ZPRÁVA o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o normách environmentální kvality v oblasti vodní politiky a změně směrnice 2000/60/ES

3. 4. 2007 - (KOM(2006)0397 – C6‑0243/2006 – 2006/0129(COD)) - ***I

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Zpravodajka: Anne Laperrouze

Postup : 2006/0129(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0125/2007
Předložené texty :
A6-0125/2007
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o normách environmentální kvality v oblasti vodní politiky a změně směrnice 2000/60/ES

(KOM(2006)0397 – C6‑0243/2006 – 2006/0129(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2006)0397)[1],

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 175 odst. 1 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6‑0243/2006),

–   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a na stanoviska Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova a Výboru pro rybolov (A6‑0125/2007),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené KomisíPozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

BOD ODŮVODNĚNÍ 1

(1) Chemické znečišťování povrchových vod představuje ohrožení vodního prostředí s účinky, jako jsou například akutní a chronická toxicita pro vodní organizmy, akumulace v ekosystému a ztráty stanovišť a biologické rozmanitosti, jakož i ohrožení lidského zdraví.

(1) Chemické znečišťování povrchových vod představuje ohrožení vodního prostředí s účinky, jako jsou například akutní a chronická toxicita pro vodní organizmy, akumulace v ekosystému a ztráty stanovišť a biologické rozmanitosti, jakož i ohrožení lidského zdraví. Je třeba především zjistit příčiny znečištění a bojovat proti nim u zdroje, a to co nejúčinněji jak z hospodářského hlediska, tak z hlediska životního prostředí.

Odůvodnění

Takto pozměněný bod odůvodnění odráží bod odůvodnění 11 rámcové směrnice o vodě, podle nějž je třeba bojovat proti znečištění životního prostředí u zdroje, a to v souladu se zásadou, že znečišťovatel platí a zásadou obezřetnosti a prevence.

Pozměňovací návrh 2

BOD ODŮVODNĚNÍ 1A (NOVÝ)

 

(1a) V souladu s článkem 174 Smlouvy o ES je politika Společenství v oblasti životního prostředí založena na zásadách obezřetnosti a prevence, nápravy ohrožení životního prostředí především u zdroje a na zásadě, že znečišťovatel platí.

Pozměňovací návrh 3

BOD ODŮVODNĚNÍ 1B (NOVÝ)

 

(1b) Účelné využívání půdy v rámci ekologického zemědělství je nezbytné k zajištění dobré kvality vody.

Pozměňovací návrh 4

BOD ODŮVODNĚNÍ 2A (NOVÝ)

 

(2a) Členské státy by měly provádět nezbytná opatření v souladu s čl. 16 odst. 1 a článkem 8 směrnice 2000/60/ES, aby postupně omezily znečištění prioritními látkami a zastavily nebo postupně odstranily emise, vypouštění a úniky prioritních nebezpečných látek;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh si klade za cíl upřesnit, že tento návrh je dceřinou směrnicí rámcové směrnice o vodě a že by proto (jako v rámcové směrnici o vodě) členské státy neměly být pro dosažení cílů návrhu povinny přijímat opatření, která jsou neúměrně nákladná nebo technicky neproveditelná.

Pozměňovací návrh 5

BOD ODŮVODNĚNÍ 4

(4) Od roku 2000 bylo přijato mnoho aktů Společenství, které v souladu s článkem 16 směrnice 2000/60/ES tvoří opatření omezující znečišťování pro jednotlivé prioritní látky. Navíc mnohá ochranná environmentální opatření spadají do působnosti jiných právních předpisů Společenství. Proto by mělo být upřednostněno provádění a revize stávajících nástrojů spíše než zavádění nových omezení, která by mohla zdvojit stávající opatření.

(4) Od roku 2000 bylo přijato mnoho aktů Společenství, které v souladu s článkem 16 směrnice 2000/60/ES tvoří opatření omezující znečišťování pro jednotlivé prioritní látky. Navíc mnohá ochranná environmentální opatření spadají do působnosti jiných právních předpisů Společenství. Proto by mělo být v první fázi upřednostněno provádění a revize stávajících nástrojů spíše než zavádění nových omezení, která by mohla zdvojit stávající opatření. Po předání plánů povodí, které členské státy vypracují podle článku 13 směrnice 2000/60/ES, včetně programu opatření stanovených podle článku 11 uvedené směrnice, by však Komise měla posoudit, zda provádění a přezkumy stávajících nástrojů plně dosáhly cílů směrnice 2000/60/ES, nebo zda jsou nutná zvláštní opatření podle této směrnice.

 

Pokud lze dodržování norem environmentální kvality zajistit pouze omezením nebo zákazem používání některých látek, musí být tato opatření prováděna prostřednictvím stávajících nebo nových právních aktů Společenství, zejména v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES.

Odůvodnění

Komise se rozhodla nedostát své povinnosti vyplývající z ustanovení rámcové směrnice o vodě, podle níž měla do konce roku 2003 předložit návrhy opatření zaměřených na snižování emisí. Jakkoli může být stejného cíle dosaženo pomocí jiných nástrojů Společenství, je nezbytné, aby bylo na základě programu opatření předloženého členskými státy posouzeno, zda jsou opatření podle jiných právních nástrojů dostačující pro dosažení cílů rámcové směrnice o vodě.

Aby byly zaručeny jednotné podmínky hospodářské soutěže v souvislosti se zakládáním podniků a dále z důvodu kompetencí, lze právní omezení používání chemických látek nebo zákazy jednotlivých látek přijímat pouze v rámci právních předpisů Společenství. Dodržování norem environmentální kvality u difúzního vypuštění do vodních útvarů nelze prostřednictvím vnitrostátních omezujících opatření zaručit.

Pozměňovací návrh 6

BOD ODŮVODNĚNÍ 4A (NOVÝ)

 

(4a) Směrnice 2000/60/ES obsahuje v čl. 11 odst. 2 a v části B přílohy VI o programu opatření neúplný seznam doplňujících opatření, která mohou členské státy přijmout v rámci programu opatření, a to zejména:

 

- právní nástroje,

 

- správní nástroje a

 

- sjednané dohody o ochraně životního prostředí.

Odůvodnění

Kromě právních nástrojů by měla být jako možná řešení v případě častého překračování norem zmíněna i „doplňující“ opatření uvedená v čl. 11 odst. 4 a v části B přílohy VI rámcové směrnice o vodě (2000/60/ES), protože méně závazná podpůrná opatření jsou často účinnější než přísně právní přístup. To napomůže rozšířit společný základ směrnice jako takové a právní předpisy na ochranu životního prostředí obecně.

Pozměňovací návrh 7

BOD ODŮVODNĚNÍ 5

(5) Co se týče omezování emisí prioritních látek z bodových a difúzních zdrojů, jak uvádí čl. 16 odst. 6 a 8 směrnice 2000/60/ES, zdá se, že pro členské státy je nákladově účinnější a přiměřenější, aby do programu opatření, který má být vypracován pro každé povodí v souladu s článkem 11 směrnice 2000/60/ES zahrnuly, je-li to nutné, vedle provádění jiných stávajících právních předpisů Společenství i vhodná omezující opatření.

(5) Co se týče omezování emisí prioritních látek z bodových a difúzních zdrojů, jak uvádí čl. 16 odst. 6 a 8 směrnice 2000/60/ES, členské státy by měly do programu opatření, který má být vypracován pro každé povodí v souladu s článkem 11 směrnice 2000/60/ES zahrnout, je-li to nutné, vedle provádění jiných stávajících právních předpisů Společenství i vhodná omezující opatření podle článku 10 směrnice 2000/60/ES a podle potřeby použít článek 10 směrnice Rady 96/61/ES ze dne 24. září 1996 o integrované prevenci a omezování znečištění1.

 

Pro zajištění jednotných podmínek hospodářské soutěže na vnitřním trhu musí být veškerá rozhodnutí o přijetí kontrolních opatření pro bodové zdroje prioritních látek založena na nejlepších dostupných technologiích ve smyslu směrnice 96/61/ES.

 

_____________

1 Úř. věst. L 257, 10.10.1996, s. 26.

Odůvodnění

Opatření členských států týkající se bodových zdrojů mají dopad na konkurenceschopnost daných lokalit a musí být proto založena na jednotných evropských normách. Směrnice 96/61/ES zavádí jednotnou evropskou normu pro umístění podniků, tedy využití nejlepších dostupných technologií. Stejně tak kombinovaný přístup ve smyslu článku 16 směrnice 2000/60/ES stanoví opatření Společenství na kontrolu emisí. Tento pozměňovací návrh se snaží zabránit snížení požadavků stanovených v článku 10 rámcové směrnice o vodě, který požaduje přísnější kontrolu emisí na základě nejlepších dostupných technologií v případech, kdy je to nutné pro splnění norem environmentální kvality.

Tento pozměňovací návrh vyjasňuje, že členské státy uplatní požadavek směrnice o integrované prevenci a omezování znečištění za účelem prosazení přísnějších kontrol emisí na základě nejlepších dostupných technologií v případech, kdy je to nutné pro dodržení norem environmentální kvality.

Pozměňovací návrh 8

BOD ODŮVODNĚNÍ 5A (NOVÝ)

 

(5a) Pokud členský stát nemůže sám vyřešit problém, který má vliv na vodní hospodářství, může o něm uvědomit Komisi v souladu s článkem 12 směrnice 2000/60/ES. Členský stát by měl mít také možnost tento problém oznámit, pokud se opatření Společenství zdají být nákladově efektivnější a vhodnější. V takovém případě by měla Komise zahájit výměnu informací se všemi členskými státy, a pokud se ukáže, že opatření Společenství je lepší variantou, měla by Komise zveřejnit zprávu a navrhnout opatření.

Pozměňovací návrh 9

BOD ODŮVODNĚNÍ 5A (NOVÝ)

 

(5a) Jelikož většina ostatních aktů Společenství nebyla doposud plně přijata a uplatněna, je v současnosti obtížné určit, zda zavedení těchto politik umožní dosáhnout cílů rámcové směrnice o vodě, nebo zda bude nutná další činnost Společenství. Z tohoto důvodu by bylo vhodné provést formální hodnocení soudržnosti a účinnosti všech legislativních aktů Společenství, které přímo či nepřímo usilují o dobrou kvalitu vod.

Pozměňovací návrh 10

BOD ODŮVODNĚNÍ 6

(6) Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2455/2001/ES ze dne 20. listopadu 2001, kterým se stanoví seznam prioritních látek v oblasti vodní politiky a mění směrnice 2000/60/ES, stanoví první seznam 33 látek nebo skupin látek, které byly upřednostněny pro opatření na úrovni Společenství. Z těchto prioritních látek byly některé identifikovány jako prioritní nebezpečné látky, na které se vztahuje postupné vyřazení nebo zastavení emisí, vypouštění a úniků. Některé látky byly přezkoumány a měly by být klasifikovány.

(6) Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2455/2001/ES ze dne 20. listopadu 2001, kterým se stanoví seznam prioritních látek v oblasti vodní politiky a mění směrnice 2000/60/ES, stanoví první seznam 33 látek nebo skupin látek, které byly upřednostněny pro opatření na úrovni Společenství. Z těchto prioritních látek byly některé identifikovány jako prioritní nebezpečné látky, na které se vztahuje postupné vyřazení nebo zastavení emisí, vypouštění a úniků. U látek, které se vyskytují přirozeně nebo se vytvářejí pomocí přírodních procesů, však postupné zastavení emisí, vypouštění a úniků ze všech potenciálních zdrojů není možné. Některé látky byly přezkoumány a měly by být klasifikovány. Aby se dosáhlo cílů směrnice 2000/60/ES, měly by být na seznam prioritních látek doplněny další látky.

Odůvodnění

Je důležité nepřijímat závazky, které není možné dodržet. U některých přirozeně se vyskytujících látek není úplné zastavení možné.

Ze samotného znění čl. 16 odst. 8 rámcové směrnice o vodě, která zmiňuje „první“ seznam prioritních látek, a z rozhodnutí 2455/2001/ES, které požaduje postupné doplňování dalších látek na seznam, jasně vyplývá, že „první“ seznam byl pouze začátkem a že by na něj měly být doplňovány další látky, aby se dosáhlo cílů rámcové směrnice o vodě.

Pozměňovací návrh 11

BOD ODŮVODNĚNÍ 6A (NOVÝ)

 

(6a) U látek, které se vyskytují přirozeně nebo se vytvářejí pomocí přírodních procesů, například u kadmia, rtuti a polyaromatických uhlovodíků, však úplné zastavení emisí, vypouštění a úniků ze všech potenciálních zdrojů není možné.

Odůvodnění

Rozhodnutí 2455/2001/ES, které stanovilo seznam prioritních látek, obsahuje důležité body odůvodnění, které nebyly při doplňování seznamu prioritních látek v příloze X přejaty do rámcové směrnice o vodě. Navržený doplňující bod odůvodnění doplňuje cíl bodu odůvodnění 4 do rozhodnutí, pozměňovacího návrhu Evropského parlamentu, a pomůže tento záměr splnit.

Pozměňovací návrh 12

BOD ODŮVODNĚNÍ 7

(7) Z hlediska zájmu Společenství a s cílem účinněji regulovat ochranu povrchových vod je vhodné, aby NEK byly stanoveny pro znečišťující látky klasifikované jako prioritní látky na úrovni Společenství a ponechat členským státům možnost stanovit, je-li to nutné, předpisy pro zbývající znečišťující látky na vnitrostátní úrovni s výhradou uplatňování příslušných předpisů Společenství. Nicméně do seznamu prioritních látek nebylo zařazeno osm znečišťujících látek, které spadají do působnosti směrnice Rady 86/280/EHS ze dne 12. června 1986 o mezních hodnotách a jakostních cílech pro vypouštění některých nebezpečných látek uvedených v seznamu I přílohy směrnice 76/464/EHS a tvoří součást skupiny látek, pro které by měl být do roku 2015 dosažen dobrý chemický stav. Ukázalo se však, že společné normy stanovené pro tyto znečišťující látky jsou užitečné a že je vhodné zachovat regulaci těchto norem na úrovni Společenství.

(7) Z hlediska zájmu Společenství a s cílem účinněji regulovat ochranu povrchových vod je vhodné, aby NEK byly stanoveny pro znečišťující látky klasifikované jako prioritní látky na úrovni Společenství a ponechat členským státům možnost stanovit předpisy pro zbývající znečišťující látky na vnitrostátní úrovni s výhradou uplatňování příslušných předpisů Společenství. Nicméně do seznamu prioritních látek nebylo zařazeno osm znečišťujících látek, které spadají do působnosti směrnice Rady 86/280/EHS ze dne 12. června 1986 o mezních hodnotách a jakostních cílech pro vypouštění některých nebezpečných látek uvedených v seznamu I přílohy směrnice 76/464/EHS a tvoří součást skupiny látek, pro které by měl být do roku 2015 dosažen dobrý chemický stav. Ukázalo se však, že společné normy stanovené pro tyto znečišťující látky jsou užitečné a že je vhodné zachovat regulaci těchto norem na úrovni Společenství.

Pozměňovací návrh 13

BOD ODŮVODNĚNÍ 7A (NOVÝ)

 

(7a) Některé látky jsou pro ryby velmi škodlivé, pokud jsou přítomny v povrchových vodách, a přesto nejsou uvedeny na seznamech norem environmentální kvality v oblasti vodní politiky. Jedná se především o PFOS a 2,2’,6,6’-tetrabrom-4,4’-isopropylidendifenol. Komise v případě potřeby předloží návrhy na přijetí norem environmentální kvality v oblasti vodní politiky také pro tyto látky.

Odůvodnění

PCB, dioxiny, PFOS a 2,2’,6,6’-tetrabrom-4,4’-isopropylidendifenol vážně poškozují životní prostředí a měly by být zahrnuty do seznamů látek, na které se uplatňují normy environmentální kvality.

Pozměňovací návrh 14

BOD ODŮVODNĚNÍ 9

(9) Vodní prostředí může být poškozeno chemickým znečištěním krátkodobě i dlouhodobě, a proto by měly být základem pro stanovení NEK jak údaje o účincích akutních, tak i chronických. S cílem zajistit přiměřenou ochranu vodního prostředí a lidského zdraví by měly být stanoveny průměrné roční normy kvality na úrovni zajišťující ochranu před dlouhodobou expozicí a na ochranu před krátkodobou expozicí by měly být stanoveny maximální přípustné koncentrace.

(9) Vodní prostředí může být poškozeno chemickým znečištěním krátkodobě i dlouhodobě, a proto by měly být základem pro stanovení NEK jak údaje o účincích akutních, tak i chronických. S cílem zajistit přiměřenou ochranu vodního prostředí a lidského zdraví by měly být stanoveny průměrné roční normy kvality na úrovni zajišťující ochranu před dlouhodobou expozicí a na ochranu před krátkodobou expozicí by měly být stanoveny maximální přípustné koncentrace. Použití maximálních přípustných koncentrací podle kombinovaného přístupu stanoveného v článku 10 směrnice 2000/60/ES a zejména nakládání s krajními nebo odchylnými hodnotami a stanovení omezení emisí by mělo být harmonizováno.

