SPRÁVA o ročnej politickej stratégii Komisie pre rozpočtový postup na rok 2008

3.4.2007 - (2007/2017(BUD))

Oddiel III – Komisia
Výbor pre rozpočet
Spravodajca: Kyösti Virrankoski
PR_BUD_Strategy


Postup : 2007/2017(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0123/2007

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o ročnej politickej stratégii Komisie pre rozpočtový postup na rok 2008 Oddiel III – Komisia

(2007/2017(BUD))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov - Politická stratégia na rok 2008 (KOM(2007)0065),

–   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení [1],

–   so zreteľom na článok 272 Zmluvy o ES a článok 177 Zmluvy o Euratome,

–   so zreteľom na článok 112 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet a stanoviská Výboru pre zahraničné veci a Výboru pre medzinárodný obchod (A6‑0123/2007),

A. keďže rozpočet EÚ na rok 2008 bude druhým v poradí, ktorý bude schvaľovaný v rámci medziinštitucionálnej dohody (MID) o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení schválenej 17. mája 2006,

B.  keďže rozpočet na rok 2008 bude prvým, ktorý sa bude schvaľovať s Rumunskom a Bulharskom ako členmi EÚ,

C. keďže proces globalizácie napreduje rýchlym tempom a sprevádzajú ho príležitosti a úlohy v hospodárskej, sociálnej a environmentálnej oblasti; keďže rozpočet na rok 2008 musí zabezpečiť, že EÚ bude aj naďalej schopná čerpať výhody z príležitostí a zvládnuť problémy globalizácie a svoju zodpovednosť ako globálny činiteľ prostredníctvom primeraného zloženia vnútorných a vonkajších politík orientovaných na budúcnosť,

D. keďže rok 2007 bude prvým rokom realizácie mnohých nových výdavkových programov EÚ na obdobie finančného plánovania v rokoch 2007 – 2013 po schválení viacerých nových právnych základov počas roka 2006; keďže údaje o realizácii rozpočtu na rok 2007, najmä viazaných rozpočtových prostriedkov, poskytnú dôležité informácie o schopnosti Komisie a členských štátov plniť priority Parlamentu,

Politické východiská

1.  zdôrazňuje, že rozpočet na rok 2008 bude pripravený, predložený a prerokúvaný na pozadí 50. výročia podpísania rímskych zmlúv a obnoveného tlaku na dosiahnutie pokroku v otázke ústavnej zmluvy; konštatuje, že v roku 2007 sa začnú prípravné práce na komplexnom a globálnom prehodnotení na obdobie 2008 – 2009 (strednodobé hodnotenie) viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2007 – 2013 a zároveň poukazuje na svoje uznesenie z marca 2007 o systéme vlastných zdrojov Únie;

2.  zdôrazňuje význam, ktorý pripisuje schopnosti EÚ pozostávajúcej z 27 členských štátov urobiť z globalizácie príležitosť pre svojich občanov a riadiť medzinárodné aktivity pri riešení úloh, ktoré so sebou globalizácia prináša; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je dôležité, aby finančné a ľudské zdroje EÚ boli vhodným spôsobom prideľované a zabezpečili tak správne fungovanie EÚ;

3.  berie na vedomie návrhy Komisie pod názvami prosperita, solidarita, bezpečnosť a vonkajšia projekcia; súhlasí s tým, že zároveň sa EÚ musí aj naďalej sústreďovať na lisabonský program a konkrétne na rast a pracovné miesta, konkurencieschopnosť a malé a stredné podniky; zastáva názor, že v mnohých prípadoch, ako napríklad v oblasti energetickej politiky a pri klimatických zmenách, sú tieto návrhy príkladom flexibilnejšieho prístupu EÚ k skutočným problémom, ktorým čelia európski občania; poukazuje však na to, že v dôsledku veľmi malých rezerv v rámci rôznych výdavkových stropov je z rozpočtového hľadiska schopnosť EÚ reagovať na politické zmeny mimoriadne obmedzená;

4.  domnieva sa, že je jeho zodpovednosťou, aby ako rozpočtový orgán zabezpečil, že finančné prostriedky pridelené rozpočtu EÚ sú vynakladané s ohľadom na dosiahnutie kvalitatívnej hodnoty za vynaložené prostriedky a najmä s ohľadom na optimalizáciu obmedzených zdrojov; má v úmysle v spolupráci so špecializovanými výbormi vytvoriť rozpočet zameraný na dosiahnutie výsledkov, ktorý bol zavedený v rozpočtovom postupe na rok 2007;

5.  znovu opakuje svoju výzvu, aby ročné politické priority EÚ boli stanovené spôsobom, ktorý možno efektívne oznámiť občanom Európy a zdôrazňuje, že toto uznesenie podáva názory Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o nadchádzajúci rozpočtový postup; veľmi ľutuje, že ročná politická stratégia (RPS) dostatočne neodráža priority Parlamentu; očakáva, že sa toto uznesenie náležite zohľadní v predbežnom návrhu rozpočtu (PNR) na rok 2008; zdôrazňuje, že rôzne iniciatívy navrhnuté Komisiou v RPS na rok 2008 by sa mali posudzovať v súvislosti s nedávno schválenými výdavkovými programami a politickými prioritami, ktoré sú východiskom pre celkové prídely rozpočtových prostriedkov VFR schválené na roky 2007– 2013 v MID zo 17. mája 2006;

6.  berie na vedomie vystúpenie komisárky Wallströmovej pred Konferenciou predsedov 8. februára 2007, v ktorom predstavila legislatívny a pracovný program Komisie na rok 2007, ale ľutuje, že medzi týmto programom a rozpočtovým postupom je nedostatočná interakcia; v súlade s rámcovou dohodou medzi Parlamentom a Komisiou trvá na lepšej súdržnosti medzi týmito dvoma postupmi; pripomína Komisii záväzok, ktorý prijala počas rozpočtového postupu na rok 2007, a list predsedu Barrosa z decembra 2006 o zlepšení súladu medzi legislatívnymi prioritami a rozpočtovými rozhodnutiami; v tejto súvislosti berie na vedomie priority Komisie uvedené v oznámení o RPS a očakáva, že Komisia upraví tieto priority na základe rozhodnutí, ktoré má prijať rozpočtový orgán v priebehu ročného postupu;

Rozpočet zameraný na výsledky - transparentná forma, jasné ciele, dôsledné plnenie

7.      znovu zdôrazňuje význam, ktorý pripisuje tomu, aby výdavkové programy EÚ účinne plnili politické ciele, na ktoré boli vytvorené; zastáva názor, že naplnenie politických cieľov a badateľné výsledky boli vždy kľúčové z hľadiska opodstatnenosti EÚ v očiach jej občanov; potvrdzuje preto svoj zámer pracovať na rozpočte na rok 2008 v duchu filozofie „rozpočtu zameraného na výsledky“; zdôrazňuje, že tieto výsledky sa nebudú hodnotiť iba na základe účtovných kritérií, a upozorňuje, že tento prístup sa bude uplatňovať v duchu zdravej medziinštitucionálnej spolupráce;

8.      ako prvý krok k rozpočtu zameranému na výsledky zdôrazňuje význam prehľadnosti, dôslednosti a transparentnosti formálnej podoby rozpočtu; podporuje rozpočtovanie založené na činnostiach (ABB), ktorého cieľom je zosúladiť oblasť financií a ľudských zdrojov s politickými cieľmi podľa oblastí výdavkovej politiky Komisie; konštatuje, že nomenklatúru ABB nie je jednoduché zosúladiť s kategóriami okruhov VFR; okrem toho vyjadruje poľutovanie nad tým, že kategórie RPS prosperita, solidarita, bezpečnosť a vonkajšia projekcia sú systémom klasifikácie tretieho druhu, ktorý má pri klasifikácii oblastí politiky do jednotlivých kapitol skôr arbitrárny charakter, nemá z hľadiska rozpočtu významnú hodnotu a ktorý nie je možné jednoducho zosúladiť s kategóriami ABB a VFR; žiada Komisiu, aby brala väčší ohľad na štruktúru ABB a VFR a poskytla jasné údaje svedčiace o súlade medzi touto klasifikáciou tretieho druhu a rozpočtovými okruhmi v MID;

9.      považuje vyhlásenia o činnosti, ktoré vypracúva Komisia pre každú oblasť politiky v PNR, za kľúčový prvok účinného dohľadu rozpočtového orgánu nad vynakladaním prostriedkov EÚ; zdôrazňuje skutočnosť, že v prípade nejasnosti politických cieľov nie je možné politiku efektívne hodnotiť; požaduje zlepšenie prehľadnosti formálnej podoby týchto vyhlásení o činnosti v PNR na rok 2008; žiada dôslednejšie zameranie sa na politické ciele a na meranie výsledkov politík a menej informácií o administratívnom postupe, ako tomu často bolo pri predchádzajúcich dokumentoch PNR;

10.    podčiarkuje význam sledovania plnenia rozpočtu ako nástroja určovania, či boli splnené ciele politiky; víta nedávne zlepšenia v poskytovaní údajov o plnení rozpočtu zo strany Komisie a najmä systém na sledovanie plnenia rozpočtu; konštatuje, že ukazovatele plnenia za prvý výdavkový rok nového programového obdobia 2007 – 2013 budú dostupné počas roka 2007; domnieva sa, že tieto informácie sa môžu ukázať ako užitočné pri naliehaní na Komisiu a členské štáty, aby plne rešpektovali politické priority Parlamentu stanovené v rozpočte na rok 2007;

Ľudské zdroje – primerané prideľovanie prostriedkov, osobná zodpovednosť, sledovanie outsourcingu

11.    je pevne presvedčený, že efektívny a nákladovo účinný systém administratívy Európskej únie musí disponovať potrebnou úrovňou zdrojov; so záujmom očakáva výsledky prieskumu vykonávaného oddeleniami Komisie v súvislosti s jej reálnymi personálnymi potrebami, ktorý má byť predložený 30. apríla 2007; je presvedčený o tom, že takýto prieskum týkajúci sa zamestnancov Komisie je kľúčovým postupom, ktorý Komisii umožní odhaliť jej skutočný potenciál a zabezpečiť viac zamestnancov s ohľadom na nové politické priority, akými sú energia, zmena klímy, prisťahovalectvo, plnenie viacročných programov a dohľad nad transpozíciou právnych predpisov EÚ v členských štátoch; starostlivo vyhodnotí výsledky prieskumu, aby bolo možné splniť budúce politické výzvy, počínajúc rozpočtovým postupom na rok 2008;

