ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Ανασυγκρότηση για το οικονομικό έτος 2005

2.4.2007 - (C6‑0388/2006 – 2006/2155(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών
Εισηγήτρια: Edit Herczog
PR_DEC_Agencies

Διαδικασία : 2006/2155(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0116/2007
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0116/2007
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Ανασυγκρότηση για το οικονομικό έτος 2005

(C6‑0388/2006 – 2006/2155(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–    έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Ανασυγκρότηση για το οικονομικό έτος 2005[1],

–    έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ανασυγκρότησης για το οικονομικό έτος 2005 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις της Υπηρεσίας[2],

–    έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 2007 (5711/2007 - C6‑0080/2007),

–    έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ΕΚ και συγκεκριμένα το άρθρο 276,

–    έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 της 25ης Ιουνίου 2002 σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[3] και συγκεκριμένα το άρθρο 185,

–    έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2667/2000 της 5ης Δεκεμβρίου 2000 για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Ανασυγκρότηση[4] και ιδίως το άρθρο 8,

–    έχοντας υπόψη τον κανονισμό της Επιτροπής (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της 19ης Νοεμβρίου 2002 για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002[5] και συγκεκριμένα το άρθρο 94,

–    έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–    έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών (A6-0116/2007),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Ανασυγκρότηση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2005·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής στον εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Ανασυγκρότηση, στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

 • [1]  ΕΕ C 266, 31.10.2006, σ. 7.
 • [2]  ΕΕ C 312, 19.12.2006, σ. 18.
 • [3]  EE L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006 (ΕΕ L 390, 30.12.2006, σ. 1).
 • [4]  ΕΕ L 306, 7.12.2000, σ. 7. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1756/2006 (ΕΕ L 332, 30.11.2006, σ. 18)
 • [5]  EE L 357, 31.12.2002, σ. 72.

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Ανασυγκρότηση για το οικονομικό έτος 2005

(C6‑0388/2006 – 2006/2155(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–    έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Ανασυγκρότηση για το οικονομικό έτος 2005[1],

–    έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ανασυγκρότησης για το οικονομικό έτος 2005 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις της Υπηρεσίας[2],

–    έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 2007 (5711/2007 - C6‑0080/2007),

–    έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ΕΚ και συγκεκριμένα το άρθρο 276,

–    έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 της 25ης Ιουνίου 2002 σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[3] και συγκεκριμένα το άρθρο 185,

–    έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2667/2000 της 5ης Δεκεμβρίου 2000 για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Ανασυγκρότηση[4] και ιδίως το άρθρο 8,

–    έχοντας υπόψη τον κανονισμό της Επιτροπής (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της 19ης Νοεμβρίου 2002 για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002[5] και συγκεκριμένα το άρθρο 94,

–    έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–    έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών (A6-0116/2007),

1. σημειώνει ότι οι τελικοί ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Ανασυγκρότηση για τα οικονομικά έτη 2004 και 2005 έχουν ως εξής:

Λογαριασμός διαχείρισης των οικονομικών ετών 2004 και 2005 (1000 ευρώ)

 

2005

2004

Έσοδα

 

 

Κοινοτική επιχορήγηση

261 009

231 909

Ανάκτηση εξόδων (επαναχρησιμοποίηση Τίτλος III)

546

1 229

Έσοδα από διοικητικές δράσεις (επαναχρησιμοποίηση Τίτλοι I και ΙΙ)

210

181

Λοιπά επιχειρησιακά έσοδα

1 076

6 113

Συνολικά επιχειρησιακά έσοδα

262 841

239 432

Δαπάνες

 

 

Διοικητικές δαπάνες

 

 

- Δαπάνες προσωπικού

15 727

17 575

- Λοιπές διοικητικές δαπάνες

7 212

6 290 

 

 

 

Επιχειρησιακές δαπάνες

 

 

- Κεντρική άμεση διαχείριση

243 442

268 965

Συνολικές διοικητικές και επιχειρησιακές δαπάνες

266 381

292 830

Πλεόνασμα/(Έλλειμμα) από επιχειρησιακές δραστηριότητες

-3 540

-53 398

Έκτακτα κέρδη

0

738 

Έκτακτες ζημίες

0

-1.269

Οικονομικό αποτέλεσμα του έτους

-3 540

-53 929

Πηγή: Τα στοιχεία δόθηκαν από την Υπηρεσία - Στον παρόντα πίνακα συγκεφαλαιώνονται τα στοιχεία που παρείχε η Υπηρεσία στους ετήσιους λογαριασμούς του.

