JELENTÉS az Azori-szigetekről, Madeiráról, a Kanári-szigetekről, valamint Franciaország Francia Guyana és Réunion tengerentúli megyéiből származó egyes halászati termékek forgalomba hozatalakor felmerülő többletköltségek ellentételezésére vonatkozó rendszer 2007-től 2013-ig terjedő időszakra történő bevezetéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

27.3.2007 - (COM(2006)0740 – C6‑0505/2006 – 2006/0247(CNS)) - *

Halászati Bizottság
Előadó: Duarte Freitas

Eljárás : 2006/0247(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0083/2007
Előterjesztett szövegek :
A6-0083/2007
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Azori-szigetekről, Madeiráról, a Kanári-szigetekről, valamint Franciaország Francia Guyana és Réunion tengerentúli megyéiből származó egyes halászati termékek forgalomba hozatalakor felmerülő többletköltségek ellentételezésére vonatkozó rendszer 2007-től 2013-ig terjedő időszakra történő bevezetéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2006)0740 – C6‑0505/2006 – 2006/0247(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2006)0740)[1],

–   tekintettel az EK-Szerződés 37. cikkére és 299. cikkének (2) bekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6‑0505/2006),

–   tekintettel az eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére, valamint a Költségvetési Bizottság és a Regionális Fejlesztési Bizottság véleményére (A6‑0083/2007),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát az EK-Szerződés 250. cikkének (2) bekezdése értelmében;

3.  felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra abban az esetben, ha lényegesen kívánja módosítani a Bizottság javaslatát;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak, és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szövegA Parlament módosításai

Módosítás: 1

Cím

A Tanács rendeletére irányuló javaslata az Azori-szigetekről, Madeiráról, a Kanári-szigetekről, valamint Franciaország Francia Guyana és Réunion tengerentúli megyéiből származó egyes halászati termékek forgalomba hozatalából eredő többletköltségek ellentételezésére vonatkozó rendszer 2007-től 2013-ig terjedő időszakra történő bevezetéséről

A Tanács rendeletére irányuló javaslata az Azori-szigetekről, Madeiráról, a Kanári-szigetekről, valamint Franciaország Francia Guyana és Réunion tengerentúli megyéiből származó egyes halászati termékek forgalomba hozatalakor a távoli fekvésből származó többletköltségek ellentételezésére vonatkozó rendszer bevezetéséről

 

(Ez a módosítás az egész szövegre vonatkozik.

Módosítás: 2

(-1a) preambulumbekezdés (új)

(-1a) A legkülső régiók olyan állandó, fejlődésüket és szűkös gazdasági diverzifikációs lehetőségüket korlátozó strukturális tényezők által meghatározott törékeny gazdasággal rendelkeznek, amelyben a halászati ágazat és az ősi halászközösségek fontos szerepet játszanak a gazdasági tevékenység és foglalkoztatás fenntartásában – az értéklánc felsőbb és alsóbb szintjein egyaránt – , valamint a gazdasági és társadalmi kohézió elősegítésében.

Indokolás

Figyelembe kell venni a legkülső régiók fejlődését meghatározó állandó strukturális tényezőket, valamint a halászati ágazat gazdasági-társadalmi jelentőségét, amely ebben az összefüggésben e régiók számára több tekintetben is a gazdasági és társadalmi kohézióhoz hozzájáruló ritka gazdasági alternatívák egyikét jelentette.

Módosítás:3

(-1b) preambulumbekezdés (új)

(-1b) Figyelembe kell venni a legkülső régiók sajátosságait és a közöttük fennálló ágazati különbségeket, amelyekhez különböző igények kapcsolódnak.

Indokolás

Feltétlenül figyelembe kell venni azt a tényt, hogy a legkülső régiók, annak ellenére, hogy bizonyos mértékben közös nehézségekkel küzdenek, jelentős különbségeket mutatnak, amelyeket jelen rendeletnek, és a rendelet alkalmazása során figyelembe kell venni.

Módosítás: 4

(-1c) preambulumbekezdés (új)

(-1c) Figyelembe kell venni a szállítási díjak és a hozzájuk kapcsolódó költségek különösen 2003 óta a kőolaj árának jelentős emelkedése által előidézett növekedését, amely súlyosbítja a távoli fekvés miatti többletköltségeket.

Indokolás

Hangsúlyozni kell, hogy a szállítási díjaknak a távoli fekvés okozta többletköltségei még tovább növekedtek a kőolaj árának jelentős emelkedése miatt.

Módosítás:5

(1) preambulumbekezdés

(1) A Közösség legkülső régióiban a halászati ágazat nehézségekkel küzd, és különösen a Szerződés 299. cikkének (2) bekezdésében elismert kedvezőtlen adottságok folytán, elsősorban az európai kontinensre történő szállítás költségeiből fakadóan egyes halászati termékek forgalomba hozatalakor többletkiadásokra kényszerül.

(1) A Közösség legkülső régióiban a halászati ágazat nehézségekkel küzd, és különösen a Szerződés 299. cikkének (2) bekezdésében elismert kedvezőtlen adottságok folytán, többek között az európai kontinensre történő szállítás költségeiből fakadóan egyes halászati termékek előállításakor és forgalomba hozatalakor többletkiadásokra kényszerül.

Módosítás: 6

(5) preambulumbekezdés

(5) A tagállamoknak olyan ellentételezési összeget kell meghatározniuk, amely lehetővé teszi a legkülső régiók kedvezőtlen adottságok folytán, különösen pedig a termékeknek az európai kontinensre történő szállítása miatt jelentkező többletköltségek megfelelő kiegyenlítését. A túlkompenzálás elkerülése érdekében az összegnek a támogatás által kiegyenlített többletköltségekkel arányosnak kell lennie, és semmilyen körülmények között sem haladhatja meg az európai kontinensre történő szállítás költségei és az egyéb kapcsolódó költségek meghatározott százalékát. Az ellentételezésnek ebből a célból figyelembe kell vennie a többletköltségeket befolyásoló más típusú közbeavatkozásokat.

(5) A tagállamoknak olyan ellentételezési összeget kell meghatározniuk, amely lehetővé teszi a legkülső régiók kedvezőtlen adottságok folytán, többek között pedig a termékeknek az európai kontinensre történő szállítása miatt jelentkező többletköltségek megfelelő kiegyenlítését. A túlkompenzálás elkerülése érdekében az összegnek a támogatás által kiegyenlített többletköltségekkel arányosnak kell lennie. Az ellentételezésnek ebből a célból figyelembe kell vennie a többletköltségeket befolyásoló más típusú közbeavatkozásokat.

Indokolás

A módosítás első része azért szükséges, mert az ellentételezésnek a szállítás mellett a többletköltségek mértéket befolyásoló egyéb költségekre is figyelemmel kell lennie. Lásd az előző módosítás. A „POSEI mezőgazdaság” mintájára, és azzal párhuzamosan a többletköltségek ellentételezése vonatkozásában nem lehet felső korlátot előírni.

Módosítás: 7

(5a) preambulumbekezdés (új)

 

(5a) Figyelembe kell venni a legkülső régiókban a kis mértékű part menti és kisüzemi halászat társadalmi-gazdasági jelentőségét és a fejlődésükhöz nélkülözhetetlen feltételek megteremtésének szükségességét.

Indokolás

Fontos, hogy e régiók gazdasági fejlődése vonatkozásában a rendelet is elismerje a kis mértékű part menti és kisüzemi halászat jelentőségét és azt, hogy a flotta e része egyedi támogatásra szorul.

Módosítás :8

(5b) preambulumbekezdés (új)

 

(5b) A jelenlegi termelési kapacitás keretei között engedélyezni kell az ellátás közösségi piacról történő biztosítását, ha a legkülső régiók halászflottáinak fogásai nem elegendőek a helyi halfeldolgozó ipar ellátásához.

Indokolás

Engedélyezni kell a Közösségen belüli behozatalt, amikor a legkülső régiók halászflottáinak fogásai e régiókban nem elegendőek a helyi halfeldolgozó rendszerek jövedelmezőségének biztosításához. A Bizottság COM(2006)0734 jelentése 9. oldalán kifejti, hogy „néhány iparág számára a behozatal elengedhetetlen a méretgazdaságosság és a vállalkozás teljes kapacitásának kihasználása szempontjából”.

Módosítás: 9

(6) preambulumbekezdés

(6) E rendelet célkitűzéseinek megfelelő elérése és a közös halászati politikának való megfelelés biztosítása érdekében a támogatásnak a közös halászati politika rendelkezéseivel összhangban kifogott és feldolgozott halászati termékekre kell korlátozódnia.

(6) E rendelet célkitűzéseinek megfelelő elérése és a közös halászati politikának való megfelelés biztosítása érdekében támogatást kell nyújtani a közös halászati politika rendelkezéseivel összhangban kifogott és feldolgozott halászati termékekre, valamint a halfeldolgozásban használt egyéb nyersanyagokra.

Indokolás

Egyes legkülső régiókban a halfeldolgozásban használt nyersanyagokra is kell támogatást nyújtani. A például a feldolgozó ágazatban használt olajok, só és egyéb nyersanyagok többletköltségeket jelentenek a legkülső régiók vállalkozásai számára.

Módosítás: 10

(7a) preambulumbekezdés (új)

 

(7a) A Bizottság arra vonatkozó állandó politikáját illetően, hogy nem engedélyez állami támogatást a működéshez a halászati termékek gyártási, feldolgozási és értékesítési ágazatában, mentesség adható a legkülső régiók haltenyésztési termelésének a távolsághoz, a szigetjelleghez, a távoli fekvéshez, a kis alapterülethez, a domborzathoz, az éghajlathoz és a kis számú terméktől való függéshez kapcsolódó kényszerűségeinek átmeneti kiegyenlítése érdekében.

Indokolás

A „POSEI mezőgazdaság” programhoz hasonlóan a legkülső régiók esetében a halászatnak is mentességet kell biztosítani az állami támogatásokat illetően.

Módosítás: 11

(9) preambulumbekezdés

(9) A rendszer 2013 után történő folytatásáról meghozandó döntés megalapozása érdekében kívánatos, hogy a Bizottság a rendszer hatályának lejárta előtt kellő idővel független értékelésen alapuló jelentést nyújtson be az Európai Parlamentnek, az Európai Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak.

