Správa - A6-0116/2007Správa
A6-0116/2007

SPRÁVA o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre obnovu za rozpočtový rok 2005

2.4.2007 - (C6‑0388/2006 – 2006/2155(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu
Spravodajkyňa: Edit Herczog


Postup : 2006/2155(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0116/2007
Predkladané texty :
A6-0116/2007
Rozpravy :
Prijaté texty :

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre obnovu za rozpočtový rok 2005

(C6‑0388/2006 – 2006/2155(DEC))

Európsky parlament,

–    so zreteľom na konečnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre obnovu za rozpočtový rok 2005[1],

–    so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre obnovu za rozpočtový rok 2005 spolu s odpoveďami agentúry [2],

–    so zreteľom na odporúčanie Rady zo dňa 27. februára 2007 (5711/2007 - C6-0080/2007),

–    so zreteľom na Zmluvu o ES a najmä na jej článok 276,

–    so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev [3], a najmä na jeho článok 185,

–    zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2667/2000 z 5. decembra 2000 o Európskej agentúre pre obnovu[4] a najmä na jeho článok 8,

–    so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[5] a najmä na jeho článok 94,

–    so zreteľom na článok 71 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–    so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zahraničné veci (A6-0116/2007),

1.  udeľuje riaditeľovi Európskej agentúry pre obnovu absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2005;

2.  uvádza svoje pripomienky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskej agentúry pre obnovu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskej agentúry pre obnovu za rozpočtový rok 2005

(C6‑0388/2006 – 2006/2155(DEC))

Európsky parlament,

–    so zreteľom na konečnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre obnovu za rozpočtový rok 2005[6],

–    so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre obnovu za rozpočtový rok 2005 spolu s odpoveďami agentúry [7],

–    so zreteľom na odporúčanie Rady zo dňa 27. februára 2007 (5711/2007 - C6-0080/2007),

–    so zreteľom na Zmluvu o ES a najmä na jej článok 276,

–    so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev [8], a najmä na jeho článok 185,

–    zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2667/2000 z 5. decembra 2000 o Európskej agentúre pre obnovu [9] a najmä na jeho článok 8,

–    so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[10] a najmä na jeho článok 94,

–    so zreteľom na článok 71 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–    so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zahraničné veci (A6-0116/2007),

1. berie na vedomie nasledujúce údaje v konečnej účtovnej závierke Európskej agentúry pre obnovu za účtovné obdobie 2004 a 2005:

Účet príjmov a výdavkov za účtovné obdobie 2004 a 2005 (v 1000 EUR)

 

2005

2004

Príjmy

 

 

Dotácia ES

261 009

231 909

Vymáhanie výdavkov (opätovné použitie- hlava III)

546

1 229

Príjmy súvisiace zo správnou činnosťou (opätovné použitie - hlavy I a II)

210

181

Ostatné granty a rozpočtové prostriedky druhých zmluvných strán

1 076

6 113

Prevádzkové príjmy spolu

262 841

239 432

Výdavky

 

 

Správne výdavky

 

 

- Výdavky na zamestnancov

15 727

17 575

- Ostatné správne výdavky

7 212

6 290 

 

 

 

- Prevádzkové výdavky

 

 

- Centralizované priame riadenie

243 442

268 965

Správne a prevádzkové výdavky spolu

266 381

292 830

Prebytok/(Schodok) z prevádzkových činností

-3 540

-53 398

Mimoriadne výnosy

0

738 

Mimoriadne straty

0

-1.269

Hospodársky výsledok za účtovné obdobie

-3 540

-53 929

Zdroj: Údaje agentúry – v tejto tabuľke sú zhrnuté údaje, ktoré poskytla agentúra vo svojej účtovnej závierke.

