τους. Κάθε κράτος μέλος που επιθυμεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας ενημερώνει αμελητί την Επιτροπή αναφέροντας τα εμπλεκόμενα συστήματα και τα συγκεκριμένα κίνητρα που αιτιολογούν την εξαίρεση αυτή, καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή που πρόκειται να ληφθούν για να βελτιωθεί η δυνατότητα μεταφοράς των δικαιωμάτων που απορρέουν από τα εν λόγω συστήματα.

διαγράφεται

Τροπολογία 31

Άρθρο 10, παράγραφος 1

1. Ύστερα από την 1η Ιουλίου 2008 και κάθε πέντε έτη, η Επιτροπή εκπονεί έκθεση την οποία υποβάλλει στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών, βάσει των πληροφοριών που της παρείχαν τα κράτη μέλη.

1. Ύστερα από την 1η Ιουλίου 2008 και κάθε πέντε έτη, η Επιτροπή εκπονεί έκθεση την οποία υποβάλλει στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών, βάσει των πληροφοριών που της παρείχαν τα κράτη μέλη. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει επίσης αξιολόγηση της διαθεσιμότητας των εργοδοτών να προσφέρουν συμπληρωματική συνταξιοδότηση μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 32

Άρθρο 10

1. Ύστερα από την 1η Ιουλίου 2008 και κάθε πέντε έτη, η Επιτροπή εκπονεί έκθεση την οποία υποβάλλει στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών, βάσει των πληροφοριών που της παρείχαν τα κράτη μέλη.

1. Ύστερα από την 1η Ιουλίου 2008 και κάθε πέντε έτη, η Επιτροπή εκπονεί έκθεση την οποία υποβάλλει στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών, βάσει των πληροφοριών που της παρείχαν τα κράτη μέλη.

 

1α. Στο πλαίσιο αυτό, υποβάλλει πρόταση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο, σε περίπτωση δυνατότητας μεταφοράς αποκτηθέντων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, είναι δυνατόν να αποκλειστεί επίσης η ευθύνη της επιχείρησης για τα μεταφερθέντα συνταξιοδοτικά δικαιώματα.

2. Το αργότερο 10 έτη ύστερα από την 1η Ιουλίου 2008, η Επιτροπή εκπονεί ειδική έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 9 παράγραφος 3. Σε αυτή τη βάση και εάν υφίσταται λόγος, η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση στην οποία περιλαμβάνεται κάθε τροποποίηση της παρούσας οδηγίας η οποία είναι αναγκαία για να εξασφαλιστεί η ίση μεταχείριση όσον αφορά τη δυνατότητα μεταφοράς των θεμελιωμένων δικαιωμάτων μεταξύ των εργαζομένων που καλύπτονται από κεφαλαιοποιητικά συστήματα και των εργαζομένων που καλύπτονται από τα συστήματα που αναφέρονται στο άρθρο παράγραφος 3.

 

Τροπολογία 33

Άρθρο 10, παράγραφος 2α (νέα)

 

2α. Το αργότερο μία πενταετία μετά από την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή καταρτίζει έκθεση, ιδίως όσον αφορά τους όρους μεταφοράς κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει τα δικαιώματα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης των εργαζομένων. Με βάση αυτήν την έκθεση, η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση που περιέχει ενδεχόμενες τροποποιήσεις στην παρούσα οδηγία ή σε άλλα μέσα που θα αποδειχθούν αναγκαία για την ελάττωση περαιτέρω εμποδίων στην κινητικότητα των εργαζομένων, τα οποία δημιουργούνται ως αποτέλεσμα ορισμένων ρυθμίσεων περί παροχής συμπληρωματικής συνταξιοδότησης.

(1)

ΕΕ C ... / Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η πρόταση για τη βελτίωση της δυνατότητας μεταφοράς των δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μεγαλώνει σε ηλικία και η οικονομία παγκοσμιοποιείται. Η ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντεπεξέρχεται σ' αυτές τις μη αναστρέψιμες οικονομικές και κοινωνικές μεταβολές και να τις αξιοποιεί προς όφελός της πρέπει να βελτιωθεί αποτελεσματικά. Γι' αυτό το λόγο τα τελευταία έτη τα κράτη μέλη άρχισαν τη μεταρρύθμιση των αγορών εργασίας και των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, μεταξύ των οποίων και τα συνταξιοδοτικά συστήματα. Μια από τις σχετικές προκλήσεις είναι η μεγαλύτερη ευλυγισία και κινητικότητα στην αγορά εργασίας να συνεργαστούν με ενεργές και επικερδείς μορφές κοινωνικής ασφάλισης. Τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι εργοδότες θα πρέπει να επωφεληθούν από μια ευέλικτη αγορά εργασίας, όπου η έννοια ασφάλεια της εργασίας μπορεί να αξιοποιείται πλήρως.

Λόγω του ότι ολοένα και ένα μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού αποτελείται από ηλικιωμένα άτομα έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία για τους νέους να εξασφαλίσουν τη σύνταξή τους εγκαίρως μέσω του εργοδότη τους. Επιπλέον, σε ορισμένα κράτη μέλη υπάρχει η τάση οι ρυθμίσεις για τις επαγγελματικές συντάξεις (δεύτερος πυλώνας) να μην αποτελούν πλέον μόνο συμπλήρωμα των νόμιμων συνταξιοδοτικών παροχών (πρώτος πυλώνας) αλλά να τις αντικαθιστούν εξ ολοκλήρου. Κάτι τέτοιο σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να προσχωρήσουν εγκαίρως σε μια συμπληρωματική συνταξιοδοτική ρύθμιση προκειμένου να μπορέσουν να μεταφέρουν στον επόμενο εργοδότη τους τα δικαιώματα τα οποία έχουν θεμελιώσει. Επίσης παρατηρείται η τάση οι συνταξιοδοτικές παροχές να λαμβάνουν σε αυξανόμενο βαθμό τη μορφή που υπαγορεύει η αρχή της καθορισμένης εισφοράς. Σε σύγκριση με τις ρυθμίσεις του καθορισθέντος οφέλους οι ρυθμίσεις της καθορισθείσας εισφοράς προσφέρουν πολύ λιγότερες εγγυήσεις για μια επαρκή σύνταξη, με αποτέλεσμα να καθίσταται ορατή, σε ορισμένα κράτη μέλη, η φτώχεια μεταξύ των συνταξιούχων.

Οι καιροί μας απαιτούν ευέλικτους και κινητικούς εργαζόμενους και η κινητικότητα θα πρέπει να αμείβεται αντί να τιμωρείται. Δυστυχώς όμως η αλήθεια είναι διαφορετική. Σε ορισμένα συμπληρωματικά συνταξιοδοτικά συστήματα ένας π.χ. 30χρονος εργαζόμενος με 8ετή εργασιακή πείρα, που έχει εργαστεί σε τρεις διαφορετικούς εργοδότες, δεν θεμελιώνει ακόμα το παραμικρό δικαίωμα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης.

Σε γενικές γραμμές, η εισηγήτρια υποστηρίζει με θέρμη την πρόταση της Επιτροπής. Μαζί με την Επιτροπή η εισηγήτρια φρονεί ότι δεν αρκεί η συμφωνία κανόνων υπολογισμού, σε ευρωπαϊκό πλαίσιο, για την μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από τον ένα στον άλλον εργοδότη, κατά πάσα πιθανότητα μη εγκατεστημένο στο ίδιο κράτος μέλος. Για να αποδώσει καρπούς η κινητικότητα της εργασίας και η σχετική ευελιξία και για να εξασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι αποταμιεύουν σε ικανοποιητικό βαθμό για τις συντάξεις τους, θα πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις για τη θεμελίωση, τη διατήρηση και τη μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. Το άρθρο 4 της πρότασης προσφέρει γι' αυτό το σκοπό ένα ικανοποιητικό πλαίσιο. Οι κοινωνικοί εταίροι διατηρούν την ελευθερία να προβούν σε καλύτερες συμφωνίες.

Ωστόσο, η εισηγήτρια επιθυμεί να προσαρμόσει την πρόταση της Επιτροπής σε τρία βασικά θέματα.

1.      Πεδίο εφαρμογής της οδηγίας και η υποχρέωση για μεταφορά (άρθρο 2, άρθρο 6, παράγραφος 1 και άρθρο 9, παράγραφος 3)

Υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των συμπληρωματικών συνταξιοδοτικών συστημάτων των κρατών μελών. Παράλληλα με τελείως διαφορετικές προϋποθέσεις για τη θεμελίωση, τη διατήρηση και τη μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων διαφέρει και ο τρόπος χρηματοδότησης των συνταξιοδοτικών συστημάτων. Για συστήματα που βασίζονται στην κεφαλαιοποίηση, όπου ένα συνταξιοδοτικό κεφάλαιο επενδύεται εκτός της επιχείρησης, είναι ευκολότερο τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα να μεταφέρονται από το ένα σύστημα στο άλλο από π.χ. συστήματα κατανομής, ταμεία αλληλοβοήθειας και συστήματα αποθεματοποίησης. Για να αντιμετωπιστούν προβλήματα χρηματοδοτικής βιωσιμότητας των τελευταίων συστημάτων η Επιτροπή προτείνει να μπορούν αυτά να απαλλάσσονται επί του παρόντος από την υποχρέωση μεταφοράς συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων.

Η δυνατότητα απαλλαγής που προσφέρει η Επιτροπή θα οδηγήσει στην πράξη η υποχρέωση μεταφοράς να εφαρμόζεται πάρα πολύ επιλεκτικά. Η εισηγήτρια επιθυμεί η παρούσα οδηγία να έχει όσο το δυνατόν ευρύτερο πεδίο εφαρμογής. Συγχρόνως, διαπιστώνεται ότι είναι πολύ δύσκολο να τροποποιηθούν οι ισχύουσες σχετικές ρυθμίσεις και, γι' αυτό το λόγο, η εισηγήτρια προτείνει την ακόλουθη λύση:

· η οδηγία να εφαρμοστεί για νέα χορηγούμενα συνταξιοδοτικά δικαιώματα

· η δυνατότητα απαλλαγής του άρθρου 9, παράγραφος 3 να διαγραφεί, με άλλους λόγους να μην υπάρχει καμία εξαίρεση για την υποχρέωση μεταφοράς.