(9) Az ellentételezési rendszer felülvizsgálata érdekében, figyelembe véve jelen rendelet célkitűzéseinek megvalósítását, kívánatos, hogy a Bizottság 2011. december 31-ig független értékelésen alapuló, a jelen rendelet célkitűzéseinek vonatkozásában a megvalósított tevékenységek hatását elemző, és szükség esetén a megfelelő jogalkotási javaslatokkal ellátott jelentést nyújtson be az Európai Parlamentnek, az Európai Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak.

Módosítás: 12

1. cikk

Ez a rendelet a 2007-től 2013-ig terjedő időszakra vonatkozóan meghatározza a következő régiókból származó egyes halászati termékek forgalomba hozatalakor a kérdéses régiók kedvezőtlen adottságai miatt a 3. cikkben meghatározott gazdasági szereplőknél felmerülő többletköltségek ellentételezésének (a továbbiakban: ellentételezés) rendjét:

Ez a rendelet a 2007-től 2013-ig terjedő időszakra vonatkozóan meghatározza a következő legkülső régiókból származó egyes halászati termékek forgalomba hozatalakor a kérdéses régiók kedvezőtlen adottságai miatt a 3. cikkben meghatározott gazdasági szereplőknél a távoli fekvés következtében felmerülő többletköltségek ellentételezésének (a továbbiakban: ellentételezés) rendjét:

Módosítás: 13

3. cikk (1) bekezdés bevezető rész

(1) Az ellentételezést a halászati termékek forgalomba hozatala során többletköltségeket viselő következő gazdasági szereplők javára kell kifizetni:

(1) Az ellentételezést az első cikkben felsorolt régiókból származó halászati termékek forgalomba hozatalakor a távoli fekvésből fakadó többletköltségeket viselő következő gazdasági szereplők javára kell kifizetni:

Indokolás

A rendelet javasolt címével összhangban. Lásd az 1. sz. módosítási javaslatot.

Módosítás: 14

3. cikk (1) bekezdés c) pont

c) a feldolgozó- és az értékesítési ágazat szereplői, illetőleg e szereplők társulásai, akiknél az érintett termékek forgalomba hozatalával összefüggésben többletköltségek merülnek fel.

c) a feldolgozó- és az értékesítési ágazat szereplői, illetőleg e szereplők társulásai, akiknél az érintett termékek előállításával, feldolgozásával és forgalomba hozatalával összefüggésben többletköltségek merülnek fel.

Indokolás

A legkülső régiókat illetően más tényezőkre kell tekintettel lenni, konkrétan a méretgazdaságosság hiányára és a magas termelési költségekre. Ezért nem szabad kifejezetten a szállítási költségekre összpontosítani, hanem szem előtt kell tartani az előállítás és a forgalmazás egyéb költségeit is. A halászati termékek feldolgozásával járó többletköltségeket is figyelembe kell venni.

Módosítás: 15

4. cikk (3) bekezdés ca) pont (új)

 

ca) ellenőrzés.

Indokolás

Az ellenőrzés a KHP egy szabálya, amelyet be kell tartani.

Módosítás: 16

4. cikk (4) bekezdés b) pont

b) olyan közösségi halászhajók fogtak, amelyeket nem az 1. cikkben felsorolt régiók valamely kikötőjében lajstromoztak;

b) olyan közösségi halászhajók fogtak, amelyeket nem az 1. cikkben felsorolt régiók valamely kikötőjében lajstromoztak, kivéve azokat az eseteket, amikor az első cikkben felsorolt régiók termelése nem elegendő feldolgozóiparuk ellátásához és a közösségi halászhajók által kifogott halak feldolgozásához folyamodnak;

Indokolás

Az előző rendszer rendelkezéséhez hasonlóan, amennyiben a helyi flották fogásai nem elegendőek, ezekben a régiókban a gazdasági tevékenység és a foglalkoztatás biztosítása érdekében fenn kell tartani a helyi feldolgozóiparnak a közösségi halászhajók általi rendszeres ellátását.

Módosítás: 17

4a. cikk (új)

 

4a. cikk

 

Egyéb támogatható termékek

 

A halászati termékek kezelésében használt termékekre is nyújtható ellentételezés, ha az nem vezet a közösségi támogatások halmozódásához.

Indokolás

A Bizottság a legkülső régiókról szóló COM(2006)0734 jelentésében rámutat arra, hogy „néhány iparág számára a behozatal elengedhetetlen a méretgazdaságosság és a vállalkozás teljes kapacitásának kihasználása szempontjából" (9. o., 2. bekezdés). A halfeldolgozásban használt olajoknak, sónak és egyéb termékeknek is részesülniük kellene támogatásban.

Módosítás: 18

5. cikk (2) bekezdés a) pont

a) minden egyes halászati termék vonatkozásában az érintett régió kedvezőtlen adottságai miatt felmerülő többletköltségeket, különösen az európai kontinensre történő szállítás költségét,

a) minden egyes halászati termék vonatkozásában az érintett régió kedvezőtlen adottságai miatt felmerülő többletköltségeket, többek között az európai kontinensre, illetve az 1. cikkben meghatározott szomszédos régiók között történő szállítás költségét,

Indokolás

A többletköltségek ellentételezésének a legkülső régiók közötti forgalmazást is figyelembe kell vennie.

Módosítás: 19

5. cikk (2) bekezdés b) pont

b) minden olyan egyéb közbeavatkozást, amely befolyásolja a többletköltségek mértékét.

b) minden egyes halászati termék vonatkozásában az 1. cikkben felsorolt régiók kedvezőtlen adottságai miatt felmerülő szállítási többletköltségeket;

Indokolás

Jelen módosítás a helyi piacot segítve igyekszik figyelembe venni a legkülső régiókra jellemző kedvezőtlen adottságokból fakadó, mint az Azori-szigetek és Kanári-szigetek esetében is felmerülő, szállítási többletköltségeket is.

Módosítás: 20

5. cikk (2) bekezdés ba) pont (új)

 

ba) a kedvezményezett típusa, különös tekintettel a kis mértékű part menti és kisüzemi halászatra;

Indokolás

A többletköltségek ellentételezésének figyelembe kell vennie a kedvezményezett típusát, különös tekintettel a kis mértékű part menti és kisüzemi halászatra.

Módosítás: 21

5. cikk (2) bekezdés bb) pont (új)

 

bb) minden olyan egyéb állami intervenció, amely befolyásolja a többletköltségek mértékét.

Indokolás

A többletköltségek ellentételezésének figyelembe kell vennie a többletköltségek mértékét befolyásoló egyéb tényezőket is.

Módosítás: 22

5. cikk (3) bekezdés

(3) A többletköltségek ellentételezésének arányosnak kell lennie az ellensúlyozni kívánt többletköltségekkel, és nem haladhatja meg az európai kontinensre történő szállítás költsége és az egyéb kapcsolódó költségek 75%-át.

(3) A többletköltségek ellentételezésének arányosnak kell lennie az ellensúlyozni kívánt többletköltségekkel, és fedeznie kell az európai kontinensre történő és az 1. cikkben felsorolt területek közötti szállítás költségét és az egyéb kapcsolódó költségeket.

Indokolás

Az ellentételezésnek a távoli fekvésből fakadó többletköltségeket teljes mértékben fedeznie kellene, különösen, ha a gazdasági és társadalmi kohézióról van szó. Mindeközben biztosítani kell a tagállamok számára az ellentételezés összegének kiszámításához szükséges mérlegelési jogkört.

Módosítás: 23

5. cikk (4) bekezdés a) pont

a) Azori-szigetek és Madeira: 4 283 992 EUR;

a) Azori-szigetek és Madeira: 4 855 314 EUR;

Indokolás

A szállítási és energiaköltségek 2003. óta bekövetkezett növekedésének követése érdekében a teljes éves támogatási összeg – a tagállamok közötti megosztási arány fenntartása mellett 2 millió euróval nőtt, tekintettel a rendelet által biztosított, a pénzeszközök hatékonyabb felhasználását lehetővé tevő újfajta rugalmasságra. Emlékeztetni kell arra, hogy a támogatási összeg ezáltal 15 millió euróról hozzávetőlegesen 17 millió euróra nő; ez az összeg bármennyire jelentéktelen a legkülső régiókat jellemző állandó strukturális hátrányokhoz viszonyítva, mégis hozzájárul a gazdasági és társadalmi kohéziós célkitűzéshez.

Módosítás: 24

5. cikk (4) bekezdés b) pont

b) Kanári-szigetek: 5 844 076 EUR;

b) Kanári-szigetek: 6 623 454 EUR;

Indokolás

A szállítási és energiaköltségek 2003. óta bekövetkezett növekedésének követése érdekében a teljes éves támogatási összeg – a tagállamok közötti megosztási arány fenntartása mellett 2 millió euróval nőtt, tekintettel a rendelet által biztosított, a pénzeszközök hatékonyabb felhasználását lehetővé tevő újfajta rugalmasságra. Emlékeztetni kell arra, hogy a támogatási összeg ezáltal 15 millió euróról hozzávetőlegesen 17 millió euróra nő; ez az összeg bármennyire jelentéktelen a legkülső régiókat jellemző állandó strukturális hátrányokhoz viszonyítva, mégis hozzájárul a gazdasági és társadalmi kohéziós célkitűzéshez.

Módosítás: 25

5. cikk (4) bekezdés c) pont

c) Francia Guyana és Réunion: 4 868 700 EUR.

c) Francia Guyana és Réunion: 5 518 000 EUR.

Indokolás

A szállítási és energiaköltségek 2003. óta bekövetkezett növekedésének követése érdekében a teljes éves támogatási összeg – a tagállamok közötti megosztási arány fenntartása mellett 2 millió euróval nőtt, tekintettel a rendelet által biztosított, a pénzeszközök hatékonyabb felhasználását lehetővé tevő újfajta rugalmasságra. Emlékeztetni kell arra, hogy a támogatási összeg ezáltal 15 millió euróról hozzávetőlegesen 17 millió euróra nő; ez az összeg bármennyire jelentéktelen a legkülső régiókat jellemző állandó strukturális hátrányokhoz viszonyítva, mégis hozzájárul a gazdasági és társadalmi kohéziós célkitűzéshez.