2.  schvaľuje účtovnú závierku Európskej agentúry pre obnovu za rozpočtový rok 2005;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Európskej agentúry pre obnovu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s pripomienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre obnovu za rozpočtový rok 2005

(C6‑0388/2006 – 2006/2155(DEC))

Európsky parlament,

–    so zreteľom na konečnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre obnovu za rozpočtový rok 2005[11],

–    so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre obnovu za rozpočtový rok 2005 spolu s odpoveďami agentúry [12],

–    so zreteľom na odporúčanie Rady zo dňa 27. februára 2007 (5711/2007 - C6-0080/2007),

–    so zreteľom na Zmluvu o ES a najmä na jej článok 276,

–    so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev [13], a najmä na jeho článok 185,

–    zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2667/2000 z 5. decembra 2000 o Európskej agentúre pre obnovu [14] a najmä na jeho článok 8,

–    so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[15] a najmä na jeho článok 94,

–    so zreteľom na článok 71 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–    so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zahraničné veci (A6-0016/2007),

A.  keďže Dvor audítorov vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka za rozpočtový rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2005, poskytuje spoľahlivé informácie a že príslušné transakcie boli okrem výhrady zákonné a správne,

B.  keďže Parlament udelil riaditeľovi 27. apríla 2006 absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2004[16] a v uznesení, ktoré je súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, Parlament okrem iného

· vyzýva agentúru, aby využila poradenstvo v snahe zlepšiť svoju politiku v oblasti správy pokladne a čo najlepšie využiť často značné sumy držané na bežných bankových účtoch;

· konštatuje, že transakcie týkajúce sa finančných prostriedkov druhej zmluvnej strany, schémy úverových liniek a osobitné finančné prostriedky boli zaznamenané úplne, keďže chýbajú efektívne postupy vnútornej kontroly pre dlhodobé pohľadávky; trvá na tom, aby všetky transakcie boli overiteľné Dvorom audítorov;

· konštatuje, že s cieľom riešiť vážne problémy nespoľahlivosti (a obvinenia z korupčných praktík), ktoré v súčasnosti sprevádzajú podmienky, za ktorých sa prideľujú zmluvy v rámci verejného obstarávania a koncesie na vysoko senzitívne projekty (napr. prevádzkovatelia mobilných sietí), nalieha na Komisiu a Európsku agentúru pre obnovu, aby v úzkej spolupráci s UNMIK (Dočasnou misiou Organizácie Spojených národov v Kosove) a FIU (Finančnou vyšetrovacou jednotkou) stanovili jasné a transparentné pravidlá verejného obstarávania, zariadili interné a najvyššie kontrolné inštitúcie a informovali Európsky parlament o dosiahnutom pokroku;

Všeobecné poznámky týkajúce sa väčšiny agentúr EÚ, ktorým sa udeľuje absolutórium samostatne

1.  domnieva sa, že stále rastúci počet agentúr Spoločenstva a činnosti niektorých z nich zrejme nezapadajú do všeobecného rámca usmernení, že úlohy niektorých agentúr nie sú vždy odrazom skutočných potrieb Únie ani očakávaní občanov a konštatuje, že vo všeobecnosti agentúry nemajú vždy dobrý imidž ani dobrý obraz v tlači;

2.  vyzýva preto Komisiu, aby definovala všeobecný rámec usmernení pre vytváranie nových agentúr Spoločenstva; aby pred vytvorením akejkoľvek novej agentúry predložila analýzu nákladov a prínosov a zároveň dbala na to, aby nedošlo k zdvojeniu činností medzi agentúrami alebo vzhľadom na úlohy iných európskych organizácií;

3.  vyzýva Dvor audítorov, aby predložil svoje stanovisko k analýze nákladov a prínosov predtým, ako Parlament prijme rozhodnutie;

4.  vyzýva Komisiu, aby každých päť rokov predkladala štúdiu o pridanej hodnote, ktorú prináša každá existujúca agentúra; vyzýva všetky dotknuté inštitúcie, aby v prípade negatívneho hodnotenia prínosu určitej agentúry prijali potrebné kroky a upravili pôsobnosť tejto agentúry alebo ju zrušili;

5.  vzhľadom na rastúci počet regulačných agentúr vyjadruje poľutovanie, že rokovania o návrhu medziinštitucionálnej dohody o spoločnom rámci pre tieto agentúry sa ešte neskončili a vyzýva príslušné oddelenia Komisie, aby v spolupráci s Dvorom audítorov podnikli všetky kroky potrebné na čo najrýchlejšie uzavretie tejto dohody;

