SPRÁVA o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2005

11. 4. 2007 - (SEK(2006)0916 – C6‑0263/2006 – 2006/2070(DEC))(SEK(2006)0915 – C6‑0262/2006 – 2006/2070(DEC))

Oddiel III – Komisia
Výbor pre kontrolu rozpočtu
Spravodajca: Salvador Garriga Polledo

Postup : 2006/2070(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0095/2007

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2005, oddiel III – Komisia

(SEK(2006)0916 – C6‑0263/2006 – 2006/2070(DEC))

(SEK(2006)0915 – C6‑0262/2006 – 2006/2070(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2005[1],

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskych spoločenstiev za rozpočtový rok 2005 – zväzok I (SEK(2006)0916 – C6‑0263/2006, SEK(2006)0915 – C6‑0262/2006)[2],

–   so zreteľom na výročnú správu Komisie o následných opatreniach k rozhodnutiam o absolutóriu za rok 2004 pre orgán udeľujúci absolutórium (KOM(2006)0642 a KOM(2006)0641) a na pracovný dokument zamestnancov Komisie o následných opatreniach k rozhodnutiam o absolutóriu za rok 2004 (SEK(2006)1376 a SEK(2006)1377),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Dosiahnuté politické ciele v roku 2005 (KOM(2006)0124),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Súhrn dosiahnutých cieľov riadiacej činnosti Komisie v roku 2005 (KOM(2006)0277),

–   so zreteľom na výročnú správu Komisie o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2005 pre orgán udeľujúci absolutórium (KOM(2006)0279),

–   so zreteľom na súhrnnú správu Komisie s názvom Odpovede členských štátov na Výročnú správu Dvora audítorov za rok 2004 (KOM(2006)0184),

–   so zreteľom na zelenú knihu o Európskej iniciatíve týkajúcej sa transparentnosti, ktorú Komisia prijala 3. mája 2006,

–   so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov č. 2/2004 k modelom „jednotného auditu“ (a na návrh rámca vnútornej kontroly Spoločenstva)[3],

–   so zreteľom na oznámenie Komisie o orientačnom pláne k integrovanému rámcu vnútornej kontroly (KOM(2005)0252),

–   so zreteľom na Akčný plán Komisie na vytvorenie integrovaného rámca vnútornej kontroly (KOM(2006)0009),

–   so zreteľom na prvú správu o výsledkoch realizácie akčného plánu Komisie na vytvorenie integrovaného rámca vnútornej kontroly uverejnenú 19. júla 2006 (SEK(2006)1009),

–   so zreteľom na správu Výboru Snemovne lordov pre Európsku úniu zverejnenú 13. novembra 2006 pod názvom Financial Management and Fraud in the European Union: Perceptions, Facts and Proposals,

–   so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2005[4] a jeho osobitné správy spolu s odpoveďami kontrolovaných inštitúcií,

–   so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných transakcií, ktoré poskytuje Dvor audítorov v súlade s článkom 248 Zmluvy o ES[5],

–   so zreteľom na odporúčanie Rady z 27. februára 2007 (5710/2007 – C6‑0081/2007),

–   so zreteľom na články 274, 275 a 276 Zmluvy o ES a články 179a a 180b Zmluvy o Euratome,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev[6], a najmä na jeho články 145, 146 a 147,

–   so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov Európskych spoločenstiev č. 4/2006 k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002[7],

–   so zreteľom na článok 70 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská príslušných výborov (A6‑0095/2007),

A. keďže podľa článku 274 Zmluvy o ES Komisia plní rozpočet na vlastnú zodpovednosť a v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia,

1.  udeľuje Komisii absolutórium za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2005;

2.  uvádza svoje postrehy v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru, Dvoru audítorov a Európskej investičnej banke, ako aj národným a regionálnym kontrolným orgánom členských štátov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke, ktorá sa týka plnenia všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2005, oddiel III – Komisia

(SEK(2006)0916 – C6‑0263/2006 – 2006/2070(DEC))

(SEK(2006)0915 – C6‑0262/2006 – 2006/2070(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2005[8],

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskych spoločenstiev za rozpočtový rok 2005 – zväzok I (SEK(2006)0916 – C6‑0263/2006, SEK(2006)0915 – C6‑0262/2006)[9],

–   so zreteľom na výročnú správu Komisie o následných opatreniach k rozhodnutiam o absolutóriu za rok 2004 pre orgán udeľujúci absolutórium (KOM(2006)0642 a KOM(2006)0641) a na pracovný dokument zamestnancov Komisie o následných opatreniach k rozhodnutiam o absolutóriu za rok 2004 (SEK(2006)1376 a SEK(2006)1377),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Dosiahnuté politické ciele v roku 2005 (KOM(2006)0124),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Súhrn dosiahnutých cieľov riadiacej činnosti Komisie v roku 2005 (KOM(2006) 277),

–   so zreteľom na výročnú správu Komisie o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2005 pre orgán udeľujúci absolutórium (KOM(2006)0279),

–   so zreteľom na súhrnnú správu Komisie s názvom Odpovede členských štátov na Výročnú správu Dvora audítorov za rok 2004 (KOM(2006)0184),

–   so zreteľom na zelenú knihu o Európskej iniciatíve týkajúcej sa transparentnosti, ktorú Komisia prijala 3. mája 2006,

–   so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov č. 2/2004 k modelom „jednotného auditu“ (a na návrh rámca vnútornej kontroly Spoločenstva)[10],

–   so zreteľom na oznámenie Komisie o orientačnom pláne k integrovanému rámcu vnútornej kontroly (KOM(2005)0252),

–   so zreteľom na Akčný plán Komisie na vytvorenie integrovaného rámca vnútornej kontroly (KOM(2006)0009),

–   so zreteľom na prvú správu o výsledkoch realizácie akčného plánu Komisie na vytvorenie integrovaného rámca vnútornej kontroly uverejnenú 19. júla 2006 (SEK(2006)1009),

–   so zreteľom na správu Výboru Snemovne lordov pre Európsku úniu, zverejnenú 13. novembra 2006 pod názvom Financial Management and Fraud in the European Union: Perceptions, Facts and Proposals,

–   so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2005[11] a jeho osobitné správy spolu s odpoveďami kontrolovaných inštitúcií,

–   so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných transakcií, ktoré poskytol Dvor audítorov v súlade s článkom 248 Zmluvy o ES[12],

–   so zreteľom na odporúčanie Rady z 27. februára 2007 (5710/2007 – C6‑0081/2007),

–   so zreteľom na články 274, 275 a 276 Zmluvy o ES a články 179a a 180b Zmluvy o Euratome,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev[13], a najmä na jeho články 145, 146 a 147,

–   so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov Európskych spoločenstiev č. 4/2006 k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002[14],

–   so zreteľom na článok 70 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská príslušných výborov (A6‑0095/2007),

A. keďže Komisia je podľa článku 275 Zmluvy o ES zodpovedná za zostavenie účtovnej závierky,

1.  schvaľuje účtovnú závierku, ktorá sa týka plnenia všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2005;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade, Komisii, Súdnemu dvoru, Dvoru audítorov a Európskej investičnej banke, ako aj národným a regionálnym kontrolným orgánom členských štátov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2005, oddiel III – Komisia

(SEK(2006)0916 – C6‑0263/2006 – 2006/2070(DEC))

(SEK(2006)0915 – C6‑0262/2006 – 2006/2070(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2005[15],

–   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskych spoločenstiev za rozpočtový rok 2005 – zväzok I (SEK(2006)0916 – C6‑0263/2006, SEK(2006)0915 – C6‑0262/2006)[16],

–   so zreteľom na výročnú správu Komisie o následných opatreniach k rozhodnutiam o  absolutóriu za rok 2004 pre orgán udeľujúci absolutórium (KOM(2006)0642 a KOM(2006)0641) a na pracovný dokument zamestnancov Komisie o následných opatreniach k rozhodnutiam o absolutóriu za rok 2004 (SEK(2006)1376 a SEK(2006)1377),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Dosiahnuté politické ciele v roku 2005 (KOM(2006)0124),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Súhrn dosiahnutých cieľov riadiacej činnosti Komisie v roku 2005 (KOM(2006) 277),

–   so zreteľom na výročnú správu Komisie o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2005 pre orgán udeľujúci absolutórium (KOM(2006)0279),

–   so zreteľom na súhrnnú správu Komisie s názvom Odpovede členských štátov na Výročnú správu Dvora audítorov za rok 2004 (KOM(2006)0184),

–   so zreteľom na zelenú knihu o Európskej iniciatíve týkajúcej sa transparentnosti, ktorú Komisia prijala 3. mája 2006,

–   so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov č. 2/2004 k modelom „jednotného auditu“ (a na návrh rámca vnútornej kontroly Spoločenstva)[17],

–   so zreteľom na oznámenie Komisie o orientačnom pláne k integrovanému rámcu vnútornej kontroly (KOM(2005)0252),

–   so zreteľom na Akčný plán Komisie na vytvorenie integrovaného rámca vnútornej kontroly (KOM(2006)0009),

–   so zreteľom na prvú správu o výsledkoch realizácie akčného plánu Komisie na vytvorenie integrovaného rámca vnútornej kontroly uverejnenú 19. júla 2006 (SEK(2006)1009),

–   so zreteľom na správu Výboru Snemovne lordov pre Európsku úniu, zverejnenú 13. novembra 2006 pod názvom Financial Management and Fraud in the European Union: Perceptions, Facts and Proposals,

–   so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov za rozpočtový rok 2005[18] a jeho osobitné správy spolu s odpoveďami kontrolovaných inštitúcií,

–   so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných transakcií, ktoré poskytol Dvor audítorov v súlade s článkom 248 Zmluvy o ES[19],

–   so zreteľom na odporúčanie Rady z 27. februára 2007 (5710/2007 – C6‑0081/2007),

–   so zreteľom na články 274, 275 a 276 Zmluvy o ES a články 179a a 180b Zmluvy o Euratome,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev[20], a najmä na jeho články 145, 146 a 147,

–   so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov Európskych spoločenstiev č. 4/2006 k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002[21],

–   so zreteľom na článok 70 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská príslušných výborov (A6‑0095/2007),

A.   keďže článok 274 Zmluvy o ES stanovuje, že zodpovednosť za plnenie rozpočtu Spoločenstva nesie Komisia, ktorá ju má vykonávať v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v spolupráci s členskými štátmi;

B.    keďže najúčinnejším spôsobom, ako môže Komisia preukázať svoj skutočný záväzok zabezpečiť transparentnosť a riadne finančné hospodárenie, je využiť všetky možné prostriedky na ich dosiahnutie a venovať plnú podporu iniciatívam zameraným na skvalitnenie finančného riadenia s cieľom získať od Európskeho dvora audítorov kladné vyhlásenie o vierohodnosti (DAS[22]),

C.   keďže zlepšovanie finančného riadenia v Únii sa musí podporovať a stimulovať dôkladným monitorovaním pokroku v Komisii a v členských štátoch,

D.   keďže osobitnou črtou realizácie politík EÚ je tzv. zdieľané hospodárenie rozpočtu Spoločenstva medzi Komisiou a členskými štátmi, na základe ktorého členské štáty spravujú 80 % výdavkov Spoločenstva,

E.    keďže prevzatie zodpovednosti za kontrolu prípravy finančných informácií členskými štátmi, a požiadavka, najmä pri implementácii bodu 44 Medziinštitucionálnej dohody zo 17 mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení[23] týkajúceho sa súhrnov dostupných auditov a vyhlásení, by mali značne prispieť k zlepšeniu riadenia rozpočtu Spoločenstva, zabezpečeniu dokončenia integrovaného rámca vnútornej kontroly v EÚ a k získaniu kladného vyhlásenia o vierohodnosti;

F.    keďže Parlament vo svojich uzneseniach o absolutóriu za rok 2003 z 12. apríla 2005[24] a za rok 2004 z 27. apríla 2006[25] navrhol, aby každý členský štát predkladal vyhlásenie o zverejnení ex ante a výročné vyhlásenie o vierohodnosti ex post o svojom využívaní finančných prostriedkov EÚ,

G.   keďže hlavnou zásadou požadovanou Európskym parlamentom je, aby Komisia v súlade s ustanoveniami Zmluvy o ES niesla konečnú zodpovednosť za riadenie rozpočtu Spoločenstva a členské štáty mali právomoci na riadenie im poskytnutých finančných prostriedkov;

H.   keďže Rada ECOFIN vo svojich záveroch zo schôdze uskutočnenej 8. novembra 2005 odmietla návrh Parlamentu týkajúci sa vyhlásení na úrovni jednotlivých členských štátov[26],

I.     keďže v bode 44 medziinštitucionálnej dohody sa stanovuje, že príslušné kontrolné orgány v členských štátoch vypracujú hodnotenie týkajúce sa súladu riadiacich a kontrolných systémov s právnymi predpismi Spoločenstva a že členské štáty sa zaväzujú vypracovať na príslušnej národnej úrovni ročné zhrnutie dostupných kontrol a vyhlásení;

J.     keďže úpravou nariadenia o rozpočtových pravidlách nariadením (ES, Euratom) č. 1995/2006, ako aj v súlade s návrhom Komisie uvedeným vo vyššie spomenutom akčnom pláne sa zásada účinnej vnútornej kontroly stanovuje ako jedno z rozpočtových kritérií;

K.   keďže Dvor audítorov v odseku 2.10 svojej výročnej správ za rozpočtový rok 2005 v súvislosti s vytvorením integrovaného rámca vnútornej kontroly zdôrazňuje, že „jedným z najdôležitejších cieľov, ktoré prijala Komisia, je proporcionalita a nákladová efektívnosť kontrol“ (odsek 2.10); pričom v tomto kontexte uviedol, že proces zjednodušovania (napr. rozšírenejšie využívanie paušálnych a jednorazových platieb, zjednodušených pravidiel obstarávania a grantov) a používanie certifikátov auditu a vyhlásení o vierohodnosti od tretích strán zodpovedných za plnenie rozpočtu by mohlo zohrať významnú úlohu;

L.    keďže vyššie spomenutá Rada ECOFIN z 8. novembra 2005 vo svojich záveroch prisúdila rovnaký zásadný význam zavedeniu integrovaného rámca vnútornej kontroly, ako aj jasnosti a zjednodušeniu právnych predpisov týkajúcich sa kontrol a „žiadala, aby Komisia hodnotila náklady na kontroly podľa oblasti výdavkov“ (odsek 5);

M.   keďže práca Výboru pre kontrolu rozpočtu vo všeobecnosti a postup udelenia absolutória konkrétne sú procesom, ktorého cieľom je: (1) stanoviť plnú zodpovednosť Komisie ako celku a jednotlivých komisárov, ako aj zodpovednosť ostatných relevantných zúčastnených strán na finančnom hospodárení EÚ v súlade so zmluvou, 2) uplatňovať na tento účel každoročný postup , ktorý Parlamentu umožní priamy kontakt s hlavnými zúčastnenými stranami zodpovednými za dané riadenie a 3) zlepšiť finančné hospodárenie v EÚ so zreteľom na výsledky auditu Dvora audítorov, čím sa vytvorí pevnejší základ pre rozhodovanie; a 3) zlepšenie finančného riadenia v EÚ, čím vznikne pevnejší základ pre rozhodovanie vzhľadom na výsledky auditu Dvora audítorov;

N.   keďže jeho Výbor pre rozpočet, aby v budúcom rozpočtovom postupe zohľadnil výsledky a odporúčania absolutória za rok 2005,

O.   keďže rozsudkom európskeho Súdu pre verejnú službu z 13. decembra 2006 vo veci F 17/05 Carvalho bolo zrušené rozhodnutie Komisie z 22. septembra 2004 o predĺžení invalidity,

HORIZONTÁLNE OTÁZKY

Vyhlásenie o vierohodnosti

Vierohodnosť vedenia účtov

1.    berie na vedomie, že okrem výnimiek uvedených vo svojich pripomienkach Dvor audítorov zastáva názor, že konečná ročná účtovná závierka Európskych spoločenstiev vyjadruje verne finančnú situáciu Spoločenstiev k 31. decembru 2005 a výsledky transakcií a tokov hotovosti za príslušný rozpočtový rok (kapitola 1, vyhlásenie o vierohodnosti (DAS), odseky V až VIII); žiada Dvor, aby v budúcich výročných správach uvádzal ďalšie podrobnosti o osobitne zasiahnutých oblastiach politiky a členských štátoch;

2.    osobitne oceňuje úsilie, ktoré vynaložili útvary Komisie na schválenie účtov za rozpočtový rok pri dodržaní termínov na vypracovanie účtovnej závierky stanovených v rozpočtovom nariadení;

3.    vyjadruje však svoje znepokojenie nad pripomienkami Dvora audítorov v súvislosti s chybami v sumách zaznamenaných v účtovnom systéme (nadhodnotenie záväzkov, celková suma dlhodobého aj krátkodobého predbežného financovania) a chyby v miestnych účtovných systémoch niektorých generálnych riaditeľstiev;

4.    žiada Komisiu, aby bezodkladne odstránila tieto nedostatky, na ktoré upozornil Dvor audítorov, s cieľom predísť ich dosahu na vierohodnosť účtovnej závierky za rok 2006;

5.    víta skutočnosť, že na základe opakovaných žiadostí Parlamentu sa v novom článku 61 nariadenia o rozpočtových pravidlách stanovilo, že účtovník Komisie podpisuje účty; a je oprávnený kontrolovať prijaté informácie a vznášať výhrady; zdôrazňuje, že účtovník potrebuje jasnú právomoc na vykonávanie tejto zodpovednosti, najmä v súvislosti s uskutočňovaním kontrol; vyzýva Komisiu, aby informovala Výbor pre kontrolu rozpočtu o tom, aké organizačné zmeny vykonala alebo plánuje vykonať, s cieľom umožniť účtovníkovi plniť si svoje povinnosti podľa nového článku 61;

6.    konštatuje, že v dôsledku uznesenia o absolutóriu za rozpočtový rok 2004 Komisia poskytla informácie o neznámych účtoch; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že poskytované informácie doteraz nesprehľadnili operácie uskutočnené na týchto účtoch; poznamenáva, že finančné prostriedky pripísané na tieto účty by sa mali presunúť späť do rozpočtu ako iné príjmy; vyzýva v tejto súvislosti Komisiu, aby vysvetlila, prečo sa ešte nezačlenili do rozpočtu účty vedené mimo rozpočtu v súvislosti s prevádzkou supermarketu Economat;

7.    vyjadruje poľutovanie nad tým, že podľa stanoviska Dvora audítorov uvedeného vo výročnej správe za rok 2005 (odsek 1.49) účtovník nedodržal účtovné pravidlá č. 2 a 12, pokiaľ ide o novú štruktúru a prezentáciu súvahy a revidovanú úpravu dôchodkových záväzkov Spoločenstiev; poznamenáva, že účtovník Komisie pozmenil účtovné pravidlá č. 2 a 12 v októbri 2006;

8.  konštatuje so znepokojením, že Dvor audítorov zistil chyby v zaznamenaných sumách predbežného financovania, a žiada Komisiu, aby bezodkladne napravila uvedené nedostatky tak, aby účty čo najvierohodnejšie vyjadrovali finančnú situáciu Spoločenstiev; pripomína Komisii jej záväzok informovať každých šesť mesiacov rozpočtový orgán o riadení predbežného financovania;

Rozpočtové riadenie

9.  Je znepokojený opätovným nárastom neuhradených záväzkov a žiada vyššiu mieru čerpania prostriedkov v nasledujúcich troch rokoch;

10.  Upozorňuje na to, že hlavný podiel záväzkov zrušených na základe pravidla n+2, pripadá na Európsky sociálny fond (ESF). Žiada členské štáty, aby zabezpečili rýchlejšie predkladanie žiadostí o platby Komisii, pretože opatrenia financované z ESF sú určené na zlepšenie schopnosti zamestnať sa a na vytváranie ľudských zdrojov a majú zásadný význam pre dosiahnutie lisabonských cieľov. Pomalá miera využitia prostriedkov je veľmi znepokojujúca, najmä so zreteľom na novozriadený Európsky globalizačný fond a jeho ciele;

11.  Vyzýva Komisiu a Dvor audítorov, aby náležite zohľadnili prijímateľov príspevkov, ktorí žiadajú o relatívne nízke sumy na projekty, alebo organizácie, ktoré vzhľadom na svoju veľkosť nie sú schopné zabezpečiť potrebné odborné poznatky v oblasti kontroly a hodnotenia, aby sa dosiahla správna rovnováha medzi nákladmi na projekt a nákladmi a ľudskými zdrojmi potrebnými na uskutočnenie kontroly a vypracovanie správ;

Zákonnosť príslušných transakcií

12.  berie na vedomie konštatovanie Dvora audítorov, podľa ktorého sa v oblastiach, v ktorých Komisia uplatňuje náležité systémy dohľadu a kontroly, nezistili žiadne významné skutočnosti týkajúce sa zákonnosti a správnosti príslušných transakcií (kapitola 1, vyhlásenie o vierohodnosti (DAS), odsek IX);

13.  vyjadruje však poľutovanie nad tým, že v prípade veľmi dôležitých oblastí výdavkov Spoločenstva (výdavky na SPP, ktoré nie sú pokryté systémom IACS, štrukturálne fondy, vnútorné politiky, vonkajšie opatrenia, SAPARD) Dvor audítorov konštatuje, že efektívnosť uvedených systémov dohľadu a kontroly sa musí zvýšiť, keďže sa v nich naďalej vyskytujú nedostatky, ktoré neumožňujú vydať kladné vyhlásenie o vierohodnosti pre tieto oblasti (kapitola 1, vyhlásenie o vierohodnosti (DAS), odseky IX  XI);

14.  s veľkým znepokojením berie na vedomie veľký počet chýb, ktoré Dvor audítorov zistil v transakciách na úrovni konečného príjemcu, a na druhej strane poukazuje na to, že ak ide o opatrenia zdieľaného hospodárenia, členské štáty zodpovedajú za prevenciu, zisťovanie a nápravu chýb na úrovni konečného príjemcu, pričom Komisia zároveň zodpovedá za udeľovanie jasných, účinných a účelných pokynov členským štátom o tom, ako týmto chybám predchádzať, ako ich identifikovať a naprávať;

15.  vyzýva Komisiu, aby ďalej zlepšovala svoj účinný dohľad nad kontrolami, ktoré sú delegované na členské štáty, trvá na tom, aby Komisia v prípadoch, kde kontrolné systémy členských štátov sú stále nedostatočné, mohla stanoviť jasné termíny a uplatňovať sankcie, pokiaľ sa termíny nedodržia;

16.  domnieva sa, že ústrednou otázkou, ktorou sa treba zaoberať v súvislosti s vyhlásením o vierohodnosti (DAS), je to, či sa systémy dohľadu a kontroly uplatňujú správnym spôsobom na úrovni tak Spoločenstva, ako aj členských štátov, a či zaručujú zákonnosť a správnosť príslušných transakcií;

17.  z tohto hľadiska sa domnieva, že audit Dvora audítorov umožní určiť pôvod zistených nedostatkov a prispeje k náprave obmedzení v oveľa väčšej miere ako iba zistením chýb v transakciách;

18.  víta revíziu koncepcie vyhlásenia o vierohodnosti (DAS), ktorú Dvor audítor uskutočňuje od roku 2002, a najmä jej poslednú úpravu schválenú vo februári 2006[27], ktorá sa po prvýkrát uplatní vo výročnej správe Dvora audítorov za rok 2006;

Národné vyhlásenia o hospodárení

19.  poukazuje na to, že v súlade s článkom 274 Zmluvy o ES musí každý členský štát v plnej miere prevziať svoju zodpovednosť za hospodárenie a uskutočniť všetky opatrenia potrebné na minimalizáciu rizika vzniku chýb v príslušných transakciách;

20.  víta ako prvý krok smerom k národným vyhláseniam o riadení dosiahnutú dohodu v súvislosti s medziinštitucionálnou dohodou, že členské štáty musia zostaviť ročné zhrnutie dostupných auditov a vyhlásení;

21.  poukazuje na naliehavosť zaviesť národné vyhlásenie na vhodnej politickej úrovni, ktoré by sa vzťahovalo na všetky finančné prostriedky Spoločenstva v zdieľanom hospodárení, ako Parlament navrhol vo svojich uzneseniach o absolutóriu za rok 2003 a 2004;

22.  zdôrazňuje význam akčného plánu na vytvorenie integrovaného rámca vnútornej kontroly a plne podporuje návrh Komisie uvedený v opatrení 5 tohto akčného plánu, t. j. že „členské štáty by mali určiť koordinačný orgán na vnútroštátnej úrovni“, ktorý by poskytoval prehľad o vierohodnosti týkajúcej sa jednotlivých činností Spoločenstva riadených daným členským štátom;

23.  poukazuje na to, že členmi EÚ sú štáty, a nie regióny, a preto nepovažuje za prijateľné, aby členský štát odmietol národné vyhlásenie z dôvodu jeho územného usporiadania, a domnieva sa, že každý členský štát musí na seba prevziať zodpovednosť za riadene získaných finančných prostriedkov EÚ, či už prostredníctvom jedného národného vyhlásenia o hospodárené, alebo formou viacerých vyhlásení v národnom rámci;

24.  dochádza k záveru, že národné vyhlásenia o hospodárení, ktoré by mohli vyzerať ako súhrn viacerých vyhlásení v národnom rámci, a nie len jedno vyhlásenie, uznávajúce existujúce federálne a decentralizované politické systémy v niektorých členských štátoch, ako sa naznačuje v jeho uznesení z 2. februára 2006 o národných vyhláseniach o hospodárení[28], by nepochybne zvýšili kvalitu príslušných národných dozorných a kontrolných systémov a bez toho zasahovania do nezávislosti Dvora audítorov by uľahčili získavanie kladného vyhlásenia o vierohodnosti od Dvora, pretože tieto vyhlásenia predstavujú dôležitý prvok pri dosahovaní integrovaného rámca vnútornej kontroly EÚ a ako také by mohli byť významným faktorov pri získavaním kladného DAS;

25.  s veľkým uspokojením víta iniciatívu Holandska, ktorého (vypustenie) vláda schválila prijatie národného vyhlásenia o hospodárení s finančnými prostriedkami Spoločenstva založeného na čiastkových vyhláseniach zodpovedajúcich rôznym oblastiam výdavkov, ktoré s konečnou platnosťou podpíše v mene holandskej vlády minister financií;

26.  s uspokojením víta aj rozhodnutie Spojeného kráľovstva a Švédska podniknúť opatrenia na zavedenie národného vyhlásenia o hospodárení s finančnými prostriedkami Spoločenstva, pričom v prípade Spojeného kráľovstva by takéto vyhlásenie podpisoval vysoký štátny úradník s príslušnými právomocami v danej oblasti; poukazuje aj na to, že dánsky národný kontrolný orgán vydá audítorské stanovisko o hospodárení s finančnými prostriedkami Spoločenstva prostredníctvom zdieľaného hospodárenia;

27.  so znepokojením konštatuje, že napriek týmto pozitívnym iniciatívam má zatiaľ väčšina členských štátov k zavedeniu národných vyhlásení negatívny postoj;

28.  vyzýva však Komisiu, aby do konca roka 2007 Rade predložila návrh národného vyhlásenia (o hospodárení), ktoré by zahŕňalo všetky finančné prostriedky Spoločenstva v rámci zdieľaného hospodárenia a ktoré by vychádzalo z príslušných čiastkových vyhlásení jednotlivých národných orgánov zodpovedných za riadenie výdavkov; zastáva názor, že spoločný prístup smerom k implementácii a vytváraniu národných vyhlásení realizovaný podľa rovnakých zásad a podľa možností za účasti národných kontrolných orgánov, je nevyhnutný na zabezpečenie toho, že národné vyhlásenie má pre Komisiu a Dvor audítorov hodnotu;

29.  vyzýva Radu, aby urýchlene znova otvorila diskusiu na túto tému;

30.  vyzýva národné parlamenty (najmä výbory poverené kontrolou verejných financií a výbory, ktoré sú členmi Konferencie výborov pre záležitosti Spoločenstva a európske záležitosti parlamentov Európskej únie (COSAC)), aby prerokovali zavedenie národných vyhlásení a informovali Parlament o výsledku tohto rokovania;

Bod 44 medziinštitucionálnej dohody

31.  zdôrazňuje, že uvedený bod 44 medziinštitucionálnej dohody stanovuje príslušným kontrolným orgánom v členských štátoch povinnosť vypracovať hodnotenie týkajúce sa súladu riadiacich a kontrolných systémov s právnymi predpismi Spoločenstva, pričom sa členské štáty zaväzujú vypracovať na príslušnej národnej úrovni ročné zhrnutie dostupných kontrol a vyhlásení;

32.  zastáva názor, že kontrolné orgány, na ktoré sa odvoláva uvedený bod 44, musia prevziať túto novú zodpovednosť za miestne využívanie prostriedkov EÚ a že kontrola na národnej úrovni by mala predstavovať základ, z ktorého by národné orgány mali vychádzať pri vypracúvaní svojich národných vyhlásení o hospodárení;

33.  zdôrazňuje, že len takto budú mať národné vyhlásenia o hospodárení skutočnú hodnotu a že podľa toho, ako ich vníma Parlament, by mali predstavovať skutočnú záruku správneho fungovania národných systémov riadenia a kontroly;

34.  žiada Komisiu, aby od členských štátov požadovala informácie uvedené v bode 44 medziinštitucionálnej dohody, aby vypracovala na základe týchto informácií dokument s analýzou slabých a silných miest národných systémov riadenia a kontroly finančných prostriedkov Spoločenstva za každý členský štát, v ktorom by boli uvedené aj výsledky uskutočnených auditov, a aby tento dokument predložila Parlamentu a Rade;

35.  domnieva sa, že by bolo veľmi užitočné, aby Rada ECOFIN na základe konečného znenia uvedeného dokumentu Komisie uskutočnila komparatívne zhodnotenie a otvorila diskusiu o vhodnosti systémov, ktoré jednotlivé členské štáty využívajú na kontrolu prostriedkov poskytovaných z rozpočtu Spoločenstva;

Pozastavenie platieb a finančné korekcie

36.  pripomína oznámenie Komisie z 15. júna 2005 o orientačnom pláne k integrovanému rámcu vnútornej kontroly (KOM(2005)0252), v ktorom sa v bode B uvádza: „Ak sa členskému štátu nepodarí primeraným spôsobom vyriešiť riziko omylov, Komisia ochráni rozpočet ES dôsledným uplatňovaním existujúcich ustanovení na pozastavenie platieb a korekcie financií“.

Pozastavenie platieb

37.  v plnej miere podporuje Komisiu pri dôslednom uplatňovaní právnych predpisov týkajúcich sa pozastavenia platieb a víta opatrenia, ktoré sa už začali uskutočňovať s cieľom zastaviť vyplácanie platieb[29] v prípadoch, keď Komisia nemá absolútnu záruku spoľahlivosti riadiacich a kontrolných systémov členského štátu, ktorý je príjemcom týchto prostriedkov;

38.  domnieva sa, že v prípade opakovaných výhrad v súvislosti s výdavkovými programami v danom členskom štáte bude pozastavenie prostriedkov použité ako nátlakový prostriedok, ktorý by mal prispieť k vyššej miere správneho využívania prijatých prostriedkov Spoločenstva v členských štátoch;

39.  vyzýva Komisiu, aby zjednodušila pravidlá a uplatňovala platné právne predpisy týkajúce sa pozastavenia platieb v potrebných prípadoch a aby včas informovala Radu, Parlament a Dvor audítorov o pozastaveniach platieb a dôvodoch, ktoré k nim viedli;

40.  trvá na tom, že platby by sa mali úplne alebo čiastočne pozastaviť v prípadoch, ak členské štáty nesplnia základné požiadavky, ako je to v prípade Grécka, kým nebude v Grécku úplne fungovať systém IACS;

41.  domnieva sa, že to škodí obrazu EÚ, ak jednotlivé členské štáty môžu uplatňovať rôzne normy kontroly;

Finančné korekcie vo viacročných programoch

42.  domnieva sa, že v prípade zdieľaného alebo decentralizovaného hospodárenia by Komisia mala v plnej miere uplatňovať článok 53 ods. 5 rozpočtového nariadenia, na základe ktorého nesie konečnú zodpovednosť za plnenie rozpočtu v súlade s článkom 274 zmluvy, prostredníctvom „postupov zúčtovania alebo mechanizmov finančnej korekcie“;

43.  kladie dôraz na to, že vzhľadom na viacročný charakter výdavkov v programoch Spoločenstva môže Komisia uplatniť tieto „postupy zúčtovania alebo mechanizmy finančnej korekcie“, ktorých cieľom je oprava zistených chýb a posteriori, až na konci viacročných cyklov, ak existuje úplná a jasne zrozumiteľná dokumentácia o plnení programov; ďalej zdôrazňuje potrebu uskutočnenia finančných náprav čo najskôr po tom, ako členské štáty odhalia nenapravené nezrovnalosti, bez čakania na koniec viacročného cyklu;

44.  so znepokojením konštatuje, že Dvor audítorov je mimoriadne kritický voči finančným korekciám uplatňovaným Komisiou, ktoré neumožňujú „zabezpečenie prevencie a včasné zistenie chýb a ich opravu“, dostatočne nezohľadňujú zistené nedostatky v príslušných transakciách, t. j. na úrovni konečného príjemcu, a „nepodnecujú členské štáty k tomu, aby prijali opatrenia na predchádzanie nezrovnalostiam alebo na zlepšenie svojich riadiacich a kontrolných systémov“ (odseky 1.64 a 6.35 výročnej správy Dvora audítorov);

45.  poukazuje na to, že cieľom rozhodnutí a konečných nápravných opatrení[30] je vylúčiť z financovania Spoločenstva tie výdavky, ktoré sa neuskutočnili v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva, a že tieto rozhodnutia, ktoré spadajú do kompetencie Komisie, by mali byť významným nástrojom v riadiacich a kontrolných systémoch;

46.  konštatuje, že keď sa konečné nápravné opatrenia neuplatňujú priamo na transakcie na úrovni konečného príjemcu, v praxi to podľa vyjadrenia Dvora audítorov vedie k presunu nákladov na nezákonné a nesprávne transakcie z rozpočtu EÚ na národných daňových poplatníkov, a nie na konečného príjemcu, ktorý chybu spravil (odsek 1.65 výročnej správy Dvora audítorov); poznamenáva, že preventívny a odrádzajúci účinok korekcií na príjemcov a manažérov je preto len obmedzený;

47.  zdôrazňuje preto, že je veľmi dôležité, aby členské štáty využívali vhodné systémy na zlepšenie prevencie a zisťovania chýb na úrovni konečného príjemcu, čím sa zníži potreba uplatňovania finančných korekcií zo strany Komisie;

48.  konštatuje, že v dôsledku zásady účinného a efektívneho využívania rozpočtových prostriedkov musí byť efektívne aj vymáhanie; domnieva sa, že zlepšené vymáhanie by bolo dôkazom o efektivite pokút EÚ a posilnilo by dôveryhodnosť inštitúcií EÚ;

49.  pripomína, že efektívne vymáhanie sa môže realizovať len prostredníctvom exekučných orgánov členských štátov; vyzýva preto, aby sa v súvislosti s vymáhaním zohľadnili exekučné orgány členských štátov;

50.  je presvedčený, že zlepšenie miery vymáhania je možné dosiahnuť odhalením totožnosti dlžníkov, ktorých súdy uznali za vinných a ktorí sa už nemôžu odvolať, no napriek tomu nie sú ochotní platiť;

51.  vyslovuje názor, že Komisia by na základe tvrdej kritiky Dvora audítorov mala prijať všetky vhodné opatrenia na predchádzanie chýb a nezrovnalostí vyskytujúcich sa v prvotnej fáze a vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia zrejme kladie väčší dôraz na mechanizmy konečnej finančnej opravy, ktoré, ako poznamenáva Dvor, majú vážne slabé stránky a „nemožno ich považovať za mechanizmy určené na zabezpečenie prevencie a včasné zistenie chýb a ich opravu“ (odsek 1.64 – výročná správa Európskeho dvora audítorov);

52.  vyjadruje poľutovanie nad kritikou Komisie týkajúcou sa Dvora audítorov v otázke číselných údajov o finančných korekciách vykonaných zo strany Komisie v roku 2005, ktorá sa prejavila predovšetkým počas prezentácie výročnej správy Dvora audítorov pred Výborom EP pre kontrolu rozpočtu 23. októbra 2006, pretože dôvera občanov v schopnosť európskych inštitúcií riadne fungovať je založená okrem iného na zaručenej nezávislosti Dvora audítorov ako externého kontrolného orgánu;

53.  žiada Komisiu, aby Parlamentu a Dvoru audítorov poskytla presné vymedzenie rozličných koncepcií, ktoré sú zahrnuté v pojme „finančné korekcie“, ako aj sumy korekcií uskutočnených v roku 2005;

54.  požaduje, aby Komisia v budúcnosti predkladala podrobnú výročnú správu s uvedením súm skutočne vykonaných konečných finančných korekcií;

Systém vnútornej kontroly Komisie

Akčný plán na vytvorenie integrovaného rámca vnútornej kontroly

55.  víta, že Komisia 17. januára 2006 schválila oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu a Európskemu dvoru audítorov s názvom Akčný plán Komisie na vytvorenie integrovaného rámca vnútornej kontroly (KOM(2006)0009 a SEK(2006)0049), v ktorom je stanovených 16 konkrétnych opatrení, ktoré by mali prispieť k zabezpečeniu efektívnejšej vnútornej kontroly finančných prostriedkov EÚ;

56.  Welcomes the first half-yearly scoreboard submitted by the Commission on 19 July 2006 (SEC(2006)1001) on the implementation of the above Action Plan, pursuant to Parliament's request in its resolution on the discharge for 2004; expects that the second half-yearly scoreboard will reach Parliament before 1 January 2008;

57.  vyjadruje však poľutovanie nad tým, že podľa uvedenej správy sa niektoré opatrenia ešte ani nezačali realizovať, čo znamená určité oneskorenie oproti stanovenému harmonogramu, najmä v prípade opatrení 7, 9 a 10;[31]

Efektívne využívanie finančných prostriedkov – analýza súčasnej rovnováhy medzi operačnými výdavkami a nákladmi na kontrolné systémy - miera chybovosti alebo prijateľné riziko vzniku chýb

58.  zdôrazňuje, že Dvor audítorov vo výročnej správe za rozpočtový rok 2005 v súvislosti s vytvorením integrovaného rámca vnútornej kontroly uvádza, že „jedným z najdôležitejších cieľov, ktoré prijala Komisia, je proporcionalita a nákladová efektívnosť kontrol“ (odseky 2.9 a 2.10);

59.  taktiež pripomína, že vyššie uvedená Rada ECOFIN z 8. novembra 2005 prisúdila zásadný význam implementácii integrovanej vnútornej kontroly a vyhlásila, že „Rada sa v súlade so správou č. 2/2004 Dvora audítorov domnieva, že je potrebné dosiahnuť dohodu s Európskym parlamentom o rizikách, ktoré sú v príslušných transakciách ešte prijateľné so zreteľom na náklady a prínosy kontrol v každej oblasti politiky Spoločenstva a na výšku súvisiacich nákladov“; očakáva, že Rada bude promptne konať v otázke vlastného rozhodnutia;

60.  pripomína opatrenie 4 uvedeného akčného plánu, v ktorom sa v súlade s odporúčaniami Parlamentu navrhuje „otvoriť medziinštitucionálny dialóg o rizikách prípustných v prípade podkladových transakcií“;

61.  pripomína aj opatrenie 10, v ktorom sa navrhuje vypracovanie „analýzy nákladov na kontroly“, keďže je potrebné „dosiahnuť vhodnú rovnováhu medzi nákladmi a prínosmi kontrol“, pričom výsledky tejto analýzy by mali byť predložené na začiatku roku 2007; poukazuje však na to, že toto opatrenie sa ešte len začalo realizovať;

62.  v tomto kontexte zdôrazňuje význam stanoviska Európskeho dvora audítorov č. 2/2004 k modelu jednotného auditu, najmä pokiaľ ide o potrebu zabezpečiť súlad medzi úrovňou orgánov, ktoré vytvárajú legislatívu, financujú a majú prínosy z kontrol (bod 24) proporcionality medzi nákladmi a prínosmi kontrol (bod 25) a transparentnosti kontrol (bod 26);

63.  v súlade s postojom Dvora audítorov in its opinion No 4/2006, vyjadruje poľutovanie nad tým, že nebol určený ani vzťah medzi prijateľným stupňom rizika a rovnováhou nákladov a prínosov kontrol a že napriek tomu, že ide o základný koncept systému integrovanej vnútornej kontroly, nie je jasné, ako sa bude definovať „prijateľný stupeň rizika“;

64.  domnieva sa preto, že Komisia by vzhľadom na dodržanie zásad proporcionality a nákladovej efektívnosti (efektívneho využívania finančných prostriedkov) kontrolných systémov mala zhodnotiť aktuálny pomer medzi zdrojmi dostupnými pre každú určenú politiku na jednej strane a časťou tých prostriedkov, ktoré využíva v rámci kontrolných systémov na danú oblasť výdavkov, na strane druhej a nakoniec medzi prostriedkami, ktoré sa stratili z dôvodu takto zistených chýb;

65.  žiada Komisiu, aby v plnom rozsahu uverejnila metódy, ktoré používa na určovanie miery chybovosti a podnecuje Komisiu, aby viedla medziinštitucionálny dialóg o metodike auditu;

66.  Considers it essential for the Commission to have a credible roadmap to achieve a positive DAS;

67.  žiada Komisiu, aby uskutočnila túto porovnávaciu analýzu, pretože iba na jej základe možno určiť „prijateľnú úroveň rizika“, a aby ju postúpila Parlamentu, Rade a Dvoru audítorov v súlade s požiadavkou Rady ECOFIN;

68.  domnieva sa, že pomer nákladov a prínosov medzi prostriedkami vynaloženými na kontrolné činnosti a výsledkami týchto kontrol by mal byť základným faktorom, ktorý by Dvor audítorov mal brať do úvahy pri vydávaní vyhlásenia o vierohodnosti;

Politická zodpovednosť a zodpovednosť Komisie za hospodárenie

69.  domnieva sa, že odlišujúce sa informácie uvedené vo výročných správach o činnosti útvarov sú prekážkou pre tento postup; vyjadruje svoje znepokojenie nad tým, že podľa Dvora audítorov niektoré z týchto správ stále neposkytujú dostatočný základ pre jeho vyhlásenie o vierohodnosti (odseky 2.15, 2.18 a 2.19 výročnej správy za rok 2005);

70.  žiada Komisiu, aby jej výročné správy o činnosti a vyhlásenia obsahovali omnoho podrobnejšie hodnotenie súčasných systémov – podľa možnosti na úrovni jednotlivých členských štátov –, zistených nedostatkov a ich finančných dôsledkov;

71.  opätovne žiada Komisiu, aby jej generálny tajomník pri vypracúvaní súhrnnej správy vydal vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa vyhlásení každého generálneho riaditeľa s cieľom výslovne vyjadriť svoju podporu kolégiu komisárov pri prijímaní uvedenej správy;

Účasť komisárov

72.  zdôrazňuje význam stanoviska vnútorného audítora Komisie uvedeného v jeho výročnej správe o vnútorných auditoch, podľa ktorého: „...by úplné zapojenie komisárov do hodnotenia politických rizík umožnilo lepšie celkové riadenie rizík, a takto zlepšilo plánovanie, rozdeľovanie zdrojov a realizáciu politiky“[32];

73.  Notes the criticism that Commissioners are not fully involved; asks the Commission to determine what actions are needed to ensure the full involvement of the Commissioners, as called for by the internal auditor, while at the same time clarifying the relationship between the directors-general and the Commissioners, and to supply full information on the matter to Parliament;

74.  ľutuje rozdiely v kvalite prezentácií komisárov vo Výbore pre kontrolu rozpočtu a vyjadruje nádej, že nie sú odrazom významu, ktorý jednotliví komisári pripisujú riadnemu finančnému hospodáreniu v ich poli pôsobnosti; trvá na tom, že až na niekoľko výnimiek budú komisári musieť byť lepšie pripravení na vypočutia o udeľovaní absolutória za rok 2006;

Profesionálna etika

75.  s radosťou víta vyššie uvedenú Európsku iniciatívu týkajúcu sa transparentnosti predloženú Komisiou, v ktorej sa navrhuje začať „rokovania s ostatnými európskymi inštitúciami o pravidlách a normách profesionálnej etiky osôb zastávajúcich politické funkcie v európskych inštitúciách“; vyzýva na skoré začatie rozpravy, aby všetky potrebné opatrenia nadobudli účinnosť k začiatku nového funkčného obdobia Parlamentu v júni 2009 a nového funkčného obdobia Komisie v novembri 2009;

76.  podporuje túto diskusiu a žiada Komisiu, aby vyplnila v súčasnosti existujúcu medzeru a zaviedla do záväzného kódexu správania komisárov základné etické normy a hlavné zásady, ktoré budú komisári povinní dodržiavať pri výkone svojej činnosti a predovšetkým pri vymenúvaní spolupracovníkov, najmä v rámci svojich kabinetov;

Transparentnosť

77.  víta iniciatívu Komisie týkajúcu sa transparentnosti a očakáva, že bude viesť k praktickým opatreniam a legislatívnym iniciatívam, ktorých výsledkom bude transparentnosť využívania a správy finančných prostriedkov EÚ;

78.  Expects its Administration, in collaboration with the Committee on Budgetary Control, to be involved in further deliberations for drawing up the specific legislative initiatives;

79.  dôrazne vyzýva Komisiu, aby vykonala všetko na podporu členských štátov pri umožňovaní prístupu verejnosti k informáciám o projektoch a príjemcoch finančných prostriedkov EÚ, ktoré sú predmetom zdieľaného hospodárenia;

80.  očakáva vytvorenie jednoduchého a transparentného systému na prístup ku všetkým uvedeným informáciám prostredníctvom centrálnej a ľahko prístupnej internetovej stránky;

81.  víta iniciatívu Komisie na zabezpečenie uverejňovania informácií o finančných prostriedkoch vyplácaných v rámci systémov podpory poľnohospodárstva v Spoločenstve;

82.  očakáva, že Komisia požiada členské štáty čo najskôr o štandardizáciu informácií o financovaní poľnohospodárstva poskytovaných na internete, aby sa tieto informácie mohli porovnávať medzi jednotlivými členskými štátmi;

83.  víta, že Komisia uznala potrebu umožnenia prístupu k informáciám o rozličných formách skupín expertov, ktoré Komisia využíva pri svojej práci;

84.  dôrazne vyzýva Komisiu na ukončenie procesu zlepšovania transparentnosti zriadením jednoduchého prístupu k informáciám o osobách zastúpených v týchto skupinách a o úlohách príslušných osôb;

85.  žiada Komisiu o uverejnenie mien osôb, ktoré pôsobia v skupinách, a mien osobitných poradcov, ktorých zamestnali jednotliví komisári a/alebo generálne riaditeľstvá a/alebo kabinety;

SEKTOROVÉ OTÁZKY

Príjmy

86.  s uspokojením berie na vedomie, že audit Dvora audítorov neviedol k zisteniu žiadnych významných nezrovnalostí v platbách, ktoré by súviseli s vlastnými zdrojmi DPH a HND.

DPH

87.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Dvor audítorov poukazuje na nárast počtu nevyriešených výhrad týkajúcich sa výkazov DPH za rok 2005 a na absenciu efektívneho nástroja, ktorý by zabezpečil, aby členské štáty podávali náležité informácie umožňujúce Komisii rozhodnúť o zachovaní výhrad (odseky 4.13 a 4.15 výročnej správy);

88.  žiada Komisiu, aby túto otázku riešila s členskými štátmi na pravidelných schôdzach Poradného výboru pre vlastné zdroje a aby informovala príslušný výbor Európskeho parlamentu o opatreniach, ktoré prijala alebo zamýšľa prijať s konečným cieľom zrušenia uvedených výhrad;

HND

89.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Dvor audítorov vo svojej výročnej správe za rok 2005 uvádza, že Komisia opäť dostatočne nepreverila príslušné národné účty a že kontroly Komisie v rámci systémov dohľadu a kontroly boli obmedzené na dokladové kontroly (odsek 4.16);

90.  berie tiež na vedomie, že podľa Dvora audítorov sa od roku 2005 uplatňujú nové predpisy týkajúce sa alokácie nepriamo meraných služieb finančného sprostredkovania, ktoré boli prijaté už v roku 2002 a podľa Eurostatu spôsobia významné zvýšenie HND; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia dosiaľ nepredložila Rade žiadny návrh na uplatnenie týchto úprav pri výpočte vlastných zdrojov (odseky 4.16 a 4.21);

91.  nesúhlasí s tým, že v prípade nepriamo meraných služieb finančného sprostredkovania Komisia očividne uplatňuje iný prístup než ten, ktorý sa používa o. i. na nezákonné činnosti v HND (odsek 4.19), ktoré sú zahrnuté vo výpočte vlastných zdrojov napriek tomu, že nie je zabezpečené jeho rovnaké uplatňovanie v členských štátoch a Komisia preto oznámila námietky umožňujúce retrospektívne upraviť údaje;

92.  predpokladá, že alokované nepriamo merané služby finančného sprostredkovania budú automaticky zahrnuté do rozhodnutia o vlastných zdrojoch na účely HND, keďže Komisia vo svojom návrhu rozhodnutia Rady o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev (KOM(2006)0099) neuviedla žiadne obmedzujúce výhrady;

93.  žiada Komisiu, aby bezodkladne napravila nedostatky, na ktoré poukázal Dvor audítorov;

Spoločná poľnohospodárska politika

94.  s potešením víta, že Dvor audítorov uznáva, že pri správnom uplatnení je integrovaný administratívny a kontrolný systém (IACS) efektívnym systémom kontroly, ktorý znižuje riziko vzniku chýb alebo neoprávnených výdavkov;

95.  so znepokojením však poukazuje na opakovanú kritiku Dvora audítorov o uplatňovaných postupoch pri zúčtovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (správy certifikačných orgánov a rozhodnutia o súlade), ktoré podľa stanoviska Dvora nie sú navrhnuté tak, aby zabezpečili zákonnosť a správnosť transakcií na úrovni platieb konečným príjemcom (poľnohospodárom a obchodníkom);

96.  réaffirme une fois encore que la coopération des États membres avec la Commission pour donner l'assurance de la légalité et de la régularité des opérations au niveau des bénéficiaires finaux est indispensable et engage vivement la Commission à intensifier les contrôles postérieurs aux paiements et à veiller au recouvrement des paiements irréguliers;

97.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Dvor naďalej konštatuje existenciu problémov pri uplatňovaní systému IACS v Grécku, vyjadruje úplnú podporu akčnému plánu s konkrétnymi termínmi a cieľmi, ktorý vyžiadala Komisia od gréckych orgánov na nápravu chýb, a zároveň podporuje úmysel Komisie, ktorý predstavila príslušnému výboru Parlamentu, striktne uplatňovať súčasné právne predpisy týkajúce sa pozastavenia platieb v prípade, že grécka vláda nenapraví zistené problémy v stanovených termínoch;

98.  berie na vedomie existenciu problémov pri uplatňovaní systému IACS v nových členských štátoch, v ktorých Dvor audítorov vykonal audit a ktorých systémy zatiaľ nie sú spoľahlivé, a žiada Komisiu a tieto členské štáty, aby použili všetky možné prostriedky na napravenie týchto nedostatkov;

99.  Also notes the serious shortcomings reported by the Court in the checks relating to rural development, in export refunds and especially in the olive-oil sector in Spain, Greece and Italy, and calls upon the Commission to carry out before the end of 2007 more stringent checks in those areas and to inform Parliament before the 2006 discharge procedure on the outcome of these checks; notes that the options concerning the implementation of the recent reform of the olive oil sector, in conjunction with the full development and operation of the agricultural information systems available to the producer Member States, minimise any risk of irregularities in respect of aid provided under the common organisation of the market;

100.  považuje finančné korekcie, ktoré Komisia prijala v oblasti pomoci na výrobu olivového oleja s cieľom zmierniť poškodenie rozpočtu Spoločenstva, za vhodné a podporuje návrh na zjednodušenie tohto systému, ktorý Komisia predložila Rade;

Štrukturálne opatrenia, zamestnanosť a sociálne veci

101.  s mimoriadnym uspokojením víta skutočnosť, že v rámci Európskej iniciatívy za transparentnosť a podľa nového nariadenia o štrukturálnych fondoch na obdobie 2007 - 2013 budú mať členské štáty povinnosť poskytovať informácie o príjemcoch finančných prostriedkov Spoločenstva, pričom Komisia bude tieto informácie povinná zverejniť; vyzýva Komisiu, aby uverejňovala všetky uvedené informácie a informácie o príjemcoch spôsobom, ktorý by bol prístupný aj širšej verejnosti a ktorý by umožnil porovnať informácie z viacerých členských štátov;

102.  berie na vedomie a víta skutočnosť, že podľa vyššie uvedených nových právnych predpisov o štrukturálnych fondoch na obdobie 2007-2013 Komisia nebude nahrádzať výdavky, ak predtým nedostane písomné vyhlásenie nezávislej organizácie, ktorá potvrdí riadne fungovanie vnútroštátnych riadiacich a kontrolných systémov v súlade s pravidlami Spoločenstva[33];

103.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že aj ďalší rok Dvor audítorov zisťuje nedostatky vo vnútroštátnych kontrolných systémoch a významný výskyt chýb, ktoré znižujú vierohodnosť konečných vyhlásení členských štátov o výdavkoch (odseky 6.26 a 6.29 výročnej správy); taktiež vyjadruje poľutovanie nad tým, že podľa stanoviska Dvora audítorov Komisia nevykonáva účinný dohľad nad kontrolami, ktoré sú delegované na členské štáty, a žiada preto Komisiu, aby tento nedostatok bezodkladne napravila;

104.  pripomína, že čo sa týka riadneho finančného hospodárenia a vyhlásenia o vierohodnosti (DAS), hlavnou otázkou nie sú ani tak zistené chyby, ale existencia vhodných kontrolných systémov umožňujúcich Komisii primeraným spôsobom kontrolovať riziká pre rozpočet Spoločenstva a uplatňovať príslušné finančné korekcie;

105. vyjadruje poľutovanie nad tým, že v menšej skupine členských štátov sa naďalej vyskytujú známe problémy, ktoré vedú k opakovaným výhradám, a nalieha na Komisiu, aby pozorne dohliadala na prijaté opatrenia vnútroštátnych orgánov, uistila sa o ich primeranosti a včas informovala príslušný výbor Parlamentu o dosiahnutých pokrokoch;

106.  taktiež vyjadruje poľutovanie nad tým, že podľa stanoviska Dvora členské štáty nesplnili požiadavku systematicky poskytovať informácie o zrušených platbách a vymáhateľných sumách, ktoré sú povinní pravidelne predkladať Komisii (odsek 6.36 výročnej správy);

107.  žiada Komisiu, aby vyvinula maximálne úsilie, aby členské štáty riadne plnili povinnosť informovať a aby nevykonala žiadnu platbu, kým štátne orgány neposkytnú požadované informácie;

108.  poznamenáva, že v rokoch 2004 až 2006 Komisia zaviedla opatrenia na dočasné pozastavenie platieb z fondov EFRR a ESF niektorým členským štátom[34], v ktorých sa vyskytli chyby vedúce v tom čase k opakovaným výhradám, a tieto opatrenia podporuje;

109.  žiada Komisiu, aby v súlade s uvedeným obsahom v bode 38 a nasledujúcich bodoch tohto uznesenia a v prípade nedostatočných záruk zo strany určitého členského štátu uplatňovala normy Spoločenstva týkajúce sa pozastavenia platieb[35] ako orgán, ktorý má konečnú zodpovednosť za riadne finančné hospodárenie s prostriedkami Spoločenstva.

Vnútorné politiky

110.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že podľa stanoviska Dvora audítorov pretrvávajú v oblasti priameho riadenia Komisie rovnaké problémy ako v predošlých rokoch (chyby v uhradených výdavkoch, zložité platné predpisy a absencia efektívneho systému sankcií), a žiada Komisiu, aby pokračovala vo svojom úsilí o zjednodušenie a ďalšie objasnenie pravidiel týkajúcich sa programov so zdieľanými nákladmi z hľadiska minimálnych požiadaviek na zaznamenávanie času (výročná správa Dvora audítorov za rok 2005, odsek 7.29), a čo najlepšie formou vhodného dialógu s príjemcami finančnej pomoci objasnila platné predpisy, príručky a formuláre dohliadla na to, aby sa aktuálny systém sankcií uplatňoval efektívne a primerane vždy, ak je to potrebné, a navrhla nevyhnutné úpravy s cieľom zvýšenia jeho efektívnosti, ďalej aby zlepšila rozsah, kvalitu a následné opatrenia auditov systémov národných agentúr zlepšením informácií a vzájomných výmen (výročná správa Dvora audítorov za rok 2005 a pozmeňujúci a doplňujúci návrh k článku 35a (novému) vykonávacích predpisov reformovaného nariadenia o rozpočtových pravidlách[36]2); vyzýva Komisiu, aby rozpočtovému orgánu vysvetlila formou katalógu špecifických opatrení prostriedky, ktorými chce počas súčasného funkčného obdobia získať bezvýhradné vyhlásenie o vierohodnosti v oblasti priameho riadenia;

Doprava a cestovný ruch

111.  konštatuje, že do rozpočtu na rok 2005, ako bol nakoniec prijatý a zmenený a doplnený počas roka, bolo na dopravné politiky zahrnutých celkovo 917 200 000 EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 931 800 000 EUR bolo k dispozícii vo výdavkových rozpočtových prostriedkoch. Ďalej konštatuje, že z týchto celkových súm bolo:

-     na transeurópske dopravné siete (TEN-T) k dispozícii 671 400 000 EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 747 900 000 EUR vo výdavkových rozpočtových prostriedkoch,

-     15 900 000 EUR v záväzkoch a 18 100 000 EUR v platbách na bezpečnosť dopravy,

-     na program Marco Polo 30 500 000 EUR v záväzkoch a 8 200 000 EUR v platbách,

-       69 000 000 EUR v záväzkoch a 62 000 000 EUR v platbách pre dopravné agentúry;

112.  víta trvale vysokú mieru využitia viazaných aj výdavkových rozpočtových prostriedkov na projekty v rámci TEN-T, ktorá v oboch prípadoch dosahuje takmer 100 %, ľutuje však, že napriek tomu je realizácia projektov aj naďalej pomalá a neuspokojivá, hoci dokončenie projektov v oblasti dopravnej infraštruktúry si zvyčajne vyžaduje niekoľko rokov;

113.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že v prípade všetkých projektov bol limit príspevkov EÚ nejasný, pretože nariadenie o rozpočtových pravidlách nešpecifikuje, či sa limit financovania zo strany EÚ vo výške 10 % vzťahuje na doterajšie výdavky alebo na celkové predpokladané náklady projektu; konštatuje, že na základe toho Dvor audítorov poznamenal, že prípustné výdavky boli prekročené o 146 miliónov EUR; víta skutočnosť, že Komisia v súčasnosti prijala jasnú pozíciu a súhlasí s tým, že percentuálne limity by sa mali vypočítavať ako percentuálne podiely z konečných nákladov projektu;

114.  víta skutočnosť, že GR pre energetiku a dopravu v súčasnosti vykonáva audit 49 % z celkových nákladov na projekty TEN-T, vyzýva však, aby sa v budúcnosti vykonával audit v prípade 20 % všetkých projektov;

115.  vyjadruje znepokojenie nad mierou chybovosti v zmluvách v oblasti výskumu dopravy, ktorá bola na nadpriemernej úrovni, a požaduje v tejto súvislosti nápravné opatrenia; vyzýva Dvor audítorov, aby túto záležitosť preskúmal vo svojej výročnej správe za rok 2006;

116.  so znepokojením konštatuje, že miera realizácie platieb na bezpečnosť dopravy dosahovala 74 % z dostupných rozpočtových prostriedkov; je tiež znepokojený nad tým, že miera realizácie výdavkových rozpočtových prostriedkov na program Marco Polo dosiahla 53 %; považuje tieto miery realizácie z hľadiska kľúčového cieľa stanoveného v Bielej knihe o doprave za úplne neprijateľné, najmä prudký pokles realizácie výdavkových rozpočtových prostriedkov;

117.  vyzýva Komisiu, aby každý rok predložila Parlamentu a Rade podrobnejší opis výdavkov v každom rozpočtovom riadku v porovnaní s poznámkami k príslušnému riadku;

Životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

118.  považuje za uspokojivé celkové vykonávacie sadzby rozpočtových riadkov pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín;

119.  vyzýva Komisiu, aby prijala opatrenia na podporu ďalšej pomoci uchádzačom v rámci viacročných programov; víta úsilie o lepšie zameriavanie vyhlasovaní verejnej súťaže a o poskytovanie rozsiahlejšej pomoci uchádzačom s cieľom zabrániť predkladaniu prihlášok projektov, ktoré zjavne nemajú nárok na financovanie alebo majú nízku kvalitu; konštatuje, že treba vykonať viac práce, aby sa dospelo k uspokojivej situácii; vyzýva Komisiu, aby preskúmala rozličné štádia implementácie s cieľom posunúť implementačný cyklus vpred počas tohto roku;

120.  konštatuje, že úroveň platobných prostriedkov pre oblasť životného prostredia, ako bezpečnosti potravín bola pod hranicou 80 %; uznáva ťažkosti pri plánovaní potrieb výdavkových rozpočtových prostriedkov, pretože Komisia čiastočne závisí od pohotového predkladania účtov príjemcami a zmluvnými dodávateľmi; vyzýva Komisiu, aby však pokračovala v úsilí o zlepšovanie vlastných postupov, ktoré majú vplyv na využívanie výdavkových rozpočtových prostriedkov;

121.  dúfa, že model zavedený na základe nového finančného rámca, t. j. zhromažďovanie všetkých činností v rámci jednej politickej oblasti zastrešené jediným programom a rozpočtovým riadkom, zvýši efektívnosť využívania disponibilných rozpočtových prostriedkov;

Kultúra a vzdelávanie

122.  považuje ďalšie zjednodušenie požiadaviek, ktoré má splniť žiadateľ o prostriedky v rámci nových viacročných programov, ako napr. Mládež v akcii, Európa pre občanov a Kultúra 2007, za nevyhnutný krok k Únii viac orientovanej na občanov, a očakáva, že Komisia takéto možnosti hlbšie preskúma v rámci revidovaného rozpočtového nariadenia;

123.  považuje za potrebné, aby Komisia v súvislosti s uplatňovaním ustanovení nariadenia o rozpočtových pravidlách preskúmala, či je potrebné stanoviť normy na verejné obstarávanie formou paušálnych riešení a s ohľadom na rozhodnutia Komisie o financovaní programov;

124.  vyzýva Komisiu, aby naďalej vyvíjala úsilie na monitorovanie práce každej z 99 národných agentúr zapojených do riadenia programov, u ktorých sa vo viacerých prípadoch ukázali značné nedostatky v súvislosti s používanými postupmi auditu;

125.  očakáva, že výsledkom činnosti Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru bude zlepšenie prevádzkových postupov; zdôrazňuje, že predovšetkým organizácie v jej pôsobnosti závisia od spoľahlivých a včasných informácií v súvislosti s projektovou podporou; v tejto súvislosti konštatuje, že týmito uchádzačmi sú často veľmi malé organizácie či fyzické osoby, ktoré nemajú dostatok prostriedkov ani odborných znalostí na vykonávanie odborného auditu;

126.  poukazuje na skutočnosť, že náklady na kontrolu projektov sú neúmerne vysoké; zastáva však názor, že cieľom je zníženie rizika chýb v najväčšej možnej miere a z tohto dôvodu je potrebné zabezpečiť, aby náklady boli úmerné účinnosti uskutočnených kontrol s cieľom dosiahnuť optimálny pomer medzi uskutočňovaním politiky Spoločenstva a prostriedkami kontroly;

127.  chcel by zabezpečiť, aby sa v oblasti komunikácie dodržiavala pri poskytovaní podpory na informačné kampane, ktoré sú vytvorené v spolupráci medzi členským štátom a Komisiou, zásada doplnkového charakteru pomoci, a žiada Komisiu, aby od členských štátov požadovala potvrdenie o tom, že finančná podpora neslúži len ako náhrada finančného príspevku členského štátu na vnútroštátne opatrenia v oblasti informačnej politiky EÚ;

128.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že sa národné agentúry pri rozdeľovaní finančnej pomoci neodchýlia od všeobecných kritérií, ako sa stalo v Poľsku v prípade projektu pre homosexuálnych mladých ľudí, a že bude zohľadnený článok 13 Zmluvy o ES a v prípade nedodržania programových kritérií sa bude uvažovať o žiadosti o vrátenie prostriedkov EÚ;

Práva žien a rodová rovnosť

129.  poukazuje na to, že na základe článku 3 ods. 2 Zmluvy o ES je presadzovanie rovnosti mužov a žien základnou zásadou EÚ a cieľom, ktorý je významný pre všetky činnosti a politiky Spoločenstva; opätovne pripomína svoju požiadavku, aby sa rodové hľadisko náležite zohľadnilo ako prioritný cieľ v rozpočtovom plánovaní v súlade so zásadou prideľovania finančných prostriedkov z hľadiska rodovej rovnosti, a vyzýva Komisiu, aby poskytla údaje na hodnotenie;

130.  opakuje svoju požiadavku, aby informácie o politikách týkajúcich sa rodového hľadiska a rodovo špecifické údaje boli zaraďované do správ o absolutóriu za plnenie rozpočtu; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia tieto informácie neposkytla;

131.  so znepokojením konštatuje nízku mieru realizácie platieb v rámci programu Daphne (58 %); hoci si je vedomý argumentov Komisie týkajúcich sa zachovania noriem kvality projektov, konštatuje, že pre mnohé vysokokvalitné projekty bola zamietnutá finančná podpora; a preto víta zvýšenie finančných prostriedkov vyčlenených na tretiu etapu programu Daphne, je však znepokojený nezmenenými administratívnymi kapacitami; žiada preto o vypracovanie štúdie s cieľom presnejšieho stanovenia možných príčin nízkeho plnenia platieb;

132.  upozorňuje na to, že nie sú k dispozícii údaje o činnostiach na presadzovanie rodovej rovnosti, ktoré dostali podporu zo štrukturálnych fondov, a vyzýva Komisiu, aby túto situáciu napravila;

133.  domnieva sa, že by sa mala venovať väčšia pozornosť podpore účasti žien na spoločnosti založenej na znalostiach, a teda aj vysokokvalitnému vzdelávaniu a zamestnávaniu žien v oblasti informačných a komunikačných technológií;

134.  víta pozoruhodný pokrok, ktorý dosiahla Komisia pri plnení ročných cieľov v oblasti prijímania a menovania žien na riadiace pozície a ostatné miesta kategórie A*/AD v administratíve Komisie; naliehavo žiada Komisiu, aby pokračovala vo svojom úsilí v tejto oblasti;

Občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

135.  víta skutočnosť, že v plnení záväzkov rozpočtu týkajúcich sa slobody, bezpečnosti a spravodlivosti bol dosiahnutý určitý pokrok; vyjadruje poľutovanie nad klesajúcou mierou plnenia v prípade platieb (podľa Dvora audítorov 79,8 % v porovnaní s 83,8 % v roku 2004); konštatuje, že táto miera plnenia je v rámci Komisie jedna z najnižších; vyzýva Generálne riaditeľstvo pre spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť, aby v budúcnosti plnenie rozpočtu zlepšilo;

Výskum a rozvoj

136.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že podľa stanoviska Dvora audítorov sa Komisii zatiaľ nepodarilo zabezpečiť spoľahlivý systém na zaznamenávanie osobných nákladov v oblasti výskumu; domnieva sa, že „v dohodách o grante je nevyhnutné stanoviť jednoznačnú požiadavku dokladať pracovný čas zamestnancov, ktorí sú na činnosti zainteresovaní” (odsek 7.7 výročnej správy)[37];

137.  so znepokojením berie na vedomie, že systém osvedčení o audite v roku 2005 ešte nepriniesol napriek svojim vysokým nákladom očakávané záruky, a že Dvor audítorov zistil vo vyhláseniach chyby týkajúce sa osobných nákladov a všeobecných výdavkov, na základe ktorých boli vydané osvedčenia o audite bez výhrad; konštatuje však, že kvalita osvedčenia sa zlepšila po uverejnení požiadaviek na tieto osvedčenia; žiada Komisiu, aby ďalej vyvíjala vhodné kritériá osvedčení o audite s cieľom zlepšiť ich užitočnosť;

138.  vyzýva Komisiu, aby zrýchlila zavedenie opatrení uvedených vo vyššie spomenutom akčnom pláne pre vytvorenie integrovaného rámca internej kontroly, predovšetkým opatrenie č. 7 (presadzovanie osvedčených postupov na zvýšenie nákladovej efektivity auditov na úrovni projektov);

139.  vyzýva Komisiu, aby splnila požiadavku pravidiel účasti na 7. RP, ktorou je o. i. zavedenie systému paušálnych platieb, a v rámci strednodobého preskúmania informovala príslušný výbor;

140.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že podľa stanoviska Dvora audítorov pretrváva neistota z dôvodu prílišnej všeobecnosti a nedostatočnej jasnosti zmluvných ustanovení najmä v otázke kritérií spôsobilosti a nezávislosti certifikačných audítorov, a berie na vedomie, že sa Komisia zaviazala[38] zjednodušiť rámec Spoločenstva a upraviť používanie osvedčení auditu;

141.  taktiež berie na vedomie názor interného audítora Komisie (IAS), že existuje riziko, že sa neoprávnené sumy nepodarí identifikovať z dôvodu neexistencie efektívneho kontrolného systému v priebehu uvoľňovania rozpočtových záväzkov, a žiada preto Komisiu, aby na tento účel prijala príslušné kontrolné opatrenia;

Vonkajšie opatrenia

142.  konštatuje, že Dvor audítorov nezistil chyby pri preverovaní vzorky platieb na úrovni delegácií, ale našiel chyby vo vzorke verejných súťaží a taktiež vo vzorke transakcií uskutočnených na úrovni implementačných organizácií;

143.  domnieva sa, že je prvoradým cieľom zabezpečiť koherentnosť politík Spoločenstva, ktoré majú dosah na rozvojové krajiny, a je preto nevyhnutné, aby sa jasne stanovilo rozdelenie práce v rámci generálnych riaditeľstiev, ktoré riadia vonkajšie opatrenia;

144.  so znepokojením konštatuje, že podľa stanoviska Dvora audítorov analýzy rizík uskutočnené organizáciou Europe-Aid nezohľadnili riziká, ktoré predstavujú jednotlivé typy implementačných orgánov (mimovládne organizácie, medzinárodné organizácie, vládne inštitúcie atď.) a použité metódy financovania (grant, rozpočtová podpora, trustový fond atď.); žiada Komisiu, aby prostredníctvom náročnejšieho vykazovania lepšie objasnila efektívnosť nástrojov individuálnej pomoci; v otázke pomoci rozvojovým krajinám navrhuje, aby sa uvažovalo o zavedení systému etáp, pričom v prvej etape by malo byť cieľom vytvoriť prostredníctvom pomoci jednotlivým projektom aj základné predpoklady na poskytovanie rozpočtovej pomoci, t.j. určitú formu demokratickej rozpočtovej kontroly a nezávislých štruktúr auditu;

145.  vyjadruje mimoriadne poľutovanie nad tým, že keďže kontroly organizácie Europe-Aid nepokrývajú primeraným spôsobom transakcie na úrovni implementačných organizácií, prispievajú len v obmedzenej miere k celkovej istote o zákonnosti a správnosti príslušných transakcií (odsek 8.12 výročnej správy);

146.  žiada organizáciu Europe-Aid, aby uskutočnila program kontrol na úrovni implementačných organizácií a vynaložila maximálne úsilie pri vykonávaní auditu ex post v jednotlivých mimovládnych organizáciách, s ktorými spolupracuje;

147.  je znepokojený skutočnosťou, že čo sa týka účinnosti vynaložených prostriedkov v rámci programu TACIS, podľa stanoviska Dvora audítorov Komisia nemohla na konci roka 2005 určiť, akým spôsobom prispel tento program k zvýšeniu bezpečnosti atómových elektrární (odsek 8.36 výročnej správy); považuje túto kritiku za mimoriadne závažnú, pretože svedčí o nedostatku záruk, pokiaľ ide o základný a prvoradý aspekt akcie Spoločenstva, ktorý spočíva v jej účinnosti (efektívne využívanie finančných prostriedkov);

148.  berie na vedomie kritiku Dvora audítorov týkajúcu sa obmedzeného využívania spoločného informačného systému Relex (CRIS), ktorý neposkytuje žiadne finančné informácie, prípadne sa z neho čerpajú len nedostatočné finančné informácie, ktoré by mohli slúžiť ako základ pre podrobnejšiu analýzu rizík (odsek 8.6 výročnej správy); žiada Komisiu, aby bezodkladne napravila nedostatky systému CRIS a využila všetky možnosti tohto nástroja na získanie informácií nevyhnutných pre systémy kontroly;

149.  Notes the information from the Commission (answer to Written Question E-4481-06) to the effect that, in connection with the fraud and bribery affair concerning the Lesotho Highlands Water Project, three firms which received EU assistance have been fined by the Lesotho High Court: Schneider Electric SA (Fance), Impregilo Spa (Italy) and Lahmeyer International GmbH (Germany);

150.  kritizuje, že v prípade projektu zavlažovania vysočiny v Lesothe Komisia zjavne neprijala žiadne rozhodnutie v zmysle článku 93 ods.1 písm. e) nariadenia o rozpočtových pravidlách (vylúčenie zo zadávania zákaziek); očakáva teraz od Komisie, že táto najneskôr do júna 2007 prijme a oznámi príslušné rozhodnutia, a najneskôr do septembra 2007 predloží spolu s Európskou investičnou bankou, (ktorá je tiež v tejto veci zainteresovaná), komplexnú správu o tejto záležitosti Parlamentu, ktorá bude tiež obsahovať informácie o úsilí, ktoré sa vykonalo s cieľom získať finančné čiastky späť.

Rozvoj

151.  víta, že sa podiel rozpočtových prostriedkov EÚ vynaložených na oblasť základnej zdravotnej starostlivosti a základného vzdelávania zvýšil zo 4,98 % na 6,83 %; vyjadruje však ľútosť nad tým, že tento podiel je ešte stále hlboko pod 20 %, ktoré boli stanovené v rozpočte na rok 2005; nemôže akceptovať, že Komisia využíva legitímny a potrebný cieľ týkajúci sa lepšej koordinácie medzi darcami a rozdelenia práce medzi darcami na ospravedlnenie príliš nízkych investícií do oblasti základnej zdravotnej starostlivosti a základného vzdelávania, a preto ju vyzýva, aby bezodkladne prijala na dosiahnutie cieľovej hranice 20 % a aby najmenej dvakrát ročne písomne informovala Parlament o aktuálnom stave uvádzania týchto opatrení do praxe a o faktoroch zahrnutých do výpočtov;

152.  vyjadruje ľútosť nad tým, že Komisia doteraz nevypracovala žiadnu komplexnú stratégiu na to, aby v spolupráci s prijímajúcimi krajinami ustanovila oblasti zdravotnej starostlivosti a vzdelávania za ťažiskové témy v nových strategických dokumentoch jednotlivých krajín;

153.  ďalej vyjadruje poľutovanie nad tým, že napriek tomu, že Komisia uisťuje o opaku, práve pripravovaným strategickým dokumentom jednotlivých krajín vo všeobecnosti chýba jasný profil rozvojových cieľov milénia (RCM), nespomínajú sa v nich špecifické ciele a časové rozvrhy na dosiahnutie jednotlivých RCM a nedostatočne sa uvádza príspevok Spoločenstva na dosiahnutie týchto cieľov;

154.  víta vyhlásenia Komisie ohľadom neúplného plnenia niektorých rozpočtových hláv, najmä príspevok Spoločenstva na projekty týkajúce sa rozvojových krajín, ktoré sú uskutočňované mimovládnymi organizáciami (článok 21 02 03), na životné prostredie v rozvojových krajinách (článok 21 02 05), na pomoc pre choroby súvisiace s chudobou v rozvojových krajinách (položka 21 02 07 02), na pomoc pre obyvateľstvo a zdravotnú starostlivosť v oblasti reprodukčnej medicíny (položka 21 02 07 03) a na decentralizovanú spoluprácu (článok 21 03 13); naliehavo však žiada, aby sa úsilie o úplné plnenie rozpočtu naďalej zvyšovalo;

155.  vyzýva Komisiu, aby intenzívnejšie sledovala odchod kvalifikovaných pracovných síl z rozvojových krajín do členských štátov EÚ a navrhla vhodné opatrenia, ktoré umožnia, aby kvalifikovaní ľudia z rozvojových krajín neodchádzali alebo sa vrátili do svojej krajiny, aby opatrenia darcov, okrem iného v oblasti zdravotnej starostlivosti a vzdelávania, mohli byť dlhodobým a účinným prínosom pre boj proti chudobe v rozvojových krajinách;

156.  vyjadruje potešenie nad tým, že Dvor audítorov skonštatoval zlepšenie dozorných a kontrolných systémov Komisie; ľutuje však, že toto zlepšenie sa netýka aj dozoru, kontroly a auditu vykonávacích orgánov; považuje za neprijateľné, aby sa v dôsledku toho na ústrednom mieste reťazca medzi európskymi daňovými poplatníkmi a konečnými prijímateľmi v rozvojových krajinách naďalej vyskytoval tak vysoký počet chýb; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že budú splnené najmä predpísané postupy verejného obstarávania a nebudú sa vyskytovať žiadne podvojné zápisy;

157.  vyzýva Komisiu, aby prijala opatrenia s cieľom umožniť Dvoru audítorov uskutočňovať účinnú kontrolu finančných prostriedkov EÚ v rámci opatrení, ktoré vykonávajú medzinárodné organizácie, najmä organizácie OSN;

158.  očakáva, že Komisia dá svojim delegáciám v prijímajúcich krajinách pokyn, aby vo svojich správach podrobne uvádzali zásadne konkrétne výsledky použitia finančných prostriedkov EÚ, tak aby Komisia mohla ohodnotiť a zverejniť výsledky rozvojovej spolupráce EÚ;

159.  vyzýva Komisiu, aby pravidelne kontrolovala použitie prevádzkových rozpočtových prostriedkov svojich delegácií a zlučiteľnosť oblastí jej činnosti s prioritami Európskej únie;

160.  víta snahy Komisie realizovať stratégiu na zahrnutie životného prostredia do rozvojovej spolupráce a žiada Komisiu, aby aj naďalej urýchľovala začlenenie environmentálneho hľadiska do rozvojovej politiky vrátane podpory ekologických dodávok energie;

161.  vyjadruje potešenie nad pozitívnym celkovým priebehom humanitárnej pomoci Komisie v súvislosti s katastrofou spôsobenou cunami; ľutuje však, že opatrenia na okamžitú pomoc neboli dostatočne koordinované; žiada Komisiu, aby na jednej strane jasnejšie vymedzila úlohy GR ECHO a GR pre životné prostredie (postup Spoločenstva pri ochrane pred katastrofami) a na strane druhej vypracovala koncepcie, ktoré zabezpečia podporu postihnutých regiónov pri koordinácii jednotlivých darcov, a víta, že je Komisia pripravená pravidelne písomne informovať Parlament o pokroku;

162.  opakovane konštatuje, že integráciou Európskeho rozvojového fondu do rozpočtu EÚ by sa celkove posilnila súdržnosť európskej rozvojovej spolupráce, zabezpečila by sa väčšia transparentnosť a účinnosť a umožnila by sa demokratická kontrola;

Euro-stredomorské partnerstvo

163.  víta posudok Dvora audítorov, podľa ktorého Komisia urobila značný pokrok v riadení programu MEDA; vyzýva Komisiu, aby naďalej zlepšovala jeho účinnosť a efektivitu a zabezpečila plynulý prechod na nové finančné nástroje; žiada, aby Komisia informovala Parlament o tom, ako sú v rámci nových nástrojov do praxe zavádzané ciele vytýčené v strategických dokumentoch a orientačných programoch;

164.  vyzýva Komisiu, aby predložila návrh na komplexnejší systém hodnotenia všetkých výdavkov na vonkajšiu pomoc, v ktorom je transparentnejšie vyjadrená súvislosť medzi výdavkami a politickými výsledkami alebo ich nedostatkom, aby sa umožnilo Európskemu parlamentu účinne uplatňovať svoje výhradné práva a plniť si povinnosti rozpočtového orgánu;

Východné susedné krajiny

165.  víta úsilie Komisie o ďalšie zlepšovanie riadenia projektov v rámci programu TACIS v Ruskej federácii a iných prijímajúcich krajinách; uznáva, že Komisia sa zaoberala mnohými nedostatkami zdôraznenými v osobitnej správe Dvora audítorov č. 2/2006;

166.  so záujmom očakáva hodnotenie príspevku, ktorý sa s cieľom zlepšiť bezpečnosť rozličných jadrových elektrární poskytol v rámci programu TACIS, ktorý začala Komisia v roku 2006;

167.  znovu opakuje svoju žiadosť Komisii, aby s agentúrami Organizácie Spojených národov objasnila právo Dvora audítorov na prístup k projektom riadeným týmito agentúrami;

168.  žiada Komisiu, aby trvala na zistiteľnosti finančných prostriedkov poskytovaných Európskou úniou medzinárodným organizáciám, ako sú agentúry Organizácie Spojených národov a Svetová banka, a na transparentnosti spravovania týchto finančných prostriedkov a aby túto informáciu postúpila Európskemu parlamentu;

169.  domnieva sa, že treba zviditeľniť obraz Európskej únie; vyzýva Komisiu a Radu, aby sa naďalej zaoberali svojou komunikačnou metódou a zabezpečili tak lepšiu transparentnosť a lepšie zviditeľnenie vonkajšej politiky Európskej únie.

Predvstupová stratégia

170.  berie na vedomie vyhlásenie Dvora audítorov o tom, že transakcie v rámci programu SAPARD, ktorých audit vykonal Dvor audítorov, obsahovali závažné chyby a že napriek tomu, že sa preukázali zlepšenia v systémoch dohľadu a kontroly Komisie, v členských štátoch sa vyskytli významné nedostatky (odseky 9.10 a 9.19);

171.  odporúča preto Komisii zlepšiť monitorovanie vnútroštátnych systémov, venovať osobitnú pozornosť konečným výkazom výdavkov programov vo všeobecnosti a vykonávať pozorný dohľad predovšetkým nad platobnými agentúrami programu SAPARD;

172.  je znepokojený oneskorením postupu udelenia akreditácie systému EDIS pre programy Phare a ISPA v Bulharsku, čo viedlo k tomu, že tento proces bol iba čiastočne dokončený pred rozšírením; poznamenáva, že predĺžené prípravné štádium bulharskej strany, ktorá zaznamenala pokrok, ale stále potrebuje zdokonaliť systémy dohľadu a kontroly, ako aj administratívne kapacity, čo je potrebné na včasné a účinné vykonávanie projektov; Nalieha na Komisiu, aby naďalej spolupracovala s bulharskými a rumunskými orgánmi a podporila ich tak pri ďalšom prispôsobovaní sa požiadavkám EDIS;

173.  víta posudok Dvora audítorov, podľa ktorého sa decentralizované riadenie zavedené pre projekty CARDS v Chorvátsku potvrdilo ako bezproblémové; vyzýva Komisiu, aby pokračovala v spolupráci s národnými vykonávacími agentúrami a posilnila tak ich kapacity riadenia;

174.  uznáva dôležitosť spolupráce s medzinárodnými finančnými inštitúciami, na druhej strane však trvá na tom, aby sa Komisia rozhodla pre účasť na spoločných projektoch len vtedy, ak zaručujú efektívne využitie finančných prostriedkov; trvá na tom, že je potrebné, aby pomoc EÚ prinášala nespornú pridanú hodnotu a žiada, aby Komisia dôkladne monitorovala realizáciu spoločných projektov;

175.  podporuje Komisiu v ďalšej práci na úspešnom vykonávaní overovacej doložky, ktorú obsahuje Dohoda o finančnom a administratívnom rámci, a na usmerneniach o dohodnutej miere uvádzania podrobností potrebných, keď agentúry OSN podávajú správy o vykonávaní projektov a chránia tak finančné záujmy EÚ a výhradné práva Dvora audítorov;

Administratívne výdavky

176.  s uspokojením berie na vedomie, že audit Dvora audítorov nezistil žiadne významné chyby, ktoré by mali vplyv na zákonnosť administratívnych výdavkov;

177.  vyzýva Komisiu, aby informovala Parlament do konca roku 2007 o pokroku v nových členských štátoch (najmä v Rumunsku a Bulharsku) ohľadne zavádzania protikorupčných právnych predpisov; ľutuje, že protikorupčnú legislatívu, ktorú navrhla rumunská vláda (konkrétne minister spravodlivosti), blokuje rumunský parlament; plne podporuje vládu v jej úsilí dosiahnuť schválenie a zavedenie tejto legislatívy;

178.  vyjadruje však znepokojenie v otázke rastúcich nákladov na invalidné dôchodky a považuje povinné invalidné dôchodky na základe psychologických porúch, s cieľom riešiť konfliktné vzťahy s personálom Komisie, za neprijateľné;

Agentúry

179.  domnieva sa, že stále rastúci počet agentúr nie je vždy odrazom skutočných potrieb Únie a jej občanov; vyzýva preto Komisiu, aby pred vytvorením akejkoľvek novej agentúry predložila analýzu nákladov a prínosov a vyzýva Dvor audítorov, aby predložil svoje stanovisko k analýze nákladov a prínosov predtým, ako Parlament prijme rozhodnutie;

180.  vyzýva Komisiu, aby každých päť rokov predkladala štúdiu o pridanej hodnote, ktorú prináša každá existujúca agentúra; vyzýva všetky dotknuté inštitúcie, aby v prípade negatívneho hodnotenia prínosu určitej agentúry prijali potrebné kroky a upravili pôsobnosť tejto agentúry alebo ju zrušili;

181.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že podľa tvrdení Dvora audítorov v jeho výročnej správe sa aj v ďalšom roku vyskytovali nedostatky v prijímaní zamestnancov a v postupoch zadávania zákaziek agentúram, pričom stále nebolo zavedené riadenie podľa činností;

182.  berie na vedomie, že vnútorný audítor Komisie vo svojej výročnej správe o činnosti za rok 2005 vzniesol výhradu týkajúcu sa nedostatku potrebných zamestnancov na to, aby bolo možné riadne splniť povinnosť každoročného auditu uvedených agentúr, ktorá je stanovená v rozpočtovom nariadení; vyzýva vnútorného audítora, aby rozpočtovému orgánu čo najskôr objasnil, aký ďalší personál bude na túto úlohu potrebný;

183.  domnieva sa, že s rastúcim počtom regulačných agentúr rastie tiež potreba objasniť zodpovednosti rôznych inštitucionálnych subjektov Spoločenstva vo vzťahu k týmto agentúram a stanoviť jasné pravidlá v tejto oblasti, a to vrátane predpisov týkajúcich sa určenia zodpovednosti v otázkach kontroly;

184.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia nepokročila v rokovaniach o návrhu medziinštitucionálnej dohody o vytvorení rámca pre európske regulačné agentúry, ktorý bol prijatý vo februári 2005 (KOM(2005)0059);

185.  berie na vedomie, že s pomocou útvaru pre vnútorný audit (IAS) si agentúry začali zriaďovať vlastné útvary vnútornej kontroly a že útvar IAS bude v budúcnosti tieto útvary pravidelne kontrolovať; okrem toho sa domnieva, že útvar IAS by mal monitorovať správne fungovanie týchto systémov vnútornej kontroly v agentúrach a mal by informovať Parlament o tomto monitorovaní a dosiahnutom pokroku;

186.  vyzýva Komisiu, aby posúdila možnosť organizovať audit každej agentúry samostatne s cieľom preskúmať prevádzku a najmä správu ľudských zdrojov, rozpočet a vykonávanie úloh, ktoré sa od nich očakávajú;

187.  berie na vedomie, že niektoré agentúry vytvorili Útvar pre spoločnú podporu (Common Support Service) na prispôsobovanie informačných systémov v oblasti finančného riadenia systémom, ktoré sa používajú v Komisii; konštatuje, že príspevky na tento útvar boli spravované mimo rozpočtových systémov agentúr (odsek 10.27 výročnej správy za rok 2005); rovnako ako Dvor audítorov sa domnieva, že pri tejto spolupráci by sa nemali zanedbávať rozpočtové zásady jednotnosti a transparentnosti, a preto by uvedené príspevky pre Útvar pre spoločnú podporu mali byť považované za pripísané príjmy a zahrnuté do rozpočtových systémov agentúr;

188.  vyzýva Dvor audítorov, aby do svojej výročnej správy doplnil novú kapitolu venovanú agentúram s cieľom poskytnúť oveľa jasnejší obraz o tom, ako tieto agentúry využívajú prostriedky EÚ;

Európske školy

189.  berie na vedomie pozitívnu správu Dvora audítorov o účtovnej závierke Európskych škôl; poukazuje však na to, že z tejto správy vyplýva, že systém vnútornej kontroly škôl nerešpektuje zásadu oddelenosti funkcií povoľujúceho úradníka a účtovníka a že povinnosti povoľujúceho úradníka vykonávajú delegovaním dvaja vedúci oddelení v prípade všetkých rozpočtových položiek a bez finančného obmedzenia; očakáva, že prostredníctvom nového rozpočtového nariadenia Európskych škôl, ktoré nadobudlo účinnosť 1. januára 2007, sa napravia nedostatky zistené Dvorom audítorov; dúfa, že v budúcnosti sa Komisia ráznejšie zhostí svojej zodpovednosti za trvalo udržateľnú politiku škôl, primeranú podielu na financovaní európskych škôl a nie formálnych hlasovacích práv v najvyšších rozhodovacích orgánoch, a že bude pracovať na dlhodobej a pre zúčastnené strany spoľahlivej politike, ktorá zabezpečí istotu v plánovaní; zo strednodobého hľadiska vyzýva, aby boli hlasovacie práva upravené v súlade s podielom na financovaní;

Otázky v súvislosti s budovami Spoločenstva

190.  berie na vedomie vyhlásenie generálneho riaditeľa Úradu pre infraštruktúru a logistiku v Bruseli (OIB), uvedenú v jeho výročnej správe o činnosti, o štrukturálnom schodku, ktorý vzniká z nákladov na údržbu budovy Berlaymont po jej rekonštrukcii[39], ako aj o sérii problémov súvisiacich s účtovníctvom a riadením; domnieva sa, že zistené problémy týkajúce sa štrukturálneho schodku je nutné okamžite riešiť, a žiada Komisiu, aby prijala vhodné opatrenia a informovala o nich Parlament;

191.  vráti sa tiež k iným otázkam ohľadne budovy Berlaymont ihneď po tom, ako bude k dispozícii avizovaná osobitná správa Dvora audítorov o politike nehnuteľností;

192.  berie na vedomie správy Komisie z 21 februára 2007 o kartelovej dohode výrobcov výťahov a eskalátorov, v prípade ktorej bola členom kartelu vymeraná pokuta vo výške viac ako 990 000 000 EUR; očakáva, že Komisia do septembra 2007 predloží správu o rozsahu škôd, ktoré kartel priamo spôsobil inštitúciám Spoločenstva v súvislosti s rozličnými stavebnými projektmi a o krokoch, ktoré sa podnikli na uplatnenie nárokov na odškodné;

ZÁVERY K OSOBITNÝM SPRÁVAM DVORA AUDÍTOROV

Osobitná správa č. 6/2005 týkajúca sa transeurópskej siete v oblasti dopravy

193. poukazuje na skutočnosť, že nový finančný výhľad 2007 – 2013 bude mať značný vplyv na TES-D, keďže dohodnutá suma je približne o 40 % nižšia, ako bol pôvodný návrh Komisie; zastáva názor, že v dôsledku toho bude mať výber projektov a určovanie poradia ich dôležitosti ešte väčší význam;

194. zastáva názor, že v súčasnej finančnej situácii by sa mali uprednostniť cezhraničné úseky prioritných projektov, do ktorých sú zapojené viaceré členské štáty;

195. vyzýva členské štáty, aby skôr podporovali prístup, ktorý kladie dôraz na európsku pridanú hodnotu, ako presadzovali zásadu „spravodlivého podielu“;

196. zastáva názor, že Komisia musí ešte viac zlepšiť spoluprácu s členskými štátmi pri výbere prioritných projektov na úrovni členských štátov a na úrovni EÚ;

197. v tejto súvislosti je hlboko znepokojený pomalým plnením prioritných projektov TEN-T a nalieha na Komisiu a členské štáty, aby zlepšili koordináciu financovania dopravnej infraštruktúry EÚ v rámci ročných a viacročných programov;

198. vyzýva Komisiu, aby naďalej vyvíjala úsilie o vytvorenie jasných právnych rámcov a postupov a aby tiež zaručila dôkladné monitorovanie a hodnotenie projektov a programov a vytvorila vyčerpávajúci zoznam presných kritérií, ktoré umožnia určovať poradie dôležitosti projektov transparentným spôsobom;

199. žiada Komisiu, aby objasnila postup menovania európskych koordinátorov pre stanovovanie regulačného rámca pre obsah správ, ktoré majú podávať;

200. nalieha na Komisiu, aby jasne a transparentne oddelila inštitucionálne zodpovednosti a stanovila rámec pre koordináciu činností medzi GR REGIO a GR TREN s cieľom predísť dvojitému financovaniu tých istých projektov;

201. poznamenáva, že Dvor audítorov označil prvú analýzu nákladov a prínosov týkajúcu sa zriadenia výkonnej agentúry za povrchnú; žiada Dvor audítorov, aby vyhodnotil druhú analýzu, ktorá bola ukončená v  júli 2005, v dostatočnom časovom predstihu, aby mohla byť použitá pri vypracovaní iniciatívnej správy príslušným výborom;

202. poukazuje na skutočnosť, že v zmysle článku 3 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 58/2003 z 19. decembra 2002, ktoré stanovuje štatút výkonných orgánov, ktorým majú byť zverené niektoré úlohy v rámci riadenia programov Spoločenstva[40] sa pred predložením žiadosti o zriadenie výkonného orgánu musí vykonať analýza nákladov a prínosov, v ktorej sa zohľadnia viaceré faktory; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia nebola schopná na začiatku predložiť Európskemu dvoru audítorov uspokojivú analýzu nákladov a prínosov zriadenia výkonnej agentúry; spoločne s Európskym dvorom audítorov aj naďalej pochybuje o kvalite revidovanej verzie analýzy nákladov a prínosov týkajúcej sa externalizácie riadenia finančnej podpory Spoločenstva pre siete TES-D; vyzýva Komisiu, aby sa v budúcnosti usilovala získať pozitívne stanovisko Európskeho dvora audítorov k analýzam nákladov a prínosov pred tým, ako rozpočtovým orgánom predloží žiadosť o zriadenie výkonnej agentúry;

203. zastáva názor, že Komisia by mala zvážiť návrh, aby sa zvýšil príspevok Spoločenstva pre rozpočtový riadok TEN-T pre cezhraničné projekty; v tejto súvislosti víta dohodu o spolupráci s Európskou investičnou bankou;

Osobitná správa Európskeho dvora audítorov č. 1/2006 o príspevkoch z ESF na boj proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky

204. pripisuje veľký význam efektívnemu a zodpovednému použitiu rozpočtových prostriedkov EÚ a uplatňovaniu zásady, že iniciatíva, ktorú nie je možno dostatočne overiť, by sa nemala financovať z verejných prostriedkov; preto vyjadruje poľutovanie nad tým, že medzi znižovaním predčasného ukončenia školskej dochádzky (PUŠD) a financovaním zo strany EÚ neexistuje jednoznačná súvislosť;

205. uznáva, že Komisia má vhodný monitorovací a kontrolný mechanizmus na zabezpečenie súladu so zásadami správneho finančného hospodárenia, ale zdôrazňuje, že tento mechanizmus sa musí zlepšiť, ako sama Komisia uvádza; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby navrhla svoj ďalší postup v tejto otázke;

206. vyzýva Komisiu na spoluprácu s členskými štátmi a ich národnými štatistickými úradmi pri riadnom stanovovaní a identifikovaní výskytu PUŠD a výmene informácií a osvedčených postupov medzi všetkými miestnymi a národnými organizáciami zodpovednými za boj proti PUŠD;

207. vyzýva na dosiahnutie spoločnej dohody všetkých štátov EÚ 27, pokiaľ ide o spôsoby merania a definície problému PUŠD s cieľom zabezpečiť, aby boli údaje na vnútroštátnej úrovni porovnateľné a tiež pokiaľ ide o potrebnú kvalitu nevyhnutnú na vyhodnotenie reálneho plnenia priorít lisabonskej stratégie v tejto súvislosti;

208. vyzýva Komisiu, aby v čo najkratšom čase zabezpečila dôkladné vyhodnotenie v nových členských štátoch, a to včas tak, aby bolo možno uskutočniť prípadné nápravné opatrenia; zároveň vyzýva Dvor audítorov, aby súčasne uskutočnil audit o účinkoch prostriedkov venovaných na boj proti PUŠD v nových členských štátoch podobný tomu, ktorý uskutočnil v krajinách bývalej EU 15;

Osobitná správa Európskeho dvora audítorov č. 2/2006 týkajúca sa vykonávania projektov financovaných v rámci programu TACIS v Ruskej federácii

209. zdôrazňuje, že napriek pozitívnym výsledkom dosiahnutým vo viacerých oblastiach nebol celkový dosah programu TACIS vždy taký efektívny a trvalo udržateľný, ako sa očakávalo; konštatuje, že nedostatky, ktoré zistil Dvor, sa najčastejšie týkali zlého hospodárenia v programovacom procese zo strany Komisie;

210. žiada Komisiu, aby zapojila ruskú vládu do zintenzívneného dialógu s cieľom presne určiť vnútroštátne potreby a smerovanie krajiny a aby ďalej presne definovala a určila priority a ciele, ktoré chce týmito opatreniami dosiahnuť; zastáva názor, že Komisia by mala brať ohľad na zásadu najlepšej hodnoty za vynaložené peniaze a preto vyzýva Komisiu, aby monitorovala a hodnotila program presnejšie a prísnejšie než v minulosti;

211. vyzýva Komisiu, aby zamerala svoju politiku na stanovenie obmedzeného počtu sektorov a programov a aby prešla od projektového prístupu k programovému prístupu, pretože projektový prístup príliš často viedol k obmedzenému dialógu, zodpovednosti a pružnosti, a tiež k uskutočňovaniu samostatných projektov, ktorými sa mohli len ťažko splniť širšie a dlhodobejšie ciele stanovené v dohode o partnerstve a spolupráci;

212. žiada Komisiu, aby podnikla náležité kroky na prípravu návrhu právneho základu, ktorý by umožňoval využitie prostriedkov z programu TACIS v rámci spolufinancovania s Ruskou federáciou a považuje finančnú účasť regionálnych a miestnych subjektov a sociálnych partnerov, a vyššiu účasť súkromného sektora za nevyhnutnú;

213. žiada Komisiu, aby zabezpečila časté hodnotenie projektov vrátane hodnotenia po ich ukončení s cieľom poučiť sa z predchádzajúcich skúseností a aby tiež zabezpečila poskytovanie jasných informácií o prebiehajúcich projektoch a rôznych programoch vytvorených s cieľom uľahčiť prístup verejnosti k informáciám a zvýšiť otvorenosť a transparentnosť pokiaľ ide o využívanie finančných prostriedkov a rozhodovanie;

Osobitná správa Európskeho dvora audítorov č. 3/2006 o humanitárnej pomoci Európskej komisie po cunami

214.    víta celkové kladné hodnotenie Dvora audítorov, pokiaľ ide o humanitárnu pomoc GR ECHO;

215.    žiada Komisiu, aby objasnila úlohy GR ECHO a GR pre životné prostredie (prostredníctvom mechanizmu civilnej ochrany) pri reakcii na humanitárne potreby, aby sa zabezpečila súdržnosť činností;

216.    žiada Komisiu, aby posilnila postavenie GR ECHO s cieľom ďalšieho zlepšenia jeho koordinácie a schopnosti rýchlo a účinne reagovať na potreby obetí budúcich humanitárnych katastrof a aby venovala pozornosť prepojeniu krátkodobej humanitárnej pomoci s dlhodobou obnovou a rekonštrukciou; poznamenáva, že v súčasnosti tieto dve etapy spadajú pod rôzne generálne riaditeľstvá, postupy a mandáty;

217.    trvá na riadnom finančnom hospodárení a domnieva sa, že treba poskytovať podrobné informácie o financiách s cieľom dosiahnuť efektívne monitorovanie realizácie projektov;

218.    zdôrazňuje odporúčanie Dvora audítorov, aby GR ECHO posilnilo svoj systém monitorovania;

219.    chápe, že vo výnimočných situáciách sa zrejme nedá predísť zvýšeniu cien tovaru a nákladov na zamestnancov; vyzýva však Komisiu, aby v maximálnej možnej miere brala zreteľ na opatrenia na kontrolu a monitorovanie nákladov;

220.    vyjadruje znepokojenie v súvislosti s propagáciou značiek darcov humanitárnej pomoci a súťažením o zviditeľnenie pri humanitárnych katastrofách, ktoré priťahujú veľkú pozornosť médií, pretože takéto konanie má negatívny vplyv na koordináciu humanitárnej pomoci a na vnímanie pomoci zo strany obetí katastrof;

221.    žiada Európsku komisiu, aby jasne vymedzila pojem mimovládna organizácia;

Osobitná správa Európskeho dvora audítorov č. 4/2006 o investičných projektoch v rámci Phare v Bulharsku a Rumunsku

222.    odsudzuje postup Komisie, pri ktorom nebola potreba niektorých projektov financovaných z programu Phare preverená vopred, čím sa nedodržali zásady zákonnosti a správnosti;

223.    vyzýva Komisiu, aby vytvorila platformu pre vzájomnú spoluprácu s bulharskými a rumunskými orgánmi, aby sa presne definovali potreby a možnosti oboch krajín a aby sa snažila definovať a stanoviť priority a ciele, ktoré sa majú dosiahnuť;

224.    konštatuje, že napriek určitým snahám, ktoré sa uskutočnili s cieľom riešiť problém nedostatočnej administratívnej kapacity a nedostatky pri uplatňovaní zmluvného práva a zabezpečiť dodržiavanie požiadaviek spolufinancovania, je treba vyvinúť ďalšie úsilie;

225.    žiada Komisiu, aby venovala osobitnú pozornosť podpore vytvárania administratívnych štruktúr a informačných systémov v Rumunsku a Bulharsku, ktoré budú schopné hospodáriť s európskymi finančnými prostriedkami a riadiť ich a aby sledovala reorganizáciu orgánov zodpovedných za investovanie týchto finančných prostriedkov;

226.    žiada Komisiu, aby zabezpečila jasnú informovanosť o prebiehajúcich projektoch a o rôznych programoch, o otázke celkových schopností samostatnej administratívnej kontroly a spravovania rumunských a bulharských úradov a tiež zabezpečila posilnenie otvorenosti a transparentnosti pri používaní prostriedkov a prijímaní rozhodnutí v tomto smere;

227.    žiada Komisiu, aby predložila nezávislé stanovisko o schopnostiach rumunskej a bulharskej administratívy zabezpečiť riadne finančné hospodárenie s finančnými prostriedkami Spoločenstva.

Osobitná správa Európskeho dvora audítorov č. 6/2006 týkajúca sa environmentálnych aspektov rozvojovej spolupráce Komisie

228.    vyzýva Komisiu, aby na základe novej rozvojovej politiky podpísanej v decembri 2005 stanovila komplexnú environmentálnu stratégiu svojej rozvojovej spolupráce;

229.    domnieva sa, že táto stratégia by mala zohľadniť nielen dôležitosť integrácie problematiky životného prostredia do všetkých rozvojových programov a projektov, ale aj to, aby bolo životné prostredie prioritnou výdavkovou oblasťou;

230.    je presvedčený, že školenie o integrácii problematiky životného prostredia by malo byť pre kľúčových zamestnancov povinné; vyzýva Komisiu, aby čo najskôr dokončila prípravu príručky o integrácii problematiky životného prostredia;

231.    žiada Komisiu, aby zabezpečila dostatok interných odborníkov v oblasti životného prostredia a aby sa definovali a dodržiavali jasné postupy na integráciu problematiky životného prostredia;

232.    vyzýva Komisiu, aby vo väčšej miere využívala osvedčené skúsenosti vnútroštátnych orgánov verejnej správy, ktoré pôsobia v oblasti národných programov rozvojovej spolupráce, a súkromných spoločností, ktoré majú dlhodobé skúsenosti ako partneri týchto orgánov pri riadení environmentálnych projektov v súvislosti s národnými programami rozvojovej spolupráce;

233.    trvá na tom, že projekty sa musia plánovať na základe podrobných predpisov s jasne definovanými cieľmi a že je potrebné zapojiť externý dozor na hodnotenie miery úspešnosti každého projektu a jednoznačné určenie všetkých chýb a slabých stránok;

Osobitná správa Európskeho dvora audítorov č. 7/2006 o investíciách pre rozvoj vidieka: riešia problémy vidieckych oblastí efektívne?

234.    víta uverejnenie správy a nalieha na Komisiu, aby predovšetkým pri schvaľovaní vnútroštátnych programov dbala na nedostatky označené v správe, ktoré nerieši nové nariadenie o rozvoji vidieka (ani podrobné vykonávacie pravidlá);

235.    vyzýva najmä Komisiu, aby stanovila jasnejšie stratégie, ktoré sa týkajú konkrétnych cieľov a úzko spolupracovala s členskými štátmi na lepšej definícii cieľov, príjemcov a oblastí a tiež na lepšom výbere najvhodnejších projektov, a aby to všetko zahrnula do programových dokumentov na obdobie 2007 – 2013;

236.    domnieva sa, že časový rámec pre schválenie vnútroštátnych programov Komisiou by sa mohol mierne predĺžiť, aby ich bolo možné dôkladne analyzovať, pretože kvalita vnútroštátnych programov do veľkej miery rozhodne, či bude vyčlenenie finančných prostriedkov pre oblasti a príjemcov, ktorí to najviac potrebujú, riadne odôvodnené a či sa bude môcť účinnosť investičných opatrení v budúcnosti lepšie merať;

237.    opäť pripomína význam, ktorý prikladá účinnému a zodpovednému využívaniu rozpočtu EÚ a uplatňovaniu zásady, že iniciatíva, ktorá nie je dostatočne overiteľná, by sa nemala financovať z verejných peňazí; zastáva názor, že v tejto súvislosti je vo vnútroštátnych programoch nevyhnutné stanoviť jasné ciele a určiť jasné stratégie;

238.    domnieva sa, že dosiahnutie dvojakých štrukturálnych a poľnohospodárskych cieľov investičných opatrení by sa malo realizovať prostredníctvom starostlivo vyváženého sektorového (pre poľnohospodárstvo) a územného prístupu (pre hospodársku a sociálnu kohéziu);

239.    keďže druhý pilier SPP je nevyhnutným nástrojom budúceho rozvoja vidieckych oblastí v EÚ, vyzýva Komisiu, aby podporovala členské štáty v analýze kľúčových faktorov úspechu v investičných projektoch a šírila príklady osvedčených postupov;

240.    podporuje Komisiu, aby v úzkej spolupráci s členskými štátmi zlepšila systémy sledovania a hodnotenia napríklad rozvojom príslušných kvalitatívnych ukazovateľov, ktoré členským štátom a Komisii umožnia určiť, či boli opatrenia účinné a ktoré ciele boli splnené;

241.    víta, že diskusia o tejto osobitnej správe sa uskutočnila v rovnakom čase ako úvodná prezentácia návrhu Komisie na reformu odvetvia ovocia a zeleniny od roku 2008;

Osobitná správa Európskeho dvora audítorov č. 8/2006 Rastúci úspech? Efektívnosť podpory Európskej únie pre pestovateľov ovocia a zeleniny

242.    opakuje svoju podporu pomoci Spoločenstva pre odvetvie ovocia a zeleniny v EÚ, ktorá je potrebná na zvýšenie udržateľnosti a konkurencieschopnosti tohto odvetvia;

243.    zdôrazňuje, že organizácie výrobcov sú základným kameňom organizácie spoločného trhu s výrobkami z ovocia a zeleniny a podporuje preto Komisiu pri podnecovaní a podpore pestovateľov smerom k vytváraniu organizácií výrobcov;

244.    vyjadruje svoju podporu zámeru upustiť od intervenčných opatrení, ako je stiahnutie z trhu alebo podpora spracovaných výrobkov, ktoré pokladá za kontraproduktívne so zreteľom na ciele stanovené pre odvetvie ovocia a zeleniny;

245.    je presvedčený, že podporné systémy operačných programov pre organizácie pestovateľov ovocia a zeleniny predstavujú oveľa sľubnejší nástroj ako intervenčné opatrenia;

246.    berie na vedomie a víta hodnotiacu štúdiu plánovanú na rok 2009 a požaduje, aby Komisia vytvorila vhodný monitorovací a kontrolný mechanizmus pre odvetvie ovocia a zeleniny, s cieľom zabezpečiť súlad so zásadou správneho finančného hospodárenia;

247.    víta vyjadrenie Komisie, že zlepší svoje kapacity pokiaľ ide o zber údajov a vypracovávanie príslušných kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov na zlepšenie merania efektivity a účinnosti; je presvedčený, že tieto ukazovatele by mali lepšie odzrkadľovať širšie spektrum prínosov programov, ktoré by sa mali monitorovať na vyššej úrovni klasifikácie; ďalej navrhuje, aby Komisia čo najskôr preskúmala relevantnosť a presnosť existujúcich ukazovateľov a štatistík;

248.    vyslovuje súhlas s názorom Dvora audítorov, že súčasný systém vyžaduje podrobné preskúmanie nevyhnutné na zlepšenie jeho účinnosti a efektívnosti; vyzýva preto Komisiu a členské štáty, aby podrobnejšie monitorovali a zvyšovali účinnosť a efektívnosť systému operačných programov výrobcov a aby študovali faktory úspechu pri najlepších získaných výsledkoch a na základe toho vyvodili závery s cieľom zlepšiť uplatňovanie na úrovni členských štátov, najmä v regiónoch s organizáciou na slabšej úrovni;

249.    podporuje preto odporúčanie Dvora audítorov objasniť a zjednodušiť kritériá oprávnenia, a tak zvýšiť transparentnosť a znížiť správne náklady vyplývajúce z platobných schém;

250.    žiada Komisiu o zladenie postupov a pravidiel systému pomoci s postupmi a pravidlami fondov rozvoja vidieka, aby sa tak objasnilo, akým spôsobom sa môžu dopĺňať a v ktorých prípadoch sa vzájomne vylučujú;

251.    vyzýva Komisiu, aby podrobnejšie monitorovala a kontrolovala uplatňovanie schémy v nových členských štátoch;

Osobitná správa č. 9/2006 týkajúca sa výdavkov na preklady, ktoré vznikli Komisii, Parlamentu a Rade

252.    zdôrazňuje, že celkové náklady na všetky jazykové služby v inštitúciách EÚ, t. j. preklady aj tlmočenie spolu, predstavujú približne 1 % celkového rozpočtu EÚ;

253.    vyjadruje prekvapenie nad tým, že inštitúcie dosiaľ nevypočítali svoje celkové náklady na preklady[41] ani náklady na stranu prekladu; konštatuje, že objem prekladov v roku 2005 predstavoval 1 324 000 strán v Komisii (1 450 prekladateľov), 1 080 000 strán v Parlamente (550 prekladateľov) a 475 000 strán v Rade (660 prekladateľov); okrem toho konštatuje, že Dvor audítorov odhadol celkové náklady na preklad v roku 2003 na 414 200 000 EUR: 214 800 000 v Komisii, 99 000 000 v Parlamente a 100 400 000 v Rade; berie na vedomie, že v rovnakom roku boli priemerné náklady na stranu 166,37 EUR: 150,2 EUR v Komisii, 149,7 EUR v Parlamente a 251,8 EUR v Rade;

254.    domnieva sa, že inštitúcie by mali prijať vhodné opatrenia na zvýšenie produktivity prekladateľských oddelení EÚ v porovnaní so súkromným sektorom;

255.    domnieva sa, že je potrebné objasniť dôvod, prečo ceny, ktoré za externé preklady platí Parlament, sú priemerne o 12 % vyššie než ceny, ktoré platí Komisia;

256.    víta skutočnosť, že Komisii a Rade sa podarilo obmedziť nárast objemu prekladov po rozšírení EÚ o desať nových členských štátov, čím sa zároveň obmedzil akýkoľvek rast nákladov;

257.    domnieva sa, že je potrebné, aby všetky tri inštitúcie určili ročné náklady na preklady za použitia podobných kritérií a spôsobov výpočtu; zastáva názor, že získané údaje by sa nemali používať len na rozpočtové účely, ale aj na zvýšenie povedomia užívateľov o vzniknutých nákladoch;

258.    víta pripravenosť Komisie uplatniť v roku 2006 na žiadosti o preklad proces schvaľovania a výberu; víta tiež skutočnosť, že Rada v roku 2003 zostavila zoznam kľúčových dokumentov a obmedzila tým preklad iných textov;

259.    odporúča, aby sa vo väčšej miere obmedzila dĺžka dokumentov a písomných zhrnutí;

260.    vyzýva parlamentné výbory a delegácie, aby texty predkladali len v jazykoch členov výborov a ich náhradníkov; navrhuje, aby sa ďalšie jazykové verzie dokumentov poskytovali na požiadanie;

261.    všeobecne zastáva názor, že inštitúcie by mali prijať potrebné opatrenia na zaručenie vyššej úrovne kvality prekladov; preto sa domnieva, že Rada, Parlament a Komisia by v dostatočnom predstihu pred začatím postupu udelenia absolutória za rok 2006 mali informovať Dvor audítorov a Výbor pre kontrolu rozpočtu o opatreniach prijatých na kontrolu a zvýšenie kvality prekladov;

262.    domnieva sa, že inštitúcie by mali zlepšiť informácie, ktoré má k dispozícii správa na kontrolu procesu prekladu, so zreteľom na ukazovatele výkonnosti, ktoré navrhuje Dvor audítorov[42];

263.    zastáva názor, že Rada, Parlament a Komisia by mali účinne a efektívne využívať interné aj externé zdroje, ako napr. databázy, aplikácie na automatizovaný preklad, prácu z domu či zadávanie externých prekladov;

264.    domnieva sa, že pred zadaním prekladu externe by každá inštitúcia mala preveriť, či v ostatných dvoch inštitúciách nie sú nevyužité prekladateľské kapacity;

Osobitná správa č. 10/2006 o následnom hodnotení programov cieľov 1 a 3 v rokoch 1994 –1999 (štrukturálne fondy)

265.    vyzýva Komisiu, aby preukázala, do akej miery bola skonsolidovaná metodika predbežného, priebežného a následného hodnotenia s cieľom vyhnúť sa pri následnom hodnotení obdobia 2000 – 2006 v čo najväčšej miere logickým chybám, na ktoré v osobitnej správe poukázal Dvor audítorov;

266.    navrhuje, aby sa rozšírila spolupráca medzi GR REGIO a GR EMPL, pokiaľ ide o spoločné body metód hodnotenia;

267.    konštatuje, že súčasná metodika založená na využívaní modelu HERMIN spôsobuje veľké problémy; vyjadruje znepokojenie nad tým, že súčasná metodológia neumožňuje dostatočne zohľadniť dôležitosť terciárneho sektora pre niektoré ekonomiky, ako je napríklad cestovný ruch; obáva sa, že vzniknú závažné problémy v súvislosti s hodnotením štrukturálnych fondov v krajinách, ktoré sa stali členmi Európskej únie v roku 2004, a to z dôvodu špecifických okolností súvisiacich s ich mladými trhovými ekonomikami; žiada Komisiu, aby ešte pred začiatkom hodnotenia obdobia 2000 – 2006 ukázala, akým spôsobom zmenila metodiku s ohľadom na túto kritiku;

268.    zároveň žiada, aby sa do metodiky doplnili ďalšie prvky, ktoré umožnia zmerať mikroekonomické dôsledky; domnieva sa, že súkromné investície sú dôležité pre dlhodobý vplyv štrukturálnych fondov a pre tvorbu pracovných miest; žiada, aby sa pri následnom hodnotení obdobia 2000 – 2006 brali do úvahy;

269.    žiada s cieľom zabezpečiť súdržnosť pri všeobecnom hodnotení štrukturálnych fondov, aby boli v rámci budúcich predbežných, priebežných a následných hodnotení pre programovacie obdobia 2000 – 2006, 2007 – 2013, ako aj pre ďalšie obdobia, zohľadnené závery osobitnej správy Dvora audítorov;

270.    podporuje myšlienku, že hodnotenie štrukturálnych fondov sa má vnímať ako nepretržitý proces, neustále podporovaný závermi rôznych predbežných, priebežných a následných plnení; žiada, aby sa členské štáty začlenili do tohto procesu, a vyzýva Komisiu, aby uviedla, akým spôsobom bude čo najskôr tieto myšlienky realizovať;

271.    domnieva sa, že na to, aby sa občanom ukázala pridaná európska hodnota štrukturálnych fondov, by sa v budúcich hodnoteniach mali uvádzať aj nepriame účinky štrukturálnych fondov;

272 .žiada Komisiu v súvislosti s riadiacou skupinou pre následné hodnotenie obdobia 2000 – 2006, aby preskúmala možnosti rozšírenej spolupráce s akademickým prostredím vo forme partnerstiev so špecializovanými inštitútmi a vo forme štúdií na konkrétne témy, a to vrátane stanovísk externých expertov;

273.    domnieva sa, že takáto spolupráca by umožnila spresniť hodnotenie a do väčšej miery zhodnotiť potenciál štrukturálnych fondov; vyzýva Komisiu, aby pokračovala v tomto prístupe s cieľom vytvoriť „ukážkový“ model hodnotenia opatrení hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti, ktorý by sa stal špecifickým európskym modelom, ale mal by tiež potenciál poslúžiť ako príklad na globálnej úrovni.

14. 3. 2007

STANOVISKO Výboru pre zahraničné veci

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k udeleniu absolutória za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2005

(SEC(2006)0916 - C6-0263/2006 - 2006/2070(DEC))

(SEC(2006)0915 - C6-0262/2006 - 2006/2070(DEC))

Oddiel III - Komisia

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

NÁVRHY

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor do návrhu uznesenia, ktorý prijme, zaradil tieto návrhy:

Euro-stredomorské partnerstvo

1.   víta posudok Dvora audítorov, podľa ktorého Komisia urobila značný pokrok v riadení programu MEDA; vyzýva Komisiu, aby naďalej zlepšovala jeho účinnosť a efektivitu a zabezpečila plynulý prechod na nové finančné nástroje; žiada, aby Komisia informovala Parlament o tom, ako sú v rámci nových nástrojov do praxe zavádzané ciele vytýčené v strategických dokumentoch a orientačných programoch;

2.   vyzýva Komisiu, aby predložila návrh na komplexnejší systém hodnotenia všetkých výdavkov na vonkajšiu pomoc, v ktorom je transparentnejšie vyjadrená súvislosť medzi výdavkami a politickými výsledkami alebo ich nedostatkom, aby sa umožnilo Európskemu parlamentu účinne uplatňovať svoje výhradné práva a plniť si povinnosti rozpočtového orgánu;

Predvstupová pomoc

3.   je znepokojený oneskorením postupu udelenia akreditácie systému EDIS pre programy Phare a ISPA v Bulharsku, čo viedlo k tomu, že tento proces bol iba čiastočne dokončený pred rozšírením; poznamenáva, že predĺžené prípravné štádium bulharskej strany, ktorá zaznamenala pokrok, ale stále potrebuje zdokonaliť systémy dohľadu a kontroly, ako aj administratívne kapacity, čo je potrebné na včasné a účinné vykonávanie projektov; Nalieha na Komisiu, aby naďalej spolupracovala s bulharskými a rumunskými orgánmi a podporila ich tak pri ďalšom prispôsobovaní sa požiadavkám EDIS;

4.   víta posudok Dvora audítorov, podľa ktorého sa decentralizované riadenie zavedené pre projekty CARDS v Chorvátsku potvrdilo ako bezproblémové; vyzýva Komisiu, aby pokračovala v spolupráci s národnými vykonávacími agentúrami a posilnila tak ich kapacity riadenia;

5.   uznáva dôležitosť spolupráce s medzinárodnými finančnými inštitúciami, na druhej strane však trvá na tom, aby sa Komisia rozhodla pre účasť na spoločných projektoch len vtedy, ak zaručujú efektívne využitie finančných prostriedkov; trvá na tom, že je potrebné, aby pomoc EÚ prinášala nespornú pridanú hodnotu a žiada, aby Komisia dôkladne monitorovala realizáciu spoločných projektov;

6.   podporuje Komisiu v ďalšej práci na úspešnom vykonávaní overovacej doložky, ktorú obsahuje Dohoda o finančnom a administratívnom rámci, a na usmerneniach o dohodnutej miere uvádzania podrobností potrebných, keď agentúry OSN podávajú správy o vykonávaní projektov a chránia tak finančné záujmy EÚ a výhradné práva Dvora audítorov;

Východné susedné krajiny

7.   víta úsilie Komisie o ďalšie zlepšovanie riadenia projektov v rámci programu TACIS v Ruskej federácii a iných prijímajúcich krajinách; uznáva, že Komisia sa zaoberala mnohými nedostatkami zdôraznenými v osobitnej správe Dvora audítorov;

8.   so záujmom očakáva hodnotenie príspevku, ktorý sa s cieľom zlepšiť bezpečnosť rozličných jadrových elektrární poskytol v rámci programu TACIS, ktorý začala Komisia v roku 2006;

9.   znovu opakuje svoju žiadosť Komisii, aby s agentúrami Organizácie Spojených národov objasnila právo Dvora audítorov na prístup k projektom riadeným týmito agentúrami;

10. žiada Komisiu, aby trvala na zistiteľnosti finančných prostriedkov poskytovaných Európskou úniou medzinárodným organizáciám, ako sú agentúry Organizácie Spojených národov a Svetová banka, a na transparentnosti spravovania týchto finančných prostriedkov a aby túto informáciu postúpila Európskemu parlamentu;

11. domnieva sa, že treba zviditeľniť obraz Európskej únie; vyzýva Komisiu a Radu, aby sa naďalej zaoberali svojou komunikačnou metódou a zabezpečili tak lepšiu transparentnosť a lepšie zviditeľnenie vonkajšej politiky Európskej únie.

POSTUP

Názov

Absolutórium za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2005 - Oddiel III - Komisia

Číslo postupu

2006/2070(DEC)

Gestorský výbor

CONT

Výbor, ktorý predložil stanovisko
  dátum oznámenia na schôdzi

AFET
26.9.2006

Rozšírená spolupráca - dátum oznámenia na schôdzi

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko
  dátum menovania

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
13.9.2006

Predchádzajúci spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

 

Prerokovanie vo výbore

27.2.2007

12.3.2007

 

 

 

Dátum prijatia

12.3.2007

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

63

1

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Vittorio Agnoletto, Roberta Alma Anastase, Robert Atkins, Christopher Beazley, Angelika Beer, Panagiotis Beglitis, Bastiaan Belder, André Brie, Marco Cappato, Véronique De Keyser, Giorgos Dimitrakopoulos, Hélène Flautre, Hanna Foltyn-Kubicka, Michael Gahler, Jas Gawronski, Bronisław Geremek, Maciej Marian Giertych, Ana Maria Gomes, Klaus Hänsch, Jelko Kacin, Ioannis Kasoulides, Joost Lagendijk, Vytautas Landsbergis, Emilio Menéndez del Valle, Willy Meyer Pleite, Francisco José Millán Mon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Raimon Obiols i Germà, Cem Özdemir, Janusz Onyszkiewicz, Justas Vincas Paleckis, Alojz Peterle, Tobias Pflüger, Bernd Posselt, Raül Romeva i Rueda, Libor Rouček, Katrin Saks, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, István Szent-Iványi, Antonio Tajani, Charles Tannock, Josef Zieleniec

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia I Cutchet, David Casa, Giulietto Chiesa, Alexandra Dobolyi, Árpád Duka-Zólyomi, Glyn Ford, Lilli Gruber, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Jaromír Kohlíček, Antonio López-Istúriz White, Sarah Ludford, Doris Pack, Antonyia Parvanova, Lapo Pistelli, Frédérique Ries, Aloyzas Sakalas, Anders Samuelsen, Adrian Severin, Csaba Sándor Tabajdi, Luis Yañez-Barnuevo García

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

 

Poznámky (údaje, ktoré sú k dispozícii iba v jednej jazykovej verzii)

 

1. 3. 2007

STANOVISKO Výboru pre rozvoj

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k udeleniu absolutória za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2005

(SEC(2006)0916 - C6-0263/2006 - 2006/2070(DEC))

(SEC(2006)0915 - C6-0262/2006 - 2006/2070(DEC))

Oddiel III – Komisia

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Ralf Walter

NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.   víta, že sa podiel rozpočtových prostriedkov EÚ vynaložených na oblasť základnej zdravotnej starostlivosti a základného vzdelávania zvýšil zo 4,98 % na 6,83 %; vyjadruje však ľútosť nad tým, že tento podiel je ešte stále hlboko pod 20 %, ktoré boli stanovené v rozpočte na rok 2005; nemôže akceptovať, že Komisia využíva legitímny a potrebný cieľ týkajúci sa lepšej koordinácie medzi darcami a rozdelenia práce medzi darcami na ospravedlnenie príliš nízkych investícií do oblasti základnej zdravotnej starostlivosti a základného vzdelávania, a preto ju vyzýva, aby bezodkladne prijala na dosiahnutie cieľovej hranice 20 % a aby najmenej dvakrát ročne písomne informovala Parlament o aktuálnom stave uvádzania týchto opatrení do praxe a o faktoroch zahrnutých do výpočtov;

2.   vyjadruje ľútosť nad tým, že Komisia doteraz nevypracovala žiadnu komplexnú stratégiu na to, aby v spolupráci s prijímajúcimi krajinami ustanovila oblasti zdravotnej starostlivosti a vzdelávania za ťažiskové témy v nových strategických dokumentoch jednotlivých krajín;

3.   ďalej vyjadruje poľutovanie nad tým, že napriek tomu, že Komisia uisťuje o opaku, práve pripravovaným strategickým dokumentom jednotlivých krajín vo všeobecnosti chýba jasný profil rozvojových cieľov milénia (RCM), nespomínajú sa v nich špecifické ciele a časové rozvrhy na dosiahnutie jednotlivých RCM a nedostatočne sa uvádza príspevok Spoločenstva na dosiahnutie týchto cieľov;

4.   víta vyhlásenia Komisie ohľadom neúplného plnenia niektorých rozpočtových hláv, najmä príspevok Spoločenstva na projekty týkajúce sa rozvojových krajín, ktoré sú uskutočňované mimovládnymi organizáciami (článok 21 02 03), na životné prostredie v rozvojových krajinách (článok 21 02 05), na pomoc pre choroby súvisiace s chudobou v rozvojových krajinách (položka 21 02 07 02), na pomoc pre obyvateľstvo a zdravotnú starostlivosť v oblasti reprodukčnej medicíny (položka 21 02 07 03) a na decentralizovanú spoluprácu (článok 21 03 13); naliehavo však žiada, aby sa úsilie o úplné plnenie rozpočtu naďalej zvyšovalo;

5.   vyzýva Komisiu, aby intenzívnejšie sledovala odchod kvalifikovaných pracovných síl z rozvojových krajín do členských štátov EÚ a navrhla vhodné opatrenia, ktoré umožnia, aby kvalifikovaní ľudia z rozvojových krajín neodchádzali alebo sa vrátili do svojej krajiny, aby opatrenia darcov, okrem iného v oblasti zdravotnej starostlivosti a vzdelávania, mohli byť dlhodobým a účinným prínosom pre boj proti chudobe v rozvojových krajinách;

6.   vyjadruje potešenie nad tým, že Dvor audítorov skonštatoval zlepšenie dozorných a kontrolných systémov Komisie; ľutuje však, že toto zlepšenie sa netýka aj dozoru, kontroly a auditu vykonávacích orgánov; považuje za neprijateľné, aby sa v dôsledku toho na ústrednom mieste reťazca medzi európskymi daňovými poplatníkmi a konečnými prijímateľmi v rozvojových krajinách naďalej vyskytoval tak vysoký počet chýb; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že budú splnené najmä predpísané postupy verejného obstarávania a nebudú sa vyskytovať žiadne podvojné zápisy;

7.   vyzýva Komisiu, aby vypracovala a uplatňovala komplexný postup pri dozore, kontrole a audite vykonávacích orgánov, aby sa zabezpečilo správne uplatňovanie zmluvných postupov zo strany vykonávacích orgánov, čomu tak doteraz často nebolo;

8.   vyzýva Komisiu, aby ďalej rozvíjala hodnotenie rizík úradom EuropeAid, so zreteľom na zistenia interných a externých audítorov na úrovni projektov, a aby pritom rozlišovala medzi jednotlivými druhmi vykonávacích orgánov a metódami financovania;

9.   vyzýva Komisiu, aby prijala opatrenia s cieľom umožniť Dvoru audítorov uskutočňovať účinnú kontrolu finančných prostriedkov EÚ v rámci opatrení, ktoré vykonávajú medzinárodné organizácie, najmä organizácie OSN;

10. očakáva, že Komisia dá svojim delegáciám v prijímajúcich krajinách pokyn, aby vo svojich správach podrobne uvádzali zásadne konkrétne výsledky použitia finančných prostriedkov EÚ, tak aby Komisia mohla ohodnotiť a zverejniť výsledky rozvojovej spolupráce EÚ;

11. vyzýva Komisiu, aby pravidelne kontrolovala použitie prevádzkových rozpočtových prostriedkov svojich delegácií a zlučiteľnosť oblastí jej činnosti s prioritami Európskej únie;

12. víta snahy Komisie realizovať stratégiu na zahrnutie životného prostredia do rozvojovej spolupráce a žiada Komisiu, aby aj naďalej urýchľovala začlenenie environmentálneho hľadiska do rozvojovej politiky vrátane podpory ekologických dodávok energie;

13. vyjadruje potešenie nad pozitívnym celkovým priebehom humanitárnej pomoci Komisie v súvislosti s katastrofou spôsobenou cunami; ľutuje však, že opatrenia na okamžitú pomoc neboli dostatočne koordinované; žiada Komisiu, aby na jednej strane jasnejšie vymedzila úlohy Generálneho riaditeľstva pre humanitárnu pomoc a Generálneho riaditeľstva pre životné prostredie (postup Spoločenstva pri ochrane pred katastrofami) a na strane druhej vypracovala koncepcie, ktoré zabezpečia podporu postihnutých regiónov pri koordinácii jednotlivých darcov, a víta, že je Komisia pripravená pravidelne písomne informovať Parlament o pokroku;

14. opakovane konštatuje, že integráciou Európskeho rozvojového fondu do rozpočtu EÚ by sa celkove posilnila súdržnosť európskej rozvojovej spolupráce, zabezpečila by sa väčšia transparentnosť a účinnosť a umožnila by sa demokratická kontrola.

POSTUP

Názov

Absolutórium za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2005 - Oddiel III - Komisia

Číslo postupu

2006/2070(DEC)

Gestorský výbor

CONT

Výbor, ktorý predložil stanovisko

        dátum oznámenia na schôdzi

DEVE
26.9.2006

Rozšírená spolupráca
  dátum oznámenia na schôdzi

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko
  dátum menovania

Ralf Walter
6.11.2006

Predchádzajúci(-a) spravodajca(-kyňa) výboru požiadaného o stanovisko

 

Prerokovanie vo výbore

30.1.2007

 

 

 

 

Dátum prijatia

28.2.2007

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

30

0

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Margrietus van den Berg, Josep Borrell Fontelles, Danutė Budreikaitė, Marie-Arlette Carlotti, Corina Creţu, Nirj Deva, Koenraad Dillen, Hélène Goudin, Filip Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, Luisa Morgantini, José Javier Pomés Ruiz, Miguel Portas, Horst Posdorf, Toomas Savi, Pierre Schapira, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Feleknas Uca, Luis Yañez-Barnuevo García, Anna Záborská.