Módosítás: 26

5. cikk (4a) bekezdés (új)

 

(4a) A (4) bekezdésben meghatározott összegeket minden évben az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 16. pontjában előírt technikai kiigazításnak kell alávetni1.

 

___________

1 HL C 139., 2006.6.14., 1. o.

Módosítás: 27

7. cikk (1) bekezdés

(1) E rendelet hatálybalépésétől számítva négy hónapon belül az érintett tagállamok benyújtják a Bizottságnak a 4. cikk (1) bekezdésében előírt jegyzékeket és mennyiségeket, valamint az 5. cikk (1) bekezdésében előírt ellentételezési mértékeket (a továbbiakban együtt: ellentételezési terv).

(1) E rendelet hatálybalépésétől számítva négy hónapon belül az érintett tagállamok benyújtják a Bizottságnak a 4. cikk (1) bekezdésében előírt jegyzékeket és mennyiségeket, az 5. cikkben előírt ellentételezési mértékeket, valamint a 4. cikk (2), (3) és (4) bekezdése rendelkezései tiszteletben tartásának biztosítása érdekében alkalmazandó intézkedések részletes jegyzékét (a továbbiakban együtt: ellentételezési terv).

Indokolás

A módosítás annak biztosítására irányul, hogy csak a legálisan fogott halak részesüljenek a rendeletben megállapított ellentételezésekből.

Módosítás: 28

7. cikk (4) bekezdés

(4) Ha egy tagállam a 6. cikk szerint módosítást kíván végrehajtani, akkor benyújtja módosított ellentételezési tervét a Bizottságnak; ezt követően a (2) és a (3) bekezdés szerint kell értelemszerűen eljárni.

(4) Ha egy tagállam a 6. cikk szerint módosítást kíván végrehajtani, akkor benyújtja módosított ellentételezési tervét a Bizottságnak. Ha a Bizottság a módosított rendelkezés kézhezvételétől számított négy héten belül nem válaszol, a módosított rendelkezést jóváhagyottnak tekinthető.

Módosítás: 29

7a. cikk (új)

 

7a. cikk

 

Az összegek modulációja

 

E rendelet teljes pénzügyi keretének korlátai között modulációt lehet alkalmazni az egyazon tagállamhoz tartozó régiók között.

Módosítás: 30

7b. cikk (új)

 

7b. cikk

 

Állami támogatások

 

(1) Azokra a halászati termékekre, amelyekre a Szerződés 87., 88. és 89. cikkét kell alkalmazni, a Bizottság támogatást engedélyezhet a működéshez a termelési, feldolgozási és értékesítési ágazatokban annak érdekében, hogy csökkentsék a legkülső régiókra jellemző, az e régiók elszigeteltségéhez, szigetjellegéhez, és távoli fekvéséhez kapcsolódó hátrányokat.

 

(2) Ebben az esetben a tagállam tájékoztatja a Bizottságot, mint az ellentételezési rendelkezések címzettjét az állami támogatásról, amelyet ez utóbbi a 7. cikknek megfelelően jóváhagy. Az állami támogatás e módon történő bejelentése megfelel a Szerződés 88. cikk (3) bekezdés első mondatában előírt tájékoztatási kötelezettségnek.

Módosítás: 31

8. cikk (1) bekezdés

(1) Az érintett tagállamok éves jelentést készítenek az ellentételezés alkalmazásáról, és ezt minden évben április 30-ig benyújtják a Bizottságnak.

(1) Az érintett tagállamok éves jelentést készítenek az ellentételezés alkalmazásáról, és ezt minden évben június 30-ig benyújtják a Bizottságnak.

Indokolás

Egyes tagállamoknak, mint például Franciaországnak, hosszabb határidőre van szükségük ahhoz, hogy biztos információk alapján elkészítsék a jelentésüket.

Módosítás: 32

8. cikk (2) bekezdés

(2) A Bizottság legkésőbb 2011. december 31-ig független értékelésen alapuló jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak az ellentételezés megvalósításáról, és ennek kíséretében szükség szerint jogalkotási javaslatokat is előterjeszt.

(2) A Bizottság legkésőbb 2011. december 31-ig, majd ötévenként független értékelésen alapuló jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak az ellentételezés megvalósításáról, és ennek kíséretében szükség szerint jogalkotási javaslatokat is előterjeszt.

Módosítás: 33

10. cikk

A tagállamok megfelelő rendelkezéseket fogadnak el az e rendeletben meghatározott követelmények betartásának és a műveletek szabályszerűségének biztosítására.

A tagállamok megfelelő rendelkezéseket fogadnak el az e rendeletben meghatározott követelmények betartásának és a műveletek szabályszerűségének biztosítására. A halászati termékek nyomon követhetőségére vonatkozó rendelkezések megfelelően részletezettek az ellentételezésre nem jogosult termékek azonosításának lehetővé tétele érdekében.

Indokolás

Részletesebb követelményeket kell bevezetni annak biztosítása érdekében, hogy csak a legális halászati termékekre terjedjenek ki az ellentételezések.

Módosítás: 34

14. cikk második bekezdés

A rendeletet 2007. január 1-jétől 2013. december 31-ig kell alkalmazni.

A rendeletet 2007. január 1-jétől kell alkalmazni.

Indokolás

A bevezetett rendszert nem lehet időben korlátozni, mivel ez az ellentételezés a távoli fekvésből adódó állandó strukturális akadályok elhárítását szolgálja. Ennélfogva a mezőgazdasági POSEI programokkal (247/2006/EK rendelet) ellentétben nem értelmezhető egy megszüntetési záradék léte.

  • [1]  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

INDOKOLÁS

Bevezetés

Az Európai Unió 1992 óta nyújt támogatást a legkülső régiók „halászati termékeinek” gyártásához, feldolgozásához és értékesítéséhez annak érdekében, hogy ellentételezze a legkülső régiók halászati termékeinek a közösségi kontinentális piacon történő forgalomba hozatalakor felmerülő többletköltségeket. Ezt az 1992-ben elindított és 1994-ben, 1995-ben, 1998-ban és 2002-ben meghosszabbított ellentételezési rendszert eredetileg az Azori-szigeteknek, Madeirának és a Kanári-szigeteknek engedélyezték, majd 1998-ban kiterjesztették Guyana és Réunion francia területeire.

A Tanács rendeletére irányuló e javaslat célja a 2328/2003/EK tanácsi rendelet értelmében 2006. december 31-ig alkalmazandó támogatási rendszer megújítása és 2007. január 1-jétől 2013. december 31-ig tartó hatályba helyezése.

A javaslat általános összefüggései

–    E javaslat a 2007-től 2013-ig terjedő időszakra ír elő egy támogatási rendszert a legkülső régiók számára, amelynek célja egyes, a 104/2000/EK tanácsi rendelet első cikkében meghatározott „halászati termékek” forgalomba hozatalával kapcsolatban a szereplők által viselt többletköltségek ellentételezése.

–    A támogatás adható:

      * a termelőknek,

      * a halászhajók tulajdonosainak és bérlőinek,

      * a feldolgozó ágazat szereplőinek.

–    Az érintett tagállamok meghatározzák az ezen ellentételezési rendszer számára elfogadható régióik vonatkozásában a közösségi ellentételezés tárgyát képező halászati termékek listáját és e termékek mennyiségét. Ekképpen minden tagállam meghatározza a régiói számára az egyes termékekre vonatkozó támogatási szintet, amely eltérő lehet ugyanazon régión belül vagy ugyanazon tagállam különböző régiói között.

–    Összességében az ellentételezés nem haladhatja meg a következő összegeket:

a)      az Azori-szigetek és Madeira esetében:           4 283 992 EUR;

b)     a Kanári-szigetek esetében:                             5 844 076 EUR;

c)      Guyana és Réunion esetében:                          4 868 700 EUR.

–    Figyelembe fogják venni a körülmények változását, és az érintett tagállamok kiigazíthatják az elfogadható halászati termékek listáját és mennyiségét, valamint az ellentételezés szintjeit, ha a teljes összegeket tiszteletben tartják.

–    Mivel az EU által nyújtott támogatásnak egyáltalán nincs strukturális jellege, azt az Európai Mezőgazdasági Garancialap (EMGA) fogja finanszírozni, évenként összesen 15 millió euró összegben.

–    Az érintett tagállamoknak éves jelentést kell készíteniük az ellentételezés alkalmazásáról, és azt minden évben április 30-ig közölniük kell a Bizottsággal.

A legkülső régiók jellemzése

Távolságuk, szigetjellegük, kis alapterületük, valamint nehéz domborzati és éghajlati viszonyaik miatt a Közösség legkülső régiói társadalmi-gazdasági téren késésben vannak. Néhány termékkel szembeni gazdasági függésük, a szűkös piacaik, az a kettős jellegük, hogy közösségi régiók és egyúttal fejlődő országok környezetében lévő területek, meghatározzák a gazdasági és szociális szerkezetüket. Ugyanez érvényes a halászati ágazat esetében, amelynek felvevőképessége a helyi piacokon korlátozott, és amelynek az európai kontinensre irányuló szállítások költségeihez kapcsolódó többletköltségeket kell elviselnie.

Ebben az összefüggésben ki kell emelni e régiók társadalmi-gazdasági helyzetének egyes alapvető jellemzőit:

–    a közösségi átlagnál alacsonyabb egy főre jutó GDP;

–    egyes régiókban magas munkanélküliségi arány és foglalkoztatási bizonytalanságból eredő súlyos helyzet;

–    hagyományos hálózatoktól jelentősen függő mezőgazdasági ágazat, amely a lakosság jelentős részét foglalkoztatja. A családi vállalkozások különleges helyet foglalnak el, különösen a halászati ágazatban;

–    a halfogást és -feldolgozást végző vállalkozások mozgásához kapcsolódó ellátási, szállítási és logisztikai többletköltségek, a helyi piacok szűkössége és bejutási nehézségek azokra a piacokra, ahol a termékeiket értékesítik.