6.  konštatuje, že z rozpočtovej zodpovednosti Komisie vyplýva nevyhnutnosť tesnejšej spätosti agentúr s Komisiou; vyzýva Komisiu a Radu, aby prijali všetky potrebné kroky, na základe ktorých sa Komisii do 31. 12. 2007 prizná blokujúca menšina v dozorných grémiách regulačných agentúr, pričom pri zriaďovaní nových agentúr sa s týmto nástrojom bude od začiatku počítať;

7.  vyzýva Dvor audítorov, aby do svojej výročnej správy doplnil novú kapitolu venovanú všetkým agentúram, ktorým sa udeľuje absolutórium v rámci účtov Komisie, s cieľom poskytnúť oveľa jasnejší obraz o tom, ako agentúry využívajú prostriedky EÚ;

8.  pripomína zásadu, podľa ktorej všetky agentúry Spoločenstva bez ohľadu na to, či dostávajú dotácie alebo nie, podliehajú udeleniu absolutória Parlamentom, a to aj v prípadoch, keď je podľa ich zakladajúceho textu do tohto procesu zapojený iný orgán, ktorý udeľuje absolutórium;

9.  vyzýva Dvor audítorov, aby vykonal audity výkonnosti všetkých agentúr a podal o nich správu príslušným výborom Parlamentu vrátane Výboru pre kontrolu rozpočtu;

10.  poznamenáva, že počet agentúr neustále rastie, a že v súlade s politickou zodpovednosťou Komisie za fungovanie agentúr, ktorá v značnej miere presahuje obyčajnú logistickú podporu, je stále viac potrebné, aby generálne riaditeľstvá Komisie poverené zriaďovaním a kontrolou agentúr vytvorili spoločný postup pre všetky agentúry; pragmatickým krokom k zjednoteniu postupu Komisie vo všetkých otázkach týkajúcich sa agentúr by bolo vytvorenie podobnej štruktúry, akú agentúry vytvorili na koordináciu s príslušnými generálnymi riaditeľstvami;

11.  vyzýva Komisiu, aby zlepšila administratívnu a technickú podporu agentúr, pričom zohľadní rastúcu komplexnosť administratívnych pravidiel Spoločenstva a technických problémov;

12.  konštatuje, že v žiadnej agentúre Spoločenstva neexistuje disciplinárny orgán a vyzýva oddelenia Komisie, aby podnikli potrebné opatrenia na rýchle zavedenie takéhoto mechanizmu;

13.  víta podstatné zlepšenie koordinácie medzi agentúrami EÚ, ktoré im umožňuje riešiť opakujúce sa problémy a zefektívňuje ich spoluprácu s Komisiou a Parlamentom;

14.  domnieva sa, že vytvorenie spoločného podporného oddelenia viacerými agentúrami s cieľom zosúladiť informačné systémy finančného riadenia so systémami Komisie je opatrením, v ktorom treba pokračovať a ktoré treba rozšíriť;

15.  vyzýva agentúry, aby zlepšili spoluprácu a porovnávanie so subjektmi v príslušných sektoroch; podporuje Komisiu, aby prijala opatrenia, ktoré uzná za vhodné, na pomoc agentúram pri vylepšovaní ich imidžu a zvyšovaní prehľadnosti ich činností;

16.  žiada Komisiu, aby predložila návrh na zjednotenie spôsobu podávania výročných správ agentúrami a aby stanovila ukazovatele výkonnosti, ktoré by umožňovali porovnať efektívnosť práce jednotlivých agentúr;

17.  vyzýva agentúry, aby na začiatku každého roka oznámili ukazovatele výkonnosti, podľa ktorých by sa dala hodnotiť ich činnosť;

18.  vyzýva všetky agentúry, aby viac využívali ciele SMART, čo by malo viesť k reálnejšiemu plánovaniu a plneniu cieľov;

19.  súhlasí s Dvorom audítorov, že Komisia tiež nesie zodpovednosť za (finančné) hospodárenie agentúr; nalieha preto na Komisiu, aby monitorovala a v prípade potreby usmernila a pomáhala manažmentu rôznych agentúr, najmä pokiaľ ide o správne uplatňovanie postupov verejného obstarávania, transparentnosť postupov prijímania zamestnancov, riadne finančné hospodárenie (nedostatočné využívanie prostriedkov a prekročenie rozpočtu) a predovšetkým správne uplatňovanie pravidiel týkajúcich sa rámca vnútornej kontroly;