12.    víta skutočnosť, že v RPS na rok 2008 možno badať ďalšie náznaky snahy Komisie presmerovať svoje ľudské zdroje na politické priority, no odmieta rozčlenenie týchto priorít pod názvami prosperita, solidarita, bezpečnosť a vonkajšia projekcia; žiada preto Komisiu, aby podľa štruktúry ABB jasne v PNR uviedla ďalšie informácie o personálnej politike a stratégii presunu zamestnancov na rok 2008, pri zohľadnení výsledkov prieskumu;

13.    vyjadruje znepokojenie nad tým, že rozširovanie súčasných decentralizovaných agentúr zníži rezervy, ktoré sú k dispozícii v rámci okruhov VFR; ďalej je znepokojený nad tým, že zníženie dostupných rezerv bude mať za následok obmedzenie možností financovania nových priorít, akými sú pilotné projekty a prípravné akcie, a taktiež zníži dostupné prostriedky na rozširovanie súčasných programov; poznamenáva, že Komisia podľa článku 47 MID zo 17. mája 2006 musí pri vypracovaní návrhu na zriadenie novej decentralizovanej agentúry zhodnotiť rozpočtový vplyv na príslušný výdavkový okruh; bude sa usilovať o to, aby činnosť decentralizovaných agentúr zabezpečila pridanú hodnotu a slúžila záujmom občanov EÚ;

14.    poznamenáva, že každé ďalšie zvyšovanie počtu výkonných agentúr a ostatných orgánov by muselo byť financované z prostriedkov pridelených na príslušný program; vyjadruje preto svoje znepokojenie nad tým, že každé ďalšie zvyšovanie počtu výkonných agentúr a ostatných orgánov môže znížiť prostriedky, ktoré sú v rámci daného programu určené na prevádzku;

15.    je odhodlaný objasniť definíciu, úlohu a náklady všetkých orgánov uvedených v článku 185 nariadenia o rozpočtových pravidlách, vyhodnotiť nákladovú účinnosť takýchto postupov riadenia a zabezpečiť na medziinštitucionálnej úrovni systematické uplatňovanie postupu stanoveného v bode 47 MID zo 17. mája 2006 v priebehu ročného rozpočtového postupu 2008;

16.    zastáva názor, že decentralizácia zodpovedností medzi rôzne generálne riaditeľstvá a osobná zodpovednosť úradníkov EÚ sú dôležitou súčasťou prístupu riadenia založeného na činnostiach (ABM); poznamenáva, že sa bude zrejme treba ďalej venovať vyjasneniu niektorých reťazcov zodpovednosti v rámci inštitúcií EÚ; domnieva sa, že táto otázka má zásadný význam so zreteľom na jasný trend k „outsourcingu“, či „externalizácii“ vykonávacích úloh na výkonné agentúry a iné orgány ad hoc;

17.    je znepokojený tým, že vytváranie výkonných agentúr a iných orgánov ad hoc môže viesť k nárastu počtu úradníkov a zmluvných zamestnancov EÚ, ak sa nezníži počet pracovných miest v príslušných generálnych riaditeľstvách Komisie na vyváženie tohto nárastu, a k oslabeniu dohľadu nad administratívou EÚ; žiada Komisiu, aby v PNR na rok 2008 vysvetlila, ako sa vyváži nárast pracovných miest požadovaných pre výkonné agentúry a iné orgány ad hoc prostredníctvom zníženia stavu zamestnancov príslušnom generálnom riaditeľstve; ďalej žiada Komisiu, aby sa v PNR na rok 2008 zaoberala otázkou primeraného dohľadu nad výkonnými agentúrami a inými orgánmi ad hoc, s cieľom zaručiť demokratickú zodpovednosť; naliehavo požaduje dodržiavanie Kódexu správania pre zriadenie výkonných agentúr, najmä v súvislosti s parlamentnou kontrolou financovania agentúr a obsadzovaním pracovných miest v agentúrach;

Viacročný finančný rámec – plánovanie, rezervy, financovanie na začiatku a na konci obdobia

18.    berie na vedomie ostatnú aktualizáciu finančného plánovania na obdobie 2007 – 2013 zo strany Komisie; berie na vedomie obmedzené, v niektorých prípadoch znižujúce sa, rezervy ponechané v okruhoch 1a a 3 a úplne nesúhlasí s návrhom Komisie použiť malé rezervy, ktoré ostali k dispozícii v týchto dvoch okruhoch, na nové iniciatívy; vyjadruje silné znepokojenie nad tým, že ďalšie rezervy by boli vytvorené hlavne financovaním súčasných viacročných programov na konci obdobia; domnieva sa, že malé rezervy obmedzujú možnosť efektívneho plnenia akejkoľvek naliehavej alebo novej politickej priority; žiada Komisiu, aby na najbližšom trialógu predložila prehľad rezerv v rôznych okruhoch, aktualizáciu finančného plánovania v súlade s bodom 46 MID a možné finančné dôsledky návrhov, ktoré boli oznámené v legislatívnom programe;

19.    želá si preskúmanie možností lepšej prezentácie, ktorá umožní lepšie porozumenie rôznych dokumentov v rámci finančného plánovania a rozpočtu, ktoré sú predkladané rozpočtovému orgánu (finančné plánovanie a dokument o ročnej politickej stratégii); poukazuje na to, že v súčasnosti nie sú k dispozícii jasné údaje o konkrétnych zmenách, ktoré boli uskutočnené v tabuľkách pripojených k finančnému plánovaniu v porovnaní s predchádzajúcim finančným plánovaním, ani jasné údaje o tom, ako sa kompenzujú zvýšenia alebo ako sa uskutočňuje financovanie na konci a na začiatku obdobia;

20.    pripomína, že pokiaľ ide o pilotné projekty a prípravné činnosti pre rozpočtový postup na rok 2008, musia podľa prílohy II, časti D MID „obe zložky rozpočtového orgánu informovať Komisiu o svojich zámeroch do polovice júna“; vyjadruje obavy, že v niektorých rozpočtových okruhoch a podokruhoch môžu byť nedostatočné rezervy na hlavné pilotné projekty a prípravné činnosti;

21.    s obavami berie na vedomie možné následky zmien finančného plánovania, ktoré Komisia navrhuje v oddiele III RPS na rok 2008, na rezervy, ktoré sú už teraz malé, a/alebo na operačné programy, najmä v dôsledku zvýšeného financovania agentúr alebo vytvorenia nových fondov; vyjadruje poľutovanie nad tým, že takéto návrhy boli predložené menej ako jeden mesiac po ostatnej aktualizácii finančného plánovania; očakáva, že Komisia predloží tieto návrhy v príslušnej lehote v PNR na rok 2008 a pri ďalšom finančnom plánovaní, najmä ak by mali za následok zmeny vo VFR;

22.    vyjadruje znepokojenie nad navrhovaným financovaním na konci obdobia v prípade niektorých programov v RPS na rok 2008 a nad problémami, ktoré to môže spôsobiť v nadchádzajúcich rokoch VFR so zreteľom na problém zvyšovania RAL; ďalej poznamenáva, že v rozpočte na rok 2007 schválil Parlament pre svoje vlastné prioritné oblasti úrovne záväzkov nad priemernou úrovňou záväzkov navrhovanou vo viacročných programových balíkoch pre mnohé programy; konštatuje, že je možno potrebná istá forma medziinštitucionálnej spolupráce, čo sa týka financovania záväzkov na začiatku a na konci obdobia, aby sa zaručilo súdržné plánovanie záväzkov počas trvania VFR pri dodržaní priorít Parlamentu stanovených v MID;

Špecifické poznámky

23.    podporuje zámer Komisie začleniť do všetkých nových iniciatív, reforiem a pracovných metód koncepcie lepšej právnej úpravy a zjednodušiť ich, aby sa stali zrozumiteľnejšími pre občanov; pripomína, že, ako je uvedené v uznesení z 13. decembra 2006 o legislatívnom a pracovnom programe Komisie na rok 2007[2], pri uplatňovaní koncepcie lepšej právnej úpravy by sa mali plne rešpektovať zásady a podmienky stanovené v uznesení zo 16. mája 2006 o stratégii pre zjednodušenie regulačného prostredia[3];

24.    zdôrazňuje, že energetická účinnosť je veľmi dlhodobou prioritou pre riešenie problému klimatických zmien; súhlasí, že takáto politika si vyžaduje transverzálnu stratégiu a žiada Komisiou, aby naďalej prijímala rázne opatrenia zamerané na tento cieľ;

25.    víta zámer Komisie uskutočniť kľúčové opatrenia v oblasti výskumu a inovácií s cieľom podporiť uplatňovanie lisabonskej stratégie v roku 2008; podporuje hlavne prípravné práce, ktoré majú zabezpečiť v priebehu roka 2007 prijatie rozhodnutia o zriadení Európskeho technologického inštitútu (ETI); vyzýva Komisiu, aby poskytla vysvetlenie v súvislosti s financovaním ETI a očakáva, že jeho financovanie sa zabezpečí z dodatočných finančných prostriedkov, a nie znížením finančných zdrojov 7. RP; očakáva ďalšie informácie o navrhovanej výkonnej agentúre pre riadenie 7. RP;

26.    víta závery trialógu zo 7. marca 2007 o financovaní spoločného podniku pre ITER a o ďalšom vývoji postupu stanoveného v bode 47 MID (výsledky sú v prílohe k tomuto uzneseniu);