2.      Μεταχείριση των αδρανοποιημένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων (άρθρο 5)

Οι εργαζόμενοι που δεν μεταφέρουν τα θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα από τον παλιό τους εργοδότη δεν πρέπει να ζημιώνονται. Ωστόσο, η πρόταση της Επιτροπής δεν είναι αρκετά σαφής για το πως αυτό μπορεί να επιτευχθεί. Έχει λοιπόν σημασία να διευκρινιστεί ποιοι ασφαλισμένοι που δεν έχουν μεταφέρει θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα δεν πρέπει να ζημιώνονται και πως θα υπάρχει ίση μεταχείριση αυτών των ασφαλισμένων με τους ασφαλισμένους που έχουν μεταφέρει τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα. Γι' αυτό το λόγο η εισηγήτρια προτείνει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ίση μεταχείριση μεταξύ των ασφαλισμένων των οποίων τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα έχουν αδρανοποιηθεί και των ασφαλισμένων που έχουν μεταφέρει τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα.

3.      Θέση των εκτάκτων εργαζομένων και εκείνων που επανέρχονται στην παραγωγική διαδικασία (άρθρο 6)

Η Επιτροπή προτείνει οι εργαζόμενοι να υποβάλουν αίτηση για μεταφορά των συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων εντός 18 μηνών από τη λήξη της (παλαιάς) εργασιακής τους σχέσης. Κάτι τέτοιο μπορεί να έχει επιβλαβή αποτελέσματα για άτομα που χάνουν ακουσίως τη θέση εργασίας τους ή παύουν προσωρινά να εργάζονται για να φροντίσουν τα παιδιά τους ή άλλους συγγενείς τους. Όταν αυτές οι ομάδες εργαζομένων αποδεχτούν αργότερα (αργότερα από 18 μήνες) μια θέση εργασίας δεν μπορούν πλέον να χρησιμοποιήσουν το δικαίωμά τους για μεταφορά. Γι' αυτό το λόγο η εισηγήτρια προτείνει να προσφέρεται στους εργαζόμενους η δυνατότητα, έως έξι μήνες μετά την αποδοχή μιας νέας θέσης εργασίας, να υποβάλουν αίτηση για μεταφορά των συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων (1.2.2007)

προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη βελτίωση της δυνατότητας μεταφοράς των δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης

(COM(2005) 0507 – C6‑0331/2005 – 2005/0214(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Eoin Ryan

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ιστορικό

Σύμφωνα με την έρευνα εργατικού δυναμικού του 2003 (Eurostat, Ευρωπαϊκή Επιτροπή), το 8,2% του συνολικού απασχολούμενου εργατικού δυναμικού της ΕΕ είχε αλλάξει δουλειά ύστερα από έναν χρόνο (η Δανία και το ΗΒ είχαν το προβάδισμα με 13%, ενώ η Σουηδία και η Ελλάδα βρίσκονταν στις τελευταίες θέσεις με 5%). Κατά μέσο όρο οι εργαζόμενοι της ΕΕ μένουν στην ίδια δουλειά επί 10,6 χρόνια, έναντι 6,7 χρόνων στις ΗΠΑ. Όσον αφορά τη γεωγραφική κινητικότητα, μόνο 1,5% των πολιτών της ΕΕ-25 ζουν και εργάζονται σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος καταγωγής τους. Κάθε χρόνο αλλάζει τόπο κατοικίας το 7,2% των πολιτών της ΕΕ, εκ των οποίων 15% λόγω αλλαγής δουλειάς, ενώ στις ΗΠΑ μετακομίζει κάθε χρόνο το 16,2% των πολιτών, εκ των οποίων 17% για επαγγελματικούς λόγους.

Το σημερινό νομικό πλαίσιο

Η μόνη υπάρχουσα νομοθεσία που ρυθμίζει τον τομέα αυτό είναι η οδηγία 98/49/ΕΟΚ. Η οδηγία αυτή διασφαλίζει τα δικαιώματα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης των μισθωτών και των αυτοαπασχολουμένων που μετακινούνται στο εσωτερικό της ΕΕ. Η εμβέλειά της είναι όμως περιορισμένη, αφού δεν εξασφαλίζει τη δυνατότητα μεταφοράς των συμπληρωματικών συντάξεων ούτε ευελιξία όσον αφορά τους όρους απόκτησης.

Η πρόταση οδηγίας 2005/214 (COD)

Η πρόταση καλύπτει όλα τα συστήματα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης που βασίζονται σε σχέση εργασίας, με την εξαίρεση των συστημάτων που προβλέπονται νομοθετικά και εμπίπτουν στον κανονισμό 1408/71, όπως το γαλλικό σύστημα AGIRC/ARRCO. Η πρόταση δεν ορίζει τα συστήματα καθορισμένων παροχών και καθορισμένων εισφορών. Μολονότι η δομή των συνταξιοδοτικών συστημάτων, και ιδίως των συστημάτων καθορισμένων εισφορών, μεταβάλλεται ανάλογα με τις εξελίξεις στην αγορά, θα έπρεπε να είχαν εκτεθεί ορισμένες γενικές αρχές καθώς και προβλήματα δυνατότητας μεταφοράς που οφείλονται στις διαφορές μεταξύ των συστημάτων.

Από την άποψη των δικαιωμάτων απόκτησης, η πρόταση θέτει ανώτατα όρια στις προϋποθέσεις απόκτησης, ώστε να μπορούν οι μετακινούμενοι εργαζόμενοι να συγκεντρώνουν επαρκή δικαιώματα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους. Μολονότι οι εθνικοί κανόνες διαφέρουν, οι περίοδοι θεμελίωσης συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων (μετά τις οποίες τα μέλη του συστήματος έχουν θεμελιωμένα δικαιώματα) δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα δύο έτη, με την προϋπόθεση ότι συντρέχει η ελάχιστη ηλικία απόκτησης δικαιωμάτων, η οποία ορίζεται στα 21 έτη. Επιπροσθέτως, η περίοδος αναμονής πριν μπορέσει ο εργαζόμενος να γίνει μέλος του συνταξιοδοτικού συστήματος δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το ένα έτος (με την επιφύλαξη ότι συντρέχει η ελάχιστη ηλικία). Θα έπρεπε να τονιστεί ότι τα χαμηλά όρια για τις περιόδους θεμελίωσης και τις περιόδους αναμονής ενδέχεται να προκαλούν υψηλότερο κόστος για όλα τα μέλη του συστήματος.

Η οδηγία εισάγει την έννοια της "δίκαιης προσαρμογής" των αδρανοποιημένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. Δεν είναι σαφές αν ο όρος αναφέρεται σε επαναποτίμηση, τιμαριθμική αναπροσαρμογή κτλ., αν και η αιτιολογική σκέψη 7 παραπέμπει σε σύνδεση με δείκτη και στον πληθωρισμό. Εντούτοις, η έννοια της "μη ζημίωσης" του αποχωρούντος εργαζομένου χρειάζεται μεγαλύτερη σαφήνεια. Στο πλαίσιο της ίδιας διάταξης, προκειμένου να αποφεύγονται οι υπερβολικές διοικητικές δαπάνες που προκαλούνται από τη διαχείριση μεγάλου αριθμού αδρανοποιημένων δικαιωμάτων μικρής αξίας, η πρόταση προβλέπει τη μεταφορά ή την πληρωμή κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει τα θεμελιωμένα δικαιώματα, εφόσον αυτά δεν υπερβαίνουν ένα όριο που καθορίζεται από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

Ως προς τα δικαιώματα μεταφοράς, οι εργαζόμενοι θα μπορούν είτε να διατηρούν τα δικαιώματά τους στο προηγούμενο σύστημα (εκτός αν είναι τόσο μικρής αξίας ώστε να προκαλούνται υπερβολικές διοικητικές δαπάνες) είτε να τα μεταφέρουν σε άλλο σύστημα. Εντούτοις, τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να αποκλείουν από αυτή την απαίτηση μεταφοράς τα μη κεφαλαιοποιητικά συστήματα (όπως τα διανεμητικά συστήματα ή τα ταμεία υποστήριξης), προκειμένου να διαφυλάσσεται η οικονομική τους βιωσιμότητα. Η διάταξη αυτή θα επανεξεταστεί έως την 1η Ιουλίου 2018 το αργότερο. Σε σχέση με την έννοια της μεταφοράς, έχει σημασία να κάνουμε διάκριση ανάμεσα στην έννοια της "μεταφοράς δικαιωμάτων" (άρθρο 6) και την έννοια της "μεταφοράς κεφαλαίου", όπως αυτή χρησιμοποιείται στο άρθρο 3(ι). Η πρόταση οδηγίας δεν εμφανίζει συνέπεια στη χρήση των εννοιών αυτών. Στην πράξη οι εργαζόμενοι απλώς παίρνουν το κεφάλαιο από το προηγούμενο σύστημα (εξερχόμενη μεταφορά) και το καταβάλλουν στο νέο σύστημα σύμφωνα με τους δικούς του κανόνες (εισερχόμενη μεταφορά). Είναι αδύνατον να υποχρεωθεί το νέο σύστημα να εγγυηθεί το ίδιο επίπεδο δικαιωμάτων. Τέλος, η πρόταση δεν αντιμετωπίζει το ζήτημα των μεταφορών από συστήματα που βρίσκονται σε κατάσταση προσωρινής υποχρηματοδότησης και όπου μια μεταφορά κεφαλαίου από το σύστημα θα μπορούσε να επηρεάσει δυσμενώς τα δικαιώματα των υπόλοιπων μελών.

Όσον αφορά τη γνωστοποίηση, η πρόταση ζητεί πρόσθετα μέτρα σε σχέση με τις απαιτήσεις ενημέρωσης που προβλέπονται στο άρθρο 11 της οδηγίας για τα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά ταμεία (2003/41/EC). Το άρθρο 11 της οδηγίας αυτής προβλέπει ότι τα μέλη και οι δικαιούχοι του συνταξιοδοτικού συστήματος λαμβάνουν τις πληροφορίες για τους ετήσιους λογαριασμούς και τις ετήσιες εκθέσεις, για τις αρχές της επενδυτικής πολιτικής του συνταξιοδοτικού ταμείου, καθώς και για τις διευθετήσεις που σχετίζονται με τη μεταφορά ή την καταβολή των οφειλόμενων παροχών. Το άρθρο 7 της νέας πρότασης θεωρεί τη διάταξη αυτή ανεπαρκή και θέτει μια απαίτηση σύμφωνα με την οποία ο διαχειριστής του συστήματος συμπληρωματικής συνταξιοδότησης πρέπει να ενημερώνει κάθε αποχωρούντα εργαζόμενο, είτε είναι ασφαλισμένο μέλος του συστήματος είτε όχι, σχετικά με τις συνέπειες της παύσης της απασχόλησης στα δικαιώματά του για συμπληρωματική συνταξιοδότηση. Πρόκειται για μια διάταξη που μπορεί κι αυτή να προκαλέσει περιττά έξοδα στη διαχείριση των συνταξιοδοτικών συστημάτων.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή(1)  Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1

Αιτιολογική σκέψη 10

(10) Για λόγους οικονομικής βιωσιμότητας των συστημάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης, τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να εξαιρούν κατ’ αρχήν τα μη κεφαλαιοποιητικά συστήματα από την υποχρέωση να δίνουν στους εργαζομένους τη δυνατότητα μεταφοράς των θεμελιωμένων δικαιωμάτων τους. Ωστόσο, για να υπάρξει ίση μεταχείριση μεταξύ των εργαζομένων που καλύπτονται από κεφαλαιοποιητικά συστήματα και των εργαζομένων που καλύπτονται από μη κεφαλαιοποιητικά συστήματα, είναι σκόπιμο να προσπαθήσουν τα κράτη μέλη να βελτιώσουν σταδιακά τη δυνατότητα μεταφοράς των δικαιωμάτων που απορρέουν από τα μη κεφαλαιοποιητικά συστήματα.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Εκφράζονται ανησυχίες όσον αφορά την οικονομική βιωσιμότητα και τη δίκαιη μεταχείριση και αλληλεγγύη για τους ασφαλισμένους που παραμένουν στα συστήματα, προκειμένου τόσο για τα μη κεφαλαιοποιητικά συστήματα που η Επιτροπή προτείνει να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, όσο και για τα συστήματα και συνταξιοδοτικά ταμεία που θα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Αυτά τα προβλήματα πρέπει να εξετασθούν γενικότερα όσον αφορά όλα τα συστήματα και να μην αντιμετωπισθούν απλώς και μόνον εξαιρώντας τα μη κεφαλαιοποιητικά συστήματα.

