JELENTÉS a Közösségben bejegyzett nehéz tehergépjárművek visszapillantó tükrökkel való utólagos felszereléséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

3.4.2007 - (COM(2006)0570 – C6‑0332/2006 – 2006/0183(COD)) - ***I

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
Előadó: Paolo Costa

Eljárás : 2006/0183(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0124/2007
Előterjesztett szövegek :
A6-0124/2007
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Közösségben bejegyzett nehéz tehergépjárművek visszapillantó tükrökkel való utólagos felszereléséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2006)0570 – C6‑0332/2006 – 2006/0183(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2006)0570)[1],

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és az EK-Szerződés 71. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6‑0332/2006),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére (A6‑0124/2007),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen módosítani szándékozik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szövegA Parlament módosításai

Módosítás: 1

(3a) preambulumbekezdés (új)

 

(3a) A közvetett látást biztosító eszközök, mint például a széles szögű és a szoros közelségű visszapillantó tükrök, kamerák, monitorok vagy egyéb rendszerek javítják a vezető látóterét és fokozzák a jármű biztonsági jellemzőit.

Indokolás

A módosítás önmagát magyarázza. A közvetett látás fejlett és más innovatív eszközei csökkentik a holt teret és befolyásolhatják a vezető viselkedését, ilyen módon hozzájárulva a balesetek megelőzéséhez.

Módosítás: 2

(6) preambulumbekezdés

(6) Az e járművek okozta és a veszélyeztetett úthasználókat érintő halálos kimenetelű közúti balesetek csökkentése érdekében helyénvaló, hogy az érintett járműveket addig is utólagosan felszereljék közvetett látást biztosító továbbfejlesztett eszközökkel.

(6) Az e járművek okozta és a veszélyeztetett úthasználókat érintő halálos, illetve nem halálos kimenetelű közúti sérülések csökkentése érdekében helyénvaló, hogy az érintett járműveket addig is utólagosan felszereljék közvetett látást biztosító továbbfejlesztett eszközökkel.

Indokolás

Bár a biztonság fokozódott az EU-ban, a halálozási statisztikák 41.000 halálesetről és 1,7 milliónál több személyi sérülésről adnak számot (2005). A nehéz gépjárművek részvételével a holt térrel kapcsolatban bekövetkezett közúti balesetek nem csak halálos kimenetellel járnak, de másféle (súlyos és könnyebb) sérülésekkel is, amelyek társadalmi és gazdasági hatásukat tekintve ugyancsak jelentősek. Meg kell jegyezni, hogy a költség-haszon elemzésben megadott adatok szerint a kerékpárosok és motorkerékpárosok, illetve a gyalogosok esetében 23 sérülés jut egy halálos kimenetelű balesetre.

Módosítás: 3

(8) preambulumbekezdés

(8)Mindazonáltal helyénvaló és arányos mentességet biztosítani azon járművek esetében, amelyek fennmaradó élettartama rövid, amelyek felszerelt oldalsó tükre a 2003/97/EK irányelvben meghatározottnál csak csekély mértékben fed le kisebb látóteret és azon járművek esetében, amelyeknél technikailag kivitelezhetetlen az irányelvnek megfelelő tükrökkel való felszerelés.

(8)Mindazonáltal helyénvaló és arányos mentességet és eltéréseket biztosítani azon járművek esetében, amelyek fennmaradó élettartama rövid, amelyek felszerelt oldalsó tükre a 2003/97/EK irányelvben meghatározottnál csak csekély mértékben fed le kisebb látóteret és azon járművek esetében, amelyeknél technikailag ésszerű költségek mellett nem lehetséges az irányelvnek megfelelő tükrökkel való felszerelés.

Indokolás

Mivel a javasolt intézkedés az EU-ban forgalomban lévő régi járművekre fog vonatkozni, szükséges bizonyos rugalmasságot engedni az új nehéz tehergépjárművekre vonatkozó, meglévő közösségi jogszabályoknak való megfelelés tekintetében , illetve a kereskedelmi akadályok elkerülésére. E rugalmasságba beletartoznak külön mentességek és korlátozott eltérések a látótérre vonatkozó követelmények, valamint a járműveknek a közvetett látás 2003/97/EK irányelvben meghatározott eszközeivel való felszerelése tekintetében, különösen azon járművek esetében, amelyeknél a látótér teljesen nem fedhető le vagy amelyek esetében nem áll rendelkezésre megoldás ésszerű költségek mellett.

Módosítás: 4

(8a) preambulumbekezdés (új)

 

(8a) Az irányelv szabályai és eljárásai nem vonatkozhatnak az N2 és N3 kategóriába tartozó azon járművekre, amelyek nyilvántartásba vételére és/vagy típusjóváhagyására és/vagy forgalomba helyezésére ezen irányelv átültetési időpontját több mint 10 évvel megelőzően került sor és amelyek üzemeltetése főként történeti érdekességük miatt történik.

Indokolás

A módosítás célja kivételt biztosítani a történelmi jellegű járművek használatára, mivel ez nem befolyásolhatja a tervezett intézkedés hatását. A preambulumbekezdés szándéka az azon történelmi jellegű járművekről történő rendelkezés, amelyek vonatkozásában már nem léteznek nyilvántartások vagy dokumentumok eredeti nyilvántartásba vételük időpontjának bizonyítására. (A Tanács „általános megközelítésében" bevezetett aszövegbe egy hasonló hivatkozást e járművek tekintetében).

Módosítás: 5

(8b) preambulumbekezdés (új)

 

(8b) A tehergépkocsik azon hányadára, amelyek műszaki és/vagy gazdasági okokból nem képesek teljes egészében megfelelni ezen irányelv rendelkezéseinek, a megfelelő hatóságok alternatív megoldásokat vesznek figyelembe és hagynak jóvá. Ilyen esetekben a tagállamok közlik a Bizottsággal a megengedett és jóváhagyott műszaki megoldások listáját, beleértve az utólagos felszerelés vonatkozásainak legjobb gyakorlatait, a Bizottság pedig ezeket elérhetővé teszi minden tagállam számára.

Indokolás

Szükséges rugalmasságot engedni a 2003/97/EK irányelv követelményeinek teljesítésére meghatározott általános kötelezettségre tekintettel. Néhány tehergépkocsi esetében az utólagos felszerelés műszakilag nem lehetséges vagy gazdaságilag nem kifizetődő a fülke szerkezetében vagy az ajtóban lényeges változtatás végrehajtása nélkül. Biztonság és jogbiztonság nyújtására és a kereskedelmi akadályok elkerülésére a legjobb gyakorlatot tartalmazó minden megoldást be kell jelenteni a Bizottságnak, amely azokat elérhetővé fogja tenni. (A Tanács „általános megközelítésében" bevezetett a szövegbe egy hasonló hivatkozást).

Módosítás: 6

(9) preambulumbekezdés

(9) Annak érdekében, hogy a piac eleget tegyen a tükrök iránt rövid idő alatt igen megnövekedő keresletnek, átmeneti időszakokat kell meghatározni.

(9) Annak érdekében, hogy a piac eleget tegyen a tükrök iránt rövid idő alatt megnövekedő keresletnek, átmeneti időszakot kell meghatározni.

Indokolás

A tükrök iránti igen nagy kereslet rövid időn belüli kielégítésével kapcsolatos nehézségekre történő hivatkozásokat nem osztják az ilyen eszközök gyártói. A javasolt hosszú átmeneti időszak nem indokolható, mivel az intézkedés bármely késedelme csökkenti annak hatékonyságát. Ezen felül az utólagos felszereléssel érintett nehéz tehergépjárművek teljes száma valószínűleg kisebb a Bizottság előzetes becsléseinél, és ezért rövid átmeneti időszakot kell előírni.

Módosítás: 7

(10) preambulumbekezdés

Ahol a nehéz tehergépjárműveket a 2003/97/EK irányelv követelményeinek hatályba lépése előtt felszerelték utólagosan olyan közvetett látást biztosító eszközökkel, amelyek bőven lefedik az adott irányelvben előírt látóteret, mentességet élveznek e jogi aktus követelményei alól.

Ahol a nehéz tehergépjárműveket a 2003/97/EK irányelv követelményeinek átültetési időpontja előtt felszerelték utólagosan olyan közvetett látást biztosító eszközökkel, amelyek bőven lefedik az adott irányelvben előírt látóteret, mentességet élveznek e jogi aktus követelményei alól.

Indokolás

A közúti biztonság növelése érdekében egyes tagállamok – Hollandia, Belgium és Dánia – belföldi rendszereket hajtottak végre tükrök meglévő flottájukra való utólagos felszerelésére, a 2003/97/EK irányelvben meghatározott követelmények alapján. Ezért a mentességnek ki kell terjednie azon nehéz tehergépjárművekre, amelyek utólagos felszerelése az átültetésre megszabott határidő (2005. január 24.) lejárta előtt történt meg, és nem az irányelv hatályba lépésének napján (azaz a Hivatalos Lapban való közzétételekor, azaz 2004.1.29-én). (A Tanács „általános megközelítésében” bevezetett a szövegbe egy azonos hivatkozást).

Módosítás: 8

(10a) preambulumbekezdés (új)

 

(10a) Az egyértelműség érdekében ha olyan tükrökre és más, járművekre szerelt, közvetett látást biztosító eszközökre történik hivatkozás, amelyek csak a 2003/97/EK irányelvben meghatározottnál csak csekély mértékben fednek le kisebb látóteret, alkalmazni kell az azon irányelv III. mellékletében a látótérre, valamint a tükrök és közvetett látást biztosító más eszközök felszerelésére meghatározott, további követelményeket és rugalmasságot.

Indokolás

A 2003/97/EK irányelvnek a tükrök és közvetett látást biztosító más eszközök felszerelésére vonatkozó követelményeit olyan járművekre is alkalmazni kell, amelyeknél csökkentett látótér várható. Ezért az irányelv III. mellékletében meghatározott minden feltételnek vagy további rugalmasságnak érvényesnek kell lennie a csökkentett látóterű tükrök utólagos felszerelésére, azaz olyan esetekre, amikor a látótér IV. osztály és az V. osztály meghatározott látóterénél 10%-kal kisebb a karosszéria és annak egyes alkotóelemei – mint például más tükrök, kilincsek stb. – miatti akadályok fennállása esetén (lásd a 2003/97/EK irányelv III. mellékletének 5.8.2 pontjához fűzött megjegyzést).

Módosítás: 9

(11) preambulumbekezdés

(11) Az utólagos felszerelést érintő fellépést a nehéz tehergépjárműveknél kialakuló holt térre vonatkozó figyelemfelkeltő intézkedések kell, hogy kísérjék.

(11) Az utólagos felszerelést érintő fellépést a nehéz tehergépjárműveknél kialakuló holt térre vonatkozó, megfelelő figyelemfelkeltő intézkedések kell, hogy kísérjék, beleértve a veszélyeztetett úthasználók – mint kerékpárosok, motorkerékpárosok és gyalogosok – számára szóló, illetve a közvetett látást biztosító eszközök helyes beállítására és használatára vonatkozó figyelemfelkeltő kampányokat.

Indokolás

Kísérő intézkedéseket kell hozni annak érdekében, hogy ki lehessen használni a nehéz tehergépjárművek tükreinek utólagos felszerelését és annak a balesetek megelőzésére vagy számuk csökkentésére gyakorolt hatását. Figyelemfelkeltő kampányokat kell indítani, amelyek kiterjednek valamennyi közlekedőre, különösen a két keréken közlekedőkre és a gyalogosokra. Hasonlóképpen, mivel a tükröket helyesen be is kell állítani, szükség lesz a vezetők és a vizsgáztatást és ellenőrzést végző személyzet megfelelő képzésére.

Módosítás: 10

(11a) preambulumbekezdés (új)

 

(11a) Az ezen irányelv hatálya alá nem tartozó és a közvetett látást szolgáló fejlett eszközökkel fel nem szerelt járműtípusok – mint például a könnyű tehergépjárművek vagy buszok – gyakran szereplői „holt tér” miatti baleseteknek, ezért szükséges az aktív és passzív biztonsági követelményekre vonatkozó közösségi jogszabályok folyamatos felülvizsgálata, a közúti közlekedés biztonságának javítása és előmozdítása érdekében.

Indokolás

Az EK-Szerződés 71. cikke szerint a közlekedés biztonsága a közös szállítási politika szerves része. A javaslat hatálya nem terjed ki (a 2003/97/EK irányelvvel egyezően) a könnyű tehergépjárművekre (22,5 millió) vagy buszokra (700.000), amelyek ugyancsak érintettek a holt térhez kapcsolódó balesetekben. Ezért szükséges az oldalsó holt tér miatti balesetekhez kapcsolódóan a közúti közlekedés folyamatos felülvizsgálata és továbbfejlesztése.

Módosítás: 11

(11b) preambulumbekezdés (új)

 

(11b) Egy átfogóbb elemzés és a „holt tér” miatti balesetek csökkentésére vonatkozó jövőbeli stratégia érdekében a Bizottság a közúti balesetekre vonatkozó közösségi adatbázis létrehozásáról szóló, 1993. november 30-i 93/704/EK tanácsi határozat1 és más idevágó közösségi jogi aktusok, mint például a közösség statisztikai programja (a 2002. december 16-i 2367/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozat a 2003 és 2007 közötti közösségi statisztikai programról2) keretében idevágó adatokat kell, hogy összegyűjtsön a tagállamoktól, és el kell végeznie az ilyen adatok megfelelő feldolgozását.

 

1 HL L 329., 1993.12.30., 63. o. A legutóbb a 1882/2003/EK rendelettel módosított határozat (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.).

 

2 HL L 358., 2002.12.31., 1. o., A legutóbb a 787/2004/EK határozattal módosított határozat (HL L 138., 2004.4.30., 12. o.).

Indokolás

A módosítás önmagáért beszél. A „holt tér” miatti balesetek megelőzésére vonatkozó integráltabb megközelítés kialakításának megkönnyítése érdekében szükséges, hogy a Bizottság, a tagállamokkal együttműködésben, teljesebb és összehasonlítható adatok összegyűjtésére és feldolgozására törekedjen.

Módosítás: 12

(11c) preambulumbekezdés (új)

 

(11c) A 96/96/EK irányelv előírja, hogy legalább évente időszakos közlekedési alkalmassági vizsgálatot kell elvégezni az áruszállításra használt olyan gépjárműveken, amelyek megengedhető legnagyobb tömege a 3 500 kg-ot meghaladja. A közlekedési alkalmassági vizsgálatokon való megfeleléshez a nehéz tehergépjárműveket többek között fel kell szerelni az ezen irányelv követelményeinek megfelelő visszapillantó tükrökkel. A tagállamok által a területükön bejegyzett járművekre kiállított, közlekedési alkalmassági bizonyítványokat kölcsönösen elismerik a a járművek tagállamok útjain való szabad mozgásának céljából.

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy a nehéz tehergépjárműveknek a javasolt intézkedésben meghatározott intézkedésekkel összhangban megfelelő látótere legyen, alkalmazni kell az időszaki közlekedési biztonsági vizsgálatokat (96/96/EK irányelv). Ezek a vizsgálatok szükségesek a javasolt intézkedésben meghatározott, csökkent látótérnek való megfelelés tekintetében a biztonság és jogbiztonság megteremtése, és ekként a piaci torzulások megelőzése céljából. (A Tanács „általános megközelítésében" bevezetett a szövegbe egy azonos hivatkozást).

Módosítás: 13

(12a) preambulumbekezdés (új)

 

(12a) A jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás 34. pontjával összhangban a tagállamokat ösztönzik arra, hogy a maguk számára, illetve a Közösség érdekében készítsék el saját táblázataikat – amelyeknek a lehető legpontosabban be kell mutatniuk az ezen irányelv és az átültető rendelkezéseik közötti megfelelést –, és hogy e táblázatokat tegyék közzé.

 

_____________________

1 HL L 321., 2000.12.18., 1. o.

Indokolás

A módosítás önmagát magyarázza. (A Tanács „általános megközelítésében" bevezetett a szövegbe egy azonos hivatkozást).

Módosítás: 14

2. cikk (1) bekezdés

(1) Az irányelv a 2003/97/EK irányelv. hatálya alá nem tartozó N2 és N3 kategóriájú járművekre vonatkozik, a 70/156/EK irányelv II. mellékletének 2. pontjában említettek szerint.

(1) Az irányelv a 2003/97/EK irányelv.értelmében egyetlen járműként típusjóváhagyásban vagy jóváhagyásban nem részesült N2 és N3 kategóriájú járművekre vonatkozik, a 70/156/EK irányelv II. mellékletének 2. pontjában említettek szerint.

Indokolás

Nagyobb egyértelműséget biztosít a hatály tekintetében és megfelel a 2003/97/EK irányelv szóhasználatának. (A Tanács „általános megközelítésében" bevezetett a szövegbe egy azonos hivatkozást).

Módosítás: 15

2. cikk (2) bekezdés a) pont

(a) a 7. cikkben meghatározott időpontot több mint 10 évvel megelőzően bejegyzett N2 és N3 kategóriájú járművek;

(a) a 2000. január 1. előtt bejegyzett N2 és N3 kategóriájú járművek;

Módosítás: 16

2. cikk (2) bekezdés b) pont

b) azon N2 és N3 kategóriájú járművek, amelyeknél nem lehetséges IV. osztályba és az V. osztályba tartozó tükröknek az alábbi követelményeknek eleget tevő felszerelése:

b) azon N2 kategóriájú, legfeljebb 7,5 megengedhető legnagyobb össztömegű járművek, amelyeknél nem lehetséges az V. osztályba tartozó tükröknek az alábbi követelményeknek eleget tevő felszerelése:

Indokolás

A szöveg a új nehéz tehergépjárművekre vonatkozó jogszabály (2003/97/EK irányelv) szövegének megfelelően került kiigazításra. A kivételnek csak az N2 kategóriájú, legfeljebb 7,5 tonnás tömegű járművekre kell vonatkoznia, nem pedig a 7,5 tonnát meghaladó, N2 kategóriájú járművekre, mivel ezeken a járműveken, azaz a talajtól 2 méterre nincs akadálya a IV. osztályba tartozó tükröknek a felszerelésének. A 2003/97/EK irányelv a IV. osztályba tartozó tükrök felszerelését a 7,5 tonnánál nehezebb N2 kategóriájú és az N3 kategóriájú járművek esetében teszi kötelezővé. (A Tanács „általános megközelítésében" bevezetett a szövegbe egy azonos hivatkozást).

Módosítás: 17

2. cikk (2) bekezdés b) pont i) alpont

i.         a technikailag megengedett legnagyobb súllyal megrakott járműnél a visszapillantó tükörnek nem lehetnek a talajszinttől 2 m-nél (±10 cm) alacsonyabban alkatrészei, a beállítás utáni helyzetre tekintet nélkül;

i.         a technikailag megengedett legnagyobb súllyal megrakott járműnél a visszapillantó tükörnek nem lehetnek a talajszinttől 2 m-nél (+10 cm) alacsonyabban alkatrészei, a beállítás utáni helyzetre tekintet nélkül, és

Indokolás

A szöveg a új nehéz tehergépjárművekre vonatkozó jogszabály (2003/97/EK irányelv) követelményeinek megfelelően került kiigazításra (lásd az előző indokolást). Az irányelv III. mellékletében a IV. osztályba tartozó tükrök felszerelésének feltétele nem a talajtól számított legalább 2 m, ±10 cm tűréssel, hanem a talajtól 2m-nél kisebb távolság, +10 cm tűréssel. (A Tanács „általános megközelítésében" bevezetett a szövegbe egy azonos hivatkozást).

Módosítás: 18

2. cikk (2) bekezdés b) pont ii) alpont

ii. A tükrök a vezető helyzetéből teljes mértékben láthatók.

ii. A tükör a vezető helyzetéből teljes mértékben láthatók.

Indokolás

Lásd az előző indokolásokat. (A Tanács „általános megközelítésében" bevezetett a szövegbe egy azonos hivatkozást).

Módosítás: 19

2. cikk (2) bekezdés c) pont

c) a 2003/97/EK irányelv hatályba lépése előtt nemzeti intézkedések hatálya alá tartozó olyan N2 és N3 kategóriájú járművek, amelyeket felszereltek a közvetett látást biztosító egyéb eszközökkel, amelyek összesen lefedett látótere az irányelv szerinti IV. osztályba és az V. osztályba tartozó visszapillantó tükrök talajszinten mért teljes látóterének legalább 95 %-át lefedik.

c) a 2003/97/EK irányelv átültetése előtt hatályba lépett nemzeti intézkedések hatálya alá tartozó olyan N2 és N3 kategóriájú járművek, amelyek az utasoldalon a közvetett látást biztosító olyan egyéb eszközökkel való felszerelést írják elő, amelyek összesen lefedett látótere az irányelv szerinti IV. osztályba és az V. osztályba tartozó visszapillantó tükrök talajszinten mért teljes látóterének legalább 95 %-át lefedik.

Indokolás

Ez a kivétel azon „nagy öregek esetére” – Hollandiára, Belgiumra és Dániára – vonatkozik, amelyek már végrehajtottak nemzeti rendszereket meglévő flottájuk tükrökkel való utólagos felszerelésére a 2003/97/EK irányelv követelményei alapján, még az átültetési határidő (2005. január 24.) lejárata előtt és nem az irányelv hatályba lépésekor, ahogy az a Bizottság javaslatában szerepel. Ez ugyanakkor egyértelműbbé is teszi a szöveget. (A Tanács „általános megközelítésében" bevezetett a szövegbe egy azonos hivatkozást).

Módosítás: 20

3. cikk (1) bekezdés

A tagállamok a 7. cikkben meghatározott időponttól biztosítják, hogy a 2. cikk (1) bekezdésében említett valamennyi jármű fel van szerelve – az utasoldalon – a 2003/97/EK irányelv szerinti IV. osztályba és az V. osztályba tartozó visszapillantó tükrökre vonatkozó követelményeknek megfelelő szoros közelségű és széles szögű visszapillantó tükrökkel.

1. A tagállamok a 7. cikkben meghatározott időponttól és legfeljebb 2008. június 30-tól biztosítják, hogy a 2. cikkben említett valamennyi jármű fel van szerelve – az utasoldalon – a 2003/97/EK irányelv szerinti IV. osztályba és az V. osztályba tartozó visszapillantó tükrökre vonatkozó követelményeknek megfelelő széles szögű és szoros közelségű visszapillantó tükrökkel.

Indokolás

Az intézkedés bevezetésének késedelme csökkenti annak hatásosságát és végrehajtásának előnyeit, vagyis az életek megmentését. 1200-zal több élet menthető meg 2020-ig, ha a végrehajtás 2008-ban kezdetét venné és a társadalmi költségek 2,4 milliárd EUR-nak felelnek meg. A nagyobb egységesség érdekében szükséges a széles szögű és szoros közelségű tükrökkel kapcsolatos megfelelőbb szóhasználat. (A Tanács „általános megközelítésében" bevezetett ebbe a bekezdésbe egy azonos hivatkozást).

Módosítás: 21

3. cikk (2) bekezdés

Az (1) bekezdéstől eltérve, ezen irányelv követelményeinek megfelelőnek kell tekinteni ha a járművek olyan visszapillantó tükrökkel vannak felszerelve, amelyek összesen lefedett látótere a 2003/97/EK irányelv szerinti IV. osztályba és az V. osztályba tartozó visszapillantó tükrök talajszinten mért teljes látóterének legalább 99 %-át lefedik.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve, ezen irányelv követelményeinek megfelelőnek kell tekinteni ha a járművek az utasoldalon olyan széles szögű és szoros közelségű visszapillantó tükrökkel vannak felszerelve, amelyek összesen lefedett látótere a 2003/97/EK irányelv szerinti IV. osztályba tartozó visszapillantó tükrök esetén a talajszinten mért teljes látótér legalább 95%-át, és V. osztályba tartozó tükrök esetén a talajszinten mért látótér 85%-át lefedik.

Indokolás

A látótér 99%-ról 95%-ra való csökkentése az intézkedés hatásosságának hátrányára van, de rugalmasságot biztosít. Mivel az V. osztályba tartozó tükrök teljes látótere viszonylag kicsi (5.5 m2) a IV. osztályba tartozó tükrök átóteréhez viszonyítva (307.9 m2), az V. osztályba tartozó tükrökre egy külön, a 2003/97/EK irányelvben meghatározott teljes látótér 85%-át lefedő látótér bevezetése szükségesnek látszik a biztonság érdekében. Ugyancsak egyszerűbb és egyértelműbb a IV. és az V. osztályba tartozó tükrökre külön látóteret meghatározni. (A Tanács „általános megközelítésében" bevezetett a szövegbe egy hasonló hivatkozást).

Módosítás: 22

3. cikk (2a) bekezdés (új)

 

(2a). A 2. cikkben említett járművek, amelyek a rendelkezésre álló, gazdaságilag életképes műszaki megoldások hiányában nem kerültek felszerelésre az e cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelelő tükrökkel, felszerelhetők kiegészítő tükrökkel és/vagy egyéb berendezésekkel, feltéve, hogy azok összesen lefedett látótere a 2003/97/EK irányelv értelmében a IV. osztályba tartozó visszapillantó tükrök esetén a talajszinten mért teljes látótér legalább 95%-át, és V. osztályba tartozó tükrök esetén a talajszinten mért látótér 85%-át lefedik.

Indokolás

Az alternatív megoldásokról, mint a további tükrök vagy közvetett látást szolgáló egyéb eszközökről kell rendelkezni a 2003/97/EK irányelv követelményeinek való megfelelés érdekében, különösen olyan tehergépjárművek esetében, amelyekhez nincs a piacon elérhető felszerelés. Mivel lehetséges a IV. és V. osztályba tartozó tükrök látóterének eszközökkel történő lefedése és a biztonság szempontjából jobb láthatóság biztosítása érdekében szükséges a IV. osztályba tartozó tükör és az V. osztályba tartozó tükör látóterének elválasztása. Lásd az előző indokolást. (A Tanács „általános megközelítésében" bevezetett a szövegbe egy hasonló hivatkozást).

Módosítás: 23

3. cikk (2b) bekezdés (új)

 

(2b) A tagállamok az e cikknek való megfelelés keretében közlik a Bizottsággal a műszaki megoldások listáját, beleértve az utólagos felszerelés vonatkozásainak ezen cikknek megfelelő legjobb gyakorlatait. A Bizottság ezt a listát nyilvánosan elérhetővé teszi valamennyi tagállam számára az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzététel és más alkalmas eszközök útján.

Indokolás

Biztonság és jogbiztonság nyújtására és a kereskedelmi akadályok, illetve piaci torzulások elkerülésére a legjobb gyakorlatot tartalmazó minden megoldást be kell jelenteni a Bizottságnak, amely azokat közzététel vagy más alkalmas eszközök útján elérhetővé fogja tenni. (A Tanács „általános megközelítésében" bevezetett a szövegbe egy hasonló hivatkozást).

Módosítás: 24

3a. cikk (új)

 

3a. cikk

 

(1) A 3. cikk (1), (2)és (2a) bekezdésében meghatározott követelményeknek való megfelelés megállapítása a tagállam által a gépjárművek és pótkocsijuk időszakos műszaki vizsgálatáról szóló tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1996. december 20-i 96/96/EK tanácsi irányelvnek megfelelően kiadott igazolással történik.

 

2. A Bizottság a 96/96/EK irányelv 8, cikkében a 70/156/EGK irányelv 13. cikkének (1) bekezdésében említett bizottságok segítségével – mindegyikük saját hatáskörén belül – megteszi a megfelelő intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 3. cikkben említett berendezés megfelelősége és közúti alkalmassága megvizsgálásra kerüljön az irányelv követelményeinek megfelelően. E rendelkezéseket legkésőbb a 7. cikkben említett időpontig kell meghozni.

___________

1 HL L 46, 1997.2.17., 1. o. A legutóbb az 1882/2003/EK rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy a nehéz tehergépjárművek meglévő flottájának a javasolt intézkedésben meghatározott követelményekkel összhangban megfelelő látótere legyen, alkalmazni kell az időszaki közlekedési biztonsági vizsgálatokat a 96/96/EK irányelv alapján. Ezek a vizsgálatok szükségesek a javasolt intézkedésben meghatározott, eltérő látótérnek való megfelelés tekintetében a biztonság és jogbiztonság megteremtése, és ekként a piaci torzulások megelőzése céljából. (A Tanács „általános megközelítésében" bevezetett a szövegbe egy azonos hivatkozást).

Módosítás: 25

3b. cikk (új)

 

3b. cikk

 

A tagállamok és adott esetben a Bizottság – saját hatáskörükön belül – ezen irányelv szerinti intézkedéseit az úthasználók figyelmét a holt tér miatt kialakuló veszélyre felhívó kezdeményezések kísérik.

Indokolás

Kísérő intézkedések szükségesek annak érdekében, hogy ki lehessen használni a nehéz tehergépjárművek tükreinek utólagos felszerelését és azoknak a balesetek megelőzésére vagy számuk csökkentésére gyakorolt hatását. Figyelemfelkeltő kampányokat kell indítani, amelyek kiterjednek valamennyi közlekedőre, különösen a két keréken közlekedőkre és a gyalogosokra. Hasonlóképpen, mivel a tükröket helyesen be is kell állítani, szükség lesz a vezetők és a vizsgáztatást és ellenőrzést végző személyzet megfelelő képzésére.

Módosítás: 26

4. cikk

4. cikk

A 3. cikk első bekezdésétől eltérve a tagállamok a következőképpen rendelkezhetnek:

törölve

(1) A 7. cikkben meghatározott időpontot 4–7 évvel megelőzően bejegyzett járművek az időpontot követően legkésőbb egy évvel tesznek eleget ezen irányelv követelményeinek;

 

(2) A 7. cikkben meghatározott időpontot 7–10 évvel megelőzően bejegyzett járművek az időpontot követően legkésőbb két évvel tesznek eleget ezen irányelv követelményeinek.

 

Indokolás

Míg a Bizottság javaslata tervbe vesz egy korai bevezetési időpontot (1998), főként a magas költség–haszon aránynak köszönhetően, és azonnali végrehajtást a legújabb (2004 után bejegyzett) tehergépkocsik tekintetében, a fokozatos és több lépcsőben történő utólagos felszerelés az általános célkitűzés – ami emberéletek mentése – sérelmével járhat. Ezen intézkedés bevezetésének különösebb ok nélküli késleltetése nem indokolható. (A Tanács „általános megközelítésében" ugyancsak törölte ezt a szöveget).

Módosítás: 27

5. cikk

5. cikk

Azon N2 és N3 kategóriájú járművek, amelyeknél rendelkezésre álló technikai megoldás hiányában nem lehet az irányelvnek megfelelő visszapillantó tükröket felszerelni, felszerelhetők a közvetett látást biztosító egyéb eszközökkel, feltéve hogy ezek az eszközök legalább a 3. cikk második bekezdésében meghatározott látóteret lefednek.

törölve

Az első albekezdéssel összhangban utólag felszerelt járműveket a tagállamok illetékes hatóságai járművenként hagyják jóvá.

 

Indokolás

A szöveg helyébe a 3. cikkben szereplő másik szöveg lép. Lásd a korábbi módosításokat. (A Tanács „általános megközelítésében" ugyancsak törölte ezt a szöveget).

Módosítás: 28

7a. cikk (új)

 

7a. cikk

 

Legkésőbb [...].re* a Bizottság benyújtja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az irányelv végrehajtásáról szóló jelentést, a holt tér miatt bekövetkezett balesetekről minden járműre és felmerült költségre kiterjedően és a közúti biztonság javítása céljából készített tanulmánnyal együtt. Egy átfogóbb költség-haszon elemzés alapján a Bizottság jelentését adott esetben a jelenlegi jogszabályok felülvizsgálatára irányuló javaslat kíséri.

 

__________________

*Ezen irányelv hatálybalépésétől számított három év múlva.

Indokolás

Értékelő jelentést kell beterjeszteni az irányelv végrehajtásáról és a holt tér miatti balesetek költségeinek fedezése vonatkozásairól, beleértve a közvetett látást biztosító eszközök más típusú, pl. N1 kategóriába tartozó járművekre való felszerelését is. Rendelkezni kell a további adatok és számadatok gyűjtéséről annak érdekében, hogy egy átfogóbb képet kapjunk a tükrök utólagos felszerelésének költség-haszon vonatkozásairól, és azt a meglévő jogszabályok felülvizsgálatára vagy új szabályozás bevezetésére vonatkozó javaslatnak kell kísérnie.

  • [1]  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

INDOKOLÁS

1. Bevezetés

Az EU-ban forgalomban lévő tehergépkocsik külső látótere hiányosságainak orvoslására, illetve a közúti biztonság növelésére a Bizottság javasolja a Közösségben bejegyzett nehéz tehergépjárművek tükrökkel való utólagos felszerelését.

A holt térhez kapcsolódó balesetek, és a közvetett látást biztosító eszközök

A balesetek jelentős részét olyan gépjárművezetők okozzák, akik nincsenek tisztában azzal, hogy más közlekedők járművükhöz nagyon közel, vagy amellett tartózkodnak. Az ilyen balesetek gyakran kapcsolódnak irányváltásokhoz kereszteződésekben vagy körforgalmakban, amikor a vezető nem veszi észre a gépjármű közvetlen közelében lévő holttérben tartózkodó többi közlekedőt. Az úgy nevezett holttérhez kapcsolódó belesetek jelentős részében nagyobb járművek érintettek, és a becslések szerint évente 400 ember veszti életét az Unióban ilyen helyzet következtében, többségük veszélyeztetett közúti közlekedő, például kerékpáros, motorkerékpáros vagy gyalogos. A tényleges balesetek kivizsgálása alapján nyilvánvalóvá vált, hogy a közvetett látást biztosító eszközökkel, például (IV. osztályú) széles szögű tükrökkel és (V. osztályú) szoros közelségű visszapillantó tükrükkel vagy kamerával és monitorral felszerelt járművek javítják a veszélyeztetett közúti közlekedők biztonságát és segít az utas oldali oldalsó holttér által okozott balesetek elkerülésében. Egyes tagállamok a gépjárművezető látóterében, különösen az utas oldalán (jobb oldalon, illetve az Egyesült Királyságban baloldalon) lévő holtterek csökkentésére kiegészítő tükrök felszerelésére irányuló intézkedések/rendszerek bevezetése mellett érveltek.

2. Az új nehéz tehergépjárművek külső közvetett látómezőire vonatkozó hatályos jogszabályok

Kötelező az új nehéz tehergépjárművek holt teret megszüntető, közvetett látást biztosító eszközökkel való felszerelése. A 2003/97/EK irányelv[1] szerint (IV. osztályú) széles szögű tükrök és (V. osztályú) szoros közelségű visszapillantó tükrök vagy kiegészítő látóeszközök felszerelése 2006. január 26-ától minden új gépjármű-kategória esetén és 2007. január 26-ától minden új gépjármű esetén kötelező a 7.5 tonnánál nehezebb N2 kategóriás és az összes N3 kategóriás járművek számára. A 2003/97/EK irányelvet a műszaki előrehaladás tekintetében módosító 2005/27/EK bizottsági irányelv kiterjesztette a IV. és V. osztályú tükrök kötelező felszerelését az N2 kategóriába tartozó összes járműre a 7,5 tonnánál könnyebb N2 kategóriás járművek holt terének csökkentése érdekében.

3. A Közösségben bejegyzett nehéz tehergépjárművek visszapillantó tükrökkel való utólagos felszereléséről szóló európai bizottsági javaslat

Mivel az Európa forgalmának jelentős részét kitevő jelenlegi nehéztehergépjármű-flottára nem terjed ki az EK kötelező oldalsó látómező, egyes tagállamok (Hollandia, Belgium és Dánia) nemzeti rendszereket alkalmaznak, mivel így ítélték meg, az új gépjármű-követelmények nem mennek elég messzire. A Bizottság az érintett felekkel történt alapos konzultációs folyamatot követően a széles szögű tükrök (IV. osztály) és a szoros közelségű visszapillantó tükrök (V. osztály) már forgalomban lévő nehéz tehergépjárművekre az utas oldalon történő utólagos felszerelése kötelező és fokozatos bevezetése mellett döntött.

– Az irányelv hatálya

Amíg a javasolt intézkedés célja a már forgalomban lévő teherautó-flotta szabályozása, és ezáltal a közvetett látást biztosító eszközökre vonatkozó hatályos EK-jogszabályok kiegészítése, hatálya az irányelv hatályba lépésénél legfeljebb 10 évvel korábban forgalomba helyezett nehéz tehergépjárművekre korlátozódik. A forgalomban lévő nehéz tehergépjárművekre száma a 25 uniós tagállamban jelenleg közel 5 millió. A Bizottság becslése szerint a 10 évnél öregebb nehéz tehergépjárművek utólagos felszerelésének költsége (100-150 €) meghaladja annak előnyeit[2]. Amennyiben a javasolt irányelv 2008-ig hatályba lép, az utólagos felszerelés csak az 1998 után forgalomba hozott nehéz tehergépjárművekre vonatkozik, amelyek becsült száma (Bulgáriával és Romániával együtt) közel 4 millió.

Kivételt írnak elő a három tagállamban (NL, DK, BE) bejegyzett nehéz tehergépjárművekre, mivel már végrehajtották a holt terek megszüntetésére vonatkozó hatályos nemzeti rendelkezéseket.

– Differenciálás és kapcsolódó intézkedések

Érdemes megemlíteni, hogy a javaslat differenciált követelményeket írt elő a 2003/97/EK irányelv tekintetében, elsősorban az alacsony költségű alternatív megoldások elfogadása és a piac torzulásának megakadályozása érdekében. A jogszabályt a tükrök tekintetében akkor tekintik betartottnak, ha a IV. és V. osztályú tükrök látómezeje a teljes látómező 99 %-át lefedi a talaj mentén. A tagállamok kiterjeszthetik a javasolt irányelv hatályát annak érdekében, hogy az több, akár az 1998-at megelőzően forgalomba hozott járművekre is kiterjedjen.

Kapcsolódó intézkedések meghozatalát javasolják a tagállamoknak a közúti forgalomban részt vevőket a holt tér miatt fenyegető veszélyek tudatosítására.

– Átültetés és végrehajtási időszakok

Az irányelv nemzeti jogba történő átültetésének határidejét a hatályba lépést követő egy évben határozzák meg. A végrehajtás tekintetében javasolták, hogy a 2004-et követően forgalomba hozott járművek tekintetében azonnali hatállyal meg kell felelni, és a többi jármű tekintetében rugalmasságot írnak elő a forgalomba hozatal időpontja szerint, azaz további egy év az egyéves átültetésnél a 4 és 7 évvel korábban forgalomba hozott járműveknél, és két év az átültetésnél 7-10 évvel korábban forgalomba hozott járművek esetében.

– Közös hatásvizsgálat

A Bizottság költség-haszon elemzésre[3] alapozott becslései szerint 1200 életet lehet megmenteni 2020-ig, amennyiben a végrehajtás 2008-ban elkezdődne. Ez 2.4 milliárd euró társadalmi költségnek felel meg, amelyet a baleset 2 millió euróra becsült átlagos halálozási aránya alapján számítottak ki. A javasolt irányelv teljes hasznát közel 1,7 milliárd euróra becsülték, míg a költségek 400 és 600 millió euró között lennének. Az intézkedés költség-haszon aránya 3,5: az 1-hez. 1. Ez azt jelenti, hogy minden elköltött euróra 3,5 euró társadalmi haszon jut.

4. A Tanács általános megközelítése (2006. december 12.)

A Tanács általános megközelítése, amelyet a közlekedési miniszterek fogadtak el, módosítja a Bizottság javaslatát a 10 éves megközelítés tekintetében, és bevezeti a 2000. január 1-jei záró határidőt az utólagos felszerelési kötelezettségre. A javaslat szerint a tagállamoknak az irányelv (közzétételt követő 14. napon esedékes) hatálybalépését követő 3 éven belül kell végrehajtaniuk e követelményeket, (1 év az átültetésre és 2 év a végrehajtásra). A IV. és V. osztályú tükröknek a 2003/97/EK irányelv által előírt követelményei rugalmassága és betartása tekintetében a teljes látómezőt 95%-ban határozták meg a VI. osztályba tartozó és 85%-ban az V. osztályba tartozó tükrök esetében, 99% helyett (európai bizottsági javaslat). Amíg a tanácsi szöveg továbblépett a IV. osztályú tükrök utólagos felszerelése, a hitelesítés és az ellenőrzés (időszakos műszaki vizsgálat), valamint a muzeális járművek kivételében, törölte a tudatosítási kampányokat.

 

Fokozatos bevezetés

Átültetés

Végrehajtás

További időszakok

 

Bizottsági javaslat

 

évnél idősebb teherautók (1998)

 

 

Egy (1) év

 

Az átültetést követően azonnal (2004 után forgalomba helyezett NTGJ-k)

- további egy év az átültetést 4-7 évvel megelőzően forgalomba helyezett NTGJ-k esetében

- további két év az átültetést 7-10 évvel megelőzően forgalomba helyezett NTGJ-k esetében

A Tanács általános megközelítése

2000. január 1-jét követően forgalomba helyezett teherautók

Egy (1) év

2 év a NTGJ-kre

 

Nincs további időszak

5. A Bizottság javaslatának értékelése

Az intézkedés javítja a biztonságot a jobboldali (az Egyesül Királyságban a baloldali) utasoldalon és azonos versenyfeltételeket teremt az új és meglévő teherautók között a közvetett látást biztosító eszközökkel való felszerelés terén.

– A fokozatos bevezetés időpontja és a progresszív végrehajtás

A félénk megközelítés a progresszív végrehajtás és a különböző lépcsők miatt veszélyezteti a fő célkitűzést, azaz az életek megmentését. A tükrökre nagyon rövid időn belül jelentkező nagy kereslet kielégítésére vonatkozó piaci nehézségekkel kapcsolatos félelmeket nem osztják az ilyen eszközök gyártói. Az utólagosan felszerelt nehéz tehergépjárművek teljes száma valószínűleg kevesebb lesz, mint a Bizottság becslése.

A IV. osztályú tükrök utólagos felszerelésének korlátozása és a nehéz tehergépjárművek kizárása

A IV. osztályú tükrök utólagos felszerelésének korlátozása nem tűnik helyénvalónak, mivel a legtöbb helyzetben a IV. osztályú tükröket 2 méternél alacsonyabbra helyezik fel. Ezért kiigazításra van szükség. A javaslat hatálya az alacsony költség-haszon arány miatt nem terjed ki a nehéz tehergépjárművekre (22,5 millió jármű) és a buszokra (700 000 jármű).

– Rugalmasság a megfelelőség érdekében

A 2003/97/EK irányelv követelményeinek differenciált megközelítése nem tükröződik maradéktalanul a szövegből, annak ellenére, hogy a Bizottság hivatkozik rá.

6. Az előadó főbb javaslatai

Mivel a fokozatos bevezetés és az alkalmazás késedelme érinti az alapvető célkitűzést (életek megmentését), javasoljuk a gyors elfogadást és a tagállamoknak az intézkedés nemzeti jogba történő átültetésére szolgáló időszakot követő haladéktalan, de legkésőbb 2008. június 30-ig történő végrehajtást. Egyértelmű elválasztó időpont került bevezetésre az utólagos felszerelés fokozatos bevezetésére.

Rugalmasabb megközelítést javasoltunk a 2003/97/EK irányelvben meghatározott látótér százaléka tekintetében a széles szögű (IV. osztályba tartozó, a Bizottság 99%-os értéke helyett 95%-os érték) tükrök és a szoros közelségű (V. osztályba tartozó, a Bizottság 99%-os értéke helyett 85%-os érték), a piaci korlátozások elkerülésére. Ezen felül megtörtént a széles szögű tükrök és a szoros közelségű tükrök látómezejének elválasztása annak érdekében, hogy jobb láthatóságot biztosítsanak a biztonság szempontjából, illetve nagyobb jogbiztonságot.

Amennyiben műszaki és gazdasági kivitelezhetőség szempontjából nem állnak rendelkezésre megoldások a IV. és V. osztályba tartozó tükrök felszerelésére, ugyanez a rugalmas megközelítés vonatkozik azokra az eszközökre is, amelyek eltérnek a IV. és V. osztályba sorolt tükörtípusoktól.

A szövegben szerepelnek a Bizottság és adott esetben a tagállamok részéről kísérő intézkedések, beleértve a minden közlekedőnek szóló, figyelemfelkeltő kampányokat . Javaslatot tettünk a holt tér miatti balesetek átfogóbb elemzése érdekében történő adatgyűjtésre, az intézkedés végrehajtásáról szóló értékelő jelentéssel és azzal a lehetőséggel együtt, hogy a követelmények kerüljenek kiterjesztésre más, pl. N1 típusú járművekre is.

Annexes

I. Definitions

- Vehicles N categories (Directive 70/156/EEC):

Category N1: vehicles designed and constructed for the carriage of goods and having a maximum mass not exceeding 3,5 tonnes.

Category N2: vehicles designed and constructed for the carriage of goods and having a mass exceeding 3,5 tonnes but not exceeding 12 tonnes.

Category N3: vehicles designed and constructed for the carriage of goods and having a maximum mass exceeding 12 tonnes.

- Light Goods Vehicle: less than 3.5 t of Gross Vehicle Weight.

- Heavy Goods Vehicle: above 3.5 t of Gross Vehicle Weight.

II. Table: requirements of Directive 2003/97/EC amended by Commission Directive 2005/27/EC (Source: Consolidated version of Directive

Vehicle category

Interior mirror

Exterior mirrors

                                      

Interior mirror

Class I

Main mirror (large)

Class II

Main mirror (small)

Class III

Wide-angle mirror

Class IV

Close-proximity mirror

Class V

Front mirror

Class VI

 

N1

Compulsory

Unless a mirror would not provide rearward vision (as defined in item 5.1 Annex III)

Optional

If the mirror does not

provide rearward vision

Optional

Compulsory

One on the driver's side

and one on the passenger's side. Class II mirrors may be fitted as an alternative.

Optional

One on the driver's side and/or one on the passenger's side

Optional

One on the driver's side and one on the passenger's side (both must be fitted at least 2 m above the ground)

Optional

(must be fitted at least 2 m above the ground)

 

N2 ≤7,5 t

Optional

no requirements for the field of view)

Compulsory

One on the driver's side and one on the passenger's side.

Not permitted

Compulsory

For both sides if a Class V mirror can be fitted

Optional

For both sides together if not

Compulsory*

One on the passenger’s side

Optional

One on the driver’s side (both must be fitted at least 2m above the ground)

A tolerance of + 10 cm may be applied

Optional

One front mirror (must be fitted at least 2m above the ground)

 

N2 >7,5 t

Optional

no requirements for the field of view)

Compulsory

One on the driver's side and one on the passenger's side.

Not permitted

Compulsory

One on the driver’s side and one on the passenger’s side

Compulsory*

One on the passenger’s side

Optional

One on the driver’s side (both must be fitted at least 2m above the ground)

Compulsory

One front mirror (must be fitted at least 2m above the ground)

 

N3

Optional

no requirements for the field of view)

Compulsory

One on the driver's side and one on the passenger's side.

Not permitted

Compulsory

One on the driver’s side and one on the passenger’s side

Compulsory*

One on the passenger’s side

Optional

One on the driver’s side (both must be fitted at least 2m above the ground)

Compulsory

One front mirror (must be fitted at least 2m above the ground)

*Class V and VI mirrors shall be mounted on vehicles in such a way that, regardless of their position after adjustment, no part of these mirrors or their holders is less than 2 m from the ground when the vehicle is under a load corresponding to its technically permissible maximum laden mass. These mirrors shall not, however, be mounted on vehicles the cab height of which is such as to prevent compliance with this requirement. In this case an other device for indirect vision is not required. In case the field of vision can be perceived through the combination of the field of vision from a Class IV wide-angle mirror and that of a Class VI front mirror, the installation of a Class V close proximity mirror is not compulsory.

III. Figures on mirrors with the field of indirect vision (extracted from Directive 2003/97/EC)

Figure 1: Field of vision of Class I mirror

Figure 2: Field of vision of Class II mirror

Figure 3: Field of vision of Class III mirror

Figure 4: Field of vision of Class IV wide-angle mirror

Figures 5a and 5b: Field of vision of Class V close-proximity mirror

Figure 6: Field of vision of Class VI front mirror

  • [1]  Az eszközök típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről, a 70/156/EGK irányelv módosításáról és a 71/127/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2003/97/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv.
  • [2]  A forgalomban lévő teherautókra történő utólagos felszerelés előnyei függenek a releváns baleset kockázataitól és csökkennek a gépjármű fennmaradó élettartamával (nehéz tehergépjárművekre 16 év). Bővebben: a Bizottság teljes hatástanulmánya, SEC(2006)1238.
  • [3]  Jacobs Consultancy, a holttér-tükrök költség-haszon elemzése, végleges jelentés, 2004 augusztusa.
    http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/publications/projectfiles/mirrors_en.htm

ELJÁRÁS

Cím

Visszapillantó tükrök utólagos felszerelése nehéz-tehergépjárművekre

Hivatkozások

COM(2006)0570 - C6-0332/2006 - 2006/0183(COD)

Az Európai Parlamentben történő előterjesztés dátuma

5.10.2006

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

18.12.2006

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

18.12.2006

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

ITRE

28.11.2006

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Paolo Costa

21.11.2006

 

 

Vizsgálat a bizottságban

24.1.2007

28.2.2007

26.3.2007

 

Az elfogadás dátuma

27.3.2007

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

39

0

2

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Jean-Louis Bourlanges, Paolo Costa, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Robert Navarro, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Armando Veneto, Marta Vincenzi, Roberts Zīle

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Margrete Auken, Johannes Blokland, Philip Bradbourn, Zita Gurmai, Jeanine Hennis-Plasschaert, Corien Wortmann-Kool

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

Marian-Jean Marinescu, Alexandru Athanasiu

Benyújtás dátuma

3.4.2007