2.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Ανασυγκρότηση για το οικονομικό έτος 2005·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Ανασυγκρότηση, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (σειρά L).

 • [1]  ΕΕ C 266, 31.10.2006, σ. 7.
 • [2]  ΕΕ C 312, 19.12.2006, σ. 18.
 • [3]  EE L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006 (ΕΕ L 390, 30.12.2006, σ. 1).
 • [4]  ΕΕ L 306, 7.12.2000, σ. 7. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1756/2006 (ΕΕ L 332, 30.11.2006, σ. 18)
 • [5]  EE L 357, 31.12.2002, σ. 72.

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Ανασυγκρότηση για το οικονομικό έτος 2005

(C6‑0388/2006 – 2006/2155(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–    έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Ανασυγκρότηση για το οικονομικό έτος 2005[1],

–    έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ανασυγκρότησης για το οικονομικό έτος 2005 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις της Υπηρεσίας[2],

–    έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 2007 (5711/2007 - C6‑0080/2007),

–    έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ΕΚ και συγκεκριμένα το άρθρο 276,

–    έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 της 25ης Ιουνίου 2002 σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[3] και συγκεκριμένα το άρθρο 185,

–    έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2667/2000 της 5ης Δεκεμβρίου 2000 για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Ανασυγκρότηση[4] και ιδίως το άρθρο 8,

–    έχοντας υπόψη τον κανονισμό της Επιτροπής (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της 19ης Νοεμβρίου 2002 για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002[5] και συγκεκριμένα το άρθρο 94,

–    έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–    έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών (A6-0116/2007),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δήλωσε ότι έλαβε εύλογη διαβεβαίωση ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έκλεισε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 είναι αξιόπιστοι και ότι οι υποκείμενες πράξεις, με επιφύλαξη, είναι νόμιμες και κανονικές·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 27 Απριλίου 2006 το Κοινοβούλιο χορήγησε απαλλαγή στον διευθυντή σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Κέντρου για το οικονομικό έτος 2004[6] και ότι στο ψήφισμα που συνοδεύει την απόφαση για την απαλλαγή το Κοινοβούλιο μεταξύ άλλων:

· παροτρύνει την Υπηρεσία να επιδιώξει να λάβει καθοδήγηση προς βελτίωση της πολιτικής για τη διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων που ακολουθεί· τούτο για να επιτύχει βελτίστη χρήση των συχνά τεραστίων ποσών που διατηρεί σε τρέχοντες τραπεζικούς λογαριασμούς·

· σημειώνει ότι οι πράξεις σχετικά με τα ανταλλαγματικά κεφάλαια, τα συστήματα πιστωτικού ορίου και τα ειδικά κεφάλαια έχουν πλήρως καταγραφεί ελλείψει αποτελεσματικών διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου για μακροπρόθεσμες απαιτήσεις· εμμένει στο να μπορεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να επαληθεύει όλες τις πράξεις·

· σημειώνει ότι για να αντιμετωπισθούν τα σοβαρά προβλήματα αναξιοπιστίας (και οι κατηγορίες περί διαφθοράς) που σχετίζονται με τις συνθήκες υπό τις οποίες ανατίθενται οι δημόσιες συμβάσεις για εξαιρετικά ευαίσθητα έργα (π.χ. φορείς παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας), καλεί την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ανασυγκρότησης να διατυπώσουν, σε στενή συνεργασία με την UNMIK (προσωρινή αποστολή των Ηνωμένων Εθνών για το Κοσσυφοπέδιο) και την FIU (μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών), σαφείς και διαφανείς κανόνες περί δημοσίων προμηθειών, να θεσπίσουν εσωτερικές και ανώτατες υπηρεσίες λογιστικού ελέγχου και να τηρούν ενήμερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την πραγματοποιούμενη πρόοδο·

Γενικά θέματα που αφορούν την πλειονότητα των αποκεντρωμένων υπηρεσιών της ΕΕ για εκάστη των οποίων απαιτείται χωριστή απαλλαγή

1.  θεωρεί ότι η διαρκής αύξηση του αριθμού των κοινοτικών αποκεντρωμένων υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων ορισμένων εξ αυτών δεν φαίνεται να εντάσσονται σε ένα πλαίσιο συνολικής πολιτικής και ότι οι αρμοδιότητες μερικών υπηρεσιών δεν αντικατοπτρίζουν πάντοτε τις πραγματικές ανάγκες της Ένωσης ή τις προσδοκίες των πολιτών της, σημειώνει δε ότι γενικώς οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες δεν έχουν πάντα καλή εικόνα ή καλή φήμη·

2.  καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να καθορίσει πλαίσιο συνολικής πολιτικής για την ίδρυση νέων κοινοτικών αποκεντρωμένων υπηρεσιών και να υποβάλει μελέτη κόστους ωφελείας πριν από την ίδρυση οιασδήποτε νέας αποκεντρωμένης υπηρεσίας, προσέχοντας ταυτόχρονα να αποφεύγει οιαδήποτε επικάλυψη δραστηριοτήτων μεταξύ υπηρεσιών ή με τις αρμοδιότητες άλλων ευρωπαϊκών οργανισμών·

3.  καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να γνωμοδοτήσει επί της μελέτης κόστους ωφελείας πριν να λάβει σχετική απόφαση το Κοινοβούλιο·

4.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει ανά πενταετία μελέτη για την προστιθέμενη αξία εκάστης υφισταμένης αποκεντρωμένης υπηρεσίας· καλεί όλα τα σχετικά θεσμικά όργανα στην περίπτωση αρνητικής αποτίμησης της προστιθέμενης αξίας μιας αποκεντρωμένης υπηρεσίας να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα προβαίνοντας σε αναδιατύπωση της εντολής της συγκεκριμένης υπηρεσίας ή στο κλείσιμό της·

5.  δεδομένου του αυξανόμενου αριθμού των ρυθμιστικών υπηρεσιών, θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις για το σχέδιο διοργανικής συμφωνίας που αφορά το πλαίσιο λειτουργίας των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών οργανισμών δεν έχουν ακόμη περατωθεί και καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής να καταβάλουν κάθε προσπάθεια σε συνεννόηση με το Ελεγκτικό Συνέδριο για να εξασφαλίσουν ότι η συμφωνία θα συναφθεί ταχέως·

6.  σημειώνει ότι η ευθύνη της Επιτροπής σε θέματα προϋπολογισμού καθιστά αναγκαία τη στενότερη σχέση των αποκεντρωμένων υπηρεσιών με την Επιτροπή· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα με σκοπό να αναγνωρισθεί στην Επιτροπή μειοψηφία αρνησικυρίας στα εποπτικά όργανα των ρυθμιστικών οργανισμών έως την 31η Δεκεμβρίου 2007 και να προβλέπεται αυτή η μειοψηφία από την αρχή όταν ιδρύονται νέοι οργανισμοί·

7.  καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να δημιουργήσει στην ετήσια έκθεση που εκπονεί πρόσθετο κεφάλαιο αφιερωμένο σε όλες τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες που πρέπει να λάβουν απαλλαγή υπό τους λογαριασμούς της Επιτροπής για να υπάρχει πολύ σαφέστερη εικόνα του τρόπου με τον οποίον οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες χρησιμοποιούν τους πόρους της ΕΕ·

8.  υπενθυμίζει την αρχή σύμφωνα με την οποία όλοι οι κοινοτικοί αποκεντρωμένοι οργανισμοί, είτε επιδοτούνται είτε όχι, εξαρτώνται από το Κοινοβούλιο για την απαλλαγή τους, ακόμη κι όταν υπάρχει αρμόδια για την απαλλαγή αρχή βάσει των ιδρυτικών τους κειμένων·

9.  καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να διενεργεί λογιστικούς ελέγχους των επιδόσεων για όλους τους αποκεντρωμένους οργανισμούς και υπηρεσίες και να υποβάλλει εκθέσεις στις σχετικές κοινοβουλευτικές επιτροπές, περιλαμβανομένης της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών·