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Fiona Hall, Alain Hutchinson, Jan Jerzy Kułakowski, Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Atanas Paparizov, Anne Van Lancker, Ralf Walter.

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Elena Valenciano Martínez-Orozco

Poznámky (údaje, ktoré sú k dispozícii iba v jednej jazykovej verzii)

 

1. 3. 2007

STANOVISKO Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2005

(SEC(2006)0916 - C6-0263/2006 - 2006/2070(DEC))

(SEC(2006)0915 - C6-0262/2006 - 2006/2070(DEC))

Oddiel III - Komisia

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Ria Oomen-Ruijten

NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

Kapitola 3: Riadenie rozpočtu

1.  Je znepokojený opätovným nárastom neuhradených záväzkov a žiada vyššiu mieru čerpania prostriedkov v nasledujúcich troch rokoch;

2.  Upozorňuje na to, že hlavný podiel záväzkov zrušených na základe pravidla n+2, pripadá na Európsky sociálny fond. Žiada členské štáty, aby zabezpečili rýchlejšie predkladanie žiadostí o platby Komisii, pretože opatrenia financované z ESF sú určené na zlepšenie schopnosti zamestnať sa a na vytváranie ľudských zdrojov a majú zásadný význam pre dosiahnutie lisabonských cieľov. Pomalá miera využitia prostriedkov je veľmi znepokojujúca, najmä so zreteľom na novozriadený Európsky globalizačný fond a jeho ciele;

3.  Vyzýva Komisiu a Dvor audítorov, aby náležite zohľadnili prijímateľov príspevkov, ktorí žiadajú o relatívne nízke sumy na projekty, alebo organizácie, ktoré vzhľadom na svoju veľkosť nie sú schopné zabezpečiť potrebné odborné poznatky v oblasti kontroly a hodnotenia, aby sa dosiahla správna rovnováha medzi nákladmi na projekt a nákladmi a ľudskými zdrojmi potrebnými na uskutočnenie kontroly a vypracovanie správ;

Kapitola 6: Štrukturálne opatrenia

4.  Súhlasí s názorom Dvora audítorov, že vzhľadom na veľký počet programov a projektov a rôznorodosť subjektov zapojených do riadiaceho procesu je potrebné, aby sa v členských štátoch pod starostlivým dohľadom Komisie uskutočňovali účinnejšie a dôkladnejšie kontroly s cieľom zabezpečiť riadne plnenie ich úloh v rámci konceptu zdieľaného hospodárenia, v súlade s ustanoveniami príslušných právnych predpisov;

5.  Dúfa, že pomocou akčného plánu Komisie na vytvorenie integrovaného rámca vnútornej kontroly (KOM(2006)0009) sa podarí znížiť uvedené vnútorné riziká a zlepšiť zdieľané hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami medzi Komisiou a členskými štátmi; žiada členské štáty, aby predkladali každoročne „národné vyhlásenia“, ktoré potvrdzujú dobré využitie rozpočtu prideleného EÚ;

6.  Vyjadruje sklamanie nad tým, že Dvor audítorov zistil pri všetkých kontrolovaných programoch závažné chyby v nahlásených výdavkoch na projekty, upozorňuje však, že pravidelne uskutočňované hodnotenia Komisie by mohli umožniť ešte lepšie posúdenie situácie;

7.  Súhlasí s názorom Komisie, že kontrolné a riadiace systémy ustanovené nariadením fungujú v členských štátoch s rozdielnou úspešnosťou (v niektorých členských štátoch účinne, v mnohých dobre, mohli by sa ale zlepšiť a v niektorých členských štátoch nie dobre). Očakáva od Komisie, že posilní svoje úsilie a osobitné podporné opatrenia pre príslušné členské štáty, aby tieto mohli lepšie plniť svoje záväzky;

8.  Konštatuje, že členské štáty si neplnia dôsledne svoje povinnosti, vyplývajúce z dodržiavania postupov platných v rámci štrukturálnych fondov, v oblasti predkladania správ o vymáhaní nesprávne vynaložených výdavkov a realizácii úprav financovania. V tejto súvislosti očakáva, že opatrenia zavedené Komisiou prinesú od roku 2006 výsledky. V opačnom prípade bude žiadať prepracovanie postupu overovania;

9.  Upozorňuje nato, že nízka úroveň čistých úprav financovania kritizovaná Dvorom audítorov nemôže byť jediným ukazovateľom úspešnej kontrolnej činnosti Komisie, pretože podľa ustanovení článku 39 ods. 1 nariadenia Rady ES č. 1260/1999 je možné uskutočniť čisté úpravy financovania len v prípadoch, keď členský štát zostáva nečinný.

Kapitola 7: Vnútorné politiky

10. Súhlasí s názorom Dvora audítorov, podľa ktorého hlavné riziko v súvislosti so zákonnosťou a správnosťou príslušných operácií spočíva v tom, že prijímatelia príspevkov môžu vo svojich vyhláseniach uvádzať nadmerne vysoké náklady. Okrem toho kritizuje nedostatočné mechanizmy postihovania, častú absenciu spoľahlivého systému pre zaznamenávanie lehoty, chyby Komisie pri uplatňovaní osobitných programových predpisov a nejasnú stratégiu pre koordináciu existujúcich kontrol;

11. V tejto súvislosti žiada dôkladnejšiu kontrolu Komisie pri štruktúre nákladov a vhodné postihy v prípade fakturovania nadmerných súm;

12. Žiada Dvor audítorov, aby dôkladnejšie preskúmal výdavky v sociálnej oblasti a v oblasti zamestnanosti, pretože Dvor audítorov pri náhodných kontrolách projektov zistil nedostatky v 63 % kontrolovaných projektov.

POSTUP

Názov

Absolutórium za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2005 - Oddiel III - Komisia

Referenčné čísla

2006/2070(DEC)

Gestorský výbor

CONT

Výbor, ktorý predložil stanovisko
  Dátum oznámenia na schôdzi

EMPL
26.9.2006

Rozšírená spolupráca - dátum oznámenia na schôdzi

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko
  Dátum menovania

Ria Oomen-Ruijten
22.11.2006

Predchádzajúci spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

 

Prerokované vo výbore

24.1.2007

28.2.2007

 

 

 

Dátum schválenia

28.2.2007

Výsledok záverečného hlasovania

+:

-:

0:

36

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Andersson, Emine Bozkurt, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Christina Christova, Derek Roland Clark, Proinsias De Rossa, Harlem Désir, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Joel Hasse Ferreira, Ilda Figueiredo, Stephen Hughes, Ona Juknevičienė, Jan Jerzy Kułakowski, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Ana Mato Adrover, Maria Matsouka, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Jacek Protasiewicz, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Anne Van Lancker

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Edit Bauer, Françoise Castex, Donata Gottardi, Jamila Madeira

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

 

Poznámky (k dispozícii iba v jednom jazyku)

...

1. 3. 2007

STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k udeleniu absolutória za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2005

(SEK(2006)0916 - C6-0263/2006 - 2006/2070(DEC))

(SEK(2006)0915 - C6-0262/2006 - 2006/2070(DEC))

Oddiel III - Komisia

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Jutta Haug

NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. považuje za uspokojivé celkové vykonávacie sadzby rozpočtových riadkov pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín;

2. vyzýva Komisiu, aby prijala opatrenia na podporu ďalšej pomoci uchádzačom v rámci viacročných programov; víta úsilie o lepšie zameriavanie vyhlasovaní verejnej súťaže a o poskytovanie rozsiahlejšej pomoci uchádzačom s cieľom zabrániť predkladaniu prihlášok projektov, ktoré zjavne nemajú nárok na financovanie alebo majú nízku kvalitu; konštatuje, že treba vykonať viac práce, aby sa dospelo k uspokojivej situácii; vyzýva Komisiu, aby preskúmala rozličné štádia implementácie s cieľom posunúť implementačný cyklus vpred počas tohto roku;

3. konštatuje, že úroveň platobných prostriedkov pre oblasť životného prostredia, ako bezpečnosti potravín bola pod hranicou 80 %; uznáva ťažkosti pri plánovaní potrieb výdavkových rozpočtových prostriedkov, pretože Komisia čiastočne závisí od pohotového predkladania účtov príjemcami a zmluvnými dodávateľmi; vyzýva Komisiu, aby však pokračovala v úsilí o zlepšovanie vlastných postupov, ktoré majú vplyv na využívanie výdavkových rozpočtových prostriedkov;

4. dúfa, že model zavedený na základe nového finančného rámca, t. j. zhromažďovanie všetkých činností v rámci jednej politickej oblasti zastrešené jediným programom a rozpočtovým riadkom, zvýši efektívnosť využívania disponibilných rozpočtových prostriedkov;

5.  na základe dostupných údajov sa domnieva, že Komisii možno v súvislosti s výdavkami v oblastiach environmentálnej politiky, verejného zdravia a bezpečnosti potravín udeliť absolutórium za rok 2005.

Stručné odôvodnenie

Toto stanovisko skúma plnenie rozpočtu v oblastiach životného prostredia, verejného zdravia a bezpečnosti potravín za rozpočtový rok 2005.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Miera plnenia v prípade viazaných rozpočtových prostriedkov pre rozpočtové položky životného prostredia bola veľmi dobrá, čo sa týka vnútorných politík, pričom dosahovala priemernú úroveň takmer 97 %. Vo veľkej miere to možno pripísať vysokej miere viazaných rozpočtových prostriedkov pre programy LIFE a Forest Focus, ktoré spolu predstavujú 2/3 rozpočtu pre oblasť environmentálnej politiky. Rozpočtové prostriedky na hlavné financovanie mimovládnych organizácií boli viazané takmer úplne.

Podľa vzoru z predchádzajúcich rokov plnenie dvoch menších programov v oblasti civilnej obrany a znečisťovania morí bolo ťažšie. Úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov na civilnú obranu mierne stúpla od roku 2004 (75 %) do roku 2005 (81 %), najmä z dôvodu zvýšeného úsilia Komisia o lepšie vyhlasovanie výziev na predkladanie návrhov. Disponibilné rozpočtové prostriedky pre program v oblasti znečisťovania morí sa viac ako zdvojnásobili ( z 800 000 EUR na 1 900 000 EUR), ale iba 58 % sa podarilo použiť. V oboch prípadoch ide o dosť špecializované oblasti a počet možných uchádzačov je malý. Čo sa týka znečisťovania morí, nízky príspevkový strop definovaný v rozhodnutí Rady na spolufinancovanie ešte obmedzil celkové využívanie finančných prostriedkov.

Zdroje v rámci rozpočtových položiek „právne predpisy, zvyšovanie informovanosti a ostatné činnosti“ a „právne predpisy v oblasti životného prostredia" sa využívajú na širokú škálu opatrení, ktoré prijalo GR pre životné prostredie s cieľom vykonávať existujúce právne predpisy a vypracovať nové politické iniciatívy. Šiesty environmentálny akčný program Spoločenstva vytvára základ týchto činností. Finančné zdroje sa využívajú prostredníctvom výziev na predkladanie návrhov na granty a verejné obstarávanie na štúdie či zmluvy o službách, keď Komisia vyberá ponuky, ktoré poskytujú najlepšiu hodnotu za finančnú sumu, často za nižšiu cenu než sa očakávalo. Tieto miery plnenia sa zvýšili z 81 % v roku 2004 na 87 % v roku 2005.

Miera plnenia v prípade medzinárodných aktivít v oblasti životného prostredia vrátane programu LIFE pre tretie krajiny bola oveľa vyššia ako v predchádzajúcom roku, a to 96 %. Úsilie Komisie o zlepšenie výziev na predkladanie ponúk a o ich propagáciu prinieslo ovocie s určitým oneskorením.

Pokiaľ ide o platby, celkový dojem je opäť menej uspokojivý. Priemerná miera plnenia bola 78 %, t. j. približné rovnaká ako v roku 2004. Problémy s viazanými rozpočtovými prostriedkami v roku 2004 sa o rok neskôr zmenili na problémy s platbami. Komisia môže aj v tomto prípade kontrolovať a zlepšovať situáciu iba do určitej miery, pretože miera platieb vo veľkom rozsahu závisí od toho, ako a kedy dodávatelia a príjemcovia predkladajú účty.

VEREJNÉ ZDRAVIE

Rok 2005 bol tretím rokom trvania viacročného programu pre verejné zdravie (2003 – 2008). Program i naďalej dokázal prilákať dostatočne kvalitné žiadosti, a preto väčšinu rozpočtových prostriedkov bolo možné viazať (94 %).

Úsilie o posunutie programového cyklu vpred, a teda skoršie prijímanie finančných rozhodnutí prinieslo úspech: hodnota platieb do roku 2005 vzrástla o 21 %. Navyše výzva na predkladanie návrhov bola cielenejšia a konkrétnejšia, čo znížilo počet prijatých návrhov a skrátilo čas potrebný na ich vyhodnotenie. Zároveň však viacero faktorov poznačilo niektoré z dosiahnutých výsledkov: finalizácia jednotlivých záväzkov za rok 2004 sa posunula do roku 2005 a vytvorenie výkonnej agentúry pre verejné zdravie a prípravy na nový program verejného zdravia a ochrany spotrebiteľa si vyžiadali veľké množstvo finančných zdrojov. Podľa GR SANCO výsledkom tohto všetkého bola neskorá finalizácia jednotlivých záväzkov pre dohody o udelení grantov pre projekty vybrané v roku 2005. Nevyhnutným dôsledkom bolo nedostatočné využívanie výdavkových rozpočtových prostriedkov, ktoré viedlo k tomu, že GR SANCO požiadalo o značné zníženie (17, 6 milióna EUR) jeho výdavkových rozpočtových prostriedkov.

GR SANCO pokračovalo v spravovaní polovice fondu pre tabak, pričom druhá polovica zostala pod kontrolou GR AGRI. Finančné prostriedky sa využili na kampaň proti fajčeniu s názvom Pomoc organizovanú v celom Spoločenstve. Prechodom z predchádzajúceho modelu niekoľkých malých projektov na jednu viacročnú kampaň sa zlepšilo celkové plnenie fondu pre tabak, ale spôsobilo sa systematické oneskorovanie o jeden rok medzi záväzkami a platbami.

POSTUP

Názov

Absolutórium za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2005 - Oddiel III - Komisia

Referenčné čísla

2006/2070(DEC)

Gestorský výbor

CONT

Výbor, ktorý predložil stanovisko
  Dátum oznámenia na schôdzi

ENVI
26.9.2006

Rozšírená spolupráca - dátum oznámenia na schôdzi

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko  Dátum menovania

Jutta Haug
14.9.2006

Predchádzajúci spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

 

Prerokované vo výbore

22.1.2007

 

 

 

 

Dátum schválenia

27.2.2007

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

45

1

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jens Holm, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Jules Maaten, Linda McAvan, Alexandru-Ioan Morţun, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Karin Scheele, Carl Schlyter, Richard Seeber, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Kathalijne Maria Buitenweg, Christofer Fjellner, Hélène Goudin, Jutta Haug, Henrik Lax

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Elisa Ferreira, Catherine Stihler

Poznámky (údaje, ktoré sú k dispozícii iba v jednej jazykovej verzii)

 

1. 3. 2007

STANOVISKO Výboru pre dopravu a cestovný ruch

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k udeleniu absolutória za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2005

(SEC(2006)0916 - C6-0263/2006 - 2006/2070(DEC))

(SEC(2006)0915 - C6-0262/2006 - 2006/2070(DEC))

Oddiel III – Komisia

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Michael Cramer

NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.      konštatuje, že do rozpočtu na rok 2005, ako bol nakoniec prijatý a zmenený a doplnený počas roka, bolo na dopravné politiky zahrnutých celkovo 917,2 miliónov EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 931,8 miliónov EUR bolo k dispozícii vo výdavkových rozpočtových prostriedkoch. Ďalej konštatuje, že z týchto celkových súm bolo:

-     na transeurópske dopravné siete (TEN-T) k dispozícii 671,4 miliónov EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 747,9 miliónov EUR vo výdavkových rozpočtových prostriedkoch,

-     15,9 miliónov EUR v záväzkoch a 18,1 miliónov EUR v platbách na bezpečnosť dopravy,

-     na program Marco Polo 30,5 miliónov EUR v záväzkoch a 8,2 miliónov EUR v platbách,

-     69 miliónov EUR v záväzkoch a 62 miliónov EUR v platbách pre dopravné agentúry;

2.  víta trvale vysokú mieru využitia viazaných aj výdavkových rozpočtových prostriedkov na projekty v rámci transeurópskej dopravnej siete (TEN-T), ktorá v oboch prípadoch dosahuje takmer 100 %, ľutuje však, že napriek tomu je realizácia projektov aj naďalej pomalá a neuspokojivá, hoci dokončenie projektov v oblasti dopravnej infraštruktúry si zvyčajne vyžaduje niekoľko rokov;

3.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že v prípade všetkých projektov bol limit príspevkov EÚ nejasný, pretože nariadenie o rozpočtových pravidlách nešpecifikuje, či sa limit financovania zo strany EÚ vo výške 10 % vzťahuje na doterajšie výdavky alebo na celkové predpokladané náklady projektu; konštatuje, že na základe toho Dvor audítorov poznamenal, že prípustné výdavky boli prekročené o 146 miliónov EUR; víta skutočnosť, že Komisia v súčasnosti prijala jasnú pozíciu a súhlasí s tým, že percentuálne limity by sa mali vypočítavať ako percentuálne podiely z konečných nákladov projektu;

4.  víta skutočnosť, že GR pre energetiku a dopravu v súčasnosti vykonáva audit 49 % z celkových nákladov na projekty TEN-T, vyzýva však, aby sa v budúcnosti vykonával audit v prípade 20 % všetkých projektov;

5.  vyjadruje znepokojenie nad mierou chybovosti v zmluvách v oblasti výskumu dopravy, ktorá bola na nadpriemernej úrovni, a požaduje v tejto súvislosti nápravné opatrenia; vyzýva Dvor audítorov, aby túto záležitosť preskúmal vo svojej výročnej správe za rok 2006;

6.  so znepokojením konštatuje, že miera realizácie platieb na bezpečnosť dopravy dosahovala 74 % z dostupných rozpočtových prostriedkov; je tiež znepokojený nad tým, že miera realizácie výdavkových rozpočtových prostriedkov na program Marco Polo dosiahla 53 %; považuje tieto miery realizácie z hľadiska kľúčového cieľa stanoveného v Bielej knihe o doprave za úplne neprijateľné, najmä prudký pokles realizácie výdavkových rozpočtových prostriedkov;

7.  vyzýva Komisiu, aby každý rok predložila Parlamentu a Rade podrobnejší opis výdavkov v každom rozpočtovom riadku v porovnaní s poznámkami k príslušnému riadku;

8.  navrhuje, aby Výbor pre kontrolu rozpočtu udelil absolutórium za rozpočtový rok 2005 pre sektory, ktoré spadajú do pôsobnosti Výboru pre dopravu a cestovný ruch.

POSTUP

Názov

Absolutórium za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2005, Oddiel III – Komisia

Číslo postupu

2006/2070(DEC)

Gestorský výbor

CONT

Stanovisko
  dátum oznámenia na schôdzi

TRAN
26.9.2006

Rozšírená spolupráca – dátum oznámenia na schôdzi

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:
  dátum menovania

Michael Cramer

27.9.2006

Predchádzajúci spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

 

Prerokovanie vo výbore

22.1.2007

27.2.2007

 

 

 

Dátum prijatia

27.2.2007

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

37

1

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gabriele Albertini, Etelka Barsi-Pataky, Paolo Costa, Michael Cramer, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Luis de Grandes Pascual, Mathieu Grosch, Stanisław Jałowiecki, Georg Jarzembowski, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Sepp Kusstatscher, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Josu Ortuondo Larrea, Willi Piecyk, Luís Queiró, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas, Yannick Vaugrenard, Marta Vincenzi, Lars Wohlin, Corien Wortmann-Kool, Roberts Zīle

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Johannes Blokland, Zita Gurmai, Jeanine Hennis-Plasschaert, Anne E. Jensen, Aldo Patriciello,

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Thijs Berman

Poznámky (údaje, ktoré sú k dispozícii iba v jednej jazykovej verzii)

 

27. 2. 2007

STANOVISKO Výboru pre kultúru a vzdelávanie

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k udeleniu absolutória za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2005

(SEK(2006)0916 - C6-0263/2006 - 2006/2070(DEC))

(SEK(2006)0915 - C6-0262/2006 - 2006/2070(DEC))

Oddiel III – Komisia

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Helga Trüpel

NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  považuje ďalšie zjednodušenie požiadaviek, ktoré má splniť žiadateľ o prostriedky v rámci nových viacročných programov, ako napr. Mládež v akcii, Európa pre občanov a Kultúra 2007, za nevyhnutný krok k Únii viac orientovanej na občanov, a očakáva, že Komisia takéto možnosti hlbšie preskúma v rámci revidovaného rozpočtového nariadenia;

2.  považuje za potrebné, aby Komisia v súvislosti s uplatňovaním ustanovení nariadenia o rozpočtových pravidlách preskúmala, či je potrebné stanoviť normy na verejné obstarávanie formou paušálnych riešení a s ohľadom na rozhodnutia Komisie o financovaní programov;

3.  vyzýva Komisiu, aby naďalej vyvíjala úsilie na monitorovanie práce každej z 99 národných agentúr zapojených do riadenia programov, u ktorých sa vo viacerých prípadoch ukázali značné nedostatky v súvislosti s používanými postupmi auditu;

4.  očakáva, že výsledkom činnosti Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru bude zlepšenie prevádzkových postupov; zdôrazňuje, že predovšetkým organizácie v jej pôsobnosti závisia od spoľahlivých a včasných informácií v súvislosti s projektovou podporou; v tejto súvislosti konštatuje, že týmito uchádzačmi sú často veľmi malé organizácie či fyzické osoby, ktoré nemajú dostatok prostriedkov ani odborných znalostí na vykonávanie odborného auditu;

5.  poukazuje na skutočnosť, že náklady na kontrolu projektov sú neúmerne vysoké; zastáva však názor, že cieľom je zníženie rizika chýb v najväčšej možnej miere a z tohto dôvodu je potrebné zabezpečiť, aby náklady boli úmerné účinnosti uskutočnených kontrol s cieľom dosiahnuť optimálny pomer medzi uskutočňovaním politiky Spoločenstva a prostriedkami kontroly;

6.  chcel by zabezpečiť, aby sa v oblasti komunikácie dodržiavala pri poskytovaní podpory na informačné kampane, ktoré sú vytvorené v spolupráci medzi členským štátom a Komisiou, zásada doplnkového charakteru pomoci, a žiada Komisiu, aby od členských štátov požadovala potvrdenie o tom, že finančná podpora neslúži len ako náhrada finančného príspevku členského štátu na vnútroštátne opatrenia v oblasti informačnej politiky EÚ;

7.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že sa národné agentúry pri rozdeľovaní finančnej pomoci neodchýlia od všeobecných kritérií, ako sa stalo v Poľsku v prípade projektu pre homosexuálnych mladých ľudí, a že bude zohľadnený článok 13 Zmluvy o ES a v prípade nedodržania programových kritérií sa bude uvažovať o žiadosti o vrátenie prostriedkov EÚ;

DÔVODOVÁ SPRÁVA

1.   Dodržiavanie rozpočtových pravidiel a zjednodušenie prístupu k finančným prostriedkom EÚ môže viesť k rozporným postupom. Vaša spravodajkyňa podporuje akékoľvek odôvodnené zjednodušenie postupov v oblasti kultúry, mládeže, médií a vzdelávania, keďže v týchto oblastiach tvoria veľký počet uchádzačov malé organizácie či dokonca fyzické osoby, ktoré nemajú ani znalosti, ani kapacitu na to, aby zvládli komplexné systémy finančnej kontroly. Pridelené sumy sú okrem toho obyčajne dosť malé, čo je dostatočným dôvodom pre tomu zodpovedajúce správne opatrenia. Zjednodušené postupy a kratšie lehoty na výber návrhov podporia úsilie priblížiť Európu občanom.

