JELENTÉS az Orosz Föderációban a többoldalú nukleáris környezeti programról szóló keretmegállapodásnak és az Orosz Föderációban a többoldalú nukleáris környezeti programról szóló keretmegállapodás igényekről, bírósági eljárásokról és kártalanításokról szóló jegyzőkönyvének az Európai Közösség nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

3.4.2007 - (COM(2006)0665 – C6‑0475/2006 – 2006/0227(CNS)) - *

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
Előadó: Vladimír Remek

Eljárás : 2006/0227(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0126/2007
Előterjesztett szövegek :
A6-0126/2007
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Orosz Föderációban a többoldalú nukleáris környezeti programról szóló keretmegállapodásnak és az Orosz Föderációban a többoldalú nukleáris környezeti programról szóló keretmegállapodás igényekről, bírósági eljárásokról és kártalanításokról szóló jegyzőkönyvének az Európai Közösség nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2006)0665 – C6‑0475/2006 – 2006/0227(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2006)0665)[1],

–   tekintettel az EK-Szerződés 181a. cikkére és a 300. cikke (2) bekezdésének első albekezdésére,

–   tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6‑0475/2006),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére és 83. cikkének (7) bekezdésére,

–   tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére (A6-0126/2007),

1.  jóváhagyja a keretmegállapodás, valamint az ahhoz kapcsolódó jegyzőkönyv megkötését;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve Norvégia és Oroszország kormányának és parlamentjének.

  • [1]  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

ELJÁRÁS

Cím

Az Orosz Föderációban a többoldalú nukleáris környezeti programról szóló keretmegállapodás és e keretmegállapodás igényekről, bírósági eljárásokról és kártalanításokról szóló jegyzőkönyve

Hivatkozások

COM(2006)0665 - C6-0475/2006 - 2006/0227(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

13.12.2006

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

14.12.2006

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

14.12.2006

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

ENVI

28.11.2006

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Vladimír Remek

23.11.2006

 

 

Vizsgálat a bizottságban

27.2.2007

27.3.2007

 

 

Az elfogadás dátuma

27.3.2007

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

46

0

0

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Silvia Ciornei, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Lena Ek, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, Umberto Guidoni, Gyürk András, Fiona Hall, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Eugenijus Maldeikis, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Britta Thomsen, Radu Ţîrle, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Alexander Alvaro, Avril Doyle, Robert Goebbels, Matthias Groote, Eija-Riitta Korhola, Esko Seppänen, Hannes Swoboda, Lambert van Nistelrooij