20.  domnieva sa, že program práce agentúr by mal vyjadrovať ich príspevok z funkčného a merateľného hľadiska a mali by sa plne zohľadňovať normy vnútornej kontroly Komisie;

Špecifické poznámky

21.  zdôrazňuje, že si vysoko cení výsledky dosiahnuté agentúrou a výrazné zlepšenia, ktoré uskutočnili agentúry preto, aby pozitívne odpovedali na odporúčania Dvora audítorov a Parlamentu;

22.  blahoželá riaditeľovi a jeho personálu k práci, ktorú vykonali vo veľmi ťažkých podmienkach a ktorou výrazne zlepšili obraz EÚ a jej viditeľnosť;

23.  trvá na tom, aby Komisia predĺžila činnosť Agentúry, ktorej ukončenie je naplánované na koniec roka 2008; domnieva sa, že by sa agentúra mala pretransformovať na agentúru na výkon niektorých vonkajších činností EÚ, predovšetkým s cieľom riadenia postkonfliktných situácií, pričom bude dbať na to, aby sa zabránilo ich prekrývaniu s činnosťami iných európskych alebo medzinárodných organizácií s cieľom predísť strate získaných skúseností;

24.  žiada Komisiu, aby informovala Parlament o ďalších dôvodoch okrem jej zámeru zrušiť agentúru v roku 2008, ktoré viedli k tomu, že táto agentúra nebola poverená zavádzaním osobitného programu Únie pre severnú časť Cypru a pomoci palestínskemu obyvateľstvu;

25.  domnieva sa, že agentúra má k dispozícii nielen systémy (logistika, systémy IT a iné) rýchleho nasadenia veľkých objemov finančných prostriedkov na podporu oblastí prekonávajúcich následky konfliktu, ale tiež preukázala, že má vynikajúce odborné znalosti a know-how v oblasti povojnovej obnovy;

26.  je presvedčený o tom, že práve vtedy, keď chce Komisia prevziať riadenie nového Nástroja predvstupovej pomoci so zreteľom na úlohy súvisiace s acquis na Balkáne, by agentúra mala prevziať úlohy požadované od „Agentúry pre vonkajšie činnosti RELEX“;

27.  domnieva sa, že nový mandát tejto úspešnej agentúry by bol najúčinnejším spôsobom plnenia nových úloh v oblasti vonkajších činností, ktoré nemôžu vykonávať oddelenia Komisie v Bruseli alebo delegácie Komisie;

28.  domnieva sa, že agentúra by mohla zohrávať účinnejšiu úlohu v oblastiach, v ktorých nemôže byť poskytovaná tradičná rozvojová pomoc; a domnieva sa, že by to značne zlepšilo viditeľnosť EÚ;

29.  víta opatrenia, ktoré agentúra prijala na zlepšenie postupov zadávania zákaziek v nadväznosti na pripomienky Dvora audítorov uvedené v jeho výročných správach za roky 2003 a 2004, čo viedlo k zlepšeniu transparentnosti vo viacerých oblastiach; napríklad dôležité rozhodnutia prijaté počas procesu hodnotenia, ktoré ovplyvňujú zadávanie zákaziek, sú lepšie zdokumentované a ďalej sa zlepšila celková disciplína v oblasti postupov hodnotenia a zadávania zákaziek;

30.  vyzýva agentúru, aby ďalej rozvinula kritériá výberu, aby viac zodpovedali realite, keďže niekedy nezodpovedajú podmienkam, v ktorých agentúra pracuje;

31.  víta pokrok, ktorý sa dosiahol v oblasti verejného obstarávania, a žiada agentúru, aby ďalej zintenzívnila svoje úsilie s cieľom zabezpečiť, aby zadávanie zákaziek bolo v plnom súlade so všetkými príslušnými právnymi predpismi;

32.  konštatuje, že na základe prieskumu operácií zverených UNMIK upozornil Dvor audítorov vo svojej správe za rok 2004 na to, že agentúra uskutočnila platby bez primeranej finančnej kontroly a pri uzatváraní operácií sa stretávala s vážnymi ťažkosťami, najmä v dôsledku neexistencie vhodných účtov k projektom a nedostatočného zdôvodnenia výdavkov; víta značné úsilie, ktoré agentúra vyvinula v roku 2005 s cieľom napraviť túto situáciu, konštatuje však, že pretrvávali niektoré problémy spojené s uzatváraním operácií.

