SPRÁVA o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o dodatočnej montáži zrkadiel na ťažké nákladné vozidlá registrované v Spoločenstve

3.4.2007 - (KOM(2006)0570 – C6‑0332/2006 – 2006/0183(COD)) - ***I

Výbor pre dopravu a cestovný ruch
Spravodajca: Paolo Costa

Postup : 2006/0183(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0124/2007
Predkladané texty :
A6-0124/2007
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o dodatočnej montáži zrkadiel na ťažké nákladné vozidlá registrované v Spoločenstve

(KOM(2006)0570 – C6‑0332/2006 – 2006/0183(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2006)0570)[1],

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 71 ods. 1 písm. c) Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6‑0332/2006),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A6‑0124/2007),

1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený KomisiouPozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Odôvodnenie 3a (nové)

 

(3a) Zariadenia pre nepriamy výhľad, ako sú širokouhlé a blízkopohľadové zrkadlá, kamery, obrazovky alebo ďalšie systémy, vylepšujú zorné pole vodiča a zvyšujú bezpečnostné prvky vozidla.

Odôvodnenie

Nevyžaduje sa ďalšie vysvetlenie. Vylepšené a ďalšie inovované zariadenia pre nepriamy výhľad zmenšujú mŕtvy uhol a môžu ovplyvňovať správanie vodiča, a tým prispieť k predchádzaniu nehôd.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Odôvodnenie 6

(6) Aby sa obmedzil počet smrteľných úrazov na cestách spôsobených týmito vozidlami a postihujúcich zraniteľných účastníkov cestnej premávky, je vhodné zatiaľ ustanoviť, že na príslušných vozidlách sa musí vykonať dodatočná montáž zlepšených zariadení pre nepriamy výhľad.

(6) Aby sa obmedzil počet smrteľných a ťažkých úrazov na cestách spôsobených týmito vozidlami a postihujúcich zraniteľných účastníkov cestnej premávky, je vhodné zatiaľ ustanoviť, že na príslušných vozidlách sa musí vykonať dodatočná montáž zlepšených zariadení pre nepriamy výhľad.

Odôvodnenie

Hoci sa bezpečnosť v EÚ zvýšila, eviduje sa 41 000 prípadov smrti a viac ako 1,7 milióna zranení (v roku 2005). Nehody na cestách spojené s mŕtvym uhlom týkajúce sa ťažkých nákladných vozidiel (ŤNV) nespôsobujú iba smrteľné zranenia, ale aj ďalšie typy zranení (vážne a ľahké), ktoré sú tiež dôležité v súvislosti so sociálnymi a hospodárskymi účinkami. Je potrebné poznamenať, že vzhľadom na údaje uvedené v analýze nákladov a prínosov, je 23 zranení na jedno smrteľné zranenie v súvislosti s jednostopovými vozidlami a chodcami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Odôvodnenie 8

(8) Je však vhodné a primerané poskytnúť výnimky pre vozidlá s krátkou zostatkovou životnosťou, vozidlá vybavené bočnými zrkadlami, ktorých výhľad je len o málo menší než výhľady stanovené v smernici 2003/97/ES, a vozidlá, ktoré je technicky nemožné vybaviť zrkadlami vyhovujúcimi tejto smernici.

(8) Je však vhodné a primerané poskytnúť výnimky a odchýlenia pre vozidlá s krátkou zostatkovou životnosťou, vozidlá vybavené bočnými zrkadlami, ktorých výhľad je len o málo menší než výhľady stanovené v smernici 2003/97/ES, a vozidlá, ktoré za prijateľnú cenu nie je technicky možné vybaviť zrkadlami vyhovujúcimi tejto smernici

Odôvodnenie

Keďže navrhované opatrenie sa týka starých vozidiel, ktoré sú v používaní v EÚ, je potrebné zabezpečiť určitú flexibilitu v súlade s existujúcimi právnymi predpismi pre nové ŤNV a na predchádzanie obchodným prekážkam. Flexibilita zahŕňa určité výnimky a obmedzené odchýlenia v súvislosti s požiadavkami na zorné pole a s vybavením zariadení pre nepriamy výhľad upravených v smernici 2003/97/ES, najmä pre tie vozidlá, u ktorých sa nedá pokryť celé zorné pole alebo tam, kde nie je k dispozícii riešenie za prijateľnú cenu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Odôvodnenie 8a (nové)

 

(8a) Vozidlá v kategóriách N2 and N3, ktoré boli pôvodne zaregistrované a/alebo typovo schválené a/alebo dané do užívania viac ako 10 rokmi pred transpozíciou tejto smernice, a ktoré sa prevádzkujú hlavne pre ich historickú zaujímavosť, by nemali byť postihnuté pravidlami a postupmi obsiahnutými v tejto smernici.

Odôvodnenie

Pozmeňovací a doplňujúci návrh má za cieľ poskytnúť výnimku v súvislosti s historickými vozidlami za predpokladu, že to neovplyvní výsledok navrhovaného opatrenia. Odôvodnenie chce taktiež zahrnúť historické vozidlá, pre ktoré už niet registrácií alebo dokumentácií dokazujúcich ich počiatočný dátum registrácie. (Rada vo svojom „všeobecnom prístupe“ do textu včlenila identický odkaz na takéto vozidlá).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Odôvodnenie 8b (nové)

 

(8b) Pre časť nákladných vozidiel, ktoré nemôžu plne vyhovieť požiadavkám tejto smernice z technických a/alebo ekonomických dôvodov, príslušné orgány povolia a schvália alternatívne riešenia. V týchto prípadov členské štáty oznámia Komisii zoznam povolených a schválených technických riešení vrátane osvedčených postupov týkajúcich sa dodatočnej montáže, ktorá ich obratom sprístupní všetkým členským štátom.

Odôvodnenie

Je potrebné poskytnúť flexibilitu v súvislosti so všeobecnou povinnosťou stanovenou pre zhodu s požiadavkami smernice 2003/97/ES. Na niektorých nákladných vozidlách dodatočná montáž nie je technicky možná alebo ekonomicky dostupná, pokiaľ sa neprevedú výrazné zmeny v štruktúre kabíny alebo dverí. Aby bolo možné zaručiť bezpečnosť, právnu istotu a vyhnúť sa obchodným bariéram, je potrebné všetky technické riešenia vrátane osvedčených postupov oznámiť Komisii, ktorá ich sprístupní. (Rada vo svojom „všeobecnom prístupe“ do textu včlenila identický odkaz).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Odôvodnenie 9

(9) Mali by sa stanoviť prechodné obdobia, aby sa trh vyrovnal s vysokým dopytom po zrkadlách vo veľmi krátkom časovom období.

