SPRÁVA o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2005

30. 3. 2007 - (C6‑0465/2006 – 2006/2071(DEC))

Oddiel I – Európsky parlament
Výbor pre kontrolu rozpočtu
Spravodajca: Bart Staes
PR_DEC_Other

Postup : 2006/2071(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0094/2007

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2005, oddiel I – Európsky parlament

(C6‑0465/2006 – 2006/2071(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2005[1],

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskych spoločenstiev za rozpočtový rok 2005 – zväzok I (SEC(2006)0915 – C6‑0465/2006[2],

–   so zreteľom na správu o rozpočtovom a finančnom hospodárení za rozpočtový rok 2005, oddiel I - Európsky parlament[3],

–   so zreteľom na výročnú správu vnútorného audítora za rok 2005,

–   so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2005 spolu s odpoveďami kontrolovaných inštitúcií[4],

–   so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa spoľahlivosti účtov, ako aj zákonnosti a správnosti príslušných transakcií, ktoré poskytol Dvor audítorov v súlade s článkom 248 Zmluvy o ES[5],

–   so zreteľom na článok 272 ods. 10 a článok 275 Zmluvy o ES a článok 179a Zmluvy o Euratome,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev[6] a najmä na jeho články 145, 146 a 147,

–   so zreteľom na článok 13 vnútorných pravidiel o plnení rozpočtu Európskeho parlamentu[7],

–   so zreteľom na článok 147 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách, podľa ktorého každá inštitúcia Spoločenstva uskutoční všetky nevyhnutné opatrenia, aby tak zohľadnila pripomienky, ktoré sú súčasťou rozhodnutia Európskeho parlamentu o absolutóriu,

–   so zreteľom na článok 71, článok 74 ods. 3 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A6‑0094/2007),

A.     keďže pri audite Dvora audítorov neboli zistené žiadne významné chyby (odsek 10.4),

B.     keďže Dvor audítorov poukázal na pretrvávajúce nedostatky systémov dohľadu a kontroly (odseky 10.5 – 10.10),

C.     keďže Parlament vo svojich odpovediach načrtol opatrenia, ktoré sa prijali na odstránenie nedostatkov zistených Dvorom audítorov,

D.     keďže Rokovací poriadok Európskeho parlamentu bol zmenený a doplnený 23. októbra 2002 v tom zmysle, že absolutórium sa udeľuje predsedovi Parlamentu, a nie generálnemu tajomníkovi,

1.  udeľuje svojmu predsedovi absolutórium za plnenie všeobecného rozpočtu Európskeho parlamentu za rozpočtový rok 2005;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru, Dvoru audítorov, Európskemu ombudsmanovi a Európskemu kontrolórovi ochrany údajov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2005, oddiel I – Európsky parlament

(C6‑0465/2006 – 2006/2071(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2005[8],

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskych spoločenstiev za rozpočtový rok 2005 – zväzok I (SEC(2006)0915 – C6‑0465/2006)[9],

–   so zreteľom na správu o rozpočtovom a finančnom hospodárení za rozpočtový rok 2005, oddiel I – Európsky parlament[10],

–   so zreteľom na výročnú správu vnútorného audítora,

–   so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2005, spolu s odpoveďami kontrolovaných inštitúcií[11],

–   so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa spoľahlivosti účtov, ako aj zákonnosti a správnosti príslušných transakcií, ktoré poskytol Dvor audítorov v súlade s článkom 248 Zmluvy o ES[12],

–   so zreteľom na článok 272 ods. 10 a článok 275 Zmluvy o ES a článok 179a Zmluvy o Euratome,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev[13], a najmä na jeho články 145, 146 a 147,

–   so zreteľom na článok 13 vnútorných pravidiel o plnení rozpočtu Európskeho parlamentu[14],

–   so zreteľom na článok 147 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách, podľa ktorého každá inštitúcia Spoločenstva uskutoční všetky nevyhnutné opatrenia, aby tak zohľadnila pripomienky, ktoré sú súčasťou rozhodnutia Európskeho parlamentu o absolutóriu,

–   so zreteľom na článok 71, článok 74 ods. 3 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A6‑0094/2007),

A.     keďže pri audite Dvora audítorov neboli zistené žiadne významné chyby (odsek 10.4),

B.     keďže Dvor audítorov poukázal na pretrvávajúce nedostatky systémov dohľadu a kontroly (odseky 10.5 – 10.10),

C.     keďže Parlament vo svojich odpovediach navrhol opatrenia, ktoré sa prijali na odstránenie nedostatkov zistených Dvorom audítorov,

D.     keďže Rokovací poriadok Európskeho parlamentu bol zmenený a doplnený 23. októbra 2002 v tom zmysle, že absolutórium sa udeľuje predsedovi Parlamentu, a nie generálnemu tajomníkovi,

E.     keďže uznesenie Parlamentu z 26. septembra 2006[15] o udelení absolutória za rozpočtový rok 2004 by sa malo preveriť a mal by sa vyhodnotiť postup pri realizácii jeho odporúčaní,

F.  keďže štatút poslancov Európskeho parlamentu z 28. septembra 2005[16] podľa dohody Rady z 19. júla 2005 vstúpi do platnosti v prvý deň volebného obdobia začínajúceho v roku 2009,

G. keďže Kódex asistentov poslancov prijalo predsedníctvo 25. septembra 2006[17],

Účtovná závierka Európskeho parlamentu s osobitným zameraním na politiku nehnuteľností

1.  konštatuje, že v roku 2005 Parlament dosiahol príjmy vo výške 112 393 557 EUR (v roku 2004 vo výške 117 409 824 EUR);

2.  berie na vedomie, že účty za rozpočtový rok 2005 boli uzatvorené s týmito údajmi:

(v EUR)

Využitie rozpočtových prostriedkov

Rozpočtové prostriedky na rozpočtový rok 2005

Rozpočtové prostriedky prenesené z rozpočtového roku 2004

Rozpočtové prostriedky v roku 2005

Rozpočtové prostriedky z pripísaných príjmov

Článok 9 ods. 1 a 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách

Disponibilné rozpočtové prostriedky

1 264 024 722 (100%)

31 412 881 (100%)

281 461 344 (100%)

Prijaté záväzky

1 249 096 468 (98,82%)

 

-

Vykonané platby

941 932 832 (75,40%)

29 679 028 (94,48%)

259 853 230 (92,32%)

Rozpočtové prostriedky prenesené do roku 2006

 

Článok 9 ods. 1 a 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách

Článok 9 ods. 1, 2a a 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách

 

 

 

 

307 163 636

 

200 000

 

 

Zrušené rozpočtové prostriedky

14 728 254

-

21 608 114 (7,68%)

Súvaha z 31. decembra 2005: 1 520 822 777

3.   konštatuje, že v roku 2005 bolo viazaných 98,82 % rozpočtových prostriedkov z rozpočtu Parlamentu, miera zrušenia bola 1,18 % a podobne ako v predchádzajúcich rokoch sa dosiahla veľmi vysoká úroveň plnenia rozpočtu;

4.      pripomína však, že táto vysoká miera plnenia sa dá čiastočne pripísať dôslednej praxi zberných prenosov od roku 1992, pomocou ktorých sa na konci roku presúvajú všetky nevyužité rozpočtové prostriedky do rozpočtových riadkov na budovy a najmä na kapitálové zálohové platby s cieľom znížiť budúce platby úrokov; v tejto súvislosti sa na konci roku 2005 presunulo zberným prenosom 124 144 556 EUR (približne 10 % rozpočtových prostriedkov); z tejto sumy sa

· 75,7 milióna EUR použilo na obstaranie budov „Winston Churchill“ (WIC) a Salvador de Madariaga (SDM) v Štrasburgu,

· 46,2 milióna EUR presunulo na predčasnú úhradu ročných splátok nájomného za budovy D4 a D5 v Bruseli,

· a 2,3 milióna EUR sa odložilo na Európsky dom vo Valette;

okrem toho Parlament bežným prenosom spolu s Komisiou obstaral Európske domy v Kodani (10,6 milióna EUR) a Haagu (7,4 milióna EUR);

5.      pripomína svojim príslušným orgánom svoje rozhodnutie, že „...spätné platby za budovy ... by sa mali stanoviť v rámci stratégie rozpočtu“[18]; kriticky sa preto vyjadruje na adresu svojich príslušných orgánov, že stále nie sú schopné s dostatočnou jasnosťou zostaviť rozpočet pre politiku Parlamentu v oblasti nehnuteľností, čo sa týka budúcich obstaraní (v rozpočtovom riadku „Obstaranie nehnuteľného majetku“ je za roky 2005, 2006 a 2007 iba poznámka „p.m.“);

6.      opätovne formuluje svoju žiadosť na zmenu a doplnenie článku 16 vnútorných pravidiel plnenia rozpočtu Európskeho parlamentu s cieľom podmieniť stavebné projekty, ktoré majú značné finančné dôsledky na rozpočet Parlamentu, súhlasom Výboru pre rozpočet;

7.      opätovne žiada rozpočtový orgán, aby zostavil predpokladané rozpočty, ktoré by zaručili, že sumy v návrhu rozpočtu budú odrážať skutočné potreby Parlamentu v rôznych oblastiach politík; žiada poverených povoľujúcich úradníkov, aby vo svojich výročných správach o činnosti jasne uviedli získané ročné rozpočtové prostriedky, prijaté záväzky, vykonané platby a nepoužitú sumu prostriedkov; okrem toho vyzýva poverených povoľujúcich úradníkov, aby stanovili príčiny – tak, ako sa to už do istej miery stalo – prečo rozpočtové prostriedky neboli úplne vyčerpané;

Poznámky Dvora audítorov k rozpočtovému roku 2005

8.      je si vedomý skutočnosti, že Dvor audítorov uverejní v blízkom čase osobitnú správu o politike inštitúcií v oblasti nehnuteľností; žiada svoj príslušný výbor, aby na základe tejto sobotnej správy vypracoval iniciatívnu správu; zastáva názor, že tento výbor by mal mať právo vypracovávať iniciatívne správy o každej osobitnej správe Dvora audítorov, ak sa tak rozhodne, a to bez predchádzajúceho povolenia a nad rámec kvóty pre takéto správy;

9.      vyjadruje poľutovanie nad tým, že rozpočtový riadok týkajúci sa informačnej kancelárie Parlamentu zostáva nediferencovaný, a želá si, aby mal k dispozícii prieskum osvedčených postupov všetkých informačných kancelárií, pokiaľ ide o vynaložené náklady;

10.    víta skutočnosť, že pri audite Dvora audítorov neboli zistené žiadne významné chyby (odsek 10.4);

11.    berie na vedomie postrehy Dvora audítorov, čo sa týka nových počítačových programov na výpočet platov zamestnancov, rovnako ako odpoveď príslušného oddelenia Parlamentu, ktorá zdôrazňuje, že od marca 2006 sa uskutočňujú systematické kontroly ex-post;

12.    uznáva kritiku Dvora audítorov, pokiaľ ide o paušálne platby za služobné cesty zamestnancov medzi troma obvyklými pracoviskami; podotýka však, že zámerom administratívy Parlamentu bolo vytvoriť rovnováhu medzi požiadavkami regulačného rámca a potrebami špecifického pracovného prostredia inštitúcie; žiada Dvor audítorov, aby sledoval fungovanie paušálnych platieb a upozornil orgán, ktorý udeľuje absolutórium, ak zaznamená akýkoľvek náznak zneužitia;

13.    konštatuje, že Dvor audítorov poukázal na nedostatky systémov dohľadu a kontroly (odsek 10.9), ktoré sa týkajú platieb príspevkov poslancom Európskeho parlamentu; považuje za znepokojivú skutočnosť, že v polovici roku 2006 iba 54 % poskytovateľov služieb a iba 29 % osôb poverených výkonom platieb predložili faktúry za obdobie júl 2004 až jún 2005; konštatuje, že vnútorný audit príspevkov poslancov na asistentov sa ukončí včas pre potreby postupu udeľovania absolutória za rok 2006;

Výročná správa vnútorného audítora

14.    konštatuje, že v roku 2005 oddelenie vnútorného auditu vyhotovilo 7 správ: výročnú správu vnútorného audítora, správy o kontrole jeho revízie rámca vnútornej kontroly generálnych riaditeľstiev, o procesoch obstarávania a o dvoch informačných kanceláriách Parlamentu (schválil aj dve správy Európskeho ombudsmana);

15.    víta skutočnosť, že vnútorný audítor bol nielen pripravený pomôcť spravodajcovi zodpovednému za udelenie absolutória Parlamentu, ale aj – po prvý raz osobne – oficiálne predniesol závery svojej výročnej správy za rok 2005 Výboru pre kontrolu rozpočtu, čím sa táto správa stala nielen vnútorným nástrojom riadenia, ale aj dôležitým referenčným bodom pri výročnom udeľovaní absolutória;

16.    zdôrazňuje, že audity potvrdili, že inštitúcia je stále vo fáze prechodu medzi dvoma zásadne odlišnými ponímaniami vnútornej kontroly a že na úplnú realizáciu rámca vnútornej kontroly (RVK) vo všetkých oddeleniach bude treba viac času;

17.    víta skutočnosť, že vnútorný audítor sa pri svojej práci v roku 2005 sústredil na proces obstarávania a kontrolu odsúhlasených akčných plánov, ktoré boli výsledkom revízie RVK v rokoch 2003 a 2004;

18.    v oblasti obstarávania vyzdvihuje tieto body:

·  musí existovať dostatočná záruka, že verejná súťaž bude zodpovedať príslušným potrebám, bude regulárna, nákladovo efektívna a transparentná,

·  musí sa poskytnúť jasná a komplexná dokumentácia verejnej súťaže,

·  musia sa stanoviť náležité kritériá vylúčenia, výberu a prideľovania,

·  pri kontakte s účastníkmi verejnej súťaže sa musí zabezpečiť včasnosť, nestrannosť a transparentnosť,

·  musí sa zaručiť, aby rozhodnutia otváracieho výboru boli transparentné a dôsledné,

·  hodnotenie verejných súťaží sa musí zakladať na oznámených kritériách,

·  na účely auditu sa musia uchovávať záznamy o zadávaní zákaziek,

·  zmluvné ustanovenia musia spĺňať podmienky verejnej súťaže,

·  dosiahnutie týchto cieľov si vyžaduje náležitú kontrolu v kritických počiatočných štádiách procesu obstarávania,

·  musí sa zlepšiť efektívnosť kontroly ex-ante rozpočtových prostriedkov určených na obstarávanie;

19.      žiada Dvor audítorov, aby najneskôr v rozpočtovom roku 2008 vyhodnotil, v akom rozsahu boli dosiahnuté ciele v oblasti obstarávania;

20.    opätovne zdôrazňuje, že vytvorenie RVK delegovanými povoľujúcimi úradníkmi má tieto ciele kontroly: súlad s platnými právnymi predpismi, pravidlami a postupmi, spoľahlivosť údajov manažmentu a záznamov, ako aj hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť operácií;

21.    pripomína ďalej, že povoľujúci úradníci musia splniť 22 minimálnych kritérií, aby zrealizovali ciele kontroly; tieto kritériá je možno rozdeliť do piatich kategórií kontroly: prostredie kontroly, riadenie výkonov a rizika, komunikácia a výmena informácií, kontrolné činnosti a sledovanie (audit a hodnotenie);

22.    v oblasti RVK zdôrazňuje tieto body (v rokoch 2003/2004 oddelenie vnútorného auditu odsúhlasilo 454 opatrení s povoľujúcimi oddeleniami a uskutočnilo kontrolné postupy s cieľom zistiť, či sa riadne uplatnili; doteraz sa takto potvrdilo 341 opatrení):

·  z 37 opatrení vyplývajúcich z revízie počítačového systému používaného na riadenie rozpočtových transakcií sa do konca roku 2005 nezrealizovali iba 3 a ďalších 9 sa čiastočne zrealizovalo;

·  z 304 opatrení na kontrolu stupňa súladu s minimálnymi kritériami vnútornej kontroly a cieľmi kontroly sa úplne zrealizovalo 150, 86 čiastočne a pri 68 oddelenia zatiaľ nepodnikli žiadne kroky;

·  čo sa týka všetkých ostatných opatrení, ktoré neboli úplne zrealizované, oddelenie vnútorného auditu odsúhlasilo s povoľujúcimi oddeleniami upravený harmonogram na rok 2007;

23.    vyjadruje poľutovanie nad tým, že audit parlamentného príspevku poslancov na asistentov sa neskončil včas na účely postupu udeľovania absolutória za rok 2005; vyzýva svoj príslušný výbor, aby v neskoršom štádiu venoval tomuto auditu osobitnú pozornosť;

Finančné hospodárenie Európskeho parlamentu

24.    konštatuje, že analýza finančného hospodárenia, ktorá je prílohou účtovnej závierky za rok 2005, poskytuje užitočný prehľad o najdôležitejšom finančnom vývoji preverovaného roka;

25.    poukazuje na to, že časť riadiacej činnosti v Parlamente v roku 2005 bola v nezmenenej forme zameraná na prispôsobovanie sa novým požiadavkám nariadenia o rozpočtových pravidlách, a síce prostredníctvom zavádzania nových kontrolných systémov, postupov a pracovných metód, vytvárania vzdelávacích programov a určovania nových oblastí zodpovednosti;

26.    konštatuje, že prvé skúsenosti s uplatňovaním podmienok nového nariadenia o rozpočtových pravidlách v inštitúcii, akou je Parlament, ktorá musí spravovať administratívny rozpočet, poukazujú v niektorých prípadoch na to, že sa vytvorili príliš zložité systémy a finančné obehy;

27.    konštatuje, že niektoré generálne riaditeľstvá sú aj naďalej toho názoru, že určité ustanovenia nariadenia o rozpočtových pravidlách a jeho vykonávacie predpisy vedú k prílišnej byrokratizácii celkového procesu vnútornej kontroly a sú zbytočnou prekážkou manažmentu;

28.    poznamenáva, že v pôvodnom riaditeľstve finančnej kontroly boli kontrolou poverení 18 zamestnanci (z celkového počtu 20 zamestnancov), zatiaľ čo podľa novej štruktúry zavedenej novým nariadením o rozpočtových pravidlách sa týmito úlohami zaoberá 44 zamestnancov v rôznych generálnych riaditeľstvách, okrem ktorých v oddelení vnútorného auditu pracuje 10 audítorov (z celkového počtu 12 zamestnancov);

29.    opätovne potvrdzuje názor, ktorý vyjadril vo svojich uzneseniach z 26. septembra 2006[19], 12 apríla 2005[20], 21. apríla 2004[21] a 8. apríla 2003[22], že „rozsah postupu udelenia absolutória by mal zahŕňať nielen riadenie činností generálneho tajomníka a administratívy Európskeho parlamentu, ale aj rozhodnutia prijaté jeho riadiacimi orgánmi, napr. jeho predsedom, predsedníctvom a konferenciou predsedov“;

30.    zdôrazňuje skutočnosť, že Parlament udeľuje absolutórium nie generálnemu tajomníkovi, ale skôr predsedovi Parlamentu; očakáva preto, že predseda Parlamentu bude súhlasiť s formálnym a verejným dialógom s Výborom pre kontrolu rozpočtu počas postupu udeľovania absolutória;

31.    víta skutočnosť, že predsedníctvo začalo diskusiu o svojom vzťahu k rozpočtovému orgánu a orgánu udeľujúcemu absolutórium s cieľom vyjasniť presný praktický význam politickej zodpovednosti pripisovanej členom riadiacim orgánom Parlamentu, pokiaľ ide o vykonávanie právomocí a prijímanie rozhodnutí v otázkach s významnými finančnými dôsledkami; vyzýva novozvolené predsedníctvo, aby v tejto diskusii pokračovalo a do rozpravy zapojilo aj príslušné výbory;

32.    víta skutočnosť, že generálny tajomník vypracoval stručný a zrozumiteľný dokument, v ktorom je vysvetlený rozpočet na roky 2004 a 2005 a ktorý je dostupný na internetovej stránke Parlamentu;

Správy o činnosti generálneho tajomníka

33.    poukazuje na to, že 10. apríla 2006 generálny tajomník Parlamentu postúpil Výboru pre kontrolu rozpočtu správy o činnosti generálnych riaditeľov za rok 2005; v tejto súvislosti generálny tajomník zo svojej pozície delegovaného povoľujúceho úradníka vyhlásil, že má dostatočné záruky, že rozpočet Parlamentu sa plnil v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia a že stanovený rámec kontroly poskytuje požadované záruky pokiaľ ide o zákonnosť a správnosť príslušných transakcií;

34.    víta skutočnosť, že všetci generálni riaditelia vydali vyhlásenie o spoľahlivosti finančných transakcií ich oddelenia;

35.    oceňuje pokrok pri harmonizácii formálnej úpravy a štruktúry výročných správ o činnosti; je však naďalej toho názoru, že by malo byť možné zlepšiť ich čitateľnosť a porovnateľnosť; žiada príslušné oddelenia, aby do správ začlenili jednostranové zhrnutie, ktoré by uvádzalo pridelené rozpočtové prostriedky, prijaté záväzky, vykonané platby a spôsob naloženia so sumami, ktoré sa nevyčerpali (t. j. prenosy, presuny, zberné prenosy atď.), ako aj hlavné udalosti uplynulého roka;

36.    konštatuje, že zo záverov správ o činnosti vyplývajú tieto všeobecné úlohy:

-  uvedenie rámca vnútornej kontroly do praxe je časovo náročnejšie, ako sa pôvodne predpokladalo,

-  plnenie rozpočtu podľa nového nariadenia o rozpočtových pravidlách,

-  plnenie politických požiadaviek v krátkom časovom horizonte,

-  nábor a integrácia nových zamestnancov;

Verejné obstarávanie

37.    pripomína, že podľa článku 54 a 119 vykonávacích predpisov nariadenia o rozpočtových pravidlách[23] predkladajú inštitúcie rozpočtovému orgánu správy o dohodnutých postupoch a o zmluvách, ktoré nespadajú do pôsobnosti smerníc o verejnom obstarávaní; zoznam dodávateľov, s ktorými sa uzatvoria zmluvy v sume viac ako 50 000 EUR, ale menej ako hranica, ktorú stanovuje smernica, sa uverejňuje v úradnom vestníku a zoznam dodávateľov, s ktorými sa uzatvoria zmluvy medzi 13 800 EUR a 50 000 EUR sa uverejňuje na internetových stránkach inštitúcií; okrem toho Parlament v roku 2003 vyzval svojho generálneho tajomníka, aby raz za rok vypracoval správu o uzatvorených zmluvách[24];

38.    konštatuje, že výročná správa obsahuje tieto údaje o zmluvách uzatvorených v roku 2005 s hodnotou vyššou alebo rovnou ako 13 800 EUR:

Druh zmluvy

Počet

(rok 2004 v zátvorkách)

Percentá

(rok 2004 v zátvorkách)

Suma v EUR

(rok 2004 v zátvorkách)

Percentá

(rok 2004 v zátvorkách)

Služby

199 (229)

64% (58 %)

89 551 639

(180 927 304)

44% (75 %)

Zásobovanie

53 (99)

17% (25 %)

29 036 604

(26 500 867)

14% (11 %)

Práce

48 (60)

15% (15 %)

13 763 856

(18 876 271)

7% (8 %)

Budovy

12 (4)

4% (2 %)

73 149 658

(15 593 025)

35% (6 %)

Spolu

312 (392)

100 %

205 501 756

(241 897 467)

100 %

Druh postupu

Počet

(rok 2004 v zátvorkách)

Percentá

(rok 2004 v zátvorkách)

Suma v EUR

(rok 2004 v zátvorkách)

Percentá

(rok 2004 v zátvorkách)

Priemerná suma

(rok 2004 v zátvorkách)

Verejný

64 (95)

21% (24 %)

94 187 176

(157 909 034)

71 % (70 %)

1 471 675

(1 662 200)

Obmedzený

112 (110)

37 % (28 %)

26 676 276

(39 897 441)

20 % (18 %)

238 181

(362 704)

Dohodou

124 (183)

42 % (48 %)

11 488 646

(28 497 967)

9 % (12 %)

92 650

(155 727)

Spolu

300 (388)

100 %

132 352 098

(226 304 442)

100 %

441 174

(585 259)

39.    poukazuje na to, že z 312 uzatvorených zmlúv bolo 147 v hodnote aspoň 50 000, zatiaľ čo 165 malo hodnotu medzi 13 800 EUR a 50 000 EUR; kladie svojej administratíve otázku, či sú podľa nej postupy uzatvárania zmlúv poslednej skupiny pri uplatňovaní revidovaného nariadenia o rozpočtových pravidlách dostatočne efektívne;

40.    pripomína, že vnútorný audítor ukončil audit postupu obstarávania na úrovni inštitúcií a jeho odporúčania sa uvádzajú vyššie;

41.    víta skutočnosť, že s ohľadom na hodnotu bolo 91 % zmlúv uzatvorených v rámci otvoreného (71 %) a obmedzeného (20 %) postupu;

42.    berie na vedomie odpoveď generálneho tajomníka[25], v ktorej uvádza opatrenia uskutočnené na vytvorenie databázy zmlúv podľa článku 95 nariadenia o rozpočtových pravidlách; rovnako uznáva, že revidované nariadenie o rozpočtových pravidlách teraz počíta s jedinou centrálnou databázou pre všetky inštitúcie, ktorú by spravovala Komisia;

Politické skupiny (revízia účtovných závierok a postupov - rozpočtová položka 3701)

43.    pripomína, že odsek 2.7.3 nariadenia o rozpočtových pravidlách o použití prostriedkov z rozpočtovej položky 3701[26] zaväzuje predsedníctvo a Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby sa zaoberalo s účtovnými závierkami politických skupín v súlade s právomocami, ktoré im udeľuje rokovací poriadok;

44.    opätovne konštatuje, že politické skupiny sú samy zodpovedné za hospodárenie a použitie prostriedkov z rozpočtu Parlamentu a že podmienky, podľa ktorých sa používajú prostriedky z rozpočtovej položky 3701, nespadajú do právomoci oddelenia vnútorného auditu Parlamentu;

45.    víta skutočnosť, že politické skupiny zverejnili svoje vnútorné finančné pravidlá a závierky za rok 2005 na internetovej stránke Parlamentu;

46.    zaznamenáva tieto údaje o využití rozpočtových prostriedkov z rozpočtovej položky 3701 v roku 2005:

(v tisíckach EUR)

Celková suma vyčlenených rozpočtových prostriedkov

61 973

Nezávislí poslanci

1 329

Suma vyčlenená na skupiny

60 644

Skupina

Prostriedky z rozpočtu Parlamentu

Vlastné zdroje skupiny a prenosy

Výdavky v roku 2005

Miera plnenia

Strop prenosov*)

Prenos do roku 2006

PPE-DE

17 282

4 510

15 066

69 %

8 641

6 727

PSE

13 107

5 447

11 679

63 %

6 554

6 554

ALDE

5 783

2 251

4 354

54 %

2 892

2 892

Verts/ALE

2 712

777

2 448

71 %

1 356

1 040

GUE/NGL

2 726

1 223

2 735

69 %

1 363

1 214

UEN

1 672

284

1 525

78 %

836

430

IND/DEM

2 182

688

2 044

71 %

1 091

826

NI

1 110

219

986

74 %

555

260

SPOLU

46 575

15 399

40 837

66 %

23 287

19 942

*) podľa vykonávacích predpisov pre rozpočtovú položku 3701

47.    berie na vedomie skutočnosť, že vonkajší audítori politických skupín potvrdili súlad závierok so súčasnými pravidlami a medzinárodnými účtovnými normami;

48.    konštatuje, že 3. júla 2006 predsedníctvo schválilo správy skupín o plnení rozpočtu a príslušné správy audítorov; v tejto súvislosti vrátila skupina PSE 322 107 EUR a skupina ALDE 788 845 EUR nevyužitých prostriedkov do rozpočtu Parlamentu, keďže sa tieto prostriedky nemohli preniesť;

49.    poznamenáva, že politické skupiny využili priemerne iba 66 % pre ne vyčlenených rozpočtových prostriedkov (v roku 2007: 74 %);

Európske politické strany

50.    berie na vedomie tento súhrn závierok na uzavretie rozpočtového roku 2005:

Plnenie rozpočtu za rok 2005 (v EUR)

 

Strana *)

 

vlastné zdroje

 

celkový grant od EP

 

celkové príjmy

príspevok ako % oprávnených výdavkov (max. 75%)

PPE

1 053 583.60

2 398 941.14

3 452 524.74

70,08 %

PSE

848 943.72

2 489 175.00

3 338 118.72

74,76 %

ELDR

358 234.17

819 562.69

1 177 796.86

70,10 %

EFGP

205 699.82

568 261.00

773 960.82

73,64 %

AEN

38 184.98

114 330.48

152 515.46

74,96 %

PDE

85 932.25

253 933.49

339 865.74

74,86 %

GE

121 956.00

365 868.00

487 824.00

69,49 %

EFA

84 530.51

217 906.00

302 436.51

72,05 %

Spolu

2 797 065.05

7 117 977.80

10 025 042.85

72,18 %

PPE: Európska ľudová strana; PSE: Strana európskych socialistov; ELDR: Európska liberálne demokratická a reformná strana; EFPG: Európska federácia strán Zelených; AEN: Únia za Európu národov; PDE: Európska demokratická strana; GE: Strana európskej ľavice; EFA: Európska slobodná aliancia

51.    podčiarkuje skutočnosť, že vonkajší audítori politických strán potvrdili, že účtovné závierky boli v súlade so zákonnými ustanoveniami článkov 6, 7, 8 a 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2004/2003 zo 4. novembra 2003 o štatúte a financovaní politických strán na európskej úrovni[27] a že predložené účtovné závierky poskytovali pravdivý a verný obraz o finančnej situácii politických strán na záver roka 2005;

52.    poznamenáva však, že

·  Strana európskej ľavice prekročila svoj predbežný rozpočet a vytvorila stratu vo výške 42 000 EUR, ktorá nie je úplne krytá existujúcim kapitálom; táto politická strana preto musí výrazne zlepšiť štruktúru vnútornej kontroly a okamžite rekapitalizovať stranu s cieľom splniť záväzky na rok 2005 a zaručiť dostatočnú rezervu do budúcnosti,

·  plnenie rozpočtu Únie za Európu národov (AEN) a Európskej demokratickej strany (PDE) bolo pod úrovňou predbežného rozpočtu, čo viedlo k zníženiu príspevku a vráteniu nadmerne vyplatenej sumy (110 669,52 EUR od AEN a 113 690,51 EUR od PDE);

53.    zdôrazňuje skutočnosť, že strany na európskej úrovni vo vysokej miere využívajú im dostupné rozpočtové prostriedky;

54.    opätovne zdôrazňuje dôležitosť svojich návrhov pre budúce zlepšovanie nariadenia (ES) č. 2004/2003, ako to načrtol vo svojej správe 23. marca 2006[28];

55.    vyjadruje potešenie nad tým, že vo veci financovania európskych politických strán podľa rozhodnutia predsedníctva z 1. februára dosiahli sa tieto pokroky:

·  oprávnené náklady z príspevku bežného roka (n) sa môžu preplatiť v roku n+1,

·  predsedníctvo schválilo viacročný indikatívny rozpočet na obdobie 2007 – 2009;

56.    je naďalej presvedčený, že európskym politickým stranám sa musí umožniť vytvárať rezervy na pokrytie zákonných povinností voči svojim zamestnancom a zmluvným partnerom v prípade, ak by politická strana zanikla; žiada Komisiu, aby viac nezabúdala na svoj záväzok, ktorý prijala počas zmierovacieho konania z 21. novembra 2006, že predloží návrh na zmenu a doplnenie nariadenia (ES) č. 2004/2003, a to zaradením príslušných ustanovení o vyňatí vlastných zdrojov z pravidla neziskovosti stanoveného v článku 109 nariadenia o rozpočtových pravidlách, najmä príspevkov a členských poplatkov získaných v rámci ročných operácií európskej politickej strany presahujúcich 25 % oprávnených nákladov, ktoré znáša príjemca podľa článku 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2004/2003;

Politika Parlamentu v oblasti nehnuteľností

57.    uznáva, že ustálenou praxou Parlamentu je nadobudnúť do svojho vlastníctva nehnuteľnosti, ktoré využíva; z tohto dôvodu od roku 1992 do roku 2005 investoval sumu v celkovej výške 1,4 miliardy EUR do nehnuteľného majetku, a tým podľa vlastných prepočtov ušetril do konca roku 2006 približne 700 miliónov EUR na nájomnom a poplatkoch;

Štrasburg

58.    opätovne zdôrazňuje, že Výbor pre kontrolu rozpočtu počas prípravy udelenia absolutória za rok 2004 dôkladne preskúmal okolnosti obstarania budov Winston Churchill (WIC), Salvador de Madariaga (SDM) a IPE III;

59.    konštatuje, že neformálna pracovná skupina Výboru pre kontrolu rozpočtu, ktorá bola vytvorená v rámci prípravy na udelenie absolutória za rok 2004, dospela k záveru, že sa objavili určité nezrovnalosti a že podľa jej názoru by ďalšie vyšetrovania mohlo byť prínosom;

60.    zdôrazňuje, že po jednomyseľnom rozhodnutí predsedníctva z 23. októbra 2006 sa Parlament stal vlastníkom týchto troch budov; finančné a zákonné podmienky v kúpnopredajnej zmluve boli tieto:

·  kúpnopredajná cena 143 125 000 EUR splatná v hotovosti v čase podpisu zmluvy, prevod dvoch budov za symbolickú cenu 1 EUR za každú,

·  Parlament sa stáva vlastníkom budov s účinnosťou od dátumu podpisu zmluvy,

·  za program renovácie budov, ako bol pôvodne schválený s SCI-Erasme, a jeho ukončenie bude zodpovedné mesto Štrasburg,

·  mesto Štrasburg najneskôr do 31. decembra 2007 zabezpečí financovanie a uskutočnenie krokov potrebných na klasifikáciu budovy IPE II ako „verejne prístupnej budovy prvej kategórie“;

61.    konštatuje, že predsedníctvo pri tejto príležitosti rovnako schválilo platbu nájomného za tieto tri budovy na rok 2006 až do momentu podpisu rámcovej dohody (28. septembra 2006) v súlade s rozhodnutím, ktoré právne oddelenie doručilo 26. júna 2006: 7 352 644,14 EUR za budovy WIC a SDM a 4 023 329,90 EUR za budovu IPE III;

62.    ďalej konštatuje, že kúpnopredajná zmluva stanovuje, že ak Parlament prevedie celý komplex budov do vlastníctva tretej strany inej ako inštitúcia či orgán Európskej únie, jeho vlastníkom sa opäť stane mesto Štrasburg za symbolickú cenu 1 EUR; na cene budov sa vzájomne dohodne Parlament a mesto Štrasburg, v prípade, že nedôjde k dohode, cenu určí nezávislý posudok,

Luxemburg

63.    berie na vedomie jednotlivé prvky rámcovej dohody medzi luxemburskými orgánmi a Parlamentom, pokiaľ ide o rozširovanie budovy Konráda Adenauera (KAD I a II); rámcová dohoda sa viaže na pozemok, právo Parlamentu prenajať všetky budovy alebo ich časti a na podmienky poskytnutia vecného predkupného práva ktorémukoľvek kupcovi budov;

64.    ďalej konštatuje, že náklady projektového manažmentu uskutočnenia ďalších štúdií, projektového manažmentu rekonštrukcie budovy KAD a náklady na pracovné zmluvy sa odhadujú na 345 170 900 EUR (hodnota v máji 2005);

65.    zdôrazňuje, že bude žiadať environmentálnu certifikáciu rozšírenia budovy KAD v súlade so svojím záväzkom k Systému environmentálneho manažmentu a auditu (EMAS);

Brusel

66.    pripomína, že 10. októbra 2004 podpísal dlhodobý prenájom so stavebným investorom a udelil mu vecné predkupné právo v súvislosti s výstavbou budov D4-D5 s možnosťou ich odkúpenia; celkový rozpočet je na úrovni 325,2 milióna EUR a zálohové platby vo výške 192,6 milióna EUR už boli uskutočnené;

67.    poznamenáva, že v júli 2005 predsedníctvo schválilo vytvorenie priestoru pre kultúru a európskeho návštevníckeho centra v budove D4;

68.    zdôrazňuje, že belgická vláda sa prednedávnom formou listu premiéra Guya Verhostadta z 28. septembra 2004 zaručila uhradiť Parlamentu náklady súvisiace s pozemkom a jeho úpravou a súčasne sa vyjadril, že je to štandardný postup, ktorý sa uplatňuje aj v prípade iných európskych inštitúcií;

69.    vyjadruje však poľutovanie nad tým, že belgické orgány doteraz nesplnili dohodu o nákladoch za pozemok vo výške 43 miliónov EUR a že majú námietky voči celkovej sume úhrady Parlamentu za náklady na úpravu pozemku pre budovu D4-D5, ktorú oddelenia Parlamentu stanovili na 30,8 milióna EUR;

70.    ponuku belgických orgánov vo výške 15 miliónov EUR považuje za neprijateľnú; zastáva názor, že náklady na pokrytie strechy železničnej stanice, ktorá je hlavnou tepnou verejnej dopravy, z princípu nemôžu byť kryté z rozpočtu Parlamentu;

71.      vyjadruje svoju podporu predsedovi a predsedníctvu, aby riešili spory, ktoré vznikli medzi belgickými úradmi a Parlamentom, a chránili pritom finančné a inštitucionálne záujmy Parlamentu;

72.    vyzýva preto belgickú vládu, aby dodržala spomínanú dohodu;

73.    zastáva názor, že stavanie nových budov Parlamentu a následné investície do stavebných prác okolo týchto budov mali vplyv na okolie, pokiaľ ide o bývanie, dopravu a pracovné a životné podmienky, a vyzýva preto generálneho tajomníka, aby uskutočňoval politiku pravidelných konzultácií so zástupcami obyvateľov tejto oblasti a predkladal správy o dosiahnutých výsledkoch s cieľom obmedziť negatívny vplyv prítomnosti Parlamentu, a to v spolupráci s miestnymi úradmi včas na účely nasledujúceho udelenia absolutória;

Systém doplnkového dôchodkového zabezpečenia

74.    pripomína, že Dvor audítorov vo svojich výročných správach, naposledy v roku 2005 (tabuľka 10.2), poukazoval na to, že pre systém doplnkového dôchodkového zabezpečenia Európskeho parlamentu treba vytvoriť dostatočný právny základ; pripomína, že podľa Dvora audítorov treba tiež stanoviť jednoznačné pravidlá pre prípad deficitu; konštatuje však, že podľa názoru právneho oddelenia Parlamentu už dostatočný právny základ pre doplnkové dôchodkové zabezpečenie existuje, a to v rámci správnej autonómie Európskeho parlamentu, ustanovenej v článku 199 Zmluvy o ES (bývalý článok 142 Zmluvy o EHS), ktorý oprávňuje Európsky parlament prijať akékoľvek opatrenia týkajúce sa jeho vnútornej organizácie, a okrem toho, že po nadobudnutí účinnosti štatútu poslancov bude právnym základom pre dôchodkový fond článok 27 štatútu;

75.    konštatuje, že v novembri 2005 mal doplnkový dôchodkový fond 475 členov, ktorí mesačne platili príspevok vo výške 948 EUR (čo predstavuje jednu tretinu), ktorý im bol priamo strhávaný z príspevku na všeobecné výdavky; Parlament súčasne platil za každého člena mesačne príspevok vo výške 1 896 EUR;

76.    vyzýva členov doplnkového dôchodkového fondu, aby do konca novembra 2007 preukázali, že ich príspevky strhnuté z príspevku na všeobecné výdavky boli vyplatené zo súkromného zdroja príjmu; v opačnom prípade budú členovia vystavení obvineniam zo skrytého dodatočného príjmu;

77.    vyzýva svoju administratívu, aby od januára 2008 pozastavila platby poslancom, ktorí nepreukázali, že ich osobný príspevok do doplnkového dôchodkového fondy bol nahradený zo súkromného zdroja príjmu;

78.    pripomína predsedníctvu a jeho administratíve, aby do 30. marca 2007 navrhli opatrenia, ktoré by zabezpečili, aby sa osobné platby členov fondu do dôchodkového fondu uskutočňovali prostredníctvom priameho príkazu na úhradu zo súkromného zdroja príjmu[29];

79.    vyzýva svoju administratívu, aby skončila doterajšiu prax, v rámci ktorej sú príspevky do doplnkového dôchodkového fondu automaticky zrážané z príspevku na všeobecné výdavky, aby tak zabezpečila, že bude zrejmé, že poslanci, ktorí prispievajú na doplnkové dôchodkové poistenie, platia tieto príspevky z vlastných finančných prostriedkov;

80.    vyzýva GR pre financie, aby s pomocou Právneho oddelenia opätovne preskúmalo otázku, či je primerané od poslancov nevyžadovať príslušné záznamy a dokumenty potrebné na vyplácanie príspevku na všeobecné výdavky, a v prípade potreby navrhlo predsedníctvu zmeniť vnútorný právny rámec;

81.    trvá na tom, že keďže fond je v prvom rade financovaný z verejných prostriedkov (11,4 milióna EUR z rozpočtu Parlamentu na rok 2005), mená členov doplnkového dôchodkového fondu musia byť zverejnené;

82.    konštatuje, že doplnkovému dôchodkovému fondu sa podarilo znížiť svoj poistný deficit, ktorý existoval už 5 rokov, z 43 756 745 EUR v roku 2004 na 28 875 471 EUR v roku 2005, a tým zlepšiť stav poistného zabezpečenia fondu zo 76,8 % v roku 2004 na 86,1 % v roku 2005; zdôrazňuje, že počas uplynulých rokov vykazovali akciové trhy vysokú mieru volatility, a preto je neisté, akým smerom sa bude ďalej vyvíjať poistný deficit fondu;

83.    vyzýva predsedníctvo, aby s ohľadom na pretrvávajúci poistný deficit,

·  zmenilo pomer príspevkov do dôchodkového fondu od jeho členov a od Parlamentu na dve pätiny k trom pätinám (v súčasnosti jedna tretina k dvom tretinám),

·  znížilo ročný nárast doplnkového dôchodku na 2,5 %[30] a

·  obmedzilo maximálnu výšku dôchodku na 60 %[31];

84.    vyzýva investičných správcov fondu, aby uprednostnili investície s nízkym rizikom a riadili sa etickými normami pre investície, ako sa uvádza v uzneseniach Parlamentu;

85.    berie na vedomie, že člen fondu môže od 60. roku života a iba po piatich rokoch prispievania do fondu poberať od januára 2006 dôchodok vo výške 1 304 EUR mesačne;

86.    víta skutočnosť, že predsedníctvo vytvorilo pracovnú skupinu s cieľom preveriť finančnú situáciu doplnkového dôchodkového fondu na základe nezávislej poistnej štúdie; žiada, aby bol jeho Výbor pre kontrolu rozpočtu pravidelne informovaný o zisteniach pracovnej skupiny;

87.    zastáva názor, že vzťah medzi Parlamentom a dôchodkovým fondom musí byť po ukončení práce skupiny predsedníctva založený na zmluvnom základe;

88.    je toho názoru, že potom, ako štatút poslancov Európskeho parlamentu nadobudne účinnosť:

·   doplnkový dôchodkový fond by sa mal obmedziť na plnenie práv (nadobudnutých do júna 2009), čo znamená, že poslanci Európskeho parlamentu ani členovia fondu nebudú môcť ďalej prispievať do fondu; žiada predsedníctvo, aby prijalo potrebné opatrenia;

·  členovia by mali byť oprávnení poberať dôchodok z doplnkového dôchodkového fondu od 63. roku života, v súlade s dôchodkovým vekom stanoveným v článku 14 štatútu poslancov EP;

·  osobitný dôchodkový režim pre talianskych a francúzskych poslancov bude ukončený na základe článkov 25 a 29 štatútu poslancov, pričom nadobudnuté práva budú rešpektované do júna 2009;

Asistenti v Európskom parlamente

89.    víta rozhodnutie predsedníctva z 25. septembra 2006, ktorým prijalo kódex asistentov v Európskom parlamente; zastáva názor, že každému poslancovi by mala byť doručená kópia tohto kódexu v jeho materskom jazyku;

90.    na základe údajov poskytnutých generálnym tajomníkom 24. januára 2007 poznamenáva, že celkový počet akreditovaných asistentov je v súčasnosti 1 416, z čoho 433 sú poskytovatelia služieb (fyzické osoby), 583 má priamo pracovnú zmluvu s poslancom EP a zvyšných 400 je zamestnaných prostredníctvom poskytovateľa služby; z tohto počtu má 138 asistentov pracovnú zmluvu podľa belgického práva (14 % z akreditovaných asistentov s pracovnou zmluvou); v roku 2005 bol počet zmlúv uzatvorených s asistentmi Parlamentu 4 060 (1 673 zamestnancov a 2 387 poskytovateľov služieb, z ktorých 1 687 sú fyzické a 700 právnické osoby) a z príspevkov Parlamentu na asistentov bolo platených 492 stážistov;

91.    v tejto súvislosti zdôrazňuje dôležitosť auditu parlamentného príspevku poslancov na asistentov, ktorý bude k dispozícii až neskôr v tomto roku; žiada preto Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby preskúmal túto správu o audite spolu so svojimi predchádzajúcimi poznámkami o príspevkoch poslancov[32] počas procesu udeľovania absolutória za rok 2006;

92.    konštatuje, že tvorba štatútu asistentov si vyžaduje rokovania s Komisiou a Radou a že predsedníctvo chce tiež konzultovať Výbor pre právne veci; vyzýva preto novozvolené predsedníctvo, aby v tejto otázke pokročilo s cieľom regulácie náboru a pracovných podmienok asistentov, ako aj ich sociálnej istoty a daňových podmienok;

93.    zastáva názor, že s ohľadom na pokračujúcu diskusiu o tejto otázke by sa mal mandát parlamentnej pracovnej skupiny o asistentoch poslancov predĺžiť;

Plán Kjóto-plus Európskeho parlamentu

94.    pripomína niektoré kľúčové údaje, ktoré ilustrujú enormný vplyv Európskeho parlamentu na životné prostredie (údaje z roku 2004):

·     výdavky na elektrickú energiu          6,2 miliónov EUR;

·     kúrenie a plyn                                235 364 GJ/rok

·     emisie CO2                                  11 245 t/rok

· papier/oddelenie tlače                     70 523 kartónov s 2 500 listami A4 (846.3 t)

· voda                                            167 830 m³ = 258 836 EUR

· bežný odpad                                 2 098 t = 347 387 EUR

· parkovacie miesta                         5156 miest

95.    víta rozhodnutie predsedníctva z 19. apríla 2004 o vytvorení systému environmentálneho manažmentu v Európskom parlamente v súlade s nariadením o Systéme environmentálneho manažmentu a auditu (nariadenie EMAS), ktorý je vynikajúcim nástrojom na riadenie dôsledkov činnosti Parlamentu na životné prostredie;

96.    rovnako víta ostatné činnosti na znižovanie dôsledkov na životné prostredie, ako napríklad reorganizáciu oddelenia tlače, nasadenie nových, ľahších kontajnerov na prenos dokumentov, dostupnosť bicyklov v Bruseli a Luxemburgu, organizáciu videokonferencií a recykláciu náplní do tlačiarní;

97.    víta registráciu EMAS ako veľmi pozitívny krok; vyjadruje však poľutovanie nad skutočnosťou, že akčný plán EMAS stanovuje iba veľmi skromné ciele (t.j. 5 % pre kúrenie a klimatizáciu, navrhuje neskoré konečné termíny (t.j. rok 2011 na zníženie spotreby elektrickej energie na osvetlenie) a vytvára rozličné pracovné skupiny na tie isté oblasti zlepšovania;

