Pranešimas - A6-0124/2007Pranešimas
A6-0124/2007

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl Bendrijoje įregistruotose sunkiasvorėse krovininėse transporto priemonėse įrengtų veidrodėlių modifikavimo

3.4.2007 - (COM(2006)0570 – C6‑0332/2006 – 2006/0183(COD)) - ***I

Transporto ir turizmo komitetas
Pranešėjas: Paolo Costa

Procedūra : 2006/0183(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0124/2007
Pateikti tekstai :
A6-0124/2007
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl Bendrijoje įregistruotose sunkiasvorėse krovininėse transporto priemonėse įrengtų veidrodėlių modifikavimo

(COM(2006)0570 – C6‑0332/2006 – 2006/0183(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2006)0570)[1],

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir į EB sutarties 71 straipsnio 1 dalies c punktą, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6–0332/2006),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą (A6–0124/2007),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jeigu ji savo pasiūlymą ketina keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstasParlamento pakeitimai

Pakeitimas 1

3a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(3a) Netiesioginio matymo įtaisai, pvz., plataus kampo ir artimo vaizdo veidrodėliai, kameros, monitoriai ar kitos sistemos didina vairuotojo matymo lauką ir gerina transporto priemonių saugumą.

Pagrindimas

Savaime aišku. Pagerinti ir kiti naujoviški netiesioginio matymo įtaisai mažina akluosius taškus, gali daryti įtaką vairuotojo elgesiui ir taip padėti užkirsti kelią eismo įvykiams.

Pakeitimas 2

6 konstatuojamoji dalis

(6) Siekiant padėti sumažinti eismo įvykių, kurias sukelia tokios transporto priemonės ir kuriose žūsta pažeidžiami eismo dalyviai, skaičių keliuose šiuo metu derėtų nustatyti, kad minėtos transporto priemonės būtų modifikuojamos jose įdiegiant patobulintus netiesioginio matymo įtaisus.

(6) Siekiant padėti sumažinti eismo įvykių, kuriuos sukelia tokios transporto priemonės ir kuriuose sužalojami arba žūsta pažeidžiami eismo dalyviai, skaičių keliuose šiuo metu derėtų nustatyti, kad minėtos transporto priemonės būtų modifikuojamos jose įdiegiant patobulintus netiesioginio matymo įtaisus.

Pagrindimas

Nors ES sauga padidėjo, 2005 m. eismo įvykiuose žuvo 41 000 ir buvo sužalota daugiau kaip 1,7 mln. žmonių. Su sunkiasvorių krovininių transporto priemonių (SKTP) aklaisiais taškais susijusiuose kelių eismo įvykiuose žmonių ne tik žūsta, bet ir įvairiai sužalojama (sunkiai ir lengvai), o tai socialinio ir ekonominio poveikio požiūriu irgi svarbu. Reikia pažymėti, kad remiantis ekonominės naudos tyrime pateiktais duomenimis, vienam dviračių transporto priemonių vairuotojų ir pėsčiųjų mirties atvejui tenka 23 sužalojimai.

Pakeitimas 3

8 konstatuojamoji dalis

(8) Vis dėlto, būtų naudinga ir reikalinga numatyti išimtis transporto priemonėms, kurių eksploatavimo terminas netrukus baigsis, transporto priemonėms, kuriose yra sumontuoti šoninio vaizdo veidrodėliai, apimantys tik šiek tiek mažesnį matymo lauką, nei reikalaujama Direktyvoje 2003/97/EB, ir transporto priemonėms, kuriose techniškai neįmanoma sumontuoti minėtos direktyvos reikalavimus atitinkančių veidrodėlių.

(8) Vis dėlto, būtų naudinga ir reikalinga numatyti išimtis ir nukrypti leidžiančias nuostatas transporto priemonėms, kurių eksploatavimo terminas netrukus baigsis, transporto priemonėms, kuriose yra sumontuoti šoninio vaizdo veidrodėliai, apimantys tik šiek tiek mažesnį matymo lauką, nei reikalaujama Direktyvoje 2003/97/EB, ir transporto priemonėms, kuriose priimtina kaina techniškai neįmanoma sumontuoti minėtos direktyvos reikalavimus atitinkančių veidrodėlių.

Pagrindimas

Kadangi siūloma priemonė bus taikoma senoms ES apyvartoje esančioms transporto priemonėms, reikia numatyti šiek tiek lankstumo, kad būtų įmanoma įgyvendinti esamus naujoms SKTP taikomus Bendrijos teisės aktus ir išvengti kliūčių prekybai. Lankstumas apima konkrečias išimtis ir ribotas nukrypti leidžiančias nuostatas dėl Direktyvoje 2003/97/EB išdėstytų matymo lauko ir netiesioginio matymo įtaisų įrengimo reikalavimų, ypač toms transporto priemonėms, kuriose matymo lauko neįmanoma visiškai apimti arba kuriose negalima rasti sprendimo prieinama kaina.

Pakeitimas 4

8a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(8a) N2 ir N3 kategorijų transporto priemonėms, kurios buvo įregistruotos ir (arba) kurių tipas buvo patvirtintas ir (arba) kurias buvo pradėta eksploatuoti daugiau kaip prieš 10 metų iki šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę dienos ir naudojamos daugiausia dėl istorinės svarbos, neturėtų būti taikomos šioje direktyvoje įtvirtintos taisyklės ir procedūros.

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama numatyti išimtį dėl istorinių transporto priemonių naudojimo, kadangi tai nepadarytų poveikio siūlomos priemonės rezultatui. Į šią konstatuojamąją dalį taip pat norima įtraukti transporto priemones, kurių neišlikę registrai ar kiti dokumentai, įrodantys pirmosios jų registracijos datą. Taryba savo „bendro požiūrio“ tekste irgi panašiai paminėjo šias transporto priemones.

Pakeitimas 5

8b konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(8b) Sunkvežimiams, kurie direktyvos reikalavimų negali tiksliai atitikti dėl techninių ir (arba) ekonominių priežasčių, atitinkamos institucijos turėtų numatyti ir patvirtinti alternatyvius sprendimus. Tokiais atvejais valstybės narės perduoda Komisijai leidžiamų naudoti ir patvirtintų techninių sprendimų sąrašus, įskaitant pažangiąją modifikavimo aspektų taikymo patirtį, o Komisija savo ruožtu ją perduoda visoms valstybėms narėms.

