ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την καταπολέμηση του HIV/AIDS στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις γειτονικές χώρες, 2006-2009

29.3.2007 - (2006/2232 (INI))

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Εισηγητής: Georgs Andrejevs

Διαδικασία : 2006/2232(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0091/2007
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0091/2007
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την καταπολέμηση του HIV/AIDS στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις γειτονικές χώρες, 2006-2009

(2006/2232 (INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2006 σχετικά με το HIV/AIDS – Ώρα για δράση[1],

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 30ής Νοεμβρίου 2006 σχετικά με το AIDS[2],

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 6ης Ιουνίου 2005 σχετικά με την καταπολέμηση του HIV/AIDS,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2005 σχετικά με την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS – Δήλωση της ΕΕ σχετικά με την πρόληψη του HIV για μια γενιά απαλλαγμένη από το AIDS,

–   έχοντας υπόψη τη στρατηγική της ΕΕ για τα ναρκωτικά (2005-2012), που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 22 Νοεμβρίου 2004,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την καταπολέμηση του HIV/AIDS στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις γειτονικές χώρες, 2006-2009 (COM(2005)0654),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με ένα συνεκτικό ευρωπαϊκό πλαίσιο πολιτικής για τις εξωτερικές ενέργειες καταπολέμησης του HIV/AIDS, της ελονοσίας και της φυματίωσης (COM(2004)0726),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας – Έγγραφο στρατηγικής (COM(2004)0373),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (COM(2006)0726),

–   έχοντας υπόψη τη «δήλωση του Δουβλίνου» σχετικά με την εταιρική σχέση για την καταπολέμηση του HIV/AIDS στην Ευρώπη και την κεντρική Ασία, που εγκρίθηκε κατά την υπουργική διάσκεψη με θέμα «Καταρρίπτοντας τα εμπόδια - Εταιρική σχέση για την καταπολέμηση του HIV/AIDS στην Ευρώπη και την κεντρική Ασία», που πραγματοποιήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2004 στο πλαίσιο της ιρλανδικής Προεδρίας της ΕΕ,

–   έχοντας υπόψη τη «δήλωση του Βίλνιους» σχετικά με τα μέτρα ενίσχυσης της αντιμετώπισης του HIV/AIDS στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις γειτονικές χώρες, που εγκρίθηκε από υπουργούς και εκπροσώπους κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των γειτονικών χωρών κατά τη διάσκεψη «Ευρώπη και HIV/AIDS - Νέες προκλήσεις, Νέες Ευκαιρίες», που πραγματοποιήθηκε στο Βίλνιους της Λιθουανίας στις 17 Σεπτεμβρίου 2004,

–   έχοντας υπόψη τη διακήρυξη της Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών, που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών κατά την 55η σύνοδό της στις 18 Σεπτεμβρίου 2000, καθώς και τους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας (ΑΣΧ), ιδίως δε τον στόχο να αναστραφεί η εξάπλωση του HIV/AIDS έως το 2015,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση δέσμευσης για το HIV/AIDS, που ενέκρινε η έκτακτη σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για το HIV/AIDS στις 27 Ιουνίου 2001,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα που εγκρίθηκε στις 2 Αυγούστου 2001 από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών με τίτλο «Δήλωση δέσμευσης για το HIV/AIDS»,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση παρακολούθησης που εξέδωσε η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 24 Μαρτίου 2006 σχετικά με την εφαρμογή της δήλωσης δέσμευσης για το HIV/AIDS με τίτλο «Προς την καθολική πρόσβαση: αξιολόγηση εκπονηθείσα από το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το HIV/AIDS σχετικά με την ενίσχυση της πρόληψης, της θεραπείας, της περίθαλψης και της υποστήριξης σε σχέση με το HIV/AIDS»,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της 24ης Μαρτίου 2006 του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών με τίτλο «Δήλωση δέσμευσης για το HIV/AIDS: Πέντε χρόνια μετά »,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση «Πολιτική δήλωση για το HIV/AIDS», που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 2 Ιουνίου 2006,

–   έχοντας υπόψη το πρόγραμμα του 2006 της ΠΟΥ σχετικά με το HIV/AIDS «Προς την καθολική πρόσβαση έως το 2010»,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του UNAIDS για το 2006 με τίτλο «Έκθεση σχετικά με την παγκόσμια επιδημία AIDS» ,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του UNAIDS με τίτλο «Epidemic Update» σχετικά με τα στοιχεία για την επιδημία του AIDS, η οποία δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2006,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση «Mid-year Report 2005» (έκθεση για το πρώτο εξάμηνο του 2005) που εξέδωσε το EuroHIV (Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιδημιολογίας του AIDS) τον Αύγουστο του 2006,

–   έχοντας υπόψη το Ευρωβαρόμετρο του Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με την πρόληψη του AIDS,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα αριθ. 1399 (2004) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και τη σύστασή του αριθ. 1675 (2004) με τίτλο «Ευρωπαϊκή στρατηγική για την προώθηση της γενετήσιας και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων»,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A6‑0091/2007),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση του UNAIDS σχετικά με τα στοιχεία για την επιδημία του AIDS το 2006, περισσότερα από 39,5 εκατομμύρια άτομα σε ολόκληρο τον κόσμο ζουν με τον ιό HIV, ενώ το 2006 καταγράφηκαν άλλα 4,3 εκατομμύρια νέα κρούσματα μόλυνσης από τον ίδιο ιό, και ότι το 95% των ατόμων που έχουν μολυνθεί από τον ιό HIV/AIDS ζει σε αναπτυσσόμενες χώρες,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση του EuroHIV για το πρώτο εξάμηνο του 2005, 215 510 άτομα μολύνθηκαν από τον ιό HIV στην Ευρωπαϊκή Ένωση το διάστημα 1998‑2005 και 646 142 άτομα μολύνθηκαν από τον ίδιο ιό στην ευρωπαϊκή περιφέρεια της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ),

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερες από τις μισές νέες μολύνσεις από τον HIV αφορούν νέους ηλικίας κάτω των 25 ετών,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσφατη πρόοδος στην αντιμετώπιση του HIV/AIDS, σε συνδυασμό με κάποια μείωση στη χρηματοδότηση της πρόληψης, συνέτεινε στην αύξηση των επικίνδυνων συμπεριφορών και, κατά συνέπεια, στην άνοδο του αριθμού νέων μολύνσεων από τον ιό HIV,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκθέσεις του EuroHIV και του UNAIDS επιβεβαιώνουν ότι ο αριθμός των νέων μολύνσεων από τον HIV εξακολουθεί να αυξάνεται με ανησυχητικό ρυθμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και στις γειτονικές χώρες, και ότι σε ορισμένες χώρες ο εκτιμώμενος αριθμός των ατόμων που έχουν μολυνθεί από τον HIV είναι σχεδόν τριπλάσιος του επισήμου,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τον αυξανόμενο αριθμό μολύνσεων από τον ιό HIV, η σταθερή μείωση του αριθμού των διαγνωσμένων κρουσμάτων AIDS τα τελευταία χρόνια συνεχίσθηκε το 2005, με αριθμό διαγνωσμένων κρουσμάτων το 2005 μικρότερο από το υποδιπλάσιο σε σχέση με το 1998,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλο ποσοστό των μολύνσεων από τον ιό HIV παραμένουν αδιάγνωστες και ότι πολλά άτομα δεν γνωρίζουν αν είναι οροθετικά ή οροαρνητικά και κινδυνεύουν να το ανακαλύψουν μόνο όταν νοσήσουν από ασθένειες που συνδέονται με το HIV/AIDS[3],

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις ομάδες υψηλότερου κινδύνου μόλυνσης από τον ιό HIV περιλαμβάνονται οι χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών, οι ομοφυλόφιλοι άνδρες, οι ιερόδουλες και οι πελάτες τους, οι διακινούμενοι πληθυσμοί, οι φυλακισμένοι και οι νέοι ηλικίας κάτω των 25 ετών,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιδημία στους χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών είναι η μια από τις αιτίες για τη ραγδαία εξάπλωση της μόλυνσης από τον HIV σε πολλές χώρες στην Ανατολική Ευρώπη,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση του UNAIDS σχετικά με τα στοιχεία για την επιδημία του AIDS το 2006, περίπου τα τρία τέταρτα των ετεροφυλόφιλων που μολύνονται από τον ιό HIV στη δυτική και την κεντρική Ευρώπη προέρχονται από τις τάξεις των μεταναστών και των διακινούμενων πληθυσμών,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις περισσότερες χώρες της Κεντρικής και της Δυτικής Ευρώπης, ο επιπολασμός του HIV σε δωρεές αίματος παραμένει χαμηλός· λαμβάνοντας υπόψη ότι, εντούτοις, πρόσφατα στοιχεία για ορισμένες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης δείχνουν μία ανησυχητική τάση προς την αντίθετη κατεύθυνση,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δήλωση του Δουβλίνου αναγνωρίζει ότι "η προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, και κοριτσιών και αγοριών, καθώς και ο σεβασμός του δικαιώματος στην αναπαραγωγική και σεξουαλική υγεία, και η πρόσβαση στη σεξουαλική αγωγή, την πληροφόρηση και τις υπηρεσίες υγείας καθώς και η ευθύτητα σχετικά με τη σεξουαλικότητα, είναι θεμελιώδεις παράγοντες στην καταπολέμηση της πανδημίας",

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προγράμματα πρόληψης, περιλαμβανομένης της εκπαίδευσης, της καλύτερης πρόσβασης στην πληροφόρηση και στα προφυλακτικά, και της πρόσβασης στη θεραπεία και στην απεξάρτηση από τα ναρκωτικά και σε υπηρεσίες μείωσης των βλαβών, αποτελούν τα αποτελεσματικότερα εργαλεία για την καταπολέμηση του HIV/AIDS,

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το EuroHIV δεν έχει στη διάθεσή του εθνικά στοιχεία από τη Ισπανία και την Ιταλία, παρότι αμφότερες οι χώρες αυτές θεωρούνται από το EuroHIV ως εστίες μειζόνων επιδημιών,

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσφατα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι το φάσμα των νέων μολύνσεων από τον HIV και ο αριθμός του ατόμων που ζουν με το AIDS διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών και των γειτονικών χωρών, όπως επίσης και οι ομάδες που θεωρούνται πιο ευάλωτες,

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αποτελούν πλέον το 50% των ατόμων που ζουν με το HIV/AIDS σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά οι ειδικές τους ανάγκες όσον αφορά την αναπαραγωγική υγεία σε σχέση με τον οικογενειακό προγραμματισμό, τους ασφαλείς τοκετούς και τον θηλασμό των μωρών συχνά παραβλέπονται λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το UNAIDS (Κοινό πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για τον ιό HIV και το AIDS), την τελευταία διετία, ο αριθμός των γυναικών και των κοριτσιών που μολύνθηκαν με HIV αυξήθηκε σε όλες τις περιοχές του κόσμου, ενώ τα ποσοστά παρουσιάζουν δραματική αύξηση στην Ανατολική Ευρώπη, την Ασία και τη Λατινική Αμερική, καθώς και ότι, σύμφωνα με την ΠΟΥ, οι γυναίκες είναι κατά πάσα πιθανότητα πιο ευάλωτες από ό,τι οι άνδρες σε μόλυνση από HIV σε οποιαδήποτε ετεροφυλοφιλική επαφή, λόγω βιολογικών παραγόντων,

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ολοένα και περισσότερες γυναίκες προσβάλλονται αθέλητα κατά την προσωπική τους ζωή με τον ιό HIV μέσω μη ασφαλούς ετεροφυλοφιλικής επαφής, και γίνονται φορείς του ιού τον οποίο είναι δυνατόν να μεταδώσουν στους απογόνους τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματική αντίδραση στο AIDS πρέπει να συνεκτιμά τους παράγοντες που εξακολουθούν να θέτουν σε κίνδυνο τις γυναίκες και αυξάνουν την ευπάθειά τους, όπως η βία κατά των γυναικών, η σωματεμπορία, η φτώχεια και οι διακρίσεις λόγω φύλου, η σεξουαλική ασυδοσία ή μη τήρηση των ηθικών αρχών,

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το τελευταίο Ευρωβαρόμετρο σχετικά με την πρόληψη του AIDS, που δημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο 2006, το 54% του πληθυσμού της ΕΕ των 25 πιστεύει ή είναι πεπεισμένο ότι είναι δυνατόν να μολυνθεί κανείς από τον ιό HIV "φιλώντας στο στόμα κάποιον που έχει AIDS ή είναι οροθετικός» και το 42% πιστεύει ή είναι πεπεισμένο ότι είναι δυνατόν να μολυνθεί κανείς από τον HIV «πίνοντας από το ίδιο ποτήρι που έχει μόλις χρησιμοποιήσει κάποιος άνθρωπος που έχει AIDS ή είναι οροθετικός"

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη «δήλωση του Δουβλίνου», οι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων από την Ευρώπη και την κεντρική Ασία υποσχέθηκαν να προωθήσουν την ανάληψη ισχυρού και υπεύθυνου ηγετικού ρόλου στο επίπεδο των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων για την προστασία των πολιτών (τους) από αυτήν την απειλή για το μέλλον τους, και να προωθήσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, την καταπολέμηση του στιγματισμού και τη διασφάλιση της πρόσβασης των ατόμων που έχουν ανάγκη στην εκπαίδευση, την πληροφόρηση και τις υπηρεσίες, και καθώς και να καταστήσουν τον αγώνα για την καταπολέμηση του HIV/AIDS στη Ευρώπη και την κεντρική Ασία τακτικό θέμα στις ημερήσιες διατάξεις των περιφερειακών θεσμικών οργάνων και οργανισμών στους οποίους συμμετέχουν,

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπουργοί και οι εκπρόσωποι κυβερνήσεων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των γειτονικών χωρών επιβεβαίωσαν τις δεσμεύσεις που είχαν αναλάβει με τη «δήλωση του Δουβλίνου» και τη «δήλωση του Βίλνιους»· αμφότερες οι δηλώσεις αυτές δίνουν έμφαση στην ανάγκη να ληφθούν ισχυρά και ολοκληρωμένα μέτρα που θα δίνουν συνέχεια στις δράσεις που περιγράφονται σε αυτές,

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η «δήλωση του Βίλνιους» αναφέρει ρητώς τη χρήση εθνικών χρηματοδοτικών μέσων καθώς και κοινοτικών ταμείων, περιλαμβανομένων των Διαρθρωτικών Ταμείων, για την εφαρμογή των πολιτικών σχετικά με την καταπολέμηση του HIV/AIDS,

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΚΟ συχνά εξαρτώνται από τη δημόσια χρηματοδότηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδικασίες υποβολής προσφορών για τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Κοινότητα είναι συνήθως περίπλοκες και η ένταξη στην ΕΕ συχνά επιφέρει τον απότομο τερματισμό της χρηματοδοτικής στήριξης των ΜΚΟ από άλλες διεθνείς πηγές πέραν των κοινοτικών,

ΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχουν όλα τα κράτη μέλη ίση πρόσβαση στη θεραπεία και τα φάρμακα και ότι σε πολλά από αυτά - ιδίως τα νέα κράτη μέλη - υφίστανται ανισότητες ως προς τη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης και πόρων,

ΚΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια ο σκληρός ανταγωνισμός στον τομέα των γενόσημων φαρμάκων όσον αφορά τα αντιρετροϊικά φάρμακα πρώτης γραμμής έχει οδηγήσει σε μείωση της τιμής τους σχεδόν κατά 99%, από 10 000 αμερικανικά δολάρια σε περίπου 130 αμερικανικά δολάρια ανά ασθενή ετησίως, ωστόσο οι τιμές των φάρμακων δεύτερης γραμμής, τα οποία χρειάζονται οι ασθενείς, καθώς αναπτύσσεται φυσιολογικά η αντίσταση στα φάρμακα, παραμένουν υψηλές, κυρίως λόγω των μεγαλύτερων εμποδίων όσον αφορά τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας στις βασικές χώρες παραγωγής γενόσημων φαρμάκων,

ΚΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει εμβόλιο για τον HIV και ότι οι έρευνες για τα μικροβιοκτόνα και άλλες προσπάθειες για τη δημιουργία νέων καινοτόμων φάρμακων συνεχίζονται,

ΚΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πέντε χρόνια μετά τη Δήλωση της Ντόχα (σύμφωνα με την οποία κάθε κράτος μέλος του ΠΟΕ έχει το δικαίωμα να χορηγεί υποχρεωτικές άδειες και την ελευθερία να καθορίζει τις βάσεις για τη χορήγηση των αδειών), ο ΠΟΥ τόνισε ότι το 74% των φαρμάκων κατά του AIDS προστατεύεται ακόμη από διπλώματα ευρεσυτεχνίας,

ΚΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΠΟΥ εκτιμά πως το 10% όλων των νέων μολύνσεων από τον HIV παγκοσμίως σχετίζονται με τη χρήση ενδοφλέβιων ναρκωτικών, και ότι λιγότερο από το 5% των χρηστών ενδοφλέβιων ναρκωτικών σε ολόκληρο τον κόσμο έχουν πρόσβαση σε αποτελεσματική προστασία, θεραπεία και υπηρεσίες περίθαλψης σε σχέση με τον HIV,

ΚΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φυματίωση επιταχύνει την εξέλιξη του HIV σε AIDS, και ότι το 90% των οροθετικών πεθαίνει μέσα σε λίγους μήνες μετά την εμφάνιση ενεργών συμπτωμάτων φυματίωσης λόγω της έλλειψης επαρκούς θεραπείας, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα το ένα τρίτο των θανάτων ατόμων με AIDS να οφείλεται σε φυματίωση,

1.  χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής για την καταπολέμηση του HIV/AIDS στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις γειτονικές χώρες και στηρίζει τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που προτείνονται σε αυτή·

2.  επιβεβαιώνει το δικαίωμα κάθε ανθρώπου στην ιατρική περίθαλψη, στις ιατρικές υπηρεσίες και στην πρόσβαση σε φαρμακευτικά προϊόντα·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να αναλύσει τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τις νέες μολύνσεις από τον HIV προκειμένου να εντοπίσει τις χώρες και τις πληθυσμιακές ομάδες που πλήττονται περισσότερο από αυτήν την επιδημία και να κοινοποιήσει τα ευρήματά της στα κράτη μέλη·

4.  καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει, σύμφωνα με τα εθνικά στοιχεία που παρέχουν τα κράτη μέλη, τις πιο ευάλωτες ομάδες σε κάθε κοινωνία και να καταρτίσει έναν ολοκληρωμένο κατάλογο των ομάδων αυτών, ώστε η Επιτροπή και τα κράτη μέλη να είναι σε θέση να τις προσεγγίζουν αποτελεσματικά, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της χώρας, και να τους παρέχουν πληροφόρηση για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να προστατεύσουν τους εαυτούς τους και τους συντρόφους τους·

5.  ανησυχεί για τον ραγδαία αυξανόμενο αριθμό περιπτώσεων πολυανθεκτικών στελεχών HIV/AIDS, καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει ξεχωριστά στατιστικά στοιχεία σχετικά με το θέμα καθώς και να αναζητήσει και να ανταλλάξει βέλτιστες πρακτικές πρόληψης·

6.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη λήψη κατάλληλων μέτρων για την προσέγγιση των διακινούμενων και μεταναστευτικών πληθυσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως όταν προέρχονται από χώρες με υψηλά ποσοστά επιπολασμού, προκειμένου να επιβραδυνθεί η ανησυχητική τάση των νέων μολύνσεων από τον HIV στις ομάδες αυτές·

7.  Απαιτεί από τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία 2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2003 για τη θέσπιση προτύπων ποιότητας και ασφάλειας για τη συλλογή, τον έλεγχο, την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρωπίνου αίματος και συστατικών του αίματος και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ[4], ιδίως όσον αφορά το συστηματικό έλεγχο για HIV στις δωρεές αίματος·

8.  τονίζει ότι η συλλογή στοιχείων πρέπει να είναι εμπιστευτική και να βασίζεται σε ανώνυμους και εθελοντικούς ελέγχους· καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την ποιότητα των μεθόδων ελέγχου και υποβολής στοιχείων που χρησιμοποιούν·

9.  σημειώνει ότι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Έλεγχου Νόσων (ΕΚΠΕΝ) θα αναλάβει την πλήρη ευθύνη της παρακολούθησης, της συλλογής και της δημοσίευσης στοιχείων σχετικά με το HIV/AIDS το 2008· καλεί την Επιτροπή να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να αποφευχθεί πιθανό κενό όσον αφορά την υποβολή νέων στοιχείων· ζητεί από το ΕΚΠΕΝ να λαμβάνει υπόψη τις ευαισθησίες που σχετίζονται με το ζήτημα αυτό κατά τη δημοσίευση των εκθέσεών του·

10. καλεί την Ισπανία και την Ιταλία να υποβάλουν τα εθνικά τους δεδομένα στο ΕΚΠΕΝ·

11. καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα, όπως η Πολιτική Γειτονίας, η Βόρεια Διάσταση και το TACIS, προκειμένου να προσεγγίσει τις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες στις γειτονικές χώρες, με ιδιαίτερη προσοχή στην περιοχή Καλίνινγκραντ της Ρωσίας·

12. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει προγράμματα βάσει αποδεικτικών στοιχείων και να προωθήσει την εφαρμογή μέτρων πρόληψης και περιορισμού της βλάβης, όπως η χρήση προφυλακτικών, η θεραπεία υποκατάστασης για την απεξάρτηση από τα ναρκωτικά, η πρόσβαση σε εθελοντικό έλεγχο, η ανταλλαγή καθαρών βελόνων και συριγγών και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όσους ανήκουν σε ομάδες που θεωρούνται ευάλωτες, σε όσους επηρεάζονται ή έχουν μολυνθεί από τον HIV, και να προωθήσει και να διαδώσει βέλτιστες πρακτικές θετικής πρόληψης· και να υποβάλλει ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή αυτών των μέτρων·

13. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν ενημερωτικές εκστρατείες οι οποίες θα παράσχουν στον πληθυσμό σαφείς πληροφορίες σχετικά με τη μόλυνση από τον HIV,τρόπους πρόληψης της μόλυνσης, μη ασφαλείς πρακτικές και πρακτικές που συμβάλλουν στην πρόληψη από τη μόλυνση από τον ΗΙV·

14. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι γυναίκες που έχουν μολυνθεί από τον ιό HIV έχουν συχνά υποστεί βία από άρρενα σύντροφο και ότι οι γυναίκες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο μόλυνσης από τον ιό HIV, να λάβουν τα μέτρα για την καταπολέμηση της βίας που προβλέπονται στο ψήφισμά του της 2ας Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με τη σημερινή κατάσταση όσον αφορά την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και τυχόν μελλοντικές ενέργειες[5]·

15. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να δημιουργήσει ένα φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών και ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει και να εντατικοποιήσει τη συνεργασία της με την κοινωνία των πολιτών στο πλαίσιο του φόρουμ αυτού·

16. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εξετάσουν τις δυνατότητες δημιουργίας φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ της εθνικής κυβέρνησης, των δημόσιων αρχών, των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των τοπικών ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα του HIV/AIDS·

17. τονίζει τη σημασία τόσο της «δήλωσης του Δουβλίνου» όσο και της «δήλωσης του Βίλνιους» και καλεί την Επιτροπή να δώσει συνέχεια σε αυτές τις δύο δηλώσεις·

18. τονίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να συντονίσει τις προσπάθειες που καταβάλλει για την καταπολέμηση του HIV/AIDS στο πλαίσιο των διαφόρων αρμόδιων γενικών διευθύνσεών της και να βελτιώσει τις διάφορες διοικητικές διαδικασίες και μηχανισμούς, προκειμένου να παράσχει όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά και συντονισμένα μέτρα, να αποφύγει τη χρήση δύο μέτρων και δύο σταθμών και να επιτύχει τις βέλτιστες δυνατές συνεργίες·

19. προτρέπει την Επιτροπή να προσφέρει ισχυρή πολιτική στήριξη και τεχνική βοήθεια σε γείτονες χώρες που επιθυμούν να εκμεταλλευτούν τις ευελιξίες που περιέχονται στις συμφωνίες TRIPS όταν αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα δημόσιας υγείας·

20. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι δεν έχουν εναρμονιστεί οι ισχύοντες κανόνες για την άμεση χρηματοδότηση των ΜΚΟ από την Κοινότητα και οι κανόνες για τη συμμετοχή τους σε έργα που χρηματοδοτούνται από κοινοτικά προγράμματα· ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει τις ισχύουσες διαδικασίες, προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβαση των ΜΚΟ στις διάφορες μορφές κοινοτικής χρηματοδότησης·

21. επαναλαμβάνει ότι η προσχώρηση στην ΕΕ επιφέρει συχνά τον αιφνίδιο τερματισμό της χρηματοδοτικής στήριξης των ΜΚΟ από άλλες διεθνείς πηγές πέραν των κοινοτικών· για τον λόγο αυτόν, καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, κατεπειγόντως, την κατάσταση στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και να προτείνει μέτρα για τη γεφύρωση του οικονομικού χάσματος·

22. καλεί την Επιτροπή να καθορίσει με σαφήνεια τους κανόνες για τη χρήση των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Κοινωνικού Ταμείου για έργα ή / και προγράμματα που σχετίζονται με το HIV/AIDS·

23. ενθαρρύνει την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει όλες τις δυνατότητες που προσφέρονται εντός του 7ου προγράμματος–πλαισίου για την έρευνα, προκειμένου να συνεχίσει τη χρηματοδότηση και τον εντοπισμό νέων και πολλά υποσχόμενων έργων ανάπτυξης νέων καινοτόμων αντιρετροϊικών φαρμάκων, εμβολίων και μικροβιοκτόνων· καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε η έρευνα για το HIV/AIDS να είναι ισόρροπη από την άποψη του φύλου και να περιλαμβάνει πτυχές που άπτονται της φυσιολογίας και της χλωρίδας του κόλπου και του πρωκτού, καθώς και του βιολογικού και φυσιολογικού χαρακτήρα της μετάδοσης των ιών·

24. χαιρετίζει το στόχο της Επιτροπής να αναπτύξει την έρευνα και την αξιολόγηση συμπεριφορικών προληπτικών μεθόδων· καλεί την Επιτροπή να καταβάλλει μεγαλύτερες προσπάθειες στην έρευνα των κοινωνικών και συμπεριφορικών αιτίων της μόλυνσης από τον HIV·

25. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να κατανείμουν περισσότερη δημόσια χρηματοδότηση στη φαρμακευτική έρευνα απαιτώντας από τους αποδέκτες των δημόσιων κονδυλίων να αφιερώσουν σημαντικό μέρος της έρευνάς τους στα νοσήματα αυτά·

26. καλεί την Επιτροπή να διαθέσει πόρους για την εφαρμογή μέτρων πρόληψης στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης για τη δημόσια υγεία με στόχο την καταπολέμηση του HIV/AIDS·

27. παρακινεί την Επιτροπή να διερευνήσει τις δυνατότητες, τα πρακτικά μέσα και να χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα της κλινικής έρευνας για την καταπολέμηση του HIV/AIDS στις χώρες εταίρους, στα Δυτικά Βαλκάνια και στην Κεντρική Ασία, ακολουθώντας τις διαδικασίες περί εξωτερικής βοήθειας και σεβόμενη την εντολή για δράση όπως συμφωνήθηκε στα έγγραφα στρατηγικής με τις σχετικές χώρες και τα ενδεικτικά προγράμματα·

28. πιστεύει ότι η παρηγορητική αγωγή μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην περίθαλψη ατόμων με HIV/AIDS και ζητεί την ανάπτυξη και την επέκτασή της σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση·

29. καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην προώθηση προγραμμάτων για τη γενετήσια και αναπαραγωγική υγεία των γυναικών, προκειμένου να αναχαιτιστεί η εξάπλωση της επιδημίας στις γυναίκες·

30. απευθύνει θερμή παρότρυνση στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιδοτούν και να παρέχουν χρηματοδότηση για την έρευνα και την ανάπτυξη μικροβιοκτόνων και γυναικείων προφυλακτικών, που παρέχουν στη γυναίκα τη δυνατότητα να προστατεύει τον εαυτό της και τον άρρενα σύντροφό της από το HIV/AIDS, με ή χωρίς τη συγκατάθεσή του, δεδομένου ότι τα προφυλακτικά παραμένουν η πλέον γνωστή και διαθέσιμη προστασία έναντι του HIV/AIDS και των σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων, αλλά απαιτούν τη συγκατάθεση του συντρόφου[6]·

31. καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν εθνικές στρατηγικές για την ενίσχυση της ικανότητας των γυναικών και των νεαρών κοριτσιών να προστατευθούν από τον κίνδυνο της μόλυνσης από HIV·

32. τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης των συνεργιών μεταξύ της πρόληψης του HIV/AIDS και των προγραμμάτων για την προώθηση των σεξουαλικών δικαιωμάτων και της σεξουαλικής υγείας·

33. καλεί τα κράτη μέλη να προαγάγουν την ισόρροπη συμμετοχή τόσο των γυναικών, όσο και των ανδρών στην αντιμετώπιση του AIDS· τα προτρέπει να επανεξετάσουν τη σύνθεση των εθνικών φορέων συντονισμού για το AIDS·

34. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν τη δυνατότητα σε όλα τα άτομα που έχουν προσβληθεί, και ιδιαίτερα στις έγκυες γυναίκες, να έχουν πρόσβαση βάσει προγραμμάτων αναπτυξιακής βοήθειας, σε φάρμακα για το HIV προκειμένου να μειωθούν τα κρούσματα μετάδοσης της νόσου σε αγέννητα παιδιά·

35. ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει να παρέχει χρηματοδοτική ενίσχυση και γενικότερη υποστήριξη στις πολύτιμες προσπάθειες του Παγκόσμιου Ταμείου για την καταπολέμηση του AIDS, της φυματίωσης και της ελονοσίας· καλεί τα κράτη μέλη να πράξουν παρομοίως·

36. επισημαίνει ότι η παράλληλη λοίμωξη HIV/φυματίωσης αποτελεί την αιτία θανάτου για το ένα τρίτο των οροθετικών ατόμων· για τον λόγο αυτόν, συνιστά θερμά στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν το γεγονός αυτό, συγκροτώντας και προωθώντας προγράμματα για την καταπολέμηση και των δύο λοιμώξεων ταυτοχρόνως· επισημαίνει επίσης τη συχνή διπλή διάγνωση HIV και ηπατίτιδας και κατάθλιψης, και ζητεί την ανάληψη δράσης για τη θεραπεία και την περίθαλψη αυτών των ασθενών·

37. τονίζει τη σημασία της λογοδοσίας των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών κυβερνήσεων, των παρόχων υπηρεσιών υγείας, της φαρμακευτικής βιομηχανίας, των ΜΚΟ και της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων καθολικής κάλυψης όσον αφορά την πρόληψη, τη θεραπεία και την περίθαλψη·

38. ανησυχεί για το υψηλό κόστος των νέων και δεύτερης γραμμής φαρμάκων για τη θεραπεία του AIDS· ζητεί μια ουσιαστική συζήτηση σχετικά με το νόμο για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας· θεωρεί ότι μικρές προσαρμογές σε ένα προϊόν ή σε μία δραστική ουσία πρέπει να οδηγούν μόνο σε ανάλογη παράταση της περιόδου προστασίας των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας·

39. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη χρήση των μέσων και των καταλληλότερων συστημάτων διανομής για την αναβάθμιση της ενημέρωσης του πληθυσμού, ιδίως των εφήβων και των νέων, για τη μόλυνση από τον ιό HIV, τους τρόπους με τους οποίους μεταδίδεται, τη διάγνωση της μόλυνσης από τον ιό HIV και το είδος της συμπεριφοράς που ενισχύει την πρόληψη·

40. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να συμπεριλάβει στην Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας ένα τμήμα αφιερωμένο στην καταπολέμηση του AIDS, περιλαμβανομένων δεδομένων για την ενημέρωση, την καθοδήγηση και τους πόρους περίθαλψης σχετικά με το HIV/AIDS που είναι διαθέσιμοι στα κράτη μέλη·

41. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, την κοινωνία των πολιτών και τον ιδιωτικό τομέα να εγκαινιάσουν ή να στηρίξουν προγράμματα και να προβούν σε εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την καταπολέμηση της ομοφοβίας, του στιγματισμού όλων των ατόμων που ζουν με HIV/AIDS και των διακρίσεων κατά ευάλωτων ομάδων και των μολυσμένων από τον HIV, με στόχο την άρση των εμποδίων που καθυστερούν την αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου· παροτρύνει τα κράτη μέλη να απαγορεύσουν τις διακρίσεις εις βάρος των ασθενών με HIV/AIDS, ιδίως στον τομέα των υπηρεσιών (π.χ. όσον αφορά την ασφάλιση, τις τραπεζικές υπηρεσίες και την περίθαλψη)·

42. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν πολιτικές και προγράμματα για την κοινωνική ένταξη και είσοδο στην αγορά εργασίας των ατόμων που έχουν HIV/AIDS·

43. ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν ηγετικό ρόλο όσον αφορά την προώθηση και τη χρηματοδότηση –σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο– της πρόσβασης στην εκπαίδευση σχετικά με το HIV/AIDS, περιλαμβανομένης και της παροχής συμβουλών για την υπεύθυνη σεξουαλική συμπεριφορά και την πρόληψη των αφροδίσιων νοσημάτων, καθώς και στην πληροφόρηση, στον έλεγχο και στις συναφείς υπηρεσίες, με πλήρη σεβασμό προς τις αρχές της εμπιστευτικότητας και της συνειδητής συγκατάθεσης·

44. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν την υγειονομική εκπαίδευση στα σχολεία για να ενισχύσουν την ενημέρωση και να προωθήσουν την ασφαλή σεξουαλική συμπεριφορά·

45. απευθύνει θερμή παρότρυνση προς τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και ενημέρωση σε όλους τους πολίτες· στη διαπαιδαγώγηση και ενημέρωση αυτή θα περιλαμβάνεται ο σεβασμός και η ευθύνη για το σύντροφο και ίσα δικαιώματα για τους ομοφυλόφιλους, τους αμφιφυλόφιλους και άτομα που έχουν αλλάξει φύλο· τονίζει τη σημασία που έχει να υπάρχει σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία·

46. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διαπιστώσουν τις ικανότητες και τις γνώσεις των εργαζομένων στην πρωτοβάθμια περίθαλψη σχετικά με το θέμα του HIV/AIDS και να παράσχουν κατάρτιση για εργαζομένους του τομέα υγείας ώστε να μπορούν να προσφέρουν κατάλληλη καθοδήγηση και να ενημερώνουν το κοινό με κατάλληλο τρόπο·

47. καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν την αμέριστη στήριξή τους στις γυναίκες και τους άνδρες που είναι υπεύθυνοι για την καθημερινή περίθαλψη των ανθρώπων που ζουν με το AIDS ή/και να φροντίσουν για τα παιδιά και τα ορφανά των ανθρώπων αυτών· τονίζει πως πρέπει να τους παρασχεθεί εκπαίδευση για κατ’ οίκον περίθαλψη και ευαισθητοποίηση για την πρόληψη της μόλυνσης από HIV/AIDS και για τα οφέλη της καλής αγωγής και περίθαλψης των ατόμων που ζουν με AIDS·

48. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τις δυνατότητες δημιουργίας συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στις γειτονικές χώρες, με στόχο την προώθηση πρόσθετων τρόπων για την καταπολέμηση του HIV/AIDS·

49. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της γερμανικής Προεδρίας να διοργανώσει διάσκεψη με θέμα «Ευθύνη και εταιρική σχέση – Ενωμένοι κατά του HIV/AIDS» στις 12 και 13 Μαρτίου 2007 στη Βρέμη, καθώς και το γεγονός ότι η Μαδρίτη θα φιλοξενήσει την 11η ευρωπαϊκή διάσκεψη για το AIDS από τις 24 έως τις 27 Οκτωβρίου 2007·

50. υπογραμμίζει τον κεντρικό ρόλο των κοινοτήτων, των κοινοτικών οργανώσεων, των ΜΚΟ και των ατόμων που ζουν με το HIV/AIDS στην καταπολέμηση του HIV/AIDS·

51. προτείνει τη συγκρότηση ενός «κέντρου διαλογής » σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη συλλογή και την ανάλυση των βέλτιστων πρακτικών από όλα τα θεσμικά όργανα και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της καταπολέμησης του HIV/AIDS· πιστεύει ότι ένας τέτοιος μηχανισμός θα βοηθούσε στον εντοπισμό των αδυναμιών των υφιστάμενων δράσεων και στη διαμόρφωση νέων στρατηγικών·

52. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, στην ΠΟΥ (Ευρώπη) καθώς και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών

 • [1]  Κείμενα που εγκρίθηκαν P6_TA(2006)0321.
 • [2]  Κείμενα που εγκρίθηκαν P6_TA(2006)0526.
 • [3]  HIV/AIDS in Europe, Συμβούλιο της Ευρώπης, Επιτροπή Κοινωνικών Θεμάτων, Υγείας και Οικογενειακών Υποθέσεων, εισηγήτρια: κ. Christine McCafferty, εγγρ. 11033, 27 Σεπτεμβρίου 2006.
 • [4]  ΕΕ L 33 της 8.2.2003, σελ. 30.
 • [5]  Κείμενα που εγκρίθηκαν P6_TA(2006)0038.
 • [6]  "Women and HIV/AIDS: Confronting the Crisis" Κοινή έκθεση των UNAIDS/UNFPA/UNIFEM 2004:45.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Οι πρόσφατες τάσεις καταδεικνύουν ξεκάθαρα ότι ο αριθμός των ατόμων που έχει μολυνθεί από τον HIV (Human Immunodeficiency Virus – ιός της ανθρώπινης ανοσολογικής ανεπάρκειας), περιλαμβανομένων των ατόμων που ζουν με AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome – σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας) και των ατόμων που πεθαίνουν από νόσους που σχετίζονται με το AIDS, συνεχίζει να αυξάνεται. Κάθε χρόνο όλο και περισσότερες γυναίκες και νέοι μολύνονται από τον HIV στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις γειτονικές χώρες. Οι επικίνδυνες συμπεριφορές, όπως η σεξουαλική επαφή χωρίς προφύλαξη και η χρήση ενδοφλέβιων ναρκωτικών, παραμένουν οι βασικοί τρόποι μόλυνσης από τον HIV. Οι τελευταίες μελέτες αποκαλύπτουν το ανησυχητικό γεγονός ότι οι μεταναστευτικοί και οι διακινούμενοι πληθυσμοί έχουν καταστεί μία από τις ομάδες που διατρέχουν περισσότερο κίνδυνο. Άλλοι ιδιαίτερα ευάλωτοι πληθυσμοί είναι οι εργαζόμενοι στη βιομηχανία του σεξ και οι άνδρες που έχουν σεξουαλικές σχέσεις με άνδρες.

Οι πρώτες περιπτώσεις μολύνσεων από τον HIV καταγράφηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1981. Οι γιατροί παρατήρησαν μια συγκέντρωση ασυνήθιστων περιπτώσεων θανάτου νεαρών ομοφυλόφιλων ανδρών από σπάνιες μορφές καρκίνου που συνήθως προσβάλλουν μόνο τους πιο ηλικιωμένους. Παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη της νέας νόσου, η οποία τότε πιστευόταν ότι προσέβαλλε μόνο τους ομοφυλόφιλους άνδρες, οι επιστήμονες σύντομα συνειδητοποίησαν ότι βρίσκονταν αντιμέτωποι με μια νέα μορφή ιογενούς λοίμωξης, η οποία μπορούσε να προσβάλλει όλους τους ανθρώπους. Έως και σήμερα, η ανάπτυξη θεραπείας για τα νέα συμπτώματα αποδεικνύεται ιδιαίτερα δύσκολη λόγω της ρετροϊικής φύσης του ιού.

Η κυκλοφορία αντιρετροϊικών φαρμάκων (ARV) στα τέλη της δεκαετίας του 1980 μαζί με διάφορες εκστρατείες ενημέρωσης συνέβαλαν ουσιαστικά στην επιβράδυνση της εξάπλωσης της επιδημίας στη δυτική Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, ο αριθμός των νέων μολύνσεων από τον HIV έχει αρχίσει να αυξάνεται εκ νέου. Το νέο κύμα των μολύνσεων αφορά κατά κύριο λόγο τις γυναίκες, τους χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών και τους νέους. Επειδή το AIDS δεν θεωρείται πλέον θανατική καταδίκη όπως άλλοτε, πολλοί άνθρωποι ακολουθούν επικίνδυνες συμπεριφορές και παραβλέπουν τον κίνδυνο της μόλυνσης.

Λόγω της ανάπτυξης των νέων αντιρετροϊικών φαρμάκων, ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν με το HIV/AIDS αυξάνεται διαρκώς. Το γεγονός αυτό ασκεί πίεση στις υφιστάμενες υποδομές υγειονομικής περίθαλψης και δημιουργεί μια νέα σειρά υλικοτεχνικών ζητημάτων όσον αφορά τους πόρους. Η πρόσβαση στην αντιρετροϊική θεραπεία είναι σχετικά καλή στη δυτική Ευρώπη (ΕΕ των 15). Στα νέα κράτη μέλη, ωστόσο, η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική. Μετά την προσχώρησή τους στην ΕΕ, τα κράτη μέλη πρέπει να πληρώνουν τα αντιρετροϊικά φάρμακα στις τιμές που πωλούνται κανονικά στη δυτική Ευρώπη. Αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοδότηση της γενικής πρόσβασης σε αντιρετροϊικά φάρμακα για όλους όσοι τα έχουν ανάγκη.

Φέτος είναι η 25η επέτειος του συνδρόμου που αργότερα θα ονομαζόταν AIDS. Στο διάστημα αυτό, έχουν σημειωθεί πολλές σημαντικές εξελίξεις και έχουν γίνει πολλές ανακαλύψεις. Ωστόσο, τα βασικά δεδομένα παραμένουν τα ίδια: δεν υπάρχει εμβόλιο κατά του HIV και δεν υπάρχει θεραπεία για τις νόσους που σχετίζονται με το AIDS. Προκειμένου να αλλάξει η κατάσταση αυτή, πρέπει να εντείνουμε τις κοινές μας προσπάθειες προς την εξεύρεση μιας θεραπείας για την επιδημία αυτή. Επίσης, από τότε που καταγράφηκαν τα πρώτα κρούσματα έως σήμερα, τα άτομα που ζουν με HIV/AIDS εξακολουθούν να αποτελούν θύματα διαφόρων προκαταλήψεων και διακρίσεων. Αυτό οφείλεται ενδεχομένως στο γεγονός ότι οι πιο ευάλωτοι πληθυσμοί ανήκουν ήδη σε περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες.

Η άποψη του εισηγητή

Ο εισηγητής εκφράζει την ικανοποίηση του για τη «δήλωση του Δουβλίνου» και τη «δήλωση του Βίλνιους» και υπογραμμίζει τη σημασία τους. Επιπλέον, καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους και να δώσουν συνέχεια στις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει. Χαιρετίζει επίσης την ανακοίνωση της Επιτροπής για την καταπολέμηση του HIV/AIDS στην ΕΕ και τις γειτονικές χώρες. Δεδομένου ότι οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης καλούνται να αντιμετωπίσουν υψηλά ποσοστά νέων μολύνσεων από τον HIV, είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από το γεγονός ότι η Επιτροπή πρότεινε μια τόσο ευρεία προσέγγιση και συμπεριέλαβε και τις γειτονικές χώρες στο πεδίο εφαρμογής της ανακοίνωσης, αναγνωρίζοντας, έτσι, το γεγονός ότι το HIV/AIDS δεν γνωρίζει σύνορα και μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με μια ολοκληρωμένη και συνολική προσέγγιση, που θα λαμβάνει υπόψη διάφορα πολιτικά, κοινωνικά, θεσμικά και οικονομικά ζητήματα. Ο εισηγητής πιστεύει ακράδαντα ότι η νόσος αυτή μπορεί να αντιμετωπιστεί και να καταπολεμηθεί μόνο εάν όλοι αρμόδιοι παράγοντες και θεσμικοί φορείς, μεταξύ των οποίων η κοινωνία των πολιτών και οι ιδιωτικές εταιρείες, συνεργαστούν προς την κατεύθυνση της επίτευξης αυτού του κοινού στόχου, συντονίζοντας όλες τις προσπάθειες, αναπτύσσοντας συνεργίες και οργανώνοντας μια πιο έντονη, συντονισμένη και ολοκληρωμένη προσπάθεια για την καταπολέμηση του HIV/AIDS.

Προτάσεις και συστάσεις

Ο εισηγητής επισημαίνει ότι πρέπει να πραγματοποιηθεί μια ολοκληρωμένη εκστρατεία ευαισθητοποίησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή ξεκίνησε πέρυσι την εκστρατεία «AIDS…Remember me?». Ο εισηγητής είναι πεπεισμένος ότι τα κράτη μέλη πρέπει να ακολουθήσουν την εκστρατεία αυτή εγκαινιάζοντας εθνικές εκστρατείες ευαισθητοποίησης που θα απευθύνονται στις ομάδες που θεωρούνται οι πιο ευάλωτες στις διάφορες χώρες. Επιπροσθέτως, προτείνει την ανάληψη πρόσθετης, ολοκληρωμένης και συντονισμένης δράσης για την καταπολέμηση του στιγματισμού και των διακρίσεων.

Όσον αφορά τις γειτονικές χώρες, ο εισηγητής συνιστά την πλήρη αξιοποίηση των υφιστάμενων δομών υπέρ μιας συντονισμένης προσέγγισης για την καταπολέμηση του HIV/AIDS, περιλαμβανομένων και των πόρων που διατίθενται για τη διασυνοριακή συνεργασία. Για τη ενίσχυση της υποστήριξης των γειτονικών χωρών όσον αφορά την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση της επιδημίας αυτής, ο εισηγητής προτείνει τη διερεύνηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την παροχή βοήθειας και την ευαισθητοποίηση των πιο ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων.

Επιπροσθέτως, ο εισηγητής θα ήθελε να τονίσει το σημαντικό έργο που επιτελούν οι διάφορες ΜΚΟ εντός της ΕΕ. Εκφράζει την ανησυχία του για τη σοβαρή έλλειψη χρηματοδότησης των ΜΚΟ σε ορισμένα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004. Συνιστά θερμά την επαναξιολόγηση των μηχανισμών χρηματοδότησης έργων και προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι τοπικές και εθνικές ΜΚΟ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις γειτονικές χώρες επιτελούν πολύ σημαντικό έργο καθώς θέτουν τα θεμέλια όσον αφορά την καταπολέμηση της επιδημίας. Για τον λόγο αυτόν, είναι επιτακτική η ανάγκη να διασφαλιστεί η διαρκής χρηματοδότηση των οργανώσεων αυτών και στο μέλλον. Ο εισηγητής θα ήθελε να επισημάνει, επίσης, ότι η Ρουμανία και η Βουλγαρία αναμένεται να αντιμετωπίσουν παρόμοια προβλήματα μετά την προσχώρησή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2007.

Σε ό,τι αφορά τα διάφορα εθνικά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, ο εισηγητής θα ήθελε να καλέσει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν μέτρα για την παροχή βοήθειας στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες όσον αφορά την παροχή καθολικής πρόσβασης στη δαπανηρή αντιρετροϊική θεραπεία. Προκειμένου να περιοριστεί η πίεση που ασκείται στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, ιδίως στις γειτονικές χώρες, θα ήταν σημαντικό να αναπτυχθούν νέοι τρόποι συνεργασίας, επί παραδείγματι, με τη φαρμακοβιομηχανία και άλλες ιδιωτικές εταιρείες, υπό τη μορφή συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Η «δήλωση του Βίλνιους» προτείνει ρητώς τη χρήση των διαρθρωτικών Ταμείων και των λοιπών κοινοτικών ταμείων για την καταπολέμηση της επιδημίας αυτής. Θα ήταν σημαντικό να αξιοποιηθούν πλήρως τα Διαρθρωτικά Ταμεία και να ξεκινήσει άμεσα η διερεύνηση όλων των δυνατοτήτων που μπορεί να προσφέρει τόσο το συγκεκριμένο όσο και τα λοιπά μέσα της ΕΕ.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (28.2.2007)

προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

σχετικά με την καταπολέμηση του HIV/AIDS στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις γειτονικές χώρες, 2006-2009
(2006/2232(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Michael Cashman

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στο σχέδιο ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσφατη πρόοδος στην αντιμετώπιση του HIV/AIDS, σε συνδυασμό με κάποια μείωση στη χρηματοδότηση της πρόληψης, συνέτεινε στην αύξηση των επικίνδυνων συμπεριφορών και, κατά συνέπεια, στην άνοδο του αριθμού νέων μολύνσεων από τον ιό HIV· σύμφωνα με το EuroHIV, το 2005, καταγράφηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση 23.620 νέα διαγνωσμένα κρούσματα μολύνσεων από τον ιό HIV και ο ρυθμός διάγνωσης νέων κρουσμάτων μόλυνσης από τον ιό έχει σχεδόν διπλασιαστεί από το 1998 και μετά,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τον αυξανόμενο αριθμό μολύνσεων από τον ιό HIV, η σταθερή μείωση του αριθμού των διαγνωσμένων κρουσμάτων AIDS τα τελευταία χρόνια συνεχίσθηκε το 2005, με αριθμό διαγνωσμένων κρουσμάτων το 2005 μικρότερο από το υποδιπλάσιο σε σχέση με το 1998,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το UNAIDS (Κοινό πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το AIDS), περισσότερα από 39.5 εκατ. άτομα ζουν με τον ιό HIV και, μόνο το 2006, μολύνθηκαν από τον ιό 4.3 εκατ. άτομα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 95% του πάσχοντος πληθυσμού ζει σε αναπτυσσόμενες χώρες και ότι 28 εκατομμύρια άτομα μεταξύ του πληθυσμού αυτού ζουν στην Υποσαχάρια Αφρική· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις αναπτυσσόμενες χώρες μόνο το 1% του πληθυσμού που έχει μολυνθεί και χρειάζεται θεραπεία (αντιρετροϊκά φάρμακα) λαμβάνει τη θεραπεία αυτή·

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλο ποσοστό των μολύνσεων από τον ιό HIV παραμένουν αδιάγνωστες - στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, υπολογίζεται ότι το ένα τρίτο των ατόμων με HIV δεν γνωρίζουν αν είναι οροθετικά ή οροαρνητικά και κινδυνεύουν να το ανακαλύψουν μόνο όταν νοσήσουν από ασθένειες που συνδέονται με το HIV/AIDS[1],

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ευρέως γνωστό ότι δεν έχουν όλα τα κράτη μέλη ίση πρόσβαση στη θεραπεία και τα φάρμακα και ότι σε πολλά από αυτά - ιδίως τα νέα κράτη μέλη - υφίστανται ανισότητες ως προς τη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης και πόρων·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα που ζουν με ασθενείς του HIV/AIDS υφίστανται πλήθος προκαταλήψεων και διακρίσεων, τόσο στην ιδιωτική όσο και στην επαγγελματική τους ζωή,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο 2006 για την πρόληψη του AIDS, το 54% του πληθυσμού της εικοσιπενταμελούς ΕΕ πιστεύει ή είναι πεπεισμένο ότι μπορεί κανείς να κολλήσει AIDS φιλώντας στο στόμα κάποιον που έχει AIDS ή είναι οροθετικός στον ιό HIV, και το 42% πιστεύει ή είναι πεπεισμένο ότι μπορεί κανείς να μολυνθεί πίνοντας από ποτήρι το οποίο είχε μόλις χρησιμοποιηθεί από κάποιον που έχει AIDS ή είναι οροθετικός στον ιό HIV,

1.    παροτρύνει τα κράτη μέλη που δεν συγκεντρώνουν σε εθνικό επίπεδο στοιχεία για το HIV/AIDS να αναπτύξουν ένα αποτελεσματικό σύστημα καταγραφής των κρουσμάτων HIV/AIDS·

2.   ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να παράσχουν δωρεάν και εκτεταμένη πρόσβαση στην εξέταση για το HIV και να φροντίσουν για τη διάδοση της ενημέρωσης, περιλαμβανομένης της ενημέρωσης από το διαδίκτυο, ιδίως στις ομάδες υψηλού κινδύνου και μεταξύ των νέων, σχετικά με τον εθελούσια υποβολή σε εξέταση και την αναζήτηση βοήθειας·

3.   απευθύνει θερμή παρότρυνση προς τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και ενημέρωση σε όλους τους πολίτες· στη διαπαιδαγώγηση και ενημέρωση αυτή θα περιλαμβάνεται ο σεβασμός και η ευθύνη για το σύντροφο και ίσα δικαιώματα για τους ομοφυλόφιλους, τους αμφιφυλόφιλους και τα τρανσεξουαλικά άτομα· τονίζει τη σημασία που έχει να υπάρχει σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία·

4.   ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την πρόσβαση σε μέσα πρωτογενούς πρόληψης με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, π.χ. πρόσβαση σε ανδρικά και γυναικεία προφυλακτικά και ασφαλές υλικό για ενέσεις·

5.   τονίζει το οικουμενικό δικαίωμα όλων των ανθρώπων να έχουν ίση πρόσβαση στην περίθαλψη και τη θεραπεία και πρόσβαση σε κάθε είδους φάρμακα·

6.   απευθύνει θερμή παρότρυνση στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιδοτούν και να παρέχουν χρηματοδότηση για την έρευνα και την ανάπτυξη μικροβιοκτόνων και γυναικείων προφυλακτικών, που παρέχουν στη γυναίκα τη δυνατότητα να προστατεύει τον εαυτό της και τον άρρενα σύντροφό της από το HIV/AIDS, με ή χωρίς τη συγκατάθεσή του, δεδομένου ότι τα προφυλακτικά παραμένουν η πλέον γνωστή και διαθέσιμη προστασία έναντι του HIV/AIDS και των σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων, αλλά απαιτούν τη συγκατάθεση του συντρόφου[2],

7.   χαιρετίζει την αποφασιστικότητα της Επιτροπής να αντιμετωπίσει τις ειδικές ανάγκες και απαιτήσεις των διακινούμενων πληθυσμών για πρόσβαση χωρίς διακρίσεις στην ενημέρωση και στην πρόληψη, τη θεραπεία, την περίθαλψη και την υποστήριξη·

8.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση και να προαγάγουν την ευαισθητοποίηση για το θέμα της σωματεμπορίας μεταξύ των γυναικών, που συχνά υποφέρουν από τη φτώχεια και τις διακρίσεις και μπορεί να καταστούν αντικείμενο σεξουαλικής εκμετάλλευσης, με αποτέλεσμα να εκτίθενται ακόμη περισσότερο στο HIV/AIDS·

9.   ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν περαιτέρω εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την αντιμετώπιση της εικόνας που έχει η κοινή γνώμη για το HIV/AIDS και για την πρόληψη των διακρίσεων εις βάρος των ασθενών με HIV/AIDS· παροτρύνει τα κράτη μέλη να απαγορεύσουν τις διακρίσεις εις βάρος των ασθενών με HIV/AIDS, ιδίως στον τομέα των υπηρεσιών (π.χ. όσον αφορά την ασφάλιση, τις τραπεζικές υπηρεσίες και την περίθαλψη)·

10. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διαθέσουν αυξημένη χρηματοδότηση για την έρευνα για το HIV, προκειμένου να αναπτυχθούν νέα φάρμακα/εμβόλια·

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν πολιτικές και προγράμματα για την κοινωνική ένταξη και είσοδο στην αγορά εργασίας των ατόμων που έχουν HIV/AIDS·

12. παροτρύνει τα κράτη μέλη να περιλάβουν τους ασθενείς του HIV/AIDS, από τη στιγμή της διάγνωσης, στον ορισμό των ατόμων με αναπηρία ώστε να εμπίπτουν στην οδηγία του Συμβουλίου 2000/78/ΕΚ της 27ης Νοεμβρίου 2000[3] για τον καθορισμό γενικών διατάξεων που διέπουν την ίση μεταχείριση όσον αφορά απασχόληση και επάγγελμα και να προστατεύονται, ως εκ τούτου, στην εργασία τους λόγω της κατάστασής τους που οφείλεται στο HIV/AIDS, καθώς και να τους παρέχεται εύλογη εξυπηρέτηση στο χώρο εργασίας τους·

13. παροτρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν σε διεθνές επίπεδο την κατάργηση των περιορισμών στα ταξίδια και τη διαμονή για ασθενείς με HIV/AIDS, δεδομένου ότι συνιστούν διάκριση·

14. παροτρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν πλήρως την οδηγία 2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τη θέσπιση προτύπων ποιότητας και ασφάλειας για τη συλλογή, τον έλεγχο, την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρωπίνου αίματος και συστατικών του αίματος, και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ, ιδίως όσον αφορά το συστηματικό έλεγχο ανίχνευσης του HIV στην αιμοδοσία· παροτρύνει τα κράτη μέλη και τις γειτονικές χώρες να μην κάνουν διακρίσεις εις βάρος των ομοφυλόφιλων, ανδρών και γυναικών, και των αμφιφυλόφιλων απαγορεύοντάς τους να είναι αιμοδότες.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Καταπολέμηση του HIV/AIDS στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις γειτονικές χώρες, 2006-2009

Αριθμός διαδικασίας

2006/2232(INI)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

ENVI

Γνωμοδότηση της
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE
28.9.2006

Ενισχυμένη συνεργασία - Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

 

Συντάκτης(κτρια) γνωμοδότησης
  Ημερομηνία ορισμού

Michael Cashman
19.12.2006

Συντάκτης(κτρια) γνωμοδότησης που αντικαταστάθηκε/καν

 

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

1.2.2007

 

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

28.2.2007

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

-:

0:

46

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alexander Alvaro, Edit Bauer, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Mladen Petrov Chervenyakov, Carlos Coelho, Fausto Correia, Παναγιώτης Δημητρίου, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Lilli Gruber, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Magda Kósáné Kovács, Barbara Kudrycka, Henrik Lax, Sarah Ludford, Edith Mastenbroek, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Martine Roure, Luciana Sbarbati, Inger Segelström, Søren Bo Søndergaard, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Simon Busuttil, Marco Cappato, Charlotte Cederschiöld, Gérard Deprez, Γιώργος Δημητρακόπουλος, Genowefa Grabowska, Sophia in 't Veld, Ona Juknevičienė, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Tchetin Kazak, Marian-Jean Marinescu, Hubert Pirker, Marie-Line Reynaud, Luca Romagnoli, Eva-Britt Svensson

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

 

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνον γλώσσα)

...

 • [1]  HIV/AIDS in Europe, Συμβούλιο της Ευρώπης, Επιτροπή Κοινωνικών Θεμάτων, Υγείας και Οικογενειακών Υποθέσεων, εισηγήτρια: κ. Christine McCafferty, εγγρ. 11033, 27 Σεπτεμβρίου 2006.
 • [2]  "Women and HIV/AIDS: Confronting the Crisis" Κοινή έκθεση των UNAIDS/UNFPA/UNIFEM 2004:45.
 • [3]  Άρθρο 5 της οδηγίας του Συμβουλίου 2000/78/ΕΚ.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (29.11.2006)

προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

σχετικά με την καταπολέμηση του HIV/AIDS στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις γειτονικές χώρες, 2006-2009
(2006/2232(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Zita Gurmai

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ήμισυ σχεδόν των ενηλίκων που ζουν σήμερα με HIV και AIDS είναι γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το UNAIDS (Κοινό πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για τον ιό HIV και το AIDS), την τελευταία διετία, ο αριθμός των γυναικών και των κοριτσιών που μολύνθηκαν με HIV αυξήθηκε σε όλες τις περιοχές του κόσμου, ενώ τα ποσοστά παρουσιάζουν δραματική αύξηση στην Ανατολική Ευρώπη, την Ασία και τη Λατινική Αμερική, καθώς και ότι, σύμφωνα με την ΠΟΥ, οι γυναίκες είναι κατά πάσα πιθανότητα πιο ευάλωτες από ό,τι οι άνδρες σε μόλυνση από HIV σε οποιαδήποτε ετεροφυλοφιλική επαφή, λόγω βιολογικών παραγόντων,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα επιδημιολογικά πρότυπα μεταβάλλονται σε αρκετές χώρες, καθώς οι περιπτώσεις της σεξουαλικά μεταδιδόμενης μόλυνσης με HIV αποτελούν ένα ολοένα αυξανόμενο ποσοστό των νέων διαγνώσεων, και ότι ολοένα και περισσότερες γυναίκες προσβάλλονται αθέλητα κατά την προσωπική τους ζωή με τον ιό HIV μέσω μη ασφαλούς ετεροφυλοφιλικής επαφής, και γίνονται φορείς του ιού τον οποίο είναι δυνατόν να μεταδώσουν στους απογόνους τους,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματική αντίδραση στο AIDS πρέπει να συνεκτιμά τους παράγοντες που εξακολουθούν να θέτουν σε κίνδυνο τις γυναίκες και αυξάνουν την ευπάθειά τους, όπως η βία κατά των γυναικών, η σωματεμπορία, η φτώχεια και οι διακρίσεις λόγω φύλου, η σεξουαλική ασυδοσία ή μη τήρηση των ηθικών αρχών,

1.  δεδομένου ότι σημειώθηκαν σχεδόν πέντε εκατομμύρια νέες περιπτώσεις μόλυνσης από τον ιό HIV παγκοσμίως το 2005 και ότι τον ίδιο χρόνο τρία εκατομμύρια άνθρωποι πέθαναν από ασθένειες που συνδέονται με το AIDS, πάνω από μισό εκατομμύριο των οποίων (570 000) ήταν παιδιά[1], καλεί τους οργανισμούς, τις κυβερνήσεις και άλλους φορείς να καταβάλλουν συντονισμένες προσπάθειες προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τα παιδιά, οι έφηβοι και οι νέοι όχι μόνον θα συμπεριλαμβάνονται στις στρατηγικές καταπολέμησης του HIV/AIDS, αλλά και ότι θα αποτελούν επίσης σημαντικό στοιχείο των εν λόγω στρατηγικών·

2.  χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να συμπεριλάβει ενεργά την κοινωνία των πολιτών στην ανάπτυξη, εφαρμογή και παρακολούθηση της πολιτικής· θεωρεί ότι ένας σημαντικός παράγοντας σε σχέση με το έμπρακτο έργο για την καταπολέμηση του HIV/AIDS και την αξιοπιστία του εν λόγω έργου, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι η ειδική συμμετοχή των οροθετικών ατόμων και των οργανώσεών τους·

3.  επισημαίνει ότι η χρήση προφυλακτικών μειώνει τον κίνδυνο εξάπλωσης της μόλυνσης από τον ιό HIV μέσω σεξουαλικών σχέσεων, αλλά αρκετές μελέτες καταδεικνύουν ότι πελάτες του σεξουαλικού εμπορίου προτιμούν τον αγοραίο έρωτα χωρίς τη χρήση προφυλακτικών· τονίζει, συνεπώς, ότι η πορνεία εν γένει συνεπάγεται υψηλότερο κίνδυνο μόλυνσης· θεωρεί ότι η νομιμοποίηση της πορνείας έχει ως αποτέλεσμα τη γενικότερη αύξηση τόσο του νόμιμου, όσο και του παράνομου, σεξουαλικού εμπορίου, από το οποίο απορρέει μεγαλύτερος κίνδυνος μόλυνσης· θεωρεί ότι η νομιμοποίηση της πορνείας δεν συνεπάγεται όπως ασφαλέστερη σεξουαλική πράξη, καθώς έχει αποδειχθεί πολύ δύσκολο να ελεγχθεί στην πράξη η χρήση προφυλακτικών σε νόμιμους οίκους ανοχής· επισημαίνει, επίσης, ότι οι τακτικοί υγειονομικοί έλεγχοι καλύπτουν μόνον όσους πωλούν σεξ και όχι τους πελάτες·

4.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι γυναίκες που έχουν μολυνθεί από τον ιό HIV έχουν συχνά υποστεί βία από άρρενα σύντροφο και ότι οι γυναίκες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο μόλυνσης από τον ιό HIV, να λάβουν τα μέτρα για την καταπολέμηση της βίας που προβλέπονται στο ψήφισμά του της 2ας Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με τη σημερινή κατάσταση όσον αφορά την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και τυχόν μελλοντικές ενέργειες[2]·

5.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για τη συγκέντρωση επαρκών και επίκαιρων στοιχείων παρακολούθησης ανά φύλο και ηλικία, με στόχο την υποστήριξη και την ανάπτυξη πιο καινοτόμων και καλύτερα στοχοθετημένων εκστρατειών κατά των ναρκωτικών και προαγωγής της υγείας για την πρόληψη και τον έλεγχο της επιδημίας του HIV στην ΕΕ και τις γειτονικές χώρες·

6.  καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και της κοινωνίας των πολιτών, να μεριμνήσουν για την καταπολέμηση του στιγματισμού και των διακρίσεων κατά των ασθενών του HIV/AIDS στην Ευρώπη·

7.  παρακινεί την Επιτροπή να διερευνήσει τις δυνατότητες, τα πρακτικά μέσα και να χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα της κλινικής έρευνας για την καταπολέμηση του HIV/AIDS στις χώρες εταίρους, στα Δυτικά Βαλκάνια και στην Κεντρική Ασία, ακολουθώντας τις διαδικασίες περί εξωτερικής βοήθειας και σεβόμενη την εντολή για δράση όπως συμφωνήθηκε στα έγγραφα στρατηγικής με τις σχετικές χώρες και τα ενδεικτικά προγράμματα·

8.  καλεί την Επιτροπή να εξακολουθήσει να θεωρεί την έρευνα σχετικά με το HIV/AIDS προτεραιότητα στο πλαίσιο του έβδομου προγράμματος-πλαισίου·

9.  καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με τους εθνικούς φορείς υγείας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου των Νόσων, να ενισχύσει και να αναπτύξει συστήματα επιτήρησης, έγκαιρου συναγερμού και ευαισθητοποίησης του κοινού όσον αφορά στη νόσο HIV/AIDS στην Ευρώπη και στις χώρες εταίρους·

10. εφιστά την προσοχή των κρατών μελών στην ανάγκη αναβάθμισης των εκστρατειών ενημέρωσης και διάθεσης περισσότερων πόρων για την καταπολέμηση του ιού HIV/AIDS μεταξύ ατόμων 15 έως 25 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδομένου ότι οι στατιστικές που δημοσιεύτηκαν από το UNAIDS το 2004 επισημαίνουν ανησυχητική αύξηση της συχνότητας εμφάνισης της νόσου σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα,

11. καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν και να ενισχύσουν στοχοθετημένες εκστρατείες που απευθύνονται σε γυναίκες και την καθολική πρόσβαση σε πληροφορίες για την αναπαραγωγική και τη σεξουαλική υγεία και σε συναφείς υπηρεσίες, τη χορήγηση φαρμάκων HIV για την πρόληψη της μετάδοσης του ιού από τη μητέρα στο παιδί και την αντιρετροϊκή θεραπεία· τονίζει επίσης ότι η αναπαραγωγική και σεξουαλική υγεία και τα αντίστοιχα δικαιώματα πρέπει να εγγυώνται ως στρατηγική προτεραιότητα για την επίτευξη της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών·

12. καλεί τα κράτη μέλη, με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, να επενδύσουν στην ανάπτυξη οικονομικά προσιτών και εύχρηστων θεραπευτικών και διαγνωστικών μέσων, ώστε να διευρυνθεί η πρόσβαση στη θεραπεία·

13. καλεί τα κράτη μέλη και τους φορείς υγείας να λάβουν μέτρα υγιεινής και ενημέρωσης του υγειονομικού προσωπικού, που σε μεγάλο βαθμό αποτελείται από γυναίκες, ώστε να προλαμβάνεται η μετάδοση του ιού HIV/AIDS κατά τις μεταγγίσεις αίματος σε χειρουργικές επεμβάσεις και κατά τη διάρκεια περίθαλψης ασθενών·

14. τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης των συνεργιών μεταξύ της πρόληψης του HIV/AIDS και των προγραμμάτων για την προώθηση των σεξουαλικών δικαιωμάτων και της σεξουαλικής υγείας·

15. καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο των νέων εξωτερικών χρηματοδοτικών μέσων, να παράσχει επαρκή χρηματοδότηση για την εφαρμογή της πολιτικής της σχετικά με τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα γενικότερα και την καταπολέμηση του HIV/AIDS ειδικότερα·

16. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προσαρμόσουν τα προγράμματα πρόληψης και θεραπείας στις ανάγκες των ατόμων που αντιμετωπίζουν το HIV/AIDS, ιδίως εκείνων που η γλώσσα, ο πολιτισμός και το καθεστώς παραμονής τους δυσχεραίνουν την πρόσβασή τους σε υγειονομικές υπηρεσίες·

17. καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη χρήση των μέσων και των καταλληλότερων συστημάτων διανομής για την αναβάθμιση της ενημέρωσης του πληθυσμού, ιδίως των εφήβων και των νέων, για τη μόλυνση από τον ιό HIV, τους τρόπους με τους οποίους μεταδίδεται, τη διάγνωση της μόλυνσης από τον ιό HIV και το είδος της συμπεριφοράς που ενισχύει την πρόληψη·

18. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να συμπεριλάβει στην Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας ένα τμήμα αφιερωμένο στην καταπολέμηση του AIDS, περιλαμβανομένων δεδομένων για την ενημέρωση, την καθοδήγηση και τους πόρους περίθαλψης σχετικά με το HIV/AIDS που είναι διαθέσιμοι στα κράτη μέλη·

19. καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη, ενόψει της αύξησης της εμφάνισης του HIV/AIDS μεταξύ των γυναικών, να συνεχίσουν να επενδύουν στην ανάπτυξη μικροβιοκτόνων προκειμένου να δώσουν στις γυναίκες τη δυνατότητα να προστατεύσουν τον εαυτό τους από τον ιό του HIV/AIDS·

20. προτρέπει τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την καθολική πρόσβαση στην εκπαίδευση, την παροχή μόρφωσης ως προϋπόθεση για την προσωπική ανάπτυξη, περιλαμβανομένης της δυνατότητας συμβίωσης στο πλαίσιο της κοινωνίας και με ηθικές αρχές, δεξιοτήτων αναγκαίων για την καθημερινή ζωή και σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, της ανάληψης ευθυνών και του σεβασμού προς την/τον σύντροφο, και τη δράση για την ενίσχυση της ασφάλειας στο σχολείο για όλα τα παιδιά, να ενισχύσουν την προστασία κατά της βίας, της κακομεταχείρισης, του βιασμού, των κινδύνων της σεξουαλικής ασυδοσίας, της ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης και των σεξουαλικά μεταδιδόμενων μολύνσεων, συμπεριλαμβανομένου του HIV, με τη στενότερη δυνατή συνεργασία με τα σχολεία, άλλους εκπαιδευτικούς πόρους, τις κοινωνικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες καταπολέμησης της εγκληματικότητας ανηλίκων·

21. καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν με πολιτικές και προγράμματα την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της ένταξης στην αγορά εργασίας των ατόμων που πάσχουν από HIV/AIDS·

22. καλεί την Επιτροπή να τηρήσει σθεναρά τη δέσμευσή της για αύξηση της χρηματοδότησης για την έρευνα σχετικά με το HIV/AIDS και να μεριμνήσει ώστε η έρευνα για το HIV/AIDS να είναι ισόρροπη από την άποψη του φύλου και να περιλαμβάνει πτυχές που άπτονται της φυσιολογίας και της χλωρίδας του κόλπου και του πρωκτού, καθώς και του βιολογικού και φυσιολογικού χαρακτήρα της μετάδοσης των ιών·

23. καλεί τα κράτη μέλη να προαγάγουν την ισόρροπη συμμετοχή τόσο των γυναικών, όσο και των ανδρών στην αντιμετώπιση του AIDS· τα προτρέπει να επανεξετάσουν τη σύνθεση των εθνικών φορέων συντονισμού για το AIDS προκειμένου να διασφαλίσουν την ουσιαστική εκπροσώπηση γυναικών και ατόμων με εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα φύλου·

24. χαιρετίζει το γεγονός ότι η Μαδρίτη θα φιλοξενήσει την 11η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη για το AIDS από τις 24 έως τις 27 Οκτωβρίου 2007, και ευελπιστεί ότι κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ιδίως νέοι ερευνητές θα κληθούν να υποβάλουν ερευνητικά προγράμματα για την εν λόγω νόσο·

25. καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν την αμέριστη στήριξή τους στις γυναίκες και τους άνδρες που είναι υπεύθυνοι για την καθημερινή περίθαλψη των ανθρώπων που ζουν με το AIDS ή/και να φροντίσουν για τα παιδιά και τα ορφανά των ανθρώπων αυτών· πρέπει να τους παρασχεθεί εκπαίδευση για κατ’ οίκον περίθαλψη και ευαισθητοποίηση για την πρόληψη της μόλυνσης από HIV/AIDS και για τα οφέλη της καλής αγωγής και περίθαλψης των ατόμων που ζουν με AIDS·

26. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν τη δυνατότητα σε όλα τα άτομα που έχουν προσβληθεί, και ιδιαίτερα στις έγκυες γυναίκες, να έχουν πρόσβαση βάσει προγραμμάτων αναπτυξιακής βοήθειας, σε φάρμακα για το HIV προκειμένου να μειωθούν τα κρούσματα μετάδοσης της νόσου σε αγέννητα παιδιά·

27. καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν χώρους εθελούσιας αναζήτησης βοήθειας και υποβολής σε εξετάσεις, ενδεχομένως σε κέντρα προγεννητικού ελέγχου ως αφετηρία όλων των προσπαθειών μείωσης των επιπτώσεων του HIV/AIDS και των σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων κατά την εγκυμοσύνη, τόσο από την άποψη της έγκαιρης πρόληψης και της φροντίδας των εγκύων γυναικών, όσο και των παιδιών τους· η πρόσβαση σε ασφαλή άμβλωση και η παροχή συμβουλών για τη διασφάλιση της τεκμηριωμένης λήψης αποφάσεων και της συγκατάθεσης της γυναίκας, θα πρέπει να αποτελεί τμήμα των υπηρεσιών·

28. καλεί τα κράτη μέλη και την ηγεσία του ιδιωτικού τομέα να αναπτύξουν, να εφαρμόσουν και να επιβάλλουν σθεναρά πολιτικές που απαγορεύουν τις διακρίσεις σε βάρος υπαλλήλων του εργατικού δυναμικού που έχουν προσβληθεί από HIV ή εκείνων που μέλη της οικογενείας τους έχουν προσβληθεί από HIV και να προσφέρουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης σχετικά με το HIV/AIDS για τους υπαλλήλους τους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Η καταπολέμηση του HIV/AIDS στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις γειτονικές χώρες, 2006-2009

Αριθμός διαδικασίας

2006/2232(INI)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

ENVI

Γνωμοδότηση της
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

FEMM
28.9.2006

Ενισχυμένη συνεργασία - Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

 

Συντάκτης(κτρια) γνωμοδότησης
  Ημερομηνία ορισμού

Zita Gurmai
24.1.2006

Συντάκτης(κτρια) γνωμοδότησης που αντικαταστάθηκε/καν

 

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

4.10.2006

23.11.2006

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

23.11.2006

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

-:

0:

19

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Edit Bauer, Hiltrud Breyer, Věra Flasarová, Lissy Gröner, Zita Gurmai, Esther Herranz García, Lívia Járóka, Pia Elda Locatelli, Angelika Niebler, Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Christa Prets, Eva-Britt Svensson, Britta Thomsen

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Anna Hedh, Mary Honeyball, Sophia in 't Veld, Zita Pleštinská, Heide Rühle, Bernadette Vergnaud

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

 

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνον γλώσσα)

...

 • [1]  amfAR (Το ίδρυμα ερευνών για το AIDS) «Gender-Based Violence and HIV among Women: Assessing the Evidence» (Βία λόγω φύλου και HIV μεταξύ των γυναικών: Εκτίμηση των στοιχείων), Συνοπτικό τεύχος αριθ. 3 Ιούνιος 2005 και «Women and HIV/AIDS: Confronting the Crisis» (Γυναίκες και HIV/AIDS: Αντιμετώπιση της κρίσης) Κοινή έκθεση των UNAIDS/UNFPA/UNIFEM 2004: 45.
 • [2]  P6_TA(2006)0038.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Καταπολέμηση του HIV/AIDS στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις γειτονικές χώρες, 2006-2009

Αριθ. διαδικασίας

2006/2232(INI)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια της έγκρισης εκπόνησης

ENVI
28.9.2006

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)
Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

FEMM
28.9.2006

LIBE
28.9.2006

ITRE
28.9.2006

AFET
28.9.2006

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει
  Ημερομηνία της απόφασης

ITRE
20.2.2006

AFET
13.9.2006

 

 

 

Ενισχυμένη συνεργασία
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

 

 

 

 

 

Εισηγητής(ές)
  Ημερομηνία ορισμού

Georgs Andrejevs
11.5.2006

 

Εισηγητής(ές) που αντικαταστάθηκε(καν)

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

30.1.2007

21.3.2007

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

21.3.2007

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+ :

- :

0 :

[44]

[2]

[0]

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Αδάμος Αδάμου, Georgs Andrejevs, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Aldis Kušķis, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Μάριος Ματσάκης, Alexandru-Ioan Morţun, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Αντώνιος Τρακατέλλης, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Alfonso Andria, Giovanni Berlinguer, Iles Braghetto, Radu Ţîrle

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Radu Podgorean

Ημερομηνία κατάθεσης

29.3.2007

 

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνον γλώσσα)

...