Postup : 2006/0129(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0125/2007

Predkladané texty :

A6-0125/2007

Rozpravy :

PV 21/05/2007 - 18
CRE 21/05/2007 - 18

Hlasovanie :

PV 22/05/2007 - 9.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0190

SPRÁVA     ***I
PDF 377kWORD 685k
3. 4. 2007
PE 378.719v02-00 A6-0125/2007

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o normách kvality životného prostredia v oblasti vodného hospodárstva, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2000/60/ES

(KOM(2006)0397 – C6‑0243/2006 – 2006/0129 (COD))

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Spravodajkyňa: Anne Laperrouze

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO VÝBORU PRE PRIEMYSEL, VÝSKUM A ENERGETIKU
 STANOVISKO VÝBORU PRE POĽNOHOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA
 STANOVISKO VÝBORU PRE RYBNÉ HOSPODÁRSTVO
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o normách kvality životného prostredia v oblasti vodného hospodárstva, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2000/60/ES

(KOM(2006)0397 – C6‑0243/2006 – 2006/0129(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM (2006)0397)(1),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 175 ods. 1 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6‑0243/2006),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a stanoviská Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a Výboru pre rybné hospodárstvo(A6‑0125/2007),

1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou  Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

ODÔVODNENIE 1

1) Chemické znečistenie povrchových vôd predstavuje hrozbu pre vodné prostredie s účinkami, akými sú chronická toxicita pre vodné organizmy, hromadenie v ekosystéme, strata prírodných biotopov a zníženie biologickej rozmanitosti, ako aj hrozba pre ľudské zdravie.

1) Chemické znečistenie povrchových vôd predstavuje hrozbu pre vodné prostredie s účinkami, akými sú chronická toxicita pre vodné organizmy, hromadenie v ekosystéme, strata prírodných biotopov a zníženie biologickej rozmanitosti, ako aj hrozba pre ľudské zdravie. V prvom rade by sa mali zistiť príčiny znečistenia a z hospodárskeho a ekologického hľadiska čo najúčinnejšie odstrániť emisie v ich počiatku.

Odôvodnenie

Toto odôvodnenie odráža odôvodnenie 11 rámcovej smernice o vode, podľa ktorého treba bojovať proti znečisťovaniu životného prostredia pri zdroji na základe zásady znečisťovateľ platí a zásad prevencie a predchádzania .

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

ODÔVODNENIE 1A (nové)

 

1a) V súlade s článkom 174 Zmluvy o ES, environmentálna politika Spoločenstva je založená na zásade prevencie a potreby preventívnych opatrení, zásade nápravy ujmy na životnom prostredí predovšetkým pri zdroji a zásade znečisťovateľ platí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

ODÔVODNENIE 1B (nové)

 

1b) Na zabezpečenie dobrej kvality vody je nutné poľnohospodársko-ekologické racionálne obhospodarovanie pôdy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

ODÔVODNENIE 2A (nové)

 

2a) Členské štáty by mali vykonať potrebné opatrenia v súlade s článkom 16 ods. 1 a článkom 8 smernice 2000/60/ES a postupne znížiť znečistenie prioritnými látkami a úplne odstrániť alebo postupne znižovať emisie, vypúšťanie a úniky prioritných rizikových látok.

Odôvodnenie

Na objasnenie toho, že návrh je dcérskou smernicou rámcovej smernice o vode, a preto (tak ako v rámcovej smernici o vode) by sa od členských štátov nemalo vyžadovať, aby na dosahovanie cieľov obsiahnutých v tomto návrhu prijímali opatrenia, ktoré by boli neúmerne nákladné alebo technicky nemožné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

ODÔVODNENIE 4

4) Od roku 2000 bolo prijatých mnoho aktov Spoločenstva, ktoré vytvárajú opatrenia na zníženie znečisťovania v súlade s článkom 16 smernice 2000/60/ES pre jednotlivé prioritné látky. Okrem toho, viacero opatrení na ochranu životného prostredia patrí do pôsobnosti iných existujúcich právnych predpisov Spoločenstva. Preto treba dať radšej prednosť implementácii a revízii existujúcich nástrojov než vytváraniu nových nástrojov kontroly, ktoré by mohli byť duplicitami jestvujúcich nástrojov.

4) Od roku 2000 bolo prijatých mnoho aktov Spoločenstva, ktoré vytvárajú opatrenia na zníženie znečisťovania v súlade s článkom 16 smernice 2000/60/ES pre jednotlivé prioritné látky. Okrem toho, viacero opatrení na ochranu životného prostredia patrí do pôsobnosti iných existujúcich právnych predpisov Spoločenstva. Preto treba dať krátkodobo radšej prednosť implementácii a revízii existujúcich nástrojov než vytváraniu nových nástrojov kontroly, ktoré by mohli byť duplicitami jestvujúcich nástrojov. Potom, ako členské štáty v súlade s článkom 13 smernice 2000/60/ES predložia plány vodohospodárskeho manažmentu povodí vrátane programov opatrení vypracovaných v súlade s článkom 11 tejto smernice, by Komisia však mala posúdiť, či implementácia a revízia existujúcich nástrojov plne splnila ciele smernice 2000/60/ES, alebo či sú v súlade s touto smernicou potrebné osobitné opatrenia.

Ak je možné dodržiavať normy kvality životného prostredia len pomocou obmedzení použitia alebo zákazov jednotlivých látok, treba ich realizovať prostredníctvom novo vytváraných právnych predpisov Spoločenstva, najmä v rámci nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES.

Odôvodnenie

Komisia sa rozhodla neplniť si svoje povinnosti vyplývajúce z rámcovej smernice o vode, ktorá obsahuje požiadavku predloženia návrhov emisných kontrolných opatrení do konca roka 2003. Zatiaľ čo sa prostredníctvom iných nástrojov Spoločenstva dá dosiahnuť rovnaký cieľ, treba, aby sa na základe programov opatrení predložených členskými štátmi posúdilo, či sú opatrenia v súlade s ostatnými právnymi nástrojmi dostatočné na dosiahnutie cieľov rámcovej smernice o vode.

Právne obmedzenia týkajúce sa používania chemických látok alebo zákazy jednotlivých látok s cieľom zaručiť jednotné podmienky hospodárskej súťaže z hľadiska polohy podniku je možné uplatniť len prostredníctvom právnych predpisov Spoločenstva. Dodržiavanie noriem kvality životného prostredia v oblasti difúznych vypúšťaní látok do vodných útvarov sa nemôže zaručiť prostredníctvom vnútroštátnych reštriktívnych opatrení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

ODÔVODNENIE 4a (nové)

 

4a) Smernica 2000/60/ES obsahuje v článku 11 ods. 2 a časti B prílohy VI o programe opatrení otvorený zoznam doplnkových opatrení, ktoré si členské štáty môžu vybrať a prijať ako súčasť programu opatrení, a to najmä:

 

- legislatívne nástroje,

 

- administratívne nástroje a

 

- uzavreté dohody o ochrane životného prostredia.

Odôvodnenie

Okrem právnych nástrojov by sa mali uviesť aj tzv. doplnkové opatrenia uvedené v článku 11 ods. 4 a časti B prílohy VI rámcovej smernice o vode ako možné riešenia v prípade častých prekročení noriem, keďže dobrovoľnejšie, stimulujúce opatrenia sú často účinnejšie než prísny právny prístup. Pomôže to prehĺbiť spoločný základ smernice ako takej a právne predpisy o životnom prostredí vo všeobecnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

ODÔVODNENIE 5

5) Pokiaľ ide o znižovanie emisií prioritných látok z bodových a difúznych zdrojov uvedených v článku 16 ods. 6 a ods. 8 smernice 2000/60/ES, zdá sa, že pre členské štáty je v prípade potreby z hľadiska nákladov efektívnejšie a primeranejšie začleniť, popri implementácii iných existujúcich právnych predpisov Spoločenstva, aj vhodné kontrolné opatrenia do programu opatrení, ktoré treba v súlade s článkom 11 smernice 2000/60/ES vypracovať pre každé povodie.

5) Pokiaľ ide o znižovanie emisií prioritných látok z bodových a difúznych zdrojov uvedených v článku 16 ods. 6 a ods. 8 smernice 2000/60/ES, by členské štáty mali v prípade potreby začleniť, popri implementácii iných existujúcich právnych predpisov Spoločenstva, vhodné kontrolné opatrenia v súlade s článkom 10 smernice 2000/60/ES do programu opatrení, ktoré treba v súlade s článkom 11 smernice 2000/60/ES vypracovať pre každé povodie, v prípade potreby uplatnením článku 10 smernice Rady 96/61/ES z 24. septembra 1996 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia1.

Aby sa zachovali jednotné podmienky hospodárskej súťaže na vnútornom trhu, pri prijímaní obmedzujúcich opatrení pre bodové zdroje prioritných látok treba stále vychádzať z koncepcie najlepších dostupných techník v zmysle smernice 96/61/ES.

1 Ú. v. ES L 257, 10.10.1996, s. 26.

Or. en

Odôvodnenie

Les mesures des États membres concernant les sources ponctuelles ont des répercussions sur la compétitivité des sites d'implantation et doivent dès lors se fonder sur des normes uniformes européennes. La directive 96/61/CE a introduit une norme uniforme européenne pour les sites des entreprises, à savoir le recours aux meilleures techniques disponibles. De même, l'approche combinée au sens de l'article 16 de la directive 2000/60/CE prévoit des mesures communautaires de contrôle des émissions. Il s'agit d'éviter que ne soient affaiblies les exigences formulées à l'article 10 de la directive-cadre sur l'eau, laquelle requiert la réalisation de contrôles des émissions plus stricts allant au-delà des meilleures techniques disponibles dès lors que le respect des normes de qualité environnementales l'impose.

Le présent amendement précise aussi que les États membres doivent appliquer l’exigence de la directive IPPC (prévention et réduction intégrées de la pollution) pour insister sur des contrôles d’émission plus stricts allant au-delà des meilleures techniques disponibles, dès lors que le respect des normes de qualité environnementale l’impose.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

ODÔVODNENIE 5A (nové)

 

5a) Pokiaľ členský štát samotný nemôže vyriešiť skutočnosť, ktorá má vplyv na vodné hospodárstvo, môže ju oznámiť Komisii v súlade s článkom 12 smernice 2000/60/ES. Členský štát by mal podať správu o tejto skutočnosti aj vtedy, ak sa opatrenia Spoločenstva javia ako efektívnejšie z hľadiska nákladov a vhodnejšie. V takom prípade by Komisia mala začať výmenu informácií so všetkými členskými štátmi a ak sa činnosť Spoločenstva skutočne ukáže ako lepšia možnosť, Komisia uverejní správu a predloží návrh opatrení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

ODÔVODNENIE 5A (nové)

 

5a) Keďže väčšina ďalších aktov Spoločenstva nie je ešte úplne prijatá a uplatnená, v súčasnosti je ťažké určiť, či uplatnenie týchto politík umožní dosiahnuť ciele rámcovej smernice o vode, alebo či bude potrebná ďalšia činnosť Spoločenstva. Preto je potrebné vypracovať formálne hodnotenie koherencie a účinnosti všetkých právnych aktov Spoločenstva, ktoré sú priamym alebo nepriamym spôsobom zamerané na dobrú kvalitu vody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

ODÔVODNENIE 6

6) Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 2455/2001/ES z 20. novembra 2001, ktorým sa ustanovuje zoznam prioritných látok v oblasti vodného hospodárstva a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2000/60/ES, stanovuje prvý zoznam 33 látok alebo skupín látok, ktoré dostali prednosť z hľadiska prijatia opatrenia na úrovni Spoločenstva. Medzi týmito prioritnými látkami sa niektoré identifikovali ako prioritné nebezpečné látky, ktoré podliehajú zastaveniu alebo postupnému ukončovaniu emisií, vypúšťania a úniku. Niektoré látky boli preskúmané a treba ich klasifikovať.

6) Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 2455/2001/ES z 20. novembra 2001, ktorým sa ustanovuje zoznam prioritných látok v oblasti vodného hospodárstva a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2000/60/ES, stanovuje prvý zoznam 33 látok alebo skupín látok, ktoré dostali prednosť z hľadiska prijatia opatrenia na úrovni Spoločenstva. Medzi týmito prioritnými látkami sa niektoré identifikovali ako prioritné nebezpečné látky, ktoré podliehajú zastaveniu alebo postupnému ukončovaniu emisií, vypúšťania a úniku. Pre prirodzene sa vyskytujúce látky alebo vznikajúce na základe prírodných procesov, je však nemožné úplné postupné ukončenie emisií, vypúšťaní a únikov zo všetkých potenciálnych zdrojov. Niektoré látky boli preskúmané a treba ich klasifikovať.

Aby sa dosiahli ciele smernice 2000/60/ES, mali by sa do zoznamu prioritných látok pridať ďalšie látky.

Odôvodnenie

Je dôležité, aby sa nezaväzovalo k tomu, čo nie je možné dodržať. Úplné odstránenie u niektorých prirodzene sa vyskytujúcich látok nie je možné.

Zo znenia článku 16 ods. 8 rámcovej smernice o vode, ktorý hovorí o „prvom“ zozname prioritných látok, a z rozhodnutia 2455/2001/ES, ktoré požaduje, aby sa do zoznamu postupne pridávali ďalšie látky, jasne vyplýva, že „prvý“ zoznam bol len začiatkom a že na dosiahnutie cieľov rámcovej smernice o vode by sa do neho mali pridávať ďalšie látky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

ODÔVODNENIE 6a (nové)

 

6a) Pre prirodzene sa vyskytujúce látky alebo vznikajúce na základe prírodných procesov, ako sú kadmium, ortuť a polyaromatické uhľovodíky (PAU) je nemožné úplné postupné ukončenie emisií, vypúšťaní a únikov zo všetkých potenciálnych zdrojov.

Odôvodnenie

Rozhodnutie 2455/2001/ES, ktorým sa ustanovuje zoznam prioritných látok, obsahuje dôležité odôvodnenia, ktoré neboli prenesené do rámcovej smernice o vode, keď bol zoznam prioritných látok pridaný ako príloha X. Účelom predloženého návrhu dodatočného odôvodnenia je účel odôvodnenia 4 uvedeného rozhodnutia, pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu Európskeho parlamentu, ktorý by  slúžil na presadenie daného zámeru.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

ODÔVODNENIE 7

7) Z hľadiska záujmov Spoločenstva a z dôvodu účinnejšej regulácie ochrany povrchových vôd je vhodné, aby sa EQS stanovili pre znečisťujúce látky klasifikované ako prioritné látky na úrovni Spoločenstva, a aby sa ponechalo na členských štátoch, aby si, v prípade potreby, stanovili pravidlá pre zostávajúce znečisťujúce látky na vnútroštátnej úrovni s prihliadnutím na uplatňovanie príslušných pravidiel Spoločenstva. Napriek tomu však, osem znečisťujúcich látok, ktoré patria do oblasti pôsobnosti smernice Rady 86/280/EHS z 12. júna 1986 o limitných hodnotách a dlhodobých cieľoch kvality, pokiaľ ide o vypúšťanie istých nebezpečných látok zahrnutých do zoznamu I prílohy k smernici 76/464/EHS a patriacich do skupiny látok, pre ktoré by sa mal dosiahnuť dobrý chemický stav do roku 2015, sa do zoznamu prioritných látok nezahrnulo. Spoločné normy vytvorené pre takéto znečisťujúce látky však dokázali svoju užitočnosť a je vhodné dodržiavať reguláciu ich noriem na úrovni Spoločenstva.

7) Z hľadiska záujmov Spoločenstva a z dôvodu účinnejšej regulácie ochrany povrchových vôd je vhodné, aby sa EQS stanovili pre znečisťujúce látky klasifikované ako prioritné látky na úrovni Spoločenstva, a aby sa ponechalo na členských štátoch, aby si stanovili pravidlá pre zostávajúce znečisťujúce látky na vnútroštátnej úrovni s prihliadnutím na uplatňovanie príslušných pravidiel Spoločenstva. Napriek tomu však osem znečisťujúcich látok, ktoré patria do oblasti pôsobnosti smernice Rady 86/280/EHS z 12. júna 1986 o limitných hodnotách a dlhodobých cieľoch kvality, pokiaľ ide o vypúšťanie istých nebezpečných látok zahrnutých do zoznamu I prílohy k smernici 76/464/EHS a patriacich do skupiny látok, pre ktoré by sa mal dosiahnuť dobrý chemický stav do roku 2015, sa do zoznamu prioritných látok nezahrnulo. Spoločné normy vytvorené pre takéto znečisťujúce látky však dokázali svoju užitočnosť a je vhodné dodržiavať reguláciu ich noriem na úrovni Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

ODÔVODNENIE 7A (nové)

 

7a) Určité látky sú veľmi škodlivé pre ryby, ak sú prítomné v povrchových vodách, ale nefigurujú na zoznamoch noriem kvality životného prostredia v oblasti vodného hospodárstva. Patria k nim najmä PFOS a tetrabrómbisfenol-A (TBBP-A). Komisia v prípade potreby predloží návrhy na prijatie noriem kvality životného prostredia v oblasti vodného hospodárstva aj pre tieto látky.

Odôvodnenie

PCB, dioxíny, PFOS a tetrabrómbisfenol veľmi poškodzujú životné prostredie a mali by sa nachádzať na zoznamoch látok, pre ktoré sa uplatňujú normy kvality životného prostredia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

ODÔVODNENIE 9

9) Vodné prostredie môže utrpieť chemickým znečistením z dlhodobého aj krátkodobého hľadiska, a teda údaje o akútnych aj chronických vplyvoch by sa mali použiť ako základ pre ustanovenie EQS. Aby sa zabezpečila primeraná ochrana vodného prostredia a ľudského zdravia, treba stanoviť priemerné ročné normy kvality na úrovni zabezpečujúcej ochranu pred dlhodobým vystavením a stanoviť najvyššie prípustné koncentrácie na ochranu pred krátkodobým vystavením.