10.  σημειώνει ότι ο αριθμός αποκεντρωμένων υπηρεσιών αυξάνει σταθερά και ότι, σύμφωνα με την πολιτική ευθύνη της Επιτροπής για τη λειτουργία των υπηρεσιών η οποία υπερβαίνει κατά πολύ την απλή υλικοτεχνική στήριξη, υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη οι Γενικές Διευθύνσεις της Επιτροπής που είναι επιφορτισμένες με τη σύσταση και παρακολούθηση αποκεντρωμένων υπηρεσιών να αναπτύξουν κοινή προσέγγιση για τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες· θεωρεί ότι ρεαλιστικός τρόπος για την επίτευξη προόδου προς μία κοινή προσέγγιση από την Επιτροπή για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες θα ήταν μία δομή παρόμοια με εκείνη που δημιούργησαν οι υπηρεσίες για τον συντονισμό μεταξύ των σχετικών ΓΔ·

11.  καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη που παρέχει στις υπηρεσίες λαμβάνοντας υπόψη τον όλο και περισσότερο περίπλοκο χαρακτήρα των διοικητικών κανόνων και τεχνικών προβλημάτων της Κοινότητας·

12. σημειώνει την απουσία πειθαρχικού οργάνου από όλους τους κοινοτικούς οργανισμούς και καλεί την Επιτροπή να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι θα συσταθεί ταχέως τέτοιος μηχανισμός·

13.  χαιρετίζει τις πολύ σημαντικές βελτιώσεις στον συντονισμό μεταξύ των αποκεντρωμένων υπηρεσιών, στοιχείο που τους επιτρέπει να αντιμετωπίζουν τα κατ' επανάληψη εμφανιζόμενα προβλήματα και καθιστά αποτελεσματικότερη τη συνεργασία με την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο·

14.  θεωρεί ότι η δημιουργία από πολλούς αποκεντρωμένους οργανισμούς μιας κοινής υπηρεσίας στήριξης που θα συμβάλει στο να καταστούν τα ηλεκτρονικά τους συστήματα δημοσιονομικής διαχείρισης σύμφωνα με εκείνα της Επιτροπής, είναι μέτρο που πρέπει να συνεχισθεί και να επεκταθεί·

15.  καλεί τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες να βελτιώσουν τη συνεργασία και τη συγκριτική αποτίμηση επιδόσεων με φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα τους· προτρέπει την Επιτροπή να εγκρίνει τα μέτρα που κρίνει απαραίτητα για να βοηθήσει τους αποκεντρωμένους οργανισμούς και υπηρεσίες να προβάλουν την εικόνα τους και να ενισχύσουν την απήχηση των δραστηριοτήτων τους·

16.  καλεί την Επιτροπή να διατυπώσει πρόταση για την εναρμόνιση της μορφής των ετησίων εκθέσεων που υποβάλλονται από τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες για να αναπτυχθούν δείκτες επιδόσεως οι οποίοι θα καθιστούν δυνατή τη σύγκριση της αποδοτικότητας των αποκεντρωμένων υπηρεσιών·

17.  καλεί τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες να υποβάλλουν στην αρχή εκάστου έτους δείκτες επιδόσεως βάσει των οποίων θα μπορούσε να μετρηθεί το έργο τους·

18.  καλεί όλες τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες να χρησιμοποιούν διαρκώς περισσότερο στόχους SMART, στοιχείο που θα πρέπει να οδηγήσει σε πιο ρεαλιστικό σχεδιασμό και υλοποίηση επιδιώξεων·

19.  συμφωνεί με το Ελεγκτικό Συνέδριο ότι η Επιτροπή φέρει επίσης ευθύνη για τη (δημοσιονομική) διαχείριση των αποκεντρωμένων οργανισμών και υπηρεσιών· επομένως, προτρέπει την Επιτροπή να παρακολουθεί και όπου χρειάζεται να κατευθύνει και να επικουρεί τη διαχείριση των διαφόρων οργανισμών, ειδικά σε σχέση με τη σωστή εφαρμογή των διαδικασιών μειοδοτικών διαγωνισμών, τη διαφάνεια των διαδικασιών πρόσληψης, τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (ανεπαρκής χρησιμοποίηση και υπερβολική εγγραφή στον προϋπολογισμό πιστώσεων) και, κυρίως, τη σωστή εφαρμογή των κανόνων που αφορούν το πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου·

20.  θεωρεί ότι τα προγράμματα εργασίας των αποκεντρωμένων υπηρεσιών πρέπει να εκφράζουν τη συμβολή τους με επιχειρησιακούς και μετρήσιμους όρους και ότι πρέπει να δίδεται η δέουσα προσοχή στις προδιαγραφές εσωτερικού ελέγχου της Επιτροπής

