RAPORT referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Comunităţii Europene, a Acordului-cadru privind un program multilateral de mediu în domeniul nuclear în Federaţia Rusă şi a Protocolului privind acţiunile în justiţie, procedurile judiciare şi acordarea de despăgubiri la Acordul-cadru privind un program multilateral de mediu în domeniul nuclear în Federaţia Rusă

3.4.2007 - (COM(2006)0665 – C6‑0475/2006 –2006/0227 (CNS)) - *

Comisia pentru industrie, cercetare şi energie
Raportor: Vladimír Remek

Procedură : 2006/0227(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0126/2007
Texte depuse :
A6-0126/2007
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Comunităţii Europene, a Acordului-cadru privind un program multilateral de mediu în domeniul nuclear în Federaţia Rusă şi a Protocolului privind acţiunile în justiţie, procedurile judiciare şi acordarea de despăgubiri la Acordul-cadru privind un program multilateral de mediu în domeniul nuclear în Federaţia Rusă

(COM (2006)0665 – C6‑0475/2006 –2006/0227 (CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea de decizie a Consiliului (COM (2006)0665)[1],

–   având în vedere articolul 181a şi articolul 300 alineatul (2) primul paragraf din Tratatul CE,

–   având în vedere articolul 300 alineatul (3) primul paragraf din Tratatul CE, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C6‑0475/2006),

–   având în vedere articolul 51 şi articolul 83 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie (A6-0126/2007),

1.  aprobă încheierea acordului-cadru şi a protocolului la acesta;

2.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite poziţia Parlamentului Consiliului şi Comisiei, precum şi guvernelor şi parlamentelor statelor membre şi ale Norvegiei şi Rusiei.

  • [1]  Nepublicată încă în JO.

PROCEDURÃ

Titlu

Încheierea, în numele Comunităţii Europene, a Acordului-cadru privind un program multilateral de mediu în domeniul nuclear în Federaţia Rusă şi a Protocolului privind acţiunile în justiţie, procedurile judiciare şi acordarea de despăgubiri la Acordul-cadru privind un program multilateral de mediu în domeniul nuclear în Federaţia Rusă

Referinţe

COM(2006)0665 - C6-0475/2006 - 2006/0227(CNS)

Data consultării PE

13.12.2006

Comisia competentă în fond

       Data anunţului în plen

ITRE

14.12.2006

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunţului în plen

ENVI

14.12.2006

 

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

ENVI

28.11.2006

 

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Vladimír Remek

23.11.2006

 

 

Examinare în comisie

27.2.2007

27.3.2007

 

 

Data adoptării

27.3.2007

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

46

0

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Silvia Ciornei, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Lena Ek, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, Umberto Guidoni, András Gyürk, Fiona Hall, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Eugenijus Maldeikis, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Britta Thomsen, Radu Ţîrle, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Alexander Alvaro, Avril Doyle, Robert Goebbels, Matthias Groote, Eija-Riitta Korhola, Esko Seppänen, Hannes Swoboda, Lambert van Nistelrooij