Τροπολογία 2

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

(10α) Για λόγους οικονομικής βιωσιμότητας των συστημάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης, θα πρέπει να εξετάζεται εκ του σύνεγγυς η δυνατότητα μεταφοράς συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, ιδίως όσον αφορά τις επιπτώσεις των διαφορών μεταξύ των αναλογιστικών εκτιμήσεων και των προβλεπόμενων τάσεων των επιτοκίων στην πραγματική χρησιμοποίηση της δυνατότητας επιλογής για τη μεταφορά δικαιωμάτων.

Αιτιολόγηση

Εκφράζονται ανησυχίες όσον αφορά την οικονομική βιωσιμότητα και τη δίκαιη μεταχείριση και αλληλεγγύη για τους ασφαλισμένους που παραμένουν στα συστήματα, προκειμένου τόσο για τα μη κεφαλαιοποιητικά συστήματα που η Επιτροπή προτείνει να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, όσο και για τα συστήματα και συνταξιοδοτικά ταμεία που θα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Θα πρέπει να παρακολουθούνται εκ του σύνεγγυς οι σχετικές επιπτώσεις. Εκφράζονται επίσης μεγάλες ανησυχίες από εμπειρογνώμονες ότι η οδηγία μπορεί να ενισχύσει τάσεις για τη μετάβαση από συστήματα καθορισμένων παροχών σε συστήματα καθορισμένων εισφορών.

Τροπολογία 3

Αιτιολογική σκέψη 11α (νέα)

 

(11α) Προς αποφυγή ασυνεπούς μεταφοράς της οδηγίας, οι εποπτικές αρχές πρέπει να συνεργάζονται τόσο στο εσωτερικό κάθε κράτους μέλους όσο και μεταξύ κρατών μελών.

Αιτιολόγηση

Ο προσδιορισμός της αρμόδιας εποπτικής αρχής ή των μηχανισμών συνεργασίας μεταξύ εποπτικών αρχών σε κάθε κράτος μέλος (όπου συνήθως μια χρηματοπιστωτική εποπτική αρχή ρυθμίζει τα συνταξιοδοτικά ταμεία και το υπουργείο κοινωνικών υποθέσεων ή εργασίας επιβλέπει τις συντάξεις γενικά), καθώς και σε ολόκληρη την ΕΕ, δημιουργεί προβλήματα.

Τροπολογία 4

Αιτιολογική σκέψη 11β (νέα)

(11β) Δεδομένου ότι οι διαφορές όσον αφορά τη φορολογική μεταχείριση των εισφορών στα συνταξιοδοτικά ταμεία και των παροχών των εν λόγω ταμείων συνιστούν σημαντικά εμπόδια στην κινητικότητα και τη μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, θα πρέπει να παρακολουθούνται εκ του σύνεγγυς οι επιπτώσεις της φορολογικής μεταχείρισης στο πλαίσιο των μεταφορών αυτών και, εάν τούτο κριθεί απαραίτητο, θα πρέπει να καθορισθούν ενδεδειγμένα μέτρα.

Αιτιολόγηση

Οι στόχοι της οδηγίας στον τομέα της κινητικότητας, ιδίως μέσω των διατάξεων για τη διασυνοριακή μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων μπορεί να είναι δύσκολο να επιτευχθούν εάν δεν εξετασθεί ταυτόχρονα το ζήτημα της φορολογικής μεταχείρισης.

Τροπολογία 5

Αιτιολογική σκέψη 14α (νέα)

 

(14α) Η Επιτροπή πρέπει να πραγματοποιήσει ανάλυση κόστους/ ωφελείας πέντε έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, εκτιμώντας τον αντίκτυπό της στον αριθμό των εργοδοτών που προσφέρουν συνταξιοδοτικά συστήματα.

Αιτιολόγηση

Η οδηγία δεν πρέπει να οδηγεί σε μείωση του αριθμού των εργοδοτών που είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν συνταξιοδοτικά συστήματα.

Τροπολογία 6

Άρθρο 1

Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στο να διευκολύνει την άσκηση του δικαιώματος των εργαζομένων για ελεύθερη κυκλοφορία και του δικαιώματός τους για επαγγελματική κινητικότητα στο εσωτερικό ενός κράτους μέλους, μειώνοντας τα εμπόδια που δημιουργούνται από ορισμένους κανόνες που διέπουν τα συστήματα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης στα κράτη μέλη.

Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στο να διευκολύνει την άσκηση του δικαιώματος των εργαζομένων για ελεύθερη κυκλοφορία και να διευκολύνει την επαγγελματική κινητικότητα στο εσωτερικό ενός κράτους μέλους και μεταξύ κρατών μελών, μειώνοντας τα εμπόδια που δημιουργούνται από ορισμένους κανόνες που διέπουν τα συστήματα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης στα κράτη μέλη.

Αιτιολόγηση

Ο στόχος της οδηγίας θα πρέπει ειδικότερα να περιλαμβάνει τη διευκόλυνση της επαγγελματικής κινητικότητας μεταξύ κρατών μελών.

Τροπολογία 7

Άρθρο 2

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στα συστήματα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης, εξαιρουμένων των συστημάτων που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71.

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στα δικαιώματα που απορρέουν από τα προαιρετικά και υποχρεωτικά συστήματα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης πάνω στη βάση μιας σχέσης εργασίας. .

Αιτιολόγηση

Για λόγους αμοιβαιότητας, δεν είναι δίκαιο να περιορισθεί το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας μόνον στα συστήματα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης του δεύτερου πυλώνα που δεν καλύπτονται από τον κανονισμό 1408/71. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας αφορούν και τα συστήματα που προβλέπει ο κανονισμός 1408/71.

Τροπολογία 8

Άρθρο 3, στοιχείο (γ)

(γ) ως "ασφαλισμένοι", τα άτομα στα οποία η επαγγελματική τους δραστηριότητα παρέχει, ή ενδέχεται να παράσχει, δικαίωμα για συμπληρωματική σύνταξη σύμφωνα με τις διατάξεις κάποιου συστήματος συμπληρωματικής συνταξιοδότησης·

(γ) ως "ενεργοί ασφαλισμένοι", τα άτομα στα οποία έχει χορηγηθεί η ιδιότητα του μέλους βάσει των κανόνων του συστήματος και στα οποία η τρέχουσα σχέση εργασίας τους παρέχει, ή θα παράσχει μετά την εκπλήρωση των απαιτήσεων θεμελίωσης, δικαίωμα για συμπληρωματική σύνταξη σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του συστήματος·

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας αυτής είναι να καταστεί σαφές ότι οι συνταξιούχοι και οι εν αναμονή δικαιούχοι δεν συμπεριλαμβάνονται στον ορισμό αυτό. Η παρούσα οδηγία δεν αφορά τους συνταξιούχους, ενώ οι εν αναμονή δικαιούχοι ορίζονται χωριστά. Η τροπολογία διευκρινίζει επίσης ότι ενεργό μέλος είναι ο εργαζόμενος που έχει γίνει δεκτός στο σύστημα άσχετα αν έχει διανύσει ή όχι μια περίοδο θεμελίωσης δικαιωμάτων. Ειδάλλως θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι ο ορισμός περιλαμβάνει τους εργαζομένους που βρίσκονται σε περίοδο αναμονής εν όψει της προσχώρησης στο σύστημα, κάτι που δεν αποτελεί πρόθεση του παρόντος κειμένου.

Τροπολογία 9

Άρθρο 3, στοιχείο (δ)

(δ) ως "συνταξιοδοτικά δικαιώματα", κάθε παροχή που ενδεχομένως δικαιούται ο ασφαλισμένος και άλλοι δικαιούχοι βάσει των κανόνων ενός συστήματος συμπληρωματικής συνταξιοδότησης και, όπου αυτό ισχύει, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία·

(δ) ως "θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα", κάθε δικαίωμα σε συμπληρωματική σύνταξη που αποκτάται ύστερα από την εκπλήρωση των προϋποθέσεων τις οποίες απαιτούν οι κανόνες ενός συστήματος συμπληρωματικής συνταξιοδότησης και, όπου αυτό ισχύει, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία·

Αιτιολόγηση

Στα συστήματα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης οι ασφαλισμένοι έχουν δικαιώματα όταν αποχωρούν από το σύστημα (με τρόπο άλλο από τη συνταξιοδότηση) μόνο εφόσον έχει συμπληρωθεί η ενδεχόμενη περίοδος θεμελίωσης. Από τη στιγμή που έχουν θεμελιωθεί δικαιώματα, ο ασφαλισμένος που αποχωρεί από το σύστημα έχει τη δυνατότητα να διατηρήσει τα δικαιώματά του στο πλαίσιο του συστήματος ή, με την επιφύλαξη κάποιων περιορισμών, να μεταφέρει τα δικαιώματα αυτά. Ο τροποποιημένος αυτός ορισμός έχει προορισμό να αποσαφηνίσει ότι ο ασφαλισμένος αποκτά τέτοια δικαιώματα μόνο εφόσον έχουν εκπληρωθεί οι απαιτήσεις της θεμελίωσής τους. Επίσης, ο όρος "παροχή" αντικαταστάθηκε με τον όρο "συμπληρωματική σύνταξη", επειδή ο τελευταίος έχει ήδη οριστεί.