Ειδικά θέματα

21.  υπογραμμίζει την εξαιρετική εκτίμησή του για τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν από την Υπηρεσία και τις σημαντικές βελτιώσεις που θα μπορούσαν να εφαρμόσουν οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες για να ανταποκριθούν θετικά στις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Κοινοβουλίου·

22.  συγχαίρει τον Διευθυντή και το προσωπικό του για το έργο που επιτέλεσαν σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον βελτιώνοντας σημαντικά την εικόνα της ΕΕ και την προβολή της·

23.  επιμένει όπως η Επιτροπή παρατείνει τη δραστηριότητα της Υπηρεσίας που είναι προγραμματισμένη να λήξει το 2008· είναι της άποψης ότι η υπηρεσία πρέπει να μετατραπεί σε υπηρεσία για την εκτέλεση ορισμένων εξωτερικών δράσεων της ΕΕ, ιδιαίτερα με σκοπό τη διαχείριση καταστάσεων μετά από συγκρούσεις, προσέχοντας ταυτόχρονα να αποφευχθούν οιεσδήποτε επικαλύψεις με τις δραστηριότητες άλλων ευρωπαϊκών ή διεθνών οργανώσεων, με σκοπό να μην χαθεί η κτηθείσα εμπειρογνωμοσύνη·

24.  καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει το Κοινοβούλιο σχετικά με τους λόγους, εκτός από την πρόθεσή της να κλείσει την Υπηρεσία το 2008, που οδήγησαν στο γεγονός ότι δεν ανατέθηκε στην Υπηρεσία να εκτελέσει το ειδικό πρόγραμμα της Ένωσης για το βόρειο τμήμα της Κύπρου και για τη βοήθεια στον παλαιστινιακό λαό·

25.  θεωρεί ότι η Υπηρεσία δεν έχει μόνον τα συστήματα (υλικοτεχνική στήριξη, συστήματα ΤΠ και άλλα) για να εκτελεί ταχέως μεγάλα ποσά στήριξης σε περιοχές μετά από συγκρούσεις, αλλά ότι έχει επίσης αποδείξει ειδικά ότι διαθέτει και υψηλά επίπεδα πραγματογνωμοσύνης και τεχνογνωσίας στον τομέα της ανασυγκρότησης μετά από πόλεμο·

26.  είναι πεπεισμένο ότι τη στιγμή που η Επιτροπή επιθυμεί να αναλάβει τη διαχείριση του νέου μέσου προενταξιακής βοήθειας έχοντας υπόψη τα καθήκοντα σχετικά με το κεκτημένο όσον αφορά τα Βαλκάνια, η Υπηρεσία πρέπει να αναλάβει τα καθήκοντα που απαιτούνται από μια "Υπηρεσία Εξωτερικών Σχέσεων για εξωτερικές δράσεις"·

27.  θεωρεί ότι μια νέα εντολή αυτής της επιτυχούς υπηρεσίας θα ήταν ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος για να εκτελούνται τα νέα καθήκοντα στις εξωτερικές σχέσεις, τα οποία δεν είναι δυνατόν να εκτελούν οι υπηρεσίες της Επιτροπής στις Βρυξέλλες ή οι αντιπροσωπείες της Επιτροπής·

28.  θεωρεί ότι η Υπηρεσία θα μπορούσε να διαδραματίσει τον πλέον αποτελεσματικό ρόλο σε περιοχές όπου η παραδοσιακή αναπτυξιακή βοήθεια δεν είναι δυνατόν να εφαρμοσθεί· θεωρεί εξάλλου ότι τούτο θα αυξήσει σημαντικά την προβολή της ΕΕ·

29.  χαιρετίζει τα μέτρα που έλαβε η Υπηρεσία για τη βελτίωση της σύναψης των συμβάσεων μετά τις παρατηρήσεις που διατύπωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο στις ετήσιες εκθέσεις του για το 2003 και το 2004, στοιχείο που είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η διαφάνεια σε πολλούς τομείς: για παράδειγμα, οι σημαντικές αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης οι οποίες αφορούν τη σύναψη των συμβάσεων, είναι καλύτερα τεκμηριωμένες και πέραν τούτου βελτιώθηκε η συνολική ευταξία των διαδικασιών αξιολόγησης και σύναψης των συμβάσεων·

