SPRÁVA o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o štátnom prístavnom dozore (rekodifikácia)

27.3.2007 - (KOM(2005)0588 – C6‑0028/2006 –2005/0238 (COD)) - ***I

Výbor pre dopravu a cestovný ruch
Spravodajkyňa: Dominique Vlasto

Postup : 2005/0238(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0081/2007

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o štátnom prístavnom dozore (rekodifikácia)

(KOM (2005)0588 – C6‑0028/2006 –2005/0238 (COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM (2005)0588)[1],

–   so zreteľom na články 251 ods. 2 a 80 ods. 2 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6‑0028/2006),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch a stanovisko Výboru pre právne veci (A6‑0081/2007),

1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený KomisiouPozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Odôvodnenie 4

4) Bezpečnosť, prevencia znečisťovania a životné a pracovné podmienky na lodiach môžu byť efektívne zvýšené prostredníctvom drastického zníženia lodí nespĺňajúcich normy z vôd Spoločenstva,  ktoré sa dosiahne  striktným uplatnením medzinárodných dohovorov, kódexov a rezolúcií.

4) Bezpečnosť, prevencia znečisťovania a životné a pracovné podmienky na lodiach môžu byť efektívne zvýšené prostredníctvom drastického zníženia počtu lodí nespĺňajúcich normy vo vodách Spoločenstva,  a striktným uplatňovaním medzinárodných dohovorov, kódexov a rezolúcií.

Odôvodnenie

Striktné uplatňovanie medzinárodných dohovorov, kódexov a rezolúcií je základným záväzkom, ktorý prispieva k dosiahnutiu stanovených cieľov, nie je však jediným prostriedkom na ich dosiahnutie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Odôvodnenie 4a (nové)

 

4a) Európske spoločenstvo si z tohto dôvodu želá rýchlu ratifikáciu dohovoru o práci na mori 2006 Medzinárodnej organizácie práce, ktorého časť 5.2.1 sa odvoláva na zodpovednosť prístavného štátu.

Odôvodnenie

Tento dohovor, ktorý kodifikuje a aktualizuje medzinárodné právo práce na mori a prispieva k zlepšeniu námornej bezpečnosti, obsahuje ustanovenia, ktoré sa týkajú štátneho prístavného dozoru. Je žiaduce spomenúť ho s cieľom povzbudiť členské štáty k jeho rýchlej ratifikácii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Odôvodnenie 5

(5) Monitorovanie zhody lodí s medzinárodnými normami pre bezpečnosť, prevenciu znečisťovania a životné a pracovné podmienky na lodiach by malo zostať primárnou úlohou vlajkového štátu. Vyskytli sa  však vážne nedostatky pri vykonávaní a presadzovaní medzinárodných noriem zo strany viacerých vlajkových štátov. Odteraz by mal monitorovanie zhody s medzinárodnými normami pre bezpečnosť, prevenciu znečisťovania a životné a pracovné podmienky na lodiach zabezpečovať aj prístavný štát.

(5) Monitorovanie zhody lodí s medzinárodnými normami pre bezpečnosť, prevenciu znečisťovania a životné a pracovné podmienky na lodiach by malo zostať primárnou úlohou vlajkového štátu. Vyskytli sa  však vážne nedostatky pri vykonávaní a presadzovaní medzinárodných noriem zo strany viacerých vlajkových štátov. Odteraz by mal monitorovanie zhody s medzinárodnými normami pre bezpečnosť, prevenciu znečisťovania a životné a pracovné podmienky na lodiach zabezpečovať aj prístavný štát s vedomím, že inšpekcie prístavného štátu nepredstavujú expertízu, že správy z inšpekcie nemajú hodnotu osvedčenia o spôsobilosti na plavbu a že štátny prístavný dozor nezbavuje vlajkové štáty ich zodpovednosti.

Odôvodnenie

Ide o pripomenutie toho, že prístavný štát nemôže zastúpiť vlajkové štáty, hoci kontrola prístavným štátom predstavuje nevyhnutnú kompenzáciu nedostatkov vlajkových štátov a základný prvok moderného systému námornej bezpečnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Odôvodnenie 10

(10) Inšpekcia uskutočnená každým členským štátom najmenej štvrtiny  jednotlivých zahraničných lodí, ktoré vstupujú v danom roku do ich prístavov v praxi znamená, že veľký počet lodí, ktoré plávajú v priestore Spoločenstva v akomkoľvek danom čase, podstúpil túto inšpekciu.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

V záujme zabezpečenia súdržnosti musia byť vypustené ustanovenia týkajúce sa súčasného systému inšpekcií prístavného štátu, aby sa zabránilo nejasnostiam v súvislosti s novými ustanoveniami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Odôvodnenie 11

(11) V rámci účinného systému štátneho prístavného dozoru by sa však malo zabezpečiť, že sa pravidelné inšpekcie budú vykonávať na všetkých lodiach, ktoré zastavujú v prístave v rámci Európskej únie, a nie ako doteraz len na jednej štvrtine prichádzajúcich lodí v jednotlivých členských štátoch. Inšpekcie by sa mali zamerať na neštandardné lode; kým kvalitné lode, t. j. lode, ktoré majú uspokojivé inšpekčné záznamy alebo ktoré plávajú pod vlajkou štátu, ktorý spĺňa požiadavky systému auditu členských štátov IMO, by mali byť odmieňané menej častými inšpekciami. Tieto nové inšpekčné opatrenia by sa mali začleniť do systému štátneho prístavného dozoru Spoločenstva hneď po definovaní jeho rôznych aspektov a na základe systému zdieľania inšpekcie, pri ktorom každý členský štát viditeľne prispieva k dosahovaniu komunitárneho cieľa komplexného inšpekčného systému.

(11) V rámci účinného systému štátneho prístavného dozoru by sa malo zabezpečiť, že sa pravidelné inšpekcie budú vykonávať na všetkých lodiach, ktoré zastavujú v prístave v rámci Európskej únie. Inšpekcie by sa mali zamerať na neštandardné lode; kým kvalitné lode, t. j. lode, ktoré majú uspokojivé inšpekčné záznamy alebo ktoré plávajú pod vlajkou štátu, ktorý spĺňa požiadavky systému auditu členských štátov IMO, by mali podliehať menej častým inšpekciám. Tieto nové inšpekčné opatrenia by sa mali začleniť do systému štátneho prístavného dozoru Spoločenstva hneď po definovaní jeho rôznych aspektov a na základe systému zdieľania inšpekcie, pri ktorom každý členský štát viditeľne prispieva k dosahovaniu komunitárneho cieľa komplexného inšpekčného systému.

Okrem toho členské štáty by mali zamestnávať a zachovávať potrebný počet pracovníkov vrátane kvalifikovaných inšpektorov s prihliadnutím na rozsah a charakteristické vlastnosti lodnej dopravy v každom prístave.

Odôvodnenie

V záujme zabezpečenia súdržnosti sa musí vypustiť odkaz na súčasný cieľ, ktorým je kontrola 25 % lodí. Je potrebné spresniť odkaz na potrebu členských štátov zamestnávať dostatočný počet pracovníkov, aby bolo možné splniť nové ciele inšpekcií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Odôvodnenie 11a (nové)

 

(11a). Inšpekčný systém stanovený touto smernicou by mal byť v súlade s činnosťou v rámci parížskeho memoranda o porozumení. Keďže vývoj vyplývajúci z parížskeho memoranda o porozumení by mal byť predtým, než sa začne uplatňovať v Európskej únii, schválený na úrovni Spoločenstva, mala by medzi právnymi predpismi Spoločenstva a parížskym memorandom o porozumení existovať úzka koordinácia s cieľom vytvoriť jednotný inšpekčný systém.

Odôvodnenie

Je potrebné vyhnúť sa súbežnému fungovaniu dvoch inšpekčných systémov, pretože by mohlo podstatne zvýšiť záťaž inšpekcií a správne poplatky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Odôvodnenie 13a (nové)

 

13a. V rámci inšpekčného systému vytvoreného touto smernicou intervaly medzi pravidelnými inšpekciami lodí závisia od ich rizikového profilu, ktorý sa stanovuje na základe určitých všeobecných a historických parametrov. V prípade vysoko rizikových lodí by tento interval nemal byť dlhší ako šesť mesiacov.

Odôvodnenie

V budúcnosti bude frekvencia inšpekcií na úrovni Spoločenstva závisieť od rizikového profilu lode, ktorá zastavuje v prístave alebo kotvisku Spoločenstva. V prípade vysoko rizikových lodí nesmie byť interval medzi inšpekciami dlhší ako šesť mesiacov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Odôvodnenie 14

(14) Niektoré lode predstavujú zjavné riziko pre námornú bezpečnosť a námorné prostredie kvôli svojmu zlému stavu, vlajke a predchádzajúcim udalostiam. Mal by im byť preto zamietnutý vstup do prístavov Spoločenstva, pokiaľ sa nedá preukázať, že môžu byť bezpečne prevádzkované vo vodách Spoločenstva. Mali by sa stanoviť pokyny týkajúce sa postupov uplatňovaných v prípade uloženia zákazu vstupu a zrušenia tohto zákazu. V záujme transparentnosti by sa mal uverejniť zoznam lodí, ktorým bude zamietnutý vstup do prístavov Spoločenstva.

(14) Niektoré lode predstavujú zjavné riziko pre námornú bezpečnosť a námorné prostredie kvôli svojmu zlému stavu, vlajke a predchádzajúcim udalostiam. Mal by im byť preto zamietnutý vstup do prístavov a kotvísk na území Spoločenstva, pokiaľ sa nedá preukázať, že môžu byť bezpečne prevádzkované vo vodách Spoločenstva. Mali by sa stanoviť pokyny týkajúce sa postupov uplatňovaných v prípade uloženia zákazu vstupu a zrušenia tohto zákazu. V záujme transparentnosti by sa mal uverejniť zoznam lodí, ktorým bude zamietnutý vstup do prístavov a kotvísk na území Spoločenstva.

Odôvodnenie

Zákaz vstupu by sa mal vzťahovať aj na kotviská Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Odôvodnenie 19

19) Lodivodi a prístavné orgány by mali mať možnosť poskytovať užitočné informácie o závadách  zistených na palubách lodí.

19) Lodivodi a prístavné orgány by mali mať možnosť poskytovať užitočné informácie o nedostatkoch zistených na palubách lodí.

Odôvodnenie

Lodivodi a prístavné orgány môžu oznamovať nedostatky a pomáhať tak systému štátneho prístavného dozoru. Nie sú však inšpektormi a bolo by neprimerané od nich vyžadovať, aby upozorňovali na poruchy, ktoré nemusia byť vždy zjavné alebo viditeľné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Odôvodnenie 20

(20) Mali by sa vyšetrovať sťažnosti týkajúce sa životných a pracovných podmienok na lodiach. Každá osoba, ktorá podáva sťažnosť, by mala byť informovaná o následných opatreniach súvisiacich s jej sťažnosťou.

(20) Mali by sa vyšetrovať sťažnosti podané osobami s preukázaným oprávneným záujmom týkajúce sa životných a pracovných podmienok na lodiach. Prednosť by sa mala dať spracovaniu sťažností na palube lodí. Každá osoba, ktorá podáva sťažnosť, by mala byť informovaná o následných opatreniach súvisiacich s jej sťažnosťou.

Odôvodnenie

Zosúladenie odôvodnenia a článku. Okrem toho by sťažnosti podané členmi posádky mali mať prednosť pred inými formami sťažností, pretože ich oprávnený záujem je nesporný.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Odôvodnenie 28a (nové)

 

(28a) V súlade s odsekom 34 Medziinštitucionálnej dohody o lepšom zákonodarstve by mali členské štáty vypracovávať a uverejňovať pre svoju potrebu a v  záujme Spoločenstva vlastné tabuľky, ktoré v rámci možností preukážu koreláciu medzi touto smernicou a opatreniami na jej transpozíciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Odôvodnenie 28b (nové)

 

(28b) Aby sa členským štátom, ktoré nemajú prímorské prístavy, neuložila neprimeraná administratívna záťaž, malo by im pravidlo de minimis umožniť odchýliť sa od ustanovení tejto smernice podľa pravidiel prijatých na základe postupu stanoveného v článku 24.

Odôvodnenie

Je spravodlivé, aby štáty, ktoré nemajú prístup k moru, nemuseli uplatňovať všetky ustanovenia vyplývajúce z tejto smernice. Štáty, ktoré majú prístavy na dôležitých riekach, by však v rámci tejto smernice mohli za určitých osobitných podmienok pristúpiť ku kontrolám. Je nevyhnutné stanoviť pravidlá o výnimkách, ktoré budú sprevádzať prísne podmienky. Tieto pravidlá sa budú môcť prijať prostredníctvom komitológie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Článok 1 bod (ba) (nový)

 

ba) zabezpečenia toho, že všetky lode, ktoré zastavujú v prístavoch alebo kotviskách v rámci Spoločenstva, podliehajú kontrole, pričom frekvencia inšpekcií závisí od ich rizikového profilu a lode predstavujúce vyššie riziko sa podrobia podrobnejšej a častejšej inšpekcii.

Odôvodnenie

Hlavným účelom rekodifikácie smernice je zmena systému dozoru Spoločenstva, ktorý bude závisieť od rizikového profilu lode, ktorá zastaví v prístave alebo kotvisku Spoločenstva. Aby bol systém účinnejší, lode predstavujúce vysoké riziko sa podrobia dôkladnejším a častejším inšpekciám.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Článok 1 bod bb) (nový)

 

bb) zavedenia prvkov súvisiacich so systémom štátneho prístavného dozoru Spoločenstva s cieľom stanoviť spoločné kritéria lodného dozoru prístavným štátom a zharmonizovať postupy inšpekcie a zadržania.

Odôvodnenie

Cieľom rekodifikácie smernice je tiež zaviesť prvky systému štátneho prístavného dozoru Spoločenstva, ktorý je ucelený a harmonizovaný na úrovni Spoločenstva. Je to dôležité, ak sa majú tieto nové ustanovenia dodržiavať, správne uplatňovať a ak majú byť účinné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Článok 2 odsek 2a (nový)

 

2a. „Rámec a postupy dobrovoľného systému IMO pre audit členských štátov“ v zmysle rezolúcie A 974(24) prijatej IMO.

Odôvodnenie

Definícia, ktorá je prevzatá z medzinárodného práva a nevyhnutná vzhľadom na odkaz v prílohe II časti I bode 1 písm. c).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Článok 2 odsek 2b (nový)

 

2b. „Región spadajúci pod parížske memorandum o porozumení“ znamená geografickú oblasť, v ktorej štáty, ktoré sú stranami parížskeho memoranda o porozumení vykonávajú inšpekcie v rámci tohto memoranda.

Odôvodnenie

Pojem „Región spadajúci pod parížske MoP“ sa viackrát vyskytuje v texte smernice, a preto je dôležité vymedziť tento pojem.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Článok 2 odsek 4a (nový)

 

4a. „prístav“ znamená územie pevniny a vody pozostávajúce z takých závodov a zariadení, ktoré v princípe umožňujú prijatie lodí, ich nakladanie a vykladanie, uskladnenie tovaru, prevzatie a dodanie tohto tovaru a nalodenie a vylodenie cestujúcich.

Odôvodnenie

Zdá sa logické zahrnúť do smernice vymedzenie pojmu prístav. Navrhované vymedzenie pojmu je prevzaté z návrhu smernice o prístupe k trhu s prístavnými službami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Článok 2 odsek 9

9. „Inšpekcia“ znamená návštevu inšpektora na palube lode, s cieľom skontrolovať, či loď spĺňa požiadavky príslušných dohovorov a predpisov, pričom vykonáva prinajmenšom kontroly v zmysle článku 7 ods. 1.

9. „Počiatočná inšpekcia“ znamená návštevu inšpektora na palube lode s cieľom skontrolovať, či loď spĺňa požiadavky príslušných dohovorov a predpisov, pričom vykonáva prinajmenšom kontroly v zmysle článku 8 ods. 1.

