ZPRÁVA o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o státní přístavní inspekci (přepracovaná verze)

27. 3. 2007 - (KOM(2005)0588 – C6‑0028/2006 – 2005/0238(COD)) - ***I

Výbor pro dopravu a cestovní ruch
Zpravodajka: Dominique Vlasto

Postup : 2005/0238(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0081/2007

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o státní přístavní inspekci (přepracovaná verze)

(KOM(2005)0588 – C6‑0028/2006 – 2005/0238(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2005)0588)[1],

–   s ohledem na článek 251 odst. 2 a článek 80 odst. 2 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0028/2006),

–   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch a stanovisko Výboru pro právní záležitosti (A6‑0081/2007),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené KomisíPozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

Bod odůvodnění 4

(4) Bezpečnost, zabránění znečištění a životní a pracovní podmínky na lodi mohou být účinně zlepšeny drastickým snížením přístupu nevyhovujících lodí do vod Společenství, čehož se dosáhne pomocí přísného uplatňování mezinárodních úmluv, předpisů a rezolucí.

(4) Bezpečnost, zabránění znečištění a životní a pracovní podmínky na lodi mohou být účinně zlepšeny drastickým snížením přístupu nevyhovujících lodí do vod Společenství pomocí přísného uplatňování mezinárodních úmluv, předpisů a rezolucí.

Odůvodnění

Přísné uplatňování mezinárodních úmluv, předpisů a rezolucí je základní povinností, která přispívá k plnění uvedených cílů, avšak není jediným prostředkem k jejich dosažení.

Pozměňovací návrh 2

Bod odůvodnění 4a (nový)

 

(4a) Evropské společenství si v této souvislosti přeje rychlou ratifikaci Úmluvy o práci na moři 2006 Mezinárodní organizace práce, která se ve své části 5.2.1 vztahuje na odpovědnost státu přístavu.

Odůvodnění

Tato úmluva, která kodifikuje a aktualizuje mezinárodní právní úpravu práce na moři a podporuje zlepšování bezpečnosti na moři, obsahuje ustanovení, která se uplatňují na státní přístavní inspekce. Za účelem podpoření rychlé ratifikace členskými státy je vhodné zmínit se o této skutečnosti.

Pozměňovací návrh 3

Bod odůvodnění 5

(5) Sledování souladu lodí s mezinárodními normami, pokud jde o bezpečnost, zabránění znečištění a životní a pracovní podmínky na lodi, má v prvé řadě spočívat na státu vlajky. Řada států vlajky však zavádí a uplatňuje mezinárodní normy nedostatečně. Sledování souladu s mezinárodními normami, pokud jde o bezpečnost, zabránění znečištění a životní a pracovní podmínky na lodi by měl proto provádět rovněž stát přístavu.

(5) Sledování souladu lodí s mezinárodními normami, pokud jde o bezpečnost, zabránění znečištění a životní a pracovní podmínky na lodi, má v prvé řadě spočívat na státu vlajky. Řada států vlajky však zavádí a uplatňuje mezinárodní normy nedostatečně. Sledování souladu s mezinárodními normami, pokud jde o bezpečnost, zabránění znečištění a životní a pracovní podmínky na lodi by měl proto provádět rovněž stát přístavu, přičemž je třeba uznat, že státní přístavní inspekce nejsou znaleckým posudkem, že zápisy z inspekcí nemají stejnou hodnotu jako osvědčení o způsobilosti k plavbě a že kontrola prováděná státem přístavu nesmí zbavit státy vlajky jejich odpovědnosti.

Odůvodnění

Je třeba připomenout, že navzdory tomu, že státní přístavní inspekce je nutným zmírňujícím prostředkem nedostatků států vlajky a zásadním prvkem moderního systému bezpečnosti na moři, nemůže stát přístavu nahradit státy vlajky.

Pozměňovací návrh 4

Bod odůvodnění 10

(10) Inspekce uskutečněná členskými státy nejméně u jedné čtvrtiny jednotlivých cizích lodí navštěvujících přístavy v daném roce prakticky znamená, že velký počet lodí kdykoli plujících v oblasti Společenství byl podroben inspekci.

vypouští se

Odůvodnění

S ohledem na koherenci je třeba vypustit ustanovení, která se týkají současného režimu státní přístavní inspekce, aby nemohlo dojít k záměně s novými ustanoveními.

Pozměňovací návrh 5

Bod odůvodnění 11

(11) Účinný režim státní přístavní inspekce by měl nicméně usilovat o to, aby byla zajištěna pravidelná inspekce všech lodí, které připlouvají do přístavu v Evropské unii, a neměl by se omezovat pouze na stávající cíl, podle nějž má být inspekci podrobena jedna čtvrtina lodí v každém členském státě. Inspektoři by se měli zaměřit na lodě nevyhovující normám; zatímco vyhovující lodě, tedy ty, které mají uspokojivé inspekční záznamy nebo plují pod vlajkou státu, který splňuje systém IMO pro audit ve členských státech, by inspekcím tak často podrobovány být neměly. Tyto nové režimy inspekcí by měly být začleněny do režimu státní přístavní inspekce Společenství, jakmile budou definovány různé aspekty tohoto režimu a na základě režimu sdílení inspekcí, přičemž každý stát rovnocenně přispívá k dosažení cíle Společenství, jenž spočívá ve vytvoření uceleného systémů inspekcí.

(11) Účinný režim státní přístavní inspekce by měl usilovat o to, aby byla zajištěna pravidelná inspekce všech lodí, které připlouvají do přístavu v Evropské unii. Inspektoři by se měli zaměřit na lodě nevyhovující normám; zatímco vyhovující lodě, tedy ty, které mají uspokojivé inspekční záznamy nebo plují pod vlajkou státu, který splňuje systém IMO pro audit ve členských státech, by inspekcím tak často podrobovány být neměly. Tyto nové režimy inspekcí by měly být začleněny do režimu státní přístavní inspekce Společenství, jakmile budou definovány různé aspekty tohoto režimu a na základě režimu sdílení inspekcí, přičemž každý stát rovnocenně přispívá k dosažení cíle Společenství, jenž spočívá ve vytvoření uceleného systémů inspekcí.

 

Kromě toho by členské státy měly nabírat a udržovat potřebný počet pracovníků, zejména kvalifikovaných inspektorů, přičemž zohlední objem a vlastnosti námořní dopravy v každém přístavu.

Odůvodnění

S ohledem na koherenci je třeba vypustit odkaz na současný cíl inspekce 25 % lodí. Je žádoucí připomenout, že členské státy musí disponovat personálem nezbytným k dosažení nového inspekčního cíle.

Pozměňovací návrh 6

Bod odůvodnění 11a (nový)

 

(11a) Inspekční režim zavedený touto směrnicí by měl zohledňovat práci provedenou v rámci Pařížského memoranda. Jelikož veškeré výsledky vyplývající z uplatňování Pařížského memoranda by měly být dříve, než se stanou použitelnými v Evropské unii, schváleny na úrovni Společenství, měla by mezi právními předpisy Společenství a Pařížským memorandem existovat úzká koordinace za účelem vytvoření jednotného inspekčního režimu.

Odůvodnění

Je třeba vyhnout se souběžnému fungování dvou režimů inspekcí, které by mělo za následek výrazné zvýšení zátěže inspekcí, jakož i administrativní zátěže.

Pozměňovací návrh 7

Bod odůvodnění 13a (nový)

 

(13a) V rámci inspekčního režimu zavedeného touto směrnicí závisí intervaly mezi periodickými inspekcemi lodí na jejich rizikovém profilu, který se řídí určitými generickými a historickými parametry. U vysoce rizikových lodí by tento interval neměl překročit šest měsíců.

Odůvodnění

Četnost inspekcí na úrovni Společenství bude napříště záviset na rizikovém profilu přiděleném každé lodi, která vpluje do přístavu nebo kotviště Společenství. Jestliže je tento rizikový profil vysoký, interval mezi inspekcemi nebude v žádném případě smět překročit 6 měsíců.

Pozměňovací návrh 8

Bod odůvodnění 14

(14) Některé lodě představují svým špatným stavem, vlajkou a svou minulostí zjevné riziko pro námořní bezpečnost a mořské prostředí. Proto by jim měl být odpírán přístup do přístavů Společenství, není-li možno prokázat, že mohou být provozovány ve výsostných vodách Společenství bezpečně. Je vhodné přijmout pokyny, které stanoví postupy použitelné v případě uložení a zrušení takového odepření přístupu. V zájmu průhlednosti by měl být zveřejňován seznam lodí, kterým byl přístup do přístavů Společenství odepřen.

(14) Některé lodě představují svým špatným stavem, vlajkou a svou minulostí zjevné riziko pro námořní bezpečnost a mořské prostředí. Proto by jim měl být odpírán přístup do přístavů a do kotvišť uvnitř Společenství, není-li možno prokázat, že mohou být provozovány ve výsostných vodách Společenství bezpečně. Je vhodné přijmout pokyny, které stanoví postupy použitelné v případě uložení a zrušení takového odepření přístupu. V zájmu průhlednosti by měl být zveřejňován seznam lodí, kterým byl přístup do přístavů a do kotvišť uvnitř Společenství odepřen.

Odůvodnění

Odepření přístupu by se mělo uplatňovat také na kotviště Společenství.

Pozměňovací návrh 9

Bod odůvodnění 19

(19) Lodivodovi a přístavním orgánům by mělo být umožněno poskytovat užitečné informace o závadách zjištěných na lodích.

(19) Lodivodovi a přístavním orgánům by mělo být umožněno poskytovat užitečné informace o anomáliích zjištěných na lodích.

Odůvodnění

Lodivodi a přístavní orgány mohou upozornit na anomálie a pomoci tak státní přístavní inspekci. Sami však inspektory nejsou, a bylo by tedy nepřiměřené žádat po nich, aby upozorňovali na závady, jejichž povaha nemusí být vždy zjevná či viditelná.

Pozměňovací návrh 10

Bod odůvodnění 20

(20) Měly by být prošetřeny stížnosti týkající se životních a pracovních podmínek na palubě. Osoba předkládající stížnost by měla být informována o tom, jaké následné kroky budou ve věci stížnosti podniknuty.

(20) Měly by být prošetřeny stížnosti osob, které mají prokázaný oprávněný zájem na životních a pracovních podmínkách na palubě. Přednostně by se měly vyšetřit stížnosti podané členy posádky. Osoba předkládající stížnost by měla být informována o tom, jaké následné kroky budou ve věci stížnosti podniknuty.

Odůvodnění

Přizpůsobení bodu odůvodnění příslušnému článku. Stížnosti podané členy posádky by také měly mít přednost před ostatními typy stížností, neboť jejich oprávněný zájem je nesporný.

Pozměňovací návrh 11

Bod odůvodnění 28a (nový)

 

(28a) V souladu s článkem 34 interinstitucionální dohody o zlepšení tvorby právních předpisů by členské státy měly ve svém vlastním zájmu i v zájmu Společenství sestavit vlastní tabulky prokazující korelaci mezi touto směrnicí a transpozičními opatřeními a tyto tabulky zveřejnit.

Pozměňovací návrh 12

Bod odůvodnění 28b (nový)

 

(28b) Aby nebyla uložena nepřiměřená administrativní zátěž členským státům, které nedisponují námořními přístavy, mělo by jim pravidlo „de minimis“ umožnit odchylku od ustanovení této směrnice, v souladu s pravidly přijatými na základě postupu stanoveného v článku 24.

Odůvodnění

Je vhodné zajistit, aby státy, které nemají přístup k moři, neměly ani povinnost uplatňovat veškerá ustanovení této směrnice. Státy, ve kterých se nacházejí přístavy na významných vodních tocích, by nicméně mohly být povinny provádět za určitých podmínek inspekce v rámci této směrnice. Je nutné stanovit odchylná pravidla, jež budou provázena přísnými podmínkami. Tyto podmínky mohou být přijaty postupem projednávání ve výborech.

Pozměňovací návrh 13

Čl. 1 písm. ba) (nové)

 

(ba) zajištěním toho, aby všechny lodě, které vplují do přístavů nebo kotvišť uvnitř Společenství, byly podrobeny inspekcím v intervalech závisejících na jejich rizikovém profilu, přičemž lodě představující vyšší riziko podléhají důkladnější inspekci vykonávané v kratších intervalech;

Odůvodnění

Hlavním účelem přepracování směrnice je úprava inspekčního režimu Společenství, který bude záviset na rizikovém profilu přiděleném každé lodi, jež vpluje do přístavu nebo kotviště Společenství. Za účelem dosažení vyšší účinnosti tohoto režimu budou vysoce rizikové lodě podrobeny důkladnějším a častějším inspekcím.

Pozměňovací návrh 14

Čl. 1 písm. bb) (nové)

 

(bb) zavedením prvků souvisejících s režimem Společenství týkajícím se státní přístavní inspekce s cílem stanovit společná kritéria pro kontrolu lodí přístavním státem a harmonizovat postupy inspekce a zadržení.

Odůvodnění

Účelem přepracování této směrnice je rovněž zavedení prvků režimu Společenství týkajícího se státní přístavní inspekce, který bude na úrovni Společenství konzistentní a harmonizovaný. Jedná se o jeden z klíčových faktorů dodržování nových ustanovení, jejich správného použití, a tedy jejich účinnosti.

Pozměňovací návrh 15

Čl. 2 odst. 2a (nový)

 

2a. „rámcem a postupy pro dobrovolný auditní systém členského státu IMO“ rozumí rezoluce IMO A. 974(24).

Odůvodnění

Definice je převzata z mezinárodního práva a je nezbytná s ohledem na odkaz v příloze II části I bodu 1 pododstavci c).

Pozměňovací návrh 16

Čl. 2 odst.2b (nový)

 

2b. „oblastí působnosti Pařížského memoranda“ rozumí zeměpisná zóna, v níž státy, které jsou stranami Pařížského memoranda, provádějí inspekce v rámci tohoto memoranda.

Odůvodnění

Pojem „oblast působnosti Pařížského memoranda“ se v textu směrnice objevuje několikrát, a je proto důležité, aby byl tento pojem definován.

Pozměňovací návrh 17

Čl. 2 odst. 4a (nový)

 

4a. „přístavem“ rozumí oblast pozemní a vodní plochy sestávající ze zařízení a technologií, které umožňují především příjem lodí, nakládání a vykládání jejich nákladu, uskladnění zboží, příjem a dodání zboží a naloďování a vyloďování cestujících.

Odůvodnění

Zařazení definice přístavu do této směrnice se zdá být logické. Navrhovaná definice pochází z návrhu směrnice o uvolnění trhu přístavních služeb.

Pozměňovací návrh 18

Čl. 2 odst. 9

9. „inspekcí“ rozumí návštěva inspektora na palubě lodě za účelem kontroly toho, zda je loď v souladu s náležitými úmluvami a předpisy, včetně alespoň inspekcí požadovaných čl. 7 odst. 1.

