ZPRÁVA o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o dovybavení těžkých nákladních vozidel registrovaných ve Společenství zrcátky

3. 4. 2007 - (KOM(2006)0570 – C6‑0332/2006 – 2006/0183(COD)) - ***I

Výbor pro dopravu a cestovní ruch
Zpravodaj: Paolo Costa

Postup : 2006/0183(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0124/2007
Předložené texty :
A6-0124/2007
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o dovybavení těžkých nákladních vozidel registrovaných ve Společenství zrcátky

(KOM(2006)0570 – C6‑0332/2006 – 2006/0183(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2006)0570)[1],

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 71 odst. 1 písm. c) Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6‑0332/2006),

–   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A6‑0124/2007),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené KomisíPozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

Bod odůvodnění 3a (nový)

 

(3a) Zařízení pro nepřímý výhled, jako např. zpětná panoramatická zrcátka a parabolická zrcátka dveřní, kamery, monitory nebo další systémy, zlepšují pole výhledu řidiče a bezpečnostnost vozidel.

Odůvodnění

Odůvodnění vyplývá z textu. Zlepšená a další inovační zařízení pro nepřímý výhled zmenšují mrtvé úhly a mohou ovlivnit chování řidiče a tímto způsobem přispět k prevenci nehod.

Pozměňovací návrh 2

Bod odůvodnění 6

(6) Aby se snížil počet smrtelných nehod na silnicích, které jsou způsobeny uvedenými vozidly a kterými jsou postižení zranitelní účastníci silničního provozu, je třeba prozatím stanovit, že dotyčná vozidla musí být dovybavena zdokonalenými zařízeními pro nepřímý výhled.

(6) Aby se na silnicích snížil počet smrtelných i dalších zranění, která jsou způsobena uvedenými vozidly a kterými jsou postiženi zranitelní účastníci silničního provozu, je třeba prozatím stanovit, že dotyčná vozidla musí být dovybavena zdokonalenými zařízeními pro nepřímý výhled.

Odůvodnění

I když se bezpečnost v EU zlepšila, v roce 2005 zahynulo 41 000 osob a více než 1,7 milionů osob bylo zraněno. Silniční nehody s účastí těžkých nákladních vozidel, které souvisejí se mrtvým úhlem, způsobují nejen smrtelná, ale i další (těžká i lehká) zranění, která jsou rovněž významná z hlediska sociálních a hospodářských dopadů. Je třeba poznamenat, že podle údajů analýzy nákladů a přínosů připadá na jednu smrtelnou nehodu, jejímž účastníkem je jednostopé vozidlo či chodec, 23 zranění.

Pozměňovací návrh 3

Bod odůvodnění 8

(8) Je však vhodné a přiměřené stanovit výjimky pro vozidla, jejichž zbývající životnost je krátká, pro vozidla vybavená bočními zrcátky, jejichž pole výhledu vykrývá pouze nepatrně menší prostor než pole výhledu stanovená ve směrnici 2003/97/ES, a pro vozidla, která technicky nelze vybavit zrcátky v souladu s uvedenou směrnicí.

(8) Je však vhodné a přiměřené stanovit výjimky a odchylky pro vozidla, jejichž zbývající životnost je krátká, pro vozidla vybavená bočními zrcátky, jejichž pole výhledu vykrývá pouze nepatrně menší prostor než pole výhledu stanovená ve směrnici 2003/97/ES, a pro vozidla, která technicky nelze vybavit zrcátky v souladu s uvedenou směrnicí s vynaložením přiměřených nákladů.

Odůvodnění

Jelikož se navrhovaná opatření budou vztahovat na stará vozidla, která jsou účastníky provozu v EU, je třeba umožnit jistou flexibilitu pro sladění předpisů, přičemž budou zohledněny stávající právní předpisy Společenství pro těžká nákladní vozidla, a dále je třeba odstranit obchodní překážky. Tato flexibilita zahrnuje konkrétní výjimky a omezené odchylky pro požadavky týkající se pole výhledu a zařízení pro nepřímý výhled stanovené ve směrnici 2003/97/ES, a to zejména u vozidel, kde není možné pole výhledu zcela vykrýt nebo kde neexistuje řešení s vynaložením přiměřených nákladů.

Pozměňovací návrh 4

Bod odůvodnění 8a (nový)

 

(8a) Vozidla kategorií N2 a N3, která byla původně registrována a/nebo jim bylo uděleno schválení typu a/nebo byla uvedena do provozu více než 10 let před datem provedení této směrnice a která jsou provozována zejména z důvodu své historické hodnoty, by neměla být dotčena předpisy a postupy obsaženými v této směrnici.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je udělit výjimku pro používání historických vozidel, aniž by tím byl dotčen výsledek navrhovaných opatření. Tento bod odůvodnění usiluje i o zahrnutí historických vozidel, pro něž neexistují záznamy nebo doklady o datu jejich první registrace. (Rada ve svém „obecném přístupu“ vložila do textu podobný odkaz na tato vozidla).

Pozměňovací návrh 5

Bod odůvodnění 8b (nový)

 

(8b) Pro nákladní vozidla, která z technických a/nebo ekonomických důvodů nemohou plně vyhovět požadavkům této směrnice, by měly příslušné úřady povolit a schválit alternativní řešení. V takovém případě členské státy předají seznamy povolených a schválených technických řešení, včetně osvědčených postupů pro dovybavení vozidel, Komisi, která je následně zpřístupní všem členským státům.