Odôvodnenie

Nový systém dozoru zahŕňa tri druhy inšpekcií. Počiatočná inšpekcia je základným druhom inšpekcie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Článok 2 odsek 10

10. „Detailnejšia inšpekcia“ znamená inšpekciu lode, jej zariadenia a posádky ako celku, alebo prípadne jej častí, ktoré sú predmetom hĺbkového preskúmania podľa okolností stanovených v článku 7 ods. 4, ktorá pokrýva konštrukciu lode, jej zariadenie, obsadenie posádkou, životné a pracovné podmienky a zhodu s postupmi lodnej prevádzky.

10. „Detailnejšia inšpekcia“ znamená inšpekciu lode, jej zariadenia a posádky ako celku, alebo prípadne jej častí, ktoré sú predmetom hĺbkového preskúmania podľa okolností stanovených v článku 8 ods. 2, ktorá pokrýva konštrukciu lode, jej zariadenie, obsadenie posádkou, životné a pracovné podmienky a zhodu s postupmi lodnej prevádzky.

Odôvodnenie

Detailnejšia inšpekcia je druhým druhom inšpekcie a o jej vykonaní rozhoduje inšpektor na základe zistení vyplývajúcich z počiatočnej inšpekcie. V záujme zachovania kvality a účinnosti práce inšpektorov je dôležité, aby boli oprávnení vykonávať detailnejšie inšpekcie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Článok 2 odsek 11

11. „Rozšírená inšpekcia“ znamená inšpekciu, ktorej rozsah zahŕňa prinajmenšom body uvedené v prílohe VIII časť C. Rozšírená inšpekcia môže zahŕňať detailnejšiu inšpekciu, kedykoľvek sú na to jasné dôvody v súlade s článkom 7 ods. 4;

11. „Rozšírená inšpekcia“ znamená inšpekciu, ktorej rozsah zahŕňa prinajmenšom body uvedené v prílohe VIII časť C. Rozšírená inšpekcia môže zahŕňať detailnejšiu inšpekciu, kedykoľvek sú na to jasné dôvody v súlade s článkom 7 a;

Odôvodnenie

Číslovanie: zosúladenie s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi pani Vlasto.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Článok 2 odsek 12

12. „Sťažnosť“ znamená akúkoľvek informáciu alebo správu, ktorú predložil kapitán lode, člen posádky, profesijná organizácia, združenie, odborový zväz alebo, vo všeobecnosti, akákoľvek osoba, ktorá sa zaujíma o bezpečnosť lode vrátane bezpečnosti alebo zdravia jej posádky, životných a pracovných podmienok na lodi a prevencie znečisťovania.

12. „Sťažnosť“ znamená akúkoľvek informáciu alebo správu, okrem správy o nedostatkoch alebo poruchách vypracovanej lodivodmi alebo prístavnými orgánmi ako sa stanovuje v článku 17, ktorú predložila akákoľvek fyzická alebo právna osoba, ktorá sa oprávnene zaujíma o bezpečnosť lode vrátane bezpečnosti alebo zdravia jej posádky, životných a pracovných podmienok na lodi a prevencie znečisťovania.

Odôvodnenie

Možnosť podať sťažnosť je prístupná každej osobe s oprávneným záujmom o bezpečnosť lode. Bez toho, aby sa obmedzil prístup k možnosti podať sťažnosť, je však nevyhnutné vymedziť podmienky ich podávania s cieľom odradiť podávanie nesprávnych sťažností a objasniť rozdiel medzi sťažnosťami a správami stanovenými v článku 17.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Článok 2 odsek 14

14. „Príkaz na zamietnutie vstupu“ znamená dokument vydaný kapitánovi lode a spoločnosti zodpovednej za loď, v ktorom sa im oznamuje, že lodi bude zamietnutý vstup do prístavov Spoločenstva.

14. „Príkaz na zamietnutie vstupu“ znamená rozhodnutie vydané kapitánovi lode, spoločnosti zodpovednej za loď a vlajkovému štátu, v ktorom sa im oznamuje, že lodi bude zamietnutý vstup do všetkých prístavov a kotvísk Spoločenstva.

Odôvodnenie

„Príkaz na zamietnutie vstupu“ nemôže byť vymedzený ako dokument: ide v prvom rade o rozhodnutie prijaté zodpovedným orgánom. V záujme zabezpečenia účinného uplatňovania príkazu by malo byť príslušné rozhodnutie oznámené aj vlajkovému štátu. V konečnom dôsledku musí zamietnutie vstupu platiť pre všetky prístavy a kotviská Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Článok 2 odsek 16

16. „Spoločnosť“ znamená právnickú osobu, ktorá vlastní loď, alebo akúkoľvek inú organizáciu alebo osobu, ktorou je napr. manažér alebo nájomca lode, ktorá prevzala zodpovednosť za prevádzku lode od jej vlastníka a ktorá pri preberaní tejto zodpovednosti súhlasila s tým, že na seba preberie všetky povinnosti a záväzky predpísané v Medzinárodnom kódexe bezpečného riadenia lodí („ISM“).

16. „Spoločnosť“ znamená osobu, ktorá vlastní loď, alebo akúkoľvek inú organizáciu alebo osobu, ktorou je napr. manažér alebo nájomca lode, ktorá prevzala zodpovednosť za prevádzku lode od jej vlastníka a ktorá pri preberaní tejto zodpovednosti súhlasila s tým, že na seba preberie všetky povinnosti a záväzky predpísané v Medzinárodnom kódexe bezpečného riadenia lodí („ISM“).

Odôvodnenie

Cieľom preformulovania je objasnenie textu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Článok 2 odsek 19

19. „Osvedčenie o triede“ znamená dokument vydaný uznanou organizáciou, v ktorom sa potvrdzuje spôsobilosť lode na konkrétny účel alebo službu v súlade s pravidlami a predpismi ustanovenými a zverejnenými danou uznanou organizáciou.

19. „Osvedčenie o triede“ znamená dokument vydaný uznanou organizáciou, ktorý potvrdzuje súlad s pravidlom 3.1 časti A.1 kapitoly II.1 dohovoru SOLAS 74.

Odôvodnenie

Cieľom PDN je zabezpečiť súlad s platným námorným právom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Článok 2 odsek 20

20. „Inšpekčná databáza“ znamená centrálny informačný systém pre záznamy štátnej prístavnej kontroly.

20. Inšpekčná databáza“ znamená informačný systém pre vykonávanie systému štátneho prístavného dozoru v rámci Spoločenstva a zohľadnenie inšpekcií vykonaných na území, na ktoré sa vzťahuje parížske memorandum o porozumení.

Odôvodnenie

Inšpekčná databáza je kľúčovým prvkom zavedenia štátneho prístavného dozoru v Spoločenstve. Preto by mala slúžiť predovšetkým tomuto cieľu. Malo by sa tiež umožniť používať databázu v rámci nového dozorného režimu parížskeho MoP v rozsahu, v akom je to žiaduce a realizovateľné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Článok 3 odsek 1

1. Táto smernica sa uplatňuje na akúkoľvek loď a jej posádku, ktorá zastavuje v prístave alebo kotvisku členského štátu.

 

Na účely tejto smernice je členský štát v súlade s medzinárodným právom oprávnený vykonávať aj inšpekciu a zadržanie lode, ktorá sa nachádza vo vodách spadajúcich pod jeho jurisdikciu alebo pri zariadení na šírom mori, alebo od ktorého zdvihla kotvu, alebo pri akomkoľvek inom zariadení vo vodách spadajúcich pod jeho jurisdikciu.

 

 

Tento článok nemá vplyv na práva zákroku, ktoré prináležia členskému štátu podľa príslušných medzinárodných dohovorov.

1. Táto smernica sa uplatňuje na každú loď a jej posádku, ktorá zastavuje v prístave alebo kotvisku členského štátu.

 

Francúzsko môže rozhodnúť, že prístavy uvedené v tomto odseku nezahŕňajú prístavy, ktoré sa nachádzajú v zámorských departementoch uvedených v článku299 ods. 2 zmluvy.

 

Ak členský štát vykonáva inšpekciu lode vo svojich výsostných vodách mimo prístavu, považuje sa to za inšpekciu v zmysle tejto smernice.

 

Tento článok nemá vplyv na práva zákroku, ktoré prináležia členskému štátu podľa príslušných medzinárodných dohovorov.

 

Členské štáty, ktoré nemajú námorné prístavy, sa môžu za určitých podmienok odchýliť od uplatňovania tejto smernice. V súlade s postupom uvedeným v článku 24 Komisia prijme opatrenia umožňujúce zavedenie tohto výnimočného opatrenia.

Odôvodnenie

Les départements d'Outre-Mer français, qui ne sont pas couverts par la directive 95/21/CE, ne devraient pas non plus être inclus dans le champ d'application de la présente directive, car ils appartiennent à des zones géographiques complètement différentes et couvertes par d'autres Mémorandums d'Entente que celui de Paris.

Il est légitime que les Etats qui n'ont pas accès à la mer ne soient pas tenus d'appliquer toutes les provisions découlant de cette directive. Les Etats disposant de ports sur des axes fluviaux importants pourraient néanmoins devoir procéder, dans certaines conditions particulières, à des contrôles dans le cadre de cette directive. Il est nécessaire de prévoir des règles dérogatoires, qui seront assorties de conditions strictes Celles-ci pourront être adoptées par voie de comitologie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Názov

Povinnosti členských štátov

Kontrolné právomoci

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Článok 4 odsek 2

2. Členské štáty si zachovajú vhodné príslušné orgány pre potreby inšpekcie lodí a podniknú všetky primerané opatrenia, ktoré sú potrebné k zabezpečovaniu plnenia povinností príslušných orgánov, ako je to stanovené touto smernicou. Budú najmä zamestnávať a zachovávať potrebný počet pracovníkov, vrátane kvalifikovaných inšpektorov, s prihliadnutím na rozsah a charakteristické vlastnosti lodnej dopravy v každom prístave.

Členské štáty implementujú príslušné opatrenia, aby zabezpečili dostupnosť inšpektorov na vykonanie rozšírených a povinných inšpekcií v súlade s článkom 8 a prílohou I časť A 1.

2. Členské štáty si zachovajú vhodné príslušné orgány pre potreby inšpekcie lodí a podniknú všetky primerané opatrenia, aby zabezpečili, že tieto orgány si plnia svoje povinnosti, ako je to stanovené touto smernicou. Budú najmä zamestnávať a zachovávať potrebný počet pracovníkov vrátane kvalifikovaných inšpektorov, s prihliadnutím na rozsah a charakteristické vlastnosti lodnej dopravy v každom prístave.

Členské štáty prijmú príslušné opatrenia, aby zabezpečili dostupnosť inšpektorov na vykonanie počiatočných a rozšírených inšpekcií v súlade s článkom 7 a článkom 7a a prílohou II časť II.

Odôvodnenie

Je vhodné pripomenúť členským štátom potrebu primeraného a dostatočného počtu inšpektorov, ktorý by vykonávali všetky inšpekcie požadované v rámci komunitárneho systému.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

Článok 5 názov

Inšpekčné záväzky

Inšpekčný systém Spoločenstva

Odôvodnenie

Inšpekčné záväzky vyplývajúce z tejto smernice a  stanovené v tomto článku tvoria základ systému dozoru Spoločenstva. Tento základ treba v článku jasne vyjadriť jednoznačným názvom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

Článok 5 odsek 1

1. Členské štáty vynakladajú individuálne úsilie vo forme inšpekcie, ktorou sa okrem viacerých inšpekcií vykonávaných ostatnými členskými štátmi a signatárskymi štátmi parížskeho MOU zabezpečí, že sa na všetkých lodiach, ktoré vstupujú do prístavov alebo kotvísk Európskej únie, budú vykonávať inšpekcie. Týmto úsilím sa zabezpečí, že sa na lodiach, ktoré predstavujú väčšie nebezpečenstvo, vykonávajú hlbšie inšpekcie v kratších časových intervaloch.

Inšpekčný systém vytvorený na dosiahnutie cieľa uvedeného v prvom pododseku zahŕňa prvky opísané v prílohe II.

1. Členské štáty vykonávajú inšpekcie v súlade so systémom výberu popísaným v článku 7 a ustanoveniami prílohy II.

 

Odôvodnenie

Nový článok 7 upresňuje spôsob výberu plavidiel na inšpekciu. V dôsledku toho sa stáva táto časť článku 5 nadbytočnou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31

Článok 5 odsek 2

2. Podrobné pravidlá inšpekcie uvedenej v odseku 1 prijme Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 24 ods. 2.

2. Počet inšpekcií jednotlivých lodí, ktoré každoročne vykoná každý členský štát, zodpovedá jeho podielu na celkovom počte inšpekcií, ktoré sa každoročne vykonajú v Spoločenstve a v regióne spadajúcom pod parížske memorandum o porozumení. Tento podiel je založený na počte jednotlivých lodí, ktoré zastavujú v prístavoch alebo kotviskách príslušného členského štátu v pomere k celkovému počtu jednotlivých lodí, ktoré zastavujú v prístavoch alebo kotviskách každého členského štátu Spoločenstva a štátov, ktoré sú stranami parížskeho memoranda o porozumení.

Odôvodnenie

Počet inšpekcií, ktoré má vykonať každý členský štát, sa vypočíta na základe celkového počtu lodí, ktoré zastavujú v prístave alebo kotvisku Spoločenstva alebo v oblasti parížskeho memoranda.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32

Článok 5 odsek 3

3. Pokiaľ opatrenia stanovené v odseku 2 nenadobudnú účinnosť, celkový počet inšpekcií, ktorý má každoročne vykonať príslušný orgán každého členského štátu, musí zodpovedať minimálne 25 % ročného počtu jednotlivých lodí, ktoré vstúpili do jeho prístavov. Tento ročný počet predstavuje priemer posledných troch kalendárnych rokov, pre ktoré sú dostupné štatistiky. Koniec uplatneného obdobia nebude neskôr ako jeden rok pred začiatkom inšpekčného roku.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

V záujme zabezpečenia právnej jasnosti by sa mali vypustiť všetky ustanovenia, ktoré sa stali prebytočnými v dôsledku nadobudnutia účinnosti nových cieľov systému dozoru Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33

Článok 5 odsek 4

4. Pri výbere lodí na inšpekciu spĺňa príslušný orgán pravidlá stanovené v prílohe I.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Spôsob výberu lodí na inšpekciu už nie je stanovený v prílohe I, ktorá sa vypustila, ale v novom článku 7, ako sa uvádza v článku 5 ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34

Článok 5a (nový)

 

Článok 5a

 

 

Dodržiavanie inšpekčného systému Spoločenstva

 

V súlade s článkom 5 musí každý členský štát:

 

a) vykonať inšpekciu na všetkých lodiach s faktorom priority I, ako sa uvádza v článku 7 písm. a), ktoré zastavujú v jeho prístavoch a kotviskách;

 

b) každoročne vykonať taký počet inšpekcií lodí s faktorom priority I a II, ako sa uvádza v článku 7 písm. a) a b), ktorý prinajmenšom zodpovedá jeho ročnému inšpekčnému záväzku.

Odôvodnenie

Cieľom tohto článku je vyjasniť spôsob, akým majú členské štáty splniť svoje inšpekčné záväzky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35

Článok 5b (nový) odsek 1

 

Článok 5b

Okolnosti, pri ktorých sa určité lode nekontrolujú

 

1. Členský štát môže rozhodnúť o oddialení inšpekcie lode s faktorom priority 1, ak nastanú tieto okolnosti:

 

i) ak sa inšpekcia môže vykonať pri ďalšom zastavení lode v prístave v tom istom členskom štáte za predpokladu, že táto loď medzitým nezastaví v žiadnom inom prístave alebo kotvisku v Spoločenstve alebo regióne spadajúcom pod parížske memorandum o porozumení, a že toto oddialenie nepotrvá dlhšie ako pätnásť dní; alebo

 

ii) ak sa inšpekcia môže vykonať v inom prístave na území Spoločenstva alebo v regióne spadajúcom pod parížske memorandum o porozumení do pätnástich dní za predpokladu, že štát, v ktorom sa takýto prístav nachádza, súhlasil s vykonaním inšpekcií.