Τροπολογία 10

Άρθρο 3, στοιχείο ε)

ε) ως "παύση της εργασίας", η απόφαση να δοθεί τέλος στην εργασιακή σχέση·

ε) ως "παύση της εργασίας", η παύση της εργασιακής σχέσης για άλλους λόγους εκτός της συνταξιοδότησης ή εκείνων που, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, επιφέρουν την απώλεια των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων·

Αιτιολόγηση

Τα συστήματα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης εθελούσιου χαρακτήρα εξυπηρετούν, μεταξύ άλλων, το στόχο του συνδέσμου του εργαζομένου με την επιχείρηση και την ανταμοιβή του για την αφοσίωσή του στην επιχείρηση με τη μορφή συμπληρωματικής σύνταξης. Ορισμένες αξιόποινες ενέργειες του εργαζομένου μπορούν, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, να δικαιολογούν την απόλυσή του από τον εργοδότη του. Στις περιπτώσεις αυτές, δεν θα πρέπει ο εργαζόμενος να επωφελείται από τη μεταφορά δικαιωμάτων από το επαγγελματικό σύστημα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης.

Τροπολογία 11

Άρθρο 3, στοιχείο (ε α) (νέο)

 

(εα) ως "συνταξιοδότηση", συμπεριλαμβανομένης της πρόωρης συνταξιοδότησης, η περίοδος κατά την οποία ζητείται η καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών· η παύση της εργασίας δεν συνιστά αφεαυτής συνταξιοδότηση·

Αιτιολόγηση

Η παύση της εργασίας δεν πρέπει να περιλαμβάνει τη συνταξιοδότηση, και η συνταξιοδότηση πρέπει να οριστεί ως η περίοδος κατά την οποία ζητείται η καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών. Λαμβάνονται επίσης υπόψη οι ασφαλισμένοι στους οποίους καταβάλλεται σύνταξη για λόγους άλλους από τη συνταξιοδότηση. Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να λάβει σύνταξη αναπηρίας.

Τροπολογία 12

Άρθρο 3, στοιχείο (στ)

(στ) ως "αποχωρών εργαζόμενος", ο εργαζόμενος που, πριν να γίνει επιλέξιμος για συνταξιοδότηση, εγκαταλείπει μια εργασιακή σχέση στο πλαίσιο της οποίας έχει συγκεντρώσει συνταξιοδοτικά δικαιώματα ή ο οποίος θα μπορούσε να αποκτήσει τα δικαιώματα αυτά εάν παρέμενε στην ίδια αυτή εργασιακή σχέση·

(στ) ως "αποχωρών εργαζόμενος", ο ενεργός ασφαλισμένος του οποίου έχει παύσει η τρέχουσα εργασιακή σχέση·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί να διευκρινίσει ότι δεν είναι μέλη συνταξιοδοτικών συστημάτων όλοι οι εργαζόμενοι· έτσι ο όρος "εργαζόμενος" είναι προτιμότερο να αντικατασταθεί με τον όρο "ενεργός ασφαλισμένος", στον οποίο δίνεται ορισμός. Επίσης, η φράση "πριν να γίνει επιλέξιμος για συνταξιοδότηση" θα μπορούσε να παραπλανήσει, αφού κάποιος γίνεται επιλέξιμος για να λάβει σύνταξη μόνο κατά τη συνταξιοδότηση ή όταν επέλθει άλλη περίσταση που οδηγεί σε σύνταξη, όπως η αναπηρία. Η παρούσα τροπολογία διευκρινίζει επομένως ότι ο αποχωρών εργαζόμενος είναι ένας ενεργός ασφαλισμένος του οποίου παύει η τρέχουσα εργασία με τρόπο άλλο από την περίπτωση κατά την οποία ζητείται η καταβολή συνταξιοδοτικών παροχών.

Τροπολογία 13

Άρθρο 3, στοιχείο (η)

(η) ως "εν αναμονή δικαιούχος", κάθε παλαιός ασφαλισμένος που έχει συνταξιοδοτικά δικαιώματα τα οποία παραμένουν αδρανή στο σύστημα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι επιλεξιμότητας που απαιτούνται για να του καταβληθεί συμπληρωματική σύνταξη·

(η) ως "εν αναμονή δικαιούχος", κάθε άτομο που έχει θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα σε σύστημα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης, αλλά δεν είναι πια ενεργός ασφαλισμένος του συστήματος αυτού ούτε του καταβάλλεται ακόμα συμπληρωματική σύνταξη από το εν λόγω σύστημα·

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός αυτός χαρακτηρίζει τους εν αναμονή δικαιούχους ως "παλαιούς ασφαλισμένους". Στην πραγματικότητα οι εν αναμονή δικαιούχοι εξακολουθούν να είναι ασφαλισμένοι του συστήματος, αλλά δεν είναι "ενεργοί" ασφαλισμένοι. Ο νέος ορισμός προσδιορίζει τους δικαιούχους αυτούς με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Τροπολογία 14

Άρθρο 3, στοιχείο (θ)

(θ) ως "αδρανοποιημένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα", τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα που διατηρούνται στο σύστημα στο οποίο αποκτήθηκαν από έναν εν αναμονή δικαιούχο, ο οποίος θα λάβει σύνταξη από το εν λόγω σύστημα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης όταν ικανοποιηθούν οι σχετικοί όροι επιλεξιμότητας·

(θ) ως "αδρανοποιημένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα", τα θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα που διατηρούνται στο σύστημα στο οποίο προέκυψαν από έναν εν αναμονή δικαιούχο·

Αιτιολόγηση

Το δεύτερο μέρος του ορισμού αυτού είναι περιττό και θα μπορούσε επομένως να προκαλέσει σύγχυση.

Τροπολογία 15

Άρθρο 3, στοιχείο (ι)

(ι) ως "μεταφορά", η καταβολή από ένα σύστημα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης ενός κεφαλαίου το οποίο αντιπροσωπεύει το σύνολο ή μέρος των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων που έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο του εν λόγω συστήματος, και το οποίο μπορεί να μεταφερθεί σε νέο σύστημα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης ή σε άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που παρέχει συνταξιοδοτικά δικαιώματα.

(ι) ως "μεταφορά", η καταβολή από ένα σύστημα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης ενός κεφαλαίου το οποίο αντιπροσωπεύει το σύνολο των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων που έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο του εν λόγω συστήματος, και το οποίο μπορεί να μεταφερθεί σε νέο σύστημα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης ή σε άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που παρέχει συνταξιοδοτικά δικαιώματα.

Αιτιολόγηση

Η οδηγία πρέπει να εμφανίζει συνέπεια όσον αφορά τη χρησιμοποίηση των όρων "μεταφορά κεφαλαίου" και "μεταφορά δικαιωμάτων". Στην πράξη οι εργαζόμενοι απλώς παίρνουν το κεφάλαιο από το προηγούμενο σύστημα (εξερχόμενη μεταφορά) και το καταβάλλουν στο νέο σύστημα σύμφωνα με τους δικούς του κανόνες (εισερχόμενη μεταφορά). Είναι αδύνατον να υποχρεωθεί το νέο σύστημα να εγγυηθεί το ίδιο επίπεδο δικαιωμάτων.

Τροπολογία 16

Άρθρο 3, στοιχείο (ι α) (νέο)

(ια) "χρηματοπιστωτικό ίδρυμα", το ίδρυμα το οποίο, σύμφωνα με τις εθνικές νομοθετικές διατάξεις και τους κανόνες που έχει θεσπίσει το κράτος μέλος στο οποίο εδρεύει το ίδρυμα, δικαιούται να παρέχει συνταξιοδοτικά προϊόντα που δεν συνιστούν συμπληρωματική συνταξιοδότηση.

Αιτιολόγηση

Διευκρινιστική τροπολογία στο άρθρο 3, σημείο ι.

Τροπολογία 17

Άρθρο 4, εισαγωγικό μέρος

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε :

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα, εφόσον υπάρχει σύστημα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης και η σχέση εργασίας του εργαζομένου τού επιτρέπει να γίνει μέλος του συστήματος, ώστε :

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 4 θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι απαιτεί από τα κράτη μέλη να παρέχουν στους εργαζομένους πρόσβαση σε κάποιο σύστημα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης – όπως π.χ. με συνδυασμό του εισαγωγικού μέρους και του στοιχείου (γ). Αυτή όμως δεν είναι η πρόθεση της πρότασης, και μια τέτοια ερμηνεία θα υπονόμευε τον προαιρετικό χαρακτήρα των συνταξιοδοτικών παροχών σε πολλά κράτη μέλη. Η παρούσα τροπολογία καθιστά σαφές ότι το άρθρο αυτό εφαρμόζεται μόνο εφόσον υπάρχει ένα σύστημα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης και ο εργαζόμενος θα δικαιούνταν να υπαχθεί σε αυτό (ο εργοδότης μπορεί να έχει περισσότερα του ενός συστήματα για διάφορες κατηγορίες εργαζομένων).

Τροπολογία 18

Άρθρο 4, στοιχείο (α)

(α) όταν τη στιγμή κατά την οποία παύει η εργασία, δεν έχουν ακόμα αποκτηθεί τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, το σύνολο των εισφορών που έχει καταβάλει ο αποχωρών εργαζόμενος ή που έχουν καταβληθεί για λογαριασμό του, να επιστρέφονται ή να μεταφέρονται·

(α) όταν τη στιγμή κατά την οποία παύει η εργασία, δεν έχουν ακόμα θεμελιωθεί τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, το σύνολο των εισφορών ή η αξία των επενδύσεων που έχουν προέλθει από τις εισφορές αυτές να επιστρέφονται, εφόσον δεν χρησιμοποιούνται για την κάλυψη κινδύνων αναπηρίας, δικαιωμάτων επιζώντων ή άλλων στοιχείων αλληλεγγύης·

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένα συνταξιοδοτικά συστήματα οι κίνδυνοι αναπηρίας, οι παροχές στους επιζώντες και άλλα στοιχεία καλύπτονται σε συλλογική βάση· είναι σωστό να αφαιρούνται αναλογικά από τις εισφορές που έχει καταβάλει ο αποχωρών ασφαλισμένος.

Τροπολογία 19

Άρθρο 4, σημείο (β)

(β) όταν απαιτείται ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, το εν λόγω όριο να μην υπερβαίνει τα 21 έτη·

(β) σε περίπτωση που τα κράτη μέλη καθορίζουν τους όρους για την απόκτηση δικαιωμάτων, όπως είναι λ.χ. το ελάχιστο όριο ηλικίας ή οι προθεσμίες αναμονής ή απόκτησης των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, οι όροι αυτοί να βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια·

Αιτιολόγηση

Η πρόταση οδηγίας πρέπει να λαμβάνει υπόψη την αρχή της επικουρικότητας και, συνεπώς, να μην προβλέπει διατάξεις σχετικά με την ανάπτυξη και διαμόρφωση του δεύτερου πυλώνα σε εθνικό επίπεδο. Πέραν τούτου, οι προθεσμίες που προτείνει η πρόταση οδηγίας για τις περιόδους αναμονής και απόκτησης συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων δεν ενδείκνυνται για να ληφθεί υπόψη η αρχική αντίληψη για τα συστήματα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης και συγκεκριμένα για τη δημιουργία δεσμών μεταξύ του εργαζομένου και της επιχείρησης.

