POROČILO o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 2371/2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike

28.3.2007 - (KOM(2006)0587 – C6‑0402/2006 – 2006/0190(CNS)) - *

Odbor za ribištvo
Poročevalec: Ioannis Gklavakis

Postopek : 2006/0190(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0085/2007
Predložena besedila :
A6-0085/2007
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 2371/2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike

(KOM(2006)0587 – C6‑0402/2006 – 2006/0190(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2006)0587)[1],

–   ob upoštevanju člena 37 Pogodbe o ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6‑0402/2006),

–   ob upoštevanju člena 51 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo (A6‑0085/2007),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog na podlagi člena 250(2) Pogodbe o ES;

3.  poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament odobril;

4.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga KomisijaPredlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1

ČLEN 1, TOČKA 1
Člen 11, odstavek 6, alineji 1 in 2 (Uredba (ES) št. 2371/2002)

4 % povprečne letne tonaže, ki je bila med 1. januarjem 2003 in 31. decembrom 2006 za države članice, ki so bile 1. januarja 2003 članice Skupnosti, zmanjšana z državno pomočjo, in 4 % povprečne letne tonaže, ki je bila med 1. majem 2004 in 31. decembrom 2006 za države članice, ki so pristopile k Skupnosti 1. maja 2004, zmanjšana z državno pomočjo, ter

10 % povprečne letne tonaže, ki je bila med 1. januarjem 2003 in 31. decembrom 2006 za države članice, ki so bile 1. januarja 2003 članice Skupnosti, zmanjšana z državno pomočjo, in 10 % povprečne letne tonaže, ki je bila med 1. majem 2004 in 31. decembrom 2006 za države članice, ki so pristopile k Skupnosti 1. maja 2004, zmanjšana z državno pomočjo, ter

4 % tonaže ladjevja, ki bo po 1. januarju 2007 zmanjšana z državno pomočjo.

10 % tonaže ladjevja, ki bo po 1. januarju 2007 zmanjšana z državno pomočjo.

Obrazložitev

Predlagana ponovna dodelitev 4 % tonaže, ki je bila zmanjšana z državno pomočjo, je zelo nizka v primerjavi z vsem priobalnim ribiškim ladjevjem in ne zadošča za izboljšanje varnosti, higiene, delovnih pogojev in kakovosti proizvodov na krovu.

Predlog spremembe 2

ČLEN 1, TOČKA 2
Člen 13, odstavek 2, točka c, pododstavka 1a in 1b (novo) (Uredba (ES) št. 2371/2002)

 

Vseeno to zmanjšanje moči motorja v nobenem primeru ne sme zmanjšati varnosti plovila, udobnosti bivanja v njem ali učinkovitosti sistemov za predelavo rib.

 

Poleg tega se glede na to, da je cilj tega zmanjšanja izogib vsakršnemu povečanju ribolovne zmogljivosti plovila, določbe prvega pododstavka ne upoštevajo, kjer se motor zamenja zavoljo ohranjanja energije in/ali izboljšanja drugih zmogljivosti plovila poleg ribolovne zmogljivosti, ali kjer so bili izbrani bolj selektivni načini ribolova, kar zadeva uporabo plovila.

  • [1]  Še ni objavljeno v UL.

OBRAZLOŽITEV

Predlog Komisije

V juniju 2006, po političnem sporazumu s Svetom o novem evropskem skladu za ribištvo, je bilo sklenjeno, da se spremenita dve določbi temeljne uredbe o revidirani ribiški politiki (2371/2002), ki se nanašata na upravljanje zmogljivosti ribiškega ladjevja. Cilj teh sprememb je omogočiti nekatere prilagoditve ladjevja zaradi izboljšanja varnosti, delovnih pogojev, higiene in kakovosti proizvodov na krovu, ter izboljšati energetsko učinkovitost.

Predlagani sta bili spremembi dveh členov poglavja III Uredbe (ES) št. 2371/2002: člena 11 o prilagoditvi ribolovne zmogljivosti in člena 13 o sistemu vstopa/izstopa in zmanjšanju celotne zmogljivosti.

(a) Novi člen 11 daje možnost uporabe 4 % zmanjšane tonaže ali tonaže, ki bo zmanjšana z državno pomočjo, z namenom, da se predvidijo dela za posodobitev ribiških ladij zaradi večje varnosti, higiene in izboljšanja delovnih pogojev za ribiče na krovu.

(b) Da bi nadaljevali z obstoječo politiko zmanjševanja ribolovne zmogljivosti, novi člen 13 uvaja določbo, na podlagi katere določba o zmanjšanju moči motorja, ki je bil s tem namenom zamenjan s sredstvi državne pomoči, ne more biti ponovno vnesena.

Pripombe poročevalca

Poročevalec izraža zadovoljstvo, ker Komisije predlaga spremembo temeljne uredbe o skupni ribiški politiki pri točkah o upravljanju zmogljivosti ribiškega ladjevja. Ta sprememba bo državam članicam omogočila omejeno povečanje tonaže njihovega ladjevja, kar bo prispevalo k izboljšanju varnosti, delovnih pogojev, higiene, kakovosti proizvodov na krovu ter energetske učinkovitosti.

Kar zadeva spremembo člena 11, poročevalec meni, da so možnosti uporabe 4 % zmanjšane tonaže ali tonaže, ki bo zmanjšana z državno pomočjo, jasne in pozitivne. Cilj je, da se predvidijo dela za posodobitev ribiških ladij zaradi varnosti in higiene.

Poročevalec se strinja, da mora biti ta odstotek prednostno dodeljen plovilom za priobalni ribolov, torej plovilom krajšim od 12 metrov, ker je treba upoštevati dvoje: da je sektor že utrpel veliko škodo zaradi sprememb pri pogojih za ribolov ter da ni gotovo, da je sposoben za preživetje.

Vendar poročevalec meni, da možnost ponovne razdelitve 4 % zmanjšane tonaže z državno pomočjo ne bo dejansko pomagala zadevnemu sektorju, saj predstavljajo mala plovila več kot 80 % ribiškega ladjevja. Gre torej za zelo nizke odstotke, ki jih je treba razdeliti na veliko število plovil.

Glede na podatke iz registra ribiškega ladjevja Skupnosti je bila zmogljivost v letih 2003, 2004 in 2005 zmanjšana za 132 000 bruto tonaže. Točneje, stare države članice so zmanjšale zmogljivost za 112 000 BT (6,27 %), od maja 2004 pa nove države članice še za dodatnih 20 000 BT (18,48 %). 4 % tega deleža je zelo malo glede na to, da morajo biti razdeljeni med ladjevje vseh držav članic. Še posebej je to zanemarljivo za tiste države članice, ki so si za prednostno nalogo zadale posodobitev ladjevja za priobalni ribolov. Treba je poudariti, da je do zmanjšanja tonaže prišlo predvsem zaradi dokončnega prenehanja ribolovne dejavnosti.

Ker tovrstna sprememba ne poveča ribolovne zmogljivosti plovila, poročevalec meni, da bi predlagano zmerno povečanje odstotka – 10 % od skupnega zmanjšanja tonaže z državno pomočjo – lahko izboljšalo delovne pogoje in higieno na krovu. Še bolj pomembno pa je dejstvo, da bi to izboljšalo konkurenčnost priobalnega ribolova, ki ima velik gospodarski in socialni pomen za obalno prebivalstvo.

Predlog poročevalca ne prinaša upravnih ali finančnih bremen, temveč je v skladu z duhom političnega sporazuma. Drugače povedano, novi predpisi za upravljanje ladjevja se bodo izvajali z že obstoječimi človeškimi in finančnimi viri.

Kar zadeva spremembo črke c) prvega odstavka člena 13, gre za novo določbo, na podlagi katere določba o zmanjšanju moči motorja, ki je bil s tem namenom zamenjan s sredstvi državne pomoči, ne more biti ponovno vnesena. Nova določba je bila dodana, da bi bila nova uredba v skladu s ciljem za zmanjšanje zmogljivosti ribiškega ladjevja, ki je predvideno tudi v evropskem skladu za ribištvo,

točneje v členu 25(3) Uredbe (ES) št. 1198/2006, ki od 1. januarja 2003 predvideva finančno pomoč za eno zamenjavo motorja na ribiško plovilo glede na vrsto plovila: če so plovila namenjena priobalnemu ribolovu, če torej njihova dolžina ne presega 12 metrov, bo moč novega motorja enaka moči starega motorja, pri večjih plovilih pa je predvideno zmanjšanje moči novega motorja za 20 %.

Poročevalec izraža zadovoljstvo, ker bodo zainteresirane osebe lahko zamenjale motor na svojih plovilih z državno pomočjo. Vendar meni, da če je pomoč za zamenjavo motorja na plovilih, ki so daljša od 12 metrov, vezana na obvezno zmanjšanje moči motorja za 20 %, ima to lahko posledice za varnost plovil in posadke. Poleg tega se lahko na ta način skorajda onemogoči nekatere načine ribarjenja, kar lahko privede do socialnih in gospodarskih posledic.

Poročevalec meni, da je skupna ribiška politika sprejela ustrezne ukrepe za zmanjšanje obsega presežnega ribolova. Najboljši dokaz za to je register ribiškega ladjevja Skupnosti. V letih 2003, 2004 in 2005 je z državno pomočjo prišlo do zmanjšanja zmogljivosti za 427 000 kW. Velika večina tega zmanjšanja – 373 000 kW – je nastala v Evropski uniji petnajsterice. Zmanjšanje zmogljivosti z državno pomočjo v novih državah članicah je po 2. maju 2004 naraslo na 54 000 kW.

Poročevalec se strinja s Komisijo, da ostaja zmogljivost ribiškega ladjevja visoka glede na ribji stalež, vendar vztraja na tem, da se zmanjšanje ribolovne zmogljivosti ne izvede na račun varnosti plovil in posadk. Pomoč Skupnosti bi morala biti prilagojena potrebam razvoja ribiškega sektorja in zagotavljati tako trajnostno izkoriščanje ribjega staleža kot dolgoročno ohranjanje ribolovnih dejavnosti.

SKLEP

Poročevalec izraža zadovoljstvo zaradi namere Komisije, da zaradi potrebe po varnosti in higieni ter izboljšanju delovnih pogojev na krovu omogoči, čeprav v zelo omejenem obsegu, posodobitev ribiškega ladjevja. Vendar meni, da je treba ponovno obravnavati odstotek, da bi tako omogočili dejansko posodobitev ladjevja za priobalni ribolov. Kar zadeva spremembo člena 13, pa nasprotuje obveznemu zmanjšanju moči motorja za 20 % za plovila, ki so daljša od 12 metrov, ker to ogroža varnost plovila in posadke, obenem pa skorajda onemogoča nekatere načine ribarjenja, kar bo imelo gospodarske in socialne posledice za sektor.

POSTOPEK

Naslov

Ohranjevanje in trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov

Referenčni dokumenti

KOM(2006)0587 - C6-0402/2006 - 2006/0190(CNS)

Datum posvetovanja z EP

9.11.2006

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

PECH

29.11.2006

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

29.11.2006

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

ENVI

28.11.2006

 

 

 

Poročevalec

       Datum imenovanja

Ioannis Gklavakis

13.12.2006

 

 

Obravnava v odboru

25.1.2007

27.2.2007

 

 

Datum sprejetja

22.3.2007

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

25

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Alfonso Andria, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Iles Braghetto, Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Emanuel Jardim Fernandes, Carmen Fraga Estévez, Duarte Freitas, Ioannis Gklavakis, Pedro Guerreiro, Ian Hudghton, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Marianne Mikko, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Daniel Varela Suanzes-Carpegna

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Vincenzo Aita, Ole Christensen, Jan Mulder, Thomas Wise