 

Ak je inšpekcia odložená a následne sa nevykoná v súlade s pododsekmi. i) a ii) ani sa nezaznamená do inšpekčnej databázy, počíta sa členskému štátu, ktorý ju odložil, ako neuskutočnená inšpekcia.

Odôvodnenie

V prípade, že členský štát nedokáže vykonať kontrolu v danom prístave, mal by existovať mechanizmus, ktorý by umožnil vykonanie takejto kontroly v inom prístave, do ktorého loď vpláva, do 15 dní, a to buď v tom istom členskom štáte, alebo v inom členskom štáte na území, na ktoré sa vzťahuje parížske MoP.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36

Článok 5b (nový) odsek 2

 

2. Inšpekcia lodí s faktorom priority I, ktorá sa nevykonala z prevádzkových dôvodov, sa nepovažuje za neuskutočnenú inšpekciu za nižšie uvedených okolností za predpokladu, že dôvody neuskutočnenia inšpekcie sú zaznamenané v inšpekčnej databáze, ak by podľa stanoviska príslušného orgánu vykonanie inšpekcie ohrozilo bezpečnosť inšpektorov, lode, jej posádky, prístavu alebo životné prostredie.

Odôvodnenie

V určitých zriedkavých a výnimočných prípadoch nie je možné vykonávať inšpekciu vzhľadom na to, že by tak mohlo dôjsť k ohrozeniu inšpektora, posádky, lode atď. Iba v takýchto riadne odôvodnených prípadoch by sa táto inšpekcia nemala považovať za inšpekciu, ktorú členský štát neuskutočnil.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37

Článok 5b (nový) odsek 3

 

3. V prípade nevykonania inšpekcie na lodi, ktorá kotví, sa nepovažuje táto inšpekcia za neuskutočnenú za predpokladu, že sa uplatňuje bod ii) a dôvod neuskutočnenia inšpekcie sa zaznamená do inšpekčnej databázy, ak:

 

i) loď podlieha inšpekcii v inom prístave na území Spoločenstva alebo v regióne spadajúcom pod parížske memorandum o porozumení., v súlade s prílohou II do pätnástich dní, alebo

 

ii) by na základe stanoviska príslušného orgánu v dôsledku vykonania inšpekcie došlo k ohrozeniu bezpečnosti inšpektorov, lode, jej posádky alebo prístavu alebo k ohrozeniu životného prostredia.

Odôvodnenie

Na lodiach, ktoré kotvia, je veľmi ťažké vykonávať inšpekcie. V prípade inšpekcií plavidiel, ktoré kotvia, by sa preto mala zabezpečiť určitá pružnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38

Článok 5b (nový) odsek 4

 

4. Komisia môže v súlade s postupom ustanoveným v článku 24 prijať pravidlá na uplatňovanie tohto článku.

Odôvodnenie

Keďže ide o nový mechanizmus, ktorý si vyžaduje značnú spoluprácu medzi členskými štátmi a dokonalú koordináciu, Komisia v spolupráci s Európskou námornou bezpečnostnou agentúrou zavedie praktické vykonávacie pravidlá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39

Článok 6

Prevádzkovateľ, agent alebo kapitán lode, ktorá zastavuje v prístave alebo kotvisku členského štátu, oznamuje jej  príchod v súlade s prílohou III.

 

1. Prevádzkovateľ, agent alebo kapitán lode ktorá sa v súlade s článkom 7 a musí podrobiť rozšírenej inšpekcii a ktorá smeruje do prístavu alebo kotviska členského štátu, oznamuje jej  príchod v súlade s ustanoveniami prílohy III.

2. Po prijatí oznámenia uvedeného v odseku 1 a článku 4 smernice 2002/59/ES príslušný prístavný orgán postúpi tieto informácie príslušnému orgánu.

3. Všetky informácie poskytované na základe tohto článku sa zasielajú elektronicky. Iné komunikačné prostriedky sa použijú iba v prípade, že nie je možný elektronický prenos informácií.

4. Postupy a formáty, ktoré vyvinuli členské štáty na účely prílohy III, musia byť v súlade s príslušnými ustanoveniami smernice 2002/59/ES.

Odôvodnenie

Zosúladenie číslovania a terminológie. Ide o rozšírenú inšpekciu (expanded inspection) a v odseku 2 o oznámenie uvedené v odseku 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40

Článok 6a (nový)

 

Článok 6 a

Rizikový profil lode

1. Každej lodi, ktorá zastaví v prístave alebo kotvisku v rámci členského štátu, sa pridelí rizikový profil lode, ktorý určí prioritu inšpekcie, intervaly medzi inšpekciami a rozsah inšpekcií. Rizikový profil lode sa v prípade každej lode vykazuje a zaznamená v inšpekčnej databáze.

2. Rizikový profil lode sa určí na základe kombinácie všeobecných a historických parametrov podľa tejto schémy:

 

a) Všeobecné parametre

V súlade s prílohou II časť 1 písm. a) a prílohou II a sú všeobecné parametre založené  na type lode, jej veku a vlajke, zúčastnených uznaných organizáciách a výkone spoločnosti.

 

b) Historické parametre

V súlade s prílohou II, časť 1 písm. b) a prílohou II a sú historické parametre založené na počte nedostatkov a zadržaní v priebehu daného obdobia.

 

3. V súlade s postupom ustanoveným v článku 24 prijme Komisia pravidlá na uplatňovanie tohto článku a stanoví najmä:

 

— hodnoty každého rizikového parametru,

 

— kombináciu rizikových parametrov zodpovedajúcu každému stupňu rizikového profilu lode,

 

— podmienky uplatňovania kritérií vlakového štátu uvedených v prílohe II, časť I písm. c) bod iii), pokiaľ ide o preukázanie zhody s príslušnými nástrojmi.

Odôvodnenie

Pridanie odkazu na novú prílohu II a, ktorá obsahuje schému určenia rizikového profilu lodí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41

Článok 6b (nový) odsek 1

 

Článok 6b

Frekvencia inšpekcií

 

 

1. Na lodiach, ktoré zastavujú v prístavoch alebo kotviskách Spoločenstva, sa vykonávajú pravidelné inšpekcie alebo dodatočné inšpekcie:

 

 

a) na lodiach sa vykonávajú pravidelné inšpekcie vo vopred určených intervaloch v závislosti od ich rizikového profilu v súlade s prílohou II časť 2. Interval medzi pravidelnými inšpekciami vysoko rizikových lodí nesmie byť dlhší ako šesť mesiacov. Interval medzi pravidelnými inšpekciami lodí s iným rizikovým profilom sa pri znižovaní rizika predlžuje v súlade s prílohou II. časť 2.

 

 

b) na lodiach sa vykonávajú dodatočné inšpekcie bez ohľadu na obdobie, ktoré uplynulo od poslednej pravidelnej inšpekcie:

 

 

i) príslušný orgán zabezpečí, že lode, pre ktoré platí podmienka výskytu priťažujúcich faktorov uvedených v prílohe II. časť 3 písmeno a), sú predmetom inšpekcie,

 

 

ii) lode, pre ktoré platí podmienka výskytu neočakávaných faktorov uvedených v prílohe II časť 3 písm. b), môžu byť predmetom inšpekcie. Rozhodnutie o vykonaní takejto dodatočnej inšpekcie sa ponecháva na príslušný orgán.

Odôvodnenie

V záujme zabezpečenia právnej istoty a jasnosti je vhodné, aby článok smernice jasne stanovil frekvenciu inšpekcií, ktoré sa môžu vykonávať na lodiach. Táto frekvencia závisí od rizikového profilu lode a rôznych sťažujúcich alebo neočakávaných faktorov, ktoré sú definované v prílohe II.3, v dôsledku ktorých by sa mohol upraviť bežný interval medzi inšpekciami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42

Článok 6b (nový) odsek 2

 

2. Pravidelné a dodatočné inšpekcie zahŕňajú skúmanie vopred stanovených oblastí pre každú loď, ktoré sa budú obmieňať v závislosti od typu lode, druhu inšpekcie a zistení predchádzajúcich inšpekcií štátneho prístavného dozoru.

V inšpekčnej databáze sa uvádzajú prvky na stanovenie rizikových oblastí, ktoré sa majú preskúmať pri každej inšpekcii.

Odôvodnenie

Frekvencia inšpekcií neurčuje ich obsah, ktorý závisí od typu lode, druhu inšpekcie a predchádzajúcich inšpekcií. Mali by byť k dispozícii kontrolné zoznamy, aby sa dala zabezpečiť účinná harmonizácia inšpekcií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43

Článok 6b odsek 3 (nový)

 

3. V súlade s postupom ustanoveným v článku 24 a zohľadňujúc postupy uplatnené v rámci parížskeho memoranda o porozumení Komisia prijme pravidlá na uplatňovanie tohto článku, pričom stanoví najmä zoznam oblastí, ktoré sa majú kontrolovať v závislosti od typu lode.

Odôvodnenie

Komisia v spolupráci s Európskou námornou bezpečnostnou agentúrou musí vypracovať takéto zoznamy s cieľom posilniť harmonizáciu inšpekcií. Je preto potrebné obmedziť riziká rozporu s usmerneniami vypracovanými v rámci parížskeho MoP.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44

Článok 6c (nový)

 

Článok 6 c

Výber lodí na inšpekciu

Príslušný orgán zabezpečí, že sa lode vyberajú na inšpekciu na základe ich rizikového profilu, ako je stanovené v prílohe II. časť I, a v prípade výskytu prvoradých alebo neočakávaných faktorov v súlade s prílohou II. časť II.2.

V súvislosti s inšpekciou lodí príslušný orgán:

a) vyberá lode, ktoré sa musia podrobiť povinnej inšpekcii, uvedené ako lode s faktorom priority I, podľa systému výberu popísaného v prílohe II. 4. A,

b) môže vybrať lode, na ktorých je možné vykonať inšpekciu, uvedené ako lode s faktorom priority II, v súlade s prílohou II.4.B.

Odôvodnenie

Tento článok presne stanovuje spôsob výberu lodí na inšpekciu, ktoré by sa mali rozdeliť do dvoch kategórií: lode s faktorom priority I a lode s faktorom priority II.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45

Článok 7

Inšpekčný postup

Druhy inšpekcií

1. Príslušný orgán zabezpečí, že inšpektor minimálne:

1. Členské štáty zabezpečia, že lode, ktoré sú vybrané na inšpekciu v súlade s článkom 6 c, podliehajú počiatočnej inšpekcii, detailnejšej inšpekcii alebo rozšírenej inšpekcii na základe tejto schémy:

a) skontroluje platnosť osvedčení a dokumentov, ktoré sa musia uchovávať na lodi v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva o námornej bezpečnosti a medzinárodnými dohovormi, najmä osvedčení a dokumentov uvedených v prílohe IV;

 

 

2. Počiatočné inšpekcie

b) v prípade potreby overí, či nevyriešené nedostatky z predchádzajúcej inšpekcie, ktoré vykonal členský štát alebo signatársky štát parížskeho MOU, boli opravené;

a) Pri každej počiatočnej inšpekcii lode, príslušný orgán zabezpečí, že inšpektor minimálne skontroluje platnosť osvedčení a dokumentov uvedených v prílohe IV, ktoré sa musia uchovávať na lodi v súlade s platnými právnymi predpismi Spoločenstva o námornej bezpečnosti a medzinárodnými dohovormi.

 

c) sa presvedčí o celkovom stave lode, vrátané strojovne a ubytovania, pri zohľadnení zdravotných a hygienických podmienok.

2. Keď sa lodi udelí povolenie opustiť prístav za podmienky, že oprava nedostatkov sa uskutoční v ďalšom prístave, inšpekcia sa v ďalšom prístave obmedzí na overenie opravy týchto nedostatkov.

Inšpektor pri vykonávaní svojho znaleckého posudku však môže rozhodnúť, že sa inšpekcia musí rozšíriť, aby sa zahrnuli aj dodatočné overenia.

b) Keď sa lodi udelí povolenie opustiť prístav za podmienky, že oprava nedostatkov sa uskutoční v ďalšom prístave, inšpekcia sa v ďalšom prístave obmedzí na overenie opravy týchto nedostatkov.

Inšpektor pri vykonávaní svojho znaleckého posudku však môže rozhodnúť, že sa inšpekcia musí rozšíriť, aby sa zahrnuli aj dodatočné overenia.

3. Inšpektor môže preveriť všetky príslušné osvedčenia a dokumenty okrem tých, ktoré sú uvedené v prílohe IV, ktoré sa majú uchovávať na palube v súlade s dohovormi.

3. Detailnejšie inšpekcie

4. Kedykoľvek, ak sú jasné dôvody pre konštatovanie po inšpekcii uvedenej v odsekoch 1, 2 a 3, že stav lode, jej zariadenia alebo posádky dostatočne nespĺňajú príslušné požiadavky dohovoru, vykoná sa detailnejšia inšpekcia, vrátane ďalšej kontroly zhody s požiadavkami lodnej prevádzky.

Detailnejšia inšpekcia vrátane ďalšej kontroly zhody s požiadavkami lodnej prevádzky sa vykoná vždy, ak sú jasné dôvody pre konštatovanie po inšpekcii uvedenej v odseku 2, že stav lode, jej zariadenia alebo posádky dostatočne nespĺňajú príslušné požiadavky dohovoru, vykoná sa detailnejšia inšpekcia vrátane ďalšej kontroly zhody s požiadavkami lodnej prevádzky.

„Jasné dôvody“ existujú vtedy, ak inšpektor nájde dôkaz, ktorý na základe jeho znaleckého posudku oprávňuje na podrobnejšiu inšpekciu lode, jej zariadenia alebo jej posádky.

„Jasné dôvody“ existujú vtedy, ak inšpektor nájde dôkaz, ktorý na základe jeho znaleckého posudku oprávňuje na podrobnejšiu inšpekciu lode, jej zariadenia alebo jej posádky.

Príklady „jasných dôvodov“ sú uvedené v prílohe V a VII časť C.

Príklady „jasných dôvodov“ sú uvedené v prílohe V a VII časť C.

5. Dodržiavajú sa tiež  príslušné postupy a usmernenia pre lodný dozor stanovené v prílohe VI.

 

Keď sa však postupy a usmernenia uvedené v prílohe VI bod 4 odchyľujú od platných právnych predpisov Spoločenstva, členské štáty neprijmú žiadne ustanovenie vnútroštátnych právnych predpisov ani žiadne správne opatrenie, ktorého dôsledkom by bola implementácia postupov alebo inšpekčné postupy v protiklade s týmito právnymi predpismi Spoločenstva. Zabezpečia, aby boli ich príslušné orgány riadne informované o príslušných usmerneniach alebo postupoch, ktoré sa majú implementovať v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva, a overia ich náležitú implementáciu.

 

6. Pri vykonávaní bezpečnostných kontrol na lodi inšpektor dodržiava postupy stanovené v prílohe VII.

 

Odôvodnenie

Cet article modifié permet de présenter les trois types d'inspection auxquels les navires peuvent être soumis. L'inspection de base est l'inspection initiale. L'article précise également sa portée. Adaptation de la numérotation des paragraphes. L'inspection plus détaillée est le deuxième type d'inspection possible : son initiative est laissée à l'appréciation professionnelle de l'inspecteur, sur la base de faits ou motifs évidents qu'il découvrirait durant une inspection initiale. L'inspecteur peut ainsi décider d'effectuer les contrôles approfondis nécessaires et requis sans recourir à la procédure de l'inspection renforcée.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46

Článok 7 a (nový)

 

Článok 7 a

 

Rozšírená inšpekcia

 

1. Rozšírená inšpekcia sa v súlade s prílohou II časť II oddiel 3 bod 3.1 písm. a) a b) vzťahuje na tieto kategórie lodí:

– lode s vysokým rizikovým profilom,

– osobné lode, ropné tankery, tankery na prepravu plynu a chemikálií alebo lode na hromadný náklad, ktoré majú viac ako 12 rokov,

– lode s vysokým rizikovým profilom alebo osobné lode, ropné tankery, tankery na prepravu plynu a chemikálií alebo lode na hromadný náklad, ktoré majú viac ako 12 rokov v prípade prvoradých alebo neočakávaných faktorov,

– lode, ktoré sa musia po vydaní príkazu na zamietnutie vstupu v súlade s článkom 10 podrobiť novej inšpekcii.