9. „počáteční inspekcí“ rozumí návštěva inspektora na palubě lodě za účelem kontroly toho, zda je v souladu s náležitými úmluvami a předpisy, včetně alespoň inspekcí požadovaných čl. 8 odst. 1.

Odůvodnění

Nový inspekční režim sestává ze tří typů inspekcí. Počáteční inspekce je základní inspekcí.

Pozměňovací návrh 19

Čl. 2 odst. 10

10. „podrobnou inspekcí“ rozumí inspekce, kdy loď, její vybavení a posádka jako celek nebo případně její části jsou za okolností vymezených v čl. 7 odst. 4 podrobeny důkladnému vyšetření zahrnujícímu konstrukci lodě, vybavení, obsazení posádkou, životní a pracovní podmínky a soulad s postupy lodního provozu.

10. „podrobnou inspekcí“ rozumí inspekce, kdy loď, její vybavení a posádka jako celek nebo případně její části jsou za okolností vymezených v čl. 8 odst. 2 podrobeny důkladnému vyšetření zahrnujícímu konstrukci lodě, vybavení, obsazení posádkou, životní a pracovní podmínky a soulad s postupy lodního provozu.

Odůvodnění

Druhým typem inspekce je inspekce podrobná, která je ponechána na volném uvážení inspektora v závislosti na jeho zjištěních během počáteční inspekce. Inspektorovi je nutné umožnit provádění těchto podrobných inspekcí v zájmu kvality a účinnosti jeho práce.

Pozměňovací návrh 20

Čl. 2 odst. 11

11. „rozšířenou inspekcí“ rozumí inspekce, jejíž rozsah zahrnuje minimálně položky uvedené v části C přílohy VIII. Rozšířená inspekce může zahrnovat hlubší inspekci, kdykoli k tomu existují pádné důvody v souladu s čl. 7 odst. 4.

11. „rozšířenou inspekcí“ rozumí inspekce, jejíž rozsah zahrnuje minimálně položky uvedené v části C přílohy VIII. Rozšířená inspekce může zahrnovat hlubší inspekci, kdykoli k tomu existují pádné důvody v souladu s článkem 7a.

Odůvodnění

Číslování bylo uvedeno v soulad s pozměňovacími návrhy paní Vlastové.

Pozměňovací návrh 21

Čl. 2 odst. 12

12. „stížností“ rozumí jakákoli informace či zpráva předložená velitelem lodě, členem posádky, odborným subjektem, sdružením, odborem nebo obecně jakoukoli osobou, která má zájem na bezpečnosti lodě, včetně zájmu týkajícího se bezpečnosti či zdravotního ohrožení posádky, života na palubě, pracovních podmínek a prevence znečištění.

12. „stížností“ rozumí jakákoli informace či zpráva vyjímaje zprávu o anomáliích či zjevných nedostatcích předloženou lodivody či přístavními orgány na základě článku 17 předložená jakoukoli právnickou či fyzickou osobou, která má oprávněný zájem na bezpečnosti lodě, včetně zájmu týkajícího se bezpečnosti či zdravotního ohrožení posádky, života na palubě, pracovních podmínek a prevence znečištění.

Odůvodnění

Možnost podání stížnosti je otevřena všem osobám, které mají oprávněný zájem na bezpečnosti lodi. Aniž by byl omezen přístup k možnosti předložit stížnost, je nicméně nutné upravit podmínky předkládání, aby bylo zamezeno zneužívání stížností, a aby byl objasněn rozdíl mezi stížnostmi a zprávami, které upravuje článek 17.

Pozměňovací návrh 22

Čl. 2 odst. 14

14. „příkazem k odepření přístupu“ rozumí dokument vydaný pro velitele lodě a společnost odpovědnou za loď, v němž se oznamuje, že lodi bude odepřen přístup do přístavů Společenství.

14. „příkazem k odepření přístupu“ rozumí rozhodnutí vydané pro velitele lodě, společnost odpovědnou za loď a stát vlajky, v němž se oznamuje, že lodi bude odepřen přístup do veškerých přístavů a kotvišť Společenství.

Odůvodnění

Opatření o odepření přístupu nemůže být definováno jako dokument – jedná se především o rozhodnutí přijaté příslušným orgánem. V zájmu účinnosti a použití opatření se jeví jako relevantní informovat o tomto rozhodnutí rovněž stát vlajky. Konečně musí být toto opatření o odepření přístupu uplatňováno v přístavech a kotvištích Společenství.

Pozměňovací návrh 23

Čl. 2 odst. 16

16. „společností“ rozumí vlastník lodi nebo jakákoli jiná organizace nebo osoba, jako je správce nebo nájemce člunu, který od vlastníka lodi převzal odpovědnost za její provoz a který při převzetí této odpovědnosti souhlasil převzít veškeré povinnosti a odpovědnosti uložené mezinárodním předpisem pro řízení bezpečnosti („ISM“ – International Safety Management Code).

16. „společností“ rozumí vlastník lodi nebo jakákoli jiná organizace nebo osoba, jako je správce nebo nájemce člunu, který od vlastníka lodi převzal odpovědnost za její provoz a který při převzetí této odpovědnosti souhlasil převzít veškeré povinnosti a odpovědnosti uložené mezinárodním předpisem pro řízení bezpečnosti („ISM“ – International Safety Management Code).

Odůvodnění

Změna z důvodu redakční jasnosti.

Pozměňovací návrh 24

Čl. 2 odst. 19

19. „osvědčením o klasifikační třídě“ rozumí dokument vydaný uznanou organizací, který potvrzuje způsobilost lodě pro konkrétní použití či službu v souladu s pravidly a předpisy stanovenými a zveřejněnými touto uznanou organizací.

19. „osvědčením o klasifikační třídě“ rozumí dokument vydaný uznanou organizací, který potvrzuje soulad s kapitolou II.1 částí A.1 pravidlem 3.1 úmluvy SOLAS 74 .

Odůvodnění

Pozměňovací návrh pro uvedení v soulad s platným mezinárodním námořním právem.

Pozměňovací návrh 25

Čl. 2 odst. 20

20. „inspekční databází“ rozumí ústřední informační systém pro záznamy o státních přístavních inspekcích.

20. „inspekční databází“ rozumí informační systém pro provedení režimu státní přístavní inspekce uvnitř Společenství a zohlednění inspekcí provedených v oblasti, na kterou se vztahuje Pařížské memorandum.

Odůvodnění

Inspekční databáze je klíčovým prvkem provedení režimu státní přístavní inspekce uvnitř Společenství. Musí tedy sloužit především k tomuto účelu. V rozsahu, v němž je to žádoucí a proveditelné, by mělo být možné používat databázi v rámci nového inspekčního režimu Pařížského memoranda.

Pozměňovací návrh 26

Čl. 3 odst. 1

1. Tato směrnice se vztahuje na každou loď a její posádku připlouvající do přístavu nebo kotvící ve členském státě.

1. Tato směrnice se vztahuje na každou loď a její posádku připlouvající do přístavu nebo kotvící ve členském státě.

Pro účely této směrnice může členský stát rovněž vykonávat pravomoc provádět inspekce a zadržení v souladu s mezinárodním právem, pokud jde o loď plující v jeho výsostných vodách nebo kotvící u příbřežního zařízení nebo u jakéhokoli zařízení či stavby v jeho výsostných vodách.

Francie může rozhodnout, že pro účely tohoto odstavce se pojem přístavy nevztahuje na přístavy jejích zámořských departementů podle čl. 299 odst. 2 Smlouvy.

 

Pokud členský stát provede inspekci lodi ve svých výsostných vodách, ale na jiném místě než v přístavu, považuje se tento postup za inspekci pro účely této směrnice.

Žádným ustanovením tohoto článku nejsou dotčena práva členského státu zasáhnout podle odpovídajících mezinárodních úmluv.

Žádným ustanovením tohoto článku nejsou dotčena práva členského státu zasáhnout podle odpovídajících mezinárodních úmluv.

 

Členské státy, které nedisponují námořními přístavy, se za určitých podmínek mohou odchýlit od uplatňování ustanovení této směrnice. V souladu s postupem stanoveným v článku 24 přijme Komise opatření umožňující uplatnění uvedeného odchylného postupu.

Odůvodnění

Francouzské zámořské departementy, na které se nevztahuje směrnice 95/21/ES, by rovněž neměly být zahrnuty do působnosti této směrnice, protože patří do zcela odlišných zeměpisných oblastí a uplatňují se na ně jiná memoranda o porozumění než Pařížské memorandum.

Je vhodné zajistit, aby státy, které nemají přístup k moři, neměly povinnost uplatňovat všechna ustanovení této směrnice. Státy, ve kterých se nacházejí přístavy na významných vodních tocích, by nicméně mohly být povinny provádět za určitých podmínek inspekce v rámci této směrnice. Je nutné stanovit odchylná pravidla, jež budou provázena přísnými podmínkami. Tyto podmínky mohou být přijaty postupem projednávání ve výborech.

Pozměňovací návrh 27

Název

Povinnosti členských států 

Inspekční pravomoci

Pozměňovací návrh 28

Čl. 4 odst. 2

2. Členské státy udržují vhodné příslušné orgány pro provádění inspekcí lodí a přijmou veškerá vhodná opatření, aby zajistily, že jejich příslušné orgány vykonávají své úkoly tak, jak stanoví tato směrnice. Zejména nabírají a udržují potřebný počet pracovníků, zejména kvalifikovaných inspektorů, přičemž zohledňují objem a vlastnosti námořní dopravy v každém přístavu.

2. Členské státy udržují vhodné příslušné orgány pro provádění inspekcí lodí a přijmou veškerá vhodná opatření, aby zajistily, že tyto orgány vykonávají své úkoly tak, jak stanoví tato směrnice. Zejména nabírají a udržují potřebný počet pracovníků, zejména kvalifikovaných inspektorů, přičemž zohledňují objem a vlastnosti námořní dopravy v každém přístavu.

Členské státy zavedou vhodné režimy, aby zajistily, že jsou inspektoři k dispozici pro provádění rozšířených a povinných inspekcí v souladu s článkem 8 a částí A.1 přílohy I.

Členské státy zavedou vhodné režimy, aby zajistily, že jsou inspektoři k dispozici pro provádění počátečních a rozšířených inspekcí v souladu s články 7 a 7a a částí II přílohy II.

Odůvodnění

Je užitečné členským státům připomenout, že je třeba disponovat dostatečným a náležitým počtem inspektorů k provádění veškerých inspekcí upravených režimem Společenství.

Pozměňovací návrh 29

Čl. 5 název

Inspekční povinnosti

Inspekční režim Společenství

Odůvodnění

Povinnosti týkající se inspekce, které z této směrnice vyplývají a jsou v tomto článku uvedeny, představují základ inspekčního režimu Společenství. Tento základ je třeba v článku jasně vyjádřit explicitním názvem.

Pozměňovací návrh 30

Čl. 5 odst. 1

1. Členské státy přispívají k jednotlivým inspekčním snahám, které ve spojení s inspekcemi prováděnými členskými státy a signatářskými státy Pařížského memoranda o porozumění zajistí, že jsou všechny lodě, které připlouvají do přístavu či kotví v některém z přístavů v Evropské unii, podrobeny inspekci. Tyto snahy zajistí, že lodi, které představují větší riziko, jsou podrobovány hlubším a častějším inspekcím.

1. Členské státy provádějí inspekce v souladu se systémem výběru popsaném v článku 7 a ustanoveními přílohy II.

Inspekční režim zřízený tak, aby bylo dosaženo cíle uvedeného v prvním pododstavci, bude zahrnovat složky uvedené v příloze II.

 

Odůvodnění

Nový článek 7 upřesňuje způsob výběru lodí k inspekci. Tím se tato část článku 5 stává nadbytečnou.

Pozměňovací návrh 31

Čl. 5 odst. 2

2. Komise přijme pravidla inspekce uvedená v odstavci 1 postupem podle čl. 24 odst. 2.

2. Každý členský stát provede každoročně určitý celkový počet inspekcí jednotlivých lodí, který odpovídá jeho podílu na celkovém počtu inspekcí, jež mají být provedeny každý rok uvnitř Společenství a uvnitř oblasti, na kterou se vztahuje Pařížské memorandum. Tento podíl vychází z počtu lodí, které připlouvají do přístavů nebo kotvišť dotyčného členského státu, ve vztahu k celkovému počtu lodí, jež připlouvají do přístavů nebo kotvišť každého členského státu Společenství a států, které jsou stranami Pařížského memoranda.

Odůvodnění

Počet inspekcí, které je každý členský stát povinen provést, se vypočítává na základě celkového počtu lodí připlouvajících do přístavů či kotvišť Společenství nebo oblasti působnosti Pařížského memoranda.

Pozměňovací návrh 32

Čl. 5 odst. 3

3. Dokud nevstoupí v platnost opatření uvedená v odstavci 2, příslušný orgán každého členského státu vykoná ročně celkový počet inspekcí, který odpovídá nejméně 25 % ročního počtu jednotlivých lodí, které vplují do jeho přístavů. Tento roční počet bude tvořen průměrem alespoň za tři poslední roky, během nichž jsou k dispozici statistiky. Konec zvoleného období nepřesáhne rok před zahájením inspekčního roku.

vypouští se

Odůvodnění

V zájmu právní jasnosti je potřeba vypustit ustanovení, která se vstupem v platnost nových cílů inspekčního režimu Společenství stanou zastaralými.

Pozměňovací návrh 33

Čl. 5 odst. 4

4. Při výběru lodí, jež mají být podrobeny inspekci, dodržuje příslušný orgán pravidla stanovená v příloze I.

vypouští se

Odůvodnění

Způsob výběru lodí k inspekci se již nenachází v příloze I, která byla vypuštěna, nýbrž v novém článku 7, jak je uvedeno v odstavci 1 tohoto článku.

Pozměňovací návrh 34

Článek 5a (nový)

 

Článek 5a

 

Dodržování inspekčního režimu Společenství

 

V souladu s článkem 5 každý členský stát:

 

a) provádí inspekci veškerých lodí 1. stupně pořadí dle čl. 7 písm. a), které připlují do jeho přístavů a kotvišť, a

 

b) každoročně provede určitý celkový počet inspekcí lodí 1. stupně pořadí a

 

2. stupně pořadí dle čl. 7 písm. a) a čl. 7 písm. b), který odpovídá alespoň jeho ročnímu inspekčnímu závazku.

Odůvodnění

Účelem tohoto článku je vymezit podmínky, za kterých budou členské státy dodržovat své inspekční povinnosti.