Odůvodnění

Maximální přípustné koncentrace mohou být snadno ovlivněny krajními či odchylnými hodnotami, nevztahují se k žádnému časovému období a jsou nenápadné. Proto bude jakákoli snaha tyto hodnoty odhadnout nebo předvídat značně neobjektivní. Aby byly zajištěny rovné podmínky, je třeba vytvořit společná pravidla pro řešení těchto otázek.

Pozměňovací návrh 15

BOD ODŮVODNĚNÍ 10

(10) Při absenci rozsáhlých a spolehlivých údajů o koncentracích prioritních látek v biotě a v sedimentech na úrovni Společenství a z hlediska skutečnosti, že údaje o povrchových vodách patrně představují dostatečný základ pro zajištění komplexní ochrany a účinného omezování znečišťování, by se stanovení hodnot NEK mělo v této fázi omezit pouze na povrchové vody. Avšak pokud jde o hexachlorbenzen, hexachlor-butadien a rtuť, není možné zajistit ochranu před nepřímými účinky a sekundárními otravami samotnými NEK pro povrchové vody na úrovni Společenství. V těchto případech by proto měly být stanoveny i NEK pro biotu. S cílem ponechat členským státům volnost v závislosti na jejich strategii monitorování by členské státy měly být buď schopny sledovat tyto NEK pro biotu a kontrolovat jejich soulad v biotě, nebo je převést do NEK pro povrchové vody. Členské státy mají dále stanovit NEK pro sedimenty nebo biotu, je-li to nutné a vhodné k doplnění NEK stanovených na úrovni Společenství. Členské státy by navíc měly zajistit, aby stávající úrovně kontaminace v biotě a sedimentech nebyly zvýšeny, jelikož sedimenty a biota zůstávají důležitými matricemi pro monitorování některých látek členskými státy s cílem posoudit dlouhodobé dopady lidských činností a trendy.

(10) Při absenci rozsáhlých a spolehlivých údajů o koncentracích prioritních látek v biotě a v sedimentech na úrovni Společenství a z hlediska skutečnosti, že údaje o povrchových vodách patrně představují dostatečný základ pro zajištění komplexní ochrany a účinného omezování znečišťování, by se stanovení hodnot NEK mělo v této fázi omezit pouze na povrchové vody. Avšak pokud jde o hexachlorbenzen, hexachlor-butadien a rtuť, není možné zajistit ochranu před nepřímými účinky a sekundárními otravami samotnými NEK pro povrchové vody na úrovni Společenství. V těchto případech by proto měly být stanoveny i NEK pro biotu. S cílem ponechat členským státům volnost v závislosti na jejich strategii monitorování by členské státy měly být buď schopny sledovat tyto NEK pro biotu a kontrolovat jejich soulad v biotě, nebo je převést do NEK pro povrchové vody. Členské státy mají dále stanovit NEK pro sedimenty nebo biotu, je-li to nutné a vhodné k doplnění NEK stanovených na úrovni Společenství. Členské státy by navíc měly zajistit, aby stávající úrovně kontaminace v biotě a sedimentech nebyly zvýšeny, jelikož sedimenty a biota zůstávají důležitými matricemi pro monitorování některých látek členskými státy s cílem posoudit dlouhodobé dopady lidských činností a trendy. Aby tak mohly učinit, měly by členské státy provádět monitorování prioritních látek v biotě a sedimentech a sdělovat výsledky Komisi. Komise by měla na základě údajů od členských států navrhnout NEK pro biotu a sedimenty v souladu s čl. 16 odst. 7 směrnice 2000/60/ES.

Odůvodnění

Pokud nebudou existovat žádné konkrétní povinnosti monitorování, povinnost členských států zajistit, aby stávající úrovně v biotě a sedimentech nebyly zvýšeny, zůstane pouhým slibem. Členské státy by měly provádět monitorování bioty a sedimentů, které by pak mělo být základem činnosti Společenství v oblasti normy kvality podle požadavků rámcové směrnice o vodě.

Pozměňovací návrh 16

BOD ODŮVODNĚNÍ 11A (NOVÝ)

 

(11) Olovo používané v rybářské výstroji pro rekreační i profesionální rybolov je zdrojem znečištění vody. Členské státy by měly za účelem snížení úrovně olova v rybolovných oblastech podněcovat odvětví rybolovu k nahrazení olova méně nebezpečnými produkty.

Pozměňovací návrh 17

BOD ODŮVODNĚNÍ 7B (NOVÝ)

 

(11b) Polychlorované bifenyly (PCB) a dioxiny jsou dvěma skupinami perzistentních a bioakumulativních toxických látek. Obě skupiny představují značné nebezpečí pro lidské zdraví i životní prostředí, mají velmi negativní vliv na vodní druhy a ohrožují tedy i životaschopnost odvětví rybolovu. Komise navíc několikrát zdůraznila, že je třeba tyto látky zařadit na seznam prioritních látek. Je tedy třeba, aby tato směrnice stanovila jejich budoucí zařazení na tento seznam.

Pozměňovací návrh 18

BOD ODŮVODNĚNÍ 18A (NOVÝ)

 

(18a) Nařízení (ES) č. 1907/2006 stanoví přezkum pro posouzení souladu kritérií pro určování látek, které jsou perzistentní, bioakumulativní a toxické. Jakmile budou kritéria stanovená v nařízení (ES) č. 1907/2006 upravena, Komise by měla odpovídajícím způsobem pozměnit přílohu X směrnice 2000/60/ES.

Odůvodnění

Kritéria pro perzistentní, bioakumulativní a toxické látky podle nařízení REACH se ukázala jako nedostatečná. Jsou natolik nepružná, že nejsou vymezeny téměř žádné perzistentní, bioakumulativní a toxické látky. Bohužel, stejná kritéria byla uplatněna při revizi přílohy X směrnice 2000/60/ES. Jakmile budou kritéria pro perzistentní, bioakumulativní a toxické látky podle nařízení REACH opravena, je třeba, aby Komise provedla rovněž revizi přílohy X.

Pozměňovací návrh 19

BOD ODŮVODNĚNÍ 22A (nový)

 

(22a) V souladu s článkem 174 Smlouvy, který potvrdila rovněž směrnice 2000/60/ES, má Společenství vzít při přípravě své politiky v oblasti životního prostředí v úvahu dostupné vědecké a technické údaje, podmínky životního prostředí v různých regionech Společenství, hospodářský a sociální rozvoj Společenství jako celku a vyvážený rozvoj regionů, jakož i možný prospěch a náklady plynoucí z činnosti nebo nečinnosti.

Odůvodnění

Je vhodné zdůraznit odlišnost místních podmínek, pokud jde o chemický stav vody, ale je rovněž nutné, aby se normy a kontrolní opatření opíraly o nejnovější technické a vědecké údaje. (Bod odůvodnění 12 rámcové směrnice)

Pozměňovací návrh 20

ČLÁNEK 1

Tato směrnice stanoví normy environmentální kvality pro prioritní látky a některé další znečišťující látky.

Tato směrnice stanoví opatření pro omezení znečištění vod a normy environmentální kvality pro prioritní látky a některé další znečišťující látky, aby bylo: .

 

a) do roku 2015 omezeno vypouštění, emise a úniky prioritních látek a

 

 

b) ukončeno vypouštění, emise a úniky prioritních nebezpečných látek a

v souladu s články 1, 4 a 16 směrnice 2000/60/ES 2015 se dosáhlo dobrého chemického stavu všech povrchových vod. Cílem je rovněž zabránit dalšímu zhoršování a do roku 2020 dosáhnout koncentrací blízkých hodnotám pozadí pro všechny přirozeně se vyskytující látky a blízkých nule pro všechny uměle vyráběné syntetické látky v souladu s mezinárodními dohodami o ochraně moře.

 

Cíle stanovené v této směrnici jsou považovány za cíle ve smyslu článku 4 směrnice 2000/60/ES.

 

Komise postupem podle čl. 21 odst. 2 směrnice 2000/60/ES do roku 2020 předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o úspěšnosti provádění této směrnice.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyjasňuje, že návrh obsahuje opatření, která mají omezit a ukončit znečištění.

Tento bod se týká současných cílů rámcové směrnice o vodě a ukazuje, že cílem není jen ochrana životního prostředí a lidského zdraví, ale i činnost ve smyslu širších cílů rámcové směrnice o vodě stanovených v článku 16. Je nezbytné, aby Komise přezkoumala provádění této směrnice, aby zajistila, že bude dosaženo vytyčených cílů.

Pozměňovací návrh 21

ČL. 2 ODST. 1 PRVNÍ PODODSTAVEC

Členské státy zajistí, aby složení jejich povrchových vod bylo v souladu s normami environmentální kvality pro prioritní látky, vyjádřené jako roční průměr a maximální přípustná koncentrace, jak je stanoveno v části A přílohy I, a s normami environmentální kvality pro znečišťující látky uvedenými v části B přílohy I.

1. S cílem dosáhnout dobrého chemického stavu útvarů povrchových vod v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice 2000/60/ES, zajistí členské státy, aby složení těchto útvarů povrchových vod, sedimentů a bioty bylo v souladu s normami environmentální kvality pro prioritní látky, jak je stanoveno v části A přílohy I, a s normami environmentální kvality pro znečišťující látky uvedenými v části B přílohy I.

Odůvodnění

Cílem návrhu je stanovit normy pro dobrý chemický stav povrchových vod. Současné znění návrhu by však stanovilo cíle (spojené se všemi povrchovými vodami spíše než s útvary povrchových vod), které nejsou součástí rámcové směrnice. Tento pozměňovací návrh by měl tedy zajistit soulad s článkem 4 rámcové směrnice.

Tento pozměňovací návrh rovněž upřesňuje, co je již jednoznačně stanoveno v čl. 16 odst. 7 rámcové směrnice o vodě, tedy že Komise předloží návrh na NEK pro povrchové vody, sedimenty a biotu.

Pozměňovací návrh 22

ČL. 2 ODST. 1 PODODSTAVEC 1A (NOVÝ)

 

Členské státy musí vždy přijímat opatření nutná k tomu, aby podniky vypouštějící do vodních útvarů odpadní vody obsahující prioritní látky používaly nejlepší dostupné technologie výroby a čištění odpadních vod. Tato opatření vycházejí z výsledků výměny informací podle čl. 16 odst. 2 směrnice 96/61/ES.

Odůvodnění

Tím, že budou trvat na využívání nejlepších dostupných technologií ve smyslu směrnice o integrované prevenci a omezování znečištění (96/61/ES), mohou členské státy na jednotném evropském základě účinně omezovat emise prioritních látek z bodových zdrojů způsobem, který nebude mít dopad na hospodářskou soutěž a bude v souladu se zásadou předběžné obezřetnosti a zásadou, že znečišťovatel platí.

Pozměňovací návrh 23

ČL. 2 ODST. 1 PODODSTAVEC 2A (nový)

 

Členské státy musejí zlepšit poznatky a dostupné údaje o původu prioritních látek a způsobech znečištění, aby se určily možnosti cílených a účinných kontrol.

Pozměňovací návrh 24

ČL. 2 ODST. 1A (nový)

 

1a. Pokud vodní tok protéká více než jedním členským státem, bude prováděna koordinace programů monitorování a vnitrostátních soupisů, aby se předešlo penalizaci členských států umístěných dále po proudu vodního toku.

Odůvodnění

Je důležité koordinovat monitorování na vodních tocích protékajících několika členskými státy, aby se znečištění řešilo u zdroje.

Pozměňovací návrh 25

ČL. 2 ODST. 2

2. Členské státy zajistí, na základě monitorování stavu vod prováděného v souladu s článkem 8 směrnice 2000/60/ES, aby se koncentrace látek uvedených v částech A a B přílohy I nezvyšovaly v sedimentech a v biotě.

2. Členské státy zajistí, na základě monitorování stavu vod prováděného v souladu s článkem 8 směrnice 2000/60/ES, aby se koncentrace látek uvedených v částech A a B přílohy I nezvyšovaly ve vodě, v sedimentech a v biotě.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyjasňuje, že návrh obsahuje opatření, která mají omezit a ukončit znečištění.

Pozměňovací návrh 26

ČL. 2 ODST. 3 DRUHÝ PODODSTAVEC

Pro účely monitorování souladu s normami environmentální kvality pro látky uvedené v prvním pododstavci členské státy buď zavedou přísnější normu pro vodu, která nahradí normu uvedenou v části A přílohy I, nebo stanoví dodatečnou normu pro biotu.

Pro účely monitorování souladu s normami environmentální kvality pro látky uvedené v prvním pododstavci členské státy buď zavedou přísnější normu pro vodu, která nahradí normu uvedenou v části A přílohy I, nebo stanoví dodatečnou normu pro biotu.

 

Monitorování jiných látek uvedených v příloze I lze namísto ve vodě provádět i v sedimentech nebo biotě, pokud členské státy považují tuto metodu za vhodnější a méně nákladnou. Pokud jsou zjištěny významné koncentrace látek a členské státy se domnívají, že existuje riziko, že normy environmentální kvality pro vodu nebudou dodrženy, provádí se monitorování ve vodě, aby se zajistil soulad s normami environmentální kvality pro vodu.

Odůvodnění

Aby členské státy v co nejvyšší míře zajistily, že problémy s prioritními látkami ve vodním prostředí budou zjištěny, měly by mít možnost monitorovat látky z přílohy I v sedimentech či biotě, pokud to budou považovat za vhodnější a méně nákladné. Pokud však budou zjištěny významné koncentrace látek, musí být prováděno doplňkové monitorování ve vodě.

Pozměňovací návrh 27

ČL. 2 ODST. 3 A (NOVÝ)

 

3a. Nejpozději 12 měsíců poté, co členské státy poskytnou soupisy, předloží Komise návrh týkající se norem kvality pro koncentrace prioritních látek v sedimentech a biotě.

Odůvodnění

Povinnost členských států zajistit, aby nedocházelo ke zvyšování stávajících úrovní v biotě a sedimentech, vyžaduje akci Společenství ve věci norem kvality v souladu s ustanovením čl. 16 odst. 7 rámcové směrnice o vodě. Vhodnou lhůtou by byl jeden rok poté, co členské státy ohlásí svá zjištění prioritních látek v sedimentech a biotě.

Pozměňovací návrh 28

ČL. 2 ODST. 3 A (NOVÝ)

 

3a. Členské státy musí dosáhnout souladu se směrnicí Rady 98/83/ES ze dne 3. listopadu 1998 o jakosti vody určené k lidské spotřebě a hospodařit s útvary povrchových vod používaných k odběru pitné vody podle článku 7 směrnice 2000/60/ES. Tato směrnice se tedy provádí, aniž jsou dotčena ustanovení zavádějící přísnější normy.

Odůvodnění

Čl. 16 odst. 1 rámcové směrnice o vodě se výslovně zmiňuje o ochraně vod používaných k odběru pitné vody. Tato směrnice pojednává pouze o obecné ochraně vodních útvarů. Útvary určené k odběru pitné vody musí být předmětem specifičtějších opatření a norem, aby byly více v souladu s ustanovením čl. 7 odst. 3 rámcové směrnice (omezení čistění).

Pozměňovací návrh 29

ČL. 2 ODST. 4

4. Komise přezkoumá technický a vědecký pokrok, včetně závěrů hodnocení rizik podle čl. 16 odst. 2 písm. a) a b) směrnice 2000/60/ES a, bude-li to nutné, navrhne revizi norem environmentální kvality stanovených v částech A a B přílohy I této směrnice.

4. Komise přezkoumá technický a vědecký pokrok a systematicky přitom využívá databázi vypracovanou podle nařízení (ES) č. 1907/2006 pro kontrolu látek, které jsou škodlivé pro vodní organismy, a bioakumulativních nebo perzistentních látek, včetně závěrů hodnocení rizik podle čl. 16 odst. 2 písm. a) a b) směrnice 2000/60/ES a nejméně každé čtyři roky navrhne revizi norem environmentální kvality stanovených v částech A a B přílohy I této směrnice.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zajišťuje, aby Komise pro zjišťování dalších prioritních látek využívala údaje, které budou zpřístupněny díky nařízení REACH, a vyjasňuje, že trvá povinnost Komise podle čl. 16 odst. 4 přezkoumat její návrh nejméně každé čtyři roky.

Pozměňovací návrh 30

ČL. 2 ODST. 5

5. Komise může postupem podle čl. 21 odst. 2 směrnice 2000/60/ES stanovit povinné metody výpočtu uvedené ve druhém odstavci bodu 3 části C přílohy I této směrnice.