 

2. Po prijatí predbežného oznámenia od lode, ktorá sa môže podrobiť rozšírenej inšpekcii, príslušný orgán jej bezodkladne oznámi, či sa rozšírená inšpekcia uskutoční alebo nie.

Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť právnu bezpečnosť a jednotnosť boli viaceré kritériá z prílohy IX začlenené do tohto článku, aby sa jasne stanovili podmienky, za ktorých sa môže vydať alebo zrušiť príkaz na zamietnutie vstupu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47

Článok 8

Článok 8

Rozšírená inšpekcia určitých lodí

1. Loď patriaca do kategórií uvedených v prílohe VIII časť B sa môže podrobiť rozšírenej inšpekcii po uplynutí 12 mesiacov od poslednej rozšírenej inšpekcie vykonanej v prístave  členského štátu alebo signatárskeho štátu parížskeho MOU.

 

2. Ak je takáto loď vybraná na inšpekciu v súlade s prílohou I časť A.2, bude vykonaná rozšírená inšpekcia. Môže sa však vykonať inšpekcia v súlade s článkom 7 v období medzi dvoma rozšírenými inšpekciami.

 

Každá loď uvedená v odseku 1, ktorá nie je v zhode s požiadavkami na oznámenie v článku 6, sa podrobí rozšírenej inšpekcii v prístave alebo kotvisku určenia.

 

3. Členské štáty na základe článku 9 zabezpečia, aby sa na lodi, na ktorú sa vzťahuje odsek 1 a ktorá má faktor priority 7 alebo viac, ako sa uvádza v prílohe I, vykonala rozšírená inšpekcia v prvom prístave, ktorý navštívi po uplynutí 12 mesiacov od predchádzajúcej rozšírenej inšpekcie.

 

4. Rozšírená inšpekcia sa vykoná v súlade s postupmi uvedenými v prílohe VIII časť C.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Vypustenie súvisiace so zmenami usporiadania textu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48

Článok 9, názov

Postup v prípade, keď nie je možné kontrolovať určité lode

Usmernenia a postupy podľa právnych predpisov Spoločenstva o námornej bezpečnosti

Odôvodnenie

Na základe autonómie európskej legislatívy je vhodné odvolávať sa len na ustanovenia právnych predpisov Spoločenstva. Parížske memorandum nepatrí do sféry autonómnej legislatívy Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49

Článok 9 odsek 1

1. V prípadoch, keď z prevádzkových dôvodov členský štát nie schopný vykonať kontrolu lode s faktorom priority viac ako 50 podľa prílohy I, alebo povinnú rozšírenú kontrolu podľa článku 8 ods. 3, členský štát bezodkladne informuje príslušné orgány ďalšieho prístavu, ak je to prístav členského štátu alebo signatárskeho štátu parížskeho MOU o tom, že sa táto kontrola neuskutočnila.

1. Na účely tejto smernice sa podľa potreby zohľadňujú príslušné postupy a usmernenia pre lodný dozor uvedené v prílohe VI.

 

 

Členské štáty zabezpečia riadnu informovanosť príslušných orgánov o príslušných usmerneniach a postupoch, ktoré sa musia vykonávať v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva, a overujú ich správne uplatňovanie.

Odôvodnenie

V prvej časti odseku 9 sa zdôrazňuje, že kontrolný režim Spoločenstva musí pokiaľ možno zohľadňovať parížske MoP a uplatniteľné medzinárodné námorné právo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50

Článok 9 odsek 2

2. Tieto prípady sa oznámia Komisii v šesťmesačných intervaloch spolu s dôvodmi, prečo sa nevykonala inšpekcia na dotknutých lodiach. Okrem toho členské štáty poskytnú celkový počet inšpekcií podľa článku 8 ods. 2 a prílohy I časť A.1, ktoré sa vykonali počas týchto šiestich mesiacov.

Tieto oznámenia sa poskytujú do štyroch mesiacov od konca obdobia, ktorého sa údaje týkajú.

2. V súvislosti s bezpečnostnými kontrolami uplatňujú členské štáty postupy uvedené v prílohe VII na všetky lode uvedené v článku 3 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 725/2004, ktoré zastavujú v ich prístavoch, pokiaľ neplávajú pod vlajkou prístavného štátu, ktorý vykonáva inšpekciu.

 

 

Tieto postupy uplatňujú na lode uvedené v článku 3 ods. 3 nariadenia (ES) č 725/2004 v prípade, že sa ustanovenia tohto nariadenia rozšírili na lode uvedené v článku 3 ods. 3.

Odôvodnenie

Zosúladenie s právnymi predpismi Spoločenstva.

Článok 3 ods. 3 nariadenia (ES) č 725/2004 stanovuje, že ustanovenia tohto nariadenia sa rozšíria na iné lode ako osobné lode triedy A, ktoré premávajú na domácich trasách, len na základe rozhodnutia členských štátov po zhodnotení rizika v oblasti bezpečnosti. Je preto potrebné prispôsobiť znenie článku 9 ods. 2 prípadom vnútroštátnej dopravy, ktoré nebudú podliehať kódexu ISPS, a teda ani kontrolám bezpečnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51

Článok 9 odsek 3

3. Počas ktorýchkoľvek troch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov nepresiahnu neuskutočnené inšpekcie uvedené v odseku 1 5 % počtu lodí, ktoré môžu byť podrobené inšpekciám uvedeným v odseku 1, a ktoré zastavujú v prístavoch členského štátu počas tohto obdobia.

3. Ustanovenia článku 8 o rozšírených inšpekciách sa vzťahujú na prevozné lode ro-ro a na osobné vysokorýchlostné plavidlá uvedené v článku 2 písm. a) a b) smernice 1999/35/ES.

 

Ak sa loď podrobila prehliadke podľa článkov 6 a 8 smernice 1999/35/ES, takáto špecifická prehliadka sa považuje za detailnejšiu alebo prípadne rozšírenú inšpekciu a ako taká sa zaznamenáva do inšpekčnej databázy.

 

Bez toho, aby bolo dotknuté rozhodnutie o zákaze prevádzky prevoznej lode ro-ro alebo osobného vysokorýchlostného plavidla prijaté v súlade s článkom 10 smernice 1999/35/ES, sa podľa potreby uplatňujú ustanovenia tejto smernice o náprave nedostatkov, zadržaní, zamietnutí vstupu a dohľade nad inšpekciami, zadržaniami a zamietnutím vstupu.

Odôvodnenie

Cieľom tohto návrhu je zabezpečiť súlad s právnymi predpismi Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52

Článok 9 odsek 4

4. Lode uvedené v odseku 1 podliehajú povinnej inšpekcii podľa prílohy I časť A.1 alebo povinnej rozšírenej inšpekcii podľa článku 8 ods. 2, v nasledujúcom prístave Spoločenstva.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Ide o dosiahnutie vnútornej súdržnosti textu; tento odsek už nie je potrebný.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53

Článok 9 odsek 5

5. Päťpercentný podiel uvedený v odseku 3 bude zmenený do 22. júla 2008 v súlade s postupom uvedeným v článku 24 ods. 2, ak to bude vhodné na základe hodnotenia Komisie.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Ide o dosiahnutie vnútornej súdržnosti textu; tento odsek už nie je potrebný.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54

Článok 10 odsek 1

1. Členský štát zabezpečí, aby bol ktorejkoľvek lodi  spĺňajúcej kritériá uvedené v prílohe IX časť A zamietnutý vstup do jej prístavov a kotvísk, s výnimkou situácií uvedených v článku 15 ods. 6.

Zamietnutie vstupu platí okamžite po tom, ako loď opustí prístav alebo kotvisko, v ktorom sa podrobila tretiemu zadržaniu a v ktorom bol vydaný príkaz na zamietnutie vstupu

1. Členský štát zabezpečí, aby bol ktorejkoľvek lodi  spĺňajúcej kritériá vymedzené v tomto odseku zamietnutý vstup do jeho prístavov a kotvísk, s výnimkou situácií uvedených v článku 15 ods. 6, ak loď:

– pláva pod vlajkou štátu, ktorý sa nachádza na Komisiou každoročne publikovanej čiernej alebo sivej listine, ktoré boli prijaté v súlade s parížskym memorandom o porozumení na základe informácií zapísaných v inšpekčnej databáze, a

– bola v prístave členského štátu alebo signatárskeho štátu parížskeho MoP zadržaná alebo bol na ňu uvalený zákaz prevádzky podľa smernice 99/35/ES viac ako dvakrát počas predchádzajúcich tridsaťšesť mesiacov.

Na účely tohto odseku nadobúda zoznam definovaný parížskym MoP účinnosť každoročne 1. júla.

Príkaz na zamietnutie vstupu sa zruší len po uplynutí troch mesiacov od dátumu vydania príkazu a po splnení podmienok uvedených v odsekoch 4 až 10 prílohy IX.

Ak sa na loď uvalí druhé zamietnutie vstupu, predstavuje toto obdobie dvanásť mesiacov. Výsledkom každého ďalšieho zadržania v prístave Spoločenstva bude, že sa lodi natrvalo zamietne vstup do každého prístavu alebo kotviska v Spoločenstve.

Or. fr

Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť právnu bezpečnosť a jednotnosť boli viaceré kritériá z prílohy IX začlenené do tohto článku, aby sa jasne stanovili podmienky, za ktorých sa môže vydať alebo zrušiť príkaz na zamietnutie vstupu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55

Článok 10 odsek 2

2. Na účely odseku 1 členské štáty dosiahnu zhodu s postupmi ustanovenými v prílohe IX časť B.

2. Na účely tohto článku členské štáty dosiahnu zhodu s postupmi ustanovenými v prílohe IX časť B.

Odôvodnenie

Postupy uvedené v časti B prílohy IX vyplývajú z článku 10 o opatreniach na zamietnutie vstupu pre niektoré lode.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56

Článok 12

Vyšetrujú sa všetky sťažnosti týkajúce sa podmienok na lodi.

Príslušný orgán predbežne preskúma všetky sťažnosti týkajúce sa podmienok na lodi podané osobami s preukázaným oprávneným záujmom.

 

Predbežné preskúmanie musí umožniť čo najrýchlejšie určiť, či je sťažnosť prípustná alebo či je zjavne nepodložená alebo jasne neoprávnená.

Keď príslušný orgán považuje sťažnosť za zjavne nepodloženú, informuje navrhovateľa o svojom rozhodnutí a dôvodoch.

Keď príslušný orgán považuje sťažnosť za zjavne nepodloženú, informuje sťažovateľa o svojom rozhodnutí a dôvodoch.

Identita osoby podávajúcej sťažnosť nesmie byť oznámená kapitánovi alebo vlastníkovi príslušnej lode. Inšpektor zabezpečuje dôvernosť rozhovorov s členmi posádky.

Ak je sťažnosť prípustná, identita osoby podávajúcej sťažnosť nesmie byť oznámená kapitánovi ani vlastníkovi príslušnej lode. Inšpektor zabezpečuje dôvernosť rozhovorov s členmi posádky.

Členské štáty informujú správny orgán vlajkového štátu a prípadne aj Medzinárodnú organizáciu práce (ILO) o sťažnostiach, ktoré neboli zjavne nepodložené, a o následných prijatých opatreniach.

Členské štáty informujú správny orgán vlajkového štátu a prípadne aj Medzinárodnú organizáciu práce (ILO) o sťažnostiach, ktoré neboli zjavne nepodložené, a o následných prijatých opatreniach.

Odôvodnenie

Mal by sa zaviesť mechanizmus, ktorý by osobám so záujmom o bezpečnosť plavidla umožnil podať sťažnosť príslušnému orgánu, aby sa v prípade potreby mohla začať inšpekcia. Tento mechanizmus by však mal mať určité obmedzenia, ktoré by zabránili tomu, aby sťažnosti podával ktokoľvek a akýmkoľvek spôsobom. Je potrebné rozlíšiť prípustné a oprávnené sťažnosti od jasne neoprávnených sťažností. Aby sa zabránilo podávania neoprávnených sťažností, malo by byť možné v týchto oznámiť totožnosť sťažovateľa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57

Článok 12 odsek 1

Vyšetrujú sa všetky sťažnosti týkajúce sa podmienok na lodi.

 

Vyšetrujú sa všetky sťažnosti v zmysle článku 2 ods. 12 týkajúce sa podmienok na lodi.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh na ujasnenie textu. Vymedzenie článku 2 ods. 12 preberá znenie dohovoru MLC 2006 Medzinárodnej organizácie práce. Zásada anonymity sťažovateľov sa rovnako pripomína v tomto dohovore a nachádza sa tiež v uznesení A.787 (19) Medzinárodnej námornej organizácie (OMI) o postupoch štátneho prístavného dozoru. Nie je preto dôvod na jej spochybnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58

Článok 13 odsek 6

6. V prípade zadržania príslušný orgán bezodkladne písomne informuje spolu s inšpekčnou správou správny orgán vlajkového štátu alebo, ak to nie je možné, konzula, alebo v čase jeho neprítomnosti, najbližšieho diplomatického zástupcu tohto štátu, o všetkých okolnostiach, za ktorých sa zásah považoval za nevyhnutný. Okrem toho, keď to bude relevantné, budú tiež upovedomení vymenovaní znalci alebo uznané organizácie zodpovedajúce za vydanie osvedčení o triede alebo osvedčenie vydané v mene vlajkového štátu v súlade s medzinárodnými dohovormi.

6. V prípade zadržania príslušný orgán bezodkladne písomne informuje správny orgán vlajkového štátu alebo, ak to nie je možné, konzula, alebo v čase jeho neprítomnosti, najbližšieho diplomatického zástupcu tohto štátu, o všetkých okolnostiach, za ktorých sa zásah považoval za nevyhnutný. K oznámeniu priloží inšpekčnú správu. Okrem toho budú tiež upovedomení vymenovaní znalci alebo uznané organizácie zodpovedajúce za vydanie osvedčení o triede alebo štatutárnych osvedčení v súlade s medzinárodnými dohovormi.

Odôvodnenie

Osvedčenia vydané v mene vlajkového štátu sú štatutárnymi osvedčeniami, ako sú vymedzené v článku 2 tejto smernice. Informovanie menovaných inšpektorov alebo poverených organizácií je povinnosť, ktorá vyplýva z dohovoru SOLAS (čl. 19) a treba ju systematicky dodržiavať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59

Článok 13 odsek 8 a (nový)

 

8 a. Príslušný orgán čo najskôr informuje prístavný orgán o vydaní príkazu na zadržanie.

Odôvodnenie

Na zabezpečenie dobrej a efektívnej spolupráce sa musí výslovne uviesť, že príslušný orgán je povinný informovať prístavný orgán o akomkoľvek rozhodnutí, ktoré má vplyv na jeho činnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60

Článok 14 odsek 1

1. Vlastník alebo prevádzkovateľ lode, alebo jeho zástupca v členskom štáte má právo odvolať sa proti rozhodnutiu príslušného orgánu o zadržaní alebo zamietnutí vstupu. Odvolanie nespôsobí pozastavenie zadržania alebo zamietnutia vstupu.

 

1. Vlastník alebo prevádzkovateľ lode, alebo jeho zástupca v členskom štáte má právo odvolať sa proti rozhodnutiu príslušného orgánu o zadržaní alebo zamietnutí vstupu. Odvolanie nespôsobí pozastavenie zadržania alebo zamietnutia vstupu, ale spraví sa o ňom zápis v inšpekčnej databáze.

