RAPPORT dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-retrofitting ta' mirja lill-vetturi tat-tagħbija tqila rreġistrati fil-Komunità

3.3.2007 - (COM(2006)0570 – C6‑0332/2006 – 2006/0183(COD)) - ***I

Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
Rapporteur: Paolo Costa

Proċedura : 2006/0183(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
A6-0124/2007
Testi mressqa :
A6-0124/2007
Testi adottati :

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta ghal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-retrofitting ta' mirja lill-vetturi tat-tagħbija tqila rreġistrati fil-Komunità

(COM(2006)0570 – C6‑0332/2006 – 2006/0183(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2006)0570)[1],

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikolu 71(1)(c) tat-Trattat KE, skond liema trattat il-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0332/2006),

–   wara li kkunsidra r-Regola 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu (A6-0124/2007),

1.  Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta b'mod sostanzjali jew li tissostitwiha b'test ieħor;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

Test propost mill-KummissjoniEmendi tal-Parlament

Emenda 1

Premessa 3 a (ġdida)

 

(3a) Tagħmir għal viżjoni indiretta, bħalma huma l-mirja ta' angolu wiesa' u għall-viċin, kameras, moniters u sistemi oħra li jtejbu l-kamp tal-viżjoni tas-sewwieq u li jżidu l-karatteristiċi ta' sikurezza tal-vetturi.

Ġustifikazzjoni

Tinftiehem waħedha. Tagħmir mtejjeb jew innovattiv ta' viżjoni indiretta jnaqqas 'blind spots' u jista' jinfluwenza l-imġiba tas-sewwieq, u għalhekk, jikkontribwixxi għall-prevenzjoni ta' inċidenti.

Emenda 2

Premessa 6

(6) Sabiex ikun hemm sforz biex jitnaqqsu l-imwiet fit-toroq ikkawżati minn dawk il-vetturi u li jinvolvu l-utenti vulnerabbli tat-triq, jixraq, li sadanittant, li jsir provvediment sabiex il-vetturi kkonċernati jiġu retrofitted b'tagħmir aħjar għal viżjoni indiretta.

(6) Sabiex ikun hemm sforz biex jitnaqqsu l-ġrieħi fatali u dawk mhux fatali fit-toroq ikkawżati minn dawk il-vetturi u li jinvolvu l-utenti vulnerabbli tat-triq, jixraq, sadanittant, li jsir provvediment sabiex il-vetturi kkonċernati jiġu retrofitted b'tagħmir aħjar għal viżjoni indiretta.

Ġustifikazzjoni

Minkejja li żdiedet is-sikurezza fl-UE, in-numru ta' imwiet laħaq l-41.000 u filwaqt li ndarbu aktar minn 1.7 miljun ruħ (2005). Inċidenti tat-traffiku relatati ma' 'blind spots' li jinvolvu vetturi tqal tat-tagħbija (HGVs) jikkawżaw mhux biss imwiet iżda wkoll tipi oħra ta' ġrieħi (kemm serji kif ukoll ħfief) li huma importanti wkoll, f'termini ta' l-impatt soċjali u ekonomiku. Għandu jitqies li skond id-data pprovduta fl-analiżi ta' l-ispejjeż imqabbla mal-benefiċċji, għal kull mewta hemm 23 ruħ li jindarbu fir-rigward ta' vetturi b'żewġ roti u ta' persuni mexjin fit-triq

Emenda 3

Premessa 8

(8) Huwa għalhekk xieraq u proporzjonat li jiġu provduti eżenzjonijiet għal vetturi li ma tantx għad fadlilhom biex jitneħħew, vetturi li huma mgħammra b’mirja laterali li l-kamp ta’ viżjoni tagħhom jkopri kemmxejn inqas mill-kampijiet ta’ viżjoni stabbiliti fid-Direttiva 2003/97/KE, u l-vetturi li tradizzjonalment għalihom huwa impossibbli li jiġu mgħammra b’mirja konformi ma' dik id-Direttiva.

(8) Minkejja dan huwa xieraq u proporzjonat li jiġu provduti eżenzjonijiet u derogi għal vetturi li ma tantx għad fadlilhom biex jitneħħew, vetturi li huma mgħammra b’mirja laterali li l-kamp ta’ viżjoni tagħhom jkopri kemmxejn inqas mill-kampijiet ta’ viżjoni stabbiliti fid-Direttiva 2003/97/KE, u l-vetturi li għalihom mhux teknikament possibbli li bi spiża raġonevoli jiġu mgħammra b’mirja konformi ma' dik id-Direttiva.

Ġustifikazzjoni

Peress li l-miżura proposta tapplika għall-vetturi qodma li huma fiċ-ċirkulazzjoni fl-UE, hemm ħtieġa li tingħata ċerta flessibilità għall-konformità fir-rigward tal-leġiżlazzjoni Komunitarja attwali għall-vetturi tqal tat-tagħbija (HGVs) ġodda u li jiġu evitati ostakli għall-kummerċ. Il-flessibilità tinkludi eżenzjonijiet speċifiċi u derogi limitati fir-rigward tar-rekwiżiti tal-kamp ta' viżjoni u tat-tagħmir b'apparat ta' viżjoni indiretta kif stipulat fid-Direttiva 2003/97/KE, speċjalment għal dawk il-vetturi fejn il-kamp tal-viżjoni ma jistax jiġi kopert kollu jew fejn m'hi disponibbli l-ebda soluzzjoni bi spiża raġonevoli.

Emenda 4

Premessa 8 a (ġdida)

 

(8a) Il-vetturi fil-kategoriji N2 and N3 li oriġinalment kienu reġistrati u/jew li kellhom aprovazzjoni tat-tip u/jew bdew jintużaw aktar minn 10 snin qabel id-data tat-traspożizzjoni ta' din id-Direttiva u li huma mħaddma l-aktar minħabba l-interess storiku tagħhom m'għandhomx jintlaqtu mir-regoli u l-proċeduri ta' din id-Direttiva.

Ġustifikazzjoni

L-emenda għandha l-għan li tipprovdi eżenzjoni fir-rigward ta' l-użu ta' vetturi storiċi minħabba li dan ma jistax jolqot ir-rendiment tal-miżura proposta. Il-premessa hija intenzjonata sabiex tkopri wkoll il-vetturi storiċi li għalihom m'għadhomx jeżistu reġistri jew dokumentazzjoni li jixhdu l-ewwel data ta' reġistrazzjoni. (Il-Kunsill, fl-"approċċ ġenerali" tiegħu, introduċa riferenza simili għal dawn il-vetturi f'dan it-test).