5. S cílem sjednotit a harmonizovat metody výpočtu musí Komise postupem podle čl. 21 odst. 2 směrnice 2000/60/ES a do dvou let od vstupu této směrnice v platnost stanovit povinnou metodiku alespoň pro otázky uvedené ve druhém odstavci bodu 3 části C přílohy I této směrnice.

Odůvodnění

Zkušenosti z praxe v této oblasti ukázaly, že pokud nejsou rozbor a odběr vzorků prováděny v souladu s normami, nelze řádně srovnávat výsledky a záznamy. V současné době neexistuje žádná metoda umožňující provádět přiměřenou nebo standardizovanou kontrolu určitých látek.

Aby se zachovala stejná úroveň ochrany a zabránilo se narušení hospodářské soutěže v členských státech, je třeba zavést určitou metodiku. Pro stanovení této metodiky k doplnění příslušného ustanovení čl. 8 odst. 3 směrnice 2000/60/ES se zavádí lhůta.

Pozměňovací návrh 31

Čl. 2 odst. 4 pododstavec 1a (nový)

 

Komise pozorně sleduje technický a vědecký pokrok týkající se látek, které se akumulují v sedimentech a biotě, a připraví pro ně NEK.

Odůvodnění

Spíše než ve vodě je vhodné sledovat akumulaci některých látek v sedimentech nebo v biotě.

Pozměňovací návrh 32

ČL. 2 ODST. 5A (nový)

 

5a. Je-li pro zajištění dodržování norem environmentální kvality nutné zakázat určité látky, předloží Komise příslušné návrhy na změnu platných právních aktů nebo na vytvoření nových aktů na úrovni Společenství.

Odůvodnění

Pokud jsou vody zasaženy problémy znečištění, které nemohou být vyřešeny omezením produkce nebo využívání určitých látek, měla by Komise navrhnout právní akty závazné v celé EU, které všem členským státům uloží stejné povinnosti, zejména v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH).

Pozměňovací návrh 33

ČL. 2 ODST. 5B (nový)

 

5b. Pokud pro určitá zařízení, látky či bodové zdroje jsou pro zaručení dodržování zásady, že znečišťovatel platí, zásady předběžné obezřetnosti a pro zajištění jednotného provádění v členských státech nezbytné stanovit mezní hodnoty emisí platné v celém Společenství nebo pokud takové mezní hodnoty emisí umožní dosáhnout norem environmentální kvality, předloží Komise návrhy v souladu s článkem 18 směrnice 96/61/ES.

Odůvodnění

Směrnice Rady 96/61/ES ze dne 24. září 1996 o integrované prevenci a omezování znečištění stanoví použití mezních hodnot emisí Společenství zejména pokud z výměny informací podle článku 16 uvedené směrnice vyplyne, že je nutný zásah Společenství. Mezní hodnoty emisí Společenství byly požadovány vždy, když po několik let vedly rozdíly v uplatňování v členských státech k porušování základních zásad předpisů Společenství v oblasti ochrany životního prostředí, tj. zásady předběžné obezřetnosti a zásady, že znečišťovatel platí, a způsobily znečištění životního prostředí, kterému bylo možno předejít, a vždy, když takový stav mohl způsobit narušení hospodářské soutěže na vnitřním trhu (environmentální dumping).

Pozměňovací návrh 34

ČLÁNEK 2A (nový)

 

Článek 2a

 

Pro dosažení cílů stanovených v článku 2 mohou členské státy uložit přísnější omezení používání nebo vypouštění látek, než jaká stanoví směrnice 91/414/EHS a nařízení XX/XXXX/ES, které ji nahrazuje, nebo jiné právní předpisy Společenství.

Odůvodnění

Tato směrnice nestanoví doplňková opatření pro správu emisí. V důsledku toho musí být členské státy plně oprávněny přijmout v případě nutnosti taková opatření samy.

Pozměňovací návrh 35

ČLÁNEK 3

1. Členské státy určí přechodné oblasti překračování, kde koncentrace jedné nebo více znečišťujících látek mohou překročit příslušné normy environmentální kvality, pokud neovlivní soulad zbývajícího útvaru povrchových vod s těmito normami.

1. Pokud z technického hlediska neexistuje žádný možný způsob čištění odpadních vod z jednoho či více bodových zdrojů, členské státy určí přechodné oblasti překračování, kde koncentrace jedné nebo více znečišťujících látek při slabém průtoku překročí příslušné normy environmentální kvality, pokud neovlivní soulad zbývajícího útvaru povrchových vod s těmito normami.

 

Členské státy zahrnou do plánů povodí stanovených v článku 13 směrnice 2000/60/ES akční plán na omezení rozlohy a délky trvání každé přechodné oblasti překračování, aby byly nejpozději do roku 2018 dodržovány platné normy.

2. Členské státy vymezí v každém případě rozsah částí útvarů povrchových vod přilehlých k místům vypouštění, které mají být klasifikovány jako přechodné oblasti překračování, přičemž jsou brány v úvahu příslušná ustanovení práva Společenství.

2. Členské státy vymezí v každém případě rozsah částí útvarů povrchových vod přilehlých k místům vypouštění, které mají být klasifikovány jako přechodné oblasti překračování, přičemž jsou brány v úvahu příslušná ustanovení práva Společenství.

Členské státy zahrnou popis každého dotyčného vymezení v plánech povodí uvedených v článku 13 směrnice 2000/60/ES.

Členské státy zahrnou popis každého dotyčného vymezení v plánech povodí uvedených v článku 13 směrnice 2000/60/ES.

3. Členské státy přezkoumají povolení uvedená ve směrnici 96/61/ES nebo předchozí omezení uvedená v čl. 11 odst. 3 písm. g) směrnice 2000/60/ES s cílem postupně snížit rozsah každé přechodné oblasti překračování uvedené v odstavci 1, vymezené ve vodních útvarech zasažených vypouštěním prioritních látek.

3. Členské státy přezkoumají povolení uvedená ve směrnici 96/61/ES nebo předchozí omezení uvedená v čl. 11 odst. 3 písm. g) směrnice 2000/60/ES s cílem postupně snížit rozsah každé přechodné oblasti překračování uvedené v odstavci 1, vymezené ve vodních útvarech zasažených vypouštěním prioritních látek.

4. Komise může postupem podle čl. 21 odst. 2 směrnice 2000/60/ES stanovit metodu, kterou mají členské státy použít k určování přechodné oblasti překračování.

4. Komise postupem podle čl. 21 odst. 2 směrnice 2000/60/ES stanoví metodu, kterou mají členské státy použít k určování přechodné oblasti překračování.

Pozměňovací návrh 36

ČL. 3 ODST. 2A (nový)

 

2a. V případě přeshraničních vodních toků je pro určení přechodné oblasti překračování nutný souhlas ostatních dotčených členských států.

Odůvodnění

U přeshraničních vodních toků se množství prioritních látek přesahujících přípustné mezní hodnoty a vypouštěných do vody v souladu s povolením, které vydal jeden členský stát, ne vždy do přechodu hranice sníží na úroveň předepsanou směrnicí. Od členských států na dolním toku lze však vyžadovat soulad se směrnicí pouze v případě, když se již znečištěné vody dostanou na jejich území s jejich souhlasem.

Pozměňovací návrh 37

ČLÁNEK 3A (nový)

 

Článek 3a

 

Metody omezování emisí ze strany členských států

 

1. Aby členské státy dosáhly cílů článku 1, stanoví integrované plány omezování emisí a opatření pro postupné odstranění prioritních a prioritních nebezpečných látek v rámci programu opatření stanoveného v článku 11 směrnice 2000/60/ES. Plány budou obsahovat alespoň:

 

a) výsledky šetření podle článku 4;

 

b) cíle pro látky včetně objemů a hmotnostních bilancí;

 

c) odvětvové strategie pro hlavní zdroje znečištění (zejména pro průmysl, zemědělství, lesnictví, domácnosti, zdravotnictví, dopravu);

 

d) opatření k omezení difúzního znečištění v důsledku úniků látek z produktů;

 

e) opatření pro nahrazení prioritních nebezpečných látek;

 

f) nástroje včetně ekonomických opatření v souladu s článkem 9 směrnice 2000/60/ES;

 

g) emisní normy doplňující stávající právní předpisy ES;

 

h) opatření pro informování, poradenství a odborné vzdělávání.

 

2. Plány budou vypracovány podle transparentních kritérií a přezkoumány v rámci revize programů opatření. Členské státy každé tři roky podají Komisi a veřejnosti zprávu o pokroku při provádění a o tom, jak opatření přispěla k dosahování cílů této směrnice.

Odůvodnění

Zajišťuje soulad s články 10 a 16 rámcové směrnice o vodě.

Pozměňovací návrh 38

ČL. 4 ODST. 1

1. Na základě informací shromážděných v souladu s články 5 a 8 směrnice 2000/60/ES a podle nařízení (ES) č. 166/2006 vypracují členské státy soupis emisí, vypouštění a úniků všech prioritních látek a znečišťujících látek uvedených v částech A a B přílohy I pro každé povodí nebo jeho část na svém území.

1. Na základě informací shromážděných v souladu s články 5 a 8 směrnice 2000/60/ES nebo jiných dostupných údajů a podle nařízení (ES) č. 166/2006 vypracují členské státy soupis emisí, vypouštění a úniků a jejich zdrojů u všech původních zdrojů prioritních látek (jak bodových, tak difúzních zdrojů znečištění) a znečišťujících látek uvedených v příloze II nebo v částech A a B přílohy I pro každé povodí nebo jeho část na svém území, a to včetně jejich koncentrací v sedimentech a biotě, přičemž soupis bude případně zahrnovat i mapy.

 

Členské státy do soupisu zahrnou všechna opatření k omezování emisí přijatá pro prioritní a znečišťující látky uvedené v částech A a B přílohy I.

Odůvodnění

Mělo by být jasně stanoveno, že soupis uvede zdroje emisí, vypouštění a úniků prioritních látek a jiných znečišťujících látek, jakož i koncentrace v sedimentech a biotě. Pro lepší transparentnost by měly být znázorněny v mapách.

Vzhledem k povinnosti omezovat nebo zastavovat prioritní látky, by členské státy měly do svých soupisů zahrnout i informace o těchto opatřeních.

Doplněním výrazu „původní zdroje“ se zajistí, že čistírny odpadních vod nebudou považovány za zdroje prioritních látek. Tyto čistírny totiž neprodukují prioritní látky a nebyly vytvořeny pro jejich odstraňování. Soupis by se tedy měl týkat „původních“ zdrojů, které leží nad čistírnou odpadních vod, která je napojena na městskou síť pro sběr odpadních vod. Tento soupis by navíc neměl uvádět pouze bodové zdroje znečištění, ale rovněž zdroje difúzní.

Pozměňovací návrh 39

ČL. 4 ODST. 1A (nový)

 

1a. Členské státy vytvoří specifické monitorovací programy pro sedimenty a biotu, vymezí druhy a tkáně, které mají být analyzovány a stanoví způsob, jakým budou vyjádřeny výsledky v souladu se sezónními rozdíly organismů;

Pozměňovací návrh 40

ČL. 4 ODST. 2 PODODSTAVEC 2A (nový)

 

Při přípravě soupisů mohou členské státy použít informace o emisích, vypouštění a únicích, které byly shromažďovány od vstupu směrnice 2000/60/ES v platnost, za předpokladu, že tyto informace splňují stejné kvalitativní požadavky, jaké se vztahují na informace uvedené v odstavci 1.

Odůvodnění

Členským státům by mělo být povoleno zveřejnit informace získané z dřívějších činností. Při hodnocení pokroku by měla Komise vzít tyto dodatečné informace v úvahu.

Pozměňovací návrh 41

ČL. 4 ODST. 4A (nový)

 

4a. Jelikož musejí být emise, vypouštění a úniky prioritních látek postupně sníženy nebo zastaveny, je pro dosažení tohoto cíle nutné, aby členské státy při sestavování soupisu znečisťujících látek vypracovaly také vhodný harmonogram.

Pozměňovací návrh 42

ČL. 4 ODST. 5

5. Komise ověří, že emise, vypouštění a úniky uvedené v soupise splňují do roku 2025 povinnosti pro snižování nebo zastavení stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. a) bodě iv) směrnice 2000/60/ES.

5. Komise do roku 2012 ověří, že lze očekávat, že emise, vypouštění a úniky uvedené v soupise splní do roku 2015 povinnosti pro snižování a zastavení stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. a) bodě iv) směrnice 2000/60/ES. Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o tomto ověření. Pokud ze zprávy vyplyne, že tyto povinnosti pravděpodobně splněny nebudou, navrhne do roku 2013 nezbytná opatření na úrovni Společenství podle článku 251 Smlouvy o ES.

Odůvodnění

Podle čl. 4 odst. 1 rámcové směrnice o vodě provedou členské státy nezbytná opatření v souladu s čl. 16 odst. 1 a 8 s cílem postupně snížit nebo zastavit znečišťování. Proto není přijatelné pro ověření souladu čekat až do samého konce – do roku 2025. Takové ověření by mělo být provedeno nejpozději v polovině období a v případě, že z ověření vyplyne, že uvedené povinnosti pravděpodobně splněny nebudou, mělo by být přijato opatření na úrovni Společenství.

Pozměňovací návrh 43

ČL. 4 ODST. 5 PODODSTAVEC 1A (nový)

 

Při ověřování vezme Komise v úvahu:

 

- technickou realizovatelnost a přiměřenost nákladů;

 

- použití nejlepších dostupných technologií;

 

- existenci přirozených koncentrací pozadí.

Odůvodnění

Při hodnocení pokroku členských států v plnění cíle stanoveného v čl. 4 odst. 1 písm. a) bodu iv) směrnice 2000/60/ES zohlední Komise podmínky, které by mohly omezit dosah určitých opatření.

Pozměňovací návrh 44

ČL. 4 ODST. 6

6. Komise může postupem podle čl. 21 odst. 2 směrnice 2000/60/ES stanovit metodu, kterou mají členské státy použít k vypracování soupisů.

6. Komise stanoví postupem podle čl. 21 odst. 2 směrnice 2000/60/ES technické specifikace analýz a také metodu, kterou mají členské státy použít k vypracování soupisů.

Pozměňovací návrh 45

ČLÁNEK 4A

 

Článek 4a

 

Opatření pro snížení znečišťování prioritními látkami

 

1. Aby bylo dosaženo snížení znečišťování prioritními látkami a prioritními nebezpečnými látkami, které byly stanoveny v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. a) podbodem iv) směrnice 2000/60/ES, členské státy zajistí, aby program opatření vypracovaný podle článku 11 uvedené směrnice zahrnoval rovněž preventivní či kontrolní opatření týkající se bodových a difúzních zdrojů znečištění a normy environmentální kvality, které tato směrnice stanoví.

 

2. Na základě článků 4 a 12 směrnice 2000/60/ES a za účelem dosažení cílů stanovených těmito články členské státy rozhodnou, zda je nutné revidovat provádění existujících opatření nebo zavést nová opatření ke snížení a omezení znečišťování prioritními látkami a prioritními nebezpečnými látkami. Komise předloží vhodná opatření na úrovni Společenství vždy, když to bude považováno za nejvhodnější řešení.

 

3. V rámci zprávy o provádění čl. 18 odst. 1 směrnice 2000/60/ES provede Komise formální posouzení souladu a účinnosti všech legislativních aktů Společenství s přímým nebo nepřímým dopadem na dobrou kvalitu vody. Toto posouzení umožní, aby byla opatření Společenství navržena, upravena nebo prováděna dle potřeby.

 

4. V souladu s čl. 16 odst. 8 směrnice 2000/60/ES navrhne Komise metody snižování emisí založenou na nejlepších dostupných technologiích a osvědčených postupech v oblasti životního prostředí. Tyto metody budou uplatňovat členské státy pro všechny bodové zdroje.

Pozměňovací návrh 46

ČLÁNEK 4A (nový)

 

Článek 4a

 

Zařazení dioxinů a PCB

 

Nejpozději do 31. ledna 2008 předloží Komise podle článku 16 směrnice 2000/60/ES návrh revize této směrnice, jehož cílem bude zařazení dioxinů a PCB na seznam prioritních látek, které jsou stanoveny v příloze II a zahrnují odpovídající normy environmentální kvality v příloze I.

Pozměňovací návrh 47

ČLÁNEK 4B (nový)

 

Článek 4b

 

Znečišťování pocházející ze třetích zemí

 

Nejpozději rok po vstupu této směrnice v platnost předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o stavu znečišťování pocházejícího ze třetích zemí. Na základě této zprávy, a bude-li to nutné, vyzve Evropský parlament a Rada Komisi k předložení návrhů.

Odůvodnění

Komise se musí zabývat problémem znečišťování pocházejícího ze třetích zemí.