27.    je znepokojený nad „financovaním na konci obdobia“, ktoré Komisia navrhuje pre mnohé nové programy v okruhu 1a; domnieva sa, že to nie je riadny spôsob finančného plánovania; žiada Komisiu, aby poskytla informácie o dopadoch financovania na konci obdobia na všetky programy, pre ktoré ešte nie je prijatý právny základ, a o dopadoch na disponibilné rezervy na nasledujúce roky; pripomína Komisii, že bod 37 MID povoľuje rozpočtovému orgánu a Komisii odchýliť sa o 5 % od sumy stanovenej v právnom akte;

28.    žiada Európsku Komisiu, aby so zreteľom na cieľ dosiahnuť väčšiu solidaritu a prosperitu vysvetlila svoje zámery v súvislosti s finančným plánovaním celoživotného vzdelávania a aby bolo pre ňu prioritou; domnieva sa, že pri náraste finančných zdrojov pre štyri agentúry (Európska železničná agentúra, Európska námorná bezpečnostná agentúra, Európska agentúra pre bezpečnosť letectva a Dozorný úrad pre program Galileo) by sa malo predísť akémukoľvek zníženiu financovania programu TEN-T, a preto žiada Komisiu, aby vysvetlila, akým spôsobom mieni v nasledujúcich rokoch nahradiť prostriedky pre program TEN-T, aby sa použila celková suma prostriedkov, ktorá bola pre tento program odsúhlasená v rámci VFR;

29.    súhlasí s Komisiou, že rok 2008 bude rozhodujúci pre európsku kohéznu politiku, keďže je to prvý celý rok, v ktorom sa uplatňujú nové operačné programy 2007 – 2013; verí preto, že kohézna politika bude počas rozpočtového postupu 2008 naďalej prioritou pre obidva rozpočtové orgány;

30.    berie na vedomie, že Komisia navrhuje znížiť rezervu v okruhu 2 o 2 milióny EUR s cieľom pokryť dodatočné činnosti Európskej environmentálnej agentúry (EEA); ďalej berie na vedomie zámer Komisie zvýšiť v rámci okruhu 3a rozpočtové prostriedky pre Frontex o 10 900 000 EUR v roku 2008 a posilniť financovanie pre EUROJUST o ďalšie 2 500 000 EUR ročne na obdobie 2008 – 2013; pripomína Komisii, že všetky tieto zvýšenia musia byť schválené rozpočtovým orgánom v rámci ročného rozpočtového postupu a/alebo legislatívnym orgánom, ak ide o zmenu v referenčných sumách prijatých programov;

31.    pripomína Komisii, že podľa MID zo 17. mája 2006 je väčšina finančných zdrojov pre oblasti politiky životného prostredia sústredená v rámci okruhu 2; berie na vedomie rozhodnutie MID vyčleniť ďalších 100 miliónov EUR pre okruh 2, pričom 50 miliónov EUR je rezervovaných pre nový finančný nástroj pre životné prostredie LIFE+; pripomína, že 27. marca 2007 sa dospelo ku konečnej dohode o nástroji LIFE+ na obdobie 2007 – 2013; zdôrazňuje preto, že je dôležité ponechať dostatočné rezervy až do ukončenia všetkých legislatívnych postupov;

32.    očakáva konkrétne návrhy Komisie so zreteľom na strednodobé hodnotenie spoločnej poľnohospodárskej politiky; žiada preto, aby bol informovaný o podmienkach a rozsahu strednodobého hodnotenia, ktoré má Komisia v úmysle uskutočniť, so zreteľom na vyhodnotenie prvých výsledkov reformy 2003;

33.    zastáva názor, že kľúčovým prvkom komunikačnej a informačnej politiky je informovať občanov EÚ o činnostiach a programoch vykonávaných EÚ a o zlepšeniach dosiahnutých v ostatných rokoch; domnieva sa, že kampaň o politických prioritách by sa mala stanoviť v neskoršom štádiu rozpočtového postupu, pričom by mala zohľadniť priority Parlamentu a sústrediť sa na oblasti politiky jasne určené v čase prvého čítania;

34.    pripomína, že všetky inštitúcie majú právo uplatňovať komunikačnú politiku ako súčasť svojej inštitucionálnej autonómie, ako je uvedené v čl. 49 nariadenia o rozpočtových pravidlách; podporuje Komisiu v tom, aby, tak, ako ostatné inštitúcie, naďalej bránila svoju autonómiu v tejto oblasti; uznáva potrebu koordinácie rôznych komunikačných politík uplatňovaných inštitúciami v rámci medziinštitucionálnej skupiny pre informácie a komunikáciu; vyzýva medziinštitucionálnu skupinu, aby do konca októbra 2007 predložila konkrétnejší a koordinovanejší pracovný plán na rok 2008; vyzýva v tejto súvislosti Komisiu, aby si naďalej kládla ambiciózne ciele v oblasti komunikačnej politiky zameranej na občanov so zreteľom na skutočnosť, že rok 2008 predchádza roku, v ktorom sa uskutočnia voľby do Európskeho parlamentu, a na potrebu pripraviť podmienky pre očakávané opätovné naštartovanie inštitucionálnej reformy;

35.      berie na vedomie komunikačné priority Komisie na rok 2008, ktoré nezmenia finančné plánovanie v okruhu 3b;

36.      vo všeobecnosti podporuje ciele vonkajších opatrení uvedené v RPS, ktoré boli navrhnuté na základe kontinuity a ktoré sa majú vykonávať druhý rok pomocou nového súboru vonkajších nástrojov EÚ schváleného v roku 2006; hlavný význam prikladá efektívnemu vykonávaniu a rešpektovaniu práv Parlamentu v tomto rámci; požaduje, aby sa prvé hodnotenie začalo už v druhej polovici roka 2007;

37.      teší sa na zmysluplnú spoluprácu s Komisiou v rámci pracovných skupín vytvorených Výborom pre zahraničné veci a Výborom pre rozvoj s cieľom sledovať plánovanie a uplatňovanie nových nástrojov externej pomoci; berie na vedomie plánované strednodobé hodnotenie fungovania nástrojov externej pomoci; znovu opakuje, že Parlament si želá byť plne zapojený do tohto procesu;

38.      zdôrazňuje význam viacjazyčnosti ako základnej súčasti európskeho dedičstva, ako aj potrebu informovať občanov v ich materinskom jazyku;

39.      žiada o ďalšie posilnenie spolupráce s rozvojovými krajinami, najmä v oblastiach ako klimatické zmeny a migrácia, a o trvalú snahu o plnenie rozvojových cieľov milénia obzvlášť v oblasti základnej zdravotnej starostlivosti a základného vzdelávania;

40.      berie na vedomie koncepciu „priorít vonkajšej projekcie“ zo strany Komisie, ako napríklad Svetový fond pre energetickú účinnosť a obnoviteľnú energiu (GEEREF) či Alianciu za politiku v oblasti globálnej klímy, a skutočnosť, že tieto nové priority v okruhu 4 si zrejme vyžiadajú zvýšenie rozpočtu na rok 2008 o sumu 23 100 000 EUR; trvá však na tom, aby sa jasne udával pôvod navrhovaného financovania pre každé opatrenie;

41.      poznamenáva, že všeobecný odhad rezervy pre okruh 4 je 334 miliónov EUR s cieľom umožniť príslušnú reakciu vzhľadom na budúce potreby, ako napríklad na výsledky rokovaní o konečnom štatúte Kosova a na mierový proces na Blízkom východe; rozhodne zdôrazňuje, že rezerva 334 miliónov EUR je v skutočnosti umelo navýšená, keďže zahŕňa 200 miliónov EUR, ktoré boli pôvodne určené pre garančný fond na pôžičky, pre ktorý sa budú musieť z dôvodu prechodnej úpravy vyčleniť prostriedky až od roku 2009; zdôrazňuje preto, že v roku 2008 je výnimočne k dispozícii dodatočných 200 miliónov EUR a nabáda k obozretnosti, aby sa táto suma automaticky nepridelila na dlhodobé potreby, ktoré by potom v ďalších rokoch možno nebolo možné financovať;

42.      berie na vedomie zvýšený dôraz RPS na prepojenie vonkajších a vnútorných cieľov a používanie pojmu „dôsledný súlad“; zastáva názor, že táto otázka si zasluhuje dôkladnejšiu analýzu a vysvetlenie zo strany Komisie, najmä s prihliadnutím na to, že jedným z hlavných bodov kritiky politiky EÚ v minulosti bol nedostatok súladu medzi vonkajšími a vnútornými politikami; zdôrazňuje okrem toho význam demokracie a pozitívnej zmeny v partnerských štátoch a regiónoch;

43.      trvá na tom, že prideľovanie prostriedkov pre všetky vonkajšie nástroje a nástroje na rozširovanie odzrkadľuje prioritu, akou je pre EÚ podpora demokracie a ľudských práv vrátane práv menšín;

44.      berie na vedomie, že Komisia plánuje v roku 2007 uzavrieť Dohody o hospodárskom partnerstve (EPA) s krajinami AKT; žiada Komisiu a členské štáty, aby poskytli ďalšiu pomoc na podporu krajín AKT počas obdobia prechodu zo súčasného obchodného režimu na EPA;

45.      zastáva názor, že rýchly vývoj situácie v oblasti SZBP si zasluhuje nepretržitú kontrolu a spoluprácu medzi inštitúciami; v tejto súvislosti zvýrazňuje význam, ktorý pripisuje splneniu ustanovení SZBP v MID zo 17. mája 2006 a využitiu nástrojov, ktoré táto dohoda poskytuje; domnieva sa, že zahraničnú politiku a s ňou spojené potrebné finančné zdroje je možné primerane posúdiť až po tom, ako Rada poskytne Parlamentu do 15. júna 2007 na konzultáciu dokument o hlavných aspektoch a strategických rozhodnutiach SZBP;