Odôvodnenie

Uplatnenie práva odvolať sa proti rozhodnutiu o zadržaní alebo zamietnutí vstupu je dostatočne užitočná a dôležitá informácia na to, aby sa mohla zapísať do inšpekčnej databázy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61

Článok 14 odsek 2

2. Členské štáty na tento účel ustanovia a udržujú príslušné postupy v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi.

2. Členské štáty na tento účel ustanovia a udržujú príslušné postupy v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi. Navzájom spolupracujú s cieľom vytvoriť zlučiteľné normy a postupy na uplatňovanie tohto článku, aby zabezpečili najmä primeranú lehotu na spracovanie odvolaní.

Odôvodnenie

Predpisy a postupy, ktoré sa týkajú práva na odvolanie, by mali byť v jednotlivých členských štátoch vo vzájomnom súlade. Bolo by to v prospech prevádzkovateľov a zároveň by sa tým zabezpečilo riadne vybavovanie odvolaní. Odvolania sa musia spracovať v primeranej lehote, aby sa predišlo znevýhodneniu prevádzkovateľov, ktorí si želajú uplatniť svoje právo na odvolanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62

Článok 14 odsek 3

3. Príslušný orgán riadne informuje kapitána lode v zmysle odseku 1 o práve odvolať sa.

3. Príslušný orgán riadne informuje kapitána lode v zmysle odseku 1 o práve odvolať sa a o príslušných praktických pravidlách.

Odôvodnenie

Predpisy a postupy, ktoré sa týkajú práva na odvolanie, by mali byť v jednotlivých členských štátoch vo vzájomnom súlade a mali by sa operatívne uplatňovať v praxi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63

Článok 15 odsek 1

1. V prípade, ak nedostatky uvedené v článku 13 ods. 2 nemôžu byť odstránené v inšpekčnom prístave, príslušný orgán členského štátu môže povoliť danej lodi odplávať do najbližšej dostupnej opravnej lodenice prístavu zadržania, kde sa môžu prijať následné opatrenia, ktorú vyberie kapitán a príslušný orgán, za predpokladu, že sú dodržané podmienky určené príslušným orgánom vlajkového štátu a schválené členským štátom. Takéto podmienky zabezpečia, že loď môže pokračovať v plavbe bez toho, aby ohrozila bezpečnosť a zdravie cestujúcich alebo posádky, bezpečnosť iných lodí a bez neprimeranej hrozby poškodenia morského životného prostredia.

1. V prípade, ak nedostatky uvedené v článku 13 ods. 2 nemôžu byť odstránené v inšpekčnom prístave, príslušný orgán členského štátu môže povoliť danej lodi odplávať priamo do najbližšej dostupnej opravnej lodenice prístavu zadržania, kde sa môžu prijať následné opatrenia, ktorú vyberie kapitán a príslušný orgán, za predpokladu, že sú dodržané podmienky určené príslušným orgánom vlajkového štátu a schválené členským štátom. Takéto podmienky zabezpečia, že loď môže pokračovať v plavbe bez toho, aby ohrozila bezpečnosť a zdravie cestujúcich alebo posádky, bezpečnosť iných lodí a bez neprimeranej hrozby poškodenia morského životného prostredia.

Odôvodnenie

Ak má loď povolenie opustiť prístav, aby sa v opravnej lodenici odstránili nedostatky, je samozrejmé, že z hľadiska bezpečnosti musí ísť do opravnej lodenice priamou cestou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64

Článok 15 odsek 4 úvodná časť

4. Členské štáty prijmú opatrenia, aby bol do akéhokoľvek prístavu v rámci Spoločenstva zamietnutý vstup lodiam uvedeným v odseku 1, ktoré vyplávajú na more:

4. Členské štáty prijmú opatrenia, aby bol do akéhokoľvek prístavu alebo kotviska v rámci Spoločenstva zamietnutý vstup lodiam uvedeným v odseku 1, ktoré vyplávajú na more:

Odôvodnenie

Zamietnutie vstupu za týchto podmienok sa musí vzťahovať aj na kotviská. Loď, na ktorej bol zistený nedostatok, ktorý zatiaľ nie je odstránený, ohrozuje námornú bezpečnosť bez ohľadu na to, či ide do iného prístavu alebo iného kotviska.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65

Článok 15 odsek 6

6. Odchylne od ustanovení odseku 4 môže byť povolený vstup do určitého prístavu príslušným orgánom tohto prístavného štátu v prípade vyššej moci, prvoradých bezpečnostných dôvodov, zníženia alebo minimalizovania rizika znečistenia alebo opravenia nedostatkov, a to uskutočnením zodpovedajúcich opatrení na uspokojenie príslušného orgánu členského štátu vlastníkom, prevádzkovateľom alebo kapitánom lode pre zabezpečenie bezpečného vstupu.

 

6. Odchylne od ustanovení odseku 4 môže byť vstup do určitého prístavu alebo kotviska povolený príslušným orgánom tohto prístavného štátu v prípade vyššej moci, prvoradých bezpečnostných dôvodov, zníženia alebo minimalizovania rizika znečistenia alebo opravenia nedostatkov, a to uskutočnením zodpovedajúcich opatrení na uspokojenie príslušného orgánu členského štátu vlastníkom, prevádzkovateľom alebo kapitánom lode pre zabezpečenie bezpečného vstupu.

Odôvodnenie

Rozsah pôsobnosti smernice zahŕňa aj kotviská.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66

Článok 16 odsek 3

3. Príslušný orgán, inšpektori, ktorí vykonávajú štátny prístavný dozor, a osoby, ktoré im pomáhajú, nemajú žiadne obchodné záujmy ani v inšpekčnom prístave, ani na kontrolovanej lodi a naviac inšpektori nie sú zamestnaní ani nevykonávajú prácu v mene mimovládnych organizácií, ktoré vydávajú štatutárne osvedčenia a osvedčenia o triede, alebo ktoré vykonávajú prehliadky nevyhnutné pre vydávanie týchto osvedčení lodiam.

3. Príslušný orgán, inšpektori, ktorí vykonávajú štátny prístavný dozor, a osoby, ktoré im pomáhajú, nemajú žiadne obchodné záujmy ani v inšpekčnom prístave, ani na kontrolovanej lodi a naviac inšpektori nie sú zamestnaní ani nevykonávajú prácu v mene mimovládnych organizácií, ktoré vydávajú štatutárne osvedčenia a osvedčenia o triede, alebo ktoré vykonávajú prehliadky nevyhnutné pre vydávanie týchto osvedčení lodiam.

Odôvodnenie

Netýka sa slovenskej verzie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67

Článok 16 odsek 6

6. Členské štáty zabezpečia, aby inšpektori absolvovali príslušné školenia súvisiace so zmenami systému štátneho prístavného dozoru, ako sa ustanovuje v tejto smernici a zmenách a doplneniach dohovorov.

6. Členské štáty zabezpečia, aby inšpektori absolvovali príslušné školenia súvisiace so zmenami systému štátneho prístavného dozoru Spoločenstva, ako sa ustanovuje v tejto smernici a zmenách a doplneniach dohovorov.

Odôvodnenie

Touto smernicou sa zavádzajú zmeny do systému štátneho prístavného dozoru Spoločenstva. Zmeny na medzinárodnej úrovni by sa preto nemali brať do úvahy, pokiaľ sa neprijmú na úrovni Spoločenstva a nezačlenia do námorného práva Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68

Článok 17

Správy lodivodov a prístavných orgánov

Správy lodivodov a prístavných orgánov

1. Členské štáty prijmú príslušné opatrenia na zabezpečenie toho, že ich lodivodi zaoberajúci sa navádzaním lodí do prístaviska alebo ich vyvedením z prístaviska alebo zamestnaní na lodiach plávajúcich do prístavu v rámci členského štátu okamžite informujú príslušný orgán prístavného alebo prípadne pobrežného štátu o zistení závad pri bežnom vykonávaní ich zvyčajných povinností, ktoré môžu ohroziť bezpečné navádzanie lode alebo ktoré môžu predstavovať hrozbu poškodenia morského životného prostredia

1. Členské štáty prijmú príslušné opatrenia na zabezpečenie toho, aby ich lodivodi zamestnaní na lodiach plávajúcich do prístavu v rámci členského štátu mohli okamžite informovať príslušný orgán prístavného alebo prípadne pobrežného štátu v prípade, že pri bežnom vykonávaní svojich zvyčajných povinností zistia nedostatky alebo zjavné poruchy, ktoré môžu ohroziť bezpečné navádzanie lode alebo ktoré môžu predstavovať hrozbu poškodenia morského životného prostredia.

2. Ak prístavné orgány pri vykonávaní ich zvyčajných povinností zistia, že loď v ich prístave má závady, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť lode alebo ktoré predstavujú hrozbu poškodenia morského životného prostredia, okamžite informujú príslušný orgán daného prístavného štátu.

2. Ak prístavné orgány pri vykonávaní svojich zvyčajných povinností zistia, že loď v ich prístave má nedostatky alebo zjavné poruchy, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť lode alebo ktoré predstavujú hrozbu poškodenia morského životného prostredia, okamžite informujú príslušný orgán daného prístavného štátu.

3. Členské štáty od lodivodov a prístavných orgánov vyžadujú, aby používali vzorovú správu uvedenú v prílohe XIII alebo rovnocennú správu, najlepšie v elektronickej podobe.

Členské štáty zabezpečia, aby sa v prípade závad oznámených lodivodmi a prístavnými orgánmi prijali náležité následné opatrenia. Každý rok členské štáty predkladajú Komisii správu o vykonávaní odsekov 1 a 2 spolu s podrobnými údajmi o následných prijatých opatreniach v prípade závad ohlásených lodivodmi a prístavnými orgánmi.

3. Členské štáty zabezpečia, že lodivodi a prístavné orgány oznámia, najlepšie v elektronickej podobe, tieto informácie:

- informácie o lodi (meno, číslo IMO, volací znak a vlajku),

- informácie o plavbe (prístav pôvodu a prístav určenia),

- opis nedostatkov alebo zjavných porúch, ktoré boli zistené na lodi.

 

3a. Komisia môže v súlade s postupmi ustanovenými v článku 24 prijať opatrenia na uplatňovanie tohto článku vrátane harmonizovaného elektronického formátu, postupov oznamovania nedostatkov alebo zjavných porúch lodivodmi alebo prístavnými orgánmi a následných opatrení, ktoré prijmú členské štáty.

Odôvodnenie

Navádzanie lodí do prístavu by mali vykonávať lodivodi. Správy, ktoré podávajú lodivodi pri bežnom plnení svojich úloh, by sa mali týkať nedostatkov alebo viditeľných porúch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69

Článok 18 odsek 3a (nový)

 

3a. Každý členský štát zabezpečí, aby príslušný orgán štátneho prístavného dozoru poskytoval prístavným orgánom potrebné informácie, ktoré má k dispozícii.

Odôvodnenie

Na zabezpečenie účinného fungovania je potrebné, aby spolupráca a výmena informácií medzi príslušnými zodpovednými orgánmi výslovne zahŕňala aj prístavné orgány.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 70

Článok 18a (nový)

 

Článok 18a

Inšpekčná databáza

 

1.Pre Európsku úniu a parížske memorandum o porozumení sa vytvorí spoločná databáza. Komisia vytvorí a udržuje inšpekčnú databázu v spolupráci s Európskou námornou bezpečnostnou agentúrou, v ktorej sa opisuje rizikový profil lodí, uvádzajú všetky lode, ktoré sa majú podrobiť inšpekcii, určujú povinné inšpekcie a ktorá môže prijímať údaje o pohybe lodí.

 

1 b. Databáza sa tiež použije na začlenenie lodí členských štátov do bieleho, sivého a čierneho zoznamu v súlade s metódou klasifikácie, ktorú stanovila Komisia v súlade s postupom stanoveným v článku 24.

 

2. Základom systému sú spoločné požiadavky EÚ a parížskeho memoranda o porozumení. V prípade špecifických požiadaviek EÚ však má Spoločenstvo plné právo prijímať rozhodnutia týkajúce sa vývoja a prípadného prispôsobenia systému s cieľom splniť tieto požiadavky.

 

3. Inšpekčná databáza musí byť schopná prispôsobovať sa budúcemu vývoju a prepojiť sa s inými databázami Spoločenstva týkajúcimi sa námornej bezpečnosti, prípadne aj s príslušnými vnútroštátnymi informačnými systémami.

 

4. Inšpekčná databáza podľa potreby zahŕňa špecifické požiadavky parížskeho MoP a musí byť schopná na účely tejto smernice prijímať informácie týkajúce sa inšpekcií zaznamenaných tretími štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami parížskeho MoP.

 

5. Orgány členských štátov Medzinárodnej námornej organizácie poskytnú orgánom, za ktoré nesú zodpovednosť, a zúčastneným stranám prístup k inšpekčnej databáze bez možnosti úprav (len na čítanie). Udelenie takéhoto prístupu je podmienené dohodou o dodržaní dôvernosti, podobnou dohode, ktorou sú viazaní inšpektori členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 71

Článok 20

Komisia každoročne vypracúva a uverejňuje „čierny zoznam“ o výkone lodných prevádzkovateľov a spoločností v súlade s postupmi a kritériami ustanovenými v prílohe XV.

Komisia najmenej raz za mesiac vypracúva a uverejňuje na internetovej stránke dostupnej verejnosti informácie týkajúce sa spoločností, ktorých výkonnosť, stanovená s cieľom charakterizovať rizikový profil lodí v súlade s postupom uvedeným v prílohe II časť I písm. e) bola zhodnotená ako slabá alebo veľmi slabá za obdobie troch mesiacov alebo viac.

 

Komisia prijíma v súlade s postupom uvedeným v článku 24 pravidlá potrebné na uplatňovanie tohto článku.

Odôvodnenie

Vďaka informáciám z databázy sa môže zoznam aktualizovať v reálnom čase, čiže sa môže často upravovať. Mesačná periodicita je orientačná, údaje by sa v praxi mohli zverejňovať denne alebo týždenne.

Pokiaľ ide o zoznam, je dôležité, aby bral do úvahy nielen spoločnosti s veľmi slabou výkonnosťou, ale aj spoločnosti so slabou výkonnosťou, aby tak podnietil zlepšenie spoločností, ktorých výkonnosť je slabá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 72

Článok 21 odsek 1

1. Ak by inšpekcie uvedené v článkoch 7 a 8 potvrdili alebo odhalili nedostatky vo vzťahu k požiadavkám dohovoru, ktorý oprávňuje na zadržanie lode, tak všetky náklady spojené s inšpekciou v akomkoľvek zvyčajnom účtovnom období hradí vlastník lode alebo prevádzkovateľ, alebo jeho zástupca v prístavnom štáte.

1. Ak by inšpekcie uvedené v článkoch 7 a 7 a potvrdili alebo odhalili nedostatky vo vzťahu k požiadavkám dohovoru, ktorý oprávňuje na zadržanie lode, tak všetky náklady spojené s inšpekciou v akomkoľvek zvyčajnom účtovnom období hradí vlastník lode alebo prevádzkovateľ, alebo jeho zástupca v prístavnom štáte.

Odôvodnenie

Súlad v číslovaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 73

Článok 22

Členské štáty poskytnú Komisii informácie uvedené v prílohe XVI v časových intervaloch, ktoré sú v tejto prílohe uvedené.

Členské štáty poskytnú Komisii a EMSA informácie uvedené v prílohe XVI v časových intervaloch, ktoré sú v tejto prílohe uvedené.

Členské štáty prijmú všetky príslušné opatrenia na zabezpečenie toho, aby Komisia mala úplný a neobmedzený prístup k všetkým údajom, ktoré sa spravujú prostredníctvom inšpekčnej databázy uvedenej v článku 18 ods. 2.

Členské štáty prijmú všetky príslušné opatrenia na zabezpečenie toho, aby Komisia a EMSA mali úplný a neobmedzený prístup k všetkým údajom, ktoré sa spravujú prostredníctvom inšpekčnej databázy uvedenej v článku 18 ods. 2.