Pozměňovací návrh 48

ČL. 9 ODST. 1 PRVNÍ PODODSTAVEC

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do [18 měsíců po vstupu této směrnice v platnost]. Neprodleně sdělí Komisi znění uvedených předpisů a srovnávací tabulku mezi ustanoveními uvedených předpisů a této směrnice.

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do [18 měsíců po vstupu této směrnice v platnost]. Neprodleně sdělí Komisi znění uvedených předpisů a dodá srovnávací tabulku mezi ustanoveními uvedených předpisů a této směrnice.

Pozměňovací návrh 49

ČLÁNEK 9A (nový)

 

Článek 9a

 

Doplňková činnost Společenství

 

Komise zavede jasné a transparentní postupy, které stanoví pro členské státy efektivní a cílený rámec pro předávání údajů o prioritních látkách, který podpoří rozhodovací proces Společenství a v budoucnosti umožní stanovit jednotné normy environmentální kvality pro sedimenty a biotu a dodatečné snižování emisí.

Pozměňovací návrh 50

PŘÍLOHA I NÁZVY PŘÍLOHY A ČÁSTI A

PŘÍLOHA I : NORMY ENVIRONMENTÁLNÍ KVALITY PRO PRIORITNÍ LÁTKY A NĚKTERÉ DALŠÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍ LÁTKY

PŘÍLOHA I : NORMY ENVIRONMENTÁLNÍ KVALITY PRO PRIORITNÍ LÁTKY

Část A : Normy environmentální kvality (NEK) pro prioritní látky v povrchových vodách

Normy environmentální kvality (NEK) v povrchových vodách

Odůvodnění

Není důvod rozlišovat prioritní látky a další znečišťující látky. Je proto logické uvádět tyto látky v jedné tabulce.

Pozměňovací návrh 51

PŘÍLOHA I ČÁST B NÁZEV

Část B : Normy environmentální kvality (NEK) pro ostatní znečišťující látky

vypouští se

Odůvodnění

Pokud bude přijat pozměňovací návrh 16, budou všechny znečišťující látky uvedeny v části A přílohy I. Nebudou rozlišovány „prioritní látky“ a „ostatní znečišťující látky“. Název části B bude tedy bezpředmětný.

Pozměňovací návrh 52

PŘÍLOHA I ČÁST C ODST. 3 DRUHÝ PODODSTAVEC

Pokud jsou přirozené koncentrace pozadí kovů vyšší než hodnota NEK nebo pokud tvrdost, pH nebo jiné parametry kvality vody ovlivní biologickou dostupnost kovů, mohou členské státy tuto okolnost vzít v úvahu při posuzování výsledků monitorování vzhledem k NEK. Pokud tak učiní, je použití metod výpočtu stanovených podle čl. 2 odst. 5 povinné.

Přirozené koncentrace pozadí kovů budou připočteny k hodnotě NEK. Kromě toho, pokud tvrdost, pH nebo jiné parametry kvality vody ovlivní biologickou dostupnost kovů, mohou členské státy tuto okolnost vzít v úvahu při posuzování výsledků monitorování vzhledem k NEK. Přirozené koncentrace pozadí kovů ve vnitrozemských povrchových vodách a pobřežních vodách se určují zejména s ohledem na geologický substrát a přirozené vymývání v povodích řek. Členské státy do svých plánů povodí zahrnou přirozené koncentrace pozadí kovů a to, jak jsou tyto koncentrace zohledňovány při posuzování výsledků vzhledem k NEK.

Odůvodnění

V EU se přirozené koncentrace pozadí kovů v povrchových a pobřežních vodách v jednotlivých zeměpisných oblastech značně liší. NEK pro kovy musí u každého povodí brát v úvahu ty kovy, které se do vody dostávají z půdy a v důsledku přirozeného vymývání. Nebylo dosaženo žádné společné vědecké shody o tom, jaké postupy by měly být použity pro zařazení koncentrací pozadí do NEK. Proto by na úrovni Společenství neměla být zavedena žádná právně závazná společná metoda výpočtu a členské státy by měly být povinny hlásit Komisi ve svých plánech povodí, jak byly tyto koncentrace pozadí zohledněny.

Pozměňovací návrh 53

PŘÍLOHA II
Příloha X, tabulka, řádek 1 (směrnice 2000/60/ES)

Znění navržené Komisí

Číslo

Číslo CAS

Číslo EU

Název prioritní látky

Identifikována jako prioritní nebezpečná látka

(1)

15972-50-8

204-110-8

Alachlor

 

Pozměňovací návrhy Parlamentu

Číslo

Číslo CAS

Číslo EU

Název prioritní látky

Identifikována jako prioritní nebezpečná látka

(1)

15972-50-8

204-110-8

Alachlor

X

Odůvodnění

Alachlor je pesticid, který již není nikde v EU povolen k obecnému použití. Jedná se o karcinogen, který by mohl mít škodlivý vliv na ryby a jiné vodní organismy. Měl být zařazen mezi prioritní nebezpečné látky, protože pouze nulové emise zabrání dlouhodobým škodlivým účinkům.

Pozměňovací návrh 54

PŘÍLOHA II
Příloha X, tabulka, řádek 3 (směrnice 2000/60/ES)

Znění navržené Komisí

Číslo

Číslo CAS

Číslo EU

Název prioritní látky

Identifikována jako prioritní nebezpečná látka

(3)

1912-24-9

217-617-8

Atrazin

 

Pozměňovací návrhy Parlamentu

Číslo

Číslo CAS

Číslo EU

Název prioritní látky

Identifikována jako prioritní nebezpečná látka

(3)

1912-24-9

217-617-8

Atrazin

X

Odůvodnění

Atrazin přestal být považován za nebezpečnou látku z politických a nikoli vědeckých důvodů. Je to endokrinní disruptor, který vyvolává značné znepokojení. Komise ve svém hodnocení dopadu uvádí, že na základě znaleckého posudku jej lze zařadit mezi prioritní nebezpečné látky, což však posléze neučinila z důvodu možného dopadu takového rozhodnutí. To narušuje samotná ustanovení rámcové směrnice o vodě. Atrazin by měl být zařazen mezi prioritní nebezpečné látky.

Pozměňovací návrh 55

PŘÍLOHA II
Příloha X, tabulka, řádek 12 (směrnice 2000/60/ES)

Znění navržené Komisí

Číslo

Číslo CAS

Číslo EU

Název prioritní látky

Identifikována jako prioritní nebezpečná látka

(12)

117-81-7

204-211-0

Di(2-ethylhexyl)ftalát (DEHP)

 

Pozměňovací návrhy Parlamentu

Číslo

Číslo CAS

Číslo EU

Název prioritní látky

Identifikována jako prioritní nebezpečná látka

(12)

117-81-7

204-211-0

Di(2-ethylhexyl)ftalát (DEHP)

X

Odůvodnění

DEHP je vysokoobjemová průmyslová chemická látka, téměř výhradně užívaná ke změkčování PVC. V životním prostředí je velmi rozšířena. DEHP je oficiálně považován za toxický pro reprodukci. Vědecký výbor Evropské komise zjistil, že tato látka je relativně perzistentní a proto by měla být zařazena mezi prioritní nebezpečné látky.

Pozměňovací návrh 56

PŘÍLOHA II
Příloha X řádek 13 (směrnice 2000/60/ES)

Znění navržené Komisí

Číslo

Číslo CAS

Číslo EU

Název prioritní látky

Identifikována jako prioritní nebezpečná látka

(13)

3340-54-1

206-354-4

Diuron

 

Pozměňovací návrhy Parlamentu

Číslo

Číslo CAS

Číslo EU

Název prioritní látky

Identifikována jako prioritní nebezpečná látka

(13)

3340-54-1

206-354-4

Diuron

X

Odůvodnění

Diuron je herbicid široce užívaný například k odstraňování vegetace ze železničních kolejí. Jeho obecné omezení v EU se v současné době projednává. Diuron je karcinogenní a toxický pro reprodukci a znečišťuje spodní vody. Z těchto důvodů by měl být zařazen mezi prioritní nebezpečné látky.

Pozměňovací návrh 57

PŘÍLOHA II
Příloha X, tabulka, řádek 20 (směrnice 2000/60/ES)

Znění navržené Komisí

Číslo

Číslo CAS

Číslo EU

Název prioritní látky

Identifikována jako prioritní nebezpečná látka

(20)

7439-92-1

231-100-4

Olovo a jeho sloučeniny

 

Pozměňovací návrhy Parlamentu

Číslo

Číslo CAS

Číslo EU

Název prioritní látky

Identifikována jako prioritní nebezpečná látka

(20)

7439-92-1

231-100-4

Olovo a jeho sloučeniny

X

Odůvodnění

Olovo je perzistentní, byla zjištěna jeho bioakumulace v měkkýších a je velmi toxické. Komise OSPAR zahrnula olovo do svého seznamu chemických látek k prioritní akci a nachází se mezi prioritními skupinami látek nebezpečných pro Baltské moře podle HELCOM. Olovo by mělo by být zařazeno mezi prioritní nebezpečné látky a jeho emise a úniky by měly být postupně ukončeny.

Pozměňovací návrh 58

PŘÍLOHA II
Příloha X řádek 22 (směrnice 2000/60/ES)

Znění navržené Komisí

Číslo

Číslo CAS

Číslo EU

Název prioritní látky

Identifikována jako prioritní nebezpečná látka

(22)

91-20-3

202-049-5

Naftalen

 

Pozměňovací návrhy Parlamentu

Číslo

Číslo CAS

Číslo EU

Název prioritní látky

Identifikována jako prioritní nebezpečná látka

(22)

91-20-3

202-049-5

Naftalen

X

Odůvodnění

Naftalen je průmyslová chemická látka, mimo jiné využívaná při výrobě barviv a pigmentů, ale také při výrobě pesticidů. Naftalen je karcinogenní a neurotoxický, ale může se vyskytovat i v přírodě. Vzhledem k tomu, že je pro vodní organismy toxický i při nízkých koncentracích, měl by být zařazen mezi prioritní nebezpečné látky.

Pozměňovací návrh 59

PŘÍLOHA II
Příloha X řádek 25 (směrnice 2000/60/ES)

Znění navržené Komisí

Číslo

Číslo CAS

Číslo EU

Název prioritní látky

Identifikována jako prioritní nebezpečná látka

(25)

1806-26-4

217-302-5

Oktylfenol

 

 

140-66-9

-

(4-terc. oktylfenol)

 

Pozměňovací návrhy Parlamentu

Číslo

Číslo CAS

Číslo EU

Název prioritní látky

Identifikována jako prioritní nebezpečná látka

(25)

1806-26-4

217-302-5

Oktylfenol

X

 

140-66-9

-

(4-terc. oktylfenol)

X

Odůvodnění

Oktylfenol je levná průmyslová chemická látka. Jeho použití na rozpouštění pesticidů je od roku 2005 zakázáno. Nadále se však využívá v průmyslu k různým jiným účelům, ačkoli pravděpodobně dereguluje estrogeny. Komise OSPAR jej zahrnula do svého seznamu chemických látek k prioritní akci OSPAR. Vzhledem k tomu, že je pro vodní organismy toxický, musí být zařazen mezi prioritní nebezpečné látky.

Pozměňovací návrh 60

PŘÍLOHA II
Příloha X řádek 27 (směrnice 2000/60/ES)

Znění navržené Komisí

Číslo

Číslo CAS

Číslo EU

Název prioritní látky

Identifikována jako prioritní nebezpečná látka

(27)

87-86-5

231-152-8

Pentachlorfenol

 

Pozměňovací návrhy Parlamentu

Číslo

Číslo CAS

Číslo EU

Název prioritní látky

Identifikována jako prioritní nebezpečná látka

(27)

87-86-5

231-152-8

Pentachlorfenol

X

Odůvodnění

PCP je již v EU zakázán jako pesticid, ale jako průmyslová chemikálie je stále povolen pro ošetřování dřeva a pro některá další použití v průmyslových zařízeních. PCP je rozhodně karcinogenní a jedná se také o endokrinní disruptor. Komise OSPAR pro ochranu mořského prostředí severovýchodního Atlantiku jej zahrnula do svého seznamu látek k prioritní akci a nachází se mezi prioritními skupinami látek nebezpečných pro Baltské moře podle HELCOM. Vzhledem k tomu, že je pro vodní organismy toxický, měl by být zařazen mezi prioritní nebezpečné látky.

Pozměňovací návrh 61

PŘÍLOHA II
Příloha X řádek 29 (směrnice 2000/60/ES)

Znění navržené Komisí

Číslo

Číslo CAS

Číslo EU

Název prioritní látky

Identifikována jako prioritní nebezpečná látka

(29)

122-34-9

204-535-2

Simazin

 

Pozměňovací návrhy Parlamentu

Číslo

Číslo CAS

Číslo EU

Název prioritní látky

Identifikována jako prioritní nebezpečná látka

(29)

122-34-9

204-535-2

Simazin

X

Odůvodnění

Simazin přestal být považován za nebezpečnou látku z politických a nikoli vědeckých důvodů. Simazin je endokrinní disruptor, který vyvolává značné znepokojení. Komise ve svém hodnocení dopadu uvádí, že simazin by podle znaleckého posudku mohl být zařazen mezi prioritní nebezpečné látky, což však Komise posléze neučinila z důvodu možného dopadu takového rozhodnutí. To narušuje samotná ustanovení rámcové směrnice o vodě. Simazin by měl být zařazen mezi prioritní nebezpečné látky.

Pozměňovací návrh 62

PŘÍLOHA II
Příloha X, tabulka, řádek 31 (směrnice 2000/60/ES)

Znění navržené Komisí

Číslo

Číslo CAS

Číslo EU

Název prioritní látky

Identifikována jako prioritní nebezpečná látka

(31)

12002-48-1

234-413-4

Trichlorbenzeny

 

Pozměňovací návrhy Parlamentu

Číslo

Číslo CAS

Číslo EU

Název prioritní látky

Identifikována jako prioritní nebezpečná látka

(31)

12002-48-1

234-413-4

Trichlorbenzeny

X

Odůvodnění

Trichlorbenzen je pravděpodobně perzistentní a bioakumulativní a tato toxická látka vyvolává značné znepokojení. Komise ve svém hodnocení dopadu uvádí, že trichlorbenzen by podle znaleckého posudku mohl být zařazen mezi prioritní nebezpečné látky, což však Komise posléze neučinila z důvodu možného dopadu takového rozhodnutí. To narušuje samotná ustanovení rámcové směrnice o vodě. Trichlorbenzen by měl být zařazen mezi prioritní nebezpečné látky.

Pozměňovací návrh 63

PŘÍLOHA II
Příloha X řádek 33 (směrnice 2000/60/ES)

Znění navržené Komisí

Číslo

Číslo CAS

Číslo EU

Název prioritní látky

Identifikována jako prioritní nebezpečná látka

(33)

1582-09-8

216-428-8

Trifluralin

 

Pozměňovací návrhy Parlamentu

Číslo

Číslo CAS

Číslo EU

Název prioritní látky

Identifikována jako prioritní nebezpečná látka

(33)

1582-09-8

216-428-8

Trifluralin

X

Odůvodnění

Trifluralin je perzistentní v sedimentech a půdách a podle všeobecného názoru je pravděpodobně bioakumulativní a toxický. V souladu s definicí v čl. 2 odst. 29 rámcové směrnice by měl být zařazen mezi prioritní nebezpečné látky.

Pozměňovací návrh 64

PŘÍLOHA II, TABULKA, ŘÁDKY 33A AŽ 33CH (nové)

Číslo

Číslo CAS

Číslo EU2

Název prioritní látky

Identifikována jako prioritní nebezpečná látka

(33 a)

nepoužije se

xxx-xxx-x

DDT celkem1

 

X

(33 b)

50-29-3

200-024-3

para-para-DDT

X

(33 c)

309-00-2

206-215-8

Aldrin

X

(33 d)

60-57-1

200-484-5

Dieldrin

X

(33 e)

72-20-8

200-775-7

Endrin

X

(33 f)

465-73-6

207-366-2

Isodrin

X

(33 g)

56-23-5

200-262-8

Tetrachlormethan

X

(33 h)

127-18-4

204-825-9

Tetrachlorethylen

X

(33 ch)

79-01-6

201-167-4

Trichlorethylen

X

1DDT celkem zahrnuje součet následujících izomerů: 1,1,1-trichlor-2,2 bis (p -chlorofenyl)ethan (CAS 50-29-3); číslo EU 200-024-3); 1,1,1-trichlor-2 (o -chlorfenyl)-2-(p -chlorfenyl)ethan (CAS 789-02-6); číslo EU 212-332-5); 1,1-dichlor-2,2 bis (p -chlorfenyl)ethylen (CAS 72-55-9) číslo EU 200-784-6) a 1,1-dichlor-2,2 bis (p-chlorfenyl)ethan (CAS 72-54-8, číslo EU 200-783-0).