98.    poukazuje na to, že Európska únia zohráva na medzinárodnej úrovni vedúcu úlohu pri diskusii o klimatických zmenách; je preto presvedčený, že Parlament by mal nielen aktívne prispievať k dosiahnutiu záväzkov EÚ v rámci Kjótskeho protokolu, ale aj k dosiahnutiu cieľov svojich vlastných uznesení o klimatických zmenách, najmä čo sa týka zníženia emisií CO2 o 30 % do roku 2020;

99.    vyzýva svoju administratívu, aby vypracovala plán Kjóto-plus, ktorý by bol ambicióznejším a komplexnejším akčným plánom ako opatrenia plánované v rámci EMAS s cieľom dokázať verejnosti, že Parlament sa snaží dosiahnuť ciele, o dosiahnutie ktorých žiada ostatných;

100.  zastáva názor, že činnosti plánu Kjóto-plus by mali obsahovať tieto body:

·  zaručiť, aby rozšírenie budovy KAD v Luxemburgu bolo príkladom použitia osvedčených postupov ohľaduplných voči životnému prostrediu (t.j. inštalácia systému na zachytávanie, uskladnenie a použitie dažďovej vody, využitie ekologických technológií znižovania spotreby elektrickej energie, použitie moderných technológií, ako napríklad pokrokovej termálnej izolácie, systémov klimatizácie, ktoré uľahčujú zachytávanie tepla a voľného chladenia (free cooling), využitie solárnych panelov na ohrev vody a možnosť využitia kogenerácie na výrobu tepla a elektrickej energie),

·  vypracovať jednotný plán energetickej účinnosti nielen na základe spotreby energie, ale aj na základe auditu a štúdie o hlavných príčinách energetických strát, možnosť zobrazenia energetických strát pomocou termografov budov,

·  zvážiť zmenu poskytovateľa elektrickej energie alebo prehodnotenie zmluvy so súčasným poskytovateľom s cieľom kupovať energiu od spoločností, ktoré majú najmenší negatívny vplyv na životné prostredie,

·  ďalej znížiť spotrebu papiera (v roku 2004 na úrovni 846 ton),

·  snažiť sa o výrazné zníženie spotreby vody (čo zjavne nie je jeden z cieľov súčasného plánu EMAS),

·  znížiť emisie CO2 služobných vozidiel na 130 g/km do roku 2012,

·  podľa možností zvážiť využitie vozidiel na hybridný pohon na služobné účely,

·  zorganizovať informačnú kampaň v Parlamente, počas ktorej by sa na základe dopravných potrieb a preferencií úradníkov a ostatných zamestnancov zistených prieskumom predniesol plán mobility Parlamentu, ktorý by zvýraznil výhody trvalo udržateľných spôsobov dopravy a povzbudil k ich využívaniu (t.j. chôdza, používanie bicyklov, verejnej dopravy, spoločné využívanie automobilov a spoločná preprava automobilmi atď.),

·  vytvoriť kontakty s lokálnymi a regionálnymi poskytovateľmi verejnej dopravy s cieľom poskytnúť efektívnejšiu sieť verejnej dopravy, a tým prilákať viac zákazníkov z radov zamestnancov Parlamentu a iných inštitúcií,

·  požiadať predsedníctvo, aby vytvorilo stály a viditeľný informačný stánok o riadení mobility, ktorý by poskytoval informácie a pomoc o trvalo udržateľnej mobilite,

·  podporiť využívanie IT vybavenia a videokonferencií s cieľom znížiť objem cestovania,

·  snažiť sa znížiť dopravnú trasu potravín a jedla predávaných v jedálňach a reštauráciách Parlamentu;

Rovnaké príležitosti v Európskom parlamente

101.  domnieva sa, že poskytnutie rovnakej príležitosti musí byť neoddeliteľnou súčasťou personálnej politiky Parlamentu; víta preto komplexnú správu, ktorú predniesol podpredseda zodpovedný za rodové hľadisko a ktorú predsedníctvo schválilo 29. novembra 2006; očakáva, že jej závery sa plne realizujú;

102.  poukazuje na skutočnosť, že politika rovnakých príležitostí Parlamentu by mala byť neodlučiteľnou súčasťou výberových konaní a mala by sa náležite zvážiť pri uzatváraní zmlúv poskytujúcich Parlamentu služby;

103.  súhlasí s cieľmi stanovenými predsedníctvom na vymenovávanie žien do vedúcich pozícií; s uspokojením poznamenáva, že ciele pre vyšších riadiacich pracovníkov sa takmer splnili;

104.  upriamuje pozornosť na pretrvávajúcu nerovnováhu týkajúcu sa riadiacich pracovníkov strednej úrovne; víta prieskum a opatrenia, ktoré uskutočnilo GR pre personál; žiada však zhodnotenie pilotného školiaceho programu pre ženy, ktoré by mohli byť vymenované za vedúce oddelenia;

105.  zdôrazňuje skutočnosť, že lepšia rovnováha medzi pracovným a súkromným životom môže podporiť rovnaké príležitosti; požaduje preto konkrétne opatrenia na zavedenie flexibilnejších pracovných podmienok pre zamestnancov ako doplnok existujúcich ustanovení štatútu;

106.  berie na vedomie snahu GR pre personál zlepšiť administratívne a rozpočtové postupy v oblasti nahradenia zamestnancov na materskej či rodičovskej dovolenke a zamestnancov pracujúcich na čiastočný pracovný úväzok; vyzýva svoje predsedníctvo a Výbor pre rozpočet, aby vyčlenili potrebné rozpočtové prostriedky na zaručenie systematického nahradzovania týchto zamestnancov;

107.  víta úsilie o zlepšenie dostupnosti Parlamentu pre zdravotne postihnuté osoby, či už ide o poslancov, asistentov či občanov; víta pilotný program o školení osôb so zdravotným postihnutím, ktorý schválilo predsedníctvo, ako pozitívne opatrenie vzhľadom na skutočnosť, že dlhodobým cieľom je začleniť hľadisko zdravotného postihnutia do všetkých personálnych postupov;

108.  vyzýva generálneho tajomníka, aby plne zohľadnil uznesenie Parlamentu o rodovom hľadisku z 13. marca 2003[33] v personálnej politike Parlamentu; odporúča zavedenie rozpočtovania na základe rodového hľadiska v rozpočte na rok 2008;

Parlament a Európsky úrad boja proti podvodom (OLAF)

109.  víta skutočnosť, že spoluprácu medzi Parlamentom a OLAF-om možno vo všeobecnosti označiť za uspokojivú; je však znepokojený dlhým časom potrebným na ukončenie niektorých prieskumov;

110.  vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby pozval riaditeľa OLAF-u na diskusiu o otázkach spoločného záujmu do konca júla 2007;

111.  je si vedomý skutočnosti, že Parlament a Rada budú v blízkej budúcnosti viesť diskusiu o revízii nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 z 25. mája 1999 o šetrení, ktorý vykonal Európsky úrad boja proti podvodom (OLAF)[34];

Reforma administratívy Parlamentu „Nastaviť latku vyššie“ (Raising the Game)

112.  poukazuje na skutočnosť, že reorganizácia sekretariátu Parlamentu s cieľom vytvoriť vyššiu úroveň profesionality, kvality a synergie je už skoro ukončená; konštatuje, že sa uskutočnili tieto zmeny:

·  rozdelenie pôvodného generálneho riaditeľstva pre výbory a delegácie na dve časti, generálne riaditeľstvo pre vnútorné politiky a generálne riaditeľstvo pre vonkajšie politiky, čím sa zohľadnila zvyšujúca sa legislatívna záťaž a úroveň špecializácie,

·  zlepšenie vzťahov medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi,

·  zrušenie pôvodného generálneho riaditeľstva pre výskum a jeho opätovné vytvorenie vo forme politických oddelení úzko spolupracujúcich s parlamentnými výbormi,

·  pridelenie prostriedkov z rozpočtu parlamentným výborom na odborné expertízy v súvislosti s financovaním vonkajších štúdií a príspevkov nezávislých odborníkov,

·  rozvoj používania vlastnej knižnice,

·  vytvorenie horizontálnych projektových tímov na riešenie prioritných otázok a

·  skvalitnenie textov Parlamentu;