30.  καλεί την Υπηρεσία να αναπτύξει περαιτέρω τα κριτήρια επιλογής για να τα καταστήσει πιο ρεαλιστικά δεδομένου ότι δεν είναι προσαρμοσμένα στις συνθήκες υπό τις οποίες λειτουργεί η Υπηρεσία·

31.  χαιρετίζει την πρόοδο που σημειώθηκε στον τομέα των προσκλήσεων για την υποβολή προσφορών και ενθαρρύνει την Υπηρεσία να εντείνει τις προσπάθειές της για να εξασφαλίσει ότι οι συναπτόμενες συμβάσεις συμμορφώνονται πλήρως προς όλες τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις·

32.  σημειώνει ότι στην έκθεσή του για το 2004 το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε βασιζόμενο σε εξέταση των πράξεων που είχαν ανατεθεί στην αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στο Κοσσυφοπέδιο (ΑΗΕΚ) ότι η Υπηρεσία δεν ασκούσε επαρκή λογιστικό έλεγχο όταν πραγματοποιούσε πληρωμές και ότι αντιμετώπιζε σοβαρές δυσχέρειες κατά το κλείσιμο των πράξεων, κυρίως λόγω της έλλειψης, αφενός, κατάλληλων λογαριασμών για τα σχέδια και, αφετέρου, επαρκούς αιτιολόγησης των δαπανών· επιδοκιμάζει τις σημαντικές προσπάθειες που κατέβαλε η Υπηρεσία το 2005 για να διευθετήσει την κατάσταση, αλλά σημειώνει ωστόσο ότι παραμένουν κάποια προβλήματα για το κλείσιμο των πράξεων.

 • [1]  ΕΕ C 266, 31.10.2006, σ. 7.
 • [2]  ΕΕ C 312, 19.12.2006, σ. 18.
 • [3]  EE L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006 (ΕΕ L 390, 30.12.2006, σ. 1).
 • [4]  EE L 306, 7.12.2000, σ. 7. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1756/2006 (ΕΕ L 332, 30.11.2006, σ. 18)
 • [5]  EE L 357, 31.12.2002, σ. 72.
 • [6]  ΕΕ L 340, 6.12.2006, σ. 74.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Ανασυγκρότηση για το οικονομικό έτος 2005

Έγγραφα αναφοράς

C6‑0388/2006 – 2006/2155(DEC)

Νομική βάση

Άρθρο 276 ΕΚ

Κανονιστική βάση

Άρθρο 71 και Παράρτημα V

Δημοσίευση στην ΕΕ των τελικών ετήσιων λογαριασμών του Οργανισμού

ΕΕ C 266, 31.10.2006

Δημοσίευση στην ΕΕ της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου

ΕΕ C 312, 19.12.2006

Σύσταση του Συμβουλίου

5711/2007 - C6-0080/2007
27.2.2007

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CONT
29.11.2006

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET
29.11.2006

Αποφάσισε να μην εκδώσει γνωμοδότηση
  Ημερομηνία της απόφασης

ΑFET
28.11.2006

 

 

 

 

Εισηγητής(ές)
  Ημερομηνία ορισμού

Edit Herczog
20.4.2006

Εξέταση στην επιτροπή

28.2.2007

26.3.2007

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

26.3.2007

 

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας:

 

Πρόταση απόφασης για την απαλλαγή

υπέρ: 21

κατά: 1

αποχές: 0

Πρόταση απόφασης για το κλείσιμο των λογαριασμών

υπέρ: 23

κατά: 1

αποχές: 0

Πρόταση ψηφίσματος με τις παρατηρήσεις

υπέρ: 22

κατά: 1

αποχές: 1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean-Pierre Audy, Herbert Bösch, Paulo Casaca, Szabolcs Fazakas, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Dan Jørgensen, Bogusław Liberadzki, Nils Lundgren, Marusya Ivanova Lyubcheva, Hans-Peter Martin, Edith Mastenbroek, Jan Mulder, Francesco Musotto, Ovidiu Ioan Silaghi, Bart Staes

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Salvador Garriga Polledo, Edit Herczog, Véronique Mathieu, Bill Newton Dunn, Petre Popeangă, Paul Rübig, Margarita Starkevičiūtė, Ralf Walter

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

 

Ημερομηνία κατάθεσης

2.4.2007

 

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνον γλώσσα)