SPRÁVA o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie za rozpočtový rok 2005

2. 4. 2007 - (C6‑0389/2006 – 2007/2156(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu
Spravodajkyňa: Edit Herczog
PR_DEC_Agencies

Postup : 2006/2156(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0118/2007
Predkladané texty :
A6-0118/2007
Rozpravy :
Prijaté texty :

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie za rozpočtový rok 2005

(C6‑0389/2006 – 2007/2156(DEC))

Európsky parlament,

–    so zreteľom na konečnú účtovnú závierku Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie za rozpočtový rok 2005[1],

–    so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie za rozpočtový rok 2005 spolu s odpoveďami strediska[2],

–    so zreteľom na odporúčanie Rady z 27. februára 2007 (5711/2007 - C6-0080/2007),

–    so zreteľom na Zmluvu o ES, a najmä na jej článok 276,

–    so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev[3], a najmä na jeho článok 185,

–    so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1035/97 z 2. júna 1997, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie[4], a najmä na jeho článok 12a,

–    so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[5], a najmä na jeho článok 94,

–    so zreteľom na článok 71 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–    so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6-0118/2007),

1.  udeľuje riaditeľovi Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie absolutórium za plnenie rozpočtu strediska za rozpočtový rok 2005;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie za rozpočtový rok 2005

(C6‑0389/2006 – 2006/2156(DEC))

Európsky parlament,

–    so zreteľom na konečnú účtovnú závierku Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie za rozpočtový rok 2005[6],

–    so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie za rozpočtový rok 2005 spolu s odpoveďami strediska[7],

–    so zreteľom na odporúčanie Rady z 27. februára 2007 (5711/2007 - C6-0080/2007),

–    so zreteľom na Zmluvu o ES, a najmä na jej článok 276,

–    so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev[8], a najmä na jeho článok 185,

–    so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1035/97 z 2. júna 1997, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie[9], a najmä na jeho článok 12a,

–    o zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[10], a najmä na jeho článok 94,

–    so zreteľom na článok 71 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–    so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6-0118/2007),

1. berie na vedomie nasledujúce údaje v konečnej účtovnej závierke Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie za účtovné obdobie 2004 a 2005:

Účet príjmov a výdavkov za účtovné obdobie 2004 a 2005 (v 1000 eur)

 

2005

2004

Príjmy

 

 

Dotácie Spoločenstva

8 189

5 675

Ostatné príjmy

151

455

Finančné príjmy

 

21

Príspevok na program PHARE

90

82

Príjmy spolu a)

8 430

6 233

Výdavky

 

 

Zamestnanci – Hlava I rozpočtu

 

 

Platby

3 008

2 645

Prenesené rozpočtové prostriedky

70

85

Správne výdavky – Hlava II rozpočtu

 

 

Platby

550

447

Prenesené rozpočtové prostriedky

582

37

Prevádzkové výdavky — Hlava III rozpočtu

 

 

Platby

2 731

2 352

Prenesené rozpočtové prostriedky

667

745

Pripísané príjmy (PHARE a iné)

 

 

Platby

0

7

Prenesené rozpočtové prostriedky

90

0

Výdavky spolu b)

7 698

6 318

Výsledok za účtovné obdobie a - b)

732

-85

Zostatok prenesený z predchádzajúceho rozpočtového roka

231

98

Prenesené rozpočtové prostriedky, zrušené rozpočtové prostriedky

210

241

Nepoužité rozpočtové prostriedky z predchádzajúceho rozpočtového roka na opätovné použitie

 

0

Odpísané nezaplatené sumy

 

-23

Kurzové rozdiely

-2

0

Zostatok z účtovného obdobia

1 171

231

Zdroj: Údaje zozbieralo stredisko. V tejto tabuľke sú zhrnuté údaje, ktoré poskytlo stredisko vo svojej účtovnej závierke.

2.  schvaľuje účtovnú závierku Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie za rozpočtový rok 2005;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie za rozpočtový rok 2005

(C6‑0389/2006 – 2006/2156(DEC))

Európsky parlament,

–    so zreteľom na konečnú účtovnú závierku Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie za rozpočtový rok 2005[11],

–    so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie za rozpočtový rok 2005 spolu s odpoveďami strediska[12],

–    so zreteľom na odporúčanie Rady z 27. februára 2007 (5711/2007 - C6-0080/2007),

–    so zreteľom na Zmluvu o ES, a najmä na jej článok 276,

–    so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev[13], a najmä na jeho článok 185,

–    so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1035/97 z 2. júna 1997, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie[14], a najmä na jeho článok 12a,

–    o zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[15], a najmä na jeho článok 94,

–    so zreteľom na článok 71 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–    so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6-0118/2007),

A. keďže Dvor audítorov vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka za rozpočtový rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2005, poskytuje spoľahlivé informácie a že príslušné transakcie boli ako celok zákonné a správne,

B. keďže Parlament udelil riaditeľovi 27. apríla 2006 absolutórium na plnenie rozpočtu strediska za rozpočtový rok 2004[16] a v uznesení, ktoré je súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, Parlament okrem iného:

· vyjadril znepokojenie nad vysokou úrovňou prenosov predovšetkým v hlave I (výdavky na zamestnancov);

· vyjadril znepokojenie nad nezrovnalosťami, ktoré zistil Dvor audítorov vo vypisovaní verejných súťaží a verejnom obstarávaní;

Všeobecné poznámky týkajúce sa väčšiny agentúr EÚ, ktorým sa udeľuje absolutórium samostatne

1. domnieva sa, že stále rastúci počet agentúr Spoločenstva a činnosti niektorých z nich zrejme nezapadajú do všeobecného rámca usmernení, že úlohy niektorých agentúr nie sú vždy odrazom skutočných potrieb Únie ani očakávaní občanov a konštatuje, že vo všeobecnosti agentúry nemajú vždy dobrý imidž ani dobrý obraz v tlači;

2.   vyzýva preto Komisiu, aby definovala všeobecný rámec usmernení pre vytváranie nových agentúr Spoločenstva a aby pred vytvorením akejkoľvek novej agentúry predložila analýzu nákladov a prínosov a zároveň dbala na to, aby nedošlo k zdvojeniu činností medzi agentúrami alebo v rámci úloh iných európskych organizácií;

3.   vyzýva Dvor audítorov, aby predložil svoje stanovisko k analýze nákladov a prínosov predtým, ako Parlament prijme rozhodnutie;

4.   vyzýva Komisiu, aby každých päť rokov predkladala štúdiu o pridanej hodnote, ktorú prináša každá existujúca agentúra; vyzýva všetky dotknuté inštitúcie, aby v prípade negatívneho hodnotenia prínosu pridanej hodnoty určitej agentúry prijali potrebné kroky a upravili pôsobnosť tejto agentúry alebo ju zrušili;

5.   vzhľadom na rastúci počet regulačných agentúr ľutuje, že rokovania o návrhu medziinštitucionálnej dohody o spoločnom rámci pre tieto agentúry sa ešte neskončili a vyzýva príslušné oddelenia Komisie, aby spoločne s Dvorom audítorov podnikli všetky kroky potrebné na rýchle dosiahnutie tejto dohody;

6.   konštatuje, že z rozpočtovej zodpovednosti Komisie vyplýva nevyhnutnosť tesnejšej spätosti agentúr s Komisiou; vyzýva Komisiu a Radu, aby prijali všetky potrebné kroky, na základe ktorých sa Komisii do 31. decembra 2007 prizná blokujúca menšina v dozorných grémiách regulačných agentúr, pričom pri zriaďovaní nových agentúr sa s týmto nástrojom bude od začiatku počítať;

7.   vyzýva Dvor audítorov, aby do svojej výročnej správy doplnil novú kapitolu venovanú všetkým agentúram, ktorým sa udeľuje absolutórium v rámci účtov Komisie, s cieľom poskytnúť oveľa jasnejší obraz o tom, ako agentúry využívajú prostriedky EÚ;

8.   pripomína zásadu, podľa ktorej všetky agentúry Spoločenstva bez ohľadu na to, či dostávajú dotácie alebo nie, podliehajú udeleniu absolutória od Parlamentu, a to aj v prípadoch, keď je podľa ich zakladajúceho textu do tohto procesu zapojený iný orgán, ktorý udeľuje absolutórium;

9.   vyzýva Dvor audítorov, aby vykonal audity riadneho finančného hospodárenia a podal o nich správu príslušným výborom Parlamentu vrátane Výboru pre kontrolu rozpočtu;

10. poznamenáva, že počet agentúr neustále rastie a že v súlade s politickou zodpovednosťou Komisie za fungovanie agentúr, ktorá v značnej miere presahuje obyčajnú logistickú podporu, je stále viac potrebné, aby generálne riaditeľstvá Komisie poverené zriaďovaním a kontrolou agentúr vytvorili spoločný postup pre všetky agentúry; pragmatickým krokom k zjednoteniu postupu Komisie vo všetkých otázkach týkajúcich sa agentúr by bolo vytvorenie podobnej štruktúry, akú agentúry vytvorili na koordináciu medzi príslušnými generálnymi riaditeľstvami;

11. vyzýva Komisiu, aby zlepšila administratívnu a technickú podporu agentúr, pričom zohľadní rastúcu komplexnosť administratívnych pravidiel Spoločenstva a technických problémov;

12. konštatuje, že v žiadnej agentúre Spoločenstva neexistuje disciplinárny orgán a vyzýva oddelenia Komisie, aby podnikli potrebné opatrenia na zabezpečenia rýchleho zavedenia takéhoto mechanizmu;

13. víta podstatné zlepšenie koordinácie medzi agentúrami EÚ, ktoré im umožňuje riešiť opakujúce sa problémy a zefektívňuje ich spoluprácu s Komisiou a Parlamentom;

14. domnieva sa, že vytvorenie spoločného podporného oddelenia viacerými agentúrami s cieľom zosúladiť informačné systémy finančného riadenia so systémami Komisie je opatrením, v ktorom treba pokračovať a ktoré treba rozšíriť;

15. vyzýva agentúry, aby zlepšili spoluprácu a porovnávanie so subjektmi v príslušných sektoroch; podporuje Komisiu, aby prijala opatrenia, ktoré uzná za vhodné, na pomoc agentúram pri vylepšovaní ich imidžu a zvyšovaní prehľadnosti ich činností;

16. žiada Komisiu, aby predložila návrh na zjednotenie spôsobu, akým agentúry podávajú výročné správy, s cieľom stanovilť ukazovatele výkonnosti, ktoré by umožňovali porovnať efektívnosť práce jednotlivých agentúr;

17. vyzýva agentúry, aby na začiatku každého roka oznámili ukazovatele výkonnosti, podľa ktorých by sa dala hodnotiť ich činnosť;

18. vyzýva všetky agentúry, aby viac využívali ciele SMART, čo by malo viesť k reálnejšiemu plánovaniu a plneniu cieľov;

19. súhlasí s Dvorom audítorov, že Komisia tiež nesie zodpovednosť za (finančné) hospodárenie agentúr; nalieha preto na Komisiu, aby monitorovala a v prípade potreby usmernila a pomáhala manažmentu rôznych agentúr, najmä pokiaľ ide o správne uplatňovanie postupov verejného obstarávania, transparentnosť postupov prijímania zamestnancov, riadne finančné hospodárenie (nedostatočné využívanie prostriedkov a prekročenie rozpočtu) a predovšetkým správne uplatňovanie pravidiel týkajúcich sa rámca vnútornej kontroly;

20. domnieva sa, že program práce agentúr by mal vyjadrovať ich príspevok z funkčného a merateľného hľadiska a mali by sa plne zohľadňovať normy vnútornej kontroly Komisie;

Špecifické poznámky

21. konštatuje, že hoci bola miera prijatých záväzkov pre rozpočtové prostriedky na rozpočtový rok 2005 vyššia ako 90 %, zistilo sa, že miera prenesených záväzkov pri správnych výdavkoch prekročila 50 % a objem zrušených rozpočtových prostriedkov, ktoré boli prenesené z predchádzajúceho roka, bol vo všeobecnosti vysoký (od 15 % do 25 % v závislosti od príslušnej hlavy rozpočtu); vyzýva stredisko, aby zlepšilo plánovanie svojich výdavkov a spôsob, akým monitoruje ich uskutočňovanie; zdôrazňuje, že presuny medzi rozpočtovými riadkami musia byť opodstatnené a zdokumentované v súlade s platnými predpismi;

22. poznamenáva, že hoci sa to v predpise o rozpočtových pravidlách strediska predpokladá, nezaviedlo sa riadenie podľa činností v súlade s postupom použitým vo všeobecnom rozpočte, ktorého cieľom je zlepšiť monitorovanie výkonnosti; vyzýva stredisko, aby predložilo plán práce strediska, v ktorom bude vyjadrený príspevok strediska z hľadiska prevádzkových úloh a merateľným spôsobom;

23. konštatuje, že stredisko nemá systém na plánovanie a riadenie nákupu vybavenia a nevykonáva periodickú kontrolu inventára, hoci takého kontroly by zlepšili spoľahlivosť inventúrnych súpisov; vyzýva stredisko, aby túto situáciu vyriešilo;

24. konštatuje, že systém vnútornej kontroly strediska má rozličné nedostatky: napríklad skutočnosť, že finančné postupy zavedené povoľujúcim úradníkom sa neopísali, systémy, v rámci ktorých povoľujúci úradník a jeho zástupcovia podávajú informácie účtovníkovi, účtovník osobitne nepotvrdil, a zásada oddelenosti povinností povoľujúceho úradníka a účtovníka sa striktne nedodržala, najmä pokiaľ ide o oddelenie povinností súvisiacich so začatím a overovaním operácií; vyzýva stredisko, aby zoznamy predbežných kontrol v prípade záväzkov obsahovali kritériá správneho finančného hospodárenia;

25. vyzýva stredisko, aby v plnom rozsahu uplatňovalo pravidlo, podľa ktorého musia mať členovia výberovej komisie rovnakú alebo vyššiu platovú triedu ako príslušné voľné pracovné miesto;

26. konštatuje, že výzvy na predkladanie ponúk vydané strediskom neobsahujú veľa informácií o minimálnej úrovni kvality, ktorú musia ponuky obsahovať, a vyrovnanosti cenových faktorov; vyzýva stredisko, aby dôsledne uplatňovalo pravidlá verejnej súťaže.

20. 3. 2007

STANOVISKO VÝBORU PRE OBČIANSKE SLOBODY, SPRAVODLIVOSŤ A VNÚTORNÉ VECI

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k udeleniu absolutória na plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie za rozpočtový rok 2005

(C6-0389/2006 - 2006/2156(DEC))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Bárbara Dührkop Dührkop

NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.   s potešením konštatuje, že Dvor audítorov mohol získať primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka za rozpočtový rok končiaci 31. decembra 2005 je spoľahlivá a že príslušné transakcie sú ako celok zákonné a správne;

2.   vyzýva Európske stredisko pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie, aby zlepšilo jasnosť a transparentnosť svojich postupov verejného obstarávania;

3.   vyzýva Európske stredisko pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie, aby naďalej vyvíjalo úsilie na zlepšenie svojho finančného hospodárenia.

POSTUP

Názov

Udelenie absolutória na plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie za rozpočtový rok 2005.

Číslo postupu

2006/2156(DEC)

Gestorský výbor

CONT

Výbor, ktorý predložil stanovisko

        dátum oznámenia na schôdzi

LIBE
29.11.2006

Rozšírená spolupráca – dátum oznámenia na schôdzi

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko
  dátum menovania

Bárbara Dührkop Dührkop

19.12.2006

Predchádzajúci spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

 

Prerokovanie vo výbore

27.2.2007

20.3.2007

 

 

 

Dátum prijatia

20.3.2007

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

39

0

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Alexander Alvaro, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Mladen Petrov Chervenyakov, Carlos Coelho, Fausto Correia, Panayiotis Demetriou, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Giovanni Claudio Fava, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Lilli Gruber, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Barbara Kudrycka, Henrik Lax, Kartika Tamara Liotard, Sarah Ludford, Edith Mastenbroek, Dan Mihalache, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Athanasios Pafilis, Martine Roure, Luciana Sbarbati, Inger Segelström, Søren Bo Søndergaard, Adina-Ioana Vălean, Manfred Weber

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Simon Busuttil, Gérard Deprez, Ignasi Guardans Cambó, Tchetin Kazak, Witold Tomczak, Rainer Wieland

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Edit Bauer, Johannes Blokland

Poznámky (údaje, ktoré sú prístupné iba v jednej jazykovej verzii)

 

POSTUP

Názov

Absolutórium na plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie za rozpočtový rok 2005

Referenčné čísla

C6‑0389/2006 – 2006/2156(DEC)

Právny základ

Článok 276 ES

Základ v rokovacom poriadku

Článok 71 a príloha V

Uverejnenie ročnej účtovnej závierky agentúry v Ú. v.

Ú. v. EÚ C 266, 31.10.2006

Uverejnenie výročnej správy Dvora audítorov v Ú. v.

Ú. v. EÚ C 312, 19.12.2006

Odporúčanie Rady
  dátum odovzdania

5711/2007 - C6-0080/2007
27.2.2007

Gestorský výbor
  dátum predloženia

CONT
29.11.2006

Výbor požiadaný o stanovisko
  dátum predloženia

LIBE
29.11.2006

 

 

 

 

Spravodajkyňa
  dátum menovania

Edit Herczog
20.4.2006

Prerokovanie vo výbore

28.2.2007

26.3.2007

 

 

 

Dátum prijatia

26.3.2007

Výsledok hlasovania:

 

Návrh rozhodnutia o absolutóriu

+: 19

-: 2

0: 1

Návrh rozhodnutia o účtovnej závierke

+: 19

-: 2

0: 2

Návrh uznesenia s poznámkami

+: 20

- 2

0: 1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean-Pierre Audy, Herbert Bösch, Paulo Casaca, Szabolcs Fazakas, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Dan Jørgensen, Bogusław Liberadzki, Nils Lundgren, Marusya Ivanova Lyubcheva, Hans-Peter Martin, Edith Mastenbroek, Francesco Musotto, Ovidiu Ioan Silaghi, Bart Staes

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Salvador Garriga Polledo, Edit Herczog, Véronique Mathieu, Bill Newton Dunn, Petre Popeangă, Paul Rübig, Margarita Starkevičiūtė, Ralf Walter

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

 

Dátum predloženia

2.4.2007

 

Poznámky (údaje, ktoré sú k dispozícii iba v jednej jazykovej verzii)

 

 

 • [1]  Ú. v. EÚ C 266, 31.10.2006, s. 46.
 • [2]  Ú. v. EÚ C 312, 19.12.2006, s. 93.
 • [3]  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 1995/2006 (Ú. v. EÚ L 390, 30.12.2006, s. 1).
 • [4]  Ú. v. ES L 151, 10.6.1997, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1652/2003 (Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 33).
 • [5]  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
 • [6]  Ú. v. EÚ C 266, 31.10.2006, s. 46.
 • [7]  Ú. v. EÚ C 312, 19.12.2006, s. 93.
 • [8]  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 1995/2006 (Ú. v. EÚ L 390, 30.12.2006, s. 1).
 • [9]  Ú. v. ES L 151, 10.6.1997, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1652/2003 (Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 33).
 • [10]  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
 • [11]  Ú. v. EÚ C 266, 31.10.2006, s. 46.
 • [12]  Ú. v. EÚ C 312, 19.12.2006, s. 93.
 • [13]  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 1995/2006 (Ú. v. EÚ L 390, 30.12.2006, s. 1).
 • [14]  Ú. v. ES L 151, 10.6.1997, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1652/2003 (Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 33).
 • [15]  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
 • [16]  Ú. v. EÚ L 340, 6.12.2006, s. 80.