113.  víta pokroky dosiahnuté uplatňovaním reformy;

114.  súčasne zdôrazňuje, že čo sa týka vonkajších štúdií, špecifikácie by mali byť jasné, objem vyčlenených prostriedkov dostatočný a konečné termíny realistické, aby výskumné ústavy mohli poskytnúť kvalitné poradenstvo;

Vyhodnotenie minuloročného uznesenia o udelení absolutória

115.  berie na vedomie skutočnosť, že predsedníctvo dňa 30. novembra 2005 vymenovalo dvoch podpredsedov a dvoch kvestorov, ktorý majú za úlohu pripraviť nové pravidlá o úhrade výdavkov a príspevkov poslancom podľa štatútu poslancov, ktorý nadobudne účinnosť v júli 2009; žiada, aby Výbor pre kontrolu rozpočtu dostal kópiu predbežnej správy prijatej 13. decembra 2006 a ostatné dokumenty o stanoviskách, ktoré by mohla pracovná skupina vypracovať; zdôrazňuje skutočnosť, že audit parlamentných príspevkov poslancov bude pre pracovnú skupinu veľkým prínosom;

116.  konštatuje, že jeho predsedníctvo v súčasnosti nezamýšľa meniť pravidlá náhrady cestovných nákladov poslancov s cieľom preplácať poslancom, ktorý o to požiadajú, iba skutočne vzniknuté cestovné náklady; v roku 2005 vrátilo 27 poslancov Parlamentu časť svojho príspevku na cestovné náklady (148 963,57 EUR);

117.  konštatuje, že delegovaní povoľujúci úradníci uskutočnili systematickú revíziu dlhodobých zmlúv Parlamentu a že táto revízia neodhalila žiadne poškodenie finančných záujmov Parlamentu; víta skutočnosť, že sa táto revízia v budúcnosti bude uskutočňovať každoročne a že jej výsledky budú súčasťou výročných správ o činnosti;

118.  konštatuje, že v súvislosti s rozširovaním v roku 2004 sa vytvorilo 984 pracovných miest pre úradníkov, z toho 489 v roku 2003, 355 v roku 2004 a 150 v roku 2005; do konca novembra 2006 bolo prijatých 518 úradníkov a 336 dočasných zamestnancov; okrem toho bolo koncom novembra 2006 prijatých 65 bulharských a 79 rumunských zmluvných zamestnancov;

119.  berie na vedomie právne a organizačné problémy spojené so zavádzaním systému elektronického podpisu: z právneho hľadiska by bolo potrebné vyjasniť, ako zosúladiť tento projekt s ustanoveniami rokovacieho poriadku, ktoré upravujú predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov v pléne; z organizačného hľadiska by bolo treba nanovo definovať postup predkladania pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov a otázok;

120.  kladie generálnemu tajomníkovi otázku, ako chce uplatniť medziinštitucionálnu dohodu o lepšej tvorbe právnych predpisov;

121.  pripomína, že disciplinárna komisia ukončila šetrenie v otázke zodpovednosti za rozdiel vo výške 4 136 125 BEF medzi hotovostným zostatkom a príslušnými účtami v roku 1982; vyzýva generálneho tajomníka, aby informoval Výbor pre kontrolu rozpočtu o výsledkoch disciplinárneho konania a o tom, či bola suma vrátane úrokov nahradená;

POSTUP

Názov

Absolutórium za rok 2005 – Európsky parlament

Referenčné čísla

C6-0465/2006-2006/2071(DEC)

Dátum odovzdania ročných účtovných závierok

26.7.2006

Dátum odovzdania výročnej správy Dvora audítorov

30.10.2006

Odporúčania Rady
  dátum odovzdania

06162/2007

27.2.2007

Gestorský výbor
  dátum oznámenia na schôdzi

CONT
14.12.2006

Spravodajca
  dátum menovania

Bart Staes
21.4.2006

Predchádzajúci spravodajca

Markus Ferber

Prerokovanie vo výbore

24.1.2007

28.2.2007

 

 

 

Dátum prijatia

27.3.2007

Výsledok hlasovania:

 

1.   Návrh rozhodnutia o absolutóriu

+: [27]

-: [1]

0: [0]

2.   Návrh uznesenia s poznámkami

+: [26]

-: [1]

0: [0]

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean-Pierre Audy, Herbert Bösch, Paul van Buitenen, Paulo Casaca, Antonio De Blasio, Petr Duchoň, Szabolcs Fazakas, Ingeborg Gräßle, Umberto Guidoni, Dan Jørgensen, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Bogusław Liberadzki, Nils Lundgren, Marusya Ivanova Lyubcheva, Edith Mastenbroek, Eluned Morgan, Ashley Mote, Jan Mulder, Francesco Musotto, Ovidiu Ioan Silaghi, Bart Staes, Alexander Stubb, Kyösti Virrankoski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Richard Corbett, Chris Davies, Véronique Mathieu, Bill Newton Dunn, Ralf Walter

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Albert Deß (hlasoval v mene Alda Patriciella)

Dátum predloženia

30.3.2007

 

Poznámky (údaje, ktoré sú k dispozícii iba v jednej jazykovej verzii)

 

 

 • [1]  Ú. v. EÚ L 60, 8.3.2005.
 • [2]  Ú. v. EÚ C 264, 31.10.2006, s. 1.
 • [3]  DV/614096EN.doc.
 • [4]  Ú. v. EÚ C 263, 31.10.2006, s. 1.
 • [5]  Ú. v. EÚ C 263, 31.10.2006, s. 10.
 • [6]  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie v znení zmien a doplnení nariadenia (ES, Euratom) č. 1995/2006 (Ú. v. EÚ L 390, 30.2.2006, s. 1).
 • [7]  PE 349.540/Bur/ann/def.
 • [8]  Ú. v. EÚ L 60, 8.3.2005.
 • [9]  Ú. v. EÚ C 264, 31.10.2006, s. 1.
 • [10]  DV/614096EN.doc.
 • [11]  Ú. v. EÚ C 263, 31.10.2006, s. 1.
 • [12]  Ú. v. EÚ C 263, 31.10.2006, s. 10.
 • [13]  Ú. v. EÚ L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie v znení zmien a doplnení nariadenia (ES, Euratom) č. 1995/2006 (Ú. v. EÚ L 390, 30.12.2006, s. 1).
 • [14]  PE 349.540/Bur/ann/def.
 • [15]  Prijaté texty, P6-TA(2006)0363.
 • [16]  Ú. v. EÚ L 262, 7.10.2005, s. 1.
 • [17]  PE 377.686/BUR.
 • [18]  Prijaté texty z 26.9.2006, P6_TA(2006)0363, odsek 7.
 • [19]  Prijaté texty, P6_TA(2006)0363.
 • [20]  Ú. v. EÚ L 196, 27.7.2005, s. 28.
 • [21]  Ú. v. EÚ L 330, 4.11.2004, s. 160.
 • [22]  Ú. v. EÚ L 158, 16.6.2003, s. 62.
 • [23]  Nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 z 23. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o nariadení rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 1).
 • [24]  Odsek 90 uznesenia o udelení absolutória za rok 2001, Ú. v. EÚ L 148, 16.6.2003, s. 62.
 • [25]  List predsedovi Výboru pre kontrolu rozpočtu z 11. januára 2007 (300319).
 • [26]  Rozhodnutie predsedníctva z 30. júna 2003.
 • [27]  Ú. v. EÚ L 297, 15.11.2003, s. 1.
 • [28]  Prijaté texty, P6_TA(2006)0114.
 • [29]  Prijaté texty, P6_TA(2006)0363, odsek 88.
 • [30]  Pravidlá o úhrade výdavkov a príspevkov poslancov Európskeho parlamentu, príloha VIII, článok 2 ods. 1
 • [31]  Pravidlá o úhrade výdavkov a príspevkov poslancov Európskeho parlamentu, príloha VIII, článok 2 ods. 2
 • [32]  Prijaté texty, P6_TA(2006)0363, odsek 73 až 79.
 • [33]  Ú. v. EÚ C 61 E, 10.3.2004, s. 319.
 • [34]  Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 1.