Pozměňovací návrh 65

PŘÍLOHA II
Příloha X, tabulka (nová) (směrnice 2000/60/ES)

Číslo

Číslo CAS

Číslo EU

Název prioritní látky

Identifikována jako prioritní nebezpečná látka

(33a)

131-49-7

205-024-7

Amidotrizoát

(******)

(33b)

1066-51-9

--

AMPA

X(*****)

(33c)

25057-89-0

246-585-8

Bentazon

X(*****)

(33e)

80-05-7

 

Bisfenol A

X(*****)

(33g)

92-88-6

202-200-5

4 4'-bisfenol

X(*****)

(33i)

298-46-4

06-062-7

Karbamazepin

X

(33j)

23593-75-1

245-764-8

Klotrimazol

(******)

(33l)

84-74-2

201-557-4

Dibutyl-ftalát (DBP)

X(*****)

(33m)

15307-86-5

 

Diklofenak

(******)

(33o)

115-32-2

204-082-0

Dikofol

X(*****)

(33q)

67-43-6

200-652-8

DTPA

X(*****)

(33r)

60-00-4

200-449-4

EDTA

X(*****)

(33s)

637-92-3

211-309-7

ETBE

X(*****)

(33u)

57-12-5

 

Volný kyanid

(******)

(33v)

1071-83-6

213-997-4

Glyfosát

X(*****)

(33w)

1222-05-5

214-946-9

HHCB

X(*****)

(33x)

60166-93-0

262-093-6

Iopamidol

(******)

(33y)

7085-19-0

230-386-8

Mecoprop (MCPP)

X(*****)

(33aa)

36861-47-9

253-242-6

3-(4-methylbenzyliden)-d-lkafr

X(*****)

(33ac)

81-14-1

201-328-9

Mošusový keton

X(*****)

(ad)

81-15-2

201-329-4

Mošusový xylen

X(*****)

(33af)

1634-04-4

16-653-1

MTBE

X(*****)

(33ah)

81-04-9

201-317-9

Kyselina naftalen-1,5-disulfonová

 

(33ai)

5466-77-3

226-775-7

2-ethylhexyl-4-methoxycinnamát

X(*****)

(33ak)

 

 

1763-23-1

 

2795-39-3

29081-56-9

29457-72-5

70225-39-5

 

335-67-1

3825-26-1

 

 

217-179-8

 

220-527-1

249-415-0

249-644-6

-

 

206-397-9

223-320-4

Perfluorované sloučeniny (PFC)

 

Perfluorooktan-sulfonátová kyselina (PFOS)

Draselná sůl

Amonná sůl

Lithiová sůl

Diethanolaminová sůl (DEA)

 

Perfluorooktanová kyselina (PFOA)

Amonný perfluoroktanát (APFO)

 

X(*****)

(33ap)

124495-18-7

--

Chinoxyfen 5,7-dichlor-4-(4-fluorfenoxy)chinolin)

X(*****)

(33ar)

79-94-7

201-236-9

Tetrabromobisfenol A (TBBP-A)

X(*****)

(33at)

21145-77-7

244-240-6

Tonalid (AHTN)

X(*****)

(*****)Tato prioritní látka podléhá přezkumu, aby mohla být identifikována jako možná „prioritní nebezpečná látka“. Komise předloží Parlamentu a Radě návrh na její konečnou klasifikaci nejpozději 12 měsíců od vstupu této směrnice v platnost, aniž je dotčen harmonogram stanovený v článku 16 směrnice 2000/60/ES pro návrhy Komise týkající se kontrol.

(******) Tato látka podléhá přezkumu, aby mohla být identifikována jako možná „prioritní látka“. Komise předloží Parlamentu a Radě návrh na její konečnou klasifikaci nejpozději 12 měsíců od vstupu této směrnice v platnost, aniž je dotčen harmonogram stanovený v článku 16 směrnice 2000/60/ES pro návrhy Komise týkající se kontrol.

  • [1]  Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Tato směrnice vychází z povinnosti, kterou ukládá směrnice, jíž se stanoví rámec pro politiku Společenství v oblasti vodního hospodářství.

Rámcová směrnice ukládá v článku 16 Evropské komisi povinnost předkládat různé návrhy, mezi něž se řadí specifická opatření proti znečišťování vod některými znečišťujícími látkami nebo jejich skupinami, které představují významné riziko pro vodní prostředí nebo jeho prostřednictvím, vypracovat seznam prioritních látek a prioritních nebezpečných látek, ale rovněž stanovit normy jakosti použitelné pro koncentraci prioritních látek v povrchových vodách, v sedimentech nebo biotě.

Tyto normy environmentální kvality stanoví koncentrace znečišťujících látek nebo skupin znečišťujících látek ve vodě, v sedimentech nebo biotě, které nesmí být z důvodu ochrany lidského zdraví a životního prostředí překročeny (čl. 2 bod 35 rámcové směrnice). Navržená směrnice tedy stanoví mezní hodnoty koncentrace v povrchových vodách pro 41 druhů pesticidů, těžkých kovů a dalších nebezpečných chemických látek, které představují zvláštní riziko pro vodní živočichy a rostliny a pro lidské zdraví. Komise uvádí, že při přípravě návrhu důkladně zvážila možnost zavést specifická kontrolní opatření pro prioritní látky na úrovni Unie. Studie dopadu návrhu však ukázala, že tato opatření by nebyla v současnosti opodstatněná vzhledem k mnoha nástrojům Společenství, které již platí nebo budou přijaty a jejichž cílem je snížit emise.

Je tedy třeba objasnit vztah mezi oběma texty a upřesnit nejednoznačné formulace. Zejména je třeba zhodnotit cíle a navrhovaná opatření pro jejich dosažení, a to z hlediska povinností uvedených v rámcové směrnici, ale je rovněž třeba posoudit jejich účelnost.

V tomto ohledu zpravodajka považuje za důležité zdůraznit, že tato dceřiná směrnice je součástí globálního přístupu, jehož cílem je bojovat proti šíření některých látek považovaných za prioritní v povrchových vodách. Hlavním cílem této směrnice proto není stanovit kritéria pro pitnou vodu.

Komise nenavrhla kontrolní opatření pro vypouštění, vzhledem k tomu, že se jich týkají různé jiné směrnice (REACH, IPPC, ...). Je však třeba zajistit, aby si tato opatření neodporovala, nepřekrývala se a především, aby žádné zdroje emisí, vypouštění nebo úniků nezůstaly nepokryty, přičemž nesmíme zapomínat na zvláštní situace, kdy výskyt některých látek je dlouhodobý a přirozený.

Zpravodajka se tedy snažila nalézt odpověď na výše uvedené otázky, ale rovněž na problémy spojené s difúzním znečišťováním.

Zpravodajka navíc vyzývá Komisi, aby vypracovala společnou metodiku s cílem zaručit přiměřenou úroveň ochrany, ale rovněž předcházet narušení hospodářské soutěže.

Návrh Komise rozlišuje prioritní látky a ostatní znečišťující látky. Toto rozlišování vede pouze k nejasnostem, proto zpravodajka navrhuje zařadit uvedených osm „dalších znečišťujících látek“ mezi prioritní látky a vzhledem k jejich účinkům dokonce mezi nebezpečné prioritní látky.

Je rovněž třeba zabývat se zvláštním případem přístavních zón. Přístavy představují zóny, kde se rozptýlené látky z důvodu bagrování vyskytují ve velkém množství. Tato specifická situace tedy vyžaduje přiměřené řešení.

Zpravodajka vyzývá Komisi, aby se zabývala problémem znečišťování pocházejícího ze třetích zemí.

Zpravodajka se dále domnívá, že některé otázky je vhodné projednat. Někteří partneři, s nimiž se při přípravě této zprávy setkala, totiž vyjádřili údiv nad určitými hodnotami NEK, které neodpovídají metodice popsané v dokumentech, jež jsou k dispozici na webových stránkách CIRCA (Communication & Information Resource Centre Administrator). Zpravodajka tudíž zdůrazňuje, že je nutné projednat z odborného hlediska následující látky: benzen, kadmium, hexachlorbenzen, hexachlorbutadien, rtuť, nikl, olovo, PAU. Z jednání vyplynul zejména nesouhlas s hodnotou NEK 0,05 µg.l-1 pro rtuť, která zřejmě nepřihlíží k sekundární otravě způsobené methylrtutí, a s hodnotou 0,2 µg.l-1 pro kadmium. Pokud jde o náhodné znečištění, výjimky, která tato směrnice umožňuje, musí být v souladu s rámcovou směrnicí o vodě, a musí tedy být Komisí objasněny.

STANOVISKO Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (1. 3. 2007)

pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o normách environmentální kvality v oblasti vodní politiky a změně směrnice 2000/60/ES
(KOM(2006)0397 – C6‑0243/2006 –2006/0129 (COD))

Navrhovatel: Paul Rübig

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Rámcová směrnice o vodě[1], která byla přijata v roce 2000, stanovila strategii prevence a omezování chemického znečišťování vody. Pokud jde o povrchové vody, členské státy byly požádány, aby předcházely zhoršování kvality povrchových vod, do roku 2015 dosáhly cílů environmentální kvality a do roku 2025 zastavily/postupně odstranily vypouštění, emise a úniky „prioritních látek“ a „prioritních nebezpečných látek“. V té době však byly přesné definice „prioritních (nebezpečných) látek“ a environmentální kvality opomenuty. V roce 2001 Komise částečně tento nedostatek napravila a definovala látky zvláštního zájmu[2](33 prioritních látek, z nichž 25 bylo potenciálně nebezpečných).

Tento návrh se snaží zaplnit zbývající mezeru definováním norem environmentální kvality (jak mezní hodnoty k zamezení krátkodobých nevratných důsledků, tak maximálního ročního průměru k zamezení dlouhodobých a chronických účinků), vytvořením seznamu pro kontrolu plnění cílů snížení a/nebo zastavení vypouštění, emisí a úniků látek zvláštního zájmu, a vytvořením seznamu 13 „prioritních nebezpečných látek.“

Navrhovatel tento návrh vítá. Voda je významným přírodním zdrojem pitné vody a je využívána v průmyslu i v zemědělství, a proto by měla být chráněna pro současné a budoucí použití. Očekává se, že tento návrh sníží náklady na čistění pitné vody a zvýší příležitosti pro průmyslové podniky zajišťující čistší technologie. Zrušením 5 starších směrnic tento návrh navíc sníží administrativní zátěž a zjednoduší právní předpisy, čímž přispěje k plnění cíle „lepší regulace“ v Evropské unii.

Zpravodaj se však domnívá, že tyto pozitivní aspekty by měly být vyváženy současnou obrovskou výzvou pro průmysl v důsledku nezbytných dalších investic.

Za prvé jsou v rámcové směrnici o vodě zvláštní ustanovení umožňující flexibilitu a odchylky od výše uvedených lhůt a environmentálních standardů z důvodů technické realizovatelnosti, nepřiměřených nákladů, přírodních podmínek a společensko-ekonomických potřeb. Předpokladem pro získání dvojího přínosu ze zlepšené ochrany a hospodářského rozvoje je další právní objasnění použití těchto ustanovení v rámci této směrnice.

Seznam prioritních látek navíc zahrnuje látky, které se vyskytují v přírodě. To představuje problém pro průmyslovou výrobu používající suroviny, které budou vždy obsahovat stopová množství těchto látek, z nichž se nakonec určitá část uvolní vlivem působení zákonů termodynamiky a v důsledku omezení daných dostupnými technickými možnostmi jejich snižování. Z tohoto důvodu musí být ve směrnici 96/61/ES posíleny odkazy na použití nejlepší dostupné techniky.

Navrhovatel vítá, že návrh neobsahuje nová omezení emisí a poskytuje členským státům maximální flexibilitu při výběru prováděcích opatření k dosažení environmentálních cílů. Avšak ve výjimečných případech by nové opatření Společenství mohlo být užitečnější. Taková rozhodnutí by měla vycházet z rozsáhlých konzultací mezi Komisí, členskými státy a zúčastněnými stranami. K tomuto účelu by mohl být použit postup stanovený v článku 12 rámcové směrnice.

Ochrana a hospodářská činnost by měly být vyvážené. Z tohoto pohledu je vytvoření environmentálních norem kvality(NEK), které mají z hlediska přímého a nepřímého účinku ochrannou funkci, vítáno a přispěje jak ke splnění cílů ochrany, tak ke snížení zátěže členských států a hospodářství. Tam, kde tyto environmentální normy kvality(NEK) ještě nelze definovat, by se zvolená koncepce neměla opouštět.V těchto případech, a pokud příslušné látky vykazují schopnost bioakumulace, by se namísto zavedení NEK pro místa vystavená případnému riziku mělo provádět monitorování těchto látek, aby se zabránilo výraznému zhoršování, a přitom pokračovat v práci na všeobecných ochranných NEK. Nevyřešené otázky použití NEK pro sedimenty a biotu (faunu a floru) při sdruženém přístupu, zprostředkující charakter těchto NEK a nadřazenost koncepce všeobecných ochranných NEK vyžadují odpovídající úpravu návrhu této směrnice.

Navrhovatel nesouhlasí s absolutním zamezením zhoršování. To by přesahovalo koncepci zamezení zhoršování stavu vod stanovenou ve stávajících právních předpisech Společenství a znemožňovalo by to udržitelné vodní hospodářství.

Navrhovatel vítá praktický přístup, který Komise ke stanovení jasných, harmonizovaných a závazných norem zvolila, aniž by tím došlo k narušení trhu. Ale týká se to i posouzení stavu kvality vody a použití přípustných maximálních koncentrací v rámci sdruženého přístupu v článku 10 rámcové směrnice o vodě. Pro oba případy existuje několik variant praktického použití, které mohou vést k různým výsledkům. Bez harmonizovaných a povinných metod nelze zavést rovné podmínky pro všechny. Zvláštní pozornost je třeba věnovat případům, v nichž pro navrhované NEK nejsou k dispozici analytické metody s dostatečně nízkými limity kvantifikace.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Znění navržené Komisí[3]Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

BOD ODŮVODNĚNÍ 4

(4) Od roku 2000 bylo přijato mnoho aktů Společenství, které v souladu s článkem 16 směrnice 2000/60/ES tvoří opatření omezující znečišťování pro jednotlivé prioritní látky. Navíc mnohá ochranná environmentální opatření spadají do působnosti jiných právních předpisů Společenství. Proto by mělo být upřednostněno provádění a revize stávajících nástrojů spíše než zavádění nových omezení, která by mohla zdvojit stávající opatření.

(4) Od roku 2000 bylo přijato mnoho aktů Společenství, které v souladu s článkem 16 odst. 6 směrnice 2000/60/ES tvoří opatření omezující znečišťování pro jednotlivé prioritní látky. Navíc mnohá ochranná environmentální opatření spadají do působnosti jiných právních předpisů Společenství. Proto by mělo být upřednostněno provádění a revize stávajících nástrojů spíše než zavádění nových omezení, která by mohla zdvojit stávající opatření.

Odůvodnění

Nemělo by se odkazovat obecně na článek 16, ale na článek 16 odst. 6, který jasně vyjadřuje potřebu nákladově efektivních a přiměřených opatření na snížení znečištění. Seznam látek v příloze I a II obsahuje v přírodě se vyskytující látky (např. kovy), jejichž stopová množství jsou všudypřítomná. Aby bylo požadované snížení proveditelné, je třeba tento aspekt zdůraznit.

Pozměňovací návrh 2

BOD ODŮVODNĚNÍ 5

(5) Co se týče omezování emisí prioritních látek z bodových a difúzních zdrojů, jak uvádí čl. 16 odst. 6 a 8 směrnice 2000/60/ES, zdá se, že pro členské státy je nákladově účinnější a přiměřenější, aby do programu opatření, který má být vypracován pro každé povodí v souladu s článkem 11 směrnice 2000/60/ES zahrnuly, je-li to nutné, vedle provádění jiných stávajících právních předpisů Společenství i vhodná omezující opatření.

(5) Co se týče omezování emisí prioritních látek z bodových a difúzních zdrojů, jak uvádí čl. 16 odst. 6 a 8 směrnice 2000/60/ES, zdá se, že pro členské státy je nákladově účinnější a přiměřenější, aby do programu opatření, který má být vypracován pro každé povodí v souladu s články 10 a 11 směrnice 2000/60/ES, zahrnuly, je-li to nutné, vedle provádění jiných stávajících právních předpisů Společenství i vhodná omezující opatření.

Odůvodnění

Předmětem pozměňovacího návrhu je vyhnout se oslabení požadavku vyjádřeného v článku 10 rámcové směrnice o vodě, který žádá mnohem přísnější kontrolu, než jsou nejlepší dostupné techniky, pokud je třeba vyhovět environmentálním normám kvality.