Pagrindimas

Reikia lankstumo dėl bendros pareigos laikytis Direktyvoje 2003/97/EB numatytų reikalavimų. Kai kuriuose sunkvežimiuose techniškai neįmanoma arba ekonominiu požiūriu nepriimtina atlikti modifikavimo gerokai nepakeitus kabinos struktūros arba durų. Siekiant užtikrinti saugą, teisinį aiškumą ir išvengti kliūčių prekybai, visus techninius sprendimus, taip pat ir pažangiąją patirtį, reikia perduoti Komisijai, o Komisija juos paskelbs. (Taryba „bendro požiūrio“ tekste pateikė panašią nuorodą.)

Pakeitimas 6

9 konstatuojamoji dalis

(9) Siekiant, kad rinka įstengtų per labai trumpą laikotarpį patenkinti labai didelį veidrodėlių poreikį, derėtų numatyti pereinamuosius laikotarpius.

(9) Siekiant, kad rinka įstengtų per trumpą laikotarpį patenkinti didelį veidrodėlių poreikį, derėtų numatyti pereinamąjį laikotarpį.

Pagrindimas

Veidrodėlių gamintojai išvien netvirtina, kad rinka neįstengs per labai trumpą laikotarpį patenkinti labai didelio veidrodėlių poreikio. Siūlomo ilgo pereinamojo laikotarpio negalima pateisinti, nes bet koks priemonės vilkinimas mažina jos veiksmingumą. Be to, bendras modifikuotinų SKTP skaičius greičiausiai bus mažesnis, negu iš pradžių manė Komisija, todėl turėtų būti numatytas trumpas pereinamasis laikotarpis.

Pakeitimas 7

10 konstatuojamoji dalis

(10) Iki Direktyvos 2003/97/EB reikalavimų įsigaliojimo datos modifikuotoms sunkiasvorėms krovininėms transporto priemonėms, kuriose sumontuojami netiesioginio matymo įtaisai, apimantys toje direktyvoje reikalaujamą matymo lauką, reikėtų netaikyti šiame teisės akte nustatytų reikalavimų.

(10) Iki Direktyvos 2003/97/EB reikalavimų perkėlimo į nacionalinę teisę datų modifikuotoms sunkiasvorėms krovininėms transporto priemonėms, kuriose sumontuojami netiesioginio matymo įtaisai, apimantys toje direktyvoje reikalaujamą matymo lauką, reikėtų netaikyti šiame teisės akte nustatytų reikalavimų.

Pagrindimas

Siekdamos padidinti saugą keliuose, kelios valstybės narės (Nyderlandai, Belgija ir Danija) įgyvendino nacionalinius esamo transporto priemonių parko veidrodėlių modifikavimo planus, grindžiamus Direktyvoje 2003/97/EB išdėstytais reikalavimais. Todėl išimtis turėtų būti taikoma SKTP, modifikuotoms prieš pasibaigiant perkėlimui į nacionalinę teisę skirtam laikotarpiui (2005 m. sausio 24 d.), o ne iki Direktyvos įsigaliojimo datos (jos paskelbimo Oficialiajame Leidinyje datos, t. y. 2004 m. sausio 29 d.). (Taryba „bendro požiūrio“ tekste pateikė identišką nuorodą.)

Pakeitimas 8

10a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(10a) Siekiant aiškumo, tais atvejais, kai minimas veidrodėlių matymo laukas ir kiti transporto priemonėse įrengti netiesioginio matymo įtaisai, apimantys tik nedaug mažiau negu Direktyvoje 2003/97/EB numatytą matymo lauką, turėtų būti taikomi likusieji tos direktyvos III priede „Reikalavimai dėl veidrodžių ir kitų netiesioginio matymo įtaisų tvirtinimo prie transporto priemonių“ išdėstyti reikalavimai ir numatytas lankstumas.

Pagrindimas

Direktyvoje 2003/97/EB nustatyti reikalavimai dėl veidrodžių ir kitų netiesioginio matymo įtaisų tvirtinimo prie transporto priemonių turėtų būti taikomi ir transporto priemonėms, kuriose numatytas mažesnis matymo laukas. Todėl visos minėtos direktyvos III priede numatytos sąlygos ir papildomas lankstumas turėtų būti taikomi modifikuojant sumažinto matymo lauko veidrodėlius, pvz., esant ne daugiau kaip 10 proc. mažesniam IV ar V klasės matymo laukui, kai matyti kliudo kėbulas ir kai kurie jo komponentai, pvz., kiti veidrodėliai, durų rankenėlės ir t. t. (Žr. Direktyvos 2003/97/EB III priedo 5.8.2 pastabą).

Pakeitimas 9

11 konstatuojamoji dalis

(11) Kartu su modifikavimu turėtų būti vykdomos informacinės kampanijos apie aklųjų taškų, susidarančių prie sunkiasvorių krovininių transporto priemonių, keliamą pavojų.

(11) Kartu su modifikavimu turėtų būti taikomos tinkamos priemonės, skirtos supratimui apie aklųjų taškų, susidarančių prie sunkiasvorių krovininių transporto priemonių, keliamą pavojų gerinti, įskaitant pažeidžiamiems eismo dalyviams – dviratininkams, motociklininkams ir pėstiesiems skirtas informacines kampanijas ir mokymus, kaip tinkamai sureguliuoti ir naudoti netiesioginio matymo įtaisus.

Pagrindimas

Siekiant pasinaudoti SKTP veidrodėlių modifikavimu ir jų poveikiu užkertant kelią eismo įvykiams ir mažinant jų skaičių, reikia imtis lydimųjų priemonių. Reikia pradėti vykdyti informacines kampanijas, skirtas visiems eismo dalyviams, ypač dviračių transporto priemonių vairuotojams ir pėstiesiems. Kadangi veidrodėlius reikia tinkamai sureguliuoti, to reikės deramai išmokyti vairuotojus ir už apžiūras bei tikrinimą atsakingus darbuotojus.

Pakeitimas 10

11a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(11a) Šioje direktyvoje nereglamentuojamų tipų transporto priemonės, pvz., lengvosios krovininės transporto priemonės ir autobusai, kuriose nėra įdiegta patobulintų netiesioginio matymo įtaisų, dažnai patenka į eismo įvykius, susijusius su akluoju tašku, todėl, siekiant gerinti ir skatinti saugą keliuose, reikia nuolat persvarstyti aktyvius ir pasyvius saugos reikalavimus reglamentuojančius Bendrijos teisės aktus.

Pagrindimas

Remiantis EB sutarties 71 straipsniu, transporto saugumas yra sudėtinė bendros transporto politikos dalis. Į pasiūlymo (taip pat ir į Direktyvos 2003/97/EB) taikymo sritį nepatenka lengvosios krovininės transporto priemonės (22,5 mln.) ir autobusai (700 000), irgi patenkantys į su akluoju tašku susijusius eismo įvykius. Todėl reikia nuolat persvarstyti ir toliau plėtoti kelių saugos reikalavimus, keliamus siekiant išvengti su šoniniu akluoju tašku susijusių eismo įvykių.