Pozměňovací návrh 35

Čl. 5b (nový) odst. 1

 

Článek 5b

 

Okolnosti, za kterých nedochází k inspekci určitých lodí

 

1. Členský stát se může rozhodnout odložit inspekci lodě 1. stupně pořadí na později za těchto okolností:

 

i. jestliže lze inspekci provést při následujícím připlutí lodi do téhož členského státu, za předpokladu, že loď v mezičase nevpluje do žádného jiného přístavu nebo kotviště ve Společenství nebo oblasti, na kterou se vztahuje Pařížské memorandum, a odložení nepřekročí dobu patnácti dnů; nebo

 

ii. jestliže lze inspekci provést v jiném přístavu zastávky ve Společenství nebo oblasti, na kterou se vztahuje Pařížské memorandum, do patnácti dnů, za předpokladu, že členský stát, ve kterém se tento přístav zastávky nachází, k provedení inspekce svolil.

 

Jestliže je inspekce odložena a není poté provedena v souladu s pododstavci i. a ii. a zaznamenána do inspekční databáze, počítá se členskému státu, který ji odložil, jako promeškaná inspekce.

Odůvodnění

Pro případ, že členský stát není s to provést v určitém přístavu inspekci, je nutno upravit systém umožňující uskutečnění této inspekce do 15 dnů v jiném přístavu, do kterého loď vpluje, a to buď uvnitř téhož členského státu, anebo jiného státu oblasti, na niž se vztahuje Pařížské memorandum.

Pozměňovací návrh 36

Čl. 5b (nový) odst. 2

 

2. Neprovedená inspekce lodí 1. stupně pořadí z provozních důvodů se nezapočítává jako promeškaná inspekce za níže uvedených výjimečných okolností, za předpokladu, že důvod promeškání inspekce je zaznamenán v inspekční databázi, za nichž by provedení inspekce dle úsudku příslušného orgánu představovalo bezpečnostní riziko pro inspektory, loď, její posádku a nebo pro přístav či pro mořské prostředí.

Odůvodnění

Za těchto vzácných a výjimečných okolností může být provedení inspekce nemožné z důvodů rizik, kterým by byl vystaven inspektor, posádka, loď atd. Jedině v těchto řádně odůvodněných případech by tato inspekce neměla být započítávána jako inspekce promeškaná členským státem

Pozměňovací návrh 37

Čl. 5b (nový) odst. 3

 

3. Jestliže není provedena inspekce na kotvící lodi, nezapočítává se tato inspekce jako promeškaná, pokud v případě použití podbodu ii) je důvod neprovedení inspekce zaznamenán do inspekční databáze a:

 

i) inspekce lodi je provedena do patnácti dnů v jiném přístavu uvnitř Společenství nebo oblasti, na kterou se vztahuje Pařížské memorandum, v souladu s přílohou II, nebo

 

ii) provedení inspekce by dle úsudku příslušného orgánu představovalo bezpečnostní riziko pro inspektory, loď, její posádku a nebo pro přístav či pro mořské prostředí.

Odůvodnění

V tomto zvláštním případě kotvišť může být provádění inspekcí mimořádně složité. Je tedy třeba, aby bylo provádění inspekcí v kotvištích upraveno s určitou flexibilitou.

Pozměňovací návrh 38

Čl. 5b (nový) odst. 4

 

4. Komise může v souladu s postupem uvedeným v článku 24 stanovit prováděcí pravidla k tomuto článku.

Odůvodnění

U nového systému vyžadujícího rozsáhlou spolupráci mezi členskými státy a dokonalou celkovou koordinaci bude úkolem Komise ve spolupráci s Evropskou agenturou pro námořní bezpečnost zavést jeho praktická prováděcí pravidla.

Pozměňovací návrh 39

Článek 6

Provozovatel, zástupce či velitel lodě, která připlouvá do přístavu nebo ke kotvišti ve členském státě, oznámí příjezd v souladu s přílohou III.

1. Provozovatel, zástupce či velitel lodě, která je způsobilá pro rozšířenou inspekci v souladu s článkem 7a a směřuje do přístavu nebo ke kotvišti ve členském státě, oznámí příjezd v souladu s ustanoveními přílohy III.

 

2. Po obdržení hlášení, na něž odkazuje první odstavec a článek 4 směrnice 2002/59/ES, předá dotčený přístavní orgán tyto informace příslušnému orgánu.

 

3. Pro účely veškeré komunikace upravené tímto článkem se použijí elektronické prostředky. Jiné prostředky se použijí pouze tehdy, pokud elektronické prostředky nejsou dostupné.

 

4. Postupy a formáty vypracované členskými státy pro účely přílohy III jsou v souladu s příslušnými ustanoveními směrnice 2002/59/ES.

Odůvodnění

Uvedení číslování do souladu s terminologií Jedná se zde o rozšířenou inspekci a odstavci 2 jde o oznámení zmiňované v odstavci 1.

Pozměňovací návrh 40

Článek 6a (nový)

 

Článek 6a

 

Rizikový profil lodě

 

1. Každé lodi, jež připluje do přístavu nebo kotviště uvnitř členského státu, je přidělen rizikový profil lodě, který určuje prioritu inspekce, intervaly mezi inspekcemi a rozsah inspekcí. Rizikový profil lodě se u každé lodi vykazuje a zaznamenává v inspekční databázi.

 

 

2. Rizikový profil lodě se určí na základě kombinace generických a historických parametrů, a to takto:

 

 

a) Generické parametry

Generické parametry se zakládají na typu, stáří, vlajce, zúčastněných uznaných organizacích a výkonu společnosti v souladu s písm. a) části 1 přílohy II a s přílohou IIa.

 

 

b) Historické parametry

Historické parametry se zakládají na počtu anomálií a zadržení v průběhu daného období v souladu s písm. b) části 1 přílohy II a s přílohou IIa.

 

 

3. Komise přijme podle postupu stanoveného v článku 24 prováděcí pravidla k tomuto článku, přičemž vymezí zejména:

 

- hodnoty přiřazené ke každému rizikovému parametru,

 

- kombinaci rizikových parametrů odpovídajících jednotlivým úrovním rizikového profilu lodě,

 

- prováděcí podmínky kritérií státu vlajky, na něž odkazuje písm. c) podbod iii) části I přílohy II, pokud jde o prokázání souladu s příslušnými nástroji.

Odůvodnění

Přidání odkazu na novou přílohu II a, která obsahuje schéma stanovení rizikového profilu lodí.

Pozměňovací návrh 41

Čl. 6b (nový) odst. 1

 

Článek 6b

 

Četnost inspekcí

 

1. Lodě připlouvající do přístavů nebo kotvišť Společenství jsou podrobovány pravidelným inspekcím nebo dodatečným inspekcím, a to takto:

 

 

a) lodě jsou podrobovány pravidelným inspekcím v předem stanovených intervalech v závislosti na jejich rizikovém profilu dle části 2 přílohy II. Interval mezi pravidelnými inspekcemi vysoce rizikových lodí nesmí přesáhnout šest měsíců. Interval mezi pravidelnými inspekcemi lodí s jiným rizikovým profilem se prodlužuje se snižujícím se rizikem v souladu s částí 2 přílohy II;

 

 

b) lodě jsou podrobovány dodatečným inspekcím bez ohledu na období, které uplynulo od jejich poslední pravidelné inspekce, a to takto:

 

 

i) příslušný orgán zajistí, aby lodě, na které se vztahují „přitěžující kritéria“ vymezená v písm. a) části 3 přílohy II, byly podrobeny inspekci,

 

 

ii) lodě, na které se vztahují „neočekávané faktory“ vymezené v písm. b) části 3 přílohy II, mohou být podrobeny inspekci. Rozhodnutí o přistoupení k dodatečné inspekci je ponecháno na odborném úsudku příslušného orgánu.

Odůvodnění

V zájmu právní jistoty a jasnosti je žádoucí upřesnit v článku směrnice četnost inspekcí, kterým lodě mohou být podrobeny. Tato četnost závisí na rizikovém profilu přiděleném lodi, stejně tak jako na hlavních kritériích nebo neočekávaných faktorech, které jsou uvedeny v příloze II odst. 3 a na jejichž základě může dojít ke změně běžných časových rozmezí mezi dvěma inspekcemi.

Pozměňovací návrh 42

Čl. 6b (nový) odst. 2

 

2. Pravidelné a dodatečné inspekce zahrnují přezkoumání předem určených oblastí každé lodi, které se liší podle typu lodi, typu inspekce a zjištění během předchozích státních přístavních inspekcí.

Inspekční databáze uvádí prvky, jež je třeba zohlednit, s cílem určit rizikové oblasti, které mají být při každé inspekci zkontrolovány.

Odůvodnění

Četnost inspekcí nemá vliv na jejich náplň, která závisí na typu lodi, typu inspekce a předchozích inspekcích. V zájmu účinné harmonizace inspekcí by bylo žádoucí mít k dispozici kontrolní seznamy („checklisty“).

Pozměňovací návrh 43

Čl. 6b (nový) odst. 3

 

3. Komise přijme v souladu s postupem stanoveným v článku 24 a při zohlednění postupů stanovených v Pařížském memorandu o porozumění prováděcí pravidla k tomuto článku, přičemž určí zejména soupis oblastí k inspekci dle typu lodi.

Odůvodnění

Úkolem Komise ve spolupráci s Evropskou agenturou pro námořní bezpečnost je zajistit vypracování těchto soupisů, aby byla posílena harmonizace inspekcí. Je tedy vhodné zamezit riziku vzniku rozporů se zásadami stanovenými v rámci Pařížského memoranda.

Pozměňovací návrh 44

Článek 6c (nový)

 

Článek 6c

 

 

Výběr lodí k inspekci

 

 

Příslušný orgán zajistí, aby byly lodě vybírány k inspekci na základě jejich rizikového profilu tak, jak je stanoveno v části I přílohy II, a v případě, že se objeví hlavní kritéria nebo neočekávané faktory, v části II bodu 2 přílohy II.

 

 

Pokud jde o inspekci lodí, příslušný orgán:

 

 

a) vybírá lodě, u nichž se má provést povinná inspekce, takzvané lodě „1. stupně pořadí“, podle systému výběru popsaného v příloze II bodu 4.A,

 

 

b) může vybírat lodě způsobilé k inspekci, takzvané lodě „2. stupně pořadí“, v souladu s přílohou II bodu 4.B.

Odůvodnění

Tento článek upřesňuje podmínky výběru lodí k inspekci, které jsou rozděleny do dvou kategorií: lodě 1. stupně pořadí a lodě 2. stupně pořadí.

Pozměňovací návrh 45

Článek 7

Postup kontroly

Typy inspekcí

1. Příslušný orgán zajistí, aby inspektor přinejmenším:

1. Členské státy zajistí, aby lodě vybrané k inspekci v souladu s článkem 6c byly podrobeny počáteční inspekci, podrobné inspekci nebo rozšířené inspekci, a to takto:

a) zkontroloval osvědčení a související doklady, u nichž se požaduje, aby byly drženy na palubě v souladu s právními předpisy Společenství v oblasti námořní bezpečnosti a mezinárodními úmluvami, zejména doklady uvedené v příloze IV;

 

 

2. Počáteční inspekce

b) ověřil, je-li to vhodné, zda byly opraveny důležité závady zjištěné při předcházejících inspekcích provedených členským státem nebo signatářským státem Pařížského memoranda;

a) Při každé počáteční inspekci lodi příslušný orgán zajistí, aby inspektor přinejmenším zkontroloval osvědčení a doklady uvedené v příloze IV, u nichž se požaduje, aby byly drženy na palubě v souladu s příslušnými právními předpisy Společenství v oblasti námořní bezpečnosti a mezinárodními úmluvami.

c) se přesvědčil o celkovém stavu lodě a její hygieny včetně strojovny, a ubytovacích prostor a hygienických podmínek

 

 

2. Pokud bylo lodi povoleno opustit přístav za podmínky, že závady budou opraveny v dalším přístavu, inspekce v následujícím přístavu se omezí na ověření toho, zda jsou tyto závady opraveny.

b) Pokud bylo lodi povoleno opustit přístav za podmínky, že závady budou opraveny v dalším přístavu, inspekce v následujícím přístavu se omezí na ověření toho, zda jsou tyto závady opraveny.

Inspektoři však mohou při posuzování rozhodnout, že je třeba inspekci rozšířit o dodatečná ověření.

Inspektoři však mohou při posuzování rozhodnout, že je třeba inspekci rozšířit o dodatečná ověření.

 

3. Inspektor může prozkoumat veškerá příslušná osvědčení a související doklady jiné, než které jsou uvedeny v příloze IV, jež se mají nacházet na lodi v souladu s úmluvami.

3. Podrobná inspekce

4. Kdykoliv existují zřejmé důvody pro to, aby byl po inspekci podle odstavců 1, 2 a 3 stav lodě nebo jejího vybavení nebo posádky považován za podstatně nevyhovující odpovídajícím požadavkům úmluvy, provede se podrobná prohlídka včetně prohloubené kontroly v souladu s požadavky na postupy lodního provozu.

Podrobná inspekce včetně dodatečné kontroly souladu s  požadavky na postupy lodního provozu se provede, kdykoliv existují zřejmé důvody pro to, aby byl po inspekci podle odstavce 2 stav lodě nebo jejího vybavení nebo posádky považován za podstatně nevyhovující odpovídajícím požadavkům úmluvy.

„Zřejmé důvody“ existují, pokud inspektor zjistí skutečnosti, které podle jeho odborného úsudku odůvodňují podrobnou inspekci lodě, jejího vybavení nebo posádky.

„Zřejmé důvody“ existují, pokud inspektor zjistí skutečnosti, které podle jeho odborného úsudku odůvodňují podrobnou inspekci lodě, jejího vybavení nebo posádky.

Příklady „zřejmých důvodů“ jsou uvedeny v přílohách V a VII, oddílu C.

 

Příklady „zřejmých důvodů“ jsou uvedeny v přílohách V a VII, oddílu C.

5. Je třeba rovněž dodržovat odpovídající postupy a zásady pro kontrolu lodí podle přílohy IV.

 

Pokud se však postupy a pokyny uvedené v bodě 4 přílohy VI odchylují platných právních předpisů Společenství, členské státy nepřijmou žádné ustanovení vnitrostátního práva ani jiné správní opatření, které by vedlo k provedení postupů či inspekcí, které by byly s takovými právními předpisy Společenství v rozporu. Zajistí, že jsou jejich příslušné orgány řádně informovány o náležitých pokynech nebo postupech, které se mají provést v souladu s právními předpisy Společenství a budou ověřovat jejich řádné provádění.

 

6. Při kontrolách bezpečnosti na palubě se inspektor řídí postupy stanovenými v příloze VII.

 

Odůvodnění

Tento upravený článek umožňuje uvedení tří typů inspekcí, kterým mohou být lodi podrobeny. Základní inspekcí je inspekce počáteční. Článek rovněž upřesňuje její dosah. Změna číslování odstavců. Podrobná inspekce je druhým možným typem inspekce a podnět k ní je ponechán na odborném úsudku inspektora na základě zřejmých skutečností nebo důvodů, které zjistil při počáteční inspekci. Inspektor rovněž může rozhodnout o provedení potřebných a požadovaných prohloubených kontrol, aniž by se musel uchylovat k postupu rozšířené inspekce.

