ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας για το οικονομικό έτος 2005

2.4.2007 - (C6‑0389/2006 – 2006/2156(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών
Εισηγήτρια: Edit Herczog
PR_DEC_Agencies

Διαδικασία : 2006/2156(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0118/2007
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0118/2007
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας για το οικονομικό έτος 2005

(C6‑0389/2006 – 2006/2156(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–    έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας για το οικονομικό έτος 2005[1],

–    έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας για το οικονομικό έτος 2005 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού[2],

–    έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 2007 (5711/2007 - C6‑0080/2007),

–    έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ΕΚ και συγκεκριμένα το άρθρο 276,

–    έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 της 25ης Ιουνίου 2002 σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[3] και συγκεκριμένα το άρθρο 185,

–    έχοντας υπόψη τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1035/97 του Συμβουλίου της 2ας Ιουνίου 1997 για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των φαινομένων ρατσισμού και ξενοφοβίας[4], και ιδίως το άρθρο 12α,

–    έχοντας υπόψη τον κανονισμό της Επιτροπής (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της 19ης Νοεμβρίου 2002 για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002[5] και συγκεκριμένα το άρθρο 94,

–    έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–    έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A6-0118/2007),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Παρατηρητηρίου για το οικονομικό έτος 2005·

2.  καταγράφει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής στον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας, στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

 • [1]  ΕΕ C 266, 31.10.2006, σ. 46.
 • [2]  ΕΕ C 312, 19.12.2006, σ. 93.
 • [3]  ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006 (ΕΕ L 390, 30.12.2006, σ. 1).
 • [4]  ΕΕ L 151, 10.6.1997, σ.1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1652/2003 (ΕΕ L 245, 29.9.2003, σ. 33).
 • [5]  ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας για το οικονομικό έτος 2005

(C6‑0389/2006 – 2006/2156(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–    έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας για το οικονομικό έτος 2005[1],

–    έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας για το οικονομικό έτος 2005 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού[2],

–    έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 2007 (5711/2007 - C6‑0080/2007),

–    έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ΕΚ και συγκεκριμένα το άρθρο 276,

–    έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 της 25ης Ιουνίου 2002 σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[3] και συγκεκριμένα το άρθρο 185,

–    έχοντας υπόψη τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1035/97 του Συμβουλίου της 2ας Ιουνίου 1997 για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των φαινομένων ρατσισμού και ξενοφοβίας[4], και ιδίως το άρθρο 12α,

–    έχοντας υπόψη τον κανονισμό της Επιτροπής (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της 19ης Νοεμβρίου 2002 για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002[5] και συγκεκριμένα το άρθρο 94,

–    έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–    έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A6-0118/2007),

1. σημειώνει ότι οι τελικοί ετήσιοι λογαριασμοί του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας για τα οικονομικά έτη 2004 και 2005 έχουν ως εξής:

Λογαριασμός διαχείρισης των οικονομικών ετών 2004 και 2005 (1000 ευρώ)

 

2005

2004

Έσοδα

 

 

Κοινοτικές επιχορηγήσεις

8 189

5 675

Λοιπά έσοδα

151

455

Χρηματοπιστωτικά έσοδα

 

21

Επιχορήγηση PHARE

90

82

Σύνολο εσόδων (α)

8 430

6 233

Δαπάνες

 

 

Προσωπικό - Τίτλος Ι του προϋπολογισμού

 

 

Πληρωμές

3 008

2 645

Μεταφερθείσες από έτους εις έτος πιστώσεις

70

85

Διοίκηση - Τίτλος ΙΙ του προϋπολογισμού

 

 

Πληρωμές

550

447

Μεταφερθείσες από έτους εις έτος πιστώσεις

582

37

Επιχειρησιακές δραστηριότητες - Τίτλος ΙΙΙ του προϋπολογισμού

 

 

Πληρωμές

2 731

2 352

Μεταφερθείσες από έτους εις έτος πιστώσεις

667

745

Έσοδα με ειδικό προορισμό (PHARE και άλλα)

 

 

Πληρωμές

0

7

Μεταφερθείσες από έτους εις έτος πιστώσεις

90

0

Σύνολο δαπανών (β)