Odôvodnenie

Spresnenie textu. Keďže EMSA je určená na to, aby riadila a aktualizovala databázu, musí mať prístup k údajom členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 74

Článok 24 odsek 2 prvý pododsek

2. Pri odkaze na tento odsek uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

2. Pri odkaze na tento odsek sa uplatňuje článok 5 a ods. 1 a 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 75

Článok 25 písmeno a)

a) prispôsobila povinnosti uvedené v článkoch 5 až 17 a 19 až 22 a v prílohách, ku ktorým sa vzťahujú tieto články, na základe skúseností získaných pri vykonávaní tejto smernice a berúc do úvahy vývoj parížskeho memoranda o porozumení;

a) prispôsobila prílohy na základe skúseností získaných pri vykonávaní tejto smernice a berúc do úvahy vývoj parížskeho memoranda o porozumení;

Odôvodnenie

Vzhľadom na zmeny tých článkov návrhu, ktoré spresňujú a vymedzujú ustanovenia vzťahujúce sa na systém štátneho prístavného dozoru Spoločenstva, by sa komitologický postup mal použiť na účely prispôsobenia príloh (ako aj v prípadoch, keď je výslovne uvedená v znení samotných článkov).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 76

Článok 25 písmeno b)

b) prispôsobila prílohy s cieľom zohľadniť zmeny a doplnenia, ktoré nadobudli účinnosť v právnych predpisoch Spoločenstva o námornej bezpečnosti, ako aj v dohovoroch, protokoloch, kódexoch a rezolúciách príslušných medzinárodných organizácií a parížskom memorande o porozumení;

b) prispôsobila prílohy okrem prílohy II s cieľom zohľadniť zmeny a doplnenia, ktoré nadobudli účinnosť v právnych predpisoch Spoločenstva o námornej bezpečnosti, ako aj v dohovoroch, protokoloch, kódexoch a rezolúciách príslušných medzinárodných organizácií a parížskom memorande o porozumení;

Odôvodnenie

Príloha II obsahuje všetky parametre potrebné na vykonávanie systému štátneho prístavného dozoru Spoločenstva. Vychádza z viacerých nových článkov, ktoré sú vložené do textu a ktoré tvoria jeho jadro. Preto by sa nemala meniť v súlade s vývojom medzinárodného práva, ale len pri revízii tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 77

Článok 25 písmeno c)

c) zmenila a doplnila definície a  aktualizovala zoznam medzinárodných dohovorov uvedených v článku 2, ktoré sú relevantné na účely tejto smernice.

c) zmenila a doplnila definície a  aktualizovala zoznam medzinárodných dohovorov, ktoré sú relevantné na účely tejto smernice.

Odôvodnenie

Musí existovať možnosť meniť a dopĺňať zoznam relevantných medzinárodných dohovorov a určité definície týkajúce sa týchto dohovorov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 78

Článok 26

Článok 26

Integrácia nového inšpekčného systému do právnych predpisov Spoločenstva

V súlade s postupom uvedeným v článku 24 ods. 2 sa môžu prijať dodatočné opatrenia na:

 

- stanovenie hodnôt prisudzovaných každému rizikovému parametru výkonu vlajkového štátu, prvkom týkajúcim sa klasifikačných spoločností a výkonu  spoločnosti by sa mali udeliť vyššie hodnoty ako ostatným kritériám;

 

- určenie kombinácie rizikových parametrov pre každú úroveň rizikového profilu lode;

 

- vypracovanie kritérií a postupov týkajúcich sa druhu a rozsahu inšpekcií;

 

- vypracovanie zásad a postupov týkajúcich sa inšpekčných záväzkov členských štátov;

 

Komisia  každoročne preskúma implementáciu rizikových parametrov lode a prípadne v súlade s článkom 24 ods. 2 navrhne úpravu parametrov na základe získaných poznatkov alebo politických cieľov, ktoré sa majú dosiahnuť.

 

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Tento článok už nie je potrebný, lebo smernica už nespája prvky existujúceho systému štátnej prístavnej kontroly s novými ustanoveniami. Súčasné ustanovenia zostanú v platnosti až do nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 79

Článok 27 názov

Sankcie

Postihy

Odôvodnenie

Pojem „sankcie“ je príliš všeobecný a neobjasňuje ani nevylepšuje ustanovenia tohto článku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 80

Článok 27

Členské štáty ustanovia systém sankcií za porušovanie vnútroštátnych právnych predpisov schválených na základe tejto smernice a podniknú všetky potrebné opatrenia, aby sa zaistilo, že sa tieto sankcie budú uplatňovať. Tieto sankcie budú účinné, primerané a odrádzajúce.

 

Členské štáty ustanovia systém postihov za porušovanie vnútroštátnych právnych predpisov schválených na základe tejto smernice a podniknú všetky potrebné opatrenia, aby sa zaistilo, že sa tieto postihy budú uplatňovať. Tieto postihy budú účinné, primerané a odrádzajúce.

 

Komisia zabezpečí, aby takto definované postihy umožnili jednotné uplatňovanie systému dozoru v Spoločenstve a aby medzi členskými štátmi nedochádzalo k rozporom.

Odôvodnenie

Je dôležité, aby bol systém postihov, ktorý stanovuje smernica, určitým spôsobom jednotný, aby sa tak vyhlo napätiu pri uplatňovaní komunitárneho systému štátneho prístavného dozoru.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 81

Článok 28 odsek 1

Komisia najneskôr do 18 mesiacov po uplynutí lehoty na transpozíciu tejto smernice preskúma jej vykonávanie. Preskúmaním sa okrem iného preverí počet inšpektorov štátneho prístavného dozoru v každom členskom štáte a počet vykonaných inšpekcií vrátane povinných rozšírených inšpekcií.

Komisia najneskôr do 18 mesiacov po uplynutí lehoty na transpozíciu tejto smernice preskúma jej vykonávanie. Preskúmaním sa okrem iného preverí plnenie celkového inšpekčného záväzku Spoločenstva stanoveného v článku 5, počet inšpektorov štátneho prístavného dozoru v každom členskom štáte, počet vykonaných inšpekcií a fungovanie mechanizmu na spravodlivé rozdeľovanie pre neuskutočnené inšpekcie, ktorý ustanovuje článok 5 a.

Odôvodnenie

Vzhľadom na zmeny, ku ktorým došlo v texte v porovnaní s pôvodným rekodifikovaným návrhom, by sa malo preskúmanie vzťahovať aj na tieto nové ustanovenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 82

Článok 29 odsek 1

1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkami [...] a bodmi [...] príloh [...] [články alebo ich časti a body príloh, ktoré boli zmenené z hľadiska obsahu v porovnaní s predchádzajúcou smernicou] najneskôr do 18 mesiacov po dátume stanovenom v článku 31. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkami [...] a bodmi [...] príloh [...] [články alebo ich časti a body príloh, ktoré boli zmenené z hľadiska obsahu v porovnaní s predchádzajúcou smernicou] najneskôr do 18 mesiacov po dátume stanovenom v článku 31.

Odôvodnenie

Toto ustanovenie už nie je odôvodnené, pretože zo zmien, ku ktorým došlo v texte, vyplýva, že súčasný kontrolný režim Spoločenstva už nebude platiť súčasne s novým systémom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 83

Príloha I

 

Táto príloha sa vypúšťa.

Odôvodnenie

Vzhľadom na nový postup pri výbere lodí v závislosti od rizikového profilu táto príloha stráca opodstatnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 84

Príloha II názov

Hlavné prvky komunitárneho systému štátneho prístavného dozoru (podľa článku 5 ods. 2)

Prvky komunitárneho systému štátneho prístavného dozoru (podľa článku 5)

Odôvodnenie

Zosúladenie s novým článkom 5.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 85

Príloha II časť I písmeno f) pododsek 3

Rizikový profil lode je určený kombináciou týchto parametrov:

Rizikový profil lode je určený kombináciou týchto všeobecných a historických parametrov:

Odôvodnenie

S cieľom poskytnúť objasnenie je potrebné rozlíšiť dve kategórie parametrov, ktorých kombinácia umožní určiť rizikový profil lode.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 86

Príloha II časť I oddiel 1 názov (nový)

 

1. Všeobecné parametre

Odôvodnenie

Druh a vek lode sú základné údaje, ktoré nepotrebujú vysvetlenie: ide o základné parametre, ktoré je potrebné zlúčiť v rámci jedného bodu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 87

Príloha II časť I písmeno b)

b) Vek lode

Staršie lode sa považujú za lode, ktoré predstavujú vyššie riziko.

 

b) Vek lode

Je známe, že rizikovosť lodí narastá, pokiaľ sú staršie ako dvanásť rokov.

Odôvodnenie

Je vhodné ponechať pre lode hranicu 12 rokov, pretože podporuje väčšiu bezpečnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 88

Príloha II časť I písmeno c) bod iii)

iii) Lode plávajúce pod vlajkou štátu, pre ktorý bol vykonaný nezávislý audit v súlade s kódexom implementácie povinných nástrojov IMO, a ktorý preukázal zhodu s príslušnými nástrojmi, sa považujú za lode, ktoré predstavujú nižšie riziko.

 

iii) Za lode s nižším rizikom sa považujú lode plávajúce pod vlajkou štátu, pre ktorý bol vykonaný nezávislý audit v súlade s rámcom a postupmi dobrovoľného systému IMO pre audit členských štátov, ktorý preukázal zhodu s príslušnými nástrojmi v súlade s opatreniami uvedenými v článku 6 a, ods. 3, tretia zarážka, alebo ktorý poskytne dôkaz o tom, že bol predložený návrh na akčný plán úprav, kým sa tieto opatrenia neprijmú.

Odôvodnenie

Zosúladenie s medzinárodnými námornými právnymi predpismi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 89

Príloha II časť I písmeno f)

f) História inšpekcií v  Európskej únii a regióne spadajúcom pod parížske MOU

2. Historické parametre

i) Lode, ktoré boli zadržané viac ako jeden raz, sa považujú za lode, ktoré predstavujú vyššie riziko.

i) Lode, ktoré boli zadržané viac ako jeden raz, sa považujú za lode, ktoré predstavujú vyššie riziko.

 

ii) Lode, na ktorých sa počas inšpekcie, alebo inšpekcií, ktoré sa uskutočnili za posledných tridsaťšesť mesiacov, zistilo menej ako päť nedostatkov na inšpekciu a neboli zadržané za posledných tridsaťšesť mesiacov, predstavujú nižšie riziko.

ii) Lode, ktoré neboli zadržané v priebehu predchádzajúcich 36 mesiacov a mali málo nedostatkov, sa považujú za lode, ktoré predstavujú nižšie riziko.

iii) Lode, ktoré neboli zadržané v priebehu predchádzajúcich 36 mesiacov predstavujú nižšie riziko.

Rizikové parametre uvedené v prvom pododseku sa kombinujú na určenie týchto rizikových profilov lodí:

Rizikové parametre uvedené v oddiele 1 sa kombinujú na určenie týchto rizikových profilov lodí:

– vysoké riziko,

- vysoké riziko,

– štandardné riziko,

- štandardné riziko,

– nízke riziko.

- nízke riziko.

Pri určovaní týchto rizikových profilov sa väčší dôraz kladie na parametre výkonu vlajkového štátu, uznaných organizácií a výkonu spoločnosti.

Pri určovaní týchto rizikových profilov sa väčší dôraz kladie na typ lode, parametre výkonu vlajkového štátu, uznaných organizácií a výkonu spoločnosti.

Odôvodnenie

Historické parametre sa vyvíjajú v závislosti od údržby lode a súvisia s výsledkami inšpekcií na lodiach za posledných 36 mesiacov (pozmenený podoodsek ii). Nachádzajú sa teda spoločne v špecifickom oddiele. Kombinácia týchto historických a všeobecných parametrov umožňuje určiť rizikových profil každej lode (vysoké, štandardné a nízke riziko).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 90

Príloha II časť II oddiel 1 pododsek 1

Intervaly medzi pravidelnými inšpekciami sa určujú na základe rizikového profilu lode. Interval medzi pravidelnými inšpekciami vysokého rizika lodí nesmie byť dlhší ako 6 mesiacov. Interval medzi pravidelnými inšpekciami lodí s iným rizikovým profilom sa pri znižovaní rizika predlžuje.

 

Periodické inšpekcie sa uskutočňujú vo vopred určených intervaloch. Ich periodicita sa určuje na základe rizikového profilu lode. Interval medzi pravidelnými inšpekciami vysokého rizika lodí nesmie byť dlhší ako 6 mesiacov. Interval medzi pravidelnými inšpekciami lodí s iným rizikovým profilom sa pri znižovaní rizika predlžuje.

Odôvodnenie

Frekvencia inšpekcií súvisí s rizikovým profilom lode. Interval medzi pravidelnými inšpekciami je vopred určený: hlavne nemôže presiahnuť 6 mesiacov pri lodiach s vysokým rizikom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 91

Príloha II časť II oddiel 1 zarážka 3

- každej lodi s nízko rizikovým profilom, ktorá nebola skontrolovaná v prístave Európskej únie alebo regióne spadajúcom pod parížske MOU v priebehu posledných 36 mesiacov. Nízko rizikové lode sa môžu podrobiť inšpekcii od 24. mesiaca.

- každej lodi s nízko rizikovým profilom, ktorá nebola skontrolovaná v prístave Európskej únie alebo regióne spadajúcom pod parížske MoP v priebehu posledných 30 mesiacov. Nízko rizikové lode sa môžu podrobiť inšpekcii od 24. mesiaca.

Odôvodnenie

V prípade, že sa lode týka inšpekcia po 24 mesiacoch, mala by sa stanoviť prijateľná lehota na vykonanie inšpekcie: 6 mesiacov stačí, pričom jeden rok sa zdá zbytočne dlhým obdobím.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 92

Príloha II odsek II bod 2

2. Dodatočné inšpekcie

 

Lode, pre ktoré platí podmienka výskytu nasledujúcich neočakávaných faktorov, sú predmetom inšpekcie bez ohľadu na obdobie uplynuté od ich poslednej pravidelnej inšpekcie.

2. Dodatočné inšpekcie

 

Lode, pre ktoré platí podmienka výskytu nasledujúcich prvoradých alebo neočakávaných faktorov, sú predmetom inšpekcie bez ohľadu na obdobie uplynuté od ich poslednej pravidelnej inšpekcie.

 

 

2.1. Prvoradé faktory

 

Lode, na ktoré sa vzťahujú tieto prvoradé faktory sa kontrolujú bez ohľadu na obdobie od ich poslednej periodickej inšpekcie:

- Lode, ktoré boli z bezpečnostných dôvodov dočasne vyradené alebo stiahnuté zo svojej triedy od poslednej inšpekcie v Európskej únii alebo v regióne spadajúcom pod parížske MOU.

- Lode, ktoré boli z bezpečnostných dôvodov dočasne vyradené alebo stiahnuté zo svojej triedy od poslednej inšpekcie v Európskej únii alebo v regióne spadajúcom pod parížske MoP.

- Lode, ktoré majú osvedčenia vydané bývalou uznanou organizáciou, ktorej uznanie bolo odňaté od poslednej inšpekcie v Európskej únii alebo v regióne spadajúcom pod parížske MOU.

 

- Lode, ktoré boli predmetom správy alebo oznámenia iného členského štátu.

 

- Lode, ktoré nie je možné identifikovať v inšpekčnej databáze.

- Lode, ktoré boli predmetom správy alebo oznámenia iného členského štátu.

 

- Lode, ktoré nie je možné identifikovať v inšpekčnej databáze.

- Lode, ktoré:

- sa na svojej plavbe do prístavu podieľali na zrážke, uviazli na plytčine alebo stroskotali,

- boli obvinené z údajného porušenia predpisov o vypúšťaní alebo presakovaní škodlivých látok; alebo

- manévrovali nepravidelným alebo nebezpečným spôsobom, pri ktorom sa nedodržali opatrenia o trasách prijaté IMO alebo prax a postupy pri bezpečnej plavbe.

