JELENTÉS az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének végrehajtása alóli mentesítésről

30.3.2007 - (C6-0469/2006 – 2006/2075(DEC))

VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
Előadó: Daniel Caspary

Eljárás : 2006/2075(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0110/2007
Előterjesztett szövegek :
A6-0110/2007
Viták :
Elfogadott szövegek :

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének végrehajtása alóli mentesítésről, VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

(C6-0469/2006 – 2006/2075(DEC))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésére[1],

–   tekintettel az Európai Közösségek 2005-ös pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára – I. kötet (C6-0469/2006),

–   tekintettel a Számvevőszéknek a 2005-ös pénzügyi év költségvetése végrehajtásáról szóló éves jelentésére[2], valamint a Számvevőszék különjelentéseire az ellenőrzés alá vont intézmények vonatkozó válaszaival együtt,

–   tekintettel a Számvevőszéknek az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az EK-Szerződés 248. cikke szerinti nyilatkozatára[3],

–   tekintettel a Tanács …-i ajánlására (0000/2007 – C6-0000/2007),

–   tekintettel az EK-Szerződés 272. cikke (10) bekezdésére, 274., 275. és 276 . cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre[4], és különösen annak 50., 86., 145., 146. és 147. cikkére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 71. cikkére és V. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a többi érintett bizottság véleményére (A6-0110/2007),

1.  mentesítést ad az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság igazgatója számára az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2005-ös pénzügyi évére szóló általános költségvetés végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásba foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint annak szerves részét képező állásfoglalást a Tanácshoz, a Bizottsághoz, a Bírósághoz, a Számvevőszékhez, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsághoz, a Régiók Bizottságához, az Európai Ombudsmanhoz és az Európai Adatvédelmi Biztoshoz, illetve gondoskodjon az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való közzétételről (L sorozat).

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtása alóli mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel,

VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

(C6-0469/2006 - 2006/2075(DEC))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésére[5],

–   tekintettel az Európai Közösségek 2005-ös pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára – I. kötet (C6-0469/2006),

–   tekintettel a Számvevőszéknek a 2005-ös pénzügyi év költségvetése végrehajtásáról szóló éves jelentésére[6], valamint a Számvevőszék különjelentéseire az ellenőrzés alá vont intézmények vonatkozó válaszaival együtt,

–   tekintettel a Számvevőszéknek az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az EK-Szerződés 248. cikke szerinti nyilatkozatára[7],

–   tekintettel a Tanács …-i ajánlására (0000/2007 – C6-0000/2007),

–   tekintettel az EK-Szerződés 272. cikke (10) bekezdésére, 274., 275. és 276 . cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre[8], és különösen annak 50., 86., 145., 146. és 147. cikkére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 71. cikkére és V. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a többi érintett bizottság véleményére (A6-0110/2007),

1.  megállapítja, hogy 2005-ben az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság106 880 105,67 euró összegű kötelezettségvállalási előirányzat felett rendelkezett, amelynek felhasználási aránya 94,99 % volt;

2.  megállapítja, hogy az időbeli elhatárolás szerinti könyvelés 2005. január 1-jei bevezetését követően a Tanács pénzügyi kimutatásai 3 811 889,47 euró összegű pozitív mérleget mutatnak (hiány) és azonos összegű aktívákat és passzívákat (168 387 721,19 euró);

3.  tudomásul veszi az Európai Számvevőszék által a 2005-ös éves jelentés 10.16. bekezdésében tett megjegyzést, amely szerint az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága közös szolgálataira kiterjedő pénzügyi és szerződéses tevékenységek összehangolásáért felelős egység 2005-ös felállítása ellenére mégis merültek fel hiányosságok az új egység és operatív egységek között az egyes beszerzési és koordinációs eljárások operatív irányításával kapcsolatban, amelyek még nem kerültek egyértelműen meghatározásra;

4.  emlékeztet arra, hogy 2005-ben az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tárgyalásokat kezdett a Bizottsággal a van Maerlant épületben található irodahelyiségek átadásáról; megjegyzi továbbá, hogy az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság által az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság/Régiók Bizottsága irodahelyiségekkel kapcsolatos igényeinek felmérésére szolgáló kérdőívre adott válaszában úgy nyilatkozott, hogy a van Maerlant épület irodáinak átvétele után a két intézmény a közeljövőben nem támaszt igényt további épületekre;

5.  üdvözli, hogy 2004 óta az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság plenáris üléseire az Európai Parlament épületeiben kerül sor;

6.  megjegyzi az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tevékenységi jelentéséből, hogy az intézmény jegyzője felkérte az illetékes pénzügyi szereplőket és a quaestorokat, hogy vegyék fontolóra egyértelműbb rendszer létrehozását az útiköltségek visszatérítésére, valamint az utazási pótlékok és napidíjak kifizetésére, különösen a szabályokban előre nem látott helyzetekre vonatkozólag;