Pozměňovací návrh 46

Článek 7a (nový)

 

Článek 7a

 

Rozšířená inspekce

 

1. K rozšířené inspekci v souladu s přílohou II částí II oddílem 3 bodem 3.1 písm. a) a b) jsou způsobilé lodě těchto kategorií:

 

 

- lodě s vysokým rizikovým profilem,

 

- osobní lodě, ropné tankery a tankery na chemikálie, lodě přepravující plyn a lodě starší dvanácti let přepravující volně ložený náklad,

 

 

- lodě s vysokým rizikovým profilem nebo osobní lodě, ropné tankery a tankery na chemikálie, lodě přepravující plyn a lodě starší dvanácti let přepravující volně ložený náklad, v případě hlavních kritérií nebo neočekávaných faktorů,

 

 

- lodě podléhající opětovné inspekci v důsledku vydání příkazu k odepření přístupu v souladu s článkem 10.

 

 

2. Při přijetí předběžného oznámení od lodě způsobilé pro rozšířenou inspekci informuje příslušný orgán neprodleně loď, zda bude rozšířená inspekce provedena či nikoliv.

Odůvodnění

V zájmu právní jistoty a konzistence byla do tohoto článku začleněna některá kritéria přílohy IX, aby byly upřesněny a stanoveny podmínky opatření k odepření přístupu a jeho zrušení.

Pozměňovací návrh 47

Článek 8

Článek 8

vypouští se

Rozšířená inspekce určitých lodí

 

1. Loď patřící do některé z kategorií uvedených v příloze VIII bodě B je způsobilá pro rozšířenou inspekci po uplynutí 12 měsíců od poslední inspekce provedené v přístavu členského státu nebo smluvního státu Pařížského memoranda.

 

2. Je-li taková loď vybrána k provedení inspekce podle bodu A.2 přílohy II, provede se rozšířená inspekce. Inspekce podle článku 7 však může být provedena v době mezi dvěma rozšířenými inspekcemi.

 

Loď uvedená v odstavci 1, která neodpovídá požadavkům na oznámení uvedeným v článku 6, bude podrobena rozšířené inspekci v přístavu, v němž kotví, nebo v přístavu určení.

 

3. S výhradou článku 9 zajistí členské státy provedení rozšířené inspekce lodi, na kterou se vztahuje odstavec 1 a která má cílový faktor 7 nebo vyšší, jak uvádí v příloha I, v prvním přístavu navštíveném po uplynutí 12 měsíců od předchozí rozšířené inspekce.

 

4. Rozšířená inspekce se provádí postupy podle přílohy VIII bodu C.

 

Odůvodnění

Návrh na vypuštění z důvodu změny uspořádání.

Pozměňovací návrh 48

Článek 9 název

Postup v případě, že u některých lodí nelze inspekci provést

Pokyny a postupy dle právních předpisů Společenství o námořní bezpečnosti

Odůvodnění

Na základě evropské legislativní autonomie je vhodné odvolávat se výhradně na právní předpisy Společenství. Pařížské memorandum nepatří do oblasti autonomní legislativy Společenství.

Pozměňovací návrh 49

Čl. 9 odst. 1

1. V případech, kdy členský stát z provozních důvodů není s to provést inspekci lodě s cílovým faktorem vyšším než 50 uvedenou v příloze I nebo povinnou rozšířenou inspekci uvedenou v čl. 8 odst. 3, neprodleně informuje příslušné orgány v dalším přístavu, je-li to přístav členského státu či signatářského státu Pařížského memoranda, že se inspekce neuskutečnila.

1. Pro účely této směrnice se náležitě zohledňují příslušné postupy a pokyny pro kontrolu lodí uvedené v příloze VI.

 

Členské státy zajišťují, aby jejich příslušné orgány byly řádně informovány o příslušných pokynech nebo postupech, které je potřeba provádět v souladu s právními předpisy Společenství, a jejich náležité provádění ověřují.

Odůvodnění

Tato první část připomíná, že inspekční režim Společenství musí v nejvyšší možné míře zohledňovat ustanovení Pařížského memoranda a platných mezinárodních námořních právních předpisů.

Pozměňovací návrh 50

Čl. 9 odst. 2

2. Tyto případy se oznamují Komisi každých šest měsíců spolu s důvody neprovedení inspekce daných lodí. Členské státy navíc zajistí dostatečný počet inspekcí, jak uvádí čl. 8 odst. 2 a bod A.1 přílohy I, prováděných během těchto šesti měsíců.

2. Pokud jde o kontroly bezpečnosti, členské státy použijí postupy vymezené v příloze VII na veškeré lodě uvedené v čl. 3 odst. 1 a v čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 725/2004, jež připlují do jejich přístavů, pokud neplují pod vlajkou přístavního státu, který vykonává inspekci.

Tato oznámení se poskytnou do čtyř měsíců od konce období, s nímž dané údaje souvisejí.

Použijí tyto postupy na lodě uvedené v čl. 3 odst. 3 nařízení (ES) č. 725/2004, jakmile byla ustanovení tohoto nařízení rozšířena na lodě uvedené v čl. 3 odst. 3.

Odůvodnění

Uvedeno v soulad s právem Společenství.

Čl. 3 odst. 3 nařízení 725/2004 stanoví, že působnost ustanovení tohoto nařízení bude rozšířena na lodě jiné než osobní lodě třídy A provozující vnitrostátní plavby, výhradně rozhodnutím členských států po předchozím vyhodnocení bezpečnostního rizika. Je tudíž vhodné přizpůsobit znění čl. 9 odst. 2 případům vnitrostátní dopravy, které by nepodléhaly předpisu ISPS, a tudíž ani přezkumům bezpečnosti.

Pozměňovací návrh 51

Čl. 9 odst. 3

3. Případy takových promeškaných inspekcí, jak uvádí odstavec 1, nesmějí během žádných tří po sobě jdoucích kalendářních roků překročit 5 % počtu lodí přicházejících v úvahu pro inspekci, uvedených v odstavci 1 a zastavujících během tohoto období v přístavech členského státu.

3. Ustanovení článku 8 o rozšířených inspekcích se vztahují na lodi typu ro-ro a vysokorychlostní osobní plavidla, na něž odkazuje čl. 2 písm. a) a b) směrnice 1999/35/ES.

 

Byla-li u lodi provedena prohlídka v souladu s články 6 a 8 směrnice 1999/35/ES, považuje se tato prohlídka za podrobnou nebo rozšířenou inspekci tak, jak je to vhodné, a je tak zaznamenána v inspekční databázi.

 

Aniž by bylo dotčeno rozhodnutí o zákazu provozu lodi typu ro-ro nebo vysokorychlostního osobního plavidla na základě článku 10 směrnice 1999/35/ES, platí ustanovení této směrnice o odstranění závad, zadržení, odepření přístupu a návazných krocích po inspekcích, zadrženích a odepření přístupu tak, jak je to vhodné.

Odůvodnění

Uvedení v soulad s právem Společenství.

Pozměňovací návrh 52

Čl. 9 odst. 4

4. Lodi uvedené v odstavci 1 podléhají povinné inspekci stanovené v příloze I bodě A.1 nebo povinné rozšířené inspekci uvedené v čl. 8 odst. 2 v následujícím přístavu Společenství.

vypouští se

Odůvodnění

V zájmu koherence textu – tento odstavec již nemá opodstatnění.

Pozměňovací návrh 53

Čl. 9 odst. 5

5. Podíl 5 %, uvedený v odstavci 3, bude do 22. července 2008 postupem uvedeným v článku 24 odst. 2 změněn, bude-li to považováno za vhodné na základě hodnocení Komise.

vypouští se

Odůvodnění

V zájmu koherence textu – tento odstavec již nemá opodstatnění.

Pozměňovací návrh 54

Čl. 10 odst. 1

1. Členský stát zajistí, aby lodi splňující kritéria uvedená v příloze IX oddílu A byl odepřen přístup do jeho přístavů a kotvišť, s výjimkou situací uvedených v čl. 15 odst. 6.

1. Členský stát zajistí, aby lodi splňující kritéria uvedená v tomto odstavci byl odepřen přístup do jeho přístavů a kotvišť, s výjimkou situací uvedených v čl. 15 odst. 6, jestliže loď:

Odepření přístupu nabývá účinnosti ihned poté, co loď opustí přístav či kotviště, v němž byla zadržena potřetí a v němž byl vydán příkaz k odepření přístupu.

- pluje pod vlajkou státu, který figuruje na Komisí každoročně zveřejněné černé či šedé listině, přijaté v souladu s Pařížským memorandem na základě informací zanesených do inspekční databáze, a

 

- byla zadržena nebo jí byl vydán zákaz provozu podle směrnice 99/35/ES více než dvakrát v průběhu předcházejících třiceti šesti měsíců v přístavu členského státu nebo signatářského státu Pařížského memoranda.

 

Pro účely tohoto odstavce vstupuje seznam definovaný v Pařížském memorandu v platnost každoročně 1. července.

 

Příkaz k odepření přístupu se zruší nejdříve po uplynutí období tří měsíců od data vydání příkazu a jsou-li splněny podmínky odstavců 4 až 10 přílohy IX.

 

Pokud je lodi přístup odepřen podruhé, bude toto období činit dvanáct měsíců. Jakékoli další následné zadržení v přístavu Společenství bude mít za následek, že této lodi bude trvale odepřen přístup do všech přístavů a kotvišť ve Společenství.

Odůvodnění

V zájmu právní jistoty a konzistence byla do tohoto článku začleněna některá kritéria přílohy IX, aby byly upřesněny a stanoveny podmínky opatření k odepření přístupu a jeho zrušení.

Pozměňovací návrh 55

Čl. 10 odst. 2

2. Pro účely odstavce 1 členské státy dodržují postupy stanovené v příloze IX bodě B.

2. Pro účely tohoto článku členské státy dodržují postupy stanovené v příloze IX bodě B.

Odůvodnění

Postupy dle přílohy IX bodu B vyplývají z článku 10 o opatření k odepření přístupu některým lodím.

Pozměňovací návrh 56

Článek 12

Budou prošetřeny veškeré stížnosti týkající se podmínek na palubě.

Veškeré stížnosti týkající se podmínek na palubě, podané osobami s prokázaným oprávněným zájmem, budou podrobeny počátečnímu šetření ze strany příslušného orgánu.

 

Počáteční šetření musí umožnit co nejrychlejší zjištění, zda je stížnost přípustná, nebo zda je zjevně neodůvodněná či představuje očividné zneužití.

Pokud příslušný orgán považuje stížnost za zjevně neodůvodněnou, informuje stěžovatele o svých rozhodnutích a důvodech k nim.

Pokud příslušný orgán považuje stížnost za zjevně neodůvodněnou, informuje stěžovatele o svých rozhodnutích a důvodech k nim.

Totožnost osoby podávající stížnost nesmí být veliteli lodě nebo majiteli dané lodi prozrazena. Inspektor zajistí důvěrnost při všech rozhovorech se členy posádky.

Je-li stížnost přípustná, totožnost osoby podávající stížnost nesmí být veliteli lodě nebo majiteli dané lodi prozrazena. Inspektor zajistí důvěrnost při všech rozhovorech se členy posádky.

Členské státy informují správní orgány státu vlajky, případně zašlou kopii Mezinárodní organizaci práce, o stížnostech, které byly řádně odůvodněny a o následných opatřeních.

Členské státy informují správní orgány státu vlajky, případně zašlou kopii Mezinárodní organizaci práce, o stížnostech, které byly řádně odůvodněny a o následných opatřeních.

Odůvodnění

Je žádoucí upravit systém, který umožní osobám, jež mají zájem na bezpečnosti lodi, předložit příslušnému orgánu stížnost, aby byla v případě potřeby zahájena inspekce. Tento systém však nemůže být neomezený a nemůže umožňovat komukoli podat stížnost jakýmkoli způsobem. Je nezbytné rozlišovat přípustné a oprávněné stížnosti od stížností, které jsou očividným zneužitím. V zájmu zamezení těmto zneužitím by pouze v těchto případech měla být možnost odkrýt totožnost stěžovatele či stěžovatelů.

Pozměňovací návrh 57

Čl. 12 první pododstavec

Budou prošetřeny veškeré stížnosti týkající se podmínek na palubě.

Budou prošetřeny veškeré stížnosti ve smyslu čl. 2 odst. 12 týkající se podmínek na palubě.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh s cílem učinit text srozumitelnějším. Definice čl. 2 odst. 12 používá formulaci Úmluvy MLC 2006 Mezinárodní organizace práce. Tato Úmluva také připomíná zásadu anonymity stěžovatelů, která je také obsažena v rezoluci IMO A.787(19) o postupech státní přístavní inspekce. Není tudíž důvod ji zpochybňovat.

Pozměňovací návrh 58

Čl. 13 odst. 6

6. Dojde-li k zadržení, uvědomí příslušný orgán neprodleně písemně správu státu vlajky, nebo není-li to možné, konzula, nebo v jeho nepřítomnosti nejbližšího diplomatického zástupce státu o všech okolnostech, za kterých byl zásah považován za nezbytný, včetně podání zprávy o inspekci. Dále, je-li to nezbytné, jsou informováni rovněž určení lodní inspektoři nebo uznané subjekty příslušné pro vydávání lodních osvědčení nebo osvědčení vydávaných v zastoupení státu vlajky podle mezinárodních úmluv.

6. Dojde-li k zadržení, uvědomí příslušný orgán neprodleně písemně správu státu vlajky, nebo není-li to možné, konzula, nebo v jeho nepřítomnosti nejbližšího diplomatického zástupce státu o všech okolnostech, za kterých byl zásah považován za nezbytný, včetně podání zprávy o inspekci. Dále jsou informováni rovněž určení lodní inspektoři nebo uznané subjekty příslušné pro vydávání lodních osvědčení nebo statutárních osvědčení podle mezinárodních úmluv.

Odůvodnění

Osvědčení vydávaná jménem státu vlajky jsou statutárními osvědčeními vymezenými v článku 2 této směrnice. Informování pověřených inspektorů nebo uznaných organizací je závazkem vyplývajícím z úmluvy SOLAS (pravidlo 19d), a musí tedy být systematické.

Pozměňovací návrh 59

Čl. 13 odst. 8a (nový)

 

8a. O vydání příkazu k zadržení podá příslušný orgán přístavnímu orgánu informaci v co nejkratší lhůtě.

Odůvodnění

V zájmu dobré a účinné spolupráce se jeví jako relevantní upřesnit, že příslušný orgán musí informovat přístavní orgán o rozhodnutí, které má vliv na jeho činnost.

Pozměňovací návrh 60

Čl. 14 odst. 1

Majitel nebo provozovatel lodi nebo jeho zástupce v členském státě má právo odvolat se proti rozhodnutí o zadržení nebo proti odepření přístupu, které vydal příslušný orgán. Odvolání nemá na zadržení nebo odepření přístupu odkladný účinek.

