ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005

30.3.2007

(C6-0469/2006 - 2006/2075(DEC))
Τμήμα VI – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών
Εισηγητής: Daniel Caspary

Διαδικασία : 2006/2075(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0110/2007
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0110/2007
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005, Τμήμα VΙ - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

(C6‑0469/2006 - 2006/2075(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005[1],

–   έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το οικονομικό έτος 2005 - Τόμος I (C6‑0469/2006),

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2005 σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού και τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις των οργάνων που ελέγχθηκαν[2],

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με το άρθρο 248 της Συνθήκης ΕΚ, όσον αφορά την αξιοπιστία των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των υποκειμένων πράξεων[3],

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της # (0000/2007 - C6-0000/2007),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 272, παράγραφος 10, 274, 275 και 276 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[4], συγκεκριμένα τα άρθρα του 50, 86, 145, 146 και 147,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών (Α6-0110/2007),

1.  χορηγεί απαλλαγή στο Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για το οικονομικό έτος 2005·

2.  καταγράφει τις παρατηρήσεις του στο συνημμένο ψήφισμα·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, το Δικαστήριο και το Ελεγκτικό Συνέδριο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών, τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και να μεριμνήσει για τη δημοσίευση των κειμένων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

που περιέχει τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005, Τμήμα VI – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

(C6‑0469/2006 – 2006/2075(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005[5],

–   έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το οικονομικό έτος 2005 - Τόμος I (C6‑0469/2006),

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2005 σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού και τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις των οργάνων που ελέγχθηκαν[6],

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με το άρθρο 248 της Συνθήκης ΕΚ, όσον αφορά την αξιοπιστία των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των υποκειμένων πράξεων[7],

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της # (0000/2007 - C6-0000/2007),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 272, παράγραφος 10, 274, 275 και 276 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[8], συγκεκριμένα τα άρθρα του 50, 86, 145, 146 και 147,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών (Α6-0110/2007),

1.  επισημαίνει ότι, το 2005, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) είχε στη διάθεσή της πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων συνολικού ύψους 106 880 105,67 ευρώ, με ποσοστό χρησιμοποίησης 94,99 %·

2.  επισημαίνει ότι, μετά την καθιέρωση της λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση από 1ης Ιανουαρίου 2005, ο δημοσιονομικός ισολογισμός της ΕΟΚΕ εμφανίζει αρνητικό οικονομικό αποτέλεσμα 3 811 889,47 ευρώ (έλλειμμα) και ισόποσο (168 387 721,19 ευρώ) ενεργητικό και παθητικό·

3.  σημειώνει την παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην παράγραφο 10.16 της ετήσιας έκθεσής του για το 2005 σύμφωνα με την οποία, παρά τη συγκρότηση, κατά τη διάρκεια του 2005, μιας μονάδας αρμόδιας για το συντονισμό των οικονομικών και συμβατικών δραστηριοτήτων στο σύνολο των κοινών υπηρεσιών της ΕΟΚΕ και της Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ), εξακολούθησαν να παρουσιάζονται ορισμένες αδυναμίες σχετικά με την επιχειρησιακή διαχείριση ορισμένων διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων και οι διαδικασίες συντονισμού μεταξύ της νέας μονάδας και των επιχειρησιακών μονάδων δεν είχαν σαφώς καθοριστεί·

4.  υπενθυμίζει ότι, το 2005, άρχισαν συζητήσεις μεταξύ ΕΟΚΕ και Επιτροπής για την παραλαβή από την ΕΟΚΕ του κτηρίου van Maerlant· σημειώνει επιπλέον την απάντηση της ΕΟΚΕ στο ερωτηματολόγιο σχετικά με τις ανάγκες της ΕΟΚΕ σε χώρους γραφείων, σύμφωνα με την οποία, μετά την επέκτασή τους στο κτήριο van Maerlan, τα δύο όργανα δεν αναμένεται να χρειασθούν άλλα κτήρια τα προσεχή έτη·

5.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι από το 2004 όλες οι συνεδριάσεις ολομέλειας της ΕΟΚΕ πραγματοποιούνται στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

6.  επισημαίνει, με βάση την έκθεση δραστηριοτήτων της ΕΟΚΕ, ότι η υπηρεσία πρωτοκόλλου της έχει ζητήσει από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς και την ομάδα των Κοσμητόρων να μελετήσουν την καθιέρωση μιας σαφέστερης διαδικασίας για την επιστροφή των εξόδων ταξιδίου και την καταβολή αποζημιώσεων ταξιδίου και ημερήσιων αποζημιώσεων, ιδίως για τις περιπτώσεις που δεν προβλέπονται ρητά από τους κανονισμούς·

7.  παρατηρεί ότι, όσον αφορά τις ποινικές διαδικασίες στο Βέλγιο κατά πρώην μέλους της ΕΟΚΕ για τα έξοδα ταξιδίου (για τις οποίες γίνεται λόγος στην παράγραφο 4 του ψηφίσματος για τη χορήγηση απαλλαγής της 27ης Απριλίου 2006 (έκθεση Lundgren)[9] η ΕΟΚΕ έχει καταθέσει αγωγή αποζημίωσης και η απόφαση του βελγικού δικαστηρίου αναμένεται να εκδοθεί στα μέσα του 2007·