Emenda 5

Premessa 8 b (ġdida)

 

(8b) Għall-proporzjon tat-trakkijiet li, minħabba raġunijiet tekniċi u/jew ekonomiċi, ma jistgħux jikkonformaw bis-sħiħ mar-rekwiżiti ta' din id-Direttiva, l-awtoritajiet relevanti għandhom jipprovdu u japprovaw soluzzjonijiet alternattivi. F'dawn il-każi l-Istati Membri għandhom jikkomunikaw listi ta' soluzzjonijiet tekniċi permessi u approvati, inklużi l-aħjar prattiċi fl-aspetti ta' l-eżerċizzju tar-retrofitting, lill-Kummissjoni, li min-naħa tagħha għandha tagħmilhom disponibbli għall-Istati Membri kollha.

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li tkun ipprovduta flessibilità fir-rigward ta' l-obbligi ġenerali stipulati għall-konformità mar-rekwiżiti tad-Direttiva 2003/97/KE. F'xi trakkijiet, ir-retrofitting ma jkunx teknikament possibbli jew ekonomikament aċċessibbli, sakemm ma jsirux bidliet sostanzjali lill-istruttura tal-kabina jew tal-bieba. Sabiex tingħata s-sikurezza, iċ-ċertezza legali u jkunu evitati ostakli għall-kummerċ, is-soluzzjonijiet tekniċi kollha, inklużi l-aħjar prattiki, għandhom jiġu kkomunikati lill-Kummissjoni, li mbagħad tqegħedhom għad-dispożizzjoni. (Il-Kunsill, fl-"approċċ ġenerali" tiegħu, introduċa riferenza simili fit-test).

Emenda 6

Premessa 9

(9) Sabiex is-suq ilaħħaq mad-domanda għolja ħafna għal mirja f’perjodu qasir ħafna ta’ żmien għandu jsir provvediment għal perjodi tranżitorji.

(9) Sabiex is-suq ilaħħaq mad-domanda għolja għal mirja f’perjodu qasir ta’ żmien għandu jsir provvediment għal perjodu tranżitorju.

Ġustifikazzjoni

Iċ-ċitazzjonijiet dwar diffikultajiet tas-suq sabiex ilaħħaq mad-domanda għolja ħafna għal mirja f'perjodu qasir ħafna ma jidhrux li għandhom l-unanimità tal-produtturi ta' dan it-tagħmir. Perjodu twil ta' tranżizzjoni, kif ġie ppropost, ma jistax jiġi ġġustifikat peress li kull dewmien tal-miżura jnaqqas l-effettività tagħha. Barra minn hekk, in-numru totali ta' HGVs li jridu jiġu mgħammra b'retrofitting probabbli se jkun anqas mill-ewwel stima tal-Kummissjoni, u għalhekk se jkun ipprovdut perjodu qasir ta' tranżizzjoni .

Emenda 7

Premessa 10

(10) Vetturi tat-tagħbija tqila li ġew retrofitted qabel id-dħul fis-seħħ tad-Direttiva 2003/97/KE b’tagħmir ta’ viżjoni indiretta li l-biċċa l-kbira ikopru il-kamp ta’ viżjoni mitluba f’dik id-Direttiva għandha tiġi eżentata mir-rekwiżiti ta’ din il-leġiżlazzjoni.

(10) Vetturi tqal tat-tagħbija li ġew retrofitted qabel id-dati tat-traspożizzjoni tad-Direttiva 2003/97/KE b’tagħmir ta’ viżjoni indiretta li l-biċċa l-kbira ikopru il-kamp ta’ viżjoni mitluba f’dik id-Direttiva għandhom jiġu eżentati mir-rekwiżiti ta’ din il-leġiżlazzjoni.

Ġustifikazzjoni

Sabiex iżidu s-sikurezza fuq it-toroq, xi Stati Membri - l-Olanda, il-Belġju u d-Danimarka - implimentaw skemi nazzjonali għar-retrofitting ta' mirja fuq il-flotot attwali tagħhom u bbażati fuq ir-rekwiżiti stipulati fid-Direttiva 2003/97/KE. Għaldaqstant, l-eżenzjoni għandha tkopri lill-HGVs li ġew retrofitted qabel l-iskadenza tat-traspożizzjoni (24 ta' Jannar 2005) u mhux fid-data tad-dħul fis-seħħ tad-Direttiva (data tal-publikazzjoni tagħha fl-OJ, jiġifieri 29.1.2004). (Il-Kunsill, fl-"approċċ ġenerali" tiegħu, introduċa riferenza identika fit-test).

Emenda 8

Premessa 10 a (ġdida)

 

(10a) Għall-finijiet taċ-ċarezza, meta ssir referenza għall-kamp ta' viżjoni tal-mirja u ta' tagħmir ieħor għal viżjoni indiretta installati fuq vetturi li jkopru biss marġinalment anqas mill-kamp ta' viżjoni stipulat fid-Direttiva 2003/97/KE, ir-rekwiżiti u l-flessibilità li jkun fadal skond l-Anness III ta' din id-Direttiva li tikkonċerna il-kamp ta' viżjoni u l-istallazzjoni ta' mirja u ta' tagħmir ieħor għal viżjoni indiretta fuq vetturi, għandhom ikunu applikati.

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżiti għall-attrezzar ta' mirja jew apparat ieħor ta' viżjoni indiretta ma' vetturi stipulati fid-Direttiva 2003/97/KE għandhom japplikaw ukoll għal vetturi fejn hu previst kamp ta' viżjoni mnaqqas. Għalhekk, il-kundizzjonijiet kollha jew flessibilità addizzjonali stipulati fl-Anness III ta' din id-Direttiva għandhom ikunu validi għar-retrofitting ta' mirja b'kamp ta' viżjoni mnaqqas, eż. 10% tnaqqis tal-kamp ta' viżjoni speċifikat tal-Klassi IV u V fejn ikun hemm ostakolu minħabba l-parti prinċipali jew uħud mill-komponenti tagħha, bħal mirja oħra, manku tal-bibien eċċ (ara r-rimarka 5.8.2 fl-Anness III tad-Direttiva 2003/97/KE).

Emenda 9

Premessa 11

(11) L-eżerċizzju tar-retrofitting għandu jiġi akkumpanjat minn miżuri mfassla biex jikber l-għarfien tal-perikli marbuta ma' l-eżistenza ta’ żoni tal-vetturi tat-tagħbija tqila li ma jkunx jista' jarahom is-sewwieq.

(11) L-eżerċizzju tar-retrofitting għandu jiġi akkumpanjat minn miżuri adegwati mfassla biex jikber l-għarfien tal-perikli marbuta ma' l-eżistenza ta’ żoni tal-vetturi tqal tat-tagħbija li ma jkunx jista' jarahom is-sewwieq, inklużi kampanji li jqajmu kuxjenza mmirati għal utenti vulnerabbli bħalma huma ċ-ċiklisti, is-sewwieqa tal-muturi u n-nies mexjin fit-triq, kif ukoll għall-aġġustament u l-użu korrett ta' tagħmir ta' viżjoni indiretta.