Majitel nebo provozovatel lodi nebo jeho zástupce v členském státě má právo odvolat se proti rozhodnutí o zadržení nebo proti odepření přístupu, které vydal příslušný orgán. Odvolání nemá na zadržení nebo odepření přístupu odkladný účinek, je ale zaznamenáno do inspekční databáze.

Odůvodnění

Výkon práva na odvolání proti rozhodnutí o zadržení nebo proti odepření přístupu je informací dostatečně užitečnou a podstatnou, aby mohla být zaznamenána do inspekční databáze.

Pozměňovací návrh 61

Čl. 14 odst. 2

2. K tomu účelu členské státy zavedou a zachovají vhodné postupy v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy.

2. K tomu účelu členské státy zavedou a zachovají vhodné postupy v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy. Spolupracují také s cílem dosáhnout takových prováděcích norem a postupů k tomuto článku, které jsou ve vzájemném souladu, obzvláště za účelem zajištění přiměřené lhůty pro vyřízení odvolání.

Odůvodnění

Je žádoucí, aby normy a postupy vztahující se na právo na odvolání byly v jednotlivých členských státech ve vzájemném souladu, a to jak z hlediska provozovatele, tak z hlediska sledování odvolání. Lhůty pro vyřízení odvolání musí být přiměřené, aby nebyli poškozeni provozovatelé, kteří si přejí využít svého práva na odvolání.

Pozměňovací návrh 62

Čl. 14 odst. 3

3. Příslušné orgány řádně informují velitele lodě o právu na odvolání podle odstavce 1.

3. Příslušné orgány řádně informují velitele lodě o právu na odvolání podle odstavce 1 a o praktických krocích, jež může v tomto směru podniknout.

Odůvodnění

Je žádoucí, aby normy a postupy vztahující se na právo na odvolání byly v jednotlivých členských státech ve vzájemném souladu a aby skutečně fungovaly.

Pozměňovací návrh 63

Čl. 15 odst. 1

1. Pokud závady uvedené v čl. 13 odst. 2 nelze odstranit v přístavu inspekce, může příslušný orgán daného členského státu povolit dané lodi pokračovat do nejbližší dostupné opravárenské loděnice od přístavu zadržení, v níž lze provést návazná opatření, podle volby velitele lodě a příslušných orgánů za předpokladu, že jsou dodrženy podmínky stanovené příslušným orgánem státu vlajky a schválené členským státem. Tyto podmínky zajišťují, že loď může pokračovat v cestě, aniž by ohrozila bezpečnost a zdraví cestujících nebo posádky nebo aniž by ohrozila ostatní lodě nebo aniž by představovala nepřiměřené ohrožení mořského životního prostředí.

1. Pokud závady uvedené v čl. 13 odst. 2 nelze odstranit v přístavu inspekce, může příslušný orgán daného členského státu povolit dané lodi pokračovat přímo do nejbližší dostupné opravárenské loděnice od přístavu zadržení, v níž lze provést návazná opatření, podle volby velitele lodě a příslušných orgánů za předpokladu, že jsou dodrženy podmínky stanovené příslušným orgánem státu vlajky a schválené členským státem. Tyto podmínky zajišťují, že loď může pokračovat v cestě, aniž by ohrozila bezpečnost a zdraví cestujících nebo posádky nebo aniž by ohrozila ostatní lodě nebo aniž by představovala nepřiměřené ohrožení mořského životního prostředí.

Odůvodnění

Jestliže je lodi povoleno opustit přístav, aby mohla být závada odstraněna v opravárenské loděnici, její trasa musí být nutně přímá, a to ze zřejmých bezpečnostních důvodů.

Pozměňovací návrh 64

Čl. 15 odst. 4 úvodní část

4. Členské státy přijmou opatření, aby byl odepřen přístup do přístavů Společenství lodím zmíněným v odstavci 1 pokračujícím v plavbě na moři:

4. Členské státy přijmou opatření, aby byl odepřen přístup do přístavů nebo kotvišť Společenství lodím zmíněným v odstavci 1 pokračujícím v plavbě na moři:

Odůvodnění

Odepření přístupu by se za těchto okolností mělo vztahovat rovněž na kotviště – loď, na které byla zjištěna závada, jež nebyla opravena, představuje riziko pro námořní bezpečnost bez ohledu na to, zda pluje do jiného přístavu či do jiného kotviště.

Pozměňovací návrh 65

Čl. 15 odst. 6

6. Odchylně od odstavce 4 může příslušný orgán daného přístavního státu povolit přístup do určitého přístavu v případě působení vyšší moci nebo překročení bezpečnostních opatření nebo v zájmu snížení nebezpečí znečišťování nebo v zájmu nápravy závad za předpokladu, že majitel, provozovatel nebo velitel lodě učinil dostatečná opatření k zajištění bezpečného vstupu lodi a tato opatření uspokojují příslušný orgán daného členského státu.

6. Odchylně od odstavce 4 může příslušný orgán daného přístavního státu povolit přístup do určitého přístavu nebo kotviště v případě působení vyšší moci nebo překročení bezpečnostních opatření nebo v zájmu snížení nebezpečí znečišťování nebo v zájmu nápravy závad za předpokladu, že majitel, provozovatel nebo velitel lodě učinil dostatečná opatření k zajištění bezpečného vstupu lodi do přístavu nebo kotviště a tato opatření uspokojují příslušný orgán daného členského státu.

Odůvodnění

Do rozsahu působnosti této směrnice spadají také kotviště.

Pozměňovací návrh 66

Čl. 16 odst. 3

3. Příslušný orgán, inspektoři provádějící státní přístavní inspekci a osoby, které jsou jim nápomocny, nesmějí mít žádný obchodní zájem ani v přístavu inspekce, ani na lodi podrobované inspekci, ani nesmějí být zaměstnáni nevládní organizací, která vydává zákonná osvědčení a osvědčení o klasifikační třídě nebo která provádí šetření nezbytná pro vydání těchto osvědčení lodím, ani nesmějí vykonávat činnost jejím jménem.

3. Příslušný orgán, inspektoři provádějící státní přístavní inspekci a osoby, které jsou jim nápomocny, nesmějí mít žádný obchodní zájem ani v přístavu inspekce, ani na lodi podrobované inspekci, ani nesmějí být zaměstnáni nevládní organizací, která vydává zákonná osvědčení a osvědčení o klasifikaci nebo která provádí šetření nezbytná pro vydání těchto osvědčení lodím, ani nesmějí vykonávat činnost jejím jménem.

Odůvodnění

Redakční úprava.

Pozměňovací návrh 67

Čl. 16 odst. 6

6. Členské státy zajistí, že jsou inspektoři náležitě odborně připraveni, pokud jde o změny režimu státní přístavní inspekce, jak stanoví tato směrnice a změny úmluv.

6. Členské státy zajistí, že jsou inspektoři náležitě odborně připraveni, pokud jde o změny režimu státní přístavní inspekce Společenství, jak stanoví tato směrnice a změny úmluv.

Odůvodnění

Tato směrnice přináší změny v režimu státní přístavní inspekce Společenství. Stejně tak bude možné zohledňovat změny na mezinárodní úrovni pouze tehdy, budou-li přizpůsobeny úrovni Společenství a začleněny do mořského práva Společenství.

Pozměňovací návrh 68

Článek 17

Zprávy lodivodů a přístavních orgánů

 

Zprávy lodivodů a přístavních orgánů

1. Členské státy přijmou vhodná opatření, aby zajistily, že jejich lodivodi, kteří doprovázejí lodě do přístavů nebo z přístavů nebo kteří působí na lodích připlouvajících do přístavu nebo při tranzitu v členském státě, neprodleně informují příslušné orgány státu přístavu nebo případně pobřežního státu, kdykoliv se při výkonu svých běžných povinností dozvědí o závadách, které mohou být na újmu bezpečné plavbě lodě nebo které mohou představovat ohrožení mořského životního prostředí.

 

1. Členské státy přijmou vhodná opatření, aby zajistily, že jejich lodivodi, kteří působí na lodích připlouvajících do přístavu nebo při tranzitu v členském státě, mohou neprodleně informovat příslušné orgány státu přístavu nebo případně pobřežního státu, kdykoliv se při výkonu svých běžných povinností dozvědí o anomáliích/nálezech nebo zjevných závadách, které mohou být na újmu bezpečné plavbě lodě nebo které mohou představovat ohrožení mořského životního prostředí.

 

2. Pokud se přístavní orgány při výkonu svých běžných povinností dozvědí, že loď v jejich přístavu má závady, které mohou být na újmu bezpečnosti lodě nebo které představují nepřiměřené ohrožení mořského životního prostředí, informují neprodleně příslušný orgán daného přístavního státu.

 

2. Pokud se přístavní orgány při výkonu svých běžných povinností dozvědí, že loď v jejich přístavu má anomálie/nálezy nebo zjevné závady, které mohou být na újmu bezpečnosti lodě nebo které představují nepřiměřené ohrožení mořského životního prostředí, informují neprodleně příslušný orgán daného přístavního státu.

 

3. Členské státy vyžadují, aby lodivodi a přístavní orgány používali vzorovou zprávu uvedenou v příloze XIII nebo rovnocenný vzor zprávy, a to v elektronické podobě, kdykoli je to možné.

Členské státy zajistí, že jsou učiněna náležitá návazná opatření, pokud jde o závady oznámené lodivody či přístavními orgány.

Členské státy zašlou Komisi každoročně zprávu o provádění odstavců 1 a 2 včetně podrobností o návazných opatřeních, pokud jde o závady oznámené lodivody či přístavními orgány.

3. Členské státy zajišťují, aby lodivodi a přístavní orgány hlásili, kdykoli je to možné, v elektronické podobě níže uvedené informace:

informace o lodi (jméno, identifikační číslo IMO, volací značka a vlajka)

– informace o plavbě (přístav původu, přístav určení)

– popis anomálií/nálezů nebo zřejmých závad na lodi

 

3a. Komise může přijmout v souladu s postupem stanoveným v článku 24 prováděcí pravidla k tomuto článku, včetně harmonizovaného elektronického formátu a postupů hlášení anomálií/nálezů nebo zřejmých závad ze strany lodivodů a přístavních orgánů i návazných opatření přijatých členskými státy.

Pozměňovací návrh 69

Čl. 18 odst. 3a (nový)

 

3a. Každý členský stát zajistí, že příslušný orgán státní přístavní inspekce poskytne přístavním orgánům náležité informace, které mu jsou dostupné.

Odůvodnění

V zájmu účinnosti musí spolupráce a předávání informací mezi dotčenými příslušnými orgány výslovně zahrnovat i přístavní orgány.

Pozměňovací návrh 70

Článek 18a (nový)

 

Článek 18a

 

 

Inspekční databáze

 

 

1. Je vytvořena a aktualizována jednotná databáze pro EU a Pařížské memorandum o porozumění. Prostřednictvím agentury EMSA Komise vypracuje a udržuje inspekční databázi, která zachycuje rizikové profily lodí a uvádí veškeré lodě k inspekci, vypočítává inspekční závazky a dokáže přijímat údaje o pohybu lodí.

 

 

1b. Inspekční databáze také určuje zařazení lodí členských států na bílou, šedou nebo černou listinu, v souladu se způsobem výpočtu stanoveným Evropskou komisí v souladu s postupem článku 24.

 

 

2. Základem systému jsou společné požadavky Evropské unie a Pařížského memoranda. V případě specifických požadavků Evropské unie má však Evropské společenství plnou pravomoc přijímat podle své úvahy rozhodnutí o vývoji a případných úpravách tohoto systému za účelem splnění těchto požadavků.

 

3. Inspekční databázi lze přizpůsobit budoucímu vývoji a vzájemně propojit s ostatními databázemi Společenství v oblasti námořní bezpečnosti, popřípadě i s příslušnými vnitrostátními informačními systémy.

 

4. Inspekční databáze řádně zohledňuje případné specifické požadavky Pařížského memoranda a je s to přijímat pro účely této směrnice informace o inspekcích zaznamenané třetími státy, které jsou účastníky Pařížského memoranda.

 

5. Inspekční databáze je zpřístupněna v režimu „jen pro čtení“ státními správami členských států Mezinárodní námořní organizace subjektům jednajícím jejich jménem a dotčeným stranám. Toto zpřístupnění je podmíněno dohodou o zachování důvěrnosti podobnou té, která se vyžaduje od inspektorů členských států.

Pozměňovací návrh 71

Článek 20

Komise každoročně vypracuje a zveřejní černou listinu, v níž bude uveden výkon provozovatelů lodí a společností v souladu s postupy a kritérii stanovenými v příloze XV.

Komise alespoň jednou za měsíc vypracuje a na veřejné internetové stránce zveřejní informace týkající se společností, jejichž výkon je s ohledem na stanovení rizikového profilu lodě v souladu s postupem přílohy II části I písm. e) považován za nízký nebo velmi nízký již tři měsíce nebo déle.

 

Postupem podle článku 24 přijme Komise pravidla, nutná k provádění tohoto článku.

Odůvodnění

Díky informacím z databáze bude možné listinu průběžně aktualizovat, a tudíž i často upravovat. Měsíční periodicita je pouze pro informaci, „zveřejnění“ by v praxi mohla být každodenní nebo týdenní.

U listiny je pak podstatné, aby neobsahovala pouze společnosti, jejichž výkon je velmi nízký, ale také společnosti s nízkým výkonem, čímž se společnosti, jejichž výkon je nízký, podpoří v jejich úsilí o zlepšení.

Pozměňovací návrh 72

Čl. 21 odst. 1

1. Pokud inspekce podle článků 7 a 8 potvrdí nebo objeví závady týkající se požadavků úmluvy a opodstatňující zadržení lodě, hradí všechny náklady běžného účetního období týkající se inspekce majitel lodě nebo provozovatel nebo jeho zástupce ve státu přístavu.

1. Pokud inspekce podle článků 7 a 7a potvrdí nebo objeví závady týkající se požadavků úmluvy a opodstatňující zadržení lodě, hradí všechny náklady běžného účetního období týkající se inspekce majitel lodě nebo provozovatel nebo jeho zástupce ve státu přístavu.

Odůvodnění

Uvedení číslování v soulad.

Pozměňovací návrh 73

Článek 22

Členské státy poskytují Komisi informace uvedené v příloze XVI ve lhůtách stanovených v uvedené příloze.

Členské státy poskytují Komisi a agentuře EMSA informace uvedené v příloze XVI ve lhůtách stanovených v uvedené příloze.

Členské státy přijmou všechna vhodná opatření, aby zajistily, že Komise plný a neomezený přístup ke všem údajům spravovaným inspekční databází uvedenou v čl. 18 odst. 2.

Členské státy přijmou všechna vhodná opatření, aby zajistily, že mají Komise a agentura EMSA plný a neomezený přístup ke všem údajům spravovaným inspekční databází uvedenou v čl. 18 odst. 2.