9) Vodné prostredie môže utrpieť chemickým znečistením z dlhodobého aj krátkodobého hľadiska, a teda údaje o akútnych aj chronických vplyvoch by sa mali použiť ako základ pre ustanovenie EQS. Aby sa zabezpečila primeraná ochrana vodného prostredia a ľudského zdravia, treba stanoviť priemerné ročné normy kvality na úrovni zabezpečujúcej ochranu pred dlhodobým vystavením a stanoviť najvyššie prípustné koncentrácie na ochranu pred krátkodobým vystavením. Malo by sa harmonizovať uplatňovanie maximálnych povolených koncentrácií v súlade s kombinovaným prístupom ustanoveným v článku 10 smernice 2000/60/ES, najmä zaobchádzanie s krajnými hodnotami a stanovenie kontrol emisií.

Odôvodnenie

Maximálne prípustné koncentrácie sú nepriaznivo ovplyvnené krajnými hodnotami a nevzťahujú sa na žiadne časové obdobie, majú diskrétnu povahu. Preto by bol každý pokus odhadnúť alebo predpovedať tieto hodnoty, čo je nutnosťou pri postupoch udeľovania povolení na emisie, veľmi nepriaznivo ovplyvnený. S cieľom stanoviť rovnaké podmienky pre všetkých by sa mali vypracovať harmonizované pravidlá riešenia týchto otázok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

ODÔVODNENIE 10

10) Pri nedostatku rozsiahlych a spoľahlivých informácií o koncentrácii prioritných látok v živých organizmoch a usadeninách na úrovni Spoločenstva a z hľadiska skutočnosti, že informácie o povrchových vodách sa zdajú byť dostatočným základom zabezpečenia úplnej ochrany a účinnej kontroly znečistenia, ustanovenie hodnôt EQS by sa malo v tomto štádiu obmedziť len na povrchové vody. Čo sa však týka hexachlórbenzénu, hexachlórbutadiénu a ortuti, nie je možné zabezpečiť ochranu pred nepriamym účinkom a sekundárnou otravou iba uplatnením EQS pre povrchové vody na úrovni Spoločenstva. V takýchto prípadoch teda treba ustanoviť EQS pre živé organizmy. Aby sa členským štátom umožnila pružnosť v závislosti od ich monitorovacej stratégie, mali byť schopné monitorovať takéto EQS a kontrolovať ich zhodu v živých organizmoch alebo ich konvertovať na EQS pre povrchové vody. Okrem toho, zostáva na členských štátoch, aby ustanovili EQS pre usadeniny a živé organizmy tam, kde to považujú za potrebné a vhodné na doplnenie EQS ustanovených na úrovni Spoločenstva. Okrem toho, pretože usadeniny a živé organizmy zostávajú dôležitými matricami pre monitorovanie určitých látok členskými štátmi s cieľom posúdiť dlhodobé účinky antropogénnej činnosti a trendov, členské štáty by mali zabezpečiť, aby sa existujúce úrovne znečistenia v živých organizmoch a usadeninách nezvyšovali.

10) Pri nedostatku rozsiahlych a spoľahlivých informácií o koncentrácii prioritných látok v živých organizmoch a usadeninách na úrovni Spoločenstva a z hľadiska skutočnosti, že informácie o povrchových vodách sa zdajú byť dostatočným základom zabezpečenia úplnej ochrany a účinnej kontroly znečistenia, ustanovenie hodnôt EQS by sa malo v tomto štádiu obmedziť len na povrchové vody. Čo sa však týka hexachlórbenzénu, hexachlórbutadiénu a ortuti, nie je možné zabezpečiť ochranu pred nepriamym účinkom a sekundárnou otravou iba uplatnením EQS pre povrchové vody na úrovni Spoločenstva. V takýchto prípadoch teda treba ustanoviť EQS pre živé organizmy. Aby sa členským štátom umožnila pružnosť v závislosti od ich monitorovacej stratégie, mali byť schopné monitorovať takéto EQS a kontrolovať ich zhodu v živých organizmoch alebo ich konvertovať na EQS pre povrchové vody. Okrem toho, zostáva na členských štátoch, aby ustanovili EQS pre usadeniny a živé organizmy tam, kde to považujú za potrebné a vhodné na doplnenie EQS ustanovených na úrovni Spoločenstva. Okrem toho, pretože usadeniny a živé organizmy zostávajú dôležitými matricami pre monitorovanie určitých látok členskými štátmi s cieľom posúdiť dlhodobé účinky antropogénnej činnosti a trendov, členské štáty by mali zabezpečiť, aby sa existujúce úrovne znečistenia v živých organizmoch a usadeninách nezvyšovali. Aby tak mohli urobiť, mali by členské štáty monitorovať prioritné látky v živých organizmoch a usadeninách a o výsledkoch informovať Komisiu. Komisia by mala v súlade s článkom 16 ods. 7 smernice 2000/60/ES na základe informácií od členských štátov navrhnúť EQS pre živé organizmy a usadeniny.

Odôvodnenie

Povinnosť členských štátov zabezpečiť, aby sa nezvyšovali existujúce úrovne v živých organizmoch a usadeninách bude len prázdnym sľubom, pokiaľ nebudú existovať konkrétne záväzky týkajúce sa monitorovania. Členské štáty by mali monitorovať živé organizmy a usadeniny, čo by malo byť zase základom opatrení Spoločenstva v oblasti noriem kvality, ktorých stanovenie požaduje rámcová smernica o vode.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

ODÔVODNENIE 11A (nové)

 

11a) Olovo využívané v rybolovných zariadeniach pre rekreačný i  profesionálny rybolov je zdrojom znečistenia vody. Členské štáty by s cieľom znížiť koncentráciu olova v rybolovných vodách mali podporiť nahradenie olova v sektore rybolovu menej nebezpečnými alternatívami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

ODÔVODNENIE 11B (nové)

 

11b) Polychlórované bifenyly (PCB) a dioxíny predstavujú dve skupiny jedovatých látok, ktoré sú perzistentné a bioakumulovateľné. Obe skupiny látok sú značnou hrozbou pre ľudské zdravie a životné prostredie a majú vysoko negatívne dôsledky na vodné druhy, a tým aj na životaschopnosť odvetvia rybolovu. Komisia tiež pri rôznych príležitostiach zdôraznila potrebu zaradiť tieto látky do zoznamu prioritných látok. Je preto potrebné, aby táto smernica stanovila ich budúce zaradenie do tohto zoznamu prioritných látok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

ODÔVODNENIE 18a (nové)

 

18a) Nariadenie (ES) č. 1907/2006 ustanovuje revíziu s cieľom posúdiť primeranosť kritérií určovania látok, ktoré sú perzistentné, bioakumulatívne a toxické. Komisia by mala hneď po zmene kritérií v nariadení (ES) č. 907/2006 zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť prílohu X smernice 2000/60/ES.

Odôvodnenie

Kritériá PBT v rámci REACH sa ukázali ako nedostatočné. Sú tak rigidné, že sa podľa nich neurčili takmer žiadne látky PBT Tie isté kritériá sa bohužiaľ použili pri revízii prílohy X smernice 2000/60/ES. Len čo sa kritériá pre PBT látky v rámci REACH upravia, Komisia by mala prehodnotiť prílohu X.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

ODÔVODNENIE 22A (nové)

 

22a) V súlade s článkom 174 zmluvy, ako to bolo znovu potvrdené v smernici 2000/60/ES, má Spoločenstvo pri príprave svojej politiky o životnom prostredí brať do úvahy vedecké a technické údaje, environmentálne podmienky v rôznych regiónoch Spoločenstva, hospodársky a sociálny rozvoj Spoločenstva ako celku a vyvážený rozvoj svojich regiónov, ako aj potenciálne prínosy a náklady spojené s realizovanými opatreniami alebo ich nedostatkom.

Odôvodnenie

Zdá sa byť užitočné zdôrazniť rôznorodosť miestnych situácií prostredníctvom chemického stavu vody, ale tiež aj skutočnosť, že kontrolné normy a opatrenia musia byť založené na najnovších technikách a vedeckých poznatkoch. (Odôvodnenie 12 rámcovej smernice).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Článok 1

Táto smernica ustanovuje normy kvality životného prostredia pre prioritné látky a určité ďalšie znečisťujúce látky.

Táto smernica ustanovuje opatrenia na zníženie znečistenia vôd a normy kvality životného prostredia pre prioritné látky a určité ďalšie znečisťujúce látky s cieľom.

 

a) znížiť do roku 2015 vypúšťanie, emisie a úniky prioritných látok a

 

b) odstrániť vypúšťanie, emisie a úniky prioritných rizikových látok, dosiahnuť v súlade s článkom 1, 4 a 16 smernice 200/60/ES dobrý chemický stav všetkých povrchových vôd. Cieľom je aj zabrániť akémukoľvek ďalšiemu zhoršovaniu stavu a do roku 2020 dosiahnuť koncentrácie blížiace sa prirodzenej úrovni koncentrácie pozadia všetkých prirodzene sa vyskytujúcich látok a koncentrácie blížiace sa k nule všetkých antropogénnych umelých látok v súlade s medzinárodnými dohodami o ochrane mora.

 

Ciele tejto smernice treba plniť ako ciele v zmysle článku 4 smernice 2000/60/ES.

 

V súlade s postupom uvedeným v článku 21 ods. 2 smernice 2000/60/ES predloží Komisia do roku 2020 Európskemu parlamentu a Rade správu o úspechoch uplatňovania tejto smernice.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh objasňuje, že návrh obsahuje opatrenia na zníženie a odstránenie znečisťovania.

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa vzťahuje na najvyššie ciele rámcovej smernice o vode a ukazuje, že cieľom nie je len ochrana životného prostredia a ľudského zdravia, ale aj jej realizácia v rámci širších cieľov rámcovej smernice o vode ako stanovuje článok 16. Je nevyhnutné, aby Komisia posúdila uplatňovanie tejto smernice na zabezpečenie toho, že sa dosiahnu jej ciele.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

ČLÁNOK 2 ODSEK 1 PODODSEK 1

1. Členské štáty zabezpečia, aby zloženie ich povrchových vôd vyhovovalo normám kvality životného prostredia pre prioritné látky, vyjadrené ako ročný priemer a ako najvyššia prípustná koncentrácia, v súlade s ustanovením v časti A prílohy I a s normami kvality životného prostredia pre znečisťujúce látky uvedené v časti B prílohy I.

1. S cieľom dosiahnuť dobrý chemický stav útvarov povrchových vôd v súlade s čl. 4 ods. 1 písm. a) smernice 2000/60/ES, členské štáty zabezpečia, aby zloženie týchto útvarov povrchových vôd, usadenín a živých organizmov vyhovovalo normám kvality životného prostredia pre prioritné látky v súlade s ustanovením v časti A prílohy I a s normami kvality životného prostredia pre znečisťujúce látky uvedené v časti B prílohy I.

Odôvodnenie

Cieľom návrhu je definovať normy dobrého chemického stavu povrchových vôd. Avšak návrh vo svojej súčasnej verzii by mal stanoviť ciele (viazané na všetky povrchové vody skôr ako na útvary povrchových vôd), ktoré nie sú súčasťou rámcovej smernice. Predmetom tohto PDN je zabezpečiť súlad s článkom 4 rámcovej smernice.

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh objasňuje, čo je aj jasne uvedené v článku 16 ods. 7 rámcovej smernice o vode, že Komisia predloží návrhy na EQS v povrchovej vode, usadeninách a živých organizmoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

ČLÁNOK 2 ODSEK 1 PODODSEK 1A (nový)

 

Členské štáty prijmú vždy potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby podniky, ktoré vypúšťajú do vodných útvarov odpadovú vodu obsahujúcu prioritné látky, používali najlepšie dostupné techniky výroby a úpravy odpadových vôd. Tieto opatrenia by mali vychádzať z výsledkov výmeny informácií na základe článku 16 ods. 2 smernice 96/61/ES.

Odôvodnenie

Neustálym zdôrazňovaním potreby využívania najlepších dostupných techník v súlade so zásadami ustanovenými v smernici 96/61/ES o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (IPP) môžu členské štáty na jednotnom európskom základe účinne znižovať emisie prioritných látok z bodových zdrojov takým spôsobom, ktorý neovplyvní hospodársku súťaž a bude v súlade so zásadou predchádzania dôsledkom a zásadou, že znečisťovateľ platí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

ČLÁNOK 2 ODSEK 1 PODODSEK 2A (nový)

 

Členské štáty musia zlepšiť vedomosti a dostupné údaje o zdrojoch prioritných látok a spôsoboch znečisťovania s cieľom identifikovať možnosti cielenej a účinnej kontroly.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

ČLÁNOK 2 ODSEK 1A (nový)

 

1a. Ak vodný tok preteká viac než jedným členským štátom, je potrebné zabezpečiť koordináciu monitorovacích programov a vnútroštátnych súpisov s cieľom vyhnúť sa udeleniu pokuty členskému štátu, ktorý sa nachádza na ďalšom úseku prúdu.

Odôvodnenie

Je dôležité, aby sa koordinovalo monitorovanie vodných tokov prechádzajúcich viacerými členskými štátmi s cieľom riešiť problém znečistenia pri zdroji.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

ČLÁNOK 2 ODSEK 2

2. Členské štáty na základe monitorovania stavu vody vykonávaného v súlade s článkom 8 smernice 2000/60/ES zabezpečia, aby sa koncentrácia látok uvedených v častiach A a B prílohy I v usadeninách a živých organizmoch nezvyšovala.

2. Členské štáty na základe monitorovania stavu vody vykonávaného v súlade s článkom 8 smernice 2000/60/ES zabezpečia, aby sa koncentrácia látok uvedených v častiach A a B prílohy I vo vode, usadeninách a živých organizmoch nezvyšovala.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh objasňuje, že návrh obsahuje opatrenia na zníženie a odstránenie znečisťovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

ČLÁNOK 2 ODSEK 3 PODODSEK 2

Na účely monitorovania zhody s normami kvality životného prostredia pre látky uvedené v prvom pododseku, členské štáty zavedú prísnejšiu normu pre vodu, ktorou nahradia normu uvedenú v časti A prílohy I, alebo ustanovia doplňujúcu normu pre živé organizmy.

Na účely monitorovania zhody s normami kvality životného prostredia pre látky uvedené v prvom pododseku, členské štáty zavedú prísnejšiu normu pre vodu, ktorou nahradia normu uvedenú v časti A prílohy I, alebo ustanovia doplňujúcu normu pre živé organizmy.

Ak to budú členské štáty považovať za vhodnejšie a cenovo výhodnejšie, môže sa monitorovanie iných látok, ktoré sú uvedené v prílohe I, namiesto vo vode vykonať v usadeninách alebo živých organizmoch. Ak budú zistené značné hodnoty koncentrácie látok a členský štát to bude pokladať za riziko pre splnenie noriem kvality životného prostredia pre vodu, vykoná sa monitorovanie vo vode, aby sa zabezpečilo dodržanie noriem kvality životného prostredia pre vodu.

Odôvodnenie

Aby sa v čo najväčšej miere zaručilo zistenie problémov s prioritnými látkami vo vodnom prostredí, členské štáty by mali mať flexibilitu v oblasti monitorovania látok uvedených v prílohe I v usadeninách alebo živých organizmoch, ak to budú považovať za vhodnejšie a cenovo výhodnejšie. Ak sa však zistia značné hodnoty koncentrácie látok, musí sa vykonať doplnkové monitorovanie vo vode.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

ČLÁNOK 2 ODSEK 3A (nový)

 

3a. Komisia najneskôr do 12 mesiacov po predložení súpisov členskými štátmi predloží návrh týkajúci sa noriem kvality platných pre hodnoty koncentrácie prioritných látok v usadeninách a živých organizmoch.

Odôvodnenie

Povinnosť členských štátov zabezpečiť, aby sa nezvyšovali existujúce úrovne v živých organizmoch a usadeninách, si vyžaduje opatrenia Spoločenstva v oblasti noriem kvality ako požaduje aj článok 16 ods. 7 rámcovej smernice o vode. Vhodné obdobie by mohlo byť jeden rok po predložení správ členských štátov o zistených prioritných látkach v usadeninách a živých organizmoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

ČLÁNOK 2 ODSEK 3A (nový)

 

3a. Členské štáty musia plniť požiadavky smernice Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu a členské štáty sa v súlade s článkom 7 smernice 2000/60/ES starajú o povrchové vody využívané na získavanie pitnej vody. Túto smernicu treba preto uplatňovať, a to bez ohľadu na predpisy, pre ktoré treba prísnejšie normy.

Odôvodnenie

Článok 16 ods. 1 rámcovej smernice o vode (WFD) hovorí výslovne o ochrane získavania pitnej vody. Táto smernica sa zaoberá iba ochranou obyčajných vodných útvarov. Útvary určené na získavanie pitnej vody si vyžadujú konkrétnejšie opatrenia a normy, aby boli vo väčšej zhode s článkom 7 ods. 3 WFD (zníženie miery úpravy).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

ČLÁNOK 2 ODSEK 4

4. Komisia preskúma technický a vedecký pokrok vrátane záverov z posudzovania rizík uvedených v článku 16 ods. 2 písm. a) a b) smernice 2000/60/ES, a v prípade potreby navrhne revíziu noriem kvality životného prostredia uvedených v častiach A a B prílohy I k tejto smernici.

4. Komisia preskúma technický a vedecký pokrok, systematicky využívajúc databázu vytvorenú na základe nariadenia (ES) č. 1907/2006 na monitorovanie látok, ktoré škodia vodným organizmom, sú bioakumulovateľné alebo ťažko odbúrateľné, vrátane záverov z posudzovania rizík uvedených v článku 16 ods. 2 písm. a) a b) smernice 2000/60/ES, a aspoň každé štyri roky navrhne revíziu noriem kvality životného prostredia uvedených v častiach A a B prílohy I k tejto smernici.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zaručuje, že Komisie využíva údaje, ktoré budú k dispozícii prostredníctvom REACH na zisťovanie ďalších prioritných látok, a vysvetľuje, že treba zachovávať povinnosť Komisie vyplývajúcu z článku 16 ods. 4 aspoň každé štyri roky revidovať jej návrh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

ČLÁNOK 2 ODSEK 5

5. V súlade s postupom uvedeným v článku 21 ods. 2 smernice 2000/60/ES, Komisia môže stanoviť povinné výpočtové metódy uvedené v druhom odseku bodu 3 časti C prílohy I k tejto smernici.