7 698

6 318

Αποτέλεσμα του οικονομικού έτους (α - β)

732

-85

Μεταφερόμενο υπόλοιπο από το προηγούμενο οικονομικό έτος

231

98

Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν και ακυρώθηκαν

210

241

Πιστώσεις προς επαναχρησιμοποίηση από το προηγούμενο οικονομικό έτος που δεν χρησιμοποιήθηκαν

 

0

Οφειλόμενα ποσά που ακυρώθηκαν

 

-23

Συναλλαγματικές διαφορές

-2

0

Υπόλοιπο για το οικονομικό έτος

1 171

231

Πηγή: Τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν από το Παρατηρητήριο. Στον παρόντα πίνακα συγκεφαλαιώνονται τα στοιχεία που παρείχε το Παρατηρητήριο στους ετήσιους λογαριασμούς του.

2.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας για το οικονομικό έτος 2005·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

 • [1]  ΕΕ C 266, 31.10.2006, σ. 46.
 • [2]  ΕΕ C 312, 19.12.2006, σ. 93.
 • [3]  ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006 (ΕΕ L 390, 30.12.2006, σ. 1).
 • [4]  ΕΕ L 151, 10.6.1997, σ.1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1652/2003 (ΕΕ L 245, 29.9.2003, σ. 33).
 • [5]  ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας για το οικονομικό έτος 2005

(C6‑0389/2006 – 2006/2156(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–    έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας για το οικονομικό έτος 2005[1],

–    έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας για το οικονομικό έτος 2005 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού[2],

–    έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 2007 (5711/2007 - C6‑0080/2007),

–    έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ΕΚ και συγκεκριμένα το άρθρο 276,

–    έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 της 25ης Ιουνίου 2002 σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[3], συγκεκριμένα το άρθρο 185,

–    έχοντας υπόψη τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1035/97 του Συμβουλίου της 2ας Ιουνίου 1997 για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των φαινομένων ρατσισμού και ξενοφοβίας[4], και ιδίως το άρθρο 12α,

–    έχοντας υπόψη τον κανονισμό της Επιτροπής (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της 19ης Νοεμβρίου 2002 για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002[5] και συγκεκριμένα το άρθρο 94,

–    έχοντας υπόψη το άρθρο 71 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

–    έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A6-0118/2007),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δήλωσε ότι έλαβε εύλογη διαβεβαίωση ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έκλεισε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 είναι αξιόπιστοι και ότι οι υποκείμενες πράξεις στο σύνολό τους είναι νόμιμες και κανονικές·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 27 Απριλίου 2006 το Κοινοβούλιο χορήγησε απαλλαγή στον διευθυντή σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Παρατηρητηρίου για το οικονομικό έτος 2004[6] και ότι στο ψήφισμα που συνοδεύει την απόφαση για την απαλλαγή το Κοινοβούλιο μεταξύ άλλων:

· εκφράζει ανησυχίες σχετικά με το υψηλό επίπεδο των ακυρωθεισών μεταφορών από έτος σε έτος ιδιαίτερα στον Τίτλο I (δαπάνες προσωπικού)·

· εκφράζει ανησυχίες για τις παρατυπίες που επεσήμανε το Ελεγκτικό Συνέδριο στις προσκλήσεις υποβολής προσφορών και στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων·

Γενικά θέματα που αφορούν την πλειονότητα των αποκεντρωμένων υπηρεσιών της ΕΕ για εκάστη των οποίων απαιτείται χωριστή απαλλαγή

1.  θεωρεί ότι η διαρκής αύξηση του αριθμού των κοινοτικών αποκεντρωμένων υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων ορισμένων εξ αυτών δεν φαίνεται να εντάσσονται σε ένα πλαίσιο συνολικής πολιτικής και ότι οι αρμοδιότητες μερικών υπηρεσιών δεν αντικατοπτρίζουν πάντοτε τις πραγματικές ανάγκες της Ένωσης ή τις προσδοκίες των πολιτών της, σημειώνει δε ότι γενικώς οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες δεν έχουν πάντα καλή εικόνα ή καλή φήμη·