Odůvodnění

Upřesnění textu. Jelikož účelem agentury EMSA je správa a aktualizace databáze, musí mít přístup k údajům členských států.

Pozměňovací návrh 74

Čl. 24 odst. 2 první pododstavec

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 uvedeného rozhodnutí.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 a odst. 4, a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 uvedeného rozhodnutí.

Pozměňovací návrh 75

Čl. 25 písm. a)

a) upravit povinnosti, které jsou uvedeny v článcích 5 až 17 a 19 až 22 a v přílohách, na které uvedené články odkazují, na základě zkušeností získaných při provádění této směrnice a s ohledem na vývoj Pařížského memoranda;

a) upravit přílohy na základě zkušeností získaných při provádění této směrnice a s ohledem na vývoj Pařížského memoranda;

Odůvodnění

Vzhledem k úpravám v článcích dokumentu, které zpřesňují a vymezují ustanovení použitelná na režim státní přístavní inspekce Společenství, musí být postup projednávání ve výborech využíván za účelem přizpůsobení příloh (a kromě toho v případech, kdy je tento postup výslovně zmíněn v článcích).

Pozměňovací návrh 76

Čl. 25 písm. b)

b) upravit přílohy za účelem jejich přizpůsobení změnám v právních předpisech Společenství o námořní bezpečnosti, úmluvách, protokolech, předpisech a rezolucích příslušných mezinárodních organizací a v Pařížském memorandu, které vstoupily v platnost;

b) upravit přílohy, s výjimkou přílohy II, za účelem jejich přizpůsobení změnám v právních předpisech Společenství o námořní bezpečnosti, úmluvách, protokolech, předpisech a rezolucích příslušných mezinárodních organizací a v Pařížském memorandu, které vstoupily v platnost;

Odůvodnění

Příloha II obsahuje veškeré parametry nezbytné k použití režimu státní přístavní inspekce Společenství. Vychází z několika nových článků zařazených do textu, které představují její jádro. Jejím smyslem tedy není to, aby byla měněna podle vývoje mezinárodního práva, a k její změně by mělo dojít pouze při přepracování této směrnice.

Pozměňovací návrh 77

Čl. 25 písm. c)

c) změnit definice uvedené v seznamu mezinárodních smluv a aktualizovat seznam mezinárodních smluv, které jsou významné pro účely této směrnice, uvedený v článku 2.

c) změnit definice uvedené v seznamu mezinárodních smluv a aktualizovat seznam mezinárodních smluv, které jsou významné pro účely této směrnice.

Odůvodnění

Musí existovat možnost změnit seznam relevantních mezinárodních úmluv a některé definice týkající se těchto úmluv.

Pozměňovací návrh 78

Článek 26

Článek 26

vypouští se

Začlenění nového inspekčního režimu do právních předpisů Společenství

 

Lze přijmout dodatečná opatření v souladu s postupy podle čl. 24 odst. 2 s cílem:

 

– stanovit hodnoty přirazené ke každému rizikovému parametru; výkonu státu vlajky, složkám souvisejícím s klasifikačními společnostmi a výkonům společností by měly být přirazeny vyšší hodnoty než jiným kritériím;

 

– určit kombinaci rizikových parametrů odpovídajících jednotlivým úrovním rizikového profilu lodě;

 

– vyvinout kritéria a postupy související s typem a rozsahem inspekcí;

 

– vyvinout zásady a způsoby související s inspekčními závazky členských států.

 

Komise každoročně přezkoumává provádění rizikových parametrů lodě a případně činí návrh postupem podle čl. 24 odst. 2 s cílem upravit parametry s ohledem na získané zkušenosti či politické cíle, jichž má být dosaženo.

 

Odůvodnění

Tento článek již nemá opodstatnění, protože směrnice již nemísí prvky současného režimu státní přístavní kontroly s novými ustanoveními – současná ustanovení zůstanou v platnosti až do té doby, než vstoupí v platnost tato směrnice.

Pozměňovací návrh 79

Článek 27 název

Sankce

Postihy

Odůvodnění

Pojem „sankce“ je příliš obecný a ustanovení upravená v článku nijak nevyjasňuje ani nezlepšuje.

Pozměňovací návrh 80

Článek 27

Členské státy stanoví systém sankcí za porušení vnitrostátních právních předpisů přijatých na základě této směrnice a přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění uplatňování těchto sankcí. Takto stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

Členské státy stanoví systém postihů za porušení vnitrostátních právních předpisů přijatých na základě této směrnice a přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění uplatňování těchto postihů. Takto stanovené postihy musí být účinné, přiměřené a odrazující.

 

Komise ověří, že takto stanovené postihy umožňují jednotné uplatňování inspekčního režimu ve Společenství a nevytvářejí disproporce mezi členskými státy.

Odůvodnění

Je důležité zajistit, aby byl směrnicí stanovený režim postihů do určité míry jednotný, čímž se zabrání rozdílnému uplatňování režimu státních přístavních inspekcí ve Společenství.

Pozměňovací návrh 81

Čl. 28 první pododstavec

Komise vyhodnotí uplatňování této směrnice nejpozději do 18 měsíců po uplynutí lhůty pro provedení této směrnice. Přezkum zahrne mimo jiné i počet inspektorů státní přístavní inspekce v každém členském státě a počet provedených inspekcí, včetně povinných rozšířených inspekcí.

Komise vyhodnotí uplatňování této směrnice nejpozději do 18 měsíců po uplynutí lhůty pro provedení této směrnice. Přezkum zahrne mimo jiné i plnění celkového inspekčního závazku Společenství stanoveného v článku 5, počet inspektorů státní přístavní inspekce v každém členském státě, počet provedených inspekcí a chod systému spravedlivého podílu u promeškaných inspekcí, upraveného v článku 5b.

Odůvodnění

Vzhledem ke změnám zařazeným do tohoto dokumentu ve vztahu k prvotnímu návrhu přepracování se jeví jako nutné rozšířit přezkum na tato nová ustanovení směrnice.

Pozměňovací návrh 82

Čl.29 odst. 1

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s články [...] a body [...] přílohy [...] [články nebo jejich části a body přílohy I, které byly podstatně změněny v porovnání k předchozí směrnici] nejpozději do 18 měsíců od data stanoveného v článku 31. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a srovnávací tabulku mezi ustanoveními těchto předpisů a této směrnice.

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s články [...] a body [...] přílohy [...] [články nebo jejich části a body přílohy I, které byly podstatně změněny v porovnání k předchozí směrnici] nejpozději do 18 měsíců od data stanoveného v článku 31.

Odůvodnění

Toto ustanovení již nemá opodstatnění, jelikož úpravy provedené v tomto textu již neznamenají současnou existenci stávajícího inspekčního režimu Společenství a budoucího inspekčního režimu Společenství.

Pozměňovací návrh 83

Příloha I

 

Tato příloha se vypouští.

Odůvodnění

Novým postupem výběru lodí v závislosti na rizikovém profilu se tato příloha stává zastaralou a není již namístě.

Pozměňovací návrh 84

Příloha II název

Hlavní složky režimu státní přístavní inspekce Společenství,
(podle čl. 5 odst. 2)

Složky režimu státní přístavní inspekce Společenství,
(podle článku 5)

Odůvodnění

Uvedení v soulad s novým článkem 5.

Pozměňovací návrh 85

Příloha II část I písm. f) třetí pododstavec

Rizikový profil lodě se určí na základě kombinace těchto parametrů:

Rizikový profil lodě se určí na základě kombinace těchto generických a historických parametrů:

Odůvodnění

V zájmu vyšší jasnosti je třeba rozlišovat dvě kategorie parametrů, jejichž kombinace umožní stanovit rizikový profil lodě.

Pozměňovací návrh 86

Příloha II část I oddíl 1 název (nový)

 

1. Generické parametry

Odůvodnění

Typ a stáří lodě jsou jasné údaje, které nevyžadují žádný výklad – jsou to základní parametry, které je třeba zahrnout pod jedno písmeno.

Pozměňovací návrh 87

Příloha II část I písm. b)

b) Stáří lodě

Starší lodě se považují za lodě představující vyšší riziko.

b) Stáří lodě

Lodě, jejichž stáří překračuje dvanáct let, se považují za lodě představující vyšší riziko.

Odůvodnění

U lodí je třeba zachovat věkový strop 12 let, protože vede k větší bezpečnosti.

Pozměňovací návrh 88

Příloha II část I písm. c) bod iii)

iii) Lodě plující pod vlajkou státu, v němž byl proveden nezávislý audit v souladu s kodexem pro provedení povinných nástrojů IMO, který prokázal soulad s patřičnými nástroji, se považují za lodě představující nižší riziko.

iii) Lodě plující pod vlajkou státu, v němž byl proveden nezávislý audit v souladu s rámcem a postupy pro dobrovolný auditní systém členského státu IMO a který prokázal soulad s patřičnými nástroji v souladu s opatřeními, na něž odkazuje čl. 6a odst. 3 třetí odrážka, nebo do doby přijetí těchto opatření poskytne důkaz o předložení plánu nápravných kroků, se považují za lodě představující nižší riziko.

Odůvodnění

Uvedení v soulad s mezinárodním námořním právem.

Pozměňovací návrh 89

Příloha II část I bod f)

f) Historie inspekcí v Evropské unii a v oblasti, na kterou se vztahuje Pařížské memorandum

2. Historické parametry

i) Lodě, které byly zadrženy více než jednou, se považují za lodě představující vyšší riziko.

i) Lodě, které byly zadrženy více než jednou, se považují za lodě představující vyšší riziko.

 

ii) Lodě, u kterých bylo v průběhu inspekce či inspekcí provedených během předcházejících třiceti šesti měsíců zjištěno méně než pět anomálií za inspekci a které nebyly zadrženy v průběhu předcházejících třiceti šesti měsíců, se považují za lodě představující nižší riziko.

ii) Lodě, které nebyly během předcházejících 36 měsíců zadrženy či měly pouze málo závad, se považují za lodě představující nižší riziko.

iii) Lodě, které nebyly během předcházejících 36 měsíců zadrženy, se považují za lodě představující nižší riziko.

Rizikové parametry uvedené v prvním pododstavci se zkombinují, aby se určily tyto rizikové profily lodě:

Rizikové parametry uvedené v oddílu 1 se zkombinují, aby se určily tyto rizikové profily lodě:

– vysoké riziko

– vysoké riziko

– standardní riziko

– standardní riziko

– nízké riziko

– nízké riziko

Při určování těchto rizikových profilů bude kladen důraz na parametry pro výkon státu vlajky, uznaných subjektů a pro výkon společnosti.

Při určování těchto rizikových profilů je kladen důraz na typ lodě, parametry pro výkon státu vlajky, uznaných subjektů a pro výkon společnosti.

Odůvodnění

Historické parametry se vyvíjejí v závislosti na údržbě lodě a souvisejí s výsledky inspekcí lodí v průběhu předcházejících 36 měsíců (bod ii, pozměněn). Jsou tedy zahrnuty do zvláštního oddílu. Kombinací těchto historických a generických parametrů je možné stanovit rizikový profil každé lodi (riziko vysoké, standardní a nízké).

Pozměňovací návrh 90

Příloha II část II oddíl 1 první pododstavec

Intervaly mezi pravidelnými inspekcemi se určí podle rizikového profilu lodi. Interval mezi pravidelnými inspekcemi u vysoce rizikových lodí nepřekročí 6 měsíců. Interval mezi pravidelnými inspekcemi u lodí s jinými rizikovými profily se prodlužuje se snižujícím se rizikem.

Pravidelné inspekce se vykonávají v předem stanovených intervalech. Jejich četnost se určí podle rizikového profilu lodi. Interval mezi pravidelnými inspekcemi u vysoce rizikových lodí nepřekročí 6 měsíců. Interval mezi pravidelnými inspekcemi u lodí s jinými rizikovými profily se prodlužuje se snižujícím se rizikem.

Odůvodnění

Četnost inspekcí souvisí s rizikovým profilem lodi. Interval mezi pravidelnými inspekcemi je předem stanoven – u vysoce rizikových lodí zejména nemůže překročit 6 měsíců.

Pozměňovací návrh 91

Příloha II část II oddíl 1 třetí odrážka

- každé lodi s nízkým rizikovým profilem, která nebyla podrobena inspekci v přístavu Evropské unie nebo v oblasti, na kterou se vztahuje Pařížské memorandum, během posledních třicet šest měsíců. Lodi představující nízké riziko budou způsobilé pro inspekci od dvacátého čtvrtého měsíce.

- každé lodi s nízkým rizikovým profilem, která nebyla podrobena inspekci v přístavu Evropské unie nebo v oblasti, na kterou se vztahuje Pařížské memorandum, během posledních třicet měsíců. Lodi představující nízké riziko budou způsobilé pro inspekci od dvacátého čtvrtého měsíce.

Odůvodnění

Jelikož se loď stává způsobilou k inspekci počínaje 24. měsícem, měla by následovat přiměřená lhůta pro provedení inspekce – 6 měsíců dostačuje, zatímco jeden rok se jeví jako zbytečně dlouhá doba.

Pozměňovací návrh 92

Příloha II část II oddíl 2

2. Dodatečné inspekce

2. Dodatečné inspekce

Lodě, jichž se týkají následující neočekávané faktory, jsou podrobovány inspekci bez ohledu na období, které uplynulo od jejich poslední pravidelné inspekce.

Lodě, jichž se týkají následující hlavní kritéria či neočekávané faktory, jsou podrobovány inspekci bez ohledu na období, které uplynulo od jejich poslední pravidelné inspekce.

 

2.1. Hlavní kritéria

 

Lodě, jichž se týkají následující hlavní kritéria, jsou podrobovány inspekci bez ohledu na období, které uplynulo od jejich poslední pravidelné inspekce:

- Lodě, kterým byla od poslední inspekce v Evropské unii či v oblasti, na kterou se vztahuje Pařížské memorandum, z bezpečnostních důvodů pozastavena či odebrána jejich klasifikace.

Lodě, kterým byla od poslední inspekce v Evropské unii či v oblasti, na kterou se vztahuje Pařížské memorandum, z bezpečnostních důvodů pozastavena či odebrána jejich klasifikace.

- Lodě, které mají osvědčení vydaná bývalou uznanou organizací, jejíž uznání bylo od poslední inspekce v Evropské unii či v oblasti, na kterou se vztahuje Pařížské memorandum, odebráno.

 

- Lodě, které jsou předmětem zprávy nebo oznámení podaného jiným členským státem.

Lodě, které jsou předmětem zprávy nebo oznámení podaného jiným členským státem.

- Lodě, které nelze nalézt v inspekční databázi.

Lodě, které nelze nalézt v inspekční databázi.

- Lodě, které:

Lodě, které:

- na své plavbě do přístavu prodělaly srážku nebo najely na dno nebo na mělčinu;

na své plavbě do přístavu prodělaly srážku nebo najely na dno nebo na mělčinu;

- byly obviněny z porušení předpisů o vypouštění škodlivých látek nebo odpadních vod, nebo

byly obviněny z porušení předpisů o vypouštění škodlivých látek nebo odpadních vod, nebo

- manévrovaly nevypočitatelným nebo nebezpečným způsobem, přičemž nebyla dodržována opatření k vedení lodě přijatá IMO nebo nebyly dodržovány bezpečné provozní předpisy a postupy.

manévrovaly nevypočitatelným nebo nebezpečným způsobem, přičemž nebyla dodržována opatření k vedení lodě přijatá IMO nebo nebyly dodržovány bezpečné provozní předpisy a postupy.

 

Lodě, které nesplnily patřičné požadavky na oznámení uvedené v článku 6 této směrnice, ve směrnici 2000/59/ES, směrnici 2002/59/ES a případně v nařízení (ES) č. 725/2004.

 

Lodě, u nichž byly nahlášeny důležité závady, s výjimkou lodí, jejichž závady měly být odstraněny do čtrnácti dnů po vyplutí nebo jejichž závady měly být odstraněny před vyplutím.

 

2.2. Neočekávané faktory

 

Lodě, jichž se týkají následující neočekávané faktory, jsou podrobovány inspekci bez ohledu na období, které uplynulo od jejich poslední pravidelné inspekce. Rozhodnutí o provedení takové dodatečné inspekce je však ponecháno na odborném úsudku inspektora.

 

Lodě, které:

- byly jinak provozovány takovým způsobem, že představovaly nebezpečí pro osoby, majetek nebo životní prostředí, nebo

byly provozovány takovým způsobem, že představovaly nebezpečí pro osoby, majetek nebo životní prostředí, nebo

- nedodržely doporučení pro navigaci přijatá organizací IMO.

nedodržely doporučení pro navigaci přístupovými cestami do Finského zálivu uvedeným v přílohách usnesení IMO MSC.138(76).

 

lodě, které mají osvědčení vydaná bývalou uznanou organizací, jejíž uznání bylo od poslední inspekce v Evropské unii či v oblasti, na kterou se vztahuje Pařížské memorandum, odebráno.

- Lodě, o nichž lodivodi nebo přístavní orgány hlásí, že mají závady, které mohou být na újmu bezpečné plavbě nebo mohou ohrozit životní prostředí podle článku 17 této směrnice.

Lodě, o nichž lodivodi nebo přístavní orgány hlásí, že mají anomálie/zřejmé nálezy, které mohou být na újmu bezpečné plavbě nebo mohou ohrozit životní prostředí podle článku 17 této směrnice.

- Lodě, které nesplnily patřičné požadavky na oznámení uvedené v článku 6 této směrnice, ve směrnici 2000/59/ES, směrnici 2002/59/ES a případně v nařízení (ES) č. 725/2004.

 

- Lodě, jichž se týká zpráva nebo stížnost podaná velitelem lodě, členem posádky nebo kteroukoliv jinou osobou či organizací s oprávněným zájmem na bezpečném provozu lodě, životních a pracovních podmínkách na lodi nebo zabránění znečištění, pokud daný členský stát nepovažuje zprávu či stížnost za zjevně nepodloženou.

Lodě, jichž se týká zpráva nebo stížnost podaná velitelem lodě, členem posádky nebo kteroukoliv jinou osobou či organizací s oprávněným zájmem na bezpečném provozu lodě, životních a pracovních podmínkách na lodi nebo zabránění znečištění, pokud daný členský stát nepovažuje zprávu či stížnost za zjevně nepodloženou.

- Lodě, které byly zadrženy více než před třemi měsíci.

Lodě, které byly zadrženy více než před třemi měsíci.

- Lodě, u nichž byly nahlášeny důležité závady.

 

- Lodě, u nichž byly nahlášeny potíže s nákladem, zejména s nákladem škodlivým či nebezpečným.

Lodě, u nichž byly nahlášeny potíže s nákladem, zejména s nákladem škodlivým či nebezpečným.

- Lodě, které byly provozovány takovým způsobem, že představovaly nebezpečí pro osoby, majetek nebo životní prostředí.

Lodě, které byly provozovány takovým způsobem, že představovaly nebezpečí pro osoby, majetek nebo životní prostředí.

 

Lodě, u kterých spolehlivé zdroje přinesly informaci, že se jejich rizikové parametry liší od parametrů zaznamenaných, a jež tedy představují zvýšenou míru rizika.

Některé části texty byly pouze přesunuty.

Odůvodnění

Vedle běžně stanovených intervalů musí být možné dodatečné inspekce v závislosti na zjištění neočekávaných faktorů nebo hlavních kritérií uvedených v tomto oddíle. V případě neočekávaných faktorů je rozhodnutí o provedení dodatečné inspekce ponecháno na odborném úsudku inspektora.

Pozměňovací návrh 93

Příloha II část II oddíl 3

3. Rozsah inspekcí

3. Systém výběru

Pravidelné i dodatečné inspekce zahrnují přezkoumání předem určených oblastí každé lodi, které se liší podle typu lodi, typu inspekce a zjištění během předchozích státních přístavních inspekcí. Pravidelné inspekce vysoce rizikových lodí či lodí představujících vyšší riziko v důsledku stáří a opětovné inspekce lodí, jimž byl vydán příkaz k odepření přístupu v souladu s přílohou XII budou podrobnější.

3.1. Lodě 1. stupně pořadí jsou podrobovány inspekci takto:

Inspekční databáze uvádí složky s cílem určit rizikové oblasti, které mají být při každé inspekci zkontrolovány.

a) Rozšířená inspekce je vykonávána na:

 

– lodích s vysokým rizikovým profilem, na kterých nebyla provedena inspekce v posledních šesti měsících,

– osobních lodích, ropných tankerech, tankerech na plyn a chemikálie nebo lodích přepravujících volně ložený náklad, jejichž stáří překročilo patnáct let, jejich rizikový profil je standardní a v posledních patnácti měsících na nich nebyla provedena inspekce, a

– osobních lodích, ropných tankerech, tankerech na plyn a chemikálie nebo lodích přepravujících volně ložený náklad, jejichž stáří překročilo patnáct let, jejich rizikový profil je nízký a v posledních třiceti šesti měsících na nich nebyla provedena inspekce.

 

b) Počáteční, respektive podrobná inspekce je vykonávána na:

 

– lodích, jež nejsou osobními loděmi, ropnými tankery, tankery na plyn a chemikálie nebo loděmi přepravujícími volně ložený náklad, jejichž stáří překročilo patnáct let, jejich rizikový profil je standardní a v posledních dvanácti měsících na nich nebyla provedena inspekce, a

– lodích, jež nejsou osobními loděmi, ropnými tankery, tankery na plyn a chemikálie nebo loděmi přepravujícími volně ložený náklad, jejichž stáří překročilo patnáct let, jejich rizikový profil je nízký a v posledních třiceti šesti měsících na nich nebyla provedena inspekce.

 

c) V případě výskytu hlavního kritéria:

 

– se provádí podrobná nebo rozšířená inspekce v závislosti na odborném úsudku inspektora na lodích s vysokým rizikovým profilem a na osobních lodích, ropných tankerech, tankerech na plyn a chemikálie nebo lodích přepravujících volně ložený náklad, jejichž stáří překročilo patnáct let,

– se provádí podrobná inspekce na všech ostatních lodích, jež nejsou osobními loděmi, ropnými tankery, tankery na plyn a chemikálie nebo loděmi přepravujícími volně ložený náklad a jejichž stáří překročilo patnáct let.

 

3.2. Lodě 2. stupně pořadí jsou podrobovány inspekci takto:

 

a) Rozšířená inspekce může být vykonána na:

 

– lodích s vysokým rizikovým profilem, na nichž nebyla v posledních pěti měsících vykonána inspekce,

– osobních lodích, ropných tankerech, tankerech na plyn a chemikálie nebo lodích přepravujících volně ložený náklad, jejichž stáří překročilo patnáct let, jejich rizikový profil je standardní a v posledních deseti měsících na nich nebyla provedena inspekce, a

– osobních lodích, ropných tankerech, tankerech na plyn a chemikálie nebo lodích přepravujících volně ložený náklad, jejichž stáří překročilo patnáct let, jejich rizikový profil je nízký a v posledních dvaceti čtyřech měsících na nich nebyla provedena inspekce.

 

b) Počáteční, respektive podrobná inspekce je vykonávána na:

 

– lodích, jež nejsou osobními loděmi, ropnými tankery, tankery na plyn a chemikálie nebo loděmi přepravujícími volně ložený náklad, jejichž stáří překročilo patnáct let, jejich rizikový profil je standardní a v posledních deseti měsících na nich nebyla provedena inspekce, a

– lodích, jež nejsou osobními loděmi, ropnými tankery, tankery na plyn a chemikálie nebo loděmi přepravujícími volně ložený náklad, jejichž stáří překročilo patnáct let, jejich rizikový profil je nízký a v posledních dvaceti čtyřech měsících na nich nebyla provedena inspekce.

 

c) V případě výskytu neočekávaného faktoru:

 

– může být provedena podrobná nebo rozšířená inspekce v závislosti na odborném úsudku inspektora na lodích s vysokým rizikovým profilem a na osobních lodích, ropných tankerech, tankerech na plyn a chemikálie nebo lodích přepravujících volně ložený náklad, jejichž stáří překročilo patnáct let,

– je provedena podrobná inspekce na všech ostatních lodích, jež nejsou osobními loděmi, ropnými tankery, tankery na plyn a chemikálie nebo loděmi přepravujícími volně ložený náklad a jejichž stáří překročilo patnáct let.

Odůvodnění

Tento oddíl doplňuje ustanovení upravená v novém článku 7. Rozlišuje lodě 1. stupně pořadí a 2. stupně pořadí a v rámci každé kategorie uvádí faktory, které zakládají důvod k počáteční, popřípadě podrobné inspekci, a faktory vedoucí k rozšířené inspekci. Výběr lodí tedy odpovídá přesným a jasným kritériím, která jsou ke správnému chodu systému nezbytná.

Pozměňovací návrh 94

Příloha II část III

III. INSPEKČNÍ ZÁVAZKY ČLENSKÝCH STÁTŮ

vypouští se

Členské státy rovnocenně přispívají k cíli, kterým je podrobit všechny způsobilé lodě připlouvající do přístavů EU inspekcím.

 

Členské státy provádějí podíl z celkového počtu inspekcí požadovaných v oblasti, na kterou se vztahuje Pařížské memorandum. Tento podíl vychází z počtu jednotlivých lodí připlouvajících do přístavů příslušného členského státu v poměru k celkovému počtu jednotlivých lodí připlouvajících do všech členských států.

 

Soulad členských států s výše uvedeným cílem se navíc hodnotí s ohledem na počet zmeškaných pravidelných inspekcí.

 

Případně bude vypracován mechanismus pro spravedlivé sdílení inspekcí mezi jednotlivými členskými státy.

 

Odůvodnění

Tato ustanovení jsou přejata v nových článcích směrnice 5a a 5b.

Pozměňovací návrh 95

Příloha IIa (nová)

Rizikový profil lodě

 

Rizikový profil lodě

Lodě představující vysoké riziko (LVR)

Lodě představující standardní riziko (LSR)

Lodě představující nízké riziko (LNR)

Generické parametry

Kritéria

Bodová závažnost

Kritéria

Kritéria

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Typ lodě

Tankery na chemikálie

Tankery na plyn

Ropné tankery

Lodě na volně ložený náklad

Osobní lodě

 

 

 

 

2

Ani loď představující vysoké riziko, ani loď představující riziko nízké

 

 

 

Všechny typy

2

Stáří lodě

Všechny typy

> 12 let

1

Všechna stáří

 

 

 

 

3a

Vlajka

 

 

 

 

Černá, šedá a bílá listina

Černá – Velmi vysoké riziko

Vysoké riziko

Průměrné až vysoké riziko

2

 

 

 

 

Bílá

Černá – Průměrné riziko

1

3b

Audit IMO

-

-

Ano

 

 

 

4a

Uznané organizace

Výkon

Vysoký

-

-

Vysoký

Průměrný

-

-

-

Nízký

Nízké

1

-

Velmi nízký

Velmi nízké

-

4b

Uznaný EU

-

-

Ano

 

 

5

Společnost

Výkon

Vysoký

-

-

Vysoký

Průměrný

-

-

-

Nízký

Nízký

 

2

-

Velmi nízký

Velmi nízký

 

-

Historické parametry

 

 

 

 

 

6

Počet zaznamenaných anomálií při každé inspekci za posledních 36 měsíců

Anomálie

Bezpředmětné

 

 

 

-

 

 

≤ 5 (a nejméně jedna inspekce provedená během posledních 36 měsíců)

 

 

7

Počet zadržení za posledních 36 měsíců

Zadržení

≥ 2 zadržení

1

 

Žádná zadržení

 

LVR jsou lodě, které naplňují kritéria do výše celkové bodové závažnosti 5 nebo více bodů.

LNR jsou lodě, které naplňují všechna kritéria v rámci parametrů uplatňovaných na nízké riziko.

LSR jsou lodě, které nejsou ani LVR ani LNR.

Odůvodnění

Komisí, Radou a Pařížským memorandem uznaná tabulka rizikového profilu lodí.

Pozměňovací návrh 96

Příloha III

Oznamování
(podle článku 6)

Oznamování

1. Provozovatel, zástupce či velitel lodě, která je způsobilá pro rozšířenou inspekci v souladu s čl. 8 odst. 1 a která připlouvá do přístavu nebo ke kotvišti ve členském státě, oznámí přístavnímu orgánu či orgánu nebo subjektu k tomuto účelu určenému, a to alespoň tři dny před očekávaným příjezdem do přístavu nebo kotviště nebo před opuštěním předchozího přístavu nebo kotviště, pokud se očekává, že plavba nepotrvá déle než tři dny, níže uvedené informace:

V souladu s čl. 6 odst. 2 se poskytují tyto informace:

Přístavnímu orgánu či orgánu nebo subjektu k tomuto účelu určenému, a to alespoň tři dny před očekávaným příjezdem do přístavu nebo kotviště nebo před opuštěním předchozího přístavu nebo kotviště, pokud se očekává, že plavba nepotrvá déle než tři dny, se předkládají níže uvedené informace:

a) identifikace lodi (jméno, volací značka, identifikační číslo IMO nebo číslo MMSI);

a) identifikace lodi (jméno, volací značka, identifikační číslo IMO nebo číslo MMSI);

b) plánovaná doba trvání postoje v přístavu;

b) plánovaná doba trvání postoje v přístavu a seznam přístavů Společenství, které budou postupně navštíveny v průběhu dané plavby;

c) u tankerů:

c) u tankerů:

i. sestava: jednoduchý trup, jednoduchý trup s oddělenými zátěžovými nádržemi, dvojitý trup,

i. sestava: jednoduchý trup, jednoduchý trup s oddělenými zátěžovými nádržemi, dvojitý trup,

ii. stav nákladních a zátěžových nádrží: plné, prázdné, inertní,

ii. stav nákladních a zátěžových nádrží: plné, prázdné, inertní,

iii. objem a povaha nákladu;

iii. objem a povaha nákladu;

d) plánované práce v přístavu či kotvišti určení (nakládka, vykládka, jiné);

d) plánované práce v přístavu či kotvišti určení (nakládka, vykládka, jiné);

e) plánované statutární prohlídky a inspekce a podstatné údržbové a opravárenské práce, které mají být vykonány během postoje lodě v přístavu či kotvišti určení;

e) plánované statutární prohlídky a inspekce a podstatné údržbové a opravárenské práce, které mají být vykonány během postoje lodě v přístavu či kotvišti určení;

f) datum poslední rozšířené inspekce provedené v rámci Pařížského memoranda.

f) datum poslední rozšířené inspekce provedené v rámci Pařížského memoranda.

2. Provozovatelé, zástupci či velitelé ostatních lodí, které připlouvají do přístavu ve členském státě, oznámí příjezd v souladu s článkem 4 směrnice 2002/59/ES.

vypouští se

3. Po přijetí výše uvedených informací předá náležitý přístavní orgán či subjekt tyto informace příslušnému orgánu odpovědnému za státní přístavní inspekci. Kdykoli to bude možné, využijí se elektronické prostředky.

vypouští se

4. Postupy a formáty vypracované členskými státy pro účely této směrnice jsou v souladu s náležitými ustanoveními směrnice 2002/59/ES týkajícími se oznamování ze strany lodí.

vypouští se

Odůvodnění

Uvedení v soulad s upraveným článkem 6, který přejímá zde vypuštěná ustanovení.

Pozměňovací návrh 97

Příloha V název

PŘÍKLADY „ZŘEJMÝCH DŮVODŮ“ PRO PODROBNOU INSPEKCI

(podle čl. 7 odst. 3)

PŘÍKLADY „ZŘEJMÝCH DŮVODŮ“ PRO PODROBNOU INSPEKCI

(podle čl. 7 odst. 2)

Odůvodnění

Uvedení v soulad s upraveným článkem 8.

Pozměňovací návrh 98

Příloha V bod 1

1. Lodě uvedené v příloze I, části B.I a části B.II, bodech II-3, II-4, II-5b, II-5c a II-8.

1. Lodě uvedené v příloze II bodech 3a a 3b.

Odůvodnění

Uvedení v soulad s upravenou přílohou II.

Pozměňovací návrh 99

Příloha VII písm. A odst. 1

1. Tyto pokyny se vztahují pouze na lodě uvedené v čl. 3 odst. 1, čl. 3 odst. 2 a čl. 3 odst. 3 nařízení (ES) č. 725/2004, pokud neplují pod vlajkou státu, v němž se nachází přístav, v němž se provádějí inspekce.

1. Tyto pokyny se vztahují pouze na lodě uvedené v čl. 3 odst. 1, čl. 3 odst. 2 a, je-li to vhodné, čl. 3 odst. 3 nařízení (ES) č. 725/2004, pokud neplují pod vlajkou státu, v němž se nachází přístav, v němž se provádějí inspekce.

Odůvodnění

Uvedeno v soulad s upraveným čl. 9 odst. 2.

Pozměňovací návrh 100

Příloha VIII název

POSTUPY PRO ROZŠÍŘENÉ
INSPEKCE LODÍ
(podle článku 8)

POSTUPY PRO ROZŠÍŘENÉ
INSPEKCE LODÍ
(podle článku 7a)

Odůvodnění

Uvedení v soulad s nově navrhovaným článkem 8.

Pozměňovací návrh 101

Příloha VIII písm.A

A. OPATŘENÍ PRO USNADNĚNÍ PROVÁDĚNÍ ROZŠÍŘENÉ INSPEKCE

vypouští se

Při přijetí předběžného oznámení od lodě způsobilé pro rozšířenou inspekci informuje příslušný orgán neprodleně loď, zda bude rozšířená inspekce provedena či nikoli.

 

Provozovatel či velitel této lodě zajistí, že je v provozním rozpisu k dispozici dostatečný čas pro provedení rozšířené inspekce.

 

Aniž jsou dotčena kontrolní opatření požadovaná pro bezpečnostní účely, zůstane tato loď v přístavu či kotvišti, dokud se inspekce nedokončí.

 

Odůvodnění

Uvedení v soulad s novým čl. 8 odst. 3.

Pozměňovací návrh 102

Příloha VIII písm. B

B. KATEGORIE LODÍ PODLÉHAJÍCÍCH ROZŠÍŘENÉ INSPEKCI (podle čl. 8 odst. 1)

vypouští se

1. Tankery na plyn a chemikálie, které jsou starší než dvanáct let podle data stavby uvedeného v bezpečnostních osvědčeních lodě.

 

2. Lodě přepravující volně ložený náklad, které jsou starší než 12 let podle data stavby uvedeného v bezpečnostních osvědčeních lodě.

 

3. Ropné tankery o hrubé nosnosti více než 3 000 RT a starší než 12 let, podle data stavby uvedeného v bezpečnostních osvědčeních lodě.

 

4. Osobní lodě starší než 12 let kromě osobních lodích uvedených v čl. 2 písm. a) a b) nařízení Rady 1999/35/ES.

 

Odůvodnění

Uvedení v soulad s novou přílohou II částí 3.

Pozměňovací návrh 103

Příloha VIII písm. C název

C. NEPOVINNÉ ZÁSADY PRO ROZŠÍŘENOU INSPEKCI URČITÝCH KATEGORIÍ LODÍ (podle čl. 8 odst. 4)

C. NEPOVINNÉ ZÁSADY PRO ROZŠÍŘENOU INSPEKCI URČITÝCH KATEGORIÍ LODÍ

Odůvodnění

Uvedení v soulad s článkem 8 a přílohou II – tento odkaz již není namístě.

Pozměňovací návrh 104

Příloha X část 1 bod 13

13. Jméno a adresa majitele nebo provozovatele lodi

13. Jméno a adresa společnosti nebo provozovatele lodi

Odůvodnění

Použití definovaného pojmu „společnost“ se jeví jako vhodnější než použití pojmu „majitel“.

Pozměňovací návrh 105

Příloha XIII

 

Tato příloha se vypouští.

Odůvodnění

Uvedení v soulad s úpravami v článku 17, který vyjmenovává minimální rozsah informací, jež je potřeba v těchto zprávách uvádět, a žádá Evropskou komisi, aby pomocí postupu projednávání ve výborech s ohledem na načerpané zkušenosti navrhla harmonizovaný elektronický formát těchto zpráv.

Pozměňovací návrh 106

Příloha XV

 

Tato příloha se vypouští.

Odůvodnění

Uvedení v soulad s úpravami článku 20 – černá listina společností s výkonem na nízké úrovni bude vycházet z rizikového profilu provozovaných lodí, který je vymezen v příloze II bodě 1.

  • [1]  Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1. Obecné souvislosti – důvody přepracování směrnice 95/21/ES

Směrnice 95/21/ES se týká oblasti, která je pro námořní bezpečnost zásadní – jedná se o státní přístavní inspekci, jinými slovy o kontrolu lodí připlouvajících do přístavů Evropské unie.

Jelikož inspekce ze strany státu vlajky neposkytuje veškeré záruky, pokud jde o stav některých lodí, stala se státní přístavní inspekce doplňujícím a nezbytným prostředkem k tomu, aby bylo možno odhalit lodě neodpovídající normám a přimět je k dodržování mezinárodních plavebních předpisů i plavebních předpisů plavby Společenství.

Směrnice 95/21/ES byla upravena následně po havárii tankeru Erika v prosinci 1999. V prosinci 2002 po nehodě tankeru Prestige vyzvala Rada Komisi, aby co nejdříve předložila návrh na posílení postupů státní přístavní kontroly.

Dne 27. dubna 2004 přijal Evropský parlament usnesení na základě činnosti dočasného výboru pro zlepšení bezpečnosti na moři (výbor MARE), kterým vyzval ke zlepšení a větší intenzitě inspekcí lodí v přístavech Evropské unie.

Přepracování této směrnice, které Evropská komise předkládá, je tedy odpovědí na společnou žádost Evropského parlamentu a Rady. Rovněž reaguje na snahu o konsolidaci směrnice o státní přístavní inspekci, neboť státní přístavní inspekce prošla několika změnami jak na úrovni Společenství, tak na úrovni mezinárodní, zejména v rámci činnosti Pařížského memoranda o porozumění.

2. Shrnutí návrhu a záměrů Evropské komise

Zpravodajka má za to, že návrhem přepracování směrnice 95/21/ES sleduje Evropská komise tři cíle:

- zvýšit účinnost státní přístavní inspekce, a to zaměřením na lodi neodpovídající normám, a zlepšit uplatňování inspekčního režimu v přístavech a kotvištích Společenství;

- zjednodušit, vyjasnit a přizpůsobit směrnici, která se postupem času stala velmi složitou a těžkopádnou, protože narůstaly povinnosti, jimž přístavní inspekce podléhaly;

- zohlednit poslední vývoj právních předpisů Evropské unie a právě probíhající činnost Pařížského memoranda o porozumění.

K dosažení těchto tří cílů navrhuje Evropské komise některé zásadní změny:

· Dokument zavádí nový inspekční režim, který již nebude založen na minimální kvantitativní hranici 25 % lodí, u nichž má členský stát provést inspekci, nýbrž na kolektivním cíli spočívajícím v tom, že inspekcím budou podrobovány všechny lodě připlouvající do Unie, přičemž rizikové lodě budou kontrolovány častěji. Pro každou loď se stanoví rizikový profil na základě kombinace přesných parametrů.

· Komise rovněž zavádí množství úprav inspekčního režimu, do kterého budou spadat tři typy inspekcí: inspekce počáteční, podrobná a rozšířená.

· Přepracování zavádí inspekční postupy stanovené na úrovni Pařížského memoranda, pokud jde o bezpečnost lodí a přístavního zařízení.

· Dokument přichází s novými ustanoveními o odepření přístupu do přístavů Společenství.

· Komise dále zpřísňuje kritéria týkající se inspektorů, upřesňuje totiž požadavky na odbornost inspektorů, jinými slovy na jejich kvalifikaci a kompetenci.

· Tento dokument dále zpřísňuje oznamovací povinnost ze strany lodivodů – rozšiřuje tuto povinnost i na lodivody na volném moři a navrhuje rozšířit hlášení i na závady na lodi.

· Přepracovaná verze dále upravuje založení černé listiny námořních společností.

3. Stanovisko zpravodajky

Zpravodajka záměry Evropské komise vítá a do značné míry sdílí její cíl zjednodušit státní přístavní inspekci a zlepšit její účinnost.

Zpravodajku však záhy překvapila forma, kterou Komise zvolila, totiž přepracování směrnice. Toto rozhodnutí vyvolalo dojem, že Komisi zcela neumožní dosáhnout všech vytyčených cílů, protože se přepracování podle všeho zaměřilo na příliš omezený záběr hledisek.

Ve shodě s Evropskou komisí a po předběžných konzultacích s Radou podporovala zpravodajka dalekosáhlejší přepracování směrnice 95/21/ES.

Zpravodajka tedy předkládá text, který je ve vztahu k původnímu návrhu značně přebudovaný, aby umožnil:

· zjednodušit stavbu textu, který je nyní koherentnější – zejména se již v něm nemísí ustanovení stávajícího inspekčního režimu s ustanoveními budoucího inspekčního režimu, což se mimo jiné projevuje vypuštěním článku 26 a přílohy I.

· vyjasnit některé články dokumentu, zejména pak články následující:

– 5 (o inspekčním režimu),

– 5a (nový, o dodržování inspekčních cílů ze strany členských států),

– 6a (nový, o rizikovém profilu lodí),

– 6b (nový, o četnosti inspekcí),

– 7 (nový, o výběru lodí k inspekci),

– 8 (nový, o jednotlivých typech inspekce),

– 9 (nový, o pokynech Společenství a Pařížského memoranda, které je třeba dodržovat),

– 18a (nový, o inspekční databázi),

· omezit použití postupu projednávání ve výborech, aby došlo k návratu k běžnému rozložení jeho působnosti, do níž nespadají články, avšak která umožňuje přizpůsobení příloh v závislosti na vývoji praxe a námořního práva Společenství i mezinárodního námořního práva.

· zpřesnit budoucí inspekční databázi, která je klíčovým prvkem úspěchu nového inspekčního režimu.

· posílit a vyjasnit provázanost mezi inspekčním režimem společenství a inspekčním režimem Pařížského memoranda.

Zpravodajka má za to, že tento dokument je s ohledem na první čtení výrazně lepším podkladem pro práci.

Je však možné, že vyjde najevo potřeba dalších úprav, v nichž bude zohledněn vývoj diskusí s Evropskou komisí a Radou, ale také na úrovni Pařížského memoranda.

Zpravodajka má však za to, že ať je výsledek prací Pařížského memoranda jakýkoli, je nezbytné, aby členské státy toto přepracování směrnice přijaly a schválily. Četné úpravy, které byly v textu provedeny, vyjasňují provázanost s Pařížským memorandem a otevírají možnost rozsáhlého souladu s ním. Je tedy nezbytné, aby Rada učinila z přijetí tohoto přepracování prioritu. S jasným a důrazným dokumentem, jako je ten, který je zde předkládán, již neexistují pádné důvody k tomu, aby se se schválením této směrnice vyčkávalo na to, až budou práce v rámci Pařížského memoranda s konečnou platností ukončeny.

Je možné, že bude ještě třeba upřesnit některé technické záležitosti, jako jsou například otázky související s použitím inspekčního režimu v kotvištích, úpravou podávání stížností a nakládání s nimi, vypracováním černé listiny námořních společností s nízkým výkonem nebo inspekčními postupy.

Zpravodajka tedy bude pokračovat v konzultacích a nevylučuje možnost pozdějšího předložení dalších pozměňovacích návrhů, aby tímto přepracováním mohly být položeny pevné a jasné základy režimu přístavní inspekce Společností.

POSTUP

Název

Státní přístavní inspekce (přepracovaná verze)

Referenční údaje

KOM(2005)0588 – C6-0028/2006 – 2005/0238(COD)

Příslušný výbor
       Datum oznámení na zasedání

TRAN
1.2.2006

Zpravodaj(ové)
       Datum jmenování

Dominique Vlasto
28.3.2006

 

 

Projednání ve výboru

19.4.2006

13.9.2006

22.11.2006

23.1.2007

Datum přijetí

26.2.2007

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

46

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Luís Queiró, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas, Yannick Vaugrenard, Marta Vincenzi, Lars Wohlin, Corien Wortmann-Kool, Roberts Zīle

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Zsolt László Becsey, Johannes Blokland, Philip Bradbourn, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Anne E. Jensen, Rosa Miguélez Ramos