5. Aby získala koherentnú a harmonizovanú výpočtovú metódu, v súlade s postupom uvedeným v článku 21 ods. 2 smernice 2000/60/ES, musí Komisia do dvoch rokov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice stanoviť povinné výpočtové metódy aspoň pre prípady uvedené v časti C prílohy I k tejto smernici.

Odôvodnenie

Skúsenosti v teréne v tejto oblasti ukázali, že v prípade, keď analytické postupy a postupy získavania vzoriek nie sú uskutočňované v súlade s normami, porovnávanie výsledkov a účinnosť poznatkov nemôžu byť správne. Pre niektoré látky neexistuje v súčasnosti žiadna vhodná alebo štandardizovaná metóda kontroly.

Na zabezpečenie rovnakej úrovne ochrany a zabránenie deformácie vplyvom konkurencie je potrebná povinná metodika. Zavádza sa pevný harmonogram definovania týchto metód, čím sa dopĺňa zodpovedajúce ustanovenie článku 8 ods. 3 smernice 2000/60/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31

ČLÁNOK 2 ODSEK 4 PODODSEK 1A (nový)

 

Komisia preskúma najnovšie vedecké informácie a technický pokrok v súvislosti s látkami hromadiacimi sa v usadenine a biote a pripraví pre ne EQS.

Odôvodnenie

Bolo by vhodnejšie vykonať ďalší výskum nahromadených látok z usadeniny a bioty, a nie z vody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32

ČLÁNOK 2 ODSEK 5A (nový)

 

5a. Komisia v prípade, keď sú na dosiahnutie noriem kvality životného prostriedia potrebné zákazy pre určité látky, predloží vhodné návrhy na zmenu a doplnenie existujúcich právnych predpisov alebo na vypracovanie nových právnych predpisov na úrovni Spoločenstva.

Odôvodnenie

Komisia by mala byť poverená reagovať na nedostatky vo vodách, ktoré sa dajú účinne odstrániť obmedzením výroby alebo použitia jednotlivých látok, a to právnymi predpismi, ktoré by boli záväzné v celej Európe a rovnakou mierou záväzné pre všetky členské štáty, najmä v rámci nariadenia (ES) č. 1907/2006 Európskeho parlamentu a Rady z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33

ČLÁNOK 2 ODSEK 5B (nový)

 

5b. Komisia v prípade, že je pre niektoré zariadenia, látky alebo bodové zdroje na zabezpečenie dodržiavania zásady znečisťovateľ platí a zásady prevencie, ako aj na zaručenie jednotnej implementácie členskými štátmi, potrebné stanoviť hraničné hodnoty emisií platné v celom Spoločenstve, alebo ak tieto hodnoty umožnia dosiahnuť normy kvality životného prostredia, predloží návrhy v súlade s článkom 18 smernice 96/61/ES.

Odôvodnenie

La directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution prévoit le recours à des valeurs limites d'émission communautaires, en particulier s'il ressort de l'échange d'informations visé à l'article 16 de ladite directive que la Communauté doit agir. Des valeurs limites communautaires sont toujours requises lorsque, pendant plusieurs années, les différences de mise en œuvre dans les États membres ont entraîné la violation des principes fondamentaux du droit environnemental communautaire, à savoir le principe de précaution et le principe du pollueur-payeur, et provoqué une pollution, évitable, de l'environnement, et lorsque cet état de choses a pu être à l'origine de distorsions de concurrence, parfois graves sur le marché intérieur (dumping environnemental).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34

ČLÁNOK 2A (nový)

 

Článok 2a

 

Členské štáty s cieľom splniť ciele stanovené v článku 2 môžu určiť prísnejšie obmedzenia na používanie alebo vypúšťanie látok, než sú obmedzenia uvedené v smernici 91/414/EHS a smernici XX/XXXX/ES, ktorá ju nahrádza, či v iných právnych predpisoch Spoločenstva.

Odôvodnenie

Táto smernica neposkytuje doplňujúce opatrenia na reguláciu emisií. Členské štáty musia preto mať plné právo samy podľa potreby prijímať doplňujúce opatrenia na reguláciu emisií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35

ČLÁNOK 3

1. Členské štáty vyznačia hranice prechodových oblastí prekročenia, v ktorých koncentrácie jednej alebo viacerých znečisťujúcich látok môžu presiahnuť príslušné hodnoty noriem kvality životného prostredia, pokiaľ tieto hodnoty koncentrácie neovplyvnia zhodu zostatku útvaru povrchovej vody s týmito normami.

1. Ak v prípade jedného bodového zdroja alebo viacerých bodových zdrojov neexistuje technické riešenie na primerané čistenie odpadových vôd, členské štáty vyznačia hranice prechodových oblastí prekročenia, v ktorých koncentrácie jednej alebo viacerých znečisťujúcich látok pri slabom toku presiahnu príslušné hodnoty noriem kvality životného prostredia, pokiaľ tieto hodnoty koncentrácie neovplyvnia zhodu zostatku útvaru povrchovej vody s týmito normami.

 

Členské štáty zahrnú akčný plán na zmenšenie rozsahu a trvania každej prechodovej oblasti prekročenia do plánov vodohospodárskeho manažmentu povodia, ktorý sa uvádza v článku 13 smernice 2000/60/ES, s cieľom dosiahnuť hlavné normy kvality životného prostredia najneskôr do roku 2018.

2. Členské štáty v každom prípade vymedzia rozsah častí útvarov povrchovej vody susediacich s bodmi vypúšťania, ktoré by sa mali klasifikovať ako prechodové oblasti prekročenia, pričom zohľadnia príslušné ustanovenia právnych predpisov Spoločenstva.

2. Členské štáty v každom prípade vymedzia rozsah častí útvarov povrchovej vody susediacich s bodmi vypúšťania, ktoré by sa mali klasifikovať ako prechodové oblasti prekročenia, pričom zohľadnia príslušné ustanovenia právnych predpisov Spoločenstva.

Členské štáty zahrnú opis každého vymedzenia do svojich plánov vodohospodárskeho manažmentu povodí uvedených v článku 13 smernice 2000/60/ES.

Členské štáty zahrnú opis každého vymedzenia do svojich plánov vodohospodárskeho manažmentu povodí uvedených v článku 13 smernice 2000/60/ES.

3. Členské štáty preskúmajú povolenia uvedené v smernici 96/61/ES alebo predchádzajúcich predpisoch uvedených v článku 11 ods. 3 písm. g) smernice 2000/60/ES so zámerom postupného znižovania rozsahu každej prechodovej oblasti prekročenia v súlade s odsekom 1, identifikovanej v útvaroch vody ovplyvnených vypúšťaním prioritných látok.

3. Členské štáty preskúmajú povolenia uvedené v smernici 96/61/ES alebo predchádzajúcich predpisoch uvedených v článku 11 ods. 3 písm. g) smernice 2000/60/ES so zámerom postupného znižovania rozsahu každej prechodovej oblasti prekročenia v súlade s odsekom 1, identifikovanej v útvaroch vody ovplyvnených vypúšťaním prioritných látok.

4. Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 21 ods. 2 smernice 2000/60/ES môže určiť metódu, ktorú majú členské štáty použiť na identifikáciu prechodových oblastí prekročenia.

4. Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 21 ods. 2 smernice 2000/60/ES určí metódu, ktorú majú členské štáty používať na identifikáciu prechodových oblastí prekročenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36

ČLÁNOK 3 ODSEK 2A (nový)

 

2a. V prípade cezhraničných vodných tokov je pri určovaní prechodnej oblasti prekročenia potrebný súhlas dotknutého členského štátu.

Odôvodnenie

V prípade cezhraničných vodných tokov sa vo chvíli prechodu cez hranicu množstvo prioritnej látky prekračujúce povolené hraničné hodnoty vypustené do vody v súlade s povolením, ktoré vydal jeden členský štát, nie vždy znížilo na úroveň predpísanú smernicou. Dodržiavanie smernice však možno vyžadovať od členských štátov umiestnených po prúde iba v prípade, že sa už príliš znečistená voda vlieva na ich územie s ich súhlasom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37

ČLÁNOK 3A (nový)

 

Článok 3a

 

Metódy členských štátov na kontrolu emisií

 

1. Členské štáty na dosiahnutie cieľov článku 1 vypracujú integrované plány na kontrolu emisií a opatrenia na postupné odstraňovanie prioritných a prioritných rizikových látok v rámci programu opatrení stanovených článkom 11 smernice 2000/60/ES. Plány obsahujú aspoň:

 

a) výsledky vyšetrovaní v súlade s článkom 4;

 

b) ciele pre látky vrátane objemov a hmotností;

 

c) odvetvové stratégie týkajúce sa hlavných zdrojov znečisťovania (najmä pre priemysel, poľnohospodárstvo, lesníctvo, domácnosti, zdravotníctvo, dopravu);

 

d) opatrenia na znižovanie rozptylového znečisťovania z dôvodu strát látok vo výrobkoch;

 

e) opatrenia na nahradenie prioritných rizikových látok;

 

f) nástroje vrátane hospodárskych opatrení v súlade s článkom 9 smernice 2000/60/ES;

 

g) emisné normy, ktoré dopĺňajú existujúce nariadenia ES;

 

h) opatrenia na informovanie, poradenstvo a odbornú prípravu.

 

2. Plány by sa mali vypracovať podľa transparentných kritérií a vyhodnocovať v rámci revízie programových opatrení. Členské štáty budú každé tri roky predkladať Komisii a verejnosti správy o pokroku zavádzania a o tom, ako opatrenia prispievajú k dosahovaniu cieľov tejto smernice.

Odôvodnenie

Zabezpečuje súlad s článkami 10 a 16 rámcovej smernice o vode.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38

ČLÁNOK 4 ODSEK 1

1. Na základe informácií zhromaždených v súlade s článkami 5 a 8 smernice 2000/60/ES a podľa nariadenia (ES) č. 166/2006, členské štáty vyhotovia súpis emisií, vypúšťania a únikov všetkých prioritných látok a znečisťujúcich látok uvedených v častiach A a B prílohy I pre každé povodie alebo jeho časť nachádzajúcu sa na ich území.

1. Na základe informácií zhromaždených v súlade s článkami 5 a 8 smernice 2000/60/ES alebo iných dostupných údajov a podľa nariadenia (ES) č. 166/2006, členské štáty vyhotovia súpis, prípadne roztriedenie emisií, vypúšťania a únikov a ich zdrojov a všetkých pôvodných zdrojov prioritných látok (bodových a difúznych zdrojov znečistenia súčasne) a ich zdrojov a znečisťujúcich látok uvedených v prílohe II alebo v častiach A a B prílohy I pre každé povodie alebo jeho časť nachádzajúcu sa na ich území vrátane ich koncentrácií v usadenine a v biote.

 

Členské štáty zahrnú do súpisu všetky opatrenia na kontrolu emisií prijaté pre prioritné látky a znečisťujúce látky uvedené v častiach A a B prílohy I.

Odôvodnenie

Malo by sa jasne špecifikovať, že v súpise sa uvedú zdroje emisií, vypúšťania a únikov prioritných látok a ďalších znečisťujúcich látok, ako aj koncentrácie v usadenine a v biote. Na účely transparentnosti by sa mali roztriediť.

Členské štáty by vzhľadom na svoje záväzky týkajúce sa znižovania či zastavenia používania prioritných látok mali zahrnúť do súpisu informácie o týchto opatreniach.

Výraz „pôvodné zdroje“ bol začlenený preto, aby čističky neboli považované za možné zdroje prioritných látok. V čističkách sa nevytvárajú prioritné látky a ani neboli koncipované na ich odstránenie. Súpis by sa mal teda týkať „pôvodných“ zdrojov, ktoré sa nachádzajú pred čističkou napojenou na sieť mestskej kanalizácie Tento súpis by sa mal okrem bodových zdrojov zamerať aj na difúzne zdroje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39

ČLÁNOK 4 ODSEK 1A (nový)

1a. Členské štáty pripravia osobitné programy monitorovania pre usadeniny a živé organizmy a určia analyzované druhy a štruktúry, ako aj formu, v ktorej sa zobrazia výsledky, a to v súlade so sezónnymi obmenami organizmov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40

ČLÁNOK 4 ODSEK 2 PODODSEK 2A (nový)

 

Členské štáty môžu pri príprave súpisov použiť informácie týkajúce sa emisií, vypúšťania a únikov zhromaždené od nadobudnutia účinnosti smernice 2000/60/ES za predpokladu, že tieto informácie spĺňajú rovnaké kvalitatívne požiadavky, aké sa uplatňujú na informácie uvedené v odseku 1.

Odôvodnenie

Členské štáty by mali mať možnosť preukázať výsledky „predchádzajúcich opatrení“. Komisia by pri hodnotení pokroku mala prihliadať k týmto doplňujúcim informáciám.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41

ČLÁNOK 4 ODSEK 4A (nový)

 

4a. Ak sa má emisia, vypúšťanie a únik prioritných látok postupne znížiť alebo zastaviť, je potrebné, aby členské štáty na dosiahnutie tohto cieľa pri inventarizácii tiež stanovili zodpovedajúci harmonogram.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42

ČLÁNOK 4 ODSEK 5

5. Komisia preverí, či emisie, vypúšťanie a úniky, ktoré sa odrážajú v súpise, sú v zhode do roku 2025 s povinnosťami ich znižovania alebo zastavenia ustanovenými v článku 4 ods. 1 písm. a) bod (iv) smernice 2000/60/ES.

5. Komisia do roku 2012 preverí, či možno očakávať, že emisie, vypúšťanie a úniky, ktoré sa odrážajú v súpise, budú v zhode do roku 2015 s povinnosťami ich znižovania zastavenia ustanovenými v článku 4 ods. 1 písm. a) bod (iv) smernice 2000/60/ES. Komisia predloží správu o tejto previerke Európskemu parlamentu a Rade. Ak správa ukáže, že zrejme nemožno očakávať dosiahnutie súladu, potom do roku 2013 navrhne potrebné opatrenia Spoločenstva podľa článku 251 Zmluvy o ES.

Odôvodnenie

Členské štáty v súlade s článkom 4 ods. 1 rámcovej smernice o vode uplatnia potrebné opatrenia v súlade s článkom 16 ods. 1 a 8 s cieľom postupne znižovať a zastaviť znečisťovanie. Preto je neprijateľné čakať na preverenie súladu do samotného konca, teda do roku 2025. Táto previerka by sa mala vykonať najneskôr v polovici obdobia a v prípade, že z nej vyplynie, že zosúladenie je nepravdepodobné, mali by sa prijať opatrenia na úrovni Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43

ČLÁNOK 4 ODSEK 5 PODODSEK 1A (nový)

 

Pri preverovaní Komisia zohľadní:

 

— technickú uskutočniteľnosť a úmernosť;

 

— uplatňovanie najlepších dostupných techník;

 

— existenciu prirodzených koncentrácií pozadia.

Odôvodnenie

Pri hodnotení pokroku členských štátov v dosahovaní cieľa článku 4 ods. 1 písm. a) bodu iv) smernice 2000/60/ES Komisia prihliadne k podmienkam, ktoré ohraničujú rozsah pôsobnosti potenciálnych opatrení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44

ČLÁNOK 4 ODSEK 6

6. Komisia v súlade s postupom stanoveným v článku 21 ods. 2 smernice 2000/60/ES môže určiť metódu, ktorú majú členské štáty použiť pri vytváraní súpisov.

6. Komisia v súlade s postupom stanoveným v článku 21 ods. 2 smernice 2000/60/ES určí technické charakteristiky analýz a metódu, ktorú majú členské štáty použiť pri vytváraní súpisov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45

ČLÁNOK 4A (nový)

 

Článok 4a

 

Opatrenia na zníženie znečistenia prioritnými látkami

 

1. Členské štáty zabezpečia, že do programu opatrení stanovených podľa článku 11 Smernice 2000/60/ES sa zahrnú preventívne alebo kontrolné opatrenia týkajúce sa bodových a difúznych zdrojov znečistenia a normy environmentálnej kvality stanovené v uvedenej smernici, aby sa dosiahli ciele znižovania znečistenia prioritnými látkami a prioritnými rizikovými látkami stanovené v článku 4 ods. 1 písm. a) bod (iv) uvedenej smernice.

 

2. Členské štáty na základe článkov 4 a 12 smernice 2000/60/ES a za účelom dosiahnutia cieľov stanovených týmito článkami rozhodnú, či je potrebné revidovať uplatňovanie súčasných opatrení alebo prijať nové opatrenia na zníženie a kontrolu znečistenia prioritnými látkami a prioritnými rizikovými látkami. Komisia predloží vhodné opatrenia vtedy, ak je najvhodnejšie ich prijať na úrovni Spoločenstva.

 

3. V rámci správy o uplatňovaní článku 18 ods. 1 smernice 200/60/ES Komisia formálne posúdi súlad a účinnosť všetkých legislatívnych aktov Spoločenstva s priamym alebo nepriamym vplyvom na dobrú kvalitu vody. Toto posúdenie umožní, aby boli opatrenia Spoločenstva navrhnuté, prijaté alebo uplatňované podľa potreby.

 

4. Komisia podľa článku 16 ods. 8 smernice 2000/60/ES navrhne metódu znižovania emisií založenú na najlepších dostupných technológiách a environmentálne postupy, ktoré majú členské štáty používať pre všetky bodové zdroje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46

ČLÁNOK 4A (nový)

 

Článok 4a

 

Zaradenie dioxínov a PCB

 

V súlade s článkom 16 smernice 2000/60/ES Komisia najneskôr do 31. januára 2008 predloží návrh revízie tejto smernice s cieľom zaradiť dioxíny a PCB na zoznam prioritných látok uvedený prílohe II a doplniť príslušné normy kvality životného prostredia v prílohe I.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47

ČLÁNOK 4B (nový)

 

Článok 4b

 

Znečisťovanie spôsobené tretími krajinami

 

Najneskôr rok po nadobudnutí účinnosti tejto smernice Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o situácii v znečisťovaní spôsobenom tretími krajinami. Na základe tejto správy, a ak to bude potrebné, vyzve Európsky parlament a Rada Komisiu, aby formulovala návrhy.

Odôvodnenie

Európska komisia sa musí zaoberať otázkami znečisťovania spôsobeného tretími krajinami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48

ČLÁNOK 9 ODSEK 1 PODODSEK 1

1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do [18 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice]. Členské štáty bezodkladne oznámia Komisii znenie takýchto ustanovení a tabuľku zhody medzi takýmito ustanoveniami a touto smernicou.