Pakeitimas 11

11b konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(11b) Siekdama išsamesnio tyrimo ir būsimos su aklaisiais taškais susijusių eismo įvykių prevencijos strategijos ir atsižvelgdama į 1993 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimo 93/704/EB dėl Bendrijos duomenų bazės apie kelių eismo įvykius sukūrimo1 bei kitus susijusius Bendrijos aktus, pvz., 2002 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 2367/2002/EB2 dėl 2003-2007 m. Bendrijos statistikos programos, Komisija iš valstybių narių turi surinkti visus susijusius duomenis ir juos tinkamai apdoroti.

 

1 OL L 329,1993 12 30, p. 63. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

 

2 OL L 358, 2002 12 31, p. 1-27. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu (EB) Nr. 787/2004 (OL L 138, 2004 4 30, p. 12).

Pagrindimas

Savaime aišku. Siekiant, kad būtų lengviau sukurti labiau integruotą su aklaisiais taškais susijusių eismo įvykių prevencijos koncepciją, būtina, kad Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, imtųsi rinkti ir apdoroti išsamesnius ir palygintinus duomenis.

Pakeitimas 12

11c konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(11c) Direktyvoje 96/96/EB numatyta, kad bent kasmet turi būti atliekama periodinė techninė krovinių gabenimui naudojamų variklinių transporto priemonių, kurių didžiausia leistina masė didesnė kaip 3 500 kg, apžiūra. Norint, kad sunkiasvorės krovininės transporto priemonės per techninę apžiūrą būtų pripažintos tinkamomis, jose, be kita ko, turi būti įrengti galinio vaizdo veidrodėliai, atitinkantys šios direktyvos reikalavimus. Vienoje valstybėje narėje įregistruotoms transporto priemonėms šios valstybės narės išduotus techninės apžiūros pažymėjimus pripažįsta visos kitos valstybės narės tam, kad ši transporto priemonė galėtų laisvai judėti visų valstybių narių keliais.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad SKTP turėtų reikiamą ir siūlomoje priemonėje išdėstytus reikalavimus atitinkantį matymo lauką, turėtų būti nuolat atliekama techninė apžiūra (Direktyva 96/96/EB). Ši apžiūra reikalinga siekiant užtikrinti saugą, teisinį aiškumą dėl siūlomoje priemonėje numatyto sumažinto matymo lauko sąlygų laikymosi ir taip užkirsti kelią rinkos iškraipymui. (Taryba „bendro požiūrio“ tekste pateikė identišką nuorodą.)

Pakeitimas 13

12a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

(12a) Pagal Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros 34 punktą valstybės narės skatinamos savo ir Bendrijos interesų labui parengti lenteles, kurios kuo geriau atskleistų direktyvos ir perkėlimo į nacionalinę teisę priemonių tarpusavio santykį, ir viešai jas paskelbti.

 

_____________________

1 OL C 321, 2003 12 31, p. 1.

Pagrindimas

Savaime aišku. (Taryba „bendro požiūrio“ tekste pateikė identišką nuorodą.)

Pakeitimas 14

2 straipsnio 1 dalis

1. Ši direktyva taikoma Direktyvos 70/156/EEB II priedo 2 punkte nurodytoms N2 ir N3 kategorijų transporto priemonėms, kurioms netaikomos Direktyvos 2003/97/EB nuostatos.

1. Ši direktyva taikoma Direktyvos 70/156/EEB II priedo 2 punkte nurodytoms N2 ir N3 kategorijų transporto priemonėms, kurių tipas nėra patvirtintas arba kurios, remiantis Direktyvos 2003/97/EB nuostatomis, nėra patvirtintos kaip vienetinės transporto priemonės.

Pagrindimas

Taikymo sritis tampa aiškesnė, o formuluotė atitinka Direktyvos 2003/97/EB formuluotę. (Taryba „bendro požiūrio“ tekste pateikė identišką nuorodą.)

Pakeitimas 15

2 straipsnio 2 dalies a punktas

a) N2 ir N3 kategorijų transporto priemonėms, įregistruotoms daugiau kaip prieš 10 metų iki 7 straipsnyje nurodytos datos;

a) N2 ir N3 kategorijų transporto priemonėms, įregistruotoms iki 2000 m. sausio 1 d.;

Pakeitimas 16

2 straipsnio 2 dalies b punktas

b) N2 ir N3 kategorijų transporto priemonėms, kuriose neįmanoma įrengti IV ir V klasės veidrodėlių taip, kad jie atitiktų šias sąlygas:

b) N2 kategorijos transporto priemonėms, kurių didžiausia bendra leistina masė neviršija 7,5 t ir kuriose neįmanoma įrengti V klasės veidrodėlių taip, kad jie atitiktų šias sąlygas:

Pagrindimas

Tekstas suderinamas su dabartiniu naujas SKTP reglamentuojančiu teisės aktu (Direktyva 2003/97/EB). Išimtis turėtų būti taikoma tik N2 kategorijos transporto priemonėms, kurių didžiausia bendra leistina masė neviršija 7,5 t, o 7,5 t viršijančioms N2 kategorijos transporto priemonėms ir N3 kategorijos transporto priemonėms – netaikoma, nes tose transporto priemonėse nėra kliūčių įrengti IV klasės veidrodėlio, t. y. 2 m. nuo žemės paviršiaus. Direktyvoje 2003/97/EB numatyta, kad IV klasės veidrodėlį privaloma įrengti N3 kategorijos ir 7,5 t viršijančiose N2 kategorijos transporto priemonėse. (Taryba „bendro požiūrio“ tekste pateikė identišką nuorodą.)

Pakeitimas 17

2 straipsnio 2 dalies b punkto i papunktis

i) kai transporto priemonė yra pakrauta tiek, kiek techniškai leidžiama, veidrodėlių, kad ir kokia būtų montavimo padėtis, dalys nuo žemės paviršiaus negali būti nutolusios mažiau nei 2 m 10 cm);

i) kai transporto priemonė yra pakrauta tiek, kiek techniškai leidžiama, nė viena veidrodėlio, kad ir kokia būtų jo montavimo padėtis, dalis nuo žemės paviršiaus negali būti nutolusi mažiau nei 2 m (+10 cm), ir

Pagrindimas

Remiantis Direktyvos 2003/97/EB reikalavimais, tekstas suderinamas su dabartiniais naujais SKTP reglamentuojančiais teisės aktais (žr. ankstesnį pagrindimą). Tos direktyvos III priede numatyta IV klasės veidrodėlio įrengimo sąlyga – ne mažiau kaip 2 m nuo žemės su ±10 cm nuokrypiu, o mažiau kaip 2 m nuo žemės su +10 cm nuokrypiu. (Taryba „bendro požiūrio“ tekste pateikė identišką nuorodą.)

Pakeitimas 18

2 straipsnio 2 dalies b punkto ii papunktis

ii) veidrodėliai yra visiškai matomi vairuotojui, kai jis sėdi prie vairo.

ii) veidrodėlis yra visiškai matomas vairuotojui, kai jis sėdi prie vairo.

Pagrindimas

Žr. ankstesnius pagrindimus. (Taryba „bendro požiūrio“ tekste pateikė identišką nuorodą.)

Pakeitimas 19

2 straipsnio 2 dalies c punktas

c) N2 ir N3 kategorijų transporto priemonėms, kurioms iki Direktyvos 2003/97/EB įsigaliojimo datos buvo taikomi nacionaliniai reikalavimai sumontuoti kitas netiesioginio matymo priemones, apimančias ne mažiau kaip 95 % viso pagal tą direktyvą per IV ir V klasės veidrodėlius matomo žemės paviršiaus lauko.

c) N2 ir N3 kategorijų transporto priemonėms, kurioms taikomos prieš sueinant Direktyvos 2003/97/EB perkėlimo į nacionalinę teisę terminui įsigaliojusios nacionalinės priemonės, pagal kurias reikalaujama reikalavimai keleivio pusėje sumontuoti kitas netiesioginio matymo priemones, apimančias ne mažiau kaip 95 % viso pagal tą direktyvą per IV ir V klasės veidrodėlius matomo žemės paviršiaus lauko.

Pagrindimas

Ši išimtis taikoma „senelio atvejams“ – Nyderlandams, Belgijai ir Danijai, kurios nacionalinius esamo transporto priemonių parko veidrodėlių modifikavimo planus, grindžiamus Direktyvoje 2003/97/EB išdėstytais reikalavimais, įgyvendino ne direktyvos įsigaliojimo dieną, kaip siūlė Komisija, o prieš sueinant galutiniam perkėlimo terminui (2005 m. sausio 24 d.). Taip bus aiškiau. (Taryba „bendro požiūrio“ tekste pateikė identišką nuorodą.)

Pakeitimas 20

3 straipsnio 1 dalis

Valstybės narės nuo 7 straipsnyje nurodytos datos užtikrina, kad visų 2 straipsnio 1 dalyje nurodytų transporto priemonių keleivio pusėje būtų įrengti artimo vaizdo ir plataus kampo veidrodėliai, kurių kiekvienas atitiktų Direktyvoje 2003/97/EB numatytus IV ir V klasės reikalavimus.

1. Valstybės narės nuo 7 straipsnyje nurodytos datos, bet ne vėliau, kaip 2008 m. birželio 30 d., užtikrina, kad visų 2 straipsnyje nurodytų transporto priemonių keleivio pusėje būtų įrengti plataus kampo ir artimo vaizdo veidrodėliai, kurių kiekvienas atitiktų Direktyvoje 2003/97/EB numatytus IV ir V klasės reikalavimus.

Pagrindimas

Priemonės taikymo pradžios vilkinimas mažina jos veiksmingumą ir naudingą jos įgyvendinimo poveikį – saugoti gyvybę. Jeigu įgyvendinimas bus pradėtas 2008 m. ir socialinės išlaidos sieks 2,4 mlrd. eurų, iki 2020 m. bus galima išgelbėti dar 1200 gyvybių. Siekiant didesnio nuoseklumo reikia patobulinti formuluotę apie plataus kampo ir artimo vaizdo veidrodėlius. (Taryba šioje „bendro požiūrio“ teksto dalyje pateikė panašią nuorodą.)

Pakeitimas 21

3 straipsnio 2 dalis

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos nuostatų, jeigu transporto priemonėse yra įrengti veidrodėliai, kurių bendras matymo laukas sudaro ne mažiau kaip 99 % viso Direktyvoje 2003/97/EB apibrėžto IV ir V klasės veidrodėlių apimamo žemės paviršiaus matymo lauko, laikoma, kad jie atitinka šios direktyvos reikalavimus.

2. Nukrypstant nuo pirmos pastraipos nuostatų, jeigu transporto priemonėse keleivio pusėje yra įrengti plataus kampo ir artimo vaizdo veidrodėliai, kurių bendras matymo laukas sudaro ne mažiau kaip 95% viso Direktyvoje 2003/97/EB apibrėžto IV klasės veidrodėlių apimamo žemės paviršiaus matymo lauko ir ne mažiau kaip 85% V klasės veidrodėlių apimamo žemės paviršiaus matymo lauko, laikoma, kad jie atitinka šios direktyvos reikalavimus.

Pagrindimas

Matymo lauko sumažinimas nuo 99 % iki 95 %. daro neigiamą poveikį priemonės veiksmingumui, bet suteikia lankstumo. Kadangi bendras V klasės veidrodėlio matymo laukas gana mažas (5,5 m2), o IV klasės veidrodėlio matymo laukas siekia 307,9 m2, manoma, kad siekiant saugos reikia taikyti atskirą V klasės veidrodėlio matymo lauko normą, apimančią iki 85 %. bendro Direktyvoje 2003/97/EB numatyto matymo lauko. Be to, nustatyti atskiras IV ir V klasės matymo lauko normas – paprasčiau ir aiškiau. (Taryba „bendro požiūrio“ tekste pateikė panašią nuorodą.)

Pakeitimas 22

3 straipsnio 2a dalis (nauja)

 

2a. 2 straipsnyje nurodytose transporto priemonėse, kuriose, jei nėra įmanomų ir ekonomiškai įgyvendinamų techninių sprendimų negali būti įrengta šio straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytų reikalavimų atitinkančių veidrodėlių, gali būti įrengti papildomi veidrodėliai ir (arba) kiti netiesioginio matymo įtaisai, jeigu jų bendras matymo laukas sudaro ne mažiau kaip 95% viso Direktyvoje 2003/97/EB apibrėžto IV klasės veidrodėlių apimamo žemės paviršiaus matymo lauko ir ne mažiau kaip 85% V klasės veidrodėlių apimamo žemės paviršiaus matymo lauko.

Pagrindimas

Siekiant atitikti Direktyvos 2003/97/EB reikalavimus turi būti numatyta alternatyvių sprendimų, pvz., papildomi veidrodėliai ar kiti netiesioginio matymo įtaisai, ypač tiems sunkvežimiams, kuriems rinkoje nėra tinkamo reikmenų komplekto. Kadangi įmanoma apimti IV ir V klasės veidrodėlių su įtaisu matymo lauką, siekiant užtikrinti geresnį matomumą ir kartu saugą, reikia atskirti IV klasės veidrodėlio matymo lauką nuo VI klasės veidrodėlio matymo lauko. Žr. ankstesnį pagrindimą. (Taryba „bendro požiūrio“ tekste pateikė panašią nuorodą.)

Pakeitimas 23

3 straipsnio 2b dalis (nauja)

 

2b. Valstybės narės perduoda Komisijai šio straipsnio nuostatas atitinkančių techninių sprendimų sąrašus, įskaitant pažangiąją modifikavimo aspektų taikymo patirtį. Komisija šį sąrašą viešai paskelbia visoms valstybėms narėms Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir kitomis tinkamomis priemonėmis.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti saugą, teisinį aiškumą ir išvengti kliūčių prekybai bei rinkos iškraipymo, visus techninius sprendimus, taip pat ir pažangiąją patirtį, reikia perduoti Komisijai, o Komisija juos paskelbs ar apie juos praneš kitomis tinkamomis priemonėmis. (Taryba „bendro požiūrio“ tekste pateikė panašią nuorodą.)

Pakeitimas 24

3a straipsnis (naujas)

 

3a straipsnis

 

1. Ar laikomasi 3 straipsnio 1, 2 ir 2a dalyse numatytų reikalavimų, įrodoma pateikiant pagal 1996 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyvos 96/96/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių variklinių transporto priemonių ir jų priekabų techninę apžiūrą, suderinimo1 3 straipsnį valstybės narės išduotą patvirtinimą.

 

2. Komisija, padedama Tarybos direktyvos 96/96/EB 8 straipsnio 1 dalyje ir Tarybos direktyvos 70/156/EEB 13 straipsnio 1 dalyje nurodytų ir pagal savo kompetenciją veikiančių komitetų, imasi deramų priemonių, padėsiančių užtikrinti, kad 3 straipsnyje nurodyta įranga būtų įdiegta ir išbandyta, ar atitinka šios direktyvos reikalavimus ir ar gali būti pripažinta tinkama atlikus techninę apžiūrą. Šių priemonių imamasi ne vėliau kaip 7 straipsnyje nurodytą dieną.

 

_____________________

1 OL L 46, 1997 2 17, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 30, p. 1).

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad esamos SKTP turėtų tinkamą ir siūlomoje priemonėje išdėstytus reikalavimus atitinkantį matymo lauką, remiantis Direktyva 96/96/EB turėtų būti nuolat atliekama techninė apžiūra. Ši apžiūra reikalinga siekiant užtikrinti saugą, teisinį aiškumą dėl siūlomoje priemonėje numatyto skirtingo matymo lauko sąlygų laikymosi ir taip užkirsti kelią rinkos iškraipymui. (Taryba „bendro požiūrio“ tekste pateikė identišką nuorodą.)

Pakeitimas 25

3b straipsnis (naujas)

 

3b straipsnis

 

Valstybės narės, o prireikus ir Komisija, laikydamosi savo kompetencijos, be pagal šią direktyvą taikomų priemonių, imasi iniciatyvų, skirtų informuoti apie pavojų, kurį eismo dalyviams kelia transporto priemonių aklieji taškai.

Pagrindimas

Siekiant pasinaudoti SKTP veidrodėlių modifikavimu ir jų poveikiu užkertant kelią eismo įvykiams ir mažinant jų skaičių, reikia imtis lydimųjų priemonių. Reikia pradėti vykdyti informacines kampanijas, skirtas visiems eismo dalyviams, ypač dviračių transporto priemonių vairuotojams ir pėstiesiems. Kadangi veidrodėlius reikia tinkamai sureguliuoti, to reikės deramai išmokyti vairuotojus ir už apžiūras bei tikrinimą atsakingus darbuotojus.

Pakeitimas 26

4 straipsnis

4 straipsnis

Nukrypstant nuo 3 straipsnio pirmos pastraipos nuostatų, valstybės narės gali nustatyti šiuos reikalavimus:

Išbraukta.

1) transporto priemonės, įregistruotos prieš 4–7 metus iki 7 straipsnyje nurodytos datos, šios direktyvos reikalavimus turės atitikti ne vėliau kaip praėjus 1 metams nuo minėtos datos;

 

2) transporto priemonės, įregistruotos prieš 7–10 metus iki 7 straipsnyje nurodytos datos, šios direktyvos reikalavimus turės atitikti ne vėliau kaip praėjus 2 metams nuo minėtos datos;

 

Pagrindimas

Daugiausia dėl didelio išlaidų ir pelno santykio ir greito įrengimo naujausiuose sunkvežimiuose (įregistruotuose po 2004 m.) galimybės Komisijos pasiūlyme numatyta ankstyva laipsniško įgyvendinimo data (1998 m.), tačiau laipsniškas keliais etapais vykdomas modifikavimas gali pakenkti bendram tikslui gelbėti gyvybę. Negalima pateisinti, kad be ypatingos priežasties atidedama šios priemonės taikymo pradžia. (Taryba „bendrame požiūryje“ šį tekstą irgi išbraukė.)

Pakeitimas 27

5 straipsnis

5 straipsnis

N2 ir N3 kategorijų transporto priemonėse, kuriose dėl techninių sprendimo trūkumo negali būti įrengti direktyvos reikalavimus atitinkantys veidrodėliai, gali būti įrengiami kiti netiesioginio matymo įtaisai, jei tik jie apima ne mažesnį matymo lauką, nurodytą 3 straipsnio antroje pastraipoje.

Išbraukta.

Transporto priemones, kurios yra modifikuotos pagal pirmos pastraipos nuostatas, individualiai tvirtina valstybių narių kompetentingos institucijos.

 

Pagrindimas

Šis tekstas pakeičiamas kitu tekstu, numatytu 3 straipsnyje. Žr. pirmiau pateiktus pakeitimus. (Taryba „bendrame požiūryje“ šį tekstą irgi išbraukė.)

Pakeitimas 28

7a straipsnis (naujas)

 

7a straipsnis

 

Vėliausiai ...* Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą, kurioje aptariamas šios direktyvos įgyvendinimas, kartu su akluoju tašku susijusių eismo įvykių tyrimu, apimančiu visas transporto priemones ir patirtas išlaidas, skirtas saugai keliuose gerinti. Remiantis išsamesniu ekonominės naudos tyrimu prireikus kartu su Komisijos ataskaita pateikiamas pasiūlymas dėl esamų teisės aktų persvarstymo.