Odůvodnění

Je nezbytné, aby byly obecné povinnosti stanovené pro soulad s požadavky směrnice 2003/97/ES flexibilní. U některý nákladních vozidel není dovybavení technicky možné nebo ekonomicky dostupné bez výrazných zásahů do konstrukce kabiny nebo dveří. V zájmu zaručení bezpečnosti, právní jistoty a odstranění obchodních překážek by měla být všechna technická řešení včetně osvědčených postupů předána Komisi, která je následně zpřístupní. (Rada ve svém „obecném přístupu“ vložila do textu podobný odkaz).

Pozměňovací návrh 6

Bod odůvodnění 9

(9) Aby se umožnilo trhu vyrovnat se s velmi vysokou poptávkou po zrcátcích ve velmi krátkém období, je třeba stanovit přechodná období.

(9) Aby se umožnilo trhu vyrovnat se s vysokou poptávkou po zrcátcích v krátkém období, je třeba stanovit přechodné období.

Odůvodnění

Výrobci zrcátek nesouhlasí s body odůvodnění, v nichž se uvádí, že se trh bude během velmi krátkého období problematicky vyrovnávat s velmi vysokou poptávkou po těchto zařízeních. Navrhované dlouhé přechodné období není opodstatněné, neboť všechny prodlevy při zavádění těchto opatření snižují jejich účinnost. Navíc celkový počet těžkých nákladních vozidel, která mají být dovybavena, bude pravděpodobně menší než původní odhady Komise, a proto by mělo být stanoveno krátké přechodné období.

Pozměňovací návrh 7

Bod odůvodnění 10

(10) Těžká nákladní vozidla dovybavená před vstupem směrnice 2003/97/ES v platnost zařízeními pro nepřímý výhled, která ve značné míře vykrývají pole výhledu vyžadované v uvedené směrnici, by měla být vyňata z požadavků tohoto právního předpisu.

(10) Těžká nákladní vozidla dovybavená před datem provedení směrnice 2003/97/ES zařízeními pro nepřímý výhled, která ve značné míře vykrývají pole výhledu vyžadované v uvedené směrnici, by měla být vyňata z požadavků tohoto právního předpisu.

Odůvodnění

Některé členské státy – Nizozemí, Belgie a Dánsko – zavedly v zájmu větší bezpečnosti na silnicích vnitrostátní režimy pro dovybavení svých stávajících vozových parků zrcátky, a to v souladu s požadavky stanovenými ve směrnici 2003/97/ES. Výjimka by se proto měla vztahovat na těžká nákladní vozidla dovybavená před uplynutím lhůty stanovené pro provedení této směrnice (24. ledna 2005), a nikoli k datu jejího vstupu v platnost (datum zveřejnění v úředním věstníku, tj. 29. ledna 2004). (Rada ve svém „obecném přístupu“ vložila do textu shodný odkaz).

Pozměňovací návrh 8

Bod odůvodnění 10a (nový)

 

(10a) V zájmu srozumitelnosti by v případech, kdy se odkazuje na pole výhledu zrcátek a dalších zařízení nepřímého výhledu, jimiž jsou vozidla vybavena a jejichž pole výhledu vykrývá pouze nepatrně menší prostor než pole výhledu stanovené ve směrnici 2003/97/ES, měly platit zbývající požadavky a flexibilita tak, jak jsou stanoveny v příloze III uvedené směrnice pro pole výhledu a vybavení vozidel zrcátky a dalšími zařízeními nepřímého výhledu.

Odůvodnění

Požadavky na vybavení vozidel zrcátky a dalšími zařízeními nepřímého výhledu stanovené ve směrnici 2003/97/ES by se měly vztahovat rovněž na vozidla, u nichž se předpokládá omezené pole výhledu. Veškeré podmínky a dodatečná flexibilita stanené v příloze III této směrnice by se proto měly vztahovat na dovybavení zrcátky s omezeným polem výhledu, např. 10% zmenšení stanoveného pole výhledu třídy IV nebo V, v případech, kdy překáží karoserie nebo některé její součásti, jako např. jiná zrcátka, madla dveří atd. (viz poznámka 5.8.2 přílohy III směrnice 2003/97/ES).

Pozměňovací návrh 9

Bod odůvodnění 11

(11) Proces dovybavení by měl být doprovázen opatřeními na zlepšení obecného povědomí o nebezpečích spjatých s existencí mrtvých úhlů u těžkých nákladních vozidel.

(11) Proces dovybavení by měl být doprovázen odpovídajícími opatřeními na zlepšení obecného povědomí o nebezpečích spjatých s existencí mrtvých úhlů u těžkých nákladních vozidel, včetně informačních kampaní pro zranitelné účastníky provozu, jako jsou cyklisté, motocyklisté a chodci, jakož i kampaní o správném nastavení a používání zařízení nepřímého výhledu.

Odůvodnění

Aby byly využity výhody vyplývající z dovybavení těžkých nákladních vozidel zrcátky a jejich vlivu na prevenci a snížení počtu dopravních nehod, bude zapotřebí přijmout doprovodná opatření. Bude nutno zahájit informační kampaně zaměřené na všechny účastníky silničního provozu, zejména na uživatele jednostopých vozidel a chodce. Protože zrcátka musejí být správně nastavena, bude také třeba odpovídajícím způsobem vyškolit řidiče a pracovníky pověřené inspekcí a kontrolami.

Pozměňovací návrh 10

Bod odůvodnění 11a (nový)

 

(11a) Jiné typy vozidel, než jsou vozidla spadající do působnosti této směrnice, jako např. lehká nákladní vozidla a autobusy, které nejsou vybaveny zdokonalenými zařízeními pro nepřímý výhled, jsou často účastníky nehod způsobených mrtvým úhlem, a proto je zapotřebí průběžně revidovat právní předpisy Společenství týkající se požadavků na aktivní i pasivní bezpečnost s cílem zlepšit a podpořit bezpečnost na silnicích.

Odůvodnění

Podle článku 71 Smlouvy o ES je bezpečnost dopravy nedílnou součástí společné dopravní politiky. Tento návrh se (stejně jako směrnice 2003/97/ES) nevztahuje na lehká nákladní vozidla (22,5 milionů) ani na autobusy využívané v dálkové nebo místní dopravě (700 000), které se rovněž stávají účastníky nehod souvisejících s mrtvým úhlem. Je proto zapotřebí průběžně provádět přezkumy a dále zlepšovat bezpečnost na silnicích, pokud jde o nehody související s „bočním mrtvým úhlem“.

Bod odůvodnění 11

Bod odůvodnění 11b (nový)

 

(11b) S cílem získat úplnější analýzu a vytvořit budoucí strategii pro snížení počtu nehod způsobených mrtvým úhlem by měla Komise v rámci rozhodnutí Rady 93/704/ES ze dne 30. listopadu 1993 o vytvoření databáze Společenství týkající se dopravních nehod1 a v rámci ostatních příslušných aktů Společenství, např. rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2367/2002/ES ze dne 16. prosince 2002 o statistickém programu Společenství na období 2003 až 20072, shromáždit příslušné údaje z členských států a vhodným způsobem je zpracovat.

 

___________

 

1 Úř. věst. L 329, 30.12.1993, s. 63. Směrnice ve znění nařízení (ES) č. 1882/2003, (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

 

2 Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 1. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí (ES) č. 787/2004 (Úř. věst. L 138, 30.4.2004, s. 12).

 

Odůvodnění

Odůvodnění vyplývá z textu. Aby se mohl dále rozvíjet celistvější přístup k prevenci nehod způsobených mrtvým úhlem, je nezbytné, aby Komise ve spolupráci s členskými státy shromáždila a zpracovala úplnější a srovnatelné údaje.

Pozměňovací návrh 12

Bod odůvodnění 11c (nový)

 

(11c) Směrnice 96/96/ES stanoví, že pravidelné technické prohlídky motorových vozidel, která se používají pro přepravu zboží a která přesahují nejvyšší přípustnou hmotnost 3 500 kg, budou prováděny nejméně jednou ročně. Aby těžká nákladní vozidla prošla technickou prohlídkou, musí být mimo jiné vybavena zpětnými zrcátky v souladu s požadavky této směrnice. Osvědčení o způsobilosti k provozu vydaná členskými státy pro vozidla registrovaná na jejich území jsou pro účely volného pohybu vozidel na pozemních komunikacích členských států vzájemně uznávána.

Odůvodnění

S cílem zajistit odpovídající pole výhledu pro těžká nákladní vozidla v souladu s požadavky stanovenými v navrhovaném opatření by měly být prováděny pravidelné technické prohlídky (směrnice 96/96/ES). Tyto prohlídky jsou nezbytné, aby byla zajištěna bezpečnost a právní jistota, pokud jde o soulad s omezeným polem výhledu stanoveným v navrhovaném opatření, a aby se tím zabránilo narušování trhu. (Rada ve svém „obecném přístupu“ vložila do textu shodný odkaz).

Pozměňovací návrh 13

Bod odůvodnění 12a (nový)

 

(12a) V souladu s bodem 34 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů1 jsou členské státy vyzvány, aby ve svém zájmu i v zájmu Společenství vypracovaly vlastní tabulky, které co nejvýstižněji ukáží vzájemný vztah mezi směrnicí a prováděcími opatřeními, a aby tyto tabulky zveřejnily.

 

_____________________

1 Úř. věst. C 321, 31.12.2003, s. 1.

Odůvodnění

Odůvodnění vyplývá z textu. (Rada ve svém „obecném přístupu“ vložila do textu shodný odkaz).

Pozměňovací návrh 14

Čl. 2 odst. 1

1. Tato směrnice se vztahuje na vozidla kategorie N2 a N3 ve smyslu bodu 2 přílohy II směrnice 70/156/ES, která nespadají do oblasti působnosti směrnice 2003/97/EC.

1. Tato směrnice se vztahuje na vozidla kategorie N2 a N3 ve smyslu bodu 2 přílohy II směrnice 70/156/ES, která nejsou vozidly schváleného typu, ani nebyla schválena jako jediné vozidlo podle směrnice 2003/97/ES.

Justification

Toto znění jasněji stanoví rozsah působnosti a je v souladu se zněním směrnice 2003/97/ES. (Rada ve svém „obecném přístupu“ vložila do textu shodný odkaz).

Bod odůvodnění 15

Čl. 2 odst. 2 písm. a)

a) vozidla kategorie N2 a N3 registrovaná více než 10 let před datem stanoveným v článku 7;

a) vozidla kategorie N2 a N3 registrovaná před 1. lednem 2000;

Pozměňovací návrh 16

Čl. 2 odst. 2 písm. b)

b) vozidla kategorie N2 a N3, pokud u nich nelze namontovat zrcátka třídy IV a zrcátka třídy V tak, aby se zaručilo splnění těchto podmínek:

b) vozidla kategorie N2, jejichž nejvyšší celková přípustná hmotnost nepřesahuje 7,5 tun, pokud u nich nelze namontovat zrcátko třídy V tak, aby se zaručilo splnění těchto podmínek:

Odůvodnění

Znění textu je sladěno se stávajícími právními předpisy pro nová těžká nákladní vozidla (směrnice 2003/97/ES). Výjimka by se měla týkat pouze vozidel kategorie N2, jejichž hmotnost nepřesahuje 7,5 t, a nikoli vozidel kategorie N2 s hmotností vyšší než 7,5 tun a vozidel kategorie N3, protože u těchto vozidel neexistují překážky k namontování zrcátka třídy IV, tj. 2 m od země. Směrnice 2003/97/ES ukládá povinné vybavení zrcátkem třídy IV pro vozidla kategorie N2 s hmotností přesahující 7,5 t a pro pro vozidla kategorie N3. (Rada ve svém „obecném přístupu“ vložila do textu shodný odkaz).

Pozměňovací návrh 17

Čl. 2 odst. 2 písm. b) bod i)

i) žádná část zrcátek se nenachází méně než 2 m (±10 cm) od zemského povrchu (bez ohledu na to, jak je zrcátko nastaveno), pokud je vozidlo naloženo tak, že má nejvyšší technicky přípustnou hmotnost;

i) žádná část zrcátka se nenachází méně než 2 m (+10 cm) od zemského povrchu (bez ohledu na to, jak je zrcátko nastaveno), pokud je vozidlo naloženo tak, že má nejvyšší technicky přípustnou hmotnost, a

Odůvodnění

Znění textu je sladěno se stávajícími právními předpisy pro nová těžká nákladní vozidla podle požadavků směrnice 2003/97/ES (viz předchozí odůvodnění). Podmínkou pro vybavení zrcátkem třídy IV stanovenou v příloze III této směrnice není, že se toto zrcátko nachází méně než 2 m od zemského povrchu s odchylkou ±10 cm, nýbrž že se nachází méně než 2 m od zemského povrchu s odchylkou +10 cm. (Rada ve svém „obecném přístupu“ vložila do textu shodný odkaz.)

Pozměňovací návrh 18

Čl. 2 odst. 2 písm. b) bod ii)

ii) zrcátka jsou z místa řidiče plně viditelná;

ii) zrcátko je z místa řidiče plně viditelné;

Odůvodnění

Viz předchozí odůvodnění. (Rada ve svém „obecném přístupu“ vložila do textu shodný odkaz.)

Pozměňovací návrh 19

Čl. 2 odst. 2 písm. c)

c) vozidla kategorie N2 a N3, na která se před vstupem směrnice 2003/97/ES v platnost vztahovala vnitrostátní opatření ukládající vybavení jinými zařízeními pro nepřímý výhled vykrývajícími alespoň 95 % celkového pole výhledu zrcátka třídy IV a zrcátka třídy V podle uvedené směrnice na úrovni zemského povrchu.

c) vozidla kategorie N2 a N3, na která se vztahují vnitrostátní opatření, jež vstoupila v platnost před daty provedení směrnice 2003/97/ES a jež ukládají na straně spolujezdce vybavení jinými zařízeními pro nepřímý výhled vykrývajícími alespoň 95 % celkového pole výhledu zrcátka třídy IV a zrcátka třídy V podle uvedené směrnice na úrovni zemského povrchu.

Odůvodnění

Tato výjimka se vztahuje na „případy veteránů“ – Nizozemí, Belgii a Dánsko – které zavedly vnitrostátní režimy pro dovybavení svých stávajících vozových parků zrcátky, a to v souladu s požadavky stanovenými ve směrnici 2003/97/ES před uplynutím lhůty stanovené pro provedení této směrnice (24. ledna 2005) a nikoli k datu jejího vstupu v platnost, jak navrhla Komise. Tato úprava také více vyjasňuje text. (Rada ve svém „obecném přístupu“ vložila do textu shodný odkaz).

Pozměňovací návrh 20

Čl. 3 odst. 1

S účinkem od data stanoveného v článku 7 zajistí členské státy, aby všechna vozidla uvedená v čl. 2 odst. 1 byla vybavena na straně spolujezdce parabolickým zrcátkem dveřním a zpětným panoramatickým zrcátkem, kdy parabolické zrcátko dveřní splňuje požadavky na zrcátka třídy IV a zpětné panoramatické zrcátko splňuje požadavky na zrcátka třídy V podle směrnice 2003/97/ES.

1. S účinkem od data stanoveného v článku 7 a nejpozději do 30. června 2008 zajistí členské státy, aby všechna vozidla uvedená v článku 2 byla vybavena na straně spolujezdce zpětným panoramatickým zrcátkem a parabolickým zrcátkem dveřním, kdy parabolické zrcátko dveřní splňuje požadavky na zrcátka třídy IV a zpětné panoramatické zrcátko splňuje požadavky na zrcátka třídy V podle směrnice 2003/97/ES.

Odůvodnění

Opožděné zavedení tohoto opatření, jehož cílem je záchrana životů, snižuje jeho účinnost a prospěšnost. Do roku 2020 by mohlo být zachráněno 1200 životů navíc, pokud by provádění bylo zahájeno v roce 2008, přičemž společenské náklady dosahují 2,4 miliard EUR. V zájmu větší soudržnosti je nutná lepší formulace pro zpětná panoramatická zrcátka a parabolická zrcátka dveřní. (Rada ve svém „obecném přístupu“ vložila do tohoto odstavce shodný odkaz).

Pozměňovací návrh 21

Čl. 3 odst. 2

Odchylně od prvního odstavce lze považovat soulad s požadavky této směrnice za dosažený, pokud jsou vozidla vybavena zrcátky, jejichž pole výhledu dohromady vykrývají alespoň 99 % celkového pole výhledu zrcátka třídy IV a zrcátka třídy V podle směrnice 2003/97/ES na úrovni zemského povrchu.

2. Odchylně od prvního odstavce lze považovat soulad s požadavky této směrnice za dosažený, pokud jsou vozidla vybavena na straně spolujezdce zpětným panoramatickým zrcátkem a parabolickým zrcátkem dveřním, jejichž pole výhledu dohromady vykrývají na úrovni zemského povrchu alespoň 95 % celkového pole výhledu zrcátka třídy IV a alespoň 85 % celkového pole výhledu zrcátka třídy V podle směrnice 2003/97/ES.

Odůvodnění

Omezení pole výhledu z 99 % na 95 % je na škodu účinnosti opatření, ale umožňuje pružná řešení. Jelikož celkové pole výhledu zrcátek třídy V je relativně malé (5,5 m2), na rozdíl od zrcátek třídy IV (307,9 m2), je kvůli bezpečnosti patrně nutno pro zrcátka třídy V zavést samostatné pole výhledu vykrývající alespoň 85 % celkového pole, které je stanoveno ve směrnici 2003/97/ES. Stanovení samostatného pole výhledu pro zrcátka třídy IV a V je rovněž jednoduší a jasnější. (Rada ve svém „obecném přístupu“ vložila do textu podobný odkaz).

Pozměňovací návrh 22

Čl. 3 odst. 2a (nový)

 

2a. Vozidla uvedená v článku 2, která pro neexistenci dostupných a ekonomicky životaschopných technických řešení nelze vybavit zrcátky, jež jsou v souladu s odstavci 1 a 2 tohoto článku, lze vybavit dodatečnými zrcátky a/nebo jinými zařízeními pro nepřímý výhled pod podmínkou, že jejich pole výhledu dohromady vykrývá na úrovni zemského povrchu alespoň 95 % celkového pole výhledu zrcátka třídy IV a alespoň 85 % pole výhledu zrcátka třídy V podle směrnice 2003/97/ES.

Odůvodnění

Aby mohly být splněny požadavky směrnice 2003/97/ES, měla by existovat alternativní řešení, jako jsou dodatečná zrcátka nebo další zařízení pro nepřímý výhled, a to zejména pro nákladní vozidla, pro něž trh nenabízí žádné vybavení. Vzhledem k tomu, že je možné vykrýt pole výhledu zrcátek třídy IV a V jinými zařízeními, aby byla v zájmu bezpečnosti zajištěna větší viditelnost, je nezbytné oddělit pole výhledu zrcátek třídy IV od pole výhledu zrcátek třídy V. Viz předcházející odůvodnění. (Rada ve svém „obecném přístupu“ vložila do textu podobný odkaz).

Pozměňovací návrh 23

Článek 3 odst. 2b (nový)

 

2b. Členské státy předají Komisi seznam technických řešení včetně osvědčených postupů pro různé aspekty dovybavení, které jsou v souladu s ustanoveními tohoto článku. Komise poté tento seznam zpřístupní všem členským státům, a to jeho zveřejním v Úředním věstníku Evropské unie nebo jakýmkoli jiným vhodným způsobem.

Odůvodnění

V zájmu zajištění bezpečnosti, právní jistoty a odstranění obchodních překážek a narušení trhu by měla být všechna technická řešení včetně osvědčených postupů předávána Komisi, která je zpřístupní zveřejněním v Úředním věstníku nebo jakýmkoli jiným vhodným způsobem. (Rada ve svém „obecném přístupu“ vložila do textu podobný odkaz).

Pozměňovací návrh 24

Článek 3a (nový)

 

Článek 3a

 

1. Vyhovění požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 1, 2 a 2a se prokazuje dokladem, který vydá členský stát podle článku 3 směrnice Rady 96/96/ES ze dne 20. prosince 1996 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se technických prohlídek motorových vozidel a jejich přípojných vozidel1.

 

2. Komise s pomocí výborů uvedených v čl. 8 odst. 1 směrnice 96/96/ES a v čl. 13 odst. 1 směrnice 70/156/EHS v příslušných oblastech jejich působnosti přijme vhodná opatření, aby zajistila, že vybavení uvedené v článku 3 je instalováno a vyzkoušeno z hlediska shody a způsobilosti k provozu v souladu s požadavky této směrnice. Tato opatření se přijmou nejpozději ke dni uvedenému v článku 7.

­­­___________

1 Úř. věst. L 46, 17.2.1997, s. 1. Směrnice ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 30.10.2003, s. 1).

Odůvodnění

Aby bylo zajištěno odpovídající pole výhledu pro stávající park těžkých nákladních vozidel v souladu s požadavky stanovenými v navrhovaném opatření, měly by být prováděny pravidelné technické prohlídky na základě směrnice 96/96/ES. Tyto prohlídky jsou nezbytné, aby byla zajištěna bezpečnost a právní jistota, pokud jde o sladění odlišných polí výhledu stanovených v navrhovaném opatření, a aby se tím zabránilo narušování trhu. (Rada ve svém „obecném přístupu“ vložila do textu shodný odkaz).

Pozměňovací návrh 25

Článek 3b (nový)

 

Článek 3b

 

Členské státy a případně Komise v příslušných oblastech své působnosti doplní opatření přijatá v rámci této směrnice iniciativami, které se zaměří na zlepšení informovanosti o nebezpečích, jež pro účastníky silničního provozu představují mrtvé úhly vozidel.

Odůvodnění

Aby byly využity výhody vyplývající z dovybavení těžkých nákladních vozidel zrcátky a jejich vlivu na prevenci a snížení počtu dopravních nehod, bude zapotřebí přijmout doprovodná opatření. Bude nutno zahájit informační kampaně zaměřené na všechny účastníky silničního provozu a zejména na uživatele jednostopých vozidel a chodce. Protože zrcátka musejí být správně nastavena, bude také třeba odpovídajícím způsobem vyškolit řidiče a pracovníky pověřené inspekcí a kontrolami.

Pozměňovací návrh 26

Článek 4

Článek 4

Odchylně od prvního odstavce článku 3 mohou členské státy stanovit, že:

vypouští se

(1) vozidla registrovaná mezi 4 až 7 lety před datem stanoveným v článku 7 musí být uvedena do souladu s požadavky této směrnice nejpozději jeden rok po uvedeném datu;

 

(2) vozidla registrovaná mezi 7 až 10 lety před datem stanoveným v článku 7 musí být uvedena do souladu s požadavky této směrnice nejpozději dva roky po uvedeném datu.

 

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že Komise ve svém návrhu předpokládá brzké datum pro postupné zavádění (1998) především z důvodu vysokého poměru nákladů a přínosů a okamžité zavedení u většiny nových nákladních vozidel (registrovaných po roce 2004), může postupné dovybavování v jednotlivých krocích ohrozit celkový cíl, jímž je záchrana životů. Opožděné zavedení tohoto opatření bez zvláštního důvodu není opodstatněné. (Rada ve svém „obecném přístupu“ tento text rovněž vypustila).

Pozměňovací návrh 27

Článek 5

Článek 5

Vozidla kategorie N2 a N3, která pro neexistenci dostupných technických řešení nelze vybavit zrcátky, jež jsou v souladu s touto směrnicí, lze vybavit jinými zařízeními pro nepřímý výhled za podmínky, že tato zařízení vykrývají alespoň stejné pole výhledu, jaké je stanoveno ve druhém odstavci článku 3.

vypouští se

Vozidla dovybavená v souladu s prvním pododstavcem musí být jednotlivě schválena příslušnými orgány členských států.

 

Odůvodnění

Tento text je nahrazen jiným textem v článku 3. Viz předchozí pozměňovací návrhy. (Rada ve svém „obecném přístupu“ tento text rovněž vypustila).

Pozměňovací návrh 28

Článek 7a (nový)

 

Článek 7a

 

Nejpozději do ...* předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění této směrnice společně se studií o nehodách spojených s mrtvým úhlem, která zahrne všechna vozidla a vzniklé náklady a která se zaměří na zlepšení bezpečnosti na silnicích. Na základě hlubší analýzy nákladů a přínosů bude zpráva Komise případně doplněna o návrh na přezkoumání stávajících právních předpisů.

 

__________________

* tří let po vstupu této směrnice v platnost

Odůvodnění

Měla by být předložena zpráva o pokroku dosaženém při provádění této směrnice a o finančních aspektech nehod spojených s mrtvým úhlem, včetně zavádění zařízení pro nepřímý výhled u jiných typů vozidel, např. typu N1. Mělo by být zajištěno další shromažďování informací a číselných údajů s cílem získat úplnější obraz o poměru nákladů a přínosů dovybavení zrcátky, následně doplněné návrhem na přezkoumání stávajících nebo zavedení nových právních předpisů.

  • [1]  Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1. Introduction

In order to remedy shortcomings in the exterior field of vision of the existing lorries in circulation in the EU and improve road safety, the Commission proposes the retrofitting of mirrors to Heavy Goods Vehicles (HGVs) registered in the Community.

Accidents related to the blind spot and devices of indirect vision

A large number of accidents are caused by drivers of vehicles who are not aware that other road users are very close to or beside their own vehicle. These accidents are often related to a change of direction at crossings, junctions or roundabouts, when drivers fail to detect other road users in the blind spots which exist in the area immediately round the vehicles. Larger vehicles are implicated in a significant number of accidents related to the so-called blind spot and it is estimated that every year over 400 people lose their life in such circumstances in the EU, most of them being vulnerable road users, such as cyclists, motorcyclists and pedestrians. Based on real accident investigations, it became apparent that the vehicles equipped with devices of indirect vision, such as mirrors of wide-angle (Class IV) and close proximity (Class V) or camera-monitor, improve vulnerable road users' safety and avoid accidents due to the lateral blind spot on the passenger's side. Some Member States opted to introduce measures/schemes for the fitting of additional mirrors in order to reduce the blind spots to the driver’s vision, in particular the right passenger side (left for the UK) of the vehicle.

2. Existing legislation on exterior field of indirect vision for new HGVs

The equipment with devices of indirect vision eliminating blind spots is compulsory for new HGV's. According to Dir. 2003/97/EC[1], the fitting of wide-angle mirrors (Class IV), close-proximity mirrors (Class V) or supplementary vision, for those vehicles of category N2 above 7.5 t and less 12 t and for all those of category N3 (above 12 t), is mandatory as from 26 January 2006 to any new vehicle type and from 26 January 2007 to any new vehicle. The compulsory fitting of Class IV and Class V mirrors was extended to all new vehicles of category N2 under certain conditions, by the Commission’s directive 2005/27/EC, amending directive 2003/97/EC to technical progress, in order to reduce the blind spot of N2 vehicles ≤ 7.5 tonnes.

3. Commission proposal on the retrofitting of mirrors to HGV registered in the Community

As the existing fleet of HGVs, which represents a great number of vehicles circulating in European roads, were not included under the EC mandatory lateral field of vision, some Member States - the Netherlands, Belgium and Denmark - implemented national schemes because they judged the obligation for new vehicles not far-reaching enough. After a thorough consultation process among stakeholders, the Commission opted for compulsory and gradual introduction of retrofitting of existing HGVs on the passenger’s side with wide-angle mirrors (Class IV) and close-proximity mirrors (Class V).

- The scope of the directive

While the proposed measure aims to cover the existing fleet of lorries and thus complement the existing EC legislation on devices of indirect vision, its scope is restricted to HGVs registered no more than ten years before the entry into force of the Directive. The estimated fleet of HGVs which is currently in circulation in EU 25 is approximately 5 millions. The Commission assumed that the cost of retrofitting of HGVs older than 10 years (between 100 and 150 € per vehicle) will exceed the benefits[2]. If the proposed Directive enters into force by 2008, the retrofit should concern HGVs registered after 1998, which is estimated at almost 4 million (Bulgaria and Romania not included).

Exemption for HGVs registered in three Member States (NL, DK, BE) is foreseen, where effective national measures have been already implemented in order to eliminate blind spots.

- Differentiation and accompanying measures

It is worth mentioning that the proposal provides a differentiated set of requirements of the Directive 2003/97/EC mainly, in order to accept alternative solutions with low costs and avoid distortions in the market. Compliance is considered to be achieved for the mirrors, if the field of vision covers no less than 99% of the total field of vision at ground level of Class IV and Class V mirror. Member States are allowed to extend the scope of the proposed directive in order to cover more vehicles and even those registered before 1998.

Accompanying measures are proposed to be taken by Member States in order to raise awareness of the dangers for road users arising from vehicle blind spots.

- Transposition and implementation periods

The period for transposing the Directive at national law is set at one year after its entry into force. As regards the implementation, it is proposed that compliance has to be fulfilled immediately for vehicles registered after 2004 and for the remaining vehicles, flexibility is foreseen according to their date of registration, i.e. one additional year for those registered between four and seven years before the date of transposition, which is one year, and two years for those registered between seven and ten years before the date of transposition.

- Commission's impact assessment

Based on a cost-benefit analysis[3], the Commission estimates that an extra 1200 lives could be saved up to 2020, if the implementation were to start from 2008. This corresponds to 2.4 billion € in societal costs calculated on the average of an accident cost per fatality which is estimated at 2 Mio €. The total benefits from the proposed directive are estimated to be around of 1.7 billion €, while the costs would amount to be between 400 and 600 million. The cost benefit ratio of the measure is in order of 3,5 : 1. This means that for 1 € spent, there is societal benefit of 3.5 €.

4. The general approach of the Council (12/12/06)

The Council's general approach adopted by the Transport Ministers amends the Commission's proposal with regard to the 10 years approach and introduces a cut-off date of 1 January 2000 for the obligation to retrofit. It is proposed that Member States should implement these new requirements in 3 years (1 for transposition + 2 for implementation) following the entry into force of the directive (14 days after publication). Regarding flexibility to the requirements of the field of vision of Class IV and V mirrors provided under Directive 2003/97/EC, the total field of vision is fixed at 95% for IV and 85% for V instead of the 99% (Commission proposal). While Council's text made progress on extending the retrofitting of Class IV mirror, certification and controls (roadworthiness tests) and exemption on historical vehicles, it deletes awareness campaigns.

 

Phasing-in

Transposition

Implementation

Additional periods

 

Commission proposal

 

Lorries not older than 10 years (1998)

 

 

One (1) year

 

Immediately after transposition (HGVs registered after 2004)

- One additional year for HGV registered 4-7 years before the date of transposition

- Two additional years for HGV registered 7-10 years before the date of transposition

Council's general approach

Lorries registered after 01/01/2000

One (1) year

Two years for all HGVs

 

No additional periods

5. Assessment of Commission’s proposal

The measure improves safety by reducing blind spots to the right passenger side (left in the UK) and creates a level playing field on equipment of indirect vision between new and existing lorries.

- Phasing-in date and progressive implementation

The timid approach through progressive implementation and various steps may compromise the overall objective, which is to save lives. The references made to difficulties of the market in coping with high demand for mirrors in a very short period are not shared between producers of such devices. In addition, the total number of HGVs that has to be retrofitted is likely to be less than the Commission's estimates.

- The limitation to the retrofitting of Class IV mirrors and exclusion of LGVs

The limitation of the retrofitting of Class IV seems not to be correct as in most situations the Class IV mirror is fitted on height lower than 2 m. Therefore, rectification is needed. The scope of the proposal does not cover LGVs (22.5 million) and coaches/buses (700,000) due to low cost-benefit ratio.

- Flexibility for compliance

The differentiated approach to the requirements of Dir. 2003/97/EC, while cited by the Commission, is not reflected fully in the text.

6. The main proposals of the Rapporteur

As progressive implementation and delays for its application alters the principal objective (save lives), rapid adoption and immediate implementation after the period given to the Member States for transposing the measure into national law, but not later than 30 June 2008, is proposed. A clear cut-off date is included for the retrofitting phasing-in.

More flexible approach is proposed on the percentage of the field of vision set out in Dir. 2003/97/EC for the wide angle mirror (Class IV, 95% instead of 99% of the Commission's) and for the close proximity mirror (Class V, 85% instead of 99% of the Commission's) in order to avoid restrictions in the market. In addition, the separation of the field of vision of wide angle mirror from that of the close proximity mirror is made in order to ensure better visibility in terms of safety and provide legal certainty.

Where no available solutions exist for the fitting of Class IV and V, in terms of technical and economical affordability, the same flexible approach is proposed for the devices, which are different from the type of mirrors Class IV and V.

Accompanying measures, including awareness campaigns for all road users, by Member States and where appropriate, by the Commission, are included. Collection of data in order to provide a more comprehensive analysis and a better strategy on blind spots accidents together with a progress report on the implementation of the measure and on the opportunity of extending requirements to other types of vehicles, e.g. N1 are proposed.

Annexes

I. Definitions

- Vehicles N categories (Directive 70/156/EEC):

Category N1: vehicles designed and constructed for the carriage of goods and having a maximum mass not exceeding 3,5 tonnes.

Category N2: vehicles designed and constructed for the carriage of goods and having a mass exceeding 3,5 tonnes but not exceeding 12 tonnes.

Category N3: vehicles designed and constructed for the carriage of goods and having a maximum mass exceeding 12 tonnes.

- Light Goods Vehicle: less than 3.5 t of Gross Vehicle Weight.

- Heavy Goods Vehicle: above 3.5 t of Gross Vehicle Weight.

II. Table: requirements of Directive 2003/97/EC amended by Commission Directive 2005/27/EC (Source: Consolidated version of Directive

Vehicle category

Interior mirror

Exterior mirrors

                                      

Interior mirror

Class I

Main mirror (large)

Class II

Main mirror (small)

Class III

Wide-angle mirror

Class IV

Close-proximity mirror

Class V

Front mirror

Class VI

 

N1

Compulsory

Unless a mirror would not provide rearward vision (as defined in item 5.1 Annex III)

Optional

If the mirror does not

provide rearward vision

Optional

Compulsory

One on the driver's side

and one on the passenger's side. Class II mirrors may be fitted as an alternative.

Optional

One on the driver's side and/or one on the passenger's side

Optional

One on the driver's side and one on the passenger's side (both must be fitted at least 2 m above the ground)

Optional

(must be fitted at least 2 m above the ground)

 

N2 ≤7,5 t

Optional

no requirements for the field of view)

Compulsory

One on the driver's side and one on the passenger's side.

Not permitted

Compulsory

For both sides if a Class V mirror can be fitted

Optional

For both sides together if not

Compulsory*

One on the passenger’s side

Optional

One on the driver’s side (both must be fitted at least 2m above the ground)

A tolerance of + 10 cm may be applied

Optional

One front mirror (must be fitted at least 2m above the ground)

 

N2 >7,5 t

Optional

no requirements for the field of view)

Compulsory

One on the driver's side and one on the passenger's side.

Not permitted

Compulsory

One on the driver’s side and one on the passenger’s side

Compulsory*

One on the passenger’s side

Optional

One on the driver’s side (both must be fitted at least 2m above the ground)

Compulsory

One front mirror (must be fitted at least 2m above the ground)

 

N3

Optional

no requirements for the field of view)

Compulsory

One on the driver's side and one on the passenger's side.

Not permitted

Compulsory

One on the driver’s side and one on the passenger’s side

Compulsory*

One on the passenger’s side

Optional

One on the driver’s side (both must be fitted at least 2m above the ground)

Compulsory

One front mirror (must be fitted at least 2m above the ground)

*Class V and VI mirrors shall be mounted on vehicles in such a way that, regardless of their position after adjustment, no part of these mirrors or their holders is less than 2 m from the ground when the vehicle is under a load corresponding to its technically permissible maximum laden mass. These mirrors shall not, however, be mounted on vehicles the cab height of which is such as to prevent compliance with this requirement. In this case an other device for indirect vision is not required. In case the field of vision can be perceived through the combination of the field of vision from a Class IV wide-angle mirror and that of a Class VI front mirror, the installation of a Class V close proximity mirror is not compulsory.

III. Figures on mirrors with the field of indirect vision (extracted from Directive 2003/97/EC)

Figure 1: Field of vision of Class I mirror

Figure 2: Field of vision of Class II mirror

Figure 3: Field of vision of Class III mirror

Figure 4: Field of vision of Class IV wide-angle mirror

Figures 5a and 5b: Field of vision of Class V close-proximity mirror

Figure 6: Field of vision of Class VI front mirror

  • [1]  Directive 2003/97/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to the type approval of devices, amending Dir. 70/156/EEC and repealing Dir. 71/127/EEC.
  • [2]  The benefit of retrofitting on existing trauck depends on its risks of being involved in relevant accident and decreases with the remaining lifespan of the vehicle (16 years for a HGV). See Commission’s "Full impact assessment", SEC(2006)1238.
  • [3]  Jacobs Consultancy Cost-benefit analysis of blind spot mirrors, final report, August 2004. http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/publications/projectfiles/mirrors_en.htm

POSTUP

Název

Dodatečná montáž zpětných zrcátek na těžké nákladní automobily

Referenční údaje

KOM(2006)0570 - C6-0332/2006 - 2006/0183(COD)

Datum predložení EP

5.10.2006

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

18.12.2006

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

18.12.2006

 

 

 

Nezaujaté stanovisko

       Datum rozhodnutí

ITRE

28.11.2006

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Paolo Costa

21.11.2006

 

 

Projednání ve výboru

24.1.2007

28.2.2007

26.3.2007

 

Datum přijetí

27.3.2007

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

39

0

2

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Jean-Louis Bourlanges, Paolo Costa, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Robert Navarro, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Armando Veneto, Marta Vincenzi, Roberts Zīle

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Margrete Auken, Johannes Blokland, Philip Bradbourn, Zita Gurmai, Jeanine Hennis-Plasschaert, Corien Wortmann-Kool

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Marian-Jean Marinescu, Alexandru Athanasiu