(9) Malo by sa stanoviť prechodné obdobie, aby sa trh vyrovnal s vysokým dopytom po zrkadlách v krátkom časovom období.

Odôvodnenie

Výrobcovia nesúhlasia s výrokmi o tom, že trh bude mať ťažkosti s riešením veľmi vysokého dopytu po zrkadlách v krátkom čase. Dlhé prechodné obdobie, tak ako sa predkladá, je neodôvodniteľné, pretože akýkoľvek odklad opatrení znižuje ich účinnosť. Okrem toho, celkový počet ŤNV, na ktorých sa bude musieť urobiť dodatočná montáž, bude pravdepodobne nižší ako sa uvádza v odhadoch Komisie, a preto by sa malo zaviesť kratšie prechodné obdobie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Odôvodnenie 10

(10) Ťažké nákladné vozidlá, na ktorých sa pred nadobudnutím účinnosti smernice 2003/97/ES vykonala dodatočná montáž zariadení pre nepriamy výhľad z väčšej časti pokrývajúcich výhľad požadovaný v tejto smernici, by sa mali vyňať z požiadaviek tohto právneho predpisu.

(10) Ťažké nákladné vozidlá, na ktorých sa pred dátumom transpozície smernice 2003/97/ES vykonala dodatočná montáž zariadení pre nepriamy výhľad z väčšej časti pokrývajúcich výhľad požadovaný v tejto smernici, by sa mali vyňať z požiadaviek tohto právneho predpisu.

Odôvodnenie

Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti na cestách niektoré členské štáty – Holandsko, Belgicko a Dánsko – zaviedli vnútroštátne systémy na dodatočnú montáž zrkadiel do ich existujúceho vozového parku, a to v súlade s požiadavkami smernice 2003/97/ES. Preto by sa mala výnimka vzťahovať na ŤNV s dodatočnou montážou uskutočnenou pred vypršaním lehoty na transpozíciu (24. január 2005) a nie pred dátumom vstupu smernice do platnosti (dátum uverejnenia v ÚV, t.j. 29.1.2004). (Rada vo svojom „všeobecnom prístupe“ do textu včlenila identický odkaz).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Odôvodnenie 10a (nové)

 

(10a) Z dôvodu jasnosti sa v prípadoch, kde je odkaz na zorné pole zrkadiel a ďalších zariadení pre nepriamy výhľad pripevnených na vozidlo pokrývajúcich len o málo menej než zorné pole stanovené v smernici 2003/97/ES, uplatnia zvyšné požiadavky a flexibilita stanovené v prílohe III danej smernice o zornom poli a upevnení zrkadiel a iných prístrojov pre nepriamy výhľad.

Odôvodnenie

Požiadavky na upevňovanie zrkadiel alebo iných zariadení pre nepriamy výhľad na vozidlá stanovené v smernici 2003/97/ES sa tiež uplatnia pre vozidlá, kde sa predpokladá znížené zorné pole. Preto by mali byť platné všetky podmienky alebo dodatočná flexibilita stanovená v prílohe III danej smernice pre dodatočnú montáž zrkadiel zo zníženým zorným poľom. , t.j. 10 % zníženie stanoveného zorného poľa triedy IV alebo V, pokiaľ tu prekáža karoséria alebo niektoré jej časti, ako sú ďalšie zrkadlá, rukoväte dverí atď. (pozri poznámku 5.8.2 v prílohe 3 smernice 2003/97/ES).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Odôvodnenie 11

(11) Program dodatočnej montáže by mali sprevádzať opatrenia zamerané na zvýšenie povedomia o nebezpečenstvách spojených s existenciou zón mŕtveho uhla pri ťažkých nákladných vozidlách.

(11) Program dodatočnej montáže by mali sprevádzať vhodné opatrenia zamerané na zvýšenie povedomia o nebezpečenstvách spojených s existenciou zón mŕtveho uhla pri ťažkých nákladných vozidlách vrátane osvetových kampaní pre zraniteľných používateľov, ako sú cyklisti, motocyklisti a chodci, ako aj na správne upevnenie a používanie zariadení pre nepriamy výhľad.

Odôvodnenie

Aby sa využili výhody dodatočnej montáže zrkadiel na ŤNV a ich dosah na predchádzanie dopravným nehodám alebo znižovanie ich počtu, je potrebné prijať sprievodné opatrenia. Je nevyhnutné spustiť kampane na zvýšenie povedomia, zamerané na všetkých účastníkov cestnej premávky, a predovšetkým na vodičov jednostopových vozidiel a chodcov. Pretože zrkadlá musia byť správne nastavené, vodiči a pracovníci zodpovední za prehliadky a kontroly budú musieť absolvovať primeranú odbornú prípravu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Odôvodnenie 11a (nové)

 

(11a) Iné typy vozidiel, než tie zahrnuté do tejto smernice, ako sú ľahké nákladné vozidlá a autobusy nevybavené vylepšenými zariadeniami pre nepriamy výhľad sú často účastníkmi dopravných nehôd v súvislosti s mŕtvym uhlom, a preto sú potrebné právne predpisy Spoločenstva o požiadavkách aktívnej a pasívnej bezpečnosti, ktoré je potrebné neustále hodnotiť s cieľom zlepšenia a podpory bezpečnosti na cestách.

Odôvodnenie

Podľa článku 71 Zmluvy o ES je bezpečnosť prepravy neodlučiteľnou súčasťou spoločnej dopravnej politiky. Rozsah návrhu nezahŕňa (rovnako ako smernica 2003/97/ES) ľahké nákladné vozidlá (22,5 milióna) a autokary/autobusy (700 000), ktoré sa tiež stávajú účastníkmi nehôd v súvislosti s mŕtvym uhlom. Preto je potrebné neustále hodnotiť a naďalej rozvíjať bezpečnosť na cestách v súvislosti s nehodami s bočným mŕtvym uhlom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Odôvodnenie 11b (nové)

 

11b) V záujme dosiahnutia komplexnejšej analýzy a budúcej stratégie v oblasti znižovania počtu nehôd v súvislosti s mŕtvym uhlom by Komisia mala v rámci rozhodnutia Rady 93/704/ES z 30. novembra 1993 o vytvorení databázy Spoločenstva o cestných nehodách1 a iných príslušných aktov Spoločenstva, ako je rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 2367/2002/ES zo 16. decembra 2002 o štatistickom programe Spoločenstva 2003 – 20072 ), zhromažďovať príslušné údaje od členských štátov a náležitým spôsobom tieto údaje spracovať.