Pozměňovací návrh 3

BOD ODŮVODNĚNÍ 5A (nový)

 

(5a) Pokud členský stát nemůže sám vyřešit problém, který má vliv na vodní hospodářství, může ho oznámit Komisi v souladu s článkem 12 směrnice 2000/60/ES. Členský stát by měl mít také možnost tento problém oznámit, pokud se opatření Společenství zdá být nákladově efektivnější nebo vhodnější. V takovém případě by měla Komise zahájit výměnu informací se všemi členskými státy, a pokud se skutečně ukáže, že je opatření Společenství lepší variantou, Komise by měla zveřejnit zprávu a navrhnout opatření.

Pozměňovací návrh 4

BOD ODŮVODNĚNÍ 9

(9) Vodní prostředí může být poškozeno chemickým znečištěním krátkodobě i dlouhodobě, a proto by měly být základem pro stanovení NEK jak údaje o účincích akutních, tak i chronických. S cílem zajistit přiměřenou ochranu vodního prostředí a lidského zdraví by měly být stanoveny průměrné roční normy kvality na úrovni zajišťující ochranu před dlouhodobou expozicí a na ochranu před krátkodobou expozicí by měly být stanoveny maximální přípustné koncentrace.

(9) Vodní prostředí může být poškozeno chemickým znečištěním krátkodobě i dlouhodobě, a proto by měly být základem pro stanovení NEK jak údaje o účincích akutních, tak i chronických. S cílem zajistit přiměřenou ochranu vodního prostředí a lidského zdraví by měly být stanoveny průměrné roční normy kvality na úrovni zajišťující ochranu před dlouhodobou expozicí a na ochranu před krátkodobou expozicí by měly být stanoveny maximální přípustné koncentrace. Použití maximálních přípustných koncentrací podle sdruženého postupu stanoveného v článku 10 směrnice 2000/60/ES, zacházení s krajními hodnotami a stanovení omezení emisí by měly být harmonizovány.

Odůvodnění

Maximální přípustné koncentrace mohou být snadno ovlivněny krajními hodnotami a nevztahují se k žádnému časovému období, ale mají odlišný charakter. Proto bude jakákoli snaha tyto hodnoty odhadnout nebo předvídat značně neobjektivní. Aby byly zajištěny rovné podmínky, je třeba vytvořit společná pravidla pro řešení těchto otázek.

Pozměňovací návrh 5

BOD ODŮVODNĚNÍ 18A (nový)

 

(18a) Nařízení (ES) č. 1907/2006 Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) a zřízení Evropské agentury pro chemické látky1 stanoví přezkoumání, které má zhodnotit vhodnost kritérií pro určení látek, které jsou perzistentní, bioakumulativní a toxické. Komise by měla v souladu s tím ihned změnit přílohu X směrnice 2000/60/ES, jakmile se změní kritéria v nařízení (ES) č. 1907/2006.

______________

 

1 Úř. věst. L 396 30.12.2006, s.1

Odůvodnění

Kritéria pro stanovení PBT podle REACH byla shledána nedostatečnými. Jsou tak nepružná, že nemohou být zjištěny téměř žádné látky PBT. Stejná kritéria byla bohužel použita při revizi přílohy X směrnice 2000/60/ES. Jakmile budou upravena kritéria pro PBT v rámci REACH, měla by Komise revidovat přílohu X.

Pozměňovací návrh 6

ČL. 2 ODST. 2

2. Členské státy zajistí, na základě monitorování stavu vod prováděného v souladu s článkem 8 směrnice 2000/60/ES, aby se koncentrace látek uvedených v částech A a B přílohy I nezvyšovaly v sedimentech a v biotě.

2. Členské státy provádí monitorování koncentrací látek uvedených v částech A a B přílohy I v biotě, sedimentech a rozptýlených pevných látkách, pokud tyto látky vykazují v uvedených prostorech významnou schopnost akumulace a pokud environmentální normy kvality pro vodní fázi uvedené v částech A a B přílohy I dostatečně nechrání organismy před druhotnou otravou nebo bentickými organismy. Členské státy zajistí, že se koncentrace monitorovaných látek výrazně nezvýší během období revize plánu správy povodí stanoveného v čl. 13 odst. 7 směrnice 2000/60/ES.

 

Členské státy v každém případě monitorují koncentrace hexachlorbenzenu, hexachlorbutadienu a methylrtuti.

Odůvodnění

Všeobecné ochranné normy environmentální kvality (NEK) pro vodní fázi odpovídají zásadě obezřetnosti a udržují náklady na monitorování a soulad na nízké úrovni. Pokud takové NEK nejsou k dispozici, ze stejného důvodu, který je vyjádřen výše, použije se zákaz „významného“ znečištění (vzestupný trend), zatímco jsou monitorovány koncentrace prioritních látek v sedimentech, biotě a rozptýlených pevných látkách. „Absolutní“ zákaz znečištění by činil udržitelné nakládání s vodou nereálné a neuvažují s ním ani platné právní předpisy nebo rámcová směrnice o vodě.

Pozměňovací návrh 7

ČL. 2 ODST. 4A (nový)

 

4a. Normy environmentální kvality, na které se vztahují odstavce 1 až 3, nejsou dotčeny požadavky směrnice Rady 98/83/ES nebo článku 7 směrnice 2000/60/ES o vodních útvarech využívaných k odběru pitné vody, které mohou být přísnější.

Odůvodnění

Je důležité uvést preambule, které stanoví, že normy environmentální kvality nejsou dotčeny specifické požadavky Společenství týkající se vody určené k lidské spotřebě.

Pozměňovací návrh 8

ČL. 2 ODST. 5

5. Komise může postupem podle čl. 21 odst. 2 směrnice 2000/60/ES stanovit povinné metody výpočtu uvedené ve druhém odstavci bodu 3 části C přílohy I této směrnice.

5. Komise postupem podle čl. 21 odst. 2 směrnice 2000/60/ES stanoví do dvou let od vstupu této směrnice v platnost povinné metody výpočtu alespoň pro látky uvedené v části C přílohy I této směrnice.

Odůvodnění

Aby se zachovala stejná úroveň ochrany a zabránilo se narušení hospodářské soutěže ve všech členských státech, je nutná povinná metodologie. K doplnění příslušného ustanovení čl. 8 odst. 3 směrnice 2000/60/ES se zavádí pevný časový rámec.

Pozměňovací návrh 9

ČL. 3 ODST. 1

1. Členské státy určí přechodné oblasti překračování, kde koncentrace jedné nebo více znečišťujících látek mohou překročit příslušné normy environmentální kvality, pokud neovlivní soulad zbývajícího útvaru povrchových vod s těmito normami.

1. Členské státy určí přechodné oblasti překračování, kde koncentrace jedné nebo více znečišťujících látek mohou překročit příslušné normy environmentální kvality, pokud nedojde k ústupkům při souladu zbývajícího útvaru povrchových vod s těmito normami.

Odůvodnění

Je třeba jasně vyjádřit, že dodržení cílů směrnice 2000/60/ES má přednost. Formulace „nedojde k ústupkům“ je v obdobném pravidle čl. 4 odst. 8 této směrnice.

Pozměňovací návrh 10

ČL. 4 ODST. 1

1. Na základě informací shromážděných v souladu s články 5 a 8 směrnice 2000/60/ES a podle nařízení (ES) č. 166/2006 vypracují členské státy soupis emisí, vypouštění a úniků všech prioritních látek a znečišťujících látek uvedených v částech A a B přílohy I pro každé povodí nebo jeho část na svém území.

1. Na základě informací shromážděných v souladu s články 5 a 8 směrnice 2000/60/ES a podle nařízení (ES) č. 166/2006 vypracují členské státy soupis emisí, vypouštění a úniků všech prioritních látek a znečišťujících látek uvedených v částech A a B přílohy I pro každé povodí nebo jeho část na svém území, včetně zdroje emisí, vypouštění a úniků a příslušných map.

 

Členské státy uvedou v soupisu veškerá kontrolní opatření, která učinily v souvislosti s těmito emisemi, vypouštěním a úniky prioritních látek a znečišťujících látek.

Odůvodnění

Mělo by být jasně řečeno, že soupis uvede zdroje emisí, vypouštění a úniků prioritních látek a jiných znečišťujících látek. Tyto zdroje by měly být popsány, aby bylo dosaženo větší průhlednosti.

Pokud jde o závazky členských států týkající se omezení nebo zastavení emisí, vypouštění a úniků prioritních látek, jak je uvádí čl. 4 odst. 1 písm. a) bod iv) směrnice 2000/60/ES, měly by členské státy zahrnout informaci o takových opatřeních do svého soupisu.

Pozměňovací návrh 11

ČL. 4 ODST. 2 PODODSTAVEC 2A (nový)

 

Při přípravě soupisů mohou členské státy použít informace o emisích, vypouštěních a únicích, které byly shromažďovány od vstupu směrnice 2000/60/ES v platnost, za předpokladu, že tyto informace splňují stejné kvalitativní požadavky, jaké se vztahují na informace uvedené v odstavci 1.

Odůvodnění

Členským států by mělo být povoleno použít informace získané z dřívějších opatření. Při hodnocení pokroku by měla Komise vzít tyto dodatečné informace v úvahu.

Pozměňovací návrh 12

ČL. 4 ODST. 5 PODODSTAVEC 1A (nový)

 

Při ověřování vezme Komise v úvahu:

 

- technickou realizovatelnost a přiměřenost;

 

- použití nejlepší dostupné techniky;

 

- existenci přirozených koncentrací pozadí.

Odůvodnění

Při hodnocení pokroku členských států v plnění cíle čl. 4 odst.1 písm. a) bodu iv) směrnice 2000/60/ES Komise zohlední podmínky, které omezují rozsah působnosti možných opatření.

Pozměňovací návrh 13

ČL. 4 ODST. 6A (nový)

 

6a. Pokud jsou opatření k dosažení cíle uvedeného v čl. 4 odst.1 písm. a) bodu iv) směrnice 2000/60/ES technicky neproveditelná nebo neúměrně drahá, může členský stát použít příslušná ustanovení čl. 4 odst. 4 a 5 této směrnice.

Odůvodnění

Toto znění vysvětluje použití čl. 4 odst. 4 a 5 směrnice 2000/60/ES k dosažení cíle uvedeného v čl. 4 odst.1 písm. a) bodu iv) této směrnice.

Pozměňovací návrh 14

ČLÁNEK 4A (nový)

 

Článek 4 a

 

Nová omezení emisí Společenství

 

1. Pokud podle čl. 12 odst. 1 směrnice 2000/60/ES oznámí členský stát problém, který nelze řešit na úrovni členského státu, nebo oznámí, že se opatření Společenství zdají být nákladově efektivnějším a vhodnějším způsobem řešení, Komise zorganizuje výměnu informací se všemi členskými státy a příslušnými zúčastněnými stranami, aby se posoudilo, zda je opatření Společenství nutné nebo by bylo úspornější a vhodnější, a zveřejní o tom zprávu, kterou předloží Evropskému parlamentu a Radě.

 

2. Pokud zpráva Komise 1 potvrdí potřebu nebo úspornost nebo vhodnost činnosti Společenství, Komise navrhne do dvou let od zveřejnění zprávy přiměřená opatření.

Odůvodnění

Rozhodnutí Komise nenavrhovat nová omezení emisí Společenství podle čl. 16 odst. 6 směrnice 2000/60/ES uvedená v této směrnici lze jen uvítat. Nicméně postup uvedený v článku 12 směrnice 2000/60/ES je další možností v případě zvláštních problémů. Tento pozměňovací návrh tuto možnost zdůrazňuje a specifikuje uvedený postup. Tento pozměňovací návrh zdůrazňuje tuto možnost volby a specifikuje uvedený postup.

POSTUP

Název

Normy environmentální kvality v oblasti vodní politiky

Referenční údaje

KOM(2006)0397 - C6-0243/2006 - 2006/0129(COD)

Příslušný výbor

ENVI

Výbor, který zaujal stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

5.9.2006

 

 

 

Navrhovatel

       Datum jmenování

Paul Rübig

4.10.2006

 

 

Projednání ve výboru

27.11.2006

19.12.2006

27.2.2007

 

Datum přijetí

27.2.2007

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

-:

0:

32

4

1

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Jan Březina, Philippe Busquin, Jorgo Chatzimarkakis, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Lena Ek, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein Mintz, Erna Hennicot-Schoepges, Ján Hudacký, Werner Langen, Eugenijus Maldeikis, Eluned Morgan, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Andres Tarand, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Alexander Alvaro, Danutė Budreikaitė, Philip Dimitrov Dimitrov, Robert Goebbels, Satu Hassi, Gunnar Hökmark, Esko Seppänen, Lambert van Nistelrooij

  • [1]  Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1.
  • [2]  Úř. věst. L 331, 15.12.2001, s. 1.
  • [3]  Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

STANOVISKO Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (25. 1. 2007)

pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o normách environmentální kvality v oblasti vodní politiky a změně směrnice 2000/60/ES
(KOM(2006)0397 – C6‑0243/2006 – 2006/0129(COD))

Navrhovatelka: Bernadette Bourzai

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Co je cílem tohoto návrhu Evropské komise?

Rámcová směrnice o vodě (RSV), která byla přijata v prosinci 2000, usiluje o předcházení veškerého dalšího zhoršování kvality vody a o posílení ochrany vodního prostředí. Snaží se obecně bojovat proti znečišťování a v tomto ohledu stanoví postupné omezování chemického znečišťování, zejména ukončením nebo postupným zastavením vypouštění, emisí a úniků prioritních látek a prioritních nebezpečných látek, které představují nepřijatelné riziko pro vodní prostředí.

Politika v oblasti vodního hospodářství je uplatňována na základě řídících plánů pro povodí. Členské státy musejí zavést nezbytná opatření pro předcházení zhoršování stavu všech útvarů povrchových vod, ale také pro obnovu a zlepšení jejich kvality.

Cílem tohoto návrhu – podle čl. 16 odst. 7 RSV – je prověřit stav ochrany a zajistit její vysokou úroveň pomocí norem environmentální kvality (NEK) v oblasti vod, tj. stanovit mezní koncentrace k ochraně obyvatelstva, flory a fauny na základě údajů o toxicitě, perzistenci a schopnosti bioakumulace látek, spolu s údaji o vývoji dotyčných chemických látek v prostředí.

Normy environmentální kvality (NEK) se zaměřují na ochranu a zlepšení kvality vodního prostředí, ale také na sjednocení ekonomických podmínek vnitřního trhu, neboť stávající vnitrostátní NEK se značně liší.


Znečišťující látky zemědělského původu

Znečišťující látky mohou být do životního prostředí uvolňovány z různých zdrojů: zemědělství, průmysl (těžké kovy, rozpouštědla atd.), spalování atd.

Stanovisko Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova se zaměřuje na znečištění vod způsobené zemědělstvím, přesněji pesticidy, přičemž o dusičnanech se tento návrh směrnice nezmiňuje.

Pesticidy jsou často označovány za příčinu zhoršování ekologického stavu povrchových a pobřežních vod, neboť mohou zůstávat dlouhodobě přítomny v životním prostředí a přenášeny na dlouhé vzdálenosti. Jedná se zároveň o rozptýlené znečišťování, které se obtížně lokalizuje, protože je způsobeno prosakováním, přímými úniky do půdy a do ovzduší, omýváním zemědělských rostlin dešti atd.

Na seznamu prioritních látek (příloha 1 část A) se nachází mnoho pesticidů: 1, 3, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 19, 26, 27, 29, 33. Některé se již v zemědělství nepoužívají, ale jejich přítomnost je stále zjišťována v sedimentech některých řek. Dalších 8 znečisťujících látek, kterých se týká návrh této směrnice (příloha 1 část B), jsou všechny pesticidy.

Ve vodním prostředí se stále nachází nadměrné množství pesticidů, proto je třeba při zemědělské činnosti upřednostňovat produkty, které nejsou nebezpečné pro životní prostředí, nejúčinnější technické aplikace, vytvářet tzv. nárazníkové zóny v oblastech mezi poli a vodními toky, omezovat únik během rozprašování letadlem atd. Tyto otázky se budou většinou řešit v textech o pesticidech, které jsou předmětem schvalovacího procesu.

Postoj zpravodajky

Tento návrh směrnice stanovující normy environmentální kvality v oblasti vod nelze zkoumat izolovaně, protože velký počet opatření na ochranu životního prostředí spadá do působnosti dalších legislativních aktů Společenství, ať už platných nebo připravovaných.

Je třeba dohlédnout na to, aby se nevyskytly rozpory mezi cíli a ustanoveními jiných legislativních dokumentů Společenství a nepředjímala se ta ustanovení, která budou přijata

v příštích měsících, aby všechny legislativní texty přesně zapadaly do sebe a vzájemně se doplňovaly.

Je proto nutné zvážit platné texty, jako je směrnice 80/778/EHS o kvalitě pitné vody, směrnice 91/414/EHS o povolování uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh, směrnice z roku 1996 o integrované prevenci a omezování znečištění, rámcová směrnice v oblasti vodní politiky (2000/60/ES) a texty v procesu schvalování, jako je směrnice REACH, tematická strategie udržitelného využívání pesticidů, směrnice o udržitelném využívání pesticidů a revize směrnice o pesticidech.