Τροπολογία 20

Άρθρο 4, στοιχείο (γ)

(γ) να μπορεί ένας εργαζόμενος να εγγραφεί σε σύστημα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης ύστερα από μέγιστη περίοδο απασχόλησης ενός έτους ή, όπου αυτό αρμόζει, το αργότερο όταν φθάνει την ελάχιστη απαιτούμενη ηλικία·

(γ) να μπορεί ένας εργαζόμενος να εγγραφεί σε σύστημα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης ύστερα από μέγιστη περίοδο απασχόλησης ενός έτους ή, όπου αυτό αρμόζει, το αργότερο όταν φθάνει την ελάχιστη ηλικία που απαιτείται από το συγκεκριμένο κράτος μέλος ή σύστημα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης·

Αιτιολόγηση

Το στοιχείο αυτό αφορά τους όρους για την προσχώρηση στο σύστημα. Αν ο εργαζόμενος βρίσκεται ακόμα σε περίοδο αναμονής, δεν χάνει κανένα δικαίωμα με την παύση της εργασίας. Η Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι πρόθεσή της είναι να μπορούν τα συνταξιοδοτικά συστήματα των κρατών μελών να ορίζουν οποιαδήποτε ηλικία ως προϋπόθεση προσχώρησης.

Τροπολογία 21

Άρθρο 4, στοιχείο (δ)

(δ) ένας εργαζόμενος να αποκτά συνταξιοδοτικά δικαιώματα ύστερα από μέγιστη περίοδο ασφάλισης δύο ετών.

(δ) ένας εργαζόμενος να αποκτά θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα ύστερα από περίοδο όχι μεγαλύτερη των δύο ετών, με την προϋπόθεση ότι ο εργαζόμενος έχει συμπληρώσει την ελάχιστη ηλικία που έχει καθοριστεί για την απόκτηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων.

Αιτιολόγηση

Σκοπός της παρούσας τροπολογίας είναι να αποσαφηνίσει την αλληλεπίδραση του άρθρου 4(β) (που αφορά το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων) και του άρθρου 4(δ) (που αφορά μια ελάχιστη περίοδο αναμονής για την απόκτηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων). Η τροπολογία καθιστά σαφές ότι, αν ο εργαζόμενος είναι ασφαλισμένος στο σύστημα επί δύο χρόνια, πρέπει να αποκτά δικαιώματα, εκτός αν δεν έχει συμπληρώσει την προβλεπόμενη ελάχιστη ηλικία. Στην περίπτωση αυτή τα δικαιώματά του θα θεμελιωθούν μόνο όταν φτάσει το ελάχιστο όριο ηλικίας.

Τροπολογία 22

Άρθρο 5, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα που κρίνουν αναγκαία για να εξασφαλίσουν μια δίκαιη προσαρμογή των αδρανοποιημένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα ζημίωσης του αποχωρόντος εργαζομένου.

1. Λαμβανομένης υπόψη της φύσης του συστήματος συμπληρωματικής συνταξιοδότησης, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα που κρίνουν αναγκαία για να εξασφαλίσουν μια δίκαιη και ίση μεταχείριση των αδρανοποιημένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, συνεκτιμώντας τη διάρκεια και το ύψος των εισφορών του αποχωρούντος μέλους στο σύστημα.

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να τονίσει τη διαφορά ανάμεσα στα συστήματα καθορισμένων εισφορών και τα συστήματα καθορισμένων παροχών. Στα πρώτα, τα αδρανοποιημένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα θα προσαρμοστούν σύμφωνα με την απόδοση των επενδύσεων· στα δεύτερα, θα προσαρμοστούν σύμφωνα με τη μέθοδο που έχει επιλέξει το κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένης της συσχέτισης με τον πληθωρισμό ή με το επίπεδο των μισθών. Η τροπολογία επίσης αφαιρεί την αμφισημία που περιβάλλει τη λέξη "ζημίωση". Η διατύπωση "δίκαιη μεταχείριση" καθιστά σαφές ότι τα αδρανοποιημένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα πρέπει να αντιμετωπιστούν με δίκαιο τρόπο, αλλά χωρίς οι εν αναμονή ασφαλισμένοι να αποκτούν αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι των υπόλοιπων ασφαλισμένων.

Τροπολογία 23

Άρθρο 5, παράγραφος 2

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν στα συστήματα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης να μην διατηρήσουν τα θεμελιωμένα δικαιώματα αλλά να προβούν σε μεταφορά ή σε καταβολή κεφαλαίου το οποίο να αντιπροσωπεύει τα θεμελιωμένα δικαιώματα, εφόσον αυτά δεν υπερβαίνουν ένα όριο καθορισμένο από το εκάστοτε κράτος μέλος. Το εν λόγω κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή για το όριο το οποίο εφαρμόζει.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν στα συστήματα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης να μην διατηρήσουν τα θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα αλλά να προβούν σε μεταφορά ή σε καταβολή κεφαλαίου το οποίο να αντιπροσωπεύει τα θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, εφόσον αυτά δεν υπερβαίνουν ένα όριο καθορισμένο από το εκάστοτε κράτος μέλος. Το εν λόγω κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή για το όριο το οποίο εφαρμόζει.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία χρησιμοποιεί τον όρο "θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα", ο οποίος έχει οριστεί.

Τροπολογία 24

Άρθρο 6, παράγραφος 1

1. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης όπου καταβάλλεται κεφάλαιο σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι εάν ένας αποχωρών εργαζόμενος δεν καλύπτεται από το ίδιο σύστημα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης στη νέα του θέση εργασίας, μπορεί να μεταφέρει, κατόπιν αιτήματός του και το αργότερο 18 μήνες μετά την παύση της εργασίας, όλα τα θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματά του εντός ενός κράτους μέλους ή από ένα κράτος μέλος σε άλλο.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα στα κράτη μέλη να ορίσουν περιεχόμενο του άρθρου 6 σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας.

Τροπολογία 25

Άρθρο 6, παράγραφος 2

2. Τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις εθνικές πρακτικές τους, πρέπει να εξασφαλίσουν ότι στην περίπτωση που οι αναλογιστικές υποθέσεις και εκείνες που αφορούν το επιτόκιο καθορίζουν την αξία των θεμελιωμένων δικαιωμάτων τα οποία αποτελούν το αντικείμενο μεταφοράς, οι εν λόγω υποθέσεις δεν ζημιώνουν τον εργαζόμενο που αποχωρεί από μια επιχείρηση.

2. Τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις εθνικές πρακτικές τους και σε συνεργασία με την Επιτροπή, ενθαρρύνουν τη σύγκλιση μεταξύ των αναλογιστικών εκτιμήσεων και των προβλεπομένων τάσεων των επιτοκίων και εξασφαλίζουν ότι στην περίπτωση που οι αναλογιστικές υποθέσεις και εκείνες που αφορούν το επιτόκιο καθορίζουν την αξία των θεμελιωμένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων τα οποία αποτελούν το αντικείμενο μεταφοράς, οι εν λόγω υποθέσεις θα είναι δίκαιες για τον εργαζόμενο που αποχωρεί από μια επιχείρηση και για τους ασφαλισμένους του συστήματος. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν στο σύστημα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης να προσαρμόσει την αξία της επιστροφής ή μεταφοράς με στόχο τη διαφύλαξη της οικονομικής βιωσιμότητας του συστήματος.

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση "δεν ζημιώνουν" αντικαθίσταται με τη διατύπωση "θα είναι δίκαιες για τον εργαζόμενο που αποχωρεί από μια επιχείρηση και για τους ασφαλισμένους του συστήματος" για να ληφθούν υπόψη οι εποχές κατά τις οποίες θα είναι ενδεχομένως αναγκαία η προσαρμογή των αξιών μεταβίβασης. Αυτό μπορεί να είναι αναγκαίο όταν ένα σύστημα καθορισμένων παροχών του ιδιωτικού τομέα πάσχει από υποχρηματοδότηση. Στις περιπτώσεις αυτές οι αρμόδιοι διαχειριστές του συστήματος μπορεί να μειώσουν τη μεταβιβαστική πληρωμή βάσει αναλογιστικής συμβουλής. Ο στόχος είναι να εξασφαλιστεί ότι οι απομένοντες ασφαλισμένοι δεν θα επηρεαστούν δυσμενώς από μια τέτοια μεταφορά. Αν αυτό δεν συμπεριληφθεί στην οδηγία, θα μπορούσε να κινδυνεύσει η οικονομική βιωσιμότητα ορισμένων ταμείων.

Τροπολογία 26

Άρθρο 6, παράγραφος 3

3. Το σύστημα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης προς το οποίο γίνεται η μεταφορά δεν υποβάλλει τα μεταφερόμενα δικαιώματα σε όρους απόκτησης και διατηρεί τα δικαιώματα αυτά τουλάχιστον στον ίδιο βαθμό με τα αδρανοποιημένα δικαιώματα σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα στα κράτη μέλη να ορίσουν περιεχόμενο του άρθρου 6 σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας.

Τροπολογία 27

Άρθρο 6, παράγραφος 4

4. Όταν, κατά τη διάρκεια μιας μεταφοράς, απαιτούνται διοικητικές δαπάνες, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να αποφύγουν οι δαπάνες αυτές να είναι δυσανάλογες με τη διάρκεια κατά την οποία ο αποχωρών εργαζόμενος ήταν μέλος του προηγούμενου συστήματος συνταξιοδότησης.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα στα κράτη μέλη να ορίσουν περιεχόμενο του άρθρου 6 σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας.

Τροπολογία 28

Άρθρο 7, παράγραφος 1

1. Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των ιδρυμάτων επαγγελματικής συνταξιοδότησης που απορρέουν από το άρθρο 11 της οδηγίας 2003/41/ΕΚ και σχετίζονται με τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στα ασφαλισμένα μέλη και τους δικαιούχους, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα που είναι αναγκαία για να εξασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοι ενημερώνονται από τον αρμόδιο για τη διαχείριση του συστήματος συμπληρωματικής συνταξιοδότησης σχετικά με τις συνέπειες μιας ενδεχόμενης παύσης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας στα δικαιώματά τους για συμπληρωματική συνταξιοδότηση.

1. Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των ιδρυμάτων επαγγελματικής συνταξιοδότησης που απορρέουν από το άρθρο 11 της οδηγίας 2003/41/ΕΚ και σχετίζονται με τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στα ασφαλισμένα μέλη και τους δικαιούχους, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα που είναι αναγκαία για να εξασφαλίσουν ότι οι ενεργοί ή μελλοντικοί ασφαλισμένοι του συστήματος ενημερώνονται από τον αρμόδιο για τη διαχείριση του συστήματος συμπληρωματικής συνταξιοδότησης σχετικά με τις συνέπειες μιας ενδεχόμενης παύσης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας στα δικαιώματά τους για συμπληρωματική συνταξιοδότηση.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσαφηνίζει ότι το άρθρο αυτό δεν εφαρμόζεται σε όλους τους εργαζομένους, αλλά μόνο στους ενεργούς ασφαλισμένους του συστήματος καθώς και σε όσους εργαζομένους θα γίνουν μέλη μόλις συμπληρωθεί η περίοδος αναμονής.

Τροπολογία 29

Άρθρο 7, παράγραφος 2, εισαγωγή

2. Παρέχονται εντός εύλογης προθεσμίας επαρκείς πληροφορίες στους εργαζομένους που υποβάλλουν σχετικό αίτημα, ιδίως σχετικά με τα εξής:

2. Παρέχονται εντός εύλογης προθεσμίας επαρκείς πληροφορίες στους ασφαλισμένους που υποβάλλουν σχετικό αίτημα, ιδίως σχετικά με τα εξής:

Τροπολογία 30

Άρθρο 9, παράγραφος 2

2. Παρά την πρώτη παράγραφο, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο, συμπληρωματικό χρονικό περιθώριο 60 μηνών από την 1η Ιουλίου 2008, ώστε να επιτύχουν τον στόχο που τίθεται στο άρθρο 4 στοιχείο δ). Κάθε κράτος μέλος που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει αυτό το συμπληρωματικό χρονικό περιθώριο ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά, αναφέροντας τις διατάξεις και τα συστήματα στα οποία επιθυμεί να το εφαρμόσει καθώς και τους συγκεκριμένους λόγους που δικαιολογούν την καθυστέρηση αυτή.

διαγράφεται

Τροπολογία 31

Άρθρο 9, παράγραφος 3

3. Παρά την πρώτη παράγραφο, και για να ληφθούν υπόψη οι ενδεχόμενες ιδιαίτερες συνθήκες που αιτιολογούνται και απορρέουν από την οικονομική βιωσιμότητα των συστημάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης, τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρέσουν από την εφαρμογή του άρθρου 6 παράγραφος 1 τα συστήματα που λειτουργούν κατά τρόπο διανεμητικό, τα γερμανικά ταμεία υποστήριξης (Unterstützungskassen) και τις επιχειρήσεις που συγκεντρώνουν λογιστικά αποθέματα με σκοπό την καταβολή σύνταξης στους εργαζόμενους τους. Κάθε κράτος μέλος που επιθυμεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας ενημερώνει αμελλητί την Επιτροπή αναφέροντας τα εμπλεκόμενα συστήματα και τα συγκεκριμένα κίνητρα που αιτιολογούν την εξαίρεση αυτή, καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή που πρόκειται να ληφθούν για να βελτιωθεί η δυνατότητα μεταφοράς των δικαιωμάτων που απορρέουν από τα εν λόγω συστήματα.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής και η αποτελεσματικότητα της οδηγίας θα μπορούσαν να τεθούν υπό αμφισβήτηση εάν οι αναφερόμενες μορφές συστημάτων που επικρατούν σε πολλά κράτη μέλη εξαιρούνταν από τις διατάξεις για τη μεταφορά των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. Οι ανησυχίες όσον αφορά τα συστήματα αυτά, ειδικότερα ως προς την οικονομική βιωσιμότητα και τη δικαιοσύνη και την αλληλεγγύη προς τους ασφαλισμένους που παραμένουν στα συστήματα, ισχύουν επίσης για τα συστήματα και τα συνταξιοδοτικά ταμείου που θα υπόκεινται υποχρεωτικά στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, και θα πρέπει να αντιμετωπισθούν με τη βελτίωση και προσαρμογή των διατάξεων που διέπουν τη μεταφορά δικαιωμάτων με κατάλληλο τρόπο για όλα τα συστήματα.

Τροπολογία 32

Άρθρο 10, παράγραφος 2

2. Το αργότερο 10 έτη ύστερα από την 1η Ιουλίου 2008, η Επιτροπή εκπονεί ειδική έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 9 παράγραφος 3. Σε αυτή τη βάση και εάν υφίσταται λόγος, η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση στην οποία περιλαμβάνεται κάθε τροποποίηση της παρούσας οδηγίας η οποία είναι αναγκαία για να εξασφαλιστεί η ίση μεταχείριση όσον αφορά τη δυνατότητα μεταφοράς των θεμελιωμένων δικαιωμάτων μεταξύ των εργαζομένων που καλύπτονται από κεφαλαιοποιητικά συστήματα και των εργαζομένων που καλύπτονται από τα συστήματα που αναφέρονται στο άρθρο παράγραφος 3.

2. Το αργότερο 2 έτη ύστερα από την 1η Ιουλίου 2008, η Επιτροπή εκπονεί ειδική έκθεση, ιδίως όσον αφορά τη σύγκλιση μεταξύ αναλογιστικών προβλέψεων και μελλοντικού υπολογισμού των επιτοκίων καθώς και τις επιπτώσεις διαφορών στη φορολογική μεταχείριση που σχετίζεται με τη μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. Σε αυτή τη βάση και εάν υφίσταται λόγος, η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση στην οποία περιλαμβάνεται κάθε τροποποίηση της παρούσας οδηγίας ή άλλων πράξεων η οποία είναι αναγκαία για να εξασφαλιστεί η δίκαιη στάθμιση των συμφερόντων.

Αιτιολόγηση

Τα συνταξιοδοτικά ταμεία που εμπίπτουν σε διαφορετικές προβλέψεις αναλογιστικού χαρακτήρα και επιτοκίων δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζουν εξαιρετικά αποκλίνοντα αποτελέσματα της πρακτικής χρήσης των δικαιωμάτων που προβλέπονται στο άρθρο 6. Εάν υπάρχουν στρεβλώσεις, θα πρέπει να αποκαθίστανται στο πλαίσιο της οδηγίας παρέχοντας περισσότερα περιθώρια για βελτιώσεις και για αυστηρότερες διατάξεις που θα εξασφαλίζουν τη σύγκλιση των χρησιμοποιούμενων προβλέψεων αναλογιστικού χαρακτήρα και στον τομέα των επιτοκίων. Θα πρέπει επίσης να παρακολουθούνται εκ του σύνεγγυς οι επιπτώσεις της φορολογικής μεταχείρισης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Βελτίωση της δυνατότητας μεταφοράς των δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης

Έγγραφα αναφοράς

COM(2005)0507 – C6-0331/2005 – 2005/0214(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

EMPL

Γνωμοδοτική επιτροπή
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON
13.12.2005

 

 

Ενισχυμένη συνεργασία – Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

 

Συντάκτης(κτρια) γνωμοδότησης
  Ημερομηνία ορισμού

Eoin Ryan
13.12.2005

Συντάκτης(κτρια) γνωμοδότησης που αντικαταστάθήκε

 

Εξέταση στην επιτροπή

3.5.2006

20.6.2006

4.9.2006

11.9.2006

 

Ημερομηνία έγκρισης

24.1.2007

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

39

2

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, David Casa, Philip Dimitrov Dimitrov, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Sophia in 't Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Evgeni Kirilov, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Gay Mitchell, Cristobal Montoro Romero, Joseph Muscat, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Manuel António dos Santos, Olle Schmidt, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Sahra Wagenknecht, Lars Wohlin

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Harald Ettl, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Giovanni Pittella

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Dariusz Maciej Grabowski, Holger Krahmer, Kurt Lechner, Heide Rühle

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνον γλώσσα)

...

(1)

Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (14.7.2006)

προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη βελτίωση της δυνατότητας μεταφοράς των δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης

(COM(2005)0507 – C6‑0331/2005 – 2005(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Astrid Lulling

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση οδηγίας σχετικά με τη βελτίωση της δυνατότητας μεταφοράς των δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης άπτεται βασικών ζητημάτων που συνδέονται με τα εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων εντός ενός κράτους μέλους ή από ένα κράτος μέλος σε άλλο για ό,τι αφορά το ζήτημα των συντάξεων.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η οδηγία αυτή έρχεται μετά από μία προσπάθεια την οποία είχε υποστηρίξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό να ευνοήσει μία συμφωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη σε εθελοντική βάση.

Έναντι της ετερογένειας των συστημάτων που ισχύουν στα διάφορα κράτη μέλη, η συντάκτρια γνωμοδότησης υπογραμμίζει το εύστοχο της επιλογής του νομοθετικού μέσου (οδηγία) καθώς και την τήρηση των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας.

Παρά το γεγονός ότι η πρόταση περιλαμβάνει μέτρα προσέγγισης των εθνικών κανονιστικών διατάξεων, αυτά δεν υπερβαίνουν αυτό που είναι αναγκαίο για να αποκτήσουν οι εργαζόμενοι τη δυνατότητα να διατηρούν ή να μεταφέρουν τα δικαιώματά τους στο πλαίσιο της κινητικότητας.

Χρειάζεται, ωστόσο, να επέλθουν κάποιες τροποποιήσεις προκειμένου να μην αποδυναμωθούν μέσα στον χρόνο ορισμένες μεταρρυθμίσεις, να χρησιμοποιηθεί μια γλώσσα πιο ουδέτερη από την άποψη του φύλου και να αποφευχθεί η για τεχνικούς λόγους διατήρηση κάποιων εμποδίων, σε ορισμένα κράτη μέλη.

Τέλος, είναι σημαντικό να εξασφαλισθεί ότι οι εργαζόμενοι που διακόπτουν προσωρινά ή οριστικά μία επαγγελματική δραστηριότητα για οικογενειακούς λόγους, μεταξύ άλλων, να μπορούν να διατηρούν τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα, δηλαδή να εξακολουθούν να καταβάλουν τις εισφορές τους.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή(1)  Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1

Αιτιολογική σκέψη 5

(5) Είναι επίσης σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί ως νομική βάση το άρθρο 94 της Συνθήκης, δεδομένου ότι οι αποκλίσεις των εθνικών νομοθεσιών που διέπουν τα συστήματα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης παρεμποδίζουν, λόγω της φύσης τους, τόσο την άσκηση του δικαιώματος των εργαζομένων για ελεύθερη κυκλοφορία όσο και τη λειτουργία της κοινής αγοράς. Έτσι, για να βελτιωθεί η δυνατότητα μεταφοράς των δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης των εργαζομένων που διακινούνται στο εσωτερικό της Κοινότητας και στο εσωτερικό του εκάστοτε κράτους μέλους, πρέπει να υπάρξει, αφενός, εναρμόνιση ορισμένων όρων απόκτησης συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και, αφετέρου, προσέγγιση των κανόνων που αφορούν τη διατήρηση των αδρανοποιημένων δικαιωμάτων και τη μεταφορά των θεμελιωμένων δικαιωμάτων.