- Lode, ktoré:

- sa na svojej plavbe do prístavu podieľali na zrážke, uviazli na plytčine alebo stroskotali,

- boli obvinené z údajného porušenia predpisov o vypúšťaní alebo presakovaní škodlivých látok; alebo

- manévrovali nepravidelným alebo nebezpečným spôsobom, pri ktorom sa nedodržali opatrenia o trasách prijaté IMO alebo prax a postupy pri bezpečnej plavbe.

 

- Lode, ktoré nespĺňajú príslušné notifikačné požiadavky uvedené v článku 6 tejto smernice, v smernici 2000/59/ES, v smernici 2002/59/ES a podľa potreby v nariadení (ES) č. 725/2004.

 

- Lode, na ktorých boli oznámené nedoriešené nedostatky okrem lodí, ktorých nedostatky musia byť odstránené do štrnástich dní po odchode alebo musia byť odstránené pred odchodom.

 

2.2. Neočakávané faktory

 

Lode, na ktoré sa vzťahujú nasledujúce neočakávané faktory sú predmetom inšpekcie bez ohľadu na obdobie od ich poslednej periodickej inšpekcie. Avšak rozhodnutie o vykonaní tejto dodatočnej inšpekcie je ponechané na odborné posúdenie zo strany inšpektora.

- boli prevádzkované tak, že to predstavovalo nebezpečenstvo pre osoby, majetok alebo životné prostredie; alebo

- Lode, ktoré:

 

- boli prevádzkované tak, že to predstavovalo nebezpečenstvo pre osoby, majetok alebo životné prostredie; alebo

- nedodržali odporúčania o plavbe, ktoré prijala IMO.

- nedodržali odporúčania o plavbe cez prítoky do Baltského mora, tak ako je uvedené v prílohách Rezolúcie MSC.138(76) Medzinárodnej námornej organizácie (IMO).

- lode s osvedčeniami, ktoré vydali v minulosti oprávnené organizácie, ktorým bolo odobrané oprávnenie po poslednej inšpekcii v Európskej únii alebo oblasti parížskeho MoP.

- Lode, o ktorých závadách podali lodivodi alebo prístavné orgány správy, pričom tieto závady môžu nepriaznivo ovplyvniť bezpečnosť plavby alebo predstavovať hrozbu poškodenia životného prostredia v súlade článkom 17 tejto smernice.

- Lode, v súvislosti s ktorými lodivodi alebo prístavné orgány podali správy o zjavných nedostatkoch alebo nálezoch, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť bezpečnosť plavby alebo predstavovať hrozbu poškodenia životného prostredia v súlade článkom 17 tejto smernice.

- Lode, ktoré nesplnili  príslušné požiadavky na oznámenie uvedené v článku 6 tejto smernice, v smernici 2000/59/ES, smernici 2002/59/ES a prípadne v nariadení (ES) č. 725/2004.

 

- Lode, ktoré boli predmetom správy alebo sťažnosti kapitána, člena posádky alebo inej osoby alebo organizácie a ktoré majú oprávnený záujem na bezpečnej prevádzke lode, životných alebo pracovných podmienkach na palube lodí alebo na prevencii znečisťovania, pokiaľ príslušný členský štát nepovažuje správu alebo sťažnosť za zjavne neodôvodnenú.

- Lode, ktoré boli predmetom správy alebo sťažnosti kapitána, člena posádky alebo inej osoby alebo organizácie a ktoré majú oprávnený záujem na bezpečnej prevádzke lode, životných alebo pracovných podmienkach na palube lodí alebo na prevencii znečisťovania, pokiaľ príslušný členský štát nepovažuje správu alebo sťažnosť za zjavne neodôvodnenú.

- Lode, ktoré boli zadržané pred viac ako 3 mesiacmi.

- Lode, ktoré boli zadržané pred viac ako 3 mesiacmi.

- Lode, u ktorých boli hlásené nevyriešené nedostatky.

 

- Lode, u ktorých boli hlásené problémy v súvislosti s ich nákladom, najmä škodlivým a nebezpečným nákladom.

 

- Lode, ktoré boli prevádzkované tak, že to predstavovalo nebezpečenstvo pre osoby, majetok alebo životné prostredie.

- Lode, u ktorých boli hlásené problémy v súvislosti s ich nákladom, najmä škodlivým a nebezpečným nákladom.

 

- Lode, ktoré boli prevádzkované tak, že to predstavovalo nebezpečenstvo pre osoby, majetok alebo životné prostredie.

 

- Lode, v súvislosti s ktorými je známa informácia, že ich rizikové parametre sa líšia od evidovaných parametrov a úroveň rizika je preto zvýšená.

(Upozorňujeme na skutočnosť, že v niektorých prípadoch označuje tučné písmo v kurzíve starý text, ktorý sa vypustil.)

Odôvodnenie

Musí existovať možnosť uskutočni dodatočné inšpekcie, nezávisle od stanovených intervalov, v závislosti od zistených neočakávaných alebo priťažujúcich faktorov, ktoré sú uvedené v tejto časti. V prípade neočakávaných faktorov sa rozhodnutie o dodatočnej inšpekcii ponecháva na odborné posúdenie zo strany inšpektora.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 93

Príloha II odsek II bod 3

3. Rozsah inšpekcií

 

3. Schéma výberu

 

Pravidelné a dodatočné inšpekcie zahŕňajú skúmanie vopred stanovených oblastí pre každú loď, ktoré sa budú obmieňať v závislosti od typu lode, druhu inšpekcie a zistení predchádzajúceho štátneho prístavného dozoru. Pravidelné inšpekcie vysoko rizikových lodí a lodí, ktoré predstavujú vyššie riziko z dôvodu svojho typu a veku, ako aj nové inšpekcie lodí, ktorým bol v súlade s prílohou XII vydaný príkaz na zamietnutie vstupu, sú hlbšie.

V inšpekčnej databáze sa budú uvádzať prvky na stanovenie rizikových oblastí, ktoré sa majú preskúmať pri každej inšpekcii.

3.1. Lode s faktorom priority I sa kontrolujú týmto spôsobom:

 

V inšpekčnej databáze sa budú uvádzať prvky na stanovenie rizikových oblastí, ktoré sa majú preskúmať pri každej inšpekcii.

a) Rozšírená inšpekcia sa uskutoční na:

 

 

- každej lodi s vysokorizikovým profilom, ktorá nebola podrobená inšpekcii počas predchádzajúcich šiestich mesiacov,

 

 

- na každom osobnom plavidle, ropnom tankeri, tankeri na prepravu plynu alebo lodi na hromadný náklad, ktoré majú viac ako pätnásť rokov a majú štandardný rizikový profil, pričom sa nepodrobili inšpekcii za posledných pätnásť mesiacov,

 

 

- na každom osobnom plavidle, ropnom tankeri, tankeri na prepravu plynu alebo lodi na hromadný náklad, ktoré majú viac ako pätnásť rokov a majú nízko rizikový profil, pričom sa nepodrobili inšpekcii za posledných tridsaťšesť mesiacov.

 

b) Počiatočnú alebo podrobnejšiu

inšpekciu, podľa potreby, treba

uskutočniť na:

 

- na každom plavidle, ktoré nie je

osobným plavidlom, ropným tankerom,

tankerom na prepravu plynu alebo loďou

na hromadný náklad, ktoré má viac ako

pätnásť rokov a má štandardný rizikový

profil, pričom sa nepodrobilo inšpekcii za

posledných dvanásť mesiacov

 

- na každom plavidle, ktoré nie je

osobným plavidlom, ropným tankerom,

tankerom na prepravu plynu alebo loďou

na hromadný náklad, ktoré má viac ako

pätnásť rokov a má nízko rizikový profil,

pričom sa nepodrobilo inšpekcii za

posledných tridsaťšesť mesiacov

 

c) V prípade prvoradého faktora:

 

- sa vykoná podrobnejšia alebo rozšírená inšpekcia, v súlade s odborným posudkom inšpektora, na každej lodi s vysokorizikovým profilom a na každom osobnom plavidle, ropnom tankeri, tankeri na prepravu plynu alebo tankeri na prepravu chemikálií alebo na lodi na hromadný náklad, ktoré majú viac ako pätnásť rokov,

 

- sa uskutoční podrobnejšia inšpekcia na akejkoľvek inej lodi, ktorá nie je osobným plavidlom, ropným tankerom, tankerom na prepravu plynu alebo tankerom na prepravu chemikálií, alebo loďou na hromadný náklad, ktorá má viac ako pätnásť rokov.

 

3.2. Lode s faktorom priority II sa kontrolujú týmto spôsobom:

 

a) Rozšírená inšpekcia sa uskutoční na:

 

- každej lodi s vysokorizikovým profilom,

ktorá nebola podrobená inšpekcii počas

predchádzajúcich piatich mesiacov,

 

- na každom osobnom plavidle, ropnom tankeri, tankeri na prepravu plynu alebo lodi na hromadný náklad, ktoré majú viac ako pätnásť rokov a majú štandardný rizikový profil, pričom sa nepodrobili inšpekcii za posledných desať mesiacov

 

- na každom osobnom plavidle, ropnom tankeri, tankeri na prepravu plynu alebo lodi na hromadný náklad, ktoré majú viac ako pätnásť rokov a majú nízko rizikový profil, pričom sa nepodrobili inšpekcii za posledných dvadsaťštyri mesiacov.

 

b) Počiatočná alebo podrobnejšia inšpekcia, podľa potreby, sa môže uskutočniť na:

 

- každom plavidle, ktoré nie je osobným plavidlom, ropným tankerom, tankerom na prepravu plynu alebo loďou na hromadný náklad, ktoré má viac ako pätnásť rokov a má štandardný rizikový profil, pričom sa nepodrobilo inšpekcii za posledných desať mesiacov

 

- na každom plavidle, ktoré nie je osobným plavidlom, ropným tankerom, tankerom na prepravu plynu alebo loďou na hromadný náklad, ktoré má viac ako pätnásť rokov a má nízko rizikový profil, pričom sa nepodrobilo inšpekcii za posledných dvadsaťštyri mesiacov

 

c) V prípade neočakávaného faktora:

 

- sa môže vykonať podrobnejšia alebo rozšírená inšpekcia, v súlade s odborným posudkom inšpektora, na každej lodi s vysokorizikovým profilom a na každom osobnom plavidle, ropnom tankeri, tankeri na prepravu plynu alebo tankeri na prepravu chemikálií alebo na lodi na hromadný náklad, ktoré majú viac ako pätnásť rokov,

 

- sa môže uskutočniť podrobnejšia inšpekcia na akejkoľvek inej lodi, ktorá nie je osobným plavidlom, ropným tankerom, tankerom na prepravu plynu alebo tankerom na prepravu chemikálií, alebo loďou na hromadný náklad, ktorá má viac ako pätnásť rokov.

Odôvodnenie

Táto časť dopĺňa ustanovenia uvedené v novom článku 7. Rozlišuje lode s faktorom priority I a II a v každej kategórii uvádza faktory, ktoré oprávňujú počiatočnú alebo podrobnejšiu inšpekciu, ak je potrebná a faktory, ktoré budú mať za následok podrobnejšiu inšpekciu. Výber lodí teda zodpovedá presným a jasným kritériám, ktoré sú neodmysliteľné od správneho fungovania systému.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 94

Príloha II časť III

III. INŠPEKČNÉ ZÁVÄZKY ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

 

Členské štáty vynakladajú vyrovnané úsilie na dosiahnutie cieľa kontrolovať všetky lode, ktoré sa môžu podrobiť inšpekcii a ktoré zastavujú v prístavoch EÚ.

A Členský štát vykonáva určitú časť z celkového počtu inšpekcií nevyhnutných v regióne spadajúcom pod parížske MOU. Táto časť vychádza z počtu jednotlivých lodí, ktoré zastavujú v prístavoch príslušného členského štátu, vo vzťahu k celkovému počtu jednotlivých lodí, ktoré zastavujú v každom členskom štáte

Okrem toho sa hodnotí dodržiavanie zhody členských štátov s uvedeným cieľom na základe počtu neuskutočnených pravidelných inšpekcií.

V prípade potreby sa vypracuje mechanizmus na spravodlivé rozdelenie inšpekcií medzi členské štáty.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Tieto ustanovenia preberajú nové články 5 a a 5 b smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 95

Príloha IIa (nová)

Rizikový profil lodí

 

Rizikový profil

Lode s vysokým rizikom

Lode so štandardným rizikom

Lode s nízkym rizikom

Všeobecné parametre

Kritériá

Riziková váha (v bodoch)

Kritériá

Kritériá

 

 

1

 

 

Typ lode

Loď na prepravu chemikálií

Loď na prepravu plynu

Loď na prepravu ropy

Loď na hromadný náklad

Osobné lode

 

 

2

Nie pre lode s vysokým alebo nízkym rizikovým profilom

 

 

Všetky typy

2

Vek lode

Všetky typy

> 12 rokov

1

Lode rôzneho veku

 

 

3a

Vlajka

 

 

Čierny, sivý a biely zoznam

Čierny - veľmi vysoké riziko

Vysoké riziko

Od priemerného po vysoké riziko

2

 

 

Biela

Čierny - priemerné riziko

1

3b

Audit IMO

-

-

Áno

 

 

 

4a

Uznané organizácie

Výkonnosť

Vysoká

-

-

Vysoká

Priemerná

-

-

-

Nízka

Nízka

1

-

Veľmi nízka

Veľmi nízka

-

4b

Uznaná EÚ

-

-

Áno

 

 

5

Spoločnosť

Výkonnosť

Vysoká

-

-

Vysoká

Priemerná

-

-

-

Nízka

Nízka

 

2

-

Veľmi nízka

Veľmi nízka

 

-

Historické parametre

 

 

 

 

 

6

Počet nedostatkov zistených počas každej inšpekcie za posledných 36 mesiacov

Nedostatky

Bezpredmetné

 

 

 

-

 

 

≤ 5 (a najmenej jedna inšpekcia za posledných 36 mesiacov)

 

 

7

Počet zadržaní za posledných 36 mesiacov

Zadržania

≥ 2 zadržania

1

 

Žiadne zadržanie

 

Lode s vysokým rizikom spĺňajú konkurenčné kritéria s rizikovou váhou 5 bodov alebo viac.

Lode s nízkym riziko spĺňajú všetky kritériá v rámci parametrov, ktoré sa uplatňujú na nízke riziko.

Lode so štandardným rizikom sú lode, ktoré nemajú profil vysoko alebo nízko rizikových lodí.

Odôvodnenie

Tabuľka rizikových profilov lodí prijatá Komisiou, Radou a parížskym memorandom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 96

Príloha III

PRÍLOHA III

PRÍLOHA III

Oznámenie
(podľa článku 6)

Oznámenie

1. Prevádzkovateľ, agent alebo kapitán lode, ktorá sa môže podrobiť rozšírenej inšpekcii v súlade s článkom 8 ods. 1 a ktorá pláva do prístavu alebo kotviska členského štátu, oznamuje prístavnému orgánu alebo orgánu určenému na tento účel minimálne tri dni pred očakávaným príchodom do prístavu alebo kotviska alebo pred opustením predchádzajúceho prístavu alebo kotviska informácie uvedené nižšie, ak sa očakáva, že plavba bude trvať menej ako tri dni:

Informácie, ktoré treba poskytnúť na základe článku 6 ods. 2:

Informácie uvedené nižšie sa poskytujú prístavnému orgánu alebo orgánu určenému na tento účel minimálne tri dni pred očakávaným príchodom do prístavu alebo kotviska alebo pred opustením predchádzajúceho prístavu alebo kotviska, ak sa očakáva, že plavba bude trvať menej ako tri dni:

a) identifikácia lode (názov, volací znak, identifikačné číslo IMO alebo číslo MMSI);

a) identifikácia lode (názov, volací znak, identifikačné číslo IMO alebo číslo MMSI);

b) plánovaná doba kotvenia;

b) plánovaná doba kotvenia a zoznam príslušných prístavov Spoločenstva počas jednej cesty;

c) pre tankery:

c) pre tankery:

i. konfigurácia: jednodielny trup lode, jednodielny trup s oddelenými záťažovými nádržami (SBT), dvojitý trup lode,

i. konfigurácia: jednodielny trup lode, jednodielny trup s oddelenými záťažovými nádržami (SBT), dvojitý trup lode,

ii. stav nákladných a záťažových nádrží: plné, prázdne, inertizované,

ii. stav nákladných a záťažových nádrží: plné, prázdne, inertné,

iii. objem a druh nákladu;

iii. objem a druh nákladu;

d) plánované činnosti v prístave alebo kotvisku určenia (nákladka, vykládka, iné);

d) plánované činnosti v prístave alebo kotvisku určenia (nakládka, vykládka, iné);

e) plánované štatutárne prehliadkové inšpekcie a dôležité údržbárske a opravné práce, ktoré sa majú vykonať, kým je loď v prístave alebo kotvisku určenia;

e) plánované štatutárne prehliadkové inšpekcie a dôležité údržbárske a opravné práce, ktoré sa majú vykonať, kým je loď v prístave alebo kotvisku určenia;

f) dátum poslednej rozšírenej inšpekcie v regióne spadajúcom pod parížske MOU.

f) dátum poslednej rozšírenej inšpekcie v regióne spadajúcom pod parížske MOU.