 

__________________

*[Po trejų metų nuo šios direktyvos įsigaliojimo datos]

Pagrindimas

Turėtų būti pateikiama pažangos ataskaita, kurioje būtų aptariamas šios direktyvos įgyvendinimas ir su akluoju tašku susijusių eismo įvykių išlaidas apimantys aspektai, taip pat ir netiesioginio matymo įtaisų įdiegimas į kitų tipų, pvz., N1 kategorijos, transporto priemones. Siekiant susidaryti išsamesnį vaizdą apie veidrodėlių modifikavimo ekonominę naudą, reikėtų pateikti daugiau duomenų, skaičių ir pasiūlymą persvarstyti esamus teisės aktus arba priimti naujus.

  • [1]  Dar neskelbta Oficialiajame leidinyje.

AIŠKINAMOJI DALIS

1. Įvadas

Siekdama pašalinti ES apyvartoje esančių sunkvežimių išorinio matymo lauko trūkumus ir pagerinti saugą keliuose, Komisija siūlo modifikuoti Bendrijoje registruotų sunkiasvorių krovininių transporto priemonių veidrodėlius.

Su akluoju tašku susiję eismo įvykiai ir netiesioginio matymo įtaisai

Daug eismo įvykių sukelia didesnių transporto priemonių vairuotojai, nepastebėję labai arti ar šalia jų transporto priemonės esančių kitų eismo dalyvių. Šie eismo įvykiai dažnai būna susiję su krypties keitimu sankryžose, sandūrose ar žiedinėse sankryžose, kai vairuotojai nepastebi kitų eismo dalyvių, patekusių į akluosius taškus, susidarančius netoli jų transporto priemonės. Didesnės transporto priemonės patenka į daug su vadinamuoju akluoju tašku susijusių eismo įvykių. Apskaičiuota, kad per tokius eismo įvykius kasmet žūva apie 400 žmonių, kurių dauguma yra pažeidžiami eismo dalyviai, pvz., dviratininkai, motociklininkai ir pėstieji. Remiantis tikrų eismo įvykių tyrimais, paaiškėjo, kad transporto priemonėse įrengti netiesioginio matymo įtaisai, pvz., plataus kampo (IV klasės) ir artimo vaizdo (V klasės) veidrodėliai, kameros, monitoriai didina pažeidžiamų eismo dalyvių saugą ir padeda išvengti eismo įvykių, kylančių dėl šoninio aklojo taško keleivio pusėje. Kai kurios valstybės narės nusprendė pradėti taikyti priemones arba sistemas, pagal kurias įrengiami papildomi veidrodėliai, sumažinantys vairuotojo matymo lauko akluosius taškus, ypač dešinėje transporto priemonės keleivio pusėje (Jungtinėje Karalystėje – kairėje).

2. Esami teisės aktai, reglamentuojantys naujų SKTP išorinį netiesioginio matymo lauką

Naujose SKTP privaloma įrengti akluosius taškus pašalinančius netiesioginio matymo įtaisus. Remiantis Direktyva 2003/97/EB[1], plataus kampo (IV klasės), artimo vaizdo (V klasės) arba papildomo matymo lauko veidrodėliai, privalomi N2 kategorijos transporto priemonėms, kurių bendra leistina masė viršija 7,5 t, bet neviršija 12 t, ir visoms N3 kategorijos transporto priemonėms (bendra leistina masė daugiau kaip 12 t), nuo 2006 m. sausio 26 d. tampa privalomi bet kurio naujo tipo transporto priemonėms, o nuo 2007 m. sausio 26 d. – bet kuriai naujai transporto priemonei. Komisijos direktyvoje 2005/27/EB, derinančioje su technikos pažanga ir iš dalies keičiančia Direktyvą 2003/97/EB, buvo nustatyta, kad siekiant sumažinti 7,5 tonas sveriančių arba lengvesnių N2 kategorijos transporto priemonių akluosius taškus, IV ir V klasių veidrodėlius privaloma, atsižvelgiant į tam tikras salygas, įrengti visose naujose N2 kategorijos transporto priemonėse.

3. Komisijos pasiūlymas dėl Bendrijoje įregistruotose SKTP įrengtų veidrodėlių modifikavimo

Kadangi esamos SKTP, sudarančios didelę Europos keliais važinėjančių transporto priemonių dalį, nebuvo įtrauktos į EK numatytą privalomą šoninio matymo lauko reikalavimą, kelios valstybės narės – Nyderlandai, Belgija ir Danija – įgyvendino nacionalines priemones, nes nusprendė, kad nepakanka taikyti šio reikalavimo vien naujoms transporto priemonėms. Išsamiai pasikonsultavusi su suintesuotomis šalimis, Komisija nusprendė privaloma tvarka laipsniškai pradėti taikyti reikalavimą modifikuoti dabar eksploatuojamų SKTP keleivio pusėje esančius plataus kampo (IV klasės) ir artimo vaizdo (V klasės) veidrodėlius.

- Direktyvos taikymo sritis

Siūlomą priemonę siekiama taikyti esamiems sunkvežimiams ir taip papildyti dabar taikomus netiesioginio matymo įtaisus reglamentuojančius EB teisės aktus, tačiau ją nuspręsta taikyti tik SKTP, įregistruotoms daugiau kaip prieš dešimt metų iki direktyvos įsigaliojimo. Manoma, kad dabar dvidešimt penkiose ES valstybėse narėse eksploatuojama maždaug 5 mln. SKTP. Komisija darė prielaidą, kad senesnių negu 10 m. SKTP modifikavimo išlaidos (nuo 100 iki 150 eurų vienai transporto priemonei) viršys naudą[2]. Jeigu siūloma Direktyva įsigalios iki 2008 m., modifikavimas palies po 1998 m. įregistruotas transporto priemones. Manoma, kad jų yra beveik 4 milijonai (neskaitant Bulgarijos ir Rumunijos).

Numatyta išimtis trijose valstybėse narėse (Nyderlanduose, Danijoje, Belgijoje) įregistruotoms transporto priemonėms, nes jose akliesiems taškams pašalinti jau įgyvendintos veiksmingos nacionalinės priemonės.

- Diferenciacija ir lydimosios priemonės

Verta paminėti, kad siekiant priimti alternatyvius mažai kainuojančius ir rinkos neiškreipiančius sprendimus pasiūlyme pateiktas diferencijuotas daugiausia Direktyvoje 2003/97/EB įtvirtintų reikalavimų rinkinys. Laikoma, kad veidrodėliai atitinka reikalavimus, jeigu matymo laukas apima ne mažiau kaip 99 proc. viso per IV klasės ir V klasės veidrodėlius matomo žemės paviršiaus lauko. Valstybėms narėms leidžiama išplėsti siūlomos direktyvos taikymo sritį taip, kad ji apimtų daugiau transporto priemonių, net ir įregistruotas iki 1998 m.

Siūloma, kad valstybės narės imtųsi lydimųjų priemonių, skirtų informuoti apie pavojų, kurį eismo dalyviams kelia transporto priemonių aklieji taškai.

- Perkėlimo į nacionalinę teisę ir įgyvendinimo laikotarpiai

Nustatomas direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpis – vieni metai nuo jos įsigaliojimo. Kalbant apie įgyvendinimą, siūloma, kad po 2004 m. įregistruotos transporto priemonės privalėtų iš karto atitikti reikalavimus, o likusioms transporto priemonėms numatomi lankstesni terminai, nelygu, kokia jų registracijos data, t. y. vieni papildomi metai transporto priemonėms, įregistruotoms prieš 4–7 m. iki perkėlimo datos (vieni metai), ir dveji metai transporto priemonėms, įregistruotoms prieš 7–10 m. iki perkėlimo datos.

- Komisijos poveikio įvertinimas

Remdamasi ekonominės naudos tyrimu[3], Komisija apskaičiavo, kad įgyvendinimą pradėjus 2008 m. iki 2020 m. bus galima išgelbėti dar 1200 gyvybių. Tai atitinka 2,4 mlrd. eurų socialinių išlaidų, apskaičiuotų pagal vidutines eismo įvykio išlaidas tais atvejais, kai žūva žmogus – 2 mln. eurų. Bendra siūlomos direktyvos nauda, manoma, sieks apie 1,7 mlrd. eurų, o išlaidos būtų nuo 400 iki 600 mln. eurų. Priemonės išlaidų ir pelno santykis yra 3,5:1. Tai reiškia, kad vienas išleistas euras duoda 3,5 euro socialinę naudą.

4. Tarybos bendras požiūris (2006 m. gruodžio 12 d.)

Pagal Transporto ministrų patvirtintą Tarybos bendrą požiūrį Komisijos pasiūlyme pakeičiamas dešimties metų laikotarpis ir nustatoma konkreti pareigos modifikuoti data – 2000 m. sausio 1 d. Siūloma, kad valstybės narės įgyvendintų šiuos naujuosius reikalavimus per 3 metus (1 metai perkelti į nacionalinę teisę ir 2 metai įgyvendinti) nuo direktyvos įsigaliojimo (praėjus 14 dienų nuo paskelbimo). Kalbant Direktyvoje 2003/97/EB numatytų IV ir V klasės veidrodėlių matymo lauko reikalavimų lankstumą, Komisijos pasiūlyme vietoj 99 proc. IV klasės veidrodėliams nustatomas 95 proc. matymo laukas, o V klasės veidrodėliams – 85 proc. matymo laukas. Tarybos tekste dar labiau išplėstas IV klasės veidrodėlio modifikavimas, sertifikavimas ir kontrolė (techninė apžiūra) bei išimtys istorinėms transporto priemonėms, tačiau išbrauktos informacinės kampanijos.

 

Laipsniškas įvedimas

Perkėlimas į nacionalinę teisę

Įgyvendinimas

Papildomi laikotarpiai

 

Komisijos pasiūlymas

 

Ne senesniuose kaip 10 m. sunkvežimiuose (1998 m.)

 

 

Po vienų (1) metų

 

Iš karto perkėlus į nacionalinę teisę (po 2004 m. įregistruotose SKTP)

- Vieni papildomi metai taikomi SKTP, įregistruotoms prieš 4–7 metus iki perkėlimo į nacionalinę teisę datos

- Dveji papildomi metai taikomi SKTP, įregistruotoms prieš 7–10 metų iki perkėlimo į nacionalinę teisę datos

Tarybos bendras požiūris

Po 2000 m. sausio 1 d. įregistruotuose sunkvežimiuose

Po vienų (1) metų

Per dvejus metus – visoms SKTP

 

Papildomų laikotarpių nėra.

5. Komisijos pasiūlymo įvertinimas

Taikant šią priemonę, sumažinus akluosius taškus dešinėje keleivio pusėje (Jungtinėje Karalystėje – kairėje), gerinama sauga keliuose, o netiesioginio matymo įtaisų rinkoje sukuriamos vienodos konkurencijos sąlygos naujiems ir esamiems sunkvežimiams.

- Laipsniško įvedimo data ir laipsniškas įgyvendinimas

Nedrąsus požiūris – laipsniškas įgyvendinimas, įvairūs etapai gali pakenkti bendram tikslui gelbėti gyvybę. Veidrodėlių gamintojai išvien netvirtina, kad rinka neįstengs per labai trumpą laikotarpį patenkinti labai didelio veidrodėlių poreikio. Be to, bendras modifikuotinų SKTP skaičius greičiausiai bus mažesnis, negu iš pradžių manė Komisija.

- IV klasės veidrodėlių modifikavimo apribojimas ir modifikavimo netaikymas lengvosioms krovininėms transporto priemonėms

IV klasės veidrodėlių modifikavimo apribojimas neatrodo esąs tinkamas, nes daugeliu atvejų IV klasės veidrodėlis įrengiamas žemesniame negu 2 m aukštyje. Šią padėtį reikia taisyti. Dėl mažo išlaidų ir pelno santykio į pasiūlymą neįtrauktos lengvosios krovininės transporto priemonės (22,5 mln.) ir autobusai (700 000).

- Reikalavimų lankstumas

Komisijos minimas diferencijuotas požiūris į Direktyvos 2003/97/EB reikalavimus nevisiškai atsispindi tekste.

Pagrindiniai pranešėjo pasiūlymai

Kadangi laipsniškas įgyvendinimas ir taikymo pradžios vilkinimas nepadeda siekti pagrindinio tikslo (išsaugoti gyvybę), siūloma direktyvą patvirtinti ir įgyvendinti greitai – pasibaigus laikotarpiui, kuris valstybėms narėms suteikiamas perkelti priemonę į nacionalinę teisę, bet ne vėliau kaip 2008 m. birželio 30 d. Taip pat nustatoma konkreti laipsniško modifikavimo įvedimo data.

Siekiant užkirsti kelią rinkos apribojimams, lanksčiau išdėstomi Direktyvoje 2003/97/EB numatyto plataus kampo veidrodėlių matymo lauko procentiniai dydžiai (IV klasės – 95 proc., o ne 99 proc., kaip siūlė Komisija) ir artimo vaizdo veidrodėlių matymo lauko procentiniai dydžiai (V klasės – 85 proc., o ne 99 proc., kaip siūlė Komisija). Be to, siekiant užtikrinti geresnį matomumą saugos požiūriu ir teisinį aiškumą, plataus kampo veidrodėlių matymo laukas atskiriamas nuo artimo vaizdo veidrodėlių matymo lauko.

Kai techniškai neįmanoma įrengti IV ir V klasės veidrodėlių arba tai per brangu, tokį pat lankstų požiūrį siūloma taikyti įtaisams, kurių tipas skiriasi nuo IV ir V klasės veidrodėlių.

Įtraukiamos lydimosios priemonės, įskaitant visiems eismo dalyviams, skirtas informacines kampanijas, kurias turėtų vykdyti valstybės narės ir reikiamais atvejais Komisija. Siekiant išsamesnio tyrimo ir su akluoju tašku susijusių eismo įvykių prevencijos strategijos, siūloma Komisijai perduoti surinktus duomenis kartu su priemonės įgyvendinimo ir galimybės pradėti taikyti reikalavimus kitų tipų transporto priemonėms, pvz., N1, pažangos ataskaita.

Annexes

I. Definitions

- Vehicles N categories (Directive 70/156/EEC):

Category N1: vehicles designed and constructed for the carriage of goods and having a maximum mass not exceeding 3,5 tonnes.

Category N2: vehicles designed and constructed for the carriage of goods and having a mass exceeding 3,5 tonnes but not exceeding 12 tonnes.

Category N3: vehicles designed and constructed for the carriage of goods and having a maximum mass exceeding 12 tonnes.

- Light Goods Vehicle: less than 3.5 t of Gross Vehicle Weight.

- Heavy Goods Vehicle: above 3.5 t of Gross Vehicle Weight.

II. Table: requirements of Directive 2003/97/EC amended by Commission Directive 2005/27/EC (Source: Consolidated version of Directive

Vehicle category

Interior mirror

Exterior mirrors

                             

Interior mirror

Class I

Main mirror (large)

Class II

Main mirror (small)

Class III

Wide-angle mirror

Class IV

Close-proximity mirror

Class V

Front mirror

Class VI

 

N1

Compulsory

Unless a mirror would not provide rearward vision (as defined in item 5.1 Annex III)

Optional

If the mirror does not

provide rearward vision

Optional

Compulsory

One on the driver's side

and one on the passenger's side. Class II mirrors may be fitted as an alternative.

Optional

One on the driver's side and/or one on the passenger's side

Optional

One on the driver's side and one on the passenger's side (both must be fitted at least 2 m above the ground)

Optional

(must be fitted at least 2 m above the ground)

 

N2 ≤7,5 t

Optional

no requirements for the field of view)

Compulsory

One on the driver's side and one on the passenger's side.

Not permitted

Compulsory

For both sides if a Class V mirror can be fitted

Optional

For both sides together if not

Compulsory*

One on the passenger’s side

Optional

One on the driver’s side (both must be fitted at least 2m above the ground)

A tolerance of + 10 cm may be applied

Optional

One front mirror (must be fitted at least 2m above the ground)

 

N2 >7,5 t

Optional

no requirements for the field of view)

Compulsory

One on the driver's side and one on the passenger's side.

Not permitted

Compulsory

One on the driver’s side and one on the passenger’s side

Compulsory*

One on the passenger’s side

Optional

One on the driver’s side (both must be fitted at least 2m above the ground)

Compulsory

One front mirror (must be fitted at least 2m above the ground)

 

N3

Optional

no requirements for the field of view)

Compulsory

One on the driver's side and one on the passenger's side.

Not permitted

Compulsory

One on the driver’s side and one on the passenger’s side

Compulsory*

One on the passenger’s side

Optional

One on the driver’s side (both must be fitted at least 2m above the ground)

Compulsory

One front mirror (must be fitted at least 2m above the ground)

*Class V and VI mirrors shall be mounted on vehicles in such a way that, regardless of their position after adjustment, no part of these mirrors or their holders is less than 2 m from the ground when the vehicle is under a load corresponding to its technically permissible maximum laden mass. These mirrors shall not, however, be mounted on vehicles the cab height of which is such as to prevent compliance with this requirement. In this case an other device for indirect vision is not required. In case the field of vision can be perceived through the combination of the field of vision from a Class IV wide-angle mirror and that of a Class VI front mirror, the installation of a Class V close proximity mirror is not compulsory.

III. Figures on mirrors with the field of indirect vision (extracted from Directive 2003/97/EC)

Figure 1: Field of vision of Class I mirror

Figure 2: Field of vision of Class II mirror

Figure 3: Field of vision of Class III mirror

Figure 4: Field of vision of Class IV wide-angle mirror

Figures 5a and 5b: Field of vision of Class V close-proximity mirror

Figure 6: Field of vision of Class VI front mirror

  • [1]  Direktyva 2003/97/EB dėl valstybių narių teisės aktų, reglamentuojančių netiesioginio matymo įtaisų ir transporto priemonių, kuriose jie įrengti, tipo patvirtinimą, suderinimo, iš dalies pakeičianti Direktyvą 70/156/EEB ir panaikinanti Direktyvą 71/127/EEB.
  • [2]  Esamo sunkvežimio modifikavimo nauda priklauso nuo rizikos patekti į atitinkamą eismo įvykį ir mažėja proporcingai likusiam transporto priemonės eksploatacijos laikui (SKTP ‑ 16 metų). Žr. Komisijos „Išsamų poveikio vertinimą“, SEC (2006) 1238.
  • [3]  „Jacobs Consultancy“ aklojo taško veidrodėlių ekonominės naudos tyrimo galutinė ataskaita, 2004 m. rugpjūčio mėn.: http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/publications/projectfiles/mirrors_en.htm

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Bendrijoje įregistruotose sunkiasvorėse krovininėse transporto priemonėse įrengtų veidrodėlių modifikavimas

Nuorodos

COM(2006)0570 - C6-0332/2006 - 2006/0183(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

5.10.2006

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

18.12.2006

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

18.12.2006

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ITRE

28.11.2006

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Paolo Costa

21.11.2006

 

 

Svarstymas komitete

24.1.2007

28.2.2007

26.3.2007

 

Priėmimo data

27.3.2007

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

39

0

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Jean-Louis Bourlanges, Paolo Costa, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Robert Navarro, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Armando Veneto, Marta Vincenzi, Roberts Zīle

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Margrete Auken, Johannes Blokland, Philip Bradbourn, Zita Gurmai, Jeanine Hennis-Plasschaert, Corien Wortmann-Kool

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Marian-Jean Marinescu, Alexandru Athanasiu