Az ellentételezési rendszer jelentősége a legkülső régiók számára

Jóllehet, semmilyen mennyiségi hatásmutató nem áll rendelkezésre az érintett legkülső régiók összességére vonatkozóan, megalapozottnak tűnik az a kijelentés, mely szerint a rendszer támogatja azokat a körülményeket, amelyek mellett az ágazat gazdasági szereplői kereskedelmi tevékenységüket folytathatják, ami társadalmi-gazdasági előnyöket jelent a helyi lakosság számára. A „halászati” hálózat fenntartása munkahelyeket biztosít azokban a régiókban, ahol kevés más elhelyezkedési lehetőség van. A rendszer hatálya alá tartozó halászati termékek a legkülső régiók kivitelének jelentős részét képezik.

A rendszer tehát ösztönzi a helyi termelési, feldolgozási és értékesítési tevékenységeket, és lehetővé teszi a kapcsolódó vállalkozások számára, hogy szembenézzenek az ugyanazon ágazat közösségi vállalkozásai által támasztott versennyel.

Az Európai Bizottság által közzétett tanulmány eredményei azt mutatják, hogy összességében az ellentételezési rendszer lehetővé tette a halászati ágazat számára, hogy szembenézzen a harmadik országok és különösen az AKCS-országok felé egyre nyitottabb belső piacon folyó kiélezett versennyel. Az ellentételezési politika méretgazdaságosságot és jelentős pénzügyi jövedelmet eredményez a kedvezményezettek számára, és ez utóbbiak számára lehetővé teszi, hogy azonos költségekkel versengjenek az európai kontinens vállalkozásaival. A rendszer lehetővé tette a kedvezményezettek számára, hogy megőrizzék piaci részesedésüket, amelyet egyébként a konkurencia megszerzett volna.

Az ellentételezési rendszer egyes tevékenységek fejlesztését és megerősítését is lehetővé tette. Például a kanári-szigeteki akvakultúra-termelés alapvetően a kontinentális piac felé irányul, és jelentősen hasznára vált a rendszer. Ez a megállapítás igaz az azori-szigeteki tonhalkonzerv-iparra, a madeirai tonhalfilére és fekete abroncshalra, továbbá a guyanai garnélarák-iparra is. Következésképpen a foglakoztatás megszilárdult vagy még növekedett is.

Egyedi esetek

- Azori-szigetek és Madeira -

- Az Azori-szigetek és Madeira régióit illetően ki kell emelni, hogy a helyi konzervipar a kivitelnek majdnem a felével egyenlő értékű termelési volument képvisel, és a munkaképes lakosság jelentős százalékát foglalkoztatja. E termékek címzettjei elsősorban Portugália kontinensen található része, Olaszország és egy bizonyos piac, amely úgy tűnik jelenleg, hogy Közép-Európában kíván kiemelkedni.

A Szerződés 299. cikkének (2) bekezdésében említett, kis méretükkel és földrajzi helyzetükkel jellemzett régiók sajátos körülményei azonban termelési, feldolgozási és értékesítési többletköltségeket okoznak a halászati termékeknél. Ez a helyzet az európai kontinensen működő hasonló vállalkozásokkal szemben gyengíti a kérdéses régiók versenyképességét.

A szigetjelleg és e régióknak a kontinentális közösségi területtől való nagy távolsága a következő elemekhez kapcsolódó többletköltségeket okozza:

–    magas szállítási költségek,

–    az alapanyagokra vonatkozó többletköltségek (só, olajok, konzervdobozok stb.),

–    drágább energia,

–    szállítási biztosítások,

–    stb.

Emlékeztetnünk kell arra, hogy az Azori-szigetek az Európai Unió azon harminc régiójának egyike, amelyek a leginkább függenek a halászattól!

- Kanári-szigetek -

A portugál szigetekre vonatkozóan említettek mind igazak a Kanári-szigetekre is a tonhal, a szardínia, a makréla, valamint a fejlábú- és akvakultúra-termékek ágazatára vonatkozóan, amelyeknél a többletköltségek szintén a nyersanyagokhoz, az energiához és a szállítási költségekhez kapcsolódnak.

- Guyana és Réunion -

Guyana és Réunion megyéknek ugyanezek a gondjaik, amelyeket a következő tényezők súlyosbítanak:

-     nincs tengeri hitel a pénzügyi kiadások fedezéséhez;

-     a hajók számára nagyobb pótalkatrész-készleteket kell létrehozni;

-     a hajók ára magasabb, mint a kontinensen;

-     az egyes közép-amerikai vagy dél-amerikai harmadik országokból származó behozatalok által támasztott közvetlen verseny.

Az előadó észrevételei

Általános észrevételek

Az előadó üdvözli, hogy a Bizottság javaslata a jogalapjánál végül is figyelembe veszi a Szerződés 299. cikkének (2) bekezdését.

Az Európai Közösséget létrehozó szerződés 299. cikkének (2) bekezdése vezeti be az elsődleges jogba a távoli fekvés fogalmát (távoli elhelyezkedés, szigetjelleg, kis alapterület, nehéz domborzati és éghajlati viszonyok, kisszámú terméktől való gazdasági függés), és az a jogalap, amely lehetővé teszi a Tanács számára, hogy a Bizottság javaslatára és az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően a legtávolabbi régiókra alkalmazandó egyedi intézkedéseket fogadjon el.

A távoli fekvés sajátos – a Maastrichti Szerződés szerzői által a 26. sz. nyilatkozat bevezetésével elismert, az Amszterdami Szerződés szerzői által (a már hivatkozott 299. cikk (2) bekezdés) elismert – jellemzői, valamint a legkülső régiókra vonatkozó jogalap és az alkotmányszerződés általi friss megerősítése képezi az e régiókkal szembeni, pozitív megkülönböztetést alkalmazó közösségi cselekvés alapjait, azzal a céllal, hogy csökkentsék a távoli fekvésből eredő állandó hátrányok következményeit, továbbá hogy megkönnyítsék a legkülső régiók fejlődését és a közösségi térség fennmaradó részével való összetartásukat.

Az előadó helyesli a Tanácsnak az Európai Parlament, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága által újra megerősített stratégiai látásmódját, amely kiemeli annak szükségességét, hogy a legkülső régiók fejlődésének különösen a halászati ágazatban történő segítéséhez egy valódi egyedi – a Bizottságnak a legkülső régiók megerősített partnerségéről szóló közleményében (COM(2004)0543) bemutatott – stratégiát fogadjanak el.

Annak ellenére, hogy az egységes európai piacon belül fokozatosan számolják fel a kereskedelmi korlátokat – ami hozzájárult a méretgazdaságosság megerősítéséhez –, a legkülső régiókban továbbra is meglévő természeti jellegű kereskedelmi korlátok gyengítik az e régiókban telepített vállalkozások pozícióját azon vállalkozásokhoz képest, amelyek teljesen hozzáférnek a közösségi piachoz. A legkülső régiók vállalkozásai egy korlátozott, töredezett és távoli helyi piacon végzik tevékenységüket, ami nem teszi lehetővé számukra, hogy ugyanazokban a méretgazdaságossági körülményekben részesüljenek.

A halászat sajátos esete

Az előadó alapvetőnek ítéli a legkülső régiókban a halászati ágazat nyomon követéséhez, hogy az az ellentételezési rendszer, amelyet e javaslatnak kell megvalósítania, vegye figyelembe a piac jelenlegi sajátosságait, és az Európai Bizottság által benyújtott alapszöveg néhány módosítását javasolja.

Az előadó javaslatai:

–    A POSEI halászat (a távoli fekvéssel és szigetjelleggel összefüggő egyedi opciós program) rendszernek a POSEI mezőgazdasághoz hasonlóan egy folytonos és időben nem korlátozott rendszernek kell lennie, mivel az alkalmazását igazoló földrajzi és strukturális kényszerítő körülmények nem módosíthatók.

–    Az ellentételezés nem alapulhat kizárólag a szállítási költségeken, és nem korlátozódhat e költségek 75 %-ára (a POSEI mezőgazdaságban nincs korlát), még ha el is fogadjuk, hogy el kell kerülni a túlkompenzálást.

–    Engedélyezni kell a behozatal igénybevételét, ha a legkülső régiók flottáinak fogásai e régiókban nem elegendőek a halfeldolgozási szerkezetek gazdaságosságának biztosításához. A Bizottság a COM(2006)0734. sz. jelentésében a többire vonatkozóan kifejti (9. old.), hogy "néhány iparág számára a behozatal elengedhetetlen a méretgazdaságosság és a vállalkozás teljes kapacitásának kihasználása szempontjából".

–    Az e rendszer keretében juttatott támogatásnak szélesebbnek kell lennie, és nem csak a halászati termékek forgalomba hozatalakor felmerülő szállítási kiadásokból eredő költségeket kell megcéloznia. A fogáshoz, a halfeldolgozáshoz és a rendeletetési piacokon történő értékesítéshez kapcsolódó egyéb ellátási és logisztikai többletköltségek is vannak, amelyeket figyelembe kell venni.

–    Az olyan alapanyagok, mint az olajok, a só stb. használatához kapcsolódó többletköltségeknek is részesülniük kellene támogatásban.

–    Az érintett régióknak juttatott éves támogatás keretei között lehetővé kéne tenni az ellentételezési összegek ugyanazon tagállam régiói közötti és a tagállamok közötti modulálását, a felhasználásukat optimalizáló módon.

–    Az Európai Bizottságnak a POSEI mezőgazdaság közelmúltbeli felülvizsgálatában előírt rendelkezésekhez hasonlóan a halászati ágazatot érintő állami támogatásokra vonatkozóan egy mentességi rendszert kell nyitnia a legkülső régiók részére.

–    Az előadó egyetért a Bizottság azon javaslatával, hogy nagyobb rugalmasságot kell biztosítani a tagállamok számára annak érdekében, hogy e tagállamok régióik számára saját maguk határozhassák meg és igazíthassák ki az elfogadható halászati termékeket és a megfelelő mennyiségeket, továbbá az érintett régióknak juttatott éves támogatás keretei között meghatározhassák az őket megillető ellentételezési összegeket.

VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről (21.3.2007)

a Halászati Bizottság részére

az Azori-szigetekről, Madeiráról, a Kanári-szigetekről, valamint Franciaország Francia Guyana és Réunion tengerentúli megyéiből származó egyes halászati termékek forgalomba hozatalakor felmerülő többletköltségek ellentételezésére vonatkozó rendszer 2007-től 2013-ig terjedő időszakra történő bevezetéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2006)0740 – C6‑0505/2006 – 2006/0247(CNS))

A vélemény előadója: Helga Trüpel

RÖVID INDOKOLÁS

A 2003 és 2006 közötti években az EK-Szerződés 299. cikkének legkülső régiókra vonatkozó egyedi intézkedésekről szóló (2) bekezdésével és a 2328/2003 tanácsi rendelettel összhangban a közösségi költségvetés az Azori-szigetekről, Madeiráról, a Kanári-szigetekről, valamint Francia Guyanából és Réunionból származó halászati termékek forgalomba hozatalakor felmerülő többletköltségek ellentételezéséről rendelkezik. Az új tanácsi irányelvre irányuló jelen javaslat célja az, hogy kiterjessze az ellentételezés időszakát a 2007 és 2013 közötti időszakra vonatkozó költségekre, és hogy módosításokat vezessen be a rendszerbe.

A Bizottság szerint az új rendeletben javasolt módosítások általános célja a korábbi rendelettel összevetve az, hogy szigorítsa az ellentételezések odaítélésének feltételeit, de egyúttal bizonyos rugalmasságot biztosítson a tagállamoknak a fajok és az ellentételezésre jogosult mennyiségek meghatározásához. A feltételek szigorításának legjobb példája a tényleges szállítási költségek 75%-os szintjén megállapított ellentételezési korlát – ez az intézkedés csakugyan egyértelműbb alapot szolgáltatna a nyújtott támogatás mennyiségének meghatározásához, mint ahogy az azelőtt volt, ami üdvözlendő.

A Venezuela lobogója alatt közlekedő halászhajók által fogott halászati termékek (4. cikk (4) bekezdés a) pont) jogosultsága tekintetében – ami meglepőnek tűnhet – a Bizottság tájékoztatása szerint jelenleg 45 venezuelai hajó rendelkezik engedéllyel a Francia Guyana vizein történő halászathoz. Mivel előírják a számukra, hogy a fogásaik 50-75%-át Guyanában szállítsák partra, és ellentételezéseket csak a guyanai székhelyű feldolgozó vállalatoknak (nem pedig a hajók tulajdonosainak) nyújtanak, ez a rendelkezés elfogadhatónak tűnik.

Az előadó általánosságban egyetért a javaslattal: a legszélső peremterületek támogatása olyan intézkedés, amelyről a Szerződésben állapodtak meg, és amelyet a Szerződésben erősítettek meg, valamint ez ezeken a vizeken végzett halászati tevékenységek többsége, vagy az ott partra szállított halak helyi és viszonylag kis méretű halászat eredményei, és mint olyanoknak támogatást kell adni a szárazföldi uniós piac eléréséhez. Alapvető fontosságú azonban annak biztosítása, hogy az EU költségvetéséből származó pénzeszközöket a Szerződésben meghatározott céloknak megfelelően használják fel. Sőt, egy kikötő – Las Palmas de Gran Canaria –, amelyet széles körben a kényelem kikötőjeként ismernek, az EU-ba érkező illegálisan fogott halak kapubejárataként működik. Míg a Kanári-szigetek vizein végzett helyi halászat érdemes a Bizottság által javasolt alapból/pénzeszközből történő támogatásra, ezeknek a támogatásoknak semmilyen körülmények között nem szabad kiterjednie az illegális halászatra.

A Bizottság úgy határozott, hogy a 2007. évi fő prioritásainak egyikévé az illegális halászat elleni harcot teszi, és jelenleg új cselekvési tervet készít, amelyet egy széles körű és ambiciózus jogalkotási javaslatnak kell majd kísérnie. A javaslat lényeges elemeinek egyike a kikötői ellenőrzések szigorítása lesz az illegálisan fogott halak EU-n kívül tartása érdekében. A legszélső peremterületekre vonatkozó jelenlegi javaslat ezért tartalmaz egy olyan feltételt, hogy ellentételezést nem szabad nyújtani olyan halászati termékekre, amelyeket „jogellenes, nem bejelentett vagy szabályozatlan halászatból nyernek” (4. cikk (4) bekezdés d) pont). Az előadó teljes mértékben támogatja ezt a megközelítést.

Összhangban a Bizottságnak az illegális halászat elleni harcra helyezett hangsúlyával e javaslat két módosítását javasoljuk, amelyek közül mind a kettő e dícséretes cél kiegészítését szolgálja, és biztosítja, hogy a közösségi költségvetést ne használják fel illegális halászati termékek támogatására.

A 7. cikk előírja az érintett tagállamok számára, hogy nyújtsanak be ellentételezési terveket a Bizottságnak, amelyekben feltüntetik a támogatásra jogosult halászati termékek fajtáját és mennyiségét, valamint az ellentételezés összegét. Egy módosítást vettünk fel annak előírása érdekében, hogy a tagállamok tüntessék fel azon ellenőrzéseket, amelyeket annak biztosítása céljából kell végrehajtani, hogy csak a Közös Halászati Politika rendelkezései (4. cikk (3) bekezdés) szerint legálisan fogott halak részesüljenek a jelen rendelet által szabályozott ellentételezésből.

A 10. cikk megállapítja, hogy a tagállamoknak el kell fogadniuk a szükséges rendelkezéseket az ennek a rendeletnek való megfelelés érdekében. Mivel az illegális halászat elleni harc igen fontos, és tekintettel a Bizottság kiváló erőfeszítéseire ebben az irányban, néhány részletet javaslunk, amelyek azon ellenőrzések fajtáira vonatkoznak, amelyekről a tagállamoknak kell rendelkezniük az illegálisan fogott halak EU-n kívül tartása érdekében.

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felhívja a Halászati Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg[1]A Parlament módosításai

Módosítás: 1

5. cikk (1) bekezdés

(1) Az érintett tagállamok az 1. cikkben felsorolt régióik vonatkozásában, a 4. cikkben előírt jegyzékben szereplő minden halászati termék tekintetében meghatározzák az ellentételezés mértékét. Ez a mérték a tagállamhoz tartozó egyes régiókon belül vagy régiókra eltérően is meghatározható.

(1) Az érintett tagállamok az 1. cikkben felsorolt régióik vonatkozásában, a 4. cikkben előírt jegyzékben szereplő minden halászati termék tekintetében meghatározzák az ellentételezés mértékét. Ez a mérték a tagállamhoz tartozó egyes régiókon belül vagy régiókra eltérően is meghatározható. A Bizottság közös módszert dolgoz ki az ellentételezés mértékének kiszámítására.

Módosítás: 2

5. cikk (4) bekezdés

(4) A teljes éves támogatási összeg nem haladhatja meg a következő értékeket:

a) Azori-szigetek és Madeira: 4 283 992 EUR;

b) Kanári-szigetek: 5 844 076 EUR;

c) Francia Guyana és Réunion:4 868 700 EUR.

(4) A teljes éves támogatási összeg nem haladhatja meg a következő értékeket:

a) Azori-szigetek és Madeira: 4 546 207 EUR;

b) Kanári-szigetek: 6 201 780 EUR;

c) Francia Guyana és Réunion:5 166 703 EUR.

Indokolás

A Bizottság a 2003-as értékek fenntartását javasolja. E javaslat figyelembe veszi a pénzügyi terv 1. fejezetében szereplő technikai kiigazítást – lásd az elmúlt évig hatályos, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a költségvetési eljárás javításáról szóló 1999. évi intézményközi megállapodás 15. pontját.

Módosítás: 3

5. cikk (4a) bekezdés (új)

 

(4a) A (4) bekezdésben említett összegekre az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló 2006. május 17-i intézményközi megállapodás1 16. pontjában meghatározott technikai kiigazítások vonatkoznak.

______________________

1HL C 139., 2006.6.14., 1. o.

Módosítás: 4

7. cikk (1) bekezdés

(1) E rendelet hatálybalépésétől számítva négy hónapon belül az érintett tagállamok benyújtják a Bizottságnak a 4. cikk (1) bekezdésében előírt jegyzékeket és mennyiségeket, valamint az 5. cikk (1) bekezdésében előírt ellentételezési mértékeket (a továbbiakban együtt: ellentételezési terv).

(1) E rendelet hatálybalépésétől számítva négy hónapon belül az érintett tagállamok benyújtják a Bizottságnak a 4. cikk (1) bekezdésében előírt jegyzékeket és mennyiségeket, az 5. cikk (1) bekezdésében előírt ellentételezési mértékeket, valamint a 4. cikk (2), (3) és (4) bekezdése rendelkezései tiszteletben tartásának biztosítása érdekében alkalmazandó intézkedések részletes jegyzékét (a továbbiakban együtt: ellentételezési terv).

Indokolás

A módosítás annak biztosítására irányul, hogy csak a legálisan fogott halak részesüljenek a rendeletben megállapított ellentételezésekből.

Módosítás: 5

10. cikk

A tagállamok megfelelő rendelkezéseket fogadnak el az e rendeletben meghatározott követelmények betartásának és a műveletek szabályszerűségének biztosítására.

A tagállamok megfelelő rendelkezéseket fogadnak el az e rendeletben meghatározott követelmények betartásának és a műveletek szabályszerűségének biztosítására. A halászati termékek nyomon követhetőségére vonatkozó rendelkezések megfelelően részletezettek az ellentételezésre nem jogosult termékek azonosításának lehetővé tétele érdekében.

Indokolás

Részletesebb követelményeket kell bevezetni annak biztosítása érdekében, hogy csak a legális halászati termékekre terjedjenek ki az ellentételezések.