Dnes je nicméně obtížné určit, zda-li zavedení těchto ostatních doplňujících legislativních aktů umožní dosáhnout cílů rámcové směrnice o vodě nebo zda bude nezbytná další činnost Společenství. Bude třeba naplánovat vytvoření formálního hodnocení stávajících právních předpisů, aby se odstranily jejich nedostatky, navrhnout zlepšení a prosazovat skutečně integrovaný přístup evropské politiky v oblasti vod a obecně politiky v oblasti životního prostředí.

Evropská komise se rozhodla předložit návrh, který se omezuje na zavedení norem environmentální kvality sjednocených na úrovni Společenství, avšak bez „kontrol emisí“, které jen doplňují existující legislativu Společenství. Ponechává tedy na členských státech, aby pravidla pro další znečisťující látky určily na vnitrostátní úrovni. Toto řešení, jež bylo předloženo jako nejpružnější, nejvyváženější a nejvýhodnější z ekonomického hlediska, může být terčem kritiky, neboť Komise na obhajobu norem environmentální kvality Společenství zdůrazňuje právě argument prospěšného sjednocení ekonomických podmínek a snížení administrativních výdajů pro členské státy.

Normy environmentální kvality se týkají vnitrozemských vod (řeky, jezera) a brakických vod (pobřežní vody). Čl. 16 odst. 7 RSV žádá Komisi, aby „předložila návrhy standardů kvality použitelných pro koncentrace prioritních látek v povrchových vodách, v sedimentech nebo biotě“.

Návrh se zaměřuje na povrchové vody, neboť podle Komise s výjimkou tří látek chybějí podrobné a spolehlivé údaje o přítomnosti těchto látek v biotě a sedimentech. Je opět na členských státech, aby doplnily normy environmentální kvality platné na úrovni Společenství, ale zbývá vyřešit, pomocí jakých prostředků se toho dá dosáhnout.

Tento výběr je politováníhodný, protože mnoho znečisťujících látek se ukládá a hromadí v korytech řek, a hrozí tak prosakování a následné znečištění podzemních vod a rozsáhlé šíření těchto znečisťujících látek, v případě řek hloubených bagrem někdy až do oblasti pobřežních zón.

Zpravodajka také zdůrazňuje, že nebylo vzato v úvahu možné vzájemné působení látek a jejich hromadění.

Zpravodajka se obává skutečnosti, že členským státům byla ponechána možnost určit přechodné oblasti překračování mezních hodnot. Průmyslové podniky mají zavést čistírny pro zpracování nebo detoxikaci vypouštěného odpadu tak, aby byly dodrženy stanovené normy, proto tato odchylka není potřebná. V oblasti zemědělství se zvláštní místa vypouštění určují obtížně.

Byly definovány dva typy sjednocených norem environmentální kvality: první se zakládá na maximální přípustné koncentraci a sleduje krátkodobé znečišťování a druhá NEK je založena na ročním průměru.

Referenční období pro měření koncentrací znečišťujících látek, které mají být zaneseny do soupisů, je pro pesticidy stanoveno od jednoho roku do tří let, neboť užívané dávky a úniky do přírody se v důsledku klimatických podmínek rok od roku mění.

Je nicméně třeba mít na paměti, že riziko znečištění je nejvyšší v případě opakovaného používání prioritní látky ve stejných oblastech a ve stejném období, což přesně platí pro pesticidy, které se v zemědělství používají zejména od března do září. Poškození ekosystémů během období nejintezivnějšího používání pesticidů však může být nevratné nebo velmi škodlivé. Pokud jde o pesticidy, bylo by proto vhodné zjistit průměr za tři roky, tento průměr by však byl vypočítán na základě koncentrací naměřených po dobu jejich používání.

Jelikož musejí být emise, vypouštění a úniky všech prioritních látek postupně sníženy nebo zastaveny, je pro dosažení tohoto cíle nutné, aby členské státy při sestavování soupisu znečisťujících látek vypracovaly také vhodný harmonogram.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Znění navržené Komisí[1]Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

BOD ODŮVODNĚNÍ 1A (nový)

 

(1a) V souladu s článkem 174 Smlouvy je politika Společenství v oblasti životního prostředí založena na zásadách obezřetnosti a prevence, nápravy ohrožení životního prostředí především u zdroje a náhrady škody znečišťovatelem.

Pozměňovací návrh 2

BOD ODŮVODNĚNÍ 1A (nový)

 

(1a) Účelné využívání půdy v rámci ekologického zemědělství malého rozsahu je nezbytné k zajištění dobré kvality vody;

Pozměňovací návrh 3

Bod odůvodnění 4a (nový)

 

(4a) Směrnice 2000/60/ES obsahuje v čl. 11 odst. 2 a v části B přílohy VI neúplný seznam doplňkových opatření, která mohou členské státy přijmout jako součást programu opatření a mezi něž mimo jiné patří:

 

- právní nástroje,

 

- správní nástroje a

 

- sjednané environmentální dohody.

Odůvodnění

Kromě právních nástrojů by měla být uvedena také doplňková opatření stanovená v čl. 11 odst. 4 a v části B přílohy VI rámcové směrnice o vodě (2000/60/ES) jako možné řešení v případech, kdy dochází k častému porušování norem. Méně závazná opatření a vlastní iniciativy jsou totiž často účinnější než čistě právní přístup. To přispěje k posílení společného základu směrnice jako takové a předpisů v oblasti životního prostředí obecně.

Pozměňovací návrh 4

BOD ODŮVODNĚNÍ 5A (nový)

 

(5a) Jelikož většina ostatních aktů Společenství nebyla doposud plně přijata a uplatněna, je v současnosti obtížné určit, zda zavedení těchto politik umožní dosáhnout cílů rámcové směrnice o vodě, nebo zda bude nutná další činnost Společenství. Z tohoto důvodu by bylo vhodné provést formální hodnocení soudržnosti a účinnosti všech legislativních aktů Společenství, které přímo či nepřímo usilují o dobrou kvalitu vod.

Pozměňovací návrh 5

BOD ODŮVODNĚNÍ 7

(7) Z hlediska zájmu Společenství a s cílem účinněji regulovat ochranu povrchových vod je vhodné, aby NEK byly stanoveny pro znečišťující látky klasifikované jako prioritní látky na úrovni Společenství a ponechat členským státům možnost stanovit, je-li to nutné, předpisy pro zbývající znečišťující látky na vnitrostátní úrovni s výhradou uplatňování příslušných předpisů Společenství. Nicméně do seznamu prioritních látek nebylo zařazeno osm znečišťujících látek, které spadají do působnosti směrnice Rady 86/280/EHS ze dne 12. června 1986 o mezních hodnotách a jakostních cílech pro vypouštění některých nebezpečných látek uvedených v seznamu I přílohy směrnice 76/464/EHS a tvoří součást skupiny látek, pro které by měl být do roku 2015 dosažen dobrý chemický stav. Ukázalo se však, že společné normy stanovené pro tyto znečišťující látky jsou užitečné a že je vhodné zachovat regulaci těchto norem na úrovni Společenství.

(7) Z hlediska zájmu Společenství a s cílem účinněji regulovat ochranu povrchových vod je vhodné, aby NEK byly stanoveny pro znečišťující látky klasifikované jako prioritní látky na úrovni Společenství a ponechat členským státům možnost stanovit předpisy pro zbývající znečišťující látky na vnitrostátní úrovni s výhradou uplatňování příslušných předpisů Společenství. Nicméně do seznamu prioritních látek nebylo zařazeno osm znečišťujících látek, které spadají do působnosti směrnice Rady 86/280/EHS ze dne 12. června 1986 o mezních hodnotách a jakostních cílech pro vypouštění některých nebezpečných látek uvedených v seznamu I přílohy směrnice 76/464/EHS a tvoří součást skupiny látek, pro které by měl být do roku 2015 dosažen dobrý chemický stav. Ukázalo se však, že společné normy stanovené pro tyto znečišťující látky jsou užitečné a že je vhodné zachovat regulaci těchto norem na úrovni Společenství.

Pozměňovací návrh 6

BOD ODŮVODNĚNÍ 10

(10) Při absenci rozsáhlých a spolehlivých údajů o koncentracích prioritních látek v biotě a v sedimentech na úrovni Společenství a z hlediska skutečnosti, že údaje o povrchových vodách patrně představují dostatečný základ pro zajištění komplexní ochrany a účinného omezování znečišťování, by se stanovení hodnot NEK mělo v této fázi omezit pouze na povrchové vody. Avšak pokud jde o hexachlorbenzen, hexachlor-butadien a rtuť, není možné zajistit ochranu před nepřímými účinky a sekundárními otravami samotnými NEK pro povrchové vody na úrovni Společenství. V těchto případech by proto měly být stanoveny i NEK pro biotu. S cílem ponechat členským státům volnost v závislosti na jejich strategii monitorování by členské státy měly být buď schopny sledovat tyto NEK pro biotu a kontrolovat jejich soulad v biotě, nebo je převést do NEK pro povrchové vody. Členské státy mají dále stanovit NEK pro sedimenty nebo biotu, je-li to nutné a vhodné k doplnění NEK stanovených na úrovni Společenství. Členské státy by navíc měly zajistit, aby stávající úrovně kontaminace v biotě a sedimentech nebyly zvýšeny, jelikož sedimenty a biota zůstávají důležitými matricemi pro monitorování některých látek členskými státy s cílem posoudit dlouhodobé dopady lidských činností a trendy.

(10) Při absenci rozsáhlých a spolehlivých údajů o koncentracích prioritních látek v biotě a v sedimentech na úrovni Společenství a z hlediska skutečnosti, že údaje o povrchových vodách patrně představují dostatečný základ pro zajištění komplexní ochrany a účinného omezování znečišťování, by se stanovení hodnot NEK mělo v této fázi omezit pouze na povrchové vody. Avšak pokud jde o hexachlorbenzen, hexachlor-butadien a rtuť, není možné zajistit ochranu před nepřímými účinky a sekundárními otravami samotnými NEK pro povrchové vody na úrovni Společenství. V těchto případech by proto měly být stanoveny i NEK pro biotu. Pokud jde o ostatní látky, členské státy mají vytvořit specifické programy monitorování pro sedimenty nebo biotu. Členské státy by totiž měly zajistit, aby stávající úrovně kontaminace v biotě a sedimentech nebyly zvýšeny, jelikož sedimenty a biota zůstávají důležitými matricemi pro monitorování některých látek členskými státy s cílem posoudit dlouhodobé dopady lidských činností a trendy.

Pozměňovací návrh 7

ČL. 2 ODST. 1 PODODSTAVEC 1

1. Členské státy zajistí, aby složení jejich povrchových vod bylo v souladu s normami environmentální kvality pro prioritní látky, vyjádřené jako roční průměr a maximální přípustná koncentrace, jak je stanoveno v části A přílohy I, a s normami environmentální kvality pro znečišťující látky uvedenými v části B přílohy I.

1. Členské státy zajistí, aby složení jejich povrchových vod bylo v souladu s normami environmentální kvality pro prioritní látky, vyjádřené jako roční průměr, nebo pro znečišťující látky spadající do působnosti směrnic 91/414/EHS a 2003/53/ES1, uvedené jako průměrná hodnota za období jejich požívání, se zřetelem k sezónním rozdílům, jež jsou dány objemem vody a používáním těchto látek, a maximální přípustná koncentrace, jak je stanoveno v části A přílohy I, a s normami environmentální kvality pro znečišťující látky uvedenými v části B přílohy I.

 

_____________________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/53/ES ze dne 18. června 2003, kterou se po dvacáté šesté mění směrnice Rady 76/769/EHS týkající se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (nonylfenol, nonylfenol ethoxylát a cement) (Úř. věst. L 178, 17.7.2003, s. 24).

Odůvodnění

Výpočet průměru musí zohledňovat skutečnost, že pesticidy jsou v zemědělství využívány sezónně a že v případě brakických vod se koncentrace znečišťujících látek významně liší podle objemu vody. Vzhledem k tomu, že v letních měsících se obvykle tvoří méně srážek, první deště se vyznačují výrazně vyšším obsahem těchto látek.

Pozměňovací návrh 8

ČL. 2 ODST. 1 PODODSTAVEC 2A (nový)

 

Členské státy musejí zlepšit poznatky a dostupné údaje o původu prioritních látek a způsobech znečištění, aby se určily možnosti cílených a účinných kontrol.

Pozměňovací návrh 9

ČL. 2 ODST. 1A (nový)

 

1a. Pokud vodní tok protéká několika členskými státy, je nezbytné zajistit koordinaci monitorovacích programů a vnitrostátních soupisů, které mají za cíl zabránit tomu, aby byly penalizovány členské státy, které se nacházejí na dolním toku.

Pozměňovací návrh 10

ČL. 2 ODST. 3A (nový)

 

3a. Členské státy jsou povinny zajistit soulad se směrnicí Rady 98/83/ES o jakosti vody určené k lidské spotřebě1 a hospodařit s útvary povrchových vod používaných k odběru pitné vody podle článku 7 směrnice 2000/60/ES. Z toho požadavku vyplývá povinnost dodržovat pro většinu látek přísnější normy než normy environmentální kvality.

 

1 Úř. věst. L 330, 5.12.1998. Směrnice ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

Pozměňovací návrh 11

ČLÁNEK 3

Článek 3

vypouští se

Přechodná oblast překračování

 

1. Členské státy určí přechodné oblasti překračování, kde koncentrace jedné nebo více znečišťujících látek mohou překročit příslušné normy environmentální kvality, pokud neovlivní soulad zbývajícího útvaru povrchových vod s těmito normami.

 

2. Členské státy vymezí v každém případě rozsah částí útvarů povrchových vod přilehlých k místům vypouštění, které mají být klasifikovány jako přechodné oblasti překračování, přičemž jsou brány v úvahu příslušná ustanovení práva Společenství.

 

Členské státy zahrnou popis každého dotyčného vymezení v plánech povodí uvedených v článku 13 směrnice 2000/60/ES.

 

3. Členské státy přezkoumají povolení uvedená ve směrnici 96/61/ES nebo předchozí omezení uvedená v čl. 11 odst. 3 písm. g) směrnice 2000/60/ES s cílem postupně snížit rozsah každé přechodné oblasti překračování uvedené v odstavci 1, vymezené ve vodních útvarech zasažených vypouštěním prioritních látek.

 

4. Komise může postupem podle čl. 21 odst. 2 směrnice 2000/60/ES stanovit metodu, kterou mají členské státy použít k určování přechodné oblasti překračování.

 

Pozměňovací návrh 12

ČL. 4 ODST. 1A (nový)

 

1a. Členské státy vytvoří specifické monitorovací programy pro sedimenty a biotu, vymezí druhy a tkáně, které mají být analyzovány a stanoví způsob, jakým budou vyjádřeny výsledky v souladu se sezónními rozdíly organismů;

Pozměňovací návrh 13

ČL. 4 ODST. 2 PODODSTAVEC 2

Avšak pro prioritní látky nebo znečišťující látky, na něž se vztahuje směrnice 91/414/EHS, mohou být tyto položky vypočteny jako průměrná hodnota z let 2007, 2008 a 2009.

Avšak pro prioritní látky nebo znečišťující látky, na něž se vztahuje směrnice 91/414/EHS, mohou být tyto položky vypočteny jako průměrná hodnota reprezentativních období z let 2007, 2008 a 2009.

Odůvodnění

Výpočet průměru musí zohledňovat skutečnost, že pesticidy jsou v zemědělství využívány sezónně a že v případě přechodných vod se koncentrace znečišťujících látek významně liší podle objemu vody. Vzhledem k tomu, že v letních měsících se obvykle netvoří srážky, první deště se vyznačují výrazně vyšším obsahem těchto látek.

Pozměňovací návrh 14

Čl. 4 odst. 4 pododstavec 2

Referenčním obdobím pro zjištění hodnot v aktualizovaných soupisech je rok před dokončením analýzy. Pro prioritní látky nebo znečišťující látky, na něž se vztahuje směrnice 91/414/EHS, mohou být tyto položky vypočteny jako průměrná hodnota ze tří let před dokončením dotčené analýzy.

Referenčním obdobím pro zjištění hodnot v aktualizovaných soupisech je rok před dokončením analýzy. Pro prioritní látky nebo znečišťující látky, na něž se vztahuje směrnice 91/414/EHS, mohou být tyto položky vypočteny jako průměrná hodnota reprezentativních období ze tří let před dokončením dotčené analýzy.

Odůvodnění

Výpočet průměru musí zohledňovat skutečnost, že pesticidy jsou v zemědělství využívány sezónně a že v případě brakických vod se koncentrace znečišťujících látek významně liší podle objemu vody. Vzhledem k tomu, že v letních měsících se obvykle tvoří méně srážek, první deště se vyznačují výrazně vyšším obsahem těchto látek.

Pozměňovací návrh 15

ČL. 4 ODST. 4A (nový)

 

4a. Jelikož musejí být emise, vypouštění a úniky prioritních látek postupně sníženy nebo zastaveny, je pro dosažení tohoto cíle nutné, aby členské státy při sestavování soupisu znečisťujících látek vypracovaly také vhodný harmonogram.

Pozměňovací návrh 16

ČL. 4 ODST 5

5. Komise ověří, že emise, vypouštění a úniky uvedené v soupise splňují do roku 2025 povinnosti pro snižování nebo zastavení stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. a) bodě iv) směrnice 2000/60/ES.

5. Komise ověří, že emise, vypouštění a úniky uvedené v soupise splňují do roku 2025 povinnosti pro snižování nebo zastavení stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. a) bodě iv) směrnice 2000/60/ES. Komise navrhne střednědobá konkrétní opatření, pokud shledá, že opatření této směrnice nejsou uplatňována nebo není dosaženo jejích cílů.

Pozměňovací návrh 17

ČL. 4 ODST. 6

6. Komise může postupem podle čl. 21 odst. 2 směrnice 2000/60/ES stanovit metodu, kterou mají členské státy použít k vypracování soupisů.

6. Komise stanoví postupem podle čl. 21 odst. 2 směrnice 2000/60/ES technické specifikace analýz a také metodu, kterou mají členské státy použít k vypracování soupisů.

Pozměňovací návrh 18

ČLÁNEK 4A (nový)

 

Článek 4a

 

Kontrola provádění

 

Bude-li často docházet k překračování hodnot stanovených normami environmentální kvality, jsou členské státy povinny určit původ tohoto překračování a přijmout účinná, přiměřená a odrazující opatření pomocí různých nástrojů, jako je směrnice 91/414/EHS nebo směrnice 96/61/ES s cílem omezit uvádění na trh a užívání některých látek z důvodu rizika, jež představují pro vodní prostředí.

Pozměňovací návrh 19

ČLÁNEK 4B (nový)

 

Článek 4b

 

Následná opatření

 

Evropská komise provede ihned po zveřejnění a aktualizaci soupisů podle článku 4 revizi seznamu prioritních látek.

 

Podle výsledků revize je třeba zvážit opatření týkající se nejproblematičtějších látek.

Pozměňovací návrh 20

ČLÁNEK 9A (nový)

 

Článek 9a

Doplňková činnost Společenství

 

Komise zavede jasné a transparentní postupy, které stanoví pro členské státy efektivní a cílený rámec pro předávání údajů o prioritních látkách, které podpoří rozhodovací proces Společenství a v budoucnosti umožní stanovit jednotné normy environmetální kvality pro sedimenty a biotu a dodatečné kontroly emisí.

Pozměňovací návrh 21

PŘÍLOHA I ČÁST C BOD 2

2. Sloupec 6 a 7: Pro každý daný útvar povrchových vod se souladem s MPK-NEK rozumí stav, kdy měřené koncentrace v každém reprezentativním monitorovacím místě ve vodním útvaru nepřekračují dotyčnou normu.

2. Sloupec 6 a 7: Pro každý daný útvar povrchových vod se souladem s MPK-NEK rozumí stav, kdy měřené koncentrace v každém reprezentativním monitorovacím místě ve vodním útvaru opakovaně nepřekračují dotyčnou normu.

Odůvodnění

Maximální povolená koncentrace je v oblasti boje proti znečišťování vhodným nástrojem. Je však přehnané přijímat opatření bezprostředně po prvním zjištění, že došlo k překročení povolené koncentrace. Opakované překročení MPK-NEK je lepším kritériem a tento přístup zabrání nedůslednostem při kontrolách.

POSTUP

Název

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o normách environmentální kvality v oblasti vodní politiky a změně směrnice 2000/60/ES

Referenční údaje

KOM(2006)0397 – C6-0243/2006 - 2006/0129(COD)

Příslušný výbor

ENVI

Výbor, který zaujal stanovisko
  Datum oznámení na zasedání

AGRI
5.9.2006

Navrhovatel
  Datum jmenování

Bernadette Bourzai
11.9.2006

Projednání ve výboru

18.12.2006

24.1.2007

 

 

 

Datum přijetí

24.1.2007

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

38

-

-

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Katerina Batzeli, Thijs Berman, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Dumitru Gheorghe Mircea Coşea, Joseph Daul, Albert Deß, Carmen Fraga Estévez, Lutz Goepel, Bogdan Golik, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Albert Jan Maat, Diamanto Manolakou, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, Radu Podgorean, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Brian Simpson, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Witold Tomczak, Kyösti Virrankoski, Andrzej Tomasz Zapałowski, Janusz Wojciechowski

Náhradníci přítomní při závěrečném hlasování

Bernadette Bourzai, Hynek Fajmon, Gábor Harangozó, Zdzisław Zbigniew Podkański, Armando Veneto

Náhradníci (čl. 178 odst. 2) přítomní při závěrečném hlasování

Reimer Böge, Jorgo Chatzimarkakis, Wiesław Stefan Kuc

Poznámky (údaje, které jsou k dispozici jen v jednom jazyce)

...

  • [1]  Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

STANOVISKO Výboru pro rybolov (25. 1. 2007)

pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o normách environmentální kvality v oblasti vodní politiky a změně směrnice 2000/60/ES
(KOM(2006)0397 – C6‑0243/2006 –2006/0129(COD))

Navrhovatelka: Dorette Corbey

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

I. Obecné souvislosti

Společenství poprvé přijalo právní předpis upravující chemické znečišťování vod v roce 1976 prostřednictvím směrnice 76/464/EHS o znečišťování některými nebezpečnými látkami vypouštěnými do vodního prostředí Společenství.

Následně bylo od roku 1982 do roku 1990 přijato vícero „dceřiných směrnic“, stanovujících mezní hodnoty emisí a cíle environmentální kvality pro 18 konkrétních znečišťujících látek.

Rámcová směrnice o vodě (RSV) 2000/60/ES zavedla v článku 16 aktualizovanou, všeobecnou a účinnou strategii týkající se chemického znečišťování povrchových vod.

Rámcová směrnice o vodě stanovuje obecný rámec strategie proti znečišťování povrchových vod a ukládá Komisi, aby předložila návrh zahrnující specifická opatření proti znečišťování vod jednotlivými znečišťujícími látkami nebo jejich skupinami, které představují významné riziko pro vodní prostředí nebo jeho prostřednictvím.

Jako první krok bylo přijato rozhodnutí č. 2455/2001/ES, které nahrazuje předchozí seznam předložený Komisí v roce 1982; poté byla Komise požádána, aby předložila normy environmentální kvality (NEK) v čl. 16 odst. 7 a kontroly emisí v čl. 16 odst. 6 a 8, pro tyto prioritní látky.

Cílem tohoto návrhu Evropské komise je chránit a zlepšovat kvalitu životního prostředí v souladu se zásadou udržitelného rozvoje a současně ve velké míře zohlednit odvětví rybolovu a společnosti, které jsou na něm závislé.

Tento návrh, poskytující zjednodušení právních předpisů a průvodní sdělení, kromě toho bere plně v úvahu cíle a ustanovení dalších právních předpisů Společenství, zejména politiku v oblasti chemických látek (včetně směrnice REACH a směrnice o pesticidech), směrnici IPPC a tématické strategie, zejména strategie týkající se námořní politiky a udržitelného využívání pesticidů.

II. Obecné informace

Chemické znečišťování povrchových vod může narušovat vodní ekosystémy a může vést ke ztrátám stanovišť a biologické rozmanitosti.

Znečišťující látky se mohou biologicky akumulovat v potravním řetězci a poškozovat dravce konzumující kontaminované ryby. Lidé jsou vystaveni znečišťujícím látkám vlivem vodního prostředí konzumací ryb a mořských živočichů, pitnou vodou a případně i rekreačními činnostmi.

Znečišťující látky mohou být v životním prostředí nalezeny mnoho let poté, co byly zakázány, a mohou být zde uvolňovány z různých zdrojů (např. zemědělství, průmysl, spalování), jako výrobky nebo jako nezáměrné vedlejší produkty, mohou pocházet z minulosti nebo být denně využívány ve výrobcích pro domácnost.

Jako první krok strategie stanovené v článku 16 byl přijat seznam prioritních látek (rozhodnutí 2455/2001/ES) určující 33 látek prioritního zájmu na úrovni Společenství.

Stanovením norem environmentální kvality (NEK) tento návrh usiluje o zajištění vysoké úrovně ochrany před riziky pro vodní prostředí nebo jeho prostřednictvím, vznikajícími v důsledku těchto 33 prioritních látek a některých dalších znečišťujících látek.

Snížením chemického znečištění vody, vyplývajícího z dodržování RSV, je možno zajistit výrazný environmentální i společenský přínos.

V komerčním a rekreačním rybolovu se výhody týkají v podstatě snížení množství ryb, které nesplňují požadované normy pro lidskou spotřebu, snížení negativního dopadu na spotřebu ryb v důsledku vnímání zdravotních rizik, snížení vystavení se chemickým znečišťujícím látkám v důsledku konzumace ryb, potenciálního přírůstku populací ryb a jejich různosti a zvýšeného výnosu z komerčního a rekreačního rybolovu.

Pokud jde o chov ryb a měkkýšů, dodržování RSV přináší zlepšení produktivity v tomto odvětví, sníženou akumulaci v mase a snížené vystavení se člověka rizikovým látkám.

Je zřejmé, že celý tento proces má obrovský vliv na lidské zdraví. Výhody vyplývající ze snížení chemických znečišťujících látek se týkají celkového snížení expozice nebezpečným látkám, v první řadě expozice člověka, vyplývající z konzumace mořských živočichů.

Tento návrh je omezen na stanovení NEK na úrovni Společenství. Specifická a dodatečná opatření k omezování znečišťování jsou ponechána členským státům, neboť ke splnění čl. 16 odst. 6 a 8 musí být uplatňováno mnoho dalších platných aktů Společenství.

Navrženým nástrojem je směrnice stanovující cíle environmentální kvality, kterých má být dosaženo do roku 2015.

III. Posouzení

Pokud jde o dopady na odvětví, je třeba uvést několik skutečností. Olovo je považováno za nebezpečnou látku a jeho emise ve vodě by měly být co nejvíce sníženy. Odvětví rybolovu by mělo být podporováno všude tam, kde k tomuto snížení může přispět. Ve svém posouzení dopadu Komise naznačila (s. 53), že dioxiny, furany a PCB jsou historicky znečišťující látky a jsou odpovídajícím způsobem omezovány. Je těžké sdílet tento optimistický posudek vzhledem k tomu, že od roku 2001, kdy byla schválena strategie pro dioxiny, se neprojevil významný pokles jejich obsahu v rybách a zdá se, že zejména v Baltském moři je tento obsah neměnný. K tomu dochází možná v důsledku izolace těchto znečišťujících látek v sedimentech, které jsou pravidelně zadržovány. Proto jsou zřejmě oprávněné velké obavy z nebezpečí, které by pro vodní prostředí mohla znamenat nezákonná likvidace PCB.

Třetí skutečnost představuje navrhovaná omezení koncentrací hexachlorbenzenu, hexachlorbutadienu a rtuti v přirozené hmotnosti ryb, měkkýšů, korýšů a v jiné biotě. Rozhodne-li se členský stát zavést přísnější normy v zájmu dosažení potřebné úrovně, jak je uvedeno v čl. 2 odst. 3, bude třeba tento krok sladit s dalšími členskými státy, které sdílejí stejné povodí. V případě nutnosti by měly tyto členské státy, zejména země ležící výše po proudu, přijmout stejné normy.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro rybolov vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Znění navržené Komisí[1]Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

BOD ODŮVODNĚNÍ 7A (nový)

 

(7a) Některé látky jsou pro ryby velmi škodlivé, pokud jsou přítomny v povrchových vodách, a přesto nefigurují na seznamech norem environmentální kvality v oblasti vodní politiky. Jedná se především o PFOS a 2,2’,6,6’-tetrabrom-4,4’-isopropylidendifenol. Komise v případě potřeby předloží návrhy na přijetí norem environmentální kvality v oblasti vodní politiky také pro tyto látky.

Odůvodnění

PCB, dioxiny, PFOS a 2,2’,6,6’-tetrabrom-4,4’-isopropylidendifenol vážně narušují životní prostředí a měly by být zahrnuty do seznamů látek, na které se uplatňují normy environmentální kvality.

Pozměňovací návrh 2

BOD ODŮVODNĚNÍ 11A (nový)

 

(11) Olovo používané v rybářské výstroji pro rekreační i profesionální rybolov je zdrojem znečištění vody. Členské státy by měly za účelem snížení hladiny olova v rybolovných vodách vyzývat odvětví rybolovu k nahrazení olova méně nebezpečnými alternativami.

Pozměňovací návrh 3

BOD ODŮVODNĚNÍ 11B (nový)

 

(11b) Polychlorované bifenyly (PCB) a dioxiny jsou dvěma skupinami perzistentních a bioakumulativních toxických látek. Obě skupiny představují značné nebezpečí pro lidské zdraví a životní prostředí a mají velmi negativní vliv na vodní druhy, tedy i na fungování odvětví rybolovu. Komise navíc při různých příležitostech zdůraznila, že je třeba tyto látky zařadit na seznam prioritních látek. Tato směrnice by tedy měla upravovat jejich budoucí zařazení na seznam prioritních látek.

Pozměňovací návrh 4

ČL. 2 ODST. 3 PODODSTAVEC 2

Pro účely monitorování souladu s normami environmentální kvality pro látky uvedené v prvním pododstavci členské státy buď zavedou přísnější normu pro vodu, která nahradí normu uvedenou v části A přílohy I, nebo stanoví dodatečnou normu pro biotu.

Pro účely monitorování souladu s normami environmentální kvality pro látky uvedené v prvním pododstavci členské státy buď zavedou přísnější normu pro vodu, která nahradí normu uvedenou v části A přílohy I, nebo stanoví dodatečnou normu pro biotu. Pokud je povodí na území několika členských států, měly by tyto členské státy v případě potřeby uplatňovat stejné normy.

Pozměňovací návrh 5

ČLÁNEK 4A (nový)

 

Článek 4a

 

Zařazení dioxinů a PCB

 

Nejpozději do 31. ledna 2008 předloží Komise podle článku 16 směrnice 2000/60/ES návrh revize této směrnice, jehož cílem budezařazení dioxinů a PCB na seznam prioritních látek, které jsou stanoveny v příloze II a zahrnují odpovídající normy environmentální kvality v příloze I.

POSTUP

Název

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o normách environmentální kvality v oblasti vodní politiky a změna směrnice 2000/60/ES

Referenční údaje

KOM(2006)0397 – C6-0243/2006 – 2006/0129(COD)

Příslušný výbor

ENVI

Výbor, který zaujal stanovisko
  Datum oznámení na zasedání

PECH
5. 9. 2006

Užší spolupráce – datum oznámení na zasedání

 

Navrhovatelka
  Datum jmenování

Dorette Corbey
27. 9. 2006

Předchozí navrhovatel

 

Projednání ve výboru

20. 11. 2006

20. 12. 2006

 

 

 

Datum přijetí

25. 1. 2007

Výsledek závěrečného hlasování

 

 

 

jednomyslně

 

 

Členové přítomní při závěrečném hlasování

James Hugh Allister, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Iles Braghetto, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, David Casa, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Pedro Guerreiro, Ian Hudghton, Heinz Kindermann, Albert Jan Maat, Rosa Miguélez Ramos, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Dirk Sterckx, Catherine Stihler, Daniel Varela Suanzes-Carpegna

Náhradníci přítomní při závěrečném hlasování

Duarte Freitas, James Nicholson

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

 

Poznámky (údaje, které jsou k dispozici jen v jednom jazyce),

...

  • [1]  Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

POSTUP

Název

Normy environmentální kvality v oblasti vodní politiky

Referenční údaje

KOM(2006)0397 - C6-0243/2006 - 2006/0129(COD)

Datum predložení EP

17.7.2006

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

5.9.2006

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

5.9.2006

AGRI

5.9.2006

PECH

5.9.2006

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Anne Laperrouze

29.11.2005

 

 

Projednání ve výboru

22.1.2007

30.1.2007

28.2.2007

 

Datum přijetí

27.3.2007

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

47

0

1

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Margrete Auken, Irena Belohorská, Johannes Blokland, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Jules Maaten, Marios Matsakis, Linda McAvan, Alexandru-Ioan Morţun, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Dimitrios Papadimoulis, Guido Sacconi, Karin Scheele, Richard Seeber, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Ambroise Guellec, Anne Laperrouze, Henrik Lax, Kartika Tamara Liotard, David Martin, Jiří Maštálka, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Robert Sturdy, Radu Ţîrle