(5) Είναι επίσης σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί ως νομική βάση το άρθρο 94 της Συνθήκης, δεδομένου ότι οι αποκλίσεις των εθνικών νομοθεσιών που διέπουν τα συστήματα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης παρεμποδίζουν, λόγω της φύσης τους, τόσο την άσκηση του δικαιώματος των εργαζομένων ανδρών και γυναικών για ελεύθερη κυκλοφορία όσο και τη λειτουργία της κοινής αγοράς. Έτσι, για να βελτιωθεί η δυνατότητα μεταφοράς των δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης των εργαζομένων ανδρών και γυναικών που διακινούνται στο εσωτερικό της Κοινότητας και στο εσωτερικό του εκάστοτε κράτους μέλους, πρέπει να υπάρξει, αφενός, εναρμόνιση ορισμένων όρων απόκτησης συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και, αφετέρου, προσέγγιση των κανόνων που αφορούν τη διατήρηση των αδρανοποιημένων δικαιωμάτων και τη μεταφορά των θεμελιωμένων δικαιωμάτων.

 

(Η τροποποίηση αυτή εφαρμόζεται στο σύνολο του προς εξέταση νομοθετικού κειμένου· η έγκρισή της επιβάλλει τεχνικές προσαρμογές σε ολόκληρο το κείμενο.)

Τροπολογία 2

Αιτιολογική σκέψη 5α (νέα)

 

(5α) Οι λεπτομέρειες των συστημάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης πρέπει να αποφασίζονται σε επίπεδο κρατών μελών, μεταξύ άλλων μέσω συλλογικών συμβάσεων των κοινωνικών εταίρων. Στην παρούσα οδηγία, οι προϋποθέσεις για την απόκτηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων εστιάζονται στις γενικές αρχές και παρέχουν κατευθύνσεις για μέτρα σε εθνικό επίπεδο, αφήνοντας στους κοινωνικούς εταίρους επαρκή περιθώρια συλλογικής διαπραγμάτευσης για τον καθορισμό των λεπτομερειών.

Αιτιολόγηση

Όπου οι προϋποθέσεις των συστημάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης καθορίζονται από τους κοινωνικούς εταίρους, η προτεινόμενη οδηγία θα περιόριζε την ελευθερία τους να διαπραγματευθούν και να συνάψουν συμφωνίες, που μεταξύ άλλων κατοχυρώνονται από τις συμβάσεις της ΔΟΕ. Οι συλλογικές συμβάσεις αντιπροσωπεύουν σημαντική προστασία για τους εργαζομένους που βρίσκονται σε θέση αδυναμίας στην αγορά εργασίας, όπως π.χ. οι γυναίκες. Οι γυναίκες βρίσκονται γενικά σε μειονεκτικότερη θέση από τους άντρες όσον αφορά τη διαπραγμάτευση για καλό μισθό και καλή σύνταξη. Κατά συνέπεια, η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να παρεμβαίνει στο ουσιαστικό περιεχόμενο των συστημάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης. Η σύνταξη που τελικά καταβάλλεται θα εξαρτηθεί κυρίως από παράγοντες όπως η ελάχιστη ηλικία, οι περίοδοι εισφοράς κτλ., και όχι μόνο από το ποσό που προορίζεται για τον σκοπό αυτό κάθε χρόνο. Η συμπληρωματική σύνταξη, όταν οι εισφορές συμφωνούνται μέσω διαπραγματεύσεων από τους κοινωνικούς εταίρους, αποτελεί μέρος της αμοιβής της εργασίας, που δεν εμπίπτει στη νομοθετική αρμοδιότητα της ΕΕ.

Τροπολογία 3

Αιτιολογική σκέψη 6β (νέα)

 

(6α) Η οδηγία 76/207/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2002/73/ΕΚ, η οδηγία86/378/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 96/97/ΕΟΚ, η οδηγία 92/85/ΕΟΚ καθώς και η οδηγία 96/34/ΕΟΚ ρυθμίζουν την ισότητα μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών στον τομέα, συγκεκριμένα, των όρων εργασίας και της κοινωνικής ασφάλειας. Ως εκ τούτου πρέπει τα κράτη μέλη και οι κοινωνικοί εταίροι να θέσουν σε εφαρμογή τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας τηρώντας τις προαναφερθείσες οδηγίες, ιδιαίτερα δε σε ό,τι αφορά την επιστροφή των γυναικών στην αγορά εργασίας μετά μία διακοπή στο πλαίσιο της συμφιλίωσης της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή.

Τροπολογία 4

Αιτιολογική σκέψη 11

11. Με την επιφύλαξη της οδηγίας 2003/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Ιουνίου 2003, για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών, οι εργαζόμενοι που ασκούν ή που προτίθενται να ασκήσουν το δικαίωμά τους για ελεύθερη κυκλοφορία πρέπει να είναι κατάλληλα ενημερωμένοι από τους υπευθύνους διαχείρισης των συστημάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης, ιδίως όσον αφορά τις συνέπειες μιας ενδεχόμενης παύσης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας στα δικαιώματά τους για συμπληρωματική συνταξιοδότηση.

11. Με την επιφύλαξη της οδηγίας 2003/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Ιουνίου 2003, για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών, οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες που ασκούν ή που προτίθενται να ασκήσουν το δικαίωμά τους για ελεύθερη κυκλοφορία πρέπει να είναι κατάλληλα ενημερωμένοι από τους υπευθύνους διαχείρισης των συστημάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης, ιδίως όσον αφορά τις συνέπειες μιας ενδεχόμενης παύσης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας στα δικαιώματά τους για συμπληρωματική συνταξιοδότηση.

Τροπολογία 5

Αιτιολογική σκέψη 15

(15) Όσον αφορά την ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι συνέπειες της παρούσας οδηγίας ιδίως στην οικονομική βιωσιμότητα των συστημάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα συμπληρωματικό χρονικό περιθώριο για τη σταδιακή εφαρμογή των διατάξεων που ενδέχεται να επιφέρουν τις εν λόγω συνέπειες·

διαγράφεται.

Τροπολογία 6

Άρθρο 1

1. Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στο να διευκολύνει την άσκηση του δικαιώματος των εργαζομένων για ελεύθερη κυκλοφορία και του δικαιώματός τους για επαγγελματική κινητικότητα στο εσωτερικό ενός κράτους μέλους, μειώνοντας τα εμπόδια που δημιουργούνται από ορισμένους κανόνες που διέπουν τα συστήματα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης στα κράτη μέλη.

1. Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στο να διευκολύνει την άσκηση του δικαιώματος των εργαζομένων ανδρών και γυναικών για ελεύθερη κυκλοφορία και του δικαιώματός τους για επαγγελματική κινητικότητα στο εσωτερικό ενός κράτους μέλους, μειώνοντας τα εμπόδια που δημιουργούνται από ορισμένους κανόνες που διέπουν τα συστήματα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 7

Άρθρο 3, στοιχείο (γ)

(γ) ως "ασφαλισμένοι", τα άτομα στα οποία η επαγγελματική τους δραστηριότητα παρέχει, ή ενδέχεται να παράσχει, δικαίωμα για συμπληρωματική σύνταξη σύμφωνα με τις διατάξεις κάποιου συστήματος συμπληρωματικής συνταξιοδότησης·

(γ) ως "ασφαλισμένοι", τα άτομα τα οποία δικαιούνται συμπληρωματική σύνταξη σύμφωνα με τις διατάξεις κάποιου συστήματος συμπληρωματικής συνταξιοδότησης·

Αιτιολόγηση

Ο περιορισμός στην "επαγγελματική δραστηριότητα" περιπλέκει ανώφελα την παρούσα οδηγία. Το ζητούμενο, ιδίως μάλιστα στο πλαίσιο της βελτίωσης της νομοθεσίας, πρέπει να είναι μια οδηγία με σαφή εμβέλεια και στόχευση – ο τομέας των συμπληρωματικών συντάξεων και όλα τα άτομα που τους αφορά και/ή έχουν συναφή δικαιώματα.

Τροπολογία 8

Άρθρο 3, στοιχείο (δ)

(δ) ως "συνταξιοδοτικά δικαιώματα", κάθε παροχή που ενδεχομένως δικαιούται ο ασφαλισμένος και άλλοι δικαιούχοι βάσει των κανόνων ενός συστήματος συμπληρωματικής συνταξιοδότησης και, όπου αυτό ισχύει, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία·

(δ) ως "συνταξιοδοτικά δικαιώματα", κάθε παροχή που ενδεχομένως δικαιούται το ασφαλισμένο άτομο και άλλοι δικαιούχοι βάσει των κανόνων ενός συστήματος συμπληρωματικής συνταξιοδότησης και, όπου αυτό ισχύει, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία·

Τροπολογία 9

Άρθρο 3, στοιχείο (στ)

(στ) ως "αποχωρών εργαζόμενος", ο εργαζόμενος που, πριν να γίνει επιλέξιμος για συνταξιοδότηση, εγκαταλείπει μια εργασιακή σχέση στο πλαίσιο της οποίας έχει συγκεντρώσει συνταξιοδοτικά δικαιώματα ή ο οποίος θα μπορούσε να αποκτήσει τα δικαιώματα αυτά εάν παρέμενε στην ίδια αυτή εργασιακή σχέση·

(στ) ως "αποχωρούν πρόσωπο", το εργαζόμενο άτομο που, πριν γίνει επιλέξιμο για συνταξιοδότηση, εγκαταλείπει μια εργασιακή σχέση στο πλαίσιο της οποίας έχει συγκεντρώσει συνταξιοδοτικά δικαιώματα ή που θα μπορούσε να αποκτήσει τα δικαιώματα αυτά εάν παρέμενε στην ίδια αυτή εργασιακή σχέση·

Τροπολογία 10

Άρθρο 3, στοιχείο (ζ)

(ζ) ως "δυνατότητα μεταφοράς", η δυνατότητα που διαθέτει ο εργαζόμενος να αποκτήσει και να διατηρήσει συνταξιοδοτικά δικαιώματα κατά την άσκηση του δικαιώματός του για ελεύθερη κυκλοφορία ή επαγγελματική κινητικότητα

(ζ) ως "δυνατότητα μεταφοράς", η δυνατότητα που διαθέτει ο εργαζόμενος ή η εργαζομένη να αποκτήσει και να διατηρήσει συνταξιοδοτικά δικαιώματα κατά την άσκηση του δικαιώματός του για ελεύθερη κυκλοφορία ή επαγγελματική κινητικότητα

Τροπολογία 11

Άρθρο 3, στοιχείο (η)

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

Τροπολογία 12

Άρθρο 3, στοιχείο (ι)

(ι) ως "μεταφορά", η καταβολή από ένα σύστημα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης ενός κεφαλαίου το οποίο αντιπροσωπεύει το σύνολο ή μέρος των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων που έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο του εν λόγω συστήματος, και το οποίο μπορεί να μεταφερθεί σε νέο σύστημα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης ή σε άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που παρέχει συνταξιοδοτικά δικαιώματα.