2.  καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να καθορίσει πλαίσιο συνολικής πολιτικής για την ίδρυση νέων κοινοτικών αποκεντρωμένων υπηρεσιών και να υποβάλει μελέτη κόστους ωφελείας πριν από την ίδρυση οιασδήποτε νέας αποκεντρωμένης υπηρεσίας, προσέχοντας ταυτόχρονα να αποφεύγει οιαδήποτε επικάλυψη δραστηριοτήτων μεταξύ υπηρεσιών ή με τις αρμοδιότητες άλλων ευρωπαϊκών οργανισμών·

3.  καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να γνωμοδοτήσει επί της μελέτης κόστους ωφελείας πριν να λάβει σχετική απόφαση το Κοινοβούλιο·

4.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει ανά πενταετία μελέτη για την προστιθέμενη αξία εκάστης υφισταμένης αποκεντρωμένης υπηρεσίας· καλεί όλα τα σχετικά θεσμικά όργανα στην περίπτωση αρνητικής αποτίμησης της προστιθέμενης αξίας μιας αποκεντρωμένης υπηρεσίας να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα προβαίνοντας σε αναδιατύπωση της εντολής της συγκεκριμένης υπηρεσίας ή στο κλείσιμό της·

5.  δεδομένου του αυξανόμενου αριθμού των ρυθμιστικών υπηρεσιών, θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις για το σχέδιο διοργανικής συμφωνίας που αφορά το πλαίσιο λειτουργίας των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών οργανισμών δεν έχουν ακόμη περατωθεί και καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής να καταβάλουν κάθε προσπάθεια σε συνεννόηση με το Ελεγκτικό Συνέδριο για να εξασφαλίσουν ότι η συμφωνία θα συναφθεί ταχέως·

6.  σημειώνει ότι η ευθύνη της Επιτροπής σε θέματα προϋπολογισμού καθιστά αναγκαία τη στενότερη σχέση των αποκεντρωμένων υπηρεσιών με την Επιτροπή· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα με σκοπό να αναγνωρισθεί στην Επιτροπή μειοψηφία αρνησικυρίας στα εποπτικά όργανα των ρυθμιστικών οργανισμών έως την 31η Δεκεμβρίου 2007 και να προβλέπεται αυτή η μειοψηφία από την αρχή όταν ιδρύονται νέοι οργανισμοί·

7.  καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να δημιουργήσει στην ετήσια έκθεση που εκπονεί πρόσθετο κεφάλαιο αφιερωμένο σε όλες τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες που πρέπει να λάβουν απαλλαγή υπό τους λογαριασμούς της Επιτροπής για να υπάρχει πολύ σαφέστερη εικόνα του τρόπου με τον οποίον οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες χρησιμοποιούν τους πόρους της ΕΕ·

8.  υπενθυμίζει την αρχή σύμφωνα με την οποία όλοι οι κοινοτικοί αποκεντρωμένοι οργανισμοί, είτε επιδοτούνται είτε όχι, εξαρτώνται από το Κοινοβούλιο για την απαλλαγή τους, ακόμη κι όταν υπάρχει αρμόδια για την απαλλαγή αρχή βάσει των ιδρυτικών τους κειμένων·

9.  καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να διενεργεί λογιστικούς ελέγχους των επιδόσεων για όλους τους αποκεντρωμένους οργανισμούς και υπηρεσίες και να υποβάλλει εκθέσεις στις σχετικές κοινοβουλευτικές επιτροπές, περιλαμβανομένης της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών·

10.  σημειώνει ότι ο αριθμός αποκεντρωμένων υπηρεσιών αυξάνει σταθερά και ότι, σύμφωνα με την πολιτική ευθύνη της Επιτροπής για τη λειτουργία των υπηρεσιών η οποία υπερβαίνει κατά πολύ την απλή υλικοτεχνική στήριξη, υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη οι Γενικές Διευθύνσεις της Επιτροπής που είναι επιφορτισμένες με τη σύσταση και παρακολούθηση αποκεντρωμένων υπηρεσιών να αναπτύξουν κοινή προσέγγιση για τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες· θεωρεί ότι ρεαλιστικός τρόπος για την επίτευξη προόδου προς μία κοινή προσέγγιση από την Επιτροπή για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες θα ήταν μία δομή παρόμοια με εκείνη που δημιούργησαν οι υπηρεσίες για τον συντονισμό μεταξύ των σχετικών ΓΔ·