2. Prevádzkovatelia, agenti alebo kapitáni lodí, ktoré plávajú do prístavu členského štátu, oznámia svoj príchod v súlade s článkom 4 smernice 2002/59/ES.

 

3. Po prijatí uvedených informácií zašle príslušný prístavný orgán tieto informácie príslušnému orgánu štátneho prístavného dozoru. Pokiaľ je to možné, informácie by sa mali zasielať elektronicky.

 

4. Postupy a formáty, ktoré na účely tejto prílohy vyvinuli členské štáty, spĺňajú príslušné ustanovenia smernice 2002/59/ES o oznámeniach lodí.

 

Odôvodnenie

Zosúladenie s pozmeneným článkom 6, ktorý preberá tu vypustené ustanovenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 97

Príloha V názov

PRÍKLADY JASNÝCH DÔVODOV PRE VYKONANIE DETAILNEJŠEJ INŠPEKCIE

(podľa článku 7 ods. 3)

PRÍKLADY JASNÝCH DÔVODOV PRE VYKONANIE DETAILNEJŠEJ INŠPEKCIE

(podľa článku 7 ods. 2)

Odôvodnenie

Zosúladenie so zmeneným článkom 8.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 98

Príloha V bod 1

1. Lode identifikované v prílohe I časť B oddiel I a časť B oddiel II ods. II-3, II-4,
II-5b, II-5c a II-8.

1. Lode uvedené v prílohe II oddiel 3 písmená a) a b).

Odôvodnenie

Zosúladenie so zmenenou prílohou II.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 99

Príloha VII písmeno A odsek 1

1. Toto usmernenie platí len pre lode uvedené v článku 3 ods. 1, ods. 2 a ods. 3 nariadenia (ES) č. 725/2004, pokiaľ neplávajú pod vlajkou prístavného inšpekčného štátu.

1. Toto usmernenie platí len pre lode uvedené v článku 3 ods. 1 a 2 a v prípade potreby v článku 3 ods. 3 nariadenia (ES) č. 725/2004, pokiaľ neplávajú pod vlajkou prístavného inšpekčného štátu.

Odôvodnenie

Zosúladenie s pozmeneným článkom 9.2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 100

Príloha VIII názov

POSTUPY PRI ROZŠÍRENEJ INŠPEKCII LODÍ

(podľa článku 8)

POSTUPY PRI ROZŠÍRENEJ INŠPEKCII LODÍ

(podľa článku 7 a)

Odôvodnenie

Zosúladenie s novým navrhovaným článkom 8.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 101

Príloha VIII písmeno A

A. OPATRENIA NA UĽAHČENIE VYKONÁVANIA ROZŠÍRENEJ INŠPEKCIE

 

Po prijatí predbežného oznámenia od lode, ktorá sa môže podrobiť rozšírenej inšpekcii, jej príslušný orgán bezodkladne potvrdí, či sa rozšírená inšpekcia uskutoční alebo nie.

Prevádzkovateľ alebo kapitán lode zabezpečí, že bude v prevádzkovom pláne k dispozícii dostatočný čas na vykonanie rozšírenej inšpekcie.

Bez toho, aby boli dotknuté kontrolné opatrenia, ktoré sú nevyhnutné z bezpečnostných dôvodov, loď zostane v prístave alebo kotvisku až do ukončenia inšpekcie.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Zosúladenie s novým navrhovaným článkom 8 ods. 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 102

Príloha VIII písmeno B

B. KATEGÓRIE LODÍ, KTORÉ SA PODROBUJÚ ROZŠÍRENEJ INŠPEKCII (podľa článku 8 ods. 1)

1. Tankery na prepravu plynu a chemikálií, staršie ako 12 rokov, ktorých vek je stanovený na základe dátumu stavby uvedeného v osvedčeniach o bezpečnosti lode.

2. Lode na hromadný náklad, staršie ako 12 rokov, ktorých vek je stanovený na základe dátumu stavby v osvedčeniach o bezpečnosti lode.

3. Ropné tankery s hrubou priestornosťou väčšou ako 3 000 GT a staršie ako 12 rokov, ktorých vek je stanovený na základe dátumu stavby v osvedčeniach o bezpečnosti lode.

4. Osobné lode, staršie ako 12 rokov, iné ako osobné lode uvedené v článku 2 písm. a) a b) smernice Rady 1999/35/ES.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Zosúladenie s novou prílohou II, časť 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 103

Príloha VIII písmeno C názov

C. POSTUPY TÝKAJÚCE SA ROZŠÍRENEJ INŠPEKCIE URČITÝCH KATEGÓRIÍ LODÍ (podľa článku 8 ods. 4)

C. POSTUPY TÝKAJÚCE SA ROZŠÍRENEJ INŠPEKCIE URČITÝCH KATEGÓRIÍ LODÍ

Odôvodnenie

Zosúladenie s článkom I a prílohou II: tento odkaz stratil svoje opodstatnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 104

Príloha X časť 1 bod 13

13. meno a adresa vlastníka alebo prevádzkovateľa lode.

13. meno a adresa lodnej spoločnosti alebo prevádzkovateľa lode.

Odôvodnenie

Zdá sa byť vhodnejšie použiť stanovený názov spoločnosti ako meno vlastníka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 105

Príloha XIII

 

Táto príloha sa vypúšťa.

Odôvodnenie

Zosúladenie so zmenami v článku 17, v ktorom sa uvádzajú minimálne informácie, ktoré treba uviesť v týchto správach a žiada Európsku komisiu, aby prostredníctvom postupu komitológie navrhla, vzhľadom na získané skúsenosti, zosúladený elektronický formát týchto správ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 106

Príloha XV

 

Táto príloha sa vypúšťa.

Odôvodnenie

Zosúladenie so zmenami, ktoré prináša článok 20: čierna listina spoločností, ktoré nie sú na dostatočnej úrovni bude vychádzať z rizikového profilu používaných plavidiel, tak ako sa uvádza v prílohe II.1.

  • [1]  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Všeobecné súvislosti: prečo je potrebné prepracovanie smernice 95/21/ES?

Smernica 95/21/ES sa týka základného faktora námornej bezpečnosti: štátneho prístavného dozoru, t.j. inšpekcie lodí, ktoré vstupujú do prístavu Európskej únie.

Keďže inšpekcia vykonávaná vlajkovým štátom neposkytuje všetky záruky, pokiaľ ide o stav niektorých plavidiel, inšpekcia vykonávaná prístavným štátom sa stala doplnkovou a závažnou pri určovaní plavidiel, ktoré nespĺňajú normy a núti prispôsobiť sa medzinárodným normám a normám Spoločenstva v oblasti navigácie.

Smernica 95/21/ES bola zmenená po stroskotaní tankeru Erika v decembri 1999. V decembri 2002 po stroskotaní tankeru Prestige, Rada vyzvala Európsku komisiu, aby čo najskôr predložila návrh na posilnenie kontrolných postupov prístavného štátu.

27. apríla 2004 Európsky parlament prijal uznesenie, ktoré nadväzovalo na prácu dočasného výboru pre posilnenie námornej bezpečnosti (výbor MARE), ktorý žiadal o zlepšenie a posilnenie inšpekcie plavidiel v prístavoch Európskej únie.

Prepracovanie smernice, ktoré predložila Európska komisia, teda zodpovedá spoločnej požiadavke Európskeho parlamentu a Rady. Je tiež odpoveďou na potrebu konsolidácie smernice o inšpekcii vykonávanej prístavným štátom, ktorá prešla vývojom tak na úrovni Spoločenstva, ako aj na medzinárodnej úrovni v rámci prác týkajúcich sa parížskeho memoranda o porozumení (MoP).

2. Zhrnutie návrhu a zámerov Európskej komisie.

Spravodajkyňa sa domnieva, že návrhom na prepracovanie smernice 95/21/ES Európska komisia sleduje tri ciele:

- zefektívnenie štátneho prístavného dozoru, ktorý sa zameria na plavidlá, ktoré nespĺňajú normy a zlepšenie uplatňovania systému inšpekcie v prístavoch a kotviskách Spoločenstva;

- zjednodušenie, vyjasnenie a prispôsobenie smernice, ktorá sa postupne stala veľmi zložitou a ťažkopádnou z dôvodu nárastu povinností, ktoré spočívajú na inšpekciách v prístavoch;

- zohľadnenie nedávneho vývoja v oblasti právnych predpisov v rámci Európskej únie a prebiehajúcich prác v rámci parížskeho memoranda o porozumení.

S cieľom dosiahnuť tieto tri ciele Európska komisia navrhuje určitý počet podstatných zmien:

· Text zavádza nový systém inšpekcie, ktorý už nebude založený na kvantitatívnom prahu 25 % plavidiel kontrolovaných členským štátom, ale na kolektívnom cieli podrobiť inšpekcii všetky plavidlá, ktoré zastavujú v Únii, pričom na rizikových plavidlách sa uskutoční viac inšpekcií. Pre každú loď sa vypracuje rizikový profil na základe kombinácie presných parametrov.

· Komisia tiež zavádza viaceré zmeny v systéme inšpekcií, ktorý bude obsahovať tri druhy inšpekcie: počiatočná, podrobnejšia a rozšírená.

· Prepracovaná verzia zavádza postupy inšpekcie stanovené v parížskom memorande o porozumení, pokiaľ ide o bezpečnosť plavidiel a prístavných zariadení.

· Text zavádza nové ustanovenia týkajúce sa odmietnutia vstupu do prístavu Spoločenstva.

· Komisia tiež posilňuje kritéria na inšpektorov prostredníctvom presnejších požiadaviek na odborný profil inšpektorov, t.j. ich kvalifikáciu a kompetencie.

· Tento text takisto posilňuje oznamovaciu povinnosť lodivodov rozšírením tejto povinnosti na lodivodov na otvorenom mori a návrhom na rozšírenie notifikácie na poruchy lode.

· Prepracovaná verzia stanovuje takisto vypracovanie čierneho zoznamu námorných spoločností.

3. Stanovisko spravodajcu

Spravodajkyňa víta zámery Európskej komisie a zdieľa jej cieľ zjednodušiť a zlepšiť účinnosť inšpekcií vykonávaných prístavným štátom.

Spravodajkyňu však prekvapila forma, ktorú si vybrala Komisia, a síce prepracovanie smernice. Zdá sa, že táto forma jej neumožnila naozaj dosiahnuť všetky jej ciele, keďže prepracovanie sa týka príliš obmedzeného počtu hľadísk.

V súlade s Európskou komisiou a po predbežných konzultáciách s Radou spravodajkyňa podporila ambicióznejšie prepracovanie smernice 95/21/ES.

Spravodajkyňa teda predkladá text, ktorý bol výrazne prepracovaný v porovnaní s pôvodným návrhom s cieľom umožniť:

· jednoduchšiu výstavbu textu, ktorý je koherentnejší: najmä nezlučuje ustanovenia súčasného systému inšpekcie s ustanoveniami budúceho systému inšpekcie, a tak okrem iného ruší článok 26 a prílohu I.

· objasnenie viacerých článkov textu, najmä pokiaľ ide o tieto články:

-5 ( o systéme inšpekcie),

-5 a (nový, o dodržiavaní cieľov inšpekcie zo strany členských štátov),

- 6 a (nový, o rizikovom profile lodí),

- 6 b (nový, o frekvencii inšpekcií),

- 7 ( nový, o výbere lodí na inšpekciu),

-8 (nový, o rôznych druhoch inšpekcie),

-9 (nový, o usmerneniach Spoločenstva a parížskom memorande, ktoré je potrebné dodržiavať),

- 18 a (nový, na základe údajov získaných prostredníctvom inšpekcií),

· obmedzenie používania postupu komitológie s cieľom vrátiť sa k normálnemu rozdeleniu rozsahu pôsobnosti, z ktorého sa vylúčia články, ale umožní sa prispôsobenie príloh v závislosti od vývoja postupov a medzinárodných námorných právnych predpisov a predpisov Spoločenstva.

· spresnenie budúcej databázy inšpekcií, ktorá je ústredným prvkom úspechu nového systému inšpekcií.

· posilnenie a objasnenie vzťahu medzi systémom inšpekcie Spoločenstva a systémom inšpekcie parížskeho memoranda.

Spravodajkyňa sa domnieva, že tento text predstavuje oveľa lepší základ pre prácu vzhľadom na prvé čítanie.

Môže sa však ukázať, že sú potrebné ďalšie dodatočné PDN, ktoré zohľadnia vývoj diskusií s Európskou komisiou a Radou, ale takisto na úrovni parížskeho memoranda.

Avšak spravodajkyňa sa domnieva, že nech už je výsledok prác parížskeho memoranda akýkoľvek, je nevyhnutné, aby toto prepracovanie smernice prijali a schválili členské štáty. Mnohé zmeny v texte objasňujú súvislosť s parížskym memorandom a umožňujú značný súlad s uvedeným memorandom. Je teda nevyhnutné, aby Rada určila prijatie prepracovanej smernice za svoju prioritu. V prípade takého jasného a dobrého textu akým je predložený text, už neexistujú vážne dôvody na to, aby sa čakalo na konečný záver prác v rámci parížskeho memoranda, predtým, ako sa schváli uvedená smernica.

Je možné, že bude potrebné spresniť určitý počet technických prvkov, ako sú prvky, ktoré súvisia s uplatňovaním systému inšpekcie v kotviskách, s rámcovými opatreniami pre podávanie sťažností a ich spracovávaním, s vytvorením čierneho zoznamu námorných spoločností, ktorých úroveň nie je dostatočná alebo s postupmi kontroly.

Spravodajkyňa bude teda pokračovať vo svojich konzultáciách a nevylučuje, že neskôr predloží ďalšie PDN, aby prepracované znenie umožnilo vytvoriť pevné a jasné základy systému Spoločenstva štátneho prístavného dozoru.

POSTUP

Názov

Štátny prístavný dozor (rekodifikácia)

Referenčné čísla

KOM(2005)0588 - C6-0028/2006 - 2005/0238(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

1.2.2006

Spravodajca

       dátum menovania

Dominique Vlasto

28.3.2006

 

 

Prerokovanie vo výbore

19.4.2006

13.9.2006

22.11.2006

23.1.2007

Dátum prijatia

26.2.2007

 

 

 

Výsledok konečného hlasovania

+:

–:

0:0:

46

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Luís Queiró, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas, Yannick Vaugrenard, Marta Vincenzi, Lars Wohlin, Corien Wortmann-Kool, Roberts Zīle

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Zsolt László Becsey, Johannes Blokland, Philip Bradbourn, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Anne E. Jensen, Rosa Miguélez Ramos