Ġustifikazzjoni

Sabiex jittieħed vantaġġ mir-retrofitting tal-mirja fuq l-HGVs u mill-effett tagħhom fuq il-prevenzjoni jew it-tnaqqis ta' l-inċidenti, jeħtieġ li jittieħdu miżuri komplimentari. Iridu jitniedu kampanji ta' kuxjenza li jkopru lill-utenti kollha tat-triq u speċjalment lill-vetturi b'żewġ roti u lin-nies li jimxu fit-toroq. Bl-istess mod, peress li l-mirja jeħtieġ li jkunu aġġustati b'mod korrett, ikun meħtieġ taħriġ adegwat għas-sewwieqa kif ukoll għall-persuni responsabbli mill-ispezzjoni u mill-kontrolli.

Emenda 10

Premessa 11 a (ġdida)

 

(11a) It-tipi ta' vetturi li mhumiex dawk koperti minn din id-Direttiva, bħalma huma l-vetturi ħfief ta' tagħbija u l-karozzi tal-linja, li m'humiex mgħammra b'tagħmir imtejjeb għal viżjoni indiretta ta' spiss huma involuti f'inċidenti li jikkonċernaw 'blind spots', u għalhekk hemm ħtieġa li l-leġiżlazzjoni Komunitarja dwar rekwiżiti ta' sikurezza attivi u passivi tkun kontinwament riveduta bil-għan li titjieb u tkun promossa s-sikurezza fuq it-toroq.

Ġustifikazzjoni

Skond l-Artikolu 71 tat-Trattat KE, is-sikurezza fit-trasport hija parti integrali tal-politika komuni tat-trasport. Bħal fil-każ tad-Direttiva 2003/97/KE, il-kamp t'applikazzjoni ta' din il-proposta ma jkoprix il-Vetturi Ħfief ta' Tagħbija (22.5 miljun) u l-'coaches' u l-karozzi tal-linja (700,000), li wkoll huma implikati f'inċidenti li jikkonċernaw il-'blind spot' , Għaldaqstant, hemm ħtieġa ta' reviżjoni kontinwa u ta' żvilupp ulterjuri fis-sikurezza fit-toroq relatata ma' l-inċidenti ta' 'blind spot' laterali.

Emenda 11

Premessa 11 b (ġdida)

 

(11a) Sabiex ikollha analiżi iżjed komprensiva u strateġija futura dwar it-tnaqqis ta' l-inċidenti minħabba l-"blind spot", il-Kummissjoni, skond il-qafas tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 93/704/KE tat-30 ta' Novembru 1993 dwar il-ħolqien ta' dejtabase tal-Komunità dwar inċidenti tat-triq1 u atti relevanti oħra tal-Komunità bħall-programm statistiku tal-Komunità (Deċiżjoni Nru 2367/2002/KE tas-16 ta' Diċembru 2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill2, għandha tiġbor dejta relevanti mill-Istati Membri u tipproċedi għall-ipproċessar xieraq ta' dejta bħal din.

___________

 

1 ĠU L 329, 30.12.1993, p. 63. Deċiżjoni kif emendata l-aħħar mir-Regolament (KE) Nru 1882/2003, (ĠU L 284, 31.10.2003, p. 1).

 

2 ĠU L 358, 31.12.2002, p. 1. Deċiżjoni kif emendata l-aħħar mid-Deċiżjoni (KE) Nru 787/2004 (ĠU L 138, 30.04.2004, p. 12).

Ġustifikazzjoni

Tinftiehem waħedha. Sabiex jiġi ffaċilitat l-iżvilupp ta' approċċ iżjed integrat għall-prevenzjoni ta' inċidenti minħabba l-"blind spots", huwa neċessarju li l-Kummissjoni, b'kooperazzjoni ma' l-Istati Membri, tipproċedi għall-ġbir u l-ipproċessar ta' dejta iżjed kompleta u komparabbli.

Emenda 12

Premessa 11 c (ġdida)

 

(11d) Id-Direttiva 96/96/KE tistispula li testijiet perjodiċi ta' kundizzjoni tajba għat-triq iridu jitwettqu għall-vetturi b'mutur użati għall-ġarr u li għandhom piż massimu permissibbli li jaqbeż it-3.500 kg, talanqas fuq bażi annwali. Il-vetturi tqal tat-tagħbija għandhom, fost l-oħrajn, ikunu mgħammra b'mirja ta' wara li jkunu konformi mar-rekwiżiti ta' din id-Direttiva sabiex jgħaddu minn test ta' kundizzjoni tajba għat-triq. Ċertifikati ta' kundizzjoni tajba għat-triq maħruġa mill-Istati Membri għal vetturi rreġistrati fit-territorju tagħhom huma rrikonoxxuti reċiprokament għall-fini taċ-ċirkolazzjoni ħielsa tal-vetturi fit-toroq ta' l-Istati Membri.

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiżguraw li l-HGVs ikollhom kamp ta' viżjoni adegwat skond ir-rekwiżiti stipulati fil-miżura proposta, għandhom ikunu applikati testijiet perjodiċi ta' kundizzjoni tajba għat-triq (Direttiva 96/96/KE). Dawn it-testijiet huma meħtieġa sabiex tingħata s-sikurezza u ċ-ċertezza legali tal-konformità mal-kamp ta' viżjoni ristrett stipulat fil-miżura proposta u għalhekk, sabiex tkun evitata kwalunkwe distorsjoni fis-suq. (Il-Kunsill, fl-"approċċ ġenerali" tiegħu, introduċa riferenza identika fit-test).

Emenda 13

Premessa 12 a (ġdida)

 

(12a) B'konformità mal-paragrafu 34 tal-Ftehima Interistituzzjonali dwar tfassil aħjar tal-liġi1, l-Istati Membri huma mħeġġa sabiex, kemm għalihom, kif ukoll fl-interessi tal-Komunità, ifasslu t-tabelli tagħhom, li kemm jista' jkun għandhom juri l-korrelazzjoni bejn din id-Direttiva u l-miżuri tagħhom ta' traspożizzjoni, u sabiex jippubblikaw dawn it-tabelli.

 

_____________________

1 ĠU C 321, 31.12.2003, p. 1.

Ġustifikazzjoni

Tinftiehem waħedha. (Il-Kunsill, fl-"approċċ ġenerali" tiegħu, introduċa riferenza identika fit-test).

Emenda 14

Artiklu 2, paragrafu 1

1. Din id-Direttiva għandha tapplika għal vetturi ta’ kategoriji N2 u N3 kif imsemmi fil-punt 2 ta’ l-Anness II għad-Direttiva 70/156/KE li mhumiex koperti bid-Direttiva 2003/97/KE.

1. Din id-Direttiva għandha tapplika għal vetturi ta’ kategoriji N2 u N3 kif imsemmi fil-punt 2 ta’ l-Anness II għad-Direttiva 70/156/KE li mhumiex approvati għat-tip jew approvati bħala vettura waħda skond id-Direttiva 2003/97/KE.

Ġustifikazzjoni

Din tagħti aktar ċarezza għall-kamp ta' applikazzjoni u hija konformi mat-test tad-Direttiva 2003/97/KE. (Il-Kunsill, fl-"approċċ ġenerali" tiegħu, introduċa riferenza identika fit-test).

Emenda 15

Artikolu 2, paragrafu 2, punt (a)

(a) Il-vetturi tal-kategoriji N2 u N3 rreġistrati għal iktar minn 10 snin qabel id-data stipulata fl-Artikolu 8;

(a) Il-vetturi tal-kategoriji N2 and N3 rreġistrati qabel l-1 ta' Jannar 2000;

Emenda 16

Artikolu 2 paragrafu 2, punt (b)

(b) Il-vetturi tal-kategoriji N2 u N3 fejn huwa impossibbli li jintramaw mirja tal-klassi IV u klassi V b'mod li jiżgura li jiġu sodisfatti l-kundizzjonijiet li ġejjin:

(b) Il-vetturi tal-kategorija N3 li jkollhom piż massimu permissibbli li ma jaqbiżx is-7.5 tunnellati, fejn huwa impossibbli li tintrama mera tal-klassi V b'mod li jiżgura li jiġu sodisfatti l-kundizzjonijiet li ġejjin:

Ġustifikazzjoni

It-test huwa konformi mal-leġiżlazzjoni attwali li tkopri HGVs ġodda (Direttiva 2003/97/KE). L-eżenzjoni għandha tikkonċerna biss lill-vetturi tal-kategorija N2 li ma jaqbżux is-7.5 tunnellati u mhux għall-vetturi tal-kategorija N2 li jaqbżu s-7.5 tunnellati u tal-kategorija N3, peress li m'hemm l-ebda xkiel biex tiġi mgħammra mera tal-klassi IV fuq dawk il-vetturi, jiġifieri 2m mill-art. Id-Direttiva 2003/97/KE tipprovdi għat-tgħammir obligatorju tal-mera tal-Klassi IV għall-kategorija N2 >7,5 t u għall-kategorija N3. (Il-Kunsill, fl-"approċċ ġenerali" tiegħu, introduċa riferenza identika fit-test).

Emenda 17

Artikolu 2, paragrafu 2, punt (b), punt (i)

(i) l-ebda partijiet tal-mirja huma inqas minn 2 m (±10 cm) mill-art, tkun xi tkun il-pożizzjoni ta’ l-aġġustament; meta l-vettura jkollha tagħbija li tikkorrespondi għal piż massimu teknikament permissibbli

(i) l-ebda parti tal-mera ma tkun inqas minn 2 m (+10 cm) mill-art, tkun xi tkun il-pożizzjoni ta’ l-aġġustament; meta l-vettura jkollha tagħbija li tikkorrispondi għall-piż massimu teknikament permissibbli għalija, u

Ġustifikazzjoni

It-test huwa konformi mal-leġiżlazzjoni attwali li tkopri HGVs ġodda, skond ir-rekwiżiti tad-Direttiva 2003/97/KE (ara l-ġustifikazzjoni ta' qabel). Il-kundizzjoni sabiex titwaħħal mera tal-Klassi IV stipulata fl-Anness III ta' din id-Direttiva tgħid li l-mera ma tistax tkun f'għoli ta' anqas minn 2 m, b'tolleranza ta' ±10 cm, 'il fuq mill-art, iżda anqas minn 2 m, b'tolleranza ta' +10 cm, 'il fuq mill-art. (Il-Kunsill, fl-"approċċ ġenerali" tiegħu, introduċa riferenza identika fit-test).

Emenda 18

Artikolu 2 paragrafu 2, punt (b), punt (i)

(ii) il-mirja huma viżibbli bis-sħiħ mill-pożizzjoni tas-sewqan.

(ii) il-mera hija għal kollox viżibbli mill-pożizzjoni tas-sewqan.

Ġustifikazzjoni

Ara l-emendi preċedenti. (Il-Kunsill, fl-"approċċ ġenerali" tiegħu, introduċa riferenza identika fit-test).

Emenda 19

Artikolu 2, paragrafu 2, punt (c)

(c) Il-vetturi tal-kategoriji N2 u N3 li, qabel id-dħul fis-seħħ tad-Direttiva 2003/97/KE, kienu suġġetti għal miżuri nazzjonali li jesiġu l-istallazzjoni ta' tagħmir ieħor ta' viżjoni indiretta li tkopri mhux anqas minn 95% tal-kamp ta' viżjoni kollu minn ma' l-art, tal-mera ta' klassi IV u tal-klassi V skond din id-Direttiva.

(c) Il-vetturi tal-kategoriji N2 u N3 li huma suġġetti għal miżuri nazzjonali li daħlu fis-seħħ qabel id-dati tat-traspożizzjoni tad-Direttiva 2003/97/KE, li jesiġu l-istallazzjoni, fuq in-naħa tal-passiġġier, ta' tagħmir ieħor ta' viżjoni indiretta li tkopri mhux anqas minn 95% tal-kamp ta' viżjoni kollu minn ma' l-art, tal-mera ta' klassi IV u tal-klassi V skond din id-Direttiva.

Ġustifikazzjoni

Din l-eżenzjoni għandha tikkonċerna il- "Grandfather's Cases"- l-Olanda, il-Belġju u d-Danimarka - li implimentaw skemi nazzjonali għar-retrofitting ta' mirja fuq il-flotot attwali tagħhom u bbażati fuq ir-rekwiżiti stipulati fid-Direttiva 2003/97/KE qabel l-iskadenza tat-traspożizzjoni (24 ta' Jannar 2005) u mhux fid-data tad-dħul fis-seħħ tad-Direttiva, kif propost mill-Kummissjoni. Tipprovdi wkoll aktar ċarezza. (Il-Kunsill, fl-"approċċ ġenerali" tiegħu, introduċa riferenza identika fit-test).

Emenda 20

Artikolu 3, paragrafu 1

B’effett mid-data stabbilita fl-Artikolu 7 l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-vetturi kollha msemmija fl-Artikolu 2(1) huma mgħammra, fuq in-naħa tal-passiġġieri, b’mirja mill-viċin u ta’ angolu wiesa’ biex jissodisfaw ir-rekwiżiti għall-mirja tal-klassi IV u l-mirja tal-klassi V skond id-Direttiva 2003/97/KE rispettivament.

1. B’effett mid-data stabbilita fl-Artikolu 7 u mhux aktar tard mit-30 ta' Ġunju 2008 l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-vetturi kollha msemmija fl-Artikolu 2 huma mgħammra, fuq in-naħa tal-passiġġier, b’mirja ta’ angolu wiesa’ u għall-viċin li jissodisfaw ir-rekwiżiti għall-mirja tal-klassi IV u l-mirja tal-klassi V skond id-Direttiva 2003/97/KE rispettivament.

Ġustifikazzjoni

Id-dewmien fl-introduzzjoni tal-miżura jnaqqas l-effettività tagħha u l-effetti ta' ġid ta' l-implimentazzjoni tagħha, li huma sabiex isalvaw il-ħajjiet. Kieku l-implimentazzjoni kellha tibda mill-2008, sas-sena 2020 jiġi salvati 1200 ħajja u s-soċjetà tiffranka spejjeż li jikkorrispondu għal EUR 2 .4 biljun. Sabiex ikun hemm aktar konsistenza, jinħtieġ test aħjar għall-mirja għall-viċin u dawk ta' angolu wiesa'. (Il-Kunsill, fl-"approċċ ġenerali" tiegħu, introduċa riferenza simili f'dan il-paragrafu).

Emenda 21

Artikolu 3, paragrafu 2

B’deroga mill-ewwel paragrafu, il-konformità mar-rekwiżiti ta' din id-Direttiva għandha titqies bħala miksuba meta l-vetturi mgħammra bil-mirja, li l-kombinazzjoni tal-kamp ta' viżjoni tagħhom tkopri mhux inqas minn 99% tal-kamp totali ta’ viżjoni fil-livell ta’ l-art tal-mirja tal-klassi IV u tal-klassi V skond id-Direttiva 2003/97/KE.

2. 2. B’deroga mill-ewwel paragrafu, il-konformità mar-rekwiżiti ta' din id-Direttiva għandha titqies bħala miksuba meta l-vetturi mgħammra, fuq in-naħa tal-passiġġier, b'mirja b'angolu wiesa' u għall-viċin li l-kombinazzjoni tal-kamp ta' viżjoni tagħhom tkopri mhux inqas minn 95% tal-kamp totali ta’ viżjoni fil-livell ta’ l-art tal-mirja tal-klassi IV u mhux inqas minn 85% tal-kamp ta' viżjoni fil-livell ta' l-art tal-klassi V skond id-Direttiva 2003/97/KE.

Ġustifikazzjoni

It-tnaqqis tal-kamp tal-viżjoni minn 99% għal 95% huwa ta' żvantaġġ għall-effettività tal-miżura imma joffri flessibilità. Billi l-kamp ta' viżjoni totali ta' mera Klassi V huwa relattivament żgħir (5.5m2) għall-kuntrarju ta' dak ta' mera Klassi IV (307.9m2), l-introduzzjoni ta' kamp ta' viżjoni separat għal mera Klassi 5 li tkopri sa 85% tal-kamp ta' viżjoni totali stipulat fid-Dir. 2003/97/KE jidher li jenħtieġ sabiex jipprovdi sikurezza. Ukoll, li jiġi ffissat kamp ta' applikazzjoni differenti għall-Klassi IV u V huwa aktar sempliċi u jipprovdi ċarezza. (Il-Kunsill, fl-"approċċ ġenerali" tiegħu introduċa riferenza identika fit-test).

Emenda 22

Artikolu 3, paragrafu 2 a (ġdid)

 

2a. Il-vetturi msemmija fl-Artikolu 2 li, minħabba n-nuqqas ta' soluzzjonijiet tekniċi disopnibbli u ekonomikament vijabbli ma jistgħux jiġu mgħammra b'mirja li jikkonformaw mar-rekwiżiti stipulati f'paragrafi (1) jew (2) ta' dan l-Artikolu, jistgħu jiġu mgħammra b'mirja supplimentari u/jew tgħamir ieħor ta' viżjoni indiretta, sakem il-kumbinazzjoni ta' tgħamir bħal dan tkopri mhux anqas minn 95% tal-kamp ta' viżjoni minn ma' l-art tal-mirja ta' Klassi IVu mhux anqas minn 85% tal-kamp ta' viżjoni minn ma' l-art ta' mirja ta' Klassi V skond id-Direttiva 2003/97/KE.

Ġustifikazzjoni

Soluzzjonijiet alternattivi, bħal mirja addizzjonali jew tgħamir ieħor ta' viżjoni indiretta għandu jiġi pprovdut għall-konformità mar-rekwiżiti tad-Dir. 2003/97/KE, speċjalment għal trakkijiet fejn l-ebda apparat m'hu disponibbli fis-suq. Minħabba li teżisti l-possibilità li l-kamp ta' viżjoni ta' mirja ta Klassi IV u V jista' jiġi kopert minn tgħamir u sabiex tiġi żgurata viżjoni aħjar fis-sens ta' sikurezza, tenħtieġ separazzjoni tal-kamp ta' viżjoni tal-mirja ta' Klassi IV minn dik ta' mirja ta' Klassi VI. Ara l-ġustifikazzjonijiet preċedenti. (Il-Kunsill, fl-"approċċ ġenerali" tiegħu, introduċa riferenza simili fit-test).

Emenda 23

Artikolu 3, paragrafu 2 b (ġdid)

 

2b. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni lista ta' soluzzjonijiet tekniċi, inklużi l-aħjar prattiċi dwar aspetti ta' l-eżerċizzju ta' retrofitting, b'konformità mad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Artikolu. Il-Kummissjoni għandha tippubblika din il-lista permezz tal-publikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea u permezz ta' mezzi oħra xierqa lill-Istati membri kollha.

Ġustifikazzjoni

Sabiex tingħata s-sikurezza, iċ-ċertezza legali u jkunu evitati ostakli għall-kummerċ u distorzjoni tas-suq, is-soluzzjonijiet tekniċi kollha, inklużi l-aħjar prattiki, għandhom jiġu kkomunikati lill-Kummissjoni, li mbagħad tagħmilhom disponibbli permezz ta' pubblikazzjoni jew kwalunkwe mezz ieħor xieraq. (Il-Kunsill, fl-"approċċ ġenerali" tiegħu, introduċa riferenza simili fit-test).

Emenda 24

Artikolu 3 a (ġdid)

 

Artikolu 3a

 

1. Il-konformità mar-rekwiżiti stipulati fil-paragrafi (1), (2) u (2a) ta' l-Artkolu 3 għandha tkun stabbilita permezz tal-prova maħruġa mill-Istati Membri skond l-Artikolu 3 tad-Direttiva tal-Kunsill 96/96/KE ta' l-20 ta' Diċembru 1996 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet fl-Istati Membri dwar testijiet ta' kundizzjoni tajba għat-triq ta' vetturi u t-trailers tagħhom1.

 

2. Il-Kummissjoni, assistita mill-Kumitati msemmija fl-Artikolu 8(1) tad-Direttiva tal-Kunsill 96/96/KE u l-Artikolu 13(1) tad-Direttiva tal-Kunsill 70/156/KEE fil-qasam rispettiv tagħhom, għandha tieħu miżuri xierqa sabiex tiżgura li t-tgħamir imsemmi fl-Artikolu 3 jiġi installat u ttestjat għall-konformità u l-kundizzjoni tajba għat-triq skond ir-rekwiżiti ta' din id-Direttiva. Dawn il-miżuri għandhom jittieħdu sa mhux aktar tard mid-data msemmija fl-Artikolu 7.

­­­___________

1 ĠU L 46, 17.2.1997, p. 1. Direttiva kif emendata l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1882/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 284, 30.10.2003, p. 1).

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiżguraw li l-flotta ezistenti ta' HGVs ikollha kamp ta' viżjoni adegwat skond ir-rekwiżiti stipulati fil-miżura proposta, għandhom ikunu applikati testijiet perjodiċi ta' kundizzjoni tajba għat-triq (Direttiva 96/96/KE). Sabiex jiżguraw li l-flotta ezisteni ta' HGVs ikollha kamp ta' viżjoni adegwat skond ir-rekwiżiti stipulati fil-miżura proposta, għandhom ikunu applikati testijiet perjodiċi ta' kundizzjoni tajba għat-triq (Direttiva 96/96/KE). (Il-Kunsill, fl-"approċċ ġenerali" tiegħu, introduċa riferenza identika fit-test).

Emenda 25

Artikolu 3 b (ġdid)

 

Artikolu 3b

 

L-Istati Membru u, fejn jixraq, il-Kummissjoni, fl-oqsma ta' kompetenza rispettivi tagħhom, għandhom jikkumplimentaw miżuri fi ħdan din id-direttiva, b'inizzjattivi sabiex iqajmu għarfien tal-perikli li l-utenti tat-toroq jiffaċċjaw minħabba il-'blind spots' tal-vetturi.

Ġustifikazzjoni

Sabiex jittieħed vantaġġ mir-retrofitting tal-mirja fuq l-HGVs u mill-effett tagħhom fuq il-prevenzjoni jew it-tnaqqis ta' l-inċidenti, jeħtieġ li jittieħdu miżuri komplimentari. Iridu jitniedu kampanji ta' kuxjenza li jkopru lill-utenti kollha tat-triq u speċjalment lill-vetturi b'żewġ roti u lin-nies li jimxu fit-toroq. Bl-istess mod, peress li l-mirja jeħtieġ li jkunu aġġustati b'mod korrett, ikun meħtieġ taħriġ adegwat għas-sewwieqa kif ukoll għall-persuni responsabbli mill-ispezzjoni u mill-kontrolli.

Emenda 26

Artikolu 4

Artikolu 4

B’deroga mill-ewwel paragrafu ta’ l-Artikolu 3 l-Istati Membri jistgħu jipprovdu dan li ġej:

imħassar

(1) Il-vetturi rreġistrati minn 4 sa 7 snin qabel id-data stabbilita fl-Artikolu 8 għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti ta’ din id-Direttiva sa mhux aktar tard minn sena wara dik id-data;

 

(2) Il-vetturi rreġistrati minn 7 sa 10 snin qabel id-data stabbilita fl-Artikolu 8 għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti ta’ din id-Direttiva mhux aktar tard minn sentejn wara dik id-data;

 

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li l-proposta tal-Kummissjoni tipprevedi data kmieni għad-dħul bil-mod (phasing-in) (1998), prinċiparjament minħabba r-relazzjoni ('ratio') bejn l-ispiża għolja u l-benefiċċji għat-trakkijiet l-aktar riċenti (reġistrati wara l-2004), ir-retrofitting progressiv permezz ta' diversi stadji jista' jikkomprometti l-objettiv ġenerali, li huwa sabiex jiġu salvati l-ħajjiet. Id-dewmien ta' l-introduzzjoni ta' din il-miżura mingħajr ebda raġuni ma jistax ikun ġustifikat. (Il-Kunsill fl-"approċċ ġenerali" tiegħu ukoll ħassar dan it-test).

Emenda 27

Artikolu 5

Artikolu 5

Il-vetturi ta’ kategoriji N2 u N3 li, minħabba r-raġuni tan-nuqqas ta’ soluzzjonijiet tekniċi disponibbli ma jistgħux jiġu mgħammra b’mirja li jikkonformaw ma' din id-Direttiva jistgħu jiġu mgħammra b’tagħmir ieħor ta’ viżjoni indiretta, sakemm tagħmir bħal dan ikopri għallinqas l-istess kamp ta’ viżjoni kif stabbilit fit-tieni paragrafu ta’ l-Artikolu 3.

imħassar

Il-vetturi retrofitted skond l-ewwel subparagrafu għandhom jiġu approvati individwalment mill-awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istati Membri.

 

Ġustifikazzjoni

Dan it-test imbidel b'test ieħor taħt l-Artikolu 3. Ara l-emenda preċedenti. (Il-Kunsill fl-"approċċ ġenerali" tiegħu ukoll ħassar dan it-test).

Emenda 28

Artikolu 7 a (ġdid)

 

Artikolu 7a

 

Sa [...]* l-aktar tard il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport dwar l-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva flimkien ma' studju dwar inċidenti minħabba l-"blind spot" li jkopri l-vetturi kollha u l-ispejjeż involuti u bil-għan li s-sikurezza fit-toroq titjieb. Fuq il-bażi ta' analiżi aktar komprensiva dwar l-ispejjeż imqabbla mal-benefiċċji, ir-rapport tal-Kummissjoni għandu jkun akkumpanjat, jekk ikun jixraq, minn proposta għar-reviżjoni tal-leġiżlazzjoni eżistenti.

 

__________________

* Tliet snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva.

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi ppreżentat rapport ta' progress dwar l-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva u dwar aspetti li jkopru l-ispejjeż ta' inċidenti minħabba 'blind spots' , inkluża l-introduzzjoni ta' tgħamir ta' viżjoni indiretta fuq tipi oħrajn ta' vetturi, eż.N1. Għandu jiġi pprovdut aktar ġbir ta' data u figuri sabiex ikollna stampa aktar komprensiva tal-benefiċċju meta mqabbel ma' l-ispejjeż tar-retrofitting tal-mirja u dan għandu jkun ikkumplimentat bi proposta għar-reviżjoni tal-leġiżlazzjoni eżistenti jew l-introduzzjoni ta' waħda ġdida.

  • [1]  Għad mhux ippubblikat fil-ĠU.

NOTA SPJEGATTIVA

1. Introduction

In order to remedy shortcomings in the exterior field of vision of the existing lorries in circulation in the EU and improve road safety, the Commission proposes the retrofitting of mirrors to Heavy Goods Vehicles (HGVs) registered in the Community.

Accidents related to the blind spot and devices of indirect vision

A large number of accidents are caused by drivers of vehicles who are not aware that other road users are very close to or beside their own vehicle. These accidents are often related to a change of direction at crossings, junctions or roundabouts, when drivers fail to detect other road users in the blind spots which exist in the area immediately round the vehicles. Larger vehicles are implicated in a significant number of accidents related to the so-called blind spot and it is estimated that every year over 400 people lose their life in such circumstances in the EU, most of them being vulnerable road users, such as cyclists, motorcyclists and pedestrians. Based on real accident investigations, it became apparent that the vehicles equipped with devices of indirect vision, such as mirrors of wide-angle (Class IV) and close proximity (Class V) or camera-monitor, improve vulnerable road users' safety and avoid accidents due to the lateral blind spot on the passenger's side. Some Member States opted to introduce measures/schemes for the fitting of additional mirrors in order to reduce the blind spots to the driver’s vision, in particular the right passenger side (left for the UK) of the vehicle.

2. Existing legislation on exterior field of indirect vision for new HGVs

The equipment with devices of indirect vision eliminating blind spots is compulsory for new HGV's. According to Dir. 2003/97/EC[1], the fitting of wide-angle mirrors (Class IV), close-proximity mirrors (Class V) or supplementary vision, for those vehicles of category N2 above 7.5 t and less 12 t and for all those of category N3 (above 12 t), is mandatory as from 26 January 2006 to any new vehicle type and from 26 January 2007 to any new vehicle. The compulsory fitting of Class IV and Class V mirrors was extended to all new vehicles of category N2 under certain conditions, by the Commission’s directive 2005/27/EC, amending directive 2003/97/EC to technical progress, in order to reduce the blind spot of N2 vehicles ≤ 7.5 tonnes.

3. Commission proposal on the retrofitting of mirrors to HGV registered in the Community

As the existing fleet of HGVs, which represents a great number of vehicles circulating in European roads, were not included under the EC mandatory lateral field of vision, some Member States - the Netherlands, Belgium and Denmark - implemented national schemes because they judged the obligation for new vehicles not far-reaching enough. After a thorough consultation process among stakeholders, the Commission opted for compulsory and gradual introduction of retrofitting of existing HGVs on the passenger’s side with wide-angle mirrors (Class IV) and close-proximity mirrors (Class V).

- The scope of the directive

While the proposed measure aims to cover the existing fleet of lorries and thus complement the existing EC legislation on devices of indirect vision, its scope is restricted to HGVs registered no more than ten years before the entry into force of the Directive. The estimated fleet of HGVs which is currently in circulation in EU 25 is approximately 5 millions. The Commission assumed that the cost of retrofitting of HGVs older than 10 years (between 100 and 150 € per vehicle) will exceed the benefits[2]. If the proposed Directive enters into force by 2008, the retrofit should concern HGVs registered after 1998, which is estimated at almost 4 million (Bulgaria and Romania not included).

Exemption for HGVs registered in three Member States (NL, DK, BE) is foreseen, where effective national measures have been already implemented in order to eliminate blind spots.

- Differentiation and accompanying measures

It is worth mentioning that the proposal provides a differentiated set of requirements of the Directive 2003/97/EC mainly, in order to accept alternative solutions with low costs and avoid distortions in the market. Compliance is considered to be achieved for the mirrors, if the field of vision covers no less than 99% of the total field of vision at ground level of Class IV and Class V mirror. Member States are allowed to extend the scope of the proposed directive in order to cover more vehicles and even those registered before 1998.

Accompanying measures are proposed to be taken by Member States in order to raise awareness of the dangers for road users arising from vehicle blind spots.

- Transposition and implementation periods

The period for transposing the Directive at national law is set at one year after its entry into force. As regards the implementation, it is proposed that compliance has to be fulfilled immediately for vehicles registered after 2004 and for the remaining vehicles, flexibility is foreseen according to their date of registration, i.e. one additional year for those registered between four and seven years before the date of transposition, which is one year, and two years for those registered between seven and ten years before the date of transposition.

- Commission's impact assessment

Based on a cost-benefit analysis[3], the Commission estimates that an extra 1200 lives could be saved up to 2020, if the implementation were to start from 2008. This corresponds to 2.4 billion € in societal costs calculated on the average of an accident cost per fatality which is estimated at 2 Mio €. The total benefits from the proposed directive are estimated to be around of 1.7 billion €, while the costs would amount to be between 400 and 600 million. The cost benefit ratio of the measure is in order of 3,5 : 1. This means that for 1 € spent, there is societal benefit of 3.5 €.

4. The general approach of the Council (12/12/06)

The Council's general approach adopted by the Transport Ministers amends the Commission's proposal with regard to the 10 years approach and introduces a cut-off date of 1 January 2000 for the obligation to retrofit. It is proposed that Member States should implement these new requirements in 3 years (1 for transposition + 2 for implementation) following the entry into force of the directive (14 days after publication). Regarding flexibility to the requirements of the field of vision of Class IV and V mirrors provided under Directive 2003/97/EC, the total field of vision is fixed at 95% for IV and 85% for V instead of the 99% (Commission proposal). While Council's text made progress on extending the retrofitting of Class IV mirror, certification and controls (roadworthiness tests) and exemption on historical vehicles, it deletes awareness campaigns.

 

Phasing-in

Transposition

Implementation

Additional periods

 

Commission proposal

 

Lorries not older than 10 years (1998)

 

 

One (1) year

 

Immediately after transposition (HGVs registered after 2004)

- One additional year for HGV registered 4-7 years before the date of transposition

- Two additional years for HGV registered 7-10 years before the date of transposition

Council's general approach

Lorries registered after 01/01/2000

One (1) year

Two years for all HGVs

 

No additional periods

5. Assessment of Commission’s proposal

The measure improves safety by reducing blind spots to the right passenger side (left in the UK) and creates a level playing field on equipment of indirect vision between new and existing lorries.

- Phasing-in date and progressive implementation

The timid approach through progressive implementation and various steps may compromise the overall objective, which is to save lives. The references made to difficulties of the market in coping with high demand for mirrors in a very short period are not shared between producers of such devices. In addition, the total number of HGVs that has to be retrofitted is likely to be less than the Commission's estimates.

- The limitation to the retrofitting of Class IV mirrors and exclusion of LGVs

The limitation of the retrofitting of Class IV seems not to be correct as in most situations the Class IV mirror is fitted on height lower than 2 m. Therefore, rectification is needed. The scope of the proposal does not cover LGVs (22.5 million) and coaches/buses (700,000) due to low cost-benefit ratio.

- Flexibility for compliance

The differentiated approach to the requirements of Dir. 2003/97/EC, while cited by the Commission, is not reflected fully in the text.