 

1Ú. v. ES L 329, 30.12.1993, s. 63. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

 

Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 1 – 27. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím (ES) č. 787/2004 (Ú. v. EÚ L138, 30.4.2004, s. 12).

Odôvodnenie

Nevyžaduje sa ďalšie vysvetlenie. V záujme uľahčenia rozvoja integrovanejšieho prístupu na predchádzanie nehôd v súvislosti s mŕtvym uhlom je nevyhnutné, aby Komisia v spolupráci s členskými štátmi pristúpila k zbieraniu úplnejších a porovnateľných údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Odôvodnenie 11c (nové)

 

(11c) Smernica 96/96/ES stanovuje, že sa musia aspoň raz ročne vykonávať pravidelné technické prehliadky pre motorové vozidlá na prepravu tovarov s maximálnou povolenou hmotnosťou presahujúcou 3500kg. Ťažké nákladné vozidlá musia byť, okrem iného, vybavené spätnými zrkadlami v súlade s touto smernicou, aby prešli technickou prehliadkou. Osvedčenia o technickom stave vozidiel vydávané členskými štátmi pre vozidlá registrované na ich území sa vzájomne uznávajú na účely voľného pohybu vozidiel na komunikáciách členských štátov.

Odôvodnenie

Aby bolo možné pre ŤNV zabezpečiť primerané zorné pole, ktoré by zároveň spĺňalo podmienky uvedené v navrhovanom opatrení, je potrebné vykonávať pravidelné technické prehliadky v zmysle smernice 96/96/ES. Tieto prehliadky sú nevyhnutné z toho dôvodu, aby sa dosiahla bezpečnosť a právna istota v otázke splnenia podmienok týkajúcich sa znížených zorných polí ustanovených v navrhovanom opatrení, čím by sa predišlo akejkoľvek deformácii trhu. (Rada vo svojom „všeobecnom prístupe“ do textu včlenila identický odkaz).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Odôvodnenie 12a (nové)

 

12a) V súlade s bodom 34 Medziinštitucionálnej dohody o lepšom zákonodarstve1 sú členské štáty vyzvané k vypracovaniu a zverejneniu vlastných tabuliek pre svoju potrebu a v záujme Spoločenstva, znázorňujúcich koreláciu medzi touto smernicou a opatreniami na jej transpozíciu.

 

_____________________

1Ú. v. ES C 321, 31. 12. 2003, s. 1.

Odôvodnenie

Nevyžaduje sa ďalšie vysvetlenie. (Rada vo svojom „všeobecnom prístupe“ do textu včlenila identický odkaz).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Článok 2 odsek 1

1. Táto smernica sa vzťahuje na vozidlá kategórie N2 a N3, ako sú uvedené v bode 2 prílohy II k smernici 70/156/ES, ktoré nie sú zahrnuté podľa smernice 2003/97/ES.

1. Táto smernica sa vzťahuje na vozidlá kategórie N2 a N3, ako sú uvedené v bode 2 prílohy II k smernici 70/156/ES, ktoré nie sú typovo schválené alebo schválené ako samostatné vozidlo podľa smernice 2003/97/ES.

Odôvodnenie

Toto znenie jasnejšie stanovuje rozsah a je v súlade so znením smernice 2003/97/ES. (Rada vo svojom „všeobecnom prístupe“ do textu včlenila identický odkaz).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Článok 2 odsek 2 písmeno a)

a) Vozidlá kategórie N2 a N3 registrované viac ako 10 rokov pred dátumom stanoveným v článku 7;

a) Vozidlá kategórie N2 a N3 registrované pred 1. januárom 2000;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Článok 2 odsek 2 písmeno b)

b) Vozidlá kategórie N2 a N3, na ktoré nie je možné namontovať zrkadlá triedy IV a triedy V spôsobom zaručujúcim splnenie nasledujúcich podmienok:

b) Vozidlá kategórie N2 s maximálnou prípustnou hmotnosťou neprevyšujúcou 7,5 tony, na ktoré nie je možné namontovať zrkadlo triedy V spôsobom zaručujúcim splnenie nasledujúcich podmienok:

Odôvodnenie

Text je zladený s existujúcou legislatívou upravujúcou nové ŤNV (smernica 2003/97/ES). Výnimka by sa mala týkať len vozidiel kategórie N2 s hmotnosťou neprevyšujúcou 7,5 tony a nie vozidiel kategórie N2 s hmotnosťou vyššou ako 7,5 tony a vozidiel kategórie N3, pretože v ich prípade neexistuje prekážka pre montovanie zrkadiel triedy IV, t.j. vo vzdialenosti 2 m nad zemou. V zmysle smernice 2003/97/ES je montovanie zrkadiel triedy IV na vozidlá N2 >7,5 t a N3 povinné. (Rada vo svojom „všeobecnom prístupe“ do textu včlenila identický odkaz).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Článok 2 odsek 2 písmeno b) bod i)

i) bez ohľadu na nastavenie zrkadla nijaká jeho časť nie je vzdialená menej než 2 m (±10 cm) od zeme, keď je vozidlo naložené tak, že dosahuje technicky prípustnú maximálnu hmotnosť;

i) bez ohľadu na nastavenie zrkadla nijaká jeho časť nie je vzdialená menej než 2 m (+10 cm) od zeme, keď je vozidlo naložené tak, že dosahuje technicky prípustnú maximálnu hmotnosť a

Odôvodnenie

Text je zladený s existujúcou legislatívou upravujúcou nové ŤNV v súlade s požiadavkami smernice 2003/97/ES (pozri predchádzajúce odôvodnenie). Podmienka pre namontovanie zrkadla triedy IV uvedená v prílohe III tejto smernice nie je menej než 2 m od zeme s toleranciou ±10 cm, ale menej než 2 m od zeme s toleranciou + 10 cm. (Rada vo svojom „všeobecnom prístupe“ do textu včlenila identický odkaz).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Článok 2 odsek 2 písmeno b) bod ii)

ii) zrkadlá sú plne viditeľné z miesta vodiča.

(ii) zrkadlo je plne viditeľné z miesta vodiča.

Odôvodnenie

Pozri predchádzajúce odôvodnenia. (Rada vo svojom „všeobecnom prístupe“ do textu včlenila identický odkaz).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Článok 2 odsek 2 písmeno c)

c) Vozidlá kategórie N2 a N3, ktoré pred nadobudnutím účinnosti smernice 2003/97/ES podliehali vnútroštátnym opatreniam vyžadujúcim ich vybavenie inými prostriedkami pre nepriamy výhľad, ak tieto prostriedky dosahujú najmenej 95 % celkového výhľadu na úrovni vozovky zrkadiel triedy IV a zrkadiel triedy V podľa tejto smernice.

Vozidlá kategórie N2 a N3 podliehajúce vnútroštátnym opatreniam, ktoré nadobudli účinnosť pred dátumami transpozície smernice 2003/97/ES, vyžadujúcim ich vybavenie inými prostriedkami pre nepriamy výhľad na strane spolujazdca, ak tieto prostriedky dosahujú najmenej 95 % celkového výhľadu na úrovni vozovky zrkadiel triedy IV a zrkadiel triedy V podľa tejto smernice.

Odôvodnenie

Predmetom tohto oslobodenia sú tzv. „dedičné prípady“, t.j. Holandsko, Belgicko a Dánsko, ktoré zaviedli vnútroštátne programy dodatočnej montáže zrkadiel na svoje vozidlá podľa požiadaviek smernice 2003/97/ES pred vypršaním lehoty na transpozíciu (24. január 2005) a nie v deň nadobudnutia účinnosti tejto smernice ako to navrhovala Komisia. Zvýši sa tým zároveň aj prehľadnosť. (Rada vo svojom „všeobecnom prístupe“ do textu včlenila identický odkaz).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Článok 3 odsek 1

S účinnosťou od dňa stanoveného v článku 7 členské štáty zabezpečia, aby všetky vozidlá uvedené v článku 2 ods. 1 boli vybavené na strane spolucestujúceho blízkopohľadovými a širokouhlými spätnými zrkadlami, ktoré spĺňajú príslušné požiadavky na zrkadlá triedy IV a triedy V uvedené v smernici 2003/97/ES.

1. S účinnosťou od dňa stanoveného v článku 7 a najneskôr 30. júna 2008 členské štáty zabezpečia, aby všetky vozidlá uvedené v článku 2 boli na strane spolucestujúceho vybavené širokouhlými a blízkopohľadovými spätnými zrkadlami, ktoré spĺňajú príslušné požiadavky na zrkadlá triedy IV a triedy V uvedené v smernici 2003/97/ES.

Odôvodnenie

Oneskorením realizácie opatrenia sa znižuje účinnosť a prínosy vyplývajúce z jeho realizácie, ktorými je záchrana životov. V prípade realizácie opatrenia od roku 2008 by sa do roku 2020 dalo zachrániť 1200 životov a úspora na spoločenských nákladoch by predstavovala 2,4 mil. EUR. S cieľom zvýšenia konzistentnosti je potrebná lepšia formulácia širokouhlých a blízkopohľadových zrkadiel. (Rada vo svojom „všeobecnom prístupe“ do textu včlenila identický odkaz).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Článok 3 odsek 2

Odchylne od prvého odseku sa za dosiahnutie súladu s požiadavkami tejto smernice bude považovať, ak sú vozidlá vybavené zrkadlami, pri ktorých kombinácia zorných polí pokrýva najmenej 99 % celkového výhľadu na úrovni vozovky zrkadla triedy IV a zrkadla triedy V podľa smernice 2003/97/ES.

2. Odchylne od prvého odseku sa za dosiahnutie súladu s požiadavkami tejto smernice bude považovať, ak sú vozidlá na strane pasažiera vybavené širokouhlými a blízkopohľadovými zrkadlami, pri ktorých kombinácia zorných polí pokrýva najmenej 95 % celkového výhľadu na úrovni vozovky zrkadla triedy IV a najmenej 85 % celkového výhľadu na úrovni vozovky zrkadla triedy V podľa smernice 2003/97/ES.

Odôvodnenie

Znížením celkového výhľadu z 99 % na 95 % sa oslabuje účinnosť opatrenia, ale zvyšuje flexibilita. Pretože celkové zorné pole je pri zrkadlách triedy V relatívne malé (5,5 m2) v porovnaní s triedou IV (307,9 m2), z dôvodu bezpečnosti sa zdá byť nevyhnutné zaviesť samostatné zorné pole pre zrkadlá triedy IV, ktoré pokrýva až 85 % celkového výhľadu, tak ako je to uvedené v smernici 2003/97/ES. Stanovenie samostatného zorného poľa pre triedy IV a V je zároveň jednoduchšie a prehľadnejšie. (Rada vo svojom „všeobecnom prístupe“ do textu včlenila identický odkaz).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Článok 3 odsek 2a (nový)

 

2a. Vozidlá uvedené v článku 2, na ktoré nie je možné namontovať zrkadlá, ktoré by spĺňali podmienky v zmysle odsekov 1 a 2 tohto článku z dôvodu nedostatku dostupných a ekonomicky realizovateľných technických riešení, môžu byť vybavené prídavnými zrkadlami a/alebo inými zariadeniami nepriameho výhľadu v prípade, ak ich kombináciou je možné pokryť najmenej 95 % celkového výhľadu na úrovni vozovky zrkadla triedy IV a najmenej 85 % celkového výhľadu na úrovni vozovky zrkadla triedy V podľa smernice 2003/97/ES.

Odôvodnenie

Na účely splnenia požiadaviek smernice 2003/97/ES je potrebné poskytnúť alternatívne riešenia, ako napr. dodatočné zrkadlá alebo iné zariadenia nepriameho výhľadu, najmä pokiaľ ide o nákladné autá pre ktoré neexistuje na trhu výbava. Pretože existuje možnosť pokryť zorné pole zrkadiel triedy IV a V zariadením, a aby sa z pohľadu bezpečnosti dosiahla lepšia viditeľnosť, je potrebné oddeliť zorné pole zrkadla triedy IV od zorného poľa zrkadla triedy VI. Pozri predchádzajúce odôvodnenie. (Rada vo svojom „všeobecnom prístupe“ do textu včlenila identický odkaz).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Článok 3 odsek 2b (nový)

 

2b. Členské štáty poskytnú Komisii zoznam technických riešení vrátane osvedčených postupov v oblasti dodatočnej montáže v súlade s ustanoveniami tohto článku. Komisia tento zoznam poskytne všetkým členským štátom formou uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie a akýmkoľvek iným vhodným spôsobom.

Odôvodnenie

Aby bolo možné zaručiť bezpečnosť, právnu istotu a vyhnúť sa obchodným bariéram a deformáciám trhu, je potrebné všetky technické riešenia vrátane osvedčených postupov oznámiť Komisii, ktorá ich poskytne formou zverejnenia alebo akýmkoľvek iným vhodným spôsobom. (Rada vo svojom „všeobecnom prístupe“ do textu včlenila identický odkaz).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Článok 3a (nový)

 

Článok 3a

 

1. Súlad s požiadavkami uvedenými v odsekoch 1, 2 a 2a článku 3 sa preukazuje prostredníctvom dokladu vydaného členským štátom v súlade s článkom 3 smernice Rady 96/96/ES z 20. decembra 1996 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o technickej prehliadke motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel I.

 

2. Komisia spolu s výbormi uvedenými v článku 8 ods. 1 smernice 96/96/ES a článku 13 ods. 1 smernice 70/156/EHS príjmu v rámci svojich právomocí príslušné opatrenia na zabezpečenie toho, aby boli zariadenia uvedené v článku 3 namontované a technický stav a súlad skontrolovaný v zmysle požiadaviek tejto smernice. Tieto opatrenia musia byť prijaté najneskôr do dátumu uvedeného v článku 7.

___________

1Ú. v. ES L 46, 17. 2. 1997, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 30. 10. 2003, s. 1).

Odôvodnenie

Aby bolo pre existujúci park ŤNV možné zabezpečiť primerané zorné pole, ktoré by zároveň spĺňalo podmienky uvedené v navrhovanom opatrení, je potrebné vykonávať pravidelné technické kontroly v zmysle smernice 96/96/ES. Tieto kontroly sú nevyhnutné z toho dôvodu, aby sa dosiahla bezpečnosť a právna istota v otázke splnenia podmienok týkajúcich sa rôznych zorných polí ustanovených v navrhovanom opatrení, čím by sa predišlo akejkoľvek deformácii trhu. (Rada vo svojom „všeobecnom prístupe“ do textu včlenila identický odkaz).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Článok 3b (nový)

 

Článok 3b

 

Členské štáty, a v prípade potreby Komisia, doplnia opatrenia prijaté podľa tejto smernice, v rámci svojich právomocí, iniciatívami zameranými na zvyšovanie povedomia o nebezpečenstvách, ktoré pre účastníkov cestnej premávky predstavujú tzv. mŕtve uhly vo vozidlách.

Odôvodnenie

Aby sa využili výhody dodatočnej montáže zrkadiel na ŤNV a ich dosah na predchádzanie dopravným nehodám alebo znižovanie ich počtu, je potrebné prijať sprievodné opatrenia. Je nevyhnutné spustiť kampane na zvýšenie povedomia, zamerané na všetkých účastníkov cestnej premávky, a predovšetkým na vodičov jednostopových vozidiel a chodcov. Pretože zrkadlá musia byť správne nastavené, vodiči a pracovníci zodpovední za prehliadky a kontroly budú musieť absolvovať primeranú odbornú prípravu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Článok 4

Článok 4

Odchylne od prvého odseku článku 3 členské štáty môžu ustanoviť toto:

vypúšťa sa

1. Vozidlá registrované 4 až 7 rokov pred dňom stanoveným v článku 7 splnia požiadavky tejto smernice najneskôr 1 rok po tomto dni;

 

2. Vozidlá registrované 7 až 10 rokov pred dňom stanoveným v článku 7 splnia požiadavky tejto smernice najneskôr 2 roky po tomto dni.

 

Odôvodnenie

Kým v návrhu Komisie sa predpokladá skorý dátum postupného spustenia (1998), najmä z dôvodu vysokého pomeru medzi nákladmi a prínosmi a okamžitej realizácie týkajúcej sa väčšiny novších nákladných vozidiel (registrovaných po roku 2004), proces dodatočnej montáže prebiehajúci postupne v rôznych krokoch môže ohroziť hlavný cieľ, ktorým je záchrana životov. Pre oneskorenú realizáciu tohto opatrenia nejestvuje žiadne ospravedlnenie. (Rada vo svojom „všeobecnom prístupe“ vypustila aj tento text).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Článok 5

Článok 5

Vozidlá kategórie N2 a N3, ktoré pre nedostatok technických riešení nemožno vybaviť zrkadlami, ktoré sú v súlade s touto smernicou, možno vybaviť inými zariadeniami pre nepriamy výhľad, ktoré poskytujú najmenej taký výhľad, aký sa stanovuje v druhom odseku článku 3.

vypúšťa sa

Vozidlá, na ktorých bola vykonaná dodatočná montáž podľa prvého pododseku, individuálne schvália príslušné orgány členských štátov.

 

Odôvodnenie

Text sa nahrádza iným textom v zmysle článku 3. Pozri predchádzajúce pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. (Rada vo svojom „všeobecnom prístupe“ vypustila aj tento text).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Článok 7a (nový)

 

Článok 7a

 

Komisia najneskôr do ...* predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o realizácii tejto smernice spolu so štúdiou o nehodách zavinených mŕtvym uhlom, ktorej predmetom budú všetky vozidlá a vzniknuté náklady, a ktorej cieľom bude zvýšenie bezpečnosti na cestách. V prípade potreby sa k správe Komisie priloží návrh na preskúmanie súčasnej legislatívy vypracovaný na základe komplexnejšej analýzy nákladov a prínosov.

 

__________________

* Tri roky od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

Odôvodnenie

Mala by sa predložiť správa o pokroku venovaná realizácii tejto smernice a otázkam nákladov súvisiacich s nehodami zavinenými mŕtvym uhlom a tiež zavedeniu zariadení nepriameho výhľadu do iných typov vozidiel, napr. N1. Je potrebné ďalej zbierať informácie a číselné údaje s cieľom získať komplexnejší pohľad na náklady a prínosy súvisiace s dodatočnou montážou zrkadiel a zároveň predložiť návrh na preskúmanie súčasnej alebo zavedenie novej legislatívy.

  • [1]  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

1.        Úvod

S cieľom odstrániť nedostatky vo vonkajšom výhľade existujúcich nákladných vozidiel, ktoré sú v prevádzke v EÚ, a zlepšiť bezpečnosť na cestách, Komisia navrhuje dodatočnú montáž zrkadiel na ťažké nákladné vozidlá (ŤNV) registrované v Spoločenstve.

Nehody súvisiace s mŕtvym uhlom a zariadenia pre nepriamy výhľad

Mnoho nehôd zapríčinia vodiči vozidiel, ktorí si nevšimnú, že iní účastníci cestnej premávky sú veľmi blízko alebo vedľa ich vozidla. Tieto nehody často súvisia so zmenou smeru na prechodoch, križovatkách alebo objazdoch, keď vodič nezbadá iných účastníkov cestnej premávky v zónach mŕtveho uhla, ktoré existujú v oblasti bezprostredne okolo jeho vozidla. Väčšie vozidlá sú účastníkmi významného počtu nehôd súvisiacich s takzvaným mŕtvym uhlom a odhaduje sa, že každý rok za týchto okolností príde v EÚ o život viac ako 400 ľudí, pričom väčšinu z nich tvoria zraniteľní účastníci cestnej premávky, ako sú cyklisti, motocyklisti a chodci. Z vyšetrovaní skutočných nehôd vyplynulo, že vozidlá vybavené zariadeniami pre nepriamy výhľad, ako sú širokouhlé zrkadlá (triedy IV) a blízkopohľadové zrkadlá (triedy V) alebo systémy pozostávajúce z kamery a obrazovky, zlepšujú bezpečnosť zraniteľných účastníkov cestnej premávky a zabraňujú nehodám spôsobeným bočným mŕtvym uhlom na strane spolujazdca. Niektoré členské štáty sa rozhodli zaviesť opatrenia/programy inštalácie dodatočných zrkadiel s cieľom zmenšiť zónu mŕtveho uhla vo výhľade vodiča, najmä na pravej strane vozidla, teda na strane spolujazdca (na ľavej strane vo Veľkej Británii).

2.        Existujúca legislatíva o vonkajšom nepriamom výhľade pre nové ŤNV

Vybavenie zariadeniami pre nepriamy výhľad eliminujúcimi mŕtve uhly je povinné pre nové ŤNV.

Podľa smernice 2003/97/ES[1] je montáž širokouhlých zrkadiel (triedy IV), blízkopohľadových zrkadiel (triedy V) alebo doplnkových zariadení pre nepriamy výhľad pre vozidlá kategórie N2, s hmotnosťou vyššou ako 7,5 t a nižšou ako 12 t a pre všetky vozidlá kategórie N3 (s hmotnosťou vyššou ako 12 t), povinná od 26. januára 2006 pre akékoľvek nový typ vozidla a od 26. januára 2007 pre akékoľvek nové vozidlo. Povinnosť montáže zrkadiel tried IV a V bola rozšírená na všetky nové vozidlá kategórie N2 za určitých podmienok, smernicou Komisie č. 2005/27/ES, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku zmenila a doplnila smernica č. 2003/97/ES s cieľom zredukovať mŕtvy uhol vozidiel N2, ktorých hmotnosť neprevyšuje 7,5 tony.

3.        Návrh Komisie o dodatočnej montáži zrkadiel na ŤNV registrované v Spoločenstve

Keďže povinné ustanovenia ES o bočnom výhľade sa nevzťahovali na existujúci park ŤNV, ktorý predstavuje vysoký počet vozidiel v prevádzke na Európskych cestách, niektoré členské štáty, konkrétne Holandsko, Belgicko a Dánsko zaviedli národné programy, keďže považovali uplatnenie povinnosti na nové vozidlá za nedostatočné. Po dôkladných konzultáciách zúčastnených strán Komisia zvolila cestu povinnej a postupnej realizácie dodatočnej montáže širokouhlých zrkadiel (triedy IV) a blízkopohľadových zrkadiel (triedy V) na strane spolujazdca na existujúcich ŤNV.

— Rozsah pôsobnosti smernice

Zatiaľ čo navrhované opatrenie má za cieľ pokryť existujúci park nákladných vozidiel a tak doplniť existujúcu legislatívu ES o zariadeniach pre nepriamy výhľad, jeho pôsobnosť je obmedzená na ŤNV registrované nie skôr, ako desať rokov pred vstupom smernice do platnosti. Odhaduje sa, že v súčasnosti je na cestách 25 členských štátov EÚ v prevádzke približne 5 miliónov ŤNV. Komisia predpokladá, že náklady na dodatočnú montáž uvedených zariadení na ŤNV staršie ako 10 rokov (100 až 150 eur za vozidlo), budú vyššie, ako prínos z nich[2]. Ak navrhovaná smernica vstúpi do platnosti do roku 2008, dodatočná montáž zariadení by sa mala vzťahovať na ŤNV registrované po roku 1998. Odhaduje sa, že náklady s tým súvisiace dosiahnu výšku 4 miliónov eur (bez Bulharska a Rumunska).

Predpokladá sa výnimka pre ŤNV registrované v troch členských štátoch (NL, DK, BE), kde sa už zaviedli účinné vnútroštátne opatrenia na odstránenie mŕtvych uhlov.

— Rozlišovanie a sprievodné opatrenia

Stojí za to spomenúť, že návrh poskytuje diferencovaný súbor požiadaviek smernice 2003/97/ES, aby bolo možné prijať alternatívne riešenia s nižšími nákladmi a vyhnúť sa narušeniu trhu. Dosiahnutie súladu s ustanoveniami pre spätné zrkadlá nastáva vtedy, ak zorné pole predstavuje najmenej 99 % celkového zorného poľa na úrovni vozovky zrkadiel triedy IV a triedy V. Členské štáty môžu rozšíriť rozsah pôsobnosti navrhovanej smernice tak, aby sa vzťahovala na viac vozidiel a prípadne aj na vozidlá registrované pred rokom 1998.

Navrhujú sa sprievodné opatrenia, ktoré by mali členské štáty prijať s cieľom zvýšiť povedomie účastníkov cestnej premávky o nebezpečenstvách vyplývajúcich z mŕtvych uhlov vozidiel.

— Lehoty na transpozíciu a implementáciu

Lehota na transpozíciu smernice do právnych predpisov jednotlivých štátov bude jeden rok od jej vstupu do platnosti. Pokiaľ ide o implementáciu, navrhuje sa, aby sa pri vozidlách registrovaných po roku 2004 súlad dosiahol okamžite a pri ostatných vozidlách sa predpokladá flexibilita podľa dátumu ich registrácie, t.j. jeden rok navyše pre vozidlá registrované medzi štvrtým a siedmym rokom pred dátumom transpozície, čo je jeden rok a dva roky pre vozidlá registrované medzi siedmym a desiatym rokom pred dátumom transpozície.

— Hodnotenie vplyvu zo strany Komisie

Vychádzajúc z analýzy nákladov a prínosov [3]Komisia odhaduje, že ak by sa uplatňovanie smernice začalo v roku 2008, do roku 2020 by sa mohlo zachrániť až 1200 životov. Tento počet zodpovedá spoločenským nákladom vo výške 2,4 miliárd eur vypočítaných podľa priemerných nákladov spojených so smrteľným úrazom pri nehode, ktoré sa odhadujú na 2 milióny eur. Celkový prínos navrhovanej smernice sa odhaduje na 1,7 miliardy eur, pričom náklady by dosiahli výšku 400 až 600 miliónov eur. Pomer nákladov a prínosov opatrenia je 3,5: 1. to znamená, že na jedno vynaložené euro pripadá spoločenský prínos vo výške 3,5 eur.

4.        Všeobecný prístup Rady (12. 12. 2006)

Všeobecný prístup Rady prijatý ministrami dopravy pozmeňuje a doplňuje návrh Komisie, pokiaľ ide o 10-ročné obdobie a 1. január 2000 navrhuje ako konečný dátum na splnenie povinnosti dodatočnej montáže. Navrhuje sa, aby členské štáty splnili tieto nové požiadavky do 3 rokov (1 rok na transpozíciu a 2 na realizáciu) odo dňa nadobudnutia účinnosti smernice (14 dní po zverejnení). Pokiaľ ide o pružnosť v súvislosti s požiadavkami na zorné pole zrkadiel triedy IV a V podľa smernice 2003/97/ES, celkové zorné pole sa stanovuje na 95 % pri zrkadlách triedy IV a 85 % pri zrkadlách triedy V namiesto 99 % (návrh Komisie). Zatiaľ čo text Rady pokročil v rozšírení povinnosti dodatočnej montáže zrkadiel triedy IV, v certifikácii a kontrolách (kontroly technického stavu) a vyňatí historických vozidiel, vypúšťa kampane o zvyšovaní povedomia.

 

Postupné zavedenie

Transpozícia

Implementácia

Dodatočné obdobia

 

Návrh Komisie

 

Nákladné vozidlá nie staršie ako 10 rokov (1998)

 

 

Jeden (1) rok

 

Ihneď po transpozícii (ŤNV registrované po roku 2004)

- Jeden rok navyše pre ŤNV registrované 4 až 7 rokov pred dátumom transpozície

- Dva roky navyše pre ŤNV registrované 7 až 10 rokov pred dátumom transpozície

Všeobecný prístup Rady

Nákladné vozidlá registrované po 1.  1. 2000

Jeden (1) rok

Dva roky pre všetky ŤNV

 

Žiadne dodatočné obdobia

5.        Hodnotenie návrhu Komisie

Opatrenie zvyšuje bezpečnosť obmedzením mŕtvych uhlov na strane spolujazdca, t.j. na pravej strane (na ľavej strane vo Veľkej Británii) a vytvára rovnaké podmienky v oblasti zariadení pre nepriamy výhľad tak pre nové, ako aj pre existujúce nákladné vozidlá.

- Termín zavedenia a postupná implementácia

Váhavý prístup vo forme postupnej implementácie a niekoľkých krokov môže ohroziť celkový cieľ, ktorým je záchrana životov. S tvrdeniami, že trh bude mať ťažkosti s riešením vysokého dopytu po zrkadlách vo veľmi krátkom čase, ich výrobcovia nesúhlasia. Okrem toho, celkový počet ŤNV, na ktorých bude musieť byť urobená dodatočná montáž, bude pravdepodobne nižší, ako sa uvádza v odhadoch Komisie.

- Obmedzenie dodatočnej montáže zrkadiel triedy IV a vyňatie ľahkých nákladných vozidiel

Obmedzenie dodatočnej montáže zrkadiel triedy IV sa nejaví ako správne, pretože vo väčšine prípadov je zrkadlo triedy IV umiestnené vo výške menšej ako 2 m. Preto je potrebná náprava. Do pôsobnosti návrhu nespadajú ĽNV (22,5 miliónov) a autobusy (700 000) z dôvodu nízkeho pomeru nákladov a prínosov.

- Flexibilita, v súvislosti s dosiahnutím súladu

Zatiaľ čo Komisia hovorí o diferencovanom prístupe k požiadavkám smernice 2003/97/ES, tento prístup sa v texte neodráža v plnej miere.

6. Hlavné návrhy spravodajcu

Keďže postupná implementácia a odklady v ňom menia hlavný cieľ (záchrana životov), navrhuje sa rýchle prijatie a okamžitá implementácia po období udelenom členským štátom na transpozíciu opatrenia do ich vlastných právnych predpisov, najneskôr však 30. júna 2008. Navrhuje sa tiež jasný konečný dátum na zavedenie dodatočnej montáže.

S cieľom vyhnúť sa obmedzeniam na trhu sa navrhuje flexibilnejší prístup, pokiaľ ide o rozsah zorného poľa uvedený v smernici 2003/97/ES pre širokouhlé zrkadlá (pre triedu IV 95 % namiesto 99 % podľa Komisie) a pre blízkopohľadové zrkadlá (pre triedu V 85 % namiesto 99 % podľa Komisie). Navyše sa oddelilo zorné pole širokouhlého zrkadla od zorného poľa blízkopohľadového zrkadla, aby sa zabezpečila lepšia viditeľnosť pokiaľ ide o bezpečnosť a právna istota.

V prípade, že neexistujú riešenia na montáž zrkadiel triedy IV a V v zmysle technickej a ekonomickej dostupnosti, navrhuje sa rovnaký flexibilný prístup pre zariadenia, ktoré sú odlišné od zrkadiel triedy IV a V.

Súčasťou je realizácia sprievodných opatrení vrátane kampaní o zvyšovaní povedomia všetkých účastníkov cestnej premávky organizovaných členskými štátmi a, v prípade potreby, Komisiou. Navrhuje sa zbieranie údajov s cieľom zabezpečiť komplexnejšiu analýzu a lepšiu stratégiu v oblasti nehôd súvisiacich s mŕtvymi uhlami spolu so správami o stave implementácie opatrenia a o možnosti rozšírenia požiadaviek na iné typy vozidiel, napr. vozidlá kategórie N1.

Prílohy

I. Definície

- Vozidlá kategórií N (smernica 70/156/EHS):

Kategória N1: vozidlá projektované a konštruované na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg

Kategória N2: vozidlá projektované a konštruované na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 3 500 kg, ale neprevyšujúcou 12 000 kg,

Kategória N3: vozidlá projektované a konštruované na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 12 000 kg.

- Ľahké nákladné vozidlo: s hrubou hmotnosťou vozidla nižšou ako 3,5 t.

- Ťažké nákladné vozidlo: s hrubou hmotnosťou vozidla vyššou ako 3,5 t.

II. Table: requirements of Directive 2003/97/EC amended by Commission Directive 2005/27/EC (Source: Consolidated version of Directive

Vehicle category

Interior mirror

Exterior mirrors

                                      

Interior mirror

Class I

Main mirror (large)

Class II

Main mirror (small)

Class III

Wide-angle mirror

Class IV

Close-proximity mirror

Class V

Front mirror

Class VI

 

N1

Compulsory

Unless a mirror would not provide rearward vision (as defined in item 5.1 Annex III)

Optional

If the mirror does not

provide rearward vision

Optional

Compulsory

One on the driver's side

and one on the passenger's side. Class II mirrors may be fitted as an alternative.

Optional

One on the driver's side and/or one on the passenger's side

Optional

One on the driver's side and one on the passenger's side (both must be fitted at least 2 m above the ground)

Optional

(must be fitted at least 2 m above the ground)

 

N2 ≤7,5 t

Optional

no requirements for the field of view)

Compulsory

One on the driver's side and one on the passenger's side.

Not permitted

Compulsory

For both sides if a Class V mirror can be fitted

Optional

For both sides together if not

Compulsory*

One on the passenger’s side

Optional

One on the driver’s side (both must be fitted at least 2m above the ground)

A tolerance of + 10 cm may be applied

Optional

One front mirror (must be fitted at least 2m above the ground)

 

N2 >7,5 t

Optional

no requirements for the field of view)

Compulsory

One on the driver's side and one on the passenger's side.

Not permitted

Compulsory

One on the driver’s side and one on the passenger’s side

Compulsory*

One on the passenger’s side

Optional

One on the driver’s side (both must be fitted at least 2m above the ground)

Compulsory

One front mirror (must be fitted at least 2m above the ground)

 

N3

Optional

no requirements for the field of view)

Compulsory

One on the driver's side and one on the passenger's side.

Not permitted

Compulsory

One on the driver’s side and one on the passenger’s side

Compulsory*

One on the passenger’s side

Optional

One on the driver’s side (both must be fitted at least 2m above the ground)

Compulsory

One front mirror (must be fitted at least 2m above the ground)

*Class V and VI mirrors shall be mounted on vehicles in such a way that, regardless of their position after adjustment, no part of these mirrors or their holders is less than 2 m from the ground when the vehicle is under a load corresponding to its technically permissible maximum laden mass. These mirrors shall not, however, be mounted on vehicles the cab height of which is such as to prevent compliance with this requirement. In this case an other device for indirect vision is not required. In case the field of vision can be perceived through the combination of the field of vision from a Class IV wide-angle mirror and that of a Class VI front mirror, the installation of a Class V close proximity mirror is not compulsory.

III. Figures on mirrors with the field of indirect vision (extracted from Directive 2003/97/EC)

Figure 1: Field of vision of Class I mirror

Figure 2: Field of vision of Class II mirror

Figure 3: Field of vision of Class III mirror

Figure 4: Field of vision of Class IV wide-angle mirror

Figures 5a and 5b: Field of vision of Class V close-proximity mirror

Figure 6: Field of vision of Class VI front mirror

  • [1]  Smernica 2003/97/ES o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa vzťahujú na typové schválenie zariadení, o zmene a doplnení smernice 70/156/EHS a o zrušení smernice 71/127/EHS.
  • [2]  Prínos z montáže týchto zariadení na existujúce nákladné auto závisí od rizika, či sa stane účastníkom závažnej nehody, a s ostávajúcou životnosťou vozidla sa znižuje (16 rokov pre ŤNV). Pozri „Celkové hodnotenie vplyvu (SEK(2006)1292)“ Komisie, SEK(2006)1238.
  • [3]  Záverečná správa analýzy nákladov a prínosov zrkadiel na mŕtvy uhol spoločnosti Jacobs Consultancy z augusta 2004. http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/publications/projectfiles/mirrors_en.htm

POSTUP

Názov

Dodatočná montáž spätných zrkadiel na ťažké nákladné vozidlá

Referenčné čísla

KOM(2006)0570 - C6-0332/2006 - 2006/0183(COD)

Dátum predloženia v EP

5.10.2006

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

18.12.2006

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

18.12.2006

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

ITRE

28.11.2006

 

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Paolo Costa

21.11.2006

 

 

Prerokovanie vo výbore

24.1.2007

28.2.2007

26.3.2007

 

Dátum prijatia

27.3.2007

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

39

0

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Jean-Louis Bourlanges, Paolo Costa, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Robert Navarro, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Armando Veneto, Marta Vincenzi, Roberts Zīle

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Margrete Auken, Johannes Blokland, Philip Bradbourn, Zita Gurmai, Jeanine Hennis-Plasschaert, Corien Wortmann-Kool

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Marian-Jean Marinescu, Alexandru Athanasiu

Dátum predloženia

3.4.2007