SPRÁVA o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa zavádza program kompenzácie dodatočných nákladov vzniknutých pri obchodovaní s určitými výrobkami rybolovu z Azor, Madeiry, Kanárskych ostrovov a z francúzskych departementov Guyana a Réunion na obdobie rokov 2007 až 2013

27.3.2007 - (KOM(2006)0740 – C6‑0505/2006 –2006/0247 (CNS)) - *

Výbor pre rybné hospodárstvo
Spravodajca: Duarte Freitas

Postup : 2006/0247(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0083/2007
Predkladané texty :
A6-0083/2007
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa zavádza program kompenzácie dodatočných nákladov vzniknutých pri obchodovaní s určitými výrobkami rybolovu z Azor, Madeiry, Kanárskych ostrovov a z francúzskych departementov Guyana a Réunion na obdobie rokov 2007 až 2013

(KOM (2006)0740 – C6‑0505/2006 –2006/0247 (CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM (2006)0740)[1],

–   so zreteľom na článok 37 a 299 ods. 2 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6‑0505/2006),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rybné hospodárstvo a stanovisko Výboru pre regionálny rozvoj (A6‑0083/2007),

1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 250 ods.  2 Zmluvy o ES;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený KomisiouPozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Názov

Návrh nariadenia Rady, ktorým sa zavádza program kompenzácie dodatočných nákladov vzniknutých pri obchodovaní s určitými výrobkami rybolovu z Azor, Madeiry, Kanárskych ostrovov a z francúzskych departementov Guyana a Réunion na obdobie rokov 2007 až 2013

Návrh nariadenia Rady, ktorým sa zavádza program kompenzácie dodatočných nákladov vyvolaných najvzdialenejšou polohou pri obchodovaní s určitými výrobkami rybolovu z Azor, Madeiry, Kanárskych ostrovov a z francúzskych departementov Guyana a Réunion

 

(Táto zmena sa vzťahuje na celý legislatívny text. V prípade jeho prijatia bude treba vykonať technické úpravy v celom texte.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Odôvodnenie –1 (nové)

 

(-1) Najodľahlejšie regióny majú málo stabilné hospodárstva poznačené permanentnými štrukturálnymi faktormi, ktoré podmieňujú ich rozvoj a málo možností hospodárskej diverzifikácie, v ktorej odvetvie rybolovu a komunity rybárov so starobylými metódami rybolovu zohrávajú dôležitú úlohu pri zachovaní hospodárskej aktivity a zamestnanosti vo všetkých oblastiach a pri podporovaní hospodárskej a sociálnej súdržnosti.

Odôvodnenie

Mali by sa zohľadňovať permanentné štrukturálne faktory, ktoré podmieňujú rozvoj najodľahlejších regiónov a sociálno-hospodársky význam odvetvia rybolovu v kontexte, ktorý v mnohých prípadoch predstavoval jednu z mála hospodárskych alternatív pre tieto regióny a prispieval k hospodárskej a sociálnej súdržnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Odôvodnenie –1a (nové)

 

(-1) Je potrebné brať do úvahy osobitosti a existujúce sektorové rozdiely medzi jednotlivými najodľahlejšími regiónmi, pretože majú rozličné potreby.

Odôvodnenie

Je potrebné brať do úvahy skutočnosť, že najodľahlejšie regióny majú spoločný určitý počet ťažkostí, ale zároveň aj zásadné odlišnosti, ktoré je potrebné zohľadniť v tomto nariadení a pri jeho uplatňovaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Odôvodnenie –1b (nové)

 

(1b) Malo by sa zohľadniť zvýšenie cien za dopravu, a s tým súvisiacich výdajov, zaznamenané najmä po roku 2003 a spôsobené veľkým zvýšením cien ropy, ktoré znásobuje dodatočné náklady spojené s odľahlosťou.

Odôvodnenie

Mal by sa klásť dôraz na zvýšenie nákladov na dopravu vyplývajúce z podstatného nárastu cien ropy, čo zvýšilo dodatočné náklady spojené s odľahlosťou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Odôvodnenie 1

(1) Sektor rybného hospodárstva v najodľahlejších regiónoch Spoločenstva čelí ťažkostiam, a najmä dodatočným nákladom vzniknutým pri obchodovaní s určitými výrobkami rybolovu, vyplývajúcim najmä z nákladov na dopravu na európsky kontinent kvôli osobitným znevýhodneniam uznaným v článku 299 ods. 2 Zmluvy.

1) Sektor rybného hospodárstva v najodľahlejších regiónoch Spoločenstva čelí ťažkostiam, a najmä dodatočným nákladom vzniknutým pri výrobe a obchodovaní s určitými výrobkami rybolovu, vyplývajúcim hlavne z nákladov na dopravu na európsky kontinent kvôli osobitným znevýhodneniam uznaným v článku 299 ods. 2 Zmluvy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Odôvodnenie 5

(5) Členské štáty by mali stanoviť výšku kompenzácie na úrovni, ktorá umožňuje vhodnú kompenzáciu dodatočných nákladov vyplývajúcich zo špecifických znevýhodnení najodľahlejších regiónov, a najmä z nákladov na prepravu výrobkov na európsky kontinent. Aby sa zabránilo nadmernej kompenzácii, uvedená suma by mala byť úmerná dodatočným nákladom, ktoré pomoc kompenzuje, a v žiadnom prípade by nemala presahovať určený podiel nákladov na dopravu na európsky kontinent a iných pri tom vzniknutých nákladov. Preto by mala zohľadňovať aj iné druhy verejných intervenčných zásahov, ktoré ovplyvňujú úroveň dodatočných nákladov.

5) Členské štáty by mali stanoviť výšku kompenzácie na úrovni, ktorá umožňuje vhodnú kompenzáciu dodatočných nákladov vyplývajúcich zo špecifických znevýhodnení najodľahlejších regiónov, a najmä z nákladov na prepravu výrobkov na európsky kontinent. Aby sa zabránilo nadmernej kompenzácii, uvedená suma by mala byť úmerná dodatočným nákladom, ktoré pomoc kompenzuje. Preto by mala zohľadňovať aj iné druhy verejných intervenčných zásahov, ktoré ovplyvňujú úroveň dodatočných nákladov.

Odôvodnenie

Je potrebné, aby sa nestanovil strop pre kompenzáciu dodatočných nákladov na základe analógie a paralelne s programom POSEI pre poľnohospodárstvo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Odôvodnenie 5a (nové)

(5b) Mala by sa náležite brať do úvahy sociálno-hospodárska dôležitosť drobného pobrežného rybolovu a rybolovu v malom rozsahu v najodľahlejších regiónoch a nutnosť vytvoriť podmienky potrebné pre ich rozvoj.

Odôvodnenie

Je dôležité, aby nariadenie uznalo význam drobného pobrežného rybolovu a rybolovu v malom rozsahu v hospodárskom rozvoji týchto regiónov a potrebu osobitne podporiť túto časť flotily.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Odôvodnenie 5b (nové)

 

(5b) Je potrebné povoliť zásobovanie trhu Spoločenstva v rámci súčasnej výrobnej kapacity, pokiaľ úlovky rybolovných flotíl v odľahlých oblastiach nestačia na zásobovanie miestneho priemyslu pre spracovanie rýb.

Odôvodnenie

Možnosť dovozu v rámci Spoločenstva by mala byť povolená v prípade nedostatočných úlovkov plavidiel z najodľahlejších regiónov s cieľom zabezpečiť výnosnosť prevádzok na spracovanie rýb v týchto regiónoch. Komisia vo svojej správe KOM(2006)734 na str. 9 uvádza, že „pre niektoré odvetvia je dovoz nevyhnutný pre úspory z výroby a pre využitie celkovej kapacity podniku”.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Odôvodnenie 6

(6) Aby sa ciele tohto nariadenia uspokojivo dosiahli a aby sa zaručil súlad so spoločnou politikou rybného hospodárstva, podpora by sa mala obmedziť na výrobky rybolovu ulovené a spracované v súlade s jej pravidlami.

Aby sa ciele tohto nariadenia uspokojivo dosiahli a aby sa zaručil súlad so spoločnou politikou rybného hospodárstva, podpora by sa mala poskytovať na výrobky rybolovu ulovené a spracované v súlade s jej pravidlami, ako aj na ďalšie suroviny používané pri spracovávaní rýb.

Odôvodnenie

V niektorých najvzdialenejších regiónoch je potrebné poskytovať podporu surovinám, ktoré sa používajú pri spracovávaní rýb. Oleje, soľ a ďalšie suroviny, ktoré sa používajú napríklad v spracovateľskom odvetví, predstavujú dodatočné náklady pre podniky najvzdialenejších regiónov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Odôvodnenie 7a (nové)

 

(7a) Za účelom zmiernenia sťažených podmienok, ktoré sú charakteristické pre produkciu rybolovu v najvzdialenejších regiónoch z dôvodu odľahlosti, ostrovného charakteru, okrajovej polohy, malej rozlohy, členitosti, podnebia a hospodárskej závislosti na malom počte produktov, môže byť udelená výnimka z pretrvávajúcej politiky Komisie, ktorá nepovoľuje štátom poskytovať podporu na chod výrobných, spracovateľských a odchodných odvetví výrobkov rybolovu, ktoré spadajú pod Zmluvu.

Odôvodnenie

Tak ako v prípade programov špeciálne zameraných na odľahlosť a ostrovný charakter najvzdialenejších regiónov (POSEI) pre odvetvie poľnohospodárstva, by mal byť režim výnimiek zavedený aj pre odvetvie rybného hospodárstva v najvzdialenejších regiónoch pre oblasť štátnej podpory.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Odôvodnenie 9

(9) Aby sa umožnilo uskutočnenie rozhodnutia o tom, či sa má po roku 2013 pokračovať v programe kompenzácie, Komisia by mala v dostatočnom čase pred skončením programu predložiť Európskemu parlamentu, Európskej Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru správu založenú na nezávislom hodnotení.

9) Aby sa umožnila revízia programu kompenzácie, zohľadňujúc dosiahnutie cieľa tohto nariadenia, Komisia by mala predložiť Európskemu parlamentu, Európskej Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru správu založenú na nezávislom hodnotení, ktorá bude demonštrovať vplyv akcií realizovaných v rámci tohto nariadenia a v prípade potreby bude sprevádzaná legislatívnymi návrhmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Článok 1 úvodná časť

Týmto nariadením sa na obdobie rokov 2007 až 2013 zavádza program, ktorým sa poskytuje kompenzácia dodatočných nákladov vzniknutých prevádzkovateľom stanoveným v článku 3 pri obchodovaní s určitými výrobkami rybolovu z týchto regiónov (ďalej len ako „kompenzácia“) v dôsledku špecifických znevýhodnení uvádzaných regiónov:

Týmto nariadením sa na obdobie rokov 2007 až 2013 zavádza program, ktorým sa poskytuje kompenzácia dodatočných nákladov vzniknutých prevádzkovateľom stanoveným v článku 3 pri obchodovaní s určitými výrobkami rybolovu z najvzdialenejších regiónov (ďalej len ako „kompenzácia“) v dôsledku špecifických znevýhodnení najvzdialenejších regiónov, ktorých zoznam sa tu uvádza:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Článok 3 odsek 1 úvodná časť

1. Kompenzácia sa vypláca týmto prevádzkovateľom, ktorým vznikli dodatočné náklady pri obchodovaní s výrobkami rybolovu:

1. 1. Kompenzácia sa vypláca týmto prevádzkovateľom, ktorým vznikli dodatočné náklady pri obchodovaní s výrobkami rybolovu spojené s odľahlosťou regiónov uvedených v článku 1:

Odôvodnenie

V súlade s názvom navrhovaným pre nariadenie. Pozri spravodajcov pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Článok 3 odsek 1 písm. c)

c) prevádzkovatelia v sektore spracovania a obchodovania alebo združenia takýchto prevádzkovateľov, ktorým vznikli dodatočné náklady pri obchodovaní s dotknutými výrobkami.

c) prevádzkovatelia v sektore spracovania a obchodovania alebo združenia takýchto prevádzkovateľov, ktorým vznikli dodatočné náklady pri výrobe, spracovávaní a obchodovaní s dotknutými výrobkami.

Odôvodnenie

Pokiaľ ide o najodľahlejšie regióny, musia sa brať do úvahy iné faktory, najmä nemožnosť úspor dosahovaných pri veľkom rozsahu podnikania a zvýšené náklady na produkciu. Preto sa netreba prehnaným spôsobom sústreďovať iba na náklady na dopravu a je potrebné zohľadniť iné náklady na výrobu a obchodovanie. Dodatočné náklady pri spracovávaní výrobkov rybolovu by tiež mali byť zohľadnené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Článok 4 odsek 3 písmeno c a) (nové)

 

ca) kontrola.

Odôvodnenie

Kontrola je pravidlom Spoločnej politiky rybolovu, ktoré sa musí dodržiavať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Článok 4 odsek 4 písm. b)

b) ulovené rybárskymi plavidlami Spoločenstva, ktoré nie sú registrované v prístave jedného z regiónov uvedených v článku 1;

b) ulovené rybárskymi plavidlami Spoločenstva, ktoré nie sú registrované v prístave jedného z regiónov uvedených v článku 1, s výnimkou rýb ulovených plavidlami Spoločenstva v prípade, že úlovky regiónov uvedených v článku 1 nepostačujú na zásobovanie ich spracovateľského priemyslu.

Odôvodnenie

Tak, ako to stanovoval predchádzajúci režim, malo by sa pre prípad nedostatočného úlovku miestnych plavidiel zachovať pravidelné zásobovanie miestneho spracovateľského priemyslu plavidlami Spoločenstva, aby bola v týchto regiónoch zaručená hospodárska aktivita a zamestnanosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Článok 4a (nový)

 

Článok 4a

 

Ďalšie prípustné produkty

 

Kompenzácia môže byť tiež poskytnutá na produkty, ktoré sa využívajú pri spracovávaní výrobkov rybolovu za podmienky, že nie je poskytovaná súbežne s ďalšími podporami Spoločenstva.

Odôvodnenie

Komisia vo svojej správe KOM(2006)734 o najvzdialenejších regiónoch uvádza, že (pre niektoré odvetvia je dovoz, samozrejme, nevyhnutný pre úspory z výroby a pre využitie celkovej kapacity podniku" (str. 9, ods. 2). Výrobky ako sú oleje, soľ a ďalšie suroviny, ktoré sa používajú pri spracovávaní rýb, by mali byť spôsobilé pre podporu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Článok 5 odsek 2 písm a)

a) pre každý výrobok rybolovu dodatočné náklady v dôsledku špecifických znevýhodnení dotknutých regiónov, najmä výdavky na dopravu na európsky kontinent;

a) pre každý výrobok rybolovu dodatočné náklady v dôsledku špecifických znevýhodnení dotknutých regiónov, najmä výdavky na dopravu na európsky kontinent a medzi susednými regiónmi uvedenými v článku 1;

Odôvodnenie

Kompenzácia dodatočných nákladov musí zohľadniť obchodovanie medzi najodľahlejšími regiónmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Článok 5 odsek 2 písm. b)

b) akýkoľvek iný druh verejného intervenčného zásahu ovplyvňujúceho úroveň dodatočných nákladov.

b) pre každý výrobok rybolovu náklady spojené s výdavkami na dopravu v každom regióne uvedenom v článku 1 a spôsobené geografickým rozptýlením;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh stanovuje tiež zohľadnenie dodatočných nákladov na dopravu v rámci samotných najodľahlejších regiónov, ktoré sú vyvolané geografickým rozptýlením, ako v prípade Azorských a Kanárskych ostrovov, s cieľom podporiť miestny trh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Článok 5 odsek 2 písm. ba) (nové)

ba) druh prijímateľa s osobitnou pozornosťou venovanou drobnému pobrežnému rybolovu a rybolovu v malom rozsahu;

Odôvodnenie

Kompenzácia dodatočných nákladov musí takisto zohľadniť druh prijímateľa a musí sa venovať osobitná pozornosť drobnému pobrežnému rybolovu a rybolovu v malom rozsahu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Článok 5 odsek 2 písm. bb) (nové)

bb) akýkoľvek iný druh verejného intervenčného zásahu ovplyvňujúceho úroveň dodatočných nákladov.

Odôvodnenie

Kompenzácia dodatočných nákladov musí takisto zohľadniť ostatné faktory ovplyvňujúce úroveň dodatočných nákladov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Článok 5 odsek 3

3. Kompenzácia dodatočných nákladov je úmerná dodatočným nákladom, ktoré má kompenzovať, a nepresiahne 75 % nákladov na dopravu na európsky kontinent a iných pri tom vzniknutých nákladov.

3. Kompenzácia dodatočných nákladov je úmerná dodatočným nákladom, ktoré má kompenzovať, a mala by pokryť náklady na dopravu na európsky kontinent a medzi regiónmi uvedenými v článku 1iné pri tom vzniknuté náklady.

Odôvodnenie

Kompenzácia musí celkovo pokryť dodatočné náklady spôsobené odľahlosťou, najmä ak ide o hospodársku a sociálnu súdržnosť, pričom je potrebné, aby sa členským štátom zaručila oceňovacia marža potrebná na určenie jej výšky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Článok 5 odsek 4 pododsek a)

a) Azory a Madeira: 4 283 992 EUR;

a) Azory a Madeira: 4 855 314 EUR;

Odôvodnenie

Finančný balík vzrástol o 2 milióny EUR, zachoval sa rovnaký kľúč rozdeľovania finančných prostriedkov medzi členskými štátmi s cieľom čeliť rastu nákladov na dopravu a energiu od roku 2003 zohľadňujúc novú pružnosť, ktorú poskytuje nariadenie a ktorá umožní lepšie využívanie rozpočtových prostriedkov. Je potrebné pripomenúť, že finančný balík sa zvyšuje z 15 miliónov EUR na približne 17 miliónov EUR, sumu, ktorá hoci je skromná vzhľadom na permanentné štrukturálne obmedzenia charakteristické pre odľahlé regióny, prispieva však k dosiahnutiu cieľa hospodárskej a sociálnej súdržnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Článok 5 odsek 4 pododsek b)

b) Kanárske ostrovy: 5 844 076 EUR;

b) Kanárske ostrovy: 6 623 454 EUR;

Odôvodnenie

Finančný balík vzrástol o 2 milióny EUR, zachoval sa rovnaký kľúč rozdeľovania finančných prostriedkov medzi členskými štátmi s cieľom čeliť rastu nákladov na dopravu a energiu od roku 2003 zohľadňujúc novú pružnosť, ktorú poskytuje nariadenie a ktorá umožní lepšie využívanie rozpočtových prostriedkov. Je potrebné pripomenúť, že finančný balík sa zvyšuje z 15 miliónov EUR na približne 17 miliónov EUR, sumu, ktorá hoci je skromná vzhľadom na permanentné štrukturálne obmedzenia charakteristické pre odľahlé regióny, prispieva však k dosiahnutiu cieľa hospodárskej a sociálnej súdržnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Článok 5 odsek 4 pododsek c)

c) Francúzska Guyana a Réunion: 4 868 700 EUR.

c) Francúzska Guyana a Réunion: 5 518 000 EUR.

Odôvodnenie

Finančný balík vzrástol o 2 milióny EUR, zachoval sa rovnaký kľúč rozdeľovania finančných prostriedkov medzi členskými štátmi s cieľom čeliť rastu nákladov na dopravu a energiu od roku 2003 zohľadňujúc novú pružnosť, ktorú poskytuje nariadenie a ktorá umožní lepšie využívanie rozpočtových prostriedkov. Je potrebné pripomenúť, že finančný balík sa zvyšuje z 15 miliónov EUR na približne 17 miliónov EUR, sumu, ktorá hoci je skromná vzhľadom na permanentné štrukturálne obmedzenia charakteristické pre odľahlé regióny, prispieva však k dosiahnutiu cieľa hospodárskej a sociálnej súdržnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Článok 5 odsek 4a (nový)

4 a) Čiastky uvedené v odseku 4 sa budú každý rok prispôsobovať technickej úprave uvedenej v bode 16 medziinštitucionálnej dohody uzavretej 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a správnom finančnom hospodárení1.

 

___________

1Ú. v. EÚ C 139 zo 14. 6. 2006, s. 1

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Článok 7 odsek 1

1. Dotknuté členské štáty predložia Komisii zoznam a množstvá uvedené v článku 4 ods. 1 a úroveň kompenzácie uvedenú v článku 5 ods. 1 (ďalej len pod súhrnným názvom „plán kompenzácie“) do štyroch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

1. Dotknuté členské štáty predložia Komisii zoznam a množstvá uvedené v článku 4 ods. 1, úroveň kompenzácie uvedenú v článku 5 ods. 1 a podrobný zoznam opatrení, ktoré sa uplatnia s cieľom zabezpečiť, aby sa dodržiavali ustanovenia článkov 4 ods. 2 4, (ďalej len pod súhrnným názvom „plán kompenzácie“) do štyroch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Cieľom pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zabezpečiť, aby sa výhody z kompenzácií ustanovených týmto nariadením vzťahovali iba na zákonne ulovené ryby .

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Článok 7 odsek 4

4. Ak členský štát vykoná zmeny a doplnenia podľa článku 6, predloží svoj zmenený a doplnený plán kompenzácie Komisii a postup stanovený v odsekoch 2 a 3 sa uplatňuje mutatis mutandis.

4. Ak členský štát vykoná zmeny a doplnenia podľa článku 6, predloží svoj zmenený a doplnený plán kompenzácie Komisii. Ak Komisia v termíne do štyroch týždňov od dátumu prijatia pozmeneného a doplneného plánu nezareaguje, považuje sa tento plán za schválený.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

Článok 7a (nový)

 

Článok 7a

 

Úprava čiastok

 

Môže dôjsť k vykonaniu úpravy medzi regiónmi, ktoré patria tomu istému štátu, do úrovne celkového finančného rámca tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

Článok 7b (nový)

 

Článok 7b

 

Štátne podpory

 

1. Pokiaľ ide o výrobky rybolovu, na ktoré sa uplatňujú články 87, 88 a 89 Zmluvy, Komisia môže v oblasti výroby, spracovania a komercializácie týchto výrobkov povoliť pomoc na fungovanie, ktorá má čeliť obmedzeniam osobitnej rybárskej produkcie najodľahlejších regiónov spôsobeným vzdialenosťou, ostrovným charakterom a odľahlosťou.

 

2. V takomto prípade členské štáty oznámia pomoc Komisii, ako súčasť nástrojov kompenzácie, a Komisia ju schváli v súlade s článkom 7. Pomoc, ktorá bola takto oznámená sa považuje za vyhovujúcu požiadavke na informácie, tak ako sa uvádza v článku 88 ods. 3 prvá veta Zmluvy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31

Článok 8 odsek 1

1. Každý dotknutý členský štát pripraví výročnú správu o vykonávaní kompenzácie a predloží ju Komisii do 30. apríla každého roku.

1. Každý dotknutý členský štát pripraví výročnú správu o vykonávaní kompenzácie a predloží ju Komisii do 30. júna každého roku.

Odôvodnenie

Niektoré členské štáty, ako napríklad Francúzsko, potrebujú na vypracovanie správy postavenej na vierohodných informáciách, viac času.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32

Článok 8 odsek 2

2. Najneskôr do 31. decembra 2011 podá Komisia Európskemu parlamentu, Európskej Rade a Hospodárskemu a sociálnemu výboru správu založenú na nezávislom hodnotení o vykonávaní kompenzácie v prípade potreby v sprievode legislatívnych návrhov.

3. Najneskôr do 31. decembra 2011, a následne každých päť rokov, podá Komisia Európskemu parlamentu, Európskej Rade a Hospodárskemu a sociálnemu výboru správu založenú na nezávislom hodnotení o vykonávaní kompenzácie v prípade potreby v sprievode legislatívnych návrhov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33

Článok 10

Členské štáty príjmu vhodné ustanovenia na zabezpečenie súladu s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení a pravidelnosti operácií.

Členské štáty príjmu vhodné ustanovenia na zabezpečenie súladu s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení a pravidelnosti operácií. Ustanovenia o vysledovateľnosti výrobkov rybolovu sa uvedú dostatočne podrobne, aby sa mohli určiť výrobky, ktoré nie sú oprávnené na kompenzáciu.

Odôvodnenie

Mali by sa zaviesť podrobnejšie požiadavky s cieľom zabezpečiť, že sa kompenzácia bude vzťahovať iba na legálne výrobky rybolovu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34

Článok 14 odsek 2

Uplatňuje sa od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013.

Uplatňuje sa počnúc od 1. januára 2007.

Odôvodnenie

Zavedený režim by nemal byť časovo obmedzený, keďže táto kompenzácia je zameraná na prekonávanie permanentných štrukturálnych prekážok spojených s odľahlosťou. Preto je nepochopiteľné ustanovenie o ukončení platnosti v rozpore s tým, čo je stanovené pre programy POSEI pre poľnohospodárstvo (nariadenie (ES) č. 247/2006).

  • [1]  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

Európska únia poskytuje od roku 1992 podpory na výrobu, spracovanie a obchodovanie s výrobkami rybolovu z najvzdialenejších regiónov s cieľom kompenzovať zvýšené náklady, ktoré sťažujú odbyt výrobkov rybolovu na kontinentálnych trhoch Spoločenstva. Režim kompenzácie, zavedený v roku 1992 a obnovený v rokoch 1994, 1995, 1998 a 2002 bol pôvodne určený pre súostrovia Azor, Madeiry a pre Kanárske ostrovy a rozšírený na francúzske územia Guyana a Réunion v roku 1998.

Cieľom tohto nariadenia Rady je obnoviť režim podpory platný do 31. decembra 2006 v súlade s nariadením (ES) č. 2328/2003 Rady a uviesť ho do platnosti od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013.

Všeobecný kontext návrhu

–    Toto nariadenie stanovuje pre obdobie od roku 2007 do roku 2013 režim podpory nejvzdialenejším regiónom, určený na kompenzáciu dodatočných nákladov prevádzkovateľov vo vzťahu k odbytu niektorých "výrobkov rybolovu", uvádzaných v článku 1 nariadenia Rady (ES) č. 104/2000.

–    Pomoc môže byť poskytnutá:

      * výrobcom,

      * vlastníkom alebo prevádzkovateľom rybárskych plavidiel,

      * prevádzkovateľom v spracovateľskom odvetví.

–    Dotknuté členské štáty určia pre svoje regióny, ktoré sú spôsobilé pre podmienky tohto kompenzačného režimu, zoznam výrobkov rybolovu a množstvá výrobkov, ktoré spadajú pod kompenzáciu Spoločenstva. Každý členský štát teda určí pre svoje regióny výšku podpory pre každý výrobok rybolovu, pričom sa táto výška môže v rámci toho istého regiónu alebo v rámci rôznych regiónov jedného členského štátu meniť.

–    Celková suma kompenzácie nesmie presiahnuť:

a)      pre Azory a Madeiru:                  4 283 992 EUR;

b)     pre Kanárske ostrovy:                 5 844 076 EUR;

c)      pre Francúzsku Guayanu

         a Réunion: 4 868 700 EUR.

–    Bude sa prihliadať na vývoj okolností a dotknuté členské štáty budú môcť prispôsobiť zoznam a množstvá spôsobilých výrobkov rybolovu pod podmienkou, že sa neprekročí celková čiastka.

–    Vzhľadom na to, že táto podpora EÚ nie je štrukturálneho charakteru, bude financovaná z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) v celkovej ročnej výške 15 miliónov eur.

–    Každý dotknutý členský štát bude musieť pripraviť výročnú správu o použití kompenzácie a predložiť ju Komisii do 30. apríla každého roku.

Charakteristika najvzdialenejších regiónov

Najvzdialenejšie regióny Spoločenstva zaostávajú v sociálno-ekonomickej oblasti z dôvodu ich odľahlosti, ostrovného charakteru, malej rozlohy, zložitej členitosti a podnebia. Ich ekonomická a sociálna štruktúra je ovplyvnená ich ekonomickou závislosťou na niekoľkých výrobkoch, ich malý trhom, ako aj ich dvojakým charakterom, čiže charakterom regiónov Spoločenstva a zároveň oblastí nachádzajúcich sa v prostredí rozvojových krajín. To isté platí pre oblasť rybolovu, ktorej absorpčná schopnosť je na miestnom trhu ohraničená a zároveň musí čeliť zvýšeným nákladom spojeným s prepravou na európsky kontinent.

V tejto súvislosti je potrebné poukázať na niektoré základné sociálno-ekonomické aspekty týchto regiónov:

–    HDP na obyvateľa nižší ako priemer Spoločenstva;

–    značná miera nezamestnanosti v niektorých regiónoch a vážna situácia neistoty na trhu práce;

–    primárny sektor je vo veľkej miere závislí na tradičných odvetviach a ktorý zamestnáva značnú časť obyvateľstva. Významné postavenie majú rodinné podniky, hlavne v oblasti rybolovu;

–    dodatočné náklady na zásobovanie, dopravu a logistiku spojenú s činnosťou podnikov, zaoberajúcich sa rybolovom a spracovaním rýb, obmedzenosť miestnych trhov a ťažkosti spojené s prístupom na trhy, na ktorých sú obchodované ich výrobky.