(ι) ως "μεταφορά", η μεταφορά του κεφαλαίου και του συνόλου των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων που έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο του εν λόγω συστήματος σε νέο σύστημα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης ή σε άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που παρέχει συνταξιοδοτικά δικαιώματα.

Αιτιολόγηση

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα άτομα με επισφαλή εργασία να μπορούν να συσσωρεύουν δικαιώματα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης.

Τροπολογία 13

Άρθρο 4, στοιχείο (α)

(α) όταν τη στιγμή κατά την οποία παύει η εργασία, δεν έχουν ακόμα αποκτηθεί τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, το σύνολο των εισφορών που έχει καταβάλει ο αποχωρών εργαζόμενος ή που έχουν καταβληθεί για λογαριασμό του, να επιστρέφονται ή να μεταφέρονται·

(α) όταν τη στιγμή κατά την οποία παύει η εργασία, δεν έχουν ακόμα αποκτηθεί τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, το σύνολο των εισφορών που έχει καταβάλει το αποχωρούν πρόσωπο ή που έχουν καταβληθεί για λογαριασμό του, να μεταφέρονται.

 

Το δικαίωμα ενοποίησης θεμελιωθέντων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, σύμφωνα με τη μεταχείριση των κρατικών συντάξεων δυνάμει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71, πρέπει να κατοχυρώνεται·

Αιτιολόγηση

Με δεδομένη την αυξανόμενη σπουδαιότητα των συστημάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης για τη διατήρηση του βιοτικού επιπέδου σε προχωρημένη ηλικία, θα ήταν ίσως λειτουργικό να χρησιμοποιηθούν για τον συνδυασμό διαφορετικών συστημάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης οι ίδιες αρχές όπως στην περίπτωση διαφορετικών δημόσιων συνταξιοδοτικών συστημάτων.

Τροπολογία 14

Άρθρο 4, στοιχείο (β)

(β) όταν απαιτείται ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, το εν λόγω όριο να μην υπερβαίνει τα 21 έτη·

(β) όταν απαιτείται ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, το εν λόγω όριο να μην υπερβαίνει τα 18 έτη·

Τροπολογία 15

Άρθρο 4, στοιχείο (γ)

(γ) να μπορεί ένας εργαζόμενος να εγγραφεί σε σύστημα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης ύστερα από μέγιστη περίοδο απασχόλησης ενός έτους ή, όπου αυτό αρμόζει, το αργότερο όταν φθάνει την ελάχιστη απαιτούμενη ηλικία·

(γ) να μπορεί ένας εργαζόμενος ή μια εργαζομένη να εγγραφεί σε σύστημα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης ύστερα από μέγιστη περίοδο απασχόλησης ενός έτους ή, όπου αυτό αρμόζει, το αργότερο όταν φθάνει την ελάχιστη απαιτούμενη ηλικία·

Τροπολογία 16

Άρθρο 4, στοιχείο (δ)

(δ) ένας εργαζόμενος να αποκτά συνταξιοδοτικά δικαιώματα ύστερα από μέγιστη περίοδο ασφάλισης δύο ετών.

(δ) ένας εργαζόμενος ή μια εργαζομένη να αποκτά συνταξιοδοτικά δικαιώματα ύστερα από μέγιστη περίοδο ασφάλισης δύο ετών.

Τροπολογία 17

Άρθρο 5, παράγραφος 2, στοιχείο β) (νέο)

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν στα συστήματα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης να μην διατηρήσουν τα θεμελιωμένα δικαιώματα αλλά να προβούν σε μεταφορά ή σε καταβολή κεφαλαίου το οποίο να αντιπροσωπεύει τα θεμελιωμένα δικαιώματα, εφόσον αυτά δεν υπερβαίνουν ένα όριο καθορισμένο από το εκάστοτε κράτος μέλος. Το εν λόγω κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή για το όριο το οποίο εφαρμόζει.

2.Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν στα συστήματα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης :

 

(α) να μην διατηρήσουν τα θεμελιωμένα δικαιώματα αλλά να προβούν σε μεταφορά ή σε καταβολή κεφαλαίου το οποίο να αντιπροσωπεύει τα θεμελιωμένα δικαιώματα, εφόσον αυτά δεν υπερβαίνουν ένα όριο καθορισμένο από το εκάστοτε κράτος μέλος. Το εν λόγω κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή για το όριο το οποίο εφαρμόζει.

 

(β) να επιτρέπουν στο αποχωρούν πρόσωπο να συνεχίσει να καταβάλλει εισφορές στο αυτό συμπληρωματικό σύστημα συνταξιοδότησης και μετά την παύση της εργασίας. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τους τρόπους εφαρμογής της διάταξης αυτής.

Τροπολογία 18

Άρθρο 7, παράγραφος 1

1. Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των ιδρυμάτων επαγγελματικής συνταξιοδότησης που απορρέουν από το άρθρο 11 της οδηγίας 2003/41/ΕΚ και σχετίζονται με τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στα ασφαλισμένα μέλη και τους δικαιούχους, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα που είναι αναγκαία για να εξασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοι ενημερώνονται από τον αρμόδιο για τη διαχείριση του συστήματος συμπληρωματικής συνταξιοδότησης σχετικά με τις συνέπειες μιας ενδεχόμενης παύσης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας στα δικαιώματά τους για συμπληρωματική συνταξιοδότηση.

1. Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των ιδρυμάτων επαγγελματικής συνταξιοδότησης που απορρέουν από το άρθρο 11 της οδηγίας 2003/41/ΕΚ και σχετίζονται με τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στα ασφαλισμένα μέλη και τους δικαιούχους, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα που είναι αναγκαία για να εξασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοι ή οι εργαζόμενες ενημερώνονται από τον αρμόδιο για τη διαχείριση του συστήματος συμπληρωματικής συνταξιοδότησης σχετικά με τις συνέπειες μιας ενδεχόμενης παύσης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας στα δικαιώματά τους για συμπληρωματική συνταξιοδότηση

Τροπολογία 19

Άρθρο 7, παράγραφος 2, εισαγωγικό μέρος

2. Παρέχονται εντός εύλογης προθεσμίας επαρκείς πληροφορίες στους εργαζομένους που υποβάλλουν σχετικό αίτημα, ιδίως σχετικά με τα εξής:

2. Παρέχονται εντός εύλογης προθεσμίας επαρκείς πληροφορίες στους εργαζομένους ή στις εργαζόμενες που υποβάλλουν σχετικό αίτημα, ιδίως σχετικά με τα εξής:

Τροπολογία 20

Άρθρο 7, παράγραφος 3

3. Ένας εν αναμονή δικαιούχος λαμβάνει πληροφορίες, κατόπιν αιτήματός του, από τον υπεύθυνο διαχείρισης του συστήματος συμπληρωματικής συνταξιοδότησης, σχετικά με τα αδρανοποιημένα του συνταξιοδοτικά δικαιώματα και με κάθε αλλαγή των κανόνων που διέπουν το σύστημα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης που τον αφορά.

3. Ένας εν αναμονή δικαιούχος λαμβάνει πληροφορίες, κατόπιν αιτήματός του, από το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση του συστήματος συμπληρωματικής συνταξιοδότησης, σχετικά με τα αδρανοποιημένα του συνταξιοδοτικά δικαιώματα και με κάθε αλλαγή των κανόνων που διέπουν το σύστημα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης που τον αφορά.

Τροπολογία 21

Άρθρο 7, παράγραφος 4

4. Η ενημέρωση που αναφέρεται στο παρόν άρθρο παρέχεται γραπτώς και με τρόπο κατανοητό

4. Η ενημέρωση που αναφέρεται στο παρόν άρθρο παρέχεται γραπτώς και με τρόπο κατανοητό για το ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Βελτίωση της δυνατότητας μεταφοράς των δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης

Έγγραφα αναφοράς

COM(2005)0507 – C6‑0331/2005 – 2005(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

EMPL

Γνωμοδότηση της
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

FEMM
19.1.2006

Ενισχυμένη συνεργασία - ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

 

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης
  Ημερομηνία ορισμού

Astrid Lulling
28.11.2005

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης που αντικαταστάθηκε

 

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

21.2.2006

21.3.2006

2.5.2006

11.7.2006

 

Ημερομηνία της έγκρισης

11.7.2006

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+ :

- :

0 :

17

0

9

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Edit Bauer, Emine Bozkurt, Hiltrud Breyer, Maria Carlshamre, Edite Estrela, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Lissy Gröner, Zita Gurmai, Lívia Járóka, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Urszula Krupa, Astrid Lulling, Doris Pack, Marie-Line Reynaud, Teresa Riera Madurell, Raül Romeva i Rueda, Amalia Sartori, Eva-Britt Svensson, Britta Thomsen, Anna Záborská

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Iratxe García Pérez, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Anna Hedh, Mary Honeyball, Christa Klaß, Karin Resetarits

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

 

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνο γλώσσα)

 

(1)

Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Βελτίωση της δυνατότητας μεταφοράς των δικαιωμάτων επικουρικής σύνταξης

Έγγραφα αναφοράς

COM(2005)0507 - C6-0331/2005 - 2005/0214(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

21.10.2005

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

13.12.2005

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

13.12.2005

IMCO

13.12.2005

FEMM

19.1.2006

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

IMCO

21.11.2005

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Ria Oomen-Ruijten

27.10.2005

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

4.5.2006

21.6.2006

10.7.2006

13.9.2006

 

24.1.2007

20.3.2007

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

21.3.2007

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

27

5

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Andersson, Roselyne Bachelot-Narquin, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Emine Bozkurt, Iles Braghetto, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Christina Christova, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Karin Jöns, Jan Jerzy Kułakowski, Jean Lambert, Thomas Mann, Jiří Maštálka, Ana Mato Adrover, Μαρία Ματσούκα, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry, Siiri Oviir, Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Pier Antonio Panzeri, Jacek Protasiewicz, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Kathy Sinnott, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mario Mantovani, Δημήτριος Παπαδημούλης, Patrizia Toia

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου