JELENTÉS az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének végrehajtása alóli mentesítésről

30.3.2007 - (C6-0470/2006 - 2006/2076(DEC))

VII. szakasz – Régiók Bizottsága
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
Előadó: Daniel Caspary

Eljárás : 2006/2076(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0106/2007
Előterjesztett szövegek :
A6-0106/2007
Viták :
Elfogadott szövegek :

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének végrehajtása alóli mentesítésről, VII. szakasz – Régiók Bizottsága

(C6-0470/2006 -2006/2076(DEC))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésére[1],

–   tekintettel az Európai Közösségek 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára – I. kötet (C6-0470/2006),

–   tekintettel a Számvevőszéknek a 2005-ös pénzügyi év költségvetésének végrehajtásáról szóló jelentésére[2], valamint a Számvevőszék különjelentéseire az ellenőrzés alá vont intézmények vonatkozó válaszaival együtt,

–   tekintettel a Számvevőszéknek az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az EK-Szerződés 248. cikke szerinti nyilatkozatára[3],

–   tekintettel a Tanács …-i ajánlására (0000/2007 – C6-0000/2007),

–   tekintettel az EK-Szerződés 272. cikke (10) bekezdésére, 274., 275. és 276. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre[4], és különösen annak 50., 86., 145., 146. és 147. cikkére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 71. cikkére és V. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A6-0106/2007),

1.  mentesítést ad a Régiók Bizottsága elnökének (secretary general) az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évére szóló általános költségvetés végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint annak szerves részét képező állásfoglalást a Tanácshoz, a Bizottsághoz, a Bírósághoz, a Számvevőszékhez, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsághoz, a Régiók Bizottságához, az Európai Ombudsmanhoz és az Európai Adatvédelmi Biztoshoz, illetve gondoskodjon az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való közzétételről (L sorozat).

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének végrehajtása alóli mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel,

VII. szakasz – Régiók Bizottsága

(C6-0470/2006 -2006/2076(DEC))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésére[5],

–   tekintettel az Európai Közösségek 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára – I. kötet (C6-0468/2006),

–   tekintettel a Számvevőszéknek a 2005-ös pénzügyi év költségvetésének végrehajtásáról szóló jelentésére[6], valamint a Számvevőszék különjelentéseire az ellenőrzés alá vont intézmények vonatkozó válaszaival együtt,

–   tekintettel a Számvevőszéknek az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az EK-Szerződés 248. cikke szerinti nyilatkozatára[7],

–   tekintettel a Tanács …-i ajánlására (0000/2007 – C6-0000/2007),

–   tekintettel az EK-Szerződés 272. cikke (10) bekezdésére, 274., 275. és 276. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre[8], és különösen annak 50., 86., 145., 146. és 147. cikkére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 71. cikkére és V. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A6-0106/2007),

1.  megállapítja, hogy 2005-ben a Régiók Bizottsága 69 570 456,32 euró összegű kötelezettségvállalási előirányzat felett rendelkezett, amelynek felhasználási aránya 96,65% volt;

2.  megállapítja, hogy az időbeli elhatárolás szerinti könyvelés 2005. január 1-jei bevezetését követően a Bíróság pénzügyi kimutatásai 4 050 062,65 euró összegű pozitív mérleget mutatnak, valamint az aktívák és a passzívák hasonló, 118 221 197,95 eurós mértékét;

3.  tudomásul veszi az Európai Számvevőszék által a 2005-ös éves jelentés 10.18. bekezdésében tett megjegyzést, amely szerint a Számvevőszék 2004-es DAS-ellenőrzését és két belső ellenőrzést követően a Régiók Bizottságának ügyviteli igazgatósága arra kérte a súlyozott fizetési átutalások egyes kedvezményezettjeit, hogy mutassanak be további bizonyító iratokat; számos átutalást, amelyet nem folyósítottak rendszeresen 2004 májusa előtt és/vagy amelyre nézve a kedvezményezettek nem tudtak kellő bizonyító okiratot bemutatni, megszüntettek; 2005-ben az ügyviteli igazgatóság nem térített vissza túlfizetéseket, noha a személyzeti szabályzat 85. cikke szerint „minden túlfizetett összeget vissza kell téríteni, ha az átvevő tudatában volt annak, hogy nem volt megfelelő ok a kifizetésre, vagy ha a túlfizetés ténye olyannyira nyilvánvaló, hogy ennek egészen biztosan tudatában kellett lennie”; tudomásul veszi a Régiók Bizottságának jelentésében szereplő választ, amely szerint a főtitkár által kért, fizetésátutalásokkal kapcsolatos belső ellenőrzést csak 2006 februárjában fejezték be, és ennek következtében az igazgatóságnál jelenleg is tart a csekély számú tisztviselőt érintő túlfizetések visszafizettetése;

4.  tudomásul veszi, hogy a Régiók Bizottságának belső ellenőre a mentesítő hatóság számára készített 2006. május 18-i, a 2005 során elvégzett ellenőrzésekről (a költségvetési rendelet 86. cikkének (4) bekezdése értelmében) szóló jelentésében a következő következtetésekre jutott:

–   a kérdéses fizetésátutalásokat olyan szabályok alapján hajtották végre, amelyeket a nyelvi változattól és az érintett tagállamban érvényes jogszabályoktól függően különbözőképpen lehet értelmezni,

–   hiányosságokat tártak fel a kezdeményező és az ellenőrző funkciók elválasztása, valamint az intézmény méretéből adódó összeférhetetlenségek terén,

–   az ellenőrzési környezetet irányító szabványok nem találtattak megfelelően kidolgozottnak a fenti tevékenységek rendszerességének biztosítására;

5.  megjegyzi, hogy a súlyozott fizetési átutalásokkal kapcsolatban feltárt hiányosságok nem voltak olyan mértékűek, hogy a felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselő szükségesnek ítélte volna, hogy fenntartásokat vagy megjegyzést fűzzön a Régiók Bizottságának tevékenységi jelentéséhez csatolt megbízhatósági nyilatkozathoz;

6.  megjegyzi, hogy a Régiók Bizottságának főtitkára, amint értesült a problémáról, azonnal felkérte a belső ellenőrt a súlyozott fizetési átutalásokkal kapcsolatos munka folytatására;

7.  megjegyzi, hogy a Régiók Bizottságának főtitkára, miután tájékozódott a kérdésről, a közelmúltban módosított személyzeti szabályzat vonatkozó szabályainak korlátozó értelmezése mellett döntött, és elrendelte a túlfizetésnek ítélt összegek visszafizetését; megjegyzi, hogy a visszafizetésre kötelezett tisztviselők egy része vitatja a Régiók Bizottsága főtitkárának értelmezését a vonatkozó szabályokkal kapcsolatban, és az ügyet az Európai Bíróság elé vitte;

8.  támogatja a főtitkárt abbéli szándékában, hogy közigazgatási vizsgálatot, és ha szükséges, fegyelmi eljárást indítson az érintett alkalmazottakkal kapcsolatos OLAF-jelentés alapján; követeli az összes olyan eset szigorú kivizsgálását, ahol bizonyíthatóan csalás történt;

9.  aggodalommal jegyzi meg, hogy nem sikerült az üres álláshelyek betöltése az EPSO-versenyvizsgák után összeállított tartaléklistákról; felhívja a Régiók Bizottságát, hogy elemezze a megfelelően képzett jelentkezők hiányának okait, és tájékoztassa az illetékes bizottságot;

10. a Belliard I és II épületek felújításával kapcsolatos, 2006. április 27-i mentesítési állásfoglalás (8) bekezdésével összefüggésben megjegyzi, hogy 2006 során két külső tanácsadó cég egyaránt pozitív megfelelőségi tanúsítványt adott arról, hogy az elvégzett építési munkálatok megfelelnek az előzetes terveknek; rámutat, hogy a Számvevőszék hamarosan közzéteszi az EU-intézmények épületekkel kapcsolatos kiadásairól általánosságban szóló különjelentését;