6. The main proposals of the Rapporteur

As progressive implementation and delays for its application alters the principal objective (save lives), rapid adoption and immediate implementation after the period given to the Member States for transposing the measure into national law, but not later than 30 June 2008, is proposed. A clear cut-off date is included for the retrofitting phasing-in.

More flexible approach is proposed on the percentage of the field of vision set out in Dir. 2003/97/EC for the wide angle mirror (Class IV, 95% instead of 99% of the Commission's) and for the close proximity mirror (Class V, 85% instead of 99% of the Commission's) in order to avoid restrictions in the market. In addition, the separation of the field of vision of wide angle mirror from that of the close proximity mirror is made in order to ensure better visibility in terms of safety and provide legal certainty.

Where no available solutions exist for the fitting of Class IV and V, in terms of technical and economical affordability, the same flexible approach is proposed for the devices, which are different from the type of mirrors Class IV and V.

Accompanying measures, including awareness campaigns for all road users, by Member States and where appropriate, by the Commission, are included. Collection of data in order to provide a more comprehensive analysis and a better strategy on blind spots accidents together with a progress report on the implementation of the measure and on the opportunity of extending requirements to other types of vehicles, e.g. N1 are proposed.

Annexes

I. Definitions

- Vehicles N categories (Directive 70/156/EEC):

Category N1: vehicles designed and constructed for the carriage of goods and having a maximum mass not exceeding 3,5 tonnes.

Category N2: vehicles designed and constructed for the carriage of goods and having a mass exceeding 3,5 tonnes but not exceeding 12 tonnes.

Category N3: vehicles designed and constructed for the carriage of goods and having a maximum mass exceeding 12 tonnes.

- Light Goods Vehicle: less than 3.5 t of Gross Vehicle Weight.

- Heavy Goods Vehicle: above 3.5 t of Gross Vehicle Weight.

II. Table: requirements of Directive 2003/97/EC amended by Commission Directive 2005/27/EC (Source: Consolidated version of Directive)

Vehicle category

Interior mirror

Exterior mirrors

                                      

Interior mirror

Class I

Main mirror (large)

Class II

Main mirror (small)

Class III

Wide-angle mirror

Class IV

Close-proximity mirror

Class V

Front mirror

Class VI

 

N1

Compulsory

Unless a mirror would not provide rearward vision (as defined in item 5.1 Annex III)

Optional

If the mirror does not

provide rearward vision

Optional

Compulsory

One on the driver's side

and one on the passenger's side. Class II mirrors may be fitted as an alternative.

Optional

One on the driver's side and/or one on the passenger's side

Optional

One on the driver's side and one on the passenger's side (both must be fitted at least 2 m above the ground)

Optional

(must be fitted at least 2 m above the ground)

 

N2 ≤7,5 t

Optional

no requirements for the field of view)

Compulsory

One on the driver's side and one on the passenger's side.

Not permitted

Compulsory

For both sides if a Class V mirror can be fitted

Optional

For both sides together if not

Compulsory*

One on the passenger’s side

Optional

One on the driver’s side (both must be fitted at least 2m above the ground)

A tolerance of + 10 cm may be applied

Optional

One front mirror (must be fitted at least 2m above the ground)

 

N2 >7,5 t

Optional

no requirements for the field of view)

Compulsory

One on the driver's side and one on the passenger's side.

Not permitted

Compulsory

One on the driver’s side and one on the passenger’s side

Compulsory*

One on the passenger’s side

Optional

One on the driver’s side (both must be fitted at least 2m above the ground)

Compulsory

One front mirror (must be fitted at least 2m above the ground)

 

N3

Optional

no requirements for the field of view)

Compulsory

One on the driver's side and one on the passenger's side.

Not permitted

Compulsory

One on the driver’s side and one on the passenger’s side

Compulsory*

One on the passenger’s side

Optional

One on the driver’s side (both must be fitted at least 2m above the ground)

Compulsory

One front mirror (must be fitted at least 2m above the ground)

*Class V and VI mirrors shall be mounted on vehicles in such a way that, regardless of their position after adjustment, no part of these mirrors or their holders is less than 2 m from the ground when the vehicle is under a load corresponding to its technically permissible maximum laden mass. These mirrors shall not, however, be mounted on vehicles the cab height of which is such as to prevent compliance with this requirement. In this case an other device for indirect vision is not required. In case the field of vision can be perceived through the combination of the field of vision from a Class IV wide-angle mirror and that of a Class VI front mirror, the installation of a Class V close proximity mirror is not compulsory.

III. Figures on mirrors with the field of indirect vision (extracted from Directive 2003/97/EC)

Figure 1: Field of vision of Class I mirror

Figure 2: Field of vision of Class II mirror

Figure 3: Field of vision of Class III mirror

Figure 4: Field of vision of Class IV wide-angle mirror

Figures 5a and 5b: Field of vision of Class V close-proximity mirror

Figure 6: Field of vision of Class VI front mirror

  • [1]  Directive 2003/97/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to the type approval of devices, amending Directive. 70/156/EEC and repealing Directive. 71/127/EEC.
  • [2]  The benefit of retrofitting on existing trauck depends on its risks of being involved in relevant accident and decreases with the remaining lifespan of the vehicle (16 years for a HGV). See Commission’s "Full impact assessment", SEC(2006)1238.
  • [3]  Jacobs Consultancy Cost-benefit analysis of blind spot mirrors, final report, August 2004. http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/publications/projectfiles/mirrors_en.htm

PROĊEDURA

Titolu

Twaħħil a posteriori ta’ mirja fuq il-vetturi tqal

Referenzi

COM(2006)0570 - C6-0332/2006 - 2006/0183(COD)

Data meta ġiet ippreżentata lill-PE

5.10.2006

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

TRAN

18.12.2006

Kumitat(i) mitlub(a) jagħti/u opinjoni

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

ITRE

18.12.2006

 

 

 

Opinjoni mhux mogħtija

       Data tad-deċiżjoni

ITRE

28.11.2006

 

 

 

Rapporteur(s)

       Data tal-ħatra

Paolo Costa

21.11.2006

 

 

Diskussjoni fil-kumitat

24.1.2007

28.2.2007

26.3.2007

 

Data ta’ l-adozzjoni

27.3.2007

 

 

 

Riżultat tal-vot finali

+:

–:

0:

39

0

2

Membri preżenti għall-vot finali

Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Jean-Louis Bourlanges, Paolo Costa, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Robert Navarro, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Armando Veneto, Marta Vincenzi, Roberts Zīle

Sostitut(i) preżenti għall-vot finali

Margrete Auken, Johannes Blokland, Philip Bradbourn, Zita Gurmai, Jeanine Hennis-Plasschaert, Corien Wortmann-Kool

Sostitut(i) (skond l-Artikolu 178 (2)) preżenti għall-vot finali

Marian-Jean Marinescu, Alexandru Athanasiu

Data tat-tressiq

3.4.2007