Význam kompenzačného režimu pre najvzdialenejšie regióny

Napriek tomu, že nie je dostupný žiadny kvalitatívny indikátor pre všetky dotknuté najvzdialenejšie regióny, je zrejme možné tvrdiť, že tento režim prispieva k zlepšeniu podmienok, v ktorých hospodárske subjekty v danej oblasti môžu pokračovať v rozvoji obchodných činností, čo sa premieta do sociálno-ekonomických výhod pre miestne obyvateľstvo. Zachovanie odvetvia «rybolovu» zaručuje pracovné miesta v regiónoch, kde je málo iných možností. Výrobky rybolovu, na ktoré sa režim vzťahuje, predstavujú významný podiel na vývoze najvzdialenejších regiónov.

Režim preto povzbudzuje činnosti spojené s výrobou, spracovaním a miestnym obchodovaním a umožňuje, aby podniky v oblasti rybolovu boli konkurencieschopné voči podnikom Spoločenstva v tejto oblasti.

Výsledky štúdie zverejnenej Európskou komisiou poukazujú na to, že kompenzačný režim celkovo umožnil oblasti rybolovu čeliť silnej konkurencii na vnútornom trhu, ktorý je čoraz otvorenejší voči tretím krajinám, predovšetkým krajinám AKT. Politika kompenzácií má za následok úspory s rozsahu a značné finančné príjmy pre príjemcov, pričom im umožňuje s rovnakými nákladmi konkurovať podnikom na európskom kontinente. Režim umožnil príjemcom zachovať si trhový podiel, ktorý by inak získala konkurencia.

Režim kompenzácií taktiež podporil rozvoj a konsolidáciu niektorých činností. Napríklad odvetvie akvakultúry na Kanárskych ostrovoch je určená hlavne pre kontinentálny trh a do veľkej miery ťažila z režimu. To isté platí pre konzervárenský priemysel na Azorách, ktorý spracováva tuniaka, pre spracovanie chrbtových častí tuniaka a stuhochvosta čierneho na Madeire a pre spracovanie garnátov na Guyane. Následkom toho sa stabilizovala zamestnanosť a dokonca sa aj zvýšila.

Zvláštne prípady

Azory a Madeira

Čo sa týka regiónov Azor a Madeiry, je potrebné zdôrazniť, že miestny konzervárenský priemysel predstavuje objemom produkcie takmer polovicu vývozov a zamestnáva významné množstvo aktívneho obyvateľstva. Tieto výrobky sú určené hlavne pre kontinentálne Portugalsko, Taliansko a zdá sa, že určitý trhový podiel sa v súčasnosti vytvára v Strednej Európe.

Avšak špecifické podmienky týchto regiónov, vyplývajúce z ich malej rozlohy a ich geografickej polohy, ktoré sa uvádzajú v článku 299, ods. 2 Zmluvy, spôsobujú dodatočné náklady výroby, spracovania a obchodovania s výrobkami rybolovu. Táto situácia oslabuje konkurencieschopnosť týchto regiónov voči iným podobným podnikom na európskom kontinente.

Ostrovný charakter a veľká vzdialenosť týchto regiónov vzhľadom ku kontinentálnym územiam Spoločenstva spôsobujú dodatočné náklady spojené s:

–    vysokými prepravnými nákladmi,

–    dodatočnými nákladmi na suroviny (soľ, oleje, konzervy, atď.),

–    drahšou energiou,

–    poistením prepravy,

–    atď.

Pripomeňme, že Azory sú jedným z tridsiatich najzávislejších regiónov Európskej únie od rybolovu!

- Kanárske ostrovy -

Všetko to, čo bolo uvedené o portugalských súostroviach, platí rovnako aj pre Kanárske ostrovy, čo sa týka produkcie tuniaka, sardiniek, makrely ako aj výrobkov z hlavonožcov a akvakultúry, ktorých zvýšené náklady súvisia so surovinami, s energiami a s nákladmi na prepravu.

- Francúzska Guyana a Réunion -

Zámorské departmenty Francúzska Guyana a Réunion sa boria s rovnakými problémami, sťaženými nasledovnými faktormi:

-     neexistenciou pôžičiek na krytie finančných výdavkov;

-     potrebou vytvorenia značných zásob náhradných dielov pre plavidlá;

-     cenou plavidiel, ktorá je vyššia ako na kontinente;

-     priamou konkurenciou vývozov, pochádzajúcich z tretích krajín Strednej a Južnej Ameriky.

Odôvodnenie spravodajcu

Všeobecné odôvodnenie

Spravodajca víta, že návrh Komisie vo svojom právnom základe zohľadňuje článok 299, odsek 2 Zmluvy.

Článok 299, odsek 2 Zmluvu o ES zavádza do primárneho práva Európskej únie koncept najväčšej vzdialenosti (odľahlosť, ostrovný charakter, okrajová poloha, malá rozloha, zložitá členitosť a podnebie, hospodárska závislosť na malom počte produktov) a vytvára právny základ, ktorý umožňuje Rade prijať na návrh Komisie a po konzultácii s Európskym parlamentom zvláštne opatrenia vzťahujúce sa na najvzdialenejšie regióny.

Špecifické črty najväčšej vzdialenosti, uznané Maastrichtskou zmluvou, spoločne s vyhlásením č. 26 Amsterdamskej zmluvy (vyššie uvedený článok 299, ods. 2) a právnym základom pre najvzdialenejšie regióny, ktorý bol aj nedávno potvrdený Ústavnou zmluvou, predstavujú základy pre akciu Spoločenstva v prospech pozitívnej diskriminácie týchto regiónov, s cieľom zmiernenia dôsledkov neustáleho znevýhodnenia spôsobeného najväčšou vzdialenosťou a uľahčenia rozvoja najvzdialenejších regiónov a ich konvergencie s ostatným územím Spoločenstva.

Spravodajca súhlasí so strategickou víziou Rady, ktorú prevzal Európsky parlament, Hospodársky a sociálny výbor a Výbor regiónov, ktorá poukazuje na potrebu prijatia skutočnej zvláštnej stratégie pre pomoc pri rozvoji najvzdialenejších regiónov, hlavne v oblasti rybolovu, ktorá bola uvedená v oznámení Komisie o posilnenom partnerstve pre najvzdialenejšie regióny (KOM(2004)0543).

Napriek postupnému odstraňovaniu obchodných bariér vo vnútri jednotného európskeho trhu, ktorý prispel k zvýšeniu úspor z rozsahu, pretrvávajúce prírodné prekážky v najvzdialenejších regiónoch oslabujú postavenie podnikov so sídlom v týchto regiónoch v porovnaní s takými, ktoré plne využívajú prístup na trh Spoločenstva. Podniky najvzdialenejších regiónov pôsobia na ohraničenom, rozdrobenom a odľahlom miestnom trhu, ktorý im neumožňuje vytvárať úspory z rozsahu za rovnakých podmienok.

Osobitý prípad rybolovu

Za účelom zachovania odvetvia rybolovu v najvzdialenejších regiónoch pokladá spravodajca za nevyhnutné, aby kompenzačné režimy, ktoré má tento návrh zaviesť, zohľadňovali pretrvávajúce osobitosti trhu a navrhuje niekoľko zmien v základnom texte, ktorý predložila Európska komisia.

Návrhy spravodajcu:

–    Režim POSEI rybolov (Program špeciálne zameraný na odľahlosť a ostrovný charakter najvzdialenejších regiónov) sa musí stať trvalým a nie časovo ohraničeným režimom, ako je to v prípade POSEI poľnohospodárstvo, vzhľadom na to, že geografické a štrukturálne obmedzenia, ktoré oprávňujú jeho zavedenie, sú nemenné.

–    Kompenzácia by nemala byť viazaná iba na prepravné náklady a nemala by byť obmedzená do výšky 75% týchto nákladov (v režime POSEI poľnohospodárstvo obmedzenie nie je), aj keď sa pripúšťa, že je vhodné zabrániť nadmernej kompenzácii.

–    Možnosť dovozu by mala byť povolená v prípade nedostatočných úlovkov plavidiel z najvzdialenejších regiónov s cieľom zabezpečenia výnosnosti prevádzok na spracovanie rýb v týchto regiónoch. Komisia vo svojej správe KOM(2006)734 str. 8 o najvzdialenejších regiónoch uvádza, že "pre niektoré odvetvia je dovoz, samozrejme, nevyhnutný pre úspory z rozsahu a pre využitie celkovej kapacity podniku".

–    Podpora poskytnutá v rámci režimu bude musieť byť širšia a nepokrývať iba náklady spôsobené výdavkami na prepravu spojenú s odbytom výrobkov rybolovu. Je však potrebné brať do úvahy ďalšie dodatočné náklady so zásobovaním a logistikou súvisiacou s lovom, spracovaním rýb a obchodovaním na trhoch určenia.

–    Zvýšené náklady spojené s používaním surovín ako oleje, soľ, atď. by mali byť takisto spôsobilé pre podporu.

–    Výšku kompenzácií bude musieť byť umožnené meniť medzi regiónmi jedného členského štátu i medzi členskými štátmi do výšky ročného príspevku poskytovaného pre dotknuté regióny takým spôsobom, aby bolo možné optimalizovať ich použitie.

–    Európska komisia bude musieť zaviesť pre najvzdialenejšie regióny režim výnimiek týkajúci sa štátnych podpôr v oblasti rybolovu, podobne ako tomu bolo prostredníctvom ustanovení pri nedávnej revízii POSEI poľnohospodárstvo.

–    Spravodajca súhlasí s návrhom Európskej komisie, aby bola členským štátom poskytnutá väčšia flexibilita, čím by sa im umožnilo určiť a prispôsobovať spôsobilé výrobky rybolovu a zodpovedajúce množstvá pre ich regióny, ako aj stanoviť výšku kompenzácií ohraničených výškou ročného príspevku poskytovaného dotknutým regiónom.

STANOVISKO Výboru pre rozpočet (21. 3. 2007)

pre Výbor pre rybné hospodárstvo

k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa zavádza program kompenzácie dodatočných nákladov vzniknutých pri obchodovaní s určitými výrobkami rybolovu z Azor, Madeiry, Kanárskych ostrovov a z francúzskych departementov Guyana a Réunion na obdobie rokov 2007 až 2013
(KOM(2006)0740 – C6‑0505/2006 – 2006/0247(CNS))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Helga Trüpel

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

V rokoch 2003 až 2006 v súlade s článkom 299 ods. 2 Zmluvy o ES o osobitných opatreniach pre najvzdialenejšie regióny a v súlade s nariadením Rady č. 2328/2003 stanovil rozpočet Spoločenstva kompenzáciu dodatočných nákladov, ktoré vznikli pri uvádzaní výrobkov rybolovu na trh z oblasti Azorských ostrovov, Madeiry, Kanárskych ostrovov, Francúzskej Guayany a Réunionu. Cieľom súčasného návrhu nového nariadenia Rady je predĺžiť obdobie kompenzácie daných nákladov na roky 2007 – 2013 a zaviesť niektoré zmeny príslušného systému.

Podľa Komisie je všeobecným cieľom zmien navrhovaných v novom nariadení v porovnaní s predchádzajúcim nariadením sprísniť podmienky udeľovania kompenzácií a zároveň umožniť členským štátom určitú pružnosť v rozhodovaní o druhoch a množstvách oprávnených na kompenzáciu. Najlepším príkladom sprísnenia podmienok je obmedzenie kompenzácií stanovených na úroveň 75 % skutočných nákladov na dopravu. Toto nariadenie by však v porovnaní s predchádzajúcim nariadením poskytlo jednoznačnejší základ na určovanie množstva poskytovanej pomoci, čo treba privítať.

Pokiaľ ide o oprávnenosť rybolovu plavidlami, ktoré sa plavia pod vlajkou Venezuely (článok 4 ods. 4 písm. a) má v súčasnosti podľa informácií poskytnutých Komisiou 45 venezuelských plavidiel povolenie loviť vo vodách Francúzskej Guyany, čo sa môže zdať prekvapujúce. Keďže sa od nich požaduje, aby 50 až 75 % úlovkov vyložili v Guyane a keďže sa kompenzácie poskytujú iba spracovateľským spoločnostiam so sídlom v Guyane (a nie vlastníkom plavidiel), toto ustanovenie sa zdá prijateľné.

Spravodajkyňa vo všeobecnosti schvaľuje tento návrh: podpora pre najvzdialenejšie regióny je opatrenie dohodnuté a potvrdené v zmluve a väčšia časť rybolovu, ktorý sa vykonáva v príslušných vodách, alebo ryby vyložené v týchto regiónoch sú výsledkom miestneho rybolovu, ktorý sa uskutočňuje v pomerne malej miere a ako takému by sa mala poskytnúť pomoc, aby mohol dosiahnuť trh na území EÚ. Zásadný význam má však zabezpečenie toho, aby sa rozpočtové prostriedky EÚ používali v súlade s cieľmi určenými v zmluve. Prístav Las Palmas de Gran Canaria, ktorý je všeobecne uznávaný ako prístav s vyhovujúcimi podmienkami, je vstupnou bránou nezákonne ulovených rýb dovážaných do EÚ. Zatiaľ čo miestny rybolov uskutočňovaný vo vodách Kanárskych ostrovov si zasluhuje podporu prostredníctvom fondu navrhovaného Komisiou, za žiadnych okolností sa do týchto dotácií nesmie zahrnúť nezákonný rybolov.

Komisia rozhodla, že jednou z jej hlavných priorít na rok 2007 je boj proti nezákonnému rybolovu a v súčasnosti navrhuje nový akčný plán, spolu s ktorým sa predloží rozsiahly a ambiciózny legislatívny návrh. Jedným z hlavných prvkov návrhu bude posilnenie kontroly v prístavoch, aby sa nezákonne lovené ryby nemohli dostať do EÚ. Súčasný návrh týkajúci sa najvzdialenejších regiónov tak obsahuje podmienku, že kompenzáciu nemožno poskytnúť výrobkom rybolovu, ktoré sú „odvodené z nezákonného, nenahláseného a neregulovaného rybolovu“ (článok 4 ods. 4 písm. d)). Spravodajkyňa v plnej miere podporuje tento prístup.

V súlade s dôrazom Komisie na boj proti nezákonnému rybolovu sa navrhujú dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Oba sú pripravené tak, aby doplnili tento chvályhodný cieľ a aby zabezpečili to, že rozpočet Spoločenstiev sa nebude využívať na podporu nezákonných výrobkov rybolovu.

Článok 7 si vyžaduje, aby príslušné členské štáty predložili Komisii plány kompenzácie, v ktorých sa uvádza druh a množstvo výrobkov rybolovu oprávnených na pomoc, ako aj úroveň kompenzácie. Do návrhu nariadenia bol začlenený pozmeňujúci a doplňujúci návrh, na základe ktorého sú členské štáty povinné uvádzať aké kontroly treba vykonať na zabezpečenie toho, aby sa kompenzácie, ktorých sa týka súčasné nariadenie, vzťahovali iba na zákonne ulovené ryby v súlade s ustanoveniami Spoločnej politiky rybolovu (článok 4 ods. 3).

Článok 10 uvádza, že členské štáty musia prijať potrebné ustanovenia, aby zabezpečili dodržiavanie nariadenia. Pretože boj proti nezákonnému rybolovu je veľmi dôležitý a vzhľadom na výnimočné úsilie Komisie v tejto oblasti, navrhuje sa niekoľko spresnení druhu kontrol, ktoré by členské štáty mali naplánovať, aby sa do EÚ nedostávali nezákonne ulovené ryby.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre rybné hospodárstvo, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text predložený Komisiou[1]Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Článok 5 odsek 1

1.Každý dotknutý členský štát určí pre svoje regióny uvedené v článku 1 úroveň kompenzácie pre každý výrobok rybolovu v zozname uvedenom v článku 4. Táto úroveň sa môže líšiť v rámci jednotlivých regiónov alebo medzi regiónmi patriacimi jednému členskému štátu.

1. Každý dotknutý členský štát určí pre svoje regióny uvedené v článku 1 úroveň kompenzácie pre každý výrobok rybolovu v zozname uvedenom v článku 4. Táto úroveň sa môže líšiť v rámci jednotlivých regiónov alebo medzi regiónmi patriacimi jednému členskému štátu. Komisia vytvorí spoločnú metodiku kalkulácie úrovne kompenzácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Článok 5 odsek 4

4. Celková suma kompenzácie za rok nepresiahne:

a) Azory a Madeira:     EUR   4 283 992;

b) Kanárske ostrovy:   EUR    5 844 076;

c) Francúzska Guyana a Réunion:         EUR  4 868 700.

4. Celková suma kompenzácie za rok nepresiahne:

a) Azory a Madeira: 4 546 207 EUR;

b) Kanárske ostrovy:   6 201 780 EUR;

c) Francúzska Guyana a Réunion: 5 166 703 EUR.

Odôvodnenie

Komisia navrhla zachovať pre tento program hodnotu z roku 2003. Súčasný návrh berie do úvahy technickú úpravu podľa okruhu 1 finančného výhľadu – pozri bod 15 Medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne z roku 1999, ktorá platila do minulého roka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Článok 5 odsek 4a (nový)

 

4a. Sumy uvedené v odseku 4 sú predmetom každoročných technických úprav, ktoré sú stanovené v bode 16 Medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení1.

______________________

1Ú. v. EÚ C 139, 14 6.2006, s. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Článok 7 odsek 1

1. Dotknuté členské štáty predložia Komisii zoznam a množstvá uvedené v článku 4 ods. 1 a úroveň kompenzácie uvedenú v článku 5 ods. 1 (ďalej len pod súhrnným názvom „plán kompenzácie“) do štyroch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

1. Dotknuté členské štáty predložia Komisii zoznam a množstvá uvedené v článku 4 ods. 1, úroveň kompenzácie uvedenú v článku 5 ods. 1 a podrobný zoznam opatrení, ktoré sa uplatnia s cieľom zabezpečiť, aby sa dodržiavali ustanovenia článkov 4 ods. 2, 4 ods. 3 a 4 ods. 4, (ďalej len pod súhrnným názvom „plán kompenzácie“) do štyroch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Cieľom pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zabezpečiť, aby sa výhody z kompenzácií ustanovených týmto nariadením vzťahovali iba na zákonne ulovené ryby .

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Článok 10

Členské štáty príjmu vhodné ustanovenia na zabezpečenie súladu s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení a pravidelnosti operácií.

Členské štáty príjmu vhodné ustanovenia na zabezpečenie súladu s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení a pravidelnosti operácií. Ustanovenia o vysledovateľnosti výrobkov rybolovu sa uvedú dostatočne podrobne, aby sa mohli určiť výrobky, ktoré nie sú oprávnené na kompenzáciu.

Odôvodnenie

Mali by sa zaviesť podrobnejšie požiadavky s cieľom zabezpečiť, že sa kompenzácia bude vzťahovať iba na legálne výrobky rybolovu.