POSTUP

Názov

Udelenie absolutória za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre obnovu za rozpočtový rok 2005

Referenčné čísla

C6‑0388/2006 – 2006/2155(DEC)

Právny základ

článok 276 ES

Základ v rokovacom poriadku

článok 71 a príloha V

Uverejnenie ročnej účtovnej závierky agentúry v Ú. v.

Ú. v. C 266, 31.10.2006

Uverejnenie výročnej správy Dvora audítorov v Ú. v.

Ú. v. C 312, 19.12.2006

Odporúčanie Rady
  dátum odovzdania

5711/2007 - C6-0080/2007
27.2.2007

Gestorský výbor
  dátum predloženia

CONT
29.11.2006

Výbor požiadaný o stanovisko
  dátum predloženia

AFET
29.11.2006

 

 

 

 

Bez predloženia stanoviska
  dátum rozhodnutia

AFET
28.11.2006

 

 

 

 

Spravodajca
  dátum menovania

Edit Herczog
20.4.2006

Prerokovanie vo výbore

28.2.2007

26.3.2007

 

 

 

Dátum prijatia

26.3.2007

Výsledok hlasovania:

 

Návrh rozhodnutia o absolutóriu

za: 21

proti: 1

zdržal(-i) sa: 0

Návrh rozhodnutia o účtovnej závierke

za: 23

proti: 1

zdržal(-i) sa: 0

Návrh uznesenia s poznámkami

za: 22

proti 1

zdržal(-i) sa: 1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean-Pierre Audy, Herbert Bösch, Paulo Casaca, Szabolcs Fazakas, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Dan Jørgensen, Bogusław Liberadzki, Nils Lundgren, Marusya Ivanova Lyubcheva, Hans-Peter Martin, Edith Mastenbroek, Jan Mulder, Francesco Musotto, Ovidiu Ioan Silaghi, Bart Staes

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Salvador Garriga Polledo, Edit Herczog, Véronique Mathieu, Bill Newton Dunn, Petre Popeangă, Paul Rübig, Margarita Starkevičiūtė, Ralf Walter

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

 

Dátum predloženia

2.4.2007

 

Poznámky (údaje, ktoré sú k dispozícii iba v jednej jazykovej verzii)

 

 

 • [1]  Ú. v. EÚ C 266, 31.10.2006, s. 7.
 • [2]  Ú. v. EÚ C 312, 19.12.2006, s. 18.
 • [3]  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie v znení zmien a doplnení nariadenia (ES, Euratom) č. 1995/2006 (Ú. v. EÚ L 390, 30.12.2006, s. 1).
 • [4]  Ú. v. ES L 306, 7.12.2000, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1756/2006 (Ú. v. EÚ L 332, 30.11.2006, s. 18).
 • [5]  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
 • [6]  Ú. v. EÚ C 266, 31.10.2006, s. 7.
 • [7]  Ú. v. EÚ C 312, 19.12.2006, s. 18.
 • [8]  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie v znení zmien a doplnení nariadenia (ES, Euratom) č. 1995/2006 (Ú. v. EÚ L 390, 30.12.2006, s. 1).
 • [9]  Ú. v. ES L 306, 7.12.2000, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1756/2006 (Ú. v. EÚ L 332, 30.11.2006, s. 18).
 • [10]  Ú. v. EÚ L 357, 31.12.2002, s. 72.
 • [11]  Ú. v. EÚ C 266, 31.10.2006, s. 7.
 • [12]  Ú. v. EÚ C 312, 19.12.2006, s. 18.
 • [13]  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1 Nariadenie v znení zmien a doplnení nariadenia (ES, Euratom) č. 1995/2006 (Ú. v. EÚ L 390, 30.12.2006, s. 1).
 • [14]  Ú. v. ES L 306, 7.12.2000, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1756/2006 (Ú. v. EÚ L 332, 30.11.2006, s. 18).
 • [15]  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
 • [16]  Ú. v. EÚ L 340, 6.12.2006, s. 74.