11.  καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη που παρέχει στις υπηρεσίες λαμβάνοντας υπόψη τον όλο και περισσότερο περίπλοκο χαρακτήρα των διοικητικών κανόνων και τεχνικών προβλημάτων της Κοινότητας·

12.  σημειώνει την απουσία πειθαρχικού οργάνου από όλους τους κοινοτικούς οργανισμούς και καλεί την Επιτροπή να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι θα συσταθεί ταχέως τέτοιος μηχανισμός·

13.  χαιρετίζει τις πολύ σημαντικές βελτιώσεις στον συντονισμό μεταξύ των αποκεντρωμένων υπηρεσιών, στοιχείο που τους επιτρέπει να αντιμετωπίζουν τα κατ' επανάληψη εμφανιζόμενα προβλήματα και καθιστά αποτελεσματικότερη τη συνεργασία με την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο·

14.  θεωρεί ότι η δημιουργία από πολλούς αποκεντρωμένους οργανισμούς μιας κοινής υπηρεσίας στήριξης που θα συμβάλει στο να καταστούν τα ηλεκτρονικά τους συστήματα δημοσιονομικής διαχείρισης σύμφωνα με εκείνα της Επιτροπής, είναι μέτρο που πρέπει να συνεχισθεί και να επεκταθεί·

15.  καλεί τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες να βελτιώσουν τη συνεργασία και τη συγκριτική αποτίμηση επιδόσεων με φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα τους· προτρέπει την Επιτροπή να εγκρίνει τα μέτρα που κρίνει απαραίτητα για να βοηθήσει τους αποκεντρωμένους οργανισμούς και υπηρεσίες να προβάλουν την εικόνα τους και να ενισχύσουν την απήχηση των δραστηριοτήτων τους·

16.  καλεί την Επιτροπή να διατυπώσει πρόταση για την εναρμόνιση της μορφής των ετησίων εκθέσεων που υποβάλλονται από τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες για να αναπτυχθούν δείκτες επιδόσεως οι οποίοι θα καθιστούν δυνατή τη σύγκριση της αποδοτικότητας των αποκεντρωμένων υπηρεσιών·

17.  καλεί τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες να υποβάλλουν στην αρχή εκάστου έτους δείκτες επιδόσεως βάσει των οποίων θα μπορούσε να μετρηθεί το έργο τους·

18.  καλεί όλες τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες να χρησιμοποιούν διαρκώς περισσότερο στόχους SMART, στοιχείο που θα πρέπει να οδηγήσει σε πιο ρεαλιστικό σχεδιασμό και υλοποίηση επιδιώξεων·

19.  συμφωνεί με το Ελεγκτικό Συνέδριο ότι η Επιτροπή φέρει επίσης ευθύνη για τη (δημοσιονομική) διαχείριση των αποκεντρωμένων οργανισμών και υπηρεσιών· επομένως, προτρέπει την Επιτροπή να παρακολουθεί και όπου χρειάζεται να κατευθύνει και να επικουρεί τη διαχείριση των διαφόρων οργανισμών, ειδικά σε σχέση με τη σωστή εφαρμογή των διαδικασιών μειοδοτικών διαγωνισμών, τη διαφάνεια των διαδικασιών πρόσληψης, τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (ανεπαρκής χρησιμοποίηση και υπερβολική εγγραφή στον προϋπολογισμό πιστώσεων) και, κυρίως, τη σωστή εφαρμογή των κανόνων που αφορούν το πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου·

20.  θεωρεί ότι τα προγράμματα εργασίας των αποκεντρωμένων υπηρεσιών πρέπει να εκφράζουν τη συμβολή τους με επιχειρησιακούς και μετρήσιμους όρους και ότι πρέπει να δίδεται η δέουσα προσοχή στις προδιαγραφές εσωτερικού ελέγχου της Επιτροπής

Ειδικά θέματα

21.  σημειώνει ότι μολονότι το ποσοστό ανάληψης των πιστώσεων του οικονομικού έτους 2005 ήταν άνω του 90 %, παρατηρήθηκε ότι για τις δαπάνες λειτουργίας, το ποσοστό μεταφοράς από έτος σε έτος των αναλήψεων υποχρεώσεων υπερέβαινε το 50 % και ότι γενικά το ποσοστό ακύρωσης των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν ήταν υψηλό (μεταξύ 15 % και 25 % ανάλογα με τους τίτλους)· καλεί το Παρατηρητήριο να βελτιώσει τον προγραμματισμό των δαπανών του και τον τρόπο παρακολούθησης της εκτέλεσής τους· υπογραμμίζει ότι οι μεταφορές μεταξύ των κονδυλίων του προϋπολογισμού πρέπει να είναι αιτιολογημένες και τεκμηριωμένες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις·

22.  σημειώνει ότι δεν είχε θεσπισθεί διαχείριση βάσει δραστηριοτήτων, μολονότι ο δημοσιονομικός κανονισμός του Παρατηρητηρίου προέβλεπε τη θέσπισή της βάσει εκείνης που εφαρμόσθηκε στον γενικό προϋπολογισμό με σκοπό μία καλλίτερη παρακολούθηση της επιδόσεως· καλεί το Παρατηρητήριο να υποβάλει πρόγραμμα εργασίας που εκφράζει τη συμβολή του με επιχειρησιακούς και μετρήσιμους όρους·

23.  σημειώνει ότι το Παρατηρητήριο δεν είχε σύστημα προγραμματισμού και διαχείρισης των αγορών εξοπλισμού του και ότι δεν προέβαινε σε περιοδικό έλεγχο της απογραφής του, ενώ αυτός ο έλεγχος θα είχε βελτιώσει την αξιοπιστία της απογραφής· καλεί το Παρατηρητήριο να διορθώσει αυτή την κατάσταση·

24.  σημειώνει ότι το σύστημα εσωτερικού ελέγχου του Παρατηρητηρίου χαρακτηρίζεται από διάφορες αδυναμίες όπως παραδείγματος χάριν το γεγονός ότι δεν πραγματοποιήθηκε περιγραφή των χρηματοδοτικών κυκλωμάτων που εφαρμόσθηκαν από τον διατάκτη, ότι τα συστήματα με τα οποία ο κύριος διατάκτης και οι δευτερεύοντες διατάκτες παρέχουν πληροφορίες στον υπόλογο δεν είχαν επικυρωθεί από τον υπόλογο, ότι η αρχή του διαχωρισμού των καθηκόντων δεν εφαρμόσθηκε αυστηρά, ιδίως μεταξύ των καθηκόντων δρομολόγησης και επαλήθευσης· καλεί το Παρατηρητήριο να μεριμνήσει ώστε για τις αναλήψεις υποχρεώσεων, οι καταστάσεις των εκ των προτέρων επαληθεύσεων να περιλαμβάνουν κριτήρια χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

25.  καλεί το Παρατηρητήριο να εφαρμόζει πλήρως τον κανόνα σύμφωνα με τον οποίο τα μέλη των επιτροπών επιλογής πρέπει να είναι πάντοτε βαθμού ισοδύναμου ή ανώτερου από εκείνον της προς πλήρωση θέσης·

26.  σημειώνει ότι οι προσκλήσεις υποβολής προσφορών που προκήρυξε το Παρατηρητήριο είναι ελάχιστα σαφείς όσον αφορά την ελάχιστη ποιότητα των προσφορών και τη στάθμιση των παραγόντων τιμής· καλεί το Παρατηρητήριο να εφαρμόζει αυστηρά τους κανόνες για την υποβολή προσφορών.

 • [1]  ΕΕ C 266, 31.10.2006, σ. 46.
 • [2]  ΕΕ C 312, 19.12.2006, σ. 93.
 • [3]  ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006 (ΕΕ L 390, 30.12.2006, σ. 1).
 • [4]  ΕΕ L 151, 10.6.1997, σ.1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1652/2003 (ΕΕ L 245, 29.9.2003, σ. 33).
 • [5]  ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.
 • [6]  ΕΕ L 340, 6.12.2006, σ. 80.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (20.3.2007)

προς την Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών

σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Παρακολούθηση των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας για το οικονομικό έτος 2005
(2006/2156(DEC))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Bárbara Dührkop Dührkop

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο αποκόμισε την εύλογη βεβαιότητα πως οι ετήσιοι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έκλεισε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 είναι αξιόπιστοι, καθώς και ότι οι υποκείμενες πράξεις είναι, στο σύνολό τους, νόμιμες και κανονικές·

2.  καλεί το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας να βελτιώσει τη σαφήνεια και τη διαφάνεια των διαδικασιών για τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών που προκηρύσσει·

3.  καλεί το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας να βελτιώσει την οικονομική διαχείρισή του.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Παρακολούθηση των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας για το οικονομικό έτος 2005

Αριθμός διαδικασίας

2006/2156(DEC)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

CONT

Γνωμοδότηση της
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE
29.11.2006

Ενισχυμένη συνεργασία - Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

 

Συντάκτης(κτρια) γνωμοδότησης
  Ημερομηνία ορισμού

Bárbara Dührkop Dührkop

19.12.2006

Συντάκτης(κτρια) γνωμοδότησης που αντικαταστάθηκε/καν

 

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

27.2.2007

20.3.2007

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

20.3.2007

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

-:

0:

39

0

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alexander Alvaro, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Mladen Petrov Chervenyakov, Carlos Coelho, Fausto Correia, Παναγιώτης Δημητρίου, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Giovanni Claudio Fava, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Lilli Gruber, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Barbara Kudrycka, Henrik Lax, Kartika Tamara Liotard, Sarah Ludford, Edith Mastenbroek, Dan Mihalache, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Αθανάσιος Παφίλης, Martine Roure, Luciana Sbarbati, Inger Segelström, Søren Bo Søndergaard, Adina-Ioana Vălean, Manfred Weber

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Simon Busuttil, Gérard Deprez, Ignasi Guardans Cambó, Tchetin Kazak, Witold Tomczak, Rainer Wieland

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Edit Bauer, Johannes Blokland

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνον γλώσσα)

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας για το οικονομικό έτος 2005

Έγγραφα αναφοράς

C6‑0389/2006 – 2006/2156(DEC)

Νομική βάση

Άρθρο 276 ΕΚ

Κανονιστική βάση

Άρθρο 71 και Παράρτημα V

Δημοσίευση στην ΕΕ των τελικών ετήσιων λογαριασμών του Οργανισμού

ΕΕ C 266, 31.10.2006

Δημοσίευση στην ΕΕ της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου

ΕΕ C 312, 19.12.2006

Σύσταση του Συμβουλίου
  Ημερομηνία διαβίβασης

5711/2007 - C6-0080/2007
27.2.2007

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CONT
29.11.2006

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE
29.11.2006

 

 

 

 

Εισηγητής(ές)
  Ημερομηνία ορισμού

Edit Herczog
20.4.2006

Εξέταση στην επιτροπή

28.2.2007

26.3.2007

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

26.3.2007

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας:

 

Πρόταση απόφασης για την απαλλαγή

υπέρ: 19

κατά: 2

αποχές: 1

Πρόταση απόφασης για το κλείσιμο των λογαριασμών

υπέρ: 19

κατά: 2

αποχές: 2

Πρόταση ψηφίσματος με τις παρατηρήσεις

υπέρ: 20

κατά: 2

αποχές: 1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean-Pierre Audy, Herbert Bösch, Paulo Casaca, Szabolcs Fazakas, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Dan Jørgensen, Bogusław Liberadzki, Nils Lundgren, Marusya Ivanova Lyubcheva, Hans-Peter Martin, Edith Mastenbroek, Francesco Musotto, Ovidiu Ioan Silaghi, Bart Staes

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Salvador Garriga Polledo, Edit Herczog, Véronique Mathieu, Bill Newton Dunn, Petre Popeangă, Paul Rübig, Margarita Starkevičiūtė, Ralf Walter

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

 

Ημερομηνία κατάθεσης

2.4.2007

 

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνον γλώσσα)