11. megjegyzi, hogy a Régiók Bizottsága és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság közötti igazgatási együttműködés mindkét bizottság számára előnyös lehet, és pénzügyi előnyöket hozhat az európai adófizetők számára; ragaszkodik hozzá, hogy a két bizottság közötti igazgatási együttműködés érdekében létrehozott új struktúráknak pénzügyi és szervezeti előnyöket kell eredményezniük; követeli, hogy mindkét bizottság találjon megfelelő módot az igazgatási együttműködés folytatására;

12. emlékeztet, hogy a Régiók Bizottsága és a Gazdasági és Szociális Bizottság közös szolgálataik segítségével bizonyos tevékenységek (fordítás, nyomtatás, épületek, biztonság, könyvtár, beszerzések, étkeztetés, teremőrzés, orvosi szolgálat, autók és sofőrök, informatika stb.) irányítását közösen végzi, és hogy együttműködési megállapodását nemrégiben hat hónapra megújította (további hat hónapos hosszabbítás lehetőségével), azonban annak végrehajtásával egyelőre várja, hogy az együttműködés folytatódhat-e a jövőben;

13. felkéri a Régiók Bizottságát és a Gazdasági és Szociális Bizottságot, hogy mivel jelentős eltérések mutatkoznak a közös szolgálatok és a Régiók Bizottsága két külső szakértője által készített jelentések megállapításai között, hajtsa végre – szükség esetén a Számvevőszék segítségével – az együttműködésből fakadó költségekre, előnyökre és megtakarításokra vonatkozó megfelelő teljesítménymutatók közös elemzését, és vizsgálata eredményét 2007. október 31-ig nyújtsa be az illetékes bizottságnak.

ELJÁRÁS

Cím

az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének végrehajtása alóli mentesítésről

Hivatkozások

C6-0470/2006 - 2006/2076(DEC)

Illetékes bizottság
  A plenáris ülésen való bejelentés
  dátuma

CONT
14.12.2006

Véleménynyilvánításra való felkérés – a plenáris ülésen való bejelentés dátuma

14.12.2006

 

 

 

 

Előadó(k)
  A kijelölés dátuma

Daniel Caspary
20.4.2006

Korábbi előadó(k)

Nils Lundgren

Vizsgálat a bizottságban

29.1.2007

27.2.2007

 

 

 

Az elfogadás dátuma

27.3.2007

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

18

6

 

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Herbert Bösch, Paul van Buitenen, Mogens N.J. Camre, Paulo Casaca, Petr Duchoň, Ingeborg Gräßle, Dan Jørgensen, Bogusław Liberadzki, Nils Lundgren, Marusya Ivanova Lyubcheva, Edith Mastenbroek, Jan Mulder, Francesco Musotto, Ovidiu Ioan Silaghi, Bart Staes, Alexander Stubb, Kyösti Virrankoski

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Daniel Caspary, Christopher Heaton-Harris, Edit Herczog, Petre Popeangă, Gabriele Stauner

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

 

Benyújtás dátuma

30.3.2007

Megjegyzések (egy nyelven állnak rendelkezésre)

 

  • [1]  HL L 60., 2005.5.8., 1. o.
  • [2]  HL C 263., 2006.10.31., 1. o.
  • [3]  HL C 263., 2006.10.31., 10. o.
  • [4]  HL L 248., 2002.9.16., 1. o. Az 1995/2006/EK, Euratom rendelettel (HL L 390., 2006.12.30., 1. o.) módosított rendelet.
  • [5]  HL L 60., 2005.5.8., 1. o.
  • [6]  HL C 263., 2006.10.31., 1. o.
  • [7]  HL C 263., 2006.10.31., 10. o.
  • [8]  HL L 248., 2002.9.16., 1. o. Az 1995/2006/EK, Euratom rendelettel (HL L 390., 2006.12.30., 1. o.) módosított rendelet.