7.  észrevételezi, hogy a belga hatóságok által az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egyik volt tagja ellen az útiköltségek tekintetében indított büntetőeljárást (a Parlament 2006. április 27-i mentesítési jelentésének (4) bekezdésében említett eljárás (Lundgren-jelentés[9])) követően az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság kártérítésre irányuló polgári keresetet nyújtott be, amelyben a belga bíróság ítélete 2007 közepe táján várható

8.  érdeklődéssel veszi tudomásul, hogy a főtitkár és a belső ellenőr minden héten azonos időben rendszeres ülésen találkozik annak érdekében, hogy a belső ellenőr naprakészen tájékozódhasson az intézmény tevékenységeivel és az ott zajló eseményekkel kapcsolatban, és hogy a főtitkár maximálisan figyelembe vehesse a belső ellenőr megjegyzéseit;

9.  megjegyzi, hogy a Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága jelenleg azt fontolgatja, hogy bizonyos tevékenységeit továbbra is közös szolgálatok segítségével irányítsa-e, és ha igen, az együttműködésnek milyen formát kellene öltenie a jövőben;

10. megjegyzi, hogy a Régiók Bizottsága és a Gazdasági és Szociális Bizottság közötti igazgatási együttműködés mindkét bizottság számára előnyös lehet, és pénzügyi előnyöket hozhat az európai adófizetők számára; ragaszkodik hozzá, hogy a két bizottság közötti igazgatási együttműködés érdekében létrehozott új struktúráknak pénzügyi előnyöket kell eredményezniük; követeli, hogy mindkét bizottság találjon módot a már folyó igazgatási együttműködés folytatására;

11. emlékeztet arra, hogy a Régiók Bizottsága és a Gazdasági és Szociális Bizottság közös szolgálataik segítségével bizonyos tevékenységek (fordítás, nyomtatás, épületek, biztonság, könyvtár, beszerzések, étkeztetés, teremőrzés, orvosi szolgálat, autók és sofőrök, informatika stb.) irányítását közösen végzi, és hogy együttműködési megállapodását nemrégiben hat hónapra megújította (további hat hónapos hosszabbítás lehetőségével), azonban annak végrehajtásával egyelőre várja, hogy az együttműködés folytatódhat-e a jövőben;

12. felkéri a Régiók Bizottságát és a Gazdasági és Szociális Bizottságot, hogy mivel jelentős eltérések mutatkoznak a közös szolgálatok és a Régiók Bizottsága két külső szakértője által készített jelentések megállapításai között, hajtsa végre – szükség esetén a Számvevőszék segítségével – az együttműködésből fakadó költségekre, előnyökre és megtakarításokra vonatkozó megfelelő teljesítménymutatók közös elemzését, és vizsgálata eredményét 2007. október 31-ig nyújtsa be az illetékes bizottságnak.

ELJÁRÁS

Cím

az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtása alóli mentesítésről – Gazdasági és Szociális Bizottság

Hivatkozások

C6-0469/2006 - 2006/2075(DEC)

Illetékes bizottság
  A plenáris ülésen való bejelentés
  dátuma

CONT
14.12.2006

Véleménynyilvánításra való felkérés – a plenáris ülésen való bejelentés dátuma

14.12.2006

 

 

 

 

Előadó(k)
  A kijelölés dátuma

Daniel Caspary
20.4.2006

Korábbi előadó(k)

Nils Lundgren

Vizsgálat a bizottságban

29.1.2007

27.2.2007

 

 

 

Az elfogadás dátuma

27.3.2007

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

21

1

2

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Herbert Bösch, Paul van Buitenen, Mogens N.J. Camre, Paulo Casaca, Petr Duchoň, Ingeborg Gräßle, Dan Jørgensen, Bogusław Liberadzki, Nils Lundgren, Marusya Ivanova Lyubcheva, Edith Mastenbroek, Jan Mulder, Francesco Musotto, Ovidiu Ioan Silaghi, Bart Staes, Alexander Stubb, Kyösti Virrankoski

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Daniel Caspary, Christopher Heaton-Harris, Edit Herczog, Petre Popeangă, Gabriele Stauner

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

 

Benyújtás dátuma

30.3.2007

Megjegyzések (egy nyelven állnak rendelkezésre)

 

  • [1]  HL L 60., 2005.3.8., 1.,o.
  • [2]  HL C 263., 2006.10.31., 1. o.
  • [3]  HL C 263., 2006.10.31., 10. o.
  • [4]  HL L 248., 2002.9.16., 1. o. . Az 1995/2006/EK, Euratom rendelettel (HL L 390., 2006.12.30., 1. o.) módosított rendelet.
  • [5]  HL L 60., 2005.3.8., 1., o.
  • [6]  HL C 263., 2006.10.31., 1. o.
  • [7]  HL C 263., 2006.10.31., 10. o.
  • [8]  HL L 248., 2002.9.16., 1. o. Az 1995/2006/EK, Euratom rendelettel (HL L 390., 2006.12.30., 1. o.) módosított rendelet.
  • [9]  Elfogadott szövegek, P6_TA(2006)162.