POSTUP

Názov

Kompenzácia dodatočných nákladov vzniknutých pri obchodovaní s určitými výrobkami rybolovu z Azor, Madeiry, Kanárskych ostrovov a z francúzskych departementov Guyana a Réunion (2007 - 2013)

Referenčné čísla

KOM(2006)0740 - C6-0505/2006 - 2006/0247(CNS)

Gestorský výbor

PECH

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

17.1.2007

 

 

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Helga Trüpel

20.9.2004

 

 

Prerokovanie vo výbore

21.3.2007

 

 

 

Dátum prijatia

21.3.2007

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

25

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Reimer Böge, Simon Busuttil, Paulo Casaca, Gérard Deprez, Brigitte Douay, James Elles, Hynek Fajmon, Göran Färm, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Monica Maria Iacob-Ridzi, Anne E. Jensen, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Francesco Musotto, Esko Seppänen, Nina Škottová, László Surján, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

  • [1]  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

STANOVISKO Výboru pre regionálny rozvoj (21. 3. 2007)

pre Výbor pre rybné hospodárstvo

k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa zavádza program kompenzácie dodatočných nákladov vzniknutých pri obchodovaní s určitými výrobkami rybolovu z Azor, Madeiry, Kanárskych ostrovov a z francúzskych departementov Guyana a Réunion na obdobie rokov 2007 až 2013
(KOM(2006)0740 – C6‑0505/2006 – 2006/0247(CNS))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Pedro Guerreiro

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Tento návrh nariadenia nadväzuje na správu o vykonávaní, ktorú s určitým oneskorením Komisia predložila 30.11.2006 v súlade s ustanoveniami článku 12 nariadenia Rady (ES) č. 2328/2003 ustanovujúceho režim kompenzácií dodatočných nákladov vznikajúcich pri obchodovaní s určitými výrobkami rybolovu v dôsledku odľahlosti Azorov, Madeiry, Kanárskych ostrovov a francúzskych departmentov Guyana a Réunion[1]. Správa o vykonávaní bola vypracovaná na základe vonkajšej štúdie publikovanej v polovici septembra 2006, ktorá uvádza, že kompenzačný režim v období 2003 – 2006 prispel k zníženiu dodatočných nákladov spôsobených odľahlosťou a uľahčil rozvoj a konsolidáciu všetkých s rybolovom súvisiacich hospodárskych činností a dokonca zvýšil zamestnanosť v zónach, kde je veľmi málo hospodárskych alternatív. Ako príklad sa uvádza konzervárenský priemysel spracujúci tuniakov na Azoroch, filé z tuniakov a mečiarov na Madeire a priemysel spracujúci krevety v Guyane.

Tento režim bol vytvorený v roku 1992 na pomoc výrobcom, vlastníkom a prepravcom lodí zaregistrovaných v prístavoch Azorov, Madeiry a Kanárskych ostrovov a prevádzkovateľom v spracovateľskom odvetví alebo v obchode. Neskôr bol tento režim rozšírený na francúzske územia v Guyane v roku1994 a Réunion v roku 1998. Prvýkrát bol predĺžený v roku 2003 vo forme nariadenia (ES) č. 2328/2003 a jeho účinnosť skončila 31. decembra 2006. Počas tohto posledného obdobia sa v rámci tohto režimu pridelilo 60 miliónov EUR, t.j. približne 15 miliónov EUR ročne. Je potrebné zdôrazniť, že odhady na uskutočňovanie sú vysoké, približne 85 %, napriek nedostatku pružnosti pri uplatňovaní nariadenia (ES) č. 2328/2003.

Najodľahlejšie regióny Spoločenstva[2] musia prekonávať prekážky v oblasti sociálneho a hospodárskeho rozvoja v dôsledku ich veľkej vzdialenosti, ostrovného charakteru, malej rozlohy a zložitého reliéfu a podnebia, ktoré ich charakterizujú; tieto obmedzenia sa objavujú aj v sektore rybolovu, ktorý v niektorých regiónoch predstavuje jednu z hlavných hospodárskych činností. Tieto prekážky majú štrukturálny a permanentný charakter; ak zohľadníme čl. 299 ods.2 Zmluvy a štatút najodľahlejších regiónov a ak berieme ako pozitívny návrh na zachovanie súčasného režimu kompenzácie a zmeny, ktoré umožňujú členským štátom väčšiu pružnosť pri jeho uplatňovaní, zostáva otázne, prečo tento režim nie je otvorený tak, ako programy POSEI pre poľnohospodárstvo, t.j. bez časového obmedzenia. Je potrebné si tiež položiť otázku o strope finančnej kompenzácie dodatočných nákladov, ktorý dosahuje výšku (iba) 75 % skutočných nákladov na dopravu a s tým súvisiacich výdajov a nadmerné sústredenie sa na dopravné náklady viac ako na celkovú logiku obchodovania, čo by znamenalo zohľadniť náklady spojené s produkciou a komercializáciou v najodľahlejších regiónoch. V tomto zmysle a berúc do úvahy zvýšenie nákladov, najmä dopravných, od roku 2003 a pružnosť, ktorú získal budúci režim, bolo by potrebné zväčšiť navrhovanú finančnú obálku a zachovať existujúce rozdelenie finančných prostriedkov medzi jednotlivé členské štáty.

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko pripomína, že budúce nariadenie by malo v prípade kompenzácie pre spracované výrobky zachovať možnosť využiť ryby ulovené loďami Spoločenstva v prípade, že úlovky miestnych plavidiel nebudú postačovať na zásobovanie ich konzervárenského priemyslu.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre rybné hospodárstvo, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text predložený Komisiou[3]Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Názov

Návrh nariadenia Rady, ktorým sa zavádza program kompenzácie dodatočných nákladov vzniknutých pri obchodovaní s určitými výrobkami rybolovu z Azor, Madeiry, Kanárskych ostrovov a z francúzskych departementov Guyana a Réunion na obdobie rokov 2007 až 2009.

Návrh nariadenia Rady, ktorým sa zavádza program kompenzácie dodatočných nákladov spôsobených odľahlosťou v súvislosti s obchodovaním s určitými produktmi rybolovu z Azor, Madeiry, Kanárskych ostrovov a z francúzskych departementov Guyana a Réunion.

Odôvodnenie

Keďže ide o predĺženie súčasného programu kompenzácie dodatočných nákladov spôsobených odľahlosťou v súvislosti s obchodovaním s určitými produktmi rybolovu z niektorých najodľahlejších regiónov podľa nariadenia č. 2328/2003/ES, ktorého platnosť uplynula 31. decembra 2006, neexistuje dôvod na zmenu názvu.

Okrem toho, tento program by nemal byť časovo obmedzený, keďže je určený na kompenzáciu dodatočných nákladov znášaných prevádzkovateľmi, ktorí obchodujú s produktmi rybolovu z týchto regiónov z dôvodu ich špecifických nevýhodných podmienok stáleho charakteru

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Odôvodnenie -1 (nové)

(-1) Najodľahlejšie regióny majú málo stabilné hospodárstva poznačené permanentnými štrukturálnymi faktormi, ktoré podmieňujú ich rozvoj a málo možností hospodárskej diverzifikácie, v ktorej odvetvie rybolovu a komunity rybárov so starobylými metódami rybolovu zohrávajú dôležitú úlohu pri zachovaní hospodárskej aktivity a zamestnanosti vo všetkých oblastiach a pri podporovaní hospodárskej a sociálnej súdržnosti.

Odôvodnenie

Mali by sa zohľadňovať permanentné štrukturálne faktory, ktoré podmieňujú rozvoj najodľahlejších regiónov a sociálno-hospodársku dôležitosť odvetvia rybolovu v kontexte, ktorý v mnohých prípadoch predstavoval jednu z mála hospodárskych alternatív pre tieto regióny a prispieval k hospodárskej a sociálnej súdržnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Odôvodnenie -1a (nové)

(-1a) Je potrebné brať do úvahy osobitosti a existujúce sektorové rozdiely medzi jednotlivými najodľahlejšími regiónmi, pretože majú rozličné potreby.

Odôvodnenie

Je potrebné brať do úvahy skutočnosť, že najodľahlejšie regióny majú spoločný určitý počet ťažkostí, ale zároveň aj zásadné odlišnosti, ktoré je potrebné zohľadniť v tomto nariadení a pri jeho uplatňovaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Odôvodnenie -1b (nové)

(-1b) Malo by sa zohľadniť zvýšenie cien za dopravu, a s tým súvisiacich výdajov, zaznamenané najmä po roku 2003 a spôsobené veľkým zvýšením cien ropy, ktoré znásobuje dodatočné náklady spojené s odľahlosťou.

Odôvodnenie

Mal by sa klásť dôraz na zvýšenie nákladov na dopravu vyplývajúce z podstatného nárastu cien ropy, čo zvýšilo dodatočné náklady spojené s odľahlosťou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Odôvodnenie 1

1) Sektor rybného hospodárstva v najodľahlejších regiónoch Spoločenstva čelí ťažkostiam, a najmä dodatočným nákladom vzniknutým pri obchodovaní s určitými výrobkami rybolovu, vyplývajúcim najmä z nákladov na dopravu na európsky kontinent kvôli osobitným znevýhodneniam uznaným v článku 299 ods. 2 Zmluvy.

1) Sektor rybného hospodárstva v najodľahlejších regiónoch Spoločenstva čelí ťažkostiam, a najmä dodatočným nákladom vzniknutým pri výrobe a obchodovaní s určitými výrobkami rybolovu, vyplývajúcim hlavne z nákladov na dopravu na európsky kontinent kvôli osobitným znevýhodneniam uznaným v článku 299 ods. 2 Zmluvy.

Odôvodnenie

Pokiaľ ide o najodľahlejšie regióny, musia sa brať do úvahy iné faktory, najmä nemožnosť úspor dosahovaných pri veľkom rozsahu podnikania a zvýšené náklady na produkciu. Preto sa netreba prehnaným spôsobom sústreďovať iba na náklady na dopravu a je potrebné zohľadniť iné náklady na výrobu a obchodovanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Odôvodnenie 5a (nové)

(5a) Mala by sa náležite brať do úvahy sociálno-hospodárska dôležitosť drobného pobrežného rybolovu a rybolovu v malom rozsahu v najodľahlejších regiónoch a nutnosť vytvoriť podmienky potrebné pre ich rozvoj.

Odôvodnenie

Je dôležité, aby nariadenie uznalo dôležitosť drobného pobrežného rybolovu a rybolovu v malom rozsahu v hospodárskom rozvoji týchto regiónov a potrebu osobitne podporiť túto časť flotily.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Odôvodnenie 5a (nové)

 

(5a) Je potrebné povoliť zásobovanie trhu Spoločenstva v rámci súčasnej výrobnej kapacity, pokiaľ úlovky rybolovných flotíl v odľahlých oblastiach nestačia na zásobovanie miestneho priemyslu pre spracovanie rýb.

Odôvodnenie

Možnosť dovozu v rámci Spoločenstva by mala byť povolená v prípade nedostatočných úlovkov plavidiel z najodľahlejších regiónov s cieľom zabezpečiť výnosnosť prevádzok na spracovanie rýb v týchto regiónoch. Komisia vo svojej správe KOM(2006)734 na str. 9 uvádza, že „pre niektoré odvetvia je dovoz nevyhnutný pre úspory z výroby a pre využitie celkovej kapacity podniku”.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Odôvodnenie 7a (nové)

 

(7a) S cieľom zmierniť špecifické obmedzenia produkcie rybolovu v najodľahlejších regiónoch, vyplývajúce z ich odľahlosti, ostrovného charakteru, vzdialenej zemepisnej polohy, malej rozlohy, členitosti terénu, podnebia a ekonomickej závislosti od malého počtu produktov, je možné udeliť výnimku z pretrvávajúcej politiky Komisie nepovoľovať štátnu pomoc na prevádzku v odvetviach výroby, spracovania produktov rybolovu uvedených v prílohe I zmluvy a ich uvádzania na trh.

Odôvodnenie

Európska komisia bude musieť zaviesť pre najodľahlejšie regióny režim výnimiek týkajúci sa štátnej pomoci v oblasti rybolovu, v súlade s ustanoveniami nedávnej revízie POSEI poľnohospodárstvo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Odôvodnenie 9

(9) Aby sa umožnilo uskutočnenie rozhodnutia o tom, či sa má po roku 2013 pokračovať v programe kompenzácie, Komisia by mala v dostatočnom čase pred skončením programu predložiť Európskemu parlamentu, Európskej Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru správu založenú na nezávislom hodnotení.

(9) Aby sa umožnila revízia programu kompenzácie, zohľadňujúc dosiahnutie cieľa tohto nariadenia, Komisia by mala do 31. decembra 2011 predložiť Európskemu parlamentu, Európskej Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru správu založenú na nezávislom hodnotení a v prípade potreby sprevádzanú legislatívnymi návrhmi.

Odôvodnenie

Zavedený režim by nemal byť časovo obmedzený, keďže táto kompenzácia je zameraná na prekonávanie permanentných štrukturálnych prekážok spojených s odľahlosťou. Preto je nepochopiteľné ustanovenie o ukončení platnosti v rozpore s tým, čo je stanovené pre programy POSEI pre poľnohospodárstvo (nariadenie (ES) č. 247/2006).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Článok 1

1. Týmto nariadením sa na obdobie rokov 2007 až 2013 zavádza program, ktorým sa poskytuje kompenzácia dodatočných nákladov vzniknutých prevádzkovateľom stanoveným v článku 3 pri obchodovaní s určitými výrobkami rybolovu z týchto regiónov (ďalej len ako „kompenzácia“) v dôsledku špecifických znevýhodnení uvádzaných regiónov:

1. Týmto nariadením sa zavádza program (ďalej len ako „kompenzácia“), ktorý kompenzuje dodatočné náklady vzniknuté prevádzkovateľom stanoveným v článku 3 pri obchodovaní s určitými výrobkami rybolovu z týchto najodľahlejších regiónov v dôsledku špecifických znevýhodnení uvádzaných regiónov:

Odôvodnenie

Zavedený režim by nemal byť časovo obmedzený, keďže táto kompenzácia je zameraná na prekonávanie permanentných štrukturálnych prekážok spojených s odľahlosťou. Preto je nepochopiteľné ustanovenie o ukončení platnosti v rozpore s tým, čo je stanovené pre programy POSEI pre poľnohospodárstvo (nariadenie (ES) č. 247/2006).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Článok 3 odsek 1

1. Kompenzácia sa vypláca týmto prevádzkovateľom, ktorým vznikli dodatočné náklady pri obchodovaní s výrobkami rybolovu:

1. 1. Kompenzácia sa vypláca týmto prevádzkovateľom, ktorým vznikli dodatočné náklady pri obchodovaní s výrobkami rybolovu spojené s odľahlosťou regiónov uvedených v článku 1:

Odôvodenie

Tento PDN nevyžaduje odôvodnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Článok 3 odsek 1 písmeno c)

c) prevádzkovatelia v sektore spracovania alebo obchodovania alebo združenia takýchto prevádzkovateľov, ktorým vznikli dodatočné náklady pri obchodovaní s dotknutými výrobkami.

c) prevádzkovatelia v sektore spracovania alebo obchodovania alebo združenia takýchto prevádzkovateľov, ktorým vznikli dodatočné náklady pri výrobe a obchodovaní s dotknutými produktmi.

Odôvodnenie

Existujú ďalšie faktory, ktoré je potrebné vziať do úvahy pokiaľ ide o najodľahlejšie regióny, najmä neexistencia úspor z veľkovýroby a vysoké náklady na výrobu. Preto by sme sa nemali zameriavať špecificky len na dopravné náklady, ale mali by sme vziať do úvahy aj iné náklady súvisiace s výrobou a obchodovaním.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Článok 4 odsek 4 bod b)

b) ulovené rybárskymi plavidlami Spoločenstva, ktoré nie sú registrované v prístave jedného z regiónov uvedených v článku 1;

b) ulovené rybárskymi plavidlami Spoločenstva, ktoré nie sú registrované v prístave jedného z regiónov uvedených v článku 1, s výnimkou rýb ulovených plavidlami Spoločenstva v prípade, že úlovky regiónov uvedených v článku 1 nepostačujú na zásobovanie ich spracovateľského priemyslu.

Odôvodnenie

Tak, ako stanovoval predchádzajúci režim, malo by sa pre prípad nedostatočného úlovku miestnych plavidiel zachovať pravidelné zásobovanie miestneho spracovateľského priemyslu plavidlami Spoločenstva, aby bola v týchto regiónoch zaručená hospodárska aktivita a zamestnanosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Článok 5 odsek 2

2. Pri kompenzácii sa zohľadnia:

2. Pri kompenzácii sa zohľadnia:

a) pre každý výrobok rybolovu dodatočné náklady v dôsledku špecifických znevýhodnení dotknutých regiónov, najmä výdavky na dopravu na európsky kontinent;

a) pre každý výrobok rybolovu dodatočné náklady v dôsledku špecifických znevýhodnení dotknutých regiónov, najmä výdavky na dopravu na európsky kontinent a medzi susednými regiónmi uvedenými v článku 1;

b) akýkoľvek iný druh verejného intervenčného zásahu ovplyvňujúceho úroveň dodatočných nákladov.

b) pre každý výrobok rybolovu náklady spojené s výdavkami na dopravu v každom regióne uvedenom v článku 1 a spôsobené geografickým rozptýlením;

 

b a) druh prijímateľa s osobitnou pozornosťou venovanou drobnému pobrežnému rybolovu a rybolovu v malom rozsahu;

 

b b) akýkoľvek iný druh verejného intervenčného zásahu ovplyvňujúceho úroveň dodatočných nákladov.

Odôvodnenie

Kompenzácia dodatočných nákladov musí zohľadniť obchodovanie medzi najodľahlejšími regiónmi. Tento PDN stanovuje tiež zohľadnenie dodatočných nákladov na dopravu v rámci samotných najodľahlejších regiónov, ktoré sú vyvolané geografickým rozptýlením, ako v prípade Azorov a Kanárskych ostrovov, s cieľom podporiť miestny trh. K tomu treba pridať zohľadnenie druhu prijímateľa, pričom treba venovať osobitnú pozornosť drobnému pobrežnému rybolovu a rybolovu v malom rozsahu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Článok 5 odsek 3

3. Kompenzácia dodatočných nákladov je úmerná dodatočným nákladom, ktoré má kompenzovať, a nepresiahne 75 % nákladov na dopravu na európsky kontinent a iných pri tom vzniknutých nákladov.

3. Kompenzácia dodatočných nákladov je úmerná dodatočným nákladom, ktoré má kompenzovať.

Odôvodnenie

Kompenzácia by nemala byť viazaná iba na prepravné náklady a nemala by byť obmedzená do výšky 75% týchto nákladov (v režime POSEI poľnohospodárstvo obmedzenie nie je), aj keď sa pripúšťa, že je vhodné vyhnúť sa nadmernej kompenzácii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Článok 5 odsek 4

4. Celková suma kompenzácie za rok nepresiahne:

4. Celková suma kompenzácie za rok nepresiahne:

a) Azory a Madeira:     EUR    4 283 992;

pre Azory a Madeiru: 4 855 314 EUR;

b) Kanárske ostrovy:   EUR    5 844 076;

Kanárske ostrovy: 6 623 545 EUR;

c) Francúzska Guyana a Réunion:         EUR  4 868 700.

c) Francúzska Guyana a Réunion: 5 518 000 EUR.

Odôvodnenie

Finančná obálka vzrástla o 2 milióny EUR, zachoval sa rovnaký kľúč rozdeľovania finančných prostriedkov medzi členskými štátmi s cieľom čeliť rastu nákladov na dopravu a energiu od roku 2003 zohľadňujúc novú pružnosť, ktorú poskytuje nariadenie a ktorá umožní lepšie využívanie rozpočtových prostriedkov. Je potrebné pripomenúť, že finančná obálka sa zvyšuje z 15 miliónov EUR na 17 miliónov EUR, sumu, ktorá hoci je skromná vzhľadom na permanentné štrukturálne obmedzenia charakteristické pre odľahlé regióny, prispieva však k dosiahnutiu cieľa hospodárskej a sociálnej súdržnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Článok 6a (nový)

 

Článok 6a

 

Úprava čiastok

 

Môže dôjsť k vykonaniu úpravy medzi regiónmi, ktoré patria tomu istému štátu, do úrovne celkového finančného rámca tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Článok 7 odseky 1 až 3

1. Dotknuté členské štáty predložia Komisii zoznam a množstvá uvedené v článku 4 ods. 1 a úroveň kompenzácie uvedenú v článku 5 ods. 1 (ďalej len pod súhrnným názvom „plán kompenzácie“) do štyroch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

1. Dotknuté členské štáty predložia Komisii zoznam a množstvá uvedené v článku 4 ods. 1 a úroveň kompenzácie uvedenú v článku 5 ods. 1 (ďalej len pod súhrnným názvom „plán kompenzácie“) do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia

2. V prípade, ak plán kompenzácie nespĺňa požiadavky stanovené v tomto nariadení, Komisia do dvoch mesiacov požiada členský štát o úpravu uvedeného plánu zodpovedajúcim spôsobom. V tomto prípade členský štát predloží Komisii upravený plán kompenzácie.

2. V prípade, ak plán kompenzácie nespĺňa požiadavky stanovené v tomto nariadení, Komisia do jedného mesiaca požiada členský štát o úpravu uvedeného plánu zodpovedajúcim spôsobom. V tomto prípade členský štát predloží Komisii upravený plán kompenzácie.

3. V prípade, ak Komisia nezareaguje na plán kompenzácie uvedený v odsekoch 1 a 2 do dvoch mesiacov, tento plán kompenzácie sa považuje za schválený.

3. V prípade, ak Komisia nezareaguje na plán kompenzácie uvedený v odsekoch 1 a 2 do jedného mesiaca, tento plán kompenzácie sa považuje za schválený.

Odôvodnenie

Návrh na skrátenie všetkých lehôt o jeden mesiac bol predložený s cieľom včasne a správne uplatniť toto nariadenie v roku 2007 vzhľadom na oneskorené predloženie návrhu Komisiou a v snahe zrýchliť predloženie a schválenie plánu kompenzácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Článok 7 odsek 4

4. Ak členský štát vykoná zmeny a doplnenia podľa článku 6, predloží svoj zmenený a doplnený plán kompenzácie Komisii a postup stanovený v odsekoch 2 a 3 sa uplatňuje mutatis mutandis.

4. Ak členský štát vykoná zmeny a doplnenia podľa článku 6, predloží svoj zmenený a doplnený plán kompenzácie Komisii pričom sa tento plán bude považovať za schválený, ak Komisia neodpovie v lehote štyroch týždňov od jeho prijatia.

Odôvodnenie

Mal by sa stanoviť rýchlejší postup v prípade zmeny plánu kompenzácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Článok 7 a (nový)

Článok 7a

 

Štátna pomoc

 

1. Pokiaľ ide o výrobky rybolovu, na ktoré sa uplatňujú články 87, 88 a 89 Zmluvy, Komisia môže v oblasti výroby, spracovania a komercializácie týchto výrobkov povoliť pomoc na fungovanie, ktorá má čeliť obmedzeniam osobitnej rybárskej produkcie najodľahlejších regiónov spôsobeným vzdialenosťou, ostrovným charakterom a odľahlosťou v súlade s článkom 299 odsek 2 Zmluvy.

 

2. Členské štáty môžu poskytnúť doplnkové financovanie na uplatnenie plánov kompenzácie uvedených v článku 7. V takomto prípade musia členské štáty oznámiť štátnu pomoc Komisii, ktorá ju musí v súlade s týmto nariadením schváliť ako súčasť plánov kompenzácie. Pri takomto postupe je pomoc považovaná za riadne oznámenú v zmysle článku 88 odseku 3 prvej vety Zmluvy.

Odôvodnenie

V súlade s ustanoveniami programu POSEI pre poľnohospodárstvo a vzhľadom na obmedzenia najodľahlejších regiónov je potrebné zaručiť možnosť doplniť opatrenia stanovené v tomto nariadení doplnkovou štátnou pomocou, pričom sa musí dodržiavať právny rámec platný pre udeľovanie štátnej pomoci na úrovni Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Článok 8 odsek 1

1. Každý dotknutý členský štát pripraví výročnú správu o vykonávaní kompenzácie a predloží ju Komisii do 30. apríla každého roku.

1. Každý dotknutý členský štát pripraví výročnú správu o uplatňovaní kompenzácie a predloží ju Komisii do 30. júna každého roku.

Or. fr

Odôvodnenie

Niektoré členské štáty potrebujú na vypracovanie správy postavenej na vierohodných informáciách, viac času.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Článok 8 odsek 2

2. Najneskôr do 31. decembra 2011 podá Komisia Európskemu parlamentu, Európskej Rade a Hospodárskemu a sociálnemu výboru správu založenú na nezávislom hodnotení o vykonávaní kompenzácie v prípade potreby v sprievode legislatívnych návrhov.

2. Najneskôr do 31. decembra 2011 a následne každých päť rokov podá Komisia Európskemu parlamentu, Európskej Rade a Hospodárskemu a sociálnemu výboru správu založenú na nezávislom hodnotení o uplatňovaní kompenzácie v prípade potreby v sprievode legislatívnych návrhov.

Or. pt

Odôvodnenie

V dôsledku vypustenia informácií o periodicite 2007-2013 a klauzuly o ukončení platnosti sa predpokladá klauzula o revízii podobne ako v prípade POSEI poľnohospodárstvo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Článok 14 pododsek 2

Uplatňuje sa od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013

Uplatňuje sa počnúc od 1. januára 2007.

Odôvodnenie

Zavedený režim by nemal byť časovo obmedzený, keďže táto kompenzácia je zameraná na prekonávanie permanentných štrukturálnych prekážok spojených s odľahlosťou. Preto je nepochopiteľné ustanovenie o ukončení platnosti v rozpore s tým, čo je stanovené pre programy POSEI pre poľnohospodárstvo (nariadenie (ES) č. 247/2006).

POSTUP

Názov

Kompenzácia dodatočných nákladov vzniknutých pri obchodovaní s určitými výrobkami rybolovu z Azor, Madeiry, Kanárskych ostrovov a z francúzskych departementov Guyana a Réunion (2007 - 2013)

Referenčné čísla

KOM(2006)0740 - C6-0505/2006 - 2006/0247(CNS)

Gestorský výbor

PECH

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

REGI

17.1.2007

 

 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Pedro Guerreiro

1.2.2007

 

 

Prerokovanie vo výbore

27.2.2007

 

 

 

Dátum prijatia

20.3.2007

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

38

3

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Alfonso Andria, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Tiberiu Bărbuleţiu, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Jana Bobošíková, Vasile Dîncu, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Pedro Guerreiro, Gábor Harangozó, Marian Harkin, Mieczysław Edmund Janowski, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Miguel Angel Martínez Martínez, Yiannakis Matsis, Miroslav Mikolášik, Jan Olbrycht, Maria Petre, Markus Pieper, Wojciech Roszkowski, Elisabeth Schroedter, Stefan Sofianski, Grażyna Staniszewska, Kyriacos Triantaphyllides, Oldřich Vlasák, Vladimír Železný

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Březina, Brigitte Douay, Den Dover, Emanuel Jardim Fernandes, Ljudmila Novak, Mirosław Mariusz Piotrowski, Zita Pleštinská, Christa Prets, Toomas Savi, László Surján, Károly Ferenc Szabó, Nikolaos Vakalis

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Věra Flasarová

  • [1]  Ú. v. EÚ L345 z 31.12.2003, s. 34
  • [2]  Regióny uvedené v čl. 299 ods. 2 Zmluvy sú francúzske zámorské departmenty, Azory, Madeira a Kanárske ostrovy.
  • [3]  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

POSTUP

Názov

Kompenzácia dodatočných nákladov vzniknutých pri obchodovaní s určitými výrobkami rybolovu z Azor, Madeiry, Kanárskych ostrovov a z francúzskych departementov Guyana a Réunion (2007 - 2013)

Referenčné čísla

KOM(2006)0740 - C6-0505/2006 - 2006/0247(CNS)

Dátum konzultácie s EP

20.12.2006

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

PECH

17.1.2007

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

17.1.2007

REGI

17.1.2007

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Duarte Freitas

17.1.2007

 

 

Prerokovanie vo výbore

27.2.2007

 

 

 

Dátum prijatia

22.3.2007

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

24

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Alfonso Andria, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Iles Braghetto, Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Emanuel Jardim Fernandes, Carmen Fraga Estévez, Duarte Freitas, Ioannis Gklavakis, Pedro Guerreiro, Ian Hudghton, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Marianne Mikko, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Daniel Varela Suanzes-Carpegna

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Vincenzo Aita, Ole Christensen, Jan Mulder, Thomas Wise

Dátum predloženia

28.3.2007