V novej generácii viacročných programov v období rokov 2007 – 2013 sú zohľadnené pripomienky vyjadrené počas viacerých rokov v súvislosti s potrebou zjednodušiť programy. Revidované rozpočtové nariadenie a jeho vykonávacie pravidlá by mali umožňovať a podporovať jednoduchšie postupy, ktoré by lepšie slúžili občanom a organizáciám pôsobiacim v tejto oblasti, ako napr. častejšie využívanie jednorazových súm, zavedenie výziev na predloženie návrhov v prípade prevádzkových grantov v roku predchádzajúcom rozpočtový rok a s potvrdením v priebehu prvého týždňa (prvých týždňov) príslušného roka, dvojstupňové postupy so zjednodušením žiadostí v prvom kole.

Spravodajkyňa zdôrazňuje, že existuje určitý rozpor medzi odporúčaniami Dvora audítorov ohľadne širšieho využívania financovania jednorazovou sumou (napr. priemerné osobné náklady) a jeho kritikou toho, že skutočné náklady sa odlišujú od priemerných nákladov. Odpoveď Komisie sa javí rozumná: výpočet priemerných sadzieb sa musí uskutočňovať v súlade s jednotnou metodikou, ktorá nevytvára systematicky vyššie priemerné náklady (odsek 7.6).

2.   Určité časti programov sa realizujú prostredníctvom národných agentúr. Viac ako 60 % rozpočtu GR pre vzdelávanie a kultúru (GR EAC) sa k príjemcom dostáva prostredníctvom národných agentúr. V EÚ je celkom 99 takýchto agentúr. U niektorých z týchto agentúr sa ukázali značné nedostatky v účtovných systémoch. GR EAC vo svojej výročnej správe o činnosti uvádza, že do konca roku 2005 sa audit uskutočnil v 75 z 99 národných agentúrach a že do konca roku 2006 by auditom mali prejsť všetky agentúry. Napriek tomu však vyslovuje výhradu, pokiaľ ide o riadenie programov národnými agentúrami. Dvor audítorov tým, že odporúča Komisii zvýšiť rozsah kontrol národných agentúr (ods. 7.29), nepriamo potvrdzuje potrebu zlepšiť kontroly vykonávané týmito agentúrami. Aj revidované rozpočtové nariadenie kladie väčší dôraz na zodpovednosť členských štátov za programy v rámci zdieľaného hospodárenia, pokiaľ ide o účinné a efektívne systémy kontroly a vymáhania pohľadávok. V reakcii na tieto nedostatky by bolo možné uvažovať aj o prehodnotení delegovania úloh na národné agentúry, ak by tieto národné agentúry nedokázali v priebehu niekoľkých rokov zabezpečiť lepšie plnenie a kontrolu rozpočtu.

3.   GR EAC prešlo v roku 2005 internou reorganizáciou a časť jeho činnosti prešla na GR INFSO (informačná spoločnosť a médiá). Okrem toho bola zriadená Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA), čo zahŕňalo aj preskúmanie 7 000 potenciálnych uchádzačov a prevod 13 000 zmlúv. Táto zložitá operácia jednoznačne ovplyvnila spôsob, akým GR uskutočňuje svoju činnosť.

4.   Analýza nákladov a prínosov a správa Komisie o doterajšom pôsobení výkonnej agentúry je vcelku pozitívna, pokiaľ ide o dodržiavanie termínov, a uvádzajú sa v nej len menšie problémy súvisiace s možným prekrývaním a duplikáciou úloh. Poukazuje na úspory pre rozpočet EÚ v porovnaní s interným vykonávaním úloh vlastnými zamestnancami alebo v porovnaní s outsourcovaním.

5.   Vaša spravodajkyňa si všíma rozpor medzi pripomienkami Dvora ohľadne potreby uskutočňovať kontroly primerané nákladom (ods. 7.11) a jeho zistením, že systémy dohľadu a kontroly Komisie neposkytujú istotu o zákonnosti a správnosti príslušných transakcií v oblasti vnútorných politík (ods. 7.28). Komisia odpovedá, že vzhľadom na neúmerné náklady na kontrolu každého projektu na mieste musí tolerovať určité riziko výskytu chýb, pokiaľ je úroveň tohto rizika primeraná charakteru poskytovanej pomoci.

V tejto súvislosti sa vo výročnej správe o činnosti GR EAC uvádza, že z analýzy záverov auditov dokončených za posledné tri roky vyplýva priemerná miera výskytu chýb 9 %, ktoré sa týkajú najmä tých častí programov, ktoré sú rizikovejšie, ako napr. nadnárodných programov. Takéto chyby sa vyskytujú najmä v programoch, ktoré zahŕňajú značné osobné náklady, pričom sa nezriedka stáva, že v prípade auditov nie je časť týchto nákladov preplatená z dôvodu chýbajúcich podporných dokladov, ako napr. časových výkazov (aj o tomto probléme sa Dvor audítorov zmieňuje v odseku 7.29). Ťažko preto možno vyjadriť mieru chybovosti v konkrétnych sumách.

6.   V súvislosti s činnosťou GR COMM v roku 2005 treba zdôrazniť, že partnerstvá pre riadenie medzi Komisiou a národnými administratívami by sa mali využiť aj na doplnkové informovanie v členských štátoch. Komisia by mala predísť takej situácii, ako vznikla v Nemecku, kde sa národné prostriedky na informačné opatrenia EÚ výrazne znížili po vytvorení partnerstva.

POSTUP

Názov

Absolutórium za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2005, Oddiel III – Komisia

Číslo postupu

2006/2070(DEC)

Gestorský výbor

CONT

Stanovisko

        dátum oznámenia na schôdzi

CULT
26.9.2006

Rozšírená spolupráca – dátum oznámenia na schôdzi

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko
  dátum menovania

Helga Trüpel
12.9.2006

Predchádzajúci spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

 

Prerokovanie vo výbore

29.1.2007

27.2.2007

 

 

 

Dátum prijatia

27.2.2007

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

20

1

 

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Ovidiu Victor Ganţ, Vasco Graça Moura, Lissy Gröner, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Sándor Kónya-Hamar, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Zdzisław Zbigniew Podkański, Karin Resetarits, Pál Schmitt, Gheorghe Vergil Şerbu, Nikolaos Sifunakis, Helga Trüpel, Thomas Wise

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Rolf Berend, Erna Hennicot-Schoepges, Jaroslav Zvěřina

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

 

Poznámky (údaje, ktoré sú k dispozícii iba v jednej jazykovej verzii)

...

20. 3. 2007

STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k udeleniu absolutória za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2005

(SEK(2006)0916 - C6-0263/2006 - 2006/2070(DEC))

(SEK(2006)0915 - C6-0262/2006 - 2006/2070(DEC))

Oddiel III – Komisia

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Bárbara Dührkop Dührkop

NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  víta skutočnosť, že v plnení záväzkov rozpočtu týkajúcich sa slobody, bezpečnosti a spravodlivosti bol dosiahnutý určitý pokrok; vyjadruje poľutovanie nad klesajúcou mierou plnenia v prípade platieb (podľa Dvora audítorov 79,8 % v porovnaní s 83,8 % v roku 2004); konštatuje, že táto miera plnenia je v rámci Komisie jedna z najnižších; vyzýva Generálne riaditeľstvo pre spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť, aby v budúcnosti plnenie rozpočtu zlepšilo.

POSTUP

Názov

Absolutórium za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2005 - Oddiel III - Komisia

Číslo postupu

2006/2070(DEC)

Gestorský výbor

CONT

Výbor, ktorý predložil stanovisko

        dátum oznámenia na schôdzi

LIBE
26.9.2006

Rozšírená spolupráca – dátum oznámenia na schôdzi

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko
  dátum menovania

Bárbara Dührkop Dührkop

19.12.2006

Predchádzajúci spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

 

Prerokovanie vo výbore

27.2.2007

20.3.2007

 

 

 

Dátum prijatia

20.3.2007

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

39

0

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Alexander Alvaro, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Mladen Petrov Chervenyakov, Carlos Coelho, Fausto Correia, Panayiotis Demetriou, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Giovanni Claudio Fava, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Lilli Gruber, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Barbara Kudrycka, Henrik Lax, Kartika Tamara Liotard, Sarah Ludford, Edith Mastenbroek, Dan Mihalache, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Athanasios Pafilis, Martine Roure, Luciana Sbarbati, Inger Segelström, Søren Bo Søndergaard, Adina-Ioana Vălean, Manfred Weber

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Simon Busuttil, Gérard Deprez, Ignasi Guardans Cambó, Tchetin Kazak, Witold Tomczak, Rainer Wieland

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Edit Bauer, Johannes Blokland

Poznámky (údaje, ktoré sú prístupné iba v jednej jazykovej verzii)

 

28. 2. 2007

STANOVISKO Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k udeleniu absolutória za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2005

(SEK(2006)0916 - C6-0263/2006 - 2006/2070(DEC))

(SEK(2006)0915 - C6-0262/2006 - 2006/2070(DEC))

Oddiel III – Komisia

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Lissy Gröner

NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  poukazuje na to, že na základe článku 3 ods. 2 Zmluvy o ES je presadzovanie rovnosti mužov a žien základnou zásadou EÚ a cieľom, ktorý je významný pre všetky činnosti a politiky Spoločenstva; opätovne pripomína svoju požiadavku, aby sa rodové hľadisko náležite zohľadnilo ako prioritný cieľ v rozpočtovom plánovaní v súlade so zásadou prideľovania finančných prostriedkov z hľadiska rodovej rovnosti, a vyzýva Komisiu, aby poskytla údaje na hodnotenie;

2.  opakuje svoju požiadavku, aby informácie o politikách týkajúcich sa rodového hľadiska a rodovo špecifické údaje boli zaraďované do správ o absolutóriu za plnenie rozpočtu; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia tieto informácie neposkytla;

3.  so znepokojením konštatuje nízku mieru realizácie platieb v rámci programu Daphne (58 %); hoci si je vedomý argumentov Komisie týkajúcich sa zachovania noriem kvality projektov, konštatuje, že pre mnohé vysokokvalitné projekty bola zamietnutá finančná podpora; a preto víta zvýšenie finančných prostriedkov vyčlenených na tretiu etapu programu Daphne, je však znepokojený nezmenenými administratívnymi kapacitami; žiada preto o vypracovanie štúdie s cieľom presnejšieho stanovenia možných príčin nízkeho plnenia platieb;

4.  upozorňuje na to, že nie sú k dispozícii údaje o činnostiach na presadzovanie rodovej rovnosti, ktoré dostali podporu zo štrukturálnych fondov, a vyzýva Komisiu, aby túto situáciu napravila;

5.  domnieva sa, že by sa mala venovať väčšia pozornosť podpore účasti žien na spoločnosti založenej na znalostiach, a teda aj vysokokvalitnému vzdelávaniu a zamestnávaniu žien v oblasti informačných a komunikačných technológií;

6.  víta pozoruhodný pokrok, ktorý dosiahla Komisia pri plnení ročných cieľov v oblasti prijímania a menovania žien na riadiace pozície a ostatné miesta kategórie A*/AD v administratíve Komisie; naliehavo žiada Komisiu, aby pokračovala vo svojom úsilí v tejto oblasti.

POSTUP

Názov

Absolutórium za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2005 - Oddiel III - Komisia

Číslo postupu

2006/2070(DEC)

Gestorský výbor

CONT

Stanovisko
  dátum oznámenia na schôdzi

FEMM
26.9.2006

Rozšírená spolupráca – dátum oznámenia na schôdzi

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko
  dátum menovania

Lissy Gröner

11.12.2006

Predchádzajúca spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

 

Prerokovanie vo výbore

23.1.2007

27.2.2007

 

 

 

Dátum prijatia

27.2.2007

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

20

0

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Edit Bauer, Emine Bozkurt, Hiltrud Breyer, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Lissy Gröner, Zita Gurmai, Esther Herranz García, Lívia Járóka, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Urszula Krupa, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Marie-Line Reynaud, Teresa Riera Madurell, Amalia Sartori, Eva-Britt Svensson, Britta Thomsen, Corien Wortmann-Kool, Anna Záborská

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marusya Ivanova Lyubcheva

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

 

Poznámky (údaje, ktoré sú k dispozícii iba v jednej jazykovej verzii)

 

POSTUP

Názov

Absolutórium za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2005 - Oddiel III - Komisia

Referenčné čísla

SEC(2006)0916– C6‑0263/2006 – 2006/2070(DEC)

SEC(2006)0915 – C6‑0262/2006 – 2006/2070(DEC)

Právny základ

Články 274, 275, 276 ES a 179a, 180b Euratom

Základ v rokovacom poriadku

Článok 70 a príloha V

Dátum odovzdania ročných účtovných závierok

26.7.2006

Dátum odovzdania výročnej správy Dvora audítorov

31.10.2006

Odporúčanie Rady

dátum odovzdania

5710/2007 – C6-0081/2007
27.2.2007

Gestorský výbor

dátum predloženia

CONT
26.9.2006

Výbory požiadané o stanoviská
  dátum oznámenia na schôdzi

Všetky
26.9.2006

 

 

 

 

Spravodajca
  dátum menovania

Salvador Garriga Polledo
20.4.2006

Predchádzajúci spravodajca

Jan Mulder

Prerokovanie vo výbore

1.3.2007

26.3.2007

 

 

 

Dátum prijatia

26.3.2007

Výsledok záverečného hlasovania:

 

1.   Návrh rozhodnutia o absolutóriu

za: 18

proti: 1

zdržal sa: 1

2.   Návrh rozhodnutia o účtovnej závierke

za: 18

proti: 1

zdržal sa: 1

3.   Návrh uznesenia s poznámkami

za: 24

proti: 2

zdržal sa: 0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Herbert Bösch, Paul van Buitenen, Paulo Casaca, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Dan Jørgensen, Nils Lundgren, Marusya Ivanova Lyubcheva, Hans-Peter Martin, Edith Mastenbroek, Ashley Mote, Jan Mulder, Francesco Musotto, Ovidiu Ioan Silaghi, Bart Staes

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Richard Corbett, Valdis Dombrovskis, Salvador Garriga Polledo, Cristina Gutiérrez-Cortines, Edit Herczog, Véronique Mathieu, Bill Newton Dunn, Petre Popeangă, Margarita Starkevičiūtė, Ralf Walter

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

 

Dátum predloženia - A6

30.3.2006

 

 • [1]  Ú. v. EÚ L 60, 8.3.2005.
 • [2]  Ú. v. EÚ C 263, 31.10.2006, s. 1.
 • [3]  Ú. v. EÚ C 107, 30. 4. 2004, s. 1.
 • [4]  Ú. v. EÚ C 263, 31.10.2006, s. 1.
 • [5]  Ú. v. EÚ C 263, 31.10.2006, s. 10.
 • [6]  Ú. v. EÚ C 248, 16. 9. 2002, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 1995/2006 (Ú. v. EÚ L 390, 30. 12. 2006, s. 1).
 • [7]  Ú. v. EÚ C 273, 9.11.2006, s. 2.
 • [8]  Ú. v. EÚ L 60, 8.3.2005.
 • [9]  Ú. v. EÚ C 263, 31.10.2006, s. 1.
 • [10]  Ú. v. EÚ C 107, 30.4.2004, s. 1.
 • [11]  Ú. v. EÚ C 263, 31.10.2006, s. 1.
 • [12]  Ú. v. EÚ C 263, 31.10.2006, s. 10.
 • [13]  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 1995/2006, (Ú. v. EÚ L 390, 30. 12. 2006, s. 1).
 • [14]  Ú. v. EÚ C 273, 9.11.2006, s. 2.
 • [15]  Ú. v. EÚ L 60, 8.3.2005.
 • [16]  Ú. v. EÚ C 263, 31.10.2006, s. 1.
 • [17]  Ú. v. EÚ C 107, 30. 4. 2004, s. 1.
 • [18]  Ú. v. EÚ C 263, 31.10.2006, s. 1.
 • [19]  Ú. v. EÚ C 263, 31.10.2006, s. 10.
 • [20]  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 1995/2006, (Ú. v. EÚ L 390, 30. 12. 2006, s. 1).
 • [21]  Ú. v. EÚ C 273, 9.11.2006, s. 2.
 • [22]  Odvodené z francúzskeho výrazu „Déclaration d'assurance“.
 • [23]  Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.
 • [24]  Ú. v. EÚ C 33 E, 9. 2. 2006, s. 169.
 • [25]  Prijaté texty, P6_TA(2006)0157.
 • [26]  Pozri závery zo zasadnutia Rady ECOFIN z 8. novembra 2005, na stránke:
  http://www.fco.gov.uk/Files/kfile/EcofinConclusions_08nov,0.pdf.
 • [27]  Odsek 1.59 výročnej správy Dvora audítorov za rok 2005.
 • [28]  Prijaté texty, P6_TA(2006)0043.
 • [29]  Podľa písomnej odpovede komisárky Hübnerovej pre príslušný výbor Parlamentu: „... v roku 2006 Španielsko pozastavilo žiadosti o platby z EFRR do doby, kým nebudú k dispozícii výsledky auditu nápravných opatrení. Ďalším príkladom sú prerušenia platieb z ESF v roku 2005 v prípade všetkých programov v Anglicku, programov cieľa 3 a niektorých regionálnych programov vo Francúzsku, ako aj v prípade programov v talianskych regiónoch Kalábria a Sicília a v roku 2006 v prípade programu EQUAL v Španielsku a Taliansku“.
 • [30]  Zúčtovanie v rámci Záručnej sekcii EPUZF, ukončovanie operačných programov štrukturálnych fondov a vykonávanie auditov súvisiacich s decentralizovaným hospodárením.
 • [31]  Opatrenie 7: Presadzovanie osvedčených postupov na zvýšenie nákladovej efektivity auditov na úrovni projektov, opatrenie 9: Presadzovanie modelu jednotného auditu, opatrenie 10: Vypracovanie počiatočného odhadu a analýzy nákladov na kontroly.
 • [32]  Výročná správa o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2005 pre orgán udeľujúci absolutórium (čl. 86 ods. 4 rozpočtového nariadenia) (KOM(2006)0279), bod 2.1, s. 4.
 • [33]  Článok 71 nariadenia (ES) Rady č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006)
 • [34]  Podľa písomnej odpovede komisárky Hübnerovej adresovanej príslušnému výboru: „.. v roku 2006 Španielsko pozastavilo žiadosti o platby z EFRR do doby, kým nebudú k dispozícii výsledky auditu nápravných opatrení. Ďalším príkladom sú prerušenia platieb z ESF v roku 2005 v prípade všetkých programov v Anglicku, programov cieľa 3 a niektorých regionálnych programov vo Francúzsku, ako aj v prípade programov v talianskych regiónoch Kalábria a Sicília a v roku 2006 v prípade programu EQUAL v Španielsku a Taliansku“.
 • [35]  Článok 106 ods. 4 vykonávacích predpisov rozpočtového nariadenia a zvláštne pravidlá pre odvetvia článkov 38 ods. 5 a 39 ods. 2 nariadenia 1260/1999 o štrukturálnych fondoch.
 • [36] 2 PE 382.446v01-00.
 • [37]  Pozri tiež stanovisko č. 1/2006 o siedmom rámcovom programe v oblasti výskumu a rozvoja.
 • [38]  Vo svojom oznámení „Zhrnutie výsledkov hospodárenia Komisie za rok 2005”.
 • [39]  Bod 2.2.1.2. výročnej správy o činnosti OIB, „Riadenie rizík“, strana 23.
 • [40]  Ú. v. ES L 11, 16.1.2003, s. 1.
 • [41]  Celkové náklady podľa Dvora audítorov zahŕňajú prekladateľov, sekretárky, riadenie, zamestnancov prekladateľských oddelení, plánovanie, budovy, informačné technológie a riadenie ľudských zdrojov (t. j. vzdelávanie).
 • [42]  Pozri odseky 53 a 88 správy Dvora audítorov.