1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do [18 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice]. Členské štáty bezodkladne oznámia Komisii znenie takýchto ustanovení a poskytnú tabuľku zhody medzi takýmito ustanoveniami a touto smernicou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49

ČLÁNOK 9A (nový)

 

Článok 9a

Doplnková činnosť Spoločenstva

 

Komisia zavedie jasné a transparentné postupy stanovujúce racionálny a cielený rámec na odovzdávanie informácií o prioritných látkach členskými štátmi, ktoré podporujú rozhodovací proces Spoločenstva a umožňujú stanoviť harmonizované EQS pre usadeniny a živé organizmy a dodatočné kontroly emisií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50

PRÍLOHA I NÁZOV PRÍLOHY A ČASTI A

PRÍLOHA I: NORMY KVALITY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA PRE PRIORITNÉ LÁTKY A URČITÉ ĎALŠIE ZNEČISŤUJÚCE LÁTKY

PRÍLOHA I: NORMY KVALITY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA PRE PRIORITNÉ LÁTKY

ČASŤ A: Normy kvality životného prostredia (EQS) pre prioritné látky v povrchových vodách

Normy kvality životného prostredia (EQS) v povrchových vodách

Odôvodnenie

Neexistuje dôvod na oddelenie prioritných látok od iných znečisťujúcich látok. Preto je logické ich uviesť spolu v jednej tabuľke.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51

PRÍLOHA I ČASŤ B NÁZOV

ČASŤ B: NORMY KVALITY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA (EQS) PRE OSTATNÉ ZNEČSŤUJÚCE LÁTKY

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Ak sa prijme PDN 16, všetky znečisťujúc látky sa uvedú v časti A prílohy I bez rozdielu medzi prioritnými látkami a inými znečisťujúcimi látkami. Časť B sa tak stane bezpredmetnou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52

PRÍLOHA I ČASŤ C BOD 3 PODODSEK 2

Ak je prirodzená koncentrácia pozadia pre kovy väčšia ako hodnota EQS alebo ak tvrdosť, pH alebo iný parameter kvality vody ovplyvňuje biologickú dostupnosť kovov, členské štáty to môžu zohľadniť pri posudzovaní výsledkov monitorovania v porovnaní s EQS. Ak si zvolia tento postup, majú povinnosť použiť výpočtové metódy stanovené podľa článku 2 ods. 5.

Prirodzená koncentrácia pozadia pre kovy sa pripočíta k hodnote EQS. Navyše ak tvrdosť, pH alebo iný parameter kvality vody ovplyvňuje biologickú dostupnosť kovov, členské štáty to môžu zohľadniť pri posudzovaní výsledkov monitorovania v porovnaní s EQS. Ak si zvolia tento postup, majú povinnosť použiť výpočtové metódy stanovené podľa článku 2 ods. 5. Prirodzená koncentrácia pozadia pre kovy vo vnútrozemských povrchových vodách alebo v pobrežných vodách sa stanoví s prihliadnutím najmä k podložiu a k prirodzenému odplavovaniu v povodiach. Členské štáty uvedú vo svojich vodohospodárskych plánoch riadenia povodia prirodzené koncentrácie pozadia pre kovy a to, akým spôsobom sa prihliadalo ku koncentráciám pozadia pre kovy pri posudzovaní výsledkov voči EQS.

Odôvodnenie

Les concentrations de fond naturelles en métaux des eaux de surface intérieures ou le long du littoral varient fortement par zones géographiques au sein de la Communauté. Il importe, dans les NQE pour les métaux, de prendre en compte selon les bassins les métaux qui se retrouvent dans les eaux par lessivage naturel ou à partir du substrat. La science n'est pas parvenue à un consensus sur une méthode pour inclure les concentrations de fond dans les NQE. C'est pourquoi il ne faut pas prévoir au niveau communautaire de mode de calcul légalement contraignant, mais imposer aux États membres l'obligation de faire état dans leur plan de gestion des districts comment ces concentrations de fond ont été prises en compte.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53

PRÍLOHA II
Príloha X tabuľka riadok 1 (smernica 2000/60/ES)

Text predložený Komisiou

Číslo

Číslo CAS

Číslo EU

Názov prioritnej látky

Identifikova-ná ako prioritná riziková látka

(1)

15972-50-8

204-110-8

Alachlór

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Európskeho Parlamentu

Číslo

Číslo CAS

Číslo EU

Názov prioritnej látky

Identifikova-ná ako prioritná riziková látka

(1)

15972-50-8

204-110-8

Alachlór

X

Odôvodnenie

Alachlór je pesticíd, ktorý už nie je povolený na všeobecné použitie v EÚ. Alachlór je karcinogén a mohol by mať nepriaznivý vplyv na ryby a iné vodné organizmy. Alachlór by sa mal označiť za prioritnú rizikovú látku, pretože len nulové emisie zabránia dlhodobým nepriaznivým vplyvom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54

PRÍLOHA II
Príloha X tabuľka riadok 3 (smernica 2000/60/ES)

Text predložený Komisiou

Číslo

Číslo CAS

Číslo EU

Názov prioritnej látky

Identifikova-ná ako prioritná riziková látka

(3)

1912-24-9

217-617-8

Atrazín

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Európskeho Parlamentu

Číslo

Číslo CAS

Číslo EU

Názov prioritnej látky

Identifikova-ná ako prioritná riziková látka

(3)

1912-24-9

217-617-8

Atrazín

X

Odôvodnenie

Atrazín dostal menej prísne zaradenie s označením ako prioritná látka z politických, nie vedeckých dôvodov. Atrazín narušuje endokrinný systém, čo vyvoláva príslušnú úroveň obavy. Komisia vo svojom hodnotení vplyvov uvádza, že na základe odborného posudku by sa mohol označovať za „prioritne rizikový“ v dôsledku „tomu zodpovedajúceho stupňa obáv“, ale potom sa vyhla tomu, aby tak urobila „kvôli potenciálnym následkom takéhoto rozhodnutia“. Tým sú príslušné ustanovenia rámcovej smernice o vode oslabené. Atrazín by sa mal označiť za prioritnú rizikovú látku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55

PRÍLOHA II
Príloha X tabuľka riadok 12 (smernica 2000/60/ES)

Text predložený Komisiou

Číslo

Číslo CAS

Číslo EU

Názov prioritnej látky

Identifikova-ná ako prioritná riziková látka

(12)

117-81-7

204-211-0

Bis(2-etylhexyl)ftalát (DEHP)

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Európskeho Parlamentu

Číslo

Číslo CAS

Číslo EU

Názov prioritnej látky

Identifikova-ná ako prioritná riziková látka

(12)

117-81-7

204-211-0

Bis(2-etylhexyl)ftalát (DEHP)

X

Odôvodnenie

DEHP je veľmi vysokoobjemová priemyselná chemikália, ktorá sa takmer výlučne používa na zmäkčovanie PVC. Je široko rozšírený v životnom prostredí. DEHP sa oficiálne zaraďuje medzi látky jedovaté pre reprodukciu. Vedecký výbor Európskej komisie zistil, že je pomerne perzistentný v aeróbnych pôdach a veľmi perzistentný v anaeróbnych podmienkach. Mal by sa preto označiť za prioritnú rizikovú látku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56

PRÍLOHA II
Príloha X tabuľka riadok 13 (smernica 2000/60/ES)

Text predložený Komisiou

Číslo

Číslo CAS

Číslo EU

Názov prioritnej látky

Identifikova-ná ako prioritná riziková látka

(13)

3340-54-1

206-354-4

Diurón

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Európskeho Parlamentu

Číslo

Číslo CAS

Číslo EU

Názov prioritnej látky

Identifikova-ná ako prioritná riziková látka

(13)

3340-54-1

206-354-4

Diurón

X

Odôvodnenie

Diurón je herbicíd, ktorý sa bežne používa napríklad na udržiavanie železničných koľají bez vegetácie, očakáva sa jeho všeobecný zákaz v EÚ. Diurón je karcinogénny, toxický pre reprodukciu a kontaminuje podzemné vody. Je ho preto nutné označiť za prioritnú rizikovú látku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57

PRÍLOHA II
Príloha X tabuľka riadok 20 (smernica 2000/60/ES)

Text predložený Komisiou

Číslo

Číslo CAS

Číslo EU

Názov prioritnej látky

Identifikova-ná ako prioritná riziková látka

(20)

7439-92-1

231-100-4

Olovo a jeho zlúčeniny

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Európskeho Parlamentu

Číslo

Číslo CAS

Číslo EU

Názov prioritnej látky

Identifikova-ná ako prioritná riziková látka

(20)

7439-92-1

231-100-4

Olovo a jeho zlúčeniny

X

Odôvodnenie

Olovo je perzistentné, zistilo sa, že sa bioakumuluje v mäkkýšoch a je veľmi jedovaté. Komisia OSPAR zaradila olovo na zoznam chemikálií OSPAR, pre ktoré sa vyžadujú prioritné kroky (OSPAR List of Chemicals for Priority Action) a je medzi prioritnými skupinami látok HELCOM pre Pobaltie. Olovo je nutné označiť za prioritnú rizikovú látku, ktorej emisie a úniky sa musia ukončiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58

PRÍLOHA II
Príloha X tabuľka riadok 22 (smernica 2000/60/ES)

Text predložený Komisiou

Číslo

Číslo CAS

Číslo EU

Názov prioritnej látky

Identifikova-ná ako prioritná riziková látka

(22)

91-20-3

202-049-5

Naftalén

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Európskeho Parlamentu

Číslo

Číslo CAS

Číslo EU

Názov prioritnej látky

Identifikova-ná ako prioritná riziková látka

(22)

91-20-3

202-049-5

Naftalén

X

Odôvodnenie

Naftalén je priemyselná chemikália, ktorá sa používa okrem iného pri výrobe farbív a pigmentov, ale aj na formuláciu pesticídov. Naftalén je karcinogénny a neurotoxický, ale môže sa vyskytnúť aj v prírode. Pre svoje toxické účinky na vodné organizmy aj v nízkych koncentráciách by sa mal označiť za prioritnú rizikovú látku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59

PRÍLOHA II
Príloha X tabuľka riadok 25 (smernica 2000/60/ES)

Text predložený Komisiou

Číslo

Číslo CAS

Číslo EU

Názov prioritnej látky

Identifikovaná ako prioritná riziková látka

(25)

1806-26-4

217-302-5

Oktylfenol

 

 

140-66-9

-

(Para-terc-oktylfenol)

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Európskeho Parlamentu

Číslo

Číslo CAS

Číslo EU

Názov prioritnej látky

Identifikova-ná ako prioritná riziková látka

(25)

1806-26-4

217-302-5

Oktylfenol

X

 

140-66-9

-

(Para-terc-oktylfenol)

X

Odôvodnenie

Oktylfenol je pomerne lacná priemyselná chemikália. Od roku 2005 sa zakázalo jeho použitie na solubilizáciu pesticídov. Iné priemyselné použitie sa však naďalej využíva, i keď oktylfenol pravdepodobne imituje vlastnosti estrogénu. Komisia OSPAR ho zaradila na zoznam chemikálií OSPAR, pre ktoré sa vyžadujú prioritné kroky (OSPAR List of Chemicals for Priority Action). Pre svoje toxické účinky na vodné organizmy by sa oktylfenol mal označiť za prioritnú rizikovú látku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60

PRÍLOHA II
Príloha X tabuľka riadok 27 (smernica 2000/60/ES)

Text predložený Komisiou

Číslo

Číslo CAS

Číslo EU

Názov prioritnej látky

Identifikova-ná ako prioritná riziková látka

(27)

87-86-5

231-152-8

Pentachlórfenol

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Európskeho Parlamentu

Číslo

Číslo CAS

Číslo EU

Názov prioritnej látky

Identifikova-ná ako prioritná riziková látka

(27)

87-86-5

231-152-8

Pentachlórfenol (PCP)

X

Odôvodnenie

Pentachlórfenol je už v EÚ zakázaný ako pesticíd, ale je stále povolený ako priemyselná chemikália pri úprave dreva (zachovaní trvanlivosti) a inom použití v priemyselných zariadeniach. PCP pôsobí u ľudí pravdepodobne ako karcinogén a imituje hormóny. Komisia OSPAR ho zaradila na zoznam chemikálií OSPAR, pre ktoré sa vyžadujú prioritné kroky (OSPAR List of Chemicals for Priority Action) a je medzi prioritnými skupinami látok HELCOM pre Pobaltie. Pre svoje toxické účinky na vodné organizmy by sa pentachlórfenol mal označiť za prioritnú rizikovú látku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61

PRÍLOHA II
Príloha X tabuľka riadok 29 (smernica 2000/60/ES)

Text predložený Komisiou

Číslo

Číslo CAS

Číslo EU

Názov prioritnej látky

Identifikova-ná ako prioritná riziková látka

(29)

122-34-9

204-535-2

Simazín

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Európskeho Parlamentu

Číslo

Číslo CAS

Číslo EU

Názov prioritnej látky

Identifikova-ná ako prioritná riziková látka

(29)

122-34-9

204-535-2

Simazín

X

Odôvodnenie

Simazín dostal menej prísne zaradenie s označením ako prioritná látka z politických, nie vedeckých dôvodov. Atrazín narušuje endokrinný systém, čo vyvoláva príslušnú úroveň obavy. Komisia vo svojom hodnotení vplyvov uvádza, že na základe odborného posudku by sa simazín mohol označovať za „prioritne rizikový“ v dôsledku „tomu zodpovedajúceho stupňa obáv“. Následne sa však vyhla tomu, aby tak urobila „kvôli potenciálnym následkom takéhoto rozhodnutia“. Tým vychádzajú príslušné ustanovenia rámcovej smernice o vode na posmech. Simazín by sa mal označiť za prioritnú rizikovú látku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62

PRÍLOHA II
Príloha X tabuľka riadok 31 (smernica 2000/60/ES)

Text predložený Komisiou

Číslo

Číslo CAS

Číslo EU

Názov prioritnej látky

Identifikova-ná ako prioritná riziková látka

(31)

12002-48-1

234-413-4

Trichlórbenzény

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Európskeho Parlamentu

Číslo

Číslo CAS

Číslo EU

Názov prioritnej látky

Identifikova-ná ako prioritná riziková látka

(31)

12002-48-1

234-413-4

Trichlórbenzény

X

Odôvodnenie

Trichlórbenzén je pravdepodobne perzistentný a bioakumulatívny a klasifikuje sa ako toxický, čo vyvoláva príslušnú úroveň obavy. Komisia vo svojom hodnotení vplyvov uvádza, že na základe odborného posudku by sa trichlórbenzén mohol označovať za „prioritne rizikový“ v dôsledku „tomu zodpovedajúceho stupňa obáv“. Následne sa však vyhla tomu, aby tak urobila „kvôli potenciálnym následkom takéhoto rozhodnutia“. Tým vychádzajú príslušné ustanovenia rámcovej smernice o vode na posmech. Trichlórbenzén by sa mal označiť za prioritnú rizikovú látku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63

PRÍLOHA II
Príloha X tabuľka riadok 33 (smernica 2000/60/ES)

Text predložený Komisiou

Číslo

Číslo CAS

Číslo EÚ

Názov prioritnej látky

Identifikova-ná ako prioritná riziková látka

(33)

1582-09-8

216-428-8

Trifluralín

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Európskeho Parlamentu

Číslo

Číslo CAS

Číslo EÚ

Názov prioritnej látky

Identifikovaná ako prioritná riziková látka

(33)

1582-09-8

216-428-8

Trifluralín

X

Odôvodnenie

Trifluralín je perzistentný v usadeninách a v pôde, pričom vládne všeobecná zhoda v tom, že je pravdepodobne bioakumulatívny a toxický. V súlade s vymedzeniami rámcovej smernice o  vode týkajúcimi sa „rizikových látok“ v čl. 2 ods. 29 by sa mal preto identifikovať ako prioritná riziková látka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64

PRÍLOHA II

PRÍLOHA X, TABUĽKA RIADKY 33A) AŽ 33I) (nové)

Číslo

Číslo CAS

Číslo EÚ²

Názov prioritnej látky

Identifikovaná ako prioritná riziková látka

(33 a)

neuplatňuje sa

xxx-xxx-x

DDT spolu1

 

X

(33 b)

50-29-3

200-024-3

para-para-DDT

X

(33 c)

309-00-2

206-215-8

Aldrín

X

(33 d)

60-57-1

200-484-5

Dieldrín

X

(33 e)

72-20-8

200-775-7

Endrín

X

(33 f)

465-73-6

207-366-2

Izodrín

X

(33 g)

56-23-5

200-262-8

Tetrachlórmetán

X

(33.h)

127-18-4

204-825-9

Tetrachlóretylén

X

(33 i)

79-01-6

201-167-4

Trichlóretylén

X

DDT spolu zahrňuje súčet nasledovných izomérov: 1,1,1-trichlór-2,2 a(p-chlórfenyl) etán (číslo CAS 50.29.3); 1,1,1-trichlór-2 (o-chlórfenyl)-2-(p-chlórfenyl) etán (číslo CAS 789-02-6); 1,1-dichlór-2,2 a (p-chlórfenyl) etylén (číslo CAS 72-55-9) a 1,1- dichlór-2,2 a (p-chlórfenyl) etán (číslo CAS 72 54 8).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65

PRÍLOHA II

Príloha X tabuľka (nová) (smernica 2000/60/ES)

Číslo

Číslo CAS

Číslo EÚ

Názov prioritnej látky

Identifikovaná ako prioritná riziková látka

(33a)

131-49-7

205-024-7

Amidotrizoát

(******)

(33b)

1066-51-9

--

AMPA

X(*****)

(33c)

25057-89-0

246-585-8

Bentazón

X(*****)

(33e)

80-05-7

 

Bisfenol A

X(*****)

(33g)

92-88-6

202-200-5

4 4'-Bifenol

X(*****)

(33i)

298-46-4

06-062-7

Karbamazepín

(******)

(33j)

23593-75-1

245-764-8

Klotrimazol

X(*****)

(33l)

84-74-2

201-557-4

dibutylftalát (DBP)

X(*****)

(33m)

15307-86-5

 

Dillofenak

(******)

(33o)

115-32-2

204-082-0

Dikofol

X(*****)

(33q)

67-43-6

200-652-8

DTPA

X(*****)

(33r)

60-00-4

200-449-4

EDTA

X(*****)

(33s)

637-92-3

211-309-7

ETBE

X(*****)

(33u)

57-12-5

 

Voľný kyanid

(******)

(33v)

1071-83-6

213-997-4

Glyfosát

X(*****)

(33w)

1222-05-5

214-946-9

HHCB

X(*****)

(33x)

60166-93-0

262-093-6

Iopamidol

(******)

(33y)

7085-19-0

230-386-8

Mecoprop (MCPP)

X(*****)

(33aa)

36861-47-9

253-242-6

4-Methylbenzyliden gáfor

X(*****)

(33ac)

81-14-1

201-328-9

Pižmový ketón

X(*****)

(ad)

81-15-2

201-329-4

Pižmový xylén

X(*****)

(33af)

1634-04-4

16-653-1

MTBE

X(*****)

(33ah)

81-04-9

201-317-9

Kyselina naftalén 1,5-disulfonová

 

(33ai)

5466-77-3

226-775-7

2-ethylhexyl-4-methoxycinnamát

X(*****)

(33ak)

 

 

 

1763-23-1

 

2795-39-3

29081-56-9

29457-72-5

70225-39-5

 

 

335-67-1

 

3825-26-1

 

 

 

217-179-8

 

220-527-1

249-415-0

249-644-6

-

 

 

206-397-9

 

223-320-4

Perfluorované zlúčeniny (PFCs)

 

Perfluorooktán-sulfonátová kyselina (PFOS)

Draselná soľ

Amoniová soľ

Líthiová soľ

Diethanolaminová (DEA) soľ

 

Perfluorooktánová kyselina (PFOA)

Amónny perfluoroktanát (APFO)

 

X(*****)

(33ap)

124495-18-7

--

Quinoxyfen 5,7-dichlór-4-(4-fluorfenoxy)chinolín)

X(*****)

(33ar)

79-94-7

201-236-9

Tetrabrómbisfenol A (TBBP-A)

X(*****)

(33at)

21145-77-7

244-240-6

Tonalid (AHTN)

X(*****)

(*****) Táto látka je predmetom preskúmania, aby sa mohla identifikovať ako možná prioritná riziková látka. Komisia predloží Parlamentu a Rade návrh týkajúci sa konečnej klasifikácie tejto látky do 12 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice bez toho, aby bol dotknutý časový plán stanovený v článku 16 smernice 2000/60/ES pre návrhy Komisie týkajúce sa kontrol.