8.  σημειώνει με ενδιαφέρον ότι ο Γενικός Γραμματέας και ο εσωτερικός ελεγκτής έχουν τακτικές εβδομαδιαίες συναντήσεις πάντα την ίδια ώρα, προκειμένου να μπορεί ο εσωτερικός ελεγκτής να είναι ενήμερος για τις δραστηριότητες και τα γεγονότα στο θεσμικό όργανο και να έχει ο Γενικός Γραμματέας τη δυνατότητα να λαμβάνει όσο το δυνατόν περισσότερο υπόψη τις παρατηρήσεις του εσωτερικού ελεγκτή·

9.  σημειώνει ότι η ΕΟΚΕ και η ΕτΠ εξετάζουν, επί του παρόντος, κατά πόσον θα πρέπει να συνεχίσουν τη συνδιαχείριση ορισμένων δραστηριοτήτων μέσω κοινών υπηρεσιών και, στην περίπτωση που αυτό συμβεί, ποια μορφή θα πρέπει να έχει η συνεργασία αυτή στο μέλλον·

10. σημειώνει ότι η διοικητική συνεργασία μεταξύ της ΕτΠ και της ΕΟΚΕ πρέπει να είναι επωφελής και για τις δύο επιτροπές και να παρουσιάζει οικονομικά πλεονεκτήματα για τον ευρωπαίο φορολογούμενο· εμμένει στην άποψη ότι οιαδήποτε νέα δομή διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των δύο επιτροπών πρέπει να παράγει δημοσιονομικά οφέλη· έχει την απαίτηση να βρουν οι δύο επιτροπές τρόπους να συνεχίσουν τη διοικητική συνεργασία που υπάρχει σήμερα·

11. υπενθυμίζει ότι η ΕτΠ και η ΕΟΚΕ, μέσω κοινών υπηρεσιών, συνδιαχειρίζονται ορισμένες δραστηριότητες (μετάφραση, εκτύπωση, κτήρια, ασφάλεια, βιβλιοθήκη, προμήθειες, εστίαση, κλητήρες, ιατρική υπηρεσία, οχήματα και οδηγοί, ασφάλεια, ΤΠ κλπ.) και ότι η συμφωνία συνεργασίας τους ανανεώθηκε πρόσφατα για έξι μήνες (με δυνατότητα παράτασης για άλλους έξι), εν αναμονή απόφασης σχετικά με τη διατήρηση της συνεργασίας αυτής μελλοντικά·

12. καλεί την ΕτΠ και την ΕΟΚΕ, λαμβανομένων υπόψη των ουσιαστικών αποκλίσεων που υπάρχουν μεταξύ των διαπιστώσεων των εκθέσεων των κοινών υπηρεσιών και των δύο εμπειρογνωμόνων της ΕΟΚΕ, να διεξαγάγουν από κοινού ανάλυση με βάση τα κατάλληλα κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης - εν ανάγκη με τη βοήθεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου - για το ακριβές κόστος, τα οφέλη και την εξοικονόμηση που παράγει η συνεργασία αυτή και να υποβάλουν τα σχετικά αποτελέσματα στην αρμόδια επιτροπή έως την 31η Οκτωβρίου 2007.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Απαλλαγή για το 2005 – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Έγγραφα αναφοράς

C6-0469/2006 - 2006/2075(DEC)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CONT
14.12.2006

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες) - Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

14.12.2006

 

 

 

 

Εισηγητής(ές)
  Ημερομηνία ορισμού

Daniel Caspary
20.4.2006

 

Εισηγητής(ές) που αντικαταστάθηκε/αν

Nils Lundgren

 

Εξέταση στην επιτροπή

29.1.2007

27.2.2007

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

27.3.2007

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας:

+

-

0

21

1

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Herbert Bösch, Paul van Buitenen, Mogens N.J. Camre, Paulo Casaca, Petr Duchoň, Ingeborg Gräßle, Dan Jørgensen, Bogusław Liberadzki, Nils Lundgren, Marusya Ivanova Lyubcheva, Edith Mastenbroek, Jan Mulder, Francesco Musotto, Ovidiu Ioan Silaghi, Bart Staes, Alexander Stubb, Kyösti Virrankoski

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniel Caspary, Christopher Heaton-Harris, Edit Herczog, Petre Popeangă, Gabriele Stauner

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

 

Ημερομηνία κατάθεσης

30.3.2007

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνον γλώσσα)

 

  • [1]  ΕΕ L 60, 8.5.2005, σ. 1
  • [2]  ΕΕ C 263, 31.10.2006, σ. 1.
  • [3]  ΕΕ C 263, 31.10.2006, σ. 10.
  • [4]  EE L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006 (ΕΕ L 390, 30.12.2006, σ. 1).
  • [5]  ΕΕ L 60, 8.4.2005, σ. 1
  • [6]  ΕΕ C 263, 31.10.2006, σ. 1.
  • [7]  ΕΕ C 263, 31.10.2006, σ. 10.
  • [8]  EE L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006 (ΕΕ L 390, 30.12.2006, σ. 1).
  • [9]  Εγκριθέντα κείμενα, P6_TA(2006)162.