JELENTÉS a kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozott változat)

27.3.2007 - (COM(2005)0588 – C6–0028/2006 – 2005/0238(COD)) - ***I

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
Előadó: Dominique Vlasto

Eljárás : 2005/0238(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0081/2007
Előterjesztett szövegek :
A6-0081/2007
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozott változat)

(COM(2005)0588 – C6–0028/2006 – 2005/0238(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2005)0588)[1],

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 80. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6‑0028/2006),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére és a Jogi Bizottság véleményére (A6–0081/2007),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen módosítani szándékozik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szövegA Parlament módosításai

Módosítás: 1

(4) preambulumbekezdés

(4) A hajók biztonsága, a hajók általi szennyezés megelőzése és a hajókon szolgálatot teljesítők élet- és munkakörülményei hatékonyan növelhetők a követelményeket nem kielégítő hajók számának drasztikus csökkentésével, ami a közösségi vizeken a nemzetközi egyezmények, szabályzatok és állásfoglalások szigorú alkalmazásával valósítható meg.

(4) A hajók biztonsága, a hajók általi szennyezés megelőzése és a hajókon szolgálatot teljesítők élet- és munkakörülményei hatékonyan növelhetők a követelményeket nem kielégítő hajók számának drasztikus csökkentésével, a közösségi vizeken a nemzetközi egyezmények, szabályzatok és állásfoglalások szigorú alkalmazása révén.

Indokolás

A nemzetközi egyezmények, szabályzatok és állásfoglalások szigorú alkalmazása valóban olyan alapvető kötelezettség, ami hozzájárul a kitűzött célok eléréséhez, ugyanakkor nem ez jelenti ennek egyetlen módját.

Módosítás: 2

(4a) preambulumbekezdés (új)

 

(4a) Az Európai Közösség azt óhajtja, hogy e címen mielőbb erősítsék meg a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek a tengerészeti munkáról szóló 2006. évi egyezményét, amelynek 5.2.1. része a kikötő szerint illetékes állam felelősségére vonatkozik.

Indokolás

Ez az egyezmény, amely kodifikálja és naprakésszé teszi a nemzetközi tengeri munkajogot, tartalmaz a kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzésre alkalmazandó előírásokat. Utalni kell erre annak érdekében, hogy ösztönözzék a tagállamokat az egyezmény azonnali megerősítésére.

Módosítás: 3

(5) preambulumbekezdés

(5) A hajók biztonságának, a hajók általi szennyezés megelőzésének és a hajókon szolgálatot teljesítők élet- és munkakörülményeinek ellenőrzése elsődlegesen - ahogy korábban is - a lobogó szerinti állam feladata. Ugyanakkor a lobogó szerinti államok súlyos mulasztásokat követtek el a nemzetközi követelmények bevezetése és kikényszerítése terén. Ezért a hajók biztonságára, a környezetszennyezés megelőzésére és a hajókon szolgálatot teljesítők élet- és munkakörülményeire vonatkozó nemzetközi követelmények betartását a kikötő szerint illetékes államnak is helyénvaló ellenőriznie.

(5) A hajók biztonságának, a hajók általi szennyezés megelőzésének és a hajókon szolgálatot teljesítők élet- és munkakörülményeinek ellenőrzése elsődlegesen - ahogy korábban is - a lobogó szerinti állam feladata. Ugyanakkor a lobogó szerinti államok súlyos mulasztásokat követtek el a nemzetközi követelmények bevezetése és kikényszerítése terén. Ezért a hajók biztonságára, a környezetszennyezés megelőzésére és a hajókon szolgálatot teljesítők élet- és munkakörülményeire vonatkozó nemzetközi követelmények betartását a kikötő szerint illetékes államnak is helyénvaló ellenőriznie, elismerve, hogy a kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzések nem jelentenek szakértői véleményt, és az ellenőrzési jelentéseknek nincs olyan értékük, mint a hajóalkalmassági bizonyítványnak, és hogy a kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzés nem mentesíti a lobogó szerinti államokat a felelősségük alól.

Indokolás

Emlékeztetni kell arra, hogy a kikötő szerint illetékes állam nem léphet a lobogó szerinti állam helyébe, még ha a kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzés a lobogó szerinti állam hiányosságaihoz szükséges pillanatnyi segítség is, és egy modern tengerbiztonsági rendszer lényeges eleme.

Módosítás: 4

(10) preambulumbekezdés

(10) A kikötőiket felkereső külföldi hajók legalább egy negyedének a tagállamok általi ellenőrzése egy adott év folyamán olyan gyakorlat, amellyel biztosítható, hogy a Közösség vizein közlekedő hajók nagy számban ellenőrzésen essenek át.

törölve

Indokolás

A koherencia érdekében törölni kell a kikötő szerinti állam általi ellenőrzések jelenlegi rendszerére utaló rendelkezéseket, hogy ne lehessen összetéveszteni azokat az új rendelkezésekkel.

Módosítás: 5

(11) preambulumbekezdés

(11) Egy hatékony kikötő szerinti állam általi ellenőrzési rendszer azonban az Európai Unión belüli kikötőket felkereső valamennyi hajó rendszeres ellenőrzését biztosítja, nem korlátozódik a jelenlegi, a befutó hajók egy negyedét lefedő célra. Az ellenőrzés során nagyobb figyelmet kell fordítani az előírásoktól eltérő hajókra; ugyanakkor a minőségi hajókat – vagyis azokat, amelyek jó ellenőrzési eredményekkel rendelkeznek vagy egy hitelesítéssel rendelkező IMO tagállam lobogója alatt közelednek – ritkább ellenőrzésekkel kell jutalmazni. A kikötő szerinti állam általi ellenőrzések közösségi rendszerét ki kell egészíteni ilyen értelmű új ellenőrzési megoldásokkal, amint annak különböző jellemzőit meghatározzák; és ehhez olyan közös ellenőrzési tervet kell alapul venni, amelynek értelmében minden tagállam igazságosan hozzájárul az átfogó ellenőrzési rendszer létrehozásának közösségi célkitűzéséhez.

(11) Egy hatékony kikötő szerinti állam általi ellenőrzési rendszer az Európai Unión belüli kikötőket felkereső valamennyi hajó rendszeres ellenőrzését biztosítja. Az ellenőrzés során nagyobb figyelmet kell fordítani az előírásoktól eltérő hajókra; ugyanakkor a minőségi hajókat – vagyis azokat, amelyek jó ellenőrzési eredményekkel rendelkeznek vagy egy hitelesítéssel rendelkező IMO tagállam lobogója alatt közelednek – ritkább ellenőrzésekkel kell jutalmazni. A kikötő szerinti állam általi ellenőrzések közösségi rendszerét ki kell egészíteni ilyen értelmű új ellenőrzési megoldásokkal, amint annak különböző jellemzőit meghatározzák; és ehhez olyan közös ellenőrzési tervet kell alapul venni, amelynek értelmében minden tagállam igazságosan hozzájárul az átfogó ellenőrzési rendszer létrehozásának közösségi célkitűzéséhez.

A tagállamoknak ezenkívül az egyes kikötők hajóforgalmának mértékét és jellegzetességeit figyelembe véve kellene megfelelő számú személyzetet, köztük képesített ellenőröket felvenniük és alkalmazásban tartaniuk.

Indokolás

A koherencia érdekében törölni kell a hajók 25%-ának ellenőrzésére vonatkozó jelenlegi célkitűzésre való utalást. Emlékeztetni kell rá, hogy a tagállamoknak rendelkezniük kell az új ellenőrzési célkitűzés eléréséhez szükséges személyi állománnyal.

Módosítás: 6

(11a) preambulumbekezdés (új)

 

(11a) Az ezen irányelvvel létrehozott ellenőrzési rendszert a párizsi memorandum keretében elvégzett munkákhoz kell igazítani. Amennyiben a párizsi memorandumból eredő fejlődést az Európai Unióban való alkalmazhatósága előtt egy közösségi szintű megállapodásba kell foglalni, egy egységes ellenőrzési rendszer létrehozása érdekében szoros együttműködést kell kialakítani a közösségi szabályozás és a párizsi memorandum között.

Indokolás

El kell kerülni, hogy egyidejűleg két ellenőrzési rendszer létezzen, ami igen nehézkessé tenné az ellenőrzéseket és növelné az adminisztratív terheket.

Módosítás: 7

(13a) preambulumbekezdés (új)

 

(13a) A jelen irányelv alapján felállított ellenőrzési rendszerben a hajókon végzett rendszeres ellenőrzések közötti idő az adott hajó bizonyos általános és történeti paraméterek alapján meghatározott kockázati profiljától függ. Nagy kockázati profilú hajók esetén ez az idő nem haladhatja meg a hat hónapot.

Indokolás

A közösségi szintű ellenőrzések gyakorisága ezentúl a Közösség kikötőibe behajózó egyes hajókhoz rendelt kockázati profiltól függ majd. Ha a kockázati profil magas, az ellenőrzések között semmiképpen sem telhet el 6 hónapnál több idő.

Módosítás: 8

(14) preambulumbekezdés

(14) Egyes hajók a hajózás biztonságára és a tengeri környezetre nézve kifejezetten veszélyt jelentenek rossz állapotuk, lobogójuk és előtörténetük miatt. Meg kell akadályozni, hogy az említett hajók befussanak a Közösség kikötőibe, kivéve, ha bizonyítható, hogy biztonságosan hajóznak a Közösség vizein. Célszerű iránymutatásokat megállapítani, amelyek meghatározzák a befutási tilalom elrendelése és feloldása esetén alkalmazandó eljárásokat. Az átláthatóság érdekében közzé kell tenni a Közösség kikötőiből kitiltott hajók jegyzékét.

(14) Egyes hajók a hajózás biztonságára és a tengeri környezetre nézve kifejezetten veszélyt jelentenek rossz állapotuk, lobogójuk és előtörténetük miatt. Meg kell akadályozni, hogy az említett hajók befussanak a Közösség kikötőibe és horgonyzóhelyeire, kivéve, ha bizonyítható, hogy biztonságosan hajóznak a Közösség vizein. Célszerű iránymutatásokat megállapítani, amelyek meghatározzák a befutási tilalom elrendelése és feloldása esetén alkalmazandó eljárásokat. Az átláthatóság érdekében közzé kell tenni a Közösség kikötőiből és horgonyzóhelyeiről kitiltott hajók jegyzékét.

Indokolás

A befutási tilalmat a Közösség horgonyzóhelyeire is alkalmazni kell.

Módosítás: 9

(19) preambulumbekezdés

(19) A révkalauzok és kikötőhatóságok számára lehetővé kell tenni, hogy hasznos információkat szolgáltassanak a hajók hibáiról.

(19) A révkalauzok és kikötőhatóságok számára lehetővé kell tenni, hogy hasznos információkat szolgáltassanak a hajók rendellenességeiről.

Indokolás

A révkalauzok és a kikötőhatóságok jelezhetik a rendellenességeket, ily módon hozzájárulva a kikötő szerinti állam általi ellenőrzéshez. Ők azonban nem minősülnek ellenőröknek, ezért nem várható el tőlük, hogy jelezzék a gyakran nehezen felismerhető vagy láthatatlan hibákat.

Módosítás: 10

(20) preambulumbekezdés

(20) A fedélzeti élet- és munkakörülményekre vonatkozó panaszokat ki kell vizsgálni. A panaszost értesíteni kell a panasz nyomán született intézkedésekről.

(20) A fedélzeti élet- és munkakörülményekre vonatkozó, jogos érdeküket igazoló személyektől származó panaszokat ki kell vizsgálni. Elsőbbséget élvez a panaszok hajókon történő kezelése. A panaszost értesíteni kell a panasz nyomán született intézkedésekről.

Indokolás

A preambulumbekezdésnek a cikkhez történő hozzáigazítása. Egyébként a személyzettől származó panaszoknak elsőbbséget kell élvezniük az egyéb panaszokkal szemben, mivel a hozzájuk fűződő jogos érdek vitathatatlan.

Módosítás: 11

(28a) preambulumbekezdés (új)

 

(28a) Összhangban a jobb jogalkotásról szóló intézményközi megállapodás (34) bekezdésével, a tagállamoknak saját maguk részére, illetve a Közösség érdekében el kell készíteniük, és közzé kell tenniük saját táblázataikat, amelyek bemutatják ezen irányelv és az átültetési intézkedéseik közötti megfeleléseket.

Módosítás:12

(28b) preambulumbekezdés (új)

 

(28b) Annak érdekében, hogy a tengeri kikötőkkel nem rendelkező tagállamokra ne rójanak aránytalan adminisztratív többletterhet, egy de minimis szabálynak lehetővé kell tennie számukra, hogy eltérjenek ezen irányelv rendelkezéseitől, azon szabályok értelmében, amelyeket a 24. cikkben előírt eljárás szerint fognak elfogadni.

Indokolás

Méltányos, hogy azoknak az államoknak, amelyeknek nincs tengeri hozzáférésük, ne kelljen az ezen irányelvből eredő valamennyi előírást alkalmazniuk. A jelentős folyami főútvonalakon kikötőkkel rendelkező államok azonban – egyes egyedi feltételekkel – végezhetnek ellenőrzéseket ezen irányelv keretében. Szigorú feltételekkel ellátott eltérési szabályokat kell előírni. Ezeket el lehet fogadni komitológiai eljárással.

Módosítás: 13

1. cikk ba) pont (új)

 

ba) annak biztosítása, hogy a Közösségen belüli kikötőkbe és horgonyzóhelyekre tartó valamennyi hajót a kockázati profiljától függő időközönként megvizsgálnak, a nagy kockázatot jelentő hajókat pedig alaposabb és gyakoribb ellenőrzésnek vetik alá;

Indokolás

Az irányelv átdolgozásának elsődleges célja, hogy oly módon változtassa meg a közösségi ellenőrzési rendszert, hogy az ellenőrzés a Közösség kikötőiben és horgonyzóhelyein megforduló valamennyi hajó egyedi kockázati profiljától függjön. A rendszer hatékonyabbá tétele érdekében a nagy kockázatot jelentő hajók alaposabb és gyakoribb ellenőrzés tárgyát képezik.

Módosítás: 14

1. cikk bb) pont (új)

 

bb) olyan elemek beemelése a kikötő szerinti állam általi ellenőrzés rendszerébe, amelyek közös kritériumokat szabnak a hajók kikötő szerinti állam általi ellenőrzése számára, illetve harmonizálják az ellenőrzési és feltartóztatási eljárásokat.

Indokolás

Az irányelv átdolgozásának másik célja, hogy a kikötő szerinti állam általi ellenőrzés rendszerébe koherens és közösségi szinten harmonizált közösségi elemeket hozzon. Ez a kulcsa az új rendelkezések betartásának, helyes alkalmazásának és hatékonyságának.

Módosítás: 15

2. cikk (2a) bekezdés (új)

 

(2a) „az IMO önkéntes ellenőrzési rendszer kerete és eljárásai” alatt az IMO A. 974(24). határozata értendő.

Indokolás

A nemzetközi jogból származó fogalommeghatározás, a II. melléklet I. része 1. pontjának c) bekezdésében szereplő hivatkozás teszi szükségessé.

Módosítás: 16

2. cikk (2b) bekezdés (új)

 

(2a) „párizsi memorandum által lefedett régió”: az a földrajzi övezet, amelyben a párizsi memorandum részes államai a memorandum keretében ellenőrzéseket végeznek.

Indokolás

A „párizsi memorandumi régió” kifejezés többször is megjelenik az irányelv szövegében, fontos, hogy meghatározzák ezt a fogalmat.

Módosítás: 17

2. cikk (4a) bekezdés (új)

 

(4a) a „kikötő” azokból a dolgokból és berendezésekből álló szárazföldi és vízi területet jelenti, amelyek elsődlegesen lehetővé teszik a hajók fogadását, megrakodásukat és lerakodásukat, az áruk raktározását, ezen áruk fogadását és leszállítását, valamint az utasok felszállását és leszállását;

Indokolás

Logikusnak tűnik szerepeltetni a kikötő fogalmának meghatározását ezen irányelv keretében. A javasolt meghatározás a kikötői szolgáltatások piacához való hozzáférésről szóló irányelvjavaslatból származik.

Módosítás: 18

2. cikk (9) bekezdés

(9) Ellenőrzés: egy hajó felkeresése az ellenőr által annak megvizsgálására, hogy a hajó megfelel-e a vonatkozó egyezményeknek, rendeleteknek, és tartalmazza legalább a 7. cikk (1) bekezdésében említett ellenőrzéseket.

(9) Első ellenőrzés: egy hajó felkeresése az ellenőr által annak megvizsgálására, hogy megfelel-e a vonatkozó egyezményeknek, rendeleteknek, és tartalmazza legalább a 8. cikk (1) bekezdésében említett ellenőrzéseket.

Indokolás

Az új rendszer az ellenőrzések három típusát tartalmazza. A első ellenőrzés a legegyszerűbb ezek közül.

Módosítás: 19

2. cikk (10) bekezdés

(10) „Részletesebb ellenőrzés”: olyan ellenőrzés, ahol a hajót, annak felszerelését és személyzetét egészben vagy részben, a 7. cikk (4) bekezdésében meghatározott körülmények között, a hajó szerkezetére, felszerelésére, személyzetére, az élet és munkakörülményekre, valamint a fedélzeti munkavégzéssel kapcsolatos eljárásokra vonatkozóan vizsgálják.

(10) „Részletesebb ellenőrzés”: olyan ellenőrzés, ahol a hajót, annak felszerelését és személyzetét egészben vagy részben, a 8. cikk (2) bekezdésében meghatározott körülmények között, a hajó szerkezetére, felszerelésére, személyzetére, az élet és munkakörülményekre, valamint a fedélzeti munkavégzéssel kapcsolatos eljárásokra vonatkozóan vizsgálják.

Indokolás

A részletesebb ellenőrzés az ellenőrzések második típusa: az ellenőr döntésére van bízva, hogy az első ellenőrzés során tapasztaltak alapján végrehajtja-e. Az általa végzett munka minősége és hatékonysága érdekében biztosítani kell az ellenőr számára a lehetőséget, hogy részletesebb ellenőrzést végezhessen.

Módosítás: 20

2. cikk, (11) bekezdés

(11) „Kiterjesztett ellenőrzés”: olyan ellenőrzés, amely kiterjed legalább a VIII. melléklet C. részében felsorolt elemekre. A kiterjesztett ellenőrzés magába foglalhat részletesebb ellenőrzést, amennyiben az a 7. cikk (4) bekezdése szerint egyértelműen indokolt.

(11) „Kiterjesztett ellenőrzés”: olyan ellenőrzés, amely kiterjed legalább a VIII. melléklet C. részében felsorolt elemekre. A kiterjesztett ellenőrzés magába foglalhat részletesebb ellenőrzést, amennyiben az a 7a. cikk szerint egyértelműen indokolt.

Indokolás

Számozás: Vlasto asszony módosító indítványaival való összehangolás.

Módosítás: 21

2. cikk, (12) bekezdés

(12) „Panasz”: információ vagy jelentés, amelyet a hajóparancsnok, a személyzet bármely tagja, egy szakmai szervezet, szövetség, szakszervezet vagy általában a hajó biztonságában, a személyzet biztonságában vagy egészségének veszélyeztetése megelőzésében, a fedélzeti élet- és munkakörülményekben és a környezetszennyezés megelőzésében érdekelt bármely személy nyújt be.

(12) „Panasz”: információ vagy jelentés, kivéve a rendellenességi jelentést vagy a révkalauzok vagy a kikötői hatóságok által feltárt szembeötlő hiányosságokról szóló jelentést, amint a 17. cikk előírja, amelyet a hajó biztonságában, a személyzet biztonságában vagy egészsége veszélyeztetésének megelőzésében, a fedélzeti élet-és munkakörülményekben és a környezetszennyezés megelőzésében jogosan érdekelt bármely jogi vagy természetes személy nyújt be.

Indokolás

Panasz benyújtásának a lehetősége nyitva marad minden olyan személy részére, aki jogosan érdekelt a hajó biztonságában. A panaszbenyújtási lehetőséget nem szabad korlátozni, de keretek közé kell szorítani annak érdekében, hogy megakadályozzuk a visszaélés jellegű panaszokat, és hogy világossá tegyük a panaszok és a 17. cikkben előírt jelző jelentések közötti megkülönböztetést.

Módosítás: 22

2. cikk (14) bekezdés

(14) „Kitiltó határozat”: a hajóparancsnok, a hajóért felelős társaság számára kiállított értesítő irat arról, hogy a hajónak a Közösség kikötőibe való belépését a kikötőhatóságok nem fogják engedélyezni.

(14) „Kitiltó határozat”: a hajóparancsnok és a hajóért felelős társaság és a lobogó szerint állam számára kiállított határozat arról, hogy a hajónak a Közösség kikötőibe és horgonyzóhelyeire való belépését a kikötőhatóságok nem fogják engedélyezni.

Indokolás

A kitiltó határozatot nem lehet dokumentumként definiálni: mindenekelőtt egy határozatról van szó, amit az illetékes hatóság hoz meg. A hatékonyság és alkalmazhatóság érdekében fontos értesíteni erről a lobogó szerinti államot is. Az intézkedésnek pedig érvényesnek kell lennie a Közösség valamennyi kikötőjében és horgonyzóhelyén.

Módosítás: 23

2. cikk (16) bekezdés

(16) „Társaság”: a hajó tulajdonosa vagy bármely más szervezet vagy személy, mint pl. az igazgató vagy a hajó személyzet nélkül bérlése esetén a bérlő, aki a hajó tulajdonosától átvállalta a hajó üzemeltetésének felelősségét, és aki e felelősség átvállalásával az ISM (nemzetközi biztonságos üzemeltetési szabályzat) rendelkezései szerint irányadó valamennyi kötelezettséget és felelősséget felvállalja.

(16) „Társaság”: a hajó tulajdonosa vagy bármely más szervezet vagy személy, mint pl. az igazgató vagy a hajó személyzet nélkül bérlése esetén a bérlő, aki a hajó tulajdonosától átvállalta a hajó üzemeltetésének felelősségét, és aki e felelősség átvállalásával az ISM (nemzetközi biztonságos üzemeltetési szabályzat) rendelkezései szerint irányadó valamennyi kötelezettséget és felelősséget felvállalja.

Indokolás

A módosítás a magyar nyelvű változatot nem érinti.

Módosítás: 24

2. cikk (19) bekezdés

(19) „Osztályozási bizonyítvány”: elismert szervezet által kiállított bizonyítvány arról, hogy a hajó bizonyos célra vagy bizonyos szolgáltatás nyújtására alkalmas az elismert szervezet által lefektetett és közzétett szabályokkal és rendelkezésekkel összhangban.

(19) „Osztályozási bizonyítvány”: elismert szervezet által kiállított bizonyítvány a SOLAS 74. számú egyezménye II. fejezete A.1. része 3.1. szabályának való megfelelésről.

Indokolás

A módosítás biztosítja az összhangot a hatályos nemzetközi tengerjoggal.

Módosítás: 25

2. cikk (20) bekezdés

(20) „Ellenőrzési adatbázis”: központi információs rendszer a kikötő szerinti állam által végzett ellenőrzések eredményeiről.

(20) „Ellenőrzési adatbázis”: információs rendszer a kikötő szerinti állam által végzett Közösségen belüli ellenőrzések rendszerének végrehajtásához, amely tartalmazza a párizsi memorandum régiójában végzett ellenőrzéseket is.

Indokolás

Az elvégzett ellenőrzések adatbázisa a kikötő szerinti állam által végzett közösségi ellenőrzések rendszerének kulcsfontosságú eleme. Ezért elsősorban ezt a célt kell szolgálnia. Amennyiben ez szükséges és megvalósítható, az adatbázis felhasználható a párizsi memorandum új ellenőrzési rendszere keretében is.

Módosítás: 26

3. cikk, (1) bekezdés

(1) Ezen irányelv hatálya az olyan hajóra és annak személyzetére terjed ki, amely egy tagállam kikötőjébe vagy révébe fut be.

 

Ezen irányelv értelmezésében a nemzetközi joggal összhangban egy tagállam ellenőrzési és visszatartási hatáskörrel élhet olyan hajóval szemben is, amely a joghatósága alatt álló vizeken tartózkodik, joghatósága alatti tengeri létesítményben vagy a felségvizein lévő bármely más létesítményben horgonyoz.

 

 

 

E cikk rendelkezései nem befolyásolják a tagállamoknak a vonatkozó nemzetközi egyezményekben biztosított beavatkozási jogosultságait.

(1) Ezen irányelv hatálya az olyan hajóra és annak személyzetére terjed ki, amely egy tagállam kikötőjébe vagy révébe fut be.

 

Franciaország határozhat úgy, hogy a Szerződés 299. cikkének (2) bekezdésében említett tengerentúli megyékben található kikötők nem tartoznak az e bekezdésben említett kikötők közé.

 

Ha egy tagállam a felségvizein, de egy kikötőn kívül tartózkodó hajón végez ellenőrzést, ezt az eljárást ezen irányelv alkalmazása céljából ellenőrzésnek tekintik.

 

E cikk rendelkezései nem befolyásolják a tagállamoknak a vonatkozó nemzetközi egyezményekben biztosított beavatkozási jogosultságait.

 

A tengeri kikötőkkel nem rendelkező tagállamok bizonyos feltételekkel eltérhetnek ezen irányelv alkalmazásától. A Bizottság a 24. cikkben szereplő eljárások szerint elfogadja azokat az intézkedéseket, amelyek lehetővé teszik ezen eltérési mechanizmus végrehajtását.

Indokolás

Franciaországnak a 95/21/EK irányelv hatálya alá nem tartozó tengerentúli megyéit sem kellene bevonni ezen irányelv alkalmazási körébe, mivel teljesen különböző földrajzi övezetekhez tartoznak, és a párizsitól eltérő egyéb egyetértési memorandumok hatálya alá tartoznak.

Méltányos, hogy azoknak az államoknak, amelyeknek nincs tengeri hozzáférésük, ne kelljen az ezen irányelvből eredő valamennyi előírást alkalmazniuk. A jelentős folyami főútvonalakon kikötőkkel rendelkező államok azonban – egyes egyedi feltételekkel – végezhetnek ellenőrzéseket ezen irányelv keretében. Szigorú feltételekkel ellátott eltérési szabályokat kell előírni. Ezeket el lehet fogadni komitológiai eljárással.

Módosítás: 27

Cím

A tagállamok kötelezettségei

Ellenőrző hatóságok

Módosítás: 28

4. cikk (2) bekezdés

(2) A tagállamok illetékes hatóságokat tartanak fent a hajók ellenőrzésére, és minden olyan szükséges intézkedést megtesznek, amelyek célja annak biztosítása, hogy az illetékes hatóságok az ezen irányelvben megállapítottak szerint lássák el feladataikat. Ezen belül különösen: gondoskodnak kellő számú személyzet felvételéről és foglalkoztatásáról, beleértve a minősített ellenőröket, figyelembe véve az egyes kikötők hajóforgalmát és a forgalom jellegét.

(2) A tagállamok illetékes hatóságokat tartanak fent a hajók ellenőrzésére, és minden olyan szükséges intézkedést megtesznek, amelyek célja annak biztosítása, hogy az ezen irányelvben megállapítottak szerint lássák el feladataikat. Ezen belül különösen: gondoskodnak kellő számú személyzet felvételéről és foglalkoztatásáról, beleértve a minősített ellenőröket, figyelembe véve az egyes kikötők hajóforgalmát és a forgalom jellegét.

A tagállamok megteszik a megfelelő intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 8. cikkben és az I. melléklet A. részének 1. pontjában előírt kiterjesztett és kötelező ellenőrzések elvégzésére mindig rendelkezésre álljon elegendő ellenőr.

A tagállamok megteszik a megfelelő intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 7. és 7a. cikkben és a II. melléklet II. részében előírt első és kiterjesztett ellenőrzések elvégzésére mindig rendelkezésre álljon elegendő ellenőr.

Indokolás

Emlékeztetni kell a tagállamokat arra, hogy kellő és elégséges számú ellenőrrel kell rendelkezniük a közösségi rendszer által előírt ellenőrzések végrehajtásához.

Módosítás: 29

5. cikk cím

Ellenőrzési kötelezettségvállalások

Közösségi ellenőrzési rendszer

Indokolás

A jelen irányelv alapján elvégzendő ellenőrzések terén fennálló, e cikkben szereplő kötelezettségek a közösségi ellenőrzési rendszer alapját képezik. Ezt az alapvetést kell hangsúlyozni a beszédesebb címmel.

Módosítás: 30

5. cikk (1) bekezdés

(1) A tagállamok egyéni ellenőrzések végzésével járulnak hozzá a más tagállamok és a párizsi memorandum aláíró országai által végzett ellenőrzésekhez, melyek együttvéve biztosítják, hogy az Európai Unió kikötőibe vagy réveibe befutó valamennyi hajó átessen ellenőrzésen. Ez szavatolja, hogy a fokozottabb veszélyt jelentő hajókat alaposabban és gyakrabban ellenőrizzék. Az első albekezdésben említett cél elérése érdekében létrehozott ellenőrzési rendszernek tartalmaznia kell a II. mellékletben említett elemeket.

(1) A tagállamok a 7. cikkben leírt kiválasztási séma és a II. melléklet rendelkezései alapján végzik az ellenőrzéseket.

Indokolás

Egy új, 7. cikk tartalmazza az ellenőrzés alá vetett hajók kiválasztásának módját. Így feleslegessé válik az 5. cikk e része.

Módosítás: 31

5. cikk, (2) bekezdés

(2) Az (1) bekezdésben említett ellenőrzés szabályait a Bizottság állapítja meg a 25. cikkben említett eljárással összhangban.

(2) Valamennyi tagállam köteles évente annyi hajót ellenőrizni, amekkora rész rá hárul a Közösségen és a párizsi egyetértési memorandum által lefedett területen belül évente végrehajtandó ellenőrzések teljes számából. Ez a rész az adott tagállam kikötőibe és horgonyzóhelyeire behajózó hajók száma alapján számítható ki, a Közösség összes tagállamának és a párizsi egyetértési memorandum részes államainak kikötőibe és horgonyzóhelyeire befutó hajók összlétszámával arányosan.

Indokolás

Az egyes tagállamok által elvégzendő ellenőrzések számát a Közösség vagy a párizsi memorandum övezetének kikötőjébe vagy horgonyzóhelyére befutó hajók teljes száma alapján számítják ki.

Módosítás: 32

5. cikk (3) bekezdés

(3) Amíg a (2) bekezdésben előirányzott intézkedések életbe nem lépnek, az egyes tagállamok illetékes hatóságai által évente elvégzendő ellenőrzések teljes száma legalább a kikötőikbe befutó hajók éves számának 25 %-a, amelyre vonatkozóan statisztikai adatok állnak rendelkezésre. Ezt az éves számot a három legutóbbi olyan naptári év alapján számítják ki, amelyre vonatkozóan rendelkezésre állnak statisztikai adatok. A számításhoz használt időszak vége nem előzheti meg több mint egy évvel az ellenőrzési év kezdetét.

törölve

Indokolás

A jogi pontosság érdekében törölni kell a közösségi ellenőrzési rendszer új célkitűzéseinek hatálybalépése révén elavuló rendelkezéseket.

Módosítás: 33

5. cikk (4) bekezdés

(4) A hajók ellenőrzésre való kiválasztásakor az illetékes hatóság az I. mellékletben meghatározott szabályok szerint jár el.

törölve

Indokolás

Az ellenőrzés alá vetett hajók kiválasztása már nem a törölt I. mellékletben szerepel, hanem az új 7. cikkben, ahogy az a jelen cikk 1) pontjából is kiolvasható.

Módosítás: 34

5a. cikk (új)

 

5a. cikk

A közösségi ellenőrzési rendszernek való megfelelés

 

Az 5. cikk értelmében a tagállamok kötelesek:

 

a) a 7. cikk a) pontja szerint ellenőrizni a kikötőikbe és horgonyzóhelyeikre tartó összes I. prioritási csoportba tartozó hajót;

 

b) évente meghatározott számú ellenőrzést végrehajtani az I. és a II. prioritási csoportba tartozó hajókon, a 7. cikk a) és b) pontja értelmében, de legalább az éves ellenőrzési kötelezettségvállalásuknak megfelelően.

Indokolás

A módosítás pontosítja, hogy a tagállamok mely feltételekkel teljesíthetik ellenőrzési kötelezettségeiket.

Módosítás: 35

5b. cikk (új), (1) bekezdés

 

5b. cikk

Bizonyos hajók ellenőrzésétől való eltekintés körülményei

 

(1) A tagállamok az alábbi feltételek esetén határozhatnak az I. prioritási csoportba tartozó hajó ellenőrzésének elhalasztásáról:

 

i) az ellenőrzés elvégezhető a soron következő alkalommal, amikor a hajó ugyanabba a tagállamba érkezik meg, feltéve hogy a hajó 15 napon belül nem köt ki a Közösség vagy a párizsi memorandum által lefedett régió egyetlen kikötőjében vagy horgonyzóhelyén sem , és a halasztás sem haladja meg a tizenöt napot, vagy

 

ii) az ellenőrzés tizenöt napon belül elvégezhető a Közösség vagy a párizsi memorandum által lefedett régió valamely másik kikötőjében, feltéve hogy az az állam, amelyben a másik kikötő található, vállalja az ellenőrzés végrehajtását.

 

Amennyiben nem az i) és ii) alpontok értelmében halasztják el az ellenőrzést, vagy a halasztást nem tüntetik fel az ellenőrzési adatbázisban, úgy kell tekinteni, mintha az elhalasztó állam elmulasztotta volna az ellenőrzést.

Indokolás

Ha egy tagállam nem képes egy adott kikötőben végrehajtani az ellenőrzést, biztosítani kell egy olyan mechanizmust, amelynek révén 15 napon belül egy másik kikötőben (ugyanazon tagállamban vagy a párizsi memorandum régiójának egy másik tagállamában) az ellenőrzés elvégezhető.

Módosítás: 36

5b. cikk (új), (2) bekezdés

 

(2) Egy I. prioritási csoportba tartozó hajó operatív okokból végre nem hajtott ellenőrzése az alábbi kivételes körülmények esetén nem tekintendő mulasztott ellenőrzésnek, feltéve hogy az ellenőrzés végre nem hajtásának okát az ellenőrzési adatbázisban rögzítették: ha az illetékes hatóság megítélése szerint az ellenőrzés elvégzése az ellenőrök, a hajó, a legénység, a kikötő vagy a tengeri környezet biztonságának kockáztatásával járt volna.

Indokolás

Ritka és kivételes körülmények között elképzelhető, hogy az ellenőrzést nem lehet végrehajtani az ellenőrök, a személyzet, a hajó, stb. biztonságának kockáztatása nélkül. Ezekben az indokolt esetekben a végre nem hajtott ellenőrzést nem kell mulasztásnak tekinteni.

Módosítás: 37

5b. cikk (új) (3) bekezdés

 

(3) Amennyiben egy horgonyzó hajón nem végzik el az ellenőrzést, de az ii) alpont alkalmazása esetén a mulasztás okát feltüntetik az ellenőrzési adatbázisban, ezt nem kell mulasztásnak tekinteni ha:

 

i) a hajó ellenőrzését a Közösség vagy a párizsi memorandum által lefedett régió egy másik kikötőjében végzik el tizenöt napon belül a II. melléklet szerint, vagy

 

ii) ha az illetékes hatóság megítélése szerint az ellenőrzés elvégzése az ellenőrök, a hajó, a legénység, a kikötő vagy a tengeri környezet biztonságának kockáztatásával járt volna.

Indokolás

A horgonyzás speciális esetében is előfordulhat, hogy az ellenőrzés nehézségekbe ütközik. Bizonyos rugalmasságot kell tehát tanúsítani a horgonyzó hajókon végzett ellenőrzések tekintetében.

Módosítás: 38

5b. cikk (új) (4) bekezdés

 

(4) A Bizottság a 24. cikkben lefektetett eljárás szerint fogadhatja el e cikk végrehajtási szabályait.

Indokolás

A tagállamok közötti együttműködést, tökéletes átfogó koordinálást és az Európai Tengerbiztonsági Ügynökséggel való együttműködést igénylő új mechanizmusról lévén szó, a Bizottság az Európai Tengerbiztonsági Ügynökséggel közösen határozza meg a gyakorlati alkalmazás részleteit.

Módosítás: 39

6. cikk

Egy tagállam kikötőjét vagy révét felkereső hajó üzemeltetője, ügynöke vagy a hajó parancsnoka a III. melléklettel összhangban értesíti a hajó érkezéséről a tagállamot.

(1) Egy tagállam kikötőjébe vagy horgonyzóhelyére tartó, a 7a. cikk értelmében kiterjesztett ellenőrzésnek alávetendő hajó üzemeltetője, ügynöke vagy a hajó parancsnoka a III. melléklet rendelkezéseivel összhangban értesíti a hajó érkezéséről a tagállamot.

(2) Az (1) bekezdésben és a 2002/59/EK irányelv 4. cikkében említett értesítés kézhezvételét követően a kikötőhatóság továbbítja az információt az illetékes hatóságnak.

(3) Az e cikkben előírt valamennyi kommunikációhoz elektronikus eszközöket kell használni. Egyéb eszközök kizárólag akkor használhatók, ha elektronikus eszközök nem állnak rendelkezésre.

(4) A tagállamok által a III. melléklet végrehajtása céljából bevezetett eljárások és formátumok megfelelnek a 2002/59/EK irányelv alkalmazandó rendelkezéseinek.

Indokolás

A számozás és a terminológia egységessé tétele. Itt egy kiterjesztett ellenőrzésről (expanded inspection) van szó, és a (2) bekezdésben az (1) bekezdésben említett értesítésről van szó.

Módosítás:40

6a. cikk (új)

 

6a. cikk

A hajó kockázati profilja

(1) A tagállamok kikötőibe vagy horgonyzóhelyeire tartó valamennyi hajónak meghatározzák a kockázati profilját, amitől függ, hogy melyik prioritási csoportba tartozik, milyen időközönként és milyen alapossággal kell ellenőrizni. Valamennyi hajó kockázati profilját fel kell tüntetni az ellenőrzési adatbázisban.

(2) Egy adott hajó kockázati profilját az alábbi általános és történeti paraméterek összegzésével határozzák meg:

 

a) Általános paraméterek

Az általános paraméterek a hajó típusán, korán, lobogóján, a hozzá kapcsolódó elismert szervezeteken és a társaság teljesítményén alapulnak, a II. melléklet 1. része a) pontjának és a IIa. mellékletnek megfelelően.

 

b) Történeti paraméterek

A történeti paraméterek egy adott időszak során tapasztalt rendellenességek és visszatartások számán alapulnak, a II. melléklet 1. része b) pontjának és a IIa. mellékletnek megfelelően.

 

(3) A Bizottság a 24. cikkben lefektetett eljárás szerint fogadja el e cikk végrehajtási szabályait, feltüntetve különösen az alábbiakat:

 

- az egyes kockázati paraméterekhez rendelt értékek,

 

- az egyes kockázati profilokhoz rendelt kockázati paraméter-kombinációk,

 

- a II. melléklet I. részének c) pontja iii) alpontjában említett, a lobogó szerinti állam kritériumainak alkalmazási feltételei, az alkalmazandó eszközöknek való megfelelés bizonyítását illetően.

Indokolás

Egy új hivatkozás hozzáadása az új IIa. melléklethez, amely a hajók kockázati profiljának meghatározási sémáját tartalmazza.

Módosítás: 41

6b. cikk (új), (1) bekezdés

 

6b. cikk

Az ellenőrzések gyakorisága

 

(1) A Közösség kikötőibe vagy horgonyzóhelyeire tartó hajókat rendszeres vagy kiegészítő ellenőrzéseknek vetik alá, a következők szerint:

 

a) A hajókat a kockázati profiljuktól függően előre meghatározott időközönként rendszeres ellenőrzésnek vetik alá, a II. melléklet 2. része értelmében. A rendszeres ellenőrzések közötti idő a nagy kockázatot jelentő hajók esetében nem haladhatja meg a hat hónapot. Más kockázati profil esetében a rendszeres ellenőrzések közötti idő a kockázati szint csökkenésével fokozatosan nő, a II. melléklet 2. része szerint.

 

b) A hajókat a legutóbbi rendszeres ellenőrzés időpontjától függetlenül kiegészítő ellenőrzésnek vetik alá a következők szerint:

i) - az illetékes hatóság gondoskodik róla, hogy a II. melléklet 3. részének a) pontjában felsorolt súlyosbító körülmények által érintett hajókat ellenőrizzék,

ii) - a II. melléklet 3. részének b) pontjában felsorolt váratlan körülmények által érintett hajók ellenőrzés tárgyát képezhetik. A kiegészítő ellenőrzés elvégzéséről szóló határozatot az illetékes hatóság szakmai döntésére kell bízni.

Indokolás

A jogbiztonság és az érthetőség kedvéért az irányelv egy cikkében pontosítani kell, hogy a hajókat milyen időközönként lehet ellenőrzés alá vetni. A gyakoriság a hajó kockázati profiljától, és a II. melléklet 3. részében felsorolt súlyosbító és váratlan elemektől függ, amelyek módosíthatják a rendszeres ellenőrzések között szokásosan eltelő időt.

Módosítás: 42

6b. cikk (új), (2) bekezdés

 

(2) A rendszeres és kiegészítő ellenőrzések kiterjednek az egyes hajók előre meghatározott részeinek vizsgálatára, mely részeket a hajó és az ellenőrzés típusától, illetve a kikötő szerinti állam által végzett korábbi ellenőrzések eredményeitől függően jelölnek ki. Az ellenőrzési adatbázis tartalmazza, hogy melyik kockázatot jelentő részeket kell minden egyes ellenőrzés alkalmával megvizsgálni.

Indokolás

Nem az ellenőrzések gyakorisága határozza meg azok tartalmát, hanem a hajó és az ellenőrzés típusa, valamint a korábbi ellenőrzések eredményei. Az ellenőrzések hatékony harmonizálása érdekében szükség lehet egy ellenőrzőlistára.

Módosítás:43

6a. cikk, (3) bekezdés (új)

 

(3) A 24. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően és a párizsi egyetértési memorandum keretében alkalmazott eljárások figyelembe vételével a Bizottság megállapítja e cikk végrehajtási szabályait, meghatározva a hajó típusa függvényében ellenőrizendő pontok jegyzékét.

Indokolás

Az Európai Tengerbiztonsági Ügynökséggel együttműködésben a Bizottságnak gondoskodnia kell az ilyen jegyzékek elkészítéséről az ellenőrzések összehangolásának megerősítése érdekében. Korlátozni kell tehát a párizsi memorandum keretében kidolgozott iránymutatásoktól való eltérés kockázatait.

Módosítás: 44

6c. cikk (új)

 

6c. cikk

Az ellenőrizendő hajók kiválasztása

Az illetékes hatóság gondoskodik róla, hogy a hajókat a II. melléklet I. része szerinti kockázati profilnak megfelelően, vagy a II. melléklet II.2. részében felsorolt rendhagyó és váratlan körülmények függvényében válasszák ki ellenőrzésre.

 

A hajók ellenőrzése érdekében az illetékes hatóság:

a) a II. melléklet 4.A. részében leírt kiválasztási szempontoknak megfelelően kiválasztja az I. prioritási csoportba tartozó hajókat, amelyeket kötelező ellenőrizni,

b) a II. melléklet 4.B. része értelmében a II. prioritási csoportba tartozó hajókat is kiválaszthat ellenőrzésre.

Indokolás

Ez a cikk pontosítja az ellenőrizendő hajók kiválasztásának módját, a hajókat két csoportba, I. és II. prioritású csoportba osztva.

Módosítás: 45

7. cikk

Ellenőrzési eljárás

Az ellenőrzések típusai

 

(1) A tagállamok gondoskodnak róla, hogy a 6c. cikknek megfelelően ellenőrzésre kiválasztott hajókat első, részletesebb vagy kiterjesztett ellenőrzés alá vessék, az alábbiak szerint:

 

 

(1) Az illetékes hatóság gondoskodik arról, hogy az ellenőr legalább:

a) ellenőrizze a IV. mellékletben felsorolt, a nemzetközi egyezmények és a Közösség tengerbiztonsági jogszabályai követelményeinek megfelelően a fedélzeten tartott bizonyítványokat és dokumentumokat.

 

(b) adott esetben meggyőződjön arról, hogy az előző ellenőrzés során egy tagállam vagy a párizsi memorandumot aláíró állam által feltárt kirívó hiányosságo(ka)t megszüntették;

(2) Első ellenőrzés

a). Valamennyi hajó ellenőrzése alkalmával az illetékes hatóság gondoskodik arról, hogy az ellenőr legalább ellenőrizze a IV. mellékletben felsorolt, a nemzetközi egyezmények és a Közösség tengerbiztonsági jogszabályai követelményeinek megfelelően a fedélzeten tartott bizonyítványokat és dokumentumokat.

c) győződjön meg a hajó általános állapotáról, beleértve a higiéniát, a hajó gépterét és a lakótereket.

 

(2) Amennyiben egy hajót azzal a feltétellel engednek ki egy kikötőből, hogy a következő kikötőben megszüntetik a hiányosságokat, az ellenőrzés a következő kikötőben csak arra terjed ki, hogy a hiányosságok megszüntetése megtörtént-e.

b) Amennyiben egy hajót azzal a feltétellel engednek ki egy kikötőből, hogy a következő kikötőben megszüntetik a hiányosságokat, az ellenőrzés a következő kikötőben csak arra terjed ki, hogy a hiányosságok megszüntetése megtörtént-e.

 

Az ellenőrnek jogában áll szaktudása alapján úgy dönteni, hogy az ellenőrzést ki kell terjeszteni más tényezőkre is.

(3) Az ellenőr jogosult a IV. mellékletben felsoroltakon kívül ellenőrizni minden olyan bizonyítványt és dokumentumot, amelyet az egyezmények rendelkezéseinek hatálya alatt a hajó fedélzetén kell tartani.

(3) Részletesebb ellenőrzés

 

(4) Minden olyan esetben, amikor az 1, 2 és 3 bekezdésben említett ellenőrzések végrehajtását követően egyértelmű bizonyítékok alapján feltételezhető, hogy a hajó, annak felszerelése vagy személyzete lényegileg nem elégíti ki egy egyezmény vonatkozó előírásait, részletesebb ellenőrzést kell végezni, beleértve az üzemeltetéssel kapcsolatos követelmények betartásának további ellenőrzését is.

Az üzemeltetési követelmények további vizsgálatára is kitérő részletesebb ellenőrzést kell végrehajtani minden olyan esetben, amikor a (2) bekezdésben említett ellenőrzések végrehajtását követően egyértelmű bizonyítékok alapján feltételezhető, hogy a hajó, annak felszerelése vagy személyzete lényegileg nem elégíti ki egy egyezmény vonatkozó előírásait.

«Egyértelmű bizonyítékok» abban az esetben állnak fenn, amikor az ellenőr olyan jelenségeket talál, amelyek saját szakmai megítélése szerint a hajó, annak felszerelése vagy személyzete vonatkozásában részletesebb ellenőrzés végrehajtását igényli.

Az egyértelmű bizonyítékokra példák az V. mellékletben és a VII. melléklet C. részében találhatók.

«Egyértelmű bizonyítékok» abban az esetben állnak fenn, amikor az ellenőr olyan jelenségeket talál, amelyek saját szakmai megítélése szerint a hajó, annak felszerelése vagy személyzete vonatkozásában részletesebb ellenőrzés végrehajtását igényli.

Az egyértelmű bizonyítékokra példák az V. mellékletben és a VII. melléklet C. részében találhatók.

5. VI. mellékletben a hajók ellenőrzésével kapcsolatosan előírt, vonatkozó eljárásokat és irányelveket szintén tekintetbe kell venni.

 

Azonban abban az esetben, ha a VI. melléklet 4. pontjában említett eljárások és irányelvek eltérnek a hatályos közösségi jogtól, a tagállamok nem fogadhatnak el olyan nemzeti jogi rendelkezést vagy közigazgatási intézkedést, amely a közösségi joggal ellentétes eljárások vagy ellenőrzési gyakorlat bevezetését idézné elő. A tagállamoknak kötelességük gondoskodni illetékes hatóságaik tájékoztatásáról a közösségi jogszabályokkal összhangban alkalmazandó vonatkozó irányelvek és eljárások tekintetében, és meg kell bizonyosodniuk ezek megfelelő végrehajtásáról.

 

6. A fedélzeti ellenőrzések végzése során az ellenőr a VII. mellékletben előírt eljárásokat követi.

 

Indokolás

Ez a módosított cikk tesz lehetővé háromféle ellenőrzést. Az első ellenőrzés a legalapvetőbb típus. A cikk tartalmazza azt is, hogy ennek mire kell kiterjednie. A bekezdések számozásának kiigazítása. A második lehetséges ellenőrzés a részletesebb ellenőrzés, ennek kezdeményezéséről az ellenőr hoz szakmai jellegű döntést, az első ellenőrzés folyamán esetlegesen tapasztalt nyilvánvaló tények és okok alapján. Az ellenőr ily módon elvégezheti az alaposabb vizsgálatokat anélkül, hogy a kiterjesztett ellenőrzés eljárásához kellene folyamodnia.

Módosítás: 46

7a. cikk (új)

 

7a. cikk             

 

Kiterjesztett ellenőrzés

 

(1) A következő hajókategóriák esetén a II. melléklet II. rész 3. szakasz 3.1 pont a) és b) alpontja értelmében kiterjesztett ellenőrzést kell végezni:

- nagy kockázati profilú hajók,

- tizenkét évesnél idősebb személyszállító hajók, olajszállító tartályhajók, gáz- és vegyianyag-szállító hajók vagy ömlesztettáru-szállító hajók,

- tizenkét évesnél idősebb, nagy kockázati profilú hajók vagy személyszállító hajók, olajszállító tartályhajók, gáz- és vegyianyag-szállító hajók vagy ömlesztettáru-szállító hajók döntő vagy váratlan tényezők esetén,

- a 10. cikknek megfelelően meghozott kitiltási intézkedéseket követően újbóli ellenőrzésnek alávetett hajók.

 

(2) A kiterjesztett ellenőrzés alá vonandó hajó által küldött előzetes értesítés kézhezvételekor az illetékes hatóság haladéktalanul tájékoztatja a hajót, hogy végeznek-e rajta kiterjesztett ellenőrzést vagy nem.

Indokolás

A jogbiztonságra és az egységességre törekedve a IX. mellékletben szereplő számos kritériumot beépítettek e cikkbe annak érdekében, hogy pontosítsák és meghatározzák egy kitiltó intézkedés vagy annak megszüntetési feltételeit.

Módosítás: 47

8. cikk

8. cikk

törölve

Bizonyos hajók kiterjesztett ellenőrzése

 

(1) A kiterjesztett ellenőrzés vonatkozik a VIII. melléklet B. pontjában meghatározott kategóriák egyikébe tartozó hajókra, a Párizsi memorandumot aláírt állam vagy egy tagállam kikötőjében elvégzett legutóbbi kiterjesztett ellenőrzéstől számított 12 hónap letelte után.

 

(2) Ha valamely ilyen hajót a II. melléklet A. részének 2. bekezdésével összhangban ellenőrzésre választottak ki, kiterjesztett ellenőrzést végeznek. A 7. cikkel összhangban elvégzett ellenőrzés azonban elvégezhető a két kiterjesztett ellenőrzés közötti időben is.

 

Az (1) bekezdésben említett, a 6. cikk értesítési követelményeinek meg nem felelő bármely hajót kiterjesztett ellenőrzésnek vetnek alá a rendeltetési hely vagy a horgonyzás szerinti kikötőben.

 

(3) A tagállamok, a 9. cikk rendelkezéseire is tekintettel, gondoskodnak arról, hogy a legutóbbi kiterjesztett ellenőrzéstől számított 12 hónap letelte után az első kikötőben kiterjesztett ellenőrzést végezzenek az olyan hajókon, amelyekre vonatkozik az (1) bekezdés, és amelyek az I. melléklet szerint legalább 7-es kiválasztási tényezővel rendelkeznek.

 

(4) Kiterjesztett ellenőrzéseket az VIII. melléklet C. pontjában megállapított eljárással összhangban végeznek.

 

Indokolás

A szövegszerkezet megváltoztatása miatt szükséges törlések.

Módosítás: 48

9. cikk, cím

Eljárás, amelyet azokban az esetekben kell alkalmazni, amikor egyes hajókat nem lehet megvizsgálni

Iránymutatások és eljárások a tengeri biztonságot szabályozó közösségi jog értelmében

Indokolás

Az európai jogalkotási autonómia alapján kizárólag a közösségi jogi rendelkezésekre kell hivatkozni. A párizsi memorandum nem tartozik a Közösség önálló jogalkotási körébe.

Módosítás: 49

9. cikk (1) bekezdés

(1) Amennyiben üzemeltetési okokból valamely tagállam nem képes elvégezni egy 50-esnél nagyobb kiválasztási tényezővel rendelkező hajó ellenőrzését az I. mellékletnek megfelelően, vagy a 8. cikk (3) bekezdésének megfelelően egy kötelező kiterjesztett ellenőrzést, a tagállamnak haladéktalanul értesítenie kell a következő kikötő illetékes hatóságát - amennyiben tagállami kikötőről vagy a párizsi memorandumot aláíró állam kikötőjéről van szó - az ellenőrzés elmaradásáról.

(1) Ezen irányelv tekintetében a VI. mellékletben felsorolt, a hajók ellenőrzésére vonatkozó eljárásokat és iránymutatásokat kell megfelelőnek tekinteni.

 

A tagállamok gondoskodnak róla, hogy illetékes hatóságaik megfelelő tájékoztatást kapjanak a közösségi szabályozás értelmében végrehajtandó vonatkozó iránymutatásokról és eljárásokról, valamint ellenőrzik azok megfelelő végrehajtását.

Indokolás

Ez a rész emlékeztet rá, hogy a közösségi ellenőrzési rendszernek lehetőség szerint tekintetbe kell vennie a párizsi memorandum tevékenységét és a vonatkozó nemzetközi tengerjogi szabályozást.

Módosítás:50

9. cikk, (2) bekezdés

(2) Az ilyen esetekről hathónapos időközönként értesíteni kell a Bizottságot, közölve az ellenőrzés elmaradásának okát is. Ezenfelül a tagállamnak meg kell adnia a 8. cikk (2) bekezdésében és az I. melléklet A. részének 1. pontjában említett, a hat hónap során elvégzett ellenőrzések számát.

Az ilyen tájékoztatást a tárgyidőszak végét követő négy hónapon belül meg kell adni.

(2) Ami a biztonsági ellenőrzéseket illeti, a tagállamok kötelesek a VII. mellékletben leírt eljárást alkalmazni a kikötőikbe tartó, és a 725/2004/EK rendelet 3. cikke (1), (2) és (3) bekezdéseiben említett hajók esetén, ha azok nem az ellenőrző állam lobogója alatt hajóznak.

 

Ezeket az eljárásokat kell alkalmazni a 725/2004/EK rendelet 3. cikkének (3) bekezdésében említett hajókra, ha e rendelet rendelkezéseit kiterjesztették a 3. cikk (3) bekezdésében említett hajókra.

Indokolás

A közösségi joggal való egységesítés.

A 725/2004 rendelet 3. cikkének (3) bekezdése előírja, hogy e rendelet rendelkezéseit csak a tagállamok kockázatértékelési határozatát követően terjesztik ki a belföldi utakat végző A osztályú személyszállító hajókon kívüli hajókra. A 9. cikk (2) bekezdésének szövegét tehát hozzá kell igazítani azokhoz a belföldi közlekedési esetekhez, amelyek nem tartoznak az ISPS-szabályzat és így a biztonsági ellenőrzések hatálya alá.

Módosítás: 51

9. cikk (3) bekezdés

(3) Bármely három egymást követő naptári évben az (1) bekezdésben említett elmaradt ellenőrzések száma nem haladhatja meg az (1) bekezdésben meghatározott, ellenőrzésre kötelezett és a tagállamok kikötőibe ez időszak alatt befutó hajók számának 5 %-át.

(3) A kiterjesztett ellenőrzésekről szóló 8. cikk rendelkezései vonatkoznak a ro-ro komphajókra és gyorsjáratú személyszállító vízi járművekre is, az 1995/35/EK irányelv 2. cikke a) és b) pontjai értelmében.

 

Amennyiben egy hajó az 1999/35/EK irányelv 6. és 8. cikke értelmében végrehajtott szemle tárgyát képezte, a szemle részletesebb vagy kiterjesztett ellenőrzésnek felel meg, és ennek megfelelően feltüntetik azt az ellenőrzési adatbázisban.

 

A ro-ro komphajók és gyorsjáratú személyszállító vízijárművek esetén az 1995/35/EK irányelv 10. cikke szerint kimondott üzemeltetési tilalom sérelme nélkül kell alkalmazni a jelen irányelv rendelkezéseit a hibák kijavítására, a visszatartásra és a kitiltásra vonatkozóan.

Indokolás

Koherencia a közösségi joggal.

Módosítás: 52

9. cikk (4) bekezdés

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott hajókon a Közösség következő kikötőjében végzik el a II. melléklet A részének 1. pontjában meghatározott kötelező ellenőrzést vagy a 8. cikk (3) bekezdésben meghatározott kötelező kiterjesztett ellenőrzést.

törölve

Indokolás

A szöveg koherenciája miatt ez a bekezdés már nem szükséges.

Módosítás: 53

9. cikk (5) bekezdés

(5) 2008. július 22-ig a 25. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően módosítják a (3) bekezdésben említett 5%-os értéket, ha az indokolt a Bizottság megítélése szerint.

törölve

Indokolás

A szöveg koherenciája miatt ez a bekezdés már nem szükséges.

Módosítás: 54

10. cikk (1) bekezdés

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a IX. melléklet A. pontjában megállapított feltételeknek megfelelő hajók ne futhassanak be a kikötőikbe és réveikbe a 15. cikk (6) bekezdésében megállapított esetek kivételével.

A kitiltást akkortól kell alkalmazni, amint a hajó elhagyta azt a kikötőt vagy révet, ahol harmadszor tartották vissza, és ahol a kitiltó határozatot kiadták.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az e bekezdésben megállapított feltételeknek megfelelő hajók ne futhassanak be a kikötőikbe és réveikbe a 15. cikk (6) bekezdésében megállapított esetek kivételével, ha:

- e hajók olyan állam lobogója alatt hajóznak, amely szerepel a párizsi egyetértési memorandumnak megfelelően az ellenőrzési adatbázisban rögzített adatok alapján és a Bizottság évenkénti közzététele alapján elfogadott fekete vagy szürke listán, és

- e hajókat egy tagállam vagy a párizsi egyetértési memorandum egyik aláíró állama kikötőjében az elmúlt 36 hónap során a 99/35/EK irányelv alapján több mint kétszer tartották vissza vagy tiltották meg az üzemeltetésüket.

E bekezdés alkalmazása céljából a párizsi egyetértési memorandummal meghatározott lista minden év július 1-jén lép hatályba.

A kitiltó intézkedés csak az intézkedés időpontjától számított három hónap leteltével szüntethető meg, amennyiben a IX. melléklet (4)-(10) bekezdésében említett feltételek teljesülnek.

Ha a hajót másodszor is kitiltják, a várakozási időszak tizenkét hónapra nő. A Közösség valamely kikötőjéből történő bármely további visszatartás esetén a hajót véglegesen kitiltják a Közösség valamennyi kikötőjéből és horgonyzóhelyéről.

Indokolás

A jogbiztonságra és az egységességre törekedve a IX. mellékletben szereplő számos kritériumot beépítettek e cikkbe annak érdekében, hogy pontosítsák és meghatározzák egy kitiltó intézkedés vagy annak megszüntetési feltételeit.

Módosítás: 55

10. cikk (2) bekezdés

(2) Az (1) bekezdést a tagállamok a IX. melléklet B. pontjában megállapított eljárásoknak megfelelően alkalmazzák.

(2) E cikket a tagállamok a IX. melléklet B. pontjában megállapított eljárásoknak megfelelően alkalmazzák.

Indokolás

A IX. melléklet B. pontjának eljárásai a bizonyos hajók kitiltásáról szóló 10. cikkből erednek.

Módosítás: 56

12. cikk

A fedélzeti élet- és munkakörülményekre vonatkozó minden panaszt ki kell vizsgálni.

Az illetékes hatóság köteles első ellenőrzés keretében kivizsgálni a fedélzeti élet- és munkakörülményekre vonatkozó minden olyan panaszt, amit bizonyítottan érintett személyek tesznek.

 

Az első ellenőrzésnek lehetővé kell tennie annak mihamarabbi megállapítását, hogy a panasz befogadható-e, vagy pedig nyilvánvalóan megalapozatlan, illetve visszaélésszerű.

Amennyiben az illetékes hatóság az előterjesztett panaszt bizonyítottan megalapozatlannak ítéli, döntéséről és annak indokairól tájékoztatja a panaszost.

Amennyiben az illetékes hatóság az előterjesztett panaszt bizonyítottan megalapozatlannak ítéli, döntéséről és annak indokairól tájékoztatja a panaszost. .

A panaszt benyújtó személy nevét nem szabad az érintett hajó parancsnoka vagy tulajdonosa előtt felfedni. Az ellenőr biztosítja a hajó személyzetével zajló interjúk bizalmasságát.

Ha a panasz befogadható, a panaszt benyújtó személy nevét nem szabad az érintett hajó parancsnoka vagy tulajdonosa előtt felfedni. Az ellenőr biztosítja a hajó személyzetével zajló interjúk bizalmasságát.

A nem bizonyítottan megalapozatlan panaszokról és az ezek nyomában született intézkedésekről a tagállamok kötelesek tájékoztatni a lobogó szerinti állam hatóságait, valamint indokolt esetben a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetet (ILO-t).

A nem bizonyítottan megalapozatlan panaszokról és az ezek nyomában született intézkedésekről a tagállamok kötelesek tájékoztatni a lobogó szerinti állam hatóságait, valamint indokolt esetben a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetet (ILO-t).

Indokolás

Fontos létrehozni egy olyan mechanizmust, amelynek révén a hajó biztonsága által érintett személyek panaszt emelhetnek az illetékes hatóságnál, szükség esetén ellenőrzést kezdeményezve. Ez a mechanizmus ugyanakkor nem lehet teljes mértékben mentes a korlátozásoktól, és nem teheti lehetővé azt sem, hogy bárki bármilyen panaszt benyújthasson. Feltétlenül el kell választani a befogadható és legitim panaszokat a nyilvánvalóan visszaélésszerű panaszoktól. Ez utóbbiak visszaszorítására szolgál, hogy ilyen esetben a panaszt emelő(k) személyazonossága feltárható.

Módosítás: 57

12. cikk 1. albekezdés

A fedélzeti élet- és munkakörülményekre vonatkozó valamennyi panaszt ki kell vizsgálni.

A fedélzeti élet- és munkakörülményekre vonatkozó valamennyi, a 2. cikk (12) bekezdése szerinti panaszt ki kell vizsgálni.

Indokolás

A szöveg világossá tételét szolgáló módosítás. A 2. cikk (12) bekezdésében szereplő fogalommeghatározás átveszi az ILO MLC 2006 egyezmény megfogalmazását. A panasztevő névtelenségének elvére még ebben az egyezményben is emlékeztetnek, és az a kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzés eljárásairól szóló A.787(19) IMO-határozatban is szerepel. Tehát nincs ok annak vitatására.

Módosítás: 58

13. cikk (6) bekezdés

(6) Amennyiben visszatartást rendelnek el, az illetékes hatóságok írásban a vizsgálati jelentés csatolásával haladéktalanul tájékoztatják a lobogó szerinti állam hatóságát, vagy ha ez nem lehetséges, az adott állam konzulját vagy ennek hiányában a legközelebbi diplomáciai képviseletét minden olyan körülményről, amely miatt a visszatartás szükségessé vált. Emellett, ahol indokolt, értesítik az osztályozási bizonyítványok, illetve a lobogó szerinti állam nevében a nemzetközi egyezményekkel összhangban kiadott bizonyítványok kibocsátásáért felelős, kinevezett ellenőröket vagy elismert szervezeteket is.

(6) Amennyiben visszatartást rendelnek el, az illetékes hatóságok írásban a vizsgálati jelentés csatolásával haladéktalanul tájékoztatják a lobogó szerinti állam hatóságát, vagy ha ez nem lehetséges, az adott állam konzulját vagy ennek hiányában a legközelebbi diplomáciai képviseletét minden olyan körülményről, amely miatt a visszatartás szükségessé vált. Emellett értesítik az osztályozási bizonyítványok, illetve a nemzetközi egyezményekkel összhangban kiadott, hatósági bizonyítványok kibocsátásáért felelős, kinevezett ellenőröket vagy elismert szervezeteket is.

Indokolás

A lobogó szerinti állam nevében kiállított bizonyítványok a jelen irányelv 2. cikkében meghatározott hatósági bizonyítványnak tekintendők. A kijelölt ellenőrök és elismert szervezetek tájékoztatása a SOLAS egyezmény szerinti kötelezettség (19d. szabály), ezért módszeresen ennek megfelelően kell eljárni.

Módosítás: 59

13. cikk (8a) bekezdés (új)

 

(8a) Az illetékes hatóság a lehető leghamarabb értesíti a kikötőhatóságot a kiadott visszatartási határozatról.

Indokolás

A jó és hatékony együttműködés érdekében fontos pontosítani, hogy az illetékes hatóság köteles értesíteni a kikötőhatóságot a tevékenységeire kihatással lévő határozatokról.

Módosítás: 60

14. cikk (1) bekezdés

(1) A hajótulajdonos vagy üzemeltető, illetve azoknak a tagállamban lévő képviselője jogosult fellebbezni az illetékes hatóság visszatartásra vagy kitiltásra irányuló döntése ellen. A fellebbezésnek nincs felfüggesztő hatálya.

(1) A hajótulajdonos vagy üzemeltető, illetve azoknak a tagállamban lévő képviselője jogosult fellebbezni az illetékes hatóság visszatartásra vagy kitiltásra irányuló döntése ellen. A fellebbezésnek nincs felfüggesztő hatálya, de azt bejegyzik az ellenőrzési adatbázisba.

Indokolás

A visszatartásról vagy kitiltásról szóló határozat elleni jogorvoslati jog gyakorlása kellően hasznos és fontos információ ahhoz, hogy bejegyezzék az ellenőrzési adatbázisba.

Módosítás: 61

14. cikk (2) bekezdés

(2) A tagállamok e célra nemzeti jogszabályaiknak megfelelő eljárásokat dolgoznak ki és tartanak fenn.

(2) A tagállamok e célra nemzeti jogszabályaiknak megfelelő eljárásokat dolgoznak ki és tartanak fenn. Együttműködnek az e cikk alkalmazásához szükséges egységes előírások és eljárások kidolgozása céljából, különösen a jogorvoslati kérelmek kezelése ésszerű határidejének biztosítása érdekében.

Indokolás

Kívánatos, hogy a jogorvoslati jogra alkalmazandó előírások és eljárások minden tagállamban egységesek legyenek, mind az eljárókat, mind a jogorvoslatok nyomon követését illetően. A kezelési határidőknek ésszerűnek kell maradniuk annak elkerülése érdekében, hogy büntessék a jogorvoslati jogukat gyakorolni kívánó eljárókat.

Módosítás: 62

14. cikk (3) bekezdés

(3) Az illetékes hatóság az (1) bekezdésben említett hajó parancsnokát a fellebbezési jogosultságáról megfelelően tájékoztatja.

(3) Az illetékes hatóság az (1) bekezdésben említett hajó parancsnokát a fellebbezési jogosultságáról és az azzal összefüggő gyakorlati szabályokról megfelelően tájékoztatja.

Indokolás

Kívánatos, hogy a jogorvoslati jogra alkalmazandó előírások és eljárások minden tagállamban egységesek és a gyakorlatban hatékonyak legyenek.

Módosítás: 63

15. cikk (1) bekezdés

(1) Ha a 13. cikk (2) bekezdésében említett hiányosságok nem orvosolhatók abban a kikötőben, ahol az ellenőrzést végrehajtották, az érintett tagállam illetékes hatósága engedélyezheti az érintett hajó számára, hogy a visszatartó kikötőhöz legközelebbi hajójavító üzembe hajózzon, ahol sor kerülhet intézkedésre, és amelyet a hajó parancsnoka és az érintett hatóságok választanak ki, amennyiben a lobogó szerinti állam illetékes hatósága által meghatározott és az érintett tagállam által elfogadott feltételek teljesülnek. E feltételek biztosítják, hogy a hajó az utasok vagy a személyzet biztonságának és egészségének, továbbá más hajók veszélyeztetése nélkül, vagy a tengeri környezet feltételezhető veszélyeztetése nélkül teszi meg az utat.

(1) Ha a 13. cikk (2) bekezdésében említett hiányosságok nem orvosolhatók abban a kikötőben, ahol az ellenőrzést végrehajtották, az érintett tagállam illetékes hatósága engedélyezheti az érintett hajó számára, hogy közvetlenül a visszatartó kikötőhöz legközelebbi hajójavító üzembe hajózzon, ahol sor kerülhet intézkedésre, és amelyet a hajó parancsnoka és az érintett hatóságok választanak ki, amennyiben a lobogó szerinti állam illetékes hatósága által meghatározott és az érintett tagállam által elfogadott feltételek teljesülnek. E feltételek biztosítják, hogy a hajó az utasok vagy a személyzet biztonságának és egészségének, továbbá más hajók veszélyeztetése nélkül, vagy a tengeri környezet feltételezhető veszélyeztetése nélkül teszi meg az utat.

Indokolás

Amennyiben egy hajó engedélyt kap rá, hogy elhagyja a kikötőt és egy hajójavító üzembe menjen valamely rendellenesség kijavítása céljából, a választott útvonalnak nyilvánvaló biztonsági megfontolásokból közvetlennek kell lennie.

Módosítás: 64

15. cikk (4) pont bevezető rész

(4) A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a közösségben található valamennyi kikötő megtagadja a belépést az (1) bekezdésben említett, a tengerre kifutó azon hajó esetén:

(4) A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a közösségben található valamennyi kikötő és horgonyzóhely megtagadja a belépést az (1) bekezdésben említett, a tengerre kifutó azon hajó esetén:

Indokolás

E körülmények esetén a kitiltásnak a horgonyzóhelyekre is ki kell terjednie: ha egy hajón rendellenességet tapasztalnak, és azt nem javítják ki, az kockázatot jelent a tengerbiztonság számára, akkor is ha a hajó továbbhalad egy más kikötő vagy horgonyzóhely felé.

Módosítás:65

15. cikk, (6) bekezdés

(6) A (4) bekezdés rendelkezéseitől eltérve a kikötő szerinti állam illetékes hatósága engedélyezheti a hajó meghatározott kikötőbe történő befutását vis maior jellegű, vagy a biztonsági megfontolásokat hatálytalanító események bekövetkezése esetén, vagy a szennyezés kockázatának csökkentése vagy lehető legkisebb szinten tartása céljából, vagy a hiányosságok orvoslásának megtörténte miatt, feltéve hogy a hajótulajdonos, a hajó üzemeltetője vagy a hajóparancsnok a hajó biztonságos kikötőbe érkezése biztosításához a tagállam illetékes hatóságát kielégítő módon megtette a szükséges intézkedéseket.

(6) A (4) bekezdés rendelkezéseitől eltérve a kikötő szerinti állam illetékes hatósága engedélyezheti a hajó meghatározott kikötőbe vagy horgonyzóhelyre történő befutását vis maior jellegű, vagy a biztonsági megfontolásokat hatálytalanító események bekövetkezése esetén, vagy a szennyezés kockázatának csökkentése vagy lehető legkisebb szinten tartása céljából, vagy a hiányosságok orvoslásának megtörténte miatt, feltéve hogy a hajótulajdonos, a hajó üzemeltetője vagy a hajóparancsnok a hajó biztonságos kikötőbe vagy horgonyzóhelyre érkezése biztosításához a tagállam illetékes hatóságát kielégítő módon megtette a szükséges intézkedéseket.

Indokolás

Az irányelv alkalmazási köre a horgonyzóhelyeket is magában foglalja.

Módosítás: 66

16. cikk (3) bekezdés

(3) Az illetékes hatóság, a kikötő szerinti illetékes állam ellenőrzését végző személyek és a számukra segítséget nyújtó személyek gazdaságilag nem lehetnek érdekeltek sem abban a kikötőben, ahol az ellenőrzést végrehajtják, sem pedig az ellenőrzött hajóban, továbbá az ellenőrző személyek nem állhatnak olyan nem állami szervezetek szolgálatában, amelyek törvényben előírt okmányokat és osztályozási bizonyítványokat bocsátanak ki, vagy akik e bizonyítványok vagy osztályozási bizonyítványok kibocsátásához szükséges felügyeleti szemléket végeznek, és nem vállalhatják ilyen szervezetek nevében munkák elvégzését.

(3) Az illetékes hatóság, a kikötő szerinti illetékes állam ellenőrzését végző személyek és a számukra segítséget nyújtó személyek gazdaságilag nem lehetnek érdekeltek sem abban a kikötőben, ahol az ellenőrzést végrehajtják, sem pedig az ellenőrzött hajóban, továbbá az ellenőrző személyek nem állhatnak olyan nem állami szervezetek szolgálatában, amelyek törvényben előírt okmányokat és osztályozási bizonyítványokat bocsátanak ki, vagy akik e bizonyítványok vagy osztályozási bizonyítványok kibocsátásához szükséges felügyeleti szemléket végeznek, és nem vállalhatják ilyen szervezetek nevében munkák elvégzését.

Indokolás

A módosítás a magyar nyelvű változatot nem érinti.

Módosítás: 67

16. cikk (6) bekezdés

(6) A tagállamoknak az ebben az irányelvben vagy az egyezmények mellékleteiben előírt, a kikötő szerinti állam általi ellenőrzések rendszerében bekövetkezett változásokkal kapcsolatban biztosítaniuk kell az ellenőrök megfelelő képzését.

 

(6) A tagállamoknak az ebben az irányelvben vagy az egyezmények mellékleteiben előírt, a kikötő szerinti állam általi ellenőrzések közösségi rendszerében bekövetkezett változásokkal kapcsolatban biztosítaniuk kell az ellenőrök megfelelő képzését.

Indokolás

Az irányelv változtatásokat eszközöl a kikötő szerinti állam által végzett ellenőrzések közösségi rendszerében. A nemzetközi szintű változásokat csak akkor lehet figyelembe venni, ha azokat közösségi szinten fogadják el és ily módon beemelik a közösségi tengerjogba.

Módosítás: 68

17. cikk

Révkalauzok és kikötőhatóságok jelentései

Révkalauzok és kikötőhatóságok jelentései

(1) A tagállamok megteszik a megfelelő intézkedéseket annak biztosítására, hogy a hajók kikötőhelyhez történő irányításában vagy onnan történő kivezetésében, illetve egy tagállam egyik kikötője felé tartó vagy ott tartózkodó hajó irányításában részt vevő révkalauzok, ha szokásos feladataik teljesítése közben bármiféle olyan hibatudomásukra jut, amely veszélyezteti a hajó biztonságos útját, vagy amely a tengeri környezet veszélyeztetésével fenyeget, haladéktalanul tájékoztatják a kikötő szerinti állam vagy a parti állam illetékes hatóságait.

(1) A tagállamok megteszik a megfelelő intézkedéseket annak biztosítására, hogy egy tagállam egyik kikötője felé tartó vagy ott tartózkodó hajó irányításában részt vevő révkalauzok, ha szokásos feladataik teljesítése közben bármiféle olyan rendellenesség/információ vagy nyilvánvaló hiba tudomásukra jut, amely veszélyezteti a hajó biztonságos útját, vagy amely a tengeri környezet veszélyeztetésével fenyeget, haladéktalanul tájékoztathatják a kikötő szerinti állam vagy a parti állam illetékes hatóságait.

(2) Ha a kikötőhatóság szokásos feladatainak teljesítése közben tudomást szerez arról, hogy a felügyelete alá tartozó kikötőben tartózkodó hajón olyan hibák tapasztalhatók, amelyek veszélyeztethetik a hajó biztonságát vagy a tengeri környezet veszélyeztetésével fenyegetnek, a kikötőhatóság haladéktalanul tájékoztatja a kikötő szerinti állam illetékes hatóságát.

(2) Ha a kikötőhatóság szokásos feladatainak teljesítése közben tudomást szerez arról, hogy a felügyelete alá tartozó kikötőben tartózkodó hajón olyan rendellenességek vagy nyilvánvaló hibák tapasztalhatók, amelyek veszélyeztethetik a hajó biztonságát vagy a tengeri környezet veszélyeztetésével fenyegetnek, a kikötőhatóság haladéktalanul tájékoztatja a kikötő szerinti állam illetékes hatóságát.

(3) A tagállamok megkövetelik, hogy a révkalauzok és a kikötőhatóságok a XIII. mellékletben foglalt jelentési mintát vagy azzal egyenértékű jelentést használjanak, és amikor csak lehet, elektronikus formátumban.

A tagállamok biztosítják, hogy a révkalauzok és kikötőhatóságok által jelentett hibák nyomán megfelelő intézkedés történjen.

A tagállamok minden évben jelentést nyújtanak be a Bizottsághoz az (1) és a (2) bekezdés végrehajtásáról, részletesen kitérve a révkalauzok és kikötőhatóságok által jelentett hibák nyomán tett intézkedésekre.

 

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a révkalauzok és a kikötőhatóságok – amikor csak lehetséges – elektronikus formátumban jelentik az alábbi információkat:

- a hajó adatai (neve, IMO-száma, hívójele és lobogója),

- hajózási adatok (származási kikötő, rendeltetési kikötő),

- a fedélzeten tapasztalt rendellenességek vagy nyilvánvaló hibák leírása.

 

 

(3a) A Bizottság a 24. cikkben meghatározott eljárás szerint elfogadhatja e cikk végrehajtási intézkedéseit, beleértve a harmonizált elektronikus formátumot és a révkalauzok és kikötőhatóságok által felfedezett nyilvánvaló rendellenességek vagy hibák, valamint a tagállami intézkedések jelentésének eljárásait.

Módosítás: 69

18. cikk (3a) bekezdés (új)

 

(3a) A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes állami kikötőellenőrző hatóság ellássa a kikötői hatóságokat a rendelkezésére álló megfelelő információkkal.

Indokolás

A hatékonyság érdekében az együttműködésben és az illetékes hatóságok közötti információáramlásban a kikötőhatóságoknak is nevesítve kell részt venniük.

Módosítás: 70

18a. cikk (új)

 

18a. cikk

Ellenőrzési adatbázis

 

(1) Az Európai Unió és a párizsi memorandum országai számára közös adatbázist kell létrehozni. A Bizottság az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség segítségével kifejleszti és karbantartja az ellenőrzési adatbázist, amely mutatja a hajók kockázati profilját, jelzi az ellenőrzésre váró hajókat, kiszámítja az ellenőrzési kötelezettségeket és képes fogadni a hajók mozgására vonatkozó adatokat.

 

(1b) Az adatbázis segítségével a tagállamok hajói fehér, szürke vagy fekete listába sorolhatók a Bizottság által a 24. cikkben lefektetett eljárásnak megfelelően elvégzett számítások alapján.

 

(2) A rendszer alapját az Európai Unió és a párizsi memorandum közös követelményei alkotják. Bizonyos uniós követelmények esetében azonban a Közösség belátása szerint dönthet a rendszer ilyen követelményeknek való megfelelése érdekében történő fejlesztéséről és esetleges kiigazításáról.

 

(3) Az ellenőrzési adatbázisnak meg kell felelnie a jövőbeli fejleményeknek és képesnek kell lennie kapcsolódni a többi közösségi tengerbiztonsági adatbázishoz, illetve szükség esetén a megfelelő nemzeti információs rendszerekhez.

 

(4) Az ellenőrzési adatbázis szükség esetén tartalmazza a párizsi memorandum egyes előírásait, és ezen irányelv vonatkozásában képes lesz adatokat fogadni a párizsi memorandumban résztvevő harmadik államok által végzett ellenőrzésekről.

 

(5) Az ellenőrzési adatbázishoz a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet tagjainak adminisztrációja és a felelőssége alá tartozó szervezetek, valamint a érintett felek „csak olvasható” módban férhetnek hozzá. Az ilyen hozzáféréshez a tagállami ellenőröktől megkövetelthez hasonló titoktartási megállapodás szükséges.

Módosítás:71

20. cikk

A Bizottság a XV. mellékletben előírt eljárásokkal és követelményekkel összhangban minden évben összeállít és közzétesz egy feketelistát a hajóüzemeltetők és hajótársaságok teljesítményéről.

A Bizottság legalább havonta egyszer tájékoztatót állít össze és tesz közzé egy nyilvános internetes oldalon azokról a társaságokról, amelyek teljesítményét – a II. melléklet I. részének e) pontjában említett eljárás szerint a hajók kockázati profiljának elemzése alapján – egy három hónapos vagy annál hosszabb időszak során gyengének vagy rendkívül gyengének ítélte.

 

A Bizottság a 24. cikkben előírt eljárásnak megfelelően elfogadja az e cikk végrehajtásához szükséges szabályokat.

Indokolás

Az adatbázis információinak köszönhetően a lista valós időben tehető naprakésszé, és ezért gyakran módosítható. A havi időszakosság jelzés értékű, de a „közzétételek” a gyakorlatban lehetnek napi vagy heti rendszerességűek.

A listát illetően fontos, hogy ne csak a rendkívül gyenge teljesítményű társaságokat vegye számításba, hanem a gyenge teljesítményűeket is úgy, hogy a gyenge teljesítményű társaságokat javulásra ösztönözze.

Módosítás:72

21. cikk, (1) bekezdés

(1) Ha a 7. és 8. cikkben említett ellenőrzések egy egyezmény hatálya alatti előírásokkal kapcsolatosan olyan hiányosságok meglétét tárják fel vagy állapítják meg, amelyek egy hajó visszatartását teszik szükségessé, bármely szokásos elszámolási időszak folyamán az ilyen ellenőrzésekkel kapcsolatosan felmerülő összes költséget a hajótulajdonosnak, a hajóüzemeltetőnek vagy a kikötő szerinti országban jelenlévő képviselőnek kell megtérítenie.

(1) Ha a 7. és 7a. cikkben említett ellenőrzések egy egyezmény hatálya alatti előírásokkal kapcsolatosan olyan hiányosságok meglétét tárják fel vagy állapítják meg, amelyek egy hajó visszatartását teszik szükségessé, bármely szokásos elszámolási időszak folyamán az ilyen ellenőrzésekkel kapcsolatosan felmerülő összes költséget a hajótulajdonosnak, a hajóüzemeltetőnek vagy a kikötő szerinti országban jelenlévő képviselőnek kell megtérítenie.

Indokolás

A számozás egységessége.

Módosítás:73

22. cikk

A tagállamok a XVI. mellékletben megállapított időközönként közlik a Bizottsággal az abban a mellékletben felsorolt információkat.

 

A tagállamok megtesznek minden intézkedést annak biztosítására, hogy a Bizottság teljes körűen és korlátlanul hozzáférhessen a 18. cikk (2) bekezdésében említett információs rendszerben kezelt minden adathoz.

A tagállamok a XVI. mellékletben megállapított időközönként közlik a Bizottsággal és az Európai Tengerbiztonsági Ügynökséggel az abban a mellékletben felsorolt információkat.

.

A tagállamok megtesznek minden intézkedést annak biztosítására, hogy a Bizottság és az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség teljes körűen és korlátlanul hozzáférhessen a 18. cikk (2) bekezdésében említett információs rendszerben kezelt minden adathoz.

Indokolás

A szöveg pontosítása. Mivel az Európai Tengerbiztonsági Ügynökségnek kell kezelnie és naprakésszé tennie az adatbázist, hozzá kell férnie a tagállamok adataihoz.

Módosítás:74

24. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés

(2) Amennyiben hivatkoznak erre a bekezdésre, az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

(2) Amennyiben hivatkoznak erre a bekezdésre, az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1) és (4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Módosítás: 75

25. cikk a) pont

a) kiigazítsák az 5., az 5–17. és 19–22. cikkben, valamint az e cikkekben említett mellékletekben meghatározott kötelezettségeket, az ezen irányelv végrehajtásából nyert tapasztalatok alapján és a párizsi memorandum továbbfejlesztésének figyelembevételével;

a) kiigazítsák a mellékleteket az ezen irányelv végrehajtásából nyert tapasztalatok alapján és a párizsi memorandum továbbfejlesztésének figyelembevételével;

Indokolás

Figyelembe véve a szöveg a kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzésekre vonatkozó közösségi szabályozást tartalmazó cikkeinek módosítását, a komitológiai eljárásnak a mellékletek módosítására kell irányulnia (és azokra az esetekre, amelyek kapcsán a cikkek kifejezett említést tesznek róla).

Módosítás: 76

25. cikk b) pont

b) kiigazítsák a mellékleteket, hogy azok figyelembe vegyék a tengeri biztonságról és védelemről szóló közösségi jogszabályok, valamint az egyezmények, jegyzőkönyvek, szabályzatok és az illetékes nemzetközi szervezetek határozatainak módosításait, továbbá a párizsi memorandum már hatályba lépett módosításait.

b) a II. melléklet kivételével kiigazítsák a mellékleteket, hogy azok figyelembe vegyék a tengeri biztonságról és védelemről szóló közösségi jogszabályok, valamint az egyezmények, jegyzőkönyvek, szabályzatok és az illetékes nemzetközi szervezetek határozatainak módosításait, továbbá a párizsi memorandum már hatályba lépett módosításait.

Indokolás

A II. melléklet a kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzés közösségi szabályozásának végrehajtásához nélkülözhetetlen paramétereket tartalmaz. Az ebben a szövegben bevezetett több új cikk is hivatkozik rá, amelyek a magját alkotják. Ezért nem szabad azt módosítani a nemzetközi jog változásának fényében. Csak ezen irányelv felülvizsgálata során lenne szabad azt módosítani.

Módosítás: 77

25. cikk c) pont

c) a 2. cikken az ezen irányelv alkalmazására vonatkozó nemzetközi egyezmények jegyzékét frissítsék, az azokban szereplő meghatározásokat módosítsák.

c) az ezen irányelv alkalmazására vonatkozó nemzetközi egyezmények jegyzékét és az azokban szereplő meghatározásokat módosítsák.

Indokolás

A vonatkozó nemzetközi egyezmények jegyzékének és egyes azokban szereplő meghatározásoknak módosíthatóknak kell lenniük.

Módosítás: 78

26. cikk

26. cikk

törölve

Az új ellenőrzési rendszer beépítése a közösségi jogba

 

A 24. cikkben említett eljárással összhangban további intézkedéseket lehet elfogadni az alábbi célokkal:

 

- a lobogó szerinti állam teljesítményére, a hajóosztályozó társaságokkal kapcsolatos elemekre és a társaságok teljesítményére nagyobb hangsúlyt kell fektetni, mint más kritériumokra

 

- az egyes hajókockázati profiloknak megfelelő kockázati paraméterek kombinációjának meghatározása;

 

- az ellenőrzések típusára és hatályára vonatkozó követelmények és eljárások kidolgozása;

 

- a tagállamok ellenőrzési kötelezettségeivel kapcsolatos elvek és módozatok kidolgozása.

 

A Bizottság évente felülvizsgálja a hajókockázati paraméterek alkalmazását, és szükség szerint a 24. cikk (2) bekezdésben leírt eljárással összhangban módosításokat javasol annak érdekében, hogy a tapasztalatok fényében vagy a szakpolitikai célkitűzések elérése érdekében kiigazítsák ezeket az értékeket.

 

Indokolás

E cikk indokolatlanná vált, hiszen az irányelvben már nem keverednek a kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzés jelenlegi szabályozásának elemei az új intézkedésekkel: a jelenlegi szabályozás ezen irányelv hatálybalépéséig alkalmazandó.

Módosítás: 79

27. cikk cím

Szankciók

Büntetések

Indokolás

A „szankciók” kifejezés túl általános, és nem hivatkozik egyértelműen az e cikkben szereplő intézkedésekre, továbbá nem javítja azokat.

Módosítás:80

27. cikk

A tagállamok szankciók rendszerét alakítják ki arra az esetre, ha megsértik az ezen irányelv értelmében elfogadott nemzeti jogszabályaikat, és meghoznak minden szükséges intézkedést annak biztosítására, hogy e szankciókat alkalmazzák. Az ilyen módon előírt szankciónak hatékonynak, arányosnak és visszatartó hatásúnak kell lennie.

A tagállamok büntetések rendszerét alakítják ki arra az esetre, ha megsértik az ezen irányelv értelmében elfogadott nemzeti jogszabályaikat, és meghoznak minden szükséges intézkedést annak biztosítására, hogy e büntetéseket alkalmazzák. Az ilyen módon előírt büntetéseknek hatékonynak, arányosnak és visszatartó hatásúnak kell lenniük.

 

A Bizottság gondoskodik arról, hogy az így meghatározott büntetések lehetővé tegyék a Közösségben az ellenőrzési rendszer egységes alkalmazását, és ne teremtsenek aránytalanságokat a tagállamok között.

Indokolás

Oly módon kell cselekedni, hogy az irányelvvel előírt büntetési rendszernek legyen egy bizonyos szintű egységessége, hogy elkerüljük a torzulásokat a kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzés közösségi rendszerének alkalmazásában.

Módosítás: 81

28. cikk első bekezdés

A Bizottság legkésőbb ezen irányelv átültetésének határidejétől számított 18 hónapon belül felülvizsgálja ezen irányelv végrehajtását. A felülvizsgálat során többek között ellenőrzik az egyes tagállamokban a kikötő szerinti állam általi ellenőrzést végző ellenőrök, illetve az elvégzett ellenőrzések számát, a kötelező jellegű kiterjesztett ellenőrzéseket is beleértve.

 

A Bizottság legkésőbb ezen irányelv átültetésének határidejétől számított 18 hónapon belül felülvizsgálja ezen irányelv végrehajtását. A felülvizsgálat során többek között ellenőrzik az 5. cikkben szereplő közösségi ellenőrzési kötelezettség teljesülését, az egyes tagállamokban a kikötő szerinti állam általi ellenőrzést végző ellenőrök, illetve az elvégzett ellenőrzések számát, valamint az 5b. cikkben szereplő, az elmulasztott ellenőrzésekre vonatkozó igazságos elosztási mechanizmus működését.

Indokolás

Figyelembe véve a szöveg módosításait az eredeti átdolgozási javaslathoz képest, szükségesnek tűnik az értékelés kiterjesztése az irányelv új rendelkezéseire is.

Módosítás: 82

29. cikk (1) bekezdés

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljenek ezen irányelv […] cikkeinek és a […] melléklet […] pontjainak, [annak cikkeinek vagy szakaszainak, valamint azoknak a mellékleteknek, amelyek a korábbi irányelvhez képest lényegileg módosultak,] a 31. cikkben szereplő időponttól számított 18 hónapon belül. Haladéktalanul közlik a Bizottsággal azon rendelkezések szövegét, valamint a Bizottság számára megküldenek egy táblázatot az ezen irányelv és az elfogadott rendelkezések közötti megfelelésről.

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljenek ezen irányelv […] cikkeinek és a […] melléklet […] pontjainak, [annak cikkeinek vagy szakaszainak, valamint azoknak a mellékleteknek, amelyek a korábbi irányelvhez képest lényegileg módosultak,] a 31. cikkben szereplő időponttól számított 18 hónapon belül.

Indokolás

Ez a rendelkezés indokolatlanná vált, hiszen a szöveg módosításai miatt az ellenőrzés jelenlegi közösségi szabályozása nem fog együtt élni a jövőbeli szabályozással.

Módosítás: 83

I. Melléklet

 

Törölve

Indokolás

A hajók kiválasztásának új, a kockázati profilon alapuló eljárása idejétmúlttá teszi ezt a mellékletet.

Módosítás: 84

II. Melléklet cím

A kikötő szerinti állam által végzett ellenőrzések közösségi rendszerének elemei

(az 5. cikk (2) bekezdésének értelmében)

A kikötő szerinti állam által végzett ellenőrzések közösségi rendszerének elemei

(az 5. cikk értelmében)

Indokolás

Az új 5. cikkel való összhang érdekében.

Módosítás: 85

II. Melléklet I. rész f) pont harmadik bekezdés

A hajó kockázati profilját a következő elemek kombinációja alapján kell meghatározni:

A hajó kockázati profilját a következő általános és történeti elemek kombinációja alapján kell meghatározni:

Indokolás

Az egyértelműség érdekében meg kell különböztetni az elemek két kategoriáját, amelyek kombinációja lehetővé teszi a hajó kockázati profiljának meghatározását.

Módosítás: 86

II. Melléklet I. rész 1. szakasz cím (új)

 

 

1. Általános elemek

 

Indokolás

A hajók típusa és kora konkrét adatok, amelyek nem igényelnek értelmezést: alapadatok, amelyeket egy pontba kell sorolni.

Módosítás:87

II. melléklet, I. rész, b) pont

b) A hajó kora

Az öregebb hajókat úgy kell tekinteni, mint amelyek fokozottabb kockázatot jelentenek.

b) A hajó kora

A tizenkét évesnél idősebb hajókat úgy kell tekinteni, mint amelyek fokozottabb kockázatot jelentenek.

Indokolás

Meg kell őrizni a hajókra vonatkozóan a 12 éves korhatárt, mivel az nagyobb biztonságot biztosít.

Módosítás: 88

II. Melléklet I. bekezdés c) pont iii) alpont

(iii) Az olyan állam lobogója alatt közlekedő hajó, amely független hitelesítésen esett át a kötelező érvényű IMO előírások végrehajtási szabályaival összhangban, és amely megfelelt a vonatkozó okmányoknak, kisebb kockázatot jelent.

(iii) Az olyan állam lobogója alatt közlekedő hajó, amely független hitelesítésen esett át az önkéntes IMO tagállami hitelesítési rendszer keretében és eljárásával összhangban, és amely megfelelt a vonatkozó okmányoknak, összhangban a 6a. cikk (3) bekezdés harmadik francia bekezdésében hivatkozott rendelkezésekkel vagy ezen rendelkezések elfogadását megelőzően bizonyítja, hogy bemutattak egy helyesbítési cselekvési tervet, kisebb kockázatot jelent.

Indokolás

A nemzetközi tengeri joggal való összhang megteremtése érdekében.

Módosítás:89

II. melléklet, I. rész, 2. szakasz (korábbi f) pont)

f) A Közösségben és a párizsi memorandum régiójában történt korábbi ellenőrzések

(2) Történeti elemek

i. Ha egy hajót egynél többször tartottak vissza, azt fokozottabb kockázatot jelentő hajónak kell tekinteni.

i. Ha egy hajót egynél többször tartottak vissza, azt fokozottabb kockázatot jelentő hajónak kell tekinteni.

 

ii. Az olyan hajót, amely esetében az elmúlt 36 hónap során végzett ellenőrzés(ek) kevesebb, mint öt hiányosságot tárt(ak) fel, és az elmúlt 36 hónap során nem tartották vissza, kisebb kockázatot jelentő hajónak kell tekinteni.

ii. Az olyan hajókat, amelyeket az elmúlt 36 hónap során nem tartottak vissza, és amelyeknél kevés hiányosságot regisztráltak, kisebb kockázatot jelentő hajóknak kell tekinteni.

iii. Az olyan hajókat, amelyeket az elmúlt 36 hónap során nem tartottak vissza, kisebb kockázatot jelentő hajóknak kell tekinteni.

Az első albekezdésben említett kockázati paraméterek kombinációjával a következő kockázati profilokat lehet meghatározni:

Az első szakaszban említett kockázati paraméterek kombinációjával a következő kockázati profilokat lehet meghatározni:

– nagy kockázatú,

– nagy kockázatú,

– átlagos kockázatú,

– átlagos kockázatú,

– kis kockázatú.

– kis kockázatú.

E kockázati profilok meghatározásához a lobogó szerinti állam teljesítményére, az elismert szervezetekre és a társaság teljesítményére vonatkozó paraméterek döntő szerepet fognak játszani.

E kockázati profilok meghatározásához a hajó típusára, a lobogó szerinti állam teljesítményére, az elismert szervezetekre és a társaság teljesítményére vonatkozó paraméterek döntő szerepet játszanak.

Indokolás

A történeti paraméterek a hajók karbantartása függvényében változnak, és a hajók elmúlt 36 hónapban végzett ellenőrzéseinek eredményeihez kapcsolódnak (módosított ii. albekezdés). Azokat tehát egy külön szakaszba gyűjtik össze. E történeti és általános paraméterek kombinációja lehetővé teszi valamennyi hajó kockázati profiljának meghatározását (nagy, átlagos és kis kockázatú).

Módosítás: 90

II. Melléklet II. rész 1) pont első albekezdés

A rendszeres ellenőrzések időköze a hajó kockázati profiljától függ. A nagy kockázatú hajók esetében ez az időköz nem haladhatja meg a hat hónapot. A kisebb kockázati profilú hajók rendszeres ellenőrzéseinek időköze a kockázat mértékével fordított arányban növekszik.

 

Előre meghatározott időpontokban rendszeres ellenőrzéseket kell végezni. Azok gyakorisága a hajó kockázati profiljától függ. A nagy kockázatú hajók esetében ez az időköz nem haladhatja meg a hat hónapot. A kisebb kockázati profilú hajók rendszeres ellenőrzéseinek időköze a kockázat mértékével fordított arányban növekszik.

Indokolás

Az ellenőrzések gyakorisága a hajó kockázati profiljától függ. A rendszeres vizsgálatok közötti időköz előre meghatározott: a nagy kockázatú hajók esetében ez az időköz nem haladhatja meg a hat hónapot.

Módosítás: 91

II. Melléklet II. bekezdés 1) pont harmadik albekezdés

- Az olyan kis kockázatú hajókon, amelyek az utóbbi 36 hónap során nem estek át ellenőrzésen az Európai Unió vagy a párizsi memorandumot aláíró állam kikötőjében. A kis kockázatú hajóknál a 24. hónaptól válik esedékessé az ellenőrzés.

- Az olyan kis kockázatú hajókon, amelyek az utóbbi 30 hónap során nem estek át ellenőrzésen az Európai Unió vagy a párizsi memorandumot aláíró állam kikötőjében. A kis kockázatú hajóknál a 24. hónaptól válik esedékessé az ellenőrzés.

Indokolás

Amennyiben egy hajó esetében a 24. hónaptól esedékessé válik az ellenőrzés, egy ésszerű határidőt kell biztosítani a vizsgálat elvégzésére: hat hónap elegendő, egy év viszont túl hosszúnak tűnik.

Módosítás: 92

II. Melléklet II. bekezdés 2) pont

2. Kiegészítő ellenőrzések

Az utolsó rendszeres ellenőrzés időpontjára való tekintet nélkül ellenőrizni kell azokat a hajókat, amelyeknél rendhagyó körülmények merülnek fel, azaz

 

 

2. Kiegészítő ellenőrzések

Az utolsó rendszeres ellenőrzés időpontjára való tekintet nélkül ellenőrizni kell azokat a hajókat, amelyeknél jogsértés vagy rendhagyó körülmények merülnek fel, azaz:

 

 

2.1. Jogsértések

 

Az utolsó rendszeres ellenőrzés időpontjára való tekintet nélkül ellenőrizni kell azokat a hajókat, amelyeknél a következő jogsértések merülnek fel:

- Azokat a hajókat, amelyeket az Európai Unióban vagy a párizsi memorandum régióján belül elvégzett utolsó ellenőrzés óta biztonsági okok miatt felfüggesztettek vagy kivontak az osztályukból.

- Azokat a hajókat, amelyeket az Európai Unióban vagy a párizsi memorandum régióján belül elvégzett utolsó ellenőrzés óta biztonsági okok miatt felfüggesztettek vagy kivontak az osztályukból.

- Azokat a hajókat, melyek bizonyítványait olyan korábban elismert szervezet bocsátotta ki, melynek elismerését visszavonták az Európai Unióban vagy a párizsi memorandum régióján belül elvégzett utolsó ellenőrzés óta.

 

- Azokat a hajókat, amelyekről egy másik tagállam részéről bejelentés vagy értesítés érkezett.

 

- Azokat a hajókat, amelyek nem azonosíthatóak az ellenőrzési adatbázisban.

- Azokat a hajókat, amelyekről egy másik tagállam részéről bejelentés vagy értesítés érkezett.

- Azokat a hajókat, amelyek nem azonosíthatóak az ellenőrzési adatbázisban.

 

Azokat a hajókat, amelyek:

- a kikötő felé haladva összeütköztek, zátonyra futottak vagy megfeneklettek,

- ellen vádeljárás folyt vagy folyik a káros anyagok vagy szennyvizek kibocsátásával kapcsolatos rendelkezések megsértése miatt,

- szabálytalan vagy nem biztonságos manővereket hajtottak végre a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) által elfogadott útvonal-tervezési intézkedések, illetve a biztonságos hajózási gyakorlat és eljárások figyelmen kívül hagyásával,

 

 

 

Azokat a hajókat, amelyek:

- a kikötő felé haladva összeütköztek, zátonyra futottak vagy megfeneklettek,

- ellen vádeljárás folyt vagy folyik a káros anyagok vagy szennyvizek kibocsátásával kapcsolatos rendelkezések megsértése miatt,

- szabálytalan vagy nem biztonságos manővereket hajtottak végre a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) által elfogadott útvonal-tervezési intézkedések, illetve a biztonságos hajózási gyakorlat és eljárások figyelmen kívül hagyásával,

 

- amelyek nem teljesítik az ezen irányelv 6. cikkében, a 2000/59/EK irányelvben, a 2002/59/EK irányelvben és adott esetben a 725/2004/EK rendeletben említett vonatkozó értesítési kötelezettségeket.

 

- amelyekkel kapcsolatban rendkívüli hiányosságokat jelentettek, kivéve amelyek esetében a hiányosságokat az indulást követő 14 napon belül orvosolták vagy az indulást megelőzően kellett orvosolni.

 

 

 

2.2. Rendhagyó körülmények

 

Azon hajók esetében, amelyeknél a következő rendhagyó körülmények merülnek fel, az utolsó rendszeres ellenőrzés időpontjára való tekintet nélkül ellenőrizni kell. E kiegészítő ellenőrzések elvégzéséről az ellenőr szakmai megítélése alapján dönt.

 

- üzemeltetése egyéb módon személyek, tárgyak vagy a környezet veszélyeztetését idézte elő, vagy

- Azon hajók, amelyek:

- üzemeltetése személyek, tárgyak vagy a környezet veszélyeztetését idézte elő, vagy

- nem tesznek eleget a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) hajózásra vonatkozó ajánlásainak.

 

 

- nem tesznek eleget az IMO MSC.138(76) állásfoglalásának mellékleteiben foglalt, a Balti-tenger bejáratain való áthajózásra vonatkozó ajánlásainak.

- olyan, korábban elismert szervezet által kiadott igazolással rendelkeznek, amelynek a legutolsó ellenőrzés óta az Európai Unióban vagy a párizsi memorandum régiójában visszavonták elismerését.

- Azokat a hajókat, amelyekről révkalauzok vagy kikötőhatóságok olyan hibák meglétét jelentették, amelyek veszélyeztethetik azok biztonságos hajózását vagy ezen irányelv 17. cikkével összhangban veszélyt jelentenek a környezetre nézve.

- Azokat a hajókat, amelyekről révkalauzok vagy kikötőhatóságok olyan nyilvánvaló hibák vagy rendellenességek meglétét jelentették, amelyek veszélyeztethetik azok biztonságos hajózását vagy ezen irányelv 17. cikkével összhangban veszélyt jelentenek a környezetre nézve.

- Azokat a hajókat, amelyek nem teljesítik az ezen irányelv 6. cikkében, a 2000/59/EK irányelvben, a 2002/59/EK irányelvben és adott esetben a 725/2004/EK rendeletben említett vonatkozó értesítési kötelezettségeket.

 

- Azokat a hajókat, melyekről bejelentés vagy panasz érkezett a hajóparancsnok, a személyzet tagja vagy bármely olyan személy részéről, akinek jogos érdeke fűződik a hajó biztonságos működéséhez, a fedélzeti élet- és munkakörülményekhez, illetve a szennyezés megelőzéséhez, kivéve, ha az érintett tagállam úgy ítéli, hogy a bejelentés vagy a panasz nyilvánvalóan megalapozatlan.

- Azokat a hajókat, melyekről bejelentés vagy panasz érkezett a hajóparancsnok, a személyzet tagja vagy bármely olyan személy részéről, akinek jogos érdeke fűződik a hajó biztonságos működéséhez, a fedélzeti élet- és munkakörülményekhez, illetve a szennyezés megelőzéséhez, kivéve, ha az érintett tagállam úgy ítéli, hogy a bejelentés vagy a panasz nyilvánvalóan megalapozatlan.

- Azokat a hajókat, amelyeket több mint három hónappal korábban visszatartottak.

- Azokat a hajókat, amelyeket több mint három hónappal korábban visszatartottak.

- Azokat a hajókat, amelyekkel kapcsolatban kirívó hiányosságokat jelentettek.

 

- Azokat a hajókat, amelyek rakományával kapcsolatban, különösen, ha az káros vagy veszélyes anyag, problémákat jelentettek.

- Azokat a hajókat, melyek üzemeltetése személyek, tárgyak vagy a környezet veszélyeztetését idézte elő.

 

 

- Azokat a hajókat, amelyek rakományával kapcsolatban, különösen, ha az káros vagy veszélyes anyag, problémákat jelentettek.

- Azokat a hajókat, melyek üzemeltetése személyek, tárgyak vagy a környezet veszélyeztetését idézte elő.

- Azokat a hajókat, amelyekről megbízható források jelentették, hogy kockázati paramétereik nem egyeznek meg a regisztráltakkal, és ezért nagyobb a kockázati szintjük.

 

 

(Egyes részeket csak áthelyeztek.)

Indokolás

Az utolsó rendszeres ellenőrzés időpontjára való tekintet nélkül kiegészítő ellenőrzéseket kell lehetővé tenni a szakaszban felsorolt rendhagyó vagy súlyosbító körülmények felmerülése esetén. Rendkívüli körülmények esetén a kiegészítő ellenőrzések elvégzéséről az ellenőr szakmai megítélése alapján dönt.

Módosítás: 93

II. Melléklet II. bekezdés 3) pont

3. Az ellenőrzések hatálya

A rendszeres és a kiegészítő ellenőrzések során el kell végezni az egyes hajók előre meghatározott területeinek vizsgálatát. Az ilyen területek kijelölése hajótípusonként, ellenőrzéstípusonként és a korábbi ellenőrzések eredményeinek függvényében változik. A nagy kockázatú hajók és a típusuk vagy koruk miatt nagyobb veszélyt jelentő hajók rendszeres időközönként végzett ellenőrzését, valamint a XII. melléklettel összhangban kiadott kitiltó határozattal sújtott hajók újbóli ellenőrzését alaposabban kell végezni.

Az ellenőrzési adatbázisban jelezni kell, hogy mely elemek alapján azonosíthatóak a problémás területek, amelyeket az egyes ellenőrzések során meg kell vizsgálni.

3. Kiválasztási mechanizmus

 

3.1. Az I. prioritású hajókat az alábbiak szerint kell ellenőrizni:

 

(a) Kiterjesztett vizsgálatot kell végezni az alábbi hajók esetében:

- az elmúlt hat hónap során nem ellenőrzött nagy kockázatú hajó,

- 15 évesnél idősebb, átlagos kockázatú személyszállító hajó, olaj-, gáz-, vegyianyag-szállító tartályhajó vagy ömlesztettáru-szállító hajó, amelyet az elmúlt 15 hónapban nem ellenőriztek és

- 15 évesnél idősebb, kis kockázatú személyszállító hajó, olaj-, gáz-, vegyianyag-szállító tartályhajó vagy ömlesztettáru-szállító hajó, amelyet az elmúlt 36 hónapban nem ellenőriztek.

 

(b) Első vagy adott esetben részletesebb vizsgálatot kell végezni az alábbi hajók esetében:

- 15 évesnél idősebb, átlagos kockázatú nem személyszállító, illetve olaj-, gáz-, vegyi- vagy ömlesztettáru-szállító hajó, amelyet az elmúlt 12 hónapban nem ellenőriztek és

- 15 évesnél idősebb, kis kockázatú nem személyszállító, illetve olaj-, gáz-, vegyi- vagy ömlesztettáru-szállító hajó, amelyet az elmúlt 36 hónapban nem ellenőriztek.

 

(c) Jogsértés esetén:

- részletesebb vagy az ellenőr szakmai megítélése alapján kiterjesztett vizsgálatot kell végezni a magas kockázati profilú hajók esetében, illetve a 15 évesnél idősebb személyszállító, illetve olaj-, gáz-, vegyi- vagy ömlesztettáru-szállító hajók esetében,

- részletesebb vizsgálatot kell végezni a 15 évesnél idősebb nem személyszállító, illetve olaj-, gáz-, vegyi- vagy ömlesztettáru-szállító hajók esetében.

 

3.2. A II. prioritású hajókat az alábbiak szerint kell ellenőrizni:

 

(a) Kiterjesztett vizsgálatot lehet végezni az alábbi hajók esetében:

- az elmúlt öt hónap során nem ellenőrzött nagy kockázatú hajó,

- 15 évesnél idősebb, átlagos kockázatú személyszállító, illetve olaj-, gáz-, vegyi- vagy ömlesztettáru-szállító hajó, amelyet az elmúlt 10 hónapban nem ellenőriztek és

- 15 évesnél idősebb, kis kockázatú személyszállító hajó, olaj-, gáz-, vegyianyag-szállító tartályhajó vagy ömlesztettáru-szállító hajó, amelyet az elmúlt 24 hónapban nem ellenőriztek.

 

(b) Első vagy adott esetben részletesebb vizsgálatot lehet végezni az alábbi hajók esetében:

- 15 évesnél idősebb, átlagos kockázatú nem személyszállító, illetve olaj-, gáz-, vegyi- vagy ömlesztettáru-szállító hajó, amelyet az előző 10 hónapban nem ellenőriztek és

- 15 évesnél idősebb, kis kockázatú nem személyszállító, illetve olaj-, gáz-, vegyi- vagy ömlesztettáru-szállító hajó, amelyet az elmúlt 24 hónapban nem ellenőriztek.

 

(c) Rendhagyó körülmény esetén:

- részletesebb vagy az ellenőr szakmai megítélése alapján kiterjesztett vizsgálatot lehet végezni a magas kockázati profilú hajók esetében, illetve a 15 évesnél idősebb személyszállító, illetve olaj-, gáz-, vegyi- vagy ömlesztettáru-szállító hajók esetében,

- részletesebb vizsgálatot lehet végezni a 15 évesnél idősebb nem személyszállító, illetve olaj-, gáz-, vegyi- vagy ömlesztettáru-szállító hajók esetében.

Indokolás

Ez a szakasz kiegészíti az új 7. cikk rendelkezéseit. Különbséget tesz I. és II. prioritású hajók között, és a kategóriákon belül felsorolja az első vagy, amennyiben szükséges, a részletesebb, illetve a kiterjesztett ellenőrzést indokoló tényezőket. A hajók kiválasztása pontos és egyértelmű kritériumokon alapul, ami nélkülözhetetlen a rendszer megfelelő működéséhez.

Módosítás: 94

II. Melléklet III. bekezdés

III. A tagállamok ellenőrzési kötelezettségei

 

A tagállamok egyformán járulnak hozzá az EU kikötőibe befutó, ellenőrzésre esedékes hajók ellenőrzéséhez.

Minden tagállam a párizsi memorandum régiójában megkövetelt ellenőrzések adott hányadát végzi el. Ezt a hányadot az érintett tagállam kikötőibe befutó hajók száma és az egyes tagállamok kikötőibe befutó hajók összességének aránya alapján kell meghatározni.

Az elmulasztott rendszeres ellenőrzések számát figyelembe veszik annak értékelésekor, hogy a tagállamok megfelelnek-e a fenti célnak.

Megfelelő mechanizmus kerül kidolgozásra az ellenőrzések tagállamok közötti igazságos elosztása érdekében.

törölve

Indokolás

E rendelkezések az irányelv új 5a. és 5b. cikkében szerepelnek.

Módosítás:95

IIa. melléklet (új), A hajók kockázati profilja

 

Kockázati profil

Nagy kockázatú hajók (NKH)

Átlagos kockázatú hajók (ÁKH)

Kis kockázatú hajók (KKH)

Általános paraméterek

Kritériumok

Súlyozás

(pontokban)

Kritériumok

Kritériumok

 

 

1

 

 

Hajótípus

Vegyianyag-szállító hajó

Gázszállító hajó

Olajszállító tartályhajó

Ömlesztettáru-szállító hajó

Személyszállító hajó

 

 

2

Se nagy kockázatú hajó, se kis kockázatú hajó

 

 

Valamennyi típus

2

A hajó kora

Valamennyi típus > 12 év

1

Valamennyi kor

 

 

3a

Lobogó

 

 

Fekete, szürke és fehér lista

Fekete – Rendkívül nagy kockázat,

Nagy kockázat

Átlagos-nagy kockázat

2

 

 

Fehér

Fekete – Átlagos kockázat

1

3b

IMO-Audit

-

-

Igen

 

 

 

4a

Elismert szervezet

 

Teljesítmény

Nagy

-

-

Nagy

Áltagos

-

-

-

Gyenge

Gyenge

1

-

Rendkívül gyenge

Rendkívül gyenge

-

4b

EU elismert

-

-

Igen

 

 

5

Társaság

Teljesítmény

Nagy

-

-

Nagy

Átlagos

-

-

-

Gyenge

Gyenge

 

2

-

Rendkívül gyenge

Rendkívül gyenge

 

-

Történeti paraméterek

 

 

 

 

 

6

Az elmúlt 36 hónap során valamennyi ellenőrzés alkalmával rögzített rendellenességek száma

Rendellenességek

Tárgytalan

 

 

 

-

 

 

≤ 5 (és legalább egy elvégzett ellenőrzés az elmúlt 36 hónap során)

 

 

7

A visszatartások száma az elmúlt 36 hónap során

Visszatartások

≥ 2 visszatartás

1

 

Nincs visszatartás

NKH azok a hajók, amelyek 5 vagy több pontos teljes súlyozás erejéig minden kritériumot teljesítenek.

ÁKH azok a hajók, amelyek a kis kockázatra alkalmazandó paraméterek keretében minden kritériumot teljesítenek.

KKH azok a hajók, amelyek se nem NKH-k, se nem ÁKH-k

Indokolás

A Bizottság, a Tanács és a párizsi memorandum által elismert hajók kockázati profil táblázata.

Módosítás:96

III. melléklet

III. MELLÉKLET

III. MELLÉKLET

Értesítés
(a 6. cikk értelmében)

Értesítés

(1) A 8. cikk (1) bekezdésével összhangban a kiterjesztett ellenőrzésre esedékes és egy tagállam kikötőjébe vagy révébe tartó hajó üzemeltetője, ügynöke vagy parancsnoka legkevesebb három nappal a kikötőbe vagy a horgonyzóhelyre való befutás várható időpontja előtt, vagy ha az út három napnál rövidebb időt vesz igénybe, az előző kikötő vagy horgonyzóhely elhagyása előtt tájékoztatja a kikötőhatóságot vagy az erre a célra kijelölt hatóságot, illetve szervet a következőkről:

A 6. cikk (2) bekezdése értelmében közlendő információk:

legkevesebb három nappal a kikötőbe vagy a horgonyzóhelyre való befutás várható időpontja előtt, vagy ha az út három napnál rövidebb időt vesz igénybe, az előző kikötő vagy horgonyzóhely elhagyása előtt tájékoztatják a kikötőhatóságot vagy az erre a célra kijelölt hatóságot, illetve szervet a következőkről:

a) a hajó azonosítója (név, hívójel, IMO-azonosítószám vagy MMSI-szám);

a) a hajó azonosítója (név, hívójel, IMO-azonosítószám vagy MMSI-szám);

b) a kikötői tartózkodás tervezett időtartama;

b) a kikötői tartózkodás tervezett időtartama és az ugyanazon út során egymást követően érintett közösségi kikötők listája;

c) tartályhajók esetében:

c) tartályhajók esetében:

i. építési mód: szimplafalú, szimplafalú elkülönített ballaszttartályokkal, duplafalú,

i. építési mód: szimplafalú, szimplafalú elkülönített ballaszttartályokkal, duplafalú,

ii. a rakomány mennyisége és jellege: teli, üres, inert gázzal töltött,

ii. a rakomány mennyisége és jellege: teli, üres, inert gázzal töltött,

iii. a rakomány mennyisége és jellege;

iii. a rakomány mennyisége és jellege;

d) a rendeltetési kikötőben vagy révben tervezett műveletek (berakodás, kirakodás, egyéb);

d) a rendeltetési kikötőben vagy horgonyzóhelyen tervezett műveletek (berakodás, kirakodás, egyéb);

e) a rendeltetési kikötőben vagy révben tervezett, előírás szerinti szemlevizsgálatok, valamint jelentős karbantartási vagy javítási munkák, amelyeket a rendeltetési kikötőben való tartózkodás ideje alatt kell elvégezni.

e) a rendeltetési kikötőben vagy horgonyzóhelyen tervezett, előírás szerinti szemlevizsgálatok, valamint jelentős karbantartási vagy javítási munkák, amelyeket a rendeltetési kikötőben való tartózkodás ideje alatt kell elvégezni.

f) a párizsi memorandum régiójában végzett utolsó kiterjesztett ellenőrzés időpontja.

f) a párizsi memorandum régiójában végzett utolsó kiterjesztett ellenőrzés időpontja.

(2) Egy tagállam kikötőjébe vagy révébe tartó hajó üzemeltetője, ügynöke vagy parancsnoka a 2002/59/EK irányelv 4. cikkével összhangban bejelenti a hajó érkezését.

 

(3) A feljebb felsorolt adatok vételekor a megfelelő kikötőhatóság vagy szerv továbbítja az információt a kikötő szerinti állam általi ellenőrzést végző illetékes hatósághoz. Amikor csak lehet, a tájékoztatásnak elektronikus úton kell történnie.

 

(4) Az ezen melléklet céljaira a tagállamok által kialakított eljárások és formátumok meg kell feleljenek a 2002/59/EK irányelvben előírt hajójelentési rendelkezéseknek.

 

Indokolás

A 6. cikkel – amely átveszi az itt törölt rendelkezéseket – való egységesítés.

Módosítás: 97

V. Melléklet, cím

PÉLDÁK A RÉSZLETESEBB ELLENŐRZÉSHEZ SZÜKSÉGES «EGYÉRTELMŰ BIZONYÍTÉKOKRA»

(A 7. cikk (3) bekezdésének értelmében)

PÉLDÁK A RÉSZLETESEBB ELLENŐRZÉSHEZ SZÜKSÉGES «EGYÉRTELMŰ BIZONYÍTÉKOKRA»

(A 7. cikk (2) bekezdésének értelmében)

Indokolás

A módosított 8. cikkel való összhang érdekében.

Módosítás: 98

V. Melléklet 1) pont

1. Az I. melléklet B.I. részében és a B.II. rész 3., 4. pontjában, az 5. pont b) és c) alpontjában, a 8. pontban szereplő hajók.

1. A II. melléklet 3. szakasz a) és b) pontjában szereplő hajók.

 

Indokolás

A módosított II. melléklettel való összhang érdekében.

Módosítás:99

VII. melléklet, A. pont, (1) bekezdés

(1) Ez az útmutatás csak a 725/2004/EK rendelet 3. cikkének (1), (2) és (3) bekezdésében említett hajókra vonatkozik, és csak abban az esetben, ha nem az ellenőrzést végző kikötő szerinti állam lobogója alatt hajóznak.

(1) Ez az útmutatás csak a 725/2004/EK rendelet 3. cikkének (1), (2) és adott esetben 3. cikkének (3) bekezdésében említett hajókra vonatkozik, és csak abban az esetben, ha nem az ellenőrzést végző kikötő szerinti állam lobogója alatt hajóznak.

Indokolás

A módosított 9. cikk (2) bekezdésével való egységesítés.

Módosítás: 100

VIII. Melléklet cím

A HAJÓK KITERJESZTETT ELLENŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

(a 8. cikk szerint)

A HAJÓK KITERJESZTETT ELLENŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

(a 7a. cikk szerint)

Indokolás

A javasolt új 8a. cikkel való összhang érdekében.

Módosítás: 101

VIII. Melléklet A. pont

A. A kiterjesztett ellenőrzés végzését megkönnyítő intézkedések

A kiterjesztett ellenőrzésre esedékes hajóktól kapott előzetes értesítés vételekor az illetékes hatóság késedelem nélkül tájékoztatja a hajót, hogy végeztet-e rajta kiterjesztett ellenőrzést.

A hajó üzemeltetője vagy parancsnoka biztosítja, hogy a kiterjesztett ellenőrzés elvégzésére elegendő idő álljon rendelkezésre a hajó üzemeltetési tervében.

A védelmi célú ellenőrzési intézkedések sérelme nélkül az ilyen hajónak a kikötőben vagy révben kell maradnia az ellenőrzés lezárultáig.

törölve

Indokolás

Az új 8. cikk (3) bekezdéssel való összhang érdekében.

Módosítás: 102

VIII. Melléklet B. pont

B. A kiterjesztett ellenőrzés alá vont hajókategóriák (a 8. cikk (1) bekezdése szerint)

1. 12 évnél idősebb gáz- és vegyianyag-szállító tartályhajók, amelyek korát a hajók biztonsági bizonyítványaiban feltüntetett építési dátum alapján határozzák meg.

2. 12 évnél idősebb ömlesztettáru-szállító hajó, amelynek a korát a hajó biztonsági bizonyítványaiban feltüntetett építési dátum alapján határozzák meg.

3. 12évesnél idősebb 3000 gt  űrtartalmat meghaladó olajszállító tartályhajók, amelyeknek a korát a hajó biztonsági bizonyítványaiban feltüntetett építési dátum alapján határozzák meg.

4. 12 évnél idősebb utasszállító hajók, amelyek nem tartoznak az 1999/35/EK tanácsi irányelv 2. cikke a) és b) pontjának hatálya alá.

törölve

Indokolás

Az új II. melléklet 3. részével való összhang érdekében.

Módosítás: 103

VIII. Melléklet C. bekezdés, cím

C. BIZONYOS HAJÓKATEGÓRIÁK KITERJESZTETT ELLENŐRZÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK (a 8. cikk (4) bekezdésében meghatározottak szerint)

C. BIZONYOS HAJÓKATEGÓRIÁK KITERJESZTETT ELLENŐRZÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK

Indokolás

A II. melléklet 8. cikkével való összhang érdekében: a hivatkozás már nem indokolt.

Módosítás: 104

X. Melléklet 1. bekezdés 13) pont

13. a hajótulajdonos vagy üzemeltető neve és címe;

13. a hajótársaság vagy üzemeltető neve és címe;

Indokolás

Megfelelőbb a társaság szó használata.

Módosítás: 105

XIII. Melléklet

XIII. MELLÉKLET

A révkalauz vagy a kikötőhatóság jelentése a kikötő szerinti állam vagy a parti állam felé

(a 17. cikk (1) bekezdésének értelmében)

törölve

Indokolás

A 17. cikk módosításaival való összhang érdekében, amely felsorolja a jelentésekben minimálisan közlendő információkat, és a komitológiai eljárás keretében kéri az Európai Bizottságot, hogy a tapasztalatok fényében tegyen javaslatot a jelentések harmonizált elektronikus formátumára.

Módosítás: 106

XV. Melléklet

XV. MELLÉKLET

A hajóüzemeltetők és hajótársaságok feketelistája

(a 20. cikk értelmében)

A hajóüzemeltetők és hajótársaságok feketelistája a következők nevét és címét tartalmazza:

- azon hajóüzemeltetők és hajótársaságok, melyek egy tagállam kikötőjéből az utóbbi 12 hónapban kitiltott hajót vagy hajókat üzemeltetnek;

- azon hajóüzemeltetők és hajótársaságok, melyek flottájából több mint egy hajót tartottak vissza az utóbbi 12 hónapban;

- azon hajóüzemeltetők és hajótársaságok, melyeknek egy hajóját több alkalommal tartották vissza az utóbbi 12 hónapban.

törölve

Indokolás

A 20. cikk módosításaival való összhang érdekében: az alacsony teljesítményt mutató társaságok feketelistája az általuk üzemeltetett hajók II.1 melléklet szerint kockázati profilja alapján lesz összeállítva.

  • [1]  A Hivatalos Lapban még nem jelent meg.

INDOKOLÁS

1. Általános összefüggések: miért kell módosítani a 95/21/EK irányelvet?

A 95/21/EK irányelv a tengerbiztonság egy alapvető elemével foglalkozik: a kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzéssel, azaz az Európai Unió kikötőibe betérő hajók ellenőrzésével.

Amennyiben a lobogó szerint illetékes állam nem nyújt megfelelő biztosítékot egyes hajók állapotára, a kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzés pótlólagos és alapvető eszközt kínál a normákat nem teljesítő hajók azonosítására és a nemzetközi és közösségi hajózási szabályok betartatására.

A 95/21/EK irányelvet az Erika 1999-es balesetét követően módosították. 2002 decemberében, a Prestige hajótörését követően a Tanács felkérte az Európai Bizottságot, hogy a lehető leghamarabb tegyen javaslatot a kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzés szabályainak szigorítására.

2004. április 27-én az Európai Parlament elfogadott egy állásfoglalást, amelyben a Tengerbiztonság Növelésével Foglalkozó Ideiglenes Bizottság (MARE bizottság) által elvégzett munka nyomán a hajók ellenőrzésének tökéletesítését és gyakoribbá tételét kérte az Európai Unió kikötőiben.

Az irányelvnek az Európai Bizottság részéről történő módosítása tehát összhangban van az Európai Parlament és a Tanács közös kérésével. Megfelel a kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzésről szóló irányelv egységes szerkezetbe foglalásának igényének is, hiszen azt többször módosították közösségi és nemzetközi szinten is, elsősorban a párizsi memorandum kidolgozása keretében.

2. Az Európai Bizottság javaslatának és céljainak összefoglalása

Az előadó úgy véli, hogy az Európai Bizottságnak három célja van a 95/21/EK irányelv módosításával:

- a kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzés hatékonyabbá tétele a normákat nem teljesítő hajók kiszűrése érdekében és a Közösség kikötőiben és horgonyzóhelyein végzett ellenőrzésekre vonatkozó szabályok végrehajtásának tökéletesítése;

- egy, a kikötőkben végzett ellenőrzésekre vonatkozó előírások számának növekedése révén fokozatosan rendkívül bonyolulttá és nehézkessé vált irányelv egyszerűsítése, egyértelműbbé tétele és elfogadása;

- az Európai Unióban a közelmúltban bekövetkezett jogszabályváltozások és a párizsi memorandum keretében végzett munka figyelembe vétele.

E hármas cél elérése érdekében az Európai Bizottság néhány nagyobb léptékű módosításra tesz javaslatot:

· A szöveg egy új ellenőrzési rendszert vezet be, amely már nem a tagállamok által ellenőrzött hajók 25%-os mennyiségi küszöbére alapul, hanem azt a közös célt tűzi ki, hogy minden az Unióban megálló hajót ellenőrizzenek, a kockázatot jelentő hajókat pedig többször is. Minden hajó esetében megállapítanak egy kockázati profilt, amely pontos paraméterek kombinációján alapul.

· A Bizottság több módosítást is bevezet az ellenőrzési rendszerben, amely három fajta ellenőrzést fog magában foglalni: első, részletesebb és kiterjesztett.

· A módosítás a párizsi memorandumban megállapított ellenőrzési eljárásokat vezeti be a hajók és a kikötői létesítmények biztonsága tekintetében.

· A szöveg új rendelkezéseket vezet be a közösségi kikötőkbe való behajózás megtiltása tekintetében.

· A Bizottság megszigorítja az ellenőrökre vonatkozó kritériumokat is, pontosítja az ellenőrök szakmai profiljára, azaz képesítésükre és szakértelmükre vonatkozó követelményeket.

· A szöveg szigorítja a révkalauzok értesítési kötelezettségeit is, kiterjesztve azt a nyílttengeri révkalauzokra is, és javasolja, hogy a hajó hiányosságaira is terjesszék ki a jelentési kötelezettséget.

· A módosítás végül rendelkezik a tengerészti társaságok feketelistájának összeállításáról is.

3. Az előadó álláspontja

Az előadó kedvezően fogadja az Európai Bizottság szándékát és egyetért a kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzés egyszerűsítésére és hatékonyságának növelésére irányuló célkitűzésével.

Az előadó azonban meglepetéssel fogadja a Bizottság által választott formát, azaz az irányelv átdolgozását. Ez a döntés nem igazán tette lehetővé az összes kitűzött cél elérését, hiszen a módosítások csak egy meglehetősen korlátozott területre vonatkoznak.

Az Európai Bizottsággal egyetértésben, és a Tanáccsal való előzetes konzultációt követően az előadó a 95/21/EK irányelv ambiciózusabb módosítása mellett szállt síkra.

Az előadó ezért egy az eredeti javaslathoz képest jelentős mértékben átdolgozott szöveget terjeszt elő, amely lehetővé teszi:

· a szöveg szerkezetének egyszerűsítését, amely így összefüggőbb: nem él egymás mellett az ellenőrzésekre vonatkozó jelenlegi és jövőbeni szabályozás, ami lehetővé teszi a 26. cikk és az I. melléklet törlését.

· a szöveg több cikkének egyértelművé tételét, különösen az alábbiakét:

- 5. (az ellenőrzési rendszerről),

- 5a. (új, az ellenőrzési célkitűzések tagállamok általi tiszteletben tartásáról),

- 6a. (új, a hajók kockázati profiljáról),

- 6b, (új, az ellenőrzések gyakoriságáról),

- 7. (új, az ellenőrzendő hajók kiválasztásáról),

- 8. (új, a különböző ellenőrzésekről),

- 9 (új, a Közösség és a párizsi memorandum figyelembe veendő iránymutatásairól),

- 18a. (új, az ellenőrzési adatbázisról),

· a komitológiai eljárás igénybe vételének korlátozását, a normális alkalmazási területéhez való visszatérés érdekében, kizárva belőle a cikkeket, de lehetővé téve a mellékeltek módosítását a közösségi és nemzetközi tengeri jog és gyakorlatok változásának függvényében.

· a jövőbeni ellenőrzési adatbázis pontos meghatározását, amely az új ellenőrzési rendszer sikerének központi eleme.

· a közösségi ellenőrzési rendszer és a párizsi memorandum ellenőrzési rendszere közötti kapcsolat erősítését és egyértelművé tételét.

Az előadó úgy véli, hogy ez a szöveg sokkal jobb kiindulási alapot jelent az első olvasathoz.

Ugyanakkor további módosításokra lehet majd szükség az Európai Bizottsággal és a Tanáccsal folytatott viták alakulása függvényében, de a párizsi memorandum szintjén is.

Az előadó úgy véli, hogy bármi is legyen a párizsi memorandummal kapcsolatos munka kimenetele, az irányelv módosítását mindenképpen el kell fogadniuk a tagállamoknak is. A szöveg számos módosítása egyértelműbbé teszi a párizsi memorandummal való kapcsolatot, és nagy mértékű konvergenciát tesz lehetővé vele. A Tanácsnak ezért prioritásként kell kezelnie az irányelv módosításának elfogadását. Egy olyan világos és erős szöveg mellett, mint amit benyújtunk, nincs elfogadható indok a párizsi memorandum keretében folytatott munkák végleges lezárásának megvárására az irányelv elfogadásával.

Egyes, például az ellenőrzési rendszer horgonyzóhelyeken való alkalmazásával, a panaszok kezelésével, az alacsony teljesítményt mutató hajózási társaságok feketelistájának összeállításával vagy az ellenőrzési eljárásokkal kapcsolatos technikai jellegű kérdések a későbbiekben pontosíthatók és pontosítandók.

Az előadó ezért további konzultációkat fog folytatni, és nem zárja ki annak lehetőségét, hogy később újabb módosításokat terjeszt majd elő annak érdekében, hogy az irányelv átdolgozása lehetővé tegye a kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzés közösségi szabályozásának stabil és egyértelmű megalapozását.

ELJÁRÁS

Cím

A kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzés (átdolgozott változat)

Hivatkozások

COM(2005)0588 - C6-0028/2006 - 2005/0238(COD)

Az Európai Parlamentben történő előterjesztés dátuma

23.11.2005

Illetékes bizottság

A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

1.2.2006

Előadó(k)

A kijelölés dátuma

Dominique Vlasto

28.3.2006

 

 

Vizsgálat a bizottságban

19.4.2006

13.9.2006

22.11.2006

23.1.2007

Az elfogadás dátuma

26.2.2007

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:+:

–:

0:0:

46

0

0

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Luís Queiró, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas, Yannick Vaugrenard, Marta Vincenzi, Lars Wohlin, Corien Wortmann-Kool, Roberts Zīle

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Zsolt László Becsey, Johannes Blokland, Philip Bradbourn, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Anne E. Jensen, Rosa Miguélez Ramos

Benyújtás dátuma

27.3.2007