(******) Táto látka je predmetom identifikácie ako možná prioritná látka. Komisia predloží Parlamentu a Rade návrh týkajúci sa konečnej klasifikácie tejto látky do 12 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice bez toho, aby bol dotknutý časový plán stanovený v článku 16 smernice 2000/60/ES pre návrhy Komisie týkajúce sa kontrol.

(1)

Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Táto smernica má svoje odôvodnenie v povinnosti, ktorá je uvedená v smernici stanovujúcej rámec pre politiku Spoločenstva v oblasti vody.

Rámcová smernica vo svojom článku 16 uvádza rôzne povinnosti Európskej komisie týkajúce sa návrhov, medzi ktoré patria: osobitné opatrenia proti znečisťovaniu vody niektorými znečisťujúcimi látkami alebo skupinami znečisťujúcich látok, ktoré predstavujú významné riziko pre vodné životné prostredie alebo jeho prostredníctvom, vytvorenie zoznamu prioritných látok a v jeho rámci rizikových prioritných látok a tiež stanovenie noriem kvality platných pre koncentrácie prioritných látok v povrchových vodách, usadeninách alebo živých organizmoch.

Tieto normy kvality životného prostredia stanovujú koncentrácie znečisťujúcej látky alebo skupiny znečisťujúcich látok vo vode, usadeninách alebo živých organizmoch, ktoré nesmú byť prekročené a ich úlohou je chrániť ľudské zdravie a životné prostredie (článok 2 bod 35 rámcovej smernice). Navrhovaná smernica určuje limity koncentrácie v povrchových vodách pre 41 druhov pesticídov, ťažkých kovov a iných rizikových chemických látok predstavujúcich osobitné riziko pre vodnú faunu a flóru a pre ľudské zdravie. Komisia uvádza, že počas vypracovania návrhu dôkladne zvážila možnosť zaviesť v rámci Únie osobitné kontrolné opatrenia pre prioritné látky. Štúdia vplyvu návrhu ukázala, že takéto opatrenia nie sú v súčasnosti opodstatnené vzhľadom na viaceré už existujúce nástroje Spoločenstva na zníženie emisií, alebo nástroje, ktoré budú na zníženie emisií prijaté.

Preto je potrebné vyjasniť vzťahy medzi týmito dvomi textami a upraviť nezrovnalosti. Je tiež potrebné vyhodnotiť ciele a opatrenia navrhnuté na ich dosiahnutie z hľadiska povinností vymenovaných v rámcovej smernici a tiež zvážiť ich účinnosť.

V tomto smere spravodajkyňa zdôrazňuje, že táto dcérska smernica je časťou globálneho prístupu zameraného na boj proti šíreniu niektorých látok označovaných ako prioritné v povrchových vodách. Prvoradým cieľom tohto textu nie je stanovenie kritérií pre pitnú vodu.

Komisia nenavrhla opatrenia na kontrolu vypúšťania, pretože zastáva názor, že sa tým zaoberajú iné texty (REACH, IPPC, ...). Ale je potrebné zabezpečiť, aby si tieto opatrenia neodporovali, neprekrývali sa a hlavne, aby nedošlo k situácii, že nejaký zdroj emisie, vypúšťania a úniku zostal nepokrytý, pričom treba mať na pamäti zvláštne situácie dlhodobej a prirodzenej existencie niektorých látok.

Spravodajkyňa sa snažila zodpovedať na hore uvedené otázky a tiež na problematiku difúzneho znečisťovania.

Navyše spravodajkyňa vyzýva Komisiu, aby vypracovala spoločné metodológie na zabezpečenie primeranej úrovne ochrany a zároveň na odstránenie narúšania hospodárskej súťaže.

Návrh Komisie oddeľuje prioritné látky od iných znečisťujúcich látok. Takéto oddeľovanie vytvára nejasnosti. Spravodajkyňa navrhuje zaradiť týchto osem „iných znečisťujúcich látok“ medzi prioritné látky a vzhľadom na ich účinky dokonca medzi prioritné rizikové látky.

Tiež je potrebné zaoberať sa zvláštnym prípadom prístavných zón. Prístavy sú zóny, kde sa v dôsledku bagrovania nachádzajú suspendované látky vo veľkom množstve. Je teda potrebné nájsť správne riešenie tejto osobitnej situácie.

Spravodajkyňa vyzýva Komisiu, aby sa zaoberala prípadmi znečisťovania spôsobeného tretími krajinami.

Spravodajkyňa zastáva názor, že niektoré otázky je potrebné prediskutovať. Niektorí partneri, s ktorými sa stretla pri príprave tejto správy vyjadrili údiv nad niektorými hodnotami EQS, ktoré nezodpovedajú metodológii opísanej v  dokumentoch prístupných na webovej stránke CIRCA (Communication & Information Resource Centre Administrator). Z tohto dôvodu spravodajkyňa zdôrazňuje potrebu odbornej diskusie o nasledovných látkach: benzén, kadmium, hexachlórbenzén, hexachlórbutadien, ortuť, nikel, olovo, PAU. Z diskusií vyplynul nesúhlas s hodnotou EQS 0,05 µg/l pre ortuť, ktorá neberie do úvahy druhotnú otravu spojenú s metylortuťou a hodnotou 0,2 µg/l pre kadmium. Pokiaľ ide o náhodné znečistenie, výnimky, ktoré pripúšťa táto smernica, musia byť v súlade s rámcovou smernicou o vode a Komisia ich musí vyjasniť.


STANOVISKO VÝBORU PRE PRIEMYSEL, VÝSKUM A ENERGETIKU (1. 3. 2007)

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o normách kvality životného prostredia v oblasti vodného hospodárstva, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2000/60/ES

(KOM(2006)0397 – C6‑0243/2006 – 2006/0129(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Paul Rübig

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Rámcová smernica o vode(1), prijatá v roku 2000, určila stratégiu predchádzania a regulácie chemického znečistenia vôd. Pokiaľ ide o povrchové vody, od členských štátov sa požadovalo predchádzať zhoršovaniu kvality povrchových vôd, dosiahnuť ciele environmentálnej kvality do roku 2015 a do roku 2025 znížiť/postupne ukončiť vypúšťanie, emisie a úniky „prioritných látok“ a „prioritných rizikových látok“. V tom čase sa však neuvádzali presné vymedzenia pojmov „prioritných (rizikových) látok“ a environmentálnej kvality. V roku 2001 Komisia čiastočne vyplnila túto medzeru tým, že určila látky vzbudzujúce značné obavy(2) (33 „prioritných látok“, z ktorých je 25 potenciálne rizikových).

Tento návrh vypĺňa zostávajúcu medzeru tým, že zavádza normy environmentálnej kvality (maximálny limit na zabránenie krátkodobým nevratným následkom a tiež maximálny ročný priemer na zabránenie dlhodobým a chronickým vplyvom), vytvára súpis na kontrolu toho, či sa dodržujú ciele znižovania a/alebo zastavenia vypúšťania, emisií a únikov látok vzbudzujúcich značné obavy a zriaďuje zoznam 13 „prioritných rizikových látok“.

Spravodajca víta tento návrh. Voda je dôležitým prírodným zdrojom, ktorý sa využíva ako pitná voda, v priemysle a poľnohospodárstve a mal by sa chrániť na využívanie v prítomnosti a budúcnosti. Očakáva sa, že týmto návrhom sa znížia náklady na úpravu pitnej vody a zvýšia príležitosti pre odvetvia poskytujúce čistejšie technológie. Zrušením 5 starších smerníc návrh navyše prispeje k zníženiu administratívnej záťaže a k zjednodušeniu právnych predpisov, a tým aj k dosiahnutiu cieľa „lepšej právnej úpravy“ v Európskej únii.

Spravodajca však verí, že tieto pozitívne prvky by mali byť v rovnováhe s veľkou úlohou, ktorá stojí pred odvetvím v podobe nutných dodatočných investícií.

Po prvé, v rámcovej smernici o vode sa prijali ustanovenia umožňujúce flexibilitu a výnimky týkajúce sa termínov a environmentálnych noriem z dôvodu technickej uskutočniteľnosti, neprimeraných nákladov, prírodných podmienok a sociálno-ekonomických potrieb. Podmienkou dosiahnutia dvojnásobného prospechu vďaka ochrane a hospodárskemu rozvoju je ďalšie právne objasnenie používania týchto ustanovení v rámci tejto smernice.

Po druhé, zoznam prioritných látok zahŕňa látky, ktoré sa vyskytujú v prírode. Predstavuje to problém pre priemyselnú výrobu využívajúcu prírodné suroviny, ktoré vždy obsahujú stopy týchto látok, z ktorých sa časť napokon uvoľní v dôsledku termodynamických zákonov a obmedzení technológií, ktoré sú dostupné na ich reguláciu. Z tohto dôvodu by sa malo posilniť uplatňovanie najlepšej dostupnej technológie, ako to stanovuje smernica 96/61/ES.

Spravodajca víta skutočnosť, že návrh neobsahuje novú reguláciu emisií a členským štátom umožňuje maximálnu pružnosť pri voľbe vykonávacích opatrení na dosiahnutie environmentálnych cieľov. Vo výnimočných prípadoch by mohli byť opatrenia Spoločenstva ešte účinnejšie. Takéto rozhodnutia by mali vychádzať z rozsiahlych konzultácií Komisie, členských štátov a zúčastnených strán. Na tento účel by mohol slúžiť postup, ktorý predpokladá článok 12 rámcovej smernice o vode.

Ochrana a hospodárska činnosť by mali byť vo vzájomnej rovnováhe. Z tohto hľadiska je stanovenie environmentálnych noriem kvality (EQS), ktoré chránia voči priamym a nepriamym vplyvom, vítané a prospeje dosahovaniu cieľa ochrany ako i minimálnej záťaže pre členské štáty a ich hospodárstva. Zvolenej koncepcie by sme sa nemali vzdať ani vtedy, ak sa EQS ešte nedajú definovať. V takýchto prípadoch a v prípadoch, keď príslušné látky vykazujú bioakumulačné vlastnosti, by bolo treba namiesto zavedenia EQS pre zložky životného prostredia, ktoré sú pravdepodobne ohrozené, tieto zložky monitorovať s cieľom zabrániť významnému zhoršeniu stavu a medzitým by mala pokračovať práca na všeobecných ochranných EQS. Nevyriešené otázky využívania EQS v sedimentoch a živých organizmoch v kombinovanom prístupe, prechodná povaha týchto EQS a nadradenosť koncepcie všeobecných ochranných EQS si spoločne vyžadujú zodpovedajúce úpravy návrhu tejto smernice.

Spravodajca má námietky voči otázke absolútneho predchádzania zhoršovania stavu. Presahovalo by to koncepciu predchádzania zhoršovania stavu, ako je zakotvená v existujúcich právnych predpisoch Spoločenstva a spôsobilo by to, že by sa trvalo udržateľné vodohospodárstvo stalo nemožným.

Záverom treba pripomenúť, že spravodajca víta praktický prístup, ktorý Komisia zvolila pri stanovovaní jasných harmonizovaných záväzných noriem na úrovni Spoločenstva bez toho, aby dochádzalo k narúšaniu trhu. Týka sa to však aj hodnotenia stavu kvality vody a používania maximálnych prípustných koncentrácií v rámci kombinovaného prístupu podľa článku 10 rámcovej smernice o vode. V oboch prípadoch existujú viaceré možnosti uplatňovania, ktoré by mohli viesť k rozdielnym výsledkom. Bez zavedenia harmonizovaných povinných metód nie je možné vytvoriť rovnaké podmienky pre všetkých. Zvláštnu pozornosť treba venovať prípadom, v ktorých navrhované EQS nekorešpondujú s analytickými metódami s dostatočne nízkou medzou stanovenia.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text predložený Komisiou(3)  Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

ODÔVODNENIE 4

4) Od roku 2000 bolo prijatých mnoho aktov Spoločenstva, ktoré vytvárajú opatrenia na zníženie znečisťovania v súlade s článkom 16 smernice 2000/60/ES pre jednotlivé prioritné látky. Okrem toho, viacero opatrení na ochranu životného prostredia patrí do pôsobnosti iných existujúcich právnych predpisov Spoločenstva. Preto treba dať radšej prednosť implementácii a revízii existujúcich nástrojov než vytváraniu nových nástrojov kontroly, ktoré by mohli byť duplicitami jestvujúcich nástrojov.

4) Od roku 2000 bolo prijatých mnoho aktov Spoločenstva, ktoré vytvárajú opatrenia na zníženie znečisťovania v súlade s článkom 16 ods.6 smernice 2000/60/ES pre jednotlivé prioritné látky. Okrem toho, viacero opatrení na ochranu životného prostredia patrí do pôsobnosti iných existujúcich právnych predpisov Spoločenstva. Preto treba dať radšej prednosť implementácii a revízii existujúcich nástrojov než vytváraniu nových nástrojov kontroly, ktoré by mohli byť duplicitami jestvujúcich nástrojov.

Odôvodnenie

Odkazovať by sa nemalo na článok 16 všeobecne, ale na článok 16 ods. 6, ktorý výslovne vyjadruje potrebu nákladovo efektívnych a primeraných regulačných opatrení. Zoznam látok z prílohy I a prílohy II obsahuje prirodzene sa vyskytujúce látky (napr. kovy), ktorých stopy sú všadeprítomné. Tento aspekt sa musí zvýrazniť, aby sa regulačné opatrenia, ktoré sa požadujú, stali uskutočniteľnými.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

ODÔVODNENIE 5

5) Pokiaľ ide o znižovanie emisií prioritných látok z bodových a difúznych zdrojov uvedených v článku 16 ods. 6 a ods. 8 smernice 2000/60/ES, zdá sa, že pre členské štáty je v prípade potreby z hľadiska nákladov efektívnejšie a primeranejšie začleniť, popri implementácii iných existujúcich právnych predpisov Spoločenstva, aj vhodné kontrolné opatrenia do programu opatrení, ktoré treba v súlade s článkom 11 smernice 2000/60/ES vypracovať pre každé povodie.

5) Pokiaľ ide o znižovanie emisií prioritných látok z bodových a difúznych zdrojov uvedených v článku 16 ods. 6 a ods. 8 smernice 2000/60/ES, zdá sa, že pre členské štáty je v prípade potreby z hľadiska nákladov efektívnejšie a primeranejšie začleniť, popri implementácii iných existujúcich právnych predpisov Spoločenstva, aj vhodné kontrolné opatrenia do programu opatrení, ktoré treba v súlade s článkami 10 a 11 smernice 2000/60/ES vypracovať pre každé povodie.

Odôvodnenie

Účelom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je vyhnúť sa oslabeniu podmienky článku 10 rámcovej smernice o vode, ktorá vyžaduje prísnejšiu kontrolu emisií presahujúcu najlepšie dostupné postupy v prípade, keď je to potrebné na dosiahnutie súladu s environmentálnymi normami kvality.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

ODÔVODNENIE 5A (nové)

 

5a) Pokiaľ členský štát samotný nemôže vyriešiť skutočnosť, ktorá má vplyv na vodné hospodárstvo, môže ju oznámiť Komisii v súlade s článkom 12 smernice 2000/60/ES. Členský štát by mal podať správu o tejto skutočnosti aj vtedy, ak sa opatrenia Spoločenstva javia ako efektívnejšie z hľadiska nákladov a vhodnejšie. V takom prípade by Komisia mala začať výmenu informácií so všetkými členskými štátmi a ak sa činnosť Spoločenstva skutočne ukáže ako lepšia možnosť, Komisia uverejní správu a predloží návrh opatrení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

ODÔVODNENIE 9

9) Vodné prostredie môže utrpieť chemickým znečistením z dlhodobého aj krátkodobého hľadiska, a teda údaje o akútnych aj chronických vplyvoch by sa mali použiť ako základ pre ustanovenie EQS. Aby sa zabezpečila primeraná ochrana vodného prostredia a ľudského zdravia, treba stanoviť priemerné ročné normy kvality na úrovni zabezpečujúcej ochranu pred dlhodobým vystavením a stanoviť najvyššie prípustné koncentrácie na ochranu pred krátkodobým vystavením.