ELJÁRÁS

Cím

Az Azori-szigetekről, Madeiráról, a Kanári-szigetekről, valamint Franciaország Francia Guyana és Réunion tengerentúli megyéiből származó egyes halászati termékek forgalomba hozatalakor felmerülő többletköltségek ellentételezésére vonatkozó rendszer 2007-től 2013-ig terjedő időszakra történő bevezetése

Hivatkozások

COM(2006)0740 - C6-0505/2006 - 2006/0247(CNS)

Illetékes bizottság

PECH

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

17.1.2007

 

 

 

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Helga Trüpel

20.9.2004

 

 

Vizsgálat a bizottságban

21.3.2007

 

 

 

Az elfogadás dátuma

21.3.2007

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

25

0

0

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Reimer Böge, Simon Busuttil, Paulo Casaca, Gérard Deprez, Brigitte Douay, James Elles, Hynek Fajmon, Göran Färm, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Monica Maria Iacob-Ridzi, Anne E. Jensen, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Francesco Musotto, Esko Seppänen, Nina Škottová, László Surján, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

  • [1]  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

VÉLEMÉNY a Regionális Fejlesztési Bizottság részéről (21.3.2007)

a Halászati Bizottság részére

az Azori-szigetekről, Madeiráról, a Kanári-szigetekről, valamint Franciaország Francia Guyana és Réunion tengerentúli megyéiből származó egyes halászati termékek forgalomba hozatalakor felmerülő többletköltségek ellentételezésére vonatkozó rendszer 2007-től 2013-ig terjedő időszakra történő bevezetéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2006)0740 – C6-0505/2006 – 2006/0247(CNS))

A vélemény előadója: Pedro Guerreiro

RÖVID INDOKOLÁS

Ez a rendeletre irányuló javaslat az Azori-szigetekről, Madeiráról, a Kanári-szigetekről, valamint Franciaország tengerentúli megyéiből, Guyanaból és Réunionból származó egyes halászati termékek forgalomba hozatalakor e régiók távoli fekvése miatt felmerülő többletköltségek ellentételezésére vonatkozó program bevezetéséről szóló 2328/2003/EK tanácsi rendelet[1] 12. cikkének való megfelelés érdekében a Bizottság által 2006. november 30-án, megkésve előterjesztett végrehajtási jelentés nyomán született. A végrehajtásról szóló jelentés egy szeptember közepén publikált külső tanulmány alapján készült, amely azt a következtetést vonta le, hogy a 2003–2006-os ellentételezési program hozzájárult az adott régiók távoli fekvése miatt felmerülő többletköltségek csökkentéséhez és megkönnyítette a halászati szektorral kapcsolatos gazdasági tevékenységek konszolidálását és fejlesztését, egyben elősegítve a foglalkoztatás stabilizálását, sőt növekedését olyan területeken, ahol kevés gazdasági alternatíva létezik. Megemlíthetjük például az azori-szigeteki tonhalkonzervipart, a madeirai tonfilé vagy fekete kardhal, valamint a guyanai rák feldolgozását.

Ezt a rendszert a termelők, az Azori-szigetek, Madeira, a Kanári-szigetek kikötőiben állomásozó hajók tulajdonosai és a feldolgozó ipar, illetve a forgalmazók megsegítésére hozták létre 1992-ben. A későbbiekben a rendszert kiterjesztették 1994-ben francia Guyana, 1998-ban pedig Réunion területére. A rendszert első ízben 2003-ban hosszabbították meg a 2006. december 31-én elévült 2328/2003/EK tanácsi rendelettel. Ez utóbbi időszak során a rendszer keretében 60 millió eurót, azaz körülbelül évi 15 millió eurót különítettek el; meg kell említeni a rugalmasságnak a 2328/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazása során tapasztalt hiánya ellenére magas – közel 85%-os – végrehajtási előirányzatokat.

A Közösség legtávolabbi fekvésű területei[2] az őket jellemző – és e régiókban egyik fő gazdasági tevékenységnek számító halászati szektort is befolyásoló – nagy távolság, elszigeteltség, kis terület, domborzati tényezők és hátrányos éghajlati viszonyok következtében társadalmi és gazdasági fejlődésüket illetően kényszerhelyzetben vannak. Mivel a fejlődés ezen akadályai strukturális jellegűek és állandóan fennállnak, továbbá figyelembe véve a legkülső régióknak a Szerződés 299. cikke (2) bekezdése által tulajdonított státuszt, és pozitívan értékelve a jelenlegi ellentételezési rendszer és a tagállamoknak az alkalmazás során nagyobb rugalmasságot biztosító módosítások fenntartására irányuló javaslatokat, érthetetlen számunkra, hogy ez a rendszer a mezőgazdasági POSEI-programokhoz hasonlóan miért nem marad nyitott, vagyis határozatlan lejárati idejű. Ugyanúgy megkérdőjelezhető a többletköltségek pénzügyi ellentételezésének – a tényleges szállítási költségek és ezzel összefüggő kiadások (mindössze) 75 %-ára történő – korlátozása, illetve a forgalmazás egésze (ami alapján elvárható lenne a termeléshez és a legtávolabb eső területeken történő forgalmazáshoz kapcsolódó költségek) helyett a szállítási költségekre való túlzott összpontosítás. Ilyen értelemben, az említett költségek, konkrétan a szállítási költségek 2003 óta tapasztalt növekedésére, valamint a jövőbeni rendszer rugalmasságára való tekintettel, a tagállamok közötti jelenlegi felosztás fenntartása mellett növelni kellene a javasolt pénzügyi keretet.

A vélemény előadója emlékeztet, hogy a feldolgozott termékekkel kapcsolatos ellentételezés esetében a jövőbeni rendeletben is fenn kell tartani a közösségi halászhajók által kifogott halak feldolgozásának lehetőségét, amennyiben a helyi flották nem tudnák a feldolgozóipar igényeit kielégíteni.

MÓDOSÍTÁSOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Halászati Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg[3]A Parlament módosításai

Módosítás: 1

Cím

Az Azori-szigetekről, Madeiráról, a Kanári-szigetekről, valamint Franciaország Francia Guyana és Réunion tengerentúli megyéiből származó egyes halászati termékek forgalomba hozatalakor felmerülő többletköltségek ellentételezésére vonatkozó rendszer 2007-től 2013-ig terjedő időszakra történő bevezetéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslat.

Az Azori-szigetekről, Madeiráról, a Kanári-szigetekről, valamint Franciaország Francia Guyana és Réunion tengerentúli megyéiből származó egyes halászati termékek forgalomba hozatalakor a külső fekvés miatt felmerülő többletköltségek ellentételezésére vonatkozó rendszer bevezetéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslat.

Indokolás

Mivel a 2328/2003/EK rendelettel – amely 2006. december 31-én hatályát veszítette – előírt, a legkülső régiók egyes halászati termékeinek forgalomba hozatalakor az e régiók távoli fekvése miatt felmerülő többletköltségek ellentételezése jelenlegi rendszerének meghosszabbításáról van szó, nem indokolt a cím megváltoztatása.

Ezenkívül, mivel a rendszert azzal a céllal hozták létre, hogy az e régiók halászati termékeinek forgalomba hozatalakor a szereplők által az állandóan fennálló sajátos hátrányok miatt fizetett többletköltségek ellentételezése, a rendszert időben nem kell korlátozni.

Módosítás: 2

(-1) preambulumbekezdés (új)

 

(-1) a legtávolabb eső területek gazdasága érzékeny, a fejlődésüket állandó jelleggel fennálló strukturális tényezők határozzák meg, és a diverzifikálásra kevés lehetőségük van gazdaságaikban, amelyekben a halászati ágazat és az ősi halászközösségek jelentős szerepet játszanak a gazdasági tevékenység és a foglalkoztatás fenntartásában a tevékenység korábbi és későbbi szakaszában egyaránt, továbbá a gazdasági és társadalmi kohézió előmozdításában.

Indokolás

Figyelembe kell venni a legtávolabb eső területek fejlődését meghatározó állandó strukturális tényezőket, mint például a többek között az említett régiók gazdasági és társadalmi kohéziójához hozzájáruló kevés gazdasági alternatíva egyikét jelentő halászati ágazat gazdasági és szociális jelentőségét.

Módosítás: 3

(-1a) preambulumbekezdés (új)

 

(-1a) mivel az egyes távol eső régiók szükségletei különböznek, figyelembe kell venni a köztük fennálló ágazati különbségeket és sajátosságokat.

Indokolás

Szem előtt kell tartani azt, hogy noha a legkülső régiók hasonló nehézségek sorával küzdenek, jelentős különbségek vannak köztük, amelyeket figyelembe kell venni a jelen rendeletben és ennek alkalmazása során is.

Módosítás: 4

(-1b) preambulumbekezdés (új)

 

(-1b) Figyelembe kell venni a szállítási díjak és ezekhez kapcsolódó költségek különösen 2003 óta tapasztalt és a távoli fekvés okozta többletköltségeket még tovább növelő emelkedését, amit a kőolaj árának jelentős ugrása idézett elő.

Indokolás

Hangsúlyozni kell, hogy a szállítási díjaknak a távoli fekvés okozta többletköltségei még tovább növekedtek a kőolaj árának jelentős emelkedése miatt.

Módosítás: 5

(1) preambulumbekezdés

(1) A Közösség legkülső régióiban a halászati ágazat nehézségekkel küzd, és különösen a Szerződés 299. cikkének (2) bekezdésében elismert kedvezőtlen adottságok folytán, elsősorban az európai kontinensre történő szállítás költségeiből fakadóan egyes halászati termékek forgalomba hozatalakor többletkiadásokra kényszerül.

(1) A Közösség legkülső régióiban a halászati ágazat nehézségekkel küzd, és különösen a Szerződés 299. cikkének (2) bekezdésében elismert kedvezőtlen adottságok folytán, konkrétan az európai kontinensre történő szállítás költségeiből fakadóan egyes halászati termékek előállításakor és forgalomba hozatalakor többletkiadásokra kényszerül.

Indokolás

A legkülső régiókat illetően más tényezőkre kell tekintettel lenni, konkrétan a méretgazdaságosság hiányára és a magas termelési költségekre. Ezért nem szabad kifejezetten a szállítási költségekre összpontosítani, hanem szem előtt kell tartani az előállítás és a forgalmazás egyéb költségeit is.

Módosítás: 6

(5a) preambulumbekezdés (új)

 

Kellő tekintettel kell lenni a legkülső régiók part menti kis volumenű és kisipari módszerekkel űzött halászatának társadalmi és gazdasági jelentőségére, és a fejlődésükhöz szükséges feltételek megteremtésének fontosságára.

Indokolás

Lényeges, hogy a rendelet elismerje mind a part menti kis volumenű és kisipari módszerekkel űzött halászat jelentőségét e régiók gazdasági fejlődése szempontjából, mind pedig azt, hogy a flotta ezzel foglalkozó részének különleges támogatásra van szüksége.

Módosítás :7

(5b) preambulumbekezdés (új)

 

(5b) A jelenlegi termelési kapacitás keretei között engedélyezni kell az ellátás közösségi piacról történő biztosítását, ha a legkülső régiók halászflottáinak fogásai nem elegendőek a helyi halfeldolgozó ipar ellátásához.

Indokolás

Engedélyezni kell a Közösségen belüli behozatalt, amikor a legkülső régiók halászflottáinak fogásai e régiókban nem elegendőek a helyi halfeldolgozó rendszerek jövedelmezőségének biztosításához. A Bizottság COM(2006)0734. jelentése 9. oldalán kifejti, hogy „néhány iparág számára a behozatal elengedhetetlen a méretgazdaságosság és a vállalkozás teljes kapacitásának kihasználása szempontjából”.

Módosítás:8

(7a) preambulumbekezdés (új)

 

(7a) A Bizottság arra vonatkozó állandó politikáját illetően, hogy nem engedélyez állami támogatást a működéshez a Szerződés hatálya alá tartozó halászati termékek gyártási, feldolgozási és értékesítési ágazatában, mentességet lehet adni annak érdekében, hogy átmenetileg áthidalják a legkülső régiók haltenyésztésében a termelésnek a távolsághoz, a szigetjelleghez, a távoli fekvéshez, a kis alapterülethez, a domborzathoz, az éghajlathoz és a kis számú terméktől való függőséghez kapcsolódó nehézségeit.

Indokolás

Az Európai Bizottságnak az állami támogatásokat illetően a halászati ágazatban egy kivételi rendszert kell majd megnyitnia a legkülső régiók számára, a POSEI mezőgazdaság nemrég történt felülvizsgálatában előírt rendelkezésekhez hasonlóan.

Módosítás: 9

(9) preambulumbekezdés

(9) A rendszer 2013 után történő folytatásáról meghozandó döntés megalapozása érdekében kívánatos, hogy a Bizottság a rendszer hatályának lejárta előtt kellő idővel független értékelésen alapuló jelentést nyújtson be az Európai Parlamentnek, az Európai Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak.

(9) A rendszer felülvizsgálatának lehetővé tétele érdekében, e rendelet célkitűzései tényleges megvalósulásának figyelembe vétele mellett kívánatos, hogy 2011. december 31-ig a Bizottság független értékelésen alapuló és – szükség esetén – jogalkotási javaslatok által kísért jelentést nyújtson be az Európai Parlamentnek, az Európai Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak.

Indokolás

Amennyiben ez az ellentételezés a távoli fekvéssel összefüggő állandó strukturális akadályok leküzdését tűzi ki célul, a bevezetett rendszer időtartamát nem szabad korlátozni. Éppen ezért nem értjük – a POSEI mezőgazdasági programok (247/2006/EK rendelet) fejleményeitől eltérően – az érvénytelenségi záradék létezését.

Módosítás: 10

1. cikk

1. Ez a rendelet a 2007-től 2013-ig terjedő időszakra vonatkozóan meghatározza a következő régiókból származó egyes halászati termékek forgalomba hozatalakor a kérdéses régiók kedvezőtlen adottságai miatt a 3. cikkben meghatározott gazdasági szereplőknél felmerülő többletköltségek ellentételezésének (a továbbiakban: ellentételezés) rendjét:

1. Ez a rendelet meghatározza a következő régiókból származó egyes halászati termékek forgalomba hozatalakor a legkülső régiók kedvezőtlen adottságai miatt a 3. cikkben meghatározott gazdasági szereplőknél felmerülő többletköltségek ellentételezésének (a továbbiakban: ellentételezés) rendjét:

 

Indokolás

Amennyiben ez az ellentételezés a távoli fekvéssel összefüggő állandó strukturális akadályok leküzdését tűzi ki célul, a bevezetett rendszer időtartamát nem szabad korlátozni. Éppen ezért nem értjük – a POSEI mezőgazdasági programok (247/2006/EK rendelet) fejleményeitől eltérően – az érvénytelenségi záradék létezését.

Módosítás: 11

3. cikk (1) bekezdés

(1) Az ellentételezést a halászati termékek forgalomba hozatala során többletköltségeket viselő következő gazdasági szereplők javára kell kifizetni:

(1) Az ellentételezést a halászati termékek forgalomba hozatala során az 1. cikkben meghatározott régiók távoli fekvése miatt többletköltségeket viselő következő gazdasági szereplők javára kell kifizetni:

Indokolás

Ezt a módosítást nem kell megindokolni.

Módosítás: 12

3. cikk (1) bekezdés c) pont

c) a feldolgozó- és az értékesítési ágazat szereplői, illetőleg e szereplők társulásai, akiknél az érintett termékek forgalomba hozatalával összefüggésben többletköltségek merülnek fel.

c) a feldolgozó- és az értékesítési ágazat szereplői, illetőleg e szereplők társulásai, akiknél az érintett termékek termelésével és forgalomba hozatalával összefüggésben többletköltségek merülnek fel.

Indokolás

A legkülső régiókat illetően figyelembe kell venni egyéb tényezőket, különösen a méretgazdaságosság hiányát és a magas termelési költségeket. Ezért nem kell túlzottan csak a szállítási költségekre összpontosítani, valamint egyéb termelési és forgalomba hozatali költségeket is figyelembe kell venni.

Módosítás: 13

4. cikk (4) bekezdés b) pont

b) olyan közösségi halászhajók fogtak, amelyeket nem az 1. cikkben felsorolt régiók valamely kikötőjében lajstromoztak,

b) olyan közösségi halászhajók fogtak, amelyeket nem az 1. cikkben felsorolt régiók valamely kikötőjében lajstromoztak, kivéve ha azért került sor a közösségi halászhajók által fogott halak feldolgozására, mert az 1. cikkben meghatározott régiókban kifogott halmennyiség nem tudja feldolgozóiparuk igényeit kielégíteni;

Indokolás

Ahogyan azt az előző rendszer is előírta, amennyiben a helyi flották nem tudnák a feldolgozóipar igényeit kielégíteni, fenn kell tartani a helyi feldolgozóiparnak a közösségi halászhajók által kifogott halakkal való rendszeres ellátását az említett régiók gazdasági és foglalkoztatási tevékenységének garantálása érdekében.

Módosítás: 14

5. cikk (2) bekezdés

(2) Az ellentételezésnek figyelembe kell vennie:

a) minden egyes halászati termék vonatkozásában az érintett régió kedvezőtlen adottságai miatt felmerülő többletköltségeket, különösen az európai kontinensre történő szállítás költségét,

 

(2) Az ellentételezésnek figyelembe kell vennie:

a) minden egyes halászati termék vonatkozásában az érintett régió kedvezőtlen adottságai miatt felmerülő többletköltségeket, többek között az európai kontinensre, illetve az 1. cikkben meghatározott szomszédis régiók között történő szállítás költségét,

b) minden olyan egyéb közbeavatkozást, amely befolyásolja a többletköltségek mértékét.

b) minden halászati termék esetében az 1. cikkben megnevezett valamennyi régióban történő, a földrajzi szétszórtság következtében fellépő, szállítással összefüggő többletköltségeket.

 

ba) a fogadó felek típusát, különös tekintettel a part menti kis volumenű és kisipari módszerekkel űzött halászatra;

 

bb) minden olyan egyéb közbeavatkozást, amely befolyásolja a többletköltségek mértékét.

Indokolás

A többletköltségek ellentételezésének a legkülső régiók közötti forgalmazást is figyelembe kell vennie. Ez a módosítás a magukon a távoli régiókon belüli szállításnak a földrajzi szétszóródás (mint például az Azori- és a Kanári-szigetek esetében) következtében felmerülő többletköltségei figyelembe vételére is törekszik a helyi piac fejlesztésének érdekében. Ezen felül a fogadó felek típusát is szem előtt kell tartani, különös tekintettel a part menti kis volumenű és kisipari módszerekkel űzött halászatra.

Módosítás: 15

5. cikk (3) bekezdés

(3) A többletköltségek ellentételezésének arányosnak kell lennie az ellensúlyozni kívánt többletköltségekkel, és nem haladhatja meg az európai kontinensre történő szállítás költsége és az egyéb kapcsolódó költségek 75%-át.

(3) A többletköltségek ellentételezésének arányosnak kell lennie az ellensúlyozni kívánt többletköltségekkel.

Indokolás

Az ellentételezésnek nem csak a szállítási költségeken kell alapulnia, és nem korlátozódhat e költségek 75 %-ára (a POSEI mezőgazdaságnál nincs korlátozás), még akkor is, ha elfogadjuk, hogy el kell kerülni a túlkompenzálást.

Módosítás: 16

5. cikk (4) bekezdés

(4) A teljes éves támogatási összeg nem haladhatja meg a következő értékeket:

a) Azori-szigetek és Madeira: 4 283 992 EUR

b) Kanári-szigetek: 5 844 076 EUR

c) Francia Guyana és Réunion: 4 868 700 EUR

(4) A teljes éves támogatási összeg nem haladhatja meg a következő értékeket:

a) Azori-szigetek és Madeira: 4 855 314 EUR

b) Kanári-szigetek: 6 623 454 EUR

c) Francia Guyana és Réunion: 5 518 000 EUR

Indokolás

Az éves pénzügyi keret 2 millió euróval növekedett – miközben a tagállamok közötti felosztás ugyanaz maradt – a szállítási és energiaköltségek 2003 óta tapasztalt növekedésének kompenzálása érdekében, figyelembe véve az előirányzatok jobb felhasználását lehetővé tevő rendeletnek köszönhető új rugalmasságot. Emlékeztetnünk kell arra, hogy ekképpen a pénzügyi keret 15 millió euróról közel 17 millióra növekedett, amely összeg – noha jelentéktelen a legkülső régiókra jellemző állandó strukturális kényszerítő körülményekre való tekintettel – a gazdasági és társadalmi kohézió célját szolgálja.

Módosítás: 17

6a. cikk (új)

 

6a. cikk

 

Az összegek modulációja

 

E rendelet teljes pénzügyi keretének korlátai között modulációt lehet alkalmazni az ugyanazon tagállamhoz tartozó régiók között.

Módosítás: 18

7. cikk (1)-(3) bekezdés

(1) E rendelet hatálybalépésétől számítva négy hónapon belül az érintett tagállamok benyújtják a Bizottságnak a 4. cikk (1) bekezdésében előírt jegyzékeket és mennyiségeket, valamint az 5. cikk (1) bekezdésében előírt ellentételezési mértékeket (a továbbiakban együtt: ellentételezési terv).

(1) E rendelet hatálybalépésétől számítva három hónapon belül az érintett tagállamok benyújtják a Bizottságnak a 4. cikk (1) bekezdésében előírt jegyzékeket és mennyiségeket, valamint az 5. cikk (1) bekezdésében előírt ellentételezési mértékeket (a továbbiakban együtt: ellentételezési terv).

(2) Ha az ellentételezési terv nem felel meg e rendelet követelményeinek, a Bizottság két hónapon belül felkéri a tagállamot a terv megfelelő módosítására. Ebben az esetben a tagállam benyújtja módosított ellentételezési tervét a Bizottságnak.

(2) Ha az ellentételezési terv nem felel meg e rendelet követelményeinek, a Bizottság egy hónapon belül felkéri a tagállamot a terv megfelelő módosítására. Ebben az esetben a tagállam benyújtja módosított ellentételezési tervét a Bizottságnak.

(3) Ha a Bizottság az (1) és a (2) bekezdésben előírt ellentételezési terv kézhezvételétől számítva két hónapon belül nem reagál, akkor az ellentételezési tervet jóváhagyottnak kell tekinteni.

(3) Ha a Bizottság az (1) és a (2) bekezdésben előírt ellentételezési terv kézhezvételétől számítva egy hónapon belül nem reagál, akkor az ellentételezési tervet jóváhagyottnak kell tekinteni.

Indokolás

E rendelet 2007-ben, kellő időben történő, megfelelő alkalmazása érdekében, és mivel a Bizottság késve terjesztette elő javaslatát, az ellentételezési tervek előterjesztésének és elfogadásának felgyorsítása érdekében javasoljuk valamennyi határidő egy hónapra való lecsökkentését.

Módosítás: 19

7. cikk (4) bekezdés

(4) Ha egy tagállam a 6. cikk szerint módosítást kíván végrehajtani, akkor benyújtja módosított ellentételezési tervét a Bizottságnak. A (2) és a (3) bekezdésben előírt eljárást tehát értelemszerűen kell alkalmazni.

(4) Ha egy tagállam a 6. cikk szerint módosítást kíván végrehajtani, akkor benyújtja módosított ellentételezési tervét a Bizottságnak. Ha a Bizottság a módosított rendelkezés kézhezvételének időpontjától számított négy héten belül nem válaszol, a módosított rendelkezést jóváhagyottnak kell tekinteni.

Indokolás

Az ellentételezési rendelkezés módosítása esetére egy gyorsabb eljárást kell előírni.

Módosítás: 20

7a. cikk (új)

7a. cikk

 

Nemzeti támogatások

 

1. A Szerződés 87., 88. és 89. cikke által érintett halászati termékek tekintetében a Bizottság – a legkülső régiók halászati termelésének a távolság, elszigeteltség és kívül eső földrajzi fekvés miatt fellépő specifikus hátrányai ellentételezése érdekében, a Szerződés 299. cikke (2) bekezdése figyelembe vétele mellett – engedélyezheti a termelési, feldolgozási és forgalmazási ágazatok működésének támogatását.

 

2. A 7. cikkben meghatározott ellentételezési tervek alkalmazása érdekében a tagállamok kiegészítő finanszírozást is elkülöníthetnek. Ebben az esetben, a jelenlegi rendelet értelmében ezek – az ellentételezés részének minősülő – támogatások a tagállamok által történő értesítés illetve európai bizottsági jóváhagyás tárgyát képezik. Az ilyen hivatalos értesítés tárgyát képező támogatásokat úgy kell tekinteni, mintha a Szerződés 88. cikke (3) bekezdésének első mondata értelmében történő értesítés tárgyát képeznék.

Indokolás

A POSEI mezőgazdasági program rendelkezései mintájára, a legkülső régiók korlátozott lehetőségeinek figyelembe vétele mellett biztosítani kell annak lehetőségét, hogy a jelen rendeletben előírt intézkedéseket nemzeti támogatásokkal is ki lehessen egészíteni, a közösségi szinten nyújtható állami támogatásokra vonatkozó jogi keret tiszteletben tartása mellett.

Módosítás: 21

8. cikk (1) bekezdés

(1) Az érintett tagállamok éves jelentést készítenek az ellentételezés alkalmazásáról, és ezt minden évben április 30-ig benyújtják a Bizottságnak.

(1) Az érintett tagállamok éves jelentést készítenek az ellentételezés alkalmazásáról, és ezt minden évben június 30-ig benyújtják a Bizottságnak.

Indokolás

Ez a módosítás figyelembe veszi azt a nehézséget, hogy az első negyedév vége előtt nem állnak rendelkezésre statisztikai adatok.

Módosítás: 22

8. cikk (2) bekezdés

(2) A Bizottság legkésőbb 2011. december 31-ig független értékelésen alapuló jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak az ellentételezés megvalósításáról, és ennek kíséretében szükség szerint jogalkotási javaslatokat is előterjeszt.

(2) A Bizottság legkésőbb 2011. december 31-ig, majd ötévenként független értékelésen alapuló jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak az ellentételezés megvalósításáról, és ennek kíséretében szükség szerint jogalkotási javaslatokat is előterjeszt.

Indokolás

Ez a módosítás a 2007-től 2013-ig terjedő időszakra történő hivatkozás és az érvénytelenségi kikötés eltávolításának, valamint – a „POSEI mezőgazdaság” mintájára – egy felülvizsgálati kikötés beillesztésének a folytatása.

Módosítás: 23

14. cikk (2) bekezdés

A rendeletet 2007. január 1-jétől 2013. december 31-ig kell alkalmazni.

A rendeletet 2007. január 1-jétől kell alkalmazni.

Indokolás

Amennyiben ez az ellentételezés a távoli fekvéssel összefüggő állandó strukturális akadályok leküzdését tűzi ki célul, a bevezetett rendszer idejét nem szabad korlátozni. Éppen ezért nem értjük – a POSEI mezőgazdasági programok (247/2006/EK rendelet) fejleményeitől eltérően – az érvénytelenségi záradék létezését.

ELJÁRÁS

Cím

Az Azori-szigetekről, Madeiráról, a Kanári-szigetekről, valamint Franciaország Francia Guyana és Réunion tengerentúli megyéiből származó egyes halászati termékek forgalomba hozatalakor felmerülő többletköltségek ellentételezésére vonatkozó rendszer 2007-től 2013-ig terjedő időszakra történő bevezetése

Hivatkozások

COM(2006)0740 - C6-0505/2006 - 2006/0247(CNS)

Illetékes bizottság

PECH

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

REGI

17.1.2007

 

 

 

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Pedro Guerreiro

1.2.2007

 

 

Vizsgálat a bizottságban

27.2.2007

 

 

 

Az elfogadás dátuma

20.3.2007

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

38

3

2

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Alfonso Andria, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Tiberiu Bărbuleţiu, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Jana Bobošíková, Vasile Dîncu, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Pedro Guerreiro, Gábor Harangozó, Marian Harkin, Mieczysław Edmund Janowski, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Miguel Angel Martínez Martínez, Yiannakis Matsis, Miroslav Mikolášik, Jan Olbrycht, Maria Petre, Markus Pieper, Wojciech Roszkowski, Elisabeth Schroedter, Stefan Sofianski, Grażyna Staniszewska, Kyriacos Triantaphyllides, Oldřich Vlasák, Vladimír Železný

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Jan Březina, Brigitte Douay, Den Dover, Emanuel Jardim Fernandes, Ljudmila Novak, Mirosław Mariusz Piotrowski, Zita Pleštinská, Christa Prets, Toomas Savi, László Surján, Károly Ferenc Szabó, Nikolaos Vakalis

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

Věra Flasarová

  • [1]  HL L 345., 2003.12.31., 34. o.
  • [2]  A Szerződés 299. cikkének (2) bekezdése a francia tengerentúli megyéket, valamint az Azori-szigeteket, Madeirát és a Kanári-szigeteket nevezi meg.
  • [3]  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

ELJÁRÁS

Cím

Az Azori-szigetekről, Madeiráról, a Kanári-szigetekről, valamint Franciaország Francia Guyana és Réunion tengerentúli megyéiből származó egyes halászati termékek forgalomba hozatalakor felmerülő többletköltségek ellentételezésére vonatkozó rendszer 2007-től 2013-ig terjedő időszakra történő bevezetése

Hivatkozások

COM(2006)0740 - C6-0505/2006 - 2006/0247(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

20.12.2006

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

PECH

17.1.2007

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

17.1.2007

REGI

17.1.2007

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Duarte Freitas

17.1.2007

 

 

Vizsgálat a bizottságban

27.2.2007

 

 

 

Az elfogadás dátuma

22.3.2007

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

24

1

0

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Alfonso Andria, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Iles Braghetto, Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Emanuel Jardim Fernandes, Carmen Fraga Estévez, Duarte Freitas, Ioannis Gklavakis, Pedro Guerreiro, Ian Hudghton, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Marianne Mikko, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Daniel Varela Suanzes-Carpegna

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Vincenzo Aita, Ole Christensen, Jan Mulder, Thomas Wise

Benyújtás dátuma

28.3.2007