46.      berie na vedomie návrh Komisie na pridelenie ľudských zdrojov v roku 2008, ktorý obsahuje 890 nových pracovných miest v súvislosti s nedávnym rozšírením; pripomína, že rok 2008 je posledným rokom plánovania ľudských zdrojov v súvislosti s rozšírením v roku 2004, v rámci ktorého sa požaduje 640 nových pracovných miest na rok 2008; ďalej pripomína, že na rok 2008 sa požaduje 250 nových pracovných miest v súvislosti s rozšírením o Bulharsko a Rumunsko a podobná požiadavka sa očakáva aj na rok 2009; konštatuje, že iba 50 % dodatočných pracovných miest na rok 2008 sa má vytvoriť na rozšírenie činností v súvislosti s nedávnym rozšírením; zastáva názor, že strednodobé hodnotenie ľudských zdrojov zo strany Komisie by malo byť v súlade so stratégiou lepšej právnej úpravy, zavedenou v roku 2006, a zároveň plne zohľadňovať potrebu riadneho a účinného plnenia nových výdavkových programov na obdobie finančného plánovania v rokoch 2007 – 2013;

47.      víta zásadu presunu zamestnancov podľa politických priorít, no domnieva sa, že miera presunu by mala byť vyššia ako 1 %; pripomína, že tieto presuny musia plne rešpektovať priority stanovené Parlamentom; očakáva, že Komisia využije prebiehajúci prieskum na výrazný posun v prioritách, ktoré sa týkajú pridelenia zamestnancov a pomeru režijných nákladov; berie na vedomie, že Komisia navrhuje presun 565 zamestnancov, z toho 287 presunov medzi oddeleniami a 278 presunov v rámci oddelení; žiada Komisiu, aby v PNR poskytla podrobnejšie informácie o presune zamestnancov, aby mal Parlament k dispozícii potrebné informácie na posúdenie toho, či je cieľ 1 % vhodným cieľom; zastáva názor, že vytvorenie centrálneho zoznamu na presun by malo byť v súlade so zásadou zjednodušenia administratívy a lepším plnením programov a opatrení a malo by predchádzať zbytočnej administratívnej záťaži;

48.      berie na vedomie stanoviská Výboru pre zahraničné veci a Výboru pre zahraničný obchod, ktoré tvoria prílohu tohto uznesenia; zastáva názor, že tieto stanoviská priniesli dôležité prvky, ktoré bude potrebné zohľadniť počas rozpočtového postupu na rok 2008;

o

o o

49.                 poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a Dvoru audítorov.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Pracovný dokument č. 1 o rozpočte zameranom na dosiahnutie výsledkov

Úvod

1.  Tento pracovný dokument je prvým zo série, ktorú predloží hlavný spravodajca počas prípravy rozpočtu na rok 2008.

2.  V rámci rokovaní o rozpočte, ktoré sa uskutočnia v druhej polovici tohto roka, Európsky parlament dosiahne väčšinu požiadaviek voči Komisii a Rade vtedy, ak bude schopný rokovať na základe zdieľaných a spoločných cieľov. Spravodajca preto zdôrazňuje svoj zámer pravidelne konzultovať s členmi Parlamentu, jeho špecializovanými výbormi a najmä so svojimi spolupracovníkmi z Výboru pre rozpočet s cieľom vytvoriť silný prístup Parlamentu k rozpočtu na rok 2008.

3.  Spravodajca poznamenáva, že tento pracovný dokument vychádza z diskusie a stanovísk vyslovených počas prvej výmeny názorov o prioritách rozpočtu na rok 2008, ktorá sa konala vo Výbore pre rozpočet dňa 23. januára 2007.

4.  Štruktúra pracovného dokumentu je takáto: prvá časť uvádza koncept spravodajcu týkajúci sa rozpočtu zameraného na výsledky. Druhá časť sa zameriava na začiatočné etapy ročného rozpočtového postupu a na otázky spojené so štruktúrou rozpočtu EÚ a ľudskými zdrojmi. Tretia časť sa zaoberá prioritami politiky.

5.  Príprava rozpočtu na rok 2008 samozrejme nie je vytrhnutá z kontextu. V rámci politiky Európskej únie je rok 2007 50-tym výročím podpísania Rímskej zmluvy a prináša obnovenú snahu o dosiahnutie pokroku v rámci ústavnej zmluvy. Zdá sa, že globalizácia so všetkými príležitosťami a výzvami, ktoré ju sprevádzajú – hospodárskymi, sociálnymi a environmentálnymi, rýchlo napreduje a otázky, ako napr. energetická bezpečnosť, klimatická zmena a migrácia nadobúdajú stále väčší význam.

6.  Pokiaľ ide o financovanie Európskej únie, rok 2007 je prvým rokom viacročného finančného rámca (VFR) na obdobie 2007 – 2013. Rozpočet na rok 2008 je preto druhý, ktorý bude schválený v rámci celkových stropov uvedených v prílohe 1 (priloženej ako príloha 1 tohto pracovného dokumentu) medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 (MID). Rok 2008 bude predposledným rokom šiesteho volebného obdobia Parlamentu a Barrosovej komisie. Rozpočet na rok 2008 bude preto pripravený v kontexte smerovania k revízii finančného výhľadu, ktorá sa bude týkať príjmov aj výdavkov. Rozpočet na rok 2008 bude vychádzať z rozpočtu na rok 2007. Spravodajca vyzdvihuje prácu stálych spravodajcov o finančnom výhľade a vlastných zdrojoch a hlavného spravodajcu pre rok 2007 a poznamenáva, že príloha 2 tohto pracovného dokumentu obsahuje súhrn výsledkov rozpočtového postupu za rok 2007 podľa jednotlivých okruhov viacročného finančného rámca. Tieto čísla sú zdrojom pre prácu na príprave rozpočtu na rok 2008.

I. Rozpočet zameraný na výsledky

7.  Hlavný spravodajca pre rok 2008 navrhuje, aby bol rozpočet na rok 2008 tzv. rozpočtom zameraným na dosiahnutie výsledkov. Celá filozofia, ktorú spravodajca navrhuje výboru, je priamo založená na prístupe hlavného spravodajcu pre rok 2007. Rozpočet zameraný na dosiahnutie výsledkov znamená, že to, čo je v konečnom dôsledku dôležité, je výsledok politiky. Rozpočtový orgán by mal venovať veľkú pozornosť tomu, aby politika v prvom rade spĺňala politické ciele, pre ktoré bola navrhnutá. Napríklad:

· Zlepšuje európska politika skutočne život občanov?

· Prispieva európska politika vzdelávania a odbornej prípravy k zrelému chápaniu európskej kultúry a hodnôt a zlepšuje zručnosti mladých ľudí tak, aby rástla konkurencieschopnosť EÚ v modernej, globalizovanej ekonomike?

· Vedie podpora výskumu a vývoja k modernizácii a väčšej účinnosti podnikov EÚ a odráža sa napríklad vo väčšom množstve zaregistrovaných patentov podnikmi EÚ?

· Zvyšuje regionálna politika HDP na osobu v menej rozvinutých regiónoch EÚ?

· Plní EÚ svoje povinnosti ako globálny hráč účinným a vyváženým spôsobom?

8.  Na zodpovedanie týchto otázok sú potrebné konkrétne dôkazy o účinku výdavkov. Spravodajca má v úmysle vyzvať Komisiu, aby Výboru pre rozpočet predostrela údaje o tom, ako sú politické ciele prospešné pre občanov EÚ. Žiada, aby sa stavalo na prístupe uplatňovanom v rozpočtovom postupe na rok 2007 a aby sa použili štúdie a podklady od externých expertov na zhromaždenie dôkazov o účinnosti výdavkov EÚ. To by mohlo viesť k postupnému zvýšeniu vplyvu úlohy, ktorú Parlament zohráva ako jedna z dvoch zložiek rozpočtového orgánu, aby sa zabezpečilo vhodné používanie štátnych prostriedkov. Spravodajca preto chce nazrieť do niekoľkých štúdií vypracovaných z poverenia Výboru pre rozpočet, ktoré môžu uviesť priority počas rokovaní o rozpočte. V druhej časti tohto pracovného dokumentu sa uvádza niekoľko podnetov.

9.  Spravodajca venuje pozornosť vynikajúcim výsledkom, ktoré dosiahol Parlament v rámci revízie nariadenia o rozpočtových pravidlách v roku 2006. Domnieva sa však, že naďalej existujú prípady, keď priveľmi striktný právny prístup k procesu realizácie politiky EÚ bráni jej efektívnemu a účinnému vykonávaniu. Na dosiahnutie správnej rovnováhy medzi dôverou na jednej strane a štruktúrou pravidiel brániacim zneužitiu na strane druhej je jednou z najväčších výziev účinného prístupu k monitorovaniu a kontrole rozpočtu.

II. Rozpočtový postup a štruktúra rozpočtu

Ročná politická stratégia

10. Komisia predstaví 22. februára svoju ročnú politickú stratégiu na rok 2008. Ročná politická stratégia je dôležitý dokument, ktorý stanovuje politické ciele Komisie na rok 2008. Návrhom Komisie na financovanie týchto cieľov je predbežný návrh rozpočtu na rok 2008, ktorý bude prijatý pravdepodobne 2. mája 2007. Je preto nevyhnutné, aby Parlament dokázal pred 2. májom vopred oznámiť koherentný rad vlastných priorít na rozpočtový rok 2008, aby Komisia mohla tieto priority začleniť do predbežného návrhu rozpočtu na rok 2008. Spravodajca plánuje použiť tento pracovný dokument a príslušné pripomienky členov Výboru pre rozpočet pri príprave svojho návrhu správy o ročnej politickej stratégii na rok 2008. Uznesenie týkajúce sa ročnej politickej stratégie by preto mohlo slúžiť ako nástroj vplyvu Parlamentu pred prijatím predbežného návrhu rozpočtu (PNR) Komisiou.

Zostavovanie a plnenie rozpočtu založeného na činnostiach a výkazy o činnosti

11. Spravodajca dlhodobo podporuje koncept zostavovania a plnenia rozpočtu založeného na činnostiach (ABB), ktorý má na zreteli cieľ zladiť finančné a ľudské zdroje s politickými prioritami. Vo veľkej miere podporuje zavedenie prístupu ABB do rozpočtového systému zdrojov Komisie rozdeľujúceho prostriedky do „oblastí politiky“ (niekedy označované ako rozpočtové hlavy), ktorý ich v podstate priradil priamo ku každému z generálnych riaditeľstiev Komisie (GR). Napríklad výdavky na politiku životného prostredia sa preto nachádzajú pod rozpočtovou hlavou 07 „Životné prostredie“. Tieto výdavky sa prideľujú Generálnemu riaditeľstvu Komisie pre životné prostredie. V širšom význame koncept ABB umožnil rozpočtovému orgánu lepšie pochopiť smerovanie výdavkov.

12. Spravodajca však chce zdôrazniť, že prístup ABB a štruktúru okruhov finančného výhľadu a jeho viacročných obálok financovania (pozri prílohu 1) nie je ľahké zosúladiť. Kým okruhy finančného výhľadu sú užitočnou politickou kategorizáciou výdavkov EÚ na obdobie 2007 – 2013, prekrývanie rozpočtových hláv ABB a kategorizačných okruhov viacročného finančného rámca môže spôsobiť zmätok. Napríklad v predbežnom návrhu rozpočtu na rok 2007 presahuje oblasť politiky/rozpočtová hlava „Životné prostredie“ štyri okruhy viacročného finančného rámca (2, 3b, 4 a 5). Spravodajca chce zdôrazniť, že jasná prezentácia návrhov Komisie týkajúcich sa výdavkov je dôležitá pre riadnu kontrolu výdavkov rozpočtovým orgánom.

13. Výkazy o činnosti, ktoré každé generálne riaditeľstvo Komisie vypracúva k cieľom, činnostiam a výsledkom svojich politík, sú kľúčovým nástrojom pre rozpočtový orgán na stanovenie toho, do akej miery prístup ABB funguje. Výkazy o činnosti vypracúva každé GR Komisie a zahŕňajú sa do predbežného návrhu rozpočtu. Spravodajca víta vypracovanie týchto dokumentov, ale poznamenáva, že v minulosti sa priveľmi zameriavali na dlhé opisy procesu a v nedostatočnej miere na prepojenie medzi cieľmi politiky a jej výsledkami. Spravodajca sa chce viac zamerať na výkazy o činnosti pre rok 2008.

Ľudské zdroje

14. Ešte predtým, ako sa vráti k politickým prioritám na rok 2008, si spravodajca želá objasniť význam ľudských zdrojov. Parlament podporil viacero prvkov argumentu Komisie proti prísnemu kráteniu stavu zamestnancov Komisie počas rozpočtového postupu na rok 2007, ale žiadal, aby Komisia uskutočnila preskúmanie svojich skutočných personálnych potrieb do 30. apríla 2007. Spravodajca očakáva tento dokument so záujmom.

15. Problém spojený s diskusiou o rozpočtových štruktúrach VFR/ABB je, že okruh č. 5 „Administratíva“ nezachytáva všetky skutočné administratívne náklady Komisie. V kontexte prebiehajúcej práce stáleho spravodajcu Výboru pre rozpočet pre agentúry stojí za zmienku zdôrazniť tri špecifické problémy v tomto včasnom štádiu prípravnej analýzy pre rozpočtový postup na rok 2008. Po prvé, zdá sa, že Komisia v rastúcej miere využíva na uskutočňovanie osobitných politík výkonné agentúry. Ak výkonné agentúry prevezmú prácu pôvodného GR, ktoré predtým vykonávalo tieto úlohy, bude to z hľadiska zachovania rovnováhy predstavovať nižšiu potrebu počtu zamestnancov na pôvodnom GR. Touto otázkou by sa mali zaoberať výkazy o činnosti v rámci rozpočtu na rok 2008. Po druhé, výkonné agentúry sú iba jedným príkladom zjavného rastu tzv. outsourcingovej kultúry v Komisii, ktorá môže byť ukážkou realizácie činností pridelených orgánom zriadeným ad hoc, ktoré nie sú jasne špecifikované vo nariadení o rozpočtových pravidlách. Tento „outsourcing“ môže pomôcť zabezpečiť účinnejšiu realizáciu, mal by sa však uskutočňovať spôsobom, ktorý je transparentný pre rozpočtový orgán a ktorý nevedie ku skrytému nárastu nákladov na ľudské zdroje, ktoré nie sú jasne viditeľné v rozpočtovom okruhu č. 5. Po tretie, je dôležité, aby existovala účinný dohľad nad realizačnými úlohami, ktoré vykonávajú agentúry, výkonné agentúry a iné orgány zriadené ad hoc, ktoré zamestnávajú vyšší podiel personálu so zmluvami na dobu určitú než samotná Komisia. Potrebné sú ďalšie informácie týkajúce sa politiky ľudských zdrojov týchto orgánov s cieľom stanoviť úroveň dohľadu a zabezpečiť, aby existovala primeraná úroveň individuálnej zodpovednosti pre personál, ktorý zamestnávajú.

III. Priority politiky

16. Spravodajca sa domnieva, že uznesenie Parlamentu o ročnej politickej stratégii Komisie je vhodným miestom na prezentáciu jeho politických priorít pre rozpočet na rok 2008. Nesnaží sa o uvedenie vyčerpávajúceho zoznamu. Spolu s prístupom „rozpočet na dosiahnutie výsledkov“ však zvyšok tohto pracovného dokumentu uvádza niektoré myšlienky o kľúčových témach a prioritách. Tieto priority sú predstavené vo forme tém pre štúdie, ktorými by Výbor pre rozpočet mohol poveriť externých znalcov. Ak by tieto štúdie boli výboru predložené pred letnou prestávkou, mohli by sa stať podnetom pre hlavné etapy rozpočtového postupu na jeseň. Samozrejme bude dôležité zabezpečiť, aby boli tieto štúdie konzistentné s prácou, ktorú uskutočnili špecializované výbory.

Zahrnuté témy tiež môžu predstavovať podnety pre pilotné projekty a prípravné činnosti, podľa ktorých príloha II (D) medziinštitucionálnej dohody obsahuje záväzok pre Parlament vystúpiť so svojimi zámermi do polovice júna.

17. Spravodajca sa pokúsil zahrnúť myšlienky kolegov, najmä počas diskusie vo Výbore pre rozpočet 23. januára. Teší sa na ďalšiu diskusiu s kolegami.

Priority politiky a otázky pre ďalšie štúdie

· Konkurencieschopnosť EÚ a celoživotné vzdelávanie

18. Vysoký životný štandard občanov EÚ v porovnaní s inými regiónmi sveta sa odráža v relatívne vysokých nákladoch pre podniky EÚ. Podniky EÚ sa preto potrebujú prispôsobovať a zamestnávať vysokokvalifikovaných zamestnancov, aby mohli súťažiť v globalizovanej ekonomike. Európske hospodárstvo preto vo veľkej miere závisí od schopností svojho obyvateľstva. Sektor služieb predstavuje v niektorých z najbohatších regiónov EÚ viac ako 70 percent pracovných miest a hlavný trend, spojený s pokračujúcim procesom globalizácie, napovedá ďalší rast v sektore služieb v Európe. Konkurencieschopnosť ekonomiky EÚ sa príliš často charakterizuje na základe priemyselných údajov. Tie sú dôležité tiež, sú však len jednou časťou celku. Program celoživotného vzdelávania je dôležitým prvkom úsilia, ako pomôcť európskym občanom zapojiť sa do globalizovaného sveta. Štúdia by mohla prihliadnuť na niekedy zrejme zanedbávanú pridanú ekonomickú hodnotu návrhu so zreteľom na príležitosti, ktoré tento návrh pomáha vytvoriť pre zainteresované osoby.

· EÚ ako globálny partner/zhodnotenie rozpočtových dôsledkov rastúcej úlohy EÚ v civilných a vojenských misiách

19. V ostatných rokoch podstatne vzrástla angažovanosť EÚ v civilných a vojenských misiách v krízových situáciách. Takéto misie môžu byť financované prostredníctvom nástroja stability, z rozpočtu SZBP, mechanizmu Athena alebo z národných príspevkov. Sčasti vzhľadom na blížiacu sa misiu v Kosove by táto štúdia mohla využiť poznatky z predchádzajúcich misií, čo sa týka najvhodnejších/najúčinnejších spôsobov zabezpečenia finančných prostriedkov pre rôzne typy misií. Štúdia by tiež preskúmala stupeň dohľadu zo strany Parlamentu, ktorý možno dosiahnuť prostredníctvom rôznych prístupov financovania. Štúdia by takisto mohla užitočne určiť prepojenie medzi rozhodnutiami o financovaní a tzv. životným cyklom misie: od vzniku až po vyhodnotenie po ukončení.

· Hodnotenie administratívnej reformy v Európskej komisii

20. Cieľom tejto štúdie by bolo zhodnotiť účinnosť tzv. Kinnockových reforiem pri zjednodušovaní správy Európskej komisie. Štúdia by mohla preskúmať, do akej miery reformy zlepšili prijímanie zamestnancov a kariérny postup na základe zásluh, ako aj postupy personálneho a finančného riadenia v rámci Komisie. V ostatných rokoch bol tiež zavedený prístup ABB ako prostriedok na lepšie zladenie prostriedkov Komisie s politickými cieľmi. Štúdia by mohla takisto preskúmať, do akej miery bol tento prístup účinný, ako aj akékoľvek prepojenia, ku ktorým mohlo dôjsť medzi Kinnockovými reformami a zavedením ABB .

· Zlepšenie vplyvu štrukturálnych fondov na dosiahnutie lisabonských cieľov

21. Štrukturálne fondy sú zamerané na financovanie štrukturálnej a kohéznej politiky v menej rozvinutých regiónoch EÚ a používajú sa v súlade s programami, ktoré predkladajú členské štáty. Lisabonské ciele však zahŕňajú záväzok zvýšiť výdavky EÚ na výskum a rozvoj o 3 % HDP EÚ. Na dosiahnutie tohto cieľa bol navrhnutý 7. rámcový výskumný program, ale existuje aj priestor pre vyšší príspevok zo súčasných štrukturálnych fondov. Výročná správa Komisie o pokroku pri dosahovaní lisabonských cieľov z decembra 2006 uvádza, že členské štáty by v tejto oblasti mohli urobiť viac. To by sa mohlo týkať najmä tých členských štátov, ktoré pristúpili k EÚ v roku 2004 a 2007. Štúdia by preto mala prihliadať na to, do akej miery súčasné štrukturálne fondy skutočne prispievajú na zvýšenie objemu výskumu a vývoja EÚ, a navrhnúť opatrenia, prostredníctvom ktorých by sa tento prínos mohol zlepšiť.

· Posúdenie financovania EÚ na monitorovanie nezákonnej migrácie

22. Vonkajšie hranice EÚ sú predmetom neustáleho a veľkého migračného tlaku, najmä celá južná hranica. Potreba lepšej kontroly vonkajších hraníc EÚ je jednou z hlavných priorít Európskeho parlamentu. Táto štúdia by preto mala vyhodnotiť financovanie EÚ vynakladané na monitorovanie nezákonnej migrácie s cieľom porovnať finančné prostriedky poskytnuté na nové nástroje, ako sú Fond pre riadenie vonkajších hraníc, Európsky fond pre utečencov, Európsky fond pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín, ako aj agentúra FRONTEX, s ich zámermi a politickými cieľmi. Štúdia by sa tiež mala vzťahovať na posúdenie skutočnosti, či sú fondy a rozdelenie medzi rôznymi nástrojmi optimálne na dosiahnutie politických cieľov a či poskytujú podporu členským štátom, ktoré riešia problém prisťahovalectva.

· Má EÚ disponibilné finančné prostriedky na splnenie spoločných cieľov týkajúcich sa energetickej politiky a klimatickej zmeny?

23. Komisia v januári 2007 predstavila hlavné oznámenia týkajúce sa klimatickej zmeny a energetickej politiky pre Európu. Oznámenia stanovujú ambiciózne ciele, pokiaľ ide o udržateľnosť, bezpečnosť a konkurencieschopnosť dodávok. V rámci rozpočtu EÚ, ako v rámci akéhokoľvek rozpočtu, existuje súperenie medzi vzájomne si konkurujúcimi prioritami pre limitované prostriedky. Vzhľadom na význam, ktorý energetika/politika klimatickj zmeny nadobudli v ostatných rokoch, táto štúdia preskúma, či dostupné finančné prostriedky budú stačiť na udržanie potrebného tempa. Štúdia by preto mala porovnať dostupné finančné prostriedky so skutočnými potrebami, ktoré ciele politiky predpokladajú, a preložiť návrhy na to, ako by sa ďalšie financovanie, ak by sa ukázalo potrebné, mohlo použiť účinnejším a transparentnejším spôsobom.

· Financovanie viacúčelovosti európskeho poľnohospodárstva

24. Už dlhší čas sa pri tvorbe európskej politiky uznáva viacúčelovosť poľnohospodárskeho odvetvia. Dôležitý prvok piliera rozvoja vidieka v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) zahŕňa programy na zabezpečenie trvalej udržateľnosti európskej poľnohospodárskej pôdy, vidieka a živobytia na vidieku. Európska únia má v súčasnosti 27 členských štátov a SPP v budúcnosti prejde ďalšími reformami. V tejto súvislosti by táto štúdia mohla začať opisom doposiaľ uzákonených zmien týkajúcich sa politiky rozvoja vidieka. Ďalej by mohla preskúmať scenáre, čo môže ďalší rozvoj v politike rozvoja vidieka znamenať pre európsky poľnohospodársky sektor: ako to zasiahne činnosť poľnohospodárov a ich príjmy? Akú úlohu budú hrať inovačné poľnohospodárske podniky vrátane biotechnologických podnikov? Ako budú tieto zmeny v súlade s medzinárodnými povinnosťami v rámci WTO a ostatných medzinárodných orgánov? Keďže SPP celkovo predstavuje zhruba 40 % výdavkov EÚ, z akýchkoľvek zmien v poľnohospodárskej politike EÚ vyplývajú dôležité finančné dôsledky. Štúdia by sa preto mala venovať aj finančným dôsledkom skúmaných scenárov.

· Informačná a komunikačná politika a zvyšovanie komunikácie na miestnej úrovni

25. Rozšírená Európska únia s 27 členmi čelí vo veku neustále rastúcej internetovej komunikácie veľkej výzve v komunikácii s občanmi. Témou, ktorá sa v ostatných rokoch stávala dôležitou, je význam komunikácie s občanmi spôsobom, ktorý je pre nich ľahko dostupný. To nezahŕňa len jazyk, ktorým hovoria, ale aj mediálny kontext, ktorý môže prepojiť európske témy so skutočným životom a každoennými starosťami ľudí v regióne, v ktorom žijú. Komisia venuje veľké množstvo prostriedkov na komunikáciu na miestnej úrovni a Parlament v rozpočte na rok 2007 schválil pilotný projekt týkajúci sa „pilotných informačných sietí“ zameraný na lepšie prepojenie národných politikov, novinárov a mienkotvorcov s administratívou EÚ v Bruseli. Táto štúdia by sa mohla opierať o poznatky vyplývajúce z tohto úsilia: čo funguje? Čo nefunguje? Kde je potrebných viac prostriedkov? Ako by sa mali vynaložiť?

ANNEX I

FINANCIAL FRAMEWORK 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

(EUR million - 2004 prices)

COMMITTMENT APPROPRIATIONS

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Total
2007-2013

1.            Sustainable Growth

51 267

52 415

53 616

54 294

55 368

56 876

58 303

382 139

1a               Competitiveness for Growth and Employment

8 404

9 097

9 754

10 434

11 295

12 153

12 961

74 098

1b              Cohesion for Growth and Employment

42 863

43 318

43 862

43 860

44 073

44 723

45 342

308 041

2.            Preservation and Management of Natural Resources

54 985

54 322

53 666

53 035

52 400

51 775

51 161

371 344

               of which: market related expenditure and direct

payments

43 120

42 697

42 279

41 864

41 453

41 047

40 645

293 105

3.            Citizenship, freedom, security and justice

1 199

1 258

1 380

1 503

1 645

1 797

1 988

10 770

3a.              Freedom, Security and Justice

600

690

790

910

1 050

1 200

1 390

6 630

3b.             Citizenship

599

568

590

593

595

597

598

4 140

4.            EU as a global player

6 199

6 469

6 739

7 009

7 339

7 679

8 029

49 463

5.            Administration(1)

6 633

6 818

6 973

7 111

7 255

7 400

7 610

49 800

6.            Compensations

419

191

190

 

 

 

 

800

TOTAL COMMITTMENT APPROPRIATIONS

120 702

121 473

122 564

122 952

124 007

125 527

127 091

864 316

as a percentage of GNI

1,10%

1,08%

1,07%

1,04%

1,03%

1,02%

1,01%

1,048%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PAYMENT APPROPRIATIONS

116 650

119 620

111 990

118 280

115 860

119 410

118 970

820 780

as a percentage of GNI

1,06%

1,06%

0,97%

1,00%

0,96%

0,97%

0,94%

1,00%

Margin available

0,18%

0,18%

0,27%

0,24%

0,28%

0,27%

0,30%

0,24%

Own Resources Ceiling as a percentage of GNI

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

1,24%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)       The expenditure on pensions included under the ceiling for this heading is calculated net of the staff contributions to the relevant scheme, within the limit of EUR 500 million at 2004 prices for the period 2007-2013.

2007 Budgetary Procedure

Parliament's Second Reading - 14 December 2006

Multi-annual Financial Framework - Margins

Cat.

2007 MFF

Council 2nd Reading

Parliament amendments

Parliament's 2nd Reading

Margins left by EP

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

Commitments

Payments

1

54.405.000.000

0

54.274.887.015

44.137.342.319

80.065.000

724.708.000

54.354.952.015

44.862.050.319

50.047.985

0

1a

8.918.000.000

0

8.788.328.511

6.772.076.511

79.839.000

299.708.000

8.868.167.511

7.071.784.511

49.832.489

0

1b

45.487.000.000

0

45.486.558.504

37.365.265.808

226.000

425.000.000

45.486.784.504

37.790.265.808

215.496

0

European Gobal Adjustment Funds

(outside the MFF & margin)

500.000.000

0

 

 

500.000.000

 

 

 

2

58.351.000.000

0

56.240.800.036

54.665.465.736

9.430.000

53.080.000

56.250.230.036

54.718.545.736

2.100.769.964

0

3

1.273.000.000

0

1.149.840.000

1.049.687.652

96.606.000

127.278.000

1.246.446.000

1.176.965.652

26.554.000

0

3a

637.000.000

0

561.695.000

400.145.000

62.138.000

73.538.000

623.833.000

473.683.000

13.167.000

0

3b

636.000.000

0

588.145.000

649.542.652

34.468.000

53.740.000

622.613.000

703.282.652

13.387.000

0

4

6.578.000.000

0

6.401.214.000

7.179.921.578

176.719.000

172.825.154

6.577.933.000

7.352.746.732

67.000

0

Emergency Aid Reserve (outside the MFF & margin*) 

234.527.000

0

 

 

234.527.000

 

 

 

5

7.115.000.000

0

6.849.570.101

6.849.470.101

92.793.929

92.793.929

6.942.364.030

6.942.264.030

172.635.970

0

6

445.000.000

0

444.646.152

444.646.152

0

0

444.646.152

444.646.152

353.848

0

Total

128.167.000.000

123.866.000.000

126.095.484.304

114.326.533.538

455.613.929

1.170.685.083

126.551.098.233

115.497.218.621

2.350.428.767

8.368.781.379

STANOVISKO Výboru pre zahraničné veci (22. 3. 2007)

pre Výbor pre rozpočet

o ročnej stratégii Komisie pre rozpočtový postup na rok 2008
(2007/2017(BUD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Michael Gahler

NÁVRHY

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  trvá na tom, že rozpočet na rok 2008 by mal umožniť EÚ účinne uskutočňovať jej politiky a dodržať všetky jej záväzky vo vzťahu k jej partnerom vo svete; zdôrazňuje, že na vonkajšie činnosti Únie by mali byť k dispozícii dostatočné prostriedky s cieľom podporovať činnosti týkajúce sa regionálnych integračných procesov, demokratickej konsolidácie a ochrany ľudských práv v tretích krajinách.

2.  zdôrazňuje potrebu zabezpečiť dostatočné finančné prostriedky, aby bolo možné zachovať priority Únie vyplývajúce z veľkého množstva výziev, ktorým čelí, či už sa týkajú politiky susedských vzťahov alebo všeobecnejšie vonkajších politických vzťahov s inými regiónmi sveta, akými sú Afrika, Ázia alebo Latinská Amerika; opätovne zdôrazňuje potrebu poskytovať ďalšiu podporu všetkým iniciatívam v tretích krajinách, ktoré sú zamerané na uskutočňovanie nevyhnutných demokratických, hospodárskych a sociálnych reforiem;

3.  pripomína, že podpora demokracie a ľudských práv vrátane práv menšín je jedným z kľúčových prvkov zahraničnej politiky EÚ, a zdôrazňuje potrebu poskytnúť dostatočné finančné prostriedky, aby EÚ mohla efektívne viesť dialóg o ľudských právach s krajinami, v ktorých situácia v tejto oblasti vyvoláva veľké obavy,

4.  zdôrazňuje potrebu udržateľného pokroku na západnom Balkáne a poznamenáva, že tento región by sa mal považovať za prioritu v činnostiach EÚ.

5.  zdôrazňuje potrebu poskytovať dostatočné finančné prostriedky na zvyšujúce sa množstvo činností SZBP; zdôrazňuje potrebu zodpovedajúceho financovania činností v Kosove a zdôrazňuje, že rozpočet SZBP na rok 2008 bude pravdepodobne vystavený tlaku v dôsledku významného finančného úsilia potrebného na podporu civilnej misie EBOP v Kosove a fungovanie úradu Medzinárodného občianskeho predstaviteľa; očakáva, že Rada čo najskôr objasní krátkodobý a strednodobý vplyv tejto misie na udržateľnosť terajšieho rozpočtu SZBP a bude primerane a pravidelne informovať Parlament o týchto zvažovaných akciách;

6.  víta rozhodnutie Rady znížiť rozsah operácie Althea v Bosne a Hercegovine ako znak zlepšujúcich sa a stabilizujúcich sa podmienok v krajine; poznamenáva, že akékoľvek plány na zníženie musia vychádzať z dôkladného posúdenia bezpečnostnej situácie krajiny;

7.  zdôrazňuje význam pokračovania prístupových rokovaní na základe vlastných zásluh a obnoveného konsenzu o rozširovaní, dosiahnutého na zasadnutí Európskej rady v decembri 2006;

8.  víta záväzok Komisie dosiahnuť výrazný pokrok v účinnom rozvoji európskej politiky susedských vzťahov a zdôrazňuje rozhodujúci význam zabezpečenia primeraných finančných prostriedkov pre nástroj európskeho susedstva a partnerstva s cieľom presadzovať demokraciu a ľudské práva v regióne;

9.  zdôrazňuje, že východná dimenzia politiky susedských vzťahov EÚ by mala byť financovaná primeranejšie, malo by sa poskytnúť viac prostriedkov na zlepšovanie vzťahov predovšetkým s Ukrajinou a Moldavskom a na túto otázku by sa mal klásť väčší dôraz;

10. domnieva sa, že s pristúpením Rumunska a Bulharska vzrástla potreba klásť väčší dôraz na spoluprácu medzi EÚ a oblasťou Čierneho mora; ďalej poznamenáva, že by bolo potrebné vypracovať komplexný prístup a vytvoriť zodpovedajúce nástroje financovania EÚ v záujme spoločného hospodárskeho, dopravného a environmentálneho rozvoja čiernomorského a dunajského regiónu;

11. požaduje, aby rozpočet na rok 2008 zohľadnil naliehavú potrebu hospodárskeho prežitia a obnovy na Blízkom východe, najmä v Palestíne a Libanone, a ak to okolnosti dovolia, aj v Iraku;

12. zastáva názor, že EÚ by mala začať premieňať svoje doterajšie všeobecné zásadné vyhlásenia o úlohe EÚ pri politickej a hospodárskej obnove Iraku na konkrétne činy, pričom jednou reálnou možnosťou by bolo začať smerovať aktívnu politiku rozvojovej spolupráce zameranú na celú krajinu a spoluprácu v rámci Iraku pri využití demokratických úspechov a priaznivej bezpečnostnej situácie v častiach krajiny; je presvedčený o tom, že takýto prístup by bol pozitívnym príkladom pre celú krajinu aj mimo nej a významne by prispel k zlepšeniu viditeľnosti európskej pomoci, ktorá zatiaľ neexistuje;

13. znovu pripomína záväzok EÚ prisudzovať Afganistanu dôležité miesto v politickom programe; zdôrazňuje dôležitosť zodpovedajúceho financovania v súvislosti s pretrvávajúcimi potrebami na obnovu, ktoré sú priamo spojené so zlepšením jeho bezpečnostnej situácie; zdôrazňuje najmä potrebu podporovať rozvoj a konsolidáciu silných štátnych inštitúcií, hospodársky, sociálny a kultúrny rozvoj krajiny, odzbrojenie súkromných milícií a boj proti pestovaniu drog a obchodovaniu s nimi; žiada, aby bol presne informovaný o všetkých aspektoch záväzku EÚ voči Afganistanu vrátane plánovanej misie EBOP;

14. víta záväzok Komisie posilniť vzťahy EÚ s Afrikou; zdôrazňuje najmä potrebu podpory Africkej únie a Panafrického parlamentu ako inštitúcií, ktoré zvyšujú africkú prítomnosť pri hľadaní riešení problémov na tomto kontinente; znovu pripomína potrebu podpory afrických pohotovostných síl v ich operáciách na kontinente, najmä v Sudáne; zdôrazňuje však, že je zároveň potrebné posilniť administratívne kapacity subregionálnych organizácií, ktoré sú dôležitými činiteľmi v predchádzaní a riešení miestnych a regionálnych konfliktov; pripomína svoju podporu africkému mechanizmu vzájomného porovnávania, ktorý zohráva dôležitú úlohu v zavádzaní politických reforiem a zdôrazňuje potrebu posilnenia jeho administratívnych kapacít;

15. víta záväzok Komisie posilniť spoluprácu s významnými producentskými, tranzitnými a spotrebiteľskými krajinami v otázkach energie; zdôrazňuje, že udržateľnú, bezpečnú a konkurencieschopnú energiu v celej Únii možno zabezpečiť iba postupným budovaním spoločnej vonkajšej energetickej politiky, ktorá aktívne sleduje záujmy Európy;

16. víta skutočnosť, že nemecké predsedníctvo, Parlament a Rada začínajú viesť vzájomne prospešný dialóg o prioritách SZBP; očakáva v tejto súvislosti plné uplatňovanie medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 o rozpočtovej disciplíne a správnom finančnom riadení[1], stanovujúcej spoločné konzultačné stretnutia aspoň päťkrát za rok a výhľadový dokument Rady, ktorý bude odovzdaný každoročne do 15. júna a ktorý sa zaoberá hlavnými aspektmi a zásadnými rozhodnutiami SZBP;

17. keďže Parlament musí byť informovaný ešte pred viazaním finančných prostriedkov a rozhodovaním o misiách, opätovne zdôrazňuje potrebu transparentnosti a plnej informovanosti pred vykonaním rozhodnutí o misiách;

18. žiada, aby bol informovaný o aspektoch vojenského financovania, najmä o mechanizme Athena;

19. s radosťou očakáva zmysluplnú spoluprácu s Komisiou v rámci pracovných skupín, ktoré boli vytvorené s cieľom monitorovať plánovanie a uplatňovanie nových nástrojov vonkajšej pomoci; berie na vedomie zvažované preskúmanie fungovania týchto nástrojov v polovici obdobia; opakuje vôľu Parlamentu byť plne účastný na tomto procese;

POSTUP

Názov

Ročná stratégia Komisie pre rozpočtový postup na rok 2008

Referenčné čísla

2007/2017(BUD)

Gestorský výbor

BUDG

Výbor, ktorý predložil stanovisko

        dátum oznámenia na schôdzi

AFET

Rozšírená spolupráca - dátum oznámenia na schôdzi

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko
  dátum menovania

Michael Gahler
27.2.2007

Predchádzajúci spravodajca

 

Prerokovanie vo výbore

12.3.2007

20.3.2007

 

 

 

Dátum prijatia

21.3.2007

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

49

4

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Vittorio Agnoletto, Roberta Alma Anastase, Robert Atkins, Panagiotis Beglitis, Monika Beňová, André Brie, Elmar Brok, Simon Coveney, Véronique De Keyser, Hanna Foltyn-Kubicka, Michael Gahler, Maciej Marian Giertych, Alfred Gomolka, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Bogdan Klich, Helmut Kuhne, Vytautas Landsbergis, Eugen Mihăescu, Philippe Morillon, Pasqualina Napoletano, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Baroness Nicholson of Winterbourne, Raimon Obiols i Germà, Janusz Onyszkiewicz, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tobias Pflüger, Mirosław Mariusz Piotrowski, Hubert Pirker, Michel Rocard, Raül Romeva i Rueda, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Marek Siwiec, István Szent-Iványi, Charles Tannock, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden, Ari Vatanen, Kristian Vigenin, Jan Marinus Wiersma

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laima Liucija Andrikienė, Giulietto Chiesa, Alexandra Dobolyi, Carlo Fatuzzo, David Hammerstein Mintz, Tunne Kelam, Doris Pack, Inger Segelström, Adrian Severin, Jean Spautz, Csaba Sándor Tabajdi, Marcello Vernola

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

David Martin, Ria Oomen-Ruijten

Poznámky (údaje, ktoré sú k dispozícii iba v jednej jazykovej verzii)

 

  • [1]  Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.

STANOVISKO Výboru pre medzinárodný obchod (27.3.2007)

pre Výbor pre rozpočet

o ročnej stratégii Komisie pre rozpočtový postup na rok 2008
(2007/2017(BUD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Peter Šťastný

NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.   zdôrazňuje, že ročná politická stratégia na rok 2008 jasne odráža celkový rozsah úloh, ktoré čakajú EÚ v oblasti obchodu, a ktoré okrem kola rokovaní o rozvoji v Dohe zahŕňajú rozvoj, rokovania a prípadne uplatňovanie užších ekonomických kontaktov a dohôd v narastajúcom počte oblastí ako sú služby, investície, práva duševného vlastníctva s narastajúcim počtom partnerov po celom svete - vrátane krajín AKT, Ukrajiny, Kórei, Číny, Indie, krajín ASEAN a Mercosur, Strednej Ameriky, Andskej skupiny štátov nových dohôd o partnerstve a spolupráci s Ruskom, Arménskom, Azerbajdžanom, Gruzínskom a Moldavskom;

2.   zdôrazňuje v tejto súvislosti potrebu zmysluplného zapojenia Parlamentu do procesu rokovaní a prijímania bilaterálnych a regionálnych dohôd o voľnom obchode; vyzýva Komisiu, aby príslušnému výboru Parlamentu pravidelne poskytovala aktuálne informácie o stave rokovaní a aby výsledok týchto rokovaní predložila Parlamentu na schválenie;

3.   preto zdôrazňuje, že predbežný návrh rozpočtu (PNR) by mal poskytnúť Komisii dostatočné rozpočtové a ľudské zdroje s cieľom primerane splniť stále početnejšie výzvy v oblasti obchodu a umožniť dosiahnutie výsledkov v súlade so strategickými cieľmi, ktoré sú uvedené v novej agende 2007 Komisie s názvom Globálna Európa, najmä v oblasti bilaterálnych hospodárskych a obchodných vzťahov; vyzýva Komisiu, aby Parlament v tejto súvislosti informovala ešte pred predložením PNR o počte a zložení zamestnancov, ktorí sa v súčasnosti zaoberajú problematikou obchodu v delegáciách Komisie v tretích krajinách, a o vyhodnotení schopností a zdrojov, ktorými disponujú tieto delegácie pri riešení čoraz náročnejších úloh obchodnej politiky, najmä v rozvojových krajinách a rozvíjajúcich sa ekonomikách;

4.   konštatuje, že preto, aby občania a spoločnosti, najmä MSP, mohli plne využívať výhody vnútorného trhu, mali by sa legislatívne návrhy o revízii vnútorného trhu v roku 2007, ktoré má Komisia predložiť v roku 2008, osobitne zaoberať vonkajším obchodným rozmerom týchto nových iniciatív;

5.   berie na vedomie záväzok EÚ a členských štátov, že podstatná časť ich sľúbeného zvýšenia podpory obchodu do roku 2010 na 2 miliardy EUR bude venovaná krajinám AKT; so znepokojením však konštatuje, že len kolektívny príspevok členských štátov sa považuje za zdroj, ktorý je dodatočný k zdrojom Európskeho rozvojového fondu; naliehavo vyzýva Radu a Komisiu, aby čo najskôr vysvetlili rozsah a rozpočtový charakter tohto záväzku, a to v dostatočnom predstihu pred ukončením rokovaní o Európskej dohode o partnerstve;

6.   vyzýva Komisiu, aby objasnila, aké finančné sumy sú potrebné na financovanie horizontálnej iniciatívy v oblasti pomoci obchodu vrátane bilaterálnych, regionálnych a multilaterálnych iniciatív, ako je napr. integrovaný rámec (IF);

7    opätovne žiada Komisiu, aby zaviedla pravidelný systém informovania o plánovaní a výdavkoch pomoci súvisiacej s obchodom, zatiaľ čo Parlament musí byť informovaný o  financovaných opatreniach, výsledkoch monitorovania a hodnotenia, účasti príslušných partnerov a o implementácii rozpočtových záväzkov a platieb, v členení podľa štátnych a regionálnych opatrení, ako aj kategórie pomoci.

8.   vyjadruje znepokojenie nad tým, že Výbor pre medzinárodný obchod zatiaľ nedostal zvláštne písomné informácie o cieľoch, stratégiách a obchodných a ekonomických prvkoch budúcich dohôd s tretími krajinami, akými sú rámcová dohoda medzi EÚ a Čínou, nová rozšírená dohoda s Ukrajinou, obchodné dohody so Strednou Amerikou a Andskou skupinou štátov alebo nové dohody o partnerstve a spolupráci s Ruskom a Arménskom, Azerbajdžanom, Gruzínskom a Moldavskom;

9.   žiada, aby sa vyčlenili primerané finančné prostriedky určené na čo najskoršie vypracovanie hodnotení vplyvu na udržateľnosť (Sustainability Impact Assessments - SIA) pre všetky navrhované dohody a v každom prípade v dostatočne veľkom predstihu pred ukončením rokovaní.

10. zdôrazňuje, že Parlament by mal byť v súvislosti s návrhmi o makrofinančnej pomoci konzultovaný s dostatočným predstihom, aby mohol vyjadriť svoj názor a prijať stanovisko podľa bežného harmonogramu a postupu; žiada, aby Komisia v tejto súvislosti informovala Parlament o makrofinančnej pomoci a o očakávanom harmonograme súvisiacich návrhov Komisie;

11. víta rozhodnutie Komisie klásť prvoradý dôraz na energetickú politiku a na boj proti klimatickým zmenám, považuje však za zásadné, aby vonkajšia obchodná politika bola navrhnutá tak, že bude tieto ciele podporovať.

POSTUP

Názov

Ročná stratégia Komisie pre rozpočtový postup na rok 2008

Číslo postupu

2007/2017(BUD)

Gestorský výbor

BUDG

Výbor, ktorý predložil stanovisko
  dátum oznámenia na schôdzi

INTA

Rozšírená spolupráca – dátum oznámenia na schôdzi

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko
  dátum menovania

Peter Šťastný
28.2.2007

Predchádzajúci spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

 

Prerokovanie vo výbore

27.2.2007

 

 

 

 

Dátum prijatia

21.3.2007

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

22

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Kader Arif, Graham Booth, Carlos Carnero González, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Eduard Raul Hellvig, Jacky Henin, Syed Kamall, Ģirts Valdis Kristovskis, Caroline Lucas, Marusya Ivanova Lyubcheva, Erika Mann, David Martin, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Zbigniew Zaleski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Panagiotis Beglitis, Danutė Budreikaitė, Elisa Ferreira, Małgorzata Handzlik, Jens Holm, Sepp Kusstatscher, Eugenijus Maldeikis, Zuzana Roithová, Corien Wortmann-Kool

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

 

Poznámky (údaje, ktoré sú k dispozícii iba v jednej jazykovej verzii)

 

PRÍLOHA

Schôdza trialógu, ktorá sa uskutočnila 7. marca 2007

Závery

Schôdza trialógu sa uskutočnila v súlade s bodom 47 medziinštitucionálnej dohody (MID) o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení zo 17. mája 2006.

Cieľom týchto záverov je zhrnúť, na čom sa dohodli všetky tri inštitúcie.

1.        Spoločný podnik pre ITER

Európsky parlament a Rada sa dohodli, že:

· Európsky spoločný podnik pre ITER bude na účely uplatňovania bodu 47 medziinštitucionálnej dohody považovaný za agentúru Spoločenstva;

· Európsky parlament bude zodpovedný za absolutórium na plnenie rozpočtu Európskeho spoločného podniku ITER

Európsky parlament a Rada odsúhlasili príspevok Spoločenstva na ITER plynúci zo 7. rámcového programu pre Euratom (maximálne 986 miliónov EUR[1] na obdobie 2007 - 2011), ako navrhla Komisia. Vzhľadom na to, že projekt ITER má podľa plánov pokračovať dlho po roku 2011, ako aj na potrebu jeho pokračovania do roku 2041 sa vo finančnom plánovaní stanovujú príslušné sumy na roky 2012 a 2013. Financovanie v budúcnosti bude súčasťou rokovaní o ďalšom finančnom rámci.

2.        Agentúry

S cieľom optimalizácie fungovania súčasných agentúr a postupov týkajúcich sa vytvárania nových agentúr sa Európsky parlament, Rada a Komisia dohodli na ďalšom uskutočňovaní hĺbkovej diskusie, najmä v súvislosti s dôkladným zhodnotením nákladov a prínosov vrátane správnych nákladov pred zriaďovaním nových agentúr a s uplatňovaním revíznych doložiek stanovených v špecifických nariadeniach súčasných agentúr.

V tejto súvislosti vyjadrujú ochotu usilovať sa o pokračovanie a prehĺbenie diskusií o ďalšom vývoji postupu stanoveného v bode 47 MID.

Tieto diskusie sa uskutočnia v rámci nadchádzajúcich stretnutí trialógu, pričom prvé z nich sa bude konať 18. apríla 2007.

________________________

  • [1]  z celkového orientačného príspevku z rozpočtu EÚ na Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy vo výške 1,29 miliardy EUR

POSTUP

Názov

Ročná politická stratégia Komisie pre rozpočtový postup na rok 2008

Číslo postupu

2007/2017(BUD

Gestorský výbor

BUDG

Výbor požiadaný o stanovisko
  dátum oznámenia na schôdzi

všetkyl

 

 

 

 

Spravodajca
  dátum menovania

Kyösti Virrankoski
13.12.2006

Predchádzajúci spravodajca

James Elles

Dátum rozhodnutia vypracovať správu

 

Prerokovanie vo výbore

26.2.2007

21.3.2007

29.3.2007

 

 

Dátum prijatia

29.3.2007

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

32

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laima Liucija Andrikienė, Richard James Ashworth, Reimer Böge, Simon Busuttil, Joan Calabuig Rull, Paulo Casaca, Gérard Deprez, Salvador Garriga Polledo, Neena Gill, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Monica Maria Iacob-Ridzi, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Nils Lundgren, Vladimír Maňka, Esko Seppänen, Nina Škottová, László Surján, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Thijs Berman, Hans-Peter Martin, José Javier Pomés Ruiz, Paul Rübig, José Albino Silva Peneda, Margarita Starkevičiūtė, Peter Šťastný

Náhradníci (čl. 178 ods.2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Janusz Onyszkiewicz, Toomas Savi, Grażyna Staniszewska

Dátum predloženia

3.4.2007

Poznámky (údaje, ktoré sú k dispozícii iba v jednej jazykovej verzii)

...