9) Vodné prostredie môže utrpieť chemickým znečistením z dlhodobého aj krátkodobého hľadiska, a teda údaje o akútnych aj chronických vplyvoch by sa mali použiť ako základ pre ustanovenie EQS. Aby sa zabezpečila primeraná ochrana vodného prostredia a ľudského zdravia, treba stanoviť priemerné ročné normy kvality na úrovni zabezpečujúcej ochranu pred dlhodobým vystavením a stanoviť najvyššie prípustné koncentrácie na ochranu pred krátkodobým vystavením. Malo by sa harmonizovať uplatňovanie maximálnych povolených koncentrácií v súlade s kombinovaným prístupom ustanoveným v článku 10 smernice 2000/60/ES, najmä zaobchádzanie s krajnými hodnotami a stanovenie kontrol emisií.

Odôvodnenie

Maximálne prípustné koncentrácie sú nepriaznivo ovplyvnené krajnými hodnotami a nevzťahujú sa na žiadne časové obdobie, majú diskrétnu povahu. Preto by bol každý pokus odhadnúť alebo predpovedať tieto hodnoty, čo je nutnosťou pri postupoch udeľovania povolení na emisie, veľmi nepriaznivo ovplyvnený. S cieľom stanoviť rovnaké podmienky pre všetkých by sa mali vypracovať harmonizované pravidlá riešenia týchto otázok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

ODÔVODNENIE 18A (nové)

 

18a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry1 ustanovuje preskúmanie s cieľom posúdiť primeranosť kritérií na identifikáciu látok, ktoré sú perzistentné, bioakumulatívne a toxické. Komisia by mala zodpovedajúcim spôsobom upraviť prílohu X smernice 2000/60/ES hneď potom, ako sa zmenia kritériá v nariadení (ES) č. 1907/2006.

______________

 

1 OJ L 396, 30.12.2006, p.1.

Odôvodnenie

Kritériá PBT v rámci REACH sa ukázali ako nedostatočné. Sú také nepružné, že sa podľa nich neurčili takmer žiadne látky PBT. Tie isté kritériá sa bohužiaľ použili pri revízii prílohy X smernice 2000/60/ES. Len čo sa kritériá pre PBT látky v rámci REACH upravia, Komisia by mala preskúmať prílohu X.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

ČLÁNOK 2 ODSEK 2

2. Členské štáty na základe monitorovania stavu vody vykonávaného v súlade s článkom 8 smernice 2000/60/ES zabezpečia, aby sa koncentrácia látok uvedených v častiach A a B prílohy I v usadeninách a živých organizmoch nezvyšovala.

2. Členské štáty monitorujú koncentrácie látok uvedených v častiach A a B prílohy I podľa potreby v živých organizmoch, recentných usadeninách alebo nerozpustených látkach, ak tieto látky vykazujú v týchto prostrediach významný akumulačný potenciál a ak environmentálne normy kvality pre fázu vody stanovené v častiach A a B prílohy I dostatočne nechránia organizmy pred druhotnou otravou alebo bentickými organizmami. Členské štáty zabezpečia, aby sa koncentrácie monitorovaných látok významne nezvyšovali počas obdobia revízie plánov vodohospodárskeho manažmentu povodí uvedených v článku 13 ods. 7 smernice 2000/60/ES.

 

Členské štáty v každom prípade monitorujú hexachlórbenzén, hexachlórbutadién a metyl-ortuť.

Odôvodnenie

Celkovo ochranárske environmentálne normy kvality pre vodnú fázu slúžia zásade prevencie, ale udržujú náklady na monitorovanie a súlad na nízkej úrovni. Kým environmentálne normy kvality na základe dôvodov naznačených predtým nie sú k dispozícii , platí zákaz „značného“ zhoršenia (vzostupný trend) a zároveň sa monitorujú koncentrácie prioritných látok v príslušných usadeninách, živých organizmoch alebo suspendovaných tuhých látkach. „Úplný“ zákaz zhoršenia by znemožnil trvalo udržateľné riadenie vôd a neplánuje sa ani v rámci súčasných právnych predpisov EÚ v oblasti vôd, ani v rámci rámcovej smernice o vode.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

ČLÁNOK 2 ODSEK 4A (nový)

 

4a. Environmentálne normy kvality uvedené v odsekoch 1 až 3 sa nedotýkajú požiadaviek smernice Rady 98/83/ES a článku 7 smernice 2000/60/ES o vodných útvaroch využívaných na odber pitnej vody, ktoré môžu byť prísnejšie.

Odôvodnenie

V ustanoveniach je dôležité spresniť, že environmentálne normy kvality sa nedotýkajú osobitných požiadaviek Spoločenstva týkajúcich sa vody určenej na ľudskú spotrebu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

ČLÁNOK 2 ODSEK 5

5. V súlade s postupom uvedeným v článku 21 ods. 2 smernice 2000/60/ES, Komisia môže stanoviť povinné výpočtové metódy uvedené v druhom odseku bodu 3 časti C prílohy I k tejto smernici.

5. V súlade s postupom uvedeným v článku 21 ods. 2 smernice 2000/60/ES, Komisia do dvoch rokov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice stanoví povinné výpočtové metódy aspoň pre prípady uvedené v časti C prílohy I k tejto smernici.

Odôvodnenie

Na zabezpečenie rovnakej úrovne ochrany a zabránenie deformácie vplyvom konkurencie je potrebná povinná metodika. Zavádza sa pevný harmonogram definovania týchto metód, čím sa dopĺňa zodpovedajúce ustanovenie článku 8 ods. 3 smernice 2000/60/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

ČLÁNOK 3 ODSEK 1

1. Členské štáty vyznačia hranice prechodových oblastí prekročenia, v ktorých koncentrácie jednej alebo viacerých znečisťujúcich látok môžu presiahnuť príslušné hodnoty noriem kvality životného prostredia, pokiaľ tieto hodnoty koncentrácie neovplyvnia zhodu zostatku útvaru povrchovej vody s týmito normami.

1. Členské štáty vyznačia hranice prechodových oblastí prekročenia, v ktorých koncentrácie jednej alebo viacerých znečisťujúcich látok môžu presiahnuť príslušné hodnoty noriem kvality životného prostredia, pokiaľ tieto hodnoty koncentrácie neohrozia zhodu zostatku útvaru povrchovej vody s týmito normami.

Odôvodnenie

Musí sa jednoznačne vyjadriť, že prioritou je dodržiavanie cieľov smernice 2000/60/ES. Formulácia „neohrozia“ je už použitá v podobnom pravidle článku 4 ods. 8 uvedenej smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

ČLÁNOK 4 ODSEK 1

1. Na základe informácií zhromaždených v súlade s článkami 5 a 8 smernice 2000/60/ES a podľa nariadenia (ES) č. 166/2006, členské štáty vyhotovia súpis emisií, vypúšťania a únikov všetkých prioritných látok a znečisťujúcich látok uvedených v častiach A a B prílohy I pre každé povodie alebo jeho časť nachádzajúcu sa na ich území.

1. Na základe informácií zhromaždených v súlade s článkami 5 a 8 smernice 2000/60/ES a podľa nariadenia (ES) č. 166/2006, členské štáty vyhotovia súpis emisií, vypúšťania a únikov všetkých prioritných látok a znečisťujúcich látok uvedených v častiach A a B prílohy I pre každé povodie alebo jeho časť nachádzajúcu sa na ich území vrátane zdrojov emisií, vypúšťania a únikov a príslušných máp.

 

Členské štáty do súpisu zahrnú všetky opatrenia na kontrolu emisií prijaté po takýchto emisiách, vypúšťaniach a únikoch prioritných látok a znečisťujúcich látok.

Odôvodnenie

Malo by sa jasne špecifikovať, že v súpise sa uvedú zdroje emisií, vypúšťania a únikov prioritných látok a ďalších znečisťujúcich látok. Na účely transparentnosti by sa mali roztriediť.

Vzhľadom na záväzky členských štátov týkajúce sa zníženia alebo zastavenia emisií, vypúšťania alebo únikov prioritných látok, ako sa stanovuje v článku 4 ods. 1 písm. a) bodu iv) smernice 2000/60/ES by mali členské štáty informácie o takýchto opatreniach zahrnúť do súpisu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

ČLÁNOK 4 ODSEK 2 PODODSEK 2A (nový)

 

Členské štáty môžu pri príprave súpisov použiť informácie týkajúce sa emisií, vypúšťania a únikov zhromaždené od nadobudnutia účinnosti smernice 2000/60/ES za predpokladu, že tieto informácie spĺňajú rovnaké kvalitatívne požiadavky, aké sa uplatňujú na informácie uvedené v odseku 1.

Odôvodnenie

Členské štáty by mali mať možnosť preukázať výsledky predchádzajúcich opatrení. Komisia by pri hodnotení pokroku mala prihliadať k týmto doplňujúcim informáciám.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

ČLÁNOK 4 ODSEK 5 PODODSEK 1A (nový)

 

Pri preverovaní Komisia zohľadní:

 

— technickú uskutočniteľnosť a úmernosť;

 

— uplatňovanie najlepších dostupných techník;

 

— existenciu prirodzených koncentrácií pozadia.

Odôvodnenie

Pri hodnotení pokroku členských štátov v dosahovaní cieľa článku 4 ods. 1 písm. a) bodu iv) smernice 2000/60/ES Komisia prihliadne k podmienkam, ktoré ohraničujú rozsah pôsobnosti potenciálnych opatrení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

ČLÁNOK 4 ODSEK 6A (nový)

 

6a. V prípade, že opatrenia na dosiahnutie cieľa uvedeného v článku 4 ods. 1 písm. a) bod iv) smernice 2000/60/ES sú technicky neuskutočniteľné alebo neúmerne drahé, členské štáty môžu uplatniť príslušné ustanovenia článku 4 ods. 4 a 5 uvedenej smernice.

Odôvodnenie

Vďaka tomuto zneniu sa vyjasní uplatňovanie článku 4 ods. 4 a 5 smernice 2000/60/ES pri dosahovaní cieľa článku 4 ods. 1 písm. a) bodu iv) uvedenej smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

ČLÁNOK 4A (nový)

 

Článok 4a

 

Nové kontroly Spoločenstva týkajúce sa emisií

 

1. Ak členský štát oznámi podľa článku 12 ods. 1 smernice 2000/60/ES skutočnosť, ktorú nemôže vyriešiť na úrovni členského štátu, alebo oznámi, že sa opatrenia Spoločenstva na jej riešenie javia ako efektívnejšie z hľadiska nákladov alebo vhodnejšie, Komisia zorganizuje výmenu informácií so všetkými členskými štátmi a príslušnými zainteresovanými stranami   cieľom posúdiť, či je činnosť Spoločenstva potrebná alebo či by bola efektívnejšia z hľadiska nákladov alebo primeranejšia, a uverejní o tom správu, ktorú predloží Európskemu parlamentu a Rade.

 

2. Ak správa Komisie potvrdí, že je potrebné dosiahnuť efektívnosť z hľadiska nákladov alebo vhodnosť činnosti Spoločenstva, navrhne Komisia do dvoch rokov od uverejnenia správy primerané opatrenia.

Odôvodnenie

Rozhodnutie Komisie nenavrhnúť novú reguláciu emisií Spoločenstva podľa článku 16 ods. 6 smernice 2000/60/ES uvedenú v tejto smernici je vítané. Postup, ktorý predpokladá článok 12 smernice 2000/60/ES, je však ďalšou alternatívou v prípade osobitných problémov. Tento PDN zdôrazňuje túto možnosť a špecifikuje uvedený postup.

POSTUP

Názov

Normy environmentálnej kvality v oblasti vodohospodárskej politiky

Referenčné čísla

KOM(2006)0397 - C6-0243/2006 - 2006/0129(COD)

Gestorský výbor

ENVI

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

5.9.2006

 

 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Paul Rübig

4.10.2006

 

 

Prerokovanie vo výbore

27.11.2006

19.12.2006

27.2.2007

 

Dátum prijatia

27.2.2007

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

-:

0:

32

4

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Březina, Philippe Busquin, Jorgo Chatzimarkakis, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Lena Ek, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein Mintz, Erna Hennicot-Schoepges, Ján Hudacký, Werner Langen, Eugenijus Maldeikis, Eluned Morgan, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Andres Tarand, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Alexander Alvaro, Danutė Budreikaitė, Philip Dimitrov Dimitrov, Robert Goebbels, Satu Hassi, Gunnar Hökmark, Esko Seppänen, Lambert van Nistelrooij

(1)

Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1.

(2)

Ú. v. ES L 331, 15.12.2001, s. 1.

(3)

Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


STANOVISKO VÝBORU PRE POĽNOHOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA (25. 1. 2007)

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o normách kvality životného prostredia v oblasti vodného hospodárstva, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2000/60/ES

(KOM(2006)0397 – C6‑0243/2006 – 2006/0129(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Bernadette Bourzai

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Čo je cieľom tohto návrhu Európskej komisie?

Cieľom rámcovej smernice o vode (RSV) prijatej v decembri 2000 je predchádzať ďalšiemu zhoršeniu kvality vôd a posilniť ochranu vodného životného prostredia. Snaží sa všeobecne bojovať proti znečisťovaniu a za týmto účelom stanovuje postupné znižovanie chemického znečisťovania, najmä zastavenie alebo postupné znižovanie vypúšťania, emisií a unikania prioritných látok alebo rizikových prioritných látok predstavujúcich neprijateľné riziko pre vodné prostredie alebo riziko hroziace jeho prostredníctvom.

Politika v oblasti vodného hospodárstva sa uplatňuje na základe riadiacich plánov pre povodia. Členské štáty musia uplatniť opatrenia potrebné na predchádzanie zhoršovania stavu všetkých útvarov povrchových vôd, ale tiež na obnovenie a zlepšenie ich kvality.

Cieľom tohto návrhu je prostredníctvom uplatnenia čl. 16 ods. 7 RSV preveriť a zaručiť dosiahnutie vysokej úrovne ochrany stanovením noriem kvality životného prostredia (environmental quality standards - EQS) vo vodnom hospodárstve, to znamená limity koncentrácie s cieľom ochrániť človeka, flóru a faunu na základe informácií týkajúcich sa toxicity, pretrvávania a potenciálu bioakumulácie danej látky a údaje týkajúce sa jej vplyvu do budúcnosti na životné prostredie.

EQS sa zameriavajú na ochranu a zlepšovanie kvality životného prostredia, ale tiež na harmonizáciu hospodárskych podmienok na vnútornom trhu, pretože existujú veľké rozdiely medzi normami stanovenými jednotlivými štátmi.


Znečisťujúce látky poľnohospodárskeho pôvodu

Znečisťujúce látky môžu byť uvoľnené do životného prostredia z rôznych zdrojov: poľnohospodárstvo, priemysel (ťažké kovy, rozpúšťadlá..), spaľovanie, atď.

Stanovisko Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka sa sústreďuje na znečisťovanie vôd spôsobené poľnohospodárstvom, presnejšie pesticídmi. Tento návrh smernice sa netýka nitrátov.

Pesticídy sú často uvádzané ako príčina zhoršovania ekologického stavu povrchových a pobrežných vôd, pretože môžu dlhodobo zotrvávať v životnom prostredí a môžu byť prenášané na veľké vzdialenosti. Ide o rozptýlené znečisťovanie, ktoré sa dá ťažko spresniť, pretože je spôsobené odtokom, priamym únikom do zeme a do ovzdušia, omývaním rastlín dažďom.

Na zozname prioritných látok (príloha l, časť A) sa nachádza veľa pesticídov: 1, 3, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 19, 26, 27, 29, 33. Niektoré sa už nepoužívajú v poľnohospodárstve, ale ich prítomnosť sa dá ešte zachytiť v usadeninách niektorých riek. Ďalších 8 znečisťujúcich látok, ktorých sa týka tento návrh smernice (príloha 1, časť B), všetky sú pesticídy.

Vo vodnom prostredí stále nachádzame nadmerné množstvo pesticídov, preto je v poľnohospodárskej činnosti potrebné uprednostňovať produkty, ktoré nie sú nebezpečné pre prostredie, s najúčinnejšou technikou aplikácie, za prítomnosti deliacej zóny medzi poľami a vodnými tokmi a obmedzením nesprávneho rozprašovania lietadlom. Tieto body budú väčšinou spracované v textoch o pesticídoch nachádzajúcich sa v schvaľovacom procese.

Stanovisko spravodajcu

Tento návrh smernice stanovujúcej normy kvality životného prostredia v oblasti vodného hospodárstva sa nedá skúmať izolovane, pretože veľký počet opatrení na ochranu životného prostredia súvisí s poľom pôsobnosti iných existujúcich právnych aktov Spoločenstva alebo aktov, ktoré sa práve schvaľujú.

Je potrebné dávať pozor, aby sa nevytvoril rozpor medzi cieľmi a ustanoveniami iných právnych dokumentov Spoločenstva a aby sa neanticipovali tie, ktoré budú prijaté v najbližších mesiacoch s cieľom zabezpečiť, aby všetky časti skladačky zapadli perfektne do seba.

Je potrebné tiež zvážiť platné texty, smernicu EHS 80-778 týkajúcu sa kvality pitnej vody, smernicu 91/414/EHS o povolení uvedenia na trh pre fyto-farmaceutické výrobky, smernicu IPPC (Integrated Pollution Prevention and control) prijatú v roku 1996, rámcovú smernicu o vode a texty, ktoré sa nachádzajú v procese schvaľovania, akou je smernica REACH, tematická stratégia trvalo udržateľného používania pesticídov, smernica o trvalo udržateľnom používaní pesticídov, revízia smernice o pesticídoch.

Dnes je však ťažké určiť, či uplatnenie týchto ďalších doplnkových právnych aktov umožní dosiahnuť ciele rámcovej smernice o vode alebo či bude naďalej potrebná činnosť Spoločenstva. Je potrebné naplánovať vypracovanie formálneho hodnotenia existujúcej legislatívy s cieľom vyplniť medzery, navrhnúť zlepšenia a podporiť skutočne integrovaný prístup európskej politiky týkajúcej sa vody a v širšej miere environmentálnej politiky.

Európska komisia sa rozhodla predložiť návrh, ktorý sa obmedzuje na stanovenie EQS harmonizovaných na úrovni Spoločenstva, ale bez zavedenia „kontrol emisií“, ktoré sú doplnkové v porovnaní s existujúcou legislatívou Spoločenstva. Týmto umožňuje, aby si členské štáty definovali pravidlá týkajúce sa ďalších znečisťujúcich látok na vnútroštátnej úrovni. Takéto riešenie vyhlásené za najpružnejšie, najproporcionálnejšie a najvýhodnejšie z hospodárskeho hľadiska môže byť podrobené kritike, pretože Komisie na zdôvodnenie ustanovenia EQS Spoločenstva dáva do popredia práve argument priaznivej harmonizácie hospodárskych podmienok a zníženia byrokratických nákladov členských štátov.

EQS sa týkajú vnútrozemských vôd (riek, jazier) a brakických vôd (pobrežných vôd). Článok 16 ods.7 RSV vyžaduje od Komisie, aby predložila návrhy týkajúce sa kvalitatívnych noriem uplatňovaných na koncentráciu prioritných látok v povrchových vodách, usadeninách alebo živých organizmoch.

Pripravený návrh sa však sústreďuje na povrchové vody, pretože podľa Komisie, okrem troch látok, chýbajú podrobné a spoľahlivé informácie o prítomnosti látok v živých organizmoch a usadeninách Sú to opäť členské štáty, ktoré doplnia EQS stanovené na úrovni Spoločenstva, ale je tu otázka, pomocou akých prostriedkov sa to dá dosiahnuť.

Je to poľutovaniahodný výber, pretože veľa znečisťujúcich látok sa ukladá a nahromaďuje v koryte riek a vytvára tým riziko infiltrácie a teda znečistenia podzemných vôd a rozsiahle šírenie znečisťujúcich látok a v prípade riek, ktoré sú bagrované, niekedy až ku pobrežnej zóne.

Spravodajca tiež poznamenáva, že sa nevzalo do úvahy možné vzájomné pôsobenie látok a ich nahromadenie.

Spravodajca sa obáva skutočnosti, že členským štátom bola ponechaná možnosť definovať prechodné zóny prekročenia limitov. V skutočnosti priemysel má za úlohu nainštalovať čističky na spracovania alebo detoxikáciu vypúšťaného odpadu tak, aby sa dodržiavali stanovené normy a teda táto výnimka nie je potrebná. Pokiaľ ide o poľnohospodársku činnosť, je ťažké identifikovať presné miesta vypúšťania.

Definovali sa dva typy harmonizovaných EQS: Jedna EQS je založená na maximálne prípustnej koncentrácii a tým kontroluje krátkodobé znečistenie a ďalšia je založená na ročnom priemere.

.

Referenčné obdobie merania koncentrácie znečisťujúcich látok zaznamenávané do súpisov je jeden rok a tri roky pre pesticídy, pretože používané množstvá a únik do prírody sa každoročne menia v závislosti od klimatických podmienok.

Je potrebné mať na mysli, že riziko znečisťovania je vyššie, keď ide o opakované používanie prioritných látok na rovnakom mieste a v rovnakom čase, čo je presne prípad pesticídov, ktoré sa v poľnohospodárstve používajú najmä od marca do septembra. Poškodenie ekosystému môže byť nezvratné alebo predstavovať vážne ohrozenie počas najintenzívnejšieho používania pesticídov. Pre pesticídy je teda potrebné zistiť priemer za tri roky, ale taký priemer, ktorý sa vypočíta z koncentrácií nameraných počas obdobia ich aplikovania.

Ak sa má vypúšťanie, emisia a unikanie prioritných látok postupne znížiť alebo zastaviť, je potrebné, aby členské štáty na dosiahnutie tohto cieľa pri inventarizácii tiež stanovili zodpovedajúci harmonogram.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text predložený Komisiou(1)  Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

ODÔVODNENIE 1A (nové)

 

1a) V súlade s článkom 174 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, environmentálna politika Spoločenstva je založená na zásade preventívnych opatrení a na zásade, že škoda na životnom prostredí by mala byť prioritne napravená pri jej zdroji a že znečisťovateľ by mal platiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

ODÔVODNENIE 1A (nové)

 

1a) Na zabezpečenie dobrej kvality vody je nutné poľnohospodársko-ekologické racionálne obhospodarovanie pôdy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

ODÔVODNENIE 4A (nové)

 

4a) Smernica 2000/60/ES obsahuje v článku 11 ods. 2 a časti B prílohy VI o programe opatrení nie vyčerpávajúci zoznam dodatočných opatrení, ktoré sa môžu členské štáty rozhodnúť prijať ako súčasť programu opatrení. Ide okrem iného o:

 

– legislatívne nástroje,

 

– administratívne nástroje a

 

– prijaté dohody na ochranu životného prostredia.

Odôvodnenie

Okrem právnych nástrojov by sa mali spomenúť aj tzv. dodatočné opatrenia uvedené v článku 11 ods. 4 a časti B prílohy VI rámcovej smernice o vode ako možné riešenia v prípade častých prekročení noriem, keďže dobrovoľnejšie, stimulujúce opatrenia sú často účinnejšie než prísny zákonný prístup. Pomôže to zvýšiť spoločný dôvod pre smernicu ako takú a zákony   životnom prostredí vo všeobecnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

ODÔVODNENIE 5A (nové)

 

5a) Keďže väčšina ďalších aktov Spoločenstva nie je ešte úplne prijatá a uplatnená, v súčasnosti je ťažké určiť, či uplatnenie týchto politík umožní dosiahnuť ciele rámcovej smernice o vode, alebo či bude potrebná ďalšia činnosť Spoločenstva. Preto je potrebné vypracovať formálne hodnotenie koherencie a účinnosti všetkých právnych aktov Spoločenstva, ktoré sú priamym alebo nepriamym spôsobom zamerané na dobrú kvalitu vody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

ODÔVODNENIE 7

7) Z hľadiska záujmov Spoločenstva a z dôvodu účinnejšej regulácie ochrany povrchových vôd je vhodné, aby sa EQS stanovili pre znečisťujúce látky klasifikované ako prioritné látky na úrovni Spoločenstva, a aby sa ponechalo na členských štátoch, aby si, v prípade potreby, stanovili pravidlá pre zostávajúce znečisťujúce látky na vnútroštátnej úrovni s prihliadnutím na uplatňovanie príslušných pravidiel Spoločenstva. Napriek tomu však, osem znečisťujúcich látok, ktoré patria do oblasti pôsobnosti smernice Rady 86/280/EHS z 12. júna 1986 o limitných hodnotách a dlhodobých cieľoch kvality, pokiaľ ide o vypúšťanie istých nebezpečných látok zahrnutých do zoznamu I prílohy k smernici 76/464/EHS a patriacich do skupiny látok, pre ktoré by sa mal dosiahnuť dobrý chemický stav do roku 2015, sa do zoznamu prioritných látok nezahrnulo. Spoločné normy vytvorené pre takéto znečisťujúce látky však dokázali svoju užitočnosť a je vhodné dodržiavať reguláciu ich noriem na úrovni Spoločenstva.

7) Z hľadiska záujmov Spoločenstva a z dôvodu účinnejšej regulácie ochrany povrchových vôd je vhodné, aby sa EQS stanovili pre znečisťujúce látky klasifikované ako prioritné látky na úrovni Spoločenstva, a aby sa ponechalo na členských štátoch, aby si stanovili pravidlá pre zostávajúce znečisťujúce látky na vnútroštátnej úrovni s prihliadnutím na uplatňovanie príslušných pravidiel Spoločenstva. Napriek tomu však osem znečisťujúcich látok, ktoré patria do oblasti pôsobnosti smernice Rady 86/280/EHS z 12. júna 1986 o limitných hodnotách a dlhodobých cieľoch kvality, pokiaľ ide o vypúšťanie istých nebezpečných látok zahrnutých do zoznamu I prílohy k smernici 76/464/EHS a patriacich do skupiny látok, pre ktoré by sa mal dosiahnuť dobrý chemický stav do roku 2015, sa do zoznamu prioritných látok nezahrnulo. Spoločné normy vytvorené pre takéto znečisťujúce látky však dokázali svoju užitočnosť a je vhodné dodržiavať reguláciu ich noriem na úrovni Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

ODÔVODNENIE 10

10) Pri nedostatku rozsiahlych a spoľahlivých informácií o koncentrácii prioritných látok v živých organizmoch a usadeninách na úrovni Spoločenstva a z hľadiska skutočnosti, že informácie o povrchových vodách sa zdajú byť dostatočným základom zabezpečenia úplnej ochrany a účinnej kontroly znečistenia, ustanovenie hodnôt EQS by sa malo v tomto štádiu obmedziť len na povrchové vody. Čo sa však týka hexachlórbenzénu, hexachlórbutadiénu a ortuti, nie je možné zabezpečiť ochranu pred nepriamym účinkom a sekundárnou otravou iba uplatnením EQS pre povrchové vody na úrovni Spoločenstva. V takýchto prípadoch teda treba ustanoviť EQS pre živé organizmy. Aby sa členským štátom umožnila pružnosť v závislosti od ich monitorovacej stratégie, mali byť schopné monitorovať takéto EQS a kontrolovať ich zhodu v živých organizmoch alebo ich konvertovať na EQS pre povrchové vody. Okrem toho, zostáva na členských štátoch, aby ustanovili EQS pre usadeniny a živé organizmy tam, kde to považujú za potrebné a vhodné na doplnenie EQS ustanovených na úrovni Spoločenstva. Okrem toho, pretože usadeniny a živé organizmy zostávajú dôležitými matricami pre monitorovanie určitých látok členskými štátmi s cieľom posúdiť dlhodobé účinky antropogénnej činnosti a trendov, členské štáty by mali zabezpečiť, aby sa existujúce úrovne znečistenia v živých organizmoch a usadeninách nezvyšovali.

10) Pri nedostatku rozsiahlych a spoľahlivých informácií o koncentrácii prioritných látok v živých organizmoch a usadeninách na úrovni Spoločenstva a z hľadiska skutočnosti, že informácie o povrchových vodách sa zdajú byť dostatočným základom zabezpečenia úplnej ochrany a účinnej kontroly znečistenia, ustanovenie hodnôt EQS by sa malo v tomto štádiu obmedziť len na povrchové vody. Čo sa však týka hexachlórbenzénu, hexachlórbutadiénu a ortuti, nie je možné zabezpečiť ochranu pred nepriamym účinkom a sekundárnou otravou iba uplatnením EQS pre povrchové vody na úrovni Spoločenstva. V takýchto prípadoch teda treba ustanoviť EQS pre živé organizmy. Pokiaľ ide o iné látky, zostáva na členských štátoch vytvoriť osobitné programy monitorovania pre usadeniny a živé organizmy. V skutočnosti, pretože usadeniny a živé organizmy zostávajú dôležitými matricami pre monitorovanie určitých látok členskými štátmi s cieľom posúdiť dlhodobé účinky antropogénnej činnosti a trendov, členské štáty by mali zabezpečiť, aby sa existujúce úrovne znečistenia v živých organizmoch a usadeninách nezvyšovali.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

ČLÁNOK 2 ODSEK 1 PODODSEK 1

1. Členské štáty zabezpečia, aby zloženie ich povrchových vôd vyhovovalo normám kvality životného prostredia pre prioritné látky, vyjadrené ako ročný priemer a ako najvyššia prípustná koncentrácia, v súlade s ustanovením v časti A prílohy I a s normami kvality životného prostredia pre znečisťujúce látky uvedené v časti B prílohy I.

1. Členské štáty zabezpečia, aby zloženie ich povrchových vôd vyhovovalo normám kvality životného prostredia pre prioritné látky, vyjadrené ako ročný priemer, alebo pre znečisťujúce látky, na ktoré sa vzťahujú smernice 91/144/EHS a 2003/53/ES1, prispôsobený sezónnym odchýlkam v objeme a používaní látky a ako najvyššia prípustná koncentrácia, v súlade s ustanovením v časti A prílohy I a s normami kvality životného prostredia pre znečisťujúce látky uvedené v časti B prílohy I..

_____________________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/53/ES z 18. júna 2003, ktorá predstavuje dvadsiatu šiestu zmenu a doplnenie smernice Rady 76/769/EHS týkajúcej sa obmedzenia uvedenia na trh a používania niektorých nebezpečných látok a prípravkov(nonylfenol, nonylfenol-etoxylát a cement (Ú. v. EÚ L 178 zo 17.7.2003, s.24).

Odôvodnenie

Pri výpočte priemeru by sa mala zohľadňovať skutočnosť, že používanie pesticídov v poľnohospodárstve má sezónny charakter, a že v prípade dočasných vôd hladiny koncentrácie znečisťujúcich látok s objemom značne kolíšu. Keďže počas letných mesiacov sa zrážky väčšinou nevyskytujú, prvé dažde mávajú oveľa vyššie hodnoty koncentrácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

ČLÁNOK 2 ODSEK 1 PODODSEK 2A (nový)

 

Členské štáty musia zlepšiť vedomosti a dostupné údaje o zdrojoch prioritných látok a spôsoboch znečisťovania s cieľom identifikovať možnosti cielenej a účinnej kontroly.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

ČLÁNOK 2 ODSEK 1A (nový)

 

1a. Ak vodný tok preteká viac než jedným členským štátom, je potrebné zabezpečiť koordináciu programov dohľadu a vnútroštátnych súpisov zostavených s cieľom vyhnúť sa udeleniu pokuty členskému štátu, ktorý sa nachádza na dolnom toku rieky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

ČLÁNOK 2 ODSEK 3A (nový)

 

3a. Členské štáty sa musia podriadiť smernici 98/83/ES o vode určenej pre ľudskú spotrebu1 a riadiť útvary povrchových vôd používaných na získavanie pitnej vody v súlade s článkom 7 smernice 2000/60/ES. Tieto požiadavky vyžadujú pre väčšinu látok povinné dodržiavanie prísnejších noriem ako sú environmentálne normy kvality.

 

¹ Ú. v. ES L 330 z 5.12.1998. Smernica zmenená a doplnená nariadením (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 1882/2003 (Ú .v. EÚ L 284 z 31.10.2003, s.1).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

ČLÁNOK 3

Článok 3

vypúšťa sa

Prechodové oblasti prekročenia

 

1. Členské štáty vyznačia hranice prechodových oblastí prekročenia, v ktorých koncentrácie jednej alebo viacerých znečisťujúcich látok môžu presiahnuť príslušné hodnoty noriem kvality životného prostredia, pokiaľ tieto hodnoty koncentrácie neovplyvnia zhodu zostatku útvaru povrchovej vody s týmito normami.

 

2. Členské štáty v každom prípade vymedzia rozsah častí útvarov povrchovej vody susediacich s bodmi vypúšťania, ktoré by sa mali klasifikovať ako prechodové oblasti prekročenia, pričom zohľadnia príslušné ustanovenia právnych predpisov Spoločenstva.

 

Členské štáty zahrnú opis každého vymedzenia do svojich plánov vodohospodárskeho manažmentu povodí uvedených v článku 13 smernice 2000/60/ES.

 

3. Členské štáty preskúmajú povolenia uvedené v smernici 96/61/ES alebo predchádzajúcich predpisoch uvedených v článku 11 ods. 3 písm. g) smernice 2000/60/ES so zámerom postupného znižovania rozsahu každej prechodovej oblasti prekročenia v súlade s odsekom 1, identifikovanej v útvaroch vody ovplyvnených vypúšťaním prioritných látok.

 

4. Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 21 ods. 2 smernice 2000/60/ES môže určiť metódu, ktorú majú členské štáty použiť na identifikáciu prechodových oblastí prekročenia.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

ČLÁNOK 4 ODSEK 1A (nový)

 

1a. Členské štáty pripravia osobitné programy monitorovania pre usadeniny a živé organizmy a určia analyzované druhy a štruktúry, ako aj formu, v ktorej sa zobrazia výsledky, a to v súlade so sezónnymi obmenami organizmov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

ČLÁNOK 4 ODSEK 2 PODODSEK 2

Pokiaľ ide o prioritné látky alebo znečisťujúce látky, na ktoré sa vzťahuje smernica 91/414/EHS, vstupné hodnoty možno vypočítať ako priemer z rokov 2007, 2008 a 2009.

Pokiaľ ide o prioritné látky alebo znečisťujúce látky, na ktoré sa vzťahuje smernica 91/414/EHS, vstupné hodnoty možno vypočítať ako priemer z reprezentatívnych období rokov 2007, 2008 a 2009.

Odôvodnenie

Pri výpočte priemeru by sa mala zohľadňovať skutočnosť, že používanie pesticídov v poľnohospodárstve má sezónny charakter, a že v prípade dočasných vôd hladiny koncentrácie znečisťujúcich látok s objemom značne kolíšu. Keďže počas letných mesiacov sa zrážky väčšinou nevyskytujú, prvé dažde mávajú oveľa vyššie hodnoty koncentrácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

ČLÁNOK 4 ODSEK 4 PODODSEK 2

Referenčné obdobie na zavedenie hodnôt do aktualizovaných súpisov je jeden rok predtým, ako sa má analýza ukončiť. Pokiaľ ide o prioritné látky alebo znečisťujúce látky, ktoré sú v pôsobnosti smernice 91/414/EHS, vstupné údaje sa môžu vypočítať ako priemer z troch rokov pred ukončením tejto analýzy.

Referenčné obdobie na zavedenie hodnôt do aktualizovaných súpisov je jeden rok predtým, ako sa má analýza ukončiť. Pokiaľ ide o prioritné látky alebo znečisťujúce látky, ktoré sú v pôsobnosti smernice 91/414/EHS, vstupné údaje sa môžu vypočítať ako priemer z reprezentatívnych období z troch rokov pred ukončením tejto analýzy.

Odôvodnenie

Pri výpočte priemeru by sa mala zohľadňovať skutočnosť, že používanie pesticídov v poľnohospodárstve má sezónny charakter, a že v prípade dočasných vôd hladiny koncentrácie znečisťujúcich látok s objemom značne kolíšu. Keďže počas letných mesiacov sa zrážky väčšinou nevyskytujú, prvé dažde mávajú oveľa vyššie hodnoty koncentrácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

ČLÁNOK 4 ODSEK 4A (nový)

 

4a. Ak sa má emisia, vypúšťanie a únik prioritných látok postupne znížiť alebo zastaviť, je potrebné, aby členské štáty na dosiahnutie tohto cieľa pri inventarizácii tiež stanovili zodpovedajúci harmonogram.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

ČLÁNOK 4 ODSEK 5

5. Komisia preverí, či emisie, vypúšťanie a úniky, ktoré sa odrážajú v súpise, sú v zhode do roku 2025 s povinnosťami ich znižovania alebo zastavenia ustanovenými v článku 4 ods. 1 písm. a) bod (iv) smernice 2000/60/ES.

5. Komisia preverí, či emisie, vypúšťanie a úniky, ktoré sa odrážajú v súpise, sú v zhode do roku 2025 s povinnosťami ich znižovania alebo zastavenia ustanovenými v článku 4 ods. 1 písm. a) bod (iv) smernice 2000/60/ES. Komisia navrhne konkrétne strednodobé opatrenia v prípade, ak zistí, že sa neuplatňujú opatrenia zahrnuté v tejto smernici alebo že sa nedosiahli stanovené ciele.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

ČLÁNOK 4 ODSEK 6

6. Komisia v súlade s postupom stanoveným v článku 21 ods. 2 smernice 2000/60/ES môže určiť metódu, ktorú majú členské štáty použiť pri vytváraní súpisov.

6. Komisia v súlade s postupom stanoveným v článku 21 ods. 2 smernice 2000/60/ES stanoví technické charakteristiky analýz a metódu, ktorú majú členské štáty použiť pri vytváraní súpisov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

ČLÁNOK 4A (nový)

 

Článok 4a

 

Kontrola uplatňovania

 

V prípade častého prekračovania hodnôt stanovených v normách environmentálnej kvality, členské štáty musia identifikovať zdroj a prijať účinné, primerané a odstrašujúce opatrenia v rámci rôznych nástrojov, ako smernica 96/61/ES alebo smernica Rady 91/144/EHS z 15. júla 1991 o uvedení fyto-farmaceutických výrobkov na trh s cieľom obmedziť uvedenie na trh a používanie niektorých látok vzhľadom na riziko, ktoré predstavujú pre vodné prostredie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

ČLÁNOK 4B (nový)

Článok 4b

 

Opatrenia na monitorovanie

 

Komisia vypracuje revíziu zoznamu prioritných látok hneď potom, ako sa v súlade s článkom 4 uverejnia a aktualizujú súpisy.

 

Na základe výsledkov súpisov sa musia vypracovať opatrenia pre najproblematickejšie látky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

ČLÁNOK 9A (nový)

 

Článok 9a

Doplnková činnosť Spoločenstva

 

Komisia zavedie jasné a transparentné postupy stanovujúce racionálny a cielený rámec na odovzdávanie informácií o prioritných látkach členskými štátmi, ktoré podporujú rozhodovací proces Spoločenstva a umožňujú stanoviť harmonizované EQS pre usadeniny a živé organizmy a dodatočné kontroly emisií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

PRÍLOHA I ČASŤ C BOD 2

2. Stĺpce 6 a 7: pre ktorýkoľvek útvar povrchovej vody zhoda s EQS-MAC znamená, že nameraná koncentrácia v ktoromkoľvek mieste sledovania v rámci útvaru vody nesmie presiahnuť hodnotu stanovenú normou.

2. Stĺpce 6 a 7: pre ktorýkoľvek útvar povrchovej vody zhoda s EQS-MAC znamená, že namerané koncentrácie v ktoromkoľvek mieste sledovania v rámci útvaru vody nesmú opakovane presiahnuť hodnotu stanovenú normou.

Odôvodnenie

Najvyššia povolená koncentrácia je dobrý nástroj v boji proti znečisteniu životného prostredia. Prijímať opatrenia okamžite po prvom spozorovaní prekročenia koncentrácie je však prehnané. Opakované prekročenie EQS-MAC je lepšie kritérium a tento prístup zabráni nedbanlivosti pri kontrolách.

POSTUP

Názov

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o normách kvality životného prostredia v oblasti vodného hospodárstva, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2000/60/ES

Referenčné čísla

KOM(2006)0397 - C6-0243/2006 - 2006/0129(COD)

Gestorský výbor

ENVI

Výbor, ktorý predložil stanovisko
  dátum oznámenia na schôdzi

AGRI
5.9.2006

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko
  dátum menovania

Bernadette Bourzai
11.9.2006

Prerokovanie vo výbore

18.12.2006

24.1.2007

 

 

 

Dátum prijatia

24.1.2007

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

38

-

-

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Katerina Batzeli, Thijs Berman, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Dumitru Gheorghe Mircea Coşea, Joseph Daul, Albert Deß, Carmen Fraga Estévez, Lutz Goepel, Bogdan Golik, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Albert Jan Maat, Diamanto Manolakou, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, Radu Podgorean, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Brian Simpson, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Witold Tomczak, Kyösti Virrankoski, Andrzej Tomasz Zapałowski, Janusz Wojciechowski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Bernadette Bourzai, Hynek Fajmon, Gábor Harangozó, Zdzisław Zbigniew Podkański, Armando Veneto

Náhradníci (čl. 178, ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Reimer Böge, Jorgo Chatzimarkakis, Wiesław Stefan Kuc

Poznámky (údaje, ktoré sú k dispozícii iba v jednej jazykovej verzii)

...

(1)

Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


STANOVISKO VÝBORU PRE RYBNÉ HOSPODÁRSTVO (25. 1. 2007)

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o normách kvality životného prostredia v oblasti vodného hospodárstva, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2000/60/ES

(KOM(2006)0397 – C6‑0243/2006 – 2006/0129(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Dorette Corbey

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

I. Všeobecné súvislosti

Spoločenstvo po  prvý raz v roku 1976 schválilo právne predpisy o chemickom znečistení vôd vo forme smernice 76/464/ES o znečistení spôsobenom určitými nebezpečnými látkami vypúšťanými do vodného prostredia Spoločenstva.

V nadväznosti na ne bolo od roku 1982 do roku 1990 prijatých viacero „dcérskych smerníc“ , stanovujúcich limity emisií a ciele kvality životného prostredia v súvislosti s 18 konkrétnymi znečisťujúcimi látkami.

Rámcová smernica o vode 2000/60/ES v článku 16 zaviedla aktuálnu, komplexnú a účinnú stratégiu týkajúcu sa chemického znečisťovania povrchových vôd.

Rámcová smernica o vode stanovuje všeobecný rámec stratégie proti znečisťovaniu povrchových vôd a žiada Komisiu, aby predložila návrh špecifických opatrení proti znečisťovaniu vôd jednotlivými znečisťujúcimi látkami alebo ich skupinami, ktoré pre vodné prostredie predstavujú značné riziko.

Prvým krokom bolo prijatie rozhodnutia 2455/2001/ES, ktoré nahradzuje predchádzajúci zoznam predložený Komisiou v roku 1982; následne bola Komisia požiadaná, aby pre tieto prioritné látky predložila normy kvality životného prostredia v článku 16, ods. 7 a systém regulovania emisií v článku 16 ods. 6 a 8.

Cieľom tohto návrhu Európskej komisie je ochrana a podpora kvality životného prostredia v súlade so zásadami trvalo udržateľného rozvoja a súčasne aj venovanie pozornosti odvetviu rybolovu a komunitám, ktoré sú na ňom závislé.

Návrh, ktorý je pripojený k oznámeniu a prispieva k zjednodušeniu právnych predpisov, v plnej miere zohľadňuje ciele a ustanovenia iných právnych predpisov Spoločenstva, predovšetkým z oblasti chemickej politiky vrátane nariadenia REACH a smernice o pesticídoch, smernice IPKZ (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) a tematických stratégií, konkrétne stratégií v oblasti morskej politiky a udržateľného používania pesticídov.

II. Východiská

Chemické znečisťovanie povrchových vôd môže spôsobiť narušenie vodných ekosystémov, a tým zapríčiniť stratu biotopov a biodiverzity.

Znečisťujúce látky sa môžu akumulovať v potravinovom reťazci a škodiť dravcom, ktorí sa živia kontaminovanými rybami. Ľudia sú vystavení znečisťujúcim látkam z vodného prostredia konzumáciou rýb alebo morských živočíchov, pitnou vodou a potenciálne aj rekreačnými činnosťami.

Znečisťujúce látky sa môžu v životnom prostredí nachádzať mnoho rokov po tom, ako boli zakázané a môžu byť uvoľňované z rôznych zdrojov (napr. poľnohospodárstvo, priemysel, spaľovanie) v podobe výrobkov alebo vedľajších produktov, tieto môžu pochádzať z minulosti alebo sa môžu denne využívať vo výrobkoch určených pre domácnosť.

Prvým krokom stratégie stanovenej v článku 16 bolo prijatie zoznamu prioritných látok (rozhodnutie 2455/2001/ES), na ktorom sa nachádza 33 látok primárneho záujmu úrovni Spoločenstva. Cieľom tohto návrhu je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany proti rizikám, ktoré týchto 33 prioritných látok a určité ďalšie znečisťujúce látky predstavujú pre vodné prostredie alebo rizikám pochádzajúcim z vodného prostredia, a to ustanovením noriem kvality životného prostredia.

Znižovanie úrovne chemického znečistenia vody, vyplývajúce z dodržiavania noriem kvality životného prostredia prináša mnoho potenciálnych environmentálnych a sociálnych výhod.

V oblasti komerčného a rekreačného rybolovu sa prínosy týkajú najmä zníženia počtu rýb, ktoré nespĺňajú požadované normy pre ľudskú spotrebu, zníženia negatívnych vplyvov na spotrebu rýb vďaka vnímaniu zdravotných rizík, zníženia miery expozície chemickým znečisťujúcim látkam v dôsledku konzumácie rýb, možného zvýšenia stavov a rozmanitosti druhov a zvýšených príjmov pochádzajúcich z komerčného a rekreačného rybolovu.

Pokiaľ ide o chov rýb a mäkkýšov, výhody súvisiace s dodržiavaním noriem kvality životného prostredia spočívajú v zlepšení produktivity v sektore, znížení akumulácie v mäse a znížení miery expozície ľudí nebezpečným látkam.

Celý tento proces bude mať zrejme veľký vplyv na zdravie ľudí. Výhody vyplývajúce zo zníženia chemického znečistenia sa týkajú celkového zníženia vystavenia nebezpečným látkam, najmä vystavenia ľudí vyplývajúcej z konzumácie morských živočíchov.

Tento návrh Európskej komisie sa obmedzuje na vytvorenie noriem kvality životného prostredia na úrovni Spoločenstva. Špecifické a dodatočné opatrenia regulácie znečistenia patria k právomociam členských štátov, keďže na splnenie požiadaviek uvedených v článku 16 odseku 6 a 8 je potrebné uplatniť mnohé iné predpisy Spoločenstva.

Navrhovaným nástrojom je smernica stanovujúca ciele kvality životného prostredia, ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2015.

III. Hodnotenie

S ohľadom na dôsledky pre sektor je potrebné uviesť niekoľko poznámok: olovo je považované za nebezpečnú látku a jeho emisie vo vode je potrebné znížiť v čo najväčšej miere. Je potrebné podporiť sektor rybolovu tam, kde je schopný prispieť k tomuto zníženiu. Komisia vo svojom hodnotení vplyvov uviedla (s. 53), že dioxíny, furány a PCB sú znečisťujúcimi látkami dávno a regulujú sa adekvátnym spôsobom. Je ťažké zastávať toto optimistické hodnotenie vzhľadom na skutočnosť, že od roku 2001, kedy bola schválená stratégia pre dioxíny, sa neprejavil výrazný pokles ich prítomnosti v rybách a predovšetkým v Baltickom mori sa ich obsah javí nezmenený. V zásade môže byť táto situácia dôsledkom toho, že tieto znečisťujúce látky sa v sedimentoch zadržiavajú a pravidelne sa znovu uvoľňujú. Veľké obavy v súvislosti s nebezpečenstvom, ktoré by pre vodné prostredie mohla predstavovať nelegálna likvidácia PCB, sú preto oprávnené.

Tretia poznámka sa týka navrhovaných koncentračných limitov hexachlórbenzénu, hexachlórbutadiénu a ortuti v normálnej (mokrej) hmotnosti rýb, mäkkýšov, kôrovcov a iných druhov. Ak sa členský štát rozhodne zaviesť prísnejšie normy s cieľom dosiahnuť potrebnú úroveň, ako sa uvádza v článku 2 ods. 3, bude nevyhnutné zosúladiť toto opatrenie s inými členskými štátmi, ktoré ležia v povodí tej istej rieky. V prípade potreby by tieto členské štáty, predovšetkým však tie, ktoré sa nachádzajú na hornom toku rieky, mali prijať rovnaké normy.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rybné hospodárstvo vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text predložený Komisiou(1)  Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

ODÔVODNENIE 7A (nové)

 

7a) Určité látky sú veľmi škodlivé pre ryby, ak sú prítomné v povrchových vodách, ale nefigurujú na zoznamoch noriem kvality životného prostredia v oblasti vodného hospodárstva. Patria k nim najmä PFOS a tetrabrómbisfenol-A (TBBP-A). Komisia v prípade potreby predloží návrhy na prijatie noriem kvality životného prostredia v oblasti vodného hospodárstva aj pre tieto látky.

Odôvodnenie

PCB, dioxíny, PFOS a tetrabrómbisfenol veľmi poškodzujú životné prostredie a mali by sa nachádzať na zoznamoch látok, pre ktoré sa uplatňujú normy kvality životného prostredia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

ODÔVODNENIE 11A (nové)

 

11a) Olovo využívané v rybolovných zariadeniach pre rekreačný i  profesionálny rybolov je zdrojom znečistenia vody. Členské štáty by s cieľom znížiť koncentráciu olova v rybolovných vodách mali podporiť nahradenie olova v sektore rybolovu menej nebezpečnými alternatívami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

ODÔVODNENIE 11B (nové)

 

11b) Polychlórované bifenyly (PCB) a dioxíny predstavujú dve skupiny jedovatých látok, ktoré sú perzistentné a bioakumulovateľné. Obe skupiny látok sú značnou hrozbou pre ľudské zdravie a životné prostredie a majú vysoko negatívne dôsledky na vodné druhy, a tým aj na životaschopnosť odvetvia rybolovu. Komisia tiež pri rôznych príležitostiach zdôraznila potrebu zaradiť tieto látky do zoznamu prioritných látok. Táto smernica by preto mala zakotviť ich zaradenie na zoznam prioritných látok v budúcnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

ČLÁNOK 2 ODSEK 3 PODODSEK 2

Na účely monitorovania zhody s normami kvality životného prostredia pre látky uvedené v prvom pododseku, členské štáty zavedú prísnejšiu normu pre vodu, ktorou nahradia normu uvedenú v časti A prílohy I, alebo ustanovia doplňujúcu normu pre živé organizmy.

Na účely monitorovania zhody s normami kvality životného prostredia pre látky uvedené prvom pododseku, členské štáty zavedú prísnejšiu normu pre vodu, ktorou nahradia normu uvedenú v časti A prílohy I, alebo ustanovia doplňujúcu normu pre živé organizmy. Ak povodie rieky zasahuje do viacerých členských štátov, tieto členské štáty by mali v prípade potreby uplatniť rovnaké normy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

ČLÁNOK 4A (nový)

 

Článok 4a

 

Zaradenie dioxínov a PCB

 

V súlade s článkom 16 smernice 2000/60/ES by Komisia mala najneskôr do 31. januára 2008 predložiť návrh revízie tejto smernice s cieľom zaradiť dioxíny a PCB na zoznam prioritných látok uvedený prílohe II a doplniť príslušné normy kvality životného prostredia v prílohe I.

POSTUP

Názov

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o normách kvality životného prostredia v oblasti vodného hospodárstva, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2000/60/ES

Referenčné čísla

KOM(2006)0397 – C6-0243/2006 – 2006/0129(COD)

Gestorský výbor

ENVI

Výbor, ktorý predložil stanovisko

        dátum oznámenia na schôdzi

PECH
5.9.2006

Rozšírená spolupráca – dátum oznámenia na schôdzi

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko
  dátum menovania

Dorette Corbey

27.9.2006

Predchádzajúci spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

 

Prerokovanie vo výbore

20.11.2006

20.12.2006

0.0.0000

 

 

Dátum prijatia

25.1.2007

Výsledok záverečného hlasovania

 

jednomyseľne

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

James Hugh Allister, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Iles Braghetto, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, David Casa, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Pedro Guerreiro, Ian Hudghton, Heinz Kindermann, Albert Jan Maat, Rosa Miguélez Ramos, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Dirk Sterckx, Catherine Stihler, Daniel Varela Suanzes-Carpegna

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Duarte Freitas, James Nicholson

(1)

Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


POSTUP

Názov

Normy environmentálnej kvality v oblasti vodohospodárskej politiky

Referenčné čísla

KOM(2006)0397 - C6-0243/2006 - 2006/0129(COD)

Dátum predloženia v EP

17.7.2006

Gestorský výbor

       dátum oznámenia v pléne

ENVI

5.9.2006

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia v pléne

ITRE

5.9.2006

AGRI

5.9.2006

PECH

5.9.2006

 

Spravodajkyňa

       dátum menovania

Anne Laperrouze

29.11.2005

 

 

Prerokovanie vo výbore

22.1.2007

30.1.2007

28.2.2007

 

Dátum prijatia

27.3.2007

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

47

0

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Margrete Auken, Irena Belohorská, Johannes Blokland, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Jules Maaten, Marios Matsakis, Linda McAvan, Alexandru-Ioan Morţun, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Dimitrios Papadimoulis, Guido Sacconi, Karin Scheele, Richard Seeber, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Ambroise Guellec, Anne Laperrouze, Henrik Lax, Kartika Tamara Liotard, David Martin, Jiří Maštálka, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Robert Sturdy, Radu Ţîrle

Dátum predloženia

3.4.2007

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia