POROČILO o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o naknadnem opremljanju težkih tovornih vozil, registriranih v Skupnosti, z ogledali

3.4.2007 - (KOM(2006)0570 – C6‑0332/2006 – 2006/0183(COD)) - ***I

Odbor za promet in turizem
Poročevalec: Paolo Costa

Postopek : 2006/0183(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0124/2007
Predložena besedila :
A6-0124/2007
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o naknadnem opremljanju težkih tovornih vozil, registriranih v Skupnosti, z ogledali

(KOM(2006)0570 – C6‑0332/2006 – 2006/0183(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2006)0570)[1],

–   ob upoštevanju člena 251(2) in člena 71(1)(c) Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu predložila predlog (C6‑0332/2006),

–   ob upoštevanju člena 51 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem (A6–0124/2007),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga KomisijaPredlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1

Uvodna izjava 3 a (novo)

 

(3a) Naprave za posredno gledanje, kot so širokokotna ogledala in ogledala za opazovanje bližnjega področja, kamere, zasloni ali drugi sistemi, izboljšajo vidno polje voznika in okrepijo varnostne značilnosti vozil.

Obrazložitev

Predlog spremembe ne potrebuje obrazložitve. Izboljšane naprave za posredno gledanje in druge takšne inovativne naprave zmanjšajo mrtve kote, lahko vplivajo na ravnanje voznika ter tako prispevajo k preprečevanju prometnih nesreč.

Predlog spremembe 2

Uvodna izjava 6

(6) Da bi se zmanjšalo število smrtnih nesreč, ki jih v skupini ranljivih udeležencev cestnega prometa povzročajo ta vozila, je treba medtem poskrbeti za naknadno opremljanje zadevnih vozil z napravami za neposredno gledanje.

(6) Da bi se zmanjšalo število smrti v prometu in poškodb v prometu brez smrtnega izida, ki jih v skupini ranljivih udeležencev cestnega prometa povzročajo ta vozila, je treba medtem poskrbeti za naknadno opremljanje zadevnih vozil z napravami za posredno gledanje.

Obrazložitev

Čeprav se je varnost v EU povečala, v prometnih nesrečah umre 41 000 ljudi, več kot 1,7 milijona pa se jih poškoduje (2005). V prometnih nesrečah zaradi mrtvih kotov, v katere so vključena težka tovorna vozila, poleg smrtnih žrtev nastanejo tudi druge vrste poškodb (hude in lažje), ki so prav tako pomembne zaradi socialnega in gospodarskega učinka. Opozoriti je treba, da je po podatkih iz analize stroškov in koristi 23 poškodb na en smrtni primer, katerih žrtve so kolesarji in pešci.

Predlog spremembe 3

Uvodna izjava 8

(8) Vendar pa je pri vozilih, ki imajo kratek čas do izteka življenjske dobe, pri vozilih, katerih bočna ogledala pokrijejo le malo manjše vidno polje, kot ga zahteva Direktiva 2003/97/ES, in pri vozilih, ki jih ni mogoče opremiti z ogledali, skladnimi s to direktivo, treba v ustrezni in sorazmerni obliki poskrbeti za izjeme.

(8) Vendar pa je pri vozilih, ki imajo kratek čas do izteka življenjske dobe, pri vozilih, katerih bočna ogledala pokrijejo le malo manjše vidno polje, kot ga zahteva Direktiva 2003/97/ES, in pri vozilih, ki jih ni mogoče ob sprejemljivih stroških opremiti z ogledali, skladnimi s to direktivo, treba v ustrezni in sorazmerni obliki poskrbeti za izjeme in odstopanje.

Obrazložitev

Ker se bo predlagani ukrep uporabljal za stara vozila, ki so v prometu v EU, je treba zagotoviti nekoliko bolj prilagodljive določbe v zvezi s skladnostjo z veljavno zakonodajo Skupnosti o novih težkih tovornih vozilih in preprečiti trgovinske ovire. Prilagodljive rešitve vključujejo posebne izjeme in omejeno odstopanje glede zahtev o vidnem polju in opreme naprav za posredno gledanje iz Direktive 2003/97/ES, zlasti za vozila, pri katerih vidnega polja ni mogoče popolnoma pokriti ali te težave ni mogoče rešiti ob sprejemljivih stroških.

Predlog spremembe 4

Uvodna izjava 8 a (novo)

 

(8a) Pravila in postopki iz te direktive ne smejo vplivati na vozila kategorij N2 in N3, ki so bila prvotno registrirana in/ali homologirana in/ali dana v uporabo več kot 10 let pred datumom prenosa te direktive in ki se uporabljajo zlasti zaradi zgodovinskega pomena.

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je določiti izjemo za uporabo starih vozil, če to ne vpliva na učinek predlaganega ukrepa. Ta uvodna izjava naj bi zajela tudi stara vozila, za katera ni več registrov ali dokumentacije, ki bi dokazovala prvotni datum registracije. (Svet je v „splošnem pristopu“ vključil v besedilo podobno sklicevanje na takšna vozila.)

Predlog spremembe 5

Uvodna izjava 8 b (novo)

 

(8b) Ustrezni organi morajo omogočiti in potrditi nadomestne rešitve za del tovornjakov, ki ne morejo v celoti izpolnjevati zahtev iz te direktive zaradi tehničnih in/ali gospodarskih razlogov. V takšnih primerih države članice pošljejo Komisiji sezname dovoljenih in potrjenih tehničnih rešitev, vključno z najboljšimi praksami na področju naknadnega opremljanja, ki jih mora Komisija nato dati na voljo vsem državam članicam.

Obrazložitev

Zagotoviti je treba prilagodljivost v zvezi s splošno obveznostjo glede skladnosti z zahtevami iz Direktive 2003/97/ES. Naknadno opremljanje pri nekaterih tovornjakih ni tehnično izvedljivo ali gospodarsko sprejemljivo brez bistvenih sprememb strukture kabine ali vrat. Da se zagotovita splošna varnost in pravna varnost ter se preprečijo trgovinske ovire, se morajo vse tehnične rešitve, vključno z najboljšimi praksami, sporočiti Komisiji, ki jih bo dala na voljo državam članicam. (Svet je v „splošnem pristopu“ vključil v besedilo podobno sklicevanje.)

Predlog spremembe 6

Uvodna izjava 9

(9) Da bi trg lahko obvladal povečano povpraševanje po ogledalih v zelo kratkem času, je treba poskrbeti za prehodna obdobja.

(9) Da bi trg lahko obvladal povečano povpraševanje po ogledalih v kratkem času, je treba poskrbeti za prehodno obdobje.

Obrazložitev

Kot kaže, se proizvajalci ogledal ne strinjajo z navedbami, da trg težko obvladuje povečano povpraševanje po teh napravah v zelo kratkem času. Predlagano dolgo prehodno obdobje ne more biti utemeljeno, ker vsak odlog ukrepa zmanjšuje njegovo učinkovitost. Poleg tega je skupno število težkih tovornih vozil, ki jih je treba naknadno opremiti, verjetno manjše, kot je prvotno ocenila Komisija, zato je treba določiti kratko prehodno obdobje.

Predlog spremembe 7

Uvodna izjava 10

(10) Težka tovorna vozila, ki so bila pred začetkom veljavnosti Direktive 2003/97/ES naknadno opremljena z napravami za posredno gledanje, ki v velikem delu pokrivajo vidno polje v skladu z zahtevami navedene direktive, je treba izvzeti iz zahtev te zakonodaje.

(10) Težka tovorna vozila, ki so bila pred datumi prenosa Direktive 2003/97/ES naknadno opremljena z napravami za posredno gledanje, ki v velikem delu pokrivajo vidno polje v skladu z zahtevami navedene direktive, je treba izvzeti iz zahtev te zakonodaje.

Obrazložitev

Za boljšo varnost v cestnem prometu so nekatere države članice – Nizozemska, Belgija in Danska – vzpostavile nacionalne programe za naknadno opremljanje obstoječega voznega parka z ogledali, ki so temeljili na zahtevah iz Direktive 2003/97/ES. Zato mora izjema zajemati težka tovorna vozila, naknadno opremljena pred iztekom roka za prenos Direktive (24. januarja 2005) in ne na dan začetka njene veljavnosti (datum objave v UL, tj. 29. januarja 2004). (Svet je v „splošnem pristopu“ vključil v besedilo enako sklicevanje.)

Predlog spremembe 8

Uvodna izjava 10 a (novo)

 

(10a) Pri sklicevanju na vidno polje ogledal in drugih naprav za posredno gledanje, ki so pritrjene na vozila in ki pokrivajo le malo manjše vidno polje, kot ga zahteva Direktiva 2003/97/ES, se morajo zaradi jasnosti uporabljati preostale zahteve in prilagodljive rešitve iz Priloge III k navedeni direktivi o vidnem polju ter pritrjevanju ogledal in drugih naprav za posredno gledanje na vozila.

Obrazložitev

Zahteve za opremljanje vozil z ogledali ali drugimi napravami za posredno gledanje iz Direktive 2003/97/ES se morajo uporabljati tudi za vozila, pri katerih je predvideno manjše vidno polje. Zato morajo vsi pogoji ali dodatne prilagodljive rešitve iz Priloge III k navedeni direktivi veljati za naknadno opremljanje z ogledali z manjšim vidnim poljem, tj. 10-odstotno zmanjšanje posameznega vidnega polja razreda IV ali V, kadar vidno polje ovira karoserija in nekateri njeni deli, kot so druga ogledala, ročaji na vratih itd. (glej opombo 5.8.2 v Prilogi III k Direktivi 2003/97/ES).

Predlog spremembe 9

Uvodna izjava 11

(11) Izvajanje naknadnega opremljanja spremljajo ukrepi za dvigovanje zavesti o nevarnostih mrtvih kotov pri težkih tovornih vozilih.

(11) Izvajanje naknadnega opremljanja spremljajo ustrezni ukrepi za dvigovanje zavesti o nevarnostih mrtvih kotov pri težkih tovornih vozilih, vključno s kampanjami za dvigovanje zavesti za ranljive udeležence v cestnem prometu, kot so kolesarji, motoristi in pešci, ter za pravilno pritrditev in uporabo naprav za posredno gledanje.

Obrazložitev

Da bi izkoristili pozitiven učinek, ki ga ima naknadno opremljanje težkih tovornih vozil z ogledali na preprečevanje prometnih nesreč ali zmanjšanje njihovega števila, je treba sprejeti spremljevalne ukrepe. Uvesti je treba kampanje za ozaveščanje, ki vključujejo vse udeležence v cestnem prometu, zlasti kolesarje in pešce. Ogledala se morajo pravilno pritrditi, zato bo potrebno tudi ustrezno usposabljanje za voznike in osebje za inšpekcijski nadzor.

Predlog spremembe 10

Uvodna izjava 11 a (novo)

 

(11a) Tipi vozil, ki niso zajeti v tej direktivi, kot so lahka tovorna vozila in avtobusi, brez izboljšanih naprav za posredno gledanje so pogosto vključeni v prometne nesreče zaradi mrtvih kotov, zato je treba redno pregledovati zakonodajo Skupnosti o aktivnih in pasivnih varnostnih zahtevah, da se izboljša in spodbuja varnost v cestnem prometu.

Obrazložitev

V skladu s členom 71 Pogodbe ES je varnost prevoza sestavni del skupne prometne politike. Področje uporabe predloga ne zajema (enako kot v Direktivi 2003/97/ES) lahkih tovornih vozil (22,5 milijona) in avtobusov (700 000), ki so prav tako vključeni v prometne nesreče zaradi mrtvih kotov. Zato je treba redno pregledovati zakonodajo in dodatno razvijati varnost v cestnem prometu v zvezi s prometnimi nesrečami zaradi „bočnega mrtvega kota“.

Predlog spremembe 11

Uvodna izjava 11 b (novo)

 

(11b) Za celovitejšo analizo in prihodnjo strategijo zmanjšanja prometnih nesreč zaradi „mrtvih kotov“ mora Komisija v okviru Odločbe Sveta št. 93/704/ES z dne 30. novembra 1993 o oblikovanju podatkovne baze Skupnosti o prometnih nesrečah1 in drugih ustreznih aktov Skupnosti, na primer Odločbe št. 2367/2002/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2002 o statističnem programu Skupnosti2, od držav članic zbrati ustrezne podatke ter jih ustrezno obdelati.

___________

 

1 UL L 329, 30.12.93, str. 63. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

 

2 UL L 358, 31.12.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 787/2004 (UL L 138, 30.4.2004, str. 12).

Obrazložitev

Predlog spremembe ne potrebuje obrazložitve. Komisija mora ob sodelovanju držav članic zbrati in obdelati popolnejše in bolj primerljive podatke, da se spodbudi razvoj celovitejšega pristopa k preprečevanju prometnih nesreč zaradi mrtvih kotov.

Predlog spremembe 12

Uvodna izjava 11 c (novo)

 

(11c) Direktiva 96/96/ES določa, da se morajo na motornih vozilih za prevoz blaga z največjo dovoljeno maso, ki presega 3 500 kg, vsaj enkrat na leto opraviti redni tehnični pregledi. Težka tovorna vozila opravijo tehnični pregled, če so opremljena tudi z vzvratnimi ogledali, ki izpolnjujejo zahteve iz te direktive. Potrdila o opravljenem tehničnem pregledu, ki jih izda država članica za vozila, registrirana na njenem ozemlju, se vzajemno priznajo, dokler vozilo prosto vozi po cestah držav članic.

Obrazložitev

Za zagotovitev ustreznega vidnega polja za težka tovorna vozila v skladu z zahtevami iz predlaganega ukrepa se morajo izvajati redni tehnični pregledi (Direktiva 96/96/ES). Ti pregledi so nujni, da se zagotovita splošna in pravna varnost v zvezi s skladnostjo z zahtevami o manjšem vidnem polju iz predlaganega ukrepa ter da se prepreči izkrivljanje trga. (Svet je v „splošnem pristopu“ vključil v besedilo enako sklicevanje.)

Predlog spremembe 13

Uvodna izjava 12 a (novo)

 

(12a) V skladu s točko 34 Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje1 se države članice spodbuja, da za svoje potrebe in v interesu Skupnosti izdelajo in objavijo lastne tabele, ki čim bolj nazorno prikazujejo korelacijo med to direktivo in ukrepi za prenos v nacionalno pravo.

 

_____________________

1 UL C 321, 31.12.2003, str. 1.

Obrazložitev

Predlog spremembe ne potrebuje obrazložitve. (Svet je v „splošnem pristopu“ vključil v besedilo enako sklicevanje.)

Predlog spremembe 14

Člen 2, odstavek 1

1. Direktiva se uporablja za vozila kategorij N2 in N3 iz točke 2 Priloge II k Direktivi 70/156/ES, ki niso zajeta v Direktivi 2003/97/ES.

1. Direktiva se uporablja za vozila kategorij N2 in N3 iz točke 2 Priloge II k Direktivi 70/156/ES, ki niso homologirana ali posamično odobrena v skladu z Direktivo 2003/97/ES.

Obrazložitev

Predlog spremembe pojasnjuje področje uporabe in je v skladu z besedilom Direktive 2003/97/ES. (Svet je v „splošnem pristopu“ vključil v besedilo enako sklicevanje.)

Predlog spremembe 15

Člen 2, odstavek 2, točka (a)

(a) vozila kategorij N2 in N3, registrirana več kot 10 let pred datumom iz člena 7;

(a) vozila kategorij N2 in N3, registrirana pred 1. januarjem 2000;

Predlog spremembe 16

Člen 2, odstavek 2, točka (b)

(b) vozila kategorij N2 in N3, pri katerih namestitev ogledal razreda VI in V ni mogoča na način, ki omogoča izpolnjevanje naslednjih pogojev:

(b) vozila kategorije N2 z največjo skupno dovoljeno maso, ki ne presega 7,5 tone, pri katerih namestitev ogledala razreda V ni mogoča na način, ki omogoča izpolnjevanje naslednjih pogojev:

Obrazložitev

Besedilo je usklajeno z veljavno zakonodajo o novih težkih tovornih vozilih (Direktiva 2003/97/ES). Izjema mora veljati le za vozila kategorije N2, katerih masa ne presega 7,5 tone, in ne za vozila kategorije N2, katerih masa presega 7,5 tone, in vozila kategorije N3, ker se na ta vozila lahko pritrdi ogledalo razreda IV 2 m nad tlemi. Direktiva 2003/97/ES določa obvezno pritrditev ogledala razreda IV na vozila kategorije N2 >7,5 tone in vozila kategorije N3. (Svet je v „splošnem pristopu“ vključil v besedilo enako sklicevanje.)

Predlog spremembe 17

Člen 2, odstavek 2, točka (b), točka (i)

(i) da noben del ogledala, ne glede na mesto pritrditve, ni manj kot 2 m (± 10 cm) nad tlemi, ko je vozilo obremenjeno z največjo tehnično dovoljeno maso;

(i) da noben del ogledala, ne glede na mesto pritrditve, ni manj kot 2 m (+10 cm) nad tlemi, ko je vozilo obremenjeno z največjo tehnično dovoljeno maso, in

Obrazložitev

Besedilo je usklajeno z veljavno zakonodajo o novih težkih tovornih vozilih v skladu z zahtevami iz Direktive 2003/97/ES (glej prejšnjo obrazložitev). Priloga III k navedeni direktivi določa pogoj za namestitev ogledala razreda IV, in sicer da se ogledalo namesti najmanj 2 m nad tlemi z dovoljenim odstopanjem ±10 cm, vendar manj kot 2 m nad tlemi z dovoljenim odstopanjem +10 cm. (Svet je v „splošnem pristopu“ vključil v besedilo enako sklicevanje.)

Predlog spremembe 18

Člen 2, odstavek 2, točka (b), točka (ii)

(ii) da so ogledala v celoti vidna z vozniškega mesta.

(ii) da je ogledalo v celoti vidno z vozniškega mesta.

Obrazložitev

Glej prejšnje obrazložitve. (Svet je v „splošnem pristopu“ vključil v besedilo enako sklicevanje.)

Predlog spremembe 19

Člen 2, odstavek 2, točka (c)

(c) vozila kategorij N2 in N3, za katera so pred začetkom veljavnosti Direktive 2003/97/ES veljali nacionalni ukrepi z zahtevami po namestitvi drugih načinov za neposredno gledanje, katerih vidno polje pokriva najmanj 95 % celotnega vidnega polja na tleh, ki ga omogočajo ogledala razredov IV in V iz navedene direktive.

(c) vozila kategorij N2 in N3, za katera veljajo nacionalni ukrepi, ki so začeli veljati pred datumi prenosa Direktive 2003/97/ES, z zahtevami po namestitvi drugih načinov za posredno gledanje na sovoznikovi strani, katerih vidno polje pokriva najmanj 95 % celotnega vidnega polja na tleh, ki ga omogočajo ogledala razredov IV in V iz navedene direktive.

Obrazložitev

Ta izjema velja za „stare primere“ – Nizozemsko, Belgijo in Dansko, ki so vzpostavili nacionalne programe za naknadno opremljanje obstoječega voznega parka z ogledali na osnovi zahtev iz Direktive 2003/97/ES pred iztekom roka za prenos (24. januarja 2005) in ne na dan začetka njene veljavnosti, kot je predlagala Komisija. Predlog spremembe poleg tega prispeva k večji jasnosti. (Svet je v „splošnem pristopu“ vključil v besedilo enako sklicevanje.)

Predlog spremembe 20

Člen 3, odstavek 1

Z datumom začetka veljavnosti, navedenem v členu 7, države članice zagotovijo, da so vsa vozila iz člena 2(1) na sovoznikovi strani opremljena z ogledali za opazovanje bližnjega področja in širokokotnimi ogledali, ki izpolnjujejo zahteve za ogledala razredov IV in V v skladu z Direktivo 2003/97/ES.

1. Z datumom začetka veljavnosti, navedenem v členu 7, in najpozneje 30. junija 2008 države članice zagotovijo, da so vsa vozila iz člena 2 na sovoznikovi strani opremljena s širokokotnimi ogledali in ogledali za opazovanje bližnjega področja, ki izpolnjujejo zahteve za ogledala razredov IV in V v skladu z Direktivo 2003/97/ES.

Obrazložitev

Odložena uvedba ukrepa zmanjšuje njegovo učinkovitost in pozitiven učinek njegovega izvajanja, ki je reševanje življenj. Do leta 2020 bi lahko rešili dodatnih 1 200 življenj, če bi se ta direktiva začela izvajati leta 2008, družbeni stroški za to pa so 2,4 milijarde EUR. Zaradi večje usklajenosti je treba izboljšati besedilo o širokokotnih ogledalih in ogledalih za opazovanje bližnjega področja. (Svet je v „splošnem pristopu“ vključil v ta odstavek podobno sklicevanje.)

Predlog spremembe 21

Člen 3, odstavek 2

Z odstopanjem od prvega odstavka so vozila skladna z zahtevami te direktive, če so opremljena s kombinacijo ogledal, katerih vidno polje pokriva najmanj 99 % celotnega vidnega polja na tleh, ki ga omogočajo ogledala razredov IV in V iz Direktive 2003/97/ES.

2. Z odstopanjem od prvega odstavka so vozila skladna z zahtevami te direktive, če so na sovoznikovi strani opremljena s kombinacijo širokokotnih ogledal in ogledal za opazovanje bližnjega področja, katerih vidno polje pokriva najmanj 95 % vidnega polja na tleh, ki ga omogoča ogledalo razreda IV, in najmanj 85 % vidnega polja na tleh, ki ga omogoča ogledalo razreda V iz Direktive 2003/97/ES.

Obrazložitev

Zmanjšanje vidnega polja z 99 % na 95 % zmanjšuje učinkovitost ukrepa, vendar zagotavlja prilagodljivost. Ker je celotno vidno polje ogledal razreda V sorazmerno majhno (5,5 m2) v primerjavi s celotnim vidnim poljem ogledal razreda IV (307,9 m2), je treba zaradi varnosti določiti ločeno vidno polje za ogledala razreda V, ki pokriva do 85 % vidnega polja glede na celotno vidno polje iz Direktive 2003/97/ES. Poleg tega je določitev ločenega vidnega polja za razreda IV in V preprostejša in zagotavlja večjo jasnost. (Svet je v „splošnem pristopu“ vključil v besedilo podobno sklicevanje.)

Predlog spremembe 22

Člen 3, odstavek 2 a (novo)

 

2a. Vozila iz člena 2, ki jih zaradi pomanjkanja razpoložljivih ekonomsko uspešnih tehničnih rešitev ni mogoče opremiti z ogledali, ki izpolnjujejo zahteve iz odstavka 1 ali 2 tega člena, se lahko opremijo z dodatnimi ogledali in/ali drugimi napravami za posredno gledanje, če kombinacija takšnih naprav pokriva najmanj 95 % vidnega polja na tleh, ki ga omogoča ogledalo razreda IV, in najmanj 85 % vidnega polja na tleh, ki ga omogoča ogledalo razreda V iz Direktive 2003/97/ES.

Obrazložitev

Zaradi skladnosti z zahtevami iz Direktive 2003/97/ES je treba določiti nadomestne rešitve, kot so dodatna ogledala ali druge naprave za posredno gledanje, zlasti za tovornjake, če na trgu ni ustrezne opreme. Ker je mogoče vidno polje ogledal razreda IV in V pokriti z drugo napravo in da se zaradi varnosti zagotovi boljša vidljivost, je treba ločiti vidno polje ogledal razreda IV in razreda V. Glej prejšnjo obrazložitev. (Svet je v „splošnem pristopu“ vključil v besedilo podobno sklicevanje.)

Predlog spremembe 23

Člen 3, odstavek 2 b (novo)

 

2b. Države članice pošljejo Komisiji seznam tehničnih rešitev, ki izpolnjujejo zahteve iz tega člena, vključno z najboljšimi praksami na področju naknadnega opremljanja. Komisija zagotovi, da je seznam z objavo v Uradnem listu Evropske unije in s katerim koli drugim primernim sredstvom javno dostopen vsem državam članicam.

Obrazložitev

Da se zagotovita splošna varnost in pravna varnost ter se preprečijo trgovinske ovire in izkrivljanje trga, se morajo vse tehnične rešitve, vključno z najboljšimi praksami, sporočiti Komisiji, ki jih bo dala na voljo državam članicam z objavo ali s katerim koli drugim primernim sredstvom. (Svet je v „splošnem pristopu“ vključil v besedilo podobno sklicevanje.)

Predlog spremembe 24

Člen 3 a (novo)

 

Člen 3a

 

1. Skladnost z zahtevami iz odstavkov 1, 2 in 2a člena 3 se določi z dokazilom, ki ga izda država članica v skladu s členom 3 Direktive Sveta 96/96/ES z dne 20. decembra 1996 o približevanju zakonodaje držav članic, ki se nanaša na tehnične preglede motornih vozil in njihovih priklopnikov1.

 

2. Komisija ob pomoči odborov iz člena 8 Direktive 96/96/ES in člena 13(1) Direktive 70/156/EGS, ki delujejo v okviru svoje pristojnosti, sprejme ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovi, da je oprema iz člena 3 nameščena ter preskušena glede skladnosti in tehnične brezhibnosti v skladu z zahtevami iz te direktive. Ti ukrepi se sprejmejo najpozneje do datuma iz člena 7.

­­­___________

1 UL L 46, 17.02.97, str. 1. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 30.10.2003, str.1).

Obrazložitev

Za zagotovitev ustreznega vidnega polja za obstoječi vozni park težkih tovornih vozil in v skladu z zahtevami iz predlaganega ukrepa se morajo izvajati redni tehnični pregledi na podlagi Direktive 96/96/ES. Ti pregledi so nujni, da se zagotovita splošna in pravna varnost v zvezi s skladnostjo z zahtevami o različnem vidnem polju iz predlaganega ukrepa ter da se prepreči izkrivljanje trga. (Svet je v „splošnem pristopu“ vključil v besedilo enako sklicevanje.)

Predlog spremembe 25

Člen 3 b (novo)

 

Člen 3b

 

Države članice in, če je potrebno, Komisija na svojem področju pristojnosti dopolnijo ukrepe iz te direktive s pobudami za boljšo ozaveščenost udeležencev v cestnem prometu o nevarnostih zaradi mrtvih kotov vozil.

Obrazložitev

Da se izkoristi naknadno opremljanje težkih tovornih vozil z ogledali in njihov vpliv na preprečevanje prometnih nesreč ali zmanjšanje njihovega števila, je treba sprejeti spremljevalne ukrepe. Uvesti je treba kampanje za ozaveščanje, ki vključujejo vse udeležence v cestnem prometu, zlasti kolesarje in pešce. Ogledala se morajo pravilno pritrditi, zato bo potrebno tudi ustrezno usposabljanje za voznike in osebje za inšpekcijski nadzor.

Predlog spremembe 26

Člen 4

Člen 4

Z odstopanjem od prvega odstavka člena 3 lahko države članice določijo, da:

črtano

(1) morajo vozila, registrirana od 4 do 7 let pred datumom iz člena 7, izpolnjevati zahteve te direktive najkasneje v 1 letu od tega datuma;

 

(2) morajo vozila, registrirana od 7 do 10 let pred datumom iz člena 7, izpolnjevati zahteve te direktive najkasneje v 2 letih od tega datuma.

 

Obrazložitev

Medtem ko predlog Komisije določa zgodnji datum za postopno uvajanje (1998) zlasti zaradi velikega razmerja med stroški in koristmi ter takojšnje izvajanje za najnovejše tovornjake (registrirane po letu 2004), lahko postopno naknadno opremljanje v več korakih ogrozi splošni cilj, ki je reševanje življenj. Odložena uvedba tega ukrepa brez posebnega razloga ne more biti utemeljena. (Svet je v „splošnem pristopu“ prav tako črtal to besedilo.)

Predlog spremembe 27

Člen 5

Člen 5

Vozila kategorij N2 in N3, ki zaradi pomanjkanja tehničnih rešitev ne morejo biti opremljena z ogledali, skladnimi z Direktivo, so lahko opremljena z drugimi napravami za posredno gledanje, v kolikor pokrivajo najmanj enako vidno polje, kot je določeno v drugem odstavku člena 3.

črtano

Vozilom, naknadno opremljenim v skladu s prvim pododstavkom, pristojni organi držav članic posebej podelijo homologacijo.

 

Obrazložitev

To besedilo se nadomesti z drugim besedilom iz člena 3. Glej prejšnje predloge sprememb. (Svet je v „splošnem pristopu“ prav tako črtal to besedilo.)

Predlog spremembe 28

Člen 7 a (novo)

 

Člen 7a

 

Komisija najpozneje do ...* predloži Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo o izvajanju te direktive, skupaj s študijo o prometnih nesrečah zaradi mrtvih kotov, ki zajema vsa vozila in nastale stroške ter katerega namen je izboljšati varnost v cestnem prometu. Na podlagi celovitejše analize stroškov in koristi poročilo Komisije, če je primerno, spremlja predlog za pregled veljavne zakonodaje.

 

__________________

* Tri leta od datuma začetka veljavnosti te direktive.

Obrazložitev

Predložiti je treba poročilo o napredku pri izvajanju te direktive in o različnih vidikih v zvezi s stroški prometnih nesreč zaradi mrtvih kotov, vključno z uvedbo naprav za posredno gledanje za druge vrste vozil, npr. N1. Določiti je treba dodatno zbiranje podatkov in številk, da se dobi celovitejša slika o stroških in koristih naknadnega opremljanja vozil z ogledali, to pa mora spremljati predlog za pregled veljavne zakonodaje ali sprejetje nove.

  • [1]  Še ni objavljeno v UL.

EXPLANATORY STATEMENT

1. Introduction

In order to remedy shortcomings in the exterior field of vision of the existing lorries in circulation in the EU and improve road safety, the Commission proposes the retrofitting of mirrors to Heavy Goods Vehicles (HGVs) registered in the Community.

Accidents related to the blind spot and devices of indirect vision

A large number of accidents are caused by drivers of vehicles who are not aware that other road users are very close to or beside their own vehicle. These accidents are often related to a change of direction at crossings, junctions or roundabouts, when drivers fail to detect other road users in the blind spots which exist in the area immediately round the vehicles. Larger vehicles are implicated in a significant number of accidents related to the so-called blind spot and it is estimated that every year over 400 people lose their life in such circumstances in the EU, most of them being vulnerable road users, such as cyclists, motorcyclists and pedestrians. Based on real accident investigations, it became apparent that the vehicles equipped with devices of indirect vision, such as mirrors of wide-angle (Class IV) and close proximity (Class V) or camera-monitor, improve vulnerable road users' safety and avoid accidents due to the lateral blind spot on the passenger's side. Some Member States opted to introduce measures/schemes for the fitting of additional mirrors in order to reduce the blind spots to the driver’s vision, in particular the right passenger side (left for the UK) of the vehicle.

2. Existing legislation on exterior field of indirect vision for new HGVs

The equipment with devices of indirect vision eliminating blind spots is compulsory for new HGV's. According to Dir. 2003/97/EC[1], the fitting of wide-angle mirrors (Class IV), close-proximity mirrors (Class V) or supplementary vision, for those vehicles of category N2 above 7.5 t and less 12 t and for all those of category N3 (above 12 t), is mandatory as from 26 January 2006 to any new vehicle type and from 26 January 2007 to any new vehicle. The compulsory fitting of Class IV and Class V mirrors was extended to all new vehicles of category N2 under certain conditions, by the Commission’s directive 2005/27/EC, amending directive 2003/97/EC to technical progress, in order to reduce the blind spot of N2 vehicles ≤ 7.5 tonnes.

3. Commission proposal on the retrofitting of mirrors to HGV registered in the Community

As the existing fleet of HGVs, which represents a great number of vehicles circulating in European roads, were not included under the EC mandatory lateral field of vision, some Member States - the Netherlands, Belgium and Denmark - implemented national schemes because they judged the obligation for new vehicles not far-reaching enough. After a thorough consultation process among stakeholders, the Commission opted for compulsory and gradual introduction of retrofitting of existing HGVs on the passenger’s side with wide-angle mirrors (Class IV) and close-proximity mirrors (Class V).

- The scope of the directive

While the proposed measure aims to cover the existing fleet of lorries and thus complement the existing EC legislation on devices of indirect vision, its scope is restricted to HGVs registered no more than ten years before the entry into force of the Directive. The estimated fleet of HGVs which is currently in circulation in EU 25 is approximately 5 millions. The Commission assumed that the cost of retrofitting of HGVs older than 10 years (between 100 and 150 € per vehicle) will exceed the benefits[2]. If the proposed Directive enters into force by 2008, the retrofit should concern HGVs registered after 1998, which is estimated at almost 4 million (Bulgaria and Romania not included).

Exemption for HGVs registered in three Member States (NL, DK, BE) is foreseen, where effective national measures have been already implemented in order to eliminate blind spots.

- Differentiation and accompanying measures

It is worth mentioning that the proposal provides a differentiated set of requirements of the Directive 2003/97/EC mainly, in order to accept alternative solutions with low costs and avoid distortions in the market. Compliance is considered to be achieved for the mirrors, if the field of vision covers no less than 99% of the total field of vision at ground level of Class IV and Class V mirror. Member States are allowed to extend the scope of the proposed directive in order to cover more vehicles and even those registered before 1998.

Accompanying measures are proposed to be taken by Member States in order to raise awareness of the dangers for road users arising from vehicle blind spots.

- Transposition and implementation periods

The period for transposing the Directive at national law is set at one year after its entry into force. As regards the implementation, it is proposed that compliance has to be fulfilled immediately for vehicles registered after 2004 and for the remaining vehicles, flexibility is foreseen according to their date of registration, i.e. one additional year for those registered between four and seven years before the date of transposition, which is one year, and two years for those registered between seven and ten years before the date of transposition.

- Commission's impact assessment

Based on a cost-benefit analysis[3], the Commission estimates that an extra 1200 lives could be saved up to 2020, if the implementation were to start from 2008. This corresponds to 2.4 billion € in societal costs calculated on the average of an accident cost per fatality which is estimated at 2 Mio €. The total benefits from the proposed directive are estimated to be around of 1.7 billion €, while the costs would amount to be between 400 and 600 million. The cost benefit ratio of the measure is in order of 3,5 : 1. This means that for 1 € spent, there is societal benefit of 3.5 €.

4. The general approach of the Council (12/12/06)

The Council's general approach adopted by the Transport Ministers amends the Commission's proposal with regard to the 10 years approach and introduces a cut-off date of 1 January 2000 for the obligation to retrofit. It is proposed that Member States should implement these new requirements in 3 years (1 for transposition + 2 for implementation) following the entry into force of the directive (14 days after publication). Regarding flexibility to the requirements of the field of vision of Class IV and V mirrors provided under Directive 2003/97/EC, the total field of vision is fixed at 95% for IV and 85% for V instead of the 99% (Commission proposal). While Council's text made progress on extending the retrofitting of Class IV mirror, certification and controls (roadworthiness tests) and exemption on historical vehicles, it deletes awareness campaigns.

 

Phasing-in

Transposition

Implementation

Additional periods

 

Commission proposal

 

Lorries not older than 10 years (1998)

 

 

One (1) year

 

Immediately after transposition (HGVs registered after 2004)

- One additional year for HGV registered 4-7 years before the date of transposition

- Two additional years for HGV registered 7-10 years before the date of transposition

Council's general approach

Lorries registered after 01/01/2000

One (1) year

Two years for all HGVs

 

No additional periods

5. Assessment of Commission’s proposal

The measure improves safety by reducing blind spots to the right passenger side (left in the UK) and creates a level playing field on equipment of indirect vision between new and existing lorries.

- Phasing-in date and progressive implementation

The timid approach through progressive implementation and various steps may compromise the overall objective, which is to save lives. The references made to difficulties of the market in coping with high demand for mirrors in a very short period are not shared between producers of such devices. In addition, the total number of HGVs that has to be retrofitted is likely to be less than the Commission's estimates.

- The limitation to the retrofitting of Class IV mirrors and exclusion of LGVs

The limitation of the retrofitting of Class IV seems not to be correct as in most situations the Class IV mirror is fitted on height lower than 2 m. Therefore, rectification is needed. The scope of the proposal does not cover LGVs (22.5 million) and coaches/buses (700,000) due to low cost-benefit ratio.

- Flexibility for compliance

The differentiated approach to the requirements of Dir. 2003/97/EC, while cited by the Commission, is not reflected fully in the text.

6. The main proposals of the Rapporteur

As progressive implementation and delays for its application alters the principal objective (save lives), rapid adoption and immediate implementation after the period given to the Member States for transposing the measure into national law, but not later than 30 June 2008, is proposed. A clear cut-off date is included for the retrofitting phasing-in.

More flexible approach is proposed on the percentage of the field of vision set out in Dir. 2003/97/EC for the wide angle mirror (Class IV, 95% instead of 99% of the Commission's) and for the close proximity mirror (Class V, 85% instead of 99% of the Commission's) in order to avoid restrictions in the market. In addition, the separation of the field of vision of wide angle mirror from that of the close proximity mirror is made in order to ensure better visibility in terms of safety and provide legal certainty.

Where no available solutions exist for the fitting of Class IV and V, in terms of technical and economical affordability, the same flexible approach is proposed for the devices, which are different from the type of mirrors Class IV and V.

Accompanying measures, including awareness campaigns for all road users, by Member States and where appropriate, by the Commission, are included. Collection of data in order to provide a more comprehensive analysis and a better strategy on blind spots accidents together with a progress report on the implementation of the measure and on the opportunity of extending requirements to other types of vehicles, e.g. N1 are proposed.

Annexes

I. Definitions

- Vehicles N categories (Directive 70/156/EEC):

Category N1: vehicles designed and constructed for the carriage of goods and having a maximum mass not exceeding 3,5 tonnes.

Category N2: vehicles designed and constructed for the carriage of goods and having a mass exceeding 3,5 tonnes but not exceeding 12 tonnes.

Category N3: vehicles designed and constructed for the carriage of goods and having a maximum mass exceeding 12 tonnes.

- Light Goods Vehicle: less than 3.5 t of Gross Vehicle Weight.

- Heavy Goods Vehicle: above 3.5 t of Gross Vehicle Weight.

II. Table: requirements of Directive 2003/97/EC amended by Commission Directive 2005/27/EC (Source: Consolidated version of Directive)

Vehicle category

Interior mirror

Exterior mirrors

                                      

Interior mirror

Class I

Main mirror (large)

Class II

Main mirror (small)

Class III

Wide-angle mirror

Class IV

Close-proximity mirror

Class V

Front mirror

Class VI

 

N1

Compulsory

Unless a mirror would not provide rearward vision (as defined in item 5.1 Annex III)

Optional

If the mirror does not

provide rearward vision

Optional

Compulsory

One on the driver's side

and one on the passenger's side. Class II mirrors may be fitted as an alternative.

Optional

One on the driver's side and/or one on the passenger's side

Optional

One on the driver's side and one on the passenger's side (both must be fitted at least 2 m above the ground)

Optional

(must be fitted at least 2 m above the ground)

 

N2 ≤7,5 t

Optional

no requirements for the field of view)

Compulsory

One on the driver's side and one on the passenger's side.

Not permitted

Compulsory

For both sides if a Class V mirror can be fitted

Optional

For both sides together if not

Compulsory*

One on the passenger’s side

Optional

One on the driver’s side (both must be fitted at least 2m above the ground)

A tolerance of + 10 cm may be applied

Optional

One front mirror (must be fitted at least 2m above the ground)

 

N2 >7,5 t

Optional

no requirements for the field of view)

Compulsory

One on the driver's side and one on the passenger's side.

Not permitted

Compulsory

One on the driver’s side and one on the passenger’s side

Compulsory*

One on the passenger’s side

Optional

One on the driver’s side (both must be fitted at least 2m above the ground)

Compulsory

One front mirror (must be fitted at least 2m above the ground)

 

N3

Optional

no requirements for the field of view)

Compulsory

One on the driver's side and one on the passenger's side.

Not permitted

Compulsory

One on the driver’s side and one on the passenger’s side

Compulsory*

One on the passenger’s side

Optional

One on the driver’s side (both must be fitted at least 2m above the ground)

Compulsory

One front mirror (must be fitted at least 2m above the ground)

*Class V and VI mirrors shall be mounted on vehicles in such a way that, regardless of their position after adjustment, no part of these mirrors or their holders is less than 2 m from the ground when the vehicle is under a load corresponding to its technically permissible maximum laden mass. These mirrors shall not, however, be mounted on vehicles the cab height of which is such as to prevent compliance with this requirement. In this case an other device for indirect vision is not required. In case the field of vision can be perceived through the combination of the field of vision from a Class IV wide-angle mirror and that of a Class VI front mirror, the installation of a Class V close proximity mirror is not compulsory.

III. Figures on mirrors with the field of indirect vision (extracted from Directive 2003/97/EC)

Figure 1: Field of vision of Class I mirror

Figure 2: Field of vision of Class II mirror

Figure 3: Field of vision of Class III mirror

Figure 4: Field of vision of Class IV wide-angle mirror

Figures 5a and 5b: Field of vision of Class V close-proximity mirror

Figure 6: Field of vision of Class VI front mirror

  • [1]  Directive 2003/97/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to the type approval of devices, amending Directive. 70/156/EEC and repealing Directive. 71/127/EEC.
  • [2]  The benefit of retrofitting on existing trauck depends on its risks of being involved in relevant accident and decreases with the remaining lifespan of the vehicle (16 years for a HGV). See Commission’s "Full impact assessment", SEC(2006)1238.
  • [3]  Jacobs Consultancy Cost-benefit analysis of blind spot mirrors, final report, August 2004. http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/publications/projectfiles/mirrors_en.htm

POSTOPEK

Naslov

Naknadno opremljanje težkih tovornih vozil, registriranih v Skupnosti, z ogledali

Referenčni dokumenti

KOM(2006)0570 - C6-0332/2006 - 2006/0183(COD)

Datum predložitve EP

5.10.2006

Pristojni odbor
  Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

18.12.2006

Odbori, zaprošeni za mnenje
  Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

18.12.2006

 

 

 

Odbori, ki niso dali mnenja
  Datum sklepa

ITRE

28.11.2006

 

 

 

Poročevalec/-ka
  Datum imenovanja

Paolo Costa

21.11.2006

 

 

Obravnava v odboru

24.1.2007

28.2.2007

 

 

Datum sprejetja

27.3.2007

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

39

0

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Jean-Louis Bourlanges, Paolo Costa, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Robert Navarro, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Armando Veneto, Marta Vincenzi, Roberts Zīle

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Margrete Auken, Johannes Blokland, Philip Bradbourn, Zita Gurmai, Jeanine Hennis-Plasschaert, Corien Wortmann-Kool

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Marian